ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ"

Transcript

1 ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΚΑΜΠΔΡΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ EMBASSY OF GREECE - CANBERRA OFFICE FOR ECONOMIC AND COMMERCIAL AFFAIRS 9 Turrana Street Yarralumla, Canberra, ACT 2600 Australia Tel.: , fax.: , ΑΤΓΟΤΣΟ 2011

2 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ Δζληθή πξσηεχνπζα: Καµπέξα (Canberra) Έθηαζε: 7,74 εθαηνµµχξηα ηεηξαγσληθά ρηιηφµεηξα Πεξίµεηξνο αθηήο επεηξσηηθήο ρψξαο: ρηιηφµεηξα Πεξίµεηξνο αθηήο ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ παξάθηησλ λεζηψλ: ρηιηφµεηξα Κπξηφηεξεο πφιεηο: (απνγξαθή 2006): χδλευ ( ), Μειβνχξλε ( ), Βξηζβάλε ( ), Πέξζε ( ), Αδειατδα ( ), Κάκπεξξα (νκνζπνλδηαθή πξσηεχνπζα ), Υφκπαξη ( ), Νηάξγνπτλ ( ). Γιψζζα: Δπίζεκα νκηιείηαη ε Αγγιηθή. Απφ ηηο ππφινηπεο γιψζζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή, ε ειιεληθή κε πνζνζηφ 1,2% θαηαηάζζεηαη ηξίηε, πιένλ νκηινχκελε γιψζζα ζην ζπίηη. Πξνεγνχληαη νη δηάθνξεο θηλεδηθέο δηάιεθηνη (2,5 %), θαη ε ηηαιηθή (1,5 %). Πνιηηεηαθφ ζχζηεκα: Ζ επίζεκε νλνκαζία ηεο ρψξαο είλαη Κνηλνπνιηηεία ηεο Απζηξαιίαο. Σν πνιίηεπκά ηεο είλαη ζπληαγκαηηθή κνλαξρία θαη αξρεγφο ηνπ θξάηνπο είλαη ε Βαζίιηζζα Διηζάβεη Β ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο Β. Ηξιαλδίαο, ε νπνία αληηπξνζσπεχεηαη ζηελ Απζηξαιία κέζσ ηνπ Γεληθνχ Κπβεξλήηε, ηνλ νπνίν δηνξίδεη ε ίδηα. Ζ Απζηξαιία ζπληζηά Οκνζπνλδία απνηεινχκελε απφ 6 Πνιηηείεο (New South Wales, Victoria, South Australia, Queensland, Western Australia, Tasmania) θάζε κία απφ ηηο νπνίεο δηαζέηεη δηθφ ηεο ζχληαγκα θαη ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο. Σε λνκνζεηηθή εμνπζία ζε νκνζπνλδηαθφ επίπεδν αζθνχλ ε θπβέξλεζε θαη ηα δχν αληηπξνζσπεπηηθά ζψκαηα, ε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ (House of Representatives Lower House) απνηεινχκελε απφ 150 βνπιεπηέο, νη νπνίνη εθιέγνληαη άκεζα θαη Γεξνπζία (Senate Upper House), απνηεινχκελε απφ 76 αληηπξνζψπνπο ησλ Πνιηηεηψλ/Πεξηνρψλ (12 απφ θάζε Πνιηηεία θαη δχν απφ ηηο δχν επεηξσηηθέο πεξηνρέο). ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Οκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο ππάγνληαη ε θνξνινγία, ε άκπλα, νη εμσηεξηθέο ππνζέζεηο θαη νη ηαρπδξνκηθέο θαη ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο θιπ. Οη Πνιηηείεο είλαη αξκφδηεο γηα ηε ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηα φξηα ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο θαη αθνξνχλ ηελ αζηπλφκεπζε, πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, παηδεία θαη δεκφζηεο κεηαθνξέο. Σέινο, πθίζηαληαη επίζεο δέθα «πεξηνρέο», δχν εθ ησλ νπνίσλ επεηξσηηθέο, ε Capital Territory θαη ε Northern Territory θαη επηά ππεξάθηηεο Ashmore and Cartier Islands, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Coral Sea Islands, Heard Island and McDonald Islands, Norfolk Island, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Απζηξαιηαλήο Αληαξθηηθήο ζε γεσγξαθηθφ κήθνο κεηαμχ 45 θαη 160. Δθηφο ησλ επεηξσηηθψλ πεξηνρψλ θαη ηνπ Norfolk Island, νη νπνίεο δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλν βαζκφ απηνθπβέξλεζεο, κε μερσξηζηά θνηλνβνχιηα, νη ππφινηπεο πεξηνρέο δηνηθνχληαη κέζσ «Γηνηθεηψλ» (Administrators) δηνξηζκέλσλ απφ ηελ Οκνζπνλδία. ΚΛΗΜΑ Οη επνρέο ηεο Απζηξαιίαο είλαη αληίζεηεο µε απηέο ηνπ βφξεηνπ εµηζθαηξίνπ. Σν θαινθαίξη δηαξθεί απφ εθέµβξην µέρξη Φεβξνπάξην, ην θζηλφπσξν απφ Μάξηην µέρξη Μάην, ν ρεηµψλαο απφ Ηνχλην µέρξη Αχγνπζην θαη ε άλνημε απφ επηέµβξην µέρξη Ννέµβξην. Ο Ηνχιηνο έρεη ηελ πην ραµειή µέζε ζεξµνθξαζία. Οη µέζεο ζεξµνθξαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εµέξαο είλαη µεηαμχ 10 θαη 20 βαζµψλ Κειζίνπ (50 θαη 68 βαζµψλ F) ζην µεγαιχηεξν

3 µέξνο ηεο λφηηαο Απζηξαιίαο θαη γχξσ ζηνπο 30 βαζµνχο Κειζίνπ (µεηαμχ 70 θαη 80 βαζµψλ F) ζηηο βφξεηεο ηξνπηθέο πεξηνρέο. Θεξµνθξαζίεο θάησ απφ ην µεδέλ είλαη ζπάληεο θνληά ζηελ αθηή αιιά πνιιέο εζσηεξηθέο πεξηνρέο δνθηµάδνπλ ειαθξνχο παγεηνχο ηε λχρηα θαηά ην ρεηµψλα. ηηο αιπηθέο πεξηνρέο, νη ζεξµνθξαζίεο θαηεβαίλνπλ ηαθηηθά θάησ απφ ηνπο 0 βαζµνχο Κειζίνπ (32 F) θαη ην ρηφλη θαιχπηεη πεξηνρέο µε πςφµεηξν πάλσ απφ 1500 µέηξα γηα αξθεηνχο µήλεο ην ρξφλν. Ο Ηαλνπάξηνο θαη ν Φεβξνπάξηνο είλαη νη ζεξµφηεξνη µήλεο ζηε λφηηα Απζηξαιία, ελψ ζηηο ηξνπηθέο πεξηνρέο, ν Ννέµβξηνο θαη ν εθέµβξηνο είλαη νη ζεξµφηεξνη. Οη µέζεο ζεξµνθξαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εµέξαο είλαη πάλσ απφ 30 βαζµνχο Κειζίνπ (80 ή 90 F) ζηηο πεξηζζφηεξεο εζσηεξηθέο πεξηνρέο, θαη πιεζηάδνπλ ηνπο 40 βαζµνχο Κειζίνπ (104 F) ζε ηµήµαηα ηεο πηηθήο Απζηξαιίαο. Δίλαη πην ραµειέο (20-29 C/70 ή 80 F) θνληά ζηα λφηηα παξάιηα, ζε νξεηλέο πεξηνρέο θαη ζηελ Σαζµαλία. ΠΛΖΘΤΜΟ Ο εθηηκψκελνο κφληκνο πιεζπζκφο ηεο Απζηξαιίαο ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010 ήηαλ άηνκα. Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2005, ν πιεζπζκφο έρεη απμεζεί θαηά άηνκα ή θαηά 9,5% (θαηά κέζν φξν 1,8% αλά έηνο). Πάλσ απφ ην 75% ηνπ πιεζπζµνχ ηεο Απζηξαιίαο δεη ζε αζηηθά θέληξα, ηδηαίηεξα ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ πνιηηεηψλ θαη επηθξαηεηψλ θαηά µήθνο ηεο εχθνξεο αλαηνιηθήο παξάθηηαο πεδηάδαο θαη ηεο λνηηναλαηνιηθήο αθηήο. Ζ Απζηξαιία ζεσξείηαη ζπρλά σο «λέα» ρψξα αιιά ν πιεζπζµφο ηεο, φπσο πνιιψλ άιισλ ρσξψλ ζηνλ θφζµν, γεξλά δεδνµέλνπ φηη ην πξνζδφθηµν δσήο ζπλερίδεη λα βειηηψλεηαη. Ο πιεζπζµφο ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ πξνβιέπεηαη φηη ζα απμεζεί απφ πεξίπνπ 13,1% θαηά ην 2005 ζην 25,7% ην Σνλ Ηνχλην ηνπ 2010, ππήξραλ άηνκα ζε ειηθία εξγαζίαο (15 έσο 64 εηψλ), ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 1,36 εθαη. άηνκα ή 9,9% απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ Δπίζεο ππήξραλ άηνκα ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ, ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά άηνκα ή 14,0% απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2005, ελψ ε αλαινγία αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ήηαλ άλδξεο θαη γπλαίθεο. OIKONOMIA-ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Π ν ζ ν ζ η φ ε η ή ζ η α ο κ ε η α β ν ι ή ο ΑΔΠ 3,3 4,2 3,0 3,1 3,6 3,8 1,4 2,3 Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ 2,0 2,9 1,7 1,6 1,9 1,9-0,7 0,3 θαζαξφ εγρψξην πξντφλ ζε ηηκέο αγνξάο 3,0 3,9 2,5 2,6 3,1 3,4 0,6 1,6 ΑΔΠ (εθ. $Α) Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ ($Α) θαζαξφ εγρψξην πξντφλ ζε ηηκέο αγνξάο (εθ. $Α) (ζεκεηψλεηαη φηη ην νηθνλνκηθφ έηνο ζηελ Απζηξαιία αξρίδεη ηελ 1ε Ηνπιίνπ)

4 ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΣΟΜΔΧΝ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Γεσξγία - Γαζνθνκία - Αιηεία Δθ. $Α Δθ. $Α Δθ. $Α Δθ. $Α Δθ. $Α Δθ. $Α Δθ. $Α Δθ. $Α Δθ. $Α Γεσξγία Γαζνθνκία θαη Αιηεία ζχλνιν Δμφξπμε νξπθηά Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο εμφξπμεο ζχλνιν Βηνκεραλία Σξφθηκα,πνηά, θαπλφο ελδπζε Πξντφληα μπιείαο θαη ραξηηνχ Μέζα θαηαγξαθήο θαη εθηχπσζεο Πεηξέιαην,άλζξαθαο,ρεκηθά θαη θανπηζνχθ Με κεηαιιηθά πξντφληα εμφξπμεο κεηαιιηθά πξντφληα Μεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο ζχλνιν Τπεξεζίεο Ζιεθηξηζκνχ, Φπζηθνχ αεξίνπ, Ύδξεπζεο θαη Απνξξηκκάησλ ειεθηξηζκφο Φπζηθφ αέξην Ύδξεπζε θαη ππεξεζίεο Απνξξηκκάησλ ζχλνιν Καηαζθεπαζηηθέο ππεξεζίεο Υνλδξηθφ εκπφξην Ληαληθφ εκπφξην Τπεξεζίεο Ξελνδνρεηαθέο θαη Δζηίαζεο Μεηαθνξέο, Σαρπδξνκεία, Απνζήθεπζε Οδηθέο κεηαθνξέο Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο ηδεξνδξνκηθέο θαη άιιεο κεηαθνξέο Τπεξεζίεο Μεηαθνξάο, Σαρπδξνκηθέο θαη Απνζήθεπζεο ζχλνιν ΜΜΔ θαη Σειεπηθνηλσλίεο Υξεκαηνπηζησηηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο Τπεξεζίεο ηεγαζηηθέο Δπαγγεικαηηθέο, Δπηζηεκνληθέο θαη Σερληθέο ππεξεζίεο Τπεξεζίεο Γηνίθεζεο θαη Τπνζηήξημεο Τπεξεζίεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Αζθάιεηαο Τπεξεζίεο Δθπαίδεπζεο θαη Δπηκφξθσζεο Τπεξεζίεο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Σέρλεο θαη Τπεξεζίεο Φπραγσγίαο Άιιεο ππεξεζίεο ΑΔΠ

5 Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΟ Ζ απζηξαιηαλή νηθνλνκία αλαπηχρζεθε θαηά 2,3% ην Απμήζεηο ζεκεηψζεθαλ ζηελ πξνζηηζέκελε αμία ζε κηα ζεηξά βηνκεραληψλ ην κε πξψηε ηελ εμφξπμε (6,2%), ζηηο Δπαγγεικαηηθέο, Δπηζηεκνληθέο θαη Σερληθέο Τπεξεζίεο (3,8%), ζηελ Yγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη θνηλσληθή αζθάιηζε (3,6%), ζην ρνλδξηθφ εκπφξην (3,3%) θαη ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο (3%). Μεηά ηελ πηψζε ηνπ ΑΔΠ ζε φγθν ην , έρνπλ ππάξμεη 19 ρξφληα ζπλερνχο αλάπηπμεο. Καηά ην ην ΑΔΠ απμήζεθε θαηά 2,3%. Σν , ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ απμήζεθε θαηά 0,3% κεηά απφ κείσζε ην Οη ξπζκνί αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ θαη ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ γξάθεκα. Σν πνζνζηφ απνηακίεπζεο ησλ λνηθνθπξηψλ είλαη έλα άιιν βαζηθφ ζχλνιν ησλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ. Ζ απνηακίεπζε ησλ λνηθνθπξηψλ δελ κπνξεί λα κεηξεζεί άκεζα. Τπνινγίδεηαη αθαηξψληαο ηελ δαπάλε ηειηθήο θαηαλάισζεο ησλ λνηθνθπξηψλ απφ ην θαζαξφ δηαζέζηκν εηζφδεκα. Σν πνζνζηφ απνηακίεπζεο ησλ λνηθνθπξηψλ ήηαλ αξλεηηθφ ην έσο ην , πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ηα λνηθνθπξηά μφδεςαλ πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ απφθηεζαλ θαηά ηελ πεξίνδν απηή. Σν ην πνζνζηφ απνηακίεπζεο ησλ λνηθνθπξηψλ έγηλε θαη πάιη ζεηηθφ (0,1%) θαη ε ηάζε απηή ζπλερίζηεθε ην (8%). πνζνζηφ απνηακίεπζεο ησλ λνηθνθπξηψλ, ηξέρνπζεο ηηκέο

6 Οη ηδησηηθέο επελδχζεηο κεηψζεθαλ θαηά 2,5% ην , ζε ζχγθξηζε κε κείσζε -0,4% ην Οη ηδησηηθέο επελδχζεηο ζπλέβαιαλ θαηά -0,6% ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ. Οη επελδχζεηο ζε κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφ, θαζψο θαη κε νηθηζηηθέο θαηαζθεπέο κεηψζεθαλ θαηά -4,9% θαη -7,1% αληηζηνίρσο, ην Ηδησηηθέο επελδχζεηο Οη ζπλνιηθέο επελδχζεηο θαηνηθηψλ απμήζεθαλ θαηά 1,1% θαη ζπλέβαιαλ θαηά 0,1% ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ. Οη δεκφζηεο αθαζάξηζηεο επελδχζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ απμήζεθαλ θαηά 24,9% ην , κεηά απφ αχμεζε 6,7% ην Οη επελδχζεηο απφ δεκφζηεο εηαηξείεο απμήζεθαλ θαηά 13,1% θαη νη επελδχζεηο απφ ηε γεληθή θπβέξλεζε απμήζεθαλ θαηά 31,3% ην Οη δεκφζηεο επελδχζεηο ζπλέβαιαλ θαηά 1,3% ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ην ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Σν , ν ηνκέαο κε ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηνπ ΑΔΠ ήηαλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο κε πνζνζηφ 10,6. Ζ εμφξπμε έρεη απμεζεί σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ απφ 5% θαζ φιε ηε δεθαεηία ηνπ 1990% ζε 8,4% ην θαη είλαη ζήκεξα ν ηξίηνο κεγαιχηεξνο θιάδνο. πξνζηηζέκελε αμία, κεξίδην, θαη

7 ΗΟΛΟΓΗΜΟΗ H θαζαξή ζέζε ηεο Απζηξαιίαο ζην ηέινο Ηνπλίνπ ηνπ 2010 εθηηκάηαη ζε δηο $Α ζε ηξέρνπζεο ηηκέο, αχμεζε θαηά 696, 2 δηο $Α (10,0%) απφ ηηο 30 Ηνπλίνπ Ζ θαζαξή επελδπηηθή ζέζε ηεο Απζηξαιίαο ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010 ήηαλ 763,5 δηο $Α, (αχμεζε 8,5% ) ζε ζρέζε πξηλ απφ έλα ρξφλν. ΓΗΔΘΝΔ ΔΜΠΟΡΗΟ Ζ απμαλφκελε ζεκαζία ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ γηα ηελ απζηξαιηαλή νηθνλνκία απνδεηθλχεηαη απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα πνπ δείρλεη ηηο αλαινγίεο ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ εηζαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ ζε ηξέρνπζεο ηηκέο. Σν ην πνζνζηφ ησλ εηζαγσγψλ ήηαλ 20,2% θαη ην πνζνζηφ ησλ εμαγσγψλ αλήιζε ζε 19,8%. Δμαγσγέο θαη εηζαγσγέο, ηξέρνπζεο ηηκέο - ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ Απφ ην φγθνο ησλ εηζαγσγψλ έρεη απμεζεί πεξηζζφηεξν, έσο θαη 98,4%, ζε ζχγθξηζε κε αχμεζε 23,2% ζηνλ φγθν ησλ εμαγσγψλ. Ζ βξαδχηεξε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ πξνήιζε θπξίσο απφ ηελ αδχλακε αλάπηπμε ζηελ εμαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Δλψ νη εηζαγσγέο ζε φγθν απμάλνληαη ηαρχηεξα απφ ηηο εμαγσγέο, νη ηηκέο πνπ ιακβάλνληαη γηα εμαγσγέο απμάλνληαη ηαρχηεξα απφ ηηο ηηκέο πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηηο εηζαγσγέο. Οη φξνη εκπνξίνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ηηκψλ ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ εηζαγσγψλ. Μηα αχμεζε ζηνπο φξνπο εκπνξίνπ αληαλαθιά αχμεζε ζηηο ηηκέο εμαγσγψλ κε ηαρχηεξν ξπζκφ απφ ηηο ηηκέο εηζαγσγήο. Ζ ηζρπξή αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα αληαλαθιάηαη κε ηελ αχμεζε θαηά 38,2% ζηηο ηηκέο ησλ εμαγσγψλ θαη πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ εηζαγσγψλ θαηά 12,6. Σν , νη φξνη ηνπ εκπνξίνπ κεηψζεθαλ θαηά 4,8%.

8 Όξνη Δκπνξίνπ, ( = 100,0) Ζ Απζηξαιία θαηέρεη ηελ ηξίηε ζέζε ζηνλ Οηθνλνκηθφ Γείθηε Διεπζεξίαο 2011 (Index of Economic Freedom 2011) κε κέζε βαζκνινγία 82,5 ε νπνία είλαη πνιχ πάλσ απφ ηνλ πεξηθεξεηαθφ θαη παγθφζκην κέζν φξν. Ζ θαηάηαμε αληαλαθιά ηελ ηζρπξή επνπηεία θαη ηελ νξζή ξχζκηζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Απζηξαιίαο ε νπνία είρε αληηκεησπίζεη επηηπρψο ηελ αλαηαξαρή ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. Σν έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο θπβέξλεζεο θαη ην ζπλνιηθφ χςνο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ είλαη πνιχ ρακειφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα ησλ άιισλ κεγάισλ νηθνλνκηψλ. Ζ ρψξα έρεη κηα ηζρπξή παξάδνζε αλνίγκαηνο ζηηο παγθφζκηεο ζπλαιιαγέο θαη ηηο επελδχζεηο. Έλα αλεμάξηεην δηθαζηηθφ ζψκα πξνζηαηεχεη ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο θαη ην επίπεδν ηεο δηαθζνξάο είλαη ρακειφ. Ζ Απζηξαιία θαηείρε ηελ ηέηαξηε ζέζε ζηνλ θφζκν απφ ηηο 110 ρψξεο ζηνλ δείθηε ηνπ Legatum Institute 2010 Prosperity Index κεηά απφ ηελ ηε Ννξβεγία, ηε Γαλία θαη ηε Φηλιαλδία. Σα θξηηήξηα ζηνλ αλσηέξσ δείθηε ήηαλ: δεκνθξαηηθνί ζεζκνί, βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε, εθπαίδεπζε, επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη θαηλνηνκία, δηαθπβέξλεζε, πγεία, πξνζσπηθή ειεπζεξία, αζθάιεηα θαη αζθάιηζε θαη θνηλσληθφ θεθάιαην. Ζ Απζηξαιία επέηπρε ηηο αθφινπζεο θνξπθαίεο ηαμηλνκήζεηο: εθπαίδεπζε (2ε), πξνζσπηθή ειεπζεξία (4ε), θνηλσληθφ θεθάιαην (4ε), βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε (8ε) θαη δηαθπβέξλεζε (8ε). Ζ Απζηξαιία θαηαηάζζεηαη ζήκεξα ζηελ πέκπηε ζέζε απφ 57 νηθνλνκίεο ζηνλ δείθηε ηνπ World Economic Forum Financial Development Index. Ζ Απζηξαιία επέηπρε ηηο αθφινπζεο θνξπθαίεο ηαμηλνκήζεηο: νηθνλνκηθή πξφζβαζε (1ε), ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο (6ε), Σξάπεδεο (7ε) θαη κε ηξαπεδηθέο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο (8ε).

9 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ηελ δηαθήξπμε ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο ηεο Απζηξαιίαο πνπ δόζεθε ζηελ δεκνζηόηεηα ζηηο αξρέο ηνπ 2011πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: - Ζ θπβέξλεζε ζα ζπλερίζεη λα πηέδεη γηα έλα θηιφδνμν, πεξηεθηηθφ απνηέιεζκα ηνπ Γχξνπ ηεο Νηφρα πνπ νδεγεί ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ ζηε γεσξγία, βηνκεραλία θαη ππεξεζίεο. -Ζ θπβέξλεζε ζα ζπλερίζεη λα ζηεξίδεη ην θφξνπκ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο Αζίαο- Δηξεληθνχ (APEC) ην νπνίν ηδξχζεθε ην 1989 θαζψο έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ κέζνλ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Αζίαο- Δηξεληθνχ. Πην καθξνπξφζεζκα, ε Απζηξαιία θαη άιια κέιε ηνπ APEC πξνζβιέπνπλ ζην ζρεκαηηζκφ κηαο δψλεο ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ Αζίαο-Δηξεληθνχ. -Οη θαλφλεο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ αλαγλσξίδνπλ ξεηά ηελ επηζπκία γηα αχμεζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ εκπνξίνπ κε εκπνξηθέο ζπκθσλίεο. Ζ θπβέξλεζε δελ ζα εληαρζεί ζε θάζε ζπκθσλία εκπνξίνπ πνπ ππνιείπεηαη ησλ θξηηεξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ. -Ζ πξψηε πξνηεξαηφηεηα πεξηθεξεηαθψλ εκπνξηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο θπβέξλεζεο είλαη ε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP). χκθσλα κε ηελ θπβέξλεζε, ε εκπνξηθή πνιηηηθή ηεο Απζηξαιίαο ζα νδεγείηαη απφ ζπλερηδφκελεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ απνζθνπχλ ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαπξαγκάηεπζε γηα βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ εμαγσγέσλ ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ θαιχηεξε πνιηηηθή είλαη ε εγρψξηα νηθνλνκηθή κεηαξξχζκηζε πνπ απνβιέπεη ζηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Απζηξαιίαο. Βειηησκέλε πξφζβαζε ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ ζα επηδησρζεί φρη βάζεη ηεο πξνηηκεζηαθήο κεηαρείξηζεο, αιιά σο δπλαηφηεηα ησλ εμαγσγέσλ λα αληαγσλίδνληαη επί ίζνηο φξνηο κε άιιεο ρψξεο. ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ε Απζηξαιία ζα επηδηψμεη ην κέγηζην δπλαηφ άλνηγκα ησλ αγνξψλ αιιά ζα δελ θάλεη πίζσ ζηελ εζσηεξηθή κεηαξξχζκηζε, εθφζνλ άιιεο θπβεξλήζεηο αξλνχληαη λα κεηαξξπζκίζνπλ ηηο νηθνλνκίεο ηνπο. Ζ θπβέξλεζε ζα ζπλερίζεη λα πηέδεη γηα ηελ ππεξνρή ησλ πνιπκεξψλ εκπνξηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Ζ θπβέξλεζε ζα ζπλερίζεη λα επηδηψθεη πςειήο πνηφηεηαο, νινθιεξσκέλεο πεξηθεξεηαθέο θαη δηκεξείο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο κφλν φηαλ πξνζθέξνπλ θαζαξφ φθεινο ζηελ Απζηξαιία θαη δελ εκπνδίδνπλ ηελ πξφνδν ζην κέησπν πνιπκεξψλ ζπκθσληψλ. ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ε θπβέξλεζε ζα επηδηψμεη ηε κείσζε δαζκνινγηθψλ θξαγκψλ θαη ησλ πνζνηηθψλ πεξηνξηζκψλ ζηηο εμαγσγέο απζηξαιηαλψλ πξντφλησλ θαζψο θαη ηελ κείσζε ησλ κε δαζκνινγηθψλ εκπνδίσλ ζηα ζχλνξα θαη πεξηνξηζκψλ πνπ είλαη επηδήκηα γηα ην εκπφξην ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ζε εκπνξεχκαηα.

10 Ζ θπβέξλεζε ζα ζπλερίζεη λα παξέρεη ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πνπ είλαη πξφζπκεο λα αλαιάβνπλ νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα ακνηβαία επσθειέο εκπφξην. πλερίδνληαο ηελ απνηειεζκαηηθή Τπεξεζία Καξαληίλαο, ε θπβέξλεζε δελ ζα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη σο πιάγην πξνζηαηεπηηθφ κέζν. Οκνίσο, ελψ ε θπβέξλεζε ζα επηδηψμεη ηε ζπκπεξίιεςε ηεο εξγαζηαθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πξνηχπσλ ζηηο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο, δελ ζα ηα ρξεζηκνπνηήζεη σο ζπγθεθαιπκκέλν κέζν πξνζηαζίαο θαηά ησλ εηζαγσγψλ. Ξέλεο επηρεηξήζεηο πνπ επελδχνπλ ζηελ Απζηξαιία ζα έρνπλ ην ίδην λνκηθφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο εκπνξίνπ θαη επελδχζεσλ ηεο Austrade ζα εζηηαζηνχλ εθ λένπ. Θα δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο δηεπθφιπλζεο ζπλαιιαγψλ ζε αλαδπφκελεο αγνξέο φπσο ε Μνγγνιία, Κνινκβία, κέξε ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Οη πξνηεξαηφηεηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο ηεο Απζηξαιίαο ζα επαλεμεηάδνληαη εηεζίσο ππφ ην θσο ηεο πξνφδνπ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, θαζψο θαη ησλ λέσλ επθαηξηψλ γηα ηελ πεξαηηέξσ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ. Ζ ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή κεηαξξχζκηζε ζα ζπλερηζηεί αλεμάξηεηα απφ ηελ πξφνδν ζηηο δηεζλείο εκπνξηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. Ζ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαγσγηθφηεηαο γηα ηηο δηκεξείο θαη πεξηθεξεηαθέο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο πνπ δεκνζηεχηεθε ζηα ηέιε ηνπ 2010 εμεηάζηεθε ζηελά ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ Οη εμαγσγέο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Απζηξαιίαο ην 2010 απμήζεθαλ θαηά 13,7% θαη αλήιζαλ ζε επίπεδα ξεθφξ ( 284 δηζεθ. Α$). Σν εκπνξηθφ πιεφλαζκα ηεο Απζηξαιίαο ην Γεθέκβξην 2010 αλήιζε ζε 2 δηζεθ. Α$. Ο Γεθέκβξηνο ήηαλ ν έλαηνο κήλαο ζηελ ζεηξά πνπ ζεκεηψζεθε εκπνξηθφ πιεφλαζκα, ζεκαηνδνηψληαο ηε κεγαιχηεξε δηαδξνκή κεληαίσλ εκπνξηθψλ πιενλαζκάησλ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ Ζ Απζηξαιία θαηέγξαςε εηήζην εκπνξηθφ πιεφλαζκα χςνπο 16,567 δηζεθ. Α$ ην 2010, κηα ζεκαληηθή κεηαζηξνθή απφ ηα ειιείκκαηα ησλ 3,7 δηζεθ. Α$ ην 2009, ησλ 8,6 δηζεθ. Α$ ην 2008 θαη ησλ 21,4 δηζεθ. Α$ ην Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηελ Απζηξαιία αλακέλεηαη λα επηηαρπλζεί ζην κέιινλ, δεδνκέλνπ φηη ε δήηεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηεο Απζηξαιίαο απμάλεηαη ελ κέζσ ηεο παγθφζκηαο αλάθακςεο θαη εηδηθφηεξα ηεο δήηεζεο απφ ηελ Κίλα θαη ηελ Ηλδία. χκθσλα κε έθζεζε ηνπ Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences, νη εμαγσγέο ελέξγεηαο θαη νξπθηψλ πξντφλησλ ηεο Απζηξαιίαο ην 2010 αλήιζαλ ζε επίπεδν ξεθφξ 165 δηζεθ. $Α, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 25% ζε ζρέζε κε ην 2009 αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ ζπλερή πςειή δήηεζε απφ ηνπο θπξηφηεξνπο εκπνξηθνχο εηαίξνπο ηεο ρψξαο φπσο ε Κίλα, ε Ηαπσλία θαη ε Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο. Μεζνπξφζεζκα, ηα έζνδα απφ ηηο εμαγσγέο ελέξγεηαο θαη ησλ νξπθηψλ ηεο Απζηξαιίαο πξνβιέπεηαη λα παξακείλνπλ ζε ηζηνξηθά πςειά επίπεδα θαζψο ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ επέθηαζε ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο θαη ησλ ππνδνκψλ. Απφ ην , νη εηζαγσγέο ηεο Απζηξαιίαο απμήζεθαλ θαηά 10% εηεζίσο. Σν , νη εηζαγσγέο βηνκεραληθψλ πξντφλησλ αλήιζαλ ζην 65,3% ελψ ησλ "πξσηνγελψλ

11 πξντφλησλ" ζην 19,8%. Σν εμσηεξηθφ εκπφξην ηεο Απζηξαιίαο έρεη εζηηαζηεί θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηηο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο ηεο Αζίαο, θπξίσο ζηελ Κίλα. Οη εηζαγσγέο ελφο επξέσο θάζκαηνο βηνκεραληθψλ θαη θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ απφ ηηο ρψξεο απηέο (ειεθηξνληθά είδε επξείαο θαηαλάισζεο, παηρλίδηα, πθάζκαηα, είδε έλδπζεο θαη ππφδεζεο), έρνπλ απμεζεί θαη αλακέλεηαη φηη νη πξνκεζεπηέο απφ ηηο ρψξεο απηέο ζα ζπλερίζνπλ λα απνηεινχλ ηζρπξνχο αληαγσληζηέο γηα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο ζηελ αγνξά. Οη θπξηφηεξνη θίλδπλνη γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Απζηξαιίαο ζρεηίδνληαη κε ηηο παγθφζκηεο πξννπηηθέο. Δάλ ε παγθφζκηα αλάθακςε θαζπζηεξήζεη θαη ε δήηεζε απφ ηελ Κίλα γηα εκπνξεχκαηα κεησζεί, νη φξνη εκπνξίνπ ηεο Απζηξαιίαο ζα επηδεηλσζνχλ ζεκαληηθά. Δπηπιένλ, νη αλεζπρία γηα ηε δεκνζηνλνκηθή βησζηκφηεηα ηεο Δπξψπεο ζα κπνξνχζε λα δηαηαξάμεη ηηο παγθφζκηεο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαη λα απμήζεη ην θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ γηα Απζηξαινχο δαλεηνιήπηεο. ην εγρψξην κέησπν, ε πηψζε ζηηο ηηκέο ησλ θαηνηθηψλ ζα κπνξνχζε λα πιήμεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ θαη λα επηβξαδχλεη ηελ αλάθακςε θαη ν ηνκέαο ηεο εμφξπμεο κπνξεί λα έρεη κηα κεγαιχηεξε απφ ηελ αλακελφκελε επίπησζε ζηνλ πιεζσξηζκφ. ΔΞΑΓΧΓΔ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ (2009,2010) χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ε ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Απζηξαιίαο, νη ζπλνιηθέο εμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Απζηξαιίαο ην 2009 αλήιζαλ ζε 249,862 εθ. $Α ελψ ην 2010 αλήιζαλ ζε 284,098 εθ. $Α παξνπζηάδνληαο απμεζε θαηά 13,7%. Οη ζπλνιηθέο εηζαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Απζηξαιίαο ην 2009 αλήιζαλ ζε 253,912 εθ. $Α ελψ ην 2010 αλήιζαλ ζε 267,531 εθ. $Α παξνπζηάδνληαο απμεζε θαηά 5,4%. ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ (εθ. $Α) ΔΞΑΓΧΓΔ ΔΗΑΓΧΓΔ ΗΟΕΤΓΗΟ % κεηαβνιή , , , , ,050 16,567 Όζνλ αθνξά ζηηο εμαγσγέο θαηά ην 2010, ην ζχλνιν ησλ πξσηνγελψλ πξντφλησλ απνηεινχζαλ ην 58,5% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ, νη ππεξεζίεο ην 18,6%, ηα βηνκεραληθά πξντφληα ην 14,2%, θαη ηα ππφινηπα ην 8,7%. Όζνλ αθνξά ζηηο εηζαγσγέο θαηά ην 2010, ην ζχλνιν ησλ πξσηνγελψλ πξντφλησλ απνηεινχζαλ ην 16,2% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ, νη ππεξεζίεο ην 21,5%, ηα βηνκεραληθά πξντφληα ην 59,5%, θαη ηα ππφινηπα ην 2,9%.

12 ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΔΗΓΟ (εθ. $Α) ΔΞΑΓΧΓΔ % κεηαβνιή χλνιν πξσηνγελψλ πξντφλησλ ,1 Μή επεμ. ηξφθηκα ,8 Δπεμ. ηξφθηκα ,2 νξπθηά ,6 θαχζηκα ,1 άιια ,5 χλνιν βηνκεραληθψλ πξντφλησλ ,4 STM (εθηφο ληθειίνπ) (α) ,1 ETM (β) ,5 Άιια αγαζά (ζπκπεξ. ρξπζνχ) ,0 Τπεξεζίεο ,2 ΤΝΟΛΟ ΔΞΑΓΧΓΧΝ ,7 ΔΗΑΓΧΓΔ χλνιν πξσηνγελψλ πξντφλησλ ,7 Μή επεμ. ηξφθηκα ,5 Δπεμ. ηξφθηκα ,1 νξπθηά ,9 θαχζηκα ,5 άιια ,5 χλνιν βηνκεραληθψλ πξντφλησλ ,4 STM (εθηφο ληθειίνπ) (α) ,5 ETM (β) ,0 Άιια αγαζά (ζπκπεξ. ρξπζνχ) ,5 Τπεξεζίεο ,2 ΤΝΟΛΟ ΔΞΑΓΧΓΧΝ ,4 (α) STM - Simply transformed manufactures. (β) ETM - Elaborately transformed manufactures.

13 Όζνλ αθνξά ζηηο εμαγσγέο αγαζψλ ηεο Απζηξαιίαο ην 2010 θαηά γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα, ην 67,3% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ θαηεπζχλζεθε ζηελ Α. Αζία, ην 8,9% ζηελ Δπξψπε, ην 2,8% ζηελ Μ.Αλαηνιή, ην 4,8% ζηελ Χθεαλία, ην 6% ζηελ Ακεξηθή θαη ην 10,2% ζηηο ππφινηπεο πεξηνρέο. ΔΞΑΓΧΓΔ ΑΓΑΘΧΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΚΑΗ ΚΤΡΗΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΔΣΑΗΡΟΤ (εθ. $Α) % κεηαβνιή ΑΦΡΗΚΖ ,9 ΑΜΔΡΗΚΖ ,2 ΚΑΝΑΓΑ ,4 ΖΠΑ ,7 Λ. ΑΜΔΡΗΚΖ ,6 ΑΝ. ΑΗΑ ,1 ΚΗΝΑ ,2 ΥΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ,1 ΗΑΠΧΝΗΑ ,9 Ν.ΚΟΡΔΑ ,6 ΣΑΗΒΑΝ ,8 ΑΔΑΝ ,3 ΗΝΓΟΝΖΗΑ ,5 ΜΑΛΑΗΗΑ ,1 ΦΗΛΗΠΠΗΝΔ ,9 ΗΓΚΑΠΟΤΡΖ ,4 ΣΑΗΛΑΝΓΖ ,2 ΔΤΡΧΠΖ ,1 Δ. ΔΝΩΗ ,5 ΓΑΛΛΗΑ ,8 ΓΔΡΜΑΝΗΑ ,8 IΣΑΛΗΑ ,1 ΟΛΛΑΝΓΗΑ ,7 ΖΝ.ΒΑΗΛΔΗΟ ,9 Μ.ΑΝΑΣΟΛΖ ,9. ΑΡΑΒΗΑ ,3 ΧΚΔΑΝΗΑ ,9 Ν.ΕΖΛΑΝΓΗΑ ,1 Ν. ΑΗΑ ,5 ΗΝΓΗΑ ,4 ΤΝΟΛΟ ΔΞΑΓΧΓΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ,3

14 Όζνλ αθνξά ζηηο εηζαγσγέο αγαζψλ ηεο Απζηξαιίαο ην 2010 θαηά γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα, ην 52,1% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ πξνήιζε απφ ηελ Α. Αζία, ην 19,9% απφ ηελ Δπξψπε, ην 5% απφ ηελ Χθεαλία, ην 14,5% απφ ηελ Ακεξηθή θαη ην 8,1% απφ ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο. ΔΗΑΓΧΓΔ ΑΓΑΘΧΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΚΑΗ ΚΤΡΗΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΔΣΑΗΡΟΤ (εθ. $Α) % κεηαβνιή ΑΦΡΗΚΖ ,9 ΑΜΔΡΗΚΖ ,1 ΚΑΝΑΓΑ ,8 ΖΠΑ ,3 Λ. ΑΜΔΡΗΚΖ ,8 ΑΝ. ΑΗΑ ,0 ΚΗΝΑ ,7 ΥΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ,1 ΗΑΠΧΝΗΑ ,9 Ν.ΚΟΡΔΑ ,8 ΣΑΗΒΑΝ ,9 ΑΔΑΝ ,9 ΗΝΓΟΝΖΗΑ ,5 ΜΑΛΑΗΗΑ ,8 ΦΗΛΗΠΠΗΝΔ ,3 ΗΓΚΑΠΟΤΡΖ ,4 ΣΑΗΛΑΝΓΖ ,3 ΔΤΡΧΠΖ ,0 Δ. ΔΝΩΗ ,7 ΓΑΛΛΗΑ ,5 ΓΔΡΜΑΝΗΑ ,2 IΣΑΛΗΑ ,1 ΟΛΛΑΝΓΗΑ ,9 ΖΝ.ΒΑΗΛΔΗΟ ,3 Μ.ΑΝΑΣΟΛΖ ,1. ΑΡΑΒΗΑ ,6 ΧΚΔΑΝΗΑ ,7 Ν.ΕΖΛΑΝΓΗΑ ,7 Ν. ΑΗΑ ,2 ΗΝΓΗΑ ,1 ΤΝΟΛΟ ΔΗΑΓΧΓΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ,4

15 ΤΝΘΔΖ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ( ) (ζεκεηώλεηαη όηη ην νηθνλνκηθό έηνο ζηελ Απζηξαιία αξρίδεη ηελ 1ε Ινπιίνπ) Καηά ην , ε αμία ηνπ ζπλνιηθνχ εκπνξίνπ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Απζηξαιίαο κεηψζεθε θαηά 8,7% (512,2 δηζεθ. $Α) ζε ζρέζε κε ην Σν εκπνξηθφ ηζνδχγην θαηά ην παξνπζίαζε έιιεηκκα 3,8 δηζεθ. $Α ελψ ην πξνεγνχκελν έηνο παξνπζίαζε πιεφλαζκα 7,6 δηζεθ. $Α. Οη εμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κεηψζεθαλ θαηά 10,6% (254,2 δηζεθ. $Α). Οη εηζαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κεηψζεθαλ θαηά 6,8% (258 δηζεθ. $Α). Καηά ην , νη φξνη εκπνξίνπ γηα ηελ Απζηξαιία κεηψζεθαλ θαηά 4,4% θαζψο νη ηηκέο εμαγσγψλ κεηψζεθαλ θαηά 15,1% ελψ νη ηηκέο εηζαγσγψλ κεηψζεθαλ θαηά 11,2%. Καηά ην , νη εμαγσγέο ησλ πξσηνγελψλ πξντφλησλ κεηψζεθαλ θαηά 14,3% (138,4 δηζεθ. $Α), ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαηά 11,1% (39 δηζεθ. $Α), ησλ ππνινίπσλ πξντφλησλ (ζπκπ. ηνπ ρξπζνχ) κεηψζεθαλ θαηά 8% (23,3 δηζεθ. $Α) θαη ησλ ππεξεζηψλ θαηά 0,2% (52,8 δηζεθ. $Α). Καηά ην , νη εηζαγσγέο ησλ πξσηνγελψλ πξντφλησλ κεηψζεθαλ θαηά 7,5% (40,3 δηζεθ. $Α), ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαηά 6% (150,2 δηζεθ. $Α), ησλ ππνινίπσλ πξντφλησλ κεηψζεθαλ θαηά 19,3% (13,1 δηζεθ. $Α) θαη ησλ ππεξεζηψλ θαηά 4,8% (53,5 δηζεθ. $Α). Καηά ην , ε Κίλα απνηέιεζε ηνλ θπξηφηεξν εκπνξηθφ εηαίξν ηεο Απζηξαιίαο κε κεξίδην 17,6% (90,3 δηζεθ. % $Α) ηνπ ζπλφινπ ηνπ εκπνξίνπ ηεο ρψξαο. Ζ Ηαπσλία θαηείρε ηελ δεχηεξε ζέζε κε κεξίδην 11,5% (58,9 δηζεθ. $Α). Σελ ηξίηε ζέζε θαηείραλ νη ΖΠΑ κε κεξίδην 9,6% (48,9 δηζεθ. $Α). Όζνλ αθνξά ζηνλ πξννξηζκφ ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο Απζηξαιίαο, ε Κίλα θαηείρε ηελ πξψηε ζέζε κε κεξίδην 20,6% (52,3 δηζεθ. $Α) ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ παξνπζηάδνληαο αχμεζε 17,8%. Ζ Ηαπσλία θαηείρε ηελ δεχηεξε ζέζε κε κεξίδην 15,3% (39 δηζεθ. $Α) παξνπζηάδνληαο κείσζε 29,1%. Ζ Ηλδία θαηείρε ηελ ηξίηε ζέζε κε κεξίδην 7,8% (19,8 δηζεθ. $Α) παξνπζηάδνληαο αχμεζε 5,3%. Όζνλ αθνξά ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ εηζαγσγψλ ηεο Απζηξαιίαο, ε Κίλα θαηείρε ηελ πξψηε ζέζε κε κεξίδην 14,7% (38 δηζεθ. $Α) ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ παξνπζηάδνληαο κείσζε 1,5%. Οη ΖΠΑ θαηείραλ ηελ δεχηεξε ζέζε κε κεξίδην 13,2% (34,1 δηζεθ. $Α) παξνπζηάδνληαο κείσζε 8,3%. Ζ Ηαπσλία θαηείρε ηελ ηξίηε ζέζε κε κεξίδην 7,7% (19,9 δηζεθ. $Α) παξνπζηάδνληαο κείσζε 2%. Παξαηίζεληαη θαησηέξσ αλαιπηηθνί πίλαθεο ζρεηηθά κε ηελ ζχλζεζε ηνπ εκπνξίνπ ηεο Απζηξαιίαο θαηά ην

16 ΕΜΠΟΡΘΟ ΑΤΣΡΑΛΘΑ (BALANCE OF PAYMENTS BASIS) % Μεηαβνιή / % 5 ΔΣΖ ΣΑΖ (εθ. $Α) εμαγσγέο αγαζά ,0 10,8 ππεξεζίεο ,2 6,8 ζχλνιν αγαζψλ & ππεξεζηψλ ,6 9,9 εηζαγσγέο αγαζά ,3 7,2 ππεξεζίεο ,8 7,6 ζχλνιν αγαζψλ & ππεξεζηψλ ,8 7,3 ζχλνιν εκπνξίνπ αγαζά ,2 8,9 ππεξεζίεο ,6 7,2 ζχλνιν αγαζψλ & ππεξεζηψλ ,7 8,5 ηζνδχγην αγαζά ππεξεζίεο ,950-3, ζχλνιν αγαζψλ & ππεξεζηψλ

17 ΟΗ ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ 25 ΔΞΑΓΧΓΔ ΑΓΑΘΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ (εθ. Α$) % ΠΡΟΨΌΝ ΜΔΣΑΒΟΛΖ / χλνιν ,6 1 ΛΗΘΑΝΘΡΑΚΔ ,4 2 ΗΓΖΡΟΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ,5 ΤΜΠΤΚΝΧΜΑΣΑ 3 ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΣΖΝ ,6 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 4 ΥΡΤΟ ,3 5 ΠΡΟΧΠΗΚΔ ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ,9 (ΔΚΣΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ) 6 ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ,5 7 ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ ,7 8 ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ ΚΑΗ ,3 ΑΛΟΤΜΗΝΑ 9 ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ ΥΑΛΚΟΤ ,6 10 ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ ,4 11 ΒΟΓΗΝΟ ΚΡΔΑ ,6 12 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΚΑΗ ΣΑ ,5 ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 13 ΗΣΑΡΗ ,4 14 ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ,8 ΤΠΖΡΔΗΔ 15 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ,3 16 ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ,2 17 ΔΠΗΒΑΣΗΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ,5 18 ΥΑΛΚΟ ,5 19 ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ,8 20 ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΑ ΠΟΣΑ ,7 21 ΑΛΛΔ ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ,8 22 ΚΡΔΑ (ΔΚΣΟ ΒΟΓΗΝΟΤ) ,7 23 ΜΑΛΛΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΕΧΗΚΔ ΣΡΗΥΔ ,1 24 ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ,0 25 ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ,9

18 ΟΗ ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ 25 ΔΗΑΓΧΓΔ ΑΓΑΘΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ (εθ. Α$) ΠΡΟΨΌΝ % ΜΔΣΑΒΟΛΖ / χλνιν ,8 1 ΠΡΟΧΠΗΚΔ ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ,6 (ΔΚΣΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ) 2 ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ,3 3 ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ,8 4 ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ,3 5 ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΚΔ ,3 ΤΠΖΡΔΗΔ 6 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΚΑΗ ΣΑ ,5 ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 7 ΥΡΤΟ ,3 8 ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΑΗ ,0 ΜΔΡΖ 9 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ ,3 10 ΔΗΓΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ,1 11 ΔΠΗΒΑΣΗΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ,3 12 ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ,5 ΤΠΖΡΔΗΔ 13 ΠΛΖΡΧΜΔ ΓΗΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ,9 14 ΑΝΣΛΗΔ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ,9 15 ΟΘΟΝΔ ΚΑΗ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΟΗ ΓΔΚΣΔ ,4 16 ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ,5 17 ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΑ ,7 ΔΡΓΟΛΖΠΣΗΚΑ ΔΡΓΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΟΜΔ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΟΤ, Μ.Α.Κ. 18 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ,4 19 ΠΑΗΓΗΚΑ ΑΜΑΞΑΚΗΑ, ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ, ΠΑΗΓΝΗΑ ,7 ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΑ ΔΗΓΖ 20 ΔΠΗΠΛΑ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ ,9 21 ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ,9 22 ΜΔΡΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ,1 23 ΖΛΔΚΣΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ,1 24 ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΑΗ ΦΤΞΖ ΚΑΗ ,6 ΜΔΡΖ 25 ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΑΠΟ ΚΑΟΤΣΟΤΚ ,3

19 ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΓΑΘΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΧΣΟΤ ΓΔΚΑ ΔΣΑΗΡΟΤ ΟΗ 10 ΚΤΡΗΟΣΔΡΟΗ ΔΞΑΓΧΓΗΚΟΗ ΠΡΟΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ (εθ. Α$) ΑΓΑΘΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΝΟΛΟ ΜΔΡΗΓΗΟ Καηάηαμε (% ) Κίλα ,6 1 Ηαπσλία ,3 2 Ηλδία ,8 3 Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο ,2 4 Ζλ. Πνιηηείεο ,8 5 Ζλ. Βαζίιεην ,4 6 Ν.Εειαλδία ,4 7 ηγθαπνχξε ,0 8 Σατβάλ ,9 9 Σατιάλδε ,3 10 χλνιν εμαγσγψλ ,0 APEC ,7 ASEAN ,0 Δπξσπατθή Έλσζε ,6 OECD ,4 ΟΗ 10 ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ ΥΧΡΔ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΔΗΑΓΧΓΧΝ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ (εθ. Α$) ΑΓΑΘΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΝΟΛΟ ΜΔΡΗΓΗΟ Καηάηαμε (% ) Κίλα ,7 1 Ζλ. Πνιηηείεο , 2 2 Ηαπσλία ,7 3 Σατιάλδε ,6 4 ηγθαπνχξε ,5 5 Γεξκαλία ,7 6 Ζλ. Βαζίιεην ,0 7 Ν.Εειαλδία ,8 8 Μαιαηζία ,7 9 Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο ,9 10 χλνιν εηζαγσγψλ ,0 APEC ,0 ASEAN ,5 Δπξσπατθή Έλσζε ,8 OECD ,2

20 ΟΗ ΚΤΡΗΟΣΔΡΟΗ 10 ΔΜΠΟΡΗΚΟΗ ΔΣΑΗΡΟΗ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ (εθ. Α$) ΑΓΑΘΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΝΟΛΟ ΜΔΡΗΓΗΟ (% ) ΚΑΣΑ- ΣΑΞΖ Κίλα ,61 Ηαπσλία ,52 Ζλ. Πνιηηείεο ,63 Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο ,04 Ηλδία ,45 ηγθαπνχξε ,36 Ζλ. Βαζίιεην ,27 Ν.Εειαλδία ,18 Σατιάλδε ,09 Γεξκαλία ,9 10 χλνιν εκπνξίνπ ,0 APEC ASEAN Δπξσπατθή Έλσζε OECD ,8 15,3 14,7 47,8

21 ΔΞΑΓΧΓΔ ΑΓΑΘΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΔ ΥΧΡΔ & ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ (εθ. Α$) Δπηιεγκέλεο ρψξεο ΜΔΡΗΓΗΟ (% ) % ΜΔΣΑΒΟΛΖ / % 5 ΔΣΖ ΣΑΖ Βέιγην & Λνπμεκβνχξγν ,5-14,5 4,8 Μπξνπλέτ ,0-7,1 1,4 Καλαδάο ,8-11,8-2,2 ΥΗιή ,2-24,1 19,1 Κίλα ,6 17,8 27,0 Φίηδη ,2-11,9-3,4 Γαιιία ,7-26,3 6,2 Γεξκαλία ,1-16,0 6,2 Διιάο ,0-24,0-2,6 Υνλγθ Κνλγθ ,7-10,0 1,0 Ηλδία ,8 5,3 23,6 Ηλδνλεζία ,2 3,6 4,6 Ηξιαλδία ,2-4,6 1,6 Ηηαιία ,5-32,9-4,8 Ηαπσλία ,3-29,1 9,3 Μαιαηζία ,9-11,8 6,6 Μεμηθφ ,3-16,7 1,2 Κάησ Υψξεο ,0-29,7 3,0 Ν.Εειαλδία ,4-5,8-1,2 Ννξβεγία ,1 15,4-0,4 Παπνχα Νέα Γνπτλέα ,0 20,3 9,2 Πεξνχ ,1-15,6 21,7 Φηιηππίλεο ,6-14,9 11,0 Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο ,2-12,8 12,4 Ρσζζηθή Οκνζπνλδία ,3-18,9 20,4 ηγθαπνχξε ,0-11,7 7,1 Ν. Αθξηθή ,9-11,8 2,4 νπεδία ,3-14,9 6,5 Διβεηία ,4-27,5 11,5 Σατβάλ ,9-14,8 7,6 Σατιάλδε ,3-3,4 5,5 Ζλ. Βαζίιεην ,4-28,7 6,4 Ζλ. Πνιηηείεο ,8-15,1 2,5 Βηεηλάκ ,9 19,9 19,4 Οκάδεο Υσξψλ APEC ,7-8,9 10,5 ASEAN ,0-5,2 7,1 Κεληξηθή Ακεξηθή & Καξατβηθή ,2 48,2 11,7 Δπξσπατθή Έλσζε (από ην ) ,6-25,2 3,7 OECD ,4-21,9 6,0 Γεσγξαθηθέο Πεξηθέξεηεο Αθξηθή (ζπκπ. Αηγχπηνπ) ,9-14,3 4,7 Ακεξηθή ,4-13,1 3,9 Αζία (εθηφο Αηγχπηνπ) ,8-8,1 13,7 Δπξψπε ,8-25,3 4,5 Χθεαλία ,2-1,7 0,6 Άιιν ,9-12,8-1,3 χλνιν ,0-10,6 9,9

22 ΔΗΑΓΧΓΔ ΑΓΑΘΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΔ ΥΧΡΔ & ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ (εθ. Α$) % ΜΔΡΗΓΗΟ ΜΔΣΑΒΟΛΖ % / (%) 5 ΔΣΖ ΣΑΖ Δπηιεγκέλεο ρψξεο Βέιγην & Λνπμεκβνχξγν ,7-7,4 6,5 Μπξνπλέτ ,4-9,2 5,1 Καλαδάο ,0-25,0 2,2 ΥΗιή ,5 46,4 49,2 Κίλα ,7-1,5 13,6 Φίηδη ,4 3,5 4,5 Γαιιία ,9-10,7-0,7 Γεξκαλία ,7-1,7 5,2 Διιάο ,2 12,0 5,1 Υνλγθ Κνλγθ ,1-13,7 1,4 Ηλδία ,0-13,4 13,3 Ηλδνλεζία ,4-1,0 7,5 Ηξιαλδία ,2 5,3 8,1 Ηηαιία ,2-6,9 4,3 Ηαπσλία ,7-2,0 1,5 Μαιαηζία ,7 1,2 7,7 Μεμηθφ ,5-6,7 10,5 Κάησ Υψξεο ,0-2,9 7,6 Ν.Εειαλδία ,8-2,2 7,1 Ννξβεγία ,2-22,6 9,6 Παπνχα Νέα Γνπτλέα ,3-1,0 11,4 Πεξνχ ,1 34,6 22,8 Φηιηππίλεο ,4-12,3-1,1 Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο ,9 5,8 5,4 Ρσζζηθή Οκνζπνλδία ,2-26,3 36,6 ηγθαπνχξε ,5-20,0 8,1 Ν. Αθξηθή ,5-17,4-2,8 νπεδία ,9-13,1 1,8 Διβεηία ,4-10,4 10,4 Σατβάλ ,4-16,7-0,1 Σατιάλδε ,6 14,1 24,1 Ζλ. Βαζίιεην ,0-26,0 3,4 Ζλ. Πνιηηείεο ,2-8,3 4,8 Βηεηλάκ ,5-24,9 2,4 Οκάδεο Υσξψλ APEC ,0-4,8 7,8 ASEAN ,5-5,9 10,4 Κεληξηθή Ακεξηθή & Καξατβηθή ,4-10,8 11,7 Δπξσπατθή Έλσζε ,8-11,1 4,3 OECD ,2-7,6 4,6 Γεσγξαθηθέο Πεξηθέξεηεο Αθξηθή (ζπκπ. Αηγχπηνπ) ,2 13,8 6,4 Ακεξηθή ,1-9,3 5,5 Αζία (εθηφο Αηγχπηνπ) ,4-3,8 8,5 Δπξψπε ,3-11,4 5,1 Χθεαλία ,8-1,6 7,8 Άιιν ,2-20,6 13,8 χλνιν ,0-6,8 7,3

23 ΔΞΑΓΧΓΔ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΓΑΘΧΝ (εθ. Α$) % 5 ΔΣΖ ΣΑΖ χλνιν πξσηνγελψλ αγαζψλ ,9% Με επεμεξγαζκέλα ηξφθηκα ,2% Δπεμεξγαζκέλα ηξφθηκα ,0% Καχζηκα ,0% Οξπθηά ,8% Άιια ,9% χλνιν βηνκεραληθψλ αγαζψλ ,5% STM (εθηφο ληθειίνπ)* ,7% ETM** ,9% Άιια ,5% χλνιν εμαγσγψλ αγαζψλ ,9% *Simply transformed manufactures **Elaborately transformed manufactures ΔΗΑΓΧΓΔ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΓΑΘΧΝ (εθ. Α$) % 5 ΔΣΖ ΣΑΖ χλνιν πξσηνγελψλ αγαζψλ ,7% Με επεμεξγαζκέλα ηξφθηκα ,2% Δπεμεξγαζκέλα ηξφθηκα ,0% Καχζηκα ,1% Οξπθηά ,0% Άιια ,6% χλνιν βηνκεραληθψλ αγαζψλ ,9% STM* ,6% ETM** ,9% Άιια ,9% χλνιν εηζαγσγψλ αγαζψλ ,3% χλνιν εκπνξίνπ αγαζψλ ,0% *Simply transformed manufactures **Elaborately transformed manufactures

24 ΔΞΑΓΧΓΔ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΓΑΘΧΝ (ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟ ΔΣΟ) χλνιν πξσηνγελψλ αγαζψλ 24,3 23,4 6,8 11,5 41,4-14,3% Με επεμεξγαζκέλα ηξφθηκα -1,2-2,7-14,6 11,9 42,0-18,0% Δπεμεξγαζκέλα ηξφθηκα 11,1-0,7 4,5-1,2 6,7-13,4% Καχζηκα 43,3 32,6-0,1 15,4 71,9-26,3% Οξπθηά 33,3 44,4 23,2 15,8 27,6 2,4% Άιια -0,3 3,2 8,3-7,6-9,7 1,4% χλνιν βηνκεραληθψλαγαζψλ 6,6 12,5 11,2 3,0-3,3-11,1% STM (εθηφο ληθειίνπ)* 6,8 22,7 21,2-0,1-6,7-13,5% ETM** 6,5 8,2 6,5 4,7-1,5-9,9% Άιιν 2,7 22,4 27,3-1,6 19,6-8,0% χλνιν εμαγσγψλ αγαζψλ 16,3 20,3 10,2 7,6 27,6-13,0% *Simply transformed manufactures **Elaborately transformed manufactures ΔΗΑΓΧΓΔ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΓΑΘΧΝ (ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟ ΔΣΟ) χλνιν πξσηνγελψλ αγαζψλ 30,9 29,2 8,0 27,5 2,2-7,5% Με επεμεξγαζκέλα ηξφθηκα 7,3 11,5 18,2-0,3 6,2 2,0% Δπεμεξγαζκέλα ηξφθηκα 11,6 5,9 18,2 11,5 16,5-3,4% Καχζηκα 49,2 43,0 3,0 37,7-1,9-8,2% Οξπθηά -1,3 18,9 53,2-4,3 23,9-36,4% Άιια 1,6-4,2 12,0 3,9-3,3-10,5% χλνιν βηνκεραληθψλ αγαζψλ 11,8 7,1 7,8 7,1 5,2-6,0% STM * 11,2 4,4 6,1 11,4 11,0-16,6% ETM** 11,9 7,4 7,9 6,6 4,6-4,7% Άιια -4,6 84,0 12,4 40,9 105,4-19,3% χλνιν εηζαγσγψλ αγαζψλ 14,1 12,1 7,9 11,9 8,5-7,2% χλνιν εκπνξίνπ αγαζψλ 15,1 15,8 9,0 9,8 17,5-10,2% *Simply transformed manufactures **Elaborately transformed manufactures

25 ΔΞΑΓΧΓΔ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΓΑΘΧΝ (ΜΔΡΗΓΗΟ %) χλνιν πξσηνγελψλ αγαζψλ 61,3 62,9 61,0 63,2 70,0 68,9 Με επεμεξγαζκέλα ηξφθηκα 6,6 5,3 4,1 4,3 4,8 4,5 Δπεμεξγαζκέλα ηξφθηκα 11,8 9,7 9,2 8,5 7,1 7,1 Καχζηκα 23,2 25,5 23,1 24,8 33,4 28,3 Οξπθηά 15,6 18,8 21,0 22,6 22,6 26,6 Άιιν 4,1 3,5 3,5 3,0 2,1 2,5 χλνιν βηνκεραληθψλ αγαζψλ 27,8 26,0 26,2 25,1 19,0 19,4 STM (εθηφο ληθειίνπ)* 8,2 8,4 9,2 8,5 6,2 6,2 ETM** 19,6 17,6 17,0 16,5 12,8 13,2 Άιιν 10,9 11,1 12,8 11,7 11,0 11,6 χλνιν εμαγσγψλ αγαζψλ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 *Simply transformed manufactures **Elaborately transformed manufactures ΔΗΑΓΧΓΔ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΓΑΘΧΝ (ΜΔΡΗΓΗΟ %) χλνιν πξσηνγελψλ αγαζψλ 16,0 18,5 18,5 21,1 19,8 19,8 Με επεμεξγαζκέλα ηξφθηκα 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 Δπεμεξγαζκέλα ηξφθηκα 3,7 3,5 3,8 3,8 4,1 4,3 Καχζηκα 10,1 12,9 12,3 15,1 13,7 13,5 Οξπθηά 0,3 0,3 0,5 0,4 0,5 0,3 Άιιν 1,0 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 χλνιν βηνκεραληθψλ αγαζψλ 82,2 78,5 78,4 75,0 72,8 73,8 STM* 8,0 7,5 7,4 7,3 7,5 6,7 ETM** 74,1 71,1 71,1 67,7 65,3 67,1 Άιιν 1,8 3,0 3,1 3,9 7,4 6,4 χλνιν εηζαγσγψλ αγαζψλ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 *Simply transformed manufactures **Elaborately transformed manufactures

26 ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ (εθ. Α$) ΔΞΑΓΧΓΔ % 5 ΔΣΖ ΣΑΖ 0 ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΑΗ ΕΧΑ ΕΧΝΣΑΝΑ ,8% 1 ΠΟΣΑ ΚΑΗ ΚΑΠΝΟ ,2% 2 ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΚΑΤΗΜΑ ,0% 3 ΟΡΤΚΣΑ, ΚΑΤΗΜΑ, ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ, ΚΛΠ ,0% 4 ΛΑΓΗΑ ΚΑΗ ΛΗΠΖ ΕΧΗΚΖ Ζ ΦΤΣΗΚΖ ,6% ΠΡΟΔΛΔΤΖ χλνιν πξσηνγελψλ αγαζψλ (0-4) ,9% 5 ΥΖΜΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ ,9% 6 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΔΗΓΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ ,4% ΚΤΡΗΧ ΚΑΣΑ ΠΡΧΣΖ ΤΛΖ 7 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΛΗΚΟ ,2% ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 8 ΔΗΓΖ ΚΑΗ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΖ ,1% ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ χλνιν βηνκεραληθψλ αγαζψλ (5-8) ,6% 9 ΔΗΓΖ ΚΑΗ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΖ ,5% ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ χλνιν εμαγσγψλ αγαζψλ ,9% ΔΗΑΓΧΓΔ ΔΣΖ ΣΑΖ 0 ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΑΗ ΕΧΑ ΕΧΝΣΑΝΑ ,9% 1 ΠΟΣΑ ΚΑΗ ΚΑΠΝΟ ,6% 2 ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΚΑΤΗΜΑ, ,3% inedible (excl θαχζηκα) 3 ΟΡΤΚΣΑ, ΚΑΤΗΜΑ, ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ, ΚΛΠ ,1% 4 ΛΑΓΗΑ ΚΑΗ ΛΗΠΖ ΕΧΗΚΖ Ζ ΦΤΣΗΚΖ ,7% ΠΡΟΔΛΔΤΖ χλνιν πξσηνγελψλ αγαζψλ (0-4) ,7% 5 ΥΖΜΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ ,7% 6 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΔΗΓΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ ,9% ΚΤΡΗΧ ΚΑΣΑ ΠΡΧΣΖ ΤΛΖ 7 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΛΗΚΟ ,9% ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 8 ΔΗΓΖ ΚΑΗ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΖ ,2% ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ χλνιν βηνκεραληθψλ αγαζψλ (5-8) ,9% 9 ΔΗΓΖ ΚΑΗ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΖ ,9% ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ χλνιν εηζαγσγψλ αγαζψλ ,3%

27 ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ (ΜΔΡΗΓΗΟ %) ΔΞΑΓΧΓΔ ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΑΗ ΕΧΑ ΕΧΝΣΑΝΑ 15,4 12,6 11,2 10,7 10,2 9,8 1 ΠΟΣΑ ΚΑΗ ΚΑΠΝΟ 2,3 2,0 1,9 1,6 1,2 1,2 2 ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΚΑΤΗΜΑ 20,3 22,7 24,6 25,8 25,0 29,4 3 ΟΡΤΚΣΑ, ΚΑΤΗΜΑ, ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ, ΚΛΠ. 23,1 25,5 23,1 24,8 33,4 28,3 4 ΛΑΓΗΑ ΚΑΗ ΛΗΠΖ ΕΧΗΚΖ Ζ ΦΤΣΗΚΖ 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 ΠΡΟΔΛΔΤΖ χλνιν πξσηνγελψλ αγαζψλ (0-4) 61,5 63,0 61,0 63,2 70,0 68,9 5 ΥΖΜΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ 4,7 4,4 4,4 4,4 3,7 4,0 6 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΔΗΓΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ ΚΤΡΗΧ ΚΑΣΑ ΠΡΧΣΖ ΤΛΖ 6 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΔΗΓΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ 9,7 9,8 11,1 9,8 7,0 7,0 ΚΤΡΗΧ ΚΑΣΑ ΠΡΧΣΖ ΤΛΖ 7 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΛΗΚΟ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 9,8 8,8 7,8 8,0 6,1 6,0 8 ΔΗΓΖ ΚΑΗ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΖ 3,5 3,0 2,9 2,8 2,3 2,4 ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ χλνιν βηνκεραληθψλ αγαζψλ (5-8) 27,7 26,0 26,2 25,1 19,0 19,5 9 ΔΗΓΖ ΚΑΗ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΖ 10,9 11,1 12,8 11,7 11,0 11,6 ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ χλνιν εμαγσγψλ αγαζψλ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ΔΗΑΓΧΓΔ ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΑΗ ΕΧΑ ΕΧΝΣΑΝΑ 3,7 3,5 3,8 3,7 3,9 4,2 1 ΠΟΣΑ ΚΑΗ ΚΑΠΝΟ 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 2 ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΚΑΤΗΜΑ 1,3 1,2 1,4 1,2 1,2 1,0 3 ΟΡΤΚΣΑ, ΚΑΤΗΜΑ, ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ, ΚΛΠ. 10,1 12,9 12,3 15,1 13,7 13,5 4 ΛΑΓΗΑ ΚΑΗ ΛΗΠΖ ΕΧΗΚΖ Ζ ΦΤΣΗΚΖ 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 ΠΡΟΔΛΔΤΖ χλνιν πξσηνγελψλ αγαζψλ (0-4) 16,0 18,5 18,5 21,1 19,8 19,8 5 ΥΖΜΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ 11,7 11,0 11,0 10,6 10,9 10,7 6 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΔΗΓΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ 11,9 11,0 11,6 10,7 11,4 10,8 ΚΤΡΗΧ ΚΑΣΑ ΠΡΧΣΖ ΤΛΖ 7 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΛΗΚΟ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 44,9 43,3 42,4 41,3 37,2 39,4 8 ΔΗΓΖ ΚΑΗ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΖ 13,7 13,2 13,4 12,4 13,3 12,9 ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ χλνιν βηνκεραληθψλαγαζψλ (5-8) 82,2 78,5 78,4 75,0 72,8 73,8 9 ΔΗΓΖ ΚΑΗ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΖ 1,8 3,0 3,1 3,9 7,4 6,4 ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ χλνιν εηζαγσγψλ αγαζψλ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

28 Καηάηαμε ΟΗ ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ ΔΞΑΓΧΓΔ ΑΓΑΘΧΝ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ (εθ. $Α) (ΚΑΣΑΣΑΞΖ, ΑΞΗΑ, ΜΔΣΑΒΟΛΖ) SITC ΠΡΟΨΌΝ % ΜΔΡΗΓΗΟ % ΜΔΣΑΒΟΛΖ / χλνιν αγαζψλ ,0-13, ΛΗΘΑΝΘΡΑΚΔ , ,2-33, ΗΓΖΡΟΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ ΚΑΗ , ,5 2,5 ΤΜΠΤΚΝΧΜΑΣΑ ΥΡΤΟ. ΓΗΑ ΜΖ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΔ , ,1-18,3 ΥΡΖΔΗ (ΔΞΑΗΡΟΤΝΣΑΗ ΣΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΜΠΤΚΝΧΜΑΣΑ ΥΡΤΟΤ) ΔΛΑΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ , ,5 8,5 ΑΦΑΛΣΧΓΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ. ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΑ ΦΧΣΑΔΡΗΟ , ,9-22, ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ ΚΑΗ , ,5-17,3 ΑΛΟΤΜΗΝΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ ΥΑΛΚΟΤ , ,2 24, ΑΡΓΗΛΗΟ , ,1-21, ΚΡΔΑΣΑ ΒΟΟΔΗΓΧΝ ΝΧΠΑ , ,0-18,6 ΓΗΑΣΖΡΖΜΔΝΑ ΜΔ ΑΠΛΖ ΦΤΞΖ Ζ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ ΚΑΗ , ,9 19,1 ΤΜΠΤΚΝΧΜΑΣΑ ΚΟΗΝΧΝ ΜΔΣΑΛΛΧΝ. Μ.Α.Κ ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΚΑΗ , ,8 2,5 ΣΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) ΗΣΑΡΗ ΑΝΑΛΔΣΟ , ,8-26, XΑΛΚΟ , ,3-10, ΔΛΑΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ , ,2-12,8 ΑΦΑΛΣΧΓΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ. ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΣΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΑ ΠΟΣΑ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΑ , ,1-11, ΚΡΔΑΣΑ ΝΧΠΑ. ΓΗΑΣΖΡΖΜΔΝΑ ΜΔ , ,1-6,7 ΑΠΛΖ ΦΤΞΖ Ζ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ (ΔΚΣΟ ΣΧΝ ΒΟΟΔΗΓΧΝ) ΜΑΛΛΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΕΧΗΚΔ ΣΡΗΥΔ , ,0 0, ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΖ , ,9-31,0 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΧΠΧΝ (ΔΚΣΟ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ) ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ ,8 68, ΕΧΑ ΕΧΝΣΑΝΑ (ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΣΑ 943 1, ,6-0,6 ΦΑΡΗΑ) ΤΓΡΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΡΟΠΑΝΗΟ ΚΑΗ , ,6 5,8 ΒΟΤΣΑΝΗΟ ΓΑΛΑ. ΚΡΔΜΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ , ,5-33,2 ΓΑΛΑΚΣΟ. ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΒΟΤΣΤΡΟ ΚΑΗ ΣΤΡΗ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΤΚΔΤΔ ΓΗΑ ΣΖΝ , ,5-17,2 ΗΑΣΡΗΚΖ. Μ.Α.Κ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΔ 834 1, ,5-26, ΦΔΤΓΑΡΓΤΡΟ ,5 5, ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΤΚΔΤΔ ΜΔΣΡΖΔΧ. ΔΛΔΓΥΟΤ. ΑΝΑΛΤΔΧ. Κ.Λ.Π ,4-3,4

29 ΡΟΚΑΝΗΓΗΑ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ ΞΤΛΟΤ ,4-13,7 ΚΛΠ ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ ΝΗΚΔΛΗΟΤ ,4-15, ΜΟΛΤΒΓΟ , ,4-22, ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ,4-15,9 ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΟΤ. ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΤΚΔΤΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ & ΔΓΓΡΑΦΖ ΖΥΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΑ ,4-4,4 ΔΡΓΟΛΖΠΣΗΚΑ ΔΡΓΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΟΜΔ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΟΤ. Μ.Α.Κ ΑΔΡΟΚΑΦΖ ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ 682 1, ,4-27,2 ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΒΑΜΒΑΚΗ ,4 51, ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ,4-4,4 ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ ΝΧΠΑ. ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ,4 3,8 ΚΛΠ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ ΚΑΗ ΘΡΑΤΜΑΣΑ ΜΖ ,4 11,2 ΗΓΖΡΟΤΥΧΝ ΚΟΗΝΧΝ ΜΔΣΑΛΛΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ,4-6,5 ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ. Μ.Α.Κ ΣΤΡΗ ΚΑΗ ΠΖΓΜΔΝΟ ΓΑΛΑ ΓΗΑ ΣΤΡΗ ,4-10, ΚΡΗΘΑΡΗ ΑΝΑΛΔΣΟ ,4-20, ΠΛΑΣΔΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΔΛΑΔΧ ΑΠΟ ,3-7,2 ΗΓΖΡΟ Ζ ΥΑΛΤΒΑ. ΟΥΗ Δ ΚΡΑΜΑΣΑ. ΜΖ ΔΠΗΣΡΧΜΔΝΑ. ΔΠΗΜΔΣΑΛΛΧΜΔΝΑ Ζ ΔΠΔΝΓΤΜΔΝΑ ΜΑΛΑΚΟΣΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΗΑ ΚΑΗ ,3-10,1 ΑΛΛΑ ΤΓΡΟΒΗΑ, ΑΠΟΝΓΤΛΑ, ΝΧΠΑ, ΓΗΑΣΖΡΖΜΔΝΑ ΜΔ ΑΠΛΖ ΦΤΞΖ, ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ, ΑΠΟΞΔΡΑΜΔΝΑ, Κ.Λ.Π ΝΗΚΔΛΗΟ ,3 9, ΠΟΡΟΗ ΚΑΗ ΚΑΡΠΟΗ ΔΛΑΗΧΓΔΗ ΠΟΤ ,3 1,7 ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΓΑΗ ΣΖΝ ΔΞΑΓΧΓΖ ΡΔΤΣΧΝ ΣΑΘΔΡΧΝ ΦΤΣΗΚΧΝ ΔΛΑΗΧΝ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ,3 387,8 ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΒΑΦΔ, ΥΡΧΜΑΣΑ, ΒΔΡΝΗΚΗΑ ΚΑΗ ,3 7,6 ΤΝΑΦΔΗ ΤΛΔ ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ,3 14,0 ΤΜΠΤΚΝΧΜΑΣΑ ΠΟΛΤΣΗΜΧΝ ΜΔΣΑΛΛΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ ΚΑΗ ΘΡΑΤΜΑΣΑ, ,3-16,6 ΗΓΖΡΟΤ Ζ ΥΑΛΤΒΑ ΦΡΟΤΣΑ ΚΑΗ ΚΑΡΠΟΗ, ΝΧΠΑ Ζ ,3-15,1 ΑΠΟΞΔΡΑΜΔΝΑ ΜΔΡΖ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ,3 2,0 ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ 722, 781, 782 ΚΑΗ ΓΔΡΜΑΣΑ ,3-6, ΜΔΡΖ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ,3 6,2 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΠΟΤ ΤΠΑΓΟΝΣΑΗ ΣΗ ΟΜΑΓΔ 751 ΚΑΗ ΥΑΡΣΗ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΝΗ ,3 10, ΑΜΤΛΑ, ΗΝΟΤΛΗΝΖ ΚΑΗ ΓΛΟΤΣΔΝΖ. ΛΔΤΚΧΜΑΣΟΤΥΔ ΟΤΗΔ ΚΟΛΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΔΗΓΖ ΑΠΟ ΚΟΗΝΑ ΜΔΣΑΛΛΑ ,3-6, ,3 2,0

30 ΥΡΤΑ ΝΟΜΗΜΑΣΑ ΚΑΗ ,3-18,6 ΝΟΜΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΒΡΗΚΟΝΣΑΗ Δ ΝΟΜΗΜΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΛΟΗΠΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΔΗΓΖ ,2-5, ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΚΟΠΖ, ,2-3,4 ΚΑΣΑΝΟΜΖ, ΠΡΟΣΑΗΑ, ΓΗΑΚΛΑΓΧΖ Ζ ΤΝΓΔΖ Κ.Λ.Π. ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΥΖΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ, ,2 17,3 ΟΞΔΗΓΗΑ ΚΑΗ ΑΛΟΓΟΝΧΜΔΝΑ ΑΛΑΣΑ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑΡΗΑ, ΠΟΛΤΣΗΜΔ ΚΑΗ ,2-22,8 ΖΜΗΠΟΛΤΣΗΜΔ ΠΔΣΡΔ ΛΤΥΝΗΔ ΚΑΘΔ ΔΗΓΟΤ ,2-3,5 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΚΛΠ ΛΟΗΠΔ ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΜΖΥΑΝΔ ΚΑΗ ,2-9,6 ΤΚΔΤΔ ΗΑΣΡΗΚΑ ΚΑΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ ,2-1,0 ΠΡΟΗΟΝΣΑ, ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΣΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΒΑΦΔ, ΥΡΧΜΑΣΑ, ΒΔΡΝΗΚΗΑ ΚΑΗ ,2 6,4 ΤΝΑΦΔΗ ΤΛΔ ΠΛΟΗΑ, ΠΛΟΗΑΡΗΑ ΚΑΗ ΠΛΧΣΔ ,2 46,3 ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΛΗΠΑΜΑΣΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ,2-53, ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΜΖΥΑΝΔ ΔΓΓΡΑΦΖ ,2-21,6 ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΚΑΗ ΜΟΝΑΓΔ ΑΤΣΧΝ ΔΝΣΤΠΟ ΤΛΗΚΟ ,2-3, ΑΝΣΛΗΔ ΚΑΗ ΤΜΠΗΔΣΔ ΑΔΡΗΧΝ, ,1-4,8 ΑΝΔΜΗΣΖΡΔ, ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΖΡΔ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΑ, ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΣΑ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ ΑΝΣΛΗΔ ΚΑΗ ΑΝΤΦΧΣΖΡΔ ΤΓΡΧΝ ,1-14,8 ΚΑΗ ΣΑ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ, Μ.Α.Κ ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΗΚΔ ,1-18,8 ΤΛΔ, Μ.Α.Κ ΔΛΑΗΑ ΚΑΗ ΛΗΠΖ ΕΧΗΚΖ ,1-14,0 ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΚΟΜΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΗΓΖ ΥΡΤΟΥΟΗΑ, ,1 3,8 ΑΡΓΤΡΟΥΟΗΑ, Κ.Λ.Π ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ,1-7,8 ΘΔΡΜΑΝΔΧ ΚΑΗ ΦΤΞΔΧ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ, Μ.Α.Κ ΠΑΗΓΗΚΑ ΑΜΑΞΑΚΗΑ, ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ, ,1-13,9 ΠΑΗΓΝΗΑ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΑ ΔΗΓΖ ΑΡΓΤΡΟ, ΛΔΤΚΟΥΡΤΟ, ΚΛΠ ,1 3, ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ,1-12,8 ΚΗΝΟΤΜΔΝΟ ΜΔ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΧΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΟΤ, Μ.Α.Κ ΓΔΡΜΑΣΑ ,1-4, ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΖΜΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ, Μ.Α.Κ ,1-4, ΥΑΡΣΟΜΑΕΑ ΚΑΗ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ ,1-4,7 ΥΑΡΣΗΟΤ ΦΑΡΗΑ ΝΧΠΑ Ζ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ,1-22,0

31 ΟΗ ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ ΔΗΑΓΧΓΔ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΑΤΣΡΑΛΗΑ (εθ. $Α) (ΚΑΣΑΣΑΞΖ, ΑΞΗΑ, ΜΔΣΑΒΟΛΖ) Καηάηαμε SITC ΠΡΟΨΌΝ % ΜΔΡΗΓΗΟ % ΜΔΣΑΒΟΛΖ / χλνιν αγαζψλ ,0-7, ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΖ , , 909 7,3 28,3 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΧΠΧΝ (ΔΚΣΟ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ) ΔΛΑΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΑΦΑΛΣΧΓΧΝ , , ,2 1,8 ΟΡΤΚΣΧΝ. ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΑ ΔΛΑΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ , , 702 5,3-12,3 ΑΦΑΛΣΧΓΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ. ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΣΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΑ ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΚΑΗ ,393 7, 504 3,7 1,5 ΣΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) ΥΡΤΟ. ΓΗΑ ΜΖ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΔ ,522 7, ,5-38,3 ΥΡΖΔΗ (ΔΞΑΗΡΟΤΝΣΑΗ ΣΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΜΠΤΚΝΧΜΑΣΑ ΥΡΤΟΤ) ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ,349 6, 908 3,4-6,0 ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΟΤ. ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΤΚΔΤΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ & ΔΓΓΡΑΦΖ ΖΥΟΤ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΜΖΥΑΝΔ ΔΓΓΡΑΦΖ ,858 6, ,0 4,3 ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΚΑΗ ΜΟΝΑΓΔ ΑΤΣΧΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ,984 5, 938 2,9 19,1 ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΧΝ ΥΡΖΔΧΝ ΑΝΣΛΗΔ ΚΑΗ ΤΜΠΗΔΣΔ ΑΔΡΗΧΝ ,849 3, ,6 11,9 ΑΝΔΜΗΣΖΡΔ. ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΖΡΔ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΑ. ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΣΑ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΟΗ ΓΔΚΣΔ ,025 3, ,6 4, ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΑ ,358 2, 762 1,4-17,7 ΔΡΓΟΛΖΠΣΗΚΑ ΔΡΓΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΟΜΔ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΟΤ. Μ.Α.Κ ΠΑΗΓΗΚΑ ΑΜΑΞΑΚΗΑ. ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ,934 2, ,3-11,7 ΠΑΗΓΝΗΑ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΑ ΔΗΓΖ ΔΠΗΠΛΑ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ ,840 2, 560 1,3-9, ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΤΚΔΤΔ ΜΔΣΡΖΔΧ ,933 2, 525 1,2-13,9 ΔΛΔΓΥΟΤ. ΑΝΑΛΤΔΧ. Κ.Λ.Π ΜΔΡΖ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ,442 2, ,2-1,1 ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΜΖΥΑΝΔ ΚΑΗ ,509 2, ,1-9,1 ΤΚΔΤΔ. Μ.Α.Κ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ,197 2, 233 1,1 1,6 ΘΔΡΜΑΝΔΧ ΚΑΗ ΦΤΞΔΧ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ. Μ.Α.Κ ΔΠΗΧΣΡΑ. ΑΔΡΟΘΑΛΑΜΟΗ ΚΛΠ. ΑΠΟ ,888 2, ,0 11,3 ΚΑΟΤΣΟΤΚ ΟΗΚΗΑΚΔ ΤΚΔΤΔ ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ Ζ ,114 2, ,0-4,8 ΜΖ. Μ.Α.Κ ΜΖΥΑΝΔ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ,958 1, ,0 1, ΟΡΓΑΝΗΚΔ. ΑΝΟΡΓΑΝΔ ΚΑΗ ΔΣΔΡΟΚΤΚΛΗΚΔ ΔΝΧΔΗ. ΝΟΤΚΛΔΗΝΗΚΑ ΟΞΔΑ ΚΑΗ ΣΑ ΑΛΑΣΑ ,882 1, ,9 1,4

32 ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΗΚΔ ,030 1, ,9-6,2 ΤΛΔ. Μ.Α.Κ ΥΑΡΣΗ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΝΗ ,002 1, ,9-4, ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΔΗΓΖ ΑΠΟ ΚΟΗΝΑ ,201 1, ,9-15,6 ΜΔΣΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΤΚΔΤΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ,809 1, ,9 0,8 ΗΑΣΡΗΚΖ. Μ.Α.Κ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ,098 1, ,9-14,9 ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ. Μ.Α.Κ ΗΑΣΡΗΚΑ ΚΑΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ ,688 1, ,8 0,8 ΠΡΟΗΟΝΣΑ. ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΣΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΔΝΓΤΔΧ ΑΠΟ ,773 1, ,8-8,3 ΤΦΑΝΣΗΚΔ ΗΝΔ. ΠΛΔΚΣΑ Ζ ΜΖ. Μ.Α.Κ ΛΟΗΠΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΔΗΓΖ ,617 1, ,8-4, ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ,504 1, ,8 2,5 ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ,112 1, ,7-28,1 ΚΗΝΟΤΜΔΝΟ ΜΔ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΧΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΟΤ. Μ.Α.Κ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΚΟΠΖ ,729 1, ,7-13,1 ΚΑΣΑΝΟΜΖ. ΠΡΟΣΑΗΑ. ΓΗΑΚΛΑΓΧΖ Ζ ΤΝΓΔΖ Κ.Λ.Π. ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ ΜΖΥΑΝΔ ΚΑΗ ΚΗΝΖΣΖΡΔ ΜΖ 971 1,285 1, ,7 12,2 ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΗ (ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟΗ ΑΠΟ ΔΚΔΗΝΟΤ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ) ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ ΛΤΥΝΗΔ ΚΑΘΔ ΔΗΓΟΤ ,081 1, ,7 23,8 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΚΛΠ. ΓΗΟΓΟΗ. ΚΡΤΣΑΛΛΟΛΤΥΝΗΔ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΜΔ ΖΜΗΑΓΧΓΟ ΤΠΟΓΖΜΑΣΑ ,404 1, ,6-10, ΛΟΗΠΔ ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΜΖΥΑΝΔ ΚΑΗ ,400 1, ,6-10,6 ΤΚΔΤΔ ΒΑΦΔ. ΥΡΧΜΑΣΑ. ΒΔΡΝΗΚΗΑ ΚΑΗ ,241 1, ,6 0,6 ΤΝΑΦΔΗ ΤΛΔ ΠΟΣΑ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΑ ,245 1, ,6-0, ΦΧΣΑΔΡΗΟ 724 2,166 1, ,6-43, XΑΛΚΟ , ,6 66, ΠΛΟΗΑ, ΠΛΟΗΑΡΗΑ ΚΑΗ ΠΛΧΣΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΜΟΤΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΜΔΡΖ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΑΤΣΧΝ, ΓΗΚΟΗ, ΚΑΔΣΔ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΔΗΓΖ ΔΓΓΡΑΦΖ ΖΥΟΤ (ΔΞΑΗΡΟΤΝΣΑΗ ΣΑ ΔΗΓΖ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ 763, 882 ΚΑΗ 883) ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΗ ΠΔΡΗΣΡΟΦΗΚΟΗ ΚΗΝΖΣΖΡΔ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ, Μ.Α.Κ ΧΛΖΝΔ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΧΛΖΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΗΓΖΡΟ Ζ ΥΑΛΤΒΑ ΔΗΓΖ ΚΡΟΤΝΟΠΟΗΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΗΑ ΧΛΖΝΧΔΗ, ΓΔΞΑΜΔΝΔ, ΑΣΜΟΛΔΒΖΣΔ, ΚΑΓΟΤ ΚΑΗ ΣΑ ΤΝΑΦΖ ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΤΝΑΗΚΔ Ζ ΚΟΡΗΣΗΑ ΑΠΟ ΤΦΑΜΑΣΑ (ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΣΑ ΠΛΔΚΣΑ) ,6 76, ,6-13, ,6-41, ,6-41, ,6-13, ,5-12,8

33 ΚΟΜΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΗΓΖ ΥΡΤΟΥΟΗΑ, ,5 5,8 ΑΡΓΤΡΟΥΟΗΑ, Κ.Λ.Π ΛΟΗΠΑ ΜΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ,5-4,6 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ, ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΔ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ, Μ.Α.Κ ΠΛΑΚΔ, ΦΤΛΛΑ, ΣΑΗΝΗΔ ΚΛΠ. ΑΠΟ ,5-3,5 ΠΛΑΣΗΚΔ ΤΛΔ ΛΗΠΑΜΑΣΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ,5-40, ΔΝΣΤΠΟ ΤΛΗΚΟ ,5-12, ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΔ, ΜΟΣΟΠΟΓΖΛΑΣΑ, ,5-16,8 ΠΟΓΖΛΑΣΑ ΚΛΠ. ΜΖΥΑΝΟΚΗΝΖΣΑ Ζ ΜΖ, ΑΜΑΞΑΚΗΑ ΑΝΑΠΖΡΧΝ ΜΔΡΖ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ,5-17,3 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΠΟΤ ΤΠΑΓΟΝΣΑΗ ΣΗ ΟΜΑΓΔ 751 ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΧΓΖ ,5-8,1 (ΔΚΣΟ ΔΚΔΗΝΧΝ ΣΖ ΟΜΑΓΑ 716) ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΝΟΜΖ ,5-12,2 ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ, Μ.Α.Κ ΓΔΧΡΓΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ (ΔΚΣΟ ,5-1,0 ΔΛΚΤΣΖΡΧΝ) ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ ΔΣΟΗΜΑ ΔΗΓΖ ΑΠΟ ΤΦΑΝΣΗΚΔ ΤΛΔ, ,4-6,2 Μ.Α.Κ ΑΡΓΗΛΗΟ ,4 13, ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΖΜΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ, Μ.Α.Κ ,4-13, ΑΞΟΝΔ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΓΟΖ ΣΖ ,4-10,4 ΚΗΝΖΔΧ, ΣΡΟΦΑΛΟΗ, ΔΓΡΑΝΑ, ΚΟΤΕΗΝΔΣΑ, ΣΡΟΥΟΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΣΔ ΚΑΗ ΜΔΣΑΣΡΟΠΔΗ ΣΑΥΤΣΖΣΑ, ΦΟΝΓΤΛΟΗ, ΣΡΟΥΑΛΗΔ, ΤΜΠΛΔΚΣΔ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΔΤΞΔΧ ΥΑΡΣΗ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΝΗ ΚΟΜΜΔΝΟ Δ ,4-4,0 ΜΔΓΔΘΖ Ζ ΥΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΑΤΣΟ ΑΝΣΛΗΔ ΚΑΗ ΑΝΤΦΧΣΖΡΔ ΤΓΡΧΝ ΚΑΗ ,4-15,8 ΣΑ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ, Μ.Α.Κ ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΓΗΑ ΑΝΓΡΔ Ζ ΑΓΟΡΗΑ ,4-13,1 ΑΠΟ ΤΦΑΜΑΣΑ (ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΣΑ ΠΛΔΚΣΑ) ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ, ,4-0,7 Μ.Α.Κ., ΑΠΟ ΗΓΖΡΟ, ΥΑΛΤΒΑ Ζ ΑΡΓΗΛΗΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΔΓΓΡΑΦΖ Ζ ,4-14,2 ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΥΟΤ Ζ ΔΗΚΟΝΧΝ ΔΗΓΖ ΣΑΞΗΓΗΟΤ, ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΔ, ,4-11,0 ΘΖΚΔ, ΚΟΤΣΗΑ ΓΗΑΦΟΡΑ, ΑΚΟΗ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΔΗΓΖ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΥΖΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ, ,4-52,1 ΟΞΔΗΓΗΑ ΚΑΗ ΑΛΟΓΟΝΧΜΔΝΑ ΑΛΑΣΑ ΔΛΚΤΣΖΡΔ ,3-2, ΟΥΖΜΑΣΑ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΚΑΗ ,3-31,5 ΤΝΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΥΔΡΗΟΤ Ζ ΜΖΥΑΝΧΝ ,3-10, ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΑΓΝΧΣΗΚΔ ΤΚΔΤΔ, ΗΑΣΡΗΚΔ ΚΛΠ. ΚΑΗ ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΚΔ ΤΚΔΤΔ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑΡΗΑ, ΠΟΛΤΣΗΜΔ ΚΑΗ ΖΜΗΠΟΛΤΣΗΜΔ ΠΔΣΡΔ ΔΗΓΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΔΧ ΑΠΟ ΚΟΗΝΑ ΜΔΣΑΛΛΑ, Μ.Α.Κ ,3 5, ,3-17, ,3-5,6

34 ΞΤΛΔΗΑ ΑΠΛΧ ΚΑΣΔΡΓΑΜΔΝΖ ,3 2,9 ΚΑΗ ΞΤΛΗΝΟΗ ΣΡΧΣΖΡΔ ΓΗΑ ΗΓΖΡΟΣΡΟΥΗΔ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΔ ,3 1, ΟΠΣΗΚΑ ΔΗΓΖ, Μ.Α.Κ ,3 0, ΤΚΔΤΔ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ,3-6,5 ΦΧΣΗΜΟΤ, Μ.Α.Κ ΦΑΡΗΑ, ΜΑΛΑΚΟΣΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΗΑ ,3-11,3 ΚΛΠ. ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΔΝΑ Ζ ΓΗΑΣΖΡΖΜΔΝΑ ΦΤΛΛΑ ΜΔΓΑΛΑ, ΠΛΑΣΗΑ ΗΓΖΡΟΤ ,3-31,7 ΚΑΗ ΥΑΛΤΒΑ ΚΑΗ ΛΑΜΑΡΗΝΔ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ ,3-6,0

35 ΔΞΑΓΧΓΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (εθ. $Α) ΤΠΖΡΔΗΔ % ΜΔΣΑΒΟΛΖ / % 5 ΕΤΗΣ ΤΑΣΗ Manufacturing services on physical inputs owned ,1 32,0 by others Yπεξεζίεο επηζθεπήο ,7-0,6 Μεηαθνξηθέο Τπεξεζίεο ,7-4,2 Δπηβαηηθέο (a) ,5-7,9 Μεηαθνξηθέο ,8-5,6 Άιιεο Μεηαθνξηθέο ,8 0,0 Σαρπδξνκηθέο Τπεξεζίεο (b) ,2 0,3 Σαμηδησηηθέο Τπεξεζίεο ,5 9,9 Δπηρεηξεκαηηθέο ,2 9,8 Πξνζσπηθέο ,8 9,9 ρεηηθέο κε ηελ Δθπαίδεπζε ,6 17,2 Άιιεο Πξνζσπηθέο (c) ,9 2,3 Καηαζθεπαζηηθέο Τπεξεζίεο ,2 26,5 Aζθαιηζηηθέο θαη ζπληαμηνδνηηθέο Τπεξεζίεο ,2-3,1 Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ,6 1,9 Υξεψζεηο γηα ρξήζε πλεπκαηηθήο πεξηνπζίαο ,2 5,8 Τπεξεζίεο Σειεπηθνηλσλίαο, Ζ/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο ,9 1,9 Σειεπηθνηλσλίεο ,7-14,2 Ζ/Τ θαη πιεξνθνξηθήο ,3 6,5 Ζ/Τ ,8 4,5 Πιεξνθνξηθήο ,6 24,3 Άιιεο ,1 18,6 Άιιεο Δπηρεηξεκαηηθέο Τπεξεζίεο ,6 10,5 Έξεπλα ,3 6,6 Professional & management consulting ,3 10,0 Legal, accounting, management consulting, public relations & other professional ,0 9,4 Advertising, market research & Public opinion polling ,6 16,4 Technical, trade-related & other business ,8 11,7 Architectural, engineering & other technical ,1 13,1 Waste treatment & de-pollution, agricultural & mining ,0 8,2 Operational leasing ,8 14,2 Trade-related ,1 5,9 Other business nie* ,7 17,3 Τπεξεζίεο Πξνζσπηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη αλαςπρήο ,9 7,6 Audiovisual & related ,7-3,4 Άιιεο ,2 11,4 Κπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο (nie)* ,5-0,5 χλνιν Τπεξεζηψλ ,2 6,8 (a) Passenger services includes Agency fees & commissions for air transport. (b) Postal & courier services includes Indirect commissions for sea transport. (c) Other personal travel includes Health-related travel. *not indicated elsewhere

36 ΔΗΑΓΧΓΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (εθ. $Α) ΤΠΖΡΔΗΔ % % 5 ΔΣΖ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΣΑΖ Manufacturing services on physical inputs owned by others / ,0-5,1 Maintenance & repair services nie ,8 12,5 Μεηαθνξηθέο Τπεξεζίεο ,3 0,4 Δπηβαηηθέο (a) ,3-2,2 Μεηαθνξηθέο ,3 2,5 Άιιεο Μεηαθνξηθέο ,3-1,7 Σαρπδξνκηθέο Τπεξεζίεο ,2-7,8 Σαμηδησηηθέο Τπεξεζίεο ,6 11,3 Δπηρεηξεκαηηθέο ,5 5,0 Πξνζσπηθέο ,5 12,5 ρεηηθέο κε ηελ Δθπαίδεπζε ,9 4,5 Άιιεο Πξνζσπηθέο (c) ,6 12,9 Καηαζθεπαζηηθέο Τπεξεζίεο Aζθαιηζηηθέο θαη ζπληαμηνδνηηθέο Τπεξεζίεο ,7-4,3 Financial services ,1-5,2 Υξεψζεηο γηα ρξήζε πλεπκαηηθήο πεξηνπζίαο ,9 8,4 Τπεξεζίεο Σειεπηθνηλσλίαο, Ζ/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο ,3 5,8 Σειεπηθνηλσλίεο ,9-0,9 Ζ/Τ θαη πιεξνθνξηθήο ,7 8,7 Ζ/Τ ,1 7,2 Πιεξνθνξηθήο ,8 11,3 Άιιεο ,4 21,1 Άιιεο Δπηρεηξεκαηηθέο Τπεξεζίεο ,1 20,8 Έξεπλα ,5 8,8 Professional & management consulting ,4 15,4 Legal, accounting, management consulting, public relations & other professional ,3 16,9 Advertising, market research & ,8-0,1 Public opinion polling opinion polling Technical, trade-related & other business ,5 25,9 Architectural, engineering & other technical ,6 33,7 Waste treatment & de-pollution, agricultural & mining ,7 51,3 Operational leasing ,6-0,2 Trade-related ,5 1,3 Other business nie* ,7 55,7 Τπεξεζίεο Πξνζσπηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη αλαςπρήο ,5 5,4 Audiovisual & related ,0 7,2 Άιιεο ,5-4,0 Κπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο (nie)* ,7 2,7 χλνιν Τπεξεζηψλ ,8 7,6 (a) Passenger services includes Agency fees & commissions for air transport. (b) Postal & courier services includes Indirect commissions for sea transport. (c) Other personal travel includes Health-related travel. *not indicated elsewhere

37 ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΠΑΓΚΟΜΗΧ ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΔΞΑΓΧΓΔ (εθ. US $) ΥΧΡΑ 1989 Καηάηαμε 1999 Καηάηαμε 2009 Καηάηαμε χλνιν Κίλα Γεξκαλία * Ζλ. Πνιηηείεο Ηαπσλία Κάησ Υψξεο Γαιιία/ Ηηαιία Βέιγην Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο Ζλ. Βαζίιεην Υνλγθ Κνλγθ Καλαδάο Ρσζζηθή Οκνζπνλδία ηγθαπνχξε Μεμηθφ Ηζπαλία Σατβάλ Αξαβία Ζλ. Αξ. Δκηξάηα Διβεηία Ηλδία Μαιαηζία Απζηξαιία Βξαδηιία Σατιάλδε *Γηα ην 1989 πεξηιακβάλεη θαη ηελ Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο

38 ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΠΑΓΚΟΜΗΧ ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΔΗΑΓΧΓΔ (εθ. US $) ΥΧΡΑ 1989 Καηάηαμε 1999 Καηάηαμε 2009 Καηάηαμε χλνιν Ζλ. Πνιηηείεο Κίλα Γεξκαλία * Γαιιία Ηαπσλία Ζλ. Βαζίιεην Κάησ Υψξεο Ηηαιία Υνλγθ Κνλγθ Βέιγην Καλαδάο Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο Ηζπαλία Ηλδία ηγθαπνχξε Μεμηθφ Ρσζζηθή Οκνζπνλδία Σατβάλ Απζηξαιία Διβεηία Πνισλία Απζηξία Σνπξθία Ζλ. Αξ. Δκηξάηα Σατιάλδε *Γηα ην 1989 πεξηιακβάλεη θαη ηελ Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο

39 ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΓΑΘΧΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΥΧΡΑ ( ) Υψξα ΔΞΑΓΧΓΔ (Υηι. A$) % κεξίδην ΔΗΑΓΧΓΔ (Υηι. A$) % κεξίδην Ηζνδχγην (Υηι. A$) χλνιν (Υηι. $Α) % κεξίδην Καηάηαμε Κφζκνο , , ,0 Κίλα , , ,5 1 Ηαπσλία , , ,6 2 ΖΠΑ , , ,3 3 Ν.Κνξέα , , ,8 4 Ηλδία , , ,5 5 Σατιάλδε , , ,2 6 ηλγθαπνχξε , , ,9 7 Ν.Εειαλδία , , ,7 8 Ζλ.Βαζίιεην , , ,2 9 Γεξκαλία , , ,1 10 Μαιαηζία , , ,9 11 Σατβάλ , , ,5 12 Ηλδνλεζία , , ,2 13 Ηηαιία , , ,4 14 Γαιιία , , ,2 15 Παπνχα Ν. Γνπτλέα , , ,2 16 Βηεηλάκ , , ,1 17 Ζλ.Αξ.Δκηξάηα , , ,1 18 Υνλγθ Κνλγθ , , ,0 19 Οιιαλδία , , ,8 20 Καλαδάο , , ,7 21 Ν.Αθξηθή , , ,7 22 Βέιγην , , ,7 23 νπεδία , , ,6 24 Διβεηία , , ,6 25 Ηξιαλδία , , ,6 26 Ηζπαλία , , ,5 27.Αξαβία , , ,5 28 Μεμηθφ , , ,5 29 Βξαδηιία , , ,5 30 Φηιηππίλεο , , ,4 31 Γαλία , , ,3 32 Υηιή , , ,3 33 Απζηξία , , ,3 34 Ρσζηθή Οκνζπνλδία , , ,3 35 Μπξνπλέτ , , ,2 36 Φηλιαλδία , , ,2 37 Κνπβέτη , , ,2 38 Σνπξθία , , ,2 39 Παθηζηάλ , , ,2 40 Καηάξ , , ,2 41 Ηζξαήι , , ,2 42 Νηγεξία , , ,2 43 Αξγεληηλή , , ,1 44 Πνπέξην Ρίθν , , ,1 45

40 Υψξα ΔΞΑΓΧΓΔ (Υηι. A$) % κεξίδην ΔΗΑΓΧΓΔ (Υηι. A$) % κεξίδην Ηζνδχγην (Υηι. A$) χλνιν (Υηι. A$) % κεξίδην Καηάηαμε Μπαγθιαληέο , , ,1 46 Οκάλ , , ,1 47 Φίηδη , , ,1 48 Ννξβεγία , , ,1 49 Οπγγαξία , , ,1 50 Αίγππηνο , , ,1 51 Ν. Καιεδνλία , , ,1 52 Μνδαλβίθε , , ,1 53 Πνισλία , , ,1 54 Σζερία , , ,1 55 ξη Λάλθα , , ,1 56 Ληβχε , , ,1 57 Πεξνχ , , ,1 58 Ηξάλ , , ,1 59 Μπαρξέτλ , , ,1 60 Αιγεξία , , ,1 61 νπδάλ , , ,1 62 Ηξάθ ,1 0 0, Διιάο , , Τεκέλε , , Αδεξκπατηδάλ , , Οπθξαλία , , Ηνξδαλία , , Πνξηνγαιιία , , Κφζηα Ρίθα , , ινβαθία , , Γθάλα , Μαπξίθηνο , Νεζηά νινκφληνο Σαλδαλία Σξηληληάη & Σνκπάγθν Μπνχξκα ακφα Ρνπκαλία Κνινκβία Νεπάι Βαλνπάηνπ Κξναηία Γαιιηθή Πνιπλεζία Μαξφθν Swaziland Christmas Island Κακπφηδε ινβελία Μαθάνπ

41 Υψξα ΔΞΑΓΧΓΔ (Υηι. A$) % κεξίδην ΔΗΑΓΧΓΔ (Υηι. A$) % κεξίδην Ηζνδχγην (Υηι. A$) χλνιν (Υηι. A$) % κεξίδην Καηάηαμε Κέλπα Μάιηα Αλ. Σηκφξ Λνπμεκβνχξγν Βελεδνπέια Λίβαλνο Βνπιγαξία Γεσξγία Δι αιβαδφξ Cote d'ivoire Δζζνλία Dominican Republic Γθακπφλ Μαιβίδεο Οπξνπγνπάε Γνπαηεκάια Μαιί Καδαθζηάλ Kiribati Ληζνπαλία Λάνο Ηζεκεξηλφο Σδακάτθα Σπληζία Νακίκπηα Γνπτλέα Κχπξνο Γηβξαιηάξ Nauru ελεγθάιε Παλακάο Ολδνχξα Γεκ. Κνλγθφ Μνγθνιία Aθγαληζηάλ Μαπξηηαλία Dem. Republic of the Congo American Samoa Guam Norfolk Island εξβάη Cocos Keeling Islands Σφλγθα ηέξξα Λεφλε Εάκπηα

42 ΥΧΡΔ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΧΝ ΔΞΑΓΧΓΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ (ρηι. $Α) Υψξα Καηάηαμε % Μεηαβνιή / (%) 5 εηήο Σάζε χλνιν ,431-13,0 10,9 Κίλα ,3 28,8 Ηαπσλία ,8 10,9 Κνξέα ,4 12,8 Ηλδία ,9 22,3 Ζλ. Πνιηηείεο ,8 1,8 Ν.Εειαλδία ,1-2,0 Ζλ. Βαζίιεην , ,3 10,5 Σατβάλ ,7 8,0 ηγθαπνχξε ,6 8,9 Σατιάλδε ,0 4,4 Ηλδνλεζία ,8 4,0 Μαιαηζία ,0 6,6 Υνλγθ Κνλγθ ,8 0,7 Κάησ Υψξεο ,3 3,6 Ζλ. Αξ. Δκηξάηα ,2 14,7 Παπνχα Ν. Γνπτλέα , ,4 8,9 Ν. Αθξηθή ,3 0,4 Γεξκαλία ,4 7,6. Αξαβία ,9-1,8 Βηεηλάκ ,0 13,5 Βξαδηιία ,7 15,4 Καλαδάο ,9-6,1 Γαιιία ,9 5,2 Φηιηππίλεο ,3 8,2 Βέιγην ,4 4,9 Ηηαιία ,0-7,2 Μεμηθφ ,9 0,5 Ρσζζηθή ,0 20,8 Οκνζπνλδία Παθηζηάλ ,7 5,4 Κνπβέτη ,7 0,7 Ηζπαλία ,4-12,2 νπεδία ,1 10,2 Αίγππηνο ,3 4,1 Μπαγθιαληέο ,6 13,5 Οκάλ ,7 19,1 Νέα Καιεδνλία ,6 8,3 Μνδακβίθε ,3-2,3 Φηλιαλδία ,5-12,8 Φίηδη ,3-5,3 Σνπξθία ,5 8,6 Αξγεληηλή ,0 18,5 Διβεηία ,2 10,7 Καηάξ ,1 13,1 ΥΗιή ,1 8,6 νπδάλ ,4 2,0

43 ξη Λάλθα ,9 2,2 Ηξάθ ,0-8,2 Τεκέλε ,5 8,9 Ηζξαήι ,7 5,6 Μπαρξέτλ ,4 8,9 Ηνξδαλία ,7 5,0 Ηξάλ ,5 2,9 Γαλία ,2-3,9 Οπθξαλία ,4 24,3 Γθάλα ,2 8,9 Ηξιαλδία ,9-6,4 Mauritius ,6-0,8 Ννξβεγία ,7-1,9 Απζηξία ,4 6,8 Σαλδαλία ,1 15,4 Solomon Islands ,9 6,1 Πεξνχ ,7 7,7 Trinidad & Tobago ,7 27,3 Vanuatu ,0 5,6 Σζερία ,3-1,9 French Polynesia ,2-1,0 Μπνχξκα ,7 10,7 Νεπάι ,5 44,0 Christmas Island ,4 12,3 Νηγεξία ,9 12,3 Μαθάνπ ,0 3,6 Αλ. Σηκφξ ,0 15,4 Διιάο ,7-5,6 Κνινκβία ,9 11,3 Κφζηα Ρίθα ,1 47,9 Γεσξγία ,7 43,6 Βελεδνπέια ,1 14,0 Μπξνπλέτ ,4-0,1 Κακπφηδε ,3-1,8 Μαξφθν ,9-4,8 Ληβχε ,6 29,3 Δι αιβαδφξ ,1 27,2 Κέλπα ,9-1,8 ακφα ,3 0,7 Μάιηα ,5 11,6 Μαιβίδεο ,5 4,0 Πνξηνγαιιία ,2-14,0 Κξναηία ,6 31,5 Λίβαλνο ,5 4,0 Ρνπκαλία ,1-5,2 Kiribati ,9-6,7 Πνισλία ,1-8,5 Σδακάτθα ,0-2,7 Λάνο ,8-7,9 Γνπαηεκάια ,5 4,1

44 Μαιί ,3 16,4 Γνπτλέα ,6 26,9 Γηβξαιηάξ ,2 35,5 Nauru ,2 9,1 Αιγεξία ,4-22,4 Μνγθνιία ,2 3,5 ινβελία ,7 2,3 ελεγάιε ,5 17,1 Μαπξηηαλία ,4 28,9 Αθγαληζηάλ ,7 17,1 Guam ,0-4,0 Παλακάο ,3 1,1 Norfolk Island ,1 0,3 Cocos Keeling ,0 14,8 Islands Γεκ. Κνλγθφ ,4 32,7 Cote d'ivoire ,6 35,4 Καδαθζηάλ ,9 20,7 Σφλγθα ,8-0,6 Αδεξκπατηδάλ ,0 6,4 Νακίκπηα ,3 24,4 Dominican Republic ,2 20,1 Μαδαγαζθάξε ,3 30,0 Cook Islands ,9 13,9 Εάκπηα ,1 15,5 Βνπιγαξία ,3-35,3 Οπγγαξία ,5-15,6 Reunion ,7-6,2 Οπξνπγνπάε ,2-1,8 Κχπξνο ,2-5,0 Δζζνλία ,0 34,7 Μπνπηάλ ,0 Burkina Faso ,5 36,5 Αληαξθηηθή ,4-9,4 πξία ,1 1,4 Πνπέξην Ρίθν ,0-24,2 Αλγθφια ,1 41,9 ηέξξα Λεφλε ,2 16,2 Λεηηνλία ,5-10,7 American Samoa ,0-14,4 Wallis & Futuna Island ,3-0,7

45 ΥΧΡΔ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΧΝ ΔΗΑΓΧΓΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ (ρηι. $Α) Υψξα Καηάηαμε % Μεηαβνιή / (%) 5 εηήο Σάζε χλνιν ,2 7,3 Κίλα ,8 14,0 Ζλ. Πνιηηείεο ,4 3,1 Ηαπσλία ,4 1,1 Σατιάλδε ,8 24,6 ηγθαπνχξε ,9 9,2 Γεξκαλία ,4 5,7 Μαιαηζία ,8 7,8 Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο ,1 5,1 Ν.Εειαλδία ,6 6,9 Ζλ. Βαζίιεην ,0 3,6 Ηηαιία ,8 3,1 Ηλδνλεζία ,0 Γαιιία ,5-2,4 Σατβάλ ,5-0,4 Βηεηλάκ ,4 1,0 Παπνχα Νέα Γνπτλέα ,8 10,9 Ηξιαλδία ,9 4,8 Ζλ. Αξ. Δκηξάηα ,2 28,2 Διβεηία ,1 10,6 νπεδία ,6 1,2 Ηλδία ,7 11,7 Καλαδάο ,2 0,5 Ηζπαλία ,0 6,5 Βέιγην ,2 5,7 Κάησ Υψξεο ,2 3,8 Μεμηθφ ,7 10,4 Υνλγθ Κνλγθ ,8-2,3 Γαλία ,3 1,7 Ν. Αθξηθή ,1-5,8 ΥΗιή ,6 Μπξνπλέτ ,0 5,5 Απζηξία ,5 1,9 Φηλιαλδία ,1-1,1 Βξαδηιία ,4 2,5 Νηγεξία ,1 Ηζξαήι ,8 1,2 Πνπέξην Ρίθν ,2 15,5 Καηάξ ,2 9,6. Αξαβία ,6-16,7 Φηιηππίλεο ,7-8,0 Σνπξθία ,4 6,3 Οπγγαξία ,0 22,5 Κνπβέτη ,1 21,9 Ννξβεγία ,0 11,2 Ρσζζηθή Οκνζπνλδία ,4 48,9

46 Πνισλία ,8 3,9 Αξγεληηλή ,4 13,4 Ληβχε ,4 Σζερία ,7 11,0 Αιγεξία ,9 326,2 Πεξνχ ,6 22,9 Αδεξκπατηδάλ ,0 Φίηδη ,9-4,9 Διιάο ,2 2,6 Παθηζηάλ ,6 2,6 ινβαθία ,8 51,5 Μπαγθιαληέο ,9 26,9 Πνξηνγαιιία ,7-4,6 Ηξάλ ,5 36,8 Κφζηα Ρίθα ,1 33,1 ξη Λάλθα ,9 5,7 Νέα Καιεδνλία ,8 8,9 Οκάλ ,7 123,8 Swaziland ,4 1,9 Μπαρξέτλ ,3-9,2 Ρνπκαλία ,6 18,8 ακφα ,6-13,0 Κξναηία ,1 11,3 ινβελία ,6-6,3 Λνπμεκβνχξγν ,0 69,3 Κνινκβία ,5 4,5 Μαξφθν ,9 7,4 Οπθξαλία ,1 28,6 Γθακπφλ ,8 Βνπιγαξία ,0 10,4 Αίγππηνο ,7 16,6 Κακπφηδε ,3 25,8 Δζζνλία ,5 6,0 Cote d'ivoire ,5 5,2 Dominican Republic ,3 17,7 Κέλπα ,1-0,7 Ληζνπαλία ,3 10,2 Μπνχξκα ,9 3,8 Οπξνπγνπάε ,5 7,8 Μάιηα ,7 7,6 Ηζεκεξηλφο ,9 17,3 Ολδνχξα ,6 8,9 Σπλεζία ,0 30,5 Λίβαλνο ,0 4,8 Dem. Republic of the ,3 Congo Ηζιαλδία ,4 0,2 Καδαθζηάλ ,0 20,3 Mauritius ,1 30,5 Μαθάνπ ,9 4,5 εξβία

47 Κχπξνο ,3 31,3 Νηθαξάγνπα ,6 21,8 Εηκπάκπνπε ,2 7,5 Λεπθνξσζζία ,3 31,3 Βνινβία ,5 15,5 Αηζηνπία ,5 29,7 American Samoa ,8 21,4 Νεπάι ,6 23,2 Ηνξδαλία ,7 28,0 Νακίκπηα ,4-3,4 Οπγθάληα ,2 12,7 ηέξξα Λεφλε ,1 74,8 Μαιί ,5 18,1 Γνπαηεκάια ,3 13,4 Β. Κνξέα ,7-13,6 Γθάλα ,9 1,9 Solomon Islands ,4 8,0 Βελεδνπέια ,9 19,6 Κνχβα ,7 7,1 FYRΟΜ ,6 14,9 Σαλδαλία ,4-2,6 Malawi ,7-20,9 Δι αιβαδφξ ,7 29,0 Trinidad & Tobago ,4 22,4 UK Virgin Islands ,4 17,4 French Polynesia ,5 10,2 Λεηηνλία ,9 8,1 ευρέιεο ,0 6,4 Βεξκνχδα ,3 Σαηδηθηζηάλ ,4 144,8 Νίγεξαο ,9 70,9 Republic of Congo ,6 Βνζλία-Δξδεγνβίλε ,5 12,7 Παλακάο ,4 18,3 Λάνο ,5-19,9 Μπειίδ ,9 55,6 Εάκπηα ,1 25,6 Μπαράκεο ,2-11,6 Γεσξγία ,7 2,5 Ατηή ,2 8,7

48 ΤΝΟΛΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΥΧΡΑ ΚΑΗ ΟΜΑΓΔ ΥΧΡΧΝ (εθ. $Α) Οκάδεο Υσξψλ % κεξίδην % κεηαβνιή / (%) 5 εηήο Σάζε APEC ,6-7,6 9,5 ASEAN ,1-6,1 9,0 Cairns Group ,1-3,2 6,4 Κνηλνπνιηηεία Αλεμ. Κξαηψλ ,4-15,0 28,8 Αλ. Αζία ,5-7,2 11,5 EFTA ,7-20,5 10,1 Δπξσπατθή Έλσζε ,5-21,6 3,8 Forum Island Countries ,2-11,1-3,3 (εθηφο Παπνχα Νέα Γνπτλέα) Gulf Cooperation Council ,1-22,5 7,8 OECD ,5-17,5 5,2 Δπηιεγκέλεο Γεσγξαθηθέο Πεξηθέξεηεο Αθξηθή ,3-2,8 1,8 Β.Αθξηθή (εθηφο Αηγχπηνπ) ,1 13,8 21,0 Νφηηα θαη Αλαηνιηθή Αθξηθή ,9-17,8-2,0 Γ.Αθξηθή ,2 143,8 19,0 Ακεξηθή ,8-12,7 3,4 Β. Ακεξηθή ,1-13,7 2,2 Καξατβηθή ,2 17,5 11,3 Κεληξηθή Ακεξηθή ,5-10,1 6,7 Νφηηα Ακεξηθή ,0-8,3 14,7 Αζία ,0-7,3 11,4 Β. Αζία ,4-7,5 12,2 Ννηηαλαηνιηθή Αζία ,1-6,1 7,9 Ν. Αζία ,9 3,3 19,3 Μέζε Αλαηνιή ,6-24,1 7,4 (ζπκπ. Αηγχπηνπ) Δπξψπε ,8-21,7 4,2 Αλ. Δπξψπε ,7-19,1 15,7 Γ. Δπξψπε ,0-21,8 3,7 Χθεαλία ,3-1,7 2,8 NZ & Territories ,7-3,7 1,5 Άιια Νεζηά Δηξεληθνχ ,3-5,0 0,4 Παπνχα Νέα Γνπτλέα ,2 6,0 8,7 Άιιν ,8-17,9 28,7 χλνιν ,0-10,2 8,7

49 ΔΞΑΓΧΓΔ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΥΧΡΑ ΚΑΗ ΟΜΑΓΔ ΥΧΡΧΝ (εθ. $Α) Οκάδεο Υσξψλ % κεξίδην % κεηαβνιή / (%) 5 εηήο Σάζε APEC ,7-10,3 11,6 ASEAN ,9-6,7 6,4 Cairns Group ,4-8,1 2,2 Κνηλνπνιηηεία Αλεμ. Κξαηψλ ,4-17,3 21,0 Αλ. Αζία ,6-10,0 14,3 EFTA ,2-50,2 7,2 Δπξσπατθή Έλσζε ,9-33,7 4,3 Forum Island Countries ,3-14,2-2,0 (εθηφο Παπνχα Νέα Γνπτλέα) Gulf Cooperation Council ,4-33,2 7,0 OECD ,9-25,4 7,0 Δπηιεγκέλεο Γεσγξαθηθέο Πεξηθέξεηεο Αθξηθή ,5-19,2 1,3 Β.Αθξηθή (εθηφο Αηγχπηνπ) ,0-44,2-5,5 Νφηηα θαη Αλαηνιηθή Αθξηθή ,3-18,1 0,7 Γ.Αθξηθή ,1-18,4 11,4 Ακεξηθή ,9-17,0 2,2 Β. Ακεξηθή ,4-17,7 0,7 Καξατβηθή ,1 37,4 2,5 Κεληξηθή Ακεξηθή ,4-17,2 2,0 Νφηηα Ακεξηθή ,0-15,0 13,8 Αζία ,4-9,8 14,4 Β. Αζία ,6-10,6 16,1 Ννηηαλαηνιηθή Αζία ,9-6,7 6,5 Ν. Αζία ,7 5,6 20,7 Μέζε Αλαηνιή (ζπκπ ,1-33,6 6,0 Αηγχπηνπ) Δπξψπε ,8-34,3 5,1 Αλ. Δπξψπε ,5-20,4 11,9 Γ. Δπξψπε ,2-35,0 4,7 Χθεαλία ,5-2,2-0,3 NZ & Territories ,0-6,1-2,0 Άιια Νεζηά Δηξεληθνχ ,5-7,7 1,1 Παπνχα Νέα Γνπτλέα ,0 22,4 8,9 Άιιν ,0-19,0 4,2 χλνιν ,0-13,0 10,9

50 ΔΗΑΓΧΓΔ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΥΧΡΑ ΚΑΗ ΟΜΑΓΔ ΥΧΡΧΝ (εθ. $Α) % κεξίδην κεηαβνιή / (%) 5 εηήο Σάζε Οκάδεο Υσξψλ APEC ,6-4,6 7,6 ASEAN ,2-5,9 10,4 Cairns Group ,7 0,6 10,2 Κνηλνπνιηηεία Αλ Κξαηψλ ,3-11,1 50,4 Αλ. Αζία ,5-3,4 8,6 EFTA ,3-13,0 10,6 Δπξσπατθή Έλσζε ,9-15,2 3,6 Forum Island Countries ,1-1,8-6,3 (εθηφο Παπνχα Νέα Γνπτλέα) Gulf Cooperation Council ,9-2,6 8,9 OECD ,0-9,0 3,7 Δπηιεγκέλεο Γεσγξαθηθέο Πεξηθέξεηεο Αθξηθή ,2 30,9 2,3 Β.Αθξηθή (εθηφο Αηγχπηνπ) ,2 38,6 38,9 Νφηηα θαη Αλαηνιηθή Αθξηθή ,6-17,2-6,8 Γ.Αθξηθή ,3 15,0 Ακεξηθή ,7-10,5 4,0 Β. Ακεξηθή ,7-11,9 2,9 Καξατβηθή ,3 13,8 13,9 Κεληξηθή Ακεξηθή ,7-5,2 10,3 Νφηηα Ακεξηθή ,1-1,1 15,7 Αζία ,8-3,7 7,7 Β. Αζία ,3-1,8 6,9 Ννηηαλαηνιηθή Αζία ,2-5,9 8,7 Ν. Αζία ,1-11,8 11,3 Μέζε Αλαηνιή (ζπκπ ,2-5,6 9,6 Αηγχπηνπ) Δπξψπε ,7-14,9 3,8 Αλ. Δπξψπε ,9-18,2 18,7 Γ. Δπξψπε ,8-14,7 3,3 Χθεαλία ,0-1,1 6,9 NZ & Territories ,4-0,6 6,7 Άιια Νεζηά Δηξεληθνχ ,2 4,7-1,7 Παπνχα Νέα Γνπτλέα ,4-2,8 8,6 Άιιν ,6-17,4 57,9 χλνιν ,0-7,2 6,7

51 ΔΜΠΟΡΗΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΥΧΡΑ (εθ. $Α) Υψξα ΔΞΑΓΧΓΔ ΔΗΑΓΧΓΔ ΗΟΕΤΓΗΟ ΤΝΟΛΟ ΔΜΠΟΡΗΟΤ Καηάηαμε εθ. $Α % ΜΔΡΗΓΗΟ χλνιν Ζλ. Πνιηηείεο ,4 1 Ζλ. Βαζίιεην ,2 2 Κίλα ,0 3 Ν.Εειαλδία ,6 4 ηγθαπνχξε ,6 5 Ηλδία ,0 6 Ηαπσλία ,8 7 Υνλγθ Κνλγθ ,3 8 Σατιάλδε ,0 9 Ηλδνλεζία ,7 10 Μαιαηζία ,5 11 Γεξκαλία ,2 12 Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο ,2 13 Διβεηία ,0 14 Γαιιία ,6 15 Κάησ Υψξεο ,6 16 Βηεηλάκ ,5 17 Καλαδάο ,5 18 Ηηαιία ,2 19 Ηξιαλδία ,2 20 Φίηδη ,1 21 Παπνχα Νέα Γνπτλέα ,0 22 Φηιηππίλεο ,8 23 Σατβάλ ,8 24 Ν. Αθξηθή ,8 25 Ννξβεγία ,5 26 νπεδία ,4 27 Διιάο ,4 28 ΥΗιή ,3 29 Βέιγην & Λνπμεκβνχξγν ,2 30 Ρσζζηθή Οκνζπνλδία ,2 31 Πεξνχ ,1 32 Μπξνπλέτ ,1 33 Μεμηθφ ,1 34 Άιιν ,2

52 ΔΞΑΓΧΓΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΥΧΡΑ (εθ. $Α) Υψξα θαηάηαμε % % κεξίδην κεηαβνιή / (%) 5 εηήο Σάζε χλνιν ,2 6,8 Κίλα ,0 13,4 16,2 Ζλ. Πνιηηείεο ,0-9,9 4,0 Ζλ. Βαζίιεην ,8-5,8 0,1 Ηλδία ,9 7,1 30,4 Ν.Εειαλδία ,1-5,1 1,2 ηγθαπνχξε ,0-16,9 4,3 Ηαπσλία ,7-14,4-9,8 Rep of Korea ,6 5,0 8,7 Hong Kong ,1-0,8 1,4 Μαιαηζία ,0-2,0 6,6 Ηλδνλεζία ,4 14,1 7,2 Σατιάλδε ,0 4,3 12,0 Γεξκαλία ,0-0,6 3,9 Βηεηλάκ ,8 29,5 33,2 Καλαδάο ,5-1,8 7,7 Διβεηία ,4-0,1 11,6 Γαιιία ,3-6,5 7,9 Παπνχα Νέα Γνπτλέα ,2 14,0 10,4 Σατβάλ ,0-2,0 2,6 Κάησ Υψξεο ,0 20,4-0,4 Ηξιαλδία ,9-3,1 4,5 Ν. Αθξηθή ,8-0,4 14,2 Φηιηππίλεο ,8 12,6 21,9 Ηηαιία ,6-5,4 6,2 νπεδία ,5 2,6 0,8 Ννξβεγία ,4 13,5 0,1 ΥΗιή ,3-8,7 54,6 Φίηδη ,3 2,4 1,0 Βέιγην and Luxembourg ,2 19,1 3,5 Ρσζζηθή Οκνζπνλδία ,2-2,7 18,4 Πεξνχ ,2 22,1 66,6 Μεμηθφ ,1 0,0 10,1 Μπξνπλέτ ,1-10,6 2,4 Διιάο ,1 5,6 2,6 Άιιν ,4 2,3 9,2

53 ΔΗΑΓΧΓΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΥΧΡΑ (εθ. $Α) Υψξα θαηάηαμε % κεηαβνιή (%) κεξίδην / εηήο Σάζε χλνιν ,8 7,6 Ζλ. Πνιηηείεο ,8-2,8 9,3 Ζλ. Βαζίιεην ,6-7,8 2,9 ηγθαπνχξε ,1-23,6 5,1 Ν.Εειαλδία ,1-6,0 7,7 Ηαπσλία ,0-14,2 5,3 Σατιάλδε ,0 5,4 21,3 Υνλγθ Κνλγθ ,4-8,7 4,4 Κίλα ,0 6,5 7,0 Ηλδνλεζία ,9 23,2 14,9 Διβεηία ,6-10,9 10,0 Γεξκαλία ,5 14,5 1,1 Κάησ Υψξεο ,2 39,9 13,8 Γαιιία ,0 20,4 8,5 Μαιαηζία ,9-3,1 6,4 Φίηδη ,8 3,8 6,6 Ηηαιία ,8 11,1 12,3 Καλαδάο ,5-14,0 7,1 Ηξιαλδία ,4 48,0 26,5 Βηεηλάκ ,3 6,3 12,3 Ηλδία ,2-15,1 19,0 Φηιηππίλεο ,9 3,4 11,8 Korea ,7-23,4 9,0 Παπνχα Νέα Γνπτλέα ,7 14,5 15,5 Ν. Αθξηθή ,7-9,0 9,5 Διιάο ,7 20,7 6,3 Σατβάλ ,5-19,6 4,3 Ννξβεγία ,5-15,7 7,8 ΥΗιή ,4-24,4 29,8 νπεδία ,3 11,2 12,8 Βέιγην & Λνπμεκβνχξγν ,2 14,3 14,4 Ρσζζηθή Οκνζπνλδία ,1-9,2 9,4 Μπξνπλέτ Darussalam ,1-35,6-0,4 Μεμηθφ ,1-7,0 12,9 Πεξνχ ,1-17,1 21,6 Άιιν ,1-11,3 5,2

54 ΔΜΠΟΡΗΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΔ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ (εθ. $Α) % κεξίδην % κεηαβνιή / (%) 5 εηήο Σάζε χλνιν ,0-2,6 7,2 Οκάδεο Υσξψλ APEC ,4-3,6 7,3 ASEAN ,4-3,9 9,6 Δπξσπατθή Έλσζε ,8 1,7 4,9 OECD ,0-3,3 5,4 Γεσγξαθηθέο Πεξηθέξεηεο Αθξηθή (ζπκπ. Αηγχπηνπ) ,0-9,1 14,7 Ακεξηθή ,0-5,6 8,6 Αζία (εθηφο Αηγχπηνπ) ,5-0,4 8,9 Δπξψπε ,7-0,7 5,8 Χθεαλία ,8-1,5 5,6 Άιιν ,0-18,6-3,5

55 ΔΞΑΓΧΓΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΔ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ (εθ. $Α) % κεξίδην % κεηαβνιή / εηήο Σάζε (%) χλνιν ,0-0,2 6,8 Οκάδεο Υσξψλ APEC ,4-1,2 5,7 ASEAN ,4-1,3 8,9 Δπξσπατθή Έλσζε ,2-2,0 2,2 OECD ,2-4,7 2,0 Γεσγξαθηθέο Πεξηθέξεηεο Αθξηθή (ζπκπ. Αηγχπηνπ) ,6-3,3 16,1 Ακεξηθή ,4-5,2 7,6 Αζία (εθηφο Αηγχπηνπ) ,4 2,8 9,4 Δπξψπε ,9-1,8 3,2 Χθεαλία ,7-0,3 3,0 Άιιν ,0-9,0-2,5 ΔΗΑΓΧΓΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΔ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ (εθ. $Α) % κεξίδην % κεηαβνιή / εηήο Σάζε (%) χλνιν ,0-4,8 7,6 Οκάδεο Υσξψλ APEC ,4-5,8 9,1 ASEAN ,3-6,1 10,3 Δπξσπατθή Έλσζε ,3 4,3 7,0 OECD ,7-2,3 8,3 Γεσγξαθηθέο Πεξηθέξεηεο Αθξηθή (ζπκπ. Αηγχπηνπ) ,4-18,3 12,4 Ακεξηθή ,5-5,9 9,3 Αζία (εθηφο Αηγχπηνπ) ,8-4,5 8,2 Δπξψπε ,5 0,1 7,7 Χθεαλία ,8-2,8 8,4 Άιιν ,0-26,4-4,5 ΤΝΘΔΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΟΜΑΓΧΝ ΥΧΡΧΝ: Africa: North Africa. South & East Africa. West Africa. Americas: Caribbean. Central America. South America. Canada. United States APEC -Asia Pacific Economic Cooperation: Australia. Brunei. Canada. Chile. China. Hong Kong China. Indonesia. Japan. Malaysia. Mexico. New Zealand. Papua New Guinea. Peru. Philippines. Republic of Korea. Russian Federation. Singapore. Chinese Taipei. Thailand. United States (incl Puerto Rico and the US Virgin Is.). Vietnam. ASEAN -Association of South East Asian Nations: Brunei. Burma (Myanmar). Cambodia. Indonesia. Laos. Malaysia. Philippines. Singapore. Thailand. Vietnam. Asia: Middle East. North Asia. South Asia. South East Asia.

56 Cairns Group: Argentina. Australia. Bolivia. Brazil. Canada. Chile. Colombia. Costa Rica. Guatemala. Indonesia. Malaysia. New Zealand. Pakistan. Paraguay. Philippines. South Africa. Thailand. Uruguay. Caribbean: Anguilla. Antigua and Barbuba. Aruba. Bahamas. Barbados. Bermuda. Cayman Is..Cuba. Dominica. French Antilles. Grenada. Guadeloupe. Haiti. Jamaica. Martinique. Montserrat. Netherlands Antilles (incl. Leeward Is. and Windward Is.). Puerto Rico. Republic of Dominica. St. Kitts & Nevis. St. Lucia. St. Vincent. Trinidad & Tobago.Turks & Caicos Is... UK Virgin Is. US Virgin Is. Central America: Belize. Costa Rica. El Salvador. Guatemala. Honduras. Mexico. Nicaragua. Panama. Central Europe: Albania. Bosnia & Herzegovina. Bulgaria. Croatia. Czech Republic. FYRΟΜ. Hungary. Poland. Romania. Serbia & Montenegro. Slovak Republic. Slovenia. Commonwealth of Independent States: Armenia. Azerbaijan. Belarus. Georgia. Kazakhstan. Kyrgyztan. Moldova. Russian Federation. Tajikistan. Turkmenistan. Ukraine. Uzbekistan. East Asia: North Asia. South East Asia. East Europe: Central Europe. Commonwealth of Independent States. Estonia. Latvia. Lithuania. EFTA -European Free Trade Association: Iceland. Norway. Switzerland. Europe: East Europe. West Europe. EU 25 - European Union 25: Austria. Belgium. Cyprus. Czech Republic. Denmark. Estonia. Finland. France. Germany. Greece. Hungary. Ireland. Italy. Latvia. Lithuania. Luxembourg. Malta. Netherlands. Poland. Portugal. Slovak Republic. Slovenia. Spain. Sweden. United Kingdom. EU 27 - European Union 27: EU 25. Bulgaria. Romania. Forum Islands (excl PNG): Cook Islands. Federated States of Micronesia. Fiji. Kiribati. Marshall Is.. Nauru. Niue. Palau. Samoa. Solomon Islands. Tokelau. Tonga. Tuvalu. Vanuatu. Gulf Cooperation Council: Bahrain. Kuwait. Oman. Qatar. Saudi Arabia. United Arab Emirates. IOR-ARC - Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation: Bangladesh. India. Indonesia. Iran. Kenya. Madagascar. Malaysia. Mauritius.Mozambique. Oman. Singapore. South Africa. Sri Lanka. Tanzania. Thailand.United Arab Emirates. Yemen. Latin America: Central America. South America. Middle East: Bahrain. Egypt. Iran. Iraq. Israel. Jordan. Kuwait. Lebanon. Oman. Palestinian Territories. Qatar. Saudi Arabia. Syria. United Arab Emirates. Yemen. NAFTA - North America Free Trade Agreement: Canada. Mexico. Puerto Rico. United States. US Virgin Is. North Africa: Algeria. Libya. Morocco. Tunisia. North America: Canada. St Pierre & Miquelon. United States. North Asia: China. Democratic People s Republic of Korea. Hong Kong. Japan. Macau. Mongolia. Republic of Korea. Taiwan. NZ & Territories: Cook Is.. New Zealand. Niue. Ross Dependency. Tokelau. Oceania: NZ & Territories. Other Pacific Is. OECD - Organisation for Economic Cooperation and Development: Australia. Austria. Belgium. Canada. Czech Rep.. Denmark. Finland. France. Germany. Greece. Hungary. Iceland. Ireland. Israel. Italy. Japan. Luxembourg.Mexico. Netherlands. New Zealand. Norway. Poland. Portugal. Republic of Korea.Slovak Republic. Spain. Sweden. Switzerland. Turkey. United Kingdom. United States. Other Pacific Is.: American Samoa. Australian Antarctic Territory. Christmas Is.. Cocos Keeling Is..Federated States of Micronesia. French Polynesia. French Sthn & Ant. Terr.. Fiji.Guam. Johnston & Sand Is.. Kiribati. Marshall Is.. Midway Is.. Nauru. New Caledonia. Norfolk Is.. Northern Marianas. Palau. Papua New Guinea. Pitcairn Is..Samoa. Solomon Is.. Tonga. Trust Territory of Pacific. Is.. Tuvalu. US Pacific Is..Vanuatu. Wake Is.. Wallis & Futuna Is. South America: Argentina. Bolivia. Brazil. Chile. Colombia. Ecuador. Falkland Is.. French Guiana.

57 Guyana. Paraguay. Peru. Suriname. Uruguay. Venezuela. South Asia: Afghanistan. Bangladesh. Bhutan. India. Maldives. Nepal. Pakistan. Sri Lanka. South East Asia: ASEAN. East Timor. South & East Arika: Angola. Botswana. British Indian Ocean Territories. Burundi. Comoros. Djibouti. Eritrea. Ethiopia. Kenya. Lesotho. Madagascar. Malawi. Mauritius. Mayotte. Mozambique. Namibia. Reunion. Rwanda. Seychelles. Somalia. South Africa. Sudan. Swaziland. Tanzania. Uganda. Zambia. Zimbabwe. Sub-Saharan Arica: Angola. Benin. Botswana. British Indian Ocean Territory. Burkina Faso. Burundi. Cameroon. Cape Verde. Central African Republic. Chad. Comoros. Cote D Ivoire. Dem. Rep. of Congo. Djibouti. Equatorial Guinea. Eritrea. Ethiopia. Gabon. Gambia. Ghana. Guinea. Guinea-Bissau. Kenya. Lesotho. Liberia. Madagascar. Malawi. Mali. Mauritania. Mauritius. Mayotte. Mozambique. Namibia. Niger. Nigeria. Republic of Congo. Reunion. Rwanda. Sao Tome & Principe. Senegal. Seychelles. Sierra Leone. Somalia. South Africa. St Helena. Sudan. Swaziland. Tanzania. Togo. Uganda. Western Sahara. Zambia. Zimbabwe. West Africa: Benin. Burkina Faso. Cameroon. Cape Verde. Central African Republic. Chad. Cote D Ivoire. Dem. Rep. of Congo. Equatorial Guinea. Gabon. Gambia. Ghana. Guinea. Guinea-Bissau. Liberia. Mali. Mauritania. Niger. Nigeria. Republic of Congo. Sao Tome & Principe. Senegal. Sierra Leone. St. Helena. Togo. Western Sahara. West Europe: Austria. Belgium. Cyprus. Denmark. Finland. France. Germany. Gibraltar. Greece. Iceland. Ireland. Italy. Luxembourg. Malta. Netherlands. Norway. Portugal. Spain. Sweden. Switzerland. Turkey. United Kingdom. ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΓΑΘΧΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ (ρηι. $Α) (Στατιστική Υπηρεσία της Ασστραλίας-Standard International Trade Classification Rev4 - SITC) χλνιν εμαγσγψλ χλνιν εηζαγσγψλ Ηζνδχγην ΚΤΡΗΔ ΔΞΑΓΧΓΔ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΠΡΟ ΔΛΛΑΓΑ *0 ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΑΗ ΕΧΑ ΕΧΝΣΑΝΑ ΜΑΛΑΚΟΣΡΑΚΑ. ΜΑΛΑΚΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΤΓΡΟΒΗΑ. ΑΠΟΝΓΤΛΑ. ΝΧΠΑ. ΓΗΑΣΖΡΖΜΔΝΑ ΜΔ ΑΠΛΖ ΦΤΞΖ. ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ. ΑΠΟΞΔΡΑΜΔΝΑ. Κ.Λ.Π. 057 ΦΡΟΤΣΑ ΚΑΗ ΚΑΡΠΟΗ. ΝΧΠΑ Ζ ΑΠΟΞΔΡΑΜΔΝΑ *2 ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΚΑΤΗΜΑ ΓΔΡΜΑΣΑ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ ΚΑΗ ΘΡΑΤΜΑΣΑ ΜΖ ΗΓΖΡΟΤΥΧΝ ΚΟΗΝΧΝ ΜΔΣΑΛΛΧΝ 321 ΛΗΘΑΝΘΡΑΚΔ ΟΠΣΑΝΘΡΑΚΔ (ΚΧΚ) ΚΑΗ ΖΜΗΟΠΣΑΝΘΡΑΚΔ *5 ΥΖΜΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΚΑΗ ΣΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 553 ΒΑΦΔ. ΥΡΧΜΑΣΑ. ΒΔΡΝΗΚΗΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΤΛΔ 562 ΛΗΠΑΜΑΣΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΑΜΤΛΑ. ΗΝΟΤΛΗΝΖ ΚΑΗ ΓΛΟΤΣΔΝΖ. ΛΔΤΚΧΜΑΣΟΤΥΔ ΟΤΗΔ ΚΟΛΔ

58 *6 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΔΗΓΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ ΚΤΡΗΧ ΚΑΣΑ ΠΡΧΣΖ ΤΛΖ 641 ΥΑΡΣΗ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΝΗ ΦΤΛΛΑ ΜΔΓΑΛΑ. ΠΛΑΣΗΑ ΗΓΖΡΟΤ ΚΑΗ ΥΑΛΤΒΑ ΚΑΗ ΛΑΜΑΡΗΝΔ 686 ΦΔΤΓΑΡΓΤΡΟ *69 ΔΗΓΖ ΑΠΟ ΜΔΣΑΛΛΟ ΜΖ ΚΑΣΟΝΟΜΑΕΟΜΔΝΑ *7 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΛΗΚΟ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΓΔΧΡΓΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ (ΔΚΣΟ ΔΛΚΤΣΖΡΧΝ) ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ 728 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ. Μ.Α.Κ. *74 ΓΔΝΗΚΟ ΒΗΟΜΖΥ.ΔΞΟΠΛΗΜΟ.ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΛΠ. 745 ΛΟΗΠΑ ΜΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΔ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ. Μ.Α.Κ. 764 ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΟΤ. ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΤΚΔΤΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ & ΔΓΓΡΑΦΖ ΖΥΟΤ 772 ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΚΟΠΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ. ΠΡΟΣΑΗΑ. ΓΗΑΚΛΑΓΧΖ Ζ ΤΝΓΔΖ Κ.Λ.Π. ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ 778 ΛΤΥΝΗΔ ΚΑΘΔ ΔΗΓΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΚΛΠ 784 ΜΔΡΖ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΚΑΗ ΑΔΡΟΚΑΦΖ ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 793 ΠΛΟΗΑ. ΠΛΟΗΑΡΗΑ ΚΑΗ ΠΛΧΣΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 821 ΔΠΗΠΛΑ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΤΝΑΗΚΔ Ζ ΚΟΡΗΣΗΑ ΑΠΟ ΤΦΑΜΑΣΑ (ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΣΑ ΠΛΔΚΣΑ) 872 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΤΚΔΤΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΑΣΡΗΚΖ. Μ.Α.Κ. 874 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΤΚΔΤΔ ΜΔΣΡΖΔΧ ΔΛΔΓΥΟΤ. ΑΝΑΛΤΔΧ. Κ.Λ.Π. *89 ΔΗΓΖ ΚΑΗ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 931 ΔΗΓΗΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΣΑΞΗΝΟΜΟΤΝΣΑΗ ΚΑΣΑ ΔΗΓΟ 988 ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΑ ΔΗΓΖ ΑΛΛΑ ΚΤΡΗΔ ΔΗΑΓΧΓΔ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΑΠΟ ΔΛΛΑΓΑ *0 ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΑΗ ΕΧΑ ΕΧΝΣΑΝΑ ΣΤΡΗ ΚΑΗ ΠΖΓΜΔΝΟ ΓΑΛΑ ΓΗΑ ΣΤΡΗ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ ΝΧΠΑ. ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΚΛΠ ΛΑΥΑΝΗΚΑ. ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΔΝΑ Ζ

59 ΓΗΑΣΖΡΖΜΔΝΑ 057 ΦΡΟΤΣΑ ΚΑΗ ΚΑΡΠΟΗ. ΝΧΠΑ Ζ ΑΠΟΞΔΡΑΜΔΝΑ 058 ΦΡΟΤΣΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΔΝΑ Ζ ΓΗΑΣΖΡΖΜΔΝΑ 098 ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 112 ΠΟΣΑ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΑ ΚΑΠΝΟ ΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ ΚΑΠΝΟΤ 421 ΔΛΑΗΑ ΚΑΗ ΛΗΠΖ ΦΤΣΗΚΑ. ΣΑΘΔΡΑ ΜΑΛΑΚΑ. ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΑ ΚΛΠ. *5 ΥΖΜΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΚΑΗ ΣΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 553 ΒΑΦΔ. ΥΡΧΜΑΣΑ. ΒΔΡΝΗΚΗΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΤΛΔ 581 ΧΛΖΝΔ ΚΑΘΔ ΔΗΓΟΤ ΚΑΗ ΣΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΠΟ ΠΛΑΣΗΚΔ ΤΛΔ 582 ΠΛΑΚΔ. ΦΤΛΛΑ. ΣΑΗΝΗΔ ΚΛΠ. ΑΠΟ ΠΛΑΣΗΚΔ ΤΛΔ *6 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΔΗΓΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ ΚΤΡΗΧ ΚΑΣΑ ΠΡΧΣΖ ΤΛΖ 629 ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΚΑΟΤΣΟΤΚ Μ.Α.Κ. *65 ΤΦΑΝΣΗΚΑ ΝΖΜΑΣΑ.ΤΦΑΜΑΣΑ ΔΣΟΗΜΑ ΚΛΠ.ΤΝΑΦΖ *66 ΔΗΓΖ ΑΠΟ ΜΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΟΡΤΚΣΑ ΑΡΓΗΛΗΟ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ. Μ.Α.Κ ΑΠΟ ΗΓΖΡΟ. ΥΑΛΤΒΑ Ζ ΑΡΓΗΛΗΟ 696 ΔΗΓΖ ΜΑΥΑΗΡΟΠΟΗΗΑ *7 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΛΗΚΟ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ *74 ΓΔΝΗΚΟ ΒΗΟΜΖΥ.ΔΞΟΠΛΗΜΟ.ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΛΠ. 744 ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΗΝΟΤΜΔΝΟ ΜΔ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΧΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΟΤ. Μ.Α.Κ. 752 ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΜΖΥΑΝΔ ΔΓΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΚΑΗ ΜΟΝΑΓΔ ΑΤΣΧΝ *84 ΔΗΓΖ ΔΝΓΤΜΑΗΑ ΚΑΗ ΑΞΔΟΤΑΡ ΔΝΓΤΖ *87 ΟΡΓΑΝΑ & ΤΚ.ΔΠΑΓΓΔΛΜ.ΔΠΗΣΖΜ.ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ *89 ΔΗΓΖ ΚΑΗ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 893 ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΗΚΔ ΤΛΔ. Μ.Α.Κ. 988 ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΑ ΔΗΓΖ ΑΛΛΑ * Γειψλεη «ην ππφινηπν ηεο θαηεγνξίαο»

60 ΔΞΑΓΧΓΔ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΔ ΑΓΑΘΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΠΟΛΗΣΔΗΑ ( ) Καηά ην : Οη εμαγσγέο ηεο Γ. Απζηξαιίαο (88,7 δηζ. $Α) απνηεινχζαλ ην 35% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο. Οη εμαγσγέο ηεο Πνιηηείαο Κνπήλζιαλη (52,1 δηζ $Α) απνηεινχζαλ ην 20,6% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο. Οη εμαγσγέο ηεο Ν.Νφηηαο Οπαιιίαο (51,9 δηζ. $Α) απνηεινχζαλ ην 20,5% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο. Οη εμαγσγέο ηεο Βηθηψξηα (31,5 δηζ. $Α) απνηεινχζαλ ην 12,4% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο. Οη εμαγσγέο ηεο Ν. Απζηξαιίαο (10,2 δηζ. $Α) απνηεινχζαλ ην 4% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο. Οη εμαγσγέο ηεο Βφξεηαο Πεξηνρήο (5,9 δηζ. $Α) απνηεινχζαλ ην 2,3% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο. Οη εμαγσγέο ηεο Σαζκαλίαο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Πξσηεπνχζεο Απζηξαιίαο απνηεινχζαλ ην 1,3% θαη ην 0,4% αληίζηνηρα ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο. Οη επαλεμαγσγέο θαη ηα εκπηζηεπηηθά είδε απνηεινχζαλ ην 3,4% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο. Καηά ην : Οη εηζαγσγέο ηεο Ν.Νφηηαο Οπαιιίαο (96,6 δηζ. $Α) απνηεινχζαλ ην 37,6% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο ρψξαο. Οη εηζαγσγέο ηεο Βηθηψξηα (65,8 δηζ. $Α) απνηεινχζαλ ην 25,6% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο ρψξαο. Οη εηζαγσγέο ηεο Πνιηηείαο Κνπήλζιαλη (38,6 δηζ. $Α) απνηεινχζαλ ην 15% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο ρψξαο. Οη εηζαγσγέο ηεο Γ. Απζηξαιίαο (36,5 δηζ. $Α) απνηεινχζαλ ην 14,2% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο ρψξαο. Οη εηζαγσγέο ηεο Ν. Απζηξαιίαο (8,3 δηζ. $Α) απνηεινχζαλ ην 3,2% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο ρψξαο. Οη εηζαγσγέο ηεο Βφξεηαο Πεξηνρήο (3,5 δηζ. $Α) απνηεινχζαλ ην 1,4% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο ρψξαο. Οη εηζαγσγέο ηεο Σαζκαλίαο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Πξσηεπνχζεο Απζηξαιίαο απνηεινχζαλ ην 0,4% θαη ην 0,6% αληίζηνηρα ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο ρψξαο. Οη επαλεηζαγσγέο θαη ηα εκπηζηεπηηθά είδε απνηεινχζαλ ην 2,1% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο ρψξαο.

61 ΓΗΜΔΡΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ - ΑΤΣΡΑΛΗΑ (2010) χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, νη εμαγσγέο πξντφλησλ ηεο Διιάδαο πξνο ηελ Απζηξαιία θαηά ην 2008 αλήιζαλ ζε επξψ, ην 2009 ζε επξψ (κείσζε θαηά 8,73 %) ελψ ην 2010 αλήιζαλ ζε επξψ (αχμεζε θαηά 32,10 %). Οη εηζαγσγέο πξντφλησλ ηεο Διιάδαο απφ ηελ Απζηξαιία θαηά ην 2008 αλήιζαλ ζε επξψ, ην 2009 ζε επξψ (αχμεζε θαηά 9,76 %) ελψ ην 2010 αλήιζαλ ζε επξψ (κείσζε θαηά 46,66%). Ο φγθνο εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ παξέκεηλε ζηαζεξφο πεξίπνπ θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 2,43% ην 2009 ζε ζρέζε κε ην 2008 θαη άπμεζε θαηά 1,97% ην 2010 ζε ζρέζε κε ην Σν ηζνδχγην παξέκεηλε ζεηηθφ γηα ηελ Διιάδα θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 28,39% ην 2009 ζε ζρέζε κε ην 2008 θαη άπμεζε θαηά 160,50% ην 2010 ζε ζρέζε κε ην Οη φξνη εκπνξίνπ γηα ηελ Διιάδα ην 2008 ήηαλ 1:1,94, ην 2009 ήηαλ 1:1,61 ελψ ην 2010 ήηαλ 1:3,99 γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ κεγάιε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο πξνο ηελ Απζηξαιία θαη ζηελ κεγάιε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ απφ ηελ Απζηξαιία θαηά ην έηνο απηφ. Σν 2009 νη εμαγσγέο πξντφλησλ ηεο Διιάδαο πξνο ηελ Απζηξαιία απνηεινχζαλ ην 0,46% ηνπ ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ελψ ην 2010 απνηεινχζαλ ην 0,56%. Σν 2009 νη εηζαγσγέο πξντφλησλ ηεο Διιάδαο απφ ηελ Απζηξαιία απνηεινχζαλ ην 0,085% ηνπ ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ εηζαγσγψλ ελψ ην 2010 απνηεινχζαλ ην 0,047%. Όζνλ αθνξά ζηηο ζπλνιηθέο εμαγσγέο ηεο Διιάδαο, ε Απζηξαιία θαηείρε ην 2008 ηελ 38ε ζέζε, ην 2009 ηελ 34ε θαη ην 2010 ηελ 37ε ζέζε. πκπεξαζκαηηθά, φζνλ αθνξά ζην δηκεξέο εκπφξην Διιάδαο - Απζηξαιίαο, ην 2010 ππήξμε ην θαιχηεξν έηνο γηα ηελ Διιάδα θαηά ηα ηειεπηαία δψδεθα έηε θαζψο νη εμαγσγέο αλήιζαλ ζην πςειφηεξν επίπεδν θαη παξάιιεια νη εηζαγσγέο ζην ρακειφηεξν επίπεδν. ΓΗΜΔΡΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ -ΑΤΣΡΑΛΗΑ (2008, 2009, 2010 Δ ΔΤΡΧ) Μεηαβνιή 2008/ Μεηαβνιή 2009/2010 Διιεληθέο εμαγσγέο % ,10 % πξνο ηελ Απζηξαιία Διιεληθέο εηζαγσγέο ,76 % ,66 % απφ ηελ Απζηξαιία Όγθνο εκπνξίνπ ,43 % ,97% Ηζνδχγην ,39% ,50% Όξνη εκπνξίνπ 1:1,94 1:1,61 1:3,99

62 ΔΞΔΛΗΞΖ ΓΗΜΔΡΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΑ - ΑΤΣΡΑΛΗΑ ( ) ΔΗΑΓΧΓΔ ΔΞΑΓΧΓΔ ΗΟΕΤΓΗΟ ΔΣΟ ΔΤΡΧ ΜΔΣΑΒΟΛΖ % ΔΤΡΧ ΜΔΣΑΒΟΛΖ % ΔΤΡΧ ,59% ,44% ,74% ,22% ,11% ,21% ,35% ,53% ,13% ,09% ,08% ,51% ,84% ,13% ,84% ,23% ,17% ,54% ,77% ,72% εθ ,65% ,11% ΓΗΑΓΡΑΜΑΜΑ ΓΗΜΔΡΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΑ - ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΔΗΑΓΧΓΔ ΔΞΑΓΧΓΔ

Τουρκία: Εξαγωγές Μαρμάρου (*2515) Αξία Εξαγωγών σε χιλίαδες ευρώ

Τουρκία: Εξαγωγές Μαρμάρου (*2515) Αξία Εξαγωγών σε χιλίαδες ευρώ Τουρκία: Εξαγωγές Μαρμάρου 2011-2015 (*2515) Αξία Εξαγωγών σε χιλίαδες ευρώ Importers 2011 2012 2013 2014 2015 World 553,015.00 721,765.00 843,510.00 734,227.00 785,603.00 China 452,579.00 606,384.00 735,665.00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία.

ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία. ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία. Σχετική απόφαση του Οργάνου Επίλυσης Διαφορών του ΠΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 2014

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 2014 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 2014 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 2014 CPI 2014 Βαθμολογεί και κατατάσσει 175 χώρες και περιοχές ανά τον κόσμο σχετικά με την αντίληψη που υπάρχει για το επίπεδο διαφθοράς στο

Διαβάστε περισσότερα

BIOTAYTOTHTA Βιομετρικά χαρακτηριστικά για ταυτοποίηση ατόμων σε ελεγχόμενους χώρους πρόσβασης. G4S Telematix S.A. 31/01/2014

BIOTAYTOTHTA Βιομετρικά χαρακτηριστικά για ταυτοποίηση ατόμων σε ελεγχόμενους χώρους πρόσβασης. G4S Telematix S.A. 31/01/2014 BIOTAYTOTHTA Βιομετρικά χαρακτηριστικά για ταυτοποίηση ατόμων σε ελεγχόμενους χώρους πρόσβασης G4S Telematix S.A. 31/01/2014 G4S Worldwide North America Canada United States UK & Ireland Guernsey Ireland

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ: Η Κρυμμένη Δύναμη

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ: Η Κρυμμένη Δύναμη ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ: Η Κρυμμένη Δύναμη ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ: Η Κρυμμένη Δύναμη ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ VOLUNTEERISM: ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ The Hidden Power Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Εθελοντισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Θεσσαλονίκη 10 Δεκεμβρίου 2016 Λουκάς Ζαχείλας, Επικεφαλής Τομέα DSI, Cedefop

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Θεσσαλονίκη 10 Δεκεμβρίου 2016 Λουκάς Ζαχείλας, Επικεφαλής Τομέα DSI, Cedefop Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Θεσσαλονίκη 10 Δεκεμβρίου 2016 Λουκάς Ζαχείλας, Επικεφαλής Τομέα DSI, Cedefop Οι σύγχρονες προκλήσεις Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop 2 ΑΝΕΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). ΟΤΕ ALLO Η ΟΤΕ ALLO κυκλοφορεί στις ονομαστικές αξίες των 3,00 και 6,00 με διαθέσιμο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). Οι χρεώσεις του Τιμοκαταλόγου δεν συμπεριλαμβάνουν το Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). ALLO

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). ALLO Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). ALLO Η ALLO κυκλοφορεί στις ονομαστικές αξίες των 3,00 και 6,00 με διαθέσιμο χρόνο ομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»

ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 Στο πλαίσιο της υπογραφής των Συμβάσεων Επιχορήγησης, του Προγράμματος της Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση» 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ BUSINESS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (EURO / min)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ BUSINESS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (EURO / min) Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν το Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας του άρθρου 55 του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟ ΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟ ΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟ ΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑ Η ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑ κυκλοφορεί στις ονοµαστικές αξίες των 6,00 13,00 και 25,00 µε διαθέσιµο

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε..

Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.. Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.. Σκοπός του παρόντος σημειώματος είναι η συνοπτική επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης του ελληνικού εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). ΟΤΕ ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑ Η ΟΤ Ε ΧΡΟΝΟΚΑΡΤ Α κυκλοφορεί στις ονομαστικές αξίες των 6,00 13,00 και

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι Γεωθερμική Ενέργεια; (What is Geothermal Energy?)

Τί είναι Γεωθερμική Ενέργεια; (What is Geothermal Energy?) Τί είναι Γεωθερμική Ενέργεια; (What is Geothermal Energy?) Συγγραφή : Mary H. Dickson και Mario Fanelli Istituto di Geoscienze e Georisorse, CNR, Pisa, Italy Μετάφραση : Μιχάλης Φυτίκας και Μαρία Παπαχρήστου

Διαβάστε περισσότερα

MIDWEEK REGULAR COUPON

MIDWEEK REGULAR COUPON 3-WAY ODDS (1X2) 1 / 2 1 X 2 MIDWEEK REGULAR COUPON DOUBLE CHANCE TOTALS 2.5 1ST HALF - 3-WAY HT/FT BOTH TEAMS TO SCORE 1/ 12 /2 2.5-2.5+ 01 0/ 02 1-1 /-1 2-1 1-/ /-/ 2-/ 2-2 /-2 1-2 ++ -- 1X 12 X2 U O

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων. Απολογισμός Έτους 2015

Ελληνική Ένωση Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων. Απολογισμός Έτους 2015 Ελληνική Ένωση Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Απολογισμός Έτους 2015 Αθήνα, Αύγουστος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επισκόπηση Οικονομικού Περιβάλλοντος... σελ 3 2. Εξέλιξη Εργασιών Κλάδου στην Παγκόσμια Αγορά...

Διαβάστε περισσότερα

Express Plus Express. Expedited

Express Plus Express. Expedited number for your Zones Code Albania AL 7 7 Algeria DZ 7 7 American Samoa AS 7 7 Andorra AD 4 Angola AO 7 1 Anguilla AI 7 7 Antigua and Barbuda AG 7 7 Argentina AR + 7 7 7 207 Armenia AM 7 7 Aruba AW 7 7

Διαβάστε περισσότερα

PISA: Program for International Student Assessment

PISA: Program for International Student Assessment PISA: Program for International Student Assessment Γιατί; Ειδικές δυσκολίες στην ανάπτυξη μαθηματικής γνώσης: PISA PISA: Programme for International Student Assessment προωθείται από τον ΟΟΣΑ Κάθε 3 χρόνια:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Συστήματα. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 21/5/2012

Εκπαιδευτικά Συστήματα. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 21/5/2012 Εκπαιδευτικά Συστήματα Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 21/5/2012 PISA: Program for International Student Assessment PISA: Ευρήματα έρευνας για τις ακαδημαϊκές γνώσεις μαθητών 15 ετών Επανάληψη από προηγούμενο μάθημα:

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ISSN O O (Ν External and ntra European. Union trade JJ Ξ 5. Monthly statistics. EME 6 External trade

ISSN O O (Ν External and ntra European. Union trade JJ Ξ 5. Monthly statistics. EME 6 External trade ISSN - O O (Ν D OJ External and ntra European Union trade JJ Ξ Monthly statistics EME External trade Our mission is to provide the European Union with a high quality statistical information service Eurostat's

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές δια βίου μάθησης. Το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές δια βίου μάθησης. Το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές δια βίου μάθησης. Το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Θεσσαλονίκη 3 Δεκεμβρίου 2010, Cedefop, Ανώτερος εμπειρογνώμων, σε θέματα προσόντων και μαθησιακών αποτελεσμάτων loukas.zahilas@cedefop.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Το τρίγωνο της Μακρο-οικονομίας

Το τρίγωνο της Μακρο-οικονομίας Το τρίγωνο της Μακρο-οικονομίας Πραγματικό ΑΕΠ, Υ Ανεργία, u Πληθωρισμός, π Πρόβλημα: Συνήθως δεν μεταβάλλονται όλα μαζί ευνοϊκά Π.χ. πληθωρισμός και ΑΕΠ ομόρροπα Πληθωρισμός και ανεργία αντίρροπα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων. Απολογισμός Έτους 2013

Ελληνική Ένωση Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων. Απολογισμός Έτους 2013 Ελληνική Ένωση Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Απολογισμός Έτους 2013 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επισκόπηση Οικονομικού Περιβάλλοντος... σελ 3 2. Εξέλιξη Εργασιών Κλάδου στην Παγκόσμια Αγορά...

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και η αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και η αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και η αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Τι σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

External and ntra-european Union trade

External and ntra-european Union trade ISSN - JJ. (N O O (M fo External and ntra-european Union trade JbC û Monthly statistics m tl THEME External trade Our mission is to provide the European Union with a high-quality statistical information

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε διεθνείς κεφαλαιαγορές. Οφέλη διεθνών επενδύσεων

Επενδύσεις σε διεθνείς κεφαλαιαγορές. Οφέλη διεθνών επενδύσεων Επενδύσεις σε διεθνείς κεφαλαιαγορές Οφέλη διεθνών επενδύσεων Μεγάλη αύξηση σε ξένες επενδύσεις τα τελευταία χρόνια λόγω διεθνοποίησης αγορών Γιατί γίνονται διεθνείς επενδύσεις; Οικονοµικοί, πολιτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών Common Reporting Standard. Σωτήρης Γιούσιος Senior Tax Partner

Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών Common Reporting Standard. Σωτήρης Γιούσιος Senior Tax Partner Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών Common Reporting Standard Σωτήρης Γιούσιος Senior Tax Partner Νομοθετικό πλαίσιο Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στην Οδηγία 2011/16/ΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Πξνδηαγξαθέο πξνζθνξάο AlertFind

Πξνδηαγξαθέο πξνζθνξάο AlertFind Πξνδηαγξαθέο πξνζθνξάο AlertFind Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Σν AlertFind είλαη κηα ππεξεζία επηρεηξεζηαθψλ εηδνπνηήζεσλ βάζεη ινγηζκηθνχ, ε νπνία παξέρεηαη απφ ηελ Dell κε ζπλδξνκή. Έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Το μέγεθος της διαφθοράς στην Άμυνα παγκοσμίως είναι τεράστιο: $ 20 δις. σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα και του Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξης και Πολιτικής

Ανάπτυξης και Πολιτικής Παγκοσμιοποίηση «Κάθομαι σε ένα τραπέζι από μαόνι που προέρχεται από τις Ονδούρες. Το χαλί πάνω στο οποίο βρίσκεται έχει κατασκευαστεί στο Kidderminster (Β.Δ. Αγγλία) από μαλλί φερμένο από έναν ναυτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ & ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Αθήνα 15.05.03 Μέλος Σ & ντής Συντονισµού Ελλ Β. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεν. Γραµµατέας ΣΜΕ Ελλ. Λευκόλιθοι 1 ΕΝΑ ΦΤΕΡΟ ΣΤΟΝ ( ΙΕΘΝΗ) ΑΝΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΚΑΡΤΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΚΑΡΤΑ

ΤΗΛΕΚΑΡΤΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΚΑΡΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). ΤΗΛΕΚΑΡΤΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΚΑΡΤΑ 1. ΤΗΛΕΚΑΡΤΑ Η ΤΗΛΕΚΑΡΤΑ κυκλοφορεί στις ονομαστικές αξίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕCVET & ελληνική πραγματικότητα: όρια, δυνατότητες και προοπτικές στην εποχή της κρίσης

ΕCVET & ελληνική πραγματικότητα: όρια, δυνατότητες και προοπτικές στην εποχή της κρίσης ΕCVET & ελληνική πραγματικότητα: όρια, δυνατότητες και προοπτικές στην εποχή της κρίσης Νίκος Φωτόπουλος Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΓΣΕΕ η υφιστάμενη κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Εφαρμογές Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Σύγχρονες Εφαρμογές Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών Σύγχρονες Εφαρμογές Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών Ενότητα 2: Η αξιολόγηση PISA Διδάσκων: Νικόλαος Τσέλιος Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς.

2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε αυτό υπόκεινται σε αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕ ΥΡΟΝΟΚΑΡΣΑ ΔΝΣΑΞΖ ΥΩΡΩΝ Δ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑΚΔ ΕΩΝΔ

ΟΣΕ ΥΡΟΝΟΚΑΡΣΑ ΔΝΣΑΞΖ ΥΩΡΩΝ Δ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑΚΔ ΕΩΝΔ ΟΣΕ ΥΡΟΝΟΚΑΡΣΑ Ζ ΟΣΔ ΥΡΟΝΟΚΑΡΣΑ θπθινθνξεί ζηηο νλνκαζηηθέο αμίεο ησλ 6,00 13,00 θαη 25,00 κε δηαζέζηκν ρξόλν νκηιίαο 6,36 15,50 θαη 30,50 αληίζηνηρα. Ζ ρξέσζε ησλ θιήζεσλ γίλεηαη σο αθνινύζσο : Αζηικέρ

Διαβάστε περισσότερα

TUV HELLAS A.E. TUV HELLAS IS:

TUV HELLAS A.E. TUV HELLAS IS: Παρουσίαση του ΟργανισµούΠιστοποίησης TUV HELLAS A.E. TUV HELLAS IS: 100% Θυγατρική του TUV NORD ραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1987 Ένας από τους πιο αξιόπιστους Οργανισµούς Πιστοποίησης και Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σύστηµα Υγείας Αξιολόγηση Υπό την Διεθνή Εµπειρία

Ελληνικό Σύστηµα Υγείας Αξιολόγηση Υπό την Διεθνή Εµπειρία Ελληνικό Σύστηµα Υγείας Αξιολόγηση Υπό την Διεθνή Εµπειρία Νίκος Μανιαδάκης BSc, ΜSc, PhD, FESC Καθηγητής & Διευθυντής Τοµέας Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ENI SOUTH IN A/A ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ/ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής ημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ Στρατηγικός Συνεργάτης Σ.Π.Κ. Λευκωσία, 8 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 2015/0582 Αρ. Φακ.: 260 ΠΡΟΣ: - -

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ Η Επίδοση της Ελλάδας το 2015 5 η μεγαλύτερη πτώση στον κόσμο σε σχέση με το 2014 Χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Εγγραφής Μέλους Application for Candidate Membership

Αίτηση Εγγραφής Μέλους Application for Candidate Membership Applicants Copy Αίτηση Εγγραφής Μέλους Application for Candidate Membership TO PROVIDE DEVELOPMENT OPPORTUNITIES THAT EMPOWER YOUNG PEOPLE TO CREATE A POSSITIVE CHANGE Αγαπητά μέλη και φίλοι, Αν επιθυμείτε

Διαβάστε περισσότερα

Κατσούρας Σταύρος Δρ. Κοινωνιολόγος, ΚΕΣΥΠ Βόλου

Κατσούρας Σταύρος Δρ. Κοινωνιολόγος, ΚΕΣΥΠ Βόλου Προϋποθέσεις Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην προοπτική αποδυνάμωσης / κατάργησης των υφιστάμενων εξετάσεων για εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Κατσούρας Σταύρος Δρ. Κοινωνιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία (ΤΕΑΠΗ)

Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία (ΤΕΑΠΗ) Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία (ΤΕΑΠΗ) Γιάννης Ρουσσάκης 19/10/2016 Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Κοινωνία και Οικονομία της Γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

International Freight Forwarding Mastering the Cost

International Freight Forwarding Mastering the Cost International Freight Forwarding Mastering the Cost Νίκος Ροδόπουλος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος OnLine Data AE Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Logistics Η ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας και τα logistics

Διαβάστε περισσότερα

4 Στοιχειωµένη -581 886 2000 5 Καταβόθρα Πελετών -493 500 2000. 6 Τάφκος στα

4 Στοιχειωµένη -581 886 2000 5 Καταβόθρα Πελετών -493 500 2000. 6 Τάφκος στα Τα µεγαλύτερα σπήλαια της Ελλάδας σε σχέση µε τα σπήλαια παγκοσµίως 2004 Κ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΣΕΛΑΣ) Εισαγωγή Στην χώρα µας έχει καταγραφεί πολύ µεγάλος αριθµός σπηλαίων µε πολυποίκιλο ενδιαφέρον π.χ. γεωλογικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Στόλου Νικόλαος Ροδόπουλος

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Στόλου Νικόλαος Ροδόπουλος Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Στόλου Νικόλαος Ροδόπουλος Πρόεδρος ΔΣ Ελληνικής Εταιρείας Logistics Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της OnLine Data AE Country LPI Rank Customs Infrastructure International

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ- ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ. ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ 2011

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ- ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ. ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ 2011 2012 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ- ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ. ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ 2011 [Σημαντικότερο γεγονόσ για την Πορτογαλία, και καθοριςτικό για τισ οικονομικζσ εξελίξεισ ςτη

Διαβάστε περισσότερα

Πξνδηαγξαθέο πξνζθνξάο Γηαρείξηζε θξίζεσλ & εηδνπνίεζε

Πξνδηαγξαθέο πξνζθνξάο Γηαρείξηζε θξίζεσλ & εηδνπνίεζε Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Πξνδηαγξαθέο πξνζθνξάο Γηαρείξηζε θξίζεσλ & εηδνπνίεζε Η Υπεξεζία δηαρείξηζεο θξίζεσλ & εηδνπνίεζεο είλαη κηα ππεξεζία γηα παξαιήπηεο πνπ θαζνξίδεη ν Πειάηεο (νη "Παξαιήπηεο"), ε νπνία

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος Πρόεδρος, ATINER, Αντιπρόεδρος ΠΣΑΟΣ & Επίτιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Στέρλινγκ, H.B.

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος Πρόεδρος, ATINER, Αντιπρόεδρος ΠΣΑΟΣ & Επίτιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Στέρλινγκ, H.B. Γρηγόρης Θ. Παπανίκος Πρόεδρος, ATINER, Αντιπρόεδρος ΠΣΑΟΣ & Επίτιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Στέρλινγκ, H.B. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2016, η Οικονομία, ο Πληθυσμός και οι Επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το P σηµαίνει Passenger Vehicle δηλαδή Επιβατικό όχηµα. Ο πρώτος αριθµός 165 είναι το πλάτος ελαστικού σε χιλιοστά. Ο δεύτερος αριθµός 70 είναι η αναλ

Το P σηµαίνει Passenger Vehicle δηλαδή Επιβατικό όχηµα. Ο πρώτος αριθµός 165 είναι το πλάτος ελαστικού σε χιλιοστά. Ο δεύτερος αριθµός 70 είναι η αναλ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) µια αναλυτική προσέγγιση στην ερµηνεία των χαρακτηριστικών τους ή τι σηµαίνουν τα γράµµατα και οι αριθµοί (δηλ. Τα ιερογλυφικά) στην πλευρά των ελαστικών οχηµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2670/

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2670/ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2670/7.3.2014 ΘΕΜΑ: Υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος περιοδικών καταστάσεων των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων ανά χώρα και ανά ευρύτερη οικονομική και γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Γενικι Γραμματεία Καταναλωτι ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ Δ/ΝΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Ακινα, 11-2-2014 Αρ. Πρωτ.: 746 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ Ôñéìçíéáßá Ýêäïóç ôïõ ÔïìÝá Åðåßãïõóáò êáé ÅíôáôéêÞò ÍïóçëåõôéêÞò ôïõ Åèíéêïý ÓõíäÝóìïõ Íïóçëåõôþí ÅëëÜäáò Ìåóïãåßùí 2, à êôßñéï Ðýñãïò Áèçíþí, ÁèÞíá 115 27 ÔÅÕ ÏÓ 40, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011 ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2007 Σύνολο Εργοδότες Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού δυναμικού Εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό Μισθωτοί (με μισθό ή ημερομίσθιο) Συμβοηθούντα

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στη συνέντευξη τύπου της EMO. ρ. Βόλφραµ φον Φριτς (Wolfram von Fritsch) Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου. 10 Μαΐου 2011 Αθήνα.

Καλώς ήρθατε στη συνέντευξη τύπου της EMO. ρ. Βόλφραµ φον Φριτς (Wolfram von Fritsch) Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου. 10 Μαΐου 2011 Αθήνα. Καλώς ήρθατε στη συνέντευξη τύπου της EMO ρ. Βόλφραµ φον Φριτς (Wolfram von Fritsch) Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου 10 Μαΐου 2011 Αθήνα Seite 1 Trade fairs are driving the communication mix Global Fairs

Διαβάστε περισσότερα

1) Νέα ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων (ισχύς από )

1) Νέα ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων (ισχύς από ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 1) Νέα ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων (ισχύς από 1.1.2017) 2) Η παρακράτηση του φόρου μερισμάτων από 10% σε 15% (εφαρμόζεται για τα εισοδήματα από 1 1 2017 και

Διαβάστε περισσότερα

Business Control. #1-Σεπτ 2015

Business Control. #1-Σεπτ 2015 Business Control Τα νέο πρόγραμμα Business Control Οικονομικά Προγράμματα Business Control 300 Μηνιαίο Πάγιο (με ΦΠΑ 23%) 9,90 Δωρεάν Χρόνος ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ 300' Δωρεάν Μηνύματα 60 Δωρεάν ενδοεπικοινωνία 1500

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑ Ονοµασία Βάθος Μήκος Έτος 1 Ταφκούρα ,

ΑΑ Ονοµασία Βάθος Μήκος Έτος 1 Ταφκούρα , Τα µεγαλύτερα σπήλαια της Ελλάδας σε σχέση µε τα σπήλαια παγκοσµίως 2005 Κ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΣΕΛΑΣ) Εισαγωγή Στην χώρα µας έχει καταγραφεί πολύ µεγάλος αριθµός σπηλαίων µε πολυποίκιλο ενδιαφέρον π.χ. γεωλογικό,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με την Έρευνα

Σχετικά με την Έρευνα Σχετικά με την Έρευνα Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διάφοροι οργανισμοί παρέχουν πρόσβαση και εκπαίδευση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς και άλλες υπηρεσίες για τις ομάδες που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΥΔΝΕΫ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΥΔΝΕΫ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗ ΑΓΟΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΥΔΝΕΫ Level 2 / 219-223 Castlereagh Street, SYDNEY, NSW 2000 Tel: +61 2 9264 9130 - Fax: +61 2 9264 6135 Email: ecocom-sydney@mfa.gr Βαϊανός Βραιόπουλος-Κελένης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080-1-2, Fax: 2103310083 E-mail: kpolykentro@gmail.com ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: o ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Digital Travel Trends

Digital Travel Trends Travel @ Digital Travel Trends February 2012 Stefanos Loukakos Country Manager, Google Greece Google Confidential and Proprietary 1 Travel Market: Online vs Offline Google Confidential and Proprietary 2 Travel

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριοσ - Σεπτζμβριοσ 2009 Υπεύθςνορ Έκδοζηρ: Φπήζηορ Φαπμάκηρ-Σςμβοςλορ ΟΕΥ Α Επιμέλεια: Σπςπίδων Οικονόμος, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α -Sonila-Sofia Kisi Πρεςβεία τησ Ελλάδασ

Διαβάστε περισσότερα

*Το σημείωμα βασίζεται και σε στοιχεία από προγενέστερη έρευνα για την αγορά γούνας από την κα. Γεωργία Βελέντζα, Γραμματέα ΟΕΥ Γ

*Το σημείωμα βασίζεται και σε στοιχεία από προγενέστερη έρευνα για την αγορά γούνας από την κα. Γεωργία Βελέντζα, Γραμματέα ΟΕΥ Γ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πεκίνο, Μάρτιος 2013 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΟΥΝΑΣ ΣΤΗ Λ.Δ. ΚΙΝΑΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. Οικονομικό Περιβάλλον... 1 2. Παραγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ - ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8 Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1135/2017 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ 1135/2017 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1135/2017 Καθορισμός του καταλόγου των ικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 19-02-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-434 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 15

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

PRODEXPO 2013 Aγορά ακινήτων στην Ευρώπη/ Καταστήματα και εμπορικά κέντρα/σημαντικά χαρακτηριστικά/ Τάσεις

PRODEXPO 2013 Aγορά ακινήτων στην Ευρώπη/ Καταστήματα και εμπορικά κέντρα/σημαντικά χαρακτηριστικά/ Τάσεις PRODEXPO 2013 Aγορά ακινήτων στην Ευρώπη/ Καταστήματα και εμπορικά κέντρα/σημαντικά χαρακτηριστικά/ Τάσεις A 0 A AGENDA ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

World Oil and Gas Review 2015

World Oil and Gas Review 2015 Contents Contents Introduction List of Countries: Europe: Albania, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany,

Διαβάστε περισσότερα

1 παικόο ρξέσζεο ή 0,038 αλά 14,70 δεπη.

1 παικόο ρξέσζεο ή 0,038 αλά 14,70 δεπη. 1. ΣΗΛΕΚΑΡΣΑ Ζ ΣΖΛΔΚΑΡΣΑ θπθινθνξεί ζηηο νλνκαζηηθέο αμίεο ησλ 4,00 θαη 10,00 κε δηαζέζηκν ρξόλν νκηιίαο ζηα 4,00 θαη 11,00 αληίζηνηρα. ηηο αλσηέξσ ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ 23%. Ζ αμία ελόο (1) παικνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής αποδοτικότητας των πρωτογενών τομέων των χωρών μελών της ΕΕ με εφαρμογή της DEA

Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής αποδοτικότητας των πρωτογενών τομέων των χωρών μελών της ΕΕ με εφαρμογή της DEA Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής αποδοτικότητας των πρωτογενών τομέων των χωρών μελών της ΕΕ με εφαρμογή της DEA Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Β Λ Ο Ν Τ Ζ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ H Μ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 21 Νοεμβρίου 2007 0 Πέντε κύριες προτεραιότητες στη στρατηγική της ΔΕΗ Εναρμόνιση με μετο τορυθμιστικό Πλαίσιο Στρατηγική Παραγωγής Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Θα πρέπει να σημειωθεί, επίσης, η υστέρηση που εμφανίζει η Αίγυπτος σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης εν ψυχρώ φρούτων και λαχανικών.

Θα πρέπει να σημειωθεί, επίσης, η υστέρηση που εμφανίζει η Αίγυπτος σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης εν ψυχρώ φρούτων και λαχανικών. 1. Γενικά Η Αίγυπτος είναι επαρκής σε νωπά φρούτα και λαχανικά. Η πλειονότητα της παραγωγής καταναλώνεται εγχωρίως (ή τροφοδοτεί την βιομηχανία μεταποίησης), ενώ για αρκετές κατηγορίες προϊόντων πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί

Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί Φεβρουάριος 2008 Τ. Παναγιωτόπουλος Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Υγείας του Παιδιού Όροι π.χ. δημόσια υγεία του παιδιού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας ως εδώ εξετάσει ορισμένα κεντρικά προκαταρκτικά ζητήματα της οικονομικής ανάπτυξης, θα στραφούμε τώρα στα πρίσματα θέασης και κατανόησης της αύξησης

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία ακινήτων

Η φορολογία ακινήτων www.pwc.gr Η φορολογία ακινήτων Υπό το πρίσμα διεθνών τάσεων Athens Prodexpo 2 Οκτωβρίου 2013 «Η Φορολογία Ακινήτων στην Ελλάδα είναι χαμηλή» Athens Prodexpo 2 Οκτωβρίου 2013 Slide 2 Στοιχεία ΟΟΣΑ προ

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακοβιομηχανία & Διαφάνεια. Αντώνης Ευαγγελίδης Δήμητρα Θεμελιώτη

Φαρμακοβιομηχανία & Διαφάνεια. Αντώνης Ευαγγελίδης Δήμητρα Θεμελιώτη Φαρμακοβιομηχανία & Διαφάνεια Αντώνης Ευαγγελίδης Δήμητρα Θεμελιώτη Ledra Marriott Hotel 14 Δεκεμβρίου 2013 1 KΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ! ΕΜΕΡΣΟΝ Περιεχόμενα Παρουσίασης Η συμβολή και οι Αξίες της Φαρμακοβιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ecolabels & Ανταγωνιστικότητα

Ecolabels & Ανταγωνιστικότητα Συνέδριο Ecolabels & Ανταγωνιστικότητα Δρ. Μάρκος Λουκογιαννάκης Γενικός Διευθυντής Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 11 Μαρτίου 2015 Dr Geoff Kendall Sustainability and the Future of Business SEVBCSD

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνία & Υγεία Οργάνωση Υπηρεσιών: Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα

Κοινωνία & Υγεία Οργάνωση Υπηρεσιών: Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Κοινωνία & Υγεία Οργάνωση Υπηρεσιών: Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα Τάσος Φιλαλήθης Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Εισαγωγικό ερώτημα Για ποιόν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ Συνοπτική παρουσίαση στοιχείων 2012 Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΑΣ Πληθυσμός 142,9 εκ Έκταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα