Δημόσια διαβούλευση. όσον αφορά την προσέγγιση σχετικά με την αναγνώριση των θεσμικών συστημάτων προστασίας για σκοπούς προληπτικής εποπτείας.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημόσια διαβούλευση. όσον αφορά την προσέγγιση σχετικά με την αναγνώριση των θεσμικών συστημάτων προστασίας για σκοπούς προληπτικής εποπτείας."

Transcript

1 Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά την προσέγγιση σχετικά με την αναγνώριση των θεσμικών συστημάτων προστασίας για σκοπούς προληπτικής εποπτείας Οδηγός

2 1 Εισαγωγή 1. Στο παρόν έγγραφο διαβούλευσης καθορίζεται η προσέγγιση της ΕΚΤ όσον αφορά την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των θεσμικών συστημάτων προστασίας για σκοπούς προληπτικής εποπτείας. Σκοπός του είναι να εξασφαλιστεί συνοχή, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια σε σχέση με την πολιτική που θα εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση των θεσμικών συστημάτων προστασίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1 (κανονισμός για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις), στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας. 2. Ως θεσμικό σύστημα προστασίας (institutional protection scheme - IPS) ορίζεται στον κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (Capital Requirements Regulation - CRR) η συμβατική ή θεσμική ρύθμιση ευθύνης που προστατεύει τα μέλη, εξασφαλίζοντας ιδίως την απαιτούμενη ρευστότητα και φερεγγυότητά τους προκειμένου να αποφεύγεται η χρεοκοπία όταν είναι αναγκαίο (άρθρο 113 παράγραφος 7, πρώτη πρόταση). Οι αρμόδιες αρχές μπορούν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον CRR, να απαλλάσσουν ιδρύματα που αποτελούν μέλη θεσμικού συστήματος προστασίας από την εφαρμογή επιλεγμένων απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας ή να τους επιτρέπουν ορισμένες παρεκκλίσεις. Επί του παρόντος, θεσμικά συστήματα προστασίας αναγνωρίζονται για τους σκοπούς του CRR σε τρεις χώρες που συμμετέχουν στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ): Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία. Σε απόλυτους όρους η σημασία των θεσμικών συστημάτων προστασίας είναι μεγάλη, δεδομένου ότι περίπου το 50% των πιστωτικών ιδρυμάτων στη ζώνη του ευρώ συμμετέχουν σε αυτά, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10% του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού του τραπεζικού συστήματος της ζώνης του ευρώ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τόσο σημαντικά όσο και λιγότερο σημαντικά ιδρύματα που υπόκεινται στην Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ αποτελούν μέλη του ίδιου θεσμικού συστήματος προστασίας. Οι δύο βασικοί τομείς που καλύπτονται από θεσμικά συστήματα προστασίας στις τρεις παραπάνω χώρες της ζώνης του ευρώ είναι οι συνεταιριστικές τράπεζες και τα ταμιευτήρια. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών των τομέων είναι ο υψηλός βαθμός αυτονομίας και ανεξαρτησίας των επιμέρους πιστωτικών ιδρυμάτων. Αυτό σημαίνει ότι, αν και εξασφαλίζουν τη ρευστότητα και τη φερεγγυότητα των μελών τους, τα θεσμικά συστήματα προστασίας δεν ταυτίζονται με τους ενοποιημένους τραπεζικούς ομίλους. 3. Σύμφωνα με το άρθρο 113 παράγραφος 7 του CRR, η ΕΚΤ μπορεί να χορηγεί σε πιστωτικά ιδρύματα άδεια εφαρμογής στάθμισης κινδύνου 0% στα ανοίγματά τους έναντι αντισυμβαλλομένων που αποτελούν μέλη του ίδιου θεσμικού 1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της , σ. 1). συστημάτων προστασίας για σκοπούς προληπτικής εποπτείας Οδηγός 1

3 συστήματος προστασίας, με εξαίρεση τα ανοίγματα που οδηγούν σε κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, πρόσθετα στοιχεία της κατηγορίας 1 και της κατηγορίας 2. Αυτό αποτελεί και την βασική παράμετρο επιλεξιμότητας ενός θεσμικού συστήματος προστασίας για σκοπούς προληπτικής εποπτείας. Ως άμεση συνέπεια της χορήγησης άδειας δυνάμει του άρθρου 113 παράγραφος 7, τα ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιούν μόνιμα την «τυποποιημένη προσέγγιση» για τα παραπάνω ανοίγματα σύμφωνα με το άρθρο 150 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του CRR. Επιπλέον, τα εν λόγω ανοίγματα εξαιρούνται από την εφαρμογή του άρθρου 395 παράγραφος 1 του CRR σχετικά με τα όρια για μεγάλα ανοίγματα. Ακόμη, η εφαρμογή του άρθρου 113 παράγραφος 7 είναι μία από τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση των ακόλουθων πρόσθετων παρεκκλίσεων σε μέλη θεσμικού συστήματος προστασίας: απαλλαγή από την αφαίρεση τοποθετήσεων σε ίδια κεφάλαια σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 3 του CRR, απαλλαγή από την εφαρμογή των απαιτήσεων για την κάλυψη κινδύνων ρευστότητας σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 του CRR και (iii) εφαρμογή χαμηλότερου ποσοστού εκροής και υψηλότερου ποσοστού εισροής στον υπολογισμό της απαίτησης κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας (άρθρα 422 παράγραφος 8 και 425 παράγραφος 4 του CRR, σε συνδυασμό με τα άρθρα 29 και 34 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού σχετικά με την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας 2 ) Στο παρόν έγγραφο διαβούλευσης εξειδικεύεται ο τρόπος με τον οποίο η ΕΚΤ θα αξιολογεί τη συμμόρφωση ενός θεσμικού συστήματος προστασίας και των μελών του με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον CRR, ενόψει της χορήγησης άδειας κατά την έννοια του άρθρου 113 παράγραφος 7 του συγκεκριμένου κανονισμού. Αυτά τα κριτήρια αξιολόγησης θα χρησιμοποιούν οι μεικτές εποπτικές ομάδες (ΜΕΟ) κατά την αξιολόγηση μεμονωμένων αιτημάτων σημαντικών ιδρυμάτων που αποτελούν μέλη θεσμικού συστήματος προστασίας. 5. Τα κριτήρια αξιολόγησης δεν εισάγουν νέες κανονιστικές απαιτήσεις ούτε και θα πρέπει να ερμηνεύονται ως νομικά δεσμευτικοί κανόνες. Απλώς παρέχουν πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΚΤ θα αξιολογεί τις αιτήσεις στο πλαίσιο του άρθρου 113 παράγραφος 7. Η τελική απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο θα λαμβάνεται κατά περίπτωση και θα βασίζεται σε ολιστική ανάλυση που θα περιλαμβάνει όλες τις πτυχές που καλύπτονται από τον CRR, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες αντλούμενες από τη συνεχή εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων που αποτελούν μέλη του θεσμικού συστήματος προστασίας. Στο 2 3 Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 όσον αφορά την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας για τα πιστωτικά ιδρύματα. Η προσέγγιση της ΕΚΤ όσον αφορά την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών αποτυπώνεται στο σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο, το οποίο υποβλήθηκε προς δημόσια διαβούλευση στις 11 Νοεμβρίου συστημάτων προστασίας για σκοπούς προληπτικής εποπτείας Οδηγός 2

4 πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης και προς διευκόλυνση της επικοινωνίας με τις εποπτικές αρχές (την ΕΚΤ και, εφόσον μέλη του θεσμικού συστήματος προστασίας είναι λιγότερο σημαντικά ιδρύματα, τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ)), τα μέλη του θεσμικού συστήματος προστασίας θα πρέπει να προτείνουν έναν μόνο υπεύθυνο επικοινωνίας. 6. Πριν από τη διενέργεια λεπτομερούς εποπτικής αξιολόγησης με βάση τα στοιχεία α) έως θ) του άρθρου 113 παράγραφος 7 του CRR, η ΕΚΤ θα αξιολογεί κατά πόσον το θεσμικό σύστημα προστασίας μπορεί να παρέχει επαρκή στήριξη σε περίπτωση που μέλος του αντιμετωπίζει έντονους χρηματοοικονομικούς περιορισμούς σε σχέση με τη ρευστότητα ή/και τη φερεγγυότητα. Στο άρθρο 113 παράγραφος 7 του CRR δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένο χρονικό σημείο κατά το οποίο πρέπει να παρέχεται στήριξη για την εξασφάλιση της ρευστότητας και της φερεγγυότητας προκειμένου να αποτρέπεται το ενδεχόμενο απώλειας της φερεγγυότητας. Θεωρείται ότι συντρέχει περίπτωση παρέμβασης του θεσμικού συστήματος προστασίας όταν, αφού ληφθούν υπόψη το σχέδιο ανάκαμψης του ιδρύματος και λοιπές σχετικές συνθήκες, διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν βάσιμες προοπτικές αποφυγής της πτώχευσης του ιδρύματος με εναλλακτικά μέτρα του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα των μέτρων ανάκαμψης που προβλέπει το σχέδιο. Οι συμβατικές ρυθμίσεις του θεσμικού συστήματος προστασίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα μέτρων, διαδικασιών και μηχανισμών που συνθέτουν το πλαίσιο λειτουργίας του. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει σειρά άμεσα διαθέσιμων μέτρων, λιγότερο παρεμβατικών, όπως η στενότερη παρακολούθηση των μελών του θεσμικού συστήματος προστασίας με βάση σχετικούς δείκτες, ή και πιο σημαντικών, ανάλογα με την επικινδυνότητα των μελών και τη σοβαρότητα των χρηματοοικονομικών τους περιορισμών, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης κεφαλαιακής στήριξης και παροχής ρευστότητας. Το θεσμικό σύστημα προστασίας θα πρέπει με προληπτικές και έγκαιρες παρεμβάσεις να εξασφαλίζει ότι τα μέλη συμμορφώνονται σε μόνιμη βάση με τις κανονιστικές απαιτήσεις για τα ίδια κεφάλαια, γεγονός που τους επιτρέπει να συνεχίζουν να λειτουργούν με ορθό και συνετό τρόπο. 7. Ο τρόπος με τον οποίο καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης στο παρόν έγγραφο διαβούλευσης αντικατοπτρίζει τη δομή του άρθρου 113 παράγραφος 7 του CRR. Επομένως, τα κριτήρια αξιολόγησης θα πρέπει να ερμηνεύονται σε συνδυασμό με το κείμενο του CRR. 8. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο νοούνται όπως στον CRR, στην οδηγία (ΕΕ) 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συστημάτων προστασίας για σκοπούς προληπτικής εποπτείας Οδηγός 3

5 Συμβουλίου (CRD IV) 4, και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου (κανονισμός για τον ΕΕΜ) Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται η προσέγγιση που θα ακολουθεί η ΕΚΤ κατά την άσκηση των εποπτικών της καθηκόντων. Ωστόσο, εάν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις συντρέχουν λόγοι που δικαιολογούν παρέκκλιση από αυτά τα κριτήρια, η ΕΚΤ έχει την εξουσία να λαμβάνει σχετική απόφαση, εφόσον αυτή στηρίζεται σε σαφείς και επαρκείς λόγους. Το σκεπτικό αυτής της απόφασης παρέκκλισης από την καθιερωμένη προσέγγιση πρέπει επίσης να είναι συμβατό με τις γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου και ειδικότερα με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της αναλογικότητας και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των εποπτευόμενων οντοτήτων. Αυτό συνάδει με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία οι εσωτερικές κατευθύνσεις, όπως το παρόν έγγραφο, ορίζονται ως κανόνες συμπεριφοράς από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μπορούν να παρεκκλίνουν σε αιτιολογημένες περιπτώσεις Η ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί τα κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζονται στο παρόν έγγραφο, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τυχόν μεταβολές του νομοθετικού πλαισίου ή συγκεκριμένων συνθηκών, καθώς και η έκδοση συγκεκριμένων κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ενδέχεται να ρυθμίζουν με διαφορετικό τρόπο συγκεκριμένο ζήτημα πολιτικής. Τυχόν μεταβολές θα δημοσιοποιούνται και θα λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις προαναφερθείσες αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης. 11. Η ΕΚΤ είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική και συνεπή λειτουργία του ΕΕΜ και, στο πλαίσιο των καθηκόντων επίβλεψης που έχει αναλάβει, θα πρέπει να διασφαλίζει τη συνέπεια των εποπτικών αποτελεσμάτων. Καθώς τα μέλη των συστημάτων θεσμικής προστασίας κατά κανόνα περιλαμβάνουν σημαντικά και λιγότερο σημαντικά ιδρύματα, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η συνεπής μεταχείριση των εν λόγω μελών σε όλες τις χώρες του ΕΕΜ. Για τα θεσμικά συστήματα προστασίας τα μέλη των οποίων περιλαμβάνουν σημαντικά και λιγότερο σημαντικά ιδρύματα είναι σημαντικό, τόσο η ΕΚΤ όσο και οι ΕΑΑ, που Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της , σ. 63). Βλ. τη σκέψη 209 της απόφασης του Δικαστηρίου της ΕΕ της 28ης Ιουνίου 2005 στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-189/02, C-202/02, C-205/02 έως C-208/02 και C-213/02: «Το Δικαστήριο έχει ήδη κρίνει, αποφαινόμενο σχετικά με μέτρα εσωτερικής τάξεως ληφθέντα από τη διοίκηση, ότι τα μέτρα αυτά, ναι μεν δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται ως κανόνας δικαίου τον οποίο οφείλει να τηρεί σε κάθε περίπτωση η διοίκηση, πλην όμως περιέχουν κανόνα συμπεριφοράς που υποδεικνύει την ακολουθητέα τακτική, από την οποία η διοίκηση δεν μπορεί να παρεκκλίνει σε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση χωρίς να προσδιορίσει τους σχετικούς λόγους που πρέπει να συμβιβάζονται με την αρχή της ίσης μεταχειρίσεως. Τέτοια μέτρα συνιστούν, επομένως, πράξη γενικής ισχύος, το παράνομο της οποίας μπορούν να προβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι κοινοτικοί υπάλληλοι προς στήριξη προσφυγής στρεφόμενης κατά ατομικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί βάσει των μέτρων αυτών.» συστημάτων προστασίας για σκοπούς προληπτικής εποπτείας Οδηγός 4

6 είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των σημαντικών και των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων αντίστοιχα, να χρησιμοποιούν ανάλογα κριτήρια αξιολόγησης. Επιπλέον, για τα θεσμικά συστήματα προστασίας τα μέλη των οποίων περιλαμβάνουν αποκλειστικά λιγότερο σημαντικά ιδρύματα συνιστάται η χρήση παρόμοιων κριτηρίων αξιολόγησης, χάριν συνέπειας. Σε συνεργασία και συμφωνία με τις ΕΑΑ, τα κριτήρια αξιολόγησης που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο διαβούλευσης θα επεκταθούν στην εποπτεία των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων από τις ΕΑΑ. 12. Οι αποφάσεις της αρμόδιας αρχής για χορήγηση άδειας κατά την έννοια του άρθρου 113 παράγραφος 7 του CRR αφορούν μεμονωμένα ιδρύματα που αποτελούν μέλη θεσμικού συστήματος προστασίας. Για τα θεσμικά συστήματα προστασίας των οποίων τα μέλη περιλαμβάνουν σημαντικά και λιγότερο σημαντικά ιδρύματα, θα θεσπιστεί διαδικασία διασφάλισης επαρκούς συντονισμού και διαβούλευσης μεταξύ της ΕΚΤ και των ΕΑΑ, που είναι οι αρμόδιες αρχές για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα ως άνω συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων για πρόσθετες απαλλαγές ή παρεκκλίσεις. Ο συντονισμός μεταξύ της ΕΚΤ και των ΕΑΑ θα διασφαλίζεται επίσης σε σχέση με τη συνεχή παρακολούθηση των θεσμικών συστημάτων προστασίας. 13. Αυτά τα κριτήρια αξιολόγησης θα περιληφθούν στον οδηγό της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο ο οποίος υποβλήθηκε προς δημόσια διαβούλευση στις 11 Νοεμβρίου 2015 και αναμένεται να οριστικοποιηθεί σύντομα. συστημάτων προστασίας για σκοπούς προληπτικής εποπτείας Οδηγός 5

7 2 Κριτήρια αξιολόγησης στο πλαίσιο του άρθρου 113 παράγραφος 7 του CRR Σε αυτήν την ενότητα καθορίζονται τα συγκεκριμένα κριτήρια που σκοπεύει να εφαρμόζει η ΕΚΤ κατά την αξιολόγηση μεμονωμένων αιτήσεων για τη χορήγηση της άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 113 παράγραφος 7 του CRR από εποπτευόμενα πιστωτικά ιδρύματα που αποτελούν μέλη θεσμικού συστήματος προστασίας. Η ΕΚΤ θα χορηγεί κατά περίπτωση σε ιδρύματα άδεια για τη μη εφαρμογή των απαιτήσεων του άρθρου 113 παράγραφος 1 του CRR στα ανοίγματά τους έναντι αντισυμβαλλομένων με τους οποίους έχουν συνομολογήσει θεσμικό σύστημα προστασίας και για την εφαρμογή μηδενικού συντελεστή στάθμισης κινδύνου σε αυτά τα ανοίγματα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 113 παράγραφος 7 του CRR. Για τους σκοπούς αυτής της αξιολόγησης, η ΕΚΤ θα εξετάζει τους ακόλουθους παράγοντες. Σύμφωνα με το άρθρο 113 παράγραφος 7 στοιχείο α) σε συνδυασμό με το άρθρο 113 παράγραφος 6 στοιχεία α) και δ) του CRR, η ΕΚΤ θα εξακριβώνει κατά πόσον: ο αντισυμβαλλόμενος είναι ίδρυμα, χρηματοδοτικό ίδρυμα ή επιχείρηση παροχής επικουρικών υπηρεσιών που υπόκειται σε καθεστώς προληπτικής εποπτείας τα μέλη του θεσμικού συστήματος προστασίας που ζητούν άδεια είναι εγκατεστημένα στο ίδιο κράτος μέλος. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης της συμμόρφωσης με την προϋπόθεση του άρθρου 113 παράγραφος 7 στοιχείο α) σε συνδυασμό με το άρθρο 113 παράγραφος 6 στοιχείο ε) του CRR, ότι δηλαδή δεν υπάρχει κανένα τρέχον ή προβλεπόμενο ουσιώδες πρακτικό ή νομικό κώλυμα για την άμεση μεταβίβαση ιδίων κεφαλαίων ή την εξόφληση υποχρεώσεων προς το ίδρυμα: θα πρέπει να εφαρμόζονται κατ' αναλογία τα κριτήρια αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του άρθρου 7 παράγραφος 1 του CRR σχετικά με την παρέκκλιση θυγατρικής 7 7 Βλ. σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο, Κεφάλαιο 1.3 Απαλλαγές από την εφαρμογή κεφαλαιακών απαιτήσεων (άρθρο 7 του CRR), σελίδα 6 και επόμενες. ( discretions_guide.el.pdf?7cc8a1b9b6fa864a131466cbf86dccf0) συστημάτων προστασίας για σκοπούς προληπτικής εποπτείας Οδηγός 6

8 θα λαμβάνονται υπόψη τυχόν παλαιότερες ενδείξεις σχετικά με τη ροή κεφαλαίων μεταξύ των μελών του θεσμικού συστήματος προστασίας οι οποίες καταδεικνύουν τη δυνατότητα ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων ή εξόφλησης υποχρεώσεων (iii) ο διαμεσολαβητικός από άποψη διαχείρισης κινδύνων ρόλος και ευθύνη του θεσμικού συστήματος προστασίας να παρέχει κεφάλαια για να στηρίξει μέλη του που αντιμετωπίζουν προβλήματα θεωρούνται ουσιώδους σημασίας. Κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την προϋπόθεση του άρθρου 113 παράγραφος 7 στοιχείο β) του CRR, ότι δηλαδή ισχύουν ρυθμίσεις οι οποίες εξασφαλίζουν ότι το θεσμικό σύστημα προστασίας είναι σε θέση να παρέχει την υποστήριξη βάσει των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει με πόρους που θα του διατίθενται έγκαιρα, η ΕΚΤ θα εξακριβώνει κατά πόσον: οι ρυθμίσεις του θεσμικού συστήματος προστασίας περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα μέτρων, διαδικασιών και μηχανισμών που συνθέτουν το πλαίσιο λειτουργίας του. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει σειρά διαθέσιμων ενεργειών, από λιγότερο παρεμβατικά μέτρα μέχρι πιο σημαντικά μέτρα ανάλογα με την επικινδυνότητα των μελών και τη σοβαρότητα των χρηματοοικονομικών τους περιορισμών, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης κεφαλαιακής στήριξης και παροχής ρευστότητας η δομή διακυβέρνησης του θεσμικού συστήματος προστασίας και η διαδικασία λήψης αποφάσεων για μέτρα στήριξης επιτρέπουν την έγκαιρη παροχή στήριξης (iii) το θεσμικό σύστημα προστασίας δεσμεύεται ξεκάθαρα ότι θα παρέχει στήριξη όταν, παρά την προηγηθείσα παρακολούθηση κινδύνων και τα μέτρα έγκαιρης παρέμβασης, ένα μέλος του βρίσκεται ή είναι πιθανό να βρεθεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή έλλειψης ρευστότητας. Το θεσμικό σύστημα προστασίας δεν θα πρέπει να μπορεί να αρνηθεί την παροχή στήριξης εάν αυτή η άρνηση ενδέχεται να οδηγήσει στην απώλεια της φερεγγυότητας ενός εκ των μελών του. Επιπλέον, το θεσμικό σύστημα προστασίας θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα μέλη συμμορφώνονται σε μόνιμη βάση με τις κανονιστικές απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και ρευστότητας (iv) το θεσμικό σύστημα προστασίας διενεργεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (τουλάχιστον σε ετήσια βάση) για τον ποσοτικό προσδιορισμό δυνητικών μέτρων κεφαλαιακής στήριξης και ενίσχυσης της ρευστότητας (v) η δυνατότητα του θεσμικού συστήματος προστασίας να απορροφά κινδύνους (η οποία συνίσταται σε καταβεβλημένα κεφάλαια και πιθανές εκ συστημάτων προστασίας για σκοπούς προληπτικής εποπτείας Οδηγός 7

9 των υστέρων εισφορές) επαρκεί για την κάλυψη πιθανών μέτρων στήριξης των μελών του (vi) έχει δημιουργηθεί εκ των προτέρων ταμείο που εξασφαλίζει ότι το θεσμικό σύστημα προστασίας διαθέτει κεφάλαια για την παροχή στήριξης με πόρους που θα τίθενται έγκαιρα στη διάθεσή του, και α) οι εισφορές στα ταμεία που έχουν δημιουργηθεί εκ των προτέρων ακολουθούν ένα σαφώς καθορισμένο πλαίσιο β) τα κεφάλαια επενδύονται μόνο σε ρευστά και ασφαλή περιουσιακά στοιχεία τα οποία μπορούν να ρευστοποιηθούν ανά πάσα στιγμή και των οποίων η αξία δεν εξαρτάται από τη φερεγγυότητα και τη θέση ρευστότητας των μελών του θεσμικού συστήματος προστασίας και των θυγατρικών τους γ) ο ελάχιστος στόχος σχετικά με το ύψος των κεφαλαίων που είναι εκ των προτέρων διαθέσιμα προσδιορίζεται με βάση άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων μέτριας/μεγάλης έντασης δ) έχει προσδιοριστεί επαρκές κατώτατο όριο/ελάχιστο ύψος για τα κεφάλαια που είναι εκ των προτέρων διαθέσιμα ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία διαθεσιμότητα των κεφαλαίων. Το άρθρο 113 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του CRR προβλέπει ότι το θεσμικό σύστημα προστασίας πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα και ομοιόμορφα διατυπωμένα συστήματα για τον έλεγχο και την κατάταξη του κινδύνου (που παρέχουν πλήρη εικόνα των καταστάσεων κινδύνου όλων των μεμονωμένων μελών και του θεσμικού συστήματος προστασίας στο σύνολό του) με αντίστοιχες δυνατότητες παρέμβασης και ότι τα συστήματα αυτά πρέπει να ελέγχουν κατά τον δέοντα τρόπο τα ανοίγματα σε αθέτηση σύμφωνα με το άρθρο 178 παράγραφος 1 του CRR. Κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με αυτήν την προϋπόθεση, η ΕΚΤ θα εξετάζει κατά πόσον: τα μέλη του θεσμικού συστήματος προστασίας είναι υποχρεωμένα να παρέχουν στον κύριο φορέα που είναι υπεύθυνος για τη διαχείρισή του επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση κινδύνου τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα ίδια κεφάλαια και τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων τους υπάρχουν κατάλληλες ροές δεδομένων και πληροφοριακά συστήματα (iii) ο κύριος φορέας που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του θεσμικού συστήματος προστασίας ορίζει ομοιόμορφα πρότυπα και μεθοδολογίες για το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων που πρέπει να εφαρμόζουν τα μέλη του θεσμικού συστήματος προστασίας (iv) υπάρχει κοινός ορισμός των κινδύνων σε επίπεδο θεσμικού συστήματος προστασίας, οι ίδιες κατηγορίες κινδύνων παρακολουθούνται σε όλα τα συστημάτων προστασίας για σκοπούς προληπτικής εποπτείας Οδηγός 8

10 ιδρύματα και για την ποσοτικοποίηση των κινδύνων χρησιμοποιείται το ίδιο επίπεδο εμπιστοσύνης και ο ίδιος χρονικός ορίζοντας (v) τα συστήματα που διαθέτει το θεσμικό σύστημα προστασίας για την παρακολούθηση και την κατάταξη των κινδύνων κατατάσσουν τα μέλη του με βάση την κατάσταση κινδύνου τους σε διαφορετικές κατηγορίες τις οποίες ορίζει το ίδιο το θεσμικό σύστημα προκειμένου να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη παρέμβαση (vi) το θεσμικό σύστημα προστασίας έχει τη δυνατότητα επηρεασμού της κατάστασης κινδύνου των μελών του μέσω της έκδοσης οδηγιών, συστάσεων, κ.λπ., π.χ. για τον περιορισμό ορισμένων δραστηριοτήτων ή για να απαιτήσει να μειωθούν ορισμένοι κίνδυνοι. Κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την προϋπόθεση του άρθρου 113 παράγραφος 7 στοιχείο δ) του CRR, ότι δηλαδή το θεσμικό σύστημα προστασίας συντάσσει τη δική του έκθεση κατάστασης κινδύνου που κοινοποιείται στα μεμονωμένα μέλη, η ΕΚΤ θα εξετάζει κατά πόσον: το θεσμικό σύστημα προστασίας αξιολογεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους κινδύνους και τις ευπάθειες του τομέα στον οποίο ανήκουν τα μέλη του τα αποτελέσματα των εκθέσεων κινδύνου που συντάσσονται από τον κύριο φορέα που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του θεσμικού συστήματος προστασίας συνοψίζονται σε αναφορά ή άλλο έγγραφο και διανέμονται στα μέλη του θεσμικού συστήματος προστασίας λίγο μετά την οριστικοποίησή τους (iii) τα επιμέρους μέλη ενημερώνονται για την κατάταξή τους με βάση την εγγενή επικινδυνότητά τους όπως προβλέπει το άρθρο 113 παράγραφος 7 στοιχείο γ). Σύμφωνα με το άρθρο 113 παράγραφος 7 στοιχείο ε) του CRR, το θεσμικό σύστημα προστασίας πρέπει να συντάσσει και να δημοσιεύει ετησίως είτε ενοποιημένη έκθεση που περιλαμβάνει τον ισολογισμό, τους λογαριασμούς εσόδων-εξόδων, την έκθεση της κατάστασης και την έκθεση της κατάστασης κινδύνου σχετικά με το θεσμικό σύστημα προστασίας στο σύνολό του είτε έκθεση που περιλαμβάνει τον συνολικό ισολογισμό, τους συνολικούς λογαριασμούς εσόδων-εξόδων, την έκθεση της κατάστασης και την έκθεση της κατάστασης κινδύνου σχετικά με το θεσμικό σύστημα προστασίας στο σύνολό του. Κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με αυτήν την προϋπόθεση, η ΕΚΤ θα εξακριβώνει κατά πόσον: η ενοποιημένη ή συνολική έκθεση ελέγχεται από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή με βάση το σχετικό λογιστικό πλαίσιο και, εφόσον απαιτείται, τη μέθοδο άθροισης ο εξωτερικός ελεγκτής απαιτείται να παρέχει ελεγκτική γνώμη συστημάτων προστασίας για σκοπούς προληπτικής εποπτείας Οδηγός 9

11 (iii) όλα τα μέλη του θεσμικού συστήματος προστασίας, οι θυγατρικές όλων των μελών του θεσμικού συστήματος προστασίας, τυχόν διαμεσολαβητικές δομές όπως εταιρείες συμμετοχών και η ειδική οντότητα που διευθύνει το ίδιο το θεσμικό σύστημα προστασίας (εάν είναι νομική οντότητα) περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της ενοποίησης/άθροισης (iv) σε περιπτώσεις όπου το θεσμικό σύστημα προστασίας συντάσσει έκθεση η οποία περιλαμβάνει συνολικό ισολογισμό και συνολικούς λογαριασμούς εσόδων-εξόδων, η μέθοδος άθροισης μπορεί να διασφαλίζει ότι εξαλείφονται όλα τα ανοίγματα εντός του ιδίου ομίλου. Σύμφωνα με το άρθρο 113 παράγραφος 7 στοιχείο στ) του CRR, η ΕΚΤ θα εξακριβώνει κατά πόσον: το κείμενο της σύμβαση ή της θεσμικής ρύθμισης περιλαμβάνει διάταξη σύμφωνα με την οποία τα μέλη του θεσμικού συστήματος προστασίας υποχρεούνται να δώσουν προειδοποίηση τουλάχιστον 24 μηνών εάν επιθυμούν να αποχωρήσουν από το σύστημα. Σύμφωνα με το άρθρο 113 παράγραφος 7 στοιχείο ζ) του CRR, πρέπει να εξαλείφεται η πολλαπλή χρήση στοιχείων επιλέξιμων για τον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων (εφεξής «πολλαπλός υπολογισμός») καθώς και οποιαδήποτε αθέμιτη δημιουργία ιδίων κεφαλαίων μεταξύ μελών του θεσμικού συστήματος προστασίας. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης της συμμόρφωσης με αυτήν την απαίτηση, η ΕΚΤ θα εξακριβώνει κατά πόσον: ο εξωτερικός ελεγκτής που είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της ενοποιημένης ή συνολικής χρηματοοικονομικής έκθεσης είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ότι έχει εξαλειφθεί ο πολλαπλός υπολογισμός, καθώς και οποιαδήποτε αθέμιτη δημιουργία ιδίων κεφαλαίων μεταξύ μελών του θεσμικού συστήματος προστασίας οποιαδήποτε συναλλαγή μελών του θεσμικού συστήματος προστασίας έχει οδηγήσει σε αθέμιτη δημιουργία ιδίων κεφαλαίων σε μεμονωμένο, υποενοποιημένο ή ενοποιημένο επίπεδο. Η αξιολόγηση της ΕΚΤ όσον αφορά τη συμμόρφωση με την προϋπόθεση του άρθρου 113 παράγραφος 7 στοιχείο η) του CRR, ότι δηλαδή το θεσμικό σύστημα προστασίας πρέπει να βασίζεται στην ευρεία συμμετοχή πιστωτικών ιδρυμάτων με ως επί το πλείστον ομοιογενή επιχειρησιακή μορφή, θα βασίζεται στα εξής: το θεσμικό σύστημα προστασίας θα πρέπει να έχει επαρκή μέλη (μεταξύ των εν δυνάμει επιλέξιμων προς συμμετοχή ιδρυμάτων) για την κάλυψη τυχόν μέτρων στήριξης που ενδέχεται να χρειαστεί να εφαρμόσει τα κριτήρια προς εξέταση στο πλαίσιο της αξιολόγησης του επιχειρηματικού προφίλ είναι τα ακόλουθα: το επιχειρηματικό μοντέλο, η συστημάτων προστασίας για σκοπούς προληπτικής εποπτείας Οδηγός 10

12 επιχειρηματική στρατηγική, η νομική μορφή, το μέγεθος, οι πελάτες, ο περιφερειακός χαρακτήρας, τα προϊόντα, η δομή χρηματοδότησης, οι κατηγορίες σημαντικών κινδύνων, οι συμφωνίες συνεργασίας όσον αφορά τις πωλήσεις και οι συμφωνίες παροχής υπηρεσιών με άλλα μέλη του θεσμικού συστήματος προστασίας, κ.λπ. (iii) τα διαφορετικά επιχειρηματικά προφίλ των μελών του θεσμικού συστήματος προστασίας θα πρέπει να επιτρέπουν την παρακολούθηση και την κατάταξη των καταστάσεων κινδύνου τους χρησιμοποιώντας τα ομοιόμορφα διατυπωμένα συστήματα που διαθέτει το θεσμικό σύστημα προστασίας (άρθρο 113 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του CRR) (iv) Οι τομείς του θεσμικού συστήματος προστασίας συχνά βασίζονται στη συνεργασία, δηλαδή τα κεντρικά ιδρύματα και τα λοιπά εξειδικευμένα ιδρύματα του δικτύου παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες σε άλλα μέλη του θεσμικού συστήματος προστασίας. Κατά την αξιολόγηση της ομοιομορφίας των επιχειρηματικών προφίλ, η ΕΚΤ θα εξετάζει τον βαθμό στον οποίο οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των μελών του θεσμικού συστήματος προστασίας σχετίζονται με το δίκτυο του συστήματος (προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται σε τοπικές τράπεζες, παροχή υπηρεσιών σε κοινούς πελάτες, δραστηριότητες στις αγορές κεφαλαίων, κ.λπ.). συστημάτων προστασίας για σκοπούς προληπτικής εποπτείας Οδηγός 11

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.11.2016 L 306/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1994 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Οδηγός. όσον αφορά την προσέγγιση σχετικά με την αναγνώριση των θεσμικών συστημάτων προστασίας για σκοπούς προληπτικής εποπτείας

Δημόσια διαβούλευση. Οδηγός. όσον αφορά την προσέγγιση σχετικά με την αναγνώριση των θεσμικών συστημάτων προστασίας για σκοπούς προληπτικής εποπτείας Δημόσια διαβούλευση Οδηγός όσον αφορά την προσέγγιση σχετικά με την αναγνώριση των θεσμικών συστημάτων προστασίας για σκοπούς προληπτικής εποπτείας Ιούλιος 2016 1 Εισαγωγή 1. Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο

Οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο Οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο Μάρτιος 2016 Περιεχόμενα Ενότητα Ι Επισκόπηση του οδηγού σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ]

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] EL ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] σχετικά με κοινές προδιαγραφές για την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. όσον αφορά σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο

Δημόσια διαβούλευση. όσον αφορά σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο Νοέμβριος 2015 Περιεχόμενα Ενότητα Ι Επισκόπηση του οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο. Ενοποιημένη έκδοση

Οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο. Ενοποιημένη έκδοση Οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο Ενοποιημένη έκδοση Νοέμβριος 2016 Περιεχόμενα Ενότητα Ι Επισκόπηση του οδηγού σχετικά με την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 101/156 13.4.2017 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/697 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά σχέδιο κατευθυντήριας γραμμής και σχέδιο σύστασης σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά λιγότερο σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014 EBA/GL/2014/09 22 Σεπτεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές για τα είδη προσομοιώσεων, ελέγχων ή ασκήσεων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων στήριξης δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 4 στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση Μάιος 2016

Δημόσια διαβούλευση Μάιος 2016 όσον αφορά σχέδιο συμπληρώματος του οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο Μάιος 2016 Εισαγωγή (1) Το παρόν έγγραφο διαβούλευσης καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2017

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2017 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9885/17 EF 114 ECOFIN 488 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/31.10.2017 Θέμα: Άσκηση των δικαιωμάτων και των διακριτικών ευχερειών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26 ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.8.2015 COM(2015) 388 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ on the rules governing the levels of application of banking prudential requirements

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις. 1 Τι είναι τράπεζα; Και γιατί οι τράπεζες χρειάζονται άδεια λειτουργίας;

Δημόσια διαβούλευση. Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις. 1 Τι είναι τράπεζα; Και γιατί οι τράπεζες χρειάζονται άδεια λειτουργίας; Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά τον οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης και τον οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2017 L 141/21 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/935 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 62/4 5.3.2018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/318 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Φεβρουαρίου 2018 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πραγματικές περιστάσεις που συνιστούν ουσιαστική απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 78/60 24.3.2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/445 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ της 14ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο (ΕΚΤ/2016/4) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα του οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο

Συμπλήρωμα του οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο Συμπλήρωμα του οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο Αύγουστος 2016 Εισαγωγή (1) Το παρόν έγγραφο καθορίζει την προσέγγιση της ΕΚΤ όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 111/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 111/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 111/31.01.2017 Θέμα: Ερμηνεία των διαφόρων περιστάσεων όπου ένα ίδρυμα θεωρείται ότι τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας για την εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/23.1.2018 Θέμα: Εξειδίκευση των προϋποθέσεων για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης ομίλου του εσωτερικού άρθρου 14 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση November 2015

Δημόσια διαβούλευση November 2015 Δημόσια διαβούλευση αναφορικά με σχέδιο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο November 2015 EL ECB-RESTRICTED

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/06 18 Ιουλίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια ανάκαμψης 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Υποχρέωση σε ατοµική βάση. 12. (1) Οι τράπεζες πρέπει να συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 66 αναφορικά µε την εσωτερική διακυβέρνηση, και 19 αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/14 23 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/31.01.2017 ΘΕΜΑ: Ουσιώδης, αποκλειστικός και εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών και συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/76 25.4.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/656 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται σε πιστωτικά ιδρύματα να συμπεριλαμβάνουν στο

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές για τη σχέση μεταξύ της ακολουθίας απομείωσης και μετατροπής που ορίζεται στην οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση και τον κανονισμό/την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί ένας αποδέκτης να ασκεί τις δραστηριότητες που του

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/01 21/06/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση του δείκτη κάλυψης ρευστότητας για τη συμπλήρωση της δημοσιοποίησης στοιχείων διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 3.4.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 98/3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με το πλαίσιο συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 89/647/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την αναγνώριση από τις εποπτικές αρχές των συµβάσεων ανανέωσης οφειλής

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον συντελεστή μετατροπής του χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο κατά την αναδιάρθρωση παθητικού 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2016 COM(2016) 856 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή απομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/REC/2017/02 26/01/2018 ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων Καθεστώς των συστάσεων 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει συστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 12.3.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/23 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Α. Γενικά Η ταχεία ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών στη δεκαετία του 1990 οδήγησε στη δημιουργία χρηματοπιστωτικών ομίλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2017 COM(2017) 661 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την επανεξέταση των άρθρων 13, 18 και 45 όσον αφορά τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ. Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών. Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017

ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ. Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών. Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017 DANIELE NOUY Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017 Δημόσιο έγγραφο κατευθύνσεων σχετικά με πληροφορίες όσον

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Μαΐου 2014 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ (έναρξη ισχύος 3 Μαΐου 2016) Στο παρόν καταστατικό επιθεώρησης η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) καθορίζει τον σκοπό, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 11/44 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/63 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Οκτωβρίου 2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εκ των προτέρων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ. Άρθρο 1

Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ. Άρθρο 1 Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Άρθρο 1 Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των διατάξεων της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ της 16ης Νοεμβρίου 2011 «για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο. Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR)

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο. Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR) στις ΑΕΠΕΥ Καθηγητής Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Νοέμβριος 2013 1 Ι. Γενικά Στις 26

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.11.2011 COM(2011) 819 τελικό 2011/0385 (COD)C7-0449/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοριοποίηση πελατών

Κατηγοριοποίηση πελατών Σελίδα 1 Κατηγοριοποίηση πελατών Η Εταιρία προβαίνει προέβη στην απαιτούμενη από το ν. 3606/2007 κατηγοριοποίηση του συνόλου των Πελατών της σε τρεις κατηγορίες. Ο ν. 3606/2007 ορίζει τρεις κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ L 40/72 17.2.2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/274 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν την παροχή στοιχείων αξιολόγησης της επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές JC/GL/2014/01 22 Δεκεμβρίου 2014 Κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών όσον αφορά τη συνέπεια των συμφωνιών εποπτικού συντονισμού για χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.1.2015 L 15/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/81 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 περί ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2015.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Συνήθεις ερωτήσεις. 1 Τι είναι η ICAAP και η ILAAP;

Δημόσια διαβούλευση. Συνήθεις ερωτήσεις. 1 Τι είναι η ICAAP και η ILAAP; Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά τους οδηγούς της ΕΚΤ σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης της επάρκειας κεφαλαίου και της επάρκειας ρευστότητας (ICAAP και ILAAP) Συνήθεις ερωτήσεις 1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.1.2016 COM(2015) 685 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την επίδραση του αναθεωρημένου Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (OTHER SYSTEMICALLY

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 17065/14 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: EF 363 ECOFIN 1209 DRS 177 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαπίστωση του πότε η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων υπό συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας μπορεί να έχει δυσμενείς

Διαβάστε περισσότερα