ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ"

Transcript

1 ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΚΑΜΠΔΡΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ EMBASSY OF GREECE - CANBERRA OFFICE FOR ECONOMIC AND COMMERCIAL AFFAIRS 9 Turrana Street Yarralumla, Canberra, ACT 2600 Australia Tel.: , fax.: , ΑΤΓΟΤΣΟ 2011

2 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ Δζληθή πξσηεχνπζα: Καµπέξα (Canberra) Έθηαζε: 7,74 εθαηνµµχξηα ηεηξαγσληθά ρηιηφµεηξα Πεξίµεηξνο αθηήο επεηξσηηθήο ρψξαο: ρηιηφµεηξα Πεξίµεηξνο αθηήο ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ παξάθηησλ λεζηψλ: ρηιηφµεηξα Κπξηφηεξεο πφιεηο: (απνγξαθή 2006): χδλευ ( ), Μειβνχξλε ( ), Βξηζβάλε ( ), Πέξζε ( ), Αδειατδα ( ), Κάκπεξξα (νκνζπνλδηαθή πξσηεχνπζα ), Υφκπαξη ( ), Νηάξγνπτλ ( ). Γιψζζα: Δπίζεκα νκηιείηαη ε Αγγιηθή. Απφ ηηο ππφινηπεο γιψζζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή, ε ειιεληθή κε πνζνζηφ 1,2% θαηαηάζζεηαη ηξίηε, πιένλ νκηινχκελε γιψζζα ζην ζπίηη. Πξνεγνχληαη νη δηάθνξεο θηλεδηθέο δηάιεθηνη (2,5 %), θαη ε ηηαιηθή (1,5 %). Πνιηηεηαθφ ζχζηεκα: Ζ επίζεκε νλνκαζία ηεο ρψξαο είλαη Κνηλνπνιηηεία ηεο Απζηξαιίαο. Σν πνιίηεπκά ηεο είλαη ζπληαγκαηηθή κνλαξρία θαη αξρεγφο ηνπ θξάηνπο είλαη ε Βαζίιηζζα Διηζάβεη Β ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο Β. Ηξιαλδίαο, ε νπνία αληηπξνζσπεχεηαη ζηελ Απζηξαιία κέζσ ηνπ Γεληθνχ Κπβεξλήηε, ηνλ νπνίν δηνξίδεη ε ίδηα. Ζ Απζηξαιία ζπληζηά Οκνζπνλδία απνηεινχκελε απφ 6 Πνιηηείεο (New South Wales, Victoria, South Australia, Queensland, Western Australia, Tasmania) θάζε κία απφ ηηο νπνίεο δηαζέηεη δηθφ ηεο ζχληαγκα θαη ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο. Σε λνκνζεηηθή εμνπζία ζε νκνζπνλδηαθφ επίπεδν αζθνχλ ε θπβέξλεζε θαη ηα δχν αληηπξνζσπεπηηθά ζψκαηα, ε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ (House of Representatives Lower House) απνηεινχκελε απφ 150 βνπιεπηέο, νη νπνίνη εθιέγνληαη άκεζα θαη Γεξνπζία (Senate Upper House), απνηεινχκελε απφ 76 αληηπξνζψπνπο ησλ Πνιηηεηψλ/Πεξηνρψλ (12 απφ θάζε Πνιηηεία θαη δχν απφ ηηο δχν επεηξσηηθέο πεξηνρέο). ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Οκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο ππάγνληαη ε θνξνινγία, ε άκπλα, νη εμσηεξηθέο ππνζέζεηο θαη νη ηαρπδξνκηθέο θαη ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο θιπ. Οη Πνιηηείεο είλαη αξκφδηεο γηα ηε ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηα φξηα ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο θαη αθνξνχλ ηελ αζηπλφκεπζε, πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, παηδεία θαη δεκφζηεο κεηαθνξέο. Σέινο, πθίζηαληαη επίζεο δέθα «πεξηνρέο», δχν εθ ησλ νπνίσλ επεηξσηηθέο, ε Capital Territory θαη ε Northern Territory θαη επηά ππεξάθηηεο Ashmore and Cartier Islands, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Coral Sea Islands, Heard Island and McDonald Islands, Norfolk Island, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Απζηξαιηαλήο Αληαξθηηθήο ζε γεσγξαθηθφ κήθνο κεηαμχ 45 θαη 160. Δθηφο ησλ επεηξσηηθψλ πεξηνρψλ θαη ηνπ Norfolk Island, νη νπνίεο δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλν βαζκφ απηνθπβέξλεζεο, κε μερσξηζηά θνηλνβνχιηα, νη ππφινηπεο πεξηνρέο δηνηθνχληαη κέζσ «Γηνηθεηψλ» (Administrators) δηνξηζκέλσλ απφ ηελ Οκνζπνλδία. ΚΛΗΜΑ Οη επνρέο ηεο Απζηξαιίαο είλαη αληίζεηεο µε απηέο ηνπ βφξεηνπ εµηζθαηξίνπ. Σν θαινθαίξη δηαξθεί απφ εθέµβξην µέρξη Φεβξνπάξην, ην θζηλφπσξν απφ Μάξηην µέρξη Μάην, ν ρεηµψλαο απφ Ηνχλην µέρξη Αχγνπζην θαη ε άλνημε απφ επηέµβξην µέρξη Ννέµβξην. Ο Ηνχιηνο έρεη ηελ πην ραµειή µέζε ζεξµνθξαζία. Οη µέζεο ζεξµνθξαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εµέξαο είλαη µεηαμχ 10 θαη 20 βαζµψλ Κειζίνπ (50 θαη 68 βαζµψλ F) ζην µεγαιχηεξν

3 µέξνο ηεο λφηηαο Απζηξαιίαο θαη γχξσ ζηνπο 30 βαζµνχο Κειζίνπ (µεηαμχ 70 θαη 80 βαζµψλ F) ζηηο βφξεηεο ηξνπηθέο πεξηνρέο. Θεξµνθξαζίεο θάησ απφ ην µεδέλ είλαη ζπάληεο θνληά ζηελ αθηή αιιά πνιιέο εζσηεξηθέο πεξηνρέο δνθηµάδνπλ ειαθξνχο παγεηνχο ηε λχρηα θαηά ην ρεηµψλα. ηηο αιπηθέο πεξηνρέο, νη ζεξµνθξαζίεο θαηεβαίλνπλ ηαθηηθά θάησ απφ ηνπο 0 βαζµνχο Κειζίνπ (32 F) θαη ην ρηφλη θαιχπηεη πεξηνρέο µε πςφµεηξν πάλσ απφ 1500 µέηξα γηα αξθεηνχο µήλεο ην ρξφλν. Ο Ηαλνπάξηνο θαη ν Φεβξνπάξηνο είλαη νη ζεξµφηεξνη µήλεο ζηε λφηηα Απζηξαιία, ελψ ζηηο ηξνπηθέο πεξηνρέο, ν Ννέµβξηνο θαη ν εθέµβξηνο είλαη νη ζεξµφηεξνη. Οη µέζεο ζεξµνθξαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εµέξαο είλαη πάλσ απφ 30 βαζµνχο Κειζίνπ (80 ή 90 F) ζηηο πεξηζζφηεξεο εζσηεξηθέο πεξηνρέο, θαη πιεζηάδνπλ ηνπο 40 βαζµνχο Κειζίνπ (104 F) ζε ηµήµαηα ηεο πηηθήο Απζηξαιίαο. Δίλαη πην ραµειέο (20-29 C/70 ή 80 F) θνληά ζηα λφηηα παξάιηα, ζε νξεηλέο πεξηνρέο θαη ζηελ Σαζµαλία. ΠΛΖΘΤΜΟ Ο εθηηκψκελνο κφληκνο πιεζπζκφο ηεο Απζηξαιίαο ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010 ήηαλ άηνκα. Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2005, ν πιεζπζκφο έρεη απμεζεί θαηά άηνκα ή θαηά 9,5% (θαηά κέζν φξν 1,8% αλά έηνο). Πάλσ απφ ην 75% ηνπ πιεζπζµνχ ηεο Απζηξαιίαο δεη ζε αζηηθά θέληξα, ηδηαίηεξα ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ πνιηηεηψλ θαη επηθξαηεηψλ θαηά µήθνο ηεο εχθνξεο αλαηνιηθήο παξάθηηαο πεδηάδαο θαη ηεο λνηηναλαηνιηθήο αθηήο. Ζ Απζηξαιία ζεσξείηαη ζπρλά σο «λέα» ρψξα αιιά ν πιεζπζµφο ηεο, φπσο πνιιψλ άιισλ ρσξψλ ζηνλ θφζµν, γεξλά δεδνµέλνπ φηη ην πξνζδφθηµν δσήο ζπλερίδεη λα βειηηψλεηαη. Ο πιεζπζµφο ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ πξνβιέπεηαη φηη ζα απμεζεί απφ πεξίπνπ 13,1% θαηά ην 2005 ζην 25,7% ην Σνλ Ηνχλην ηνπ 2010, ππήξραλ άηνκα ζε ειηθία εξγαζίαο (15 έσο 64 εηψλ), ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 1,36 εθαη. άηνκα ή 9,9% απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ Δπίζεο ππήξραλ άηνκα ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ, ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά άηνκα ή 14,0% απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2005, ελψ ε αλαινγία αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ήηαλ άλδξεο θαη γπλαίθεο. OIKONOMIA-ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Π ν ζ ν ζ η φ ε η ή ζ η α ο κ ε η α β ν ι ή ο ΑΔΠ 3,3 4,2 3,0 3,1 3,6 3,8 1,4 2,3 Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ 2,0 2,9 1,7 1,6 1,9 1,9-0,7 0,3 θαζαξφ εγρψξην πξντφλ ζε ηηκέο αγνξάο 3,0 3,9 2,5 2,6 3,1 3,4 0,6 1,6 ΑΔΠ (εθ. $Α) Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ ($Α) θαζαξφ εγρψξην πξντφλ ζε ηηκέο αγνξάο (εθ. $Α) (ζεκεηψλεηαη φηη ην νηθνλνκηθφ έηνο ζηελ Απζηξαιία αξρίδεη ηελ 1ε Ηνπιίνπ)

4 ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΣΟΜΔΧΝ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Γεσξγία - Γαζνθνκία - Αιηεία Δθ. $Α Δθ. $Α Δθ. $Α Δθ. $Α Δθ. $Α Δθ. $Α Δθ. $Α Δθ. $Α Δθ. $Α Γεσξγία Γαζνθνκία θαη Αιηεία ζχλνιν Δμφξπμε νξπθηά Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο εμφξπμεο ζχλνιν Βηνκεραλία Σξφθηκα,πνηά, θαπλφο ελδπζε Πξντφληα μπιείαο θαη ραξηηνχ Μέζα θαηαγξαθήο θαη εθηχπσζεο Πεηξέιαην,άλζξαθαο,ρεκηθά θαη θανπηζνχθ Με κεηαιιηθά πξντφληα εμφξπμεο κεηαιιηθά πξντφληα Μεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο ζχλνιν Τπεξεζίεο Ζιεθηξηζκνχ, Φπζηθνχ αεξίνπ, Ύδξεπζεο θαη Απνξξηκκάησλ ειεθηξηζκφο Φπζηθφ αέξην Ύδξεπζε θαη ππεξεζίεο Απνξξηκκάησλ ζχλνιν Καηαζθεπαζηηθέο ππεξεζίεο Υνλδξηθφ εκπφξην Ληαληθφ εκπφξην Τπεξεζίεο Ξελνδνρεηαθέο θαη Δζηίαζεο Μεηαθνξέο, Σαρπδξνκεία, Απνζήθεπζε Οδηθέο κεηαθνξέο Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο ηδεξνδξνκηθέο θαη άιιεο κεηαθνξέο Τπεξεζίεο Μεηαθνξάο, Σαρπδξνκηθέο θαη Απνζήθεπζεο ζχλνιν ΜΜΔ θαη Σειεπηθνηλσλίεο Υξεκαηνπηζησηηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο Τπεξεζίεο ηεγαζηηθέο Δπαγγεικαηηθέο, Δπηζηεκνληθέο θαη Σερληθέο ππεξεζίεο Τπεξεζίεο Γηνίθεζεο θαη Τπνζηήξημεο Τπεξεζίεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Αζθάιεηαο Τπεξεζίεο Δθπαίδεπζεο θαη Δπηκφξθσζεο Τπεξεζίεο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Σέρλεο θαη Τπεξεζίεο Φπραγσγίαο Άιιεο ππεξεζίεο ΑΔΠ

5 Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΟ Ζ απζηξαιηαλή νηθνλνκία αλαπηχρζεθε θαηά 2,3% ην Απμήζεηο ζεκεηψζεθαλ ζηελ πξνζηηζέκελε αμία ζε κηα ζεηξά βηνκεραληψλ ην κε πξψηε ηελ εμφξπμε (6,2%), ζηηο Δπαγγεικαηηθέο, Δπηζηεκνληθέο θαη Σερληθέο Τπεξεζίεο (3,8%), ζηελ Yγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη θνηλσληθή αζθάιηζε (3,6%), ζην ρνλδξηθφ εκπφξην (3,3%) θαη ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο (3%). Μεηά ηελ πηψζε ηνπ ΑΔΠ ζε φγθν ην , έρνπλ ππάξμεη 19 ρξφληα ζπλερνχο αλάπηπμεο. Καηά ην ην ΑΔΠ απμήζεθε θαηά 2,3%. Σν , ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ απμήζεθε θαηά 0,3% κεηά απφ κείσζε ην Οη ξπζκνί αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ θαη ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ γξάθεκα. Σν πνζνζηφ απνηακίεπζεο ησλ λνηθνθπξηψλ είλαη έλα άιιν βαζηθφ ζχλνιν ησλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ. Ζ απνηακίεπζε ησλ λνηθνθπξηψλ δελ κπνξεί λα κεηξεζεί άκεζα. Τπνινγίδεηαη αθαηξψληαο ηελ δαπάλε ηειηθήο θαηαλάισζεο ησλ λνηθνθπξηψλ απφ ην θαζαξφ δηαζέζηκν εηζφδεκα. Σν πνζνζηφ απνηακίεπζεο ησλ λνηθνθπξηψλ ήηαλ αξλεηηθφ ην έσο ην , πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ηα λνηθνθπξηά μφδεςαλ πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ απφθηεζαλ θαηά ηελ πεξίνδν απηή. Σν ην πνζνζηφ απνηακίεπζεο ησλ λνηθνθπξηψλ έγηλε θαη πάιη ζεηηθφ (0,1%) θαη ε ηάζε απηή ζπλερίζηεθε ην (8%). πνζνζηφ απνηακίεπζεο ησλ λνηθνθπξηψλ, ηξέρνπζεο ηηκέο

6 Οη ηδησηηθέο επελδχζεηο κεηψζεθαλ θαηά 2,5% ην , ζε ζχγθξηζε κε κείσζε -0,4% ην Οη ηδησηηθέο επελδχζεηο ζπλέβαιαλ θαηά -0,6% ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ. Οη επελδχζεηο ζε κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφ, θαζψο θαη κε νηθηζηηθέο θαηαζθεπέο κεηψζεθαλ θαηά -4,9% θαη -7,1% αληηζηνίρσο, ην Ηδησηηθέο επελδχζεηο Οη ζπλνιηθέο επελδχζεηο θαηνηθηψλ απμήζεθαλ θαηά 1,1% θαη ζπλέβαιαλ θαηά 0,1% ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ. Οη δεκφζηεο αθαζάξηζηεο επελδχζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ απμήζεθαλ θαηά 24,9% ην , κεηά απφ αχμεζε 6,7% ην Οη επελδχζεηο απφ δεκφζηεο εηαηξείεο απμήζεθαλ θαηά 13,1% θαη νη επελδχζεηο απφ ηε γεληθή θπβέξλεζε απμήζεθαλ θαηά 31,3% ην Οη δεκφζηεο επελδχζεηο ζπλέβαιαλ θαηά 1,3% ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ην ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Σν , ν ηνκέαο κε ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηνπ ΑΔΠ ήηαλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο κε πνζνζηφ 10,6. Ζ εμφξπμε έρεη απμεζεί σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ απφ 5% θαζ φιε ηε δεθαεηία ηνπ 1990% ζε 8,4% ην θαη είλαη ζήκεξα ν ηξίηνο κεγαιχηεξνο θιάδνο. πξνζηηζέκελε αμία, κεξίδην, θαη

7 ΗΟΛΟΓΗΜΟΗ H θαζαξή ζέζε ηεο Απζηξαιίαο ζην ηέινο Ηνπλίνπ ηνπ 2010 εθηηκάηαη ζε δηο $Α ζε ηξέρνπζεο ηηκέο, αχμεζε θαηά 696, 2 δηο $Α (10,0%) απφ ηηο 30 Ηνπλίνπ Ζ θαζαξή επελδπηηθή ζέζε ηεο Απζηξαιίαο ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010 ήηαλ 763,5 δηο $Α, (αχμεζε 8,5% ) ζε ζρέζε πξηλ απφ έλα ρξφλν. ΓΗΔΘΝΔ ΔΜΠΟΡΗΟ Ζ απμαλφκελε ζεκαζία ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ γηα ηελ απζηξαιηαλή νηθνλνκία απνδεηθλχεηαη απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα πνπ δείρλεη ηηο αλαινγίεο ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ εηζαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ ζε ηξέρνπζεο ηηκέο. Σν ην πνζνζηφ ησλ εηζαγσγψλ ήηαλ 20,2% θαη ην πνζνζηφ ησλ εμαγσγψλ αλήιζε ζε 19,8%. Δμαγσγέο θαη εηζαγσγέο, ηξέρνπζεο ηηκέο - ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ Απφ ην φγθνο ησλ εηζαγσγψλ έρεη απμεζεί πεξηζζφηεξν, έσο θαη 98,4%, ζε ζχγθξηζε κε αχμεζε 23,2% ζηνλ φγθν ησλ εμαγσγψλ. Ζ βξαδχηεξε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ πξνήιζε θπξίσο απφ ηελ αδχλακε αλάπηπμε ζηελ εμαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Δλψ νη εηζαγσγέο ζε φγθν απμάλνληαη ηαρχηεξα απφ ηηο εμαγσγέο, νη ηηκέο πνπ ιακβάλνληαη γηα εμαγσγέο απμάλνληαη ηαρχηεξα απφ ηηο ηηκέο πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηηο εηζαγσγέο. Οη φξνη εκπνξίνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ηηκψλ ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ εηζαγσγψλ. Μηα αχμεζε ζηνπο φξνπο εκπνξίνπ αληαλαθιά αχμεζε ζηηο ηηκέο εμαγσγψλ κε ηαρχηεξν ξπζκφ απφ ηηο ηηκέο εηζαγσγήο. Ζ ηζρπξή αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα αληαλαθιάηαη κε ηελ αχμεζε θαηά 38,2% ζηηο ηηκέο ησλ εμαγσγψλ θαη πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ εηζαγσγψλ θαηά 12,6. Σν , νη φξνη ηνπ εκπνξίνπ κεηψζεθαλ θαηά 4,8%.

8 Όξνη Δκπνξίνπ, ( = 100,0) Ζ Απζηξαιία θαηέρεη ηελ ηξίηε ζέζε ζηνλ Οηθνλνκηθφ Γείθηε Διεπζεξίαο 2011 (Index of Economic Freedom 2011) κε κέζε βαζκνινγία 82,5 ε νπνία είλαη πνιχ πάλσ απφ ηνλ πεξηθεξεηαθφ θαη παγθφζκην κέζν φξν. Ζ θαηάηαμε αληαλαθιά ηελ ηζρπξή επνπηεία θαη ηελ νξζή ξχζκηζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Απζηξαιίαο ε νπνία είρε αληηκεησπίζεη επηηπρψο ηελ αλαηαξαρή ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. Σν έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο θπβέξλεζεο θαη ην ζπλνιηθφ χςνο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ είλαη πνιχ ρακειφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα ησλ άιισλ κεγάισλ νηθνλνκηψλ. Ζ ρψξα έρεη κηα ηζρπξή παξάδνζε αλνίγκαηνο ζηηο παγθφζκηεο ζπλαιιαγέο θαη ηηο επελδχζεηο. Έλα αλεμάξηεην δηθαζηηθφ ζψκα πξνζηαηεχεη ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο θαη ην επίπεδν ηεο δηαθζνξάο είλαη ρακειφ. Ζ Απζηξαιία θαηείρε ηελ ηέηαξηε ζέζε ζηνλ θφζκν απφ ηηο 110 ρψξεο ζηνλ δείθηε ηνπ Legatum Institute 2010 Prosperity Index κεηά απφ ηελ ηε Ννξβεγία, ηε Γαλία θαη ηε Φηλιαλδία. Σα θξηηήξηα ζηνλ αλσηέξσ δείθηε ήηαλ: δεκνθξαηηθνί ζεζκνί, βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε, εθπαίδεπζε, επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη θαηλνηνκία, δηαθπβέξλεζε, πγεία, πξνζσπηθή ειεπζεξία, αζθάιεηα θαη αζθάιηζε θαη θνηλσληθφ θεθάιαην. Ζ Απζηξαιία επέηπρε ηηο αθφινπζεο θνξπθαίεο ηαμηλνκήζεηο: εθπαίδεπζε (2ε), πξνζσπηθή ειεπζεξία (4ε), θνηλσληθφ θεθάιαην (4ε), βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε (8ε) θαη δηαθπβέξλεζε (8ε). Ζ Απζηξαιία θαηαηάζζεηαη ζήκεξα ζηελ πέκπηε ζέζε απφ 57 νηθνλνκίεο ζηνλ δείθηε ηνπ World Economic Forum Financial Development Index. Ζ Απζηξαιία επέηπρε ηηο αθφινπζεο θνξπθαίεο ηαμηλνκήζεηο: νηθνλνκηθή πξφζβαζε (1ε), ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο (6ε), Σξάπεδεο (7ε) θαη κε ηξαπεδηθέο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο (8ε).

9 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ηελ δηαθήξπμε ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο ηεο Απζηξαιίαο πνπ δόζεθε ζηελ δεκνζηόηεηα ζηηο αξρέο ηνπ 2011πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: - Ζ θπβέξλεζε ζα ζπλερίζεη λα πηέδεη γηα έλα θηιφδνμν, πεξηεθηηθφ απνηέιεζκα ηνπ Γχξνπ ηεο Νηφρα πνπ νδεγεί ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ ζηε γεσξγία, βηνκεραλία θαη ππεξεζίεο. -Ζ θπβέξλεζε ζα ζπλερίζεη λα ζηεξίδεη ην θφξνπκ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο Αζίαο- Δηξεληθνχ (APEC) ην νπνίν ηδξχζεθε ην 1989 θαζψο έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ κέζνλ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Αζίαο- Δηξεληθνχ. Πην καθξνπξφζεζκα, ε Απζηξαιία θαη άιια κέιε ηνπ APEC πξνζβιέπνπλ ζην ζρεκαηηζκφ κηαο δψλεο ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ Αζίαο-Δηξεληθνχ. -Οη θαλφλεο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ αλαγλσξίδνπλ ξεηά ηελ επηζπκία γηα αχμεζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ εκπνξίνπ κε εκπνξηθέο ζπκθσλίεο. Ζ θπβέξλεζε δελ ζα εληαρζεί ζε θάζε ζπκθσλία εκπνξίνπ πνπ ππνιείπεηαη ησλ θξηηεξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ. -Ζ πξψηε πξνηεξαηφηεηα πεξηθεξεηαθψλ εκπνξηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο θπβέξλεζεο είλαη ε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP). χκθσλα κε ηελ θπβέξλεζε, ε εκπνξηθή πνιηηηθή ηεο Απζηξαιίαο ζα νδεγείηαη απφ ζπλερηδφκελεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ απνζθνπχλ ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαπξαγκάηεπζε γηα βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ εμαγσγέσλ ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ θαιχηεξε πνιηηηθή είλαη ε εγρψξηα νηθνλνκηθή κεηαξξχζκηζε πνπ απνβιέπεη ζηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Απζηξαιίαο. Βειηησκέλε πξφζβαζε ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ ζα επηδησρζεί φρη βάζεη ηεο πξνηηκεζηαθήο κεηαρείξηζεο, αιιά σο δπλαηφηεηα ησλ εμαγσγέσλ λα αληαγσλίδνληαη επί ίζνηο φξνηο κε άιιεο ρψξεο. ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ε Απζηξαιία ζα επηδηψμεη ην κέγηζην δπλαηφ άλνηγκα ησλ αγνξψλ αιιά ζα δελ θάλεη πίζσ ζηελ εζσηεξηθή κεηαξξχζκηζε, εθφζνλ άιιεο θπβεξλήζεηο αξλνχληαη λα κεηαξξπζκίζνπλ ηηο νηθνλνκίεο ηνπο. Ζ θπβέξλεζε ζα ζπλερίζεη λα πηέδεη γηα ηελ ππεξνρή ησλ πνιπκεξψλ εκπνξηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Ζ θπβέξλεζε ζα ζπλερίζεη λα επηδηψθεη πςειήο πνηφηεηαο, νινθιεξσκέλεο πεξηθεξεηαθέο θαη δηκεξείο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο κφλν φηαλ πξνζθέξνπλ θαζαξφ φθεινο ζηελ Απζηξαιία θαη δελ εκπνδίδνπλ ηελ πξφνδν ζην κέησπν πνιπκεξψλ ζπκθσληψλ. ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ε θπβέξλεζε ζα επηδηψμεη ηε κείσζε δαζκνινγηθψλ θξαγκψλ θαη ησλ πνζνηηθψλ πεξηνξηζκψλ ζηηο εμαγσγέο απζηξαιηαλψλ πξντφλησλ θαζψο θαη ηελ κείσζε ησλ κε δαζκνινγηθψλ εκπνδίσλ ζηα ζχλνξα θαη πεξηνξηζκψλ πνπ είλαη επηδήκηα γηα ην εκπφξην ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ζε εκπνξεχκαηα.

10 Ζ θπβέξλεζε ζα ζπλερίζεη λα παξέρεη ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πνπ είλαη πξφζπκεο λα αλαιάβνπλ νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα ακνηβαία επσθειέο εκπφξην. πλερίδνληαο ηελ απνηειεζκαηηθή Τπεξεζία Καξαληίλαο, ε θπβέξλεζε δελ ζα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη σο πιάγην πξνζηαηεπηηθφ κέζν. Οκνίσο, ελψ ε θπβέξλεζε ζα επηδηψμεη ηε ζπκπεξίιεςε ηεο εξγαζηαθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πξνηχπσλ ζηηο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο, δελ ζα ηα ρξεζηκνπνηήζεη σο ζπγθεθαιπκκέλν κέζν πξνζηαζίαο θαηά ησλ εηζαγσγψλ. Ξέλεο επηρεηξήζεηο πνπ επελδχνπλ ζηελ Απζηξαιία ζα έρνπλ ην ίδην λνκηθφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο εκπνξίνπ θαη επελδχζεσλ ηεο Austrade ζα εζηηαζηνχλ εθ λένπ. Θα δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο δηεπθφιπλζεο ζπλαιιαγψλ ζε αλαδπφκελεο αγνξέο φπσο ε Μνγγνιία, Κνινκβία, κέξε ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Οη πξνηεξαηφηεηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο ηεο Απζηξαιίαο ζα επαλεμεηάδνληαη εηεζίσο ππφ ην θσο ηεο πξνφδνπ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, θαζψο θαη ησλ λέσλ επθαηξηψλ γηα ηελ πεξαηηέξσ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ. Ζ ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή κεηαξξχζκηζε ζα ζπλερηζηεί αλεμάξηεηα απφ ηελ πξφνδν ζηηο δηεζλείο εκπνξηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. Ζ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαγσγηθφηεηαο γηα ηηο δηκεξείο θαη πεξηθεξεηαθέο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο πνπ δεκνζηεχηεθε ζηα ηέιε ηνπ 2010 εμεηάζηεθε ζηελά ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ Οη εμαγσγέο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Απζηξαιίαο ην 2010 απμήζεθαλ θαηά 13,7% θαη αλήιζαλ ζε επίπεδα ξεθφξ ( 284 δηζεθ. Α$). Σν εκπνξηθφ πιεφλαζκα ηεο Απζηξαιίαο ην Γεθέκβξην 2010 αλήιζε ζε 2 δηζεθ. Α$. Ο Γεθέκβξηνο ήηαλ ν έλαηνο κήλαο ζηελ ζεηξά πνπ ζεκεηψζεθε εκπνξηθφ πιεφλαζκα, ζεκαηνδνηψληαο ηε κεγαιχηεξε δηαδξνκή κεληαίσλ εκπνξηθψλ πιενλαζκάησλ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ Ζ Απζηξαιία θαηέγξαςε εηήζην εκπνξηθφ πιεφλαζκα χςνπο 16,567 δηζεθ. Α$ ην 2010, κηα ζεκαληηθή κεηαζηξνθή απφ ηα ειιείκκαηα ησλ 3,7 δηζεθ. Α$ ην 2009, ησλ 8,6 δηζεθ. Α$ ην 2008 θαη ησλ 21,4 δηζεθ. Α$ ην Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηελ Απζηξαιία αλακέλεηαη λα επηηαρπλζεί ζην κέιινλ, δεδνκέλνπ φηη ε δήηεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηεο Απζηξαιίαο απμάλεηαη ελ κέζσ ηεο παγθφζκηαο αλάθακςεο θαη εηδηθφηεξα ηεο δήηεζεο απφ ηελ Κίλα θαη ηελ Ηλδία. χκθσλα κε έθζεζε ηνπ Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences, νη εμαγσγέο ελέξγεηαο θαη νξπθηψλ πξντφλησλ ηεο Απζηξαιίαο ην 2010 αλήιζαλ ζε επίπεδν ξεθφξ 165 δηζεθ. $Α, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 25% ζε ζρέζε κε ην 2009 αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ ζπλερή πςειή δήηεζε απφ ηνπο θπξηφηεξνπο εκπνξηθνχο εηαίξνπο ηεο ρψξαο φπσο ε Κίλα, ε Ηαπσλία θαη ε Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο. Μεζνπξφζεζκα, ηα έζνδα απφ ηηο εμαγσγέο ελέξγεηαο θαη ησλ νξπθηψλ ηεο Απζηξαιίαο πξνβιέπεηαη λα παξακείλνπλ ζε ηζηνξηθά πςειά επίπεδα θαζψο ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ επέθηαζε ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο θαη ησλ ππνδνκψλ. Απφ ην , νη εηζαγσγέο ηεο Απζηξαιίαο απμήζεθαλ θαηά 10% εηεζίσο. Σν , νη εηζαγσγέο βηνκεραληθψλ πξντφλησλ αλήιζαλ ζην 65,3% ελψ ησλ "πξσηνγελψλ

11 πξντφλησλ" ζην 19,8%. Σν εμσηεξηθφ εκπφξην ηεο Απζηξαιίαο έρεη εζηηαζηεί θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηηο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο ηεο Αζίαο, θπξίσο ζηελ Κίλα. Οη εηζαγσγέο ελφο επξέσο θάζκαηνο βηνκεραληθψλ θαη θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ απφ ηηο ρψξεο απηέο (ειεθηξνληθά είδε επξείαο θαηαλάισζεο, παηρλίδηα, πθάζκαηα, είδε έλδπζεο θαη ππφδεζεο), έρνπλ απμεζεί θαη αλακέλεηαη φηη νη πξνκεζεπηέο απφ ηηο ρψξεο απηέο ζα ζπλερίζνπλ λα απνηεινχλ ηζρπξνχο αληαγσληζηέο γηα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο ζηελ αγνξά. Οη θπξηφηεξνη θίλδπλνη γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Απζηξαιίαο ζρεηίδνληαη κε ηηο παγθφζκηεο πξννπηηθέο. Δάλ ε παγθφζκηα αλάθακςε θαζπζηεξήζεη θαη ε δήηεζε απφ ηελ Κίλα γηα εκπνξεχκαηα κεησζεί, νη φξνη εκπνξίνπ ηεο Απζηξαιίαο ζα επηδεηλσζνχλ ζεκαληηθά. Δπηπιένλ, νη αλεζπρία γηα ηε δεκνζηνλνκηθή βησζηκφηεηα ηεο Δπξψπεο ζα κπνξνχζε λα δηαηαξάμεη ηηο παγθφζκηεο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαη λα απμήζεη ην θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ γηα Απζηξαινχο δαλεηνιήπηεο. ην εγρψξην κέησπν, ε πηψζε ζηηο ηηκέο ησλ θαηνηθηψλ ζα κπνξνχζε λα πιήμεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ θαη λα επηβξαδχλεη ηελ αλάθακςε θαη ν ηνκέαο ηεο εμφξπμεο κπνξεί λα έρεη κηα κεγαιχηεξε απφ ηελ αλακελφκελε επίπησζε ζηνλ πιεζσξηζκφ. ΔΞΑΓΧΓΔ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ (2009,2010) χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ε ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Απζηξαιίαο, νη ζπλνιηθέο εμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Απζηξαιίαο ην 2009 αλήιζαλ ζε 249,862 εθ. $Α ελψ ην 2010 αλήιζαλ ζε 284,098 εθ. $Α παξνπζηάδνληαο απμεζε θαηά 13,7%. Οη ζπλνιηθέο εηζαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Απζηξαιίαο ην 2009 αλήιζαλ ζε 253,912 εθ. $Α ελψ ην 2010 αλήιζαλ ζε 267,531 εθ. $Α παξνπζηάδνληαο απμεζε θαηά 5,4%. ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ (εθ. $Α) ΔΞΑΓΧΓΔ ΔΗΑΓΧΓΔ ΗΟΕΤΓΗΟ % κεηαβνιή , , , , ,050 16,567 Όζνλ αθνξά ζηηο εμαγσγέο θαηά ην 2010, ην ζχλνιν ησλ πξσηνγελψλ πξντφλησλ απνηεινχζαλ ην 58,5% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ, νη ππεξεζίεο ην 18,6%, ηα βηνκεραληθά πξντφληα ην 14,2%, θαη ηα ππφινηπα ην 8,7%. Όζνλ αθνξά ζηηο εηζαγσγέο θαηά ην 2010, ην ζχλνιν ησλ πξσηνγελψλ πξντφλησλ απνηεινχζαλ ην 16,2% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ, νη ππεξεζίεο ην 21,5%, ηα βηνκεραληθά πξντφληα ην 59,5%, θαη ηα ππφινηπα ην 2,9%.

12 ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΔΗΓΟ (εθ. $Α) ΔΞΑΓΧΓΔ % κεηαβνιή χλνιν πξσηνγελψλ πξντφλησλ ,1 Μή επεμ. ηξφθηκα ,8 Δπεμ. ηξφθηκα ,2 νξπθηά ,6 θαχζηκα ,1 άιια ,5 χλνιν βηνκεραληθψλ πξντφλησλ ,4 STM (εθηφο ληθειίνπ) (α) ,1 ETM (β) ,5 Άιια αγαζά (ζπκπεξ. ρξπζνχ) ,0 Τπεξεζίεο ,2 ΤΝΟΛΟ ΔΞΑΓΧΓΧΝ ,7 ΔΗΑΓΧΓΔ χλνιν πξσηνγελψλ πξντφλησλ ,7 Μή επεμ. ηξφθηκα ,5 Δπεμ. ηξφθηκα ,1 νξπθηά ,9 θαχζηκα ,5 άιια ,5 χλνιν βηνκεραληθψλ πξντφλησλ ,4 STM (εθηφο ληθειίνπ) (α) ,5 ETM (β) ,0 Άιια αγαζά (ζπκπεξ. ρξπζνχ) ,5 Τπεξεζίεο ,2 ΤΝΟΛΟ ΔΞΑΓΧΓΧΝ ,4 (α) STM - Simply transformed manufactures. (β) ETM - Elaborately transformed manufactures.

13 Όζνλ αθνξά ζηηο εμαγσγέο αγαζψλ ηεο Απζηξαιίαο ην 2010 θαηά γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα, ην 67,3% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ θαηεπζχλζεθε ζηελ Α. Αζία, ην 8,9% ζηελ Δπξψπε, ην 2,8% ζηελ Μ.Αλαηνιή, ην 4,8% ζηελ Χθεαλία, ην 6% ζηελ Ακεξηθή θαη ην 10,2% ζηηο ππφινηπεο πεξηνρέο. ΔΞΑΓΧΓΔ ΑΓΑΘΧΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΚΑΗ ΚΤΡΗΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΔΣΑΗΡΟΤ (εθ. $Α) % κεηαβνιή ΑΦΡΗΚΖ ,9 ΑΜΔΡΗΚΖ ,2 ΚΑΝΑΓΑ ,4 ΖΠΑ ,7 Λ. ΑΜΔΡΗΚΖ ,6 ΑΝ. ΑΗΑ ,1 ΚΗΝΑ ,2 ΥΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ,1 ΗΑΠΧΝΗΑ ,9 Ν.ΚΟΡΔΑ ,6 ΣΑΗΒΑΝ ,8 ΑΔΑΝ ,3 ΗΝΓΟΝΖΗΑ ,5 ΜΑΛΑΗΗΑ ,1 ΦΗΛΗΠΠΗΝΔ ,9 ΗΓΚΑΠΟΤΡΖ ,4 ΣΑΗΛΑΝΓΖ ,2 ΔΤΡΧΠΖ ,1 Δ. ΔΝΩΗ ,5 ΓΑΛΛΗΑ ,8 ΓΔΡΜΑΝΗΑ ,8 IΣΑΛΗΑ ,1 ΟΛΛΑΝΓΗΑ ,7 ΖΝ.ΒΑΗΛΔΗΟ ,9 Μ.ΑΝΑΣΟΛΖ ,9. ΑΡΑΒΗΑ ,3 ΧΚΔΑΝΗΑ ,9 Ν.ΕΖΛΑΝΓΗΑ ,1 Ν. ΑΗΑ ,5 ΗΝΓΗΑ ,4 ΤΝΟΛΟ ΔΞΑΓΧΓΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ,3

14 Όζνλ αθνξά ζηηο εηζαγσγέο αγαζψλ ηεο Απζηξαιίαο ην 2010 θαηά γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα, ην 52,1% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ πξνήιζε απφ ηελ Α. Αζία, ην 19,9% απφ ηελ Δπξψπε, ην 5% απφ ηελ Χθεαλία, ην 14,5% απφ ηελ Ακεξηθή θαη ην 8,1% απφ ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο. ΔΗΑΓΧΓΔ ΑΓΑΘΧΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΚΑΗ ΚΤΡΗΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΔΣΑΗΡΟΤ (εθ. $Α) % κεηαβνιή ΑΦΡΗΚΖ ,9 ΑΜΔΡΗΚΖ ,1 ΚΑΝΑΓΑ ,8 ΖΠΑ ,3 Λ. ΑΜΔΡΗΚΖ ,8 ΑΝ. ΑΗΑ ,0 ΚΗΝΑ ,7 ΥΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ,1 ΗΑΠΧΝΗΑ ,9 Ν.ΚΟΡΔΑ ,8 ΣΑΗΒΑΝ ,9 ΑΔΑΝ ,9 ΗΝΓΟΝΖΗΑ ,5 ΜΑΛΑΗΗΑ ,8 ΦΗΛΗΠΠΗΝΔ ,3 ΗΓΚΑΠΟΤΡΖ ,4 ΣΑΗΛΑΝΓΖ ,3 ΔΤΡΧΠΖ ,0 Δ. ΔΝΩΗ ,7 ΓΑΛΛΗΑ ,5 ΓΔΡΜΑΝΗΑ ,2 IΣΑΛΗΑ ,1 ΟΛΛΑΝΓΗΑ ,9 ΖΝ.ΒΑΗΛΔΗΟ ,3 Μ.ΑΝΑΣΟΛΖ ,1. ΑΡΑΒΗΑ ,6 ΧΚΔΑΝΗΑ ,7 Ν.ΕΖΛΑΝΓΗΑ ,7 Ν. ΑΗΑ ,2 ΗΝΓΗΑ ,1 ΤΝΟΛΟ ΔΗΑΓΧΓΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ,4

15 ΤΝΘΔΖ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ( ) (ζεκεηώλεηαη όηη ην νηθνλνκηθό έηνο ζηελ Απζηξαιία αξρίδεη ηελ 1ε Ινπιίνπ) Καηά ην , ε αμία ηνπ ζπλνιηθνχ εκπνξίνπ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Απζηξαιίαο κεηψζεθε θαηά 8,7% (512,2 δηζεθ. $Α) ζε ζρέζε κε ην Σν εκπνξηθφ ηζνδχγην θαηά ην παξνπζίαζε έιιεηκκα 3,8 δηζεθ. $Α ελψ ην πξνεγνχκελν έηνο παξνπζίαζε πιεφλαζκα 7,6 δηζεθ. $Α. Οη εμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κεηψζεθαλ θαηά 10,6% (254,2 δηζεθ. $Α). Οη εηζαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κεηψζεθαλ θαηά 6,8% (258 δηζεθ. $Α). Καηά ην , νη φξνη εκπνξίνπ γηα ηελ Απζηξαιία κεηψζεθαλ θαηά 4,4% θαζψο νη ηηκέο εμαγσγψλ κεηψζεθαλ θαηά 15,1% ελψ νη ηηκέο εηζαγσγψλ κεηψζεθαλ θαηά 11,2%. Καηά ην , νη εμαγσγέο ησλ πξσηνγελψλ πξντφλησλ κεηψζεθαλ θαηά 14,3% (138,4 δηζεθ. $Α), ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαηά 11,1% (39 δηζεθ. $Α), ησλ ππνινίπσλ πξντφλησλ (ζπκπ. ηνπ ρξπζνχ) κεηψζεθαλ θαηά 8% (23,3 δηζεθ. $Α) θαη ησλ ππεξεζηψλ θαηά 0,2% (52,8 δηζεθ. $Α). Καηά ην , νη εηζαγσγέο ησλ πξσηνγελψλ πξντφλησλ κεηψζεθαλ θαηά 7,5% (40,3 δηζεθ. $Α), ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαηά 6% (150,2 δηζεθ. $Α), ησλ ππνινίπσλ πξντφλησλ κεηψζεθαλ θαηά 19,3% (13,1 δηζεθ. $Α) θαη ησλ ππεξεζηψλ θαηά 4,8% (53,5 δηζεθ. $Α). Καηά ην , ε Κίλα απνηέιεζε ηνλ θπξηφηεξν εκπνξηθφ εηαίξν ηεο Απζηξαιίαο κε κεξίδην 17,6% (90,3 δηζεθ. % $Α) ηνπ ζπλφινπ ηνπ εκπνξίνπ ηεο ρψξαο. Ζ Ηαπσλία θαηείρε ηελ δεχηεξε ζέζε κε κεξίδην 11,5% (58,9 δηζεθ. $Α). Σελ ηξίηε ζέζε θαηείραλ νη ΖΠΑ κε κεξίδην 9,6% (48,9 δηζεθ. $Α). Όζνλ αθνξά ζηνλ πξννξηζκφ ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο Απζηξαιίαο, ε Κίλα θαηείρε ηελ πξψηε ζέζε κε κεξίδην 20,6% (52,3 δηζεθ. $Α) ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ παξνπζηάδνληαο αχμεζε 17,8%. Ζ Ηαπσλία θαηείρε ηελ δεχηεξε ζέζε κε κεξίδην 15,3% (39 δηζεθ. $Α) παξνπζηάδνληαο κείσζε 29,1%. Ζ Ηλδία θαηείρε ηελ ηξίηε ζέζε κε κεξίδην 7,8% (19,8 δηζεθ. $Α) παξνπζηάδνληαο αχμεζε 5,3%. Όζνλ αθνξά ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ εηζαγσγψλ ηεο Απζηξαιίαο, ε Κίλα θαηείρε ηελ πξψηε ζέζε κε κεξίδην 14,7% (38 δηζεθ. $Α) ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ παξνπζηάδνληαο κείσζε 1,5%. Οη ΖΠΑ θαηείραλ ηελ δεχηεξε ζέζε κε κεξίδην 13,2% (34,1 δηζεθ. $Α) παξνπζηάδνληαο κείσζε 8,3%. Ζ Ηαπσλία θαηείρε ηελ ηξίηε ζέζε κε κεξίδην 7,7% (19,9 δηζεθ. $Α) παξνπζηάδνληαο κείσζε 2%. Παξαηίζεληαη θαησηέξσ αλαιπηηθνί πίλαθεο ζρεηηθά κε ηελ ζχλζεζε ηνπ εκπνξίνπ ηεο Απζηξαιίαο θαηά ην

16 ΕΜΠΟΡΘΟ ΑΤΣΡΑΛΘΑ (BALANCE OF PAYMENTS BASIS) % Μεηαβνιή / % 5 ΔΣΖ ΣΑΖ (εθ. $Α) εμαγσγέο αγαζά ,0 10,8 ππεξεζίεο ,2 6,8 ζχλνιν αγαζψλ & ππεξεζηψλ ,6 9,9 εηζαγσγέο αγαζά ,3 7,2 ππεξεζίεο ,8 7,6 ζχλνιν αγαζψλ & ππεξεζηψλ ,8 7,3 ζχλνιν εκπνξίνπ αγαζά ,2 8,9 ππεξεζίεο ,6 7,2 ζχλνιν αγαζψλ & ππεξεζηψλ ,7 8,5 ηζνδχγην αγαζά ππεξεζίεο ,950-3, ζχλνιν αγαζψλ & ππεξεζηψλ

17 ΟΗ ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ 25 ΔΞΑΓΧΓΔ ΑΓΑΘΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ (εθ. Α$) % ΠΡΟΨΌΝ ΜΔΣΑΒΟΛΖ / χλνιν ,6 1 ΛΗΘΑΝΘΡΑΚΔ ,4 2 ΗΓΖΡΟΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ,5 ΤΜΠΤΚΝΧΜΑΣΑ 3 ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΣΖΝ ,6 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 4 ΥΡΤΟ ,3 5 ΠΡΟΧΠΗΚΔ ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ,9 (ΔΚΣΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ) 6 ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ,5 7 ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ ,7 8 ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ ΚΑΗ ,3 ΑΛΟΤΜΗΝΑ 9 ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ ΥΑΛΚΟΤ ,6 10 ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ ,4 11 ΒΟΓΗΝΟ ΚΡΔΑ ,6 12 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΚΑΗ ΣΑ ,5 ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 13 ΗΣΑΡΗ ,4 14 ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ,8 ΤΠΖΡΔΗΔ 15 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ,3 16 ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ,2 17 ΔΠΗΒΑΣΗΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ,5 18 ΥΑΛΚΟ ,5 19 ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ,8 20 ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΑ ΠΟΣΑ ,7 21 ΑΛΛΔ ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ,8 22 ΚΡΔΑ (ΔΚΣΟ ΒΟΓΗΝΟΤ) ,7 23 ΜΑΛΛΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΕΧΗΚΔ ΣΡΗΥΔ ,1 24 ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ,0 25 ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ,9

18 ΟΗ ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ 25 ΔΗΑΓΧΓΔ ΑΓΑΘΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ (εθ. Α$) ΠΡΟΨΌΝ % ΜΔΣΑΒΟΛΖ / χλνιν ,8 1 ΠΡΟΧΠΗΚΔ ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ,6 (ΔΚΣΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ) 2 ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ,3 3 ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ,8 4 ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ,3 5 ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΚΔ ,3 ΤΠΖΡΔΗΔ 6 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΚΑΗ ΣΑ ,5 ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 7 ΥΡΤΟ ,3 8 ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΑΗ ,0 ΜΔΡΖ 9 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ ,3 10 ΔΗΓΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ,1 11 ΔΠΗΒΑΣΗΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ,3 12 ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ,5 ΤΠΖΡΔΗΔ 13 ΠΛΖΡΧΜΔ ΓΗΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ,9 14 ΑΝΣΛΗΔ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ,9 15 ΟΘΟΝΔ ΚΑΗ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΟΗ ΓΔΚΣΔ ,4 16 ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ,5 17 ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΑ ,7 ΔΡΓΟΛΖΠΣΗΚΑ ΔΡΓΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΟΜΔ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΟΤ, Μ.Α.Κ. 18 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ,4 19 ΠΑΗΓΗΚΑ ΑΜΑΞΑΚΗΑ, ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ, ΠΑΗΓΝΗΑ ,7 ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΑ ΔΗΓΖ 20 ΔΠΗΠΛΑ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ ,9 21 ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ,9 22 ΜΔΡΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ,1 23 ΖΛΔΚΣΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ,1 24 ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΑΗ ΦΤΞΖ ΚΑΗ ,6 ΜΔΡΖ 25 ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΑΠΟ ΚΑΟΤΣΟΤΚ ,3

19 ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΓΑΘΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΧΣΟΤ ΓΔΚΑ ΔΣΑΗΡΟΤ ΟΗ 10 ΚΤΡΗΟΣΔΡΟΗ ΔΞΑΓΧΓΗΚΟΗ ΠΡΟΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ (εθ. Α$) ΑΓΑΘΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΝΟΛΟ ΜΔΡΗΓΗΟ Καηάηαμε (% ) Κίλα ,6 1 Ηαπσλία ,3 2 Ηλδία ,8 3 Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο ,2 4 Ζλ. Πνιηηείεο ,8 5 Ζλ. Βαζίιεην ,4 6 Ν.Εειαλδία ,4 7 ηγθαπνχξε ,0 8 Σατβάλ ,9 9 Σατιάλδε ,3 10 χλνιν εμαγσγψλ ,0 APEC ,7 ASEAN ,0 Δπξσπατθή Έλσζε ,6 OECD ,4 ΟΗ 10 ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ ΥΧΡΔ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΔΗΑΓΧΓΧΝ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ (εθ. Α$) ΑΓΑΘΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΝΟΛΟ ΜΔΡΗΓΗΟ Καηάηαμε (% ) Κίλα ,7 1 Ζλ. Πνιηηείεο , 2 2 Ηαπσλία ,7 3 Σατιάλδε ,6 4 ηγθαπνχξε ,5 5 Γεξκαλία ,7 6 Ζλ. Βαζίιεην ,0 7 Ν.Εειαλδία ,8 8 Μαιαηζία ,7 9 Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο ,9 10 χλνιν εηζαγσγψλ ,0 APEC ,0 ASEAN ,5 Δπξσπατθή Έλσζε ,8 OECD ,2

20 ΟΗ ΚΤΡΗΟΣΔΡΟΗ 10 ΔΜΠΟΡΗΚΟΗ ΔΣΑΗΡΟΗ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ (εθ. Α$) ΑΓΑΘΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΝΟΛΟ ΜΔΡΗΓΗΟ (% ) ΚΑΣΑ- ΣΑΞΖ Κίλα ,61 Ηαπσλία ,52 Ζλ. Πνιηηείεο ,63 Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο ,04 Ηλδία ,45 ηγθαπνχξε ,36 Ζλ. Βαζίιεην ,27 Ν.Εειαλδία ,18 Σατιάλδε ,09 Γεξκαλία ,9 10 χλνιν εκπνξίνπ ,0 APEC ASEAN Δπξσπατθή Έλσζε OECD ,8 15,3 14,7 47,8

21 ΔΞΑΓΧΓΔ ΑΓΑΘΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΔ ΥΧΡΔ & ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ (εθ. Α$) Δπηιεγκέλεο ρψξεο ΜΔΡΗΓΗΟ (% ) % ΜΔΣΑΒΟΛΖ / % 5 ΔΣΖ ΣΑΖ Βέιγην & Λνπμεκβνχξγν ,5-14,5 4,8 Μπξνπλέτ ,0-7,1 1,4 Καλαδάο ,8-11,8-2,2 ΥΗιή ,2-24,1 19,1 Κίλα ,6 17,8 27,0 Φίηδη ,2-11,9-3,4 Γαιιία ,7-26,3 6,2 Γεξκαλία ,1-16,0 6,2 Διιάο ,0-24,0-2,6 Υνλγθ Κνλγθ ,7-10,0 1,0 Ηλδία ,8 5,3 23,6 Ηλδνλεζία ,2 3,6 4,6 Ηξιαλδία ,2-4,6 1,6 Ηηαιία ,5-32,9-4,8 Ηαπσλία ,3-29,1 9,3 Μαιαηζία ,9-11,8 6,6 Μεμηθφ ,3-16,7 1,2 Κάησ Υψξεο ,0-29,7 3,0 Ν.Εειαλδία ,4-5,8-1,2 Ννξβεγία ,1 15,4-0,4 Παπνχα Νέα Γνπτλέα ,0 20,3 9,2 Πεξνχ ,1-15,6 21,7 Φηιηππίλεο ,6-14,9 11,0 Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο ,2-12,8 12,4 Ρσζζηθή Οκνζπνλδία ,3-18,9 20,4 ηγθαπνχξε ,0-11,7 7,1 Ν. Αθξηθή ,9-11,8 2,4 νπεδία ,3-14,9 6,5 Διβεηία ,4-27,5 11,5 Σατβάλ ,9-14,8 7,6 Σατιάλδε ,3-3,4 5,5 Ζλ. Βαζίιεην ,4-28,7 6,4 Ζλ. Πνιηηείεο ,8-15,1 2,5 Βηεηλάκ ,9 19,9 19,4 Οκάδεο Υσξψλ APEC ,7-8,9 10,5 ASEAN ,0-5,2 7,1 Κεληξηθή Ακεξηθή & Καξατβηθή ,2 48,2 11,7 Δπξσπατθή Έλσζε (από ην ) ,6-25,2 3,7 OECD ,4-21,9 6,0 Γεσγξαθηθέο Πεξηθέξεηεο Αθξηθή (ζπκπ. Αηγχπηνπ) ,9-14,3 4,7 Ακεξηθή ,4-13,1 3,9 Αζία (εθηφο Αηγχπηνπ) ,8-8,1 13,7 Δπξψπε ,8-25,3 4,5 Χθεαλία ,2-1,7 0,6 Άιιν ,9-12,8-1,3 χλνιν ,0-10,6 9,9

22 ΔΗΑΓΧΓΔ ΑΓΑΘΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΔ ΥΧΡΔ & ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ (εθ. Α$) % ΜΔΡΗΓΗΟ ΜΔΣΑΒΟΛΖ % / (%) 5 ΔΣΖ ΣΑΖ Δπηιεγκέλεο ρψξεο Βέιγην & Λνπμεκβνχξγν ,7-7,4 6,5 Μπξνπλέτ ,4-9,2 5,1 Καλαδάο ,0-25,0 2,2 ΥΗιή ,5 46,4 49,2 Κίλα ,7-1,5 13,6 Φίηδη ,4 3,5 4,5 Γαιιία ,9-10,7-0,7 Γεξκαλία ,7-1,7 5,2 Διιάο ,2 12,0 5,1 Υνλγθ Κνλγθ ,1-13,7 1,4 Ηλδία ,0-13,4 13,3 Ηλδνλεζία ,4-1,0 7,5 Ηξιαλδία ,2 5,3 8,1 Ηηαιία ,2-6,9 4,3 Ηαπσλία ,7-2,0 1,5 Μαιαηζία ,7 1,2 7,7 Μεμηθφ ,5-6,7 10,5 Κάησ Υψξεο ,0-2,9 7,6 Ν.Εειαλδία ,8-2,2 7,1 Ννξβεγία ,2-22,6 9,6 Παπνχα Νέα Γνπτλέα ,3-1,0 11,4 Πεξνχ ,1 34,6 22,8 Φηιηππίλεο ,4-12,3-1,1 Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο ,9 5,8 5,4 Ρσζζηθή Οκνζπνλδία ,2-26,3 36,6 ηγθαπνχξε ,5-20,0 8,1 Ν. Αθξηθή ,5-17,4-2,8 νπεδία ,9-13,1 1,8 Διβεηία ,4-10,4 10,4 Σατβάλ ,4-16,7-0,1 Σατιάλδε ,6 14,1 24,1 Ζλ. Βαζίιεην ,0-26,0 3,4 Ζλ. Πνιηηείεο ,2-8,3 4,8 Βηεηλάκ ,5-24,9 2,4 Οκάδεο Υσξψλ APEC ,0-4,8 7,8 ASEAN ,5-5,9 10,4 Κεληξηθή Ακεξηθή & Καξατβηθή ,4-10,8 11,7 Δπξσπατθή Έλσζε ,8-11,1 4,3 OECD ,2-7,6 4,6 Γεσγξαθηθέο Πεξηθέξεηεο Αθξηθή (ζπκπ. Αηγχπηνπ) ,2 13,8 6,4 Ακεξηθή ,1-9,3 5,5 Αζία (εθηφο Αηγχπηνπ) ,4-3,8 8,5 Δπξψπε ,3-11,4 5,1 Χθεαλία ,8-1,6 7,8 Άιιν ,2-20,6 13,8 χλνιν ,0-6,8 7,3

23 ΔΞΑΓΧΓΔ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΓΑΘΧΝ (εθ. Α$) % 5 ΔΣΖ ΣΑΖ χλνιν πξσηνγελψλ αγαζψλ ,9% Με επεμεξγαζκέλα ηξφθηκα ,2% Δπεμεξγαζκέλα ηξφθηκα ,0% Καχζηκα ,0% Οξπθηά ,8% Άιια ,9% χλνιν βηνκεραληθψλ αγαζψλ ,5% STM (εθηφο ληθειίνπ)* ,7% ETM** ,9% Άιια ,5% χλνιν εμαγσγψλ αγαζψλ ,9% *Simply transformed manufactures **Elaborately transformed manufactures ΔΗΑΓΧΓΔ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΓΑΘΧΝ (εθ. Α$) % 5 ΔΣΖ ΣΑΖ χλνιν πξσηνγελψλ αγαζψλ ,7% Με επεμεξγαζκέλα ηξφθηκα ,2% Δπεμεξγαζκέλα ηξφθηκα ,0% Καχζηκα ,1% Οξπθηά ,0% Άιια ,6% χλνιν βηνκεραληθψλ αγαζψλ ,9% STM* ,6% ETM** ,9% Άιια ,9% χλνιν εηζαγσγψλ αγαζψλ ,3% χλνιν εκπνξίνπ αγαζψλ ,0% *Simply transformed manufactures **Elaborately transformed manufactures

24 ΔΞΑΓΧΓΔ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΓΑΘΧΝ (ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟ ΔΣΟ) χλνιν πξσηνγελψλ αγαζψλ 24,3 23,4 6,8 11,5 41,4-14,3% Με επεμεξγαζκέλα ηξφθηκα -1,2-2,7-14,6 11,9 42,0-18,0% Δπεμεξγαζκέλα ηξφθηκα 11,1-0,7 4,5-1,2 6,7-13,4% Καχζηκα 43,3 32,6-0,1 15,4 71,9-26,3% Οξπθηά 33,3 44,4 23,2 15,8 27,6 2,4% Άιια -0,3 3,2 8,3-7,6-9,7 1,4% χλνιν βηνκεραληθψλαγαζψλ 6,6 12,5 11,2 3,0-3,3-11,1% STM (εθηφο ληθειίνπ)* 6,8 22,7 21,2-0,1-6,7-13,5% ETM** 6,5 8,2 6,5 4,7-1,5-9,9% Άιιν 2,7 22,4 27,3-1,6 19,6-8,0% χλνιν εμαγσγψλ αγαζψλ 16,3 20,3 10,2 7,6 27,6-13,0% *Simply transformed manufactures **Elaborately transformed manufactures ΔΗΑΓΧΓΔ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΓΑΘΧΝ (ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟ ΔΣΟ) χλνιν πξσηνγελψλ αγαζψλ 30,9 29,2 8,0 27,5 2,2-7,5% Με επεμεξγαζκέλα ηξφθηκα 7,3 11,5 18,2-0,3 6,2 2,0% Δπεμεξγαζκέλα ηξφθηκα 11,6 5,9 18,2 11,5 16,5-3,4% Καχζηκα 49,2 43,0 3,0 37,7-1,9-8,2% Οξπθηά -1,3 18,9 53,2-4,3 23,9-36,4% Άιια 1,6-4,2 12,0 3,9-3,3-10,5% χλνιν βηνκεραληθψλ αγαζψλ 11,8 7,1 7,8 7,1 5,2-6,0% STM * 11,2 4,4 6,1 11,4 11,0-16,6% ETM** 11,9 7,4 7,9 6,6 4,6-4,7% Άιια -4,6 84,0 12,4 40,9 105,4-19,3% χλνιν εηζαγσγψλ αγαζψλ 14,1 12,1 7,9 11,9 8,5-7,2% χλνιν εκπνξίνπ αγαζψλ 15,1 15,8 9,0 9,8 17,5-10,2% *Simply transformed manufactures **Elaborately transformed manufactures

25 ΔΞΑΓΧΓΔ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΓΑΘΧΝ (ΜΔΡΗΓΗΟ %) χλνιν πξσηνγελψλ αγαζψλ 61,3 62,9 61,0 63,2 70,0 68,9 Με επεμεξγαζκέλα ηξφθηκα 6,6 5,3 4,1 4,3 4,8 4,5 Δπεμεξγαζκέλα ηξφθηκα 11,8 9,7 9,2 8,5 7,1 7,1 Καχζηκα 23,2 25,5 23,1 24,8 33,4 28,3 Οξπθηά 15,6 18,8 21,0 22,6 22,6 26,6 Άιιν 4,1 3,5 3,5 3,0 2,1 2,5 χλνιν βηνκεραληθψλ αγαζψλ 27,8 26,0 26,2 25,1 19,0 19,4 STM (εθηφο ληθειίνπ)* 8,2 8,4 9,2 8,5 6,2 6,2 ETM** 19,6 17,6 17,0 16,5 12,8 13,2 Άιιν 10,9 11,1 12,8 11,7 11,0 11,6 χλνιν εμαγσγψλ αγαζψλ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 *Simply transformed manufactures **Elaborately transformed manufactures ΔΗΑΓΧΓΔ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΓΑΘΧΝ (ΜΔΡΗΓΗΟ %) χλνιν πξσηνγελψλ αγαζψλ 16,0 18,5 18,5 21,1 19,8 19,8 Με επεμεξγαζκέλα ηξφθηκα 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 Δπεμεξγαζκέλα ηξφθηκα 3,7 3,5 3,8 3,8 4,1 4,3 Καχζηκα 10,1 12,9 12,3 15,1 13,7 13,5 Οξπθηά 0,3 0,3 0,5 0,4 0,5 0,3 Άιιν 1,0 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 χλνιν βηνκεραληθψλ αγαζψλ 82,2 78,5 78,4 75,0 72,8 73,8 STM* 8,0 7,5 7,4 7,3 7,5 6,7 ETM** 74,1 71,1 71,1 67,7 65,3 67,1 Άιιν 1,8 3,0 3,1 3,9 7,4 6,4 χλνιν εηζαγσγψλ αγαζψλ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 *Simply transformed manufactures **Elaborately transformed manufactures

26 ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ (εθ. Α$) ΔΞΑΓΧΓΔ % 5 ΔΣΖ ΣΑΖ 0 ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΑΗ ΕΧΑ ΕΧΝΣΑΝΑ ,8% 1 ΠΟΣΑ ΚΑΗ ΚΑΠΝΟ ,2% 2 ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΚΑΤΗΜΑ ,0% 3 ΟΡΤΚΣΑ, ΚΑΤΗΜΑ, ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ, ΚΛΠ ,0% 4 ΛΑΓΗΑ ΚΑΗ ΛΗΠΖ ΕΧΗΚΖ Ζ ΦΤΣΗΚΖ ,6% ΠΡΟΔΛΔΤΖ χλνιν πξσηνγελψλ αγαζψλ (0-4) ,9% 5 ΥΖΜΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ ,9% 6 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΔΗΓΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ ,4% ΚΤΡΗΧ ΚΑΣΑ ΠΡΧΣΖ ΤΛΖ 7 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΛΗΚΟ ,2% ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 8 ΔΗΓΖ ΚΑΗ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΖ ,1% ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ χλνιν βηνκεραληθψλ αγαζψλ (5-8) ,6% 9 ΔΗΓΖ ΚΑΗ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΖ ,5% ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ χλνιν εμαγσγψλ αγαζψλ ,9% ΔΗΑΓΧΓΔ ΔΣΖ ΣΑΖ 0 ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΑΗ ΕΧΑ ΕΧΝΣΑΝΑ ,9% 1 ΠΟΣΑ ΚΑΗ ΚΑΠΝΟ ,6% 2 ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΚΑΤΗΜΑ, ,3% inedible (excl θαχζηκα) 3 ΟΡΤΚΣΑ, ΚΑΤΗΜΑ, ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ, ΚΛΠ ,1% 4 ΛΑΓΗΑ ΚΑΗ ΛΗΠΖ ΕΧΗΚΖ Ζ ΦΤΣΗΚΖ ,7% ΠΡΟΔΛΔΤΖ χλνιν πξσηνγελψλ αγαζψλ (0-4) ,7% 5 ΥΖΜΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ ,7% 6 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΔΗΓΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ ,9% ΚΤΡΗΧ ΚΑΣΑ ΠΡΧΣΖ ΤΛΖ 7 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΛΗΚΟ ,9% ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 8 ΔΗΓΖ ΚΑΗ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΖ ,2% ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ χλνιν βηνκεραληθψλ αγαζψλ (5-8) ,9% 9 ΔΗΓΖ ΚΑΗ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΖ ,9% ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ χλνιν εηζαγσγψλ αγαζψλ ,3%

27 ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ (ΜΔΡΗΓΗΟ %) ΔΞΑΓΧΓΔ ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΑΗ ΕΧΑ ΕΧΝΣΑΝΑ 15,4 12,6 11,2 10,7 10,2 9,8 1 ΠΟΣΑ ΚΑΗ ΚΑΠΝΟ 2,3 2,0 1,9 1,6 1,2 1,2 2 ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΚΑΤΗΜΑ 20,3 22,7 24,6 25,8 25,0 29,4 3 ΟΡΤΚΣΑ, ΚΑΤΗΜΑ, ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ, ΚΛΠ. 23,1 25,5 23,1 24,8 33,4 28,3 4 ΛΑΓΗΑ ΚΑΗ ΛΗΠΖ ΕΧΗΚΖ Ζ ΦΤΣΗΚΖ 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 ΠΡΟΔΛΔΤΖ χλνιν πξσηνγελψλ αγαζψλ (0-4) 61,5 63,0 61,0 63,2 70,0 68,9 5 ΥΖΜΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ 4,7 4,4 4,4 4,4 3,7 4,0 6 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΔΗΓΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ ΚΤΡΗΧ ΚΑΣΑ ΠΡΧΣΖ ΤΛΖ 6 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΔΗΓΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ 9,7 9,8 11,1 9,8 7,0 7,0 ΚΤΡΗΧ ΚΑΣΑ ΠΡΧΣΖ ΤΛΖ 7 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΛΗΚΟ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 9,8 8,8 7,8 8,0 6,1 6,0 8 ΔΗΓΖ ΚΑΗ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΖ 3,5 3,0 2,9 2,8 2,3 2,4 ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ χλνιν βηνκεραληθψλ αγαζψλ (5-8) 27,7 26,0 26,2 25,1 19,0 19,5 9 ΔΗΓΖ ΚΑΗ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΖ 10,9 11,1 12,8 11,7 11,0 11,6 ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ χλνιν εμαγσγψλ αγαζψλ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ΔΗΑΓΧΓΔ ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΑΗ ΕΧΑ ΕΧΝΣΑΝΑ 3,7 3,5 3,8 3,7 3,9 4,2 1 ΠΟΣΑ ΚΑΗ ΚΑΠΝΟ 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 2 ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΚΑΤΗΜΑ 1,3 1,2 1,4 1,2 1,2 1,0 3 ΟΡΤΚΣΑ, ΚΑΤΗΜΑ, ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ, ΚΛΠ. 10,1 12,9 12,3 15,1 13,7 13,5 4 ΛΑΓΗΑ ΚΑΗ ΛΗΠΖ ΕΧΗΚΖ Ζ ΦΤΣΗΚΖ 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 ΠΡΟΔΛΔΤΖ χλνιν πξσηνγελψλ αγαζψλ (0-4) 16,0 18,5 18,5 21,1 19,8 19,8 5 ΥΖΜΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ 11,7 11,0 11,0 10,6 10,9 10,7 6 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΔΗΓΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ 11,9 11,0 11,6 10,7 11,4 10,8 ΚΤΡΗΧ ΚΑΣΑ ΠΡΧΣΖ ΤΛΖ 7 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΛΗΚΟ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 44,9 43,3 42,4 41,3 37,2 39,4 8 ΔΗΓΖ ΚΑΗ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΖ 13,7 13,2 13,4 12,4 13,3 12,9 ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ χλνιν βηνκεραληθψλαγαζψλ (5-8) 82,2 78,5 78,4 75,0 72,8 73,8 9 ΔΗΓΖ ΚΑΗ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΖ 1,8 3,0 3,1 3,9 7,4 6,4 ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ χλνιν εηζαγσγψλ αγαζψλ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

28 Καηάηαμε ΟΗ ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ ΔΞΑΓΧΓΔ ΑΓΑΘΧΝ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ (εθ. $Α) (ΚΑΣΑΣΑΞΖ, ΑΞΗΑ, ΜΔΣΑΒΟΛΖ) SITC ΠΡΟΨΌΝ % ΜΔΡΗΓΗΟ % ΜΔΣΑΒΟΛΖ / χλνιν αγαζψλ ,0-13, ΛΗΘΑΝΘΡΑΚΔ , ,2-33, ΗΓΖΡΟΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ ΚΑΗ , ,5 2,5 ΤΜΠΤΚΝΧΜΑΣΑ ΥΡΤΟ. ΓΗΑ ΜΖ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΔ , ,1-18,3 ΥΡΖΔΗ (ΔΞΑΗΡΟΤΝΣΑΗ ΣΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΜΠΤΚΝΧΜΑΣΑ ΥΡΤΟΤ) ΔΛΑΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ , ,5 8,5 ΑΦΑΛΣΧΓΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ. ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΑ ΦΧΣΑΔΡΗΟ , ,9-22, ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ ΚΑΗ , ,5-17,3 ΑΛΟΤΜΗΝΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ ΥΑΛΚΟΤ , ,2 24, ΑΡΓΗΛΗΟ , ,1-21, ΚΡΔΑΣΑ ΒΟΟΔΗΓΧΝ ΝΧΠΑ , ,0-18,6 ΓΗΑΣΖΡΖΜΔΝΑ ΜΔ ΑΠΛΖ ΦΤΞΖ Ζ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ ΚΑΗ , ,9 19,1 ΤΜΠΤΚΝΧΜΑΣΑ ΚΟΗΝΧΝ ΜΔΣΑΛΛΧΝ. Μ.Α.Κ ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΚΑΗ , ,8 2,5 ΣΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) ΗΣΑΡΗ ΑΝΑΛΔΣΟ , ,8-26, XΑΛΚΟ , ,3-10, ΔΛΑΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ , ,2-12,8 ΑΦΑΛΣΧΓΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ. ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΣΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΑ ΠΟΣΑ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΑ , ,1-11, ΚΡΔΑΣΑ ΝΧΠΑ. ΓΗΑΣΖΡΖΜΔΝΑ ΜΔ , ,1-6,7 ΑΠΛΖ ΦΤΞΖ Ζ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ (ΔΚΣΟ ΣΧΝ ΒΟΟΔΗΓΧΝ) ΜΑΛΛΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΕΧΗΚΔ ΣΡΗΥΔ , ,0 0, ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΖ , ,9-31,0 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΧΠΧΝ (ΔΚΣΟ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ) ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ ,8 68, ΕΧΑ ΕΧΝΣΑΝΑ (ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΣΑ 943 1, ,6-0,6 ΦΑΡΗΑ) ΤΓΡΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΡΟΠΑΝΗΟ ΚΑΗ , ,6 5,8 ΒΟΤΣΑΝΗΟ ΓΑΛΑ. ΚΡΔΜΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ , ,5-33,2 ΓΑΛΑΚΣΟ. ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΒΟΤΣΤΡΟ ΚΑΗ ΣΤΡΗ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΤΚΔΤΔ ΓΗΑ ΣΖΝ , ,5-17,2 ΗΑΣΡΗΚΖ. Μ.Α.Κ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΔ 834 1, ,5-26, ΦΔΤΓΑΡΓΤΡΟ ,5 5, ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΤΚΔΤΔ ΜΔΣΡΖΔΧ. ΔΛΔΓΥΟΤ. ΑΝΑΛΤΔΧ. Κ.Λ.Π ,4-3,4

29 ΡΟΚΑΝΗΓΗΑ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ ΞΤΛΟΤ ,4-13,7 ΚΛΠ ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ ΝΗΚΔΛΗΟΤ ,4-15, ΜΟΛΤΒΓΟ , ,4-22, ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ,4-15,9 ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΟΤ. ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΤΚΔΤΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ & ΔΓΓΡΑΦΖ ΖΥΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΑ ,4-4,4 ΔΡΓΟΛΖΠΣΗΚΑ ΔΡΓΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΟΜΔ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΟΤ. Μ.Α.Κ ΑΔΡΟΚΑΦΖ ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ 682 1, ,4-27,2 ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΒΑΜΒΑΚΗ ,4 51, ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ,4-4,4 ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ ΝΧΠΑ. ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ,4 3,8 ΚΛΠ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ ΚΑΗ ΘΡΑΤΜΑΣΑ ΜΖ ,4 11,2 ΗΓΖΡΟΤΥΧΝ ΚΟΗΝΧΝ ΜΔΣΑΛΛΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ,4-6,5 ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ. Μ.Α.Κ ΣΤΡΗ ΚΑΗ ΠΖΓΜΔΝΟ ΓΑΛΑ ΓΗΑ ΣΤΡΗ ,4-10, ΚΡΗΘΑΡΗ ΑΝΑΛΔΣΟ ,4-20, ΠΛΑΣΔΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΔΛΑΔΧ ΑΠΟ ,3-7,2 ΗΓΖΡΟ Ζ ΥΑΛΤΒΑ. ΟΥΗ Δ ΚΡΑΜΑΣΑ. ΜΖ ΔΠΗΣΡΧΜΔΝΑ. ΔΠΗΜΔΣΑΛΛΧΜΔΝΑ Ζ ΔΠΔΝΓΤΜΔΝΑ ΜΑΛΑΚΟΣΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΗΑ ΚΑΗ ,3-10,1 ΑΛΛΑ ΤΓΡΟΒΗΑ, ΑΠΟΝΓΤΛΑ, ΝΧΠΑ, ΓΗΑΣΖΡΖΜΔΝΑ ΜΔ ΑΠΛΖ ΦΤΞΖ, ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ, ΑΠΟΞΔΡΑΜΔΝΑ, Κ.Λ.Π ΝΗΚΔΛΗΟ ,3 9, ΠΟΡΟΗ ΚΑΗ ΚΑΡΠΟΗ ΔΛΑΗΧΓΔΗ ΠΟΤ ,3 1,7 ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΓΑΗ ΣΖΝ ΔΞΑΓΧΓΖ ΡΔΤΣΧΝ ΣΑΘΔΡΧΝ ΦΤΣΗΚΧΝ ΔΛΑΗΧΝ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ,3 387,8 ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΒΑΦΔ, ΥΡΧΜΑΣΑ, ΒΔΡΝΗΚΗΑ ΚΑΗ ,3 7,6 ΤΝΑΦΔΗ ΤΛΔ ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ,3 14,0 ΤΜΠΤΚΝΧΜΑΣΑ ΠΟΛΤΣΗΜΧΝ ΜΔΣΑΛΛΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ ΚΑΗ ΘΡΑΤΜΑΣΑ, ,3-16,6 ΗΓΖΡΟΤ Ζ ΥΑΛΤΒΑ ΦΡΟΤΣΑ ΚΑΗ ΚΑΡΠΟΗ, ΝΧΠΑ Ζ ,3-15,1 ΑΠΟΞΔΡΑΜΔΝΑ ΜΔΡΖ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ,3 2,0 ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ 722, 781, 782 ΚΑΗ ΓΔΡΜΑΣΑ ,3-6, ΜΔΡΖ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ,3 6,2 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΠΟΤ ΤΠΑΓΟΝΣΑΗ ΣΗ ΟΜΑΓΔ 751 ΚΑΗ ΥΑΡΣΗ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΝΗ ,3 10, ΑΜΤΛΑ, ΗΝΟΤΛΗΝΖ ΚΑΗ ΓΛΟΤΣΔΝΖ. ΛΔΤΚΧΜΑΣΟΤΥΔ ΟΤΗΔ ΚΟΛΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΔΗΓΖ ΑΠΟ ΚΟΗΝΑ ΜΔΣΑΛΛΑ ,3-6, ,3 2,0

30 ΥΡΤΑ ΝΟΜΗΜΑΣΑ ΚΑΗ ,3-18,6 ΝΟΜΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΒΡΗΚΟΝΣΑΗ Δ ΝΟΜΗΜΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΛΟΗΠΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΔΗΓΖ ,2-5, ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΚΟΠΖ, ,2-3,4 ΚΑΣΑΝΟΜΖ, ΠΡΟΣΑΗΑ, ΓΗΑΚΛΑΓΧΖ Ζ ΤΝΓΔΖ Κ.Λ.Π. ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΥΖΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ, ,2 17,3 ΟΞΔΗΓΗΑ ΚΑΗ ΑΛΟΓΟΝΧΜΔΝΑ ΑΛΑΣΑ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑΡΗΑ, ΠΟΛΤΣΗΜΔ ΚΑΗ ,2-22,8 ΖΜΗΠΟΛΤΣΗΜΔ ΠΔΣΡΔ ΛΤΥΝΗΔ ΚΑΘΔ ΔΗΓΟΤ ,2-3,5 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΚΛΠ ΛΟΗΠΔ ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΜΖΥΑΝΔ ΚΑΗ ,2-9,6 ΤΚΔΤΔ ΗΑΣΡΗΚΑ ΚΑΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ ,2-1,0 ΠΡΟΗΟΝΣΑ, ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΣΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΒΑΦΔ, ΥΡΧΜΑΣΑ, ΒΔΡΝΗΚΗΑ ΚΑΗ ,2 6,4 ΤΝΑΦΔΗ ΤΛΔ ΠΛΟΗΑ, ΠΛΟΗΑΡΗΑ ΚΑΗ ΠΛΧΣΔ ,2 46,3 ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΛΗΠΑΜΑΣΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ,2-53, ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΜΖΥΑΝΔ ΔΓΓΡΑΦΖ ,2-21,6 ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΚΑΗ ΜΟΝΑΓΔ ΑΤΣΧΝ ΔΝΣΤΠΟ ΤΛΗΚΟ ,2-3, ΑΝΣΛΗΔ ΚΑΗ ΤΜΠΗΔΣΔ ΑΔΡΗΧΝ, ,1-4,8 ΑΝΔΜΗΣΖΡΔ, ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΖΡΔ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΑ, ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΣΑ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ ΑΝΣΛΗΔ ΚΑΗ ΑΝΤΦΧΣΖΡΔ ΤΓΡΧΝ ,1-14,8 ΚΑΗ ΣΑ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ, Μ.Α.Κ ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΗΚΔ ,1-18,8 ΤΛΔ, Μ.Α.Κ ΔΛΑΗΑ ΚΑΗ ΛΗΠΖ ΕΧΗΚΖ ,1-14,0 ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΚΟΜΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΗΓΖ ΥΡΤΟΥΟΗΑ, ,1 3,8 ΑΡΓΤΡΟΥΟΗΑ, Κ.Λ.Π ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ,1-7,8 ΘΔΡΜΑΝΔΧ ΚΑΗ ΦΤΞΔΧ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ, Μ.Α.Κ ΠΑΗΓΗΚΑ ΑΜΑΞΑΚΗΑ, ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ, ,1-13,9 ΠΑΗΓΝΗΑ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΑ ΔΗΓΖ ΑΡΓΤΡΟ, ΛΔΤΚΟΥΡΤΟ, ΚΛΠ ,1 3, ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ,1-12,8 ΚΗΝΟΤΜΔΝΟ ΜΔ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΧΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΟΤ, Μ.Α.Κ ΓΔΡΜΑΣΑ ,1-4, ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΖΜΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ, Μ.Α.Κ ,1-4, ΥΑΡΣΟΜΑΕΑ ΚΑΗ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ ,1-4,7 ΥΑΡΣΗΟΤ ΦΑΡΗΑ ΝΧΠΑ Ζ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ,1-22,0

