ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)"

Transcript

1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα παραπάνω 2. Οι προβλέψεις του επενδυτή Α σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας (state of the economy) και τις πιθανές αποδόσεις του χρηματοοικονομικού στοιχείου Χ δίνονται από τον ακόλουθο πίνακα: Κατάσταση στην Οικονομία,i Πιθανότητα, P i Απόδοση μετοχής Χ, R i i = 1: υψηλός ρυθμός ανάπτυξης 0,20 0,34 i = 2 : κανονικός ρυθμός ανάπτυξης 0,50 0,12 i = 3: ύφεση 0,30-0,20 Χρησιμοποιώντας τον τύπο του σταθμικού μέσου όρου, υπολογίστε την αναμενόμενη απόδοση του Χ; (α) 6,8% (β) 7,2% (γ) 5,0% (δ) 12,0% 3. Η μελλοντική αξία μιας κατάθεσης σε δέκα έτη από σήμερα θα είναι μεγαλύτερη αν: (α) ο ανατοκισμός γίνεται σε ετήσια βάση (β) ο ανατοκισμός γίνεται σε εξαμηνιαία βάση (γ) ο ανατοκισμός γίνεται σε τριμηνιαία βάση (δ) ο ανατοκισμός γίνεται σε μηνιαία βάση 4. Αν τα επιτόκια είναι θετικά, ποια από τις παρακάτω εισπράξεις θα προτιμούσατε; Οι εισπράξεις παρατίθενται κατά σειρά Έτος 1, Έτος 2, Έτος 3 αντίστοιχα. (α) 600, 400, 200 (β) 200, 400, 600 (γ) 400, 400, 400 (δ) οποιαδήποτε από τις παραπάνω αφού αθροίζουν στα Η μεταβλητότητα της τιμής ενός ευρέως διαφοροποιημένου δείκτη μετοχών αποτελεί: (α) Γενικό κίνδυνο αγοράς (β) Μέτρο θέσης (γ) Κίνδυνο ρευστότητας (δ) Κανένα από τα παραπάνω 6. Ποιο από τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα παρουσιάζει, κατά τεκμήριο, το μεγαλύτερο κίνδυνο αγοράς: (α) 3-ετές ομόλογο του γερμανικού δημοσίου (β) 3-ετές ομόλογο του ελληνικού δημοσίου (γ) Προθεσμιακή κατάθεση (δ) 10-ετές ομόλογο του ελληνικού δημοσίου 7. Ποιο από τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα παρουσιάζει, κατά τεκμήριο, τον μικρότερο πιστωτικό κίνδυνο: (α) Μετοχή επιχείρησης του κλάδου των τηλεπικοινωνιών (β) Αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει σε δείκτη επί μετοχών (index fund) (γ) Μετοχή επιχείρησης του κλάδου της υγείας (δ) Μετοχή τραπεζικού κλάδου 8. Ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου είναι ουσιαστικά μηδενικός σε περίπτωση: (α) αγοράς και πώλησης μετοχών στο Χ.Α.Α (β) αγοράς και πώλησης ομολόγων από το ΗΔΑΤ (γ) εξωχρηματιστηριακή αγορά και πώληση παραγώγων προϊόντων (δ) ισχύουν τα (α) και (β) 1

2 9. Αν λόγω της τρέχουσας κρίσης, η διαφορά αποδόσεων (spread) μεταξύ του 10-ετούς ελληνικού ομολόγου και του 10-ετούς γερμανικό ομολόγου αυξηθεί, αυτό σημαίνει ότι: Ι Οι επενδυτές προτιμούν πιο ασφαλείς επενδύσεις (fly to quality) ΙΙ Η ελληνική οικονομία επηρεάζεται συγκριτικά περισσότερο από την κρίση ΙΙΙ Η τιμή του ελληνικού ομολόγου αυξήθηκε ενώ του γερμανικού μειώθηκε ΙV Η Γερμανία έχει μικρότερο πληθωρισμό από την Ελλάδα (α) Ι, ΙΙΙ και IV (β) Ι, ΙΙ και IV (γ) Ι, II και ΙΙΙ (δ) Ι και ΙΙ 10. Ποιο από τα παρακάτω θεωρείτε ως πιθανό αποτέλεσμα της τρέχουσας κρίσης: (α) Μείωση της τιμής των ελληνικών ομολόγων (β) Αύξηση της τιμής των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (γ) Μείωση της διαφοράς αποδόσεων μεταξύ ελληνικών και γερμανικών ομολόγων 11. Ποιο από τα παρακάτω είναι αληθές: (α) Τα εταιρικά ομόλογα έχουν, κατά κανόνα, μεγαλύτερο ειδικό κίνδυνο αγοράς από τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου (β) Τα εταιρικά ομόλογα έχουν, κατά κανόνα, μεγαλύτερο γενικό κίνδυνο αγοράς από τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου (γ) Τα εταιρικά ομόλογα έχουν, κατά κανόνα, τον ίδιο ειδικό κίνδυνο αγοράς με τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου (δ) Τα εταιρικά ομόλογα έχουν, κατά κανόνα, τον ίδιο γενικό κίνδυνο αγοράς με τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου 12. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή για ένα ορθολογικό επενδυτή: (α) Ανάμεσα σε δύο μετοχές με τον ίδιο κίνδυνο επιλέγουμε αυτή με την μικρότερη απόδοση. (β) Ανάμεσα σε δύο μετοχές με την ίδια απόδοση επιλέγουμε αυτή με τον μικρότερο κίνδυνο. (γ) Ανάμεσα σε δύο μετοχές, επιλέγουμε πάντα τη μετοχή με την μεγαλύτερη απόδοση. (δ) Ανάμεσα σε δύο μετοχές, επιλέγουμε πάντα τη μετοχή με τον μικρότερο κίνδυνο. 13. Η κεφαλαιοποίηση ενός χρηματιστηρίου μετράται : (α) Με τον αριθμό των μετοχών που είναι εισηγμένες (β) Με τη συνολική αξία των μετοχών που είναι εισηγμένες (γ) Με το συνολικό όγκο συναλλαγών (δ) Με την αξία του χρηματιστηριακού δείκτη 14. Η ρευστότητα μίας αγοράς προσδιορίζεται από: (α) Την βραδύτητα με την οποία μπορεί ένα προϊόν να πωληθεί από την στιγμή που προσφέρεται στην αγορά (β) Την εμπορευσιμότητα (γ) Από το μέγεθος μεταβολής των τιμών σε διαδοχικές συναλλαγές (δ) Ισχύουν τα (β) και (γ) 15. Ποιο από τα ακόλουθα είναι αληθές; (α) Η δευτερογενής αγορά κεφαλαίου δεν έχει οικονομική σημασία διότι οι εκδότριες εταιρείες ενδιαφέρονται μόνο για την πρωτογενή αγορά κεφαλαίου. (β) Η κεφαλαιαγορά προωθεί την οικονομική ανάπτυξη, διότι φέρνει σε επαφή τους αποταμιευτές με τους δανειζόμενους. (γ) Η αγορά χρήματος συνήθως χαρακτηρίζεται από μικρότερη ρευστότητα σε σχέση με την αγορά ομολόγων Οργανωμένη αγορά θεωρείται: (α) Πολυμερές σύστημα, το οποίο τελεί υπό την διεύθυνση ή τη διαχείριση ενός πελάτη της αγοράς (β) Πολυμερές σύστημα, το οποίο επιτρέπει την διενέργεια συναλλαγών σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλλουν οι συμμετέχοντες σε αυτή (γ) Πολυμερές σύστημα, το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την εποπτική αρχή της χώρας που λειτουργεί. (δ) Ισχύουν τα (α) και (β) και (γ) 2

3 17. Ποια από τις παρακάτω αγορές θεωρείται οργανωμένη αγορά: (α) Αγορά Αξιών Χρηματιστηρίου Αθηνών (β) Αγορά Παραγώγων Χρηματιστηρίου Αθηνών (γ) Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) 18. Η εντολή με συνθήκη προσδιορίζει ότι η εντολή παραμένει ενεργή μέχρι να εκτελεστεί στο σύνολό της. Οι εντολές αυτού του είδους δεν επιδέχονται μερική εκτέλεση και δρομολογούνται υποχρεωτικά στον Πίνακα Ειδικών Όρων. Συμπληρώστε το κενό με την κατάλληλη συνθήκη: (α) Σε πολλαπλάσιο (Multiplies Of MO). (β) Εκπλήρωση ή Ακύρωση (Fill or Kill FOK). (γ) Όλα ή τίποτα (All or None AON). (δ) ΣΤΟΠ. 19. Ποια από τις παρακάτω εντολές σχετίζεται με όρους που τίθενται ως προς τη διάρκεια εκτέλεσης της εντολής: (α) Οριακή εντολή (Limit order LMT). (β) Εντολή ανοικτής πώλησης (Short selling). (γ) Εντολή έγκυρη μέχρι να ακυρωθεί (Good till cancel GTC). (δ) Ελεύθερη εντολή (Market order MKT) 20. Η Εντολή στο Κλείσιμο (At the Close ATC) είναι: (α) η εντολή η οποία εισάγεται χωρίς όριο τιμής και αφορά συναλλαγές στην τιμή κλεισίματος όπου και αν διαμορφωθεί αυτή και μπορούν να εισαχθούν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των μεθόδων αυτόματης κατάρτισης, εκτελούνται όμως μόνο κατά την περίοδο της Μεθόδου Διαπραγμάτευσης στην Τιμή Κλεισίματος. (β) η εντολή η οποία εισάγεται με όριο τιμής και μόνο κατά τη διάρκεια της Μεθόδου Αυτόματης και Στιγμιαίας Κατάρτισης Συναλλαγών (Δημοπρασία Call Auction) και αφορά συναλλαγές στην Τιμή Κλεισίματος. (γ) η εντολή η οποία εισάγεται χωρίς όριο τιμής και μόνο κατά τη διάρκεια της μεθόδου Αυτόματης και Συνεχούς Κατάρτισης Συναλλαγών και αφορά συναλλαγές στην Τιμή Κλεισίματος. (δ) Τίποτα από τα παραπάνω. 21. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; (α) Κατά τη διάρκεια της μεθόδου της Επιλεκτικής Κατάρτισης (Hit & Take), γίνονται δεκτές προς εκτέλεση από το σύστημα όλες οι εντολές του Βασικού Πίνακα. (β) Κατά τη διάρκεια της μεθόδου της Επιλεκτικής Κατάρτισης (Hit & Take), γίνονται δεκτές προς εκτέλεση από το σύστημα όλες οι εντολές του Πίνακα Ειδικών Όρων. (γ) Κατά τη διάρκεια της μεθόδου της Επιλεκτικής Κατάρτισης (Hit & Take), γίνονται δεκτές προς εκτέλεση από το σύστημα όλες οι εντολές του Πίνακα Εκποιήσεων. (δ) Κατά τη διάρκεια της μεθόδου της Επιλεκτικής Κατάρτισης (Hit & Take), γίνονται δεκτές προς εκτέλεση από το σύστημα όλες οι εντολές του Πίνακα Προσυμφωνημένων Συναλλαγών. 22. Το κόστος συναλλαγών επί μετοχών περιλαμβάνει: (α) Την προμήθεια της εταιρίας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (β) Το άνοιγμα (spread) μεταξύ τιμής αγοράς και τιμής πώλησης του ειδικού διαπραγματευτή (γ) Την υποχώρηση στη τιμή που ο επενδυτής δύναται να αποδεχτεί. 23. Οι συναλλαγές στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών πρέπει να εξοφλούνται μέσα σε: (α) 2 μέρες από την κατάρτιση των συναλλαγών. (β) 4 μέρες από την κατάρτιση των συναλλαγών. (γ) 3 μέρες από την κατάρτιση των συναλλαγών. (δ) 5 μέρες από την κατάρτιση των συναλλαγών. 3

4 24. Υποθέσετε ότι πωλήσατε ανοιχτά (short) 300 κοινές μετοχές Α προς 55 εκάστη, με αρχικό περιθώριο 60%. Εάν το περιθώριο ασφαλείας (maintenance margin) είναι 35%, σε ποια τιμή της μετοχής θα λαμβάνατε όχληση για την καταβολή περιθωρίου (margin call)? (α) 51 (β) 65 (γ) 35 (δ) Οι άμεσα διενεργούντες χρηματιστηριακές συναλλαγές εκτελούν τις ακόλουθες λειτουργίες, εκτός από: (α) Ενεργούν ως ειδικοί διαπραγματευτές για ίδιο λογαριασμό (β) Αναλύουν τις μετοχές στις οποίες συναλλάσσονται (γ) Παρέχουν ρευστότητα στους επενδυτές (δ) Εκτελούν όλες τις παραπάνω λειτουργίες 26. Η ειδική διαπραγμάτευση μετοχών: (α) Αφορά στη σταθεροποίηση τιμής της μετοχής μετά την εισαγωγή στο χρηματιστήριο (β) Σχετίζεται με το ισχύον πλαίσιο αγοράς ιδίων μετοχών από τις εκδότριες εταιρίες. (γ) Αφορά σε εκτός κύκλου συναλλαγές (δ) Αφορά σε εντός κύκλου συναλλαγές στο χρηματιστήριο 27. Το βάθος αγοράς είναι... που μπορεί να δει ο συμμετέχων εντός του συστήματος συναλλαγών ΟΑΣΗΣ. (α) Τα επίπεδα τιμών των εντολών και των αντίστοιχων όγκων ανά τιμή (β) Τα επίπεδα τιμών των εντολών των τριών (3) καλύτερων τιμών πώλησης και των αντίστοιχων όγκων (γ) Τα σύνολο των τιμών των εντολών, των αντίστοιχων όγκων και της αξίας συναλλαγών (δ) Τα επίπεδα τιμών των εντολών, των αντίστοιχων όγκων ανά τιμή και της αξίας των συναλλαγών 28. Τι από τα παρακάτω καλύτερα περιγράφει την υπόθεση αποτελεσματικών αγορών: (α) Χαμηλό κόστος συναλλαγών (β) Οι συμμετέχοντες στην αγορά μπορούν να αγοράσουν και να πουλήσουν γρήγορα σε δεδομένη τιμή (γ) Άπειροι δυνητικά αγοραστές και πωλητές είναι διατεθειμένοι να διαπραγματευτούν σε τιμές πάνω και κάτω από την τρέχουσα τιμή (δ) Η τρέχουσα τιμή ενός τίτλου αντιπροσωπεύει πλήρως όλη την πληροφόρηση η οποία είναι διαθέσιμή για τον τίτλο. 29. Η τιμή ενός ομολόγου εξαρτάται από: (α) Τα επιτόκια της αγοράς (β) Την πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη (γ) Από την ευκολία ρευστοποίησής του στην αγορά (δ) Ισχύουν όλα τα παραπάνω 30. Ο κίνδυνος εξάσκησης ενός δικαιώματος πρόωρης επαναγοράς ενός τίτλου βαραίνει: (α) τον επενδυτή και τον εκδότη (β) τον εκδότη του τίτλου (γ) τον επενδυτή σε αυτόν τον τίτλο (δ) κανένα από τα παραπάνω 31. Ένα ομόλογο θεωρείται ότι αποκτάται σε τιμή υπό το άρτιο όταν: (α) το επιτόκιο που καταβάλλεται στον επενδυτή είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της διατραπεζικής αγοράς (β) το επιτόκιο που καταβάλλεται στον επενδυτή είναι μικρότερο από το αντίστοιχο της διατραπεζικής αγοράς (γ) η ονομαστική τιμή είναι υψηλότερη από αυτήν που καταβάλει ο επενδυτής κατά την αγορά του (δ) η ονομαστική αξία είναι χαμηλότερη από αυτήν που καταβάλει ο επενδυτής κατά την αγορά του 32. Σε περίπτωση πτώχευσης μιας εταιρίας, ποια από τις παρακάτω σειρές προτεραιότητας εξόφλησης θα ακολουθήσουν οι εκκαθαριστές; (α) Κοινές Μετοχές, Προνομιούχες Μετοχές, Ομόλογα (β) Ομόλογα, Κοινές Μετοχές, Προνομιούχες Μετοχές (γ) Ομόλογα, Προνομιούχες Μετοχές, Κοινές Μετοχές (δ) Κοινές Μετοχές, Ομόλογα, Προνομιούχες Μετοχές 4

5 33. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι αληθής. (α) Οι κοινές και προνομιούχες μετοχές δίνουν τα ίδια δικαιώματα στον κάτοχο (β) Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν με δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος (γ) Οι προνομιούχες μετοχές δεν διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήρια Αξιών Αθηνών (δ) Η αγορά προνομιούχου μετοχής προϋποθέτει την αγορά της κοινής μετοχής της εταιρείας 34. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι σύνηθες κατά την έκδοση προνομιούχων μετοχών. (α) Σωρευτικό δικαίωμα σε μερίσματα (β) Δικαίωμα ψήφου (γ) Δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης (δ) Δικαίωμα μετατροπής σε κοινές μετοχές 35. Η μερισματική απόδοση μια μετοχής υπολογίζεται ως: (α) η σχέση του μερίσματος ανά μετοχή προς την τιμή της μετοχής (β) η σχέση του μερίσματος ανά μετοχή προς τον αριθμό των μετοχών (γ) η σχέση της τιμής της μετοχής προς τα κέρδη ανά μετοχή (δ) το ποσοστό των κερδών που δίνονται ως μέρισμα 36. Αν ο αριθμοδείκτης Ρ/Ε=15, αυτό σημαίνει: (α) η τρέχουσα αξία της μετοχής είναι 15 φορές η εσωτερική της αξία (β) η αγορά «αποδέχεται» τιμή 15 φορές μεγαλύτερη από τα αναμενόμενα κέρδη ανά μετοχή. (γ) η επιχείρηση αποφασίζει να καταβάλλει σε μερίσματα το 15% των κερδών (δ) κανένα από τα παραπάνω 37. Η διαφορά μεταξύ ενός ΟΣΕΚΑ κλειστού τύπου και ΟΣΕΚΑ ανοικτού τύπου είναι: (α) Ο ΟΣΕΚΑ κλειστού τύπου εκδίδει μετοχές, οι οποίες μπορεί να διαπραγματεύονται σε διαφορετική τιμή από την καθαρή παρούσα αξία των επενδύσεων, ενώ ο ΟΣΕΚΑ ανοικτού τύπου εκδίδει ή καλύπτει μερίδια ίσα με την καθαρά παρούσα αξία των επενδύσεων. (β) Ο ΟΣΕΚΑ ανοικτού τύπου μπορεί να επενδύει σε οποιαδήποτε μορφή επένδυσης ενώ ο ΟΣΕΚΑ κλειστού τύπου μόνο σε μετοχές. (γ) Στον ΟΣΕΚΑ ανοικτού τύπου μπορεί να επενδύσει οποιοσδήποτε επενδυτής ενώ στον ΟΣΕΚΑ κλειστού τύπου μόνο επενδυτές που προέρχονται από ιδιωτική τοποθέτηση. 38. Ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο της μορφής Index Fund επενδύει κυρίως: (α) σε μετοχές του Δείκτη του Χρηματιστηρίου (β) σε μετοχές εκτός Δείκτη Χρηματιστηρίου (γ) σε μετοχές από διεθνή χρηματιστήρια (δ) σε μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 39. Ένα Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιτρέπεται να επενδύει σε: (α) διαθέσιμα και μετοχές (β) μετοχές, ομόλογα και διαθέσιμα (γ) διαθέσιμα και ομόλογα (δ) όλα τα παραπάνω 40. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι αληθής. (α) Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών περιλαμβάνει το σύνολο των μετοχών που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο (β) Ο δείκτης FTSE/XA 20 περιλαμβάνει μόνο μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης (γ) Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών αποτελεί ένα σταθμικό μέσο όρο των τιμών των μετοχών που τον αποτελούν με συντελεστή στάθμισης τον όγκο συναλλαγών κάθε μετοχής (δ) Ο δείκτης FTSE/XA Mid 40 περιλαμβάνει κυρίως μετοχές τραπεζών 5

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 1.1. Χρηματοοικονομικοί Τίτλοι 1.1.1. Μετοχές Μετοχή είναι ένα μερίδιο του κεφαλαίου μιας ανώνυμης εταιρείας. Μια ανώνυμη εταιρεία, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη χειρότερη μετά το μεγάλο κραχ του 1929. Σύμφωνα με τους Kindleberger (1978) και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6838 ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 6916 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Σ.Η.Σ. ΛΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΟΥΜΠΕΝΙΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ssss ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΩΜΑ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. 3472 ΛΙΓΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Υποεπιτροπή Underwriters Νοέµβρης 2006 Αναλογία διαθέσιµων κερδών (return on total assets) Ανταλλαγές χρηµατοοικονοµικών µέσων ( swaps) Ανώνυµες µετοχές Ανώνυµη Εταιρία Ανώνυµη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ενημερωτικό υλικό για την Ανακεφαλαιοποίηση των Συστημικών Τραπεζών και την Έκδοση Παραστατικών Τίτλων (warrants) Έκδοση 1.1 13 Μαΐου 2013 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κανόνων & Αρχών Επενδυτικής Συμπεριφοράς

Οδηγός Κανόνων & Αρχών Επενδυτικής Συμπεριφοράς Α Εξάμηνο 1999 Οδηγός Κανόνων & Αρχών Επενδυτικής Συμπεριφοράς Επιμέλεια Κειμένων : Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Σε μια εποχή όπου η επένδυση στο Χρηματιστήριο αρχίζει να αποκτά ολοένα και περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΖΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2003 ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1.1. Εισαγωγή.8 1.2. Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΩ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01.01.2013 ΕΩΣ 30.06.2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα