ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ"

Transcript

1 Ο Ι Τ ΡΕΙΣ Μ ΑΓΟΙ ἱστορία τῶν Τριῶν Μάγων ἔχει τὶς ρίζες της πολλὰ χρόνια πρὶν τὴν γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Τότε ἕνας Πέρσης προφήτης, ὁ Βαλαάµ, εἶπε ὅτι: «Θὰ ἀνατείλει ἄστρο ἀπὸ τὸν Ἰακὼβ καὶ θὰ παρουσιαστεῖ ἄνθρωπος ἀπὸ τὸν Ἰσραήλ, ποὺ θὰ συντρίψει τοὺς ἐχθροὺς Μωαβῖτες». Ἡ προφητεία αὐτὴ πέρασε ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιὰ ὡς σηµάδι γιὰ τὴν γέννηση ἑνὸς µεγάλου Βασιλιᾶ ποὺ θὰ ἐξουσιάσει ὅλες τὶς φυλὲς τῆς γῆς. Πολλὰ χρόνια πέρασαν καὶ τὸ «Ἄστρο τῆς Βηθλεὲµ» ἐµφανίστηκε στὸν οὐρανό. Οἱ ἀπόγονοι τοῦ Βαλαὰµ τὸ πρόσεξαν καὶ κατάλαβαν ὅτι εἶχε ἔρθει τὸ πλήρω- µα τοῦ χρόνου. Ἔτσι ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Περσία µιὰ τριµελὴς ἀποστολὴ ποὺ θὰ µετέφερε δῶρα στὸν νέο Βασιλιᾶ. Αὐτοὶ ἦταν οἱ γνωστοί µας τρεῖς Μάγοι. Ὁ γέροντας Μελχιόρ, ὁ νεαρὸς Γάσπαρ καὶ ὁ µελαµψὸς Βαλτάσαρ. Σχετικὰ µὲ τὴν καταγωγὴ τῶν Μάγων ὑπάρχουν διάφορα κείµενα µὲ ἀντικρουόµενες ἀπόψεις. Ἡ ἐπικρατέστερη ἄποψη εἶναι ὅτι κατάγονταν ἀπό τὴν Περσία καὶ ἦταν σοφοὶ ἱερεῖς καὶ ἀστρολόγοι. Τὴν ἄποψη αὐτὴν ὑποστηρίζουν µεταξὺ ἄλλων καὶ κείµενα τοῦ Ἡροδότου καὶ τοῦ Πλάτωνα στοὺς ὁποίους ἐµφανίζεται γιὰ πρώτη φορὰ ὁ ὅρος «Μάγοι». Στὴν πιθανότητα ἡ ἄποψη αὐτή, ὅτι δηλαδὴ οἱ Μάγοι ἦταν Πέρσες, νὰ εἶναι ἀληθὴς συµβάλλει καὶ ἕνα γεγονὸς ποὺ ἔλαβε χῶρα τὸ 614µ.Χ. στὴν Βηθλεέµ. Τότε εἶχαν καταλάβει τὴν πόλη οἱ Πέρσες τοῦ Χοσρόη Β, οἱ ὁποῖοι ἂν καὶ ἔκαναν πολλὲς καταστροφές, δὲν πείραξαν τὸν Ναὸ τῆς Γεννήσεως. Αὐτὸ ἔγινε γιατί, ὅπως λέγεται, στὸν ναὸ αὐτὸ ὑπῆρχε µιὰ εἰκόνα (κατ ἄλλους ψηφιδωτὸ) ποὺ ἀπεικόνιζε τοὺς Μάγους νὰ προσκυνοῦν τὸν Χριστό. Οἱ Πέρσες κατακτητὲς ἀναγνώρισαν τοὺς ὁµοεθνεῖς τους ἀπὸ τὰ ροῦχα καὶ ἔτσι ἄφησαν τὸν Ναὸ τῆς Γεννήσεως ἀπείραχτο. Γυρνώντας ὅµως στὴν Προσκύνηση τῶν Μάγων, τοὺς βλέπουµε µετὰ ἀπὸ ἕνα κοπιαστικὸ ταξίδι καὶ ἔχοντας πάντα ὡς ὁδηγό τους τὸ Ἄστρο τῆς Βηθλεέµ, νὰ φτάνουν στὴν Ἱερουσαλὴµ καὶ νὰ ἀναζητοῦν µὲ ἀγωνία τὸ Βρέφος ποὺ θὰ γινόταν σύµφωνα µὲ τὴν προφητεία, µεγάλος βασιλιάς. Ὁ βασιλιὰς Ἡρώδης ἐνηµερώθηκε γιὰ τὶς ἐνέργειες τῶν Μάγων καὶ τοὺς κάλεσε σὲ ἀκρόαση. Ἀπὸ αὐτοὺς πληροφορήθηκε γιὰ τὴν ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

2 προφητεία καὶ φοβούµενος µὴν βγεῖ ἀληθινή, τοὺς εἶπε νὰ συνεχίσουν τὴν ἀναζήτησή τους καὶ ὅταν βροῦν τὸν νεογέννητο βασιλιᾶ νὰ τὸν ἐνηµερώσουν, γιὰ νὰ µπορέσει ὅπως εἶπε νὰ πάει καὶ ὁ ἴδιος γιὰ νὰ τὸν προσκυνήσει. Αὐτὸ ποὺ ἤθελε βέβαια στὴν πραγµατικότητα ὁ Ἡρώδης ἦταν νὰ σκοτώσει τὸ βρέφος ποὺ ἀπειλοῦσε τὴν βασιλεία του. Ἡ ἀναζήτηση τῶν Μάγων εὐοδώθηκε καὶ ἀξιώθηκαν νὰ βροῦν τὸν νεογέννητο Χριστό, νὰ Τὸν προσκυνήσουν καὶ νὰ Τοῦ προσφέρουν τὰ δῶρα Τους. Ὁ Μελχιὸρ πρόσφερε στὸ Χριστὸ χρυσό, ὁ Γάσπαρ λιβάνι καὶ ὁ Βαλτάσαρ σµύρνα. Τρία ἦταν αὐτὰ τὰ δῶρα καὶ ἡ ἐπιλογή τους κάθε ἄλλο παρὰ τυχαῖα. Πρὶν µιλήσουµε γιὰ τὸ καθένα ξεχωριστά, θὰ πρέπει νὰ σηµειώσουµε ὅτι τὴν ἐποχὴ ποὺ αὐτὰ προσφέρθηκαν στὸν Χριστό, ἡ ἀξία τους ἦταν ἰδιαίτερα µεγάλη. Ὁ χρυσὸς ἦταν ἕνα µέταλλο ποὺ προσφέρονταν σὲ βασιλεῖς. Ἔτσι µὲ αὐτὴν τὴν προσφορὰ οἱ Μάγοι θέλησαν νὰ δείξουν ὅτι τιµοῦσαν ἕνα βασιλιά. Ὁ λίβανος, τὸ γνωστό µας λιβάνι, ἦταν ἕνα πολύτιµο ὑλικὸ ποὺ χρησιµο ποιοῦνταν ὡς θυµίαµα σὲ θρησκευτικὲς τελετές. Ἔτσι ἔδειξαν οἱ Μάγοι τὴν θεϊκὴ φύση τοῦ Χριστοῦ. Τὸ λιβάνι εἶναι ρητίνη ποὺ ἐξάγεται ἀπὸ τὸ δένδρο Boswellia Serrata. Τέλος, ἡ σµύρνα ἦταν ἕνα ὑλικὸ ποὺ χρησιµοποιοῦνταν στὴν ἰατρικὴ ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ταφῆς τῶν νεκρῶν. Μὲ τὴν σµύρνα οἱ Μάγοι ἔδειξαν τὴν θυσία ποὺ θὰ ἔκανε ὁ Χριστὸς γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Ἡ σµύρνα εἶναι µιὰ ρητίνη ποὺ παίρνουµε ἀπὸ τὸ φυτὸ Μύρας. Ἡ Παναγία θέλοντας νὰ ἀνταποδώσει τὰ δῶρα τῶν Μάγων, ἔδωσε στὸν καθένα ἀπ αὐτοὺς ἕνα κοµµάτι ἀπὸ τὰ σπάργανα (µακριὰ καὶ φαρδιὰ ὑφασµάτινη ταινία ποὺ τύλιγαν τότε τὰ µωρᾶ) τοῦ Ἰησοῦ. Οἱ µάγοι ἔχοντας φέρει εἰς πέρας τὴν ἀπο στολή τους, πῆραν τὸν δρόµο τοῦ γυρισµοῦ. Εἰ δο ποιούµενοι ὅµως ἀπὸ ἕναν Ἄγγελο, δὲν ἐνηµέρωσαν τὸν Ἡρώδη γιὰ τὸ σηµεῖο ποὺ βρισκόταν τὸ θεῖο Βρέφος. Ὁ Ἡρώδης καταλαβαίνοντας τὴν «προδοσία» τῶν Μάγων διέταξε τὴν σφαγὴ τῶν νηπίων. Οἱ τρεῖς Μάγοι γύρισαν στὴν Περσία καὶ τελικὰ βαπτίστηκαν χριστιανοὶ ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Θωµᾶ. Σύµφωνα µὲ τὴν παράδοση, ὁ Μελχιὸρ ἔζησε 109 χρόνια. Ὅταν πέθανε ὁ Γάσπαρ σὲ ἡλικία 90 ἐτῶν, µετακινήθηκε ὁ Μελχιὸρ στὸν τάφο του δείχνοντας ἔτσι ὅτι δίπλα του ἔπρεπε νὰ ταφεῖ ὁ Γάσπαρ. Στὸν ἴδιο τάφο θάφτηκε καὶ ὁ Βαλτάσαρ καὶ µάλιστα κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ταφῆς του, πιστεύεται ὅτι σηκώθηκαν τὰ σώµατα τοῦ Μελχιὸρ καὶ τοῦ Γάσπαρ γιὰ νὰ ὑποδεχθοῦν αὐτὸ τοῦ τρίτου συνοδοιπόρου τους. Ὅσον ἀφορᾶ στὰ δῶρα τῶν µάγων, ἡ ἴδια ἡ Παναγία παρέδωσε αὐτὰ τὰ πολύτιµα δῶρα τῆς εὐσεβείας στὴν Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύµων πρὶν τὴν Κοίµησή της. Ἐκεῖ ἔµειναν ἕως τὸ 400 µ.χ. Ὁ βυζαντινὸς αὐτοκράτορας Ἀρκάδιος τὰ µετέφερε στὴν Βασιλεύουσα ὅπου καὶ ἔµειναν ἕως τὸ 1204 µ.χ. ἀπ ὅπου γιὰ τὸ φόβο τῶν Φράγκων φυγαδεύτηκαν γιὰ ἑξῆντα χρόνια στὴν Νίκαια τῆς Βιθυνίας καὶ ξαναεπέστρεψαν στὴν Πόλη µέχρι τὸ 1453 µ.χ. ὅταν ἡ Πόλη ἔπεσε στὰ χέρια τοῦ Μωάµεθ τοῦ Πορθητοῦ. Ἀπὸ τὰ χέρια τῶν κατακτητῶν τὰ ἔσωσε ἡ µητέρα τοῦ Μωάµεθ, ἡ ὁποία ἦταν χριστιανὴ καὶ λεγόταν Μάρω. Τὰ µετέφερε στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Παύλου στὸ Ἅγιον Ὄρος ὅπου βρίσκονται µέχρι τὶς µέρες µας. Τὸ καθολικὸ (ναὸ) τῆς µονῆς εἶχε κτίσει ὁ πατέρας τῆς Μάρως, Γεώργιος Βράγκοβιτς, ὁ ὁποῖος ἦταν δεσπότης τῆς Σερβίας. Καθὼς ὅµως ἡ Μάρω ἀνέβαινε ἀπὸ τὸ λιµάνι στὴ Μονή, τὴν ἐµπόδισε νὰ συνεχίσει τὸν δρόµο της ἡ Παναγία, ὥστε νὰ µὴν παραβιάσει τὸ Ἄβατο τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Στὸ σηµεῖο ἐκεῖνο ἀνεγέρθηκε ὁ «Σταυρὸς τῆς Βασιλίσσης». Τὰ τίµια ῶρα εἶναι θαυµατουργὰ ἐνῶ ἀναδίδουν συνεχῶς µιὰ εὐωδία. Ὁ χρυσὸς εἶναι 28 πλακίδια (7χ5 ἑκατοστῶν) διαφόρων σχηµάτων µὲ καλλιτεχνικὰ σχέδια. Τὰ δέ, λίβανος καὶ σµύρνα εἶναι 60 σφαιρίδια, ἀνακατεµένα µεταξύ τους καὶ µεγέθους ὅσο µιὰ ἐλιά. Ὁ Κύριος δέχθηκε τὰ πολύτιµα δῶρα τῶν Μάγων καὶ ἐπιζητεῖ ἀνάλογα δῶρα καὶ ἀπὸ ἐµᾶς. Ἐπιζητεῖ τὸν χρυσὸ τῆς ἀνόθευτης πίστεώς µας, τὸν λίβανον τῆς λατρείας µας καὶ τὰ σµύρνα τῶν καλῶν ἔργων καὶ τῆς µετανοίας µας. Ἂς τοῦ τὰ προσφέρουµε ἁπλόχερα! Ἀµήν. Πρεσβ. Νικόλαος Χοµπιτάκης 2

3 Κ αθώς πλησιάζουν τά Χριστούγεννα πού ὅλοι οἱ χριστιανοί θά γιορτάσουµε τήν γέννηση τοῦ Χριστοῦ στό ταπεινό σπήλαιο τῆς Βηθλεέµ ἀπό τήν παρθένο Παναγία, πού δάνεισε τό σῶµα της ὥστε ὁ Λόγος Τοῦ Θεοῦ, τό δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, νά ἐνδυθεῖ τήν ἀνθρώπινη σάρκα καί νά λύσει τά δεσµά τῆς ἁµαρτίας καί νά περιβάλει µέ Θεία δόξα ἐκείνους πού ἐξέπεσαν τοῦ Παραδείσου, δηλαδή τούς Πρωτόπλαστους, τόν Ἀδάµ καί τήν Εὔα, πού στό πρόσωπό τους συµβολίζεται ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Βλέπουµε, λοιπόν, στό µέρος ὅπου γεννήθηκε ὁ Χριστός, ὅτι τρεῖς Μάγοι ἦρθαν ἀπό τήν ἀνατολή ὁδηγούµενοι ἀπό ἕνα φωτεινό ἀστέρι, τό γνωστό σέ ὅλους ἄστρο τῆς Βηθλεέµ. Τί ἦταν ὅµως κατά τήν Ὀρθόδοξη παράδοση οἱ τρεῖς Μάγοι καί τί ἦταν τό ἄστρο τῆς Βηθλεέµ; Κατ ἀρχήν τήν ἐποχή πού γεννήθηκε ὁ Χριστός ὅλοι οἱ φιλόσοφοι, ἱερεῖς καί ἀστρολόγοι, δηλαδή ὅλοι οἱ πολύ µορφωµένοι ἄνδρες τῆς ἐποχῆς στήν περιοχή τῆς Περσίας, τῆς Βαβυλωνίας τῶν Αἰγυπτίων καί τῶν Ἀράβων ὀνοµάζονταν Μάγοι. Οἱ τρεῖς Μάγοι λοιπόν, ὅταν ἔφθασαν στά Ἱεροσόλυµα, σύµφωνα µέ ὁρισµένους ἑρµηνευτές, πιθανόν νά προέρχονταν ἀπό τήν Ἀραβία, περιοχή στήν ὁποία ὁµιλεῖτο ἡ σηµιτική γλώσσα καί ἦταν κέντρο ἐµπορίας τῶν σπανίων ἀγαθῶν πού ἔφεραν ὡς δῶρα, ζήτησαν νά δοῦν τόν Βασιλιά πού µόλις γεννήθηκε γιά νά τόν προσκυνήσουν. Ἱερεῖς, φιλόσοφοι καί µάντεις τῶν εἰδωλολατρῶν πού λάτρευαν τόν ἥλιο καί τά ἄστρα εἶχαν ὡστόσο ἐντιµότητα καί σοφία, ἐρευνοῦσαν τά οὐράνια σώµατα ὄχι γιά νά προλέγουν τό µέλλον καί νά ἑρµηνεύουν χαρακτῆρες ΤΟ ΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΒΗΘΛ ΕΕΜ ἀλλά γιά νά διακρίνουν τίς ὁδούς τῆς Θείας πρόνοιας καί µελετοῦσαν τά µυστικά τῆς φύσης γιά νά φθάσουν σέ γνώση τῆς Ἀληθείας. Πλήρεις καλῆς προαιρέσεως εἶδαν µιά µέρα ἕνα ἄστρο νά ἐµφανίζεται ξαφνικά στό στερέωµα, νά πλησιάζει τήν Γῆ καί νά λάµπει ζωηρά, σέ βαθµό πού ἐπεσκίαζε ὅλα τά ἄλλα ἄστρα καί ἔκανε τήν νύχτα φωτεινή σάν ἡµέρα. Ξένο καί παράδοξο, τό ἄστρο αὐτό δέν ἦταν φυσικό οὐράνιο σῶµα ἀλλά Θεία δύναµη, ἄγγελος κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστοµο πού πῆρε µορφή ἄστρου γιά νά προσαρµοστεῖ στίς προσληπτικές ἱκανότητες τῶν Μάγων, σ ἐκεῖνο πού τούς ἦταν πιό οἰκεῖο καί θά τούς βοηθοῦσε νά προσεγγίσουν στήν γνώση τοῦ Θεοῦ. Λαµπρότερο ἀπό τόν ἥλιο, ἄλλοτε ἐκινεῖτο καί ἄλλοτε ἔµενε ἀκίνητο, ἀντίθετα ἀπό τούς πλανῆτες πού φαίνονται νά κινοῦνται ἀπό τά ἀνατολικά στά δυτικά τό ἄστρο αὐτό ἐκινεῖτο ἀπό Βορρᾶ (Περσία-Ἀραβία) πρός Νότο ( Ἱεροσόλυµα). Ἔλαµπε µπροστά στούς Μάγους, ὅπως παλαιότερα ὁ πύρινος στῦλος µπροστά ἀπό τόν λαό τοῦ Ἰσραήλ στήν ἔρηµο ( Ἐξ. 13,21) καί κατέβαινε τόσο κοντά στήν Γῆ ὥστε οἱ Μάγοι µπόρεσαν µέσα στήν λάµψη του νά διακρίνουν τό σπήλαιο ὅπου βρισκόταν ὁ Κύριος. Γεγονότα ἀδιανόητα καί ἄγνωστα στούς ἀστρολόγους, χάρη στά ὁποῖα, διώχνοντας κάθε ἀµφιβολία καί ὑποψία ἀπό τήν διάνοιά τους, οἱ Μάγοι µεταστράφηκαν ἀπό τήν λατρεία τῶν ἄστρων καί ἦλθαν νά προσκυνήσουν τόν Ἥλιο τῆς δικαιοσύνης, πού ἦλθε στόν κόσµο αὐτό γιά νά φωτίσει τούς ἀνθρώπους µέ τό Φῶς τῆς ἀληθοῦς Θεογνωσίας. Ἰωάννης Παχῆς ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΘΩΡΗΚΤΟ Γ. ΑΒΕΡΩΦ Τὴν Κυριακὴ 30 Νοεµβρίου 2008 πραγµατοποιήθηκε ἡ ἐπίσκεψη τῶν κατηχητικῶν τῆς ἐνορίας µας στὸ θωρηκτὸ «Γ. Ἀβέρωφ». Ξεκινήσαµε ἀπὸ τὸν Ναὸ µετὰ τὴ Θ. Λειτουργία, περίπου στὶς 11 π.µ., τὰ παιδιὰ τοῦ κατηχητικοῦ µικρὰ καὶ µεγαλύτερα, κάποιοι γονεῖς συνοδοί, οἱ κατηχητές, δάσκαλοι καὶ κάποιοι µαθητὲς τῶν µαθηµάτων κιθάρας καὶ ἀγγλικῶν, µιὰ ὄµορφη παρέα µαζὶ µὲ τὸν π. Παναγιώτη καὶ τὸν π. Νικόλαο. Ἡ στιγµὴ ποὺ ἀντικρύσαµε τὸ ἱστορικὸ πλοῖο στὴ Μαρίνα Φλοίσβου στὸ Π. Φάληρο, ὅπου βρίσκεται, ἦταν ἐντυπωσιακὴ γιὰ ὅλους, ἀφοῦ ἐνεργοποίησε τὶς ὅποιες ἱστορικὲς γνώσεις τῶν µεγαλυτέρων καὶ τὸν θαυµασµὸ τῶν παιδιῶν. Ὅταν ἀνεβήκαµε στὸ κατάστρωµα τοῦ πλοίου-µουσείου, ἡ συγκίνηση κλιµακώθηκε. Βρισκόµασταν πάνω σὲ ἕνα πλοῖο τοῦ 1910, ποὺ ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη ναυµάχησε νικηφόρα στοὺς Βαλκανικοὺς πολέµους τοῦ καὶ συµµετεῖχε στὸν Α Παγκόσµιο πόλεµο. Πῶς νὰ µὴ σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι πάνω σ αὐτὸ τὸ κατάστρωµα µὲ τὰ ἐντυπωσιακὰ κανόνια στοιβάχθηκαν τὸ 1922 Ἕλληνες τῆς Σµύρνης καὶ µεταφέρθηκαν πρόσφυγες στὴν Ἑλλάδα; Πῶς νὰ µὴ σκεφθεῖ κανεὶς τὴ στιγµὴ ποὺ ὁ «Μπάρµπα Γιώργης», ὅπως τὸν ὀνόµαζαν τὰ πληρώµατα, ἀπεβίβαζε στὶς 16 Ὀκτωβρίου 1944 τὴν ἐξόριστη ἑλληνικὴ κυβέρνηση στὸ φαληρικὸ ὅρµο; Ἡ ἀποκατάσταση καὶ φροντίδα τοῦ πλοίου-µουσείου, ἡ ὑποδειγµατικὴ ἔκθεση τῶν χώρων ὅπου ζοῦσαν οἱ ναῦτες, τὰ διαµερίσµατα τοῦ Ναυάρχου, τὰ σκεύη, τὰ ὅπλα, ὅλα µᾶς γέµισαν µὲ ἐθνικὴ συγκί - νηση, µὲ ἀγάπη γιὰ τοὺς προγόνους µας. Ὁ Θεὸς νὰ τοὺς ἀναπαύει! Τὸ µι κρὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγ. Νικολάου, τοῦ Ἁη Νικόλα τῶν ναυτικῶν, µᾶς γέµισε µὲ κατάνυξη. Ἡ ἄψογη καὶ εὐγε νικὴ ξενάγηση ἀπὸ τοὺς ὑπεύθυνους ναῦτες τοῦ πλοίου, ἀλλὰ καὶ ὁ ὑπέροχος καιρός, ὁλοκλήρωσαν τὴν ὄµορφη ἐµπειρία µας. Γυρίσαµε στὴν Κυψέλη περίπου στὶς 2:30 µ.µ., πιστεύω ὅλοι εὐχαριστηµένοι καὶ πνευµατικὰ ὠφεληµένοι. Εὐχὴ ὅλων µας αὐτὲς τὶς εὐκαιρίες νὰ τὶς ἐκµεταλλεύονται κάθε φορὰ καὶ περισσότερα παιδιὰ τῆς ἐνορίας µας. 3

4 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΝ π. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΑΘΡΕΛΛΟ. Τὴν ευτέρα 1 εκεµβρίου 2008 εἴ χα µε τὴν ἰδιαίτερη εὐλογία στὴν ἐνορία µας νὰ συζητήσουµε καὶ νὰ συµπροβληµατισθοῦµε πάνω στὸ θέµα τοῦ γάµου. Πενῆντα περίπου ἐνορίτες, νέοι οἱ περισσότεροι, βρέθηκαν στὴ συνάντηση αὐτή, ποὺ ἔγινε ὅπως κάθε ευτέρα στὶς 8:00 µ.µ. Προηγήθηκε ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου καὶ στὴ συνέχεια πῆρε τὸ λόγο ὁ καλεσµένος µας γι αὐτὴ τὴ βραδυά, ὁ π. ηµήτριος Μπαθρέλλος. Εἶναι ἱερέας στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἀναλήψεως στὸ Ντράφι Πεντέλης. Ἔγγαµος καὶ πατέρας τεσσάρων παιδιῶν. Πτυχιοῦχος φιλολογίας, διδάκτορας θεολογίας, ἐπισκέπτης λέκτορας καὶ ἐρευνητὴς στὰ πανεπιστήµια τοῦ Καίµπριτζ καὶ τοῦ Λονδίνου, µὲ πολλὲς ἐπιστηµονικὲς δηµοσιεύσεις. Ἡ ὁµιλία του γι αὐτὸ τὸ µεγάλο καὶ πολυεπίπεδο θέµα ἄρεσε σὲ ὅσους βρέθηκαν στὴ συνάντηση καὶ ἔδωσε ἀφορµὴ γιὰ γόνιµη συζήτηση. Ὁ π. ηµήτριος προσέγγισε τὸ πῶς καταγράφεται ὁ γάµος ὡς κοινωνικὸ φαινόµενο στὴν ἐποχή µας, πῶς προσδιορίζεται ἀπὸ τὴν ἐποχή µας, σὲ ἀντίστιξη µάλιστα µὲ παλαιότερες ἐποχές, µίλησε ἐπίσης γιὰ τὴ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας µας γιὰ τὸ γάµο, καθὼς καὶ γιὰ πρακτικὰ θέµατα τοῦ γάµου. Οἱ ἐρωτήσεις καὶ ἡ συζήτηση ποὺ ἀκολούθησε, ἔδωσε, πιστεύουµε, σὲ πολλοὺς τὴν εὐκαιρία νὰ ἐκφράσουν τὴν ἀπορία τους, τὴν ἔνστασή τους, τὸν προβληµατισµό τους µὲ πολλή εἰλικρίνεια, µιὰ εἰλικρίνεια ποὺ συναντήθηκε µὲ εἰλικρινῆ συµπροβληµατισµό, µέσα σὲ ἕνα κλίµα ἀγάπης καὶ ἀλήθειας. Ἐλπίζουµε ὅτι ὅλοι ὠφελήθηκαν καὶ ὅτι ἡ συνάντηση αὐτὴ θὰ ἀποτελέσει µιὰ εὐλογία τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν καθένα ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν κοινότητα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κυψέλης, ποὺ θὰ ὁδηγεῖ σὲ ὀρθὸ φρόνηµα γιὰ τὸ γάµο, ἀλλὰ καὶ σὲ ὀρθὸ προσωπικὸ βίωµα τοῦ θέµατος, ἀπὸ τὴ σκοπιὰ ποὺ ὁ καθένας τὸ ζεῖ. Εὐχαριστοῦµε πολὺ τὸν π. ηµήτριο γιὰ ὅλα, εὐχαριστοῦµε ὅλους τοὺς νέους ποὺ βρέθηκαν στὴν ἐκκλησία αὐτὸ τὸ βράδυ γιὰ τὴν πνευµατικὴ σύναξη ποὺ χαρήκαµε ὅλοι µαζί, εὐχαριστοῦµε τέλος τὶς κυρίες Μαρία Σαρρῆ, Μαριάντα Καφετζοπούλου, Μαρία Μόσχου καὶ Ἀνδριανὴ Ρεµούνδου, ποὺ ἑτοίµασαν καὶ προσέφεραν τὰ κεράσµατα. Ἐπίσκεψη στό Ἵδρυμα «ΔΑΜΑΡΙΣ» 4 Τὴν Τρίτη 2 τοῦ µηνὸς εκεµβρίου, µέλη τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταµείου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ µας, οἱ κ.κ. εληβάνη, Μπαµπίλη καὶ Κολέττα, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Αἰδεσιµ. Πρεσβ. Νικολάου Χοµπιτάκη, ἐπισκέφθησαν τὸ Ἵδρυµα «άµαρις» τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, στὸ ὁποῖο φιλοξενοῦνται κορίτσια µὲ εἰδικὲς ἀνάγκες. Ἡ ὑποδοχὴ ποὺ µᾶς ἐπεφύλαξαν ὑπῆρξε πράγµατι ἐγκάρδια καὶ ἰδιαιτέρως θερµή. Ἐνηµερωθήκαµε γιὰ τὸ καθηµερινὸ πρόγραµµα καὶ τὶς δραστηριότητες τῶν κοριτσιῶν, ἀκούσαµε τὴν ὑπέροχη χορῳδία τους σὲ χριστουγεννιάτικα κάλαντα καὶ τραγούδια καὶ ζήσαµε τὸ ζεστὸ καὶ φιλόξενο κλίµα ἀγάπης ποὺ βιώνουν καθηµερινῶς αὐτὰ τὰ παιδιά. Ἀπὸ τὴν πλευρά µας, ἐντολῇ τοῦ Πανοσ. Προέδρου τοῦ Ε.Φ.Τ. τοῦ καθ ἡµᾶς Ἱ. Ναοῦ Ἀρχιµ. Φιλοθέου Νικολάκη, κατα θέσαµε 300,00 καὶ ὑποσχεθήκαµε στὰ νεαρὰ κορίτσια ὅτι ἀκό- µα καὶ µετὰ τὴν πάροδον τῶν ἑορτῶν, ἀκόµα καὶ ἀφοῦ ἔχουν σβήσει τὰ χριστουγεννιάτικα λαµπερὰ φῶτα, θὰ βρεθοῦµε καὶ πάλι κοντά τους. Τὸ Ε.Φ.Τ. µας σκέφτεται νὰ καλέσει µὲ τὴν πρώτη εὐκαιρία τὰ κορίτσια τοῦ «ΑΜΑΡΙΣ» στὴν Ἐνορία µας.

5 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ Προσκυνηµατική ἐκδροµή Τό Σάββατο 22 Νοεμβρίου ἡ Ἐνορία μας ἐπισκέφθηκε τήν Γυναικεία Ἱ. Μονή Ὁσ. Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου στήν περιοχή τοῦ Ἁγ. Στεφάνου Ἀττικῆς. Ἐκεῖ τελέσαμε τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στό νεόδμητο Καθολικό τῆς Μονῆς, ὅπου προσκυνήσαμε πολλά Ἅγια Λείψανα, μεταξύ αὐτῶν καί τήν Τιμ. Κάρα τῆς Ὁσ. Θεοδοσίας τῆς Κωνσταντινοπολιτίσσης. Ἀπό τό προσκύνημα συγκεντρώθηκαν 550,00, τά ὁποῖα διατέθηκαν στήν Ἐρανική Ἐπιτροπή τοῦ Ναοῦ μας γιά τήν ἐπισκευή συντήρηση τοῦ Τέμπλου. Τό Σάββατο 20 εκεμβρίου ἡ Ἐνορία μας θά ἐπισκεφθεῖ τήν Γυναικεία Ἱ. Μονή Ἁγ. Παύλου Παλαιοκαμαρίζης Ἀττικῆς, ὅπου θά τελέσουμε τόν Ἑσπερινό. Πληροφορίες καί θέσεις στήν Γραμματεία τῆς Στέγης Γερόντων καθημερινῶς 9.00 π.μ μ. Τηλ. ἐπικοινωνίας: Ὥρα ἀναχωρήσεως: 2.30 μ.μ. Πανήγυρις Ἁγ. Βαρβάρας Ἑόρτασε καί ἐφέτος ἡ Ἐνορία μας τήν μνήμη τῆς Ἁγ. Βαρβάρας στό Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη μέ κάθε ἐκκλησιαστική λαμπρότητα. Ὅπως εἶναι γνωστό ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Βαρβάρας ἑορτάζεται ἐκεῖ πολλά χρόνια τώρα κατόπιν τῆς καταπαύσεως τῆς ἐπιδημίας τῆς ἰσπανικῆς γρίππης, ἡ ὁποία μάστιζε τήν Ἀθήνα μετά τόν Α Παγκόσμιο Πόλεμο τό Μέ ἐντολή τοῦ τότε τοποτηρητοῦ τῆς Μητροπόλεως Ἀθηνῶν, τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος Εὐθυμίου λιτανεύθηκε σέ ὅλους τούς Ναούς τῆς Ἀθήνας ἡ εἰκόνα τῆς Ἁγίας καί τό θαῦμα ἔγινε. Ἡ εἰκόνα πού λιτανεύθηκε στήν Κυψέλη βρισκόταν στό Παρεκκλήσιο τοῦ Κανάρη, ἀλλά δυστυχῶς κάηκε καί ἐκείνη στήν φωτιά πού τό κατέστρεψε. Ἐπίσης πρό τῆς Λιτανείας τελέσαμε καί τό Μνημόσυνο τῶν Κτιτόρων τοῦ Ναοῦ Κωνσταντίνου καί εσποίνης Κανάρη, τῶν Εὐεργετῶν, ωρητῶν καί Ἀνακαινιστῶν του, τό ὁποῖο ἔχουμε καθιερώσει τήν τελευταία τετραετία. Πρέπει νά ἀναφερθεῖ ὅτι τοποθετήθηκαν ἤδη στό Παρεκκλήσιο ἐκ τῶν ἐσόδων του μέ τήν εὐκαιρία τῆς Πανηγύρεως νέα ξυλόγλυπτα καθίσματα ἀξίας 4.581,00 καθώς ἐπίσης καί μία νέα ἁγιογραφημένη εἰκόνα τῶν θαυματουργῶν Ἁγ. Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί αμιανοῦ, γιά τήν ὁποία ἀναμένεται νά ἐξευρεθεῖ δωρητής. Ἡµερολόγια Κυκλοφόρησαν τά νέα ἡμερολόγια γιά τό 2009 ἀπό τήν Ἐνοριακή Νεανική Ἑστία μας (βιβλίο, ἁγιολόγιο καί τοίχου), τά ἔσοδα ἀπό τά ὁποῖα θά διατεθοῦν γιά τούς σκοπούς καί τίς δραστηριότητές της. 5

6 Γιά τρίτη συνεχή χρονιά θά κυκλοφορήσει καί τό ἡμερολόγιο τσέπης τῆς Ἐνορίας μας, χορηγίᾳ τῶν Ἀσφαλειῶν «Θάλεια», τοῦ Ἀντιπροέδρου τοῦ Ἐκκλησ. Συμβουλίου μας κ. Γεωργίου Παπαχρήστου, τόν ὁποῖο εὐχαριστοῦμε θερμῶς. Εἶναι ἀφιερωμένο στούς ἀοιδίμους κτίτορες τοῦ Ναοῦ μας καί περιέχει κείμενα πού ἀφοροῦν στήν φροντίδα τῶν χριστιανῶν γιά τούς κεκοιμημένους. Τό ἡμερολόγιο τσέπης θά διανεμηθεῖ καί πάλι ὡς εὐλογία κατά τήν πρωτοχρονιάτικη Θεία Λειτουργία. Ἱ. Εὐχέλαιο Τό Ἱ. Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου θά τελεσθεῖ καί στό Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων τήν ευτέρα 22 εκεμβρίου ἐπ εὐκαιρίᾳ τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Μετά τό πέρας του θά ἐπακολουθήσει ὁμιλία τοῦ ἐφημερίου μας π. Νικολάου μέ θέμα: Xριστός ὡς νέος Ἀδάμ. Ὥρα ἐνάρξεως: 5.30 μ.μ. Συντήρηση Τέµπλου Μέ γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται οἱ ἐργασίες ἐπισκευῆς τοῦ Τέμπλου τοῦ Ναοῦ μας. Ἤδη οἱ ἐργασίες στό ἄνω κεντρικό μέρος του καθώς ἐπίσης καί ἡ συντήρηση τῶν εἰκόνων του ὁλοκληρώθηκαν ἐνῶ μεταφέρθηκε καί ἡ σκαλωσιά στά πλαϊνά του τμήματα. Ἡ διαφορά φάνηκε καί πραγματικά ἡ ἐπένδυση μέ φύλλο χρυσοῦ ἀνέδειξε τά γύψινα διακοσμήματα ἀλλά καί ὁλόκληρο τό Τέμπλο. Ὅπως εἴχαμε προαναγγείλει βρέθηκε κατόπιν τοῦ σχετικοῦ διαγωνισμοῦ ὁ μειοδότης γιά τήν κατασκευή τῶν νέων ξυλόγλυπτων πλαϊνῶν θυρῶν. Θά κοστίσουν 2.500,00 πλέον ΦΠΑ 19% ἑκάστη. Ἀναμένεται ἡ ὁλοκλήρωσή τους ὅπως καί ὅλων τῶν ἐργασιῶν μέχρι τά Χριστούγεννα. Τοποθετήθηκε ὁ νέος γύψινος σταυρός στήν κορυφή του, δωρεά ἀνωνύμου ἐνορίτου μας ὅπως καί νέα γύψινα διακοσμητικά στά ὑπέρθυρα τῶν πλαϊνῶν θυρῶν. Θά τοποθετηθοῦν τέλος νέες ἀπλίκες παρόμοιες μέ τούς πολυελέους καί προστατευτικά καλαίσθητα στηρίγματα τῶν ἕξι μικρῶν φορητῶν εἰκόνων τοῦ ημ. Πελεκάση. Πρόκειται ἐπίσης νά ἀντικατασταθοῦν οἱ πρόχειρες κανδῆλες (οἱ ὁποῖες δέν εἶναι ἀργυρές) καί οἱ μηχανισμοί τους ἐφ ὅσον βρεθοῦν δωρητές. Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νά ἐνισχύσει οἰκονομικά τήν ὁλοκλήρωση καί αὐτοῦ τοῦ ἔργου τοῦ Ναοῦ μας μπορεῖ νά ἐπικοινωνήσει μέ τά μέλη τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου μας καί εἰδικότερα μέ τόν Ταμία κ. Γ. Χαντζῆ. Χριστουγεννιάτικη Γιορτή Ἡ Νεανική Ἑστία τῆς Ἐνορίας μας ἀνακοινώνει ὅτι διοργανώνει τήν καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη γιορτή τῶν Κατηχητικῶν μας τήν Κυριακή 21 εκεμβρίου καί ὥρα 6.30 μ.μ. στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ 1ου ὀρόφου τῆς Στέγης Γερόντων, στήν ὁδό Κεφαλληνίας 19. Θά ἐπακολουθήσουν κεράσματα. Ὅλοι οἱ ἐνορίτες μας εἶναι καλεσμένοι! Ἔρανος Ἀγάπης 2009 Σέ νέα βάση τέθηκε ἡ διενέργεια τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης ἀπό τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας κ. κ.ἱερώνυμο Β. Ἐφέτος θά διεξαχθεῖ ἀπό τίς 15 εκεμβρίου 2008 ἕως τίς 7 Ἰανουαρίου 2009 καί κυρίως ἀπό τά προπύλαια τῶν Ναῶν, χωρίς βεβαίως νά ἀποκλείεται ἡ ἐπίσκεψη στά σπίτια καί τά καταστήματα χριστιανῶν πού ἀγαποῦν τό φιλανθρωπικό ἔργο μας. Ἐκεῖνο πού πρέπει ἰδιαιτέρως νά τονισθεῖ εἶναι ὅτι πέραν τῶν «σκανδάλων» ἤ ὁποιονδήποτε ἄλλων ἀρνητικῶν περί τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν λειτουργῶν της τοποθετήσεων τό ἔργο τῆς φιλανθρωπίας πρέπει νά συνεχισθεῖ καί φυσικά οἱ πτωχοί δέν εὐθύνονται καί δέν πρέπει νά πεινάσουν περισσότερο γιά σφάλματα ἄλλων. Τό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῆς Ἐνορίας μας ἀλλά καί τῆς Ἐκκλησίας ἐν γένει σέ ἔργα ἀγάπης καί φιλανθρωπίας εἶναι πολύ μεγάλο καί σημαντικό. 6

7 ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ - ΔΩΡΕΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Ἀθηναῖος Σταµάτιος ,00 Ἀµάραντος Γεώργιος... 80,00 Ἀναγνωστοπούλου Ἀµαλία ,00 Ἀντύπα Χρυσῆ ,00 Ἀνώνυµος... 50,00 Ἀνώνυµος... 50,00 Ἀνώνυµος ,00 Ἀνώνυµος... 50,00 Αὐγερινοπούλου-Χατζῆ Σταυρούλα ,00 Αὐκουλιώτου-Σαρκὶς Παρασκευὴ ,00 Βακρινὸς Θεόδωρος ,00 Βάρφης Νικόλαος... 50,00 Βαφείδης Ἀλέξανδρος ,00 Βάχλα Εὐγενία... 50,00 Βέρρος Ἀθανάσιος ,00 Βουτετάκη Γαρυφαλλιὰ... 50,00 Γαβουνέλη Ἐλπινίκη ,00 Γιαννακάκη Ἑλένη ,00 Γκοβάτσος Παναγιώτης ,00 Γκόγκου Ἑλένη... 50,00 Δήµου Ἀµέρισσα ,00 Καβουλάκου Νταίζη ,00 Καντεράκη Σοφία... 50,00 Καπετανάκη Βασίλειος & Σταυρούλα... 50,00 Καραγιάννη - Φιλαδιτάκη Μαρία ,00 Καρτσᾶτος Γ. & Ταφτιλίδου Π ,00 Καρύδη Μαριάντα ,00 Κατσιγιάννη Ἀλεξάνδρα... 60,00 Κατσιµάρδου Μαρία... 50,00 Κατσουλάκη Σοφία... 50,00 Κατσουλάκη Σόφια... 70,00 Κατσούφη Ἀγγελικὴ ,00 Κιντῆ Γεώργιος & Βασιλικὴ... 50,00 Κόλια Π ,00 Κορδᾶ Σοφία ,00 Κουµαρτσιώτη Τζίνα... 50,00 Κοψαχείλης Χαρίλαος... 50,00 Κώττης Δηµήτριος... 50,00 Λάσκαρης Στέλλιος... 50,00 Λιάρος Σπυρίδων ,00 Λύρα Θάλεια... 50,00 Λυσσαῖος Παναγιώτης ,00 Μαθιουδάκης Ἀντώνιος ,00 Μαλτέζου Ἀστέρω... 80,00 Μανώλου Ἰφιγένεια ,00 Μηλιώνη Γιαννούλα ,00 Μιχαλόπουλος Σ. & Κυριακίδου Μ ,00 Μόσχου Εὐάγγελος & Μαρία ,00 Νοταρᾶ Μαρία ,00 Ο.Χ.Ε.Κ. Βύρωνος ,00 Οἰκονοµίδου Οὐρανία... 50,00 Οἰκονόµου Ἰωάννα ,00 Παναγιωτόπουλος Γεώργιος... 50,00 Παξινὸς Πανταζῆς... 50,00 Παπανδρέου Ἀνδρέας & Μαρίκα ,00 Παπαστεργίου Ἡλίτσα... 60,00 Πάτρα Ἀθανάσιος & Ἑλένη ,00 Σούτσου Σοφία... 50,00 Σπετσιώτης Ἀσκληπιὸς... 50,00 Τόγια Μαρία... 50,00 Τριανταφυλλίδου Νίκη ,00 Χριστοδούλου Χαράλαµπος... 50,00 Διάφοροι Δωρηταὶ ,00 Δίσκοι Ἱ. Παρ. Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη ,50 Δίσκος Ἱ.Παρ. Ἁγ. Νεκταρίου Στέγης ,00 Ἐκδήλωσις (τσάϊ & λαχειοφόρος) στὴ Στέγη ,00 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΙΕΡΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΝΑΡΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ / Ω ΕΚΑΗΜΕΡΟΥ Πέµπτη 25/12 Ἡ κατὰ σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 5.00 π.µ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία Κυριακὴ 28/12 Μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν Πέµπτη 1/1/2009 Περιτοµὴ Κυρίου - Μεγ.Βασιλείου Εὐλογία Κοπὴ Βασιλόπιττας Κυριακὴ 4/1 Πρὸ τῶν Φώτων Τρίτη 6/1 Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια 7.00 π.µ. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καὶ ὁ Μέγας Ἁγιασµὸς 7

8 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ / ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ Τρίτη 23 εκεµβρίου 5.30 µ.µ. Ἑσπερινός, Ὄρθρος καὶ οἱ Μεγάλες Ὧρες τῶν Χριστουγέννων Τετάρτη 24/12 Ἁγ. Εὐγενίας 6.45 π.µ. Μέγας Ἑσπερινὸς τῶν Χριστουγέννων καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγ. Βασιλείου ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (περίπου 9.00 π.µ.) Πέµπτη 25/12 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ π.µ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία ΛΗΞΗ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 8.00 π.µ π.µ. Β Θεία Λειτουργία Κυριακὴ 28/12 Μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν Πέµπτη 1/1/2009 ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ - Μ. Βασιλείου Εὐλογία Κοπὴ Βασιλόπιττας Σάββατο 3/1 Κυριακὴ 4/1 Πρὸ τῶν Φώτων ευτέρα 5/1 Ἁγ. Θεοπέµπτου καὶ Θεωνᾶ 7.00 π.µ. Ὄρθρος, οἱ Μεγ. Ὧρες τῶν Θεοφανείων, Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγ. Βασιλείου καὶ ὁ Μεγ. Ἁγιασµὸς ΛΗΞΗ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: π.µ. Παρασκευὴ 26/12 Ἡ Σύναξις τῆς Θεοτόκου Τρίτη 6/1 ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 7.00 π.µ. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καὶ ὁ Μέγας Ἁγιασµὸς Σάββατο 27/12 Ἁγ. Στεφάνου Τετάρτη 7/1 Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόµου Θεία Κοινωνία κατ οἶκον ἀσθενῶν Ἡ Θεία Κοινωνία τῶν κατ οἶκον ἀσθενῶν τῆς Ἐνορίας µας θά λάβει χώρα τήν ευτέρα 22 καί τήν Τρίτη 23 εκεµβρίου καί θά πρέπει νά προηγηθεῖ νωρίτερα ἐπικοινωνία µέ τό Γραφεῖο τοῦ Ναοῦ µας στό τηλ.: ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÏÑÉÁÓ ÁÃÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÊÕØÅËÇÓ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ - ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ: Ἀñ éµ. ÖÉËÏÈÅÏÓ Ì. ÍÉÊÏËÁÊÇÓ Ô.Ê ÊõøÝëç, Ôçë ôçë ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÐÁÑÁÃÙÃÇ: ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999. Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΣ ΜΕΡΟΣ Β π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ποὺ ἦταν κατὰ τὴν παράδοση τὸ καθολικὸ μικρῆς γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα

Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα τοῦ χριστιανικοῦ κηρύγματος. Πηγή του, γιὰ τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος «ἐθελοντής», κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ ἁγίου Κυρίλλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς.

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ολλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ νὰ κα- πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ Πταδείξουμε παιδεία. Πράγμα ποὺ φαίνεται νὰ γνώριζαν πολὺ καλὰ οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί «Μισῶν ἐφίλει, φιλῶν ἐπώλει». Μ αὐτὴ τὴ φράση ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας περιγράφει τὴ στάση τοῦ Ἰούδα ἀπέναντι στὸ Χριστό. Μία φράση κοφτή, σύντομη, ἁπλή, ποὺ κρύβει πόνο. Τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς

Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς ἱστορίας µέ τά βήµατα τῶν ἁγίων της. Οἱ ἅγιοι εἶναι οἱ κατ ἐξοχήν τελειωθέντες Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἁγιασθεῖ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 6 ον -, Ἰανουάριος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ἔτος ΙΔ. Μάϊος 2010 ἀρ. 134 Διανέμεται δωρεὰν «Οὗ γὰρ εἰσι δύο ἤ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν» (Ματθ. ιη 20) «ΑΡΚΕΙ ΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀρχαῖοι Ἕλληνες καί Ἰησοῦς

Ἀρχαῖοι Ἕλληνες καί Ἰησοῦς Ἀρχαῖοι Ἕλληνες καί Ἰησοῦς ἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἀνέκαθεν εἶχαν µιά Ο ἔµφυτη εὐσέβεια, ὅµως ἐλάχιστοι ἀπό ἐµᾶς γνωρίζουν ὅτι προφήτεψαν τήν ἔλευση καί τήν ἀποστολή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀποκαλύπτοντάς µας στοιχεῖα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 57 κωδικός 01-7109 X τ. 57, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 2589

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 1 ον - Αὔγουστος 2013 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

Κοντά στον Χριστό υπερβαίνονται οι κρίσεις. Περίοδος Β Έτος 3 ο Τεύχος 3 6 ο Δεκέμβριος 2013

Κοντά στον Χριστό υπερβαίνονται οι κρίσεις. Περίοδος Β Έτος 3 ο Τεύχος 3 6 ο Δεκέμβριος 2013 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου ΕΝΤΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου Περίοδος Β Έτος 3 ο Τεύχος 3 6 ο Δεκέμβριος 2013 Ἡ γέννησίς

Διαβάστε περισσότερα

Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι.

Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι. ΤΟ ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΟ ΚΟΝΣΕΡΒΟΚΟΥΤΙ Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι. Τὸ µονοπάτι ἀτελείωτο ἀνεβαίνει... Παρὰ τὴν πεῖνα καὶ τὴν κούρασή µου συνεχίζω, ἄλλως τε, ποῦ θὰ µποροῦσα νὰ κάτσω; Ἀπὸ τὴν µία πλευρὰ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 12 ον, Ιούλιος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ἅγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς, ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) Ἀπὸ ὁμιλία τοῦ Πρωτ. Κων/νου Πετρογιάννη, ἡ ὁποία ἔγινε στὶς 13/10/2010, στὴν Ἐνορία Ἁγίου Θωμᾶ.

Διαβάστε περισσότερα

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν Χριστιανῶν ποὺ ἐκκλησιάζεται σήμερα, δυστυχῶς ὅλο καὶ μειώνεται. Οἱ λόγοι; Πολλοὶ καὶ διάφοροι καὶ μεταξύ αὐτῶν καὶ ὁ τρόπος πολλῶν ἀδελφῶν

Διαβάστε περισσότερα

ὉἍγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος ἀποτελεῖ

ὉἍγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος ἀποτελεῖ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος - Βαπτιστής ὉἍγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος ἀποτελεῖ ὁρόσηµο καί ταυτόχρονα γέφυρα µεταξύ τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς ιαθήκης. Ἦταν ὁ τελευταῖος προφήτης πού ἀνήγγειλε τήν ἔλευση τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 20 Ο ΤΕΥΧΟΣ 85 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΦΙΕΡΩΜΑ Δέκα χρόνια ἀπό τήν κοίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Εἶναι ἐπιτακτική σήμερα, περισσότερο

Εἶναι ἐπιτακτική σήμερα, περισσότερο «ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). ³ µ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ETOΣ IA 2011 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΥΛΛΟ 58-59 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος μεταδίδει τὴν χαρὰ τῶν Χριστουγέννων στὴν ἄλογη φύση

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος μεταδίδει τὴν χαρὰ τῶν Χριστουγέννων στὴν ἄλογη φύση ΤΕΥΧΟΣ 21 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2010 Ὁ ἀχώρητος παντί, πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρὶ; ὁ ἐν κόλποις τοῦ Πατρός, πῶς ἐν ἀγκάλαις τῆς Μητρός; πάντως ὡς οἶδεν ὡς ἠθέλησε

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ἦχος δ. Κατεπλάγη Ἰωσήφ.

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ἦχος δ. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΤΟΣ Κ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΡ. 12 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ἦχος δ. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. Δεῦτε ἴδωμεν, πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός ἀκολουθήσωμεν λοιπὸν ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ, μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

Οι θύελλες κάνουν τις βελανιδιές ν απλώνουν βαθύτερες ρίζες.

Οι θύελλες κάνουν τις βελανιδιές ν απλώνουν βαθύτερες ρίζες. Δεκέμβριος 2012 Τεύχος 24 Ο Οι θύελλες κάνουν τις βελανιδιές ν απλώνουν βαθύτερες ρίζες. G. Herbert Σωτήρης Σόρογκας: Τοπίο στη Βουλιαγμένη. Λάδι σε μουσαμά, 53x67 εκ. 1958 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 17 ο ΤΕΥΧΟΣ 78 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ἔκτακτο ἀφιέρωμα στόν μακαριστό Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι. Τεῦχος 6. Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012

Ρ ωμνιός. Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι. Τεῦχος 6. Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012 Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012 Τεῦχος 6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΑΒΒΑ ΛΑΥΡΕΩΤΟΥ

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΑΒΒΑ ΛΑΥΡΕΩΤΟΥ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 7 ο - Ὀκτώβριος 2014 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

225 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

225 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 225 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ Έτος ίδρυσης: 1963 Τιμήθηκε από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας Άγιοι Ισαπόστολοι

Διαβάστε περισσότερα