Σηµειώσεις επί των αναδιατυπωµένων οικονοµικών καταστάσεων Πρώτου Τριµήνου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σηµειώσεις επί των αναδιατυπωµένων οικονοµικών καταστάσεων Πρώτου Τριµήνου 01.07.2007-30.9.2007"

Transcript

1 VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αναδιατυπωµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2007 έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ατοµικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «Vivere Entertainment Εµπορική & Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» την και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Οι αρχικές Οικονοµικές Καταστάσεις είχαν εγκριθεί στις και οι παρούσες αποτελούν αναδιατύπωση τους. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένες γενικές οικονοµικές πληροφορίες, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (.Π.Χ..). Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευµένα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Κωνσταντίνος Πηλαδάκης Πρόεδρος του.σ. και ιευθύνων Σύµβουλος - 1 -

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 1. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 4 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ισολογισµός Αποτελέσµατα Ταµειακές ροές Μεταβολή της Καθαρής Θέσης ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Στοιχεία Οµίλου «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ Στοιχεία απορροφηµένης Εταιρείας «Καζίνο & Ξενία Θράκης 17 Ξενοδοχειακές Τουριστικές Εµπορικές Α.Ε.» 3.3 οµή Οµίλου ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ Βάση κατάρτισης Βασικές Λογιστικές Αρχές και Μέθοδοι Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Αυλα Στοιχεία Ενεργητικού Επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και λοιπές επενδύσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις - υποχρεώσεις Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Αποθέµατα Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Μετοχικό Κεφάλαιο - Υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Κεφάλαια Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Λοιπές υποχρεώσεις Κύκλος Εργασιών Κόστος πωληθέντων Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Λοιπά έσοδα/έξοδα Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα Φόροι

3 7. ιακοπτόµενες ραστηριότητες Συνενώσεις Λοιπές Γνωστοποιήσεις Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή Φορολογικός έλεγχος εσµεύσεις Ενδεχόµενες υποχρεώσεις Λοιπές γνωστοποιήσεις ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΑΘΗ

4 Έκθεση επισκόπησης ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης Προς τους µετόχους της «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» Εισαγωγή Επισκοπήσαµε τον συνηµµένο συνοπτικό ισολογισµό της «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ..» (η«εταιρεία») της 30ης Σεπτεµβρίου 2007, τις σχετικές καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της τρίµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία. Η ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση («ΛΠ 34»). ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. Εύρος της εργασίας επισκόπησης ιενεργήσαµε την επισκόπηση µας σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης που ιενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονοµικής Μονάδας» στο οποίο παραπέµπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος µίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και εποµένως, δεν µας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουµε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου. Συµπέρασµα Επισκόπησης Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση δεν παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 30 η Σεπτεµβρίου 2007, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για την τρίµηνη περίοδο που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε το ΛΠ 34. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στα συµπεράσµατα της επισκόπησης, σηµειώνουµε ότι αρχικά οι οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου εγκρίθηκαν την και ότι αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις είναι αναδιατυπωµένες. Η αναδιατύπωση αφορά το χαρακτηρισµό υπεραξίας συνένωσης σαν «προσωρινής» και τη διαφοροποίηση υπολογισµού αξίας απόκτησης απορροφούµενης Εταιρείας. Σχετικές πληροφορίες αναφέρονται στην παρ των γνωστοποιήσεων. Αθήνα, 20 Μαϊου 2007 Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια Μαρίνα Χρυσανθοπούλου Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - 4 -

5 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.1 Ισολογισµός Οι ατοµικοί και ενοποιηµένοι Ισολογισµοί της λήξης της περιόδου , καθώς και οι αντίστοιχοι συγκρίσιµοι Ισολογισµοί της περιόδου, έχουν ως εξής: Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ποσά σε ΣΗΜ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις (6.1) Υπεραξία (6.1) Άύλα στοιχεία ενεργητικού (6.2) Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις (6.3) Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις (6.4) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις (6.5) Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέµατα (6.6) Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις (6.7) Λοιπές Απαιτήσεις (6.8) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (6.9) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση (7) Σύνολο ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους Μετοχικό κεφάλαιο (6.10) Υπέρ Το Άρτιο (6.10) Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας αποτίµησης παγίων (6.11) Λοιπά αποθεµατικά (6.11) Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον Ζηµία από ιακοπτόµενες ραστηριότητες Σύνολο Κέρδη/Ζήµιες εις Νέον Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της Μητρικής ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (6.4) ανειακές υποχρεώσεις (6.12) Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (6.13) Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις (6.14) Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις (6.16) Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (6.17) Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις (6.15) Λοιπές υποχρεώσεις (6.18) Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση (7) Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

6 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε ΣΗΜ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις (6.1) Υπεραξία (6.1) Άύλα στοιχεία ενεργητικού (6.2) Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις (6.3) Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις (6.4) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις (6.5) Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέµατα (6.6) Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις (6.7) Λοιπές Απαιτήσεις (6.8) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (6.9) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση (7) Σύνολο ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους Μετοχικό κεφάλαιο (6.10) Υπέρ Το Άρτιο (6.10) Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας αποτίµησης παγίων (6.11) Λοιπά αποθεµατικά (6.11) Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον Ζηµία από ιακοπτόµενες ραστηριότητες Σύνολο Κέρδη/Ζηµίες εις Νέον Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της Μητρικής ικαιώµατα Μειοψηφίας 0 0 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (6.4) ανειακές υποχρεώσεις (6.12) Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (6.13) Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις (6.14) Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις (6.16) Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (6.17) Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις (6.15) Λοιπές υποχρεώσεις (6.18) Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση (7) Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

7 2.2 Αποτελέσµατα Οι καταστάσεις αποτελεσµάτων για την περίοδο και τα αντίστοιχα συγκρίσιµα µεγέθη της προηγούµενης περιόδου, έχουν ως εξής: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Ποσά σε Πωλήσεις (6.20) Κόστος Πωληθέντων (6.21) Μεικτό Κέρδος Λοιπά έσοδα (6.24) Έξοδα διάθεσης (6.22) Έξοδα διοίκησης (6.23) Λοιπά έξοδα (6.24) Κέρδη προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων Κέρδη προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (6.25) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (6.25) Κέρδη προ φόρων από συνεχιζοµενες δραστηριοτητες (6.26) Φόρος εισοδήµατος από συνεχιζοµενες δραστηριοτητες Καθαρα Κέρδη από συνεχιζοµενες δραστηριοτητες (6.26) Ζηµιές προ φορων από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες Φόρος εισοδήµατος από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες Καθαρες Ζηµιες Χρησης από µη συνεχιζοµενες δραστηριοτητες Καθαρά Κέρδη/Ζηµιές Χρησης Κατανέµονται σε: Μετόχους Μητρικής Μειοψηφία Ο Όµιλος Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών Βασικά Κέρδη ανά µετοχή -0,014-0,

8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Τρέχουσα περίοδος Συγκρίσιµη περίοδος Ο ΟΜΙΛΟΣ Συνεχιζόµεν ες δραστηριότη τες ιακοπείσε ς δραστηριότ ητες Σύνολο Συνεχιζόµενες δραστηριότητες ιακοπείσες δραστηριότητες 1/7/2007 1/7/ /9/ /9/2006 Σύνολο Κύκλος εργασιών Μικτά κέρδη / (ζηµιές) Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους Κατανέµονται σε: Μετόχους Εταιρείας Μετόχους Μειοψηφίας Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή βασικά (σε ) -0,012-0,003-0,014-0,035 0,000-0,035 Προτεινόµενο Μέρισµα ανα µετοχή - (σε ) 0,000 0,000 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

9 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Ποσά σε (6.20) Πωλήσεις (6.21) Κόστος Πωληθέντων Μικτό Κέρδος (6.24) Λοιπά έσοδα (6.22) Έξοδα διάθεσης (6.23) Έξοδα διοίκησης (6.24) Λοιπά έξοδα Κέρδη προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων Κέρδη προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) (6.25) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (6.25) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (6.26) Φόρος εισοδήµατος από συνεχιζόµενες δραστηριότητες Καθαρά Κέρδη από συνεχιζόµενες δραστηριότητες Ζηµιές προ φόρων από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες (6.26) Φόρος εισοδήµατος από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες Καθαρές Ζηµίες Περίοδος από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες Καθαρά Κέρδη/Ζηµιές Χρησης Η Εταιρεία Μετόχους Εταιρείας Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών Βασικά Κέρδη ανά µετοχή -0,19-0,

10 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Τρέχουσα περίοδος Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Συνεχιζόµ ενες δραστηριό τητες ιακοπείσ ες δραστηριό τητες Συνεχιζόµεν ες δραστηριότ ητες Συγκρίσιµη περίοδος ιακοπείσ ες δραστηριό τητες Σύνολο 1/7/2007 1/7/ /9/ /9/2006 Σύνολο , 00 Κύκλος εργασιών ,00 0,00 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) ,00 0, ,00 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων ,00 0,00 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων ,00 0,00 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων ,00 0, , , ,00 Κατανέµονται σε: 0,00 Μετόχους Εταιρείας -0,011-0,182-0,193-0,035 0,000-0,035 Μετόχους Μειοψηφίας 0,000 0,000 0,000 Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή βασικά (σε ) -0,011-0,182-0,193-0,035 0,000-0,035 Προτεινόµενο Μέρισµα ανα µετοχή - (σε ) 0,00 0,00 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων , , , ,00 0, ,

11 2.3 Ταµειακές ροές Οι ταµειακές ροές της Εταιρείας και του Οµίλου για την περίοδο , καθώς και τα αντίστοιχα συγκρίσιµα κονδύλια της προηγούµενης περιόδου έχουν ως εξής: ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ OMIΛΟΣ OMIΛΟΣ Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) Πλέον / µείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις Λοιπές µη ταµιακές συναλλαγές Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα Καταβεβληµένοι φόροι Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσµατα εισπραχθέντα Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και υπέρ το άρτιο Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις Μερίσµατα πληρωθέντα Είσπραξη από επιχορηγήσεις παγίων Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες Σύνολο εισροών/εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

12 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) Πλέον / µείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις Λοιπές µη ταµιακές συναλλαγές Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα Καταβεβληµένοι φόροι Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -206 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσµατα εισπραχθέντα Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και υπέρ το άρτιο Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις Μερίσµατα πληρωθέντα Είσπραξη από επιχορηγήσεις παγίων Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες Σύνολο εισροών/εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

13 2.4 Μεταβολή της Καθαρής Θέσης Ο Πίνακας µεταβολών της καθαρής θέσης έχει ως εξής: Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά σε Καθαρή Θέση έναρξης περιόδου VIVERE Α.Ε. ( ) Καθαρή Θέση έναρξης περιόδου ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. ( ) ιαφορά από υπεραξία απόκτησης απορροφούµενης Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απευθείας στην καθαρή θέση Κέρδη/ (ζηµιές) περιόδου µετά από φόρους Συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων Κέρδη/ (ζηµιές) περιόδου µετά από φόρους ιακοπτόµενων δραστηριοτήτων Καθαρή θέση λήξης περιόδου ( ) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά σε Καθαρή Θέση έναρξης περιόδου VIVERE Α.Ε. ( ) Καθαρή Θέση έναρξης περιόδου ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. ( ) ιαφορά από υπεραξία απόκτησης απορροφούµενης Κέρδη/ (ζηµιές) περιόδου µετά από φόρους Συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων Κέρδη/ (ζηµιές) περιόδου µετά από φόρους ιακοπτόµενων δραστηριοτήτων Καθαρή θέση λήξης περιόδου ( )

14 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 3.1 Στοιχεία Οµίλου «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1976 µε την επωνυµία ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΠΕ και µε αντικείµενο δραστηριότητας την παραγωγή πλαστικών ειδών συσκευασίας αγροτικών προϊόντων (ΦΕΚ 2603/ ). Το 1991 µετατράπηκε σε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και µετονοµάστηκε σε ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε.(ΦΕΚ 4775/ και ΦΕΚ 121/ ). Το 1995 οι µετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν για διαπραγµάτευση στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Το Μάιο του 2002 το.σ της εταιρείας αποφάσισε: τη συγχώνευση της ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΑΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ µε απορρόφηση της εταιρείας ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και, την τροποποίηση της επωνυµίας από ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΑΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ σε VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η συγχώνευση των εταιρειών έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων του Κ.Ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 και την υπ αριθ. 1092/2002 πράξη της συµβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Πελέκη. (ΦΕΚ 6548/ ) και ολοκληρώθηκε µε την από απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Αρ. Πρωτ. Κ2-7243) που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών. Η εταιρεία ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ε. ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1995 µε αντικείµενο δραστηριότητας την εµπορία CD και δίσκων µουσικής. Τον Οκτώβριο του 2006, το Σ της Εταιρείας αποφάσισε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για Συγχώνευση της Εταιρείας µε απορρόφηση της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΑΖΙΝΟ ΚΑΙ ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», µε βάσει τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 2166/1993. Ως ηµεροµηνία του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού ορίσθηκε η Με απόφαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας της , τροποποιήθηκε ο σκοπός της εταιρείας µε αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού. Προστέθηκε στους σκοπούς της εταιρείας η ίδρυση, λειτουργία και εκµετάλλευση Καζίνο, η παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας, θεάµατος, ακροάµατος, αθλήσεως και κάθε συναφής δραστηριότητα, η ίδρυση, λειτουργία και εκµετάλλευση ξενοδοχείων, καθώς και όλες οι τουριστικές και ξενοδοχειακές δραστηριότητες εν γένει. Στο πλαίσιο της διαδικασίας συγχώνευσης, συντάχθηκε η από Συµβουλευτική Αποτίµηση των συγχωνευοµένων εταιρειών του Ορκωτού Ελεγκτή Γ. Κασιµάτη της ελεγκτικής Εταιρείας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε

15 Επί του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού της 31ης εκεµβρίου 2006 της απορροφώµενης εταιρείας, για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών της στοιχείων κατά την ως άνω ηµεροµηνία µε σκοπό τη συγχώνευσή της µε απορρόφηση από την εταιρεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2166/1993, συντάχθηκε η από έκθεση του ίδιου Ορκωτού Ελεγκτή κ. Γεωργίου Κασιµάτη. Επίσης συντάχθηκε η από Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή προς τα ιοικητικά Συµβούλια των δύο εταιρειών για τους σκοπούς του άρθρου 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Στις , υπογράφηκε το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης από τα ιοικητικά Συµβούλια των δύο εταιριών και δηµοσιεύτηκε όπως ο νόµος ορίζει (ΦΕΚ 2689/ , ΦΕΚ 2876/ , ΕΞΠΡΕΣ φυλ / ). Επίσης το Σ της εταιρείας της , αφού εκτίµησε ότι οι νέες προοπτικές ανάπτυξης που δίνονται στην εταιρεία ενόψει της αποφασισθείσας συγχώνευσης θα πρέπει να µείνουν ανεπηρέαστες από µη κερδοφόρες δραστηριότητες, αποφάσισε να εξετάσει και να εισηγηθεί προς τη Γενική Συνέλευση που θα λάβει την απόφαση έγκρισης της συγχώνευσης, την απόσπαση του κλάδου της εταιρείας που αφορά την ανωτέρω δραστηριότητα, ήτοι την εµπορία ειδών, προϊόντων και υπηρεσιών µουσικής, εικόνας και ήχου τόσο µέσω των καταστηµάτων λιανικής όσο και µέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου, υπό την εµπορική επωνυµία Virgin, Virgin Megastores, Virginmegadownloads, Virginmega.gr και τη διάθεση των διακοπτόµενων δραστηριοτήτων µέχρι τον Ιούνιο του 2008, είτε µε την ολική απόσπαση του κλάδου της εταιρείας που αφορά τις ανωτέρω δραστηριότητες, µε απόσχιση των διακοπτόµενων δραστηριοτήτων είτε µε απόσχιση ενός µέρους και την διάθεση ή/και εισφορά εν συνόλω ή εν µέρει περιουσιακών στοιχείων των µέχρι σήµερα δραστηριοτήτων. Στις , συνήλθε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας η οποία αφενός ενέκρινε τη συγχώνευση σύµφωνα µε το δηµοσιευµένο Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης και αφετέρου ενέκρινε την διακοπή των δραστηριοτήτων της απορροφώσας Εταιρείας, από την ηµεροµηνία έγκρισης της συγχώνευσης από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η ανωτέρω συγχώνευση ολοκληρώθηκε στις µε τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης από το Υπουργείο Ανάπτυξης µε αριθ.κ / ,(φεκ 10079/ ). Επιχειρηµατική ραστηριότητα Η βασική δραστηριότητα της εταιρείας, ήτοι η πώληση και εµπορία ειδών και υπηρεσιών µουσικής, εικόνας και ήχου µέσω της αλυσίδας καταστηµάτων δισκοπωλείων µε τη διεθνούς φήµης επωνυµία Virgin Megastores και µέσω διαδικτύου υπό την ίδια επωνυµία και τα συναφή µε αυτή διακριτικά γνωρίσµατα και σήµατα, των οποίων η εταιρεία είναι δικαιούχος στην Ελλάδα και την Κύπρο, διέρχεται µια έντονη και µακρά κρίση που επεκτείνεται στο τοµέα της δισκογραφίας και της µουσικής ευρύτερα και σε διεθνές επίπεδο. Η κρίση αυτή, όπως κατ επανάληψη έχει διαπιστώσει και δηλώσει η διοίκηση της εταιρείας, οφείλεται στον έντονο ανταγωνισµό που ασκεί ισχυρές πιέσεις στις τιµές, στη σηµαντική παρουσία και εισχώρηση στην εγχώρια αγορά κλεψίτυπων (πειρατικών) προϊόντων και την αδυναµία εξάλειψης του φαινοµένου αυτού, αλλά και στην εύκολη πρόσβαση µεγάλου τµήµατος της αγοράς, ιδίως δε των ηλικιών-στόχων της εταιρείας (15-35), σε µη αδειοδοτηµένες υπηρεσίες µουσικής µέσω διαδικτύου, που εξασφαλίζουν χαµηλό κόστος για τον καταναλωτή και εξαιρετική δυσχέρεια ελέγχου και αντιµετώπισης από τις επιχειρήσεις του κλάδου και τις αρµόδιες κρατικές αρχές

