Θέµα: Εταιρική διακυβέρνηση (corporate governance ) και χρηµατιστηριακή κρίση στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέµα: Εταιρική διακυβέρνηση (corporate governance ) και χρηµατιστηριακή κρίση στην Ελλάδα 2000-2002."

Transcript

1 Θέµα: Εταιρική διακυβέρνηση (corporate governance ) και χρηµατιστηριακή κρίση στην Ελλάδα Ο άνθρωπος είναι το άριστο από τα ζώα, αν όµως του λείπουν ο νόµος και η δικαιοσύνη, είναι το χειρότερο από όλα. Αριστοτέλης Το θέµα αφορά την χρηµατιστηριακή κρίση που βίωσε η ελληνική κοινωνία το , και εξετάζει τόσο τους µακροοικονοµικούς όσο και τους µικροοικονοµικούς παράγοντες που οδήγησαν σε αυτήν. Ιδιαίτερα, θα γίνει προσπάθεια να συσχετισθεί η έλλειψη κατάλληλου θεσµικού πλαισίου (εταιρική διακυβέρνηση) και τις συνέπειες που είχε αυτό στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Σύµφωνα µε την σύγχρονη χρηµατοοικονοµική θεωρία, η ύπαρξη αποτελεσµατικού συστήµατος εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα στην εµπέδωση εµπιστοσύνης µεταξύ επενδυτών και διαχειριστών (managers) µιας εταιρίας και συµβάλλει κατ αυτόν τον τρόπο στην δηµιουργία πιο µακροπρόθεσµων επενδυτικών ροών κεφαλαίων προς τις επιχειρήσεις. Με άλλα λόγια επιµηκύνεται ο χρονικός ορίζοντας µιας επένδυσης, γεγονός που δηµιουργεί µεγαλύτερη σταθερότητα και πιο οµαλό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον µε ευεργετικές συνέπειες στις αποδόσεις και στα αποτελέσµατα των εταιριών. Οι µέχρι σήµερα έρευνες έχουν αποδείξει ότι όσο πιο αποτελεσµατικά είναι τα συστήµατα εταιρικής διακυβέρνησης τόσο πιο ανταγωνιστική είναι η θέση της εταιρείας και κατά επέκταση της οικονοµίας στον παγκόσµιο στίβο. Με αλλά λόγια υπάρχει µια βαθύτερη σχέση µεταξύ ανταγωνιστικότητας, παραγωγικότητας, εταιρικής διακυβέρνησης, και µακροοικονοµικών επιδόσεων. Η καλυτέρευση των δοµών της εταιρικής διακυβέρνησης, αυξάνει την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, δηµιουργεί πρόσθετο πλούτο για τους µέτοχούς της, ενώ ταυτόχρονα µειώνει το κόστος κεφαλαίου. Μ αυτό τον τρόπο συντελείται η µεγιστοποίηση των επιδόσεων των οικονοµικών µονάδων και διευκολύνεται µακροπρόθεσµα η άριστη κατανοµή των πόρων. 1

2 Οι ανάγκες επενδυτικών κεφαλαίων των επιχειρήσεων µέσα στο σύγχρονο παγκοσµιοποιηµένο πλαίσιο τις υποχρεώνει να στραφούν στις κεφαλαιαγορές προσφέροντας νέους µετοχικούς τίτλους. Αυτή η διευρυµένη προσφορά µετοχικών τίτλων προς το ευρύ επενδυτικό κοινό συντελεί στην αλλαγή του χαρακτήρα της ιδιοκτησίας τους. Η πολυµετοχική ιδιοκτησία συνεπάγεται τον διαχωρισµό µεταξύ της ιδιοκτησίας και ελέγχου καθώς και την ανάδειξη επαγγελµατιών διαχειριστών (managers) των επιχειρήσεων. Ο διαχωρισµός µεταξύ ιδιοκτησίας και ελέγχου των επιχειρήσεων συνοδεύεται από την εµφάνιση ενός σηµαντικού προβλήµατος, το οποίο προκύπτει από την δυνατότητα που έχουν οι επαγγελµατίες διαχειριστές να κυβερνούν την επιχείρηση στο πλαίσιο της εξουσίας που τους παρέχεται, προς ίδιον όφελος και όχι προς αυτό των µετόχων ιδιοκτητών. Στην Ελλάδα, αυτό το πρόβληµα πήρε µια κάπως πιο διαφορετική µορφή από αυτή που αναφέραµε, οι διαχειριστές (managers) και οι µέτοχοι που ελέγχουν την πλειοψηφία των µετοχών της εταιρείας ουσιαστικά ταυτίζονται: αυτό δηµιουργεί προβλήµατα στην µειοψηφούσα κατηγορία επενδυτών-µετόχων. Τα προβλήµατα µπορούν να εστιαστούν σε δυο κυρίως πλευρές: 1) Στα θέµατα που σχετίζονται µε την πληροφόρηση, είτε αυτή αφορά τα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα της εταιρείας, είτε αφορά τα επιχειρηµατικά σχέδια της επιχείρησης, όπως επίσης και το θέµα της κατάχρησης της εσωτερικής πληροφόρησης από την πλευρά των διαχειριστών (managers). 2) Στην ισότιµη και δίκαιη αντιµετώπιση των µετόχων. Σκοπός της διατριβής είναι να αποδείξει, ότι εκτός άλλων παραγόντων, αυτή η χρηµατιστηριακή κρίση οφειλόταν και στην ανεπάρκεια κατάλληλου θεσµικού πλαισίου ( για εκείνη την εποχή). 2

3 Εξέταση των ακόλουθων µεταβλητών (παραµετροποίηση του προβλήµατος): Μια χρηµατιστηριακή κρίση είναι το αποτέλεσµα πολλών αιτιών που πολλές φορές µάλιστα διαπλέκονται µεταξύ τους. Συνήθως µια χρηµατστηρική κρίση είναι το επακόλουθο τεσσάρων παραγόντων, τους οποίους µπορούµε να λάβουµε υπόψη είτε µεµονωµένα, είτε στο σύνολο τους Α) Οικονοµικής κρίσης.( Η οικονοµία βρίσκεται σε ύφεση, τα κέρδη συνεπώς των εταιριών πιέζονται άρα και οι χρηµατιστηριακές αποτιµήσεις τους) Β)Λόγω υπερτίµησης των τιµών των µετοχών, χωρίς να υπάρχει συγκεκριµένος λόγος (θεωρία των αυτοεκπληρούµενων προφητειών).έχει σαν επακόλουθο µια διόρθωση της τάξης του 10% µε 15%. Γ) Λόγω «µολυσµατικής ασθένειας» από τις µεγάλες κεφαλαιαγορές του κόσµου. Αν οι Ηνωµένες Πολιτείες φτερνίζονται οι µικρές κεφαλαιαγορές παθαίνουν κρυολόγηµα.(το πρόβληµα της απουσίας ξένων θεσµικών επενδυτών και κεφαλαίων). )Το ρυθµιστικό, κανονιστικό πλαίσιο του Χρηµατιστηρίου. Σε κάθε αγορά συµµετέχουν τρεις παίκτες:οι ιδιοκτήτες εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο εταιριών, οι θεσµικοί επενδυτές, και οι µικροεπενδυτές. Α priori µεταξύ τους υπάρχουν τόσο σχέσεις ανταγωνισµού, όσο και κοινών συµφερόντων. 3

4 Ενδεικτική Βιβλιογραφία: 1)Amartya Sen On Ethics and Economics, Oxford and New York: Basil Blackwell, ) K. Popper The Open Society and Its Enemies, ) Από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής ( Security Exchange Committee): Α) Revision of the Commission's Auditor Independence Requirements. November 21, Effective Date: February 5, [Release Nos ; ; ; IC-24744; IA-1911; FR-56; File No. S ] Β)Opening Statement of Lynn Turner, Chief Accountant, at the Commission Open Meeting on Market Structure Initiatives in the Options and Equities Markets, and Rules Governing Auditor Independence (November 15, 2000) Γ) Commission Approves Auditor Independence and Market Structure Rules (News Story, November 15, 2000) )Fact Sheet: The Commission's Proposal to Modernize the Rules Governing the Independence of the Accounting Profession (November 15, 2000) Ε)Extension of time period to submit materials for public hearing on September 20, 2000; location of hearings: Revision of the Commission's Auditor Independence Requirements. August 29, 2000 (Release Nos , ; File No. S ) Ζ)Comments on proposed rule: Revision of the Commission's Auditor Independence Requirements 5) Von Neumann, J., and O. Morgenstern (1944), Theory of Games and Economic Behavior. Princeton: Princeton University Press. 6) Simon, H. A. (1945), Review of the Theory of Games and Economic Behavior by J. von Neumann and O. Morgenstern, American Journal of Sociology 27. 7) Paul Krugman Pop Internationalism Massachusetts Institute of Technology, ) Securities Analysis, David Dodd. New York: McGraw-Hill, (1934) 9) The Interpretation of Financial Statements. Spencer B. Meredith, New York: Harper, (1937) 10) Από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς όλες οι σχετικές αποφάσεις. 4

5 11) Allen, Franklin, and Douglas Gale. 1999, Comparing Financial Systems Cambridge, Mass: MIT Press. 12) Bebchuk, Lucian The Rent Protection Theory of Corporate Ownership and Control. Cambridge, Mass: Harvard Law School. ` 13)Burkart, Mike, Denis Gromb, and Fausto Panunzi Large Shareholders, Monitoring, and Fiduciary Duty Quarterly Journal of Economics 112, ) Coffee, John C The Future as History: The Prospects for Global Convergence in Corporate Governance and its Implications. Northwestern Law Review 93, ) Demirguc-Kunt, Asli, and Vojislav Maksimovic. (1998) Finance and Firm Growth. Journal of Finance 53, ) European Corporate Governance Network The Separation of Ownership and Control: A Survey of 7 European Countries Preliminary Report to the European Commission. Volumes 1-4. Brussels 17) Finer, Samuel The History of Government, Vol. III. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press. 18) Harris, Milton, and Artur Raviv Corporate Governance: Voting Rights and Majority Rules. Journal of Financial Economics 20, ) Hart, Oliver Firms, Contracts, and Financial Structure. London: Oxford University Press. 20) B. Graham The intelligent investor, 1973, New York: Harper and Row 21)King, Robert, and Ross Levine Finance and Growth: Schumpeter Might be Right Quarterly Journal of Economics 108, ) Modigliani, Franco, and Merton Miller The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment. American Economic Review 48, )Porter, Michael Capital Disadvantage: Americas falling capital investment system. Harvard Business Review 46, ) Shleifer, A. and Robert W. Vishny A Survey of Corporate Governance 25) Mundell R. International Economics 1968, New York, Macmillan. 26)Aglietta M., Brender A., Coudert V., Globalisation financière : une aventure obligée. 27)Artus P. et Bourguignat H. Théorie Economique et crises des marches financiers 5

6 28) Meese R. Testing for bubbles in exchange markets: a case of sparkling rates? Journal of political economy 94, April ) Kindleberger C. Manias, Panics, and Crashes: a History of Financial Crisis, New York, Basic Books 30) Galbraith J. K. A short history of financial euphoria, ) Greenwald B. et Striglitz J.(1986), Externalities in Economics with Imperfect Information and Incomplete Markets, Quarterly Journal of Economics, ) Baldwin R., Richardson D. International trade and finance,boston, ) Bernhauer K. The Asian dollar market, The Federal Reserve Bank of San Fransisco, 1983, 34) Bhandari J., Bluford H. Economic interdependence and flexible exchange rates, Cambridge, MIT Press, ) Blanchard O. Summers L. Perspectives on high world real interest rates, Brooking Papers in Economic activity, ) Brealey R., Myers S., Principles of corporate finance, McGraw Hill, ) Kindleberger C., international money, ) Kyle S. Sachs J. Developing country debt and the market value of large commercial banks, ) Rivera-Batiz, F, International finance and open economy macroeconomics McMillan, ) Scherer F. International market structure and economic performance, )Agrawal, A. (1998). Managerial Compensation and the Threat of Takeover, Journal of Financial Economics, 47, 2, )Agrawal, A. and Ch. R. Knoeber (1996). Firm Performance and Mechanism to Control Agency Problems between Managers and Shareholders, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 31, )Arrow, Kenneth J. (1985). The Economics of Agency, In: Principals and Agents: The Structure of Business, ed. J Pratt and R. Zeckhauser. Chanbridge, Mass.: Harvard Business School Press. 6

7 44) Financial Reporting and Analysis, Revesine, Collins-Johnson, Prentice Hall, ) Principles of Corporate Finance, Richard A. Brealey and Steward C. Myers, Mc Graw Hill, ) Introduction to Financial management, Lawrence D. Schall and Charles W. Haley 47) Essentials of Managerial Finance, Weston Besley Brigham 48) Euroshareholders, Euroshareholders Corporate Governance Guidelines ) Creative Norm Destruction: The Evolution of Nonlegal Rules in Japanese Corporate Governance, Curtis J. Milhaupt, (2001) 7

8 8

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (8086) Σαράντης-Ευάγγελος Λώλος Αναπληρωτής Καθηγητής Ε Εξάμηνο Οκτώβριος 2007 Α. Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζική Τάσεις (Πριν) & Προοπτικές (Μετά την Κρίση)

Τραπεζική Τάσεις (Πριν) & Προοπτικές (Μετά την Κρίση) Τραπεζική Τάσεις (Πριν) & Προοπτικές (Μετά την Κρίση) Άγγελος Α. Αντζουλάτος 1 Καθηγητής Τραπεζικής Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς antzoul@unipi.gr Περιεχόμενα.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντιφάσεις της εξαγωγικής ανάπτυξης

Οι αντιφάσεις της εξαγωγικής ανάπτυξης Νο. 119, 2011 Οι αντιφάσεις της εξαγωγικής ανάπτυξης Thomas I. Palley Eισαγωγή Tα τελευταία 30 χρόνια, η αναπτυξιακή πολιτική κυριαρχείται από το μοντέλο της εξαγωγικής ανάπτυξης. Το μοντέλο αυτό αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Networks of Innovators: a synthesis of research issues. Freeman, C.

Networks of Innovators: a synthesis of research issues. Freeman, C. Networks of Innovators: a synthesis of research issues Freeman, C. Research Policy, vol. 20, σελ. 499 514, 1991 Σύνοψη Αυτό το άρθρο πρώτα παραθέτει κάποια σημαντικά ευρήματα της εμπειρικής έρευνας της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δημοσίευση στο IRAJ : Ιανουάριος 2005 Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ως ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ της ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ηλίας Ζαφειρόπουλος Senior Manager - GRANT THORNTON Το νομοθετικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 45

IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 45 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 45 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Tου Βασιλείου Ν. Κέφη Εισαγωγή Ηανάλυση, η διαχείριση και η ερµηνεία του κινδύνου στις σύγχρονες οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Levy Economics Institute of Bard College. Strategic Analysis

Levy Economics Institute of Bard College. Strategic Analysis Levy Economics Institute of Bard College Levy Economics Institute of Bard College Strategic Analysis Ιούλιος 213 Greece Η ελληνική οικονομική κρίση και η εμπειρία με τις πολιτικές λιτότητας: Μια στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΟΝΤΟ, ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ. Καθηγητης Mihaly Simai

ΤΟ ΦΟΝΤΟ, ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ. Καθηγητης Mihaly Simai DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE International Relations Quarterly, Vol. 1. No. 3 (Fall 2010) ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Τριµηνιαία ιεθνών Σπουδών, Τόµος 1. Νο.3 (Φθινόπωρο 2010) ΤΟ ΦΟΝΤΟ, ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Academic Council, Cyprus International Institute of Management

Academic Council, Cyprus International Institute of Management Απρίλιος 2013 Καθηγητής Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ιοικητικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή & ηµητρίου 80 Πειραιεύς, GR 185-34 e-mail: gikas.hardouvelis@gmail.com Web page: http//www.hardouvelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

FINANCIAL REPORTING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ σε Θεσµικούς Επενδυτές & Αναλυτές

FINANCIAL REPORTING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ σε Θεσµικούς Επενδυτές & Αναλυτές NOVUS FINANCE - VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS www.novus.gr - www.valueinvest.gr - www.iraj.gr FINANCIAL REPORTING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ σε Θεσµικούς Επενδυτές & Αναλυτές Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Μια εισαγωγή στα θέµατα της καινοτοµίας και της τεχνολογικής αλλαγής

Μια εισαγωγή στα θέµατα της καινοτοµίας και της τεχνολογικής αλλαγής 1 Μια εισαγωγή στα θέµατα της καινοτοµίας και της τεχνολογικής αλλαγής Απόστολος Ραφαηλίδης Οκτ. 1998 Εισαγωγή Ένα από τα πρώτα και βασικότερα ζητήµατα που απασχόλησαν τους οικονοµολόγους, και άλλους επιστήµονες,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηανάπτυξη και χρήση του Διαδικτύου (Internet) κατά τη διάρκεια των τελευταίων

Ηανάπτυξη και χρήση του Διαδικτύου (Internet) κατά τη διάρκεια των τελευταίων 56 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (e-government): ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Των: Γρηγόρη Σπυράκη, Χριστίνας Σπυράκη 1. Εισαγωγή Ηανάπτυξη και χρήση του Διαδικτύου (Internet) κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ Τ. Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN A TIME OF FINANCIAL CRISIS Εισηγήτριες : Κουλουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αγγελική Πουλυµενάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στα Πληροφοριακά Συστήµατα Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Η φτώχεια και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η περίπτωση της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας

Η φτώχεια και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η περίπτωση της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας Αγορά Χωρίς Σύνορα Τόμος 13 (2) 2007: 83-105 Έκθεση του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Η φτώχεια και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η περίπτωση της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ssss ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΩΜΑ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. 3472 ΛΙΓΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διεθνείς Οικονομικές κρίσεις από το 1973 έως σήμερα του Ασημάκη Ταμουραντζή

Οι Διεθνείς Οικονομικές κρίσεις από το 1973 έως σήμερα του Ασημάκη Ταμουραντζή Οι Διεθνείς Οικονομικές κρίσεις από το 1973 έως σήμερα του Ασημάκη Ταμουραντζή Περίληψη1 Η επιτάχυνση της οικονομικής παγκοσμιοποίησης έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Β. Νικολόπουλος *, Γιάννης Ν. Υφαντόπουλος ** Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Κωνσταντίνος Β. Νικολόπουλος *, Γιάννης Ν. Υφαντόπουλος ** Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 132-133, B - Γ 2010, 171-196 Κωνσταντίνος Β. Νικολόπουλος *, Γιάννης Ν. Υφαντόπουλος ** Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην περίοδο της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΕ ΔΝΤ ΕΚΤ) & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΤΟΥ

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΕ ΔΝΤ ΕΚΤ) & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΤΟΥ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΕ ΔΝΤ ΕΚΤ) & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΤΟΥ Ασημάκης Ταμουραντζής arkad@ath.forthnet.gr Περίληψη Το νέο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο. Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την κρίση

Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο. Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την κρίση Project1:Layout 1 7/11/2011 3:53 μμ Page 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο 1 Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΟΕΣ/0931

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Άννινος Ιωάννης Διπλωματική Εργασία που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

«Η επικοινωνία δράσεων ΕΚΕ. πιο αναγκαία από ποτέ» Όλγα Μπορνόζη. Πρόεδρος CSRinGREECE & MaritimeCSR ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

«Η επικοινωνία δράσεων ΕΚΕ. πιο αναγκαία από ποτέ» Όλγα Μπορνόζη. Πρόεδρος CSRinGREECE & MaritimeCSR ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 1 «Η επικοινωνία δράσεων ΕΚΕ πιο αναγκαία από ποτέ» Όλγα Μπορνόζη Πρόεδρος CSRinGREECE & MaritimeCSR ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΕ ιανύουμε μια εποχή παγκόσμιου οικονομικού κλονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Πολιτική. Social Policy. Άρθρα / Articles:

Κοινωνική Πολιτική. Social Policy. Άρθρα / Articles: ISSN 2241-8652 0 4 K 9 7 7 2 2 4 1 8 6 5 0 0 7 TEΥΧΟΣ Volume 4 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 JUNE 2015 Κοινωνική Πολιτική Social Policy Άρθρα / Articles: Γεωργία Πετράκη Η Εξέλιξη των Συνθηκών Εργασίας στην Ευρώπη: Οι

Διαβάστε περισσότερα

«Εξερευνώντας Πτυχές της Ελληνικής Οικονομικής Πραγματικότητας»

«Εξερευνώντας Πτυχές της Ελληνικής Οικονομικής Πραγματικότητας» 10 ο Ετήσιο Συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) Διοργανωτής: Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς «Εξερευνώντας Πτυχές της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ Νίκος ριτσάκης 1 - Κατερίνα Γιαλιτάκη 2 -Αντώνης Αδαµόπουλος 1 1 Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: ΟΧΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: ΟΧΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 56, Τεύχος 4ο, (2006) / «SPOUDAI», Vol. 56, No 4, (2006), University of Piraeus, pp. 85-105 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: ΟΧΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υπό Κωνσταντίνου Ζ. Μέκου

Διαβάστε περισσότερα