Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού"

Transcript

1 Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Για το έργο με τίτλο: Δημιουργία ενός Δικτύου Περιβαλλοντικών-Μετεωρολογικών Σταθμών στα Νησιά του Ιονίου και τη Νότια Ιταλία (Development of an Environmental - Meteorological Stations Network on the Ionian Islands and Southern Italy-project, Acronym DEMSNIISI) του Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία Αναθέτουσα Αρχή : Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Προϋπολογισμός : ,15 (χωρίς ΦΠΑ) ,00 (με ΦΠΑ) Διάρκεια : Δεκαεπτά (17) μήνες Διαδικασία Ανάθεσης : Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : 30/07/2012 Κωδικός ΟΠΣ : [ ] Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων : 22/06/2012 Ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο : 26/06/2012 Σελίδα 1 από 98

2 Συνοπτική Περιγραφή Έργου... 5 ΜΕΡΟΣ Α : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 8 A1. Περιβάλλον του Έργου... 9 Α1.1. Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου... 9 Α1.2. Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας & Υλοποίησης... 9 Α1.3. Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Α1.4. Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Α1.5. Πλαίσιο Αναφοράς του Έργου A2. Αντικείμενο και στόχοι του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Α2.1.1 Γενικά Α Εξειδίκευση αντικειμένου Αναδόχου Α2.2. Στόχοι του Έργου Α2.3. Υλοποίηση - Παραδοτέα του έργου Α.3. Διάρκεια του έργου ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β1.1. Προϋπολογισμός Έργου Β1.2. Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού Β1.3. Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης Β1.4. Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών Β1.5. Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού Β1.6. Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά Β2.1. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που: Β2.2. Αποκλεισμός Συμμετοχής Β2.3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής Β2.4. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Οι Έλληνες Πολίτες Οι Αλλοδαποί Πολίτες Σελίδα 2 από 98

3 Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα Οι συνεταιρισμοί Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα Οι ενώσεις - κοινοπραξίες Β2.5. Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις Β2.6. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα (capacity) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Β2.7. Εγγύηση Συμμετοχής Β.3. Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών Β3.1. Τρόπος Υποβολής Προσφορών Β3.2. Περιεχόμενο Προσφορών Β3.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής Β Περιεχόμενα Φακέλου Τεχνική Προσφορά Β Περιεχόμενα Φακέλου Οικονομική Προσφορά Β Περιεχόμενα Φακέλου Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Β3.3. Ισχύς Προσφορών Β3.4. Εναλλακτικές Προσφορές Β3.5. Τιμές Προσφορών - Νόμισμα Β.4. Διενέργεια Διαγωνισμού Αξιολόγηση Προσφορών Β4.1. Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού Β Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση Προσφορών Β4.2. Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών Β Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών Β Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης Β Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών Β4.3. Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού Β4.4. Απόρριψη Προσφορών Β4.5. Ενστάσεις / Προδικαστικές προσφυγές Β5. Κατάρτιση Σύμβασης Γενικοί Όροι Σύμβασης Β5.1. Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις Β5.2. Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις Β5.3. Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις Σελίδα 3 από 98

4 Β5.4. Υποχρεώσεις Αναδόχου Β5.5. Εμπιστευτικότητα Β5.6. Πνευματικά δικαιώματα Β5.7. Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία ΜΕΡΟΣ Γ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Γ.1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Γ.1.1.Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Γ.1.2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης Γ.2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος Σελίδα 4 από 98

5 Συνοπτική Περιγραφή Έργου 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Εβδομήντα εννιά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (79.500,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Ο διαγωνισμός αφορά στην επιλογή Αναδόχου ως ΠΑΡΟΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: Δημιουργία ενός Δικτύου Περιβαλλοντικών - Μετεωρολογικών Σταθμών στα Νησιά του Ιονίου και τη Νότια Ιταλία, ακρωνύμιο DEMSNIISI, το οποίο υλοποιείται από το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Στις αρμοδιότητες του Συμβούλου περιλαμβάνονται: 1.1 Διαρκής παρακολούθηση του έργου. 1.2 Συντονισμός Λειτουργίας Ομάδας Διοίκησης Έργου. 1.3 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. 1.4 Σύνταξη προκηρύξεων και υποβοήθηση στην αξιολόγηση προσφορών, αναθέσεις και παραλαβές τμημάτων των έργων. 1.5 Νομική στήριξη. 1.6 Υποστήριξη της οικονομικής λειτουργίας του έργου Επίβλεψη & υποστήριξη στις διαδικασίες έγκρισης και παραλαβής Τήρηση φακέλου έργου Σύνταξη και προώθηση εκθέσεων προόδου και αναφορών Ανάπτυξη κέντρου ελέγχου λειτουργιών σταθμών υπαίθρου Εξειδικευμένες υπηρεσίες. 3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Η διάρκεια του προκυρηχθέντος Έργου ορίζεται ενδεικτικά σε 17 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με ενδεικτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την , λαμβανομένης υπόψη ενδεχόμενης έγκρισης παράτασης του Έργου (DEMSNIISI) από τη διαχειριστική αρχή, περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του έως τη λήξη του Έργου (DEMSNIISI), αναπροσαρμόζοντας καταλλήλως το χρονοδιάγραμμα υπηρεσιών του. 4. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων, σε 2 ημερήσιες εφημερίδες εθνικής εμβέλειας και μια τοπική εφημερίδα της Ζακύνθου. Το πλήρες τεύχος Σελίδα 5 από 98

6 της διακήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (http://www.teiion.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας (http://envi.teiion.gr) από τις 22/06/ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ), στα Γραφεία του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας - Πλατεία Κάλβου 2, 29100, Ζάκυνθος, στις 30/07/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 6. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ , Αθήνα μέχρι την Πέμπτη 26/07/2012 και ώρα 12:00 π.μ. ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία έως την ίδια ημέρα και ώρα. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το Πρωτόκολλο εισερχομένων της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Προσφορές που κατατίθενται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται από το Πρωτόκολλο και επιστρέφονται. 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής (αντικείμενο απασχόλησης, τουλάχιστον κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια, τεχνική ικανότητα, κύκλος εργασιών): Α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα. Β. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/ Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω κεφάλαια που θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη της διακήρυξης αυτής: Σελίδα 6 από 98

7 ΜΕΡΟΣ Α : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΡΟΣ Β : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Γ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 9. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι ποσό Τριών χιλιάδων Εννιακοσίων ευρώ (3.975,00 ). 10. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας - Πλατεία Κάλβου 2, 29100, Ζάκυνθος, Τηλέφωνο: Fax: Παραλαβή της Διακήρυξης παρέχεται από τη Γραμματεία της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων - Λ. Συγγρού 56, 11742, Αθήνα, Τηλέφωνο: , Fax: , Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Πηνελόπη Κιουρτίδου. Διευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης θα δίνονται μόνο μετά από έγγραφη αίτηση του εν δυνάμει υποψηφίου, οι οποίες θα υποβληθούν έως και 6 ημέρες πριν την προθεσμία κατάθεσης προσφορών. Η δαπάνη για τη δημοσίευση της περίληψής της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο θα βαρύνει τον ανάδοχο. Σελίδα 7 από 98

8 ΜΕΡΟΣ Α : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες Γενικά Συντομογραφίες Περιγραφή ΑΑ ΕΕ ΕΣΠΑ ΕΠ ISO HTML SMS ΔΕΠ ΕΕΕΚ ΕΛΑΚ ΕΠΠΕ ΕΤΕΠ ΙΚΥ Π.Σ. Αναθέτουσα Αρχή Ευρωπαϊκή Ένωση Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Επιχειρησιακό Πρόγραμμα International Organization for Standardization Hyper Text Markup Language Short Message Service Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Ειδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Πληροφοριακό Σύστημα Συντομογραφίες Έργου Συντομογραφίες Περιγραφή ΑΑ ΑΕΙ ΔΕΠ ΔΕΣΕ ΕΔΙΠ ΕΕΔΙΠ ΕΛΑΚ ΕΤΕΠ ΕΤΠ ΕΔΔΑΠ ΠΔΕ ΤΕΙ ΦΕΚ Αναθέτουσα Αρχή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Διεύθυνση Εκτέλεσης & Συντήρησης Έργων Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό Μέλη Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού κλάδου Ι και ΙΙ Ειδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Σελίδα 8 από 98

9 A1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1. Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι : ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΔΔΑΠ - Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (Ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 38 του ΠΔ 118/2007) ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (Ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 38 του ΠΔ 118/2007) ΕΥΔ του Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Π.Δ.Ε.) Βλ. παρ. Α Βλ. παρ. Α Α1.2. Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας & Υλοποίησης Το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων ιδρύθηκε με την επωνυμία "Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιόνιων Νήσων" σύμφωνα με το ΦΕΚ 156/ Ανήκει στον Tεχνολογικό Tομέα της Aνώτατης Eκπαίδευσης και λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) πλήρως αυτοδιοικούμενο υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η έδρα του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων είναι το Αργοστόλι Κεφαλληνίας. Στο Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων λειτουργούν οκτώ τμήματα τα οποία προσφέρουν σπουδές σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα. Τα τμήματα του Ιδρύματος, βρίσκονται στα νησιά της Κεφαλονιάς (Αργοστόλι και Ληξούρι), της Ζακύνθου και της Λευκάδας. Κυρίαρχη στρατηγική επιλογή του TEI Ιονίων Νήσων είναι η παροχή Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης άμεσα συνδεδεμένης με την τοπική κοινωνία και ως όραμα η μετατροπή του σε μοχλό ανάπτυξης και γέφυρας για τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας. Η επιχειρησιακή του δράση προδιαγράφεται από ένα στρατηγικό σχέδιο που συντάσσεται μετά την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Οι στρατηγικοί στόχοι του ιδρύματος συνοψίζονται στην παραγωγή στελεχών υψηλής ποιότητας, καθώς Σελίδα 9 από 98

10 και στην παραγωγή τεχνογνωσίας άμεσα συνδεδεμένης με την παραγωγική διαδικασία. Η έντονη και ταχεία δραστηριοποίηση ως κυρίαρχη στρατηγική επιλογή επικεντρώνεται στην αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών, στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή καθώς και στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος. Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Η Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Προσωπικού στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού του Τ.Ε.Ι. β) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις εργασίες πρωτοκόλλου, την τήρηση του γενικού αρχείου του Τ.Ε.Ι., και την κωδικοποίηση της νομοθεσίας και νομολογίας που διέπει την εν γένει λειτουργία του ιδρύματος. γ) Τμήμα Συλλογικών & Ατομικών Οργάνων & Επιτροπών στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την συγκρότηση, τη λειτουργία και τη γραμματειακή υποστήριξη των συλλογικών οργάνων του Τ.Ε.Ι. δ) Τμήμα Σπουδών Πρακτικής Άσκησης Σταδιοδρομίας & Σπουδαστικής Μέριμνας ε) Τμήμα Προϋπολογισμού Δαπανών & Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) στ) Τμήμα Μισθοδοσίας Αποζημιώσεων Προμηθειών & Περιουσίας Η Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού του Ιδρύματος διαχειρίζεται τη μισθοδοσία του μόνιμου προσωπικού του ιδρύματος συμπεριλαμβανομένων των μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ), του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού καθώς και των συμβασιούχων διδασκόντων. Επιπρόσθετα, η Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού του ιδρύματος έχει ιδιαίτερη εμπειρία στη διαχείριση πιστώσεων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής και επιστημονικής υποδομής των Τμημάτων και Εργαστηρίων του Ιδρύματος. Διεύθυνση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών Η Διεύθυνση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα: α) Το Τμήμα Πληροφορικής λειτουργεί με στόχο την εύρυθμη λειτουργία όλων των πληροφορικών συστημάτων του Ιδρύματος. Σελίδα 10 από 98

11 β) Το Τμήμα Μελετών - Κατασκευών αρμόδιο για τη σύνταξη ή ανάθεση εκπόνησης τεχνικών και οικονομικών μελετών για κατασκευές και επισκευές έργων. γ) Το Τμήμα Συντήρησης αρμόδιο για τη συνεχή επιθεώρηση των κτιριακών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, υδραυλικών εγκαταστάσεων, του τηλεφωνικού δικτύου και των κλιματιστικών εγκαταστάσεων και η συντήρηση του από το μόνιμο τεχνικό προσωπικό. Ειδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ο Ειδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων του ιδρύματος ιδρύθηκε με σκοπό να διαχειριστεί κονδύλια έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης, τεχνολογικής ανάπτυξης και παροχής σχετικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΛΑΚ έχει διαθέσει και διαχειριστεί κονδύλια που προορίζονται για την κάλυψη δαπανών που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών έργων, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, για την παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων και άλλων σχετικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσής και της έρευνας με την παραγωγή. Οι υπηρεσίες και οι δραστηριότητες αυτές εκτελούνται από το επιστημονικό προσωπικό του και με την συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων. Α1.3. Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Δεν εμπλέκονται άλλοι φορείς για την επιτυχή έκβαση του έργου. Α1.4. Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης θα οριστεί Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ). Αρμοδιότητα της ΕΔΔΑΠ αποτελεί η διενέργεια του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών του παρόντος Έργου. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) Για τις ανάγκες παρακολούθησης και τελικής παραλαβής του Έργου όπως θα προκηρυχθεί από την παρούσα διακήρυξη θα οριστεί από το Ίδρυμα η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ). Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ είναι η Σελίδα 11 από 98

12 παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου. Α1.5. Πλαίσιο Αναφοράς του Έργου Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Ιταλία Τα Προγράμματα του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία έχει συνολικό προϋπολογισμό , εκ των οποίων τα (85%) προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ και τα (15%) από εθνικούς πόρους των κρατών, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Επιλέξιμες περιοχές είναι για την Ελλάδα οι Νομοί Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Δράμας, Θεσσαλονίκης και Σερρών και για τη Βουλγαρία η Νοτιοδυτική και Νοτιοανατολική Περιφέρεια (Διαμερίσματα Μπαγκόεβγκραντ, Σμόλιαν, Κάρτζαλι και Χάσκοβο). Σημειώνεται ότι ο Νομός Καβάλας συμμετέχει ως παρακείμενη περιοχή, το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι η χρηματοδότηση έργων στο Νομό αυτόν μπορεί να ανέλθει έως το 20% της συνολικής χρηματοδότησης, που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το σύνολο του Προγράμματος. Το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία έχει συνολικό προϋπολογισμό , εκ των οποίων τα (75%) προέρχονται από το ΕΤΠΑ και τα (25%) από εθνικούς πόρους των κρατών, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Επιλέξιμες περιοχές είναι για την Ελλάδα οι Νομοί Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιωαννίνων, Πρεβέζης και Θεσπρωτίας και για την Ιταλία οι Επαρχίες Μπάρι, Μπρίντεζι και Λέτσε της Περιφέρειας Απουλίας. Επιπρόσθετα οι Νομοί Ηλείας και Άρτας και οι Επαρχίες Ταράντο και Φότζια συμμετέχουν ως όμορες περιοχές. Το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος έχει συνολικό προϋπολογισμό , εκ των οποίων τα (80%) προέρχονται από το ΕΤΠΑ και τα (20%) από εθνικούς πόρους των κρατών, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Επιλέξιμες περιοχές είναι για την Ελλάδα οι Νομοί Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων, Λέσβου, Σάμου, Χίου και Δωδεκανήσου και ολόκληρη η Κύπρος. Το Διασυνοριακό Πρόγραμμα ΙΡΑ Ελλάδα-Αλβανία έχει συνολικό προϋπολογισμό ( ) για την περίοδο Για την Ελλάδα ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα ( (75%) προέρχονται από Σελίδα 12 από 98

13 κοινοτικούς πόρους ΕΤΠΑ και 1,389,028 (25%) από εθνικούς πόρους). Για τις ίδιες δράσεις για την Αλβανία ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα , εκ των οποίων τα (85%) προέρχονται από κοινοτικούς πόρους Ταμείο Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ) και τα (15%) από εθνικούς. Επιλέξιμες περιοχές είναι για την Ελλάδα οι Νομοί Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών και Κέρκυρας και για την Αλβανία τα Διαμερίσματα Αργυροκάστρου, Κορυτσάς και Αυλώνας. Σημειώνεται ότι ο Νομός Γρεβενών συμμετέχει ως όμορη περιοχή. Το Πρόγραμμα Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έχει συνολικό προϋπολογισμό ( ) για την περίοδο Για την Ελλάδα ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα ( (75%) προέρχονται από κοινοτικούς πόρους - ΕΤΠΑ και (25%) από εθνικούς πόρους). Για τις ίδιες δράσεις για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα , εκ των οποίων τα (85%) προέρχονται από κοινοτικούς πόρους ΙΡΑ και τα (15%) από εθνικούς. Επιλέξιμες περιοχές είναι για την Ελλάδα οι Νομοί Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών και Θεσσαλονίκης και για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας οι Περιφέρειες Πελαγονίας, Βαρδαρίου, Νοτιοανατολική και Νοτιοδυτική. Σημειώνεται ότι ο Νομός Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα και η Νοτιοδυτική Περιφέρεια συμμετέχουν ως όμορες περιοχές. Το Πρόγραμμα Μαύρη Θάλασσα έχει επιλέξιμες περιοχές τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για την Ελλάδα, καθώς και περιφέρειες από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, την Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν, την Ουκρανία, τη Γεωργία, τη Ρουμανία και τη Μολδαβία. Η Ελλάδα συνεισφέρει με Ευρώ με πόρους από το ΕΤΠΑ και θα έχει ενισχυμένο ρόλο, καθώς έχει αποφασιστεί να ορίσει τον Πρώτο Σύμβουλο της Διαχειριστικής Αρχής, που φιλοξενείται στη Ρουμανία. Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ Αδριατική έχει επιλέξιμες περιοχές τους Νομούς Κέρκυρας και Θεσπρωτίας στην Ελλάδα, καθώς περιφέρειες της Ιταλίας, Κροατίας, Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Μαυροβουνίου, Αλβανίας, Σερβίας και Σλοβενίας. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από το ΙΡΑ, ενώ η Ελλάδα συνεισφέρει Ευρώ με πόρους από το ΕΤΠΑ. Η Διαχειριστική Αρχή φιλοξενείται στην Ιταλία. Σελίδα 13 από 98

14 Διαφορές με το ΕΣΠΑ Θα πρέπει να σημειωθεί πως τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας εκ της φύσεώς τους διαφέρουν από τα υπόλοιπα τομεακά και περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, που υλοποιούνται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, καθώς το στοιχείο που κατά κύριο λόγο αναδεικνύεται είναι αυτό της συνεργασίας σε διασυνοριακό, διακρατικό και διαπεριφερειακό επίπεδο. Ειδοποιός διαφορά με τα υπόλοιπα προγράμματα του ΚΠΣ/ ΕΣΠΑ είναι η προϋπόθεση συμφωνίας των χωρών-εταίρων σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης των Προγραμμάτων. Η Διαχειριστική Αρχή Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία αποτελεί το τμήμα εκείνο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που σταθερά έχει το βλέμμα του στραμμένο στην ελληνική γειτονιά, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο, αλλά και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια, και στηρίζει συνέργιες με μοναδικό γνώμονα το κτίσιμο στέρεων συνεργασιών, την από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων και ζητημάτων, αλλά και την ισορροπημένη ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Υπηρεσία Διαχείρισης έχει τη διαχειριστική ευθύνη των Προγραμμάτων Ελλάδα- Ιταλία, Ελλάδα-Βουλγαρία, Ελλάδα-Κύπρος, Ελλάδα-Αλβανία και Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Παράλληλα, όμως, λειτουργεί και ως εθνική αρχή σε τρία (3) Προγράμματα πολυμερούς διασυνοριακής συνεργασίας (Αδριατική, Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου MED ENPI και Μαύρη Θάλασσα), δύο (2) διακρατικά Προγράμματα (Μεσογειακός Χώρος MED και Νοτιοανατολική Ευρώπη Southeast Europe), το διαπεριφερειακό Πρόγραμμα INTERREG IV C και τα δίκτυα INTERACT, ESPON και URBACT. A2. Αντικείμενο και στόχοι του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Α2.1.1 Γενικά Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων προκηρύσσει τον παρόντα Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου με αντικείμενο: 1.1. Διαρκής παρακολούθηση έργου. 1.2 Συντονισμός Λειτουργίας Ομάδας Διοίκησης Έργου. 1.3 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Σελίδα 14 από 98

15 1.4 Σύνταξη προκηρύξεων και υποβοήθηση στην αξιολόγηση προσφορών, αναθέσεις και παραλαβές τμημάτων των έργων. 1.5 Νομική στήριξη. 1.6 Υποστήριξη της οικονομικής λειτουργίας του έργου Επίβλεψη & υποστήριξη στις διαδικασίες έγκρισης και παραλαβής Τήρηση φακέλων έργου Σύνταξη και προώθηση εκθέσεων προόδου και αναφορών Ανάπτυξη κέντρου ελέγχου λειτουργιών σταθμών υπαίθρου Εξειδικευμένες υπηρεσίες. Α Εξειδίκευση αντικειμένου Αναδόχου Κατωτέρω παρουσιάζεται αναλυτικά το αντικείμενο του αναδόχου: 2.1 Διαρκής παρακολούθηση έργου Η διαρκής παρακολούθηση του έργου περιλαμβάνει τη χορήγηση οδηγιών προς τον κύριο του έργου, και μέσω αυτού στους αναδόχους των άλλων δράσεων που υλοποιούνται χρηματοδοτούμενες από το έργο, για την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, καθώς και η μέριμνα για τη συμμόρφωση των αναδόχων με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Σε αυτήν περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση και τήρηση συστήματος παρακολούθησης των δαπανών με στόχο την αποφυγή παρεκκλίσεων από τον αρχικό προγραμματισμένο προϋπολογισμό. Πλέον αυτού, περιλαμβάνει την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης του συνολικού έργου που αποτελείται από εκπροσώπους των εταίρων του έργου. Το Όργανο Διοίκησης συνεδριάζει με την ευθύνη του επικεφαλής εταίρου, στην έδρα του, ανά εξάμηνο περίπου, με στόχο τον απολογισμό των δράσεων του παρελθόντος εξαμήνου, τον προγραμματισμό του επόμενου εξαμήνου, την εξειδίκευση των δράσεων, τον συντονισμό των δράσεων, την παροχή οριζόντιας ενημέρωσης στα ενδιαφερόμενα μέρη. Η υποβοήθηση της λειτουργίας του οργάνου Διοίκησης με εισηγήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις και η τήρηση των αποφάσεων της με σκοπό την αποδοτικότερη υλοποίηση του συνολικού προγράμματος, καθώς και η γραμματειακή υποστήριξη λειτουργίας του οργάνου αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου. 2.2 Συντονισμός Λειτουργίας Ε.Π.Π.Ε. Για την υλοποίηση του έργου θα συγκροτηθεί από τον κύριο του έργου Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου. Ο συντονισμός της λειτουργίας τους, η γραμματειακή υποστήριξη και η παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφάσεων τους, αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου, ο οποίος ενημερώνει αυτές για το αντικείμενο και τα Σελίδα 15 από 98

16 μέτρα που οφείλουν να λάβουν για την πραγμάτωση του έργου, προτείνει τρόπους, διαδικασίες και μέτρα για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των έργων και παρακολουθεί τη λειτουργία τους, ενημερώνοντας τους υπεύθυνους σε όποια περίπτωση απαιτείται. Για την αποφυγή επικαλύψεων χρήσιμη είναι η κατάρτιση και εφαρμογή οδηγού εσωτερικής επικοινωνίας και συνεργασίας των εμπλεκομένων. 2.3 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Ο Ανάδοχος θα παρέχει διαρκώς συμβουλευτική στήριξη στον κύριο του έργου σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις και επιλογές του έργου. Για τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος θα γνωστοποιήσει στον εργοδότη τη διάθεση μιας γραμμής σταθερής και μια κινητής τηλεφωνίας, καθώς και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω των οποίων θα διασφαλίζεται η άμεση επικοινωνία του εργοδότη με τον ανάδοχο, τουλάχιστον από ώρα 09:00 ως 20:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 09:00 ως 14:00 κατά τα Σάββατα. Επιπλέον αυτών, οποτεδήποτε του ζητηθεί από τον εργοδότη, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διάστημα το πολύ 6 (έξι) ωρών κατά τις εργάσιμες ημέρες και το πολύ 18 (δεκαοκτώ) ωρών κατά τις αργίες, μετά την λήψη σχετικών αιτημάτων από τον εργοδότη. Δεδομένης της πολυπλοκότητας του έργου, καθώς και του πλήθους των συστημάτων και φορέων με τους οποίους θα συνεργαστεί, είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν αποκλίσεις ή και συμπληρώσεις σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό. Ο ανάδοχος θα εισηγείται στην ΕΠΠΕ του Έργου τόσο την υφισταμένη κατάσταση, όσο και τις απαραίτητες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν. 2.4 Σύνταξη προκηρύξεων και υποβοήθηση στην αξιολόγηση προσφορών, αναθέσεις και παραλαβές τμημάτων των έργων Ο ανάδοχος θα αναλαμβάνει τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για κάθε έργο που θα προκηρύσσεται από τον κύριο του έργου, εφόσον από την κείμενη νομοθεσία απαιτείται. Τα Τεύχη Δημοπράτησης θα συντάσσονται με βάση την κείμενη Νομοθεσία, καθώς και των προδιαγραφών που αντιστοιχούν στις ανάγκες της κάθε δράσεως. 2.5 Νομική στήριξη Περιλαμβάνει τη χρήση εξωτερικής Νομικής Υπηρεσίας, η οποία θα επικεντρωθεί στη σύνταξη των συμβάσεων με τους εργολάβους και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων του κυρίου του έργου επί των παραδοτέων του κάθε έργου. Σελίδα 16 από 98

17 Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλιστεί ότι το Τ.Ε.Ι. θα διαθέτει τα πλήρη πνευματικά δικαιώματα της συλλεχθείσας από την υλοποίηση του Έργου πληροφορίας, έτσι ώστε να είναι εφικτή η απεριόριστη και δωρεάν διανομή τους. Η Νομική στήριξη περιλαμβάνει την παρακολούθηση της σύνταξης των τευχών δημοπράτησης των επιμέρους έργων και την σύναψη των σχετικών συμβάσεων. 2.6 Υποστήριξη της οικονομικής λειτουργίας του Έργου Περιλαμβάνει την ενημέρωση για τη δημιουργία της κατάλληλης λογιστικής υποδομής και την υποστήριξη του λογιστηρίου στις εγγραφές και καταχωρήσεις των οικονομικών στοιχείων του έργου (λογιστικές εγγραφές, κωδικοί, τήρηση ξεχωριστών τραπεζικών λογαριασμών, λογιστικές μερίδες, πληρωμές), την επιλεξιμότητα και εξακρίβωση των δαπανών, την εξασφάλιση της χρηματοδότησης η οποία θα επιτρέψει στον κύριο του έργου να είναι συμβατός με τις ιδιαιτερότητες της Νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των πράξεων του ΕΣΠΑ. 2.7 Επίβλεψη & υποστήριξη στις διαδικασίες έγκρισης και παραλαβής Ο ανάδοχος θα παρακολουθεί τεχνικά και επιτόπια την πρόοδο των δράσεων του έργου, με σκοπό: - τον ποιοτικό έλεγχο της εκτέλεσής τους, σε σχέση με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του Έργου, - την ακριβή τήρηση και επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος παράδοσης εργασιών και υποέργων, και - τη γνωμοδοτική εισήγηση στην αρμόδια Επιτροπή του έργου. Οι εργολάβοι των δράσεων του έργου θα έχουν την υποχρέωση να τον ενημερώνουν για όποιο θέμα τους ζητηθεί και να του παρέχουν οποιαδήποτε διευκόλυνση για την εκτέλεση του έργου του. Η συγκεκριμένη υποχρέωση δεν αφορά τις προμήθειες υλικών ή εξοπλισμού που γίνονται για τις ανάγκες των δράσεων, καθώς και κάθε εργασίας, έργου ή προμήθειας για την οποία σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία δεν απαιτείται η υπογραφή σύμβασης. Τέλος, ο ανάδοχος θα ελέγχει για λογαριασμό της ΕΠΠΕ (και συμπληρωματικά αυτής) τα τελικά παραδοτέα του κάθε τμήματος έργου, και θα εισηγείται σχετικά σε αυτήν Τήρηση φακέλου έργου Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο κύριος του Έργου οφείλει να τηρεί «φάκελο έργου» με συγκεκριμένο περιεχόμενο, το οποίο προσδιορίζεται από τον Οδηγό Εφαρμογής και τις κατά καιρούς αποφάσεις της Διαχειριστικής Αρχής και των άλλων Σελίδα 17 από 98

18 Οργάνων Παρακολούθησης και Ελέγχου πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Η ακριβής τήρηση αυτών των φακέλων είναι ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος εισηγείται προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της κυρίου του έργου τις υποχρεώσεις τους (αποστολή αντιγράφων δικαιολογητικών, ενημερωτικά φύλα), ώστε απρόσκοπτα να τηρούνται οι φάκελοι αυτοί Σύνταξη και προώθηση εκθέσεων προόδου και αναφορών Ο ανάδοχος δεσμεύεται για την ορθή και πλήρη σύνταξη, καθώς και την έγκαιρη παράδοση στον εργοδότη, όλων εκείνων των εκθέσεων και αναφορών που απαιτούνται από όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και άμεσους ή έμμεσους μηχανισμούς ελέγχου της προόδου και υλοποίησης του Έργου. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται όλες οι εκθέσεις και οι αναφορές οι οποίες αφορούν: o στις υποχρεώσεις του επικεφαλής εταίρου προς τους εταίρους του έργου (Έλληνες και ξένους), προς τη Διαχειριστική Αρχή, τη Αρχή Πληρωμής και γενικά κάθε υπηρεσία παρακολούθησης, εποπτείας και ελέγχου πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ, o στην αρχική έκθεση υλοποίησης του έργου, o στις περιοδικές εκθέσεις προόδου εργασιών, και o στις εκθέσεις απολογισμού των έργων Ανάπτυξη κέντρου ελέγχου λειτουργιών δικτύου σταθμών Για την επικοινωνία και έλεγχο λειτουργιών του δικτύου των σταθμών υπαίθρου του προγράμματος DEMSNIISI απαιτείται η εγκατάσταση και ανάπτυξη ενός κέντρου ελέγχου λειτουργιών (Monitoring Center) με εξοπλισμό που θα διαθέσει το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στην Ζάκυνθο και συγκεκριμένα στους χώρους του Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος και Πληροφορικής του τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η ανάπτυξη και παροχή παραθυρικού λογισμικού, τόσο σε μορφή ανοιχτού κώδικα, όσο και αυτόνομα εκτελέσιμου αρχείου (ή ομάδας αρχείων) συμβατό με την πλέον ενημερωμένη έκδοση του λειτουργικού συστήματος Windows, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει δίγλωσσα μενού (Ελληνικά και Ιταλικά ή εναλλακτικά Αγγλικά και Ιταλικά) και θα διασφαλίζει τις ακόλουθες λειτουργίες: (i) Προγραμματιζόμενη ή αυτόματη επικοινωνία ενός κεντρικού υπολογιστήεξυπηρετητή δικτύου με τους ψηφιακούς καταγραφείς (data loggers) των σταθμών υπαίθρου μέσω GSM modem και με χρήση των ειδικών για αυτό τον σκοπό γραμμών μεταφοράς δεδομένων (data pack lines), Σελίδα 18 από 98

19 (ii) Προγραμματιζόμενη από τον χρήστη ανάγνωση και αρχειοθέτηση δεδομένων (real time raw data) που παράγονται σε πραγματικό χρόνο στους σταθμούς του δικτύου DEMSNIISI, (iii) Ανάκτηση (downloading) ολοκληρωμένων αρχείων από τους ψηφιακούς καταγραφείς, τροποποιήσεις μορφής αρχείων και διενέργεια απλής στατιστικής προεπεξεργασίας (αποθήκευση προγραμματιζόμενων χρονικών μέσων κα τυπικών αποκλίσεων), (iv) Σύστημα διαχείρισης λαθών προερχόμενων κυρίως από αποτυχία ή απώλεια σύνδεσης με τον σταθμό υπαίθρου, διακοπής διαδικασίας μεταφοράς αρχείου δεδομένων από τον ψηφιακό καταγραφέα στον τερματικό υπολογιστή, μη-ασφαλούς περάτωσης επικοινωνίας, (v) Δυνατότητα συνέχισης ανάκτησης αρχείου δεδομένων από τον καταγραφέα σταθμού υπαίθρου, από το ιστορικά τελευταίο πακέτο ή σελίδα ή θέση μνήμης του καταγραφέα, όταν έχει σημειωθεί απρόβλεπτη διακοπή επικοινωνίας με τον σταθμό, (vi) Διατήρηση αρχείου συμβάντων και λειτουργιών (function and events logger) υπό μορφή απλού κειμένου (text), (vii) Δυνατότητα άμεσης απεικόνισης τόσο των τρεχουσών τιμών όσο και των αρχειακών χρονοσειρών των καταγραφόμενων ατμοσφαιρικών παραμέτρων, τόσο αυτοδύναμα, όσο και σε αυτοματοποιημένη και ενσωματωμένη συνεργασία με δημοφιλή λογισμικά γραφικής απεικόνισης χρονοσειρών όπως το Grapher (της Golden Software), (viii) Δυνατότητα αυτοματοποιημένης παροχής στατικών τιμών των καταγραφόμενων παραμέτρων σε τρίτους φορείς παροχής πληροφοριών σε τακτά, οριζόμενα από τον χρήστη διαστήματα, (ix) Δυνατότητα παροχής τρεχουσών τιμών σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας με μορφή μηνυμάτων αλφαριθμητικού κειμένου SMS, (x) Δυνατότητα συνεργασίας του κώδικα με ιστοσελίδα δημοσίευσης των δεδομένων που προέρχονται από τους σταθμούς υπαίθρου, (xi) Δυνατότητα αυτοματοποιημένης εγκατάστασης του λογισμικού σε οποιονδήποτε συμβατό υπολογιστή. Τέλος στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται: (α) Η εγκατάσταση του λογισμικού σε κεντρικό υπολογιστή-εξυπηρετητή που θα υποδειχθεί από τον Project Manager του προγράμματος DEMSNIISI στην Ζάκυνθο, (β) Η σύνθεση ενός πλήρως λειτουργικού και συνεργαζόμενου με όλα τα περιφερειακά του μέρη (modem, UPS, local network, printer, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων συνδεσμολογιών) υπολογιστικού συστήματος μέσω του οποίου θα Σελίδα 19 από 98

20 πραγματοποιούνται οι παραπάνω λειτουργίες, όλα τα μηχανικά και ηλεκτρονικά μέρη του οποίου θα παράσχει ο εργοδότης. (γ) Εκπαίδευση ενός χρήστη του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης υπηρεσίας συμβουλευτικής υποστήριξης (help desk) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για όσο διάστημα διαρκεί η ολοκλήρωση του έργου (συμβατικά, μέχρι 31/12/2013). (δ) Αποκλειστική παραχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων χρήσης, τροποποίησης και διάθεσης του λογισμικού στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εξειδικευμένες εργασίες Στην ενότητα αυτή συμπεριλαμβάνεται η παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών : Παραγωγή και εκτύπωση εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων (μαθημάτων). Το εκπαιδευτικό υλικό θα έχει τόσο την μορφή μικρού βιβλιοδετημένου εντύπου, όσο και ψηφιακού οπτικο-ακουστικού υλικού (σε μορφή DVD) και θα απευθύνεται σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θα αναπτύσσει μέσω κατάλληλων αναφορών στα Γυμνασιακά και κυρίως- στα Λυκειακά Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, θέματα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Ηλιακής ακτινοβολίας και Αιολικής ενέργειας, γεωφυσικών ροών, ενώ θα ενημερώνει και για το Έργο DEMSNIISI. Για την παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού απαιτείται η συνεργασία ενός Μαθηματικού ή/και Φυσικού με τον Project Manager του προγράμματος DEMSNIISI. Επίσης, απαιτείται η πραγματοποίηση σε συνεργασία με τον Project Manager του Έργου DΕMSNIISI 6 (έξι) εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από πτυχιούχους Φυσικούς ή/και Μαθηματικούς ή/και Χημικούς Περιβάλλοντος με συναφή μεταπτυχιακό τίτλο (τουλάχιστον Master Θετικών Επιστημών), με βάση το υλικό που θα έχει αναπτυχθεί και υπο την προϋπόθεση οτι οι εμπλεκόμενοι καθηγητές θα έχουν προηγουμένως εκπαιδευτεί κατάλληλα από τον Project Manager του Έργου DΕMSNIISI, μέσω κατάλληλων σεμιναρίων στους χώρους του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στην Ζάκυνθο Υλοποίηση τρίγλωσσης ιστοσελίδας (Ελληνικά, Ιταλικά, Αγγλικά) μέσω της οποίας με δημόσια είσοδο θα προβάλλονται οι μετρήσεις και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του δικτύου σταθμών του Έργου DEMSNIISI. Η ιστοσελίδα θα αναπτυχθεί με βάση τα πλέον σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών (όπως MODX, MySQL, AJAX) αποκλειστικά σε εξυπηρετητές (servers) και ψηφιακά μέσα (σκληρούς δίσκους) του ΤΕΙ Ιονίων, όπως θα υποδειχθούν από τον Project Σελίδα 20 από 98

21 Manager του προγράμματος DΕMSNIISI. Επίσης, η πλατφόρμα ανάπτυξης της ιστοσελίδας πρέπει κατ ελάχιστο να διασφαλίζει τις ακόλουθες λειτουργίες: (i) Επικοινωνία με τους ψηφιακούς καταγραφείς (data loggers) των σταθμών υπαίθρου μέσω GSM modem, (ii) Προγραμματιζόμενη από τον χρήστη ανάγνωση και αρχειοθέτηση δεδομένων (real time raw data) που παράγονται σε πραγματικό χρόνο στους σταθμούς του δικτύου DEMSNIISI, (iii) Ανάκτηση (downloading) ολοκληρωμένων αρχείων από τους ψηφιακούς καταγραφείς, τροποποιήσεις μορφής αρχείων και διενέργεια απλής στατιστικής προεπεξεργασίας (αποθήκευση προγραμματιζόμενων χρονικών μέσων κα τυπικών αποκλίσεων), (iv) Δυνατότητα άμεσης απεικόνισης τόσο των τρεχουσών τιμών όσο και των αρχειακών χρονοσειρών των καταγραφόμενων ατμοσφαιρικών παραμέτρων, τόσο αυτοδύναμα, όσο και σε αυτοματοποιημένη και ενσωματωμένη συνεργασία με δημοφιλή λογισμικά γραφικής απεικόνισης χρονοσειρών όπως το Grapher (της Golden Software), (v) Δυνατότητα αυτοματοποιημένης παροχής στατικών τιμών των καταγραφόμενων παραμέτρων σε τρίτους φορείς παροχής πληροφοριών σε τακτά, οριζόμενα από τον χρήστη διαστήματα, (vi) Δυνατότητα παροχής τρεχουσών τιμών σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας με μορφή μηνυμάτων αλφαριθμητικού κειμένου SMS, (vii) Δυνατότητα εκφόρτωσης (uploading) και χειρισμού μεγάλων αρχείων (ως 100 ΜΒ) δεδομένων σε μορφή video ή video-presentations, χωρίς παρεμβολή ή φιλοξενία τρίτων παρόχων ή εξυπηρετητών (servers), (viii) Δυναμική διαχείριση περιεχομένου, (ix) Διαβαθμισμένους χρήστες, (x) Aισθητική και σχεδιασμός μορφολογίας της ιστοσελίδας σύμφωνα με τις υποδείξεις του Project Manager του Έργου DΕMSNIISI. Τέλος στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται : (α) Εκπαίδευση ενός χρήστη του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης υπηρεσίας συμβουλευτικής υποστήριξης (help desk) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για όσο διάστημα διαρκεί η ολοκλήρωση του έργου (συμβατικά, μέχρι 31/12/2013). (β) Αποκλειστική παραχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων χρήσης, τροποποίησης και διάθεσης της ιστοσελίδας στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Επίβλεψη της εγκατάστασης των μετεωρολογικών σταθμών στα Ιόνια νησιά και του κέντρου ελέγχου λειτουργιών (Monitoring Center), ιδιαίτερα στον τομέα της Σελίδα 21 από 98

22 πραγματοποίησης ασύρματης επικοινωνίας μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και της παροχής των κατάλληλων γραμμών data pack (μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους διατήρησης αυτών των γραμμών, όπως πάγια και μηνιαίοι λογαριασμοί που βαρύνουν το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων) και τη σύνταξη των σχετικών αναφορών Τροφοδοσία πρόχειρου φαγητού (catering) κατά την διάρκεια της τελικής συνέλευσης (close out meeting) των εταίρων του Έργου DEMSNIISI στη Ζάκυνθο. Η εργασία περιλαμβάνει την οργάνωση και λειτουργία Catering στο χώρο του meeting με επιτόπια υποστήριξη προσωπικού για παρασκευή και self service χορήγηση καφέ/τσάι, χυμών, αναψυκτικών, snacks και βουτημάτων με εκτιμώμενη προσέλευση τα 30 άτομα. Η ημερομηνία και ο ακριβής χώρος θα προσδιοριστούν από την Ε.Π.Π.Ε Υποστήριξη Πολιτικού Μηχανικού με επαγγελματική έδρα την Λευκάδα, με σκοπό : (i) Τον εντοπισμό της ακριβούς θέσης εγκατάστασης του μετεωρολογικού σταθμού LFK στην Π.Ε. Λευκάδας στις περιοχές που θα υποδειχθούν από τον Project Manager του Έργου DEMSNIISΙ, (ii) Την ανάληψη πρωτοβουλιών και επαφών με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή πρόσωπα προκειμένου, αφενός να διευκολυνθεί και αφετέρου να διασφαλιστεί τελικώς η εξεύρεση θέσης εγκατάστασης του σταθμού Λευκάδας, (iii) Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί νομικών θεμάτων που σχετίζονται με την εγκατάσταση του σταθμού και ενδεχομένως το ιδιαίτερο τοπικό πλαίσιο, και (iv) Την επιτόπια επίβλεψη των έργων εγκατάστασης στην Λευκάδα. Α2.2. Στόχοι του Έργου Οι στόχοι του προκηρυσσόμενου έργου είναι η ικανοποίηση των υποχρεώσεων που έχει το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων ως επικεφαλής εταίρος του συγκριμένου έργου, όπως αυτές αναλύονται στην Υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΥΠΑΣΥΔ ΕΕΣ) με βάση την οποία υλοποιούνται και οι πράξεις του Ε.Π. Ελλάδα - Ιταλία Α2.3. Υλοποίηση - Παραδοτέα του έργου α) Από την υπογραφή της σύμβασης, και σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές, ο ανάδοχος υποχρεούται να στελεχώσει κατάλληλη Ομάδα Έργου (ενδεικτικά Σελίδα 22 από 98

23 αποτελούμενη κατ ελάχιστον από Οικονομολόγο Πολιτικό επιστήμονα, Πολιτικούς Μηχανικούς, Δικηγόρο, Μηχανικό λογισμικού ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Μαθηματικό με μεταπτυχιακό τίτλο εξειδίκευσης σε προγραμματισμό και προσωπικό γραμματείας), πρόσωπα ικανά να στηρίξουν το έργο που περιγράφεται πιο πάνω. Από τα πρόσωπα αυτά ορίζεται με την σύμφωνη γνώμη του εργοδότη και του Project Manager του Έργου ο Υπεύθυνος Ομάδας Έργου, και ο αναπληρωτής του, κάθε ένας εκ των οποίων θα διασφαλίζουν διαθεσιμότητα άμεσης επικοινωνίας με τον εργοδότη, τον Project Manager του έργου, ή τους αντιπροσώπους τους, τηλεφωνικά (με διάθεση μιας γραμμής σταθερής και μια κινητής τηλεφωνίας, κατ ελάχιστο από ώρα 09:00 ως 20:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 09:00 ως 14:00 κατά τα Σάββατα) και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διάστημα το πολύ 6 (έξι) ωρών κατά τις εργάσιμες ημέρες και το πολύ 18 (δεκαοκτώ) ωρών κατά τις αργίες, μετά την λήψη σχετικών αιτημάτων από τον εργοδότη. Τα μέλη της Ομάδας Έργου, υποχρεούνται, μετά από αίτηση του Επιστημονικού Υπευθύνου (Project Manager) του Έργου προς τον ανάδοχο, να μεταβαίνουν στις εγκαταστάσεις (διοίκησης ή υπαίθρου) τις οποίες θα υποδεικνύει ο Project Manager του Έργου, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία θα κριθεί αναγκαία η παρουσία τους για την ομαλή υλοποίηση του Έργου. Σε κάθε περίπτωση 2 (δυο) από τα μέλη της Ομάδας Έργου τα οποία θα καλύπτουν τις υπηρεσίες που περιγράφονται στα σημεία 2.1, 2.2, 2.6, 2.10 και 2.11 του υποκεφαλαίου Α2.1.2 οφείλουν να εμφανίζονται στις εγκαταστάσεις του εργοδότη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και συγκεκριμένα στους χώρους του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στην Ζάκυνθο. Η Ομάδα Έργου, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, θα υποστηρίζεται κατά την κρίση του αναδόχου και από άλλα πρόσωπα, μετά από έγγραφη αίτηση προς τον Project Manager και έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή, και υπό την προϋπόθεση ότι η παροχή οποιουδήποτε τύπου υπηρεσιών προς τον ανάδοχο από τα πρόσωπα αυτά, πραγματοποιείται πλήρως αζημίως προς τον εργοδότη. Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αιτιολογημένη αντικατάσταση του υπευθύνου της Ομάδας Έργου ή του αναπληρωτή του, σε οποιαδήποτε φάση του έργου. Σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε αντικατάσταση του υπευθύνου της Ομάδας Έργου ή του αναπληρωτή του εντός 5 (πέντε) ημερών, από πρόσωπο κοινής αποδοχής από τον εργοδότη. β) Ο ανάδοχος κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του, οφείλει - όποτε κρίνεται αναγκαίο - να υποστηρίζει με την παρουσία του το έργο συνοδεύοντας τους αρμόδιους υπαλλήλους του εργοδότη ή άλλων φορέων, οι οποίοι εμπλέκονται κατά την υλοποίηση Σελίδα 23 από 98

24 του έργου, στις έδρες των εταίρων ή των Διαχειριστικών αρχών. Τα οδοιπορικά έξοδα (εισιτήρια, ξενοδοχείο) καλύπτονται από τον εργοδότη. γ) Ο ανάδοχος στα πλαίσια των υποχρεώσεών του, οφείλει οποτεδήποτε διατυπώνει απόψεις, να το πράττει: - εγκαίρως και γραπτώς. - με τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία, και - φέροντας την αποκλειστική γι' αυτές ευθύνη. δ) Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου υπόκειται στα περί εχεμύθειας προβλεπόμενα. Ειδικότερα, ο ανάδοχος δεν δικαιούται να γνωστοποιήσει προς τρίτους πληροφορίες που θα αποκτήσει στα πλαίσια εκτέλεσης του συγκεκριμένου Έργου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. ε) Εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης καθορίζεται ένας εκπρόσωπος του αναδόχου ο οποίος, υπό την προϋπόθεση της πλήρους αποδοχής του από τον εργοδότη και τον Project Manager του Έργου, θα μπορεί να εκπροσωπεί τον ανάδοχο στις σχέσεις του με τον εργοδότη, στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων, σε όσες περιπτώσεις αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ο ορισμός αναπληρωτή του αναδόχου σε καμιά περίπτωση δεν συνεπάγεται μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή ευθυνών του αναδόχου προς τον αναπληρωτή του, τις οποίες ο ανάδοχος διατηρεί στο ακέραιο και αδιάλειπτα καθ όλη την διάρκεια του Έργου. Ο εργοδότης ή ο Project Manager μπορούν σε οποιαδήποτε φάση του έργου να διακόψουν την εκπροσώπηση του αναδόχου από οποιοδήποτε αναπληρωτή του, οπότε αυτοδίκαια θεωρείται ως εκπρόσωπος ο Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου. στ) Ο εργοδότης λαμβάνει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο, ώστε οι υπηρεσίες του να διευκολύνουν τον ανάδοχο στο έργο του. Εξασφαλίζει την προσπέλαση του αναδόχου στις διαθέσιμες πηγές πληροφοριών και στις υπηρεσίες ή φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση των έργων και θα τον συνδράμει στην απόκτηση κάθε πρόσθετης πληροφορίας ή στοιχείων, απαραιτήτων για το έργο της Διαχείρισης. Οι υπηρεσίες του κοινοποιούν, επίσης, σ' αυτόν τα έγγραφα που αφορούν στην υλοποίηση των έργων και τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου του. ζ) Ο ανάδοχος για την άσκηση των καθηκόντων του έχει πρόσβαση στα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι υπηρεσίες του εργοδότη και σχετίζονται με το έργο του. Ο εργοδότης, ενημερώνει τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος, έτσι ώστε, αφ' ενός μεν να κοινοποιούνται στον ανάδοχο όλα τα έγγραφα που θα απευθύνονται σε αυτόν, αφ' ετέρου δε να παρέχεται η δυνατότητα στον ανάδοχο να εκπροσωπεί σε διαδικαστικά θέματα ρουτίνας τον εργοδότη και να επικοινωνεί απρόσκοπτα με τις υπηρεσίες αυτές. Σελίδα 24 από 98

25 η) Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποβάλει στον εργοδότη εκθέσεις διαχείρισης και υλοποίησης Έργου ως εξής: Την πρώτη έκθεση (Ε), η οποία θα αφορά στην υπάρχουσα κατάσταση υλοποίησης του Έργου, καθώς και στον προγραμματισμό των δράσεων για τη συνέχιση του Έργου, και η οποία θα παραδοθεί ένα μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης. Τις τριμηνιαίες εκθέσεις (Ε1 Εν), όπου ν το τρίμηνο αναφοράς μετά την πρώτη έκθεση (Ε), για την πορεία υλοποίησης του Έργου, ανά τρίμηνο μέχρι τη λήξη της συναφθείσας σύμβασης. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται αντίστοιχα το α δεκαήμερο του επόμενου μήνα του τριμήνου αναφοράς. Η τελευταία από τις εκθέσεις αυτές (Εν), η οποία θα καλύπτει το τελευταίο χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, λογίζεται ως Έκθεση Απολογισμού του Έργου, και η οποία μπορεί, μετά και από τη σύμφωνη γνώμη του εργοδότη, να υποβληθεί νωρίτερα ή και αργότερα από την ημερομηνία λήξης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, εφόσον οι εξέλιξη του Έργου το επιβάλει. Το περιεχόμενο όλων των εκθέσεων (Εi) αναφέρεται σωρευτικά στην πορεία υλοποίησης του έργου, από την έναρξή του μέχρι το πέρας της περιόδου αναφοράς, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρονται διακριτά οι δράσεις (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) του τριμήνου αναφοράς. Οι προθεσμίες υποβολής των Εκθέσεων που προβλέπονται από την σύμβαση, μπορούν να παραταθούν μόνο στις εξής περιπτώσεις: εάν αποδεδειγμένα συντρέξουν λόγοι ανωτέρας βίας. εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε αποδεδειγμένες παραλείψεις του εργοδότη. εάν ζητηθεί εγγράφως και πλήρως αιτιολογημένως από τον ανάδοχο και εγκριθεί από τον εργοδότη, και εάν ζητηθεί εγγράφως από τον εργοδότη. Ειδικές Εκθέσεις (Case Studies) μπορούν να υποβληθούν όποτε ο ανάδοχος κρίνει ότι οι περιστάσεις το επιβάλλουν. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο εργοδότης ορίζει Επιτροπή, έργο της οποίας είναι η αξιολόγηση και παρακολούθηση του έργου του αναδόχου, (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία για το σκοπό αυτό ενέργεια. Η Επιτροπή συνεδριάζει, προκειμένου να εξετάσει το κατά πόσο το έργο που παρέχεται κατά το διάστημα αυτό από τον ανάδοχο, ήταν σύμφωνο με τους όρους της υπογραφείσας σύμβασης. Ο εργοδότης αποφασίζει τη συνέχιση των εργασιών του αναδόχου για το επόμενο διάστημα, εφ' όσον το πόρισμα της επιτροπής είναι θετικό για το μέχρι τότε έργο του αναδόχου. Σε ενάντια περίπτωση, ο εργοδότης μπορεί να λάβει μέτρα και σε Σελίδα 25 από 98

26 περίπτωση μη συμμορφώσεως να διακόψει τη σύμβαση αζημίως για αυτόν. Σε αυτή τη περίπτωση εκκαθαρίζεται το ποσοστό της αμοιβής μέχρι την ημερομηνία διακοπής της σύμβασης. Η ίδια ως άνω επιτροπή έχει την ευθύνη παραλαβής των υποβαλλομένων από τον ανάδοχο εκθέσεων. Εφόσον παρέλθουν 20 ημέρες από την υποβολή κάθε έκθεσης χωρίς η επιτροπή να διατυπώσει, προς τον ανάδοχο, εγγράφως παρατηρήσεις, η έκθεση θεωρείται παραληφθείσα και ο εργοδότης υποχρεούται στην έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής. Για την τελευταία έκθεση ο χρόνος παραλαβής μπορεί να συντμηθεί για λόγους ολοκλήρωσης του Έργου. Στην περίπτωση που οι απαντήσεις του αναδόχου στις τυχόν παρατηρήσεις δεν κριθούν ικανοποιητικές, η επιτροπή μπορεί να επανέλθει και η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι οριστικής αποδοχής. Με βάση τα όσα περιγράφονται στο προηγούμενο και σε αυτό το κεφάλαιο ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου να καταθέσει στον εργοδότη: Αρχική Έκθεση Υλοποίησης Έργου (30 ημέρες μετά την υπογραφή της σύβασης). Έκθεση για το Σύστημα λογιστικής παρακολούθησης Έργου. Σύνταξη και υποβολή των απαραίτητων τριμηνιαίων, εξαμηνιαίων και ετήσιων δελτίων εκθέσεων, καθώς και κάθε άλλου απαραίτητου στοιχείου παρακολούθησης. Τριμηνιαίες Εκθέσεις Προόδου Εργασιών (φυσικού και οικονομικού αντικειμένου). Εκθέσεις εξέλιξης έργων (οποτεδήποτε ζητηθεί). Έκτακτες και τακτικές αναφορές (οποτεδήποτε ζητηθεί). Τεύχη δημοπράτησης δράσεων (όπου απαιτείται). Λογισμικό ανοικτού κώδικα για το κέντρο ελέγχου λειτουργίας των σταθμών υπαίθρου, καθώς και συναφείς υπηρεσίες Μηχανικού Λογισμικού/Υπολογιστών με παροχή υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις του εργοδότη, στη Ζάκυνθο. Δημιουργία, προμήθεια και εκτύπωση εκπαιδευτικού υλικού με την παροχή υπηρεσιών από ένα Φυσικό και ένα Μαθηματικό. Διοργάνωση 6 (έξι) εκπαιδευτικών σεμιναρίων (μαθημάτων) σε μαθητές της Β βάθμιας εκπαίδευσης στη Ζάκυνθο. Υλοποίηση τρίγλωσσης ιστοσελίδας (Ελληνικά, Ιταλικά, Αγγλικά) δημοσιοποίησης των δράσεων και των αποτελεσμάτων του Έργου DEMSNIISI. Επίβλεψη της εγκατάστασης των μετεωρολογικών σταθμών στα Ιόνια και του κέντρου ελέγχου λειτουργιών του δικτύου, στη Ζάκυνθο. Παροχή ελαφρών εδεσμάτων κατά την τελική συνέλευση των εταίρων στην Ζάκυνθο (Catering of closeout meeting). Σελίδα 26 από 98

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για έργο με ακρωνύμιο BIOMASS ενταγμένο στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος 2007-2013 ΜΕΛΕΤΗ (Π.Δ. 28/80) ΠΑΡΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Νέα Ζίχνη 11/10/2013 Πληροφορίες : Π. Ανδρεάδου Τηλ: 2324350610 e-mail.texnikizixnis@yahoo.gr Δ/νση : Νέα Ζίχνη Τ.Κ. 62042 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 30) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία : 04-09-2013 Πληροφορίες: : Ιωάννης Τσάνης

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Παροχή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316127-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Πάρος 29-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ. : 735 14SYMV002229025 2014-08-07 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Tίτλος Διαγωνισμού : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Lighting

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 1 από 7 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ. ΑΝΔΡΟΥ Χώρα Άνδρου, 84500, Άνδρος Τηλέφωνα: 22823-60224 Fax: 22820-22808 Πληροφορίες: κα. Παρλιάρου E-mail: ty@andrs.gr Άνδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης με εξωτερικό ανάδοχο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Διεύθ. : 1ο χιλ. Μυτιλήνης Λουτρών Α.Π.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκηρύσσει «Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ------ Αθήνα, 21-2-2014 Αρ. Πρωτ.: 2136

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Aριθμ. Μελέτης: 14/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΚΦ-0. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς το σημείο ΙΙΙ «οκτακόσιες χιλιάδες» του αποφασιστικού μερους Αθήνα, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α9ΚΦ-0. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς το σημείο ΙΙΙ «οκτακόσιες χιλιάδες» του αποφασιστικού μερους Αθήνα, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Δ Διεύθυνση: Μεσογείων 56 Ταχ. Κωδ.: 115 27 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας:

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΤΡΑ, 1/9/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 634 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 114-116, ΠΑΤΡΑ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 26225 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. Καμπέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 14-10- 2014 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404079-2011:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 2011/S 248-404079 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου Κόνιτσα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αντιδήμαρχος Ραπακούσιος Απόστολος Τηλέφωνο: 2655360330 Φαξ: 26550203000 Κόνιτσα, 09 Οκτωβρίου 2013 Aρ. Πρωτ.: 12074

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ Γραφεία : Λεωφ. Δημοκρατίας 307, 68100 Αλεξανδρούπολη. Τηλ : 2551038366 Fax : 2551038366 Web Page : www.sbbevros.gr e-mail: info@sbbevros.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... ΑΔΑ: Β4ΤΧ46Ψ8Β7-5ΡΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... 5 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μαρία Κουνελάκη Αθήνα, 6/8/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης με εξωτερικό ανάδοχο, με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:5222 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Σάββα Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι. Αναθέτουσα Αρχή ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η Δ/νση Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Ε.Γ.Υ. του ΥΠΕΚΑ προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18-3-2015 C- OUT B 844 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/10 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216838-2014:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.- Κ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.Λ. Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.- Κ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.Λ. Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.- Κ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.Λ. Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» και ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ιτέας 2 & Ευρυτανίας Ταχ. Κώδικας : 115 23 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Δημήτρης Σταματιάδης, προϊστάμενος Μονάδας Β - Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. οδού Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 31-07-2014 ΑΠ.:729/35 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσματος του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για το Έργο: «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Καβάλα 23/2/2012 Αρ. πρωτ. 172 The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Κωδικός: Δ.02.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, Ιωάννινα Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax:

ΘΕΜΑ: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, Ιωάννινα Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1919 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, 453 33 Ιωάννινα 26510-64013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κορυδαλλός 05/10/2016 Αριθμ. πρωτ. 31147 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 240, Τ.Κ..: 181.20 Κορυδαλλός e Δ/νση: www.korydallos.gr Πληροφορίες.:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 & 2 αυτής) η οποία είναι

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 & 2 αυτής) η οποία είναι ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 30/04/14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. Γ29/ΠΥ/36 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου &

Διαβάστε περισσότερα