16 Η διοίκηση της εταιρείας διαπιστώνοντας την ανωτέρω διαµορφωθείσα κατάσταση και διεξάγοντας µελέτες και προβλέψεις για την εξέλιξη του κλάδου, προέβη στη λήψη σειράς συγκεκριµένων µέτρων για την ανάσχεση της δυσµενούς πορείας και τον περιορισµό των συνεπειών της κρίσης. Στο πλαίσιο των µέτρων αυτών εντάχθηκαν ο περιορισµός των λειτουργικών δαπανών των καταστηµάτων και της εταιρείας γενικότερα, η διακοπή της λειτουργίας ζηµιογόνων καταστηµάτων, η εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, η αναζήτηση συνεργασιών και η εξέταση προτάσεων για τη συµµετοχή της εταιρείας σε παραγωγικές επενδύσεις, αλλά και για την προσθήκη στην εµπορική της δραστηριότητα κατηγοριών προϊόντων και ειδών, όπως ενδύµατα, υποδήµατα, είδη τηλεφωνίας, ενοικιάσεις ψηφιακών δίσκων κ.α. Παράλληλα η διοίκηση της εταιρείας εκπόνησε ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης µε σκοπό την αξιοποίηση της εµπειρίας της διοίκησης και των στελεχών της στο χώρο της ψυχαγωγίας εν γένει, τοµέας ο οποίος εκφράζει και την κεντρική φιλοσοφία της εταιρείας από τον µετασχηµατισµό της το 2002 µε κεντρικό στόχο την οριστική αναστροφή της δυσµενούς πορείας και την επάνοδο της εταιρείας σε κερδοφορία. Η διοίκηση της εταιρείας ακολούθησε ένα σχέδιο δράσης µε βάση τους ακόλουθους άξονες : Ενίσχυση της πολιτικής περιορισµού του λειτουργικού κόστους, όπως αυτό αποτυπώνεται στις Οικονοµικές Καταστάσεις. ιακοπή λειτουργίας ζηµιογόνων καταστηµάτων και αναζήτηση σηµείων πώλησης υψηλού αγοραστικού ενδιαφέροντος και εµπορικής κίνησης. Προώθηση στην εγχώρια αγορά της υπηρεσίας λιανικής πώλησης µουσικών αρχείων µέσω του διαδικτυακού τόπου Virginmegadownloads.gr δια της νόµιµης ηλεκτρονικής τους µεταφοράς on-line και αποθήκευσής τους στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη (downloading). Παρά ταύτα οι ρυθµοί εξοικείωσης των καταναλωτών µε τη νόµιµη υπηρεσία πώλησης µουσικής µέσω διαδικτύου, µολονότι είναι αυξητικοί, ωστόσο δεν επαρκούν για να ισοσταθµίσουν τις απώλειες πωλήσεων των «φυσικών» προϊόντων. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των θυγατρικών της εταιρείας και ιδίως της θυγατρικής της εταιρείας «COSMO ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ε.», που αποτελεί κοινή θυγατρική της εταιρείας και της εταιρείας Cosmote Α.Ε. και η οποία αποτελεί το βασικό προµηθευτή της υπηρεσίας διάθεσης οπτικοακουστικού περιεχοµένου (My Cosmos) προς συνδροµητές κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας Cosmote Παρά όµως τις πιο πάνω ενέργειες, δεν κατέστη δυνατή η αναστροφή της αρνητικής εξέλιξης των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και η επίτευξη κερδοφορίας, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Έτσι η Εταιρεία µε την από απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, αποφάσισε τη διακοπή των δραστηριοτήτων που παραδοσιακά ασκούσε, από την ηµεροµηνία έγκρισής της συγχώνευσής της µε την Εταιρεία «ΚΑΖΙΝΟ ΚΑΙ ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», δηλαδή από την 31 η Επίσης, στο πλαίσιο της αντιµετώπισης της κρίσης της δραστηριότητας της απορροφώσας Εταιρείας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας της , αποφάσισε τη διακοπή των δραστηριοτήτων της, από την ηµεροµηνία έγκρισης της συγχώνευσης από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της διάθεσης των στοιχείων των διακοπτόµενων δραστηριοτήτων, όλες οι ζηµιογόνες δραστηριότητες της απορροφώσας

17 Εταιρείας, θα πάψουν να ασκούνται από την Εταιρεία που προκύπτει από τη συγχώνευση. Προς χάριν συντοµίας, ο Όµιλος «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» θα αποκαλείται «Όµιλος Vivere Α.Ε.» από εδώ και στο εξής. 3.2 Στοιχεία Απορροφώµενης Εταιρείας «ΚΑΖΙΝΟ ΚΑΙ ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» Η Εταιρεία «ΚΑΖΙΝΟ ΚΑΙ ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») µε τη σηµερινή της µορφή συστάθηκε το 1995 (ΦΕΚ 6156/ , Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών (ΜΑΕ) µε αριθµό 34433/66/Β/95/008. Η διάρκειά της έχει ορισθεί για πενήντα χρόνια. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στη λειτουργία και εκµετάλλευση καζίνου στην περιοχή της Θράκης, καθώς και στην εκµετάλλευση ξενοδοχείων και πάσης φύσεως τουριστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Στο δεύτερο εξάµηνο του 2007 άρχισε η λειτουργία και η εκµετάλλευση της ξενοδοχειακής µονάδας της Εταιρείας στην Ξάνθη. Η έδρα της Εταιρείας είναι στην περιοχή «Λατοµείων» του ήµου Ξάνθης, όπου βρίσκονται τα ιδιόκτητα κτίρια του καζίνου και του ξενοδοχείου. Η Εταιρεία δεν συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών και κατά συνέπεια δεν συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, αλλά µόνο ατοµικές. Η Εταιρεία έχει αποκτήσει Άδεια Λειτουργίας και Εκµετάλλευσης Καζίνο στην περιοχή δυνάµει της υπ αριθ. 600/ Αποφάσεως του Υπουργού Τουρισµού (ΦΕΚ 269/ ) και της υπ αριθ. 766/ Σύµβασης για την ίδρυση, λειτουργία και εκµετάλλευση καζίνο στη Θράκη. Η άδεια λειτουργίας και εκµετάλλευσης του Καζίνο είναι αορίστου χρόνου, παραχωρήθηκε στην ανωτέρω εταιρεία δυνάµει της υπ αριθ. 600/ Αποφάσεως του Υπουργού Τουρισµού (ΦΕΚ 269/ ) σε συνδυασµό µε την υπ αριθ. 766/ Σύµβαση. Το ηµόσιο είχε αναλάβει την υποχρέωση να µη χορηγήσει άλλες άδειες για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) ετών από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης. Οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας βρίσκονται σε ιδιόκτητα ακίνητα (οικόπεδα-κτίρια) στην περιοχή «Λατοµεία» του ήµου Ξάνθης. Τα ακίνητα που κατέχει η Εταιρεία είναι τα παρακάτω: ύο αγροτεµάχια συνολικής επιφανείας 7.037,07 τ.µ στη θέση Τούµπα Άλτη της κτηµατικής περιοχής του ήµου Ξάνθης. Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί το Καζίνο, τα γραφεία και οι βοηθητικοί χώροι συνολικής επιφανείας 975,00 τ.µ Αγροτεµάχιο συνολικής επιφανείας 7.508,49 τ.µ στη θέση Τούµπα Αµπέλια της κτηµατικής περιοχής του ήµου Ξάνθης. Επί του οικοπέδου ανεγέρθη το ξενοδοχειακό συγκρότηµα συνολικής στεγασµένης επιφανείας 4.500,00 τ.µ περίπου. Αγροτεµάχιο συνολικής επιφανείας 5.872,00 τ.µ στη θέση Αµπέλια Λατοµείο της κτηµατικής περιοχής του ήµου Ξάνθης. Το οικόπεδο χρησιµοποιείται για

18 χώρος στάθµευσης οχηµάτων, για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Αγροτεµάχιο συνολικής επιφανείας 1.867,12 τ.µ στη θέση Τούµπα Άλτη της κτηµατικής περιοχής του ήµου Ξάνθης. Το οικόπεδο συνορεύει µε το καζίνο. Αγροτεµάχιο συνολικής επιφανείας 1.014,30 τ.µ στην περιοχή «Λευκού Πύργου» της κτηµατικής περιοχής του ήµου Ξάνθης. Το οικόπεδο συνορεύει µε το καζίνο. Επίσης, η Εταιρεία έχει στην κυριότητά της και εννέα (9) αγροτεµάχια συνολικής επιφανείας τ.µ στο ροσάτο Κιλκίς, επί των οποίων δεν έχει αναπτυχθεί κάποια δραστηριότητα. Επί των ακινήτων της Εταιρείας δεν έχουν εγγραφεί εµπράγµατα βάρη. 3.3 οµή του οµίλου Τέλος, η Εταιρεία αποτελεί όµιλο επιχειρήσεων του οποίου είναι η ανώτατη µητρική εταιρεία. Οι µετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στην παράλληλη αγορά του Χ.Α.Α. το 1995.Οι εταιρείες που συνιστούν τον όµιλο την και οι πληροφορίες που αφορούν στην ενοποίηση τους είναι οι εξής: Επωνυµία Εταιρείας Έδρα % Συµµετοχής Μέθοδος Ενοποίησης VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ COSMO ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΕ ΒΙΒΕΡΕ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΕ ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΒΕΕ ΓΛΥΦΑ Α Μητρική - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 58% Ολική Ενοποίηση ΓΛΥΦΑ Α 60% Ολική Ενοποίηση ΧΑΛΑΝ ΡΙ 99,99% Ολική Ενοποίηση ΑΓΡΙΝΙΟ 49% ECOTURN ABEΕ ΑΓΡΙΝΙΟ 49% QUALIA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ Α.Ε. ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟ ΟΥ ΕΠΕ Μέθοδος Καθαρής Θέσης Μέθοδος Καθαρής Θέσης ΑΘΗΝΑ 17,49% Κόστος Κτήσης ΡΟ ΟΣ 5% Κόστος Κτήσης Όλες οι ανωτέρω θυγατρικές και οι συγγενείς εταιρείες έχουν περιληφθεί στις διακοπτόµενες δραστηριότητες. Η ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή

19 Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Συνέπεια των παραπάνω η ιοίκηση της Εταιρείας είναι υπεύθυνη να: επιλέγει τις λογιστικές αρχές σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (.Λ.Π.) και τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης (.Π.Χ.Π.) και να τις εφαρµόζει πάγια (µαζί.π.χ.π.). επιλέγει τις κατάλληλες λογιστικές αρχές οι οποίες συµβάλλουν στην ακριβοδίκαιη παρουσίαση της οικονοµικής κατάστασης, της περιουσιακής διάρθρωσης, των αποτελεσµάτων και των ταµειακών ροών της, όπου κάποιο θέµα δεν καλύπτεται από κάποιο πρότυπο ή διερµηνεία, και να τις εφαρµόζει πάγια. διενεργεί λογικές εκτιµήσεις όπου απαιτείται. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε Ευρώ, αφού αυτό είναι το νόµισµα στο οποίο καταγράφονται οι συναλλαγές. Όλα τα ποσά εµφανίζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά

20 4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου έχουν συνταχθεί µε βάση τις Λογιστικές Αρχές που ακολουθήθηκαν κατά την σύνταξη των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της περιόδου που έληξε την εν τίθεται θέµα αλλαγών στις λογιστικές αρχές και µεθόδους µε βάση τα.λ.π. 4.1 Βάση κατάρτισης Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ), περιλαµβανοµένων των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ( ΛΠ) και ερµηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ιερµηνειών των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ ΛΠ). Όλα τα ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Σ ΛΠ και ισχύουν κατά την σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µέσω της διαδικασίας επικύρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), εκτός από το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 (Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία Αναγνώριση και Επιµέτρηση). Ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης, το Συµβούλιο υιοθέτησε τους Κανονισµούς 2086/2004 και 1864/2005 που απαιτούν την περιοδο του ΛΠ 39, εκτός από συγκεκριµένες διατάξεις που αφορούν στην αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων, από την 1 Ιανουαρίου 2005 για όλες τις εισηγµένες εταιρίες. Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Σ ΛΠ και έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ. Ο Όµιλος δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις που αφορούν στην αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων, όπως παρουσιάζεται στο ΛΠ Βασικές Λογιστικές Αρχές και Μέθοδοι Οι λογιστικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µε αποτίµηση της αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση και σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων (συµπεριλαµβανοµένων παραγώγων), επενδυτικών ακινήτων στην εύλογη αξία. Οι κύριες λογιστικές µέθοδοι που εφαρµόστηκαν αναφέρονται στις παραγράφους που ακολουθούν: Λογιστικοποίηση εσόδων Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών, λογίζονται όταν παραδοθούν τα αγαθά και εκδοθεί το σχετικό τιµολόγιο. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται ανάλογα µε το χρόνο, το ανεξόφλητο κεφάλαιο και το συµβατικό επιτόκιο. Τα µερίσµατα από θυγατρικές και άλλες συγγενείς εταιρίες, λογίζονται σαν έσοδο όταν αποφασίζουν τη διανοµή τους οι αρµόδιες Γενικές Συνελεύσεις

21 Τα έσοδα από δικαιώµατα (royalties) και τα έσοδα από ενοίκια λογίζονται σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους των σχετικών συµβολαίων, ενώ στο τέλος της περιόδου ή της περιόδου, γίνεται οριοθέτηση σε χρονική βάση Βάση ενοποίησης Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, ενσωµατώνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και των νοµικών προσώπων που ελέγχονται από την Εταιρεία (των θυγατρικών της). Έλεγχος νοείται ότι υπάρχει, όταν η Εταιρεία έχει την εξουσία να καθορίζει τη χρηµατοδοτική και τη λειτουργική πολιτική µίας επένδυσής της, έτσι ώστε να αποκοµίζει οφέλη από αυτές τις δραστηριότητες. Για τις εξαγορές, τα ενεργητικά στοιχεία και οι υποχρεώσεις µίας θυγατρικής, αποτιµούνται στις δίκαιες αξίες τους κατά την ηµέρα της εξαγοράς. Κάθε επιπλέον (έλασσον) ποσό, όταν το κόστος της εξαγοράς είναι µεγαλύτερο (µικρότερο) από τη δίκαιη αξία του αναγνωρίσιµου καθαρού ενεργητικού που αποκτήθηκε, λογίζεται σαν υπεραξία (αρνητική υπεραξία). Τα δικαιώµατα της µειοψηφίας καταχωρούνται ανάλογα µε το ποσοστό της µειοψηφίας επί της δίκαιης αξίας του αναγνωρίσιµου καθαρού ενεργητικού. Για την πρώτη εφαρµογή, σαν δίκαιη αξία του καθαρού ενεργητικού για τις θυγατρικές εταιρίες, η αξία κτήσης τους όπως εµφανίζονταν στα λογιστικά βιβλία. Τα αποτελέσµατα των θυγατρικών που αποκτήθηκαν ή εκποιήθηκαν στη διάρκεια της περιόδου, περιλαµβάνονται στην ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων, από την ηµέρα της εξαγοράς ή µέχρι την ηµέρα της πώλησης αντίστοιχα. Όπου είναι απαραίτητο, γίνονται αναµορφώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών, µε σκοπό αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις, να έχουν συνταχθεί µε τις ίδιες λογιστικές αρχές, που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο. Όλες οι διεταιρικές συναλλαγές και τα διεταιρικά υπόλοιπα, απαλείφονται κατά τη διαδικασία της ενοποίησης Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις Μία συνδεµένη επιχείρηση, είναι µία επιχείρηση στην οποία η Εταιρεία και ο Όµιλος µπορούν να ασκήσουν ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, µε τη συµµετοχή τους στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται µε τις πολιτικές που αυτή εφαρµόζει στα χρηµατοοικονοµικά και στην λειτουργία της. Το µερίδιο της Εταιρείας στα αποτελέσµατα και το καθαρό ενεργητικό των συγγενών εταιριών, ενσωµατώνεται στις οικονοµικές καταστάσεις της µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι συµµετοχές στις συγγενείς εταιρίες, εµφανίζονται στον ισολογισµό της Εταιρείας στο κόστος κτήσης τους, που αναµορφώνεται µε τις διαφοροποιήσεις στα ποσοστά του οµίλου µετά την αρχική απόκτηση, τη συµµετοχή του οµίλου στα αποτελέσµατα της συγγενούς Εταιρείας και τα µερίσµατα που έχουν ληφθεί. Το κόστος κτήσης δεν είναι διαχωρισµένο σε λογαριασµούς που εµφανίζουν τη δίκαιη αξία του καθαρού ενεργητικού και την υπεραξία για κάθε συµµετοχή, αλλά εµφανίζεται ενιαία

22 4.2.4 Υπεραξία Η υπεραξία (διαφορά) ενοποίησης προκύπτει σαν το υπερβάλλον ποσό ανάµεσα στο κόστος απόκτησης µίας συµµετοχής που ενοποιείται και στη δίκαιη αξία των αναγνωρίσιµων ενεργητικών στοιχείων ή υποχρεώσεων µίας θυγατρικής, µίας συγγενούς Εταιρείας ή µίας κοινοπραξίας κατά την ηµέρα της ενοποίησης. Η υπεραξία που προκύπτει από την ενοποίηση µίας θυγατρικής ή µίας κοινοπραξίας εµφανίζεται ξεχωριστά στον ενοποιηµένο ισολογισµό. Η υπεραξία αναγνωρίζεται σαν ενεργητικό στοιχείο και δεν αποσβένεται. Η υπεραξία ελέγχεται σε ικανοποιητικά τακτικά διαστήµατα, από τη διοίκηση της Εταιρείας, για πιθανή απαξίωση. Κάθε πρόβλεψη για απαξίωση της υπεραξίας µεταφέρεται στα αποτελέσµατα της περιόδου που έγινε η πρόβλεψη. Προβλέψεις απαξίωσης της υπεραξίας, δεν αντιστρέφονται, εκτός από εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικοί λόγοι για την αιτιολόγηση µίας τέτοιας ενέργειας. Κατά την πώληση της συµµετοχής σε µία θυγατρική, συγγενή ή σε κοινοπραξία, η σχετική υπεραξία µεταφέρεται στα αποτελέσµατα, για τον προσδιορισµό του αποτελέσµατος της πώλησης Αρνητική υπεραξία Η αρνητική υπεραξία εµφανίζει το υπερβάλλον ποσό ανάµεσα στην αναλογία της Εταιρείας στη δίκαιη αξία των αναγνωρίσιµων ενεργητικών στοιχείων και υποχρεώσεων µίας συµµετοχής σε θυγατρική, συγγενή Εταιρεία ή κοινοπραξία κατά την ηµέρα της απόκτησης και στο κόστος της απόκτησης. Η αρνητική υπεραξία µεταφέρεται κατευθείαν στα αποτελέσµατα κατά την ηµέρα την απόκτησης της συµµετοχής. ιακοπτόµενες ραστηριότητες ( ΠΧΠ 5) Η Εταιρεία παρακολουθεί µε βάση το ΠΧΠ 5, Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που έχει αποφασιστεί η διάθεσή τους και Οµάδες ιάθεσης, που συνιστούν ή όχι διακοπτόµενες δραστηριότητες, εφόσον ισχύουν τα κριτήρια κατάταξης του ΠΧΠ 5 για αυτά τα στοιχεία ή τις Οµάδες. Σε αυτήν την περίπτωση: Τα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόµενα για Πώληση, αποτιµώνται στη µικρότερη αξία ανάµεσα στη Λογιστική Αξία και την Εύλογη Αξία µείον τα κόστη διάθεσης Η απόσβεση για τα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόµενα για Πώληση σταµατά Ένα Μη Κυκλοφορούν Περιουσιακό Στοιχείο ή Οµάδα ιάθεσης, αµέσως πριν καταταχθούν σαν Κατεχόµενα προς Πώληση, αποτιµώνται µε βάση τα πρότυπα που τα αφορούν Μόλις ένα Μη Κυκλοφορούν Περιουσιακό Στοιχείο ή Οµάδα ιάθεσης θεωρηθεί σαν Κατεχόµενο προς Πώληση, αποτιµάται στη µικρότερη αξία, ανάµεσα στη Λογιστική Αξία και την Εύλογη Αξία µείον το κόστος διάθεσης Μόλις γίνει η αποτίµησή τους διακεκριµένα, κατόπιν γίνεται συνολικά π.χ. για µία Οµάδα ιάθεσης ανάµεσα στη νέα πλέον διαµορφωµένη Λογιστική Αξία και τη συνολική Εύλογη Αξία µείον τα κόστη διάθεσης και αν υπάρχει λογίζεται ζηµία αποµείωσης ή υποτίµηση

23 Η ζηµιά αποµείωσης µειώνει πρώτα και ανέκκλητα την υπεραξία αν υπάρχει και το τυχόν υπόλοιπο κατανέµεται αναλογικά στα Περιουσιακά Στοιχεία µίας Οµάδα ιάθεσης Μόλις διατεθεί ένα Κατεχόµενο προς Πώληση στοιχείο ( Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία ή Οµάδα ιάθεσης) λογίζεται το αποτέλεσµα από την πώληση Με ένα ποσό στα Αποτελέσµατα Περιόδου, διακεκριµένα από τις συνεχιζόµενες δραστηριότητες, εµφανίζονται τα µετά φόρων αποτελέσµατα από ιακοπείσες ραστηριότητες Τα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόµενα για Πώληση είτε αυτόνοµα είτε ανήκοντα σε Οµάδα ιάθεσης, εµφανίζονται διακεκριµένα στον Ισολογισµό Οι υποχρεώσεις που αφορούν Οµάδα ιάθεσης, εµφανίζονται διακεκριµένα στον Ισολογισµό Συνενώσεις και απορρόφηση της Εταιρείας ΚΑΖΙΝΟ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ( ΠΧΠ 3) Είδος Απόκτησης Με βάση το ΠΧΠ 3, µία συνένωση µπορεί να είναι κανονική ή «ανάστροφη». Ανάστροφη απόκτηση υπάρχει όταν η νόµιµη απορροφώσα, δεν είναι ο «αποκτών» της συνένωσης, όπως αυτός ορίζεται µε βάση το ΠΧΠ 3, αλλά αποκτών είναι η νόµιµη απορροφούµενη. Αυτό µπορεί να συµβεί αν η απορροφούµενη Εταιρεία είναι πολύ µεγαλύτερη σε µέγεθος από την απορροφώσα, αλλά σε κάθε περίπτωση εξετάζονται τα πραγµατικά γεγονότα, γιατί η αποκτούσα «οντότητα», είναι τελικά αυτή που αποκτά τον «έλεγχο» µετά τη συγχώνευση, όπως ο έλεγχος ορίζεται από την παρ. 19 του ΠΧΠ 3. Η παρ. 20γ του ΠΧΠ 3 ορίζει ότι αν η «διοίκηση» της µίας συγχωνευόµενης οντότητας, όπως ήταν πριν γίνει η συγχώνευση, έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τη διοίκηση της νέας συνενωµένης οντότητας, σε αυτήν την περίπτωση, η οντότητα πιθανά να ελέγχει την Εταιρεία και εποµένως είναι ο «αποκτών» της συνένωσης. Ο ορισµός αποκτούσης και αποκτώµενης οντότητας, γίνεται κατά την ηµεροµηνία της συνένωσης, µε εκτίµηση των πραγµατικών γεγονότων, από τη διοίκηση της Εταιρείας που προκύπτει από τη συγχώνευση. Στη συγκεκριµένη συγχώνευση, η διοίκηση της νόµιµης απορροφώσας Εταιρείας (VIVERE A.E.), παρέµεινε στα καθήκοντα της ανέλαβε στο σύνολό της τη διοίκηση της νέας συνενωµένης Εταιρείας, στην οποία δεν συµµετέχει κανένα από τα µέλη της διοίκησης της απορροφηµένης Εταιρείας (ΚΑΖΙΝΟ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.) Η δυνατότητα της διοίκησης και των µετόχων της απορροφώσας εταιρείας να επιλέγουν την οµάδα διοίκησης της προκύπτουσας συνενωµένης οντότητας αποτελεί πραγµατικό γεγονός, καθώς το Σ της απορροφώσας παρέµεινε στη διοίκηση της εταιρείας και µετά την ηµεροµηνία της απόκτησης ( ) έως σήµερα, δηλαδή για εννέα και πλέον µήνες, ενώ θα εξακολουθήσει να διοικεί την συνενωµένη οντότητα και στο µέλλον καθώς οι µέτοχοι και µέλη του Σ της απορροφούµενης εταιρείας ήδη προ της συγχώνευσης είχαν εγγράφως συµφωνήσει (ως ιδιωτικό συµφωνητικό των µετοχών της Καζίνο Α.Ε µε ηµεροµηνία ) για την παραµονή του υπάρχοντος Σ της εταιρείας µετά τη συγχώνευση ως και για την επανεκλογή ή την αντικατάσταση µελών του καθ υπόδειξη των µετόχων και της διοίκησης της απορροφώσας εταιρείας για όσο χρόνο βεβαίως αυτοί παραµείνουν µέτοχοι της εταιρείας. Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι και η γενική διεύθυνση (management) της επιχείρησης του Καζίνο, που αποτελούσε τη µοναδική δραστηριότητα της απορροφούµενης, είχε ανατεθεί από τους µετόχους της εταιρείας στον κύριο µέτοχο και επικεφαλής της διοίκησης της απορροφώσας κ. Κωνσταντίνο Πηλαδάκη ήδη από τον Ιανουάριο του 2007, ο οποίος, µε την ιδιότητα του Ανώτατου ιευθυντικού Στελέχους, ανέλαβε και ασκούσε τη διεύθυνση (management) και την πλήρη εποπτεία των

24 εργασιών της εταιρείας και της επιχείρησης του Καζίνο, δυνάµει της από συµβάσεως αορίστου χρόνου, ενόψει και της εµπειρίας του στο χώρο, λόγω της επιτυχούς συµµετοχής του στη διοίκηση του καζίνο Ρίο. Συνεπώς για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ενάµιση έτους η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από την οµάδα διοίκησης της µιας οντότητας κατά τους όρους τους άρθρου 20 γ). Από την έναρξη του 2007 µέχρι την ηµεροµηνία της συνένωσης, διάστηµα στο οποίο τη διεύθυνση ασκούσε ο κ. Κ. Πηλαδάκης, η κερδοφορία της απορροφηµένης Εταιρείας, παρουσίασε σηµαντική βελτίωση, σε σχέση µε την αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο. Η διοίκηση της Vivere A.E. συνεχίζει να διοικεί τη συνενωµένη οντότητα µέχρι σήµερα και αναµένεται να συνεχίσει να το κάνει και στο µέλλον, όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία. Με βάση τις ρυθµίσεις του άρθρου 20γ του ΠΧΠ 3 και τα πραγµατικά δεδοµένα κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης ( ), η διοίκηση της Εταιρείας που προέκυψε από τη συγχώνευση, αποφάσισε ότι η συγχώνευση δεν συνιστά ανάστροφη, αλλά κανονική απόκτηση, όπου η νόµιµη απορροφώσα VIVERE A.E. είναι και η αποκτούσα οντότητα, παρά το γεγονός ότι το µέγεθός της είναι κατά πολύ µικρότερο της απορροφούµενης οντότητας (ΚΑΖΙΝΟ ΘΡΑΚΗΣ), επειδή ελέγχει µέσω της δυνατότητας επιλογής της οµάδας διοίκησης της συνενωµένη οντότητα που προέκυψε από τη συγχώνευση Κόστος απόκτησης Με βάση την παρ. 27 του ΠΧΠ 3, το κυριότερο στοιχείο του κόστους µίας συνένωσης, για την οποία η απορροφώσα Εταιρεία είναι εισηγµένη και χορηγεί µετοχές στους µετόχους της απορροφούµενης, αφορά την αξία αυτών των µετοχών επί την τρέχουσα τιµή τους στο χρηµατιστήριο, κατά την ηµεροµηνία της συνένωσης. Στην ίδια παράγραφο αναφέρεται ότι µπορούν να εφαρµοστούν άλλες µέθοδοι αποτίµησης «..στη σπάνια περίπτωση που µπορεί ο αποκτών να καταδείξει ότι η δηµοσιευµένη τιµή κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής δεν είναι αξιόπιστος δείκτης της εύλογης αξίας...», ενώ συνέχεια αναφέρεται ότι «Η δηµοσιευµένη τιµή κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής δεν είναι αξιόπιστη, µόνον όταν έχει επηρεασθεί από µία στενότητα της αγοράς.». Στην παρ. 67δII του ΠΧΠ 3 επιβάλλεται, όταν δεν χρησιµοποιείται η χρηµατιστηριακή τιµή αν και υφίσταται, να παρέχονται αναλυτικές γνωστοποιήσεις και να αιτιολογούνται οι λόγοι για τους οποίους δεν χρησιµοποιήθηκε. Επικουρικά για αυτό το ζήτηµα θα πρέπει να εξεταστούν και ζητήµατα που σχετίζονται µε το ΛΠ 1 ή το Πλαίσιο των ΛΠ, αν υφίσταται κίνδυνος από µία αποτίµηση να αλλοιωθεί η πραγµατική εικόνα των οικονοµικών καταστάσεων. Η εύλογη αξία της απορροφούµενης, όπως προέκυπτε µε βάση το ΠΧΠ 3 κατά την , ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της συνένωσης, ήταν της τάξης 160 εκ., έναντι ποσού αποτίµησης της τάξης των 35 εκ. που αφορούσε την αποτίµηση που έγινε από ανεξάρτητο αποτιµητή, µε ηµεροµηνία , η οποία χρησιµοποιήθηκε για το σκοπό του προσδιορισµού της σχέσης ανταλλαγής των µετοχών. Λόγω της καταφανούς διαφοράς, η διοίκηση έπρεπε να εξετάσει το θέµα και να λάβει αποφάσεις για το αν θα χρησιµοποιήσει για το λογιστικό προσδιορισµό του κόστους απόκτησης τη χρηµατιστηριακή τιµή της απορροφώσας ή άλλο µοντέλο αποτίµησης. Από την έρευνα διαπίστωσε ότι η χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής της απορροφώσας, δεν απέδιδε ικανοποιητικά το κόστος απόκτησης, λόγω επηρεασµού των συναλλαγών της από τη στενότητα της αγοράς. Τα πραγµατικά δεδοµένα είναι τα εξής: Οι µετοχές της Vivere A.E από της µέχρι σήµερα διαπραγµατεύονται στην ειδική κατηγορία Υπο επιτήρηση, λογω αυτού υφίστανται στενά χρονικά όρια διαπραγµάτευσης στην εν λόγω κατηγορία, 1 ώρα, (Call option) σε σχέση µε τη διαπραγµάτευση των µετοχών στην Κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, 5 ώρες, και της Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης, 4 ώρες,) της Αγοράς Αξίων του Χ.Α, µε

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αναδιατυπωµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2007 έως 31 εκεµβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ατοµικές και ενοποιηµένες

Διαβάστε περισσότερα

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 Μαρτίου 2007

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 Μαρτίου 2007 VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42 Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε» ΚΑΙ «KAZINO & ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ TELEFAX : 2103842642

ΑΠΟΦΑΣΗ TELEFAX : 2103842642 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Β Αθήνα 16-12 - 2008 Αριθµ. πρωτ. : Κ2-11365 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Στοιχεία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου 2006. Τα στοιχεία και πληροφορίες

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου 2006. Τα στοιχεία και πληροφορίες ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 01/01/2005 έως 31/12/2005 Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

«ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ «ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Η ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε.

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2015 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από. 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από. 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005 VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/3/2008 Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Δεν απαιτείται (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ενδιάμεσες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2014 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

«N.G.P. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Α.Ε.» Αρ.Μ.Α.Ε. 49119/71/Β/01/003 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης εκεµβρίου 2008 (περίοδος: 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την 15/03/2006 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ»

Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ» ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την εξαμηνιαία περίοδο από. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την εξαμηνιαία περίοδο από. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 1 Ιανουαρίου 2010 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης Μίνωος 125 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33932/70/Β/95/47 Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012)

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012) ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012) σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35943/06/Β/96/17 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35943/06/Β/96/17 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35943/06/Β/96/17 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα 23-4 - 2007 Αριθμ. πρωτ. : Κ2-6132 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ποσά σε χιλιάδες (εκτος αν αναφέρεται διαφορετικά) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ... 6 Β. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΚΑΙ 2004... 7 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 10661 06/Β86/44 www.daiosplastics.com

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΛΠ 34) Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 45 500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64488/42/Β/07/0027 Σ Υ Ν Ο Π T I K E Σ Ε Ν Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α T Α Σ T A Σ Ε Ι Σ της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2004 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Για το σκοπό της συγχώνευσης µε απορρόφηση της ανωνύµου εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΤΕΤΡΑΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Ν.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35548/10/Β/96/08 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεµβρίου 2013 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ήλωση Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ατομικές και Ενοποιημένες περιόδου (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2009) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιουλίου 2014 31 Μαρτίου 2015

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιουλίου 2014 31 Μαρτίου 2015 CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 32624/06/B/95/1 Έδρα: Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής Τ.Κ. 17778. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2009 έως 30 η Σεπτεµβρίου 2009

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2009 έως 30 η Σεπτεµβρίου 2009 Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2009 έως 30 η Σεπτεµβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενδιάµεση Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης... 4 2. Ενδιάµεση Κατάσταση Εσόδων Εννεάµηνου

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157 ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της περιόδου από 01/01/2005 µέχρι 31/03/2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙ.ΠΕ. ΔΡΑΜΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 ης Δεκεμβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2006) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα