ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 16917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορι ποσότητας δικαιωμάτων εκπομπής αε ρίων θερμοκηπίου από την Αποθήκη Νεοεισερχο μένων για την περίοδο διαθέσιμων για δημοπράτηση και διαδικασία και όροι δημοπρά τησης αυτών... 1 Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για την προμή θεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ από τα Νοσοκομεία του ΕΣΥΚΑ Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για την προμή θεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ από τα Νοσοκομεία του ΕΣΥΚΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Καθορι ποσότητας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου από την Αποθήκη Νεοεισερχομένων για την περίοδο διαθέσιμων για δημοπράτηση και διαδικασία και όροι δημοπράτησης αυτών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 «Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ.» (Α /136) και τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (παρ. 1ζ και 2) του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δι καίου«(α /34) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρ. Τράπε ζας Επενδύσεων κ.λπ.«(α /70) και του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (Α /101). 2. Τις διατάξεις του ν. 2205/1994 «Κύρωση της Σύμβα σης Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές» (Α /60). 3. Tις διατάξεις των άρθρων δευτέρου και τρίτου του ν. 3017/2002 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος» (Α /117). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α /160). 5. Τις διατάξεις του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 και 96/61 κ.λ.π.» (Α /91). 6. Τον Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286/ ) «Απελευ θέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει. 7. Τον Ν.3468/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 129/ ) για την παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ Α 85/ ). 8. Τις διατάξεις του Ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύ ρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (Α 182) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου Τις διατάξεις του Ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση τη ανά πτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντι μετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλο ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Α 85). 10. Τις διατάξεις του ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οι κονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (Α /65) όπως εκάστοτε ισχύει. 11. Την αριθ /2632/2004 κοινή απόφαση Υπουρ γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω σης Οικονομίας και Οικονομικών Ανάπτυξης Περι βάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ ΕΚ «σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαι ωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοι νότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου» (Β 1931), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 9267/468/2007 κοινή υπουργική απόφαση (Β 286). 12. Την υπ αριθμ. 