ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)"

Transcript

1 ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ Α.Φ.Μ , ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ. πγγξνχ & Σνξβά 3, 11745, Αζήλα

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο «ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»... 3 ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΠΡΟ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΣΖ ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31/12/2014 θαη 31/12/ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2014 θαη Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 1/1 31/12/2014 θαη Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2014 θαη εκεηψζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ Γεληθέο Πιεξνθνξίεο Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξεία Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο θαη θχξηεο πεγέο αβεβαηφηεηαο ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ Δλζψκαηα Πάγηα Άυια Πάγηα Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Απνζέκαηα Απαηηήζεηο απφ πειάηεο Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα Μεηνρηθφ Κεθάιαην Γηαλνκή κεξηζκάησλ Έζνδα Έζνδα απφ λαχινπο Έζνδα απφ πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ επί ησλ πινίσλ Έζνδα απφ ηφθνπο Κξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο Κξαηηθή Τπνζηήξημε Δπηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δπηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ απνηειέζκαηα Λεηηνπξγηθνί ηνκείο Έμνδα Κφζηνο Γαλεηζκνχ Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο Πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ Μηζζψζεηο Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο Λεηηνπξγηθέο Μηζζψζεηο Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο Πεξηνδηθή θαηαλνκή Δπηκεξηζκφο ησλ θνηλψλ εζφδσλ θαη εμφδσλ Πεξηνδηθή θαηαλνκή εμφδσλ Σξέρνπζα θαη αλαβαιιφκελε θνξνινγία εηζνδήκαηνο Κέξδε απφ λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο Κέξδε απφ κε λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο Δπηδξάζεηο ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Κέξδε αλά κεηνρή Αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο Νέα Πξφηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Πξνηχπσλ ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζει.1

3 Νέα Πξφηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Πξνηχπσλ ηα νπνία δελ έρνπλ αθφκα ηεζεί ζε ηζρχ ή δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο Πηζησηηθφο θίλδπλνο Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο Κίλδπλνο Γηαθχκαλζεο Δπηηνθίσλ Γηαρείξηζε Κεθαιαηνπρηθνχ θηλδχλνπ Κίλδπλνο Γηαθχκαλζεο Σηκψλ Καπζίκσλ Αληαγσληζκφο Πξνζδηνξηζκφο ησλ εχινγσλ αμηψλ Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ κεξψλ Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο κε ηηο άιιεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ πκκεηνρέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην άιισλ εηαηξεηψλ Αλάιπζε Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ Λεηηνπξγηθνί Σνκείο - Παξνπζίαζε Γεσγξαθηθψλ ηνκέσλ Κφζηνο Πσιεζέλησλ Έμνδα Γηνίθεζεο Έμνδα Γηάζεζεο Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα Φφξνη εηζνδήκαηνο Δλζψκαηα πάγηα Απνζέκαηα Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο Λνηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Σακεηαθά Ηζνδχλακα Μεηνρηθφ Κεθάιαην Απνζεκαηηθά Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία Μαθξνπξφζεζκεο θαη Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο Δλδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο εκαληηθά Γεγνλφηα Μεηαγελέζηεξα ηνπ Ηζνινγηζκνχ Γεγνλφηα ζει.2

4 Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο «ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΑΣΣΗCA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2014, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζύλε ηνπ Διεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. ζει.3

5 Γλώκε Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ΑΣΣΗCA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Έκθαζε Θεκάησλ Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε 5.12 ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζην γεγνλφο φηη ην ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο, έρεη θαηαζηεί αξλεηηθφ θαη ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Κ.Ν.2190/1920, πεξί ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο. Δπηπιένλ ην ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο ππεξβαίλεη ηε ζπλνιηθή αμία ησλ θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ θαηά πνζφ επξψ, ρηι κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα κελ είλαη ζε ζέζε λα απνπιεξψζεη κέξνο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ. Όπσο αλαθέξεηαη ζηε παξαπάλσ ζεκείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο έρεη ζρεδηάζεη ηελ ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο ζέζεο θαη ηελ νκαιή ζπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, πξνυπφζεζε ε νπνία έρεη ιεθζεί ππφςε θαηά ηε ζχληαμε ησλ ζπλεκκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Οη παξαπάλσ ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε νπζηψδνπο αβεβαηφηεηαο πνπ κπνξεί λα εγείξεη ζεκαληηθή ακθηβνιία γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο εηαηξίαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ηε γλψκε καο δελ δηαηππψλεηαη επηθχιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκαηα απηά. Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Αζήλα, 4 Μαξηίνπ 2015 Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο Ξχλαο Θαλάζεο Α.Μ..Ο.Δ.Λ ζει.4

6 ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΡΟ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΣΗ ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2014 Κπξίεο θαη Κχξηνη Μέηνρνη, Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. παξνπζηάδεη µε ηελ παξνχζα έθζεζε ζηνπο κεηφρνπο, ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε Ζ παξνχζα έθζεζε ηνπ.. ζπληάρζεθε ζχµθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. ηε ρξήζε 2014 ε Δηαηξία εθηέιεζε κηθξφ αξηζκφ δξνκνινγίσλ κε ην πινίν Blue Star Delos ζηε γξακκή Πεηξαηάο Κπθιάδεο. Σν ελ ιφγσ πινίν απνθηήζεθε εληφο ηεο ρξήζεο 2014 απφ ηε εηαηξία ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ Ν.Δ. έλαληη ηηκήκαηνο Δπξψ 64,2 εθαη. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηφζν ε εηαηξία καο ATTICA FERRIES Ν.Α.Δ. φζν θαη ε ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ Ν.Δ. αλήθνπλ θαηά 100% ζηε κεηξηθή εηαηξία ATTICA Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Σελ 5ε Απγνχζηνπ 2014 ε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξίαο απνθάζηζε ηελ έθδνζε Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ χςνπο Δπξψ 42.4 εθαη. γηα ηελ αγνξά επί πηζηψζεη ηνπ ΔΓ/ΟΓ πινίνπ BLUE STAR DELOS έλαληη ηηκήκαηνο Δπξψ εθαη. Σν ελαπνκείλαλ πνζφ πξνο εμφθιεζε αλέξρεηαη ζε Δπξψ 21.8 εθαη. Σελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2013 ε Δηαηξία ήηαλ αδξαλήο. Ζ Δηαηξία καο είλαη 100% ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο Attica Α.Δ. πκκεηνρψλ θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο ελνπνηνχληαη ζηνλ Όκηιν Attica κε ηελ κέζνδν ηεο πιήξνπο ελνπνίεζεο. Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαθνξά επηβαηψλ, Η.Υ. νρεκάησλ θαη θνξηεγψλ νρεκάησλ. Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα Ο ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ζηε ρξήζε 2014, ιφγσ κηθξνχ αξηζκνχ δξνκνινγίσλ, αλήιζε ζε Δπξψ 1,7 εθαη. θαη νη δεκίεο πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ έθζαζαλ ηα Δπξψ 0,8 εθαη. Σα έμνδα δηνίθεζεο ζηε ρξήζε 2014 αλήιζαλ ζε Δπξψ 0, 6 εθαη. θαη ηα έμνδα δηάζεζεο ηα Δπξψ 0,2 εθαη. Οη δεκίεο κεηά απφ θφξνπο ζηε ρξήζε 2014 έθζαζαλ ηα Δπξψ 1,4 εθαη. ηνηρεία Ιζνινγηζκνύ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ Σα ελζψκαηα πάγηα ηεο Δηαηξίαο πεξηιακβάλνπλ ην πινίν Blue Star Delos. ηα θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ην ζεκαληηθφηεξν θνλδχιη αθνξά ην ινγαξηαζκφ «πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο» χςνπο Δπξψ 1,6 εθαη. Σα ίδηα θεθάιαηα είλαη αξλεηηθά, Δπξψ 1,4 εθαη. Οη καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο αλέξρνληαη ζε Δπξψ 39,6 εθαη. θαη νη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο είλαη Δπξψ 21,8 εθαη. θαη αθνξνχλ ππνρξέσζε γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ πινίνπ. ηηο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξίαο ζηε ρξήζε 2014 ππάξρνπλ εηζξνέο Δπξψ 1,0 εθαη. έλαληη κεδεληθψλ εηζξνψλ / εθξνψλ ζηε ρξήζε ζει.5

7 Απφ ηηο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ε Δηαηξία ζηε ρξήζε 2014 είρε εθξνέο Δπξψ 42,4 εθαη. (αγνξά Blue Star Delos) έλαληη κεδεληθψλ εηζξνψλ / εθξνψλ ζηε ρξήζε Απφ ηηο ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ε Δηαηξία ζηε ρξήζε 2014 είρε εηζξνέο Δπξψ 41,5 εθαη. (εηζπξάμεηο απφ νκνινγηαθφ δάλεηα Δπξψ 42,4 εθαη. θαη εμνθιήζεηο δαλείσλ Δπξψ 0,9 εθαη.) έλαληη κεδεληθψλ εηζξνψλ / εθξνψλ ζηε ρξήζε εκαληηθά γεγνλόηα Σελ 26ε Ηνπλίνπ 2014 ζπλεδξίαζε ε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξίαο θαη εμέιεμε λέν πεληακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηελ επφκελε πεληαεηία. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ίδηαο κέξαο δηέλεηκε ηα αμηψκαηα σο αθνινχζσο: ππξίδσλ Παζράιεο-Πξφεδξνο, Κπξηάθνο Μάγεηξαο-Αληηπξφεδξνο, Μηράιεο αθέιιεο- Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Παλαγηψηεο Παπαδφδεκαο-Δληεηαικέλνο χκβνπινο, Νηθφιανο Σαπίξεο-Μέινο. ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε εγθξίζεθαλ νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2013 κεηά ησλ ζρεηηθψλ εθζέζεσλ ηνπ Γ θαη ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην Μέινο ηνπ Γ.. θ. Π. Παπαδφδεκαο παξαηηήζεθε απφ Μέινο ηνπ Γ.. ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2015, κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ απφ ηνλ Όκηιν. Σελ 22α Ηνπιίνπ 2014 ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο ην νπνίν απνθάζηζε ηελ απφθηεζε θαη παξαιαβή ηνπ Δ/Γ-Ο/Γ BLUE STAR DELOS απφ ηελ λαπηηθή εηαηξία κε ηελ επσλπκία ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ Ν.Δ. έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ 64, 2 εθαη. Σελ 5 ε Απγνχζηνπ 2014 ζπλεδξίαζε ε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξίαο ε νπνία απνθάζηζε ηελ έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ χςνπο Δπξψ 42,4 εθαη. Πξνβιεπόκελε πνξεία Σν ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 θαζίζηαηαη αξλεηηθφ θαη ζπλεπψο ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 πεξί ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο ε νπνία νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην πινίν BLUE STAR DELOS ε εηαηξεία ην απέθηεζε ην ηειεπηαίν ηεηξάκελν Ζ εηθφλα απηή ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο είλαη πξνζσξηλή, θαζψο απφ ηελ επφκελε ρξήζε αλακέλεηαη ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξείαο κεηά ηελ πξνζζήθε απφ ην επηέκβξε ηνπ 2014 ηνπ πινίνπ Blue Star Delos πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιεληθή Αθηνπινΐα. χκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο, ε ιεηηνπξγία ηνπ ελ ιφγσ πινίνπ πξνβιέπεηαη λα απνθέξεη επαξθή θεξδνθνξία, ε νπνία ζα ζεξαπεχζεη ηελ πξνζσξηλή απηή αξλεηηθή εηθφλα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο 31/12/2014. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ελ ιφγσ πινίνπ γηα ην 2014, φηαλ άλεθε ζηελ 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ Ν.Δ. επέηπρε Κέξδε πξν Φφξσλ Σφθσλ θαη Απνζβέζεσλ πνζνχ Δπξψ ρηι. θαη Κέξδε Μεηά Φφξσλ πνζνχ Δπξψ ρηι. Σν θεθάιαην θίλεζεο ηεο εηαηξείαο ηελ 31/12/2014, παξνπζηάδεη επίζεο κηα αξλεηηθή δηαθνξά πνζνχ Δπξψ 227 ρηι. Ζ αξλεηηθή απηή δηαθνξά ζεσξείηαη πξνζσξηλή, κηαο θαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ Blue Star Delos ζα δεκηνπξγεζνχλ επαξθείο ηακεηαθέο ξνέο ψζηε λα θαιχςνπλ ηε ζρεηηθή δηαθνξά θαη γηα ην ιφγσ απηφ ε Γηνίθεζε εθηηκά φηη εμαζθαιίδεηαη ε απαξαίηεηε ξεπζηφηεηα ψζηε ε Δηαηξεία λα είλαη ζε ζέζε απξφζθνπηα λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο γηα ηνπιάρηζηνλ ηνπο επφκελνπο δψδεθα (12) κήλεο. Πξνο ηνχην ζπλεγνξεί θαη ην γεγνλφο φηη ε Δηαηξεία αλήθεη ζηνλ Όκηιν Attica ν νπνίνο θαηέρεη θπξίαξρε θαη εγεηηθή ζέζε ζηνλ θιάδν ηεο αθηνπινΐαο. Ο Όκηινο Attica ηελ 31/12/2014 δηαζέηεη επαξθή ξεπζηφηεηα ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμεη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην, ζηα πιαίζηα θαη ηεο γεληθφηεξεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Οκίινπ γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ ζην ρψξν ηεο Διιεληθήο αθηνπινΐαο, ρψξν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη κε επηηπρία ην πινίν Blue Star Delos. ζει.6

8 Κπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο: Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο Ζ Δηαηξία παξαθνινπζεί ζπλερψο ηελ σξίκαλζε ηφζν ησλ απαηηήζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηε δηαηήξεζε κηαο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο ζπλέρεηαο ησλ θεθαιαίσλ θαη ηεο επειημίαο κέζσ ηεο ηξαπεδηθήο πηζηνιεπηηθήο ηεο ηθαλφηεηαο. Κίλδπλνο δηαθχκαλζεο ηηκψλ θαπζίκσλ Ζ Δηαηξία, φπσο ην ζχλνιν ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην λαπηηιηαθφ θιάδν, επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην θφζηνο ησλ λαπηηιηαθψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ είλαη, κε κεγάιε δηαθνξά, ην ζεκαληηθφηεξν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. Κίλδπλνο δηαθχκαλζεο επηηνθίσλ Ο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ππφθεηηαη ζε κεηαβιεηφ πνζνζηφ επηηνθίνπ. πλεπψο ε Δηαηξία είλαη εθηεζεηκέλε ζε θίλδπλν επηηνθίνπ. Γηα παξάδεηγκα, κία κεηαβνιή ζε εηήζηα βάζε θαηά 1% ζην επηηφθην ζα είρε επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα θαη ηελ θαζαξή ηεο ζέζε θαηά Δπξψ 0,4 εθαη. πεξίπνπ. πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο Σν λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο είλαη ην Δπξψ. Ζ Δηαηξία επεξεάδεηαη απφ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ζην βαζκφ πνπ ηα λαπηηιηαθά θαχζηκα πνπ αγνξάδεη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ ηεο δηαπξαγκαηεχνληαη δηεζλψο ζε Γνιάξηα Ζ.Π.Α. Πηζησηηθφο θίλδπλνο Ζ Δηαηξία, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ πειαηψλ, εθηίζεηαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν θαη γηα ην ιφγν απηφ έρεη αλαπηχμεη δηαδηθαζίεο πηζησηηθνχ ειέγρνπ, νη νπνίεο είλαη φκνηεο κε απηέο ησλ άιισλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ Attica ζηνλ νπνίν ελνπνηείηαη, κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηζθαιεηψλ. Πιεξνθνξίεο γηα εξγαζηαθά θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα Ζ Δηαηξία ζηηο απαζρνινχζε 20 άηνκα. Ζ δηαξθήο επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο ζπλείδεζεο απνηεινχλ κία απφ ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο. Πεξηβαιινληηθά ζέκαηα Ζ Δηαηξία είλαη ηδηαίηεξα επαηζζεηνπνηεκέλε ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Σφζν ην πινίν Blue Star Delos φζν θαη φια ηα πινία ηνπ Οκίινπ Attica είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ην Γηεζλή Κψδηθα Αζθαινχο Γηαρείξηζεο Πινίσλ (ISM) θαη εθαξκφδνπλ φιεο ηηο Δπξσπατθέο θαη Διιεληθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. ζει.7

9 Λνηπέο πιεξνθνξίεο Ζ Δηαηξία δελ δηαζέηεη ππνθαηαζηήκαηα νχηε επέλδπζε θεθάιαηα ζηνλ ηνκέα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. Γελ ππάξρνπλ άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο παξνχζεο έθζεζήο καο πνπ λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξίαο. Κπξίεο θαη Κχξηνη Μέηνρνη, Απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαιπηηθά ζαο εθζέζακε παξαπάλσ θαζψο θαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζαο παξεδφζεζαλ γηα ηε ρξήζε 2014, κπνξείηε λα δηακνξθψζεηε πιήξε εηθφλα ζε φηη αθνξά ηηο εξγαζίεο θαη ηα πεπξαγκέλα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηελ ππφ θξίζε πεξίνδν θαη λα απνθαζίζεηε ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο. Δπραξηζηψ, Αζήλα, 4 Μαξηίνπ, 2015 Γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο Μηράιεο αθέιιεο ζει.8

10 Καηάζηαζη Σςνολικού Ειζοδήμαηορ για ηην πεπίοδο πος έληξε ηην 31/12/ Πσιήζεηο Κφζηνο πσιεζέλησλ Μηθηό Κέξδνο Έμνδα δηνίθεζεο Έμνδα δηάζεζεο Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο - - Κέξδε / (δεκηέο) πξό θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ Λνηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα - - Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα Απνκείσζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ - - Κέξδε / (δεκηέο) απφ ηελ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ - - Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ Φφξνο εηζνδήκαηνο Κέξδε / (δεκηέο) πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο Καηαλεκεκέλα ζε: Μεηφρνπο ηεο εηαηξείαο Κέξδε / (δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρήβαζηθά (ζε ) -143, ,3670 Πξνηεηλφκελν κέξηζκα αλά κεηνρή (ζε ) - - Κέξδε πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα: - - Πνζά πνπ δελ αλαηαμηλνκνύληαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ παξνρψλ πξνζσπηθνχ -4 - Πνζά πνπ αλαηαμηλνκνύληαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ : - θέξδε / (δεκηέο) ηξέρνπζαο πεξηφδνπ αλαηαμηλφκεζε ζηα θέξδε ή ζηηο δεκηέο πεξηφδνπ - - Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ πξό θόξσλ Φφξνη εηζνδήκαηνο ζρεηηδφκελνη κε ζηνηρεία ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ, θαζαξά από θόξνπο πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ κεηά θόξσλ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31/ θαη Καηαλεκεκέλα ζε: Μεηφρνπο ηεο εηαηξείαο Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο - - Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31/12/2014 θαη 31/12/2013 ζει.9

11 ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ Σεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2014 θαη 2013 εκ. 31/12/ /12/2013 ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Με Κπθινθνξνύληα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ Δλζψκαηα Πάγηα Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία - - Λνηπά κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ - - ύλνιν Κπθινθνξoύληα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ Απνζέκαηα Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο Λνηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ύλνιν ύλνιν Δλεξγεηηθνύ ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Ίδηα Κεθάιαηα Μεηνρηθφ θεθάιαην Λνηπά απνζεκαηηθά - - Απνηειέζκαηα εηο λένλ Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο Μεηξηθήο Γηθαηψκαηα Μεηνςεθίαο ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο - - Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία Μαθξνπξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο ύλνιν Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Φφξνη εηζνδήκαηνο πιεξσηένη - - Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο ύλνιν ύλνιν Τπνρξεώζεσλ ύλνιν Ιδηώλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2014 θαη 2013 ζει.10

12 Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ Αξηζκόο Μεηνρώλ Μεηνρηθό θεθάιαην Λνηπά απνζεκαηηθά Κέξδε εηο Νένλ ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ Τπφινηπν ηελ 1/1/ Απνηέιεζκα ρξήζεο Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα Αληηζηάζκηζε Σακεηαθψλ Ρνψλ: - θέξδε/(δεκηέο) ηξέρνπζαο πεξηφδνπ αλαηαμηλφκεζε ζηα απνηειέζκαηα Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ παξνρψλ πξνζσπηθνχ ύλνιν αλαγλσξηζκέλσλ εζόδσλ θαη εμόδσλ γηα ηε ρξήζε Mείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε επηζηξνθή κεηξεηψλ ζηνπο κεηφρνπο Aχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Τπόινηπν ηελ 31/12/ Αξηζκόο Μεηνρώλ Μεηνρηθό θεθάιαην Λνηπά απνζεκαηηθά Κέξδε εηο Νένλ ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ Τπφινηπν ηελ 1/1/ Απνηέιεζκα ρξήζεο Κέξδε /(δεκηέο) απνηίκεζεο κεηαθεξφκελα ζηα ίδηα θεθάιαηα πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο ηζνινγηζκψλ ύλνιν αλαγλσξηζκέλσλ εζόδσλ θαη εμόδσλ γηα ηε ρξήζε Mείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε επηζηξνθή κεηξεηψλ ζηνπο κεηφρνπο Μεηαθνξά κεηαμχ απνζ/θψλ θαη απνηειεζκάησλ εηο λένλ Aχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Τπόινηπν ηελ 31/12/ Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 1/1 31/12/2014 θαη 2013 ζει.11

13 ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε 31 Δεθεκβξίνπ 2014 θαη /1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο Απνκεηψζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ - - Πξνβιέςεηο πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - - Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ (Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) Μείνλ : Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα Καηαβεβιεκέλνη θφξνη - - ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) Επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ ζηνηρείσλ Εηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ ζηνηρείσλ - - Σφθνη εηζπξαρζέληεο 13 - ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) Χξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Έθδνζε θνηλψλ κεηνρψλ - - Δάλεηα αλαιεθζέληα Δάλεηα πιεξσζέληα Εμνθιήζεηο δαλείσλ - - ύλνιν εηζξνώλ /(εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α) + (β) + (γ) 19-5 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα - - Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο Η παξαπάλσ Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ έρεη ζπληαρζεί κε ηελ έκκεζε κέζνδν. Η αλάιπζε ησλ Σακεηαθψλ δηαζεζίκσλ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξάγξαθν Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2014 θαη 2013 ζει.12

14 1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Ζ εηαηξεία ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. είλαη ακηγψο Ναπηηιηαθή Δηαηξεία θαη ηδξχζεθε ζηηο Ζ έδξα ηεο εηαηξείαο είλαη ζηελ Αζήλα, Λεσθ. πγγξνχ & Σνξβά 3, Σ.Κ Ο αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζηo ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ είλαη 20 άηνκα. Ζ Δηαηξεία δελ απαζρφιεζε πξνζσπηθφ ην Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ Δπξψ 100 ρηι. θαη δηαηξείηαη ζε θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 10,00 έθαζηε. Ζ εηαηξεία ελνπνηείηαη άκεζα ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ATTICA AΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελζσκάησζεο. Ζ ATTICA AΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ελνπνηείηαη άκεζα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ηεο νπνίαο ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ εηαηξεία (άκεζα θαη έκκεζα) αλέξρεηαη ζε 89,38%. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014, εγθξίζεθαλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ 4 Μαξηίνπ, Τστόν διαθορές ηων μονάδων ζηοσς πίνακες οθείλονηαι ζε ζηρογγσλοποιήζεις. 2. Οη θπξηόηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξεία Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δηαηξεία γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/12/2014 είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ εθάξκνζε ε Δηαηξεία θαηά ηελ ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/ Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΑ) απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ. Δπίζεο, απαηηεί ηελ θξίζε ηεο δηνίθεζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο εηαηξείαο. Οη πεξηπηψζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ θξίζεο θαη πνιππινθφηεηαο ή νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη ππνζέζεηο θαη νη εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πεξηιακβάλνληαη ζηε ζεκείσζε Σν 2003 θαη 2004, εθδφζεθε απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) κηα ζεηξά απφ θαηλνχξηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΑ) θαη αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ), ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κε αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ) ηα νπνία εθδφζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, πξνγελέζηεξεο ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ IASB, ε νπνία αλαθέξεηαη σο "the IFRS Stable Platform 2005". Ο φκηινο εθαξκφδεη ην IFRS Stable Platform 2005 απφ 1 Ηαλνπαξίνπ ζει.13

15 Oη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ, ηεο νκνηνκνξθίαο ηεο παξνπζίαζεο, ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ θαη ηεο αξρήο ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ. Δπίζεο, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο πεξηβάιινπζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Διιάδα θαη κε βάζε ηελ εηθφλα ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο φπσο απηή απεηθνλίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη ζρεηηθνί θίλδπλνη, αβεβαηφηεηεο αιιά θαη ζρεηηθέο δξάζεηο πξνο αληηκεηψπηζήο ηνπο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 3. Ζ αλαγλψξηζε ησλ αγνξψλ θαη ησλ πσιήζεσλ γίλεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο θαη φρη θαηά ηελ εκεξνκελία ηαθηνπνίεζεο. Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα κε βάζε ηελ άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηνπ θφζηνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εζφδνπ πνπ απνθηήζεθε. Ζ Δηαηξεία θαηά ηελ ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 31/12/2014 έρεη επηιέμεη θαη εθαξκφδεη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ εμαζθαιίδνπλ φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπκκνξθψλνληαη κε φιεο ηηο απαηηήζεηο θάζε εθαξκνζηένπ Πξνηχπνπ ή Γηεξκελείαο. Ζ δηνίθεζε ζεσξεί φηη νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, ηελ απφδνζε θαη ηηο ηακηαθέο ξνέο ηεο επηρείξεζεο. Όζνλ αθνξά ην δηθαίσκα ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο, απηφ αλήθεη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο εκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο θαη θχξηεο πεγέο αβεβαηφηεηαο ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ Ζ Γηνίθεζε είλαη απαξαίηεην λα πξνβεί ζε θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ νη νπνίεο δελ είλαη βέβαηεο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο κε απηέο ππνζέζεηο βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο. Απνινγηζηηθά θαη κε ηελ άξζε ησλ ζρεηηθψλ αβεβαηνηήησλ είλαη πηζαλφ ηα απνηειέζκαηα λα δηαθέξνπλ. Οη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο ππνζέζεηο εμεηάδνληαη ζε ζπλερή βάζε. Οη ινγηζηηθέο θξίζεηο ζηηο νπνίεο έρεη πξνβεί ε Γηνίθεζε θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο Δηαηξείαο θαη νη νπνίεο έρνπλ ηελ ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο είλαη νη αθφινπζεο: Ζ Γηνίθεζε εμεηάδεη ζε εηήζηα βάζε εάλ πθίζηαηαη έλδεημε απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο θαη εθφζνλ πθίζηαηαη εθηηκά ην χςνο ηεο, ζχκθσλα κε ηε ινγηζηηθή πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο γηα ην ζέκα απηφ. Σν αλαθηήζηκν πνζφ ηεο εμεηαδφκελεο κνλάδαο παξαγσγήο ηακεηαθψλ εηζξνψλ πξνζδηνξίδεηαη ζηε βάζε ηεο αμίαο ρξήζεσο (value in use). Ο ελ ιφγσ πξνζδηνξηζκφο βαζίδεηαη ζε εθηηκήζεηο θαη ππνθείκελεο ππνζέζεηο. Δπηπιένλ, ε Γηνίθεζε εμεηάδεη ζε θάζε ρξήζε, ζηε βάζε ππνζέζεσλ θαη εθηηκήζεσλ, ηα αθφινπζα: - ηηο σθέιηκεο δσέο θαη ηηο αλαθηήζηκεο αμίεο ησλ πινίσλ - ην χςνο ησλ πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, γηα επίδηθεο ππνζέζεηο θαη γηα ππνζέζεηο ζπκκφξθσζεο κε ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία. ζει.14

16 Οη πεγέο αβεβαηφηεηαο γηα ηελ Δηαηξεία θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη νη νπνίεο ελδέρεηαη λα έρνπλ επίδξαζε ζηηο θεξφκελεο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, αθνξνχλ: - ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο ηεο Δηαηξείαο ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ πξφζζεηνη θφξνη θαη πξνζαπμήζεηο απφ κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ ζην παξφλ ζηάδην κε εχινγε αθξίβεηα. - ηηο εθηηκήζεηο γηα ηελ αλαθηεζηκφηεηα ησλ ελδερφκελσλ δεκηψλ απφ εθθξεκνδηθίεο θαη επηζθάιεηεο. Ζ Γηνίθεζε πξνέβε ζηηο παξαπάλσ εθηηκήζεηο ζηε βάζε ηεο αξρήο ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο θαη κε βάζε ηηο γλψζεηο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είρε ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο κέρξη ηελ έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 31/12/ Δλζψκαηα Πάγηα Σα ελζψκαηα πάγηα απεηθνλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεψο ηνπο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη θάζε ηπρφλ ζσξεπκέλε δεκία απνκείσζεο. Σν θφζηνο θηήζεο πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ απφθηεζε ηνπ παγίνπ. Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ αλακελφκελσλ εζφδσλ ησλ πινίσλ ή εθηεηακέλεο πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο, ζεσξνχληαη μερσξηζηφ πάγην θαη απνζβέλνληαη ζε 5 έηε. Οη δαπάλεο πξνζαξκνγήο ησλ πινίσλ κε θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαη αζθαινχο δηαρείξηζεο ζεσξνχληαη μερσξηζηφ πάγην θαη απνζβέλνληαη ζχκθσλα κε ηελ ππνιεηπφκελε δσή ηνπ πινίνπ. Οη ππφινηπεο κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη, φηαλ πξαγκαηνπνηεζνχλ, ζηε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ δηφηη ζεσξνχληαη θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο. Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Οη απνζβέζεηο ησλ ππνινίπσλ ελζψκαησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν, ζην δηάζηεκα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. Ζ αλακελφκελε σθέιηκε δσή ησλ ελζψκαησλ παγίσλ αλά θαηεγνξία έρεη σο εμήο : 1. Πινία ζπκβαηηθά 30 έηε 2. Κηίξηα 60 έηε 3. Ληκεληθέο εγθαηαζηάζεηο 10 έηε 4. Ορήκαηα 5 έηε 5. Έπηπια θεχε 5 έηε 6. Ζιεθηξνληθφο εμνπιηζκφο 3 έηε Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία ησλ πινίσλ είλαη ην 20% ηεο ηηκήο θηήζεο. Γηα ηα ππφινηπα ελζψκαηα πάγηα δελ ππνινγίδεηαη ππνιεηκκαηηθή αμία. Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία θαη ε σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ επαλεμεηάδεηαη ζην ηέινο θάζε ρξήζεο. Καηά ηελ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο πσιεζήο ηνπο θαη ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο ηνπο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηπρφλ εμφδσλ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην πάγην, θαηαρσξείηαη σο θέξδνο ή δεκία ζηε Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ. ζει.15

17 2.3. Άυια Πάγηα Ζ Δηαηξεία ζεσξεί φηη ε σθέιηκε δσή ησλ άυισλ παγίσλ ηα νπνία θαηέρεη δελ είλαη απεξηφξηζηε. Σα άυια πάγηα ηα νπνία θαηέρεη ε Δηαηξεία είλαη ηα εμήο: α) ήκαηα Σα ζήκαηα απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη θάζε ηπρφλ ζσξεπκέλε δεκία απνκείσζεο. ην θφζηνο θηήζεσο ησλ ζεκάησλ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο εθπφλεζεο ησλ ζρεδίσλ θαη νη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ ζεκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Ζ σθέιηκε δσή ησλ ζεκάησλ είλαη 15 έηε θαη νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε βάζε ηε ζηαζεξή κέζνδν. β) Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα Σα πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη θάζε ηπρφλ ζσξεπκέλε δεκία απνκείσζεο. ην αξρηθφ θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλνληαη εθηφο απφ ηηο άδεηεο ινγηζκηθνχ, νη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο, παξακεηξνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνχ. Οη δαπάλεο πνπ απμάλνπλ ηελ απφδνζε ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ πέξα απφ ηηο αξρηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο, αλαγλσξίδνληαη σο θεθαιαηνπρηθή δαπάλε θαη πξνζηίζεηαη ζην αξρηθφ θφζηνο ηνπ ινγηζκηθνχ. Ζ σθέιηκε δσή ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη 8 έηε θαη νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε βάζε ηε ζηαζεξή κέζνδν Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφθεηληαη ζε έιεγρν, ζε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο, αλ θαη θαηά πφζν ππάξρεη νπνηαδήπνηε έλδεημε φηη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κπνξεί λα είλαη απνκεησκέλν. Αλ ππάξρεη ηέηνηα έλδεημε ηφηε εθηηκάηαη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, δειαδή ε παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε απφ ηελ ρξήζε ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ. Σν αλαθηήζηκν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ, κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ. Οη δεκίεο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξνθχπηνπλ Απνζέκαηα Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο κεησκέλε κε ηπρφλ άκεζα έμνδα πψιεζεο. Σν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ κεληαίνπ ζηαζκηζκέλνπ θφζηνπο. ζει.16

18 2.6. Απαηηήζεηο απφ πειάηεο Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο είλαη βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο, εηζπξαθηέεο ζε πεξίνδν κηθξφηεξε ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαρψξεζεο θαη θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Μεηαγελέζηεξα ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο είζπξαμεο, νη εκπνξηθέο απαηηήζεηο απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. Εεκίεο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε Δηαηξεία δελ κπνξεί λα εηζπξάμεη ηα πνζά ηα νπνία ηνπ νθείινληαη. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο πνπ αθνξά ηελ θαζπζηέξεζε είζπξαμεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα εηζπξαρζνχλ. Ζ πξνεμφθιεζε ηεο παξαπάλσ δηαθνξάο γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα Σα δηαζέζηκα θαη ηα ηζνδχλακα δηαζεζίκσλ πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά ζην ηακείν, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο, ηηο θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο πςειήο ξεπζηνπνίεζεο κε δηάξθεηα σο ηξεηο κήλεο θαζψο θαη ηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ππεξαλάιεςεο Μεηνρηθφ Κεθάιαην Σν κεηνρηθφ θεθάιαην αθνξά ηηο θνηλέο αλψλπκεο ή νλνκαζηηθέο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Σα άκεζα έμνδα γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο έθδνζεο απφ ηνλ ινγαξηαζκφ δηαθνξά ππέξ ην άξηην. Άκεζα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηεο επηρείξεζεο πνπ απνθηάηαη Γηαλνκή κεξηζκάησλ Σα πιεξσηέα κεξίζκαηα εκθαλίδνληαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαη ηεο Δηαηξείαο φηαλ εγθξηζνχλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ Έζνδα Σα έζνδα ηεο Δηαηξείαο πξνέξρνληαη απφ λαχινπο επηβαηψλ, λαχινπο νρεκάησλ, απφ πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ επί ησλ πινίσλ θαζψο θαη απφ ηηο παξνρέο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο, ε Δηαηξεία έρεη έζνδα απφ ηφθνπο Έζνδα απφ λαχινπο Σα έζνδα απφ λαχινπο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν πειάηεο πξαγκαηνπνηήζεη ην ηαμίδη. ζει.17

19 Έζνδα απφ πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ επί ησλ πινίσλ Γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε Δηαηξεία απ επζείαο ζηνλ πειάηε ηα έζνδα αλαγλσξίδνληαη κε ηελ έθδνζε ηεο απφδεημεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πειάηε. Γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε Δηαηξεία κέζσ αλαδφρσλ ηα έζνδα αλαγλσξίδνληαη κε ηελ έθδνζε Σηκνινγίσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ πξνο ηνλ αλάδνρν Έζνδα απφ ηφθνπο Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνλνινγηθήο αλαινγίαο κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ζπκθσλεκέλνπ επηηνθίνπ ρσξίο λα ζπκςεθίδεηαη ηπρφλ παξαθξαηνχκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο Κξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο Κξαηηθή Τπνζηήξημε Δπηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δπηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ έρνπλ σο βαζηθφ φξν φηη ε επηρείξεζε πνπ ηηο δηθαηνχηαη πξέπεη λα αγνξάζεη, ή λα θαηαζθεπάζεη καθξνπξφζεζκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαηαρσξνχληαη φηαλ ππάξρεη εχινγε βεβαηφηεηα φηη: α) Ζ επηρείξεζε ζα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο πνπ ηηο δηέπνπλ. β) Οη επηρνξεγήζεηο ζα εηζπξαρζνχλ. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη σο έζνδν επφκελσλ ρξήζεσλ θαη θαηαρσξνχληαη κε ζπζηεκαηηθή βάζε ζηα έζνδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ Δπηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ απνηειέζκαηα Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε απνηειέζκαηα θαηαρσξνχληαη κε ζπζηεκαηηθφ θαη νξζνινγηθφ ηξφπν ζηα έζνδα ησλ πεξηφδσλ κέζα ζηηο νπνίεο πξέπεη λα γίλεη ν ζπζρεηηζκφο ησλ επηρνξεγήζεσλ απηψλ κε ηα αληίζηνηρα θφζηε Λεηηνπξγηθνί ηνκείο Λεηηνπξγηθφο ηνκέαο είλαη έλα δηαθξηηφ κέξνο ηεο επηρείξεζεο πνπ παξέρεη έλα πξντφλ ή κία ππεξεζία ή κία νκάδα ζρεηηδφκελσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηα νπνία ππφθεηληαη ζε θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο πνπ δηαθέξνπλ απφ άιιεο ηφζν ζε επίπεδν ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ φζν θαη ζε γεσγξαθηθφ επίπεδν. Γεσγξαθηθφο ηνκέαο είλαη θάζε δηαθξηηφ κέξνο ηεο επηρείξεζεο ην νπνίν παξέρεη πξντφληα ή ππεξεζίεο κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ην νπνίν ππφθεηηαη ζε θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο πνπ δηαθέξνπλ απφ εθείλεο άιισλ ηνκέσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε άιια νηθνλνκηθά πεξηβάιινληα. Ζ Δηαηξεία έρεη επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ηελ επηβαηεγφ λαπηηιία θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο Κπθιάδεο. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηηκάηαη ε πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα λα επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα. πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην Σν πινίν ηεο Δηαηξείαο εμππεξεηεί ηνπο επηβάηεο θαη ηα Η.Υ. νρήκαηα, πνπ απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε, θαζψο θαη ηα θνξηεγά απηνθίλεηα πνπ δηαθηλνχλ ηελ εκπνξεπκαηηθή θίλεζε. ζει.18

20 Ζ ηνπξηζηηθή θίλεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε επνρηθφηεηα κε πςειφηεξε θίλεζε ηνπο κήλεο Ηνχιην έσο επηέκβξην θαη ρακειφηεξε γηα ηνπο κήλεο Ννέκβξην έσο Φεβξνπάξην. Αληίζεηα, ε εκπνξεπκαηηθή θίλεζε εκθαλίδεηαη θαηαλεκεκέλε θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κε πνιχ κηθξφηεξε επνρηθφηεηα Έμνδα Κφζηνο Γαλεηζκνχ Κφζηνο δαλεηζκνχ είλαη νη ηφθνη θαη άιια ζπλαθή έμνδα πνπ αλαιακβάλεη ε Δηαηξεία ιφγσ δαλεηζκνχ θεθαιαίσλ. ην θφζηνο απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη : α) Οη ηφθνη απφ βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα δάλεηα, νη ηφθνη απφ ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ππεξαλαιήςεσλ, θαζψο θαη ηα έμνδα πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνχζα αμία ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ. β) Ζ απφζβεζε βνεζεηηθνχ θφζηνπο πνπ αλαιήθζεθε γηα ηελ ιήςε δαλείσλ αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ. γ) Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο πνπ παξαθνινπζνχληαη ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 17 «Μηζζψζεηο». δ) Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ιήςε δαλείσλ ζε μέλν λφκηζκα εθ φζνλ απηέο ζεσξνχληαη ζπκπιεξσκαηηθφ πνζφ ηνπ θφζηνπο ησλ ηφθσλ Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο ζε ρξήκα ή ζε είδνο θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα φηαλ είλαη δνπιεπκέλεο εθηφο αλ νη παξνρέο απηέο αθνξνχλ ππεξεζίεο πνπ είλαη άκεζα επηξξηπηέεο ζην θφζηνο θαηαζθεπήο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ Πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ Σν πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ηεο εηαηξείαο αθνξά ηελ λνκηθή ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή ζην πξνζσπηθφ εθ άπαμ απνδεκίσζεο θαηά ηελ εκεξνκελία εμφδνπ θάζε εξγαδφκελνπ απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδαο (projected unit credit method). Σα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα Μηζζψζεηο Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο. Σν πνζφ κε ην νπνίν θαηαρσξνχληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο είλαη ίζν κε ηελ εχινγε αμία ηεο κηζζσκέλεο ηδηνθηεζίαο, ή αλ ε εχινγε αμία είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ ρξεκαηνδνηηθή αμία ηφηε θαηαρσξείηαη κε ηελ παξνχζα αμία ησλ ειαρίζησλ θαηαβνιψλ κηζζσκάησλ. ζει.19

21 Ζ κέζνδνο απνζβέζεσλ ησλ κηζζσκέλσλ απνζβέζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, φηαλ ζην ηέινο ηεο κίζζσζεο ε θπξηφηεηα παξακέλεη ζηελ εηαηξεία, είλαη φκνηα κε ηε κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη γηα ηα απνζβέζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ ζηελ επηρείξεζε. Ζ θαηαρσξνχκελε απφζβεζε ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηα Γ.Λ.Π. 16 «Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο» θαη Γ.Λ.Π. 38 «Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία». Ηζρχνπλ δειαδή νη παξάγξαθνη 2.2. «Δλζψκαηα Πάγηα», 2.3. «Άυια Πάγηα» θαη 2.4. «Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ» ηνπ παξφληνο. Όηαλ ζην ηέινο ηεο κίζζσζεο ε θπξηφηεηα δελ παξακέλεη ζηελ εηαηξεία, ηφηε νη απνζβέζεηο θαηαλέκνληαη ζηε κηθξφηεξε πεξίνδν κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ηεο κίζζσζεο θαη ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ Λεηηνπξγηθέο Μηζζψζεηο Οη θαηαβνιέο κηζζσκάησλ βάζεη κηαο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο αλαγλσξίδνληαη ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνβιέπεηαη απφ ην ζπκβφιαην κίζζσζεο απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκηψλ πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ ζπλεζηζκέλε ρξήζε ηνπ κηζζσκέλνπ παγίνπ, ην θφζηνο απηφ επηβαξχλεη ηε ρξήζε θαηά ηελ νπνία έιεμε ε κίζζσζε Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ : α) Ζ Δηαηξεία έρεη κηα παξνχζα δέζκεπζε, λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε, σο απνηέιεζκα ελφο γεγνλφηνο πνπ ζπλέβε ζην παξειζφλ. β) Πηζαλνινγείηαη φηη ζα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε γηα ην δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο. γ) Δίλαη δπλαηφ λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα ε δέζκεπζε. Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο ή ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εθξνή ή ε εηζξνή νηθνλνκηθνχ νθέινπο δελ είλαη πηζαλή Πεξηνδηθή θαηαλνκή Δπηκεξηζκφο ησλ θνηλψλ εζφδσλ θαη εμφδσλ Οη ελνπνηνχκελεο ζηνλ Όκηιν θνηλνπξαμίεο θαη δηαρεηξίζηξηεο εηαηξείεο κεηαθέξνπλ ζηηο πινηνθηήηξηεο εηαηξίεο ηα έμνδα θαη ηα έζνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ ηα έζνδα θαη ηα έμνδα δελ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο πινηνθηήηξηεο εηαηξίεο αιιά είλαη θνηλά ηφηε απηά κνηξάδνληαη βάζεη ησλ θφξσλ νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ θάζε πινίνπ Πεξηνδηθή θαηαλνκή εμφδσλ Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ηα έμνδα αζθαιίζηξσλ ησλ πινίσλ θαη ηα έμνδα ηεο εηήζηαο επηζεψξεζεο ησλ πινίσλ ζηε Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ζε κεληαία βάζε επεηδή ηα παξαπάλσ έμνδα αθνξνχλ φιν ην νηθνλνκηθφ έηνο Σξέρνπζα θαη αλαβαιιφκελε θνξνινγία εηζνδήκαηνο Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν θνξνινγνχληαη ηα θέξδε ηεο Δηαηξείαο, δηαρσξίδνπκε ηα θέξδε αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζή ηνπο. ζει.20

22 Κέξδε απφ λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο χκθσλα κε ηνλ λφκν 27/1975 άξζξν 6, νη πινηνθηήηξηεο εηαηξίεο πινίσλ κε Διιεληθή ζεκαία πιεξψλνπλ θφξν γηα ηα πινία ηνπο, αλεμάξηεηα αλ έρνπλ θέξδε ή δεκίεο, βάζεη ησλ θφξσλ νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο. Ο θφξνο απηφο νπζηαζηηθά είλαη θφξνο εηζνδήκαηνο ν νπνίνο αλαπξνζαξκφδεηαη, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη απφ ην παξαπάλσ λφκν. Με ηελ πιεξσκή ηνπ παξαπάλσ θφξνπ εμαληιείηαη θάζε ππνρξέσζε πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο απφ λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. ηελ πεξίπησζε απηή δεκηνπξγείηαη κφληκε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ινγηζηηθνχ θαη ηνπ θνξνινγεηένπ απνηειέζκαηνο θαη σο εθ ηνχηνπ ε δηαθνξά απηή δελ ιακβάλεηαη ππ φςε ζηνλ ππνινγηζκφ αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο Κέξδε απφ κε λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ηελ πεξίπησζε απηή ππνινγίδνπκε ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ πξνζζέηνληαο ηα έζνδα απφ λαπηηιηαθέο θαη κε λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Με βάζε ην ζχλνιν απηφ πξνθχπηεη ην πνζνζηφ ησλ δπν παξαπάλσ θαηεγνξηψλ ζην ζπλνιηθφ έζνδν. Με ηα πνζνζηά απηά κεξίδεηαη ην ζπλνιηθφ θέξδνο / δεκία. Σν πνζφ ησλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαπάλσ κεξηζκφ θαη αθνξά ηα κε λαπηηιηαθά έζνδα, θνξνινγείηαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο Δπηδξάζεηο ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο Σν λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο είλαη ην Δπξψ. Οη ζπλαιιαγέο πνπ γίλνληαη ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ : α) Σα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα κεηαηξέπνληαη κε ηελ ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο θιεηζίκαηνο. β) Σα κε ρξεκαηηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο κεηαηξέπνληαη κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο ζπλαιιαγήο. Σα ζηνηρεία απηά ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ κεηαηξέπνληαη κε ηελ ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο θιεηζίκαηνο. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα έζνδα ή ζηα έμνδα ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξνθχπηνπλ. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κε ρξεκαηηθά ζηνηρεία εηαηξεηψλ εμσηεξηθνχ αλαγλσξίδνληαη απ επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Σα βαζηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο είλαη : α) Σα κεηξεηά, νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο, νη βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο. Δπεηδή ηα παξαπάλσ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα είλαη βξαρππξφζεζκεο θχζεσο, ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πηζηεχεη φηη ε εχινγε αμία ηνπο ηαπηίδεηαη κε ηελ αμία ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο Δηαηξείαο. ζει.21

23 β) Γάλεηα ηξαπεδψλ Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζην θφζηνο πνπ είλαη ε πξαγκαηηθή αμία ηνπ ιεθζέληνο αληαιιάγκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηπρφλ ζρεηηθψλ εμφδσλ. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηνπ απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ. γ) Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ ε πεξίπησζε πνπ ε Δηαηξεία ρξεζηκνπνηήζεη ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα γηα αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ, απνηηκά ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ ηελ εχινγε αμία ηνπ κέζνπ αληηζηάζκηζεο. Αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξάμεσλ αληηζηάζκηζεο, απηέο ραξαθηεξίδνληαη σο αληηζηάζκηζε εχινγεο αμίαο ή ηακεηαθψλ ξνψλ. Γηα ηηο αληηζηαζκίζεηο εχινγεο αμίαο ε απνηίκεζε ηνπ κέζνπ αληηζηάζκηζεο ζε θάζε πεξίνδν αλαθνξάο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα, ελψ γηα ηηο αληηζηαζκίζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ζην βαζκφ πνπ θξίλνληαη απνηειεζκαηηθέο, ε απνηίκεζε ηνπ κέζνπ αληηζηάζκηζεο ζε θάζε πεξίνδν αλαθνξάο αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαζαξή ζέζε θαη κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ φπνπ ην ζρεηηθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν ηαθηνπνηείηαη Κέξδε αλά κεηνρή Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ βαζηθψλ θεξδψλ αλά κεηνρή πνπ αλαινγεί ζηνπο θνηλνχο κεηφρνπο ρξεζηκνπνηείηαη θιάζκα ην νπνίν ζηνλ κελ αξηζκεηή πεξηιακβάλεη ην θαζαξφ θέξδνο ή δεκία ηεο πεξηφδνπ απφ ηελ ζπλερηδφκελε εθκεηάιιεπζε κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ πξνλνκηνχρσλ κεξηζκάησλ αλ ππάξρνπλ, ζηνλ δε παξαλνκαζηή, ην ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ Αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο Νέα Πξφηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Πξνηχπσλ ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο θαη Γηεξκελείεο ησλ ΓΠΥΑ εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ 01/01/2014 ή κεηαγελέζηεξα. Δπελδπηηθέο Οληόηεηεο (Σξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 ΚΑΙ ΓΛΠ 27) (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2012, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 27. Οη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή ζηελ θαηεγνξία «Δπελδπηηθέο Οληφηεηεο». Σν IASB ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «Δπελδπηηθέο Οληφηεηεο» γηα λα αλαθεξζεί ζε φζεο δξαζηεξηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζηελ επέλδπζε θεθαιαίσλ γηα ηηο απνδφζεηο απφ ηελ ππεξαμία ηνπ θεθαιαίνπ, γηα εηζφδεκα απφ επελδχζεηο ή θαη ηα δχν. Οη επελδπηηθέο νληφηεηεο ζα πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηελ απφδνζε ησλ επελδχζεψλ ηνπο κε βάζε ηελ εχινγε αμία. ηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ εηαηξίεο ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, νξγαληζκνί δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, ηδησηηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, θξαηηθά επελδπηηθά θεθάιαηα θαη ινηπά επελδπηηθά θεθάιαηα. Οξίδεηαη, σο εμαίξεζε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 10 ζρεηηθά κε ηελ ελνπνίεζε, φηη νη επελδπηηθέο νληφηεηεο ζα επηκεηξνχλ ζπγθεθξηκέλεο ζπγαηξηθέο ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ θαη δελ ζα ηηο ελνπνηνχλ, παξαζέηνληαο ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. ζει.22

24 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» - πκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζπκςεθηζκνχ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 36 «Μείσζε ηεο Αμίαο ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ» - Γλσζηνπνηήζεηο γηα ην Αλαθηήζηκν Πνζό Με-Υξεκαηννηθνλνκηθώλ ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) Σνλ Μάην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΛΠ 36 «Μείσζε ηεο Αμίαο ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ». Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε νξίδεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη αλαθνξηθά κε ην αλαθηήζηκν πνζφ ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρεη ππνζηεί κείσζε ηεο αμίαο ηνπ, εάλ απηφ ην πνζφ βαζίδεηαη ζηελ εχινγε αμία κείνλ ηα θφζηε πψιεζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλώξηζε θαη Απνηίκεζε» - Αληηθαηάζηαζε παξαγώγσλ θαη αλαζηνιή ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) Σνλ Ηνχλην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε». Ο ζηφρνο ησλ πξνηεηλφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη ε εηζαγσγή κίαο εμαίξεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ, αλαθνξηθά κε ηελ αλαζηνιή ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΛΠ 39. πγθεθξηκέλα, εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, πξνηείλεηαη κία εμαίξεζε φηαλ ν αληηζπκβαιιφκελνο ελφο παξαγψγνπ πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί σο κέζν αληηζηάζκηζεο, αληηθαζίζηαηαη απφ έλαλ θχξην αληηζπκβαιιφκελν, σο απνηέιεζκα αιιαγψλ ζε λφκνπο ή θαλνληζκνχο. ρεηηθή εμαίξεζε ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ζην ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα». Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο (Levies)» (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) Σνλ Μάην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηεο ΔΓΓΠΥΑ 21. Ζ Γηεξκελεία απνζαθελίδεη πφηε κία εηαηξεία ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή εηζθνξάο πνπ έρεη επηβιεζεί απφ ην θξάηνο, ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο. Σν ΔΓΓΠΥΑ 21 είλαη κία δηεξκελεία ηνπ ΓΛΠ 37 «Πξνβιέςεηο, Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο θαη Δλδερφκελα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ». Σν ΓΛΠ 37 ζέηεη ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε κίαο ππνρξέσζεο, έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε παξνχζα δέζκεπζε πνπ πξνθχπηεη απφ γεγνλφο ηνπ παξειζφληνο, γλσζηφ σο δεζκεπηηθφ γεγνλφο. Ζ δηεξκελεία αλαθέξεη φηη ην δεζκεπηηθφ γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο είλαη ε ελέξγεηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ε νπνία επηθέξεη ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Νέα Πξφηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Πξνηχπσλ ηα νπνία δελ έρνπλ αθφκα ηεζεί ζε ηζρχ ή δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Σα αθφινπζα λέα Πξφηππα θαη Αλαζεσξήζεηο Πξνηχπσλ, αιιά θαη νη αθφινπζεο Γηεξκελείεο γηα ηα ππάξρνληα Πξφηππα, έρνπλ δεκνζηεπζεί αιιά είηε δελ έρνπλ αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ, είηε δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. πγθεθξηκέλα: ζει.23

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ: Γελ απαηηείηαη (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) Οη ελδηάκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2014 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή: Με ζχκθσλε γλψκε Θέκα

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή: Με ζχκθσλε γλψκε (πνζά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Coral Α.Δ. ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ (πξψελ Shell Hellas ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ) Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.)

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) 2012 VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 έωσ 31 Δεκεμβρίου 2012) Σφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2012 (Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΑ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη άιινη Αμησκαηνχρνη 1 Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ γηα ηελ Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, κε θαηαβνιή κεηξεηψλ κε δεκφζηα πξνζθνξά θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, ηεο εηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 1. ΤΝΟΦΗ (Ποζά ζε εκ. Eςπώ) γ ηπίμηνο 13 γ ηπίμηνο 12 % Γ εννεάμηνο 13 εννεάμηνο 12 %

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 Ποσά σε Εσρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ: ΚΟΜΗΝΔΑ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ (Α.Μ. 6585) ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΗ Δ. ΠΑΓΩΝΑ (Α.Μ. 6713) ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008

AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008 AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008 Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθόξεζεο Νη ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ (1 ε Ηαλνπαξίνπ - 30 ε Ηνπλίνπ 2010) (ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Λ. 3556

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΔΙΟΣ ΔΛΛΑΣ Ι ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 *

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 * 1 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου * Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 7% το Γ τρίμηνο, κυρίως λόγω της σταδιακής βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης. Ενίσχυση των συνολικών εσόδων κατά 19% την ίδια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ.

ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ: ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΙΔΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (International Accounting Standards) (Απφ ην 1973 έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2002) ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν Θ Δ Θ Ο Ν Τ Α.Δ.» ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009)

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) ΔΛΥΠΖ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΥΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ - ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ OIKONOMIKEΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 2009 (1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) Ξίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 Γηεχζπλζε έδξαο : Ι. Ππγγξνχ 209-211, 17121

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (01 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012)

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (01 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012) ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (01 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α A. ΓΖΛΧΔΗ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ηελ Οηθνλνκηθή Υξήζε 2008 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο ) ύκθσλα κε ην Νόκν 3556/2007 ΑΡ.Μ.Α.Δ: 21328/06/Β/90/13 Αδξηαλείνπ 2 & Παπαδά,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι

Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ Και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι Δπιβλέποςζα καθηγήηπια: Λημναίος Παπθένα ποςδαζηέρ:

Διαβάστε περισσότερα

εκεηψζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο

εκεηψζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΏΝ ΠΟΤΓΧΝ εκεηψζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κσλζηαληίλνο Η. Ληάπεο Δπάγγεινο Γ. Πνιίηεο, PhD Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1. Ειςαγωγι... 5 1.1 Η ζννοια τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΠΡΟ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΑΞΗΧΝ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΣΧΝ 168.000.000 ΝΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝ, ΑΤΛΧΝ, ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΑ ΦΖΦΟΤ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ ΑΝΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2006

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2006 ΣΔΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΑΒΑΛΑ ΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2006 ΘΔΜΑ: ΟΗ ΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΜΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ Ζ ΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε.

1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε. ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΗ ΥΡΗΔΩ ΑΠΟ 01/01/2012 ΔΩ 31/12/2012 ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ WHIRLPOOL ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ & ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ (1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3556/2007 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 1 Ηαλνπαξίνπ έσο Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «RILKEN BIOMHXANIA

Διαβάστε περισσότερα