31 ΟΗ ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ ΔΗΑΓΧΓΔ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΑΤΣΡΑΛΗΑ (εθ. $Α) (ΚΑΣΑΣΑΞΖ, ΑΞΗΑ, ΜΔΣΑΒΟΛΖ) Καηάηαμε SITC ΠΡΟΨΌΝ % ΜΔΡΗΓΗΟ % ΜΔΣΑΒΟΛΖ / χλνιν αγαζψλ ,0-7, ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΖ , , 909 7,3 28,3 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΧΠΧΝ (ΔΚΣΟ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ) ΔΛΑΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΑΦΑΛΣΧΓΧΝ , , ,2 1,8 ΟΡΤΚΣΧΝ. ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΑ ΔΛΑΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ , , 702 5,3-12,3 ΑΦΑΛΣΧΓΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ. ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΣΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΑ ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΚΑΗ ,393 7, 504 3,7 1,5 ΣΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) ΥΡΤΟ. ΓΗΑ ΜΖ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΔ ,522 7, ,5-38,3 ΥΡΖΔΗ (ΔΞΑΗΡΟΤΝΣΑΗ ΣΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΜΠΤΚΝΧΜΑΣΑ ΥΡΤΟΤ) ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ,349 6, 908 3,4-6,0 ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΟΤ. ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΤΚΔΤΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ & ΔΓΓΡΑΦΖ ΖΥΟΤ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΜΖΥΑΝΔ ΔΓΓΡΑΦΖ ,858 6, ,0 4,3 ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΚΑΗ ΜΟΝΑΓΔ ΑΤΣΧΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ,984 5, 938 2,9 19,1 ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΧΝ ΥΡΖΔΧΝ ΑΝΣΛΗΔ ΚΑΗ ΤΜΠΗΔΣΔ ΑΔΡΗΧΝ ,849 3, ,6 11,9 ΑΝΔΜΗΣΖΡΔ. ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΖΡΔ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΑ. ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΣΑ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΟΗ ΓΔΚΣΔ ,025 3, ,6 4, ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΑ ,358 2, 762 1,4-17,7 ΔΡΓΟΛΖΠΣΗΚΑ ΔΡΓΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΟΜΔ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΟΤ. Μ.Α.Κ ΠΑΗΓΗΚΑ ΑΜΑΞΑΚΗΑ. ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ,934 2, ,3-11,7 ΠΑΗΓΝΗΑ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΑ ΔΗΓΖ ΔΠΗΠΛΑ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ ,840 2, 560 1,3-9, ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΤΚΔΤΔ ΜΔΣΡΖΔΧ ,933 2, 525 1,2-13,9 ΔΛΔΓΥΟΤ. ΑΝΑΛΤΔΧ. Κ.Λ.Π ΜΔΡΖ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ,442 2, ,2-1,1 ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΜΖΥΑΝΔ ΚΑΗ ,509 2, ,1-9,1 ΤΚΔΤΔ. Μ.Α.Κ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ,197 2, 233 1,1 1,6 ΘΔΡΜΑΝΔΧ ΚΑΗ ΦΤΞΔΧ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ. Μ.Α.Κ ΔΠΗΧΣΡΑ. ΑΔΡΟΘΑΛΑΜΟΗ ΚΛΠ. ΑΠΟ ,888 2, ,0 11,3 ΚΑΟΤΣΟΤΚ ΟΗΚΗΑΚΔ ΤΚΔΤΔ ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ Ζ ,114 2, ,0-4,8 ΜΖ. Μ.Α.Κ ΜΖΥΑΝΔ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ,958 1, ,0 1, ΟΡΓΑΝΗΚΔ. ΑΝΟΡΓΑΝΔ ΚΑΗ ΔΣΔΡΟΚΤΚΛΗΚΔ ΔΝΧΔΗ. ΝΟΤΚΛΔΗΝΗΚΑ ΟΞΔΑ ΚΑΗ ΣΑ ΑΛΑΣΑ ,882 1, ,9 1,4

32 ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΗΚΔ ,030 1, ,9-6,2 ΤΛΔ. Μ.Α.Κ ΥΑΡΣΗ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΝΗ ,002 1, ,9-4, ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΔΗΓΖ ΑΠΟ ΚΟΗΝΑ ,201 1, ,9-15,6 ΜΔΣΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΤΚΔΤΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ,809 1, ,9 0,8 ΗΑΣΡΗΚΖ. Μ.Α.Κ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ,098 1, ,9-14,9 ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ. Μ.Α.Κ ΗΑΣΡΗΚΑ ΚΑΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ ,688 1, ,8 0,8 ΠΡΟΗΟΝΣΑ. ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΣΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΔΝΓΤΔΧ ΑΠΟ ,773 1, ,8-8,3 ΤΦΑΝΣΗΚΔ ΗΝΔ. ΠΛΔΚΣΑ Ζ ΜΖ. Μ.Α.Κ ΛΟΗΠΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΔΗΓΖ ,617 1, ,8-4, ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ,504 1, ,8 2,5 ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ,112 1, ,7-28,1 ΚΗΝΟΤΜΔΝΟ ΜΔ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΧΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΟΤ. Μ.Α.Κ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΚΟΠΖ ,729 1, ,7-13,1 ΚΑΣΑΝΟΜΖ. ΠΡΟΣΑΗΑ. ΓΗΑΚΛΑΓΧΖ Ζ ΤΝΓΔΖ Κ.Λ.Π. ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ ΜΖΥΑΝΔ ΚΑΗ ΚΗΝΖΣΖΡΔ ΜΖ 971 1,285 1, ,7 12,2 ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΗ (ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟΗ ΑΠΟ ΔΚΔΗΝΟΤ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ) ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ ΛΤΥΝΗΔ ΚΑΘΔ ΔΗΓΟΤ ,081 1, ,7 23,8 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΚΛΠ. ΓΗΟΓΟΗ. ΚΡΤΣΑΛΛΟΛΤΥΝΗΔ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΜΔ ΖΜΗΑΓΧΓΟ ΤΠΟΓΖΜΑΣΑ ,404 1, ,6-10, ΛΟΗΠΔ ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΜΖΥΑΝΔ ΚΑΗ ,400 1, ,6-10,6 ΤΚΔΤΔ ΒΑΦΔ. ΥΡΧΜΑΣΑ. ΒΔΡΝΗΚΗΑ ΚΑΗ ,241 1, ,6 0,6 ΤΝΑΦΔΗ ΤΛΔ ΠΟΣΑ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΑ ,245 1, ,6-0, ΦΧΣΑΔΡΗΟ 724 2,166 1, ,6-43, XΑΛΚΟ , ,6 66, ΠΛΟΗΑ, ΠΛΟΗΑΡΗΑ ΚΑΗ ΠΛΧΣΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΜΟΤΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΜΔΡΖ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΑΤΣΧΝ, ΓΗΚΟΗ, ΚΑΔΣΔ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΔΗΓΖ ΔΓΓΡΑΦΖ ΖΥΟΤ (ΔΞΑΗΡΟΤΝΣΑΗ ΣΑ ΔΗΓΖ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ 763, 882 ΚΑΗ 883) ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΗ ΠΔΡΗΣΡΟΦΗΚΟΗ ΚΗΝΖΣΖΡΔ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ, Μ.Α.Κ ΧΛΖΝΔ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΧΛΖΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΗΓΖΡΟ Ζ ΥΑΛΤΒΑ ΔΗΓΖ ΚΡΟΤΝΟΠΟΗΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΗΑ ΧΛΖΝΧΔΗ, ΓΔΞΑΜΔΝΔ, ΑΣΜΟΛΔΒΖΣΔ, ΚΑΓΟΤ ΚΑΗ ΣΑ ΤΝΑΦΖ ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΤΝΑΗΚΔ Ζ ΚΟΡΗΣΗΑ ΑΠΟ ΤΦΑΜΑΣΑ (ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΣΑ ΠΛΔΚΣΑ) ,6 76, ,6-13, ,6-41, ,6-41, ,6-13, ,5-12,8

33 ΚΟΜΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΗΓΖ ΥΡΤΟΥΟΗΑ, ,5 5,8 ΑΡΓΤΡΟΥΟΗΑ, Κ.Λ.Π ΛΟΗΠΑ ΜΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ,5-4,6 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ, ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΔ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ, Μ.Α.Κ ΠΛΑΚΔ, ΦΤΛΛΑ, ΣΑΗΝΗΔ ΚΛΠ. ΑΠΟ ,5-3,5 ΠΛΑΣΗΚΔ ΤΛΔ ΛΗΠΑΜΑΣΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ,5-40, ΔΝΣΤΠΟ ΤΛΗΚΟ ,5-12, ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΔ, ΜΟΣΟΠΟΓΖΛΑΣΑ, ,5-16,8 ΠΟΓΖΛΑΣΑ ΚΛΠ. ΜΖΥΑΝΟΚΗΝΖΣΑ Ζ ΜΖ, ΑΜΑΞΑΚΗΑ ΑΝΑΠΖΡΧΝ ΜΔΡΖ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ,5-17,3 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΠΟΤ ΤΠΑΓΟΝΣΑΗ ΣΗ ΟΜΑΓΔ 751 ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΧΓΖ ,5-8,1 (ΔΚΣΟ ΔΚΔΗΝΧΝ ΣΖ ΟΜΑΓΑ 716) ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΝΟΜΖ ,5-12,2 ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ, Μ.Α.Κ ΓΔΧΡΓΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ (ΔΚΣΟ ,5-1,0 ΔΛΚΤΣΖΡΧΝ) ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ ΔΣΟΗΜΑ ΔΗΓΖ ΑΠΟ ΤΦΑΝΣΗΚΔ ΤΛΔ, ,4-6,2 Μ.Α.Κ ΑΡΓΗΛΗΟ ,4 13, ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΖΜΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ, Μ.Α.Κ ,4-13, ΑΞΟΝΔ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΓΟΖ ΣΖ ,4-10,4 ΚΗΝΖΔΧ, ΣΡΟΦΑΛΟΗ, ΔΓΡΑΝΑ, ΚΟΤΕΗΝΔΣΑ, ΣΡΟΥΟΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΣΔ ΚΑΗ ΜΔΣΑΣΡΟΠΔΗ ΣΑΥΤΣΖΣΑ, ΦΟΝΓΤΛΟΗ, ΣΡΟΥΑΛΗΔ, ΤΜΠΛΔΚΣΔ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΔΤΞΔΧ ΥΑΡΣΗ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΝΗ ΚΟΜΜΔΝΟ Δ ,4-4,0 ΜΔΓΔΘΖ Ζ ΥΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΑΤΣΟ ΑΝΣΛΗΔ ΚΑΗ ΑΝΤΦΧΣΖΡΔ ΤΓΡΧΝ ΚΑΗ ,4-15,8 ΣΑ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ, Μ.Α.Κ ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΓΗΑ ΑΝΓΡΔ Ζ ΑΓΟΡΗΑ ,4-13,1 ΑΠΟ ΤΦΑΜΑΣΑ (ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΣΑ ΠΛΔΚΣΑ) ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ, ,4-0,7 Μ.Α.Κ., ΑΠΟ ΗΓΖΡΟ, ΥΑΛΤΒΑ Ζ ΑΡΓΗΛΗΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΔΓΓΡΑΦΖ Ζ ,4-14,2 ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΥΟΤ Ζ ΔΗΚΟΝΧΝ ΔΗΓΖ ΣΑΞΗΓΗΟΤ, ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΔ, ,4-11,0 ΘΖΚΔ, ΚΟΤΣΗΑ ΓΗΑΦΟΡΑ, ΑΚΟΗ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΔΗΓΖ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΥΖΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ, ,4-52,1 ΟΞΔΗΓΗΑ ΚΑΗ ΑΛΟΓΟΝΧΜΔΝΑ ΑΛΑΣΑ ΔΛΚΤΣΖΡΔ ,3-2, ΟΥΖΜΑΣΑ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΚΑΗ ,3-31,5 ΤΝΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΥΔΡΗΟΤ Ζ ΜΖΥΑΝΧΝ ,3-10, ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΑΓΝΧΣΗΚΔ ΤΚΔΤΔ, ΗΑΣΡΗΚΔ ΚΛΠ. ΚΑΗ ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΚΔ ΤΚΔΤΔ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑΡΗΑ, ΠΟΛΤΣΗΜΔ ΚΑΗ ΖΜΗΠΟΛΤΣΗΜΔ ΠΔΣΡΔ ΔΗΓΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΔΧ ΑΠΟ ΚΟΗΝΑ ΜΔΣΑΛΛΑ, Μ.Α.Κ ,3 5, ,3-17, ,3-5,6

34 ΞΤΛΔΗΑ ΑΠΛΧ ΚΑΣΔΡΓΑΜΔΝΖ ,3 2,9 ΚΑΗ ΞΤΛΗΝΟΗ ΣΡΧΣΖΡΔ ΓΗΑ ΗΓΖΡΟΣΡΟΥΗΔ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΔ ,3 1, ΟΠΣΗΚΑ ΔΗΓΖ, Μ.Α.Κ ,3 0, ΤΚΔΤΔ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ,3-6,5 ΦΧΣΗΜΟΤ, Μ.Α.Κ ΦΑΡΗΑ, ΜΑΛΑΚΟΣΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΗΑ ,3-11,3 ΚΛΠ. ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΔΝΑ Ζ ΓΗΑΣΖΡΖΜΔΝΑ ΦΤΛΛΑ ΜΔΓΑΛΑ, ΠΛΑΣΗΑ ΗΓΖΡΟΤ ,3-31,7 ΚΑΗ ΥΑΛΤΒΑ ΚΑΗ ΛΑΜΑΡΗΝΔ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ ,3-6,0

35 ΔΞΑΓΧΓΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (εθ. $Α) ΤΠΖΡΔΗΔ % ΜΔΣΑΒΟΛΖ / % 5 ΕΤΗΣ ΤΑΣΗ Manufacturing services on physical inputs owned ,1 32,0 by others Yπεξεζίεο επηζθεπήο ,7-0,6 Μεηαθνξηθέο Τπεξεζίεο ,7-4,2 Δπηβαηηθέο (a) ,5-7,9 Μεηαθνξηθέο ,8-5,6 Άιιεο Μεηαθνξηθέο ,8 0,0 Σαρπδξνκηθέο Τπεξεζίεο (b) ,2 0,3 Σαμηδησηηθέο Τπεξεζίεο ,5 9,9 Δπηρεηξεκαηηθέο ,2 9,8 Πξνζσπηθέο ,8 9,9 ρεηηθέο κε ηελ Δθπαίδεπζε ,6 17,2 Άιιεο Πξνζσπηθέο (c) ,9 2,3 Καηαζθεπαζηηθέο Τπεξεζίεο ,2 26,5 Aζθαιηζηηθέο θαη ζπληαμηνδνηηθέο Τπεξεζίεο ,2-3,1 Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ,6 1,9 Υξεψζεηο γηα ρξήζε πλεπκαηηθήο πεξηνπζίαο ,2 5,8 Τπεξεζίεο Σειεπηθνηλσλίαο, Ζ/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο ,9 1,9 Σειεπηθνηλσλίεο ,7-14,2 Ζ/Τ θαη πιεξνθνξηθήο ,3 6,5 Ζ/Τ ,8 4,5 Πιεξνθνξηθήο ,6 24,3 Άιιεο ,1 18,6 Άιιεο Δπηρεηξεκαηηθέο Τπεξεζίεο ,6 10,5 Έξεπλα ,3 6,6 Professional & management consulting ,3 10,0 Legal, accounting, management consulting, public relations & other professional ,0 9,4 Advertising, market research & Public opinion polling ,6 16,4 Technical, trade-related & other business ,8 11,7 Architectural, engineering & other technical ,1 13,1 Waste treatment & de-pollution, agricultural & mining ,0 8,2 Operational leasing ,8 14,2 Trade-related ,1 5,9 Other business nie* ,7 17,3 Τπεξεζίεο Πξνζσπηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη αλαςπρήο ,9 7,6 Audiovisual & related ,7-3,4 Άιιεο ,2 11,4 Κπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο (nie)* ,5-0,5 χλνιν Τπεξεζηψλ ,2 6,8 (a) Passenger services includes Agency fees & commissions for air transport. (b) Postal & courier services includes Indirect commissions for sea transport. (c) Other personal travel includes Health-related travel. *not indicated elsewhere

36 ΔΗΑΓΧΓΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (εθ. $Α) ΤΠΖΡΔΗΔ % % 5 ΔΣΖ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΣΑΖ Manufacturing services on physical inputs owned by others / ,0-5,1 Maintenance & repair services nie ,8 12,5 Μεηαθνξηθέο Τπεξεζίεο ,3 0,4 Δπηβαηηθέο (a) ,3-2,2 Μεηαθνξηθέο ,3 2,5 Άιιεο Μεηαθνξηθέο ,3-1,7 Σαρπδξνκηθέο Τπεξεζίεο ,2-7,8 Σαμηδησηηθέο Τπεξεζίεο ,6 11,3 Δπηρεηξεκαηηθέο ,5 5,0 Πξνζσπηθέο ,5 12,5 ρεηηθέο κε ηελ Δθπαίδεπζε ,9 4,5 Άιιεο Πξνζσπηθέο (c) ,6 12,9 Καηαζθεπαζηηθέο Τπεξεζίεο Aζθαιηζηηθέο θαη ζπληαμηνδνηηθέο Τπεξεζίεο ,7-4,3 Financial services ,1-5,2 Υξεψζεηο γηα ρξήζε πλεπκαηηθήο πεξηνπζίαο ,9 8,4 Τπεξεζίεο Σειεπηθνηλσλίαο, Ζ/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο ,3 5,8 Σειεπηθνηλσλίεο ,9-0,9 Ζ/Τ θαη πιεξνθνξηθήο ,7 8,7 Ζ/Τ ,1 7,2 Πιεξνθνξηθήο ,8 11,3 Άιιεο ,4 21,1 Άιιεο Δπηρεηξεκαηηθέο Τπεξεζίεο ,1 20,8 Έξεπλα ,5 8,8 Professional & management consulting ,4 15,4 Legal, accounting, management consulting, public relations & other professional ,3 16,9 Advertising, market research & ,8-0,1 Public opinion polling opinion polling Technical, trade-related & other business ,5 25,9 Architectural, engineering & other technical ,6 33,7 Waste treatment & de-pollution, agricultural & mining ,7 51,3 Operational leasing ,6-0,2 Trade-related ,5 1,3 Other business nie* ,7 55,7 Τπεξεζίεο Πξνζσπηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη αλαςπρήο ,5 5,4 Audiovisual & related ,0 7,2 Άιιεο ,5-4,0 Κπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο (nie)* ,7 2,7 χλνιν Τπεξεζηψλ ,8 7,6 (a) Passenger services includes Agency fees & commissions for air transport. (b) Postal & courier services includes Indirect commissions for sea transport. (c) Other personal travel includes Health-related travel. *not indicated elsewhere

37 ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΠΑΓΚΟΜΗΧ ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΔΞΑΓΧΓΔ (εθ. US $) ΥΧΡΑ 1989 Καηάηαμε 1999 Καηάηαμε 2009 Καηάηαμε χλνιν Κίλα Γεξκαλία * Ζλ. Πνιηηείεο Ηαπσλία Κάησ Υψξεο Γαιιία/ Ηηαιία Βέιγην Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο Ζλ. Βαζίιεην Υνλγθ Κνλγθ Καλαδάο Ρσζζηθή Οκνζπνλδία ηγθαπνχξε Μεμηθφ Ηζπαλία Σατβάλ Αξαβία Ζλ. Αξ. Δκηξάηα Διβεηία Ηλδία Μαιαηζία Απζηξαιία Βξαδηιία Σατιάλδε *Γηα ην 1989 πεξηιακβάλεη θαη ηελ Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο

38 ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΠΑΓΚΟΜΗΧ ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΔΗΑΓΧΓΔ (εθ. US $) ΥΧΡΑ 1989 Καηάηαμε 1999 Καηάηαμε 2009 Καηάηαμε χλνιν Ζλ. Πνιηηείεο Κίλα Γεξκαλία * Γαιιία Ηαπσλία Ζλ. Βαζίιεην Κάησ Υψξεο Ηηαιία Υνλγθ Κνλγθ Βέιγην Καλαδάο Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο Ηζπαλία Ηλδία ηγθαπνχξε Μεμηθφ Ρσζζηθή Οκνζπνλδία Σατβάλ Απζηξαιία Διβεηία Πνισλία Απζηξία Σνπξθία Ζλ. Αξ. Δκηξάηα Σατιάλδε *Γηα ην 1989 πεξηιακβάλεη θαη ηελ Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο

39 ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΓΑΘΧΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΥΧΡΑ ( ) Υψξα ΔΞΑΓΧΓΔ (Υηι. A$) % κεξίδην ΔΗΑΓΧΓΔ (Υηι. A$) % κεξίδην Ηζνδχγην (Υηι. A$) χλνιν (Υηι. $Α) % κεξίδην Καηάηαμε Κφζκνο , , ,0 Κίλα , , ,5 1 Ηαπσλία , , ,6 2 ΖΠΑ , , ,3 3 Ν.Κνξέα , , ,8 4 Ηλδία , , ,5 5 Σατιάλδε , , ,2 6 ηλγθαπνχξε , , ,9 7 Ν.Εειαλδία , , ,7 8 Ζλ.Βαζίιεην , , ,2 9 Γεξκαλία , , ,1 10 Μαιαηζία , , ,9 11 Σατβάλ , , ,5 12 Ηλδνλεζία , , ,2 13 Ηηαιία , , ,4 14 Γαιιία , , ,2 15 Παπνχα Ν. Γνπτλέα , , ,2 16 Βηεηλάκ , , ,1 17 Ζλ.Αξ.Δκηξάηα , , ,1 18 Υνλγθ Κνλγθ , , ,0 19 Οιιαλδία , , ,8 20 Καλαδάο , , ,7 21 Ν.Αθξηθή , , ,7 22 Βέιγην , , ,7 23 νπεδία , , ,6 24 Διβεηία , , ,6 25 Ηξιαλδία , , ,6 26 Ηζπαλία , , ,5 27.Αξαβία , , ,5 28 Μεμηθφ , , ,5 29 Βξαδηιία , , ,5 30 Φηιηππίλεο , , ,4 31 Γαλία , , ,3 32 Υηιή , , ,3 33 Απζηξία , , ,3 34 Ρσζηθή Οκνζπνλδία , , ,3 35 Μπξνπλέτ , , ,2 36 Φηλιαλδία , , ,2 37 Κνπβέτη , , ,2 38 Σνπξθία , , ,2 39 Παθηζηάλ , , ,2 40 Καηάξ , , ,2 41 Ηζξαήι , , ,2 42 Νηγεξία , , ,2 43 Αξγεληηλή , , ,1 44 Πνπέξην Ρίθν , , ,1 45

40 Υψξα ΔΞΑΓΧΓΔ (Υηι. A$) % κεξίδην ΔΗΑΓΧΓΔ (Υηι. A$) % κεξίδην Ηζνδχγην (Υηι. A$) χλνιν (Υηι. A$) % κεξίδην Καηάηαμε Μπαγθιαληέο , , ,1 46 Οκάλ , , ,1 47 Φίηδη , , ,1 48 Ννξβεγία , , ,1 49 Οπγγαξία , , ,1 50 Αίγππηνο , , ,1 51 Ν. Καιεδνλία , , ,1 52 Μνδαλβίθε , , ,1 53 Πνισλία , , ,1 54 Σζερία , , ,1 55 ξη Λάλθα , , ,1 56 Ληβχε , , ,1 57 Πεξνχ , , ,1 58 Ηξάλ , , ,1 59 Μπαρξέτλ , , ,1 60 Αιγεξία , , ,1 61 νπδάλ , , ,1 62 Ηξάθ ,1 0 0, Διιάο , , Τεκέλε , , Αδεξκπατηδάλ , , Οπθξαλία , , Ηνξδαλία , , Πνξηνγαιιία , , Κφζηα Ρίθα , , ινβαθία , , Γθάλα , Μαπξίθηνο , Νεζηά νινκφληνο Σαλδαλία Σξηληληάη & Σνκπάγθν Μπνχξκα ακφα Ρνπκαλία Κνινκβία Νεπάι Βαλνπάηνπ Κξναηία Γαιιηθή Πνιπλεζία Μαξφθν Swaziland Christmas Island Κακπφηδε ινβελία Μαθάνπ

41 Υψξα ΔΞΑΓΧΓΔ (Υηι. A$) % κεξίδην ΔΗΑΓΧΓΔ (Υηι. A$) % κεξίδην Ηζνδχγην (Υηι. A$) χλνιν (Υηι. A$) % κεξίδην Καηάηαμε Κέλπα Μάιηα Αλ. Σηκφξ Λνπμεκβνχξγν Βελεδνπέια Λίβαλνο Βνπιγαξία Γεσξγία Δι αιβαδφξ Cote d'ivoire Δζζνλία Dominican Republic Γθακπφλ Μαιβίδεο Οπξνπγνπάε Γνπαηεκάια Μαιί Καδαθζηάλ Kiribati Ληζνπαλία Λάνο Ηζεκεξηλφο Σδακάτθα Σπληζία Νακίκπηα Γνπτλέα Κχπξνο Γηβξαιηάξ Nauru ελεγθάιε Παλακάο Ολδνχξα Γεκ. Κνλγθφ Μνγθνιία Aθγαληζηάλ Μαπξηηαλία Dem. Republic of the Congo American Samoa Guam Norfolk Island εξβάη Cocos Keeling Islands Σφλγθα ηέξξα Λεφλε Εάκπηα

42 ΥΧΡΔ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΧΝ ΔΞΑΓΧΓΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ (ρηι. $Α) Υψξα Καηάηαμε % Μεηαβνιή / (%) 5 εηήο Σάζε χλνιν ,431-13,0 10,9 Κίλα ,3 28,8 Ηαπσλία ,8 10,9 Κνξέα ,4 12,8 Ηλδία ,9 22,3 Ζλ. Πνιηηείεο ,8 1,8 Ν.Εειαλδία ,1-2,0 Ζλ. Βαζίιεην , ,3 10,5 Σατβάλ ,7 8,0 ηγθαπνχξε ,6 8,9 Σατιάλδε ,0 4,4 Ηλδνλεζία ,8 4,0 Μαιαηζία ,0 6,6 Υνλγθ Κνλγθ ,8 0,7 Κάησ Υψξεο ,3 3,6 Ζλ. Αξ. Δκηξάηα ,2 14,7 Παπνχα Ν. Γνπτλέα , ,4 8,9 Ν. Αθξηθή ,3 0,4 Γεξκαλία ,4 7,6. Αξαβία ,9-1,8 Βηεηλάκ ,0 13,5 Βξαδηιία ,7 15,4 Καλαδάο ,9-6,1 Γαιιία ,9 5,2 Φηιηππίλεο ,3 8,2 Βέιγην ,4 4,9 Ηηαιία ,0-7,2 Μεμηθφ ,9 0,5 Ρσζζηθή ,0 20,8 Οκνζπνλδία Παθηζηάλ ,7 5,4 Κνπβέτη ,7 0,7 Ηζπαλία ,4-12,2 νπεδία ,1 10,2 Αίγππηνο ,3 4,1 Μπαγθιαληέο ,6 13,5 Οκάλ ,7 19,1 Νέα Καιεδνλία ,6 8,3 Μνδακβίθε ,3-2,3 Φηλιαλδία ,5-12,8 Φίηδη ,3-5,3 Σνπξθία ,5 8,6 Αξγεληηλή ,0 18,5 Διβεηία ,2 10,7 Καηάξ ,1 13,1 ΥΗιή ,1 8,6 νπδάλ ,4 2,0

43 ξη Λάλθα ,9 2,2 Ηξάθ ,0-8,2 Τεκέλε ,5 8,9 Ηζξαήι ,7 5,6 Μπαρξέτλ ,4 8,9 Ηνξδαλία ,7 5,0 Ηξάλ ,5 2,9 Γαλία ,2-3,9 Οπθξαλία ,4 24,3 Γθάλα ,2 8,9 Ηξιαλδία ,9-6,4 Mauritius ,6-0,8 Ννξβεγία ,7-1,9 Απζηξία ,4 6,8 Σαλδαλία ,1 15,4 Solomon Islands ,9 6,1 Πεξνχ ,7 7,7 Trinidad & Tobago ,7 27,3 Vanuatu ,0 5,6 Σζερία ,3-1,9 French Polynesia ,2-1,0 Μπνχξκα ,7 10,7 Νεπάι ,5 44,0 Christmas Island ,4 12,3 Νηγεξία ,9 12,3 Μαθάνπ ,0 3,6 Αλ. Σηκφξ ,0 15,4 Διιάο ,7-5,6 Κνινκβία ,9 11,3 Κφζηα Ρίθα ,1 47,9 Γεσξγία ,7 43,6 Βελεδνπέια ,1 14,0 Μπξνπλέτ ,4-0,1 Κακπφηδε ,3-1,8 Μαξφθν ,9-4,8 Ληβχε ,6 29,3 Δι αιβαδφξ ,1 27,2 Κέλπα ,9-1,8 ακφα ,3 0,7 Μάιηα ,5 11,6 Μαιβίδεο ,5 4,0 Πνξηνγαιιία ,2-14,0 Κξναηία ,6 31,5 Λίβαλνο ,5 4,0 Ρνπκαλία ,1-5,2 Kiribati ,9-6,7 Πνισλία ,1-8,5 Σδακάτθα ,0-2,7 Λάνο ,8-7,9 Γνπαηεκάια ,5 4,1

44 Μαιί ,3 16,4 Γνπτλέα ,6 26,9 Γηβξαιηάξ ,2 35,5 Nauru ,2 9,1 Αιγεξία ,4-22,4 Μνγθνιία ,2 3,5 ινβελία ,7 2,3 ελεγάιε ,5 17,1 Μαπξηηαλία ,4 28,9 Αθγαληζηάλ ,7 17,1 Guam ,0-4,0 Παλακάο ,3 1,1 Norfolk Island ,1 0,3 Cocos Keeling ,0 14,8 Islands Γεκ. Κνλγθφ ,4 32,7 Cote d'ivoire ,6 35,4 Καδαθζηάλ ,9 20,7 Σφλγθα ,8-0,6 Αδεξκπατηδάλ ,0 6,4 Νακίκπηα ,3 24,4 Dominican Republic ,2 20,1 Μαδαγαζθάξε ,3 30,0 Cook Islands ,9 13,9 Εάκπηα ,1 15,5 Βνπιγαξία ,3-35,3 Οπγγαξία ,5-15,6 Reunion ,7-6,2 Οπξνπγνπάε ,2-1,8 Κχπξνο ,2-5,0 Δζζνλία ,0 34,7 Μπνπηάλ ,0 Burkina Faso ,5 36,5 Αληαξθηηθή ,4-9,4 πξία ,1 1,4 Πνπέξην Ρίθν ,0-24,2 Αλγθφια ,1 41,9 ηέξξα Λεφλε ,2 16,2 Λεηηνλία ,5-10,7 American Samoa ,0-14,4 Wallis & Futuna Island ,3-0,7

45 ΥΧΡΔ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΧΝ ΔΗΑΓΧΓΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ (ρηι. $Α) Υψξα Καηάηαμε % Μεηαβνιή / (%) 5 εηήο Σάζε χλνιν ,2 7,3 Κίλα ,8 14,0 Ζλ. Πνιηηείεο ,4 3,1 Ηαπσλία ,4 1,1 Σατιάλδε ,8 24,6 ηγθαπνχξε ,9 9,2 Γεξκαλία ,4 5,7 Μαιαηζία ,8 7,8 Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο ,1 5,1 Ν.Εειαλδία ,6 6,9 Ζλ. Βαζίιεην ,0 3,6 Ηηαιία ,8 3,1 Ηλδνλεζία ,0 Γαιιία ,5-2,4 Σατβάλ ,5-0,4 Βηεηλάκ ,4 1,0 Παπνχα Νέα Γνπτλέα ,8 10,9 Ηξιαλδία ,9 4,8 Ζλ. Αξ. Δκηξάηα ,2 28,2 Διβεηία ,1 10,6 νπεδία ,6 1,2 Ηλδία ,7 11,7 Καλαδάο ,2 0,5 Ηζπαλία ,0 6,5 Βέιγην ,2 5,7 Κάησ Υψξεο ,2 3,8 Μεμηθφ ,7 10,4 Υνλγθ Κνλγθ ,8-2,3 Γαλία ,3 1,7 Ν. Αθξηθή ,1-5,8 ΥΗιή ,6 Μπξνπλέτ ,0 5,5 Απζηξία ,5 1,9 Φηλιαλδία ,1-1,1 Βξαδηιία ,4 2,5 Νηγεξία ,1 Ηζξαήι ,8 1,2 Πνπέξην Ρίθν ,2 15,5 Καηάξ ,2 9,6. Αξαβία ,6-16,7 Φηιηππίλεο ,7-8,0 Σνπξθία ,4 6,3 Οπγγαξία ,0 22,5 Κνπβέτη ,1 21,9 Ννξβεγία ,0 11,2 Ρσζζηθή Οκνζπνλδία ,4 48,9

46 Πνισλία ,8 3,9 Αξγεληηλή ,4 13,4 Ληβχε ,4 Σζερία ,7 11,0 Αιγεξία ,9 326,2 Πεξνχ ,6 22,9 Αδεξκπατηδάλ ,0 Φίηδη ,9-4,9 Διιάο ,2 2,6 Παθηζηάλ ,6 2,6 ινβαθία ,8 51,5 Μπαγθιαληέο ,9 26,9 Πνξηνγαιιία ,7-4,6 Ηξάλ ,5 36,8 Κφζηα Ρίθα ,1 33,1 ξη Λάλθα ,9 5,7 Νέα Καιεδνλία ,8 8,9 Οκάλ ,7 123,8 Swaziland ,4 1,9 Μπαρξέτλ ,3-9,2 Ρνπκαλία ,6 18,8 ακφα ,6-13,0 Κξναηία ,1 11,3 ινβελία ,6-6,3 Λνπμεκβνχξγν ,0 69,3 Κνινκβία ,5 4,5 Μαξφθν ,9 7,4 Οπθξαλία ,1 28,6 Γθακπφλ ,8 Βνπιγαξία ,0 10,4 Αίγππηνο ,7 16,6 Κακπφηδε ,3 25,8 Δζζνλία ,5 6,0 Cote d'ivoire ,5 5,2 Dominican Republic ,3 17,7 Κέλπα ,1-0,7 Ληζνπαλία ,3 10,2 Μπνχξκα ,9 3,8 Οπξνπγνπάε ,5 7,8 Μάιηα ,7 7,6 Ηζεκεξηλφο ,9 17,3 Ολδνχξα ,6 8,9 Σπλεζία ,0 30,5 Λίβαλνο ,0 4,8 Dem. Republic of the ,3 Congo Ηζιαλδία ,4 0,2 Καδαθζηάλ ,0 20,3 Mauritius ,1 30,5 Μαθάνπ ,9 4,5 εξβία

47 Κχπξνο ,3 31,3 Νηθαξάγνπα ,6 21,8 Εηκπάκπνπε ,2 7,5 Λεπθνξσζζία ,3 31,3 Βνινβία ,5 15,5 Αηζηνπία ,5 29,7 American Samoa ,8 21,4 Νεπάι ,6 23,2 Ηνξδαλία ,7 28,0 Νακίκπηα ,4-3,4 Οπγθάληα ,2 12,7 ηέξξα Λεφλε ,1 74,8 Μαιί ,5 18,1 Γνπαηεκάια ,3 13,4 Β. Κνξέα ,7-13,6 Γθάλα ,9 1,9 Solomon Islands ,4 8,0 Βελεδνπέια ,9 19,6 Κνχβα ,7 7,1 FYRΟΜ ,6 14,9 Σαλδαλία ,4-2,6 Malawi ,7-20,9 Δι αιβαδφξ ,7 29,0 Trinidad & Tobago ,4 22,4 UK Virgin Islands ,4 17,4 French Polynesia ,5 10,2 Λεηηνλία ,9 8,1 ευρέιεο ,0 6,4 Βεξκνχδα ,3 Σαηδηθηζηάλ ,4 144,8 Νίγεξαο ,9 70,9 Republic of Congo ,6 Βνζλία-Δξδεγνβίλε ,5 12,7 Παλακάο ,4 18,3 Λάνο ,5-19,9 Μπειίδ ,9 55,6 Εάκπηα ,1 25,6 Μπαράκεο ,2-11,6 Γεσξγία ,7 2,5 Ατηή ,2 8,7

48 ΤΝΟΛΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΥΧΡΑ ΚΑΗ ΟΜΑΓΔ ΥΧΡΧΝ (εθ. $Α) Οκάδεο Υσξψλ % κεξίδην % κεηαβνιή / (%) 5 εηήο Σάζε APEC ,6-7,6 9,5 ASEAN ,1-6,1 9,0 Cairns Group ,1-3,2 6,4 Κνηλνπνιηηεία Αλεμ. Κξαηψλ ,4-15,0 28,8 Αλ. Αζία ,5-7,2 11,5 EFTA ,7-20,5 10,1 Δπξσπατθή Έλσζε ,5-21,6 3,8 Forum Island Countries ,2-11,1-3,3 (εθηφο Παπνχα Νέα Γνπτλέα) Gulf Cooperation Council ,1-22,5 7,8 OECD ,5-17,5 5,2 Δπηιεγκέλεο Γεσγξαθηθέο Πεξηθέξεηεο Αθξηθή ,3-2,8 1,8 Β.Αθξηθή (εθηφο Αηγχπηνπ) ,1 13,8 21,0 Νφηηα θαη Αλαηνιηθή Αθξηθή ,9-17,8-2,0 Γ.Αθξηθή ,2 143,8 19,0 Ακεξηθή ,8-12,7 3,4 Β. Ακεξηθή ,1-13,7 2,2 Καξατβηθή ,2 17,5 11,3 Κεληξηθή Ακεξηθή ,5-10,1 6,7 Νφηηα Ακεξηθή ,0-8,3 14,7 Αζία ,0-7,3 11,4 Β. Αζία ,4-7,5 12,2 Ννηηαλαηνιηθή Αζία ,1-6,1 7,9 Ν. Αζία ,9 3,3 19,3 Μέζε Αλαηνιή ,6-24,1 7,4 (ζπκπ. Αηγχπηνπ) Δπξψπε ,8-21,7 4,2 Αλ. Δπξψπε ,7-19,1 15,7 Γ. Δπξψπε ,0-21,8 3,7 Χθεαλία ,3-1,7 2,8 NZ & Territories ,7-3,7 1,5 Άιια Νεζηά Δηξεληθνχ ,3-5,0 0,4 Παπνχα Νέα Γνπτλέα ,2 6,0 8,7 Άιιν ,8-17,9 28,7 χλνιν ,0-10,2 8,7

49 ΔΞΑΓΧΓΔ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΥΧΡΑ ΚΑΗ ΟΜΑΓΔ ΥΧΡΧΝ (εθ. $Α) Οκάδεο Υσξψλ % κεξίδην % κεηαβνιή / (%) 5 εηήο Σάζε APEC ,7-10,3 11,6 ASEAN ,9-6,7 6,4 Cairns Group ,4-8,1 2,2 Κνηλνπνιηηεία Αλεμ. Κξαηψλ ,4-17,3 21,0 Αλ. Αζία ,6-10,0 14,3 EFTA ,2-50,2 7,2 Δπξσπατθή Έλσζε ,9-33,7 4,3 Forum Island Countries ,3-14,2-2,0 (εθηφο Παπνχα Νέα Γνπτλέα) Gulf Cooperation Council ,4-33,2 7,0 OECD ,9-25,4 7,0 Δπηιεγκέλεο Γεσγξαθηθέο Πεξηθέξεηεο Αθξηθή ,5-19,2 1,3 Β.Αθξηθή (εθηφο Αηγχπηνπ) ,0-44,2-5,5 Νφηηα θαη Αλαηνιηθή Αθξηθή ,3-18,1 0,7 Γ.Αθξηθή ,1-18,4 11,4 Ακεξηθή ,9-17,0 2,2 Β. Ακεξηθή ,4-17,7 0,7 Καξατβηθή ,1 37,4 2,5 Κεληξηθή Ακεξηθή ,4-17,2 2,0 Νφηηα Ακεξηθή ,0-15,0 13,8 Αζία ,4-9,8 14,4 Β. Αζία ,6-10,6 16,1 Ννηηαλαηνιηθή Αζία ,9-6,7 6,5 Ν. Αζία ,7 5,6 20,7 Μέζε Αλαηνιή (ζπκπ ,1-33,6 6,0 Αηγχπηνπ) Δπξψπε ,8-34,3 5,1 Αλ. Δπξψπε ,5-20,4 11,9 Γ. Δπξψπε ,2-35,0 4,7 Χθεαλία ,5-2,2-0,3 NZ & Territories ,0-6,1-2,0 Άιια Νεζηά Δηξεληθνχ ,5-7,7 1,1 Παπνχα Νέα Γνπτλέα ,0 22,4 8,9 Άιιν ,0-19,0 4,2 χλνιν ,0-13,0 10,9

50 ΔΗΑΓΧΓΔ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΥΧΡΑ ΚΑΗ ΟΜΑΓΔ ΥΧΡΧΝ (εθ. $Α) % κεξίδην κεηαβνιή / (%) 5 εηήο Σάζε Οκάδεο Υσξψλ APEC ,6-4,6 7,6 ASEAN ,2-5,9 10,4 Cairns Group ,7 0,6 10,2 Κνηλνπνιηηεία Αλ Κξαηψλ ,3-11,1 50,4 Αλ. Αζία ,5-3,4 8,6 EFTA ,3-13,0 10,6 Δπξσπατθή Έλσζε ,9-15,2 3,6 Forum Island Countries ,1-1,8-6,3 (εθηφο Παπνχα Νέα Γνπτλέα) Gulf Cooperation Council ,9-2,6 8,9 OECD ,0-9,0 3,7 Δπηιεγκέλεο Γεσγξαθηθέο Πεξηθέξεηεο Αθξηθή ,2 30,9 2,3 Β.Αθξηθή (εθηφο Αηγχπηνπ) ,2 38,6 38,9 Νφηηα θαη Αλαηνιηθή Αθξηθή ,6-17,2-6,8 Γ.Αθξηθή ,3 15,0 Ακεξηθή ,7-10,5 4,0 Β. Ακεξηθή ,7-11,9 2,9 Καξατβηθή ,3 13,8 13,9 Κεληξηθή Ακεξηθή ,7-5,2 10,3 Νφηηα Ακεξηθή ,1-1,1 15,7 Αζία ,8-3,7 7,7 Β. Αζία ,3-1,8 6,9 Ννηηαλαηνιηθή Αζία ,2-5,9 8,7 Ν. Αζία ,1-11,8 11,3 Μέζε Αλαηνιή (ζπκπ ,2-5,6 9,6 Αηγχπηνπ) Δπξψπε ,7-14,9 3,8 Αλ. Δπξψπε ,9-18,2 18,7 Γ. Δπξψπε ,8-14,7 3,3 Χθεαλία ,0-1,1 6,9 NZ & Territories ,4-0,6 6,7 Άιια Νεζηά Δηξεληθνχ ,2 4,7-1,7 Παπνχα Νέα Γνπτλέα ,4-2,8 8,6 Άιιν ,6-17,4 57,9 χλνιν ,0-7,2 6,7

51 ΔΜΠΟΡΗΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΥΧΡΑ (εθ. $Α) Υψξα ΔΞΑΓΧΓΔ ΔΗΑΓΧΓΔ ΗΟΕΤΓΗΟ ΤΝΟΛΟ ΔΜΠΟΡΗΟΤ Καηάηαμε εθ. $Α % ΜΔΡΗΓΗΟ χλνιν Ζλ. Πνιηηείεο ,4 1 Ζλ. Βαζίιεην ,2 2 Κίλα ,0 3 Ν.Εειαλδία ,6 4 ηγθαπνχξε ,6 5 Ηλδία ,0 6 Ηαπσλία ,8 7 Υνλγθ Κνλγθ ,3 8 Σατιάλδε ,0 9 Ηλδνλεζία ,7 10 Μαιαηζία ,5 11 Γεξκαλία ,2 12 Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο ,2 13 Διβεηία ,0 14 Γαιιία ,6 15 Κάησ Υψξεο ,6 16 Βηεηλάκ ,5 17 Καλαδάο ,5 18 Ηηαιία ,2 19 Ηξιαλδία ,2 20 Φίηδη ,1 21 Παπνχα Νέα Γνπτλέα ,0 22 Φηιηππίλεο ,8 23 Σατβάλ ,8 24 Ν. Αθξηθή ,8 25 Ννξβεγία ,5 26 νπεδία ,4 27 Διιάο ,4 28 ΥΗιή ,3 29 Βέιγην & Λνπμεκβνχξγν ,2 30 Ρσζζηθή Οκνζπνλδία ,2 31 Πεξνχ ,1 32 Μπξνπλέτ ,1 33 Μεμηθφ ,1 34 Άιιν ,2

52 ΔΞΑΓΧΓΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΥΧΡΑ (εθ. $Α) Υψξα θαηάηαμε % % κεξίδην κεηαβνιή / (%) 5 εηήο Σάζε χλνιν ,2 6,8 Κίλα ,0 13,4 16,2 Ζλ. Πνιηηείεο ,0-9,9 4,0 Ζλ. Βαζίιεην ,8-5,8 0,1 Ηλδία ,9 7,1 30,4 Ν.Εειαλδία ,1-5,1 1,2 ηγθαπνχξε ,0-16,9 4,3 Ηαπσλία ,7-14,4-9,8 Rep of Korea ,6 5,0 8,7 Hong Kong ,1-0,8 1,4 Μαιαηζία ,0-2,0 6,6 Ηλδνλεζία ,4 14,1 7,2 Σατιάλδε ,0 4,3 12,0 Γεξκαλία ,0-0,6 3,9 Βηεηλάκ ,8 29,5 33,2 Καλαδάο ,5-1,8 7,7 Διβεηία ,4-0,1 11,6 Γαιιία ,3-6,5 7,9 Παπνχα Νέα Γνπτλέα ,2 14,0 10,4 Σατβάλ ,0-2,0 2,6 Κάησ Υψξεο ,0 20,4-0,4 Ηξιαλδία ,9-3,1 4,5 Ν. Αθξηθή ,8-0,4 14,2 Φηιηππίλεο ,8 12,6 21,9 Ηηαιία ,6-5,4 6,2 νπεδία ,5 2,6 0,8 Ννξβεγία ,4 13,5 0,1 ΥΗιή ,3-8,7 54,6 Φίηδη ,3 2,4 1,0 Βέιγην and Luxembourg ,2 19,1 3,5 Ρσζζηθή Οκνζπνλδία ,2-2,7 18,4 Πεξνχ ,2 22,1 66,6 Μεμηθφ ,1 0,0 10,1 Μπξνπλέτ ,1-10,6 2,4 Διιάο ,1 5,6 2,6 Άιιν ,4 2,3 9,2

53 ΔΗΑΓΧΓΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΥΧΡΑ (εθ. $Α) Υψξα θαηάηαμε % κεηαβνιή (%) κεξίδην / εηήο Σάζε χλνιν ,8 7,6 Ζλ. Πνιηηείεο ,8-2,8 9,3 Ζλ. Βαζίιεην ,6-7,8 2,9 ηγθαπνχξε ,1-23,6 5,1 Ν.Εειαλδία ,1-6,0 7,7 Ηαπσλία ,0-14,2 5,3 Σατιάλδε ,0 5,4 21,3 Υνλγθ Κνλγθ ,4-8,7 4,4 Κίλα ,0 6,5 7,0 Ηλδνλεζία ,9 23,2 14,9 Διβεηία ,6-10,9 10,0 Γεξκαλία ,5 14,5 1,1 Κάησ Υψξεο ,2 39,9 13,8 Γαιιία ,0 20,4 8,5 Μαιαηζία ,9-3,1 6,4 Φίηδη ,8 3,8 6,6 Ηηαιία ,8 11,1 12,3 Καλαδάο ,5-14,0 7,1 Ηξιαλδία ,4 48,0 26,5 Βηεηλάκ ,3 6,3 12,3 Ηλδία ,2-15,1 19,0 Φηιηππίλεο ,9 3,4 11,8 Korea ,7-23,4 9,0 Παπνχα Νέα Γνπτλέα ,7 14,5 15,5 Ν. Αθξηθή ,7-9,0 9,5 Διιάο ,7 20,7 6,3 Σατβάλ ,5-19,6 4,3 Ννξβεγία ,5-15,7 7,8 ΥΗιή ,4-24,4 29,8 νπεδία ,3 11,2 12,8 Βέιγην & Λνπμεκβνχξγν ,2 14,3 14,4 Ρσζζηθή Οκνζπνλδία ,1-9,2 9,4 Μπξνπλέτ Darussalam ,1-35,6-0,4 Μεμηθφ ,1-7,0 12,9 Πεξνχ ,1-17,1 21,6 Άιιν ,1-11,3 5,2

54 ΔΜΠΟΡΗΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΔ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ (εθ. $Α) % κεξίδην % κεηαβνιή / (%) 5 εηήο Σάζε χλνιν ,0-2,6 7,2 Οκάδεο Υσξψλ APEC ,4-3,6 7,3 ASEAN ,4-3,9 9,6 Δπξσπατθή Έλσζε ,8 1,7 4,9 OECD ,0-3,3 5,4 Γεσγξαθηθέο Πεξηθέξεηεο Αθξηθή (ζπκπ. Αηγχπηνπ) ,0-9,1 14,7 Ακεξηθή ,0-5,6 8,6 Αζία (εθηφο Αηγχπηνπ) ,5-0,4 8,9 Δπξψπε ,7-0,7 5,8 Χθεαλία ,8-1,5 5,6 Άιιν ,0-18,6-3,5

55 ΔΞΑΓΧΓΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΔ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ (εθ. $Α) % κεξίδην % κεηαβνιή / εηήο Σάζε (%) χλνιν ,0-0,2 6,8 Οκάδεο Υσξψλ APEC ,4-1,2 5,7 ASEAN ,4-1,3 8,9 Δπξσπατθή Έλσζε ,2-2,0 2,2 OECD ,2-4,7 2,0 Γεσγξαθηθέο Πεξηθέξεηεο Αθξηθή (ζπκπ. Αηγχπηνπ) ,6-3,3 16,1 Ακεξηθή ,4-5,2 7,6 Αζία (εθηφο Αηγχπηνπ) ,4 2,8 9,4 Δπξψπε ,9-1,8 3,2 Χθεαλία ,7-0,3 3,0 Άιιν ,0-9,0-2,5 ΔΗΑΓΧΓΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΔ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ (εθ. $Α) % κεξίδην % κεηαβνιή / εηήο Σάζε (%) χλνιν ,0-4,8 7,6 Οκάδεο Υσξψλ APEC ,4-5,8 9,1 ASEAN ,3-6,1 10,3 Δπξσπατθή Έλσζε ,3 4,3 7,0 OECD ,7-2,3 8,3 Γεσγξαθηθέο Πεξηθέξεηεο Αθξηθή (ζπκπ. Αηγχπηνπ) ,4-18,3 12,4 Ακεξηθή ,5-5,9 9,3 Αζία (εθηφο Αηγχπηνπ) ,8-4,5 8,2 Δπξψπε ,5 0,1 7,7 Χθεαλία ,8-2,8 8,4 Άιιν ,0-26,4-4,5 ΤΝΘΔΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΟΜΑΓΧΝ ΥΧΡΧΝ: Africa: North Africa. South & East Africa. West Africa. Americas: Caribbean. Central America. South America. Canada. United States APEC -Asia Pacific Economic Cooperation: Australia. Brunei. Canada. Chile. China. Hong Kong China. Indonesia. Japan. Malaysia. Mexico. New Zealand. Papua New Guinea. Peru. Philippines. Republic of Korea. Russian Federation. Singapore. Chinese Taipei. Thailand. United States (incl Puerto Rico and the US Virgin Is.). Vietnam. ASEAN -Association of South East Asian Nations: Brunei. Burma (Myanmar). Cambodia. Indonesia. Laos. Malaysia. Philippines. Singapore. Thailand. Vietnam. Asia: Middle East. North Asia. South Asia. South East Asia.

56 Cairns Group: Argentina. Australia. Bolivia. Brazil. Canada. Chile. Colombia. Costa Rica. Guatemala. Indonesia. Malaysia. New Zealand. Pakistan. Paraguay. Philippines. South Africa. Thailand. Uruguay. Caribbean: Anguilla. Antigua and Barbuba. Aruba. Bahamas. Barbados. Bermuda. Cayman Is..Cuba. Dominica. French Antilles. Grenada. Guadeloupe. Haiti. Jamaica. Martinique. Montserrat. Netherlands Antilles (incl. Leeward Is. and Windward Is.). Puerto Rico. Republic of Dominica. St. Kitts & Nevis. St. Lucia. St. Vincent. Trinidad & Tobago.Turks & Caicos Is... UK Virgin Is. US Virgin Is. Central America: Belize. Costa Rica. El Salvador. Guatemala. Honduras. Mexico. Nicaragua. Panama. Central Europe: Albania. Bosnia & Herzegovina. Bulgaria. Croatia. Czech Republic. FYRΟΜ. Hungary. Poland. Romania. Serbia & Montenegro. Slovak Republic. Slovenia. Commonwealth of Independent States: Armenia. Azerbaijan. Belarus. Georgia. Kazakhstan. Kyrgyztan. Moldova. Russian Federation. Tajikistan. Turkmenistan. Ukraine. Uzbekistan. East Asia: North Asia. South East Asia. East Europe: Central Europe. Commonwealth of Independent States. Estonia. Latvia. Lithuania. EFTA -European Free Trade Association: Iceland. Norway. Switzerland. Europe: East Europe. West Europe. EU 25 - European Union 25: Austria. Belgium. Cyprus. Czech Republic. Denmark. Estonia. Finland. France. Germany. Greece. Hungary. Ireland. Italy. Latvia. Lithuania. Luxembourg. Malta. Netherlands. Poland. Portugal. Slovak Republic. Slovenia. Spain. Sweden. United Kingdom. EU 27 - European Union 27: EU 25. Bulgaria. Romania. Forum Islands (excl PNG): Cook Islands. Federated States of Micronesia. Fiji. Kiribati. Marshall Is.. Nauru. Niue. Palau. Samoa. Solomon Islands. Tokelau. Tonga. Tuvalu. Vanuatu. Gulf Cooperation Council: Bahrain. Kuwait. Oman. Qatar. Saudi Arabia. United Arab Emirates. IOR-ARC - Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation: Bangladesh. India. Indonesia. Iran. Kenya. Madagascar. Malaysia. Mauritius.Mozambique. Oman. Singapore. South Africa. Sri Lanka. Tanzania. Thailand.United Arab Emirates. Yemen. Latin America: Central America. South America. Middle East: Bahrain. Egypt. Iran. Iraq. Israel. Jordan. Kuwait. Lebanon. Oman. Palestinian Territories. Qatar. Saudi Arabia. Syria. United Arab Emirates. Yemen. NAFTA - North America Free Trade Agreement: Canada. Mexico. Puerto Rico. United States. US Virgin Is. North Africa: Algeria. Libya. Morocco. Tunisia. North America: Canada. St Pierre & Miquelon. United States. North Asia: China. Democratic People s Republic of Korea. Hong Kong. Japan. Macau. Mongolia. Republic of Korea. Taiwan. NZ & Territories: Cook Is.. New Zealand. Niue. Ross Dependency. Tokelau. Oceania: NZ & Territories. Other Pacific Is. OECD - Organisation for Economic Cooperation and Development: Australia. Austria. Belgium. Canada. Czech Rep.. Denmark. Finland. France. Germany. Greece. Hungary. Iceland. Ireland. Israel. Italy. Japan. Luxembourg.Mexico. Netherlands. New Zealand. Norway. Poland. Portugal. Republic of Korea.Slovak Republic. Spain. Sweden. Switzerland. Turkey. United Kingdom. United States. Other Pacific Is.: American Samoa. Australian Antarctic Territory. Christmas Is.. Cocos Keeling Is..Federated States of Micronesia. French Polynesia. French Sthn & Ant. Terr.. Fiji.Guam. Johnston & Sand Is.. Kiribati. Marshall Is.. Midway Is.. Nauru. New Caledonia. Norfolk Is.. Northern Marianas. Palau. Papua New Guinea. Pitcairn Is..Samoa. Solomon Is.. Tonga. Trust Territory of Pacific. Is.. Tuvalu. US Pacific Is..Vanuatu. Wake Is.. Wallis & Futuna Is. South America: Argentina. Bolivia. Brazil. Chile. Colombia. Ecuador. Falkland Is.. French Guiana.

57 Guyana. Paraguay. Peru. Suriname. Uruguay. Venezuela. South Asia: Afghanistan. Bangladesh. Bhutan. India. Maldives. Nepal. Pakistan. Sri Lanka. South East Asia: ASEAN. East Timor. South & East Arika: Angola. Botswana. British Indian Ocean Territories. Burundi. Comoros. Djibouti. Eritrea. Ethiopia. Kenya. Lesotho. Madagascar. Malawi. Mauritius. Mayotte. Mozambique. Namibia. Reunion. Rwanda. Seychelles. Somalia. South Africa. Sudan. Swaziland. Tanzania. Uganda. Zambia. Zimbabwe. Sub-Saharan Arica: Angola. Benin. Botswana. British Indian Ocean Territory. Burkina Faso. Burundi. Cameroon. Cape Verde. Central African Republic. Chad. Comoros. Cote D Ivoire. Dem. Rep. of Congo. Djibouti. Equatorial Guinea. Eritrea. Ethiopia. Gabon. Gambia. Ghana. Guinea. Guinea-Bissau. Kenya. Lesotho. Liberia. Madagascar. Malawi. Mali. Mauritania. Mauritius. Mayotte. Mozambique. Namibia. Niger. Nigeria. Republic of Congo. Reunion. Rwanda. Sao Tome & Principe. Senegal. Seychelles. Sierra Leone. Somalia. South Africa. St Helena. Sudan. Swaziland. Tanzania. Togo. Uganda. Western Sahara. Zambia. Zimbabwe. West Africa: Benin. Burkina Faso. Cameroon. Cape Verde. Central African Republic. Chad. Cote D Ivoire. Dem. Rep. of Congo. Equatorial Guinea. Gabon. Gambia. Ghana. Guinea. Guinea-Bissau. Liberia. Mali. Mauritania. Niger. Nigeria. Republic of Congo. Sao Tome & Principe. Senegal. Sierra Leone. St. Helena. Togo. Western Sahara. West Europe: Austria. Belgium. Cyprus. Denmark. Finland. France. Germany. Gibraltar. Greece. Iceland. Ireland. Italy. Luxembourg. Malta. Netherlands. Norway. Portugal. Spain. Sweden. Switzerland. Turkey. United Kingdom. ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΓΑΘΧΝ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ (ρηι. $Α) (Στατιστική Υπηρεσία της Ασστραλίας-Standard International Trade Classification Rev4 - SITC) χλνιν εμαγσγψλ χλνιν εηζαγσγψλ Ηζνδχγην ΚΤΡΗΔ ΔΞΑΓΧΓΔ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΠΡΟ ΔΛΛΑΓΑ *0 ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΑΗ ΕΧΑ ΕΧΝΣΑΝΑ ΜΑΛΑΚΟΣΡΑΚΑ. ΜΑΛΑΚΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΤΓΡΟΒΗΑ. ΑΠΟΝΓΤΛΑ. ΝΧΠΑ. ΓΗΑΣΖΡΖΜΔΝΑ ΜΔ ΑΠΛΖ ΦΤΞΖ. ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ. ΑΠΟΞΔΡΑΜΔΝΑ. Κ.Λ.Π. 057 ΦΡΟΤΣΑ ΚΑΗ ΚΑΡΠΟΗ. ΝΧΠΑ Ζ ΑΠΟΞΔΡΑΜΔΝΑ *2 ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΚΑΤΗΜΑ ΓΔΡΜΑΣΑ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ ΚΑΗ ΘΡΑΤΜΑΣΑ ΜΖ ΗΓΖΡΟΤΥΧΝ ΚΟΗΝΧΝ ΜΔΣΑΛΛΧΝ 321 ΛΗΘΑΝΘΡΑΚΔ ΟΠΣΑΝΘΡΑΚΔ (ΚΧΚ) ΚΑΗ ΖΜΗΟΠΣΑΝΘΡΑΚΔ *5 ΥΖΜΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΚΑΗ ΣΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 553 ΒΑΦΔ. ΥΡΧΜΑΣΑ. ΒΔΡΝΗΚΗΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΤΛΔ 562 ΛΗΠΑΜΑΣΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΑΜΤΛΑ. ΗΝΟΤΛΗΝΖ ΚΑΗ ΓΛΟΤΣΔΝΖ. ΛΔΤΚΧΜΑΣΟΤΥΔ ΟΤΗΔ ΚΟΛΔ

58 *6 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΔΗΓΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ ΚΤΡΗΧ ΚΑΣΑ ΠΡΧΣΖ ΤΛΖ 641 ΥΑΡΣΗ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΝΗ ΦΤΛΛΑ ΜΔΓΑΛΑ. ΠΛΑΣΗΑ ΗΓΖΡΟΤ ΚΑΗ ΥΑΛΤΒΑ ΚΑΗ ΛΑΜΑΡΗΝΔ 686 ΦΔΤΓΑΡΓΤΡΟ *69 ΔΗΓΖ ΑΠΟ ΜΔΣΑΛΛΟ ΜΖ ΚΑΣΟΝΟΜΑΕΟΜΔΝΑ *7 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΛΗΚΟ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΓΔΧΡΓΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ (ΔΚΣΟ ΔΛΚΤΣΖΡΧΝ) ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ 728 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ. Μ.Α.Κ. *74 ΓΔΝΗΚΟ ΒΗΟΜΖΥ.ΔΞΟΠΛΗΜΟ.ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΛΠ. 745 ΛΟΗΠΑ ΜΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΔ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ. Μ.Α.Κ. 764 ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΟΤ. ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΤΚΔΤΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ & ΔΓΓΡΑΦΖ ΖΥΟΤ 772 ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΚΟΠΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ. ΠΡΟΣΑΗΑ. ΓΗΑΚΛΑΓΧΖ Ζ ΤΝΓΔΖ Κ.Λ.Π. ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ 778 ΛΤΥΝΗΔ ΚΑΘΔ ΔΗΓΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΚΛΠ 784 ΜΔΡΖ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΚΑΗ ΑΔΡΟΚΑΦΖ ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 793 ΠΛΟΗΑ. ΠΛΟΗΑΡΗΑ ΚΑΗ ΠΛΧΣΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 821 ΔΠΗΠΛΑ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΤΝΑΗΚΔ Ζ ΚΟΡΗΣΗΑ ΑΠΟ ΤΦΑΜΑΣΑ (ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΣΑ ΠΛΔΚΣΑ) 872 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΤΚΔΤΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΑΣΡΗΚΖ. Μ.Α.Κ. 874 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΤΚΔΤΔ ΜΔΣΡΖΔΧ ΔΛΔΓΥΟΤ. ΑΝΑΛΤΔΧ. Κ.Λ.Π. *89 ΔΗΓΖ ΚΑΗ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 931 ΔΗΓΗΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΣΑΞΗΝΟΜΟΤΝΣΑΗ ΚΑΣΑ ΔΗΓΟ 988 ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΑ ΔΗΓΖ ΑΛΛΑ ΚΤΡΗΔ ΔΗΑΓΧΓΔ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΑΠΟ ΔΛΛΑΓΑ *0 ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΑΗ ΕΧΑ ΕΧΝΣΑΝΑ ΣΤΡΗ ΚΑΗ ΠΖΓΜΔΝΟ ΓΑΛΑ ΓΗΑ ΣΤΡΗ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ ΝΧΠΑ. ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΚΛΠ ΛΑΥΑΝΗΚΑ. ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΔΝΑ Ζ

59 ΓΗΑΣΖΡΖΜΔΝΑ 057 ΦΡΟΤΣΑ ΚΑΗ ΚΑΡΠΟΗ. ΝΧΠΑ Ζ ΑΠΟΞΔΡΑΜΔΝΑ 058 ΦΡΟΤΣΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΔΝΑ Ζ ΓΗΑΣΖΡΖΜΔΝΑ 098 ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 112 ΠΟΣΑ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΑ ΚΑΠΝΟ ΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ ΚΑΠΝΟΤ 421 ΔΛΑΗΑ ΚΑΗ ΛΗΠΖ ΦΤΣΗΚΑ. ΣΑΘΔΡΑ ΜΑΛΑΚΑ. ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΑ ΚΛΠ. *5 ΥΖΜΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΚΑΗ ΣΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 553 ΒΑΦΔ. ΥΡΧΜΑΣΑ. ΒΔΡΝΗΚΗΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΤΛΔ 581 ΧΛΖΝΔ ΚΑΘΔ ΔΗΓΟΤ ΚΑΗ ΣΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΠΟ ΠΛΑΣΗΚΔ ΤΛΔ 582 ΠΛΑΚΔ. ΦΤΛΛΑ. ΣΑΗΝΗΔ ΚΛΠ. ΑΠΟ ΠΛΑΣΗΚΔ ΤΛΔ *6 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΔΗΓΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ ΚΤΡΗΧ ΚΑΣΑ ΠΡΧΣΖ ΤΛΖ 629 ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΚΑΟΤΣΟΤΚ Μ.Α.Κ. *65 ΤΦΑΝΣΗΚΑ ΝΖΜΑΣΑ.ΤΦΑΜΑΣΑ ΔΣΟΗΜΑ ΚΛΠ.ΤΝΑΦΖ *66 ΔΗΓΖ ΑΠΟ ΜΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΟΡΤΚΣΑ ΑΡΓΗΛΗΟ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ. Μ.Α.Κ ΑΠΟ ΗΓΖΡΟ. ΥΑΛΤΒΑ Ζ ΑΡΓΗΛΗΟ 696 ΔΗΓΖ ΜΑΥΑΗΡΟΠΟΗΗΑ *7 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΛΗΚΟ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ *74 ΓΔΝΗΚΟ ΒΗΟΜΖΥ.ΔΞΟΠΛΗΜΟ.ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΛΠ. 744 ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΗΝΟΤΜΔΝΟ ΜΔ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΧΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΟΤ. Μ.Α.Κ. 752 ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΜΖΥΑΝΔ ΔΓΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΚΑΗ ΜΟΝΑΓΔ ΑΤΣΧΝ *84 ΔΗΓΖ ΔΝΓΤΜΑΗΑ ΚΑΗ ΑΞΔΟΤΑΡ ΔΝΓΤΖ *87 ΟΡΓΑΝΑ & ΤΚ.ΔΠΑΓΓΔΛΜ.ΔΠΗΣΖΜ.ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ *89 ΔΗΓΖ ΚΑΗ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 893 ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΗΚΔ ΤΛΔ. Μ.Α.Κ. 988 ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΑ ΔΗΓΖ ΑΛΛΑ * Γειψλεη «ην ππφινηπν ηεο θαηεγνξίαο»

60 ΔΞΑΓΧΓΔ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΔ ΑΓΑΘΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΚΑΣΑ ΠΟΛΗΣΔΗΑ ( ) Καηά ην : Οη εμαγσγέο ηεο Γ. Απζηξαιίαο (88,7 δηζ. $Α) απνηεινχζαλ ην 35% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο. Οη εμαγσγέο ηεο Πνιηηείαο Κνπήλζιαλη (52,1 δηζ $Α) απνηεινχζαλ ην 20,6% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο. Οη εμαγσγέο ηεο Ν.Νφηηαο Οπαιιίαο (51,9 δηζ. $Α) απνηεινχζαλ ην 20,5% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο. Οη εμαγσγέο ηεο Βηθηψξηα (31,5 δηζ. $Α) απνηεινχζαλ ην 12,4% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο. Οη εμαγσγέο ηεο Ν. Απζηξαιίαο (10,2 δηζ. $Α) απνηεινχζαλ ην 4% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο. Οη εμαγσγέο ηεο Βφξεηαο Πεξηνρήο (5,9 δηζ. $Α) απνηεινχζαλ ην 2,3% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο. Οη εμαγσγέο ηεο Σαζκαλίαο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Πξσηεπνχζεο Απζηξαιίαο απνηεινχζαλ ην 1,3% θαη ην 0,4% αληίζηνηρα ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο. Οη επαλεμαγσγέο θαη ηα εκπηζηεπηηθά είδε απνηεινχζαλ ην 3,4% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο. Καηά ην : Οη εηζαγσγέο ηεο Ν.Νφηηαο Οπαιιίαο (96,6 δηζ. $Α) απνηεινχζαλ ην 37,6% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο ρψξαο. Οη εηζαγσγέο ηεο Βηθηψξηα (65,8 δηζ. $Α) απνηεινχζαλ ην 25,6% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο ρψξαο. Οη εηζαγσγέο ηεο Πνιηηείαο Κνπήλζιαλη (38,6 δηζ. $Α) απνηεινχζαλ ην 15% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο ρψξαο. Οη εηζαγσγέο ηεο Γ. Απζηξαιίαο (36,5 δηζ. $Α) απνηεινχζαλ ην 14,2% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο ρψξαο. Οη εηζαγσγέο ηεο Ν. Απζηξαιίαο (8,3 δηζ. $Α) απνηεινχζαλ ην 3,2% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο ρψξαο. Οη εηζαγσγέο ηεο Βφξεηαο Πεξηνρήο (3,5 δηζ. $Α) απνηεινχζαλ ην 1,4% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο ρψξαο. Οη εηζαγσγέο ηεο Σαζκαλίαο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Πξσηεπνχζεο Απζηξαιίαο απνηεινχζαλ ην 0,4% θαη ην 0,6% αληίζηνηρα ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο ρψξαο. Οη επαλεηζαγσγέο θαη ηα εκπηζηεπηηθά είδε απνηεινχζαλ ην 2,1% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο ρψξαο.

61 ΓΗΜΔΡΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ - ΑΤΣΡΑΛΗΑ (2010) χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, νη εμαγσγέο πξντφλησλ ηεο Διιάδαο πξνο ηελ Απζηξαιία θαηά ην 2008 αλήιζαλ ζε επξψ, ην 2009 ζε επξψ (κείσζε θαηά 8,73 %) ελψ ην 2010 αλήιζαλ ζε επξψ (αχμεζε θαηά 32,10 %). Οη εηζαγσγέο πξντφλησλ ηεο Διιάδαο απφ ηελ Απζηξαιία θαηά ην 2008 αλήιζαλ ζε επξψ, ην 2009 ζε επξψ (αχμεζε θαηά 9,76 %) ελψ ην 2010 αλήιζαλ ζε επξψ (κείσζε θαηά 46,66%). Ο φγθνο εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ παξέκεηλε ζηαζεξφο πεξίπνπ θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 2,43% ην 2009 ζε ζρέζε κε ην 2008 θαη άπμεζε θαηά 1,97% ην 2010 ζε ζρέζε κε ην Σν ηζνδχγην παξέκεηλε ζεηηθφ γηα ηελ Διιάδα θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 28,39% ην 2009 ζε ζρέζε κε ην 2008 θαη άπμεζε θαηά 160,50% ην 2010 ζε ζρέζε κε ην Οη φξνη εκπνξίνπ γηα ηελ Διιάδα ην 2008 ήηαλ 1:1,94, ην 2009 ήηαλ 1:1,61 ελψ ην 2010 ήηαλ 1:3,99 γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ κεγάιε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο πξνο ηελ Απζηξαιία θαη ζηελ κεγάιε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ απφ ηελ Απζηξαιία θαηά ην έηνο απηφ. Σν 2009 νη εμαγσγέο πξντφλησλ ηεο Διιάδαο πξνο ηελ Απζηξαιία απνηεινχζαλ ην 0,46% ηνπ ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ελψ ην 2010 απνηεινχζαλ ην 0,56%. Σν 2009 νη εηζαγσγέο πξντφλησλ ηεο Διιάδαο απφ ηελ Απζηξαιία απνηεινχζαλ ην 0,085% ηνπ ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ εηζαγσγψλ ελψ ην 2010 απνηεινχζαλ ην 0,047%. Όζνλ αθνξά ζηηο ζπλνιηθέο εμαγσγέο ηεο Διιάδαο, ε Απζηξαιία θαηείρε ην 2008 ηελ 38ε ζέζε, ην 2009 ηελ 34ε θαη ην 2010 ηελ 37ε ζέζε. πκπεξαζκαηηθά, φζνλ αθνξά ζην δηκεξέο εκπφξην Διιάδαο - Απζηξαιίαο, ην 2010 ππήξμε ην θαιχηεξν έηνο γηα ηελ Διιάδα θαηά ηα ηειεπηαία δψδεθα έηε θαζψο νη εμαγσγέο αλήιζαλ ζην πςειφηεξν επίπεδν θαη παξάιιεια νη εηζαγσγέο ζην ρακειφηεξν επίπεδν. ΓΗΜΔΡΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ -ΑΤΣΡΑΛΗΑ (2008, 2009, 2010 Δ ΔΤΡΧ) Μεηαβνιή 2008/ Μεηαβνιή 2009/2010 Διιεληθέο εμαγσγέο % ,10 % πξνο ηελ Απζηξαιία Διιεληθέο εηζαγσγέο ,76 % ,66 % απφ ηελ Απζηξαιία Όγθνο εκπνξίνπ ,43 % ,97% Ηζνδχγην ,39% ,50% Όξνη εκπνξίνπ 1:1,94 1:1,61 1:3,99

62 ΔΞΔΛΗΞΖ ΓΗΜΔΡΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΑ - ΑΤΣΡΑΛΗΑ ( ) ΔΗΑΓΧΓΔ ΔΞΑΓΧΓΔ ΗΟΕΤΓΗΟ ΔΣΟ ΔΤΡΧ ΜΔΣΑΒΟΛΖ % ΔΤΡΧ ΜΔΣΑΒΟΛΖ % ΔΤΡΧ ,59% ,44% ,74% ,22% ,11% ,21% ,35% ,53% ,13% ,09% ,08% ,51% ,84% ,13% ,84% ,23% ,17% ,54% ,77% ,72% εθ ,65% ,11% ΓΗΑΓΡΑΜΑΜΑ ΓΗΜΔΡΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΑ - ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΔΗΑΓΧΓΔ ΔΞΑΓΧΓΔ

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ πφ ηελ Δπνπηεία ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο Άξζξα θαη Κειέηεο 5/2012 Ηνχιηνο 2012 ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ EΝ MΔΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Νιπκπία Θακηληψηε Γηεπζχληξηα ΔΗΔΑΓ, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 1,8 ΓΗ. ΜΔ ΔΚΓΟΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ (I) ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία.

ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία. ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία. Σχετική απόφαση του Οργάνου Επίλυσης Διαφορών του ΠΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Δηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία. Γεωπνιηηηθή ηωλ Κεθαιαηαγνξώλ Εμάκελν Γ. Μαζηξνγηάλλεο Αλαζηάζηνο. Κεθάιαην 18 Κεθαιαηαθέο Ρνέο θαη Ξέλεο Επελδύζεηο

Δηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία. Γεωπνιηηηθή ηωλ Κεθαιαηαγνξώλ Εμάκελν Γ. Μαζηξνγηάλλεο Αλαζηάζηνο. Κεθάιαην 18 Κεθαιαηαθέο Ρνέο θαη Ξέλεο Επελδύζεηο Δηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία Γεωπνιηηηθή ηωλ Κεθαιαηαγνξώλ Εμάκελν Γ Μαζηξνγηάλλεο Αλαζηάζηνο DERMOT McALEESE: «Οηθνλνκηθή γηα Επηρεηξεζηαθέο πνπδέο» Κεθάιαην 18 Κεθαιαηαθέο Ρνέο θαη Ξέλεο Επελδύζεηο Παπνπηζή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ Ιαλνπάξηνο 2014 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖ ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ Πξόινγνο Η Ελλάδα διαθζτει ζνα από τα υψηλότερα επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εηζαγσγή Πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο απφ ηηο αλαρξνληζηηθέο δνκέο ηεο, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010 έσο ηψξα ειήθζεζαλ δξαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γηνίθεζε Ληκέλσλ θαη ε ζπκβνιή ησλ ιηκαληώλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ Γηεζλνύο εκπνξίνπ Οη Ληκέλεο ηεο Διιάδαο θαη ε πεξίπησζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιηικέρ Δεζμεύζειρ και ππάξειρ πος λαμβάνονηαι, μεηά από διαβούλεςζη με ζηελέση ηων ΕΚΤ-ΔΝΤ-Κομιζιόν:

Πολιηικέρ Δεζμεύζειρ και ππάξειρ πος λαμβάνονηαι, μεηά από διαβούλεςζη με ζηελέση ηων ΕΚΤ-ΔΝΤ-Κομιζιόν: Ελλάδα: Πποαπαιηούμενερ Ενέπγειερ Πολιηικέρ Δεζμεύζειρ και ππάξειρ πος λαμβάνονηαι, μεηά από διαβούλεςζη με ζηελέση ηων ΕΚΤ-ΔΝΤ-Κομιζιόν: 1. πκπιεξσκαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2015 θαη Μεζνπξφζεζκν Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα