Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού"

Transcript

1 Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Για το έργο με τίτλο: Δημιουργία ενός Δικτύου Περιβαλλοντικών-Μετεωρολογικών Σταθμών στα Νησιά του Ιονίου και τη Νότια Ιταλία (Development of an Environmental - Meteorological Stations Network on the Ionian Islands and Southern Italy-project, Acronym DEMSNIISI) του Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία Αναθέτουσα Αρχή : Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Προϋπολογισμός : ,15 (χωρίς ΦΠΑ) ,00 (με ΦΠΑ) Διάρκεια : Δεκαεπτά (17) μήνες Διαδικασία Ανάθεσης : Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : 30/07/2012 Κωδικός ΟΠΣ : [ ] Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων : 22/06/2012 Ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο : 26/06/2012 Σελίδα 1 από 98

2 Συνοπτική Περιγραφή Έργου... 5 ΜΕΡΟΣ Α : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 8 A1. Περιβάλλον του Έργου... 9 Α1.1. Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου... 9 Α1.2. Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας & Υλοποίησης... 9 Α1.3. Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Α1.4. Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Α1.5. Πλαίσιο Αναφοράς του Έργου A2. Αντικείμενο και στόχοι του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Α2.1.1 Γενικά Α Εξειδίκευση αντικειμένου Αναδόχου Α2.2. Στόχοι του Έργου Α2.3. Υλοποίηση - Παραδοτέα του έργου Α.3. Διάρκεια του έργου ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β1.1. Προϋπολογισμός Έργου Β1.2. Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού Β1.3. Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης Β1.4. Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών Β1.5. Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού Β1.6. Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά Β2.1. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που: Β2.2. Αποκλεισμός Συμμετοχής Β2.3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής Β2.4. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Οι Έλληνες Πολίτες Οι Αλλοδαποί Πολίτες Σελίδα 2 από 98

3 Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα Οι συνεταιρισμοί Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα Οι ενώσεις - κοινοπραξίες Β2.5. Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις Β2.6. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα (capacity) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Β2.7. Εγγύηση Συμμετοχής Β.3. Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών Β3.1. Τρόπος Υποβολής Προσφορών Β3.2. Περιεχόμενο Προσφορών Β3.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής Β Περιεχόμενα Φακέλου Τεχνική Προσφορά Β Περιεχόμενα Φακέλου Οικονομική Προσφορά Β Περιεχόμενα Φακέλου Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Β3.3. Ισχύς Προσφορών Β3.4. Εναλλακτικές Προσφορές Β3.5. Τιμές Προσφορών - Νόμισμα Β.4. Διενέργεια Διαγωνισμού Αξιολόγηση Προσφορών Β4.1. Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού Β Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση Προσφορών Β4.2. Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών Β Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών Β Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης Β Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών Β4.3. Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού Β4.4. Απόρριψη Προσφορών Β4.5. Ενστάσεις / Προδικαστικές προσφυγές Β5. Κατάρτιση Σύμβασης Γενικοί Όροι Σύμβασης Β5.1. Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις Β5.2. Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις Β5.3. Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις Σελίδα 3 από 98

4 Β5.4. Υποχρεώσεις Αναδόχου Β5.5. Εμπιστευτικότητα Β5.6. Πνευματικά δικαιώματα Β5.7. Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία ΜΕΡΟΣ Γ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Γ.1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Γ.1.1.Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Γ.1.2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης Γ.2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος Σελίδα 4 από 98

5 Συνοπτική Περιγραφή Έργου 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Εβδομήντα εννιά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (79.500,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Ο διαγωνισμός αφορά στην επιλογή Αναδόχου ως ΠΑΡΟΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: Δημιουργία ενός Δικτύου Περιβαλλοντικών - Μετεωρολογικών Σταθμών στα Νησιά του Ιονίου και τη Νότια Ιταλία, ακρωνύμιο DEMSNIISI, το οποίο υλοποιείται από το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Στις αρμοδιότητες του Συμβούλου περιλαμβάνονται: 1.1 Διαρκής παρακολούθηση του έργου. 1.2 Συντονισμός Λειτουργίας Ομάδας Διοίκησης Έργου. 1.3 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. 1.4 Σύνταξη προκηρύξεων και υποβοήθηση στην αξιολόγηση προσφορών, αναθέσεις και παραλαβές τμημάτων των έργων. 1.5 Νομική στήριξη. 1.6 Υποστήριξη της οικονομικής λειτουργίας του έργου Επίβλεψη & υποστήριξη στις διαδικασίες έγκρισης και παραλαβής Τήρηση φακέλου έργου Σύνταξη και προώθηση εκθέσεων προόδου και αναφορών Ανάπτυξη κέντρου ελέγχου λειτουργιών σταθμών υπαίθρου Εξειδικευμένες υπηρεσίες. 3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Η διάρκεια του προκυρηχθέντος Έργου ορίζεται ενδεικτικά σε 17 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με ενδεικτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την , λαμβανομένης υπόψη ενδεχόμενης έγκρισης παράτασης του Έργου (DEMSNIISI) από τη διαχειριστική αρχή, περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του έως τη λήξη του Έργου (DEMSNIISI), αναπροσαρμόζοντας καταλλήλως το χρονοδιάγραμμα υπηρεσιών του. 4. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων, σε 2 ημερήσιες εφημερίδες εθνικής εμβέλειας και μια τοπική εφημερίδα της Ζακύνθου. Το πλήρες τεύχος Σελίδα 5 από 98

6 της διακήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (http://www.teiion.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας (http://envi.teiion.gr) από τις 22/06/ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ), στα Γραφεία του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας - Πλατεία Κάλβου 2, 29100, Ζάκυνθος, στις 30/07/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 6. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ , Αθήνα μέχρι την Πέμπτη 26/07/2012 και ώρα 12:00 π.μ. ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία έως την ίδια ημέρα και ώρα. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το Πρωτόκολλο εισερχομένων της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Προσφορές που κατατίθενται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται από το Πρωτόκολλο και επιστρέφονται. 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής (αντικείμενο απασχόλησης, τουλάχιστον κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια, τεχνική ικανότητα, κύκλος εργασιών): Α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα. Β. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/ Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω κεφάλαια που θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη της διακήρυξης αυτής: Σελίδα 6 από 98

7 ΜΕΡΟΣ Α : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΡΟΣ Β : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Γ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 9. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι ποσό Τριών χιλιάδων Εννιακοσίων ευρώ (3.975,00 ). 10. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας - Πλατεία Κάλβου 2, 29100, Ζάκυνθος, Τηλέφωνο: Fax: Παραλαβή της Διακήρυξης παρέχεται από τη Γραμματεία της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων - Λ. Συγγρού 56, 11742, Αθήνα, Τηλέφωνο: , Fax: , Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Πηνελόπη Κιουρτίδου. Διευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης θα δίνονται μόνο μετά από έγγραφη αίτηση του εν δυνάμει υποψηφίου, οι οποίες θα υποβληθούν έως και 6 ημέρες πριν την προθεσμία κατάθεσης προσφορών. Η δαπάνη για τη δημοσίευση της περίληψής της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο θα βαρύνει τον ανάδοχο. Σελίδα 7 από 98

8 ΜΕΡΟΣ Α : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες Γενικά Συντομογραφίες Περιγραφή ΑΑ ΕΕ ΕΣΠΑ ΕΠ ISO HTML SMS ΔΕΠ ΕΕΕΚ ΕΛΑΚ ΕΠΠΕ ΕΤΕΠ ΙΚΥ Π.Σ. Αναθέτουσα Αρχή Ευρωπαϊκή Ένωση Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Επιχειρησιακό Πρόγραμμα International Organization for Standardization Hyper Text Markup Language Short Message Service Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Ειδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Πληροφοριακό Σύστημα Συντομογραφίες Έργου Συντομογραφίες Περιγραφή ΑΑ ΑΕΙ ΔΕΠ ΔΕΣΕ ΕΔΙΠ ΕΕΔΙΠ ΕΛΑΚ ΕΤΕΠ ΕΤΠ ΕΔΔΑΠ ΠΔΕ ΤΕΙ ΦΕΚ Αναθέτουσα Αρχή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Διεύθυνση Εκτέλεσης & Συντήρησης Έργων Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό Μέλη Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού κλάδου Ι και ΙΙ Ειδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Σελίδα 8 από 98

9 A1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1. Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι : ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΔΔΑΠ - Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (Ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 38 του ΠΔ 118/2007) ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (Ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 38 του ΠΔ 118/2007) ΕΥΔ του Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Π.Δ.Ε.) Βλ. παρ. Α Βλ. παρ. Α Α1.2. Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας & Υλοποίησης Το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων ιδρύθηκε με την επωνυμία "Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιόνιων Νήσων" σύμφωνα με το ΦΕΚ 156/ Ανήκει στον Tεχνολογικό Tομέα της Aνώτατης Eκπαίδευσης και λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) πλήρως αυτοδιοικούμενο υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η έδρα του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων είναι το Αργοστόλι Κεφαλληνίας. Στο Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων λειτουργούν οκτώ τμήματα τα οποία προσφέρουν σπουδές σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα. Τα τμήματα του Ιδρύματος, βρίσκονται στα νησιά της Κεφαλονιάς (Αργοστόλι και Ληξούρι), της Ζακύνθου και της Λευκάδας. Κυρίαρχη στρατηγική επιλογή του TEI Ιονίων Νήσων είναι η παροχή Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης άμεσα συνδεδεμένης με την τοπική κοινωνία και ως όραμα η μετατροπή του σε μοχλό ανάπτυξης και γέφυρας για τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας. Η επιχειρησιακή του δράση προδιαγράφεται από ένα στρατηγικό σχέδιο που συντάσσεται μετά την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Οι στρατηγικοί στόχοι του ιδρύματος συνοψίζονται στην παραγωγή στελεχών υψηλής ποιότητας, καθώς Σελίδα 9 από 98

10 και στην παραγωγή τεχνογνωσίας άμεσα συνδεδεμένης με την παραγωγική διαδικασία. Η έντονη και ταχεία δραστηριοποίηση ως κυρίαρχη στρατηγική επιλογή επικεντρώνεται στην αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών, στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή καθώς και στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος. Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Η Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Προσωπικού στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού του Τ.Ε.Ι. β) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις εργασίες πρωτοκόλλου, την τήρηση του γενικού αρχείου του Τ.Ε.Ι., και την κωδικοποίηση της νομοθεσίας και νομολογίας που διέπει την εν γένει λειτουργία του ιδρύματος. γ) Τμήμα Συλλογικών & Ατομικών Οργάνων & Επιτροπών στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την συγκρότηση, τη λειτουργία και τη γραμματειακή υποστήριξη των συλλογικών οργάνων του Τ.Ε.Ι. δ) Τμήμα Σπουδών Πρακτικής Άσκησης Σταδιοδρομίας & Σπουδαστικής Μέριμνας ε) Τμήμα Προϋπολογισμού Δαπανών & Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) στ) Τμήμα Μισθοδοσίας Αποζημιώσεων Προμηθειών & Περιουσίας Η Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού του Ιδρύματος διαχειρίζεται τη μισθοδοσία του μόνιμου προσωπικού του ιδρύματος συμπεριλαμβανομένων των μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ), του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού καθώς και των συμβασιούχων διδασκόντων. Επιπρόσθετα, η Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού του ιδρύματος έχει ιδιαίτερη εμπειρία στη διαχείριση πιστώσεων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής και επιστημονικής υποδομής των Τμημάτων και Εργαστηρίων του Ιδρύματος. Διεύθυνση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών Η Διεύθυνση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα: α) Το Τμήμα Πληροφορικής λειτουργεί με στόχο την εύρυθμη λειτουργία όλων των πληροφορικών συστημάτων του Ιδρύματος. Σελίδα 10 από 98

11 β) Το Τμήμα Μελετών - Κατασκευών αρμόδιο για τη σύνταξη ή ανάθεση εκπόνησης τεχνικών και οικονομικών μελετών για κατασκευές και επισκευές έργων. γ) Το Τμήμα Συντήρησης αρμόδιο για τη συνεχή επιθεώρηση των κτιριακών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, υδραυλικών εγκαταστάσεων, του τηλεφωνικού δικτύου και των κλιματιστικών εγκαταστάσεων και η συντήρηση του από το μόνιμο τεχνικό προσωπικό. Ειδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ο Ειδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων του ιδρύματος ιδρύθηκε με σκοπό να διαχειριστεί κονδύλια έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης, τεχνολογικής ανάπτυξης και παροχής σχετικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΛΑΚ έχει διαθέσει και διαχειριστεί κονδύλια που προορίζονται για την κάλυψη δαπανών που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών έργων, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, για την παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων και άλλων σχετικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσής και της έρευνας με την παραγωγή. Οι υπηρεσίες και οι δραστηριότητες αυτές εκτελούνται από το επιστημονικό προσωπικό του και με την συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων. Α1.3. Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Δεν εμπλέκονται άλλοι φορείς για την επιτυχή έκβαση του έργου. Α1.4. Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης θα οριστεί Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ). Αρμοδιότητα της ΕΔΔΑΠ αποτελεί η διενέργεια του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών του παρόντος Έργου. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) Για τις ανάγκες παρακολούθησης και τελικής παραλαβής του Έργου όπως θα προκηρυχθεί από την παρούσα διακήρυξη θα οριστεί από το Ίδρυμα η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ). Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ είναι η Σελίδα 11 από 98

12 παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου. Α1.5. Πλαίσιο Αναφοράς του Έργου Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Ιταλία Τα Προγράμματα του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία έχει συνολικό προϋπολογισμό , εκ των οποίων τα (85%) προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ και τα (15%) από εθνικούς πόρους των κρατών, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Επιλέξιμες περιοχές είναι για την Ελλάδα οι Νομοί Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Δράμας, Θεσσαλονίκης και Σερρών και για τη Βουλγαρία η Νοτιοδυτική και Νοτιοανατολική Περιφέρεια (Διαμερίσματα Μπαγκόεβγκραντ, Σμόλιαν, Κάρτζαλι και Χάσκοβο). Σημειώνεται ότι ο Νομός Καβάλας συμμετέχει ως παρακείμενη περιοχή, το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι η χρηματοδότηση έργων στο Νομό αυτόν μπορεί να ανέλθει έως το 20% της συνολικής χρηματοδότησης, που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το σύνολο του Προγράμματος. Το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία έχει συνολικό προϋπολογισμό , εκ των οποίων τα (75%) προέρχονται από το ΕΤΠΑ και τα (25%) από εθνικούς πόρους των κρατών, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Επιλέξιμες περιοχές είναι για την Ελλάδα οι Νομοί Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιωαννίνων, Πρεβέζης και Θεσπρωτίας και για την Ιταλία οι Επαρχίες Μπάρι, Μπρίντεζι και Λέτσε της Περιφέρειας Απουλίας. Επιπρόσθετα οι Νομοί Ηλείας και Άρτας και οι Επαρχίες Ταράντο και Φότζια συμμετέχουν ως όμορες περιοχές. Το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος έχει συνολικό προϋπολογισμό , εκ των οποίων τα (80%) προέρχονται από το ΕΤΠΑ και τα (20%) από εθνικούς πόρους των κρατών, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Επιλέξιμες περιοχές είναι για την Ελλάδα οι Νομοί Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων, Λέσβου, Σάμου, Χίου και Δωδεκανήσου και ολόκληρη η Κύπρος. Το Διασυνοριακό Πρόγραμμα ΙΡΑ Ελλάδα-Αλβανία έχει συνολικό προϋπολογισμό ( ) για την περίοδο Για την Ελλάδα ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα ( (75%) προέρχονται από Σελίδα 12 από 98

13 κοινοτικούς πόρους ΕΤΠΑ και 1,389,028 (25%) από εθνικούς πόρους). Για τις ίδιες δράσεις για την Αλβανία ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα , εκ των οποίων τα (85%) προέρχονται από κοινοτικούς πόρους Ταμείο Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ) και τα (15%) από εθνικούς. Επιλέξιμες περιοχές είναι για την Ελλάδα οι Νομοί Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών και Κέρκυρας και για την Αλβανία τα Διαμερίσματα Αργυροκάστρου, Κορυτσάς και Αυλώνας. Σημειώνεται ότι ο Νομός Γρεβενών συμμετέχει ως όμορη περιοχή. Το Πρόγραμμα Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έχει συνολικό προϋπολογισμό ( ) για την περίοδο Για την Ελλάδα ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα ( (75%) προέρχονται από κοινοτικούς πόρους - ΕΤΠΑ και (25%) από εθνικούς πόρους). Για τις ίδιες δράσεις για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα , εκ των οποίων τα (85%) προέρχονται από κοινοτικούς πόρους ΙΡΑ και τα (15%) από εθνικούς. Επιλέξιμες περιοχές είναι για την Ελλάδα οι Νομοί Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών και Θεσσαλονίκης και για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας οι Περιφέρειες Πελαγονίας, Βαρδαρίου, Νοτιοανατολική και Νοτιοδυτική. Σημειώνεται ότι ο Νομός Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα και η Νοτιοδυτική Περιφέρεια συμμετέχουν ως όμορες περιοχές. Το Πρόγραμμα Μαύρη Θάλασσα έχει επιλέξιμες περιοχές τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για την Ελλάδα, καθώς και περιφέρειες από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, την Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν, την Ουκρανία, τη Γεωργία, τη Ρουμανία και τη Μολδαβία. Η Ελλάδα συνεισφέρει με Ευρώ με πόρους από το ΕΤΠΑ και θα έχει ενισχυμένο ρόλο, καθώς έχει αποφασιστεί να ορίσει τον Πρώτο Σύμβουλο της Διαχειριστικής Αρχής, που φιλοξενείται στη Ρουμανία. Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ Αδριατική έχει επιλέξιμες περιοχές τους Νομούς Κέρκυρας και Θεσπρωτίας στην Ελλάδα, καθώς περιφέρειες της Ιταλίας, Κροατίας, Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Μαυροβουνίου, Αλβανίας, Σερβίας και Σλοβενίας. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από το ΙΡΑ, ενώ η Ελλάδα συνεισφέρει Ευρώ με πόρους από το ΕΤΠΑ. Η Διαχειριστική Αρχή φιλοξενείται στην Ιταλία. Σελίδα 13 από 98

14 Διαφορές με το ΕΣΠΑ Θα πρέπει να σημειωθεί πως τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας εκ της φύσεώς τους διαφέρουν από τα υπόλοιπα τομεακά και περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, που υλοποιούνται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, καθώς το στοιχείο που κατά κύριο λόγο αναδεικνύεται είναι αυτό της συνεργασίας σε διασυνοριακό, διακρατικό και διαπεριφερειακό επίπεδο. Ειδοποιός διαφορά με τα υπόλοιπα προγράμματα του ΚΠΣ/ ΕΣΠΑ είναι η προϋπόθεση συμφωνίας των χωρών-εταίρων σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης των Προγραμμάτων. Η Διαχειριστική Αρχή Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία αποτελεί το τμήμα εκείνο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που σταθερά έχει το βλέμμα του στραμμένο στην ελληνική γειτονιά, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο, αλλά και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια, και στηρίζει συνέργιες με μοναδικό γνώμονα το κτίσιμο στέρεων συνεργασιών, την από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων και ζητημάτων, αλλά και την ισορροπημένη ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Υπηρεσία Διαχείρισης έχει τη διαχειριστική ευθύνη των Προγραμμάτων Ελλάδα- Ιταλία, Ελλάδα-Βουλγαρία, Ελλάδα-Κύπρος, Ελλάδα-Αλβανία και Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Παράλληλα, όμως, λειτουργεί και ως εθνική αρχή σε τρία (3) Προγράμματα πολυμερούς διασυνοριακής συνεργασίας (Αδριατική, Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου MED ENPI και Μαύρη Θάλασσα), δύο (2) διακρατικά Προγράμματα (Μεσογειακός Χώρος MED και Νοτιοανατολική Ευρώπη Southeast Europe), το διαπεριφερειακό Πρόγραμμα INTERREG IV C και τα δίκτυα INTERACT, ESPON και URBACT. A2. Αντικείμενο και στόχοι του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Α2.1.1 Γενικά Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων προκηρύσσει τον παρόντα Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου με αντικείμενο: 1.1. Διαρκής παρακολούθηση έργου. 1.2 Συντονισμός Λειτουργίας Ομάδας Διοίκησης Έργου. 1.3 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Σελίδα 14 από 98

15 1.4 Σύνταξη προκηρύξεων και υποβοήθηση στην αξιολόγηση προσφορών, αναθέσεις και παραλαβές τμημάτων των έργων. 1.5 Νομική στήριξη. 1.6 Υποστήριξη της οικονομικής λειτουργίας του έργου Επίβλεψη & υποστήριξη στις διαδικασίες έγκρισης και παραλαβής Τήρηση φακέλων έργου Σύνταξη και προώθηση εκθέσεων προόδου και αναφορών Ανάπτυξη κέντρου ελέγχου λειτουργιών σταθμών υπαίθρου Εξειδικευμένες υπηρεσίες. Α Εξειδίκευση αντικειμένου Αναδόχου Κατωτέρω παρουσιάζεται αναλυτικά το αντικείμενο του αναδόχου: 2.1 Διαρκής παρακολούθηση έργου Η διαρκής παρακολούθηση του έργου περιλαμβάνει τη χορήγηση οδηγιών προς τον κύριο του έργου, και μέσω αυτού στους αναδόχους των άλλων δράσεων που υλοποιούνται χρηματοδοτούμενες από το έργο, για την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, καθώς και η μέριμνα για τη συμμόρφωση των αναδόχων με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Σε αυτήν περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση και τήρηση συστήματος παρακολούθησης των δαπανών με στόχο την αποφυγή παρεκκλίσεων από τον αρχικό προγραμματισμένο προϋπολογισμό. Πλέον αυτού, περιλαμβάνει την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης του συνολικού έργου που αποτελείται από εκπροσώπους των εταίρων του έργου. Το Όργανο Διοίκησης συνεδριάζει με την ευθύνη του επικεφαλής εταίρου, στην έδρα του, ανά εξάμηνο περίπου, με στόχο τον απολογισμό των δράσεων του παρελθόντος εξαμήνου, τον προγραμματισμό του επόμενου εξαμήνου, την εξειδίκευση των δράσεων, τον συντονισμό των δράσεων, την παροχή οριζόντιας ενημέρωσης στα ενδιαφερόμενα μέρη. Η υποβοήθηση της λειτουργίας του οργάνου Διοίκησης με εισηγήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις και η τήρηση των αποφάσεων της με σκοπό την αποδοτικότερη υλοποίηση του συνολικού προγράμματος, καθώς και η γραμματειακή υποστήριξη λειτουργίας του οργάνου αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου. 2.2 Συντονισμός Λειτουργίας Ε.Π.Π.Ε. Για την υλοποίηση του έργου θα συγκροτηθεί από τον κύριο του έργου Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου. Ο συντονισμός της λειτουργίας τους, η γραμματειακή υποστήριξη και η παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφάσεων τους, αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου, ο οποίος ενημερώνει αυτές για το αντικείμενο και τα Σελίδα 15 από 98

16 μέτρα που οφείλουν να λάβουν για την πραγμάτωση του έργου, προτείνει τρόπους, διαδικασίες και μέτρα για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των έργων και παρακολουθεί τη λειτουργία τους, ενημερώνοντας τους υπεύθυνους σε όποια περίπτωση απαιτείται. Για την αποφυγή επικαλύψεων χρήσιμη είναι η κατάρτιση και εφαρμογή οδηγού εσωτερικής επικοινωνίας και συνεργασίας των εμπλεκομένων. 2.3 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Ο Ανάδοχος θα παρέχει διαρκώς συμβουλευτική στήριξη στον κύριο του έργου σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις και επιλογές του έργου. Για τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος θα γνωστοποιήσει στον εργοδότη τη διάθεση μιας γραμμής σταθερής και μια κινητής τηλεφωνίας, καθώς και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω των οποίων θα διασφαλίζεται η άμεση επικοινωνία του εργοδότη με τον ανάδοχο, τουλάχιστον από ώρα 09:00 ως 20:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 09:00 ως 14:00 κατά τα Σάββατα. Επιπλέον αυτών, οποτεδήποτε του ζητηθεί από τον εργοδότη, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διάστημα το πολύ 6 (έξι) ωρών κατά τις εργάσιμες ημέρες και το πολύ 18 (δεκαοκτώ) ωρών κατά τις αργίες, μετά την λήψη σχετικών αιτημάτων από τον εργοδότη. Δεδομένης της πολυπλοκότητας του έργου, καθώς και του πλήθους των συστημάτων και φορέων με τους οποίους θα συνεργαστεί, είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν αποκλίσεις ή και συμπληρώσεις σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό. Ο ανάδοχος θα εισηγείται στην ΕΠΠΕ του Έργου τόσο την υφισταμένη κατάσταση, όσο και τις απαραίτητες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν. 2.4 Σύνταξη προκηρύξεων και υποβοήθηση στην αξιολόγηση προσφορών, αναθέσεις και παραλαβές τμημάτων των έργων Ο ανάδοχος θα αναλαμβάνει τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για κάθε έργο που θα προκηρύσσεται από τον κύριο του έργου, εφόσον από την κείμενη νομοθεσία απαιτείται. Τα Τεύχη Δημοπράτησης θα συντάσσονται με βάση την κείμενη Νομοθεσία, καθώς και των προδιαγραφών που αντιστοιχούν στις ανάγκες της κάθε δράσεως. 2.5 Νομική στήριξη Περιλαμβάνει τη χρήση εξωτερικής Νομικής Υπηρεσίας, η οποία θα επικεντρωθεί στη σύνταξη των συμβάσεων με τους εργολάβους και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων του κυρίου του έργου επί των παραδοτέων του κάθε έργου. Σελίδα 16 από 98

17 Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλιστεί ότι το Τ.Ε.Ι. θα διαθέτει τα πλήρη πνευματικά δικαιώματα της συλλεχθείσας από την υλοποίηση του Έργου πληροφορίας, έτσι ώστε να είναι εφικτή η απεριόριστη και δωρεάν διανομή τους. Η Νομική στήριξη περιλαμβάνει την παρακολούθηση της σύνταξης των τευχών δημοπράτησης των επιμέρους έργων και την σύναψη των σχετικών συμβάσεων. 2.6 Υποστήριξη της οικονομικής λειτουργίας του Έργου Περιλαμβάνει την ενημέρωση για τη δημιουργία της κατάλληλης λογιστικής υποδομής και την υποστήριξη του λογιστηρίου στις εγγραφές και καταχωρήσεις των οικονομικών στοιχείων του έργου (λογιστικές εγγραφές, κωδικοί, τήρηση ξεχωριστών τραπεζικών λογαριασμών, λογιστικές μερίδες, πληρωμές), την επιλεξιμότητα και εξακρίβωση των δαπανών, την εξασφάλιση της χρηματοδότησης η οποία θα επιτρέψει στον κύριο του έργου να είναι συμβατός με τις ιδιαιτερότητες της Νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των πράξεων του ΕΣΠΑ. 2.7 Επίβλεψη & υποστήριξη στις διαδικασίες έγκρισης και παραλαβής Ο ανάδοχος θα παρακολουθεί τεχνικά και επιτόπια την πρόοδο των δράσεων του έργου, με σκοπό: - τον ποιοτικό έλεγχο της εκτέλεσής τους, σε σχέση με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του Έργου, - την ακριβή τήρηση και επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος παράδοσης εργασιών και υποέργων, και - τη γνωμοδοτική εισήγηση στην αρμόδια Επιτροπή του έργου. Οι εργολάβοι των δράσεων του έργου θα έχουν την υποχρέωση να τον ενημερώνουν για όποιο θέμα τους ζητηθεί και να του παρέχουν οποιαδήποτε διευκόλυνση για την εκτέλεση του έργου του. Η συγκεκριμένη υποχρέωση δεν αφορά τις προμήθειες υλικών ή εξοπλισμού που γίνονται για τις ανάγκες των δράσεων, καθώς και κάθε εργασίας, έργου ή προμήθειας για την οποία σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία δεν απαιτείται η υπογραφή σύμβασης. Τέλος, ο ανάδοχος θα ελέγχει για λογαριασμό της ΕΠΠΕ (και συμπληρωματικά αυτής) τα τελικά παραδοτέα του κάθε τμήματος έργου, και θα εισηγείται σχετικά σε αυτήν Τήρηση φακέλου έργου Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο κύριος του Έργου οφείλει να τηρεί «φάκελο έργου» με συγκεκριμένο περιεχόμενο, το οποίο προσδιορίζεται από τον Οδηγό Εφαρμογής και τις κατά καιρούς αποφάσεις της Διαχειριστικής Αρχής και των άλλων Σελίδα 17 από 98

18 Οργάνων Παρακολούθησης και Ελέγχου πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Η ακριβής τήρηση αυτών των φακέλων είναι ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος εισηγείται προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της κυρίου του έργου τις υποχρεώσεις τους (αποστολή αντιγράφων δικαιολογητικών, ενημερωτικά φύλα), ώστε απρόσκοπτα να τηρούνται οι φάκελοι αυτοί Σύνταξη και προώθηση εκθέσεων προόδου και αναφορών Ο ανάδοχος δεσμεύεται για την ορθή και πλήρη σύνταξη, καθώς και την έγκαιρη παράδοση στον εργοδότη, όλων εκείνων των εκθέσεων και αναφορών που απαιτούνται από όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και άμεσους ή έμμεσους μηχανισμούς ελέγχου της προόδου και υλοποίησης του Έργου. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται όλες οι εκθέσεις και οι αναφορές οι οποίες αφορούν: o στις υποχρεώσεις του επικεφαλής εταίρου προς τους εταίρους του έργου (Έλληνες και ξένους), προς τη Διαχειριστική Αρχή, τη Αρχή Πληρωμής και γενικά κάθε υπηρεσία παρακολούθησης, εποπτείας και ελέγχου πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ, o στην αρχική έκθεση υλοποίησης του έργου, o στις περιοδικές εκθέσεις προόδου εργασιών, και o στις εκθέσεις απολογισμού των έργων Ανάπτυξη κέντρου ελέγχου λειτουργιών δικτύου σταθμών Για την επικοινωνία και έλεγχο λειτουργιών του δικτύου των σταθμών υπαίθρου του προγράμματος DEMSNIISI απαιτείται η εγκατάσταση και ανάπτυξη ενός κέντρου ελέγχου λειτουργιών (Monitoring Center) με εξοπλισμό που θα διαθέσει το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στην Ζάκυνθο και συγκεκριμένα στους χώρους του Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος και Πληροφορικής του τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η ανάπτυξη και παροχή παραθυρικού λογισμικού, τόσο σε μορφή ανοιχτού κώδικα, όσο και αυτόνομα εκτελέσιμου αρχείου (ή ομάδας αρχείων) συμβατό με την πλέον ενημερωμένη έκδοση του λειτουργικού συστήματος Windows, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει δίγλωσσα μενού (Ελληνικά και Ιταλικά ή εναλλακτικά Αγγλικά και Ιταλικά) και θα διασφαλίζει τις ακόλουθες λειτουργίες: (i) Προγραμματιζόμενη ή αυτόματη επικοινωνία ενός κεντρικού υπολογιστήεξυπηρετητή δικτύου με τους ψηφιακούς καταγραφείς (data loggers) των σταθμών υπαίθρου μέσω GSM modem και με χρήση των ειδικών για αυτό τον σκοπό γραμμών μεταφοράς δεδομένων (data pack lines), Σελίδα 18 από 98

19 (ii) Προγραμματιζόμενη από τον χρήστη ανάγνωση και αρχειοθέτηση δεδομένων (real time raw data) που παράγονται σε πραγματικό χρόνο στους σταθμούς του δικτύου DEMSNIISI, (iii) Ανάκτηση (downloading) ολοκληρωμένων αρχείων από τους ψηφιακούς καταγραφείς, τροποποιήσεις μορφής αρχείων και διενέργεια απλής στατιστικής προεπεξεργασίας (αποθήκευση προγραμματιζόμενων χρονικών μέσων κα τυπικών αποκλίσεων), (iv) Σύστημα διαχείρισης λαθών προερχόμενων κυρίως από αποτυχία ή απώλεια σύνδεσης με τον σταθμό υπαίθρου, διακοπής διαδικασίας μεταφοράς αρχείου δεδομένων από τον ψηφιακό καταγραφέα στον τερματικό υπολογιστή, μη-ασφαλούς περάτωσης επικοινωνίας, (v) Δυνατότητα συνέχισης ανάκτησης αρχείου δεδομένων από τον καταγραφέα σταθμού υπαίθρου, από το ιστορικά τελευταίο πακέτο ή σελίδα ή θέση μνήμης του καταγραφέα, όταν έχει σημειωθεί απρόβλεπτη διακοπή επικοινωνίας με τον σταθμό, (vi) Διατήρηση αρχείου συμβάντων και λειτουργιών (function and events logger) υπό μορφή απλού κειμένου (text), (vii) Δυνατότητα άμεσης απεικόνισης τόσο των τρεχουσών τιμών όσο και των αρχειακών χρονοσειρών των καταγραφόμενων ατμοσφαιρικών παραμέτρων, τόσο αυτοδύναμα, όσο και σε αυτοματοποιημένη και ενσωματωμένη συνεργασία με δημοφιλή λογισμικά γραφικής απεικόνισης χρονοσειρών όπως το Grapher (της Golden Software), (viii) Δυνατότητα αυτοματοποιημένης παροχής στατικών τιμών των καταγραφόμενων παραμέτρων σε τρίτους φορείς παροχής πληροφοριών σε τακτά, οριζόμενα από τον χρήστη διαστήματα, (ix) Δυνατότητα παροχής τρεχουσών τιμών σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας με μορφή μηνυμάτων αλφαριθμητικού κειμένου SMS, (x) Δυνατότητα συνεργασίας του κώδικα με ιστοσελίδα δημοσίευσης των δεδομένων που προέρχονται από τους σταθμούς υπαίθρου, (xi) Δυνατότητα αυτοματοποιημένης εγκατάστασης του λογισμικού σε οποιονδήποτε συμβατό υπολογιστή. Τέλος στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται: (α) Η εγκατάσταση του λογισμικού σε κεντρικό υπολογιστή-εξυπηρετητή που θα υποδειχθεί από τον Project Manager του προγράμματος DEMSNIISI στην Ζάκυνθο, (β) Η σύνθεση ενός πλήρως λειτουργικού και συνεργαζόμενου με όλα τα περιφερειακά του μέρη (modem, UPS, local network, printer, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων συνδεσμολογιών) υπολογιστικού συστήματος μέσω του οποίου θα Σελίδα 19 από 98

20 πραγματοποιούνται οι παραπάνω λειτουργίες, όλα τα μηχανικά και ηλεκτρονικά μέρη του οποίου θα παράσχει ο εργοδότης. (γ) Εκπαίδευση ενός χρήστη του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης υπηρεσίας συμβουλευτικής υποστήριξης (help desk) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για όσο διάστημα διαρκεί η ολοκλήρωση του έργου (συμβατικά, μέχρι 31/12/2013). (δ) Αποκλειστική παραχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων χρήσης, τροποποίησης και διάθεσης του λογισμικού στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εξειδικευμένες εργασίες Στην ενότητα αυτή συμπεριλαμβάνεται η παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών : Παραγωγή και εκτύπωση εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων (μαθημάτων). Το εκπαιδευτικό υλικό θα έχει τόσο την μορφή μικρού βιβλιοδετημένου εντύπου, όσο και ψηφιακού οπτικο-ακουστικού υλικού (σε μορφή DVD) και θα απευθύνεται σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θα αναπτύσσει μέσω κατάλληλων αναφορών στα Γυμνασιακά και κυρίως- στα Λυκειακά Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, θέματα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Ηλιακής ακτινοβολίας και Αιολικής ενέργειας, γεωφυσικών ροών, ενώ θα ενημερώνει και για το Έργο DEMSNIISI. Για την παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού απαιτείται η συνεργασία ενός Μαθηματικού ή/και Φυσικού με τον Project Manager του προγράμματος DEMSNIISI. Επίσης, απαιτείται η πραγματοποίηση σε συνεργασία με τον Project Manager του Έργου DΕMSNIISI 6 (έξι) εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από πτυχιούχους Φυσικούς ή/και Μαθηματικούς ή/και Χημικούς Περιβάλλοντος με συναφή μεταπτυχιακό τίτλο (τουλάχιστον Master Θετικών Επιστημών), με βάση το υλικό που θα έχει αναπτυχθεί και υπο την προϋπόθεση οτι οι εμπλεκόμενοι καθηγητές θα έχουν προηγουμένως εκπαιδευτεί κατάλληλα από τον Project Manager του Έργου DΕMSNIISI, μέσω κατάλληλων σεμιναρίων στους χώρους του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στην Ζάκυνθο Υλοποίηση τρίγλωσσης ιστοσελίδας (Ελληνικά, Ιταλικά, Αγγλικά) μέσω της οποίας με δημόσια είσοδο θα προβάλλονται οι μετρήσεις και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του δικτύου σταθμών του Έργου DEMSNIISI. Η ιστοσελίδα θα αναπτυχθεί με βάση τα πλέον σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών (όπως MODX, MySQL, AJAX) αποκλειστικά σε εξυπηρετητές (servers) και ψηφιακά μέσα (σκληρούς δίσκους) του ΤΕΙ Ιονίων, όπως θα υποδειχθούν από τον Project Σελίδα 20 από 98

21 Manager του προγράμματος DΕMSNIISI. Επίσης, η πλατφόρμα ανάπτυξης της ιστοσελίδας πρέπει κατ ελάχιστο να διασφαλίζει τις ακόλουθες λειτουργίες: (i) Επικοινωνία με τους ψηφιακούς καταγραφείς (data loggers) των σταθμών υπαίθρου μέσω GSM modem, (ii) Προγραμματιζόμενη από τον χρήστη ανάγνωση και αρχειοθέτηση δεδομένων (real time raw data) που παράγονται σε πραγματικό χρόνο στους σταθμούς του δικτύου DEMSNIISI, (iii) Ανάκτηση (downloading) ολοκληρωμένων αρχείων από τους ψηφιακούς καταγραφείς, τροποποιήσεις μορφής αρχείων και διενέργεια απλής στατιστικής προεπεξεργασίας (αποθήκευση προγραμματιζόμενων χρονικών μέσων κα τυπικών αποκλίσεων), (iv) Δυνατότητα άμεσης απεικόνισης τόσο των τρεχουσών τιμών όσο και των αρχειακών χρονοσειρών των καταγραφόμενων ατμοσφαιρικών παραμέτρων, τόσο αυτοδύναμα, όσο και σε αυτοματοποιημένη και ενσωματωμένη συνεργασία με δημοφιλή λογισμικά γραφικής απεικόνισης χρονοσειρών όπως το Grapher (της Golden Software), (v) Δυνατότητα αυτοματοποιημένης παροχής στατικών τιμών των καταγραφόμενων παραμέτρων σε τρίτους φορείς παροχής πληροφοριών σε τακτά, οριζόμενα από τον χρήστη διαστήματα, (vi) Δυνατότητα παροχής τρεχουσών τιμών σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας με μορφή μηνυμάτων αλφαριθμητικού κειμένου SMS, (vii) Δυνατότητα εκφόρτωσης (uploading) και χειρισμού μεγάλων αρχείων (ως 100 ΜΒ) δεδομένων σε μορφή video ή video-presentations, χωρίς παρεμβολή ή φιλοξενία τρίτων παρόχων ή εξυπηρετητών (servers), (viii) Δυναμική διαχείριση περιεχομένου, (ix) Διαβαθμισμένους χρήστες, (x) Aισθητική και σχεδιασμός μορφολογίας της ιστοσελίδας σύμφωνα με τις υποδείξεις του Project Manager του Έργου DΕMSNIISI. Τέλος στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται : (α) Εκπαίδευση ενός χρήστη του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης υπηρεσίας συμβουλευτικής υποστήριξης (help desk) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για όσο διάστημα διαρκεί η ολοκλήρωση του έργου (συμβατικά, μέχρι 31/12/2013). (β) Αποκλειστική παραχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων χρήσης, τροποποίησης και διάθεσης της ιστοσελίδας στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Επίβλεψη της εγκατάστασης των μετεωρολογικών σταθμών στα Ιόνια νησιά και του κέντρου ελέγχου λειτουργιών (Monitoring Center), ιδιαίτερα στον τομέα της Σελίδα 21 από 98

22 πραγματοποίησης ασύρματης επικοινωνίας μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και της παροχής των κατάλληλων γραμμών data pack (μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους διατήρησης αυτών των γραμμών, όπως πάγια και μηνιαίοι λογαριασμοί που βαρύνουν το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων) και τη σύνταξη των σχετικών αναφορών Τροφοδοσία πρόχειρου φαγητού (catering) κατά την διάρκεια της τελικής συνέλευσης (close out meeting) των εταίρων του Έργου DEMSNIISI στη Ζάκυνθο. Η εργασία περιλαμβάνει την οργάνωση και λειτουργία Catering στο χώρο του meeting με επιτόπια υποστήριξη προσωπικού για παρασκευή και self service χορήγηση καφέ/τσάι, χυμών, αναψυκτικών, snacks και βουτημάτων με εκτιμώμενη προσέλευση τα 30 άτομα. Η ημερομηνία και ο ακριβής χώρος θα προσδιοριστούν από την Ε.Π.Π.Ε Υποστήριξη Πολιτικού Μηχανικού με επαγγελματική έδρα την Λευκάδα, με σκοπό : (i) Τον εντοπισμό της ακριβούς θέσης εγκατάστασης του μετεωρολογικού σταθμού LFK στην Π.Ε. Λευκάδας στις περιοχές που θα υποδειχθούν από τον Project Manager του Έργου DEMSNIISΙ, (ii) Την ανάληψη πρωτοβουλιών και επαφών με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή πρόσωπα προκειμένου, αφενός να διευκολυνθεί και αφετέρου να διασφαλιστεί τελικώς η εξεύρεση θέσης εγκατάστασης του σταθμού Λευκάδας, (iii) Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί νομικών θεμάτων που σχετίζονται με την εγκατάσταση του σταθμού και ενδεχομένως το ιδιαίτερο τοπικό πλαίσιο, και (iv) Την επιτόπια επίβλεψη των έργων εγκατάστασης στην Λευκάδα. Α2.2. Στόχοι του Έργου Οι στόχοι του προκηρυσσόμενου έργου είναι η ικανοποίηση των υποχρεώσεων που έχει το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων ως επικεφαλής εταίρος του συγκριμένου έργου, όπως αυτές αναλύονται στην Υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΥΠΑΣΥΔ ΕΕΣ) με βάση την οποία υλοποιούνται και οι πράξεις του Ε.Π. Ελλάδα - Ιταλία Α2.3. Υλοποίηση - Παραδοτέα του έργου α) Από την υπογραφή της σύμβασης, και σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές, ο ανάδοχος υποχρεούται να στελεχώσει κατάλληλη Ομάδα Έργου (ενδεικτικά Σελίδα 22 από 98

23 αποτελούμενη κατ ελάχιστον από Οικονομολόγο Πολιτικό επιστήμονα, Πολιτικούς Μηχανικούς, Δικηγόρο, Μηχανικό λογισμικού ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Μαθηματικό με μεταπτυχιακό τίτλο εξειδίκευσης σε προγραμματισμό και προσωπικό γραμματείας), πρόσωπα ικανά να στηρίξουν το έργο που περιγράφεται πιο πάνω. Από τα πρόσωπα αυτά ορίζεται με την σύμφωνη γνώμη του εργοδότη και του Project Manager του Έργου ο Υπεύθυνος Ομάδας Έργου, και ο αναπληρωτής του, κάθε ένας εκ των οποίων θα διασφαλίζουν διαθεσιμότητα άμεσης επικοινωνίας με τον εργοδότη, τον Project Manager του έργου, ή τους αντιπροσώπους τους, τηλεφωνικά (με διάθεση μιας γραμμής σταθερής και μια κινητής τηλεφωνίας, κατ ελάχιστο από ώρα 09:00 ως 20:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 09:00 ως 14:00 κατά τα Σάββατα) και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διάστημα το πολύ 6 (έξι) ωρών κατά τις εργάσιμες ημέρες και το πολύ 18 (δεκαοκτώ) ωρών κατά τις αργίες, μετά την λήψη σχετικών αιτημάτων από τον εργοδότη. Τα μέλη της Ομάδας Έργου, υποχρεούνται, μετά από αίτηση του Επιστημονικού Υπευθύνου (Project Manager) του Έργου προς τον ανάδοχο, να μεταβαίνουν στις εγκαταστάσεις (διοίκησης ή υπαίθρου) τις οποίες θα υποδεικνύει ο Project Manager του Έργου, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία θα κριθεί αναγκαία η παρουσία τους για την ομαλή υλοποίηση του Έργου. Σε κάθε περίπτωση 2 (δυο) από τα μέλη της Ομάδας Έργου τα οποία θα καλύπτουν τις υπηρεσίες που περιγράφονται στα σημεία 2.1, 2.2, 2.6, 2.10 και 2.11 του υποκεφαλαίου Α2.1.2 οφείλουν να εμφανίζονται στις εγκαταστάσεις του εργοδότη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και συγκεκριμένα στους χώρους του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στην Ζάκυνθο. Η Ομάδα Έργου, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, θα υποστηρίζεται κατά την κρίση του αναδόχου και από άλλα πρόσωπα, μετά από έγγραφη αίτηση προς τον Project Manager και έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή, και υπό την προϋπόθεση ότι η παροχή οποιουδήποτε τύπου υπηρεσιών προς τον ανάδοχο από τα πρόσωπα αυτά, πραγματοποιείται πλήρως αζημίως προς τον εργοδότη. Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αιτιολογημένη αντικατάσταση του υπευθύνου της Ομάδας Έργου ή του αναπληρωτή του, σε οποιαδήποτε φάση του έργου. Σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε αντικατάσταση του υπευθύνου της Ομάδας Έργου ή του αναπληρωτή του εντός 5 (πέντε) ημερών, από πρόσωπο κοινής αποδοχής από τον εργοδότη. β) Ο ανάδοχος κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του, οφείλει - όποτε κρίνεται αναγκαίο - να υποστηρίζει με την παρουσία του το έργο συνοδεύοντας τους αρμόδιους υπαλλήλους του εργοδότη ή άλλων φορέων, οι οποίοι εμπλέκονται κατά την υλοποίηση Σελίδα 23 από 98

24 του έργου, στις έδρες των εταίρων ή των Διαχειριστικών αρχών. Τα οδοιπορικά έξοδα (εισιτήρια, ξενοδοχείο) καλύπτονται από τον εργοδότη. γ) Ο ανάδοχος στα πλαίσια των υποχρεώσεών του, οφείλει οποτεδήποτε διατυπώνει απόψεις, να το πράττει: - εγκαίρως και γραπτώς. - με τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία, και - φέροντας την αποκλειστική γι' αυτές ευθύνη. δ) Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου υπόκειται στα περί εχεμύθειας προβλεπόμενα. Ειδικότερα, ο ανάδοχος δεν δικαιούται να γνωστοποιήσει προς τρίτους πληροφορίες που θα αποκτήσει στα πλαίσια εκτέλεσης του συγκεκριμένου Έργου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. ε) Εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης καθορίζεται ένας εκπρόσωπος του αναδόχου ο οποίος, υπό την προϋπόθεση της πλήρους αποδοχής του από τον εργοδότη και τον Project Manager του Έργου, θα μπορεί να εκπροσωπεί τον ανάδοχο στις σχέσεις του με τον εργοδότη, στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων, σε όσες περιπτώσεις αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ο ορισμός αναπληρωτή του αναδόχου σε καμιά περίπτωση δεν συνεπάγεται μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή ευθυνών του αναδόχου προς τον αναπληρωτή του, τις οποίες ο ανάδοχος διατηρεί στο ακέραιο και αδιάλειπτα καθ όλη την διάρκεια του Έργου. Ο εργοδότης ή ο Project Manager μπορούν σε οποιαδήποτε φάση του έργου να διακόψουν την εκπροσώπηση του αναδόχου από οποιοδήποτε αναπληρωτή του, οπότε αυτοδίκαια θεωρείται ως εκπρόσωπος ο Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου. στ) Ο εργοδότης λαμβάνει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο, ώστε οι υπηρεσίες του να διευκολύνουν τον ανάδοχο στο έργο του. Εξασφαλίζει την προσπέλαση του αναδόχου στις διαθέσιμες πηγές πληροφοριών και στις υπηρεσίες ή φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση των έργων και θα τον συνδράμει στην απόκτηση κάθε πρόσθετης πληροφορίας ή στοιχείων, απαραιτήτων για το έργο της Διαχείρισης. Οι υπηρεσίες του κοινοποιούν, επίσης, σ' αυτόν τα έγγραφα που αφορούν στην υλοποίηση των έργων και τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου του. ζ) Ο ανάδοχος για την άσκηση των καθηκόντων του έχει πρόσβαση στα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι υπηρεσίες του εργοδότη και σχετίζονται με το έργο του. Ο εργοδότης, ενημερώνει τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος, έτσι ώστε, αφ' ενός μεν να κοινοποιούνται στον ανάδοχο όλα τα έγγραφα που θα απευθύνονται σε αυτόν, αφ' ετέρου δε να παρέχεται η δυνατότητα στον ανάδοχο να εκπροσωπεί σε διαδικαστικά θέματα ρουτίνας τον εργοδότη και να επικοινωνεί απρόσκοπτα με τις υπηρεσίες αυτές. Σελίδα 24 από 98

25 η) Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποβάλει στον εργοδότη εκθέσεις διαχείρισης και υλοποίησης Έργου ως εξής: Την πρώτη έκθεση (Ε), η οποία θα αφορά στην υπάρχουσα κατάσταση υλοποίησης του Έργου, καθώς και στον προγραμματισμό των δράσεων για τη συνέχιση του Έργου, και η οποία θα παραδοθεί ένα μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης. Τις τριμηνιαίες εκθέσεις (Ε1 Εν), όπου ν το τρίμηνο αναφοράς μετά την πρώτη έκθεση (Ε), για την πορεία υλοποίησης του Έργου, ανά τρίμηνο μέχρι τη λήξη της συναφθείσας σύμβασης. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται αντίστοιχα το α δεκαήμερο του επόμενου μήνα του τριμήνου αναφοράς. Η τελευταία από τις εκθέσεις αυτές (Εν), η οποία θα καλύπτει το τελευταίο χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, λογίζεται ως Έκθεση Απολογισμού του Έργου, και η οποία μπορεί, μετά και από τη σύμφωνη γνώμη του εργοδότη, να υποβληθεί νωρίτερα ή και αργότερα από την ημερομηνία λήξης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, εφόσον οι εξέλιξη του Έργου το επιβάλει. Το περιεχόμενο όλων των εκθέσεων (Εi) αναφέρεται σωρευτικά στην πορεία υλοποίησης του έργου, από την έναρξή του μέχρι το πέρας της περιόδου αναφοράς, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρονται διακριτά οι δράσεις (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) του τριμήνου αναφοράς. Οι προθεσμίες υποβολής των Εκθέσεων που προβλέπονται από την σύμβαση, μπορούν να παραταθούν μόνο στις εξής περιπτώσεις: εάν αποδεδειγμένα συντρέξουν λόγοι ανωτέρας βίας. εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε αποδεδειγμένες παραλείψεις του εργοδότη. εάν ζητηθεί εγγράφως και πλήρως αιτιολογημένως από τον ανάδοχο και εγκριθεί από τον εργοδότη, και εάν ζητηθεί εγγράφως από τον εργοδότη. Ειδικές Εκθέσεις (Case Studies) μπορούν να υποβληθούν όποτε ο ανάδοχος κρίνει ότι οι περιστάσεις το επιβάλλουν. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο εργοδότης ορίζει Επιτροπή, έργο της οποίας είναι η αξιολόγηση και παρακολούθηση του έργου του αναδόχου, (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία για το σκοπό αυτό ενέργεια. Η Επιτροπή συνεδριάζει, προκειμένου να εξετάσει το κατά πόσο το έργο που παρέχεται κατά το διάστημα αυτό από τον ανάδοχο, ήταν σύμφωνο με τους όρους της υπογραφείσας σύμβασης. Ο εργοδότης αποφασίζει τη συνέχιση των εργασιών του αναδόχου για το επόμενο διάστημα, εφ' όσον το πόρισμα της επιτροπής είναι θετικό για το μέχρι τότε έργο του αναδόχου. Σε ενάντια περίπτωση, ο εργοδότης μπορεί να λάβει μέτρα και σε Σελίδα 25 από 98

26 περίπτωση μη συμμορφώσεως να διακόψει τη σύμβαση αζημίως για αυτόν. Σε αυτή τη περίπτωση εκκαθαρίζεται το ποσοστό της αμοιβής μέχρι την ημερομηνία διακοπής της σύμβασης. Η ίδια ως άνω επιτροπή έχει την ευθύνη παραλαβής των υποβαλλομένων από τον ανάδοχο εκθέσεων. Εφόσον παρέλθουν 20 ημέρες από την υποβολή κάθε έκθεσης χωρίς η επιτροπή να διατυπώσει, προς τον ανάδοχο, εγγράφως παρατηρήσεις, η έκθεση θεωρείται παραληφθείσα και ο εργοδότης υποχρεούται στην έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής. Για την τελευταία έκθεση ο χρόνος παραλαβής μπορεί να συντμηθεί για λόγους ολοκλήρωσης του Έργου. Στην περίπτωση που οι απαντήσεις του αναδόχου στις τυχόν παρατηρήσεις δεν κριθούν ικανοποιητικές, η επιτροπή μπορεί να επανέλθει και η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι οριστικής αποδοχής. Με βάση τα όσα περιγράφονται στο προηγούμενο και σε αυτό το κεφάλαιο ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου να καταθέσει στον εργοδότη: Αρχική Έκθεση Υλοποίησης Έργου (30 ημέρες μετά την υπογραφή της σύβασης). Έκθεση για το Σύστημα λογιστικής παρακολούθησης Έργου. Σύνταξη και υποβολή των απαραίτητων τριμηνιαίων, εξαμηνιαίων και ετήσιων δελτίων εκθέσεων, καθώς και κάθε άλλου απαραίτητου στοιχείου παρακολούθησης. Τριμηνιαίες Εκθέσεις Προόδου Εργασιών (φυσικού και οικονομικού αντικειμένου). Εκθέσεις εξέλιξης έργων (οποτεδήποτε ζητηθεί). Έκτακτες και τακτικές αναφορές (οποτεδήποτε ζητηθεί). Τεύχη δημοπράτησης δράσεων (όπου απαιτείται). Λογισμικό ανοικτού κώδικα για το κέντρο ελέγχου λειτουργίας των σταθμών υπαίθρου, καθώς και συναφείς υπηρεσίες Μηχανικού Λογισμικού/Υπολογιστών με παροχή υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις του εργοδότη, στη Ζάκυνθο. Δημιουργία, προμήθεια και εκτύπωση εκπαιδευτικού υλικού με την παροχή υπηρεσιών από ένα Φυσικό και ένα Μαθηματικό. Διοργάνωση 6 (έξι) εκπαιδευτικών σεμιναρίων (μαθημάτων) σε μαθητές της Β βάθμιας εκπαίδευσης στη Ζάκυνθο. Υλοποίηση τρίγλωσσης ιστοσελίδας (Ελληνικά, Ιταλικά, Αγγλικά) δημοσιοποίησης των δράσεων και των αποτελεσμάτων του Έργου DEMSNIISI. Επίβλεψη της εγκατάστασης των μετεωρολογικών σταθμών στα Ιόνια και του κέντρου ελέγχου λειτουργιών του δικτύου, στη Ζάκυνθο. Παροχή ελαφρών εδεσμάτων κατά την τελική συνέλευση των εταίρων στην Ζάκυνθο (Catering of closeout meeting). Σελίδα 26 από 98

ιακήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε ηµοσίευση για το Έργο «Σύγχρονες Υπηρεσίες Ταυτοποίησης/Πρόσβασης/ ιαχείρισης στους χώρους, τις συλλογές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Μεσολογγίου (RFID-Radio

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Προϋπολογισμός: Εβδομήντα

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 03 / 2014. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 03 / 2014. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» : 9-1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.27 18:11:54 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο «Επέκταση Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων» στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Λαμίας» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΚΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Υποέργο με α/α 2 και τίτλο: υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 2. «Αναβάθμιση/Υλοποίηση ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 2. «Αναβάθμιση/Υλοποίηση ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Αναβάθμιση/Υλοποίηση ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Μεσογείων 396 GR 153 41, Αγία Παρασκευή ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» του Υποέργου 2 Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔHΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθ. Πρωτ: 28291 Ταχ. Δ/νση : Γρ.Λαμπράκη 231 Πληροφορίες : Παπαμιχαλόπουλος Αλ - Φαρμακόρης Ευαγ Τηλ : 2104990455-4 Fax : 2104976840 e-mail : projects@korydallos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/νση: Μεραρχίας 1, 62120 Σέρρες Τηλ.: 23210-83634 Fax: 23210-83602 www.serres.gr e-mail: pourpouris@gmail.com Σέρρες, 3/10/2011 Αρ. Πρωτ: 60691 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ»

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ/ΥΠΕΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας» του Υποέργου 1 Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας της Πράξης «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε Τμήματα για το Έργο: «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» - Β ΦΑΣΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» (ΑΠ4 ΚΑΙ ΑΠ5)

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε Τμήματα για το Έργο: «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» - Β ΦΑΣΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» (ΑΠ4 ΚΑΙ ΑΠ5) Αριθμ Πρωτ.: 1839 Αθήνα, 02/05/2013 Διεκπ.: Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε Τμήματα για το Έργο: «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΜΗΜΑ 1: - Β ΦΑΣΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» (ΑΠ4 ΚΑΙ ΑΠ5) «ΚΥΨΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση : ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

για το Έργο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

για το Έργο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 16/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 με τίτλο

Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 με τίτλο Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 με τίτλο «Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) Λειτουργικών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» Κωδικός ΟΠΣ: 327694 που υλοποιείται στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

10/2014 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο

10/2014 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Το Ψηφιακό Θεμέλιο του Παντείου Πανεπιστήμιου Ηλεκτρονική διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μίας στάσης προς

Διαβάστε περισσότερα