ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ"

Transcript

1 Ο Ι Τ ΡΕΙΣ Μ ΑΓΟΙ ἱστορία τῶν Τριῶν Μάγων ἔχει τὶς ρίζες της πολλὰ χρόνια πρὶν τὴν γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Τότε ἕνας Πέρσης προφήτης, ὁ Βαλαάµ, εἶπε ὅτι: «Θὰ ἀνατείλει ἄστρο ἀπὸ τὸν Ἰακὼβ καὶ θὰ παρουσιαστεῖ ἄνθρωπος ἀπὸ τὸν Ἰσραήλ, ποὺ θὰ συντρίψει τοὺς ἐχθροὺς Μωαβῖτες». Ἡ προφητεία αὐτὴ πέρασε ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιὰ ὡς σηµάδι γιὰ τὴν γέννηση ἑνὸς µεγάλου Βασιλιᾶ ποὺ θὰ ἐξουσιάσει ὅλες τὶς φυλὲς τῆς γῆς. Πολλὰ χρόνια πέρασαν καὶ τὸ «Ἄστρο τῆς Βηθλεὲµ» ἐµφανίστηκε στὸν οὐρανό. Οἱ ἀπόγονοι τοῦ Βαλαὰµ τὸ πρόσεξαν καὶ κατάλαβαν ὅτι εἶχε ἔρθει τὸ πλήρω- µα τοῦ χρόνου. Ἔτσι ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Περσία µιὰ τριµελὴς ἀποστολὴ ποὺ θὰ µετέφερε δῶρα στὸν νέο Βασιλιᾶ. Αὐτοὶ ἦταν οἱ γνωστοί µας τρεῖς Μάγοι. Ὁ γέροντας Μελχιόρ, ὁ νεαρὸς Γάσπαρ καὶ ὁ µελαµψὸς Βαλτάσαρ. Σχετικὰ µὲ τὴν καταγωγὴ τῶν Μάγων ὑπάρχουν διάφορα κείµενα µὲ ἀντικρουόµενες ἀπόψεις. Ἡ ἐπικρατέστερη ἄποψη εἶναι ὅτι κατάγονταν ἀπό τὴν Περσία καὶ ἦταν σοφοὶ ἱερεῖς καὶ ἀστρολόγοι. Τὴν ἄποψη αὐτὴν ὑποστηρίζουν µεταξὺ ἄλλων καὶ κείµενα τοῦ Ἡροδότου καὶ τοῦ Πλάτωνα στοὺς ὁποίους ἐµφανίζεται γιὰ πρώτη φορὰ ὁ ὅρος «Μάγοι». Στὴν πιθανότητα ἡ ἄποψη αὐτή, ὅτι δηλαδὴ οἱ Μάγοι ἦταν Πέρσες, νὰ εἶναι ἀληθὴς συµβάλλει καὶ ἕνα γεγονὸς ποὺ ἔλαβε χῶρα τὸ 614µ.Χ. στὴν Βηθλεέµ. Τότε εἶχαν καταλάβει τὴν πόλη οἱ Πέρσες τοῦ Χοσρόη Β, οἱ ὁποῖοι ἂν καὶ ἔκαναν πολλὲς καταστροφές, δὲν πείραξαν τὸν Ναὸ τῆς Γεννήσεως. Αὐτὸ ἔγινε γιατί, ὅπως λέγεται, στὸν ναὸ αὐτὸ ὑπῆρχε µιὰ εἰκόνα (κατ ἄλλους ψηφιδωτὸ) ποὺ ἀπεικόνιζε τοὺς Μάγους νὰ προσκυνοῦν τὸν Χριστό. Οἱ Πέρσες κατακτητὲς ἀναγνώρισαν τοὺς ὁµοεθνεῖς τους ἀπὸ τὰ ροῦχα καὶ ἔτσι ἄφησαν τὸν Ναὸ τῆς Γεννήσεως ἀπείραχτο. Γυρνώντας ὅµως στὴν Προσκύνηση τῶν Μάγων, τοὺς βλέπουµε µετὰ ἀπὸ ἕνα κοπιαστικὸ ταξίδι καὶ ἔχοντας πάντα ὡς ὁδηγό τους τὸ Ἄστρο τῆς Βηθλεέµ, νὰ φτάνουν στὴν Ἱερουσαλὴµ καὶ νὰ ἀναζητοῦν µὲ ἀγωνία τὸ Βρέφος ποὺ θὰ γινόταν σύµφωνα µὲ τὴν προφητεία, µεγάλος βασιλιάς. Ὁ βασιλιὰς Ἡρώδης ἐνηµερώθηκε γιὰ τὶς ἐνέργειες τῶν Μάγων καὶ τοὺς κάλεσε σὲ ἀκρόαση. Ἀπὸ αὐτοὺς πληροφορήθηκε γιὰ τὴν ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

2 προφητεία καὶ φοβούµενος µὴν βγεῖ ἀληθινή, τοὺς εἶπε νὰ συνεχίσουν τὴν ἀναζήτησή τους καὶ ὅταν βροῦν τὸν νεογέννητο βασιλιᾶ νὰ τὸν ἐνηµερώσουν, γιὰ νὰ µπορέσει ὅπως εἶπε νὰ πάει καὶ ὁ ἴδιος γιὰ νὰ τὸν προσκυνήσει. Αὐτὸ ποὺ ἤθελε βέβαια στὴν πραγµατικότητα ὁ Ἡρώδης ἦταν νὰ σκοτώσει τὸ βρέφος ποὺ ἀπειλοῦσε τὴν βασιλεία του. Ἡ ἀναζήτηση τῶν Μάγων εὐοδώθηκε καὶ ἀξιώθηκαν νὰ βροῦν τὸν νεογέννητο Χριστό, νὰ Τὸν προσκυνήσουν καὶ νὰ Τοῦ προσφέρουν τὰ δῶρα Τους. Ὁ Μελχιὸρ πρόσφερε στὸ Χριστὸ χρυσό, ὁ Γάσπαρ λιβάνι καὶ ὁ Βαλτάσαρ σµύρνα. Τρία ἦταν αὐτὰ τὰ δῶρα καὶ ἡ ἐπιλογή τους κάθε ἄλλο παρὰ τυχαῖα. Πρὶν µιλήσουµε γιὰ τὸ καθένα ξεχωριστά, θὰ πρέπει νὰ σηµειώσουµε ὅτι τὴν ἐποχὴ ποὺ αὐτὰ προσφέρθηκαν στὸν Χριστό, ἡ ἀξία τους ἦταν ἰδιαίτερα µεγάλη. Ὁ χρυσὸς ἦταν ἕνα µέταλλο ποὺ προσφέρονταν σὲ βασιλεῖς. Ἔτσι µὲ αὐτὴν τὴν προσφορὰ οἱ Μάγοι θέλησαν νὰ δείξουν ὅτι τιµοῦσαν ἕνα βασιλιά. Ὁ λίβανος, τὸ γνωστό µας λιβάνι, ἦταν ἕνα πολύτιµο ὑλικὸ ποὺ χρησιµο ποιοῦνταν ὡς θυµίαµα σὲ θρησκευτικὲς τελετές. Ἔτσι ἔδειξαν οἱ Μάγοι τὴν θεϊκὴ φύση τοῦ Χριστοῦ. Τὸ λιβάνι εἶναι ρητίνη ποὺ ἐξάγεται ἀπὸ τὸ δένδρο Boswellia Serrata. Τέλος, ἡ σµύρνα ἦταν ἕνα ὑλικὸ ποὺ χρησιµοποιοῦνταν στὴν ἰατρικὴ ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ταφῆς τῶν νεκρῶν. Μὲ τὴν σµύρνα οἱ Μάγοι ἔδειξαν τὴν θυσία ποὺ θὰ ἔκανε ὁ Χριστὸς γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Ἡ σµύρνα εἶναι µιὰ ρητίνη ποὺ παίρνουµε ἀπὸ τὸ φυτὸ Μύρας. Ἡ Παναγία θέλοντας νὰ ἀνταποδώσει τὰ δῶρα τῶν Μάγων, ἔδωσε στὸν καθένα ἀπ αὐτοὺς ἕνα κοµµάτι ἀπὸ τὰ σπάργανα (µακριὰ καὶ φαρδιὰ ὑφασµάτινη ταινία ποὺ τύλιγαν τότε τὰ µωρᾶ) τοῦ Ἰησοῦ. Οἱ µάγοι ἔχοντας φέρει εἰς πέρας τὴν ἀπο στολή τους, πῆραν τὸν δρόµο τοῦ γυρισµοῦ. Εἰ δο ποιούµενοι ὅµως ἀπὸ ἕναν Ἄγγελο, δὲν ἐνηµέρωσαν τὸν Ἡρώδη γιὰ τὸ σηµεῖο ποὺ βρισκόταν τὸ θεῖο Βρέφος. Ὁ Ἡρώδης καταλαβαίνοντας τὴν «προδοσία» τῶν Μάγων διέταξε τὴν σφαγὴ τῶν νηπίων. Οἱ τρεῖς Μάγοι γύρισαν στὴν Περσία καὶ τελικὰ βαπτίστηκαν χριστιανοὶ ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Θωµᾶ. Σύµφωνα µὲ τὴν παράδοση, ὁ Μελχιὸρ ἔζησε 109 χρόνια. Ὅταν πέθανε ὁ Γάσπαρ σὲ ἡλικία 90 ἐτῶν, µετακινήθηκε ὁ Μελχιὸρ στὸν τάφο του δείχνοντας ἔτσι ὅτι δίπλα του ἔπρεπε νὰ ταφεῖ ὁ Γάσπαρ. Στὸν ἴδιο τάφο θάφτηκε καὶ ὁ Βαλτάσαρ καὶ µάλιστα κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ταφῆς του, πιστεύεται ὅτι σηκώθηκαν τὰ σώµατα τοῦ Μελχιὸρ καὶ τοῦ Γάσπαρ γιὰ νὰ ὑποδεχθοῦν αὐτὸ τοῦ τρίτου συνοδοιπόρου τους. Ὅσον ἀφορᾶ στὰ δῶρα τῶν µάγων, ἡ ἴδια ἡ Παναγία παρέδωσε αὐτὰ τὰ πολύτιµα δῶρα τῆς εὐσεβείας στὴν Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύµων πρὶν τὴν Κοίµησή της. Ἐκεῖ ἔµειναν ἕως τὸ 400 µ.χ. Ὁ βυζαντινὸς αὐτοκράτορας Ἀρκάδιος τὰ µετέφερε στὴν Βασιλεύουσα ὅπου καὶ ἔµειναν ἕως τὸ 1204 µ.χ. ἀπ ὅπου γιὰ τὸ φόβο τῶν Φράγκων φυγαδεύτηκαν γιὰ ἑξῆντα χρόνια στὴν Νίκαια τῆς Βιθυνίας καὶ ξαναεπέστρεψαν στὴν Πόλη µέχρι τὸ 1453 µ.χ. ὅταν ἡ Πόλη ἔπεσε στὰ χέρια τοῦ Μωάµεθ τοῦ Πορθητοῦ. Ἀπὸ τὰ χέρια τῶν κατακτητῶν τὰ ἔσωσε ἡ µητέρα τοῦ Μωάµεθ, ἡ ὁποία ἦταν χριστιανὴ καὶ λεγόταν Μάρω. Τὰ µετέφερε στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Παύλου στὸ Ἅγιον Ὄρος ὅπου βρίσκονται µέχρι τὶς µέρες µας. Τὸ καθολικὸ (ναὸ) τῆς µονῆς εἶχε κτίσει ὁ πατέρας τῆς Μάρως, Γεώργιος Βράγκοβιτς, ὁ ὁποῖος ἦταν δεσπότης τῆς Σερβίας. Καθὼς ὅµως ἡ Μάρω ἀνέβαινε ἀπὸ τὸ λιµάνι στὴ Μονή, τὴν ἐµπόδισε νὰ συνεχίσει τὸν δρόµο της ἡ Παναγία, ὥστε νὰ µὴν παραβιάσει τὸ Ἄβατο τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Στὸ σηµεῖο ἐκεῖνο ἀνεγέρθηκε ὁ «Σταυρὸς τῆς Βασιλίσσης». Τὰ τίµια ῶρα εἶναι θαυµατουργὰ ἐνῶ ἀναδίδουν συνεχῶς µιὰ εὐωδία. Ὁ χρυσὸς εἶναι 28 πλακίδια (7χ5 ἑκατοστῶν) διαφόρων σχηµάτων µὲ καλλιτεχνικὰ σχέδια. Τὰ δέ, λίβανος καὶ σµύρνα εἶναι 60 σφαιρίδια, ἀνακατεµένα µεταξύ τους καὶ µεγέθους ὅσο µιὰ ἐλιά. Ὁ Κύριος δέχθηκε τὰ πολύτιµα δῶρα τῶν Μάγων καὶ ἐπιζητεῖ ἀνάλογα δῶρα καὶ ἀπὸ ἐµᾶς. Ἐπιζητεῖ τὸν χρυσὸ τῆς ἀνόθευτης πίστεώς µας, τὸν λίβανον τῆς λατρείας µας καὶ τὰ σµύρνα τῶν καλῶν ἔργων καὶ τῆς µετανοίας µας. Ἂς τοῦ τὰ προσφέρουµε ἁπλόχερα! Ἀµήν. Πρεσβ. Νικόλαος Χοµπιτάκης 2

3 Κ αθώς πλησιάζουν τά Χριστούγεννα πού ὅλοι οἱ χριστιανοί θά γιορτάσουµε τήν γέννηση τοῦ Χριστοῦ στό ταπεινό σπήλαιο τῆς Βηθλεέµ ἀπό τήν παρθένο Παναγία, πού δάνεισε τό σῶµα της ὥστε ὁ Λόγος Τοῦ Θεοῦ, τό δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, νά ἐνδυθεῖ τήν ἀνθρώπινη σάρκα καί νά λύσει τά δεσµά τῆς ἁµαρτίας καί νά περιβάλει µέ Θεία δόξα ἐκείνους πού ἐξέπεσαν τοῦ Παραδείσου, δηλαδή τούς Πρωτόπλαστους, τόν Ἀδάµ καί τήν Εὔα, πού στό πρόσωπό τους συµβολίζεται ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Βλέπουµε, λοιπόν, στό µέρος ὅπου γεννήθηκε ὁ Χριστός, ὅτι τρεῖς Μάγοι ἦρθαν ἀπό τήν ἀνατολή ὁδηγούµενοι ἀπό ἕνα φωτεινό ἀστέρι, τό γνωστό σέ ὅλους ἄστρο τῆς Βηθλεέµ. Τί ἦταν ὅµως κατά τήν Ὀρθόδοξη παράδοση οἱ τρεῖς Μάγοι καί τί ἦταν τό ἄστρο τῆς Βηθλεέµ; Κατ ἀρχήν τήν ἐποχή πού γεννήθηκε ὁ Χριστός ὅλοι οἱ φιλόσοφοι, ἱερεῖς καί ἀστρολόγοι, δηλαδή ὅλοι οἱ πολύ µορφωµένοι ἄνδρες τῆς ἐποχῆς στήν περιοχή τῆς Περσίας, τῆς Βαβυλωνίας τῶν Αἰγυπτίων καί τῶν Ἀράβων ὀνοµάζονταν Μάγοι. Οἱ τρεῖς Μάγοι λοιπόν, ὅταν ἔφθασαν στά Ἱεροσόλυµα, σύµφωνα µέ ὁρισµένους ἑρµηνευτές, πιθανόν νά προέρχονταν ἀπό τήν Ἀραβία, περιοχή στήν ὁποία ὁµιλεῖτο ἡ σηµιτική γλώσσα καί ἦταν κέντρο ἐµπορίας τῶν σπανίων ἀγαθῶν πού ἔφεραν ὡς δῶρα, ζήτησαν νά δοῦν τόν Βασιλιά πού µόλις γεννήθηκε γιά νά τόν προσκυνήσουν. Ἱερεῖς, φιλόσοφοι καί µάντεις τῶν εἰδωλολατρῶν πού λάτρευαν τόν ἥλιο καί τά ἄστρα εἶχαν ὡστόσο ἐντιµότητα καί σοφία, ἐρευνοῦσαν τά οὐράνια σώµατα ὄχι γιά νά προλέγουν τό µέλλον καί νά ἑρµηνεύουν χαρακτῆρες ΤΟ ΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΒΗΘΛ ΕΕΜ ἀλλά γιά νά διακρίνουν τίς ὁδούς τῆς Θείας πρόνοιας καί µελετοῦσαν τά µυστικά τῆς φύσης γιά νά φθάσουν σέ γνώση τῆς Ἀληθείας. Πλήρεις καλῆς προαιρέσεως εἶδαν µιά µέρα ἕνα ἄστρο νά ἐµφανίζεται ξαφνικά στό στερέωµα, νά πλησιάζει τήν Γῆ καί νά λάµπει ζωηρά, σέ βαθµό πού ἐπεσκίαζε ὅλα τά ἄλλα ἄστρα καί ἔκανε τήν νύχτα φωτεινή σάν ἡµέρα. Ξένο καί παράδοξο, τό ἄστρο αὐτό δέν ἦταν φυσικό οὐράνιο σῶµα ἀλλά Θεία δύναµη, ἄγγελος κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστοµο πού πῆρε µορφή ἄστρου γιά νά προσαρµοστεῖ στίς προσληπτικές ἱκανότητες τῶν Μάγων, σ ἐκεῖνο πού τούς ἦταν πιό οἰκεῖο καί θά τούς βοηθοῦσε νά προσεγγίσουν στήν γνώση τοῦ Θεοῦ. Λαµπρότερο ἀπό τόν ἥλιο, ἄλλοτε ἐκινεῖτο καί ἄλλοτε ἔµενε ἀκίνητο, ἀντίθετα ἀπό τούς πλανῆτες πού φαίνονται νά κινοῦνται ἀπό τά ἀνατολικά στά δυτικά τό ἄστρο αὐτό ἐκινεῖτο ἀπό Βορρᾶ (Περσία-Ἀραβία) πρός Νότο ( Ἱεροσόλυµα). Ἔλαµπε µπροστά στούς Μάγους, ὅπως παλαιότερα ὁ πύρινος στῦλος µπροστά ἀπό τόν λαό τοῦ Ἰσραήλ στήν ἔρηµο ( Ἐξ. 13,21) καί κατέβαινε τόσο κοντά στήν Γῆ ὥστε οἱ Μάγοι µπόρεσαν µέσα στήν λάµψη του νά διακρίνουν τό σπήλαιο ὅπου βρισκόταν ὁ Κύριος. Γεγονότα ἀδιανόητα καί ἄγνωστα στούς ἀστρολόγους, χάρη στά ὁποῖα, διώχνοντας κάθε ἀµφιβολία καί ὑποψία ἀπό τήν διάνοιά τους, οἱ Μάγοι µεταστράφηκαν ἀπό τήν λατρεία τῶν ἄστρων καί ἦλθαν νά προσκυνήσουν τόν Ἥλιο τῆς δικαιοσύνης, πού ἦλθε στόν κόσµο αὐτό γιά νά φωτίσει τούς ἀνθρώπους µέ τό Φῶς τῆς ἀληθοῦς Θεογνωσίας. Ἰωάννης Παχῆς ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΘΩΡΗΚΤΟ Γ. ΑΒΕΡΩΦ Τὴν Κυριακὴ 30 Νοεµβρίου 2008 πραγµατοποιήθηκε ἡ ἐπίσκεψη τῶν κατηχητικῶν τῆς ἐνορίας µας στὸ θωρηκτὸ «Γ. Ἀβέρωφ». Ξεκινήσαµε ἀπὸ τὸν Ναὸ µετὰ τὴ Θ. Λειτουργία, περίπου στὶς 11 π.µ., τὰ παιδιὰ τοῦ κατηχητικοῦ µικρὰ καὶ µεγαλύτερα, κάποιοι γονεῖς συνοδοί, οἱ κατηχητές, δάσκαλοι καὶ κάποιοι µαθητὲς τῶν µαθηµάτων κιθάρας καὶ ἀγγλικῶν, µιὰ ὄµορφη παρέα µαζὶ µὲ τὸν π. Παναγιώτη καὶ τὸν π. Νικόλαο. Ἡ στιγµὴ ποὺ ἀντικρύσαµε τὸ ἱστορικὸ πλοῖο στὴ Μαρίνα Φλοίσβου στὸ Π. Φάληρο, ὅπου βρίσκεται, ἦταν ἐντυπωσιακὴ γιὰ ὅλους, ἀφοῦ ἐνεργοποίησε τὶς ὅποιες ἱστορικὲς γνώσεις τῶν µεγαλυτέρων καὶ τὸν θαυµασµὸ τῶν παιδιῶν. Ὅταν ἀνεβήκαµε στὸ κατάστρωµα τοῦ πλοίου-µουσείου, ἡ συγκίνηση κλιµακώθηκε. Βρισκόµασταν πάνω σὲ ἕνα πλοῖο τοῦ 1910, ποὺ ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη ναυµάχησε νικηφόρα στοὺς Βαλκανικοὺς πολέµους τοῦ καὶ συµµετεῖχε στὸν Α Παγκόσµιο πόλεµο. Πῶς νὰ µὴ σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι πάνω σ αὐτὸ τὸ κατάστρωµα µὲ τὰ ἐντυπωσιακὰ κανόνια στοιβάχθηκαν τὸ 1922 Ἕλληνες τῆς Σµύρνης καὶ µεταφέρθηκαν πρόσφυγες στὴν Ἑλλάδα; Πῶς νὰ µὴ σκεφθεῖ κανεὶς τὴ στιγµὴ ποὺ ὁ «Μπάρµπα Γιώργης», ὅπως τὸν ὀνόµαζαν τὰ πληρώµατα, ἀπεβίβαζε στὶς 16 Ὀκτωβρίου 1944 τὴν ἐξόριστη ἑλληνικὴ κυβέρνηση στὸ φαληρικὸ ὅρµο; Ἡ ἀποκατάσταση καὶ φροντίδα τοῦ πλοίου-µουσείου, ἡ ὑποδειγµατικὴ ἔκθεση τῶν χώρων ὅπου ζοῦσαν οἱ ναῦτες, τὰ διαµερίσµατα τοῦ Ναυάρχου, τὰ σκεύη, τὰ ὅπλα, ὅλα µᾶς γέµισαν µὲ ἐθνικὴ συγκί - νηση, µὲ ἀγάπη γιὰ τοὺς προγόνους µας. Ὁ Θεὸς νὰ τοὺς ἀναπαύει! Τὸ µι κρὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγ. Νικολάου, τοῦ Ἁη Νικόλα τῶν ναυτικῶν, µᾶς γέµισε µὲ κατάνυξη. Ἡ ἄψογη καὶ εὐγε νικὴ ξενάγηση ἀπὸ τοὺς ὑπεύθυνους ναῦτες τοῦ πλοίου, ἀλλὰ καὶ ὁ ὑπέροχος καιρός, ὁλοκλήρωσαν τὴν ὄµορφη ἐµπειρία µας. Γυρίσαµε στὴν Κυψέλη περίπου στὶς 2:30 µ.µ., πιστεύω ὅλοι εὐχαριστηµένοι καὶ πνευµατικὰ ὠφεληµένοι. Εὐχὴ ὅλων µας αὐτὲς τὶς εὐκαιρίες νὰ τὶς ἐκµεταλλεύονται κάθε φορὰ καὶ περισσότερα παιδιὰ τῆς ἐνορίας µας. 3

4 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΝ π. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΑΘΡΕΛΛΟ. Τὴν ευτέρα 1 εκεµβρίου 2008 εἴ χα µε τὴν ἰδιαίτερη εὐλογία στὴν ἐνορία µας νὰ συζητήσουµε καὶ νὰ συµπροβληµατισθοῦµε πάνω στὸ θέµα τοῦ γάµου. Πενῆντα περίπου ἐνορίτες, νέοι οἱ περισσότεροι, βρέθηκαν στὴ συνάντηση αὐτή, ποὺ ἔγινε ὅπως κάθε ευτέρα στὶς 8:00 µ.µ. Προηγήθηκε ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου καὶ στὴ συνέχεια πῆρε τὸ λόγο ὁ καλεσµένος µας γι αὐτὴ τὴ βραδυά, ὁ π. ηµήτριος Μπαθρέλλος. Εἶναι ἱερέας στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἀναλήψεως στὸ Ντράφι Πεντέλης. Ἔγγαµος καὶ πατέρας τεσσάρων παιδιῶν. Πτυχιοῦχος φιλολογίας, διδάκτορας θεολογίας, ἐπισκέπτης λέκτορας καὶ ἐρευνητὴς στὰ πανεπιστήµια τοῦ Καίµπριτζ καὶ τοῦ Λονδίνου, µὲ πολλὲς ἐπιστηµονικὲς δηµοσιεύσεις. Ἡ ὁµιλία του γι αὐτὸ τὸ µεγάλο καὶ πολυεπίπεδο θέµα ἄρεσε σὲ ὅσους βρέθηκαν στὴ συνάντηση καὶ ἔδωσε ἀφορµὴ γιὰ γόνιµη συζήτηση. Ὁ π. ηµήτριος προσέγγισε τὸ πῶς καταγράφεται ὁ γάµος ὡς κοινωνικὸ φαινόµενο στὴν ἐποχή µας, πῶς προσδιορίζεται ἀπὸ τὴν ἐποχή µας, σὲ ἀντίστιξη µάλιστα µὲ παλαιότερες ἐποχές, µίλησε ἐπίσης γιὰ τὴ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας µας γιὰ τὸ γάµο, καθὼς καὶ γιὰ πρακτικὰ θέµατα τοῦ γάµου. Οἱ ἐρωτήσεις καὶ ἡ συζήτηση ποὺ ἀκολούθησε, ἔδωσε, πιστεύουµε, σὲ πολλοὺς τὴν εὐκαιρία νὰ ἐκφράσουν τὴν ἀπορία τους, τὴν ἔνστασή τους, τὸν προβληµατισµό τους µὲ πολλή εἰλικρίνεια, µιὰ εἰλικρίνεια ποὺ συναντήθηκε µὲ εἰλικρινῆ συµπροβληµατισµό, µέσα σὲ ἕνα κλίµα ἀγάπης καὶ ἀλήθειας. Ἐλπίζουµε ὅτι ὅλοι ὠφελήθηκαν καὶ ὅτι ἡ συνάντηση αὐτὴ θὰ ἀποτελέσει µιὰ εὐλογία τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν καθένα ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν κοινότητα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κυψέλης, ποὺ θὰ ὁδηγεῖ σὲ ὀρθὸ φρόνηµα γιὰ τὸ γάµο, ἀλλὰ καὶ σὲ ὀρθὸ προσωπικὸ βίωµα τοῦ θέµατος, ἀπὸ τὴ σκοπιὰ ποὺ ὁ καθένας τὸ ζεῖ. Εὐχαριστοῦµε πολὺ τὸν π. ηµήτριο γιὰ ὅλα, εὐχαριστοῦµε ὅλους τοὺς νέους ποὺ βρέθηκαν στὴν ἐκκλησία αὐτὸ τὸ βράδυ γιὰ τὴν πνευµατικὴ σύναξη ποὺ χαρήκαµε ὅλοι µαζί, εὐχαριστοῦµε τέλος τὶς κυρίες Μαρία Σαρρῆ, Μαριάντα Καφετζοπούλου, Μαρία Μόσχου καὶ Ἀνδριανὴ Ρεµούνδου, ποὺ ἑτοίµασαν καὶ προσέφεραν τὰ κεράσµατα. Ἐπίσκεψη στό Ἵδρυμα «ΔΑΜΑΡΙΣ» 4 Τὴν Τρίτη 2 τοῦ µηνὸς εκεµβρίου, µέλη τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταµείου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ µας, οἱ κ.κ. εληβάνη, Μπαµπίλη καὶ Κολέττα, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Αἰδεσιµ. Πρεσβ. Νικολάου Χοµπιτάκη, ἐπισκέφθησαν τὸ Ἵδρυµα «άµαρις» τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, στὸ ὁποῖο φιλοξενοῦνται κορίτσια µὲ εἰδικὲς ἀνάγκες. Ἡ ὑποδοχὴ ποὺ µᾶς ἐπεφύλαξαν ὑπῆρξε πράγµατι ἐγκάρδια καὶ ἰδιαιτέρως θερµή. Ἐνηµερωθήκαµε γιὰ τὸ καθηµερινὸ πρόγραµµα καὶ τὶς δραστηριότητες τῶν κοριτσιῶν, ἀκούσαµε τὴν ὑπέροχη χορῳδία τους σὲ χριστουγεννιάτικα κάλαντα καὶ τραγούδια καὶ ζήσαµε τὸ ζεστὸ καὶ φιλόξενο κλίµα ἀγάπης ποὺ βιώνουν καθηµερινῶς αὐτὰ τὰ παιδιά. Ἀπὸ τὴν πλευρά µας, ἐντολῇ τοῦ Πανοσ. Προέδρου τοῦ Ε.Φ.Τ. τοῦ καθ ἡµᾶς Ἱ. Ναοῦ Ἀρχιµ. Φιλοθέου Νικολάκη, κατα θέσαµε 300,00 καὶ ὑποσχεθήκαµε στὰ νεαρὰ κορίτσια ὅτι ἀκό- µα καὶ µετὰ τὴν πάροδον τῶν ἑορτῶν, ἀκόµα καὶ ἀφοῦ ἔχουν σβήσει τὰ χριστουγεννιάτικα λαµπερὰ φῶτα, θὰ βρεθοῦµε καὶ πάλι κοντά τους. Τὸ Ε.Φ.Τ. µας σκέφτεται νὰ καλέσει µὲ τὴν πρώτη εὐκαιρία τὰ κορίτσια τοῦ «ΑΜΑΡΙΣ» στὴν Ἐνορία µας.

5 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ Προσκυνηµατική ἐκδροµή Τό Σάββατο 22 Νοεμβρίου ἡ Ἐνορία μας ἐπισκέφθηκε τήν Γυναικεία Ἱ. Μονή Ὁσ. Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου στήν περιοχή τοῦ Ἁγ. Στεφάνου Ἀττικῆς. Ἐκεῖ τελέσαμε τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στό νεόδμητο Καθολικό τῆς Μονῆς, ὅπου προσκυνήσαμε πολλά Ἅγια Λείψανα, μεταξύ αὐτῶν καί τήν Τιμ. Κάρα τῆς Ὁσ. Θεοδοσίας τῆς Κωνσταντινοπολιτίσσης. Ἀπό τό προσκύνημα συγκεντρώθηκαν 550,00, τά ὁποῖα διατέθηκαν στήν Ἐρανική Ἐπιτροπή τοῦ Ναοῦ μας γιά τήν ἐπισκευή συντήρηση τοῦ Τέμπλου. Τό Σάββατο 20 εκεμβρίου ἡ Ἐνορία μας θά ἐπισκεφθεῖ τήν Γυναικεία Ἱ. Μονή Ἁγ. Παύλου Παλαιοκαμαρίζης Ἀττικῆς, ὅπου θά τελέσουμε τόν Ἑσπερινό. Πληροφορίες καί θέσεις στήν Γραμματεία τῆς Στέγης Γερόντων καθημερινῶς 9.00 π.μ μ. Τηλ. ἐπικοινωνίας: Ὥρα ἀναχωρήσεως: 2.30 μ.μ. Πανήγυρις Ἁγ. Βαρβάρας Ἑόρτασε καί ἐφέτος ἡ Ἐνορία μας τήν μνήμη τῆς Ἁγ. Βαρβάρας στό Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη μέ κάθε ἐκκλησιαστική λαμπρότητα. Ὅπως εἶναι γνωστό ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Βαρβάρας ἑορτάζεται ἐκεῖ πολλά χρόνια τώρα κατόπιν τῆς καταπαύσεως τῆς ἐπιδημίας τῆς ἰσπανικῆς γρίππης, ἡ ὁποία μάστιζε τήν Ἀθήνα μετά τόν Α Παγκόσμιο Πόλεμο τό Μέ ἐντολή τοῦ τότε τοποτηρητοῦ τῆς Μητροπόλεως Ἀθηνῶν, τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος Εὐθυμίου λιτανεύθηκε σέ ὅλους τούς Ναούς τῆς Ἀθήνας ἡ εἰκόνα τῆς Ἁγίας καί τό θαῦμα ἔγινε. Ἡ εἰκόνα πού λιτανεύθηκε στήν Κυψέλη βρισκόταν στό Παρεκκλήσιο τοῦ Κανάρη, ἀλλά δυστυχῶς κάηκε καί ἐκείνη στήν φωτιά πού τό κατέστρεψε. Ἐπίσης πρό τῆς Λιτανείας τελέσαμε καί τό Μνημόσυνο τῶν Κτιτόρων τοῦ Ναοῦ Κωνσταντίνου καί εσποίνης Κανάρη, τῶν Εὐεργετῶν, ωρητῶν καί Ἀνακαινιστῶν του, τό ὁποῖο ἔχουμε καθιερώσει τήν τελευταία τετραετία. Πρέπει νά ἀναφερθεῖ ὅτι τοποθετήθηκαν ἤδη στό Παρεκκλήσιο ἐκ τῶν ἐσόδων του μέ τήν εὐκαιρία τῆς Πανηγύρεως νέα ξυλόγλυπτα καθίσματα ἀξίας 4.581,00 καθώς ἐπίσης καί μία νέα ἁγιογραφημένη εἰκόνα τῶν θαυματουργῶν Ἁγ. Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί αμιανοῦ, γιά τήν ὁποία ἀναμένεται νά ἐξευρεθεῖ δωρητής. Ἡµερολόγια Κυκλοφόρησαν τά νέα ἡμερολόγια γιά τό 2009 ἀπό τήν Ἐνοριακή Νεανική Ἑστία μας (βιβλίο, ἁγιολόγιο καί τοίχου), τά ἔσοδα ἀπό τά ὁποῖα θά διατεθοῦν γιά τούς σκοπούς καί τίς δραστηριότητές της. 5

6 Γιά τρίτη συνεχή χρονιά θά κυκλοφορήσει καί τό ἡμερολόγιο τσέπης τῆς Ἐνορίας μας, χορηγίᾳ τῶν Ἀσφαλειῶν «Θάλεια», τοῦ Ἀντιπροέδρου τοῦ Ἐκκλησ. Συμβουλίου μας κ. Γεωργίου Παπαχρήστου, τόν ὁποῖο εὐχαριστοῦμε θερμῶς. Εἶναι ἀφιερωμένο στούς ἀοιδίμους κτίτορες τοῦ Ναοῦ μας καί περιέχει κείμενα πού ἀφοροῦν στήν φροντίδα τῶν χριστιανῶν γιά τούς κεκοιμημένους. Τό ἡμερολόγιο τσέπης θά διανεμηθεῖ καί πάλι ὡς εὐλογία κατά τήν πρωτοχρονιάτικη Θεία Λειτουργία. Ἱ. Εὐχέλαιο Τό Ἱ. Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου θά τελεσθεῖ καί στό Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων τήν ευτέρα 22 εκεμβρίου ἐπ εὐκαιρίᾳ τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Μετά τό πέρας του θά ἐπακολουθήσει ὁμιλία τοῦ ἐφημερίου μας π. Νικολάου μέ θέμα: Xριστός ὡς νέος Ἀδάμ. Ὥρα ἐνάρξεως: 5.30 μ.μ. Συντήρηση Τέµπλου Μέ γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται οἱ ἐργασίες ἐπισκευῆς τοῦ Τέμπλου τοῦ Ναοῦ μας. Ἤδη οἱ ἐργασίες στό ἄνω κεντρικό μέρος του καθώς ἐπίσης καί ἡ συντήρηση τῶν εἰκόνων του ὁλοκληρώθηκαν ἐνῶ μεταφέρθηκε καί ἡ σκαλωσιά στά πλαϊνά του τμήματα. Ἡ διαφορά φάνηκε καί πραγματικά ἡ ἐπένδυση μέ φύλλο χρυσοῦ ἀνέδειξε τά γύψινα διακοσμήματα ἀλλά καί ὁλόκληρο τό Τέμπλο. Ὅπως εἴχαμε προαναγγείλει βρέθηκε κατόπιν τοῦ σχετικοῦ διαγωνισμοῦ ὁ μειοδότης γιά τήν κατασκευή τῶν νέων ξυλόγλυπτων πλαϊνῶν θυρῶν. Θά κοστίσουν 2.500,00 πλέον ΦΠΑ 19% ἑκάστη. Ἀναμένεται ἡ ὁλοκλήρωσή τους ὅπως καί ὅλων τῶν ἐργασιῶν μέχρι τά Χριστούγεννα. Τοποθετήθηκε ὁ νέος γύψινος σταυρός στήν κορυφή του, δωρεά ἀνωνύμου ἐνορίτου μας ὅπως καί νέα γύψινα διακοσμητικά στά ὑπέρθυρα τῶν πλαϊνῶν θυρῶν. Θά τοποθετηθοῦν τέλος νέες ἀπλίκες παρόμοιες μέ τούς πολυελέους καί προστατευτικά καλαίσθητα στηρίγματα τῶν ἕξι μικρῶν φορητῶν εἰκόνων τοῦ ημ. Πελεκάση. Πρόκειται ἐπίσης νά ἀντικατασταθοῦν οἱ πρόχειρες κανδῆλες (οἱ ὁποῖες δέν εἶναι ἀργυρές) καί οἱ μηχανισμοί τους ἐφ ὅσον βρεθοῦν δωρητές. Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νά ἐνισχύσει οἰκονομικά τήν ὁλοκλήρωση καί αὐτοῦ τοῦ ἔργου τοῦ Ναοῦ μας μπορεῖ νά ἐπικοινωνήσει μέ τά μέλη τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου μας καί εἰδικότερα μέ τόν Ταμία κ. Γ. Χαντζῆ. Χριστουγεννιάτικη Γιορτή Ἡ Νεανική Ἑστία τῆς Ἐνορίας μας ἀνακοινώνει ὅτι διοργανώνει τήν καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη γιορτή τῶν Κατηχητικῶν μας τήν Κυριακή 21 εκεμβρίου καί ὥρα 6.30 μ.μ. στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ 1ου ὀρόφου τῆς Στέγης Γερόντων, στήν ὁδό Κεφαλληνίας 19. Θά ἐπακολουθήσουν κεράσματα. Ὅλοι οἱ ἐνορίτες μας εἶναι καλεσμένοι! Ἔρανος Ἀγάπης 2009 Σέ νέα βάση τέθηκε ἡ διενέργεια τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης ἀπό τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας κ. κ.ἱερώνυμο Β. Ἐφέτος θά διεξαχθεῖ ἀπό τίς 15 εκεμβρίου 2008 ἕως τίς 7 Ἰανουαρίου 2009 καί κυρίως ἀπό τά προπύλαια τῶν Ναῶν, χωρίς βεβαίως νά ἀποκλείεται ἡ ἐπίσκεψη στά σπίτια καί τά καταστήματα χριστιανῶν πού ἀγαποῦν τό φιλανθρωπικό ἔργο μας. Ἐκεῖνο πού πρέπει ἰδιαιτέρως νά τονισθεῖ εἶναι ὅτι πέραν τῶν «σκανδάλων» ἤ ὁποιονδήποτε ἄλλων ἀρνητικῶν περί τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν λειτουργῶν της τοποθετήσεων τό ἔργο τῆς φιλανθρωπίας πρέπει νά συνεχισθεῖ καί φυσικά οἱ πτωχοί δέν εὐθύνονται καί δέν πρέπει νά πεινάσουν περισσότερο γιά σφάλματα ἄλλων. Τό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῆς Ἐνορίας μας ἀλλά καί τῆς Ἐκκλησίας ἐν γένει σέ ἔργα ἀγάπης καί φιλανθρωπίας εἶναι πολύ μεγάλο καί σημαντικό. 6

7 ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ - ΔΩΡΕΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Ἀθηναῖος Σταµάτιος ,00 Ἀµάραντος Γεώργιος... 80,00 Ἀναγνωστοπούλου Ἀµαλία ,00 Ἀντύπα Χρυσῆ ,00 Ἀνώνυµος... 50,00 Ἀνώνυµος... 50,00 Ἀνώνυµος ,00 Ἀνώνυµος... 50,00 Αὐγερινοπούλου-Χατζῆ Σταυρούλα ,00 Αὐκουλιώτου-Σαρκὶς Παρασκευὴ ,00 Βακρινὸς Θεόδωρος ,00 Βάρφης Νικόλαος... 50,00 Βαφείδης Ἀλέξανδρος ,00 Βάχλα Εὐγενία... 50,00 Βέρρος Ἀθανάσιος ,00 Βουτετάκη Γαρυφαλλιὰ... 50,00 Γαβουνέλη Ἐλπινίκη ,00 Γιαννακάκη Ἑλένη ,00 Γκοβάτσος Παναγιώτης ,00 Γκόγκου Ἑλένη... 50,00 Δήµου Ἀµέρισσα ,00 Καβουλάκου Νταίζη ,00 Καντεράκη Σοφία... 50,00 Καπετανάκη Βασίλειος & Σταυρούλα... 50,00 Καραγιάννη - Φιλαδιτάκη Μαρία ,00 Καρτσᾶτος Γ. & Ταφτιλίδου Π ,00 Καρύδη Μαριάντα ,00 Κατσιγιάννη Ἀλεξάνδρα... 60,00 Κατσιµάρδου Μαρία... 50,00 Κατσουλάκη Σοφία... 50,00 Κατσουλάκη Σόφια... 70,00 Κατσούφη Ἀγγελικὴ ,00 Κιντῆ Γεώργιος & Βασιλικὴ... 50,00 Κόλια Π ,00 Κορδᾶ Σοφία ,00 Κουµαρτσιώτη Τζίνα... 50,00 Κοψαχείλης Χαρίλαος... 50,00 Κώττης Δηµήτριος... 50,00 Λάσκαρης Στέλλιος... 50,00 Λιάρος Σπυρίδων ,00 Λύρα Θάλεια... 50,00 Λυσσαῖος Παναγιώτης ,00 Μαθιουδάκης Ἀντώνιος ,00 Μαλτέζου Ἀστέρω... 80,00 Μανώλου Ἰφιγένεια ,00 Μηλιώνη Γιαννούλα ,00 Μιχαλόπουλος Σ. & Κυριακίδου Μ ,00 Μόσχου Εὐάγγελος & Μαρία ,00 Νοταρᾶ Μαρία ,00 Ο.Χ.Ε.Κ. Βύρωνος ,00 Οἰκονοµίδου Οὐρανία... 50,00 Οἰκονόµου Ἰωάννα ,00 Παναγιωτόπουλος Γεώργιος... 50,00 Παξινὸς Πανταζῆς... 50,00 Παπανδρέου Ἀνδρέας & Μαρίκα ,00 Παπαστεργίου Ἡλίτσα... 60,00 Πάτρα Ἀθανάσιος & Ἑλένη ,00 Σούτσου Σοφία... 50,00 Σπετσιώτης Ἀσκληπιὸς... 50,00 Τόγια Μαρία... 50,00 Τριανταφυλλίδου Νίκη ,00 Χριστοδούλου Χαράλαµπος... 50,00 Διάφοροι Δωρηταὶ ,00 Δίσκοι Ἱ. Παρ. Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη ,50 Δίσκος Ἱ.Παρ. Ἁγ. Νεκταρίου Στέγης ,00 Ἐκδήλωσις (τσάϊ & λαχειοφόρος) στὴ Στέγη ,00 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΙΕΡΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΝΑΡΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ / Ω ΕΚΑΗΜΕΡΟΥ Πέµπτη 25/12 Ἡ κατὰ σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 5.00 π.µ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία Κυριακὴ 28/12 Μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν Πέµπτη 1/1/2009 Περιτοµὴ Κυρίου - Μεγ.Βασιλείου Εὐλογία Κοπὴ Βασιλόπιττας Κυριακὴ 4/1 Πρὸ τῶν Φώτων Τρίτη 6/1 Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια 7.00 π.µ. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καὶ ὁ Μέγας Ἁγιασµὸς 7

8 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ / ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ Τρίτη 23 εκεµβρίου 5.30 µ.µ. Ἑσπερινός, Ὄρθρος καὶ οἱ Μεγάλες Ὧρες τῶν Χριστουγέννων Τετάρτη 24/12 Ἁγ. Εὐγενίας 6.45 π.µ. Μέγας Ἑσπερινὸς τῶν Χριστουγέννων καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγ. Βασιλείου ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (περίπου 9.00 π.µ.) Πέµπτη 25/12 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ π.µ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία ΛΗΞΗ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 8.00 π.µ π.µ. Β Θεία Λειτουργία Κυριακὴ 28/12 Μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν Πέµπτη 1/1/2009 ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ - Μ. Βασιλείου Εὐλογία Κοπὴ Βασιλόπιττας Σάββατο 3/1 Κυριακὴ 4/1 Πρὸ τῶν Φώτων ευτέρα 5/1 Ἁγ. Θεοπέµπτου καὶ Θεωνᾶ 7.00 π.µ. Ὄρθρος, οἱ Μεγ. Ὧρες τῶν Θεοφανείων, Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγ. Βασιλείου καὶ ὁ Μεγ. Ἁγιασµὸς ΛΗΞΗ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: π.µ. Παρασκευὴ 26/12 Ἡ Σύναξις τῆς Θεοτόκου Τρίτη 6/1 ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 7.00 π.µ. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καὶ ὁ Μέγας Ἁγιασµὸς Σάββατο 27/12 Ἁγ. Στεφάνου Τετάρτη 7/1 Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόµου Θεία Κοινωνία κατ οἶκον ἀσθενῶν Ἡ Θεία Κοινωνία τῶν κατ οἶκον ἀσθενῶν τῆς Ἐνορίας µας θά λάβει χώρα τήν ευτέρα 22 καί τήν Τρίτη 23 εκεµβρίου καί θά πρέπει νά προηγηθεῖ νωρίτερα ἐπικοινωνία µέ τό Γραφεῖο τοῦ Ναοῦ µας στό τηλ.: ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÏÑÉÁÓ ÁÃÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÊÕØÅËÇÓ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ - ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ: Ἀñ éµ. ÖÉËÏÈÅÏÓ Ì. ÍÉÊÏËÁÊÇÓ Ô.Ê ÊõøÝëç, Ôçë ôçë ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÐÁÑÁÃÙÃÇ: ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ!

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ! διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 15 ο - Σεπτέμβριος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη

Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη Ἑβδοµάδα Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη ἑβδοµάδα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τοῦ Πάσχα θά ἑορτάσουµε τήν ἑβδοµάδα τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς. Τότε µιά λησµονηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν Κυριακὴ 9. 50ετία Ἱερωσύνης τοῦ. π. Κωνσταντίνο Βαστάκη,

Τὴν Κυριακὴ 9. 50ετία Ἱερωσύνης τοῦ. π. Κωνσταντίνο Βαστάκη, 50ετία Ἱερωσύνης τοῦ Πρωτ. Κωνσταντίνου Βαστάκη Τὴν Κυριακὴ 9 Μαρτίου τὸ Ἐκκλη σιαστικὸ Συµ- βούλιο καὶ τὸ.σ. τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλο- πτώχου Ταµείου τῆς Ἐνορίας µας, κατόπιν προτάσεως τοῦ Προέδρου τους π.φιλοθέ-

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις Ἐκκλησία καὶ Διατροφὴ (ὀψοποιῶν μαγγανεῖαι) Ἂ ν σᾶς μπερδεύει λίγο ὁ τίτλος, εἶναι ὁ τίτλος: «Ὀψοποιῶν Μαγγανεῖαι ἤγουν καλογηρικὴ μαγειρικὴ καὶ ζαχαροπλαστικὴ» τοῦ Ἀρχιμανδρί- τη Δοσιθέου, καθηγουμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀγαπημένους

Ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀγαπημένους Οἱ ὡραιότερες διακοπὲς Ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀγαπημένους μῆνες τοῦ ἔτους θεωρῶ ὅτι εἶναι ὁ Ἰούλιος καὶ αὐτὸ ὄχι μόνο γιατὶ φεύγουμε οἱ περισσότεροι γιὰ τὶς καλοκαιρινές μας διακοπές, (μιὰ μικρὴ ἀνάπαυλα ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΣ ΜΕΡΟΣ Β π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ποὺ ἦταν κατὰ τὴν παράδοση τὸ καθολικὸ μικρῆς γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 62 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 62 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Η ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ηβάπτιση τοῦ Ἰησοῦ στὸν Ἰορδάνη, ἡ ὁποία περιέχει ὅλα τὰ µυστήρια τῆς σωτηρίας µας, δὲν εἶναι µονάχα ἡ φανέρωσή Του ὡς Μεσσία, ὡς πάσχοντα ούλου τοῦ Κυρίου. Εἶναι ἐπίσης ἡ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς.

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ολλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ νὰ κα- πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ Πταδείξουμε παιδεία. Πράγμα ποὺ φαίνεται νὰ γνώριζαν πολὺ καλὰ οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος - Κυνηγός (Καθολικό ομωνύμου Ι. Μονής)

Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος - Κυνηγός (Καθολικό ομωνύμου Ι. Μονής) Δημοτ. Διαμέρισμα Περιοχή Παρεκκλήσιo Ανάβυσσος Ανάβυσσος Άρτεμις Άρτεμις Άγιος Παντελεήμων Άγιος Νικόλαος Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος Άγιος Σπυρίδων και Άγιος Παντελεήμων Γέρακας Κοιμητήριο Άγιος Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί «Μισῶν ἐφίλει, φιλῶν ἐπώλει». Μ αὐτὴ τὴ φράση ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας περιγράφει τὴ στάση τοῦ Ἰούδα ἀπέναντι στὸ Χριστό. Μία φράση κοφτή, σύντομη, ἁπλή, ποὺ κρύβει πόνο. Τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἐτήσιος ἑορτολογικός κύκλος τῆς Ἐκκλησίας μας

Ὁ ἐτήσιος ἑορτολογικός κύκλος τῆς Ἐκκλησίας μας Ὁ ἐτήσιος ἑορτολογικός κύκλος τῆς Ἐκκλησίας μας Ἡ ἑορτή γενικά εἶναι μιά βαθειά ψυχική ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου. Κάθε ψυχικά ὑγιής ἄνθρωπος αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη καί θέλει μέσα του νά ἑορτάσει. Ἔτσι ἡ ἑορτή

Διαβάστε περισσότερα

Π αρατηρώντας τήν χιλιόχρονη

Π αρατηρώντας τήν χιλιόχρονη Ἀρχαία Ἑλληνική κληρονοµιά καί Βυζάντιο Π αρατηρώντας τήν χιλιόχρονη πορεία τοῦ Βυζαντίου, διαπιστώνουµε πώς τό «ὁµόδοξο» καί τό «ὁµόγλωσσο», ὁδήγησαν στό «ὁµότροπο», δηλαδή, τόν κοινό τρόπο πολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν ἐν Ἰσσῷ μάχη καὶ τὴ νίκη τῶν

Μὲ τὴν ἐν Ἰσσῷ μάχη καὶ τὴ νίκη τῶν Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Μὲ τὴν ἐν Ἰσσῷ μάχη καὶ τὴ νίκη τῶν Ἑλλήνων κατὰ τοῦ Δαρείου τὸ 333 π.χ. κρίθηκε ἡ τύχη τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Εὐρώπης.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

Φωνάζει βοήθεια, καὶ κανένας δὲ µὲ ἀκούει. Αὐτὴ εἶναι ἡ δραµατικὴ φωνὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ὅλους τους αἰῶνες καὶ ἰδιαίτερα σήµερα.

Φωνάζει βοήθεια, καὶ κανένας δὲ µὲ ἀκούει. Αὐτὴ εἶναι ἡ δραµατικὴ φωνὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ὅλους τους αἰῶνες καὶ ἰδιαίτερα σήµερα. (αρ. φυλλ. 25) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Μ ά ϊ ο ς 2 0 1 1 ΜΟΝΑΞΙΑ Ἕνας παράλυτος τριάντα ὀκτὼ χρόνια φωνάζει: Βοήθεια! Κανένας δὲν τὸν ἀ- κούει. Ἡ φωνή του πέφτει στὸ κενό. Ὁ καθένας κοιτάζει τὴ βολή του.

Διαβάστε περισσότερα

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί,

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, ΟΜΙΛΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 14 11 2011 «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, Μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν

Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΑ ΕΙΣΟ ΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ἑορτή τῆς οἰκογένειας) «Ἄπιθι, τέκνον, τῷ δοτῆρι γενήθητι, καί ἀνάθηµα καί εὐῶδες θυµίαµα» (Στιχηρό Ἑσπερινοῦ) Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ

Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ ΟΙ ΕΣΦΑΓΜΕΝΟΙ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ ἀρνίου Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ Στοιχειοθεσία, ιακόσµησις, Ἐπιµέλεια Ἐκδόσεως: Ἀδελφότης Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-484-159-2

ISBN 978-960-484-159-2 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο Μέγας Αλέξανδρος Κείμενο: Φίλιππος Μανδηλαράς Επιμέλεια κειμένου: Ράνια Ζωίδη Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 2010, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν Ψ Α Λ Τ Ι Κ Η Σ 1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ, ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ἀφιερωμένο στὴ μνήμη τῶν τριῶν μεγάλων εὐεργετῶν τοῦ ἔθνους Χρυσάνθου τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ΤΕΥΧΟΣ 56 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ΤΕΥΧΟΣ 56 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Λιτανεια ψυχων Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ὲ ὥρα ἀπόβραδη, ἑσπερινή, ἀκού- πάλι ὁ εὔρρυθµος µνηµό- Σγεται συνος λόγος, µὲ τὰ λόγια τὰ ἐλπιδόφρονα, ποὺ παρέχουν στὴν ψυχὴ παραµυθία καὶ φωτοβολία οὐράνια,

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς

Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς ἱστορίας µέ τά βήµατα τῶν ἁγίων της. Οἱ ἅγιοι εἶναι οἱ κατ ἐξοχήν τελειωθέντες Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἁγιασθεῖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ Με απόφαση του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου (συνεδρίαση 29-10-2013), πραγματοποιήθηκαν δύο μονοήμερες Εκπαιδευτικές Εκδρομές στις οποίες συμμετείχαν

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας µιαν υπογραφή

Αναζητώντας µιαν υπογραφή Νίκος Βασιλειάδης Don t forget, the birds will sing at 1.45... Σελίδες: 86 12 19 εκ. Τιμή: 8,00 ISBN: 978 960 6628 62 7 Έκδοση: 2014 Δημήτρης Κάββουρας Νὰ λὲς Μαρία Ένα ποίηµα Σελίδες: 72 17 24 εκ Τιμή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα

Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα τοῦ χριστιανικοῦ κηρύγματος. Πηγή του, γιὰ τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος «ἐθελοντής», κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ ἁγίου Κυρίλλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μ ορτ ορτ τ ν γκαιν ων το πανσ πτου Ναο τ ς ναστ σεως τ ν τ εροσολ µων ὲ τὸ μήνα Σεπτέμβριο ἀρχίζει κάθε χρόνο τὸ νέο ἐκκλησιαστικὸ ἔτος, ἡ ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου,

Διαβάστε περισσότερα

2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Πασχαλινά Έθιμα στην Ελλάδα

2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Πασχαλινά Έθιμα στην Ελλάδα 2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου Πασχαλινά Έθιμα στην Ελλάδα Του Θανάση Παναγόπουλου Α1 2011-2012 Το Πάσχα ονομάζεται και Λαμπρή η Πασχαλιά, είναι η πιο σημαντική γιορτή του έτους στην Ελλάδα. Το Πάσχα γιορτάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόγονοι του Νώε, μετά τη διασπορά τους σ όλη τη γη, άρχισαν να λησμονούν τον αληθινό Θεό και να λατρεύουν τα είδωλα, δηλαδή τα δημιουργήματα του

Οι απόγονοι του Νώε, μετά τη διασπορά τους σ όλη τη γη, άρχισαν να λησμονούν τον αληθινό Θεό και να λατρεύουν τα είδωλα, δηλαδή τα δημιουργήματα του H εποχή των Πατριαρχών Από τον πολυθεϊσμό στην πίστη στον ένα Θεό Ο Θεός σχεδιάζει τη σωτηρία του κόσμου Οι απόγονοι του Νώε, μετά τη διασπορά τους σ όλη τη γη, άρχισαν να λησμονούν τον αληθινό Θεό και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

πανηγυρικοι εορτασμοι επι τη μνημη του αγιου επιφανιου αρχιεπισκοπου κωνσταντιασ

πανηγυρικοι εορτασμοι επι τη μνημη του αγιου επιφανιου αρχιεπισκοπου κωνσταντιασ πανηγυρικοι εορτασμοι επι τη μνημη του αγιου επιφανιου αρχιεπισκοπου κωνσταντιασ Στὶς 12 Μαΐου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίας τῆς Κύπρου τοῦ Μεγάλου, ὁ ὁποῖος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΠΡΩΤ. 6002/2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΘΗΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα