ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ"

Transcript

1 Ο Ι Τ ΡΕΙΣ Μ ΑΓΟΙ ἱστορία τῶν Τριῶν Μάγων ἔχει τὶς ρίζες της πολλὰ χρόνια πρὶν τὴν γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Τότε ἕνας Πέρσης προφήτης, ὁ Βαλαάµ, εἶπε ὅτι: «Θὰ ἀνατείλει ἄστρο ἀπὸ τὸν Ἰακὼβ καὶ θὰ παρουσιαστεῖ ἄνθρωπος ἀπὸ τὸν Ἰσραήλ, ποὺ θὰ συντρίψει τοὺς ἐχθροὺς Μωαβῖτες». Ἡ προφητεία αὐτὴ πέρασε ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιὰ ὡς σηµάδι γιὰ τὴν γέννηση ἑνὸς µεγάλου Βασιλιᾶ ποὺ θὰ ἐξουσιάσει ὅλες τὶς φυλὲς τῆς γῆς. Πολλὰ χρόνια πέρασαν καὶ τὸ «Ἄστρο τῆς Βηθλεὲµ» ἐµφανίστηκε στὸν οὐρανό. Οἱ ἀπόγονοι τοῦ Βαλαὰµ τὸ πρόσεξαν καὶ κατάλαβαν ὅτι εἶχε ἔρθει τὸ πλήρω- µα τοῦ χρόνου. Ἔτσι ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Περσία µιὰ τριµελὴς ἀποστολὴ ποὺ θὰ µετέφερε δῶρα στὸν νέο Βασιλιᾶ. Αὐτοὶ ἦταν οἱ γνωστοί µας τρεῖς Μάγοι. Ὁ γέροντας Μελχιόρ, ὁ νεαρὸς Γάσπαρ καὶ ὁ µελαµψὸς Βαλτάσαρ. Σχετικὰ µὲ τὴν καταγωγὴ τῶν Μάγων ὑπάρχουν διάφορα κείµενα µὲ ἀντικρουόµενες ἀπόψεις. Ἡ ἐπικρατέστερη ἄποψη εἶναι ὅτι κατάγονταν ἀπό τὴν Περσία καὶ ἦταν σοφοὶ ἱερεῖς καὶ ἀστρολόγοι. Τὴν ἄποψη αὐτὴν ὑποστηρίζουν µεταξὺ ἄλλων καὶ κείµενα τοῦ Ἡροδότου καὶ τοῦ Πλάτωνα στοὺς ὁποίους ἐµφανίζεται γιὰ πρώτη φορὰ ὁ ὅρος «Μάγοι». Στὴν πιθανότητα ἡ ἄποψη αὐτή, ὅτι δηλαδὴ οἱ Μάγοι ἦταν Πέρσες, νὰ εἶναι ἀληθὴς συµβάλλει καὶ ἕνα γεγονὸς ποὺ ἔλαβε χῶρα τὸ 614µ.Χ. στὴν Βηθλεέµ. Τότε εἶχαν καταλάβει τὴν πόλη οἱ Πέρσες τοῦ Χοσρόη Β, οἱ ὁποῖοι ἂν καὶ ἔκαναν πολλὲς καταστροφές, δὲν πείραξαν τὸν Ναὸ τῆς Γεννήσεως. Αὐτὸ ἔγινε γιατί, ὅπως λέγεται, στὸν ναὸ αὐτὸ ὑπῆρχε µιὰ εἰκόνα (κατ ἄλλους ψηφιδωτὸ) ποὺ ἀπεικόνιζε τοὺς Μάγους νὰ προσκυνοῦν τὸν Χριστό. Οἱ Πέρσες κατακτητὲς ἀναγνώρισαν τοὺς ὁµοεθνεῖς τους ἀπὸ τὰ ροῦχα καὶ ἔτσι ἄφησαν τὸν Ναὸ τῆς Γεννήσεως ἀπείραχτο. Γυρνώντας ὅµως στὴν Προσκύνηση τῶν Μάγων, τοὺς βλέπουµε µετὰ ἀπὸ ἕνα κοπιαστικὸ ταξίδι καὶ ἔχοντας πάντα ὡς ὁδηγό τους τὸ Ἄστρο τῆς Βηθλεέµ, νὰ φτάνουν στὴν Ἱερουσαλὴµ καὶ νὰ ἀναζητοῦν µὲ ἀγωνία τὸ Βρέφος ποὺ θὰ γινόταν σύµφωνα µὲ τὴν προφητεία, µεγάλος βασιλιάς. Ὁ βασιλιὰς Ἡρώδης ἐνηµερώθηκε γιὰ τὶς ἐνέργειες τῶν Μάγων καὶ τοὺς κάλεσε σὲ ἀκρόαση. Ἀπὸ αὐτοὺς πληροφορήθηκε γιὰ τὴν ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

2 προφητεία καὶ φοβούµενος µὴν βγεῖ ἀληθινή, τοὺς εἶπε νὰ συνεχίσουν τὴν ἀναζήτησή τους καὶ ὅταν βροῦν τὸν νεογέννητο βασιλιᾶ νὰ τὸν ἐνηµερώσουν, γιὰ νὰ µπορέσει ὅπως εἶπε νὰ πάει καὶ ὁ ἴδιος γιὰ νὰ τὸν προσκυνήσει. Αὐτὸ ποὺ ἤθελε βέβαια στὴν πραγµατικότητα ὁ Ἡρώδης ἦταν νὰ σκοτώσει τὸ βρέφος ποὺ ἀπειλοῦσε τὴν βασιλεία του. Ἡ ἀναζήτηση τῶν Μάγων εὐοδώθηκε καὶ ἀξιώθηκαν νὰ βροῦν τὸν νεογέννητο Χριστό, νὰ Τὸν προσκυνήσουν καὶ νὰ Τοῦ προσφέρουν τὰ δῶρα Τους. Ὁ Μελχιὸρ πρόσφερε στὸ Χριστὸ χρυσό, ὁ Γάσπαρ λιβάνι καὶ ὁ Βαλτάσαρ σµύρνα. Τρία ἦταν αὐτὰ τὰ δῶρα καὶ ἡ ἐπιλογή τους κάθε ἄλλο παρὰ τυχαῖα. Πρὶν µιλήσουµε γιὰ τὸ καθένα ξεχωριστά, θὰ πρέπει νὰ σηµειώσουµε ὅτι τὴν ἐποχὴ ποὺ αὐτὰ προσφέρθηκαν στὸν Χριστό, ἡ ἀξία τους ἦταν ἰδιαίτερα µεγάλη. Ὁ χρυσὸς ἦταν ἕνα µέταλλο ποὺ προσφέρονταν σὲ βασιλεῖς. Ἔτσι µὲ αὐτὴν τὴν προσφορὰ οἱ Μάγοι θέλησαν νὰ δείξουν ὅτι τιµοῦσαν ἕνα βασιλιά. Ὁ λίβανος, τὸ γνωστό µας λιβάνι, ἦταν ἕνα πολύτιµο ὑλικὸ ποὺ χρησιµο ποιοῦνταν ὡς θυµίαµα σὲ θρησκευτικὲς τελετές. Ἔτσι ἔδειξαν οἱ Μάγοι τὴν θεϊκὴ φύση τοῦ Χριστοῦ. Τὸ λιβάνι εἶναι ρητίνη ποὺ ἐξάγεται ἀπὸ τὸ δένδρο Boswellia Serrata. Τέλος, ἡ σµύρνα ἦταν ἕνα ὑλικὸ ποὺ χρησιµοποιοῦνταν στὴν ἰατρικὴ ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ταφῆς τῶν νεκρῶν. Μὲ τὴν σµύρνα οἱ Μάγοι ἔδειξαν τὴν θυσία ποὺ θὰ ἔκανε ὁ Χριστὸς γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Ἡ σµύρνα εἶναι µιὰ ρητίνη ποὺ παίρνουµε ἀπὸ τὸ φυτὸ Μύρας. Ἡ Παναγία θέλοντας νὰ ἀνταποδώσει τὰ δῶρα τῶν Μάγων, ἔδωσε στὸν καθένα ἀπ αὐτοὺς ἕνα κοµµάτι ἀπὸ τὰ σπάργανα (µακριὰ καὶ φαρδιὰ ὑφασµάτινη ταινία ποὺ τύλιγαν τότε τὰ µωρᾶ) τοῦ Ἰησοῦ. Οἱ µάγοι ἔχοντας φέρει εἰς πέρας τὴν ἀπο στολή τους, πῆραν τὸν δρόµο τοῦ γυρισµοῦ. Εἰ δο ποιούµενοι ὅµως ἀπὸ ἕναν Ἄγγελο, δὲν ἐνηµέρωσαν τὸν Ἡρώδη γιὰ τὸ σηµεῖο ποὺ βρισκόταν τὸ θεῖο Βρέφος. Ὁ Ἡρώδης καταλαβαίνοντας τὴν «προδοσία» τῶν Μάγων διέταξε τὴν σφαγὴ τῶν νηπίων. Οἱ τρεῖς Μάγοι γύρισαν στὴν Περσία καὶ τελικὰ βαπτίστηκαν χριστιανοὶ ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Θωµᾶ. Σύµφωνα µὲ τὴν παράδοση, ὁ Μελχιὸρ ἔζησε 109 χρόνια. Ὅταν πέθανε ὁ Γάσπαρ σὲ ἡλικία 90 ἐτῶν, µετακινήθηκε ὁ Μελχιὸρ στὸν τάφο του δείχνοντας ἔτσι ὅτι δίπλα του ἔπρεπε νὰ ταφεῖ ὁ Γάσπαρ. Στὸν ἴδιο τάφο θάφτηκε καὶ ὁ Βαλτάσαρ καὶ µάλιστα κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ταφῆς του, πιστεύεται ὅτι σηκώθηκαν τὰ σώµατα τοῦ Μελχιὸρ καὶ τοῦ Γάσπαρ γιὰ νὰ ὑποδεχθοῦν αὐτὸ τοῦ τρίτου συνοδοιπόρου τους. Ὅσον ἀφορᾶ στὰ δῶρα τῶν µάγων, ἡ ἴδια ἡ Παναγία παρέδωσε αὐτὰ τὰ πολύτιµα δῶρα τῆς εὐσεβείας στὴν Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύµων πρὶν τὴν Κοίµησή της. Ἐκεῖ ἔµειναν ἕως τὸ 400 µ.χ. Ὁ βυζαντινὸς αὐτοκράτορας Ἀρκάδιος τὰ µετέφερε στὴν Βασιλεύουσα ὅπου καὶ ἔµειναν ἕως τὸ 1204 µ.χ. ἀπ ὅπου γιὰ τὸ φόβο τῶν Φράγκων φυγαδεύτηκαν γιὰ ἑξῆντα χρόνια στὴν Νίκαια τῆς Βιθυνίας καὶ ξαναεπέστρεψαν στὴν Πόλη µέχρι τὸ 1453 µ.χ. ὅταν ἡ Πόλη ἔπεσε στὰ χέρια τοῦ Μωάµεθ τοῦ Πορθητοῦ. Ἀπὸ τὰ χέρια τῶν κατακτητῶν τὰ ἔσωσε ἡ µητέρα τοῦ Μωάµεθ, ἡ ὁποία ἦταν χριστιανὴ καὶ λεγόταν Μάρω. Τὰ µετέφερε στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Παύλου στὸ Ἅγιον Ὄρος ὅπου βρίσκονται µέχρι τὶς µέρες µας. Τὸ καθολικὸ (ναὸ) τῆς µονῆς εἶχε κτίσει ὁ πατέρας τῆς Μάρως, Γεώργιος Βράγκοβιτς, ὁ ὁποῖος ἦταν δεσπότης τῆς Σερβίας. Καθὼς ὅµως ἡ Μάρω ἀνέβαινε ἀπὸ τὸ λιµάνι στὴ Μονή, τὴν ἐµπόδισε νὰ συνεχίσει τὸν δρόµο της ἡ Παναγία, ὥστε νὰ µὴν παραβιάσει τὸ Ἄβατο τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Στὸ σηµεῖο ἐκεῖνο ἀνεγέρθηκε ὁ «Σταυρὸς τῆς Βασιλίσσης». Τὰ τίµια ῶρα εἶναι θαυµατουργὰ ἐνῶ ἀναδίδουν συνεχῶς µιὰ εὐωδία. Ὁ χρυσὸς εἶναι 28 πλακίδια (7χ5 ἑκατοστῶν) διαφόρων σχηµάτων µὲ καλλιτεχνικὰ σχέδια. Τὰ δέ, λίβανος καὶ σµύρνα εἶναι 60 σφαιρίδια, ἀνακατεµένα µεταξύ τους καὶ µεγέθους ὅσο µιὰ ἐλιά. Ὁ Κύριος δέχθηκε τὰ πολύτιµα δῶρα τῶν Μάγων καὶ ἐπιζητεῖ ἀνάλογα δῶρα καὶ ἀπὸ ἐµᾶς. Ἐπιζητεῖ τὸν χρυσὸ τῆς ἀνόθευτης πίστεώς µας, τὸν λίβανον τῆς λατρείας µας καὶ τὰ σµύρνα τῶν καλῶν ἔργων καὶ τῆς µετανοίας µας. Ἂς τοῦ τὰ προσφέρουµε ἁπλόχερα! Ἀµήν. Πρεσβ. Νικόλαος Χοµπιτάκης 2

3 Κ αθώς πλησιάζουν τά Χριστούγεννα πού ὅλοι οἱ χριστιανοί θά γιορτάσουµε τήν γέννηση τοῦ Χριστοῦ στό ταπεινό σπήλαιο τῆς Βηθλεέµ ἀπό τήν παρθένο Παναγία, πού δάνεισε τό σῶµα της ὥστε ὁ Λόγος Τοῦ Θεοῦ, τό δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, νά ἐνδυθεῖ τήν ἀνθρώπινη σάρκα καί νά λύσει τά δεσµά τῆς ἁµαρτίας καί νά περιβάλει µέ Θεία δόξα ἐκείνους πού ἐξέπεσαν τοῦ Παραδείσου, δηλαδή τούς Πρωτόπλαστους, τόν Ἀδάµ καί τήν Εὔα, πού στό πρόσωπό τους συµβολίζεται ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Βλέπουµε, λοιπόν, στό µέρος ὅπου γεννήθηκε ὁ Χριστός, ὅτι τρεῖς Μάγοι ἦρθαν ἀπό τήν ἀνατολή ὁδηγούµενοι ἀπό ἕνα φωτεινό ἀστέρι, τό γνωστό σέ ὅλους ἄστρο τῆς Βηθλεέµ. Τί ἦταν ὅµως κατά τήν Ὀρθόδοξη παράδοση οἱ τρεῖς Μάγοι καί τί ἦταν τό ἄστρο τῆς Βηθλεέµ; Κατ ἀρχήν τήν ἐποχή πού γεννήθηκε ὁ Χριστός ὅλοι οἱ φιλόσοφοι, ἱερεῖς καί ἀστρολόγοι, δηλαδή ὅλοι οἱ πολύ µορφωµένοι ἄνδρες τῆς ἐποχῆς στήν περιοχή τῆς Περσίας, τῆς Βαβυλωνίας τῶν Αἰγυπτίων καί τῶν Ἀράβων ὀνοµάζονταν Μάγοι. Οἱ τρεῖς Μάγοι λοιπόν, ὅταν ἔφθασαν στά Ἱεροσόλυµα, σύµφωνα µέ ὁρισµένους ἑρµηνευτές, πιθανόν νά προέρχονταν ἀπό τήν Ἀραβία, περιοχή στήν ὁποία ὁµιλεῖτο ἡ σηµιτική γλώσσα καί ἦταν κέντρο ἐµπορίας τῶν σπανίων ἀγαθῶν πού ἔφεραν ὡς δῶρα, ζήτησαν νά δοῦν τόν Βασιλιά πού µόλις γεννήθηκε γιά νά τόν προσκυνήσουν. Ἱερεῖς, φιλόσοφοι καί µάντεις τῶν εἰδωλολατρῶν πού λάτρευαν τόν ἥλιο καί τά ἄστρα εἶχαν ὡστόσο ἐντιµότητα καί σοφία, ἐρευνοῦσαν τά οὐράνια σώµατα ὄχι γιά νά προλέγουν τό µέλλον καί νά ἑρµηνεύουν χαρακτῆρες ΤΟ ΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΒΗΘΛ ΕΕΜ ἀλλά γιά νά διακρίνουν τίς ὁδούς τῆς Θείας πρόνοιας καί µελετοῦσαν τά µυστικά τῆς φύσης γιά νά φθάσουν σέ γνώση τῆς Ἀληθείας. Πλήρεις καλῆς προαιρέσεως εἶδαν µιά µέρα ἕνα ἄστρο νά ἐµφανίζεται ξαφνικά στό στερέωµα, νά πλησιάζει τήν Γῆ καί νά λάµπει ζωηρά, σέ βαθµό πού ἐπεσκίαζε ὅλα τά ἄλλα ἄστρα καί ἔκανε τήν νύχτα φωτεινή σάν ἡµέρα. Ξένο καί παράδοξο, τό ἄστρο αὐτό δέν ἦταν φυσικό οὐράνιο σῶµα ἀλλά Θεία δύναµη, ἄγγελος κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστοµο πού πῆρε µορφή ἄστρου γιά νά προσαρµοστεῖ στίς προσληπτικές ἱκανότητες τῶν Μάγων, σ ἐκεῖνο πού τούς ἦταν πιό οἰκεῖο καί θά τούς βοηθοῦσε νά προσεγγίσουν στήν γνώση τοῦ Θεοῦ. Λαµπρότερο ἀπό τόν ἥλιο, ἄλλοτε ἐκινεῖτο καί ἄλλοτε ἔµενε ἀκίνητο, ἀντίθετα ἀπό τούς πλανῆτες πού φαίνονται νά κινοῦνται ἀπό τά ἀνατολικά στά δυτικά τό ἄστρο αὐτό ἐκινεῖτο ἀπό Βορρᾶ (Περσία-Ἀραβία) πρός Νότο ( Ἱεροσόλυµα). Ἔλαµπε µπροστά στούς Μάγους, ὅπως παλαιότερα ὁ πύρινος στῦλος µπροστά ἀπό τόν λαό τοῦ Ἰσραήλ στήν ἔρηµο ( Ἐξ. 13,21) καί κατέβαινε τόσο κοντά στήν Γῆ ὥστε οἱ Μάγοι µπόρεσαν µέσα στήν λάµψη του νά διακρίνουν τό σπήλαιο ὅπου βρισκόταν ὁ Κύριος. Γεγονότα ἀδιανόητα καί ἄγνωστα στούς ἀστρολόγους, χάρη στά ὁποῖα, διώχνοντας κάθε ἀµφιβολία καί ὑποψία ἀπό τήν διάνοιά τους, οἱ Μάγοι µεταστράφηκαν ἀπό τήν λατρεία τῶν ἄστρων καί ἦλθαν νά προσκυνήσουν τόν Ἥλιο τῆς δικαιοσύνης, πού ἦλθε στόν κόσµο αὐτό γιά νά φωτίσει τούς ἀνθρώπους µέ τό Φῶς τῆς ἀληθοῦς Θεογνωσίας. Ἰωάννης Παχῆς ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΘΩΡΗΚΤΟ Γ. ΑΒΕΡΩΦ Τὴν Κυριακὴ 30 Νοεµβρίου 2008 πραγµατοποιήθηκε ἡ ἐπίσκεψη τῶν κατηχητικῶν τῆς ἐνορίας µας στὸ θωρηκτὸ «Γ. Ἀβέρωφ». Ξεκινήσαµε ἀπὸ τὸν Ναὸ µετὰ τὴ Θ. Λειτουργία, περίπου στὶς 11 π.µ., τὰ παιδιὰ τοῦ κατηχητικοῦ µικρὰ καὶ µεγαλύτερα, κάποιοι γονεῖς συνοδοί, οἱ κατηχητές, δάσκαλοι καὶ κάποιοι µαθητὲς τῶν µαθηµάτων κιθάρας καὶ ἀγγλικῶν, µιὰ ὄµορφη παρέα µαζὶ µὲ τὸν π. Παναγιώτη καὶ τὸν π. Νικόλαο. Ἡ στιγµὴ ποὺ ἀντικρύσαµε τὸ ἱστορικὸ πλοῖο στὴ Μαρίνα Φλοίσβου στὸ Π. Φάληρο, ὅπου βρίσκεται, ἦταν ἐντυπωσιακὴ γιὰ ὅλους, ἀφοῦ ἐνεργοποίησε τὶς ὅποιες ἱστορικὲς γνώσεις τῶν µεγαλυτέρων καὶ τὸν θαυµασµὸ τῶν παιδιῶν. Ὅταν ἀνεβήκαµε στὸ κατάστρωµα τοῦ πλοίου-µουσείου, ἡ συγκίνηση κλιµακώθηκε. Βρισκόµασταν πάνω σὲ ἕνα πλοῖο τοῦ 1910, ποὺ ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη ναυµάχησε νικηφόρα στοὺς Βαλκανικοὺς πολέµους τοῦ καὶ συµµετεῖχε στὸν Α Παγκόσµιο πόλεµο. Πῶς νὰ µὴ σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι πάνω σ αὐτὸ τὸ κατάστρωµα µὲ τὰ ἐντυπωσιακὰ κανόνια στοιβάχθηκαν τὸ 1922 Ἕλληνες τῆς Σµύρνης καὶ µεταφέρθηκαν πρόσφυγες στὴν Ἑλλάδα; Πῶς νὰ µὴ σκεφθεῖ κανεὶς τὴ στιγµὴ ποὺ ὁ «Μπάρµπα Γιώργης», ὅπως τὸν ὀνόµαζαν τὰ πληρώµατα, ἀπεβίβαζε στὶς 16 Ὀκτωβρίου 1944 τὴν ἐξόριστη ἑλληνικὴ κυβέρνηση στὸ φαληρικὸ ὅρµο; Ἡ ἀποκατάσταση καὶ φροντίδα τοῦ πλοίου-µουσείου, ἡ ὑποδειγµατικὴ ἔκθεση τῶν χώρων ὅπου ζοῦσαν οἱ ναῦτες, τὰ διαµερίσµατα τοῦ Ναυάρχου, τὰ σκεύη, τὰ ὅπλα, ὅλα µᾶς γέµισαν µὲ ἐθνικὴ συγκί - νηση, µὲ ἀγάπη γιὰ τοὺς προγόνους µας. Ὁ Θεὸς νὰ τοὺς ἀναπαύει! Τὸ µι κρὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγ. Νικολάου, τοῦ Ἁη Νικόλα τῶν ναυτικῶν, µᾶς γέµισε µὲ κατάνυξη. Ἡ ἄψογη καὶ εὐγε νικὴ ξενάγηση ἀπὸ τοὺς ὑπεύθυνους ναῦτες τοῦ πλοίου, ἀλλὰ καὶ ὁ ὑπέροχος καιρός, ὁλοκλήρωσαν τὴν ὄµορφη ἐµπειρία µας. Γυρίσαµε στὴν Κυψέλη περίπου στὶς 2:30 µ.µ., πιστεύω ὅλοι εὐχαριστηµένοι καὶ πνευµατικὰ ὠφεληµένοι. Εὐχὴ ὅλων µας αὐτὲς τὶς εὐκαιρίες νὰ τὶς ἐκµεταλλεύονται κάθε φορὰ καὶ περισσότερα παιδιὰ τῆς ἐνορίας µας. 3

4 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΝ π. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΑΘΡΕΛΛΟ. Τὴν ευτέρα 1 εκεµβρίου 2008 εἴ χα µε τὴν ἰδιαίτερη εὐλογία στὴν ἐνορία µας νὰ συζητήσουµε καὶ νὰ συµπροβληµατισθοῦµε πάνω στὸ θέµα τοῦ γάµου. Πενῆντα περίπου ἐνορίτες, νέοι οἱ περισσότεροι, βρέθηκαν στὴ συνάντηση αὐτή, ποὺ ἔγινε ὅπως κάθε ευτέρα στὶς 8:00 µ.µ. Προηγήθηκε ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου καὶ στὴ συνέχεια πῆρε τὸ λόγο ὁ καλεσµένος µας γι αὐτὴ τὴ βραδυά, ὁ π. ηµήτριος Μπαθρέλλος. Εἶναι ἱερέας στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἀναλήψεως στὸ Ντράφι Πεντέλης. Ἔγγαµος καὶ πατέρας τεσσάρων παιδιῶν. Πτυχιοῦχος φιλολογίας, διδάκτορας θεολογίας, ἐπισκέπτης λέκτορας καὶ ἐρευνητὴς στὰ πανεπιστήµια τοῦ Καίµπριτζ καὶ τοῦ Λονδίνου, µὲ πολλὲς ἐπιστηµονικὲς δηµοσιεύσεις. Ἡ ὁµιλία του γι αὐτὸ τὸ µεγάλο καὶ πολυεπίπεδο θέµα ἄρεσε σὲ ὅσους βρέθηκαν στὴ συνάντηση καὶ ἔδωσε ἀφορµὴ γιὰ γόνιµη συζήτηση. Ὁ π. ηµήτριος προσέγγισε τὸ πῶς καταγράφεται ὁ γάµος ὡς κοινωνικὸ φαινόµενο στὴν ἐποχή µας, πῶς προσδιορίζεται ἀπὸ τὴν ἐποχή µας, σὲ ἀντίστιξη µάλιστα µὲ παλαιότερες ἐποχές, µίλησε ἐπίσης γιὰ τὴ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας µας γιὰ τὸ γάµο, καθὼς καὶ γιὰ πρακτικὰ θέµατα τοῦ γάµου. Οἱ ἐρωτήσεις καὶ ἡ συζήτηση ποὺ ἀκολούθησε, ἔδωσε, πιστεύουµε, σὲ πολλοὺς τὴν εὐκαιρία νὰ ἐκφράσουν τὴν ἀπορία τους, τὴν ἔνστασή τους, τὸν προβληµατισµό τους µὲ πολλή εἰλικρίνεια, µιὰ εἰλικρίνεια ποὺ συναντήθηκε µὲ εἰλικρινῆ συµπροβληµατισµό, µέσα σὲ ἕνα κλίµα ἀγάπης καὶ ἀλήθειας. Ἐλπίζουµε ὅτι ὅλοι ὠφελήθηκαν καὶ ὅτι ἡ συνάντηση αὐτὴ θὰ ἀποτελέσει µιὰ εὐλογία τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν καθένα ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν κοινότητα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κυψέλης, ποὺ θὰ ὁδηγεῖ σὲ ὀρθὸ φρόνηµα γιὰ τὸ γάµο, ἀλλὰ καὶ σὲ ὀρθὸ προσωπικὸ βίωµα τοῦ θέµατος, ἀπὸ τὴ σκοπιὰ ποὺ ὁ καθένας τὸ ζεῖ. Εὐχαριστοῦµε πολὺ τὸν π. ηµήτριο γιὰ ὅλα, εὐχαριστοῦµε ὅλους τοὺς νέους ποὺ βρέθηκαν στὴν ἐκκλησία αὐτὸ τὸ βράδυ γιὰ τὴν πνευµατικὴ σύναξη ποὺ χαρήκαµε ὅλοι µαζί, εὐχαριστοῦµε τέλος τὶς κυρίες Μαρία Σαρρῆ, Μαριάντα Καφετζοπούλου, Μαρία Μόσχου καὶ Ἀνδριανὴ Ρεµούνδου, ποὺ ἑτοίµασαν καὶ προσέφεραν τὰ κεράσµατα. Ἐπίσκεψη στό Ἵδρυμα «ΔΑΜΑΡΙΣ» 4 Τὴν Τρίτη 2 τοῦ µηνὸς εκεµβρίου, µέλη τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταµείου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ µας, οἱ κ.κ. εληβάνη, Μπαµπίλη καὶ Κολέττα, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Αἰδεσιµ. Πρεσβ. Νικολάου Χοµπιτάκη, ἐπισκέφθησαν τὸ Ἵδρυµα «άµαρις» τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, στὸ ὁποῖο φιλοξενοῦνται κορίτσια µὲ εἰδικὲς ἀνάγκες. Ἡ ὑποδοχὴ ποὺ µᾶς ἐπεφύλαξαν ὑπῆρξε πράγµατι ἐγκάρδια καὶ ἰδιαιτέρως θερµή. Ἐνηµερωθήκαµε γιὰ τὸ καθηµερινὸ πρόγραµµα καὶ τὶς δραστηριότητες τῶν κοριτσιῶν, ἀκούσαµε τὴν ὑπέροχη χορῳδία τους σὲ χριστουγεννιάτικα κάλαντα καὶ τραγούδια καὶ ζήσαµε τὸ ζεστὸ καὶ φιλόξενο κλίµα ἀγάπης ποὺ βιώνουν καθηµερινῶς αὐτὰ τὰ παιδιά. Ἀπὸ τὴν πλευρά µας, ἐντολῇ τοῦ Πανοσ. Προέδρου τοῦ Ε.Φ.Τ. τοῦ καθ ἡµᾶς Ἱ. Ναοῦ Ἀρχιµ. Φιλοθέου Νικολάκη, κατα θέσαµε 300,00 καὶ ὑποσχεθήκαµε στὰ νεαρὰ κορίτσια ὅτι ἀκό- µα καὶ µετὰ τὴν πάροδον τῶν ἑορτῶν, ἀκόµα καὶ ἀφοῦ ἔχουν σβήσει τὰ χριστουγεννιάτικα λαµπερὰ φῶτα, θὰ βρεθοῦµε καὶ πάλι κοντά τους. Τὸ Ε.Φ.Τ. µας σκέφτεται νὰ καλέσει µὲ τὴν πρώτη εὐκαιρία τὰ κορίτσια τοῦ «ΑΜΑΡΙΣ» στὴν Ἐνορία µας.

5 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ Προσκυνηµατική ἐκδροµή Τό Σάββατο 22 Νοεμβρίου ἡ Ἐνορία μας ἐπισκέφθηκε τήν Γυναικεία Ἱ. Μονή Ὁσ. Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου στήν περιοχή τοῦ Ἁγ. Στεφάνου Ἀττικῆς. Ἐκεῖ τελέσαμε τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στό νεόδμητο Καθολικό τῆς Μονῆς, ὅπου προσκυνήσαμε πολλά Ἅγια Λείψανα, μεταξύ αὐτῶν καί τήν Τιμ. Κάρα τῆς Ὁσ. Θεοδοσίας τῆς Κωνσταντινοπολιτίσσης. Ἀπό τό προσκύνημα συγκεντρώθηκαν 550,00, τά ὁποῖα διατέθηκαν στήν Ἐρανική Ἐπιτροπή τοῦ Ναοῦ μας γιά τήν ἐπισκευή συντήρηση τοῦ Τέμπλου. Τό Σάββατο 20 εκεμβρίου ἡ Ἐνορία μας θά ἐπισκεφθεῖ τήν Γυναικεία Ἱ. Μονή Ἁγ. Παύλου Παλαιοκαμαρίζης Ἀττικῆς, ὅπου θά τελέσουμε τόν Ἑσπερινό. Πληροφορίες καί θέσεις στήν Γραμματεία τῆς Στέγης Γερόντων καθημερινῶς 9.00 π.μ μ. Τηλ. ἐπικοινωνίας: Ὥρα ἀναχωρήσεως: 2.30 μ.μ. Πανήγυρις Ἁγ. Βαρβάρας Ἑόρτασε καί ἐφέτος ἡ Ἐνορία μας τήν μνήμη τῆς Ἁγ. Βαρβάρας στό Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη μέ κάθε ἐκκλησιαστική λαμπρότητα. Ὅπως εἶναι γνωστό ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Βαρβάρας ἑορτάζεται ἐκεῖ πολλά χρόνια τώρα κατόπιν τῆς καταπαύσεως τῆς ἐπιδημίας τῆς ἰσπανικῆς γρίππης, ἡ ὁποία μάστιζε τήν Ἀθήνα μετά τόν Α Παγκόσμιο Πόλεμο τό Μέ ἐντολή τοῦ τότε τοποτηρητοῦ τῆς Μητροπόλεως Ἀθηνῶν, τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος Εὐθυμίου λιτανεύθηκε σέ ὅλους τούς Ναούς τῆς Ἀθήνας ἡ εἰκόνα τῆς Ἁγίας καί τό θαῦμα ἔγινε. Ἡ εἰκόνα πού λιτανεύθηκε στήν Κυψέλη βρισκόταν στό Παρεκκλήσιο τοῦ Κανάρη, ἀλλά δυστυχῶς κάηκε καί ἐκείνη στήν φωτιά πού τό κατέστρεψε. Ἐπίσης πρό τῆς Λιτανείας τελέσαμε καί τό Μνημόσυνο τῶν Κτιτόρων τοῦ Ναοῦ Κωνσταντίνου καί εσποίνης Κανάρη, τῶν Εὐεργετῶν, ωρητῶν καί Ἀνακαινιστῶν του, τό ὁποῖο ἔχουμε καθιερώσει τήν τελευταία τετραετία. Πρέπει νά ἀναφερθεῖ ὅτι τοποθετήθηκαν ἤδη στό Παρεκκλήσιο ἐκ τῶν ἐσόδων του μέ τήν εὐκαιρία τῆς Πανηγύρεως νέα ξυλόγλυπτα καθίσματα ἀξίας 4.581,00 καθώς ἐπίσης καί μία νέα ἁγιογραφημένη εἰκόνα τῶν θαυματουργῶν Ἁγ. Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί αμιανοῦ, γιά τήν ὁποία ἀναμένεται νά ἐξευρεθεῖ δωρητής. Ἡµερολόγια Κυκλοφόρησαν τά νέα ἡμερολόγια γιά τό 2009 ἀπό τήν Ἐνοριακή Νεανική Ἑστία μας (βιβλίο, ἁγιολόγιο καί τοίχου), τά ἔσοδα ἀπό τά ὁποῖα θά διατεθοῦν γιά τούς σκοπούς καί τίς δραστηριότητές της. 5

6 Γιά τρίτη συνεχή χρονιά θά κυκλοφορήσει καί τό ἡμερολόγιο τσέπης τῆς Ἐνορίας μας, χορηγίᾳ τῶν Ἀσφαλειῶν «Θάλεια», τοῦ Ἀντιπροέδρου τοῦ Ἐκκλησ. Συμβουλίου μας κ. Γεωργίου Παπαχρήστου, τόν ὁποῖο εὐχαριστοῦμε θερμῶς. Εἶναι ἀφιερωμένο στούς ἀοιδίμους κτίτορες τοῦ Ναοῦ μας καί περιέχει κείμενα πού ἀφοροῦν στήν φροντίδα τῶν χριστιανῶν γιά τούς κεκοιμημένους. Τό ἡμερολόγιο τσέπης θά διανεμηθεῖ καί πάλι ὡς εὐλογία κατά τήν πρωτοχρονιάτικη Θεία Λειτουργία. Ἱ. Εὐχέλαιο Τό Ἱ. Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου θά τελεσθεῖ καί στό Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων τήν ευτέρα 22 εκεμβρίου ἐπ εὐκαιρίᾳ τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Μετά τό πέρας του θά ἐπακολουθήσει ὁμιλία τοῦ ἐφημερίου μας π. Νικολάου μέ θέμα: Xριστός ὡς νέος Ἀδάμ. Ὥρα ἐνάρξεως: 5.30 μ.μ. Συντήρηση Τέµπλου Μέ γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται οἱ ἐργασίες ἐπισκευῆς τοῦ Τέμπλου τοῦ Ναοῦ μας. Ἤδη οἱ ἐργασίες στό ἄνω κεντρικό μέρος του καθώς ἐπίσης καί ἡ συντήρηση τῶν εἰκόνων του ὁλοκληρώθηκαν ἐνῶ μεταφέρθηκε καί ἡ σκαλωσιά στά πλαϊνά του τμήματα. Ἡ διαφορά φάνηκε καί πραγματικά ἡ ἐπένδυση μέ φύλλο χρυσοῦ ἀνέδειξε τά γύψινα διακοσμήματα ἀλλά καί ὁλόκληρο τό Τέμπλο. Ὅπως εἴχαμε προαναγγείλει βρέθηκε κατόπιν τοῦ σχετικοῦ διαγωνισμοῦ ὁ μειοδότης γιά τήν κατασκευή τῶν νέων ξυλόγλυπτων πλαϊνῶν θυρῶν. Θά κοστίσουν 2.500,00 πλέον ΦΠΑ 19% ἑκάστη. Ἀναμένεται ἡ ὁλοκλήρωσή τους ὅπως καί ὅλων τῶν ἐργασιῶν μέχρι τά Χριστούγεννα. Τοποθετήθηκε ὁ νέος γύψινος σταυρός στήν κορυφή του, δωρεά ἀνωνύμου ἐνορίτου μας ὅπως καί νέα γύψινα διακοσμητικά στά ὑπέρθυρα τῶν πλαϊνῶν θυρῶν. Θά τοποθετηθοῦν τέλος νέες ἀπλίκες παρόμοιες μέ τούς πολυελέους καί προστατευτικά καλαίσθητα στηρίγματα τῶν ἕξι μικρῶν φορητῶν εἰκόνων τοῦ ημ. Πελεκάση. Πρόκειται ἐπίσης νά ἀντικατασταθοῦν οἱ πρόχειρες κανδῆλες (οἱ ὁποῖες δέν εἶναι ἀργυρές) καί οἱ μηχανισμοί τους ἐφ ὅσον βρεθοῦν δωρητές. Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νά ἐνισχύσει οἰκονομικά τήν ὁλοκλήρωση καί αὐτοῦ τοῦ ἔργου τοῦ Ναοῦ μας μπορεῖ νά ἐπικοινωνήσει μέ τά μέλη τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου μας καί εἰδικότερα μέ τόν Ταμία κ. Γ. Χαντζῆ. Χριστουγεννιάτικη Γιορτή Ἡ Νεανική Ἑστία τῆς Ἐνορίας μας ἀνακοινώνει ὅτι διοργανώνει τήν καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη γιορτή τῶν Κατηχητικῶν μας τήν Κυριακή 21 εκεμβρίου καί ὥρα 6.30 μ.μ. στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ 1ου ὀρόφου τῆς Στέγης Γερόντων, στήν ὁδό Κεφαλληνίας 19. Θά ἐπακολουθήσουν κεράσματα. Ὅλοι οἱ ἐνορίτες μας εἶναι καλεσμένοι! Ἔρανος Ἀγάπης 2009 Σέ νέα βάση τέθηκε ἡ διενέργεια τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης ἀπό τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας κ. κ.ἱερώνυμο Β. Ἐφέτος θά διεξαχθεῖ ἀπό τίς 15 εκεμβρίου 2008 ἕως τίς 7 Ἰανουαρίου 2009 καί κυρίως ἀπό τά προπύλαια τῶν Ναῶν, χωρίς βεβαίως νά ἀποκλείεται ἡ ἐπίσκεψη στά σπίτια καί τά καταστήματα χριστιανῶν πού ἀγαποῦν τό φιλανθρωπικό ἔργο μας. Ἐκεῖνο πού πρέπει ἰδιαιτέρως νά τονισθεῖ εἶναι ὅτι πέραν τῶν «σκανδάλων» ἤ ὁποιονδήποτε ἄλλων ἀρνητικῶν περί τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν λειτουργῶν της τοποθετήσεων τό ἔργο τῆς φιλανθρωπίας πρέπει νά συνεχισθεῖ καί φυσικά οἱ πτωχοί δέν εὐθύνονται καί δέν πρέπει νά πεινάσουν περισσότερο γιά σφάλματα ἄλλων. Τό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῆς Ἐνορίας μας ἀλλά καί τῆς Ἐκκλησίας ἐν γένει σέ ἔργα ἀγάπης καί φιλανθρωπίας εἶναι πολύ μεγάλο καί σημαντικό. 6

7 ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ - ΔΩΡΕΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Ἀθηναῖος Σταµάτιος ,00 Ἀµάραντος Γεώργιος... 80,00 Ἀναγνωστοπούλου Ἀµαλία ,00 Ἀντύπα Χρυσῆ ,00 Ἀνώνυµος... 50,00 Ἀνώνυµος... 50,00 Ἀνώνυµος ,00 Ἀνώνυµος... 50,00 Αὐγερινοπούλου-Χατζῆ Σταυρούλα ,00 Αὐκουλιώτου-Σαρκὶς Παρασκευὴ ,00 Βακρινὸς Θεόδωρος ,00 Βάρφης Νικόλαος... 50,00 Βαφείδης Ἀλέξανδρος ,00 Βάχλα Εὐγενία... 50,00 Βέρρος Ἀθανάσιος ,00 Βουτετάκη Γαρυφαλλιὰ... 50,00 Γαβουνέλη Ἐλπινίκη ,00 Γιαννακάκη Ἑλένη ,00 Γκοβάτσος Παναγιώτης ,00 Γκόγκου Ἑλένη... 50,00 Δήµου Ἀµέρισσα ,00 Καβουλάκου Νταίζη ,00 Καντεράκη Σοφία... 50,00 Καπετανάκη Βασίλειος & Σταυρούλα... 50,00 Καραγιάννη - Φιλαδιτάκη Μαρία ,00 Καρτσᾶτος Γ. & Ταφτιλίδου Π ,00 Καρύδη Μαριάντα ,00 Κατσιγιάννη Ἀλεξάνδρα... 60,00 Κατσιµάρδου Μαρία... 50,00 Κατσουλάκη Σοφία... 50,00 Κατσουλάκη Σόφια... 70,00 Κατσούφη Ἀγγελικὴ ,00 Κιντῆ Γεώργιος & Βασιλικὴ... 50,00 Κόλια Π ,00 Κορδᾶ Σοφία ,00 Κουµαρτσιώτη Τζίνα... 50,00 Κοψαχείλης Χαρίλαος... 50,00 Κώττης Δηµήτριος... 50,00 Λάσκαρης Στέλλιος... 50,00 Λιάρος Σπυρίδων ,00 Λύρα Θάλεια... 50,00 Λυσσαῖος Παναγιώτης ,00 Μαθιουδάκης Ἀντώνιος ,00 Μαλτέζου Ἀστέρω... 80,00 Μανώλου Ἰφιγένεια ,00 Μηλιώνη Γιαννούλα ,00 Μιχαλόπουλος Σ. & Κυριακίδου Μ ,00 Μόσχου Εὐάγγελος & Μαρία ,00 Νοταρᾶ Μαρία ,00 Ο.Χ.Ε.Κ. Βύρωνος ,00 Οἰκονοµίδου Οὐρανία... 50,00 Οἰκονόµου Ἰωάννα ,00 Παναγιωτόπουλος Γεώργιος... 50,00 Παξινὸς Πανταζῆς... 50,00 Παπανδρέου Ἀνδρέας & Μαρίκα ,00 Παπαστεργίου Ἡλίτσα... 60,00 Πάτρα Ἀθανάσιος & Ἑλένη ,00 Σούτσου Σοφία... 50,00 Σπετσιώτης Ἀσκληπιὸς... 50,00 Τόγια Μαρία... 50,00 Τριανταφυλλίδου Νίκη ,00 Χριστοδούλου Χαράλαµπος... 50,00 Διάφοροι Δωρηταὶ ,00 Δίσκοι Ἱ. Παρ. Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη ,50 Δίσκος Ἱ.Παρ. Ἁγ. Νεκταρίου Στέγης ,00 Ἐκδήλωσις (τσάϊ & λαχειοφόρος) στὴ Στέγη ,00 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΙΕΡΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΝΑΡΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ / Ω ΕΚΑΗΜΕΡΟΥ Πέµπτη 25/12 Ἡ κατὰ σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 5.00 π.µ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία Κυριακὴ 28/12 Μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν Πέµπτη 1/1/2009 Περιτοµὴ Κυρίου - Μεγ.Βασιλείου Εὐλογία Κοπὴ Βασιλόπιττας Κυριακὴ 4/1 Πρὸ τῶν Φώτων Τρίτη 6/1 Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια 7.00 π.µ. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καὶ ὁ Μέγας Ἁγιασµὸς 7

8 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ / ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ Τρίτη 23 εκεµβρίου 5.30 µ.µ. Ἑσπερινός, Ὄρθρος καὶ οἱ Μεγάλες Ὧρες τῶν Χριστουγέννων Τετάρτη 24/12 Ἁγ. Εὐγενίας 6.45 π.µ. Μέγας Ἑσπερινὸς τῶν Χριστουγέννων καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγ. Βασιλείου ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (περίπου 9.00 π.µ.) Πέµπτη 25/12 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ π.µ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία ΛΗΞΗ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 8.00 π.µ π.µ. Β Θεία Λειτουργία Κυριακὴ 28/12 Μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν Πέµπτη 1/1/2009 ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ - Μ. Βασιλείου Εὐλογία Κοπὴ Βασιλόπιττας Σάββατο 3/1 Κυριακὴ 4/1 Πρὸ τῶν Φώτων ευτέρα 5/1 Ἁγ. Θεοπέµπτου καὶ Θεωνᾶ 7.00 π.µ. Ὄρθρος, οἱ Μεγ. Ὧρες τῶν Θεοφανείων, Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγ. Βασιλείου καὶ ὁ Μεγ. Ἁγιασµὸς ΛΗΞΗ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: π.µ. Παρασκευὴ 26/12 Ἡ Σύναξις τῆς Θεοτόκου Τρίτη 6/1 ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 7.00 π.µ. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καὶ ὁ Μέγας Ἁγιασµὸς Σάββατο 27/12 Ἁγ. Στεφάνου Τετάρτη 7/1 Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόµου Θεία Κοινωνία κατ οἶκον ἀσθενῶν Ἡ Θεία Κοινωνία τῶν κατ οἶκον ἀσθενῶν τῆς Ἐνορίας µας θά λάβει χώρα τήν ευτέρα 22 καί τήν Τρίτη 23 εκεµβρίου καί θά πρέπει νά προηγηθεῖ νωρίτερα ἐπικοινωνία µέ τό Γραφεῖο τοῦ Ναοῦ µας στό τηλ.: ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÏÑÉÁÓ ÁÃÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÊÕØÅËÇÓ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ - ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ: Ἀñ éµ. ÖÉËÏÈÅÏÓ Ì. ÍÉÊÏËÁÊÇÓ Ô.Ê ÊõøÝëç, Ôçë ôçë ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÐÁÑÁÃÙÃÇ: ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις Ἐκκλησία καὶ Διατροφὴ (ὀψοποιῶν μαγγανεῖαι) Ἂ ν σᾶς μπερδεύει λίγο ὁ τίτλος, εἶναι ὁ τίτλος: «Ὀψοποιῶν Μαγγανεῖαι ἤγουν καλογηρικὴ μαγειρικὴ καὶ ζαχαροπλαστικὴ» τοῦ Ἀρχιμανδρί- τη Δοσιθέου, καθηγουμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΣ ΜΕΡΟΣ Β π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ποὺ ἦταν κατὰ τὴν παράδοση τὸ καθολικὸ μικρῆς γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί «Μισῶν ἐφίλει, φιλῶν ἐπώλει». Μ αὐτὴ τὴ φράση ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας περιγράφει τὴ στάση τοῦ Ἰούδα ἀπέναντι στὸ Χριστό. Μία φράση κοφτή, σύντομη, ἁπλή, ποὺ κρύβει πόνο. Τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς.

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ολλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ νὰ κα- πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ Πταδείξουμε παιδεία. Πράγμα ποὺ φαίνεται νὰ γνώριζαν πολὺ καλὰ οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν

Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΑ ΕΙΣΟ ΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ἑορτή τῆς οἰκογένειας) «Ἄπιθι, τέκνον, τῷ δοτῆρι γενήθητι, καί ἀνάθηµα καί εὐῶδες θυµίαµα» (Στιχηρό Ἑσπερινοῦ) Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα

Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα τοῦ χριστιανικοῦ κηρύγματος. Πηγή του, γιὰ τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος «ἐθελοντής», κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ ἁγίου Κυρίλλου,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς

Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς ἱστορίας µέ τά βήµατα τῶν ἁγίων της. Οἱ ἅγιοι εἶναι οἱ κατ ἐξοχήν τελειωθέντες Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἁγιασθεῖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου Α' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ὅταν καί οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένου`ν στήν ἴδια Ἐνορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον τοῦ ἑνός χρόνου, στό Ναό τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ατά τήν διάρκεια τῶν τεσσάρων Κπρώτων Παρασκευῶν τῆς Μ. Τεσ σαρα κοστῆς ψάλλεται τµηµατικά µαζί µέ τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου καί ὁ Ἀκάθιστος Ὕµνος ἤ ἡ ἀκολουθία τῶν «Χαιρετισµῶν» ὅπως τήν ἀναφέρει ἡ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα ΠΑΣΧΑ 2014 7 Μέρες 7-13 Απριλίου ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΙΝΑ 1 η ΜΕΡΑ M.ΤΡΙΤΗ (7/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 μ.μ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πτήση με Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 μ.μ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999. Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 6 ον -, Ἰανουάριος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ἡχριστιανικὴ ἀρχιτεκτονική, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαμόρφωσης

Ἡχριστιανικὴ ἀρχιτεκτονική, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαμόρφωσης Ἀθανάσιος Παπαγεωργίου Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ-ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ἡχριστιανικὴ ἀρχιτεκτονική, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαμόρφωσης τῆς Θείας Λειτουργίας, προσαρμόζεται στὶς λειτουργικὲς ἀνάγκες. Ἔτσι διαχωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων τῆς 10 ης Νοεμβρίου 2014. Σήμερον, τὴν 10 ην τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2014, ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 1 ην

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ Δέσποτα εὐλόγησε. Μεγάλη ἡ δόξα τῆς βασιλείας τοῦ Πατέρα καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τώρα καὶ πάντα κα ΕΙΡΗΝΙΚΑ Μὲ εἰρήνη ἂς παρακαλέσουμε τὸν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1η ΜΕΡΑ.M.ΤΕΤΑΡΤΗ (16/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 µ.µ στο αεροδρόµιο Μακεδονία. Πτήση µε Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 µ.µ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Εκδηλώσεις Μνήμης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1943 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να τιμήσετε, τους Καλαβρυτινούς που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στην περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων, και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE 2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE FUNDRAISER FOR FR. KYRIAKOS AXARIDES FEBRUARY 8, 2009 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Κυριακη 1 Μαρτιου 2009 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ ευτερα 2 Μαρτιου 2009 ΚΑΘΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάρτιος 2011 7 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα Τεῦχος 7 - Μάρτιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 57 κωδικός 01-7109 X τ. 57, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση για την Ιταλία από τη

Παρουσίαση για την Ιταλία από τη Παρουσίαση για την Ιταλία από τη Ιταλία Τι είδαμε, τι κάναμε και πώς περάσαμε στην Ιταλία? Ημερολόγιο Comenius Ιταλία Για να δείξω πως περάσαμε στην Ιταλία θα φτιάξω ένα ημερολόγιο. Το ημερολόγιο θα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Πήρα ένα Α και το έκανα Αστέρι. Σαν τ αστέρι το λαμπρό εκείνο που οδήγησε τους Μάγους μια φορά στου Χριστού, στης Παναγιάς την Άγια Φάτνη και που σκόρπισε το φως και τη χαρά.

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας.

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανοῦ ἱερομονάχου Σεβασμιώτατε, Σεβαστὴ Γερόντισσα, Ἀγαπητοὶ φίλοι. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δώσατε να ἐπισκεφθῶ

Διαβάστε περισσότερα

Στεμνίτσα, ο τόπος μας

Στεμνίτσα, ο τόπος μας Στεμνίτσα, ο τόπος μας Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξοικείωσης των παιδιών με τις νέες τεχνολογίες Αύγουστος 2007 (Υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικολώνων) οι πρωταγωνιστές ο Mάριος ο Σπύρος η Δέσποινα η Μυρτώ

Διαβάστε περισσότερα

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ἅγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς, ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) Ἀπὸ ὁμιλία τοῦ Πρωτ. Κων/νου Πετρογιάννη, ἡ ὁποία ἔγινε στὶς 13/10/2010, στὴν Ἐνορία Ἁγίου Θωμᾶ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Ἡ ζωὴ κάθε ἀνθρώπου ξεκινᾶ καὶ προχωρά, ὀδεύοντας πρὸς τὸ τέλος της. Όλοι ἐρχόμαστε πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Τα «δάκρυα» της εικόνας, οι μέρες του 74, το πριν και το σήμερα

Τα «δάκρυα» της εικόνας, οι μέρες του 74, το πριν και το σήμερα EKKΛHΣIEΣ THΣ ΠOΛHΣ Ευχαριστούμε τη Μονή Μαχαιρά για τη βοήθεια που μας παρείχε στη φωτογράφηση της μεγάλης εικόνας του Αγίου Γεωργίου, η οποία σήμερα φιλοξενείται στο καθολικό της Μονής. To παρεκκλήσι

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟΛΜΗ! νὰ βασιλέψη, καὶ ὁ Χριστὸς ἐξακολουθεῖ

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟΛΜΗ! νὰ βασιλέψη, καὶ ὁ Χριστὸς ἐξακολουθεῖ (αρ. φυλλ. 67) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Ἀπρίλιος 2015 ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟΛΜΗ! 1 Μεγάλη Παρασκευή. Πρὶν ἀκόμη δύση ὁ ἥλιος τῆς θλιβερῆς ἐκείνης ἡ- μέρας, ἕνας ἄλλος ἥλιος εἶχε δύσει. Ὁ ἥλιος αὐτὸς ἦταν ὁ Χριστός.

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ---------------------------------------------------- Αθήνα, 26 Ιουνίου 1 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη, 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα...

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα... Άσκηση μηνιαίας επικοινωνίας με τους νέους της Λευκάδας και της Ιθάκης * 1-29 Φεβρουαρίου 2012 * τ. 6 ο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Η αξία της νηστείας «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου,

Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Νεοκαισαρείας του θαυματουργού Μετά από την προσκυνηματική εκδρομή εκατόν είκοσι μελών των Ενοριών Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΠΕΔΟΥΛΑ Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που χτίστηκε πριν το 1474 είναι μονόκλιτη, ξυλόστεγη με νάρθηκα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση»

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ (1879-1932), Είδα Εἶδα μία χώρα ξωτικιὰ στ ἀνήσυχο ὄνειρό μου: πόσ ὄμορφη δὲ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 3ο τεῦχος 7o Ἰανουάριος - Μάρτιος 2010 Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα: Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα Λόγος Κατηχητήριος

Διαβάστε περισσότερα

periexomenanet.gr Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση.

periexomenanet.gr Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση. Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση. Η κριτικός-συγγραφεύς Ευαγγελία Μισραχή παρουσιάζει και αναλύει το ποιητικό έργο του Λάμπρου Ηλία. Το κοινό παρακολουθεί με προσήλωση και τους δύο

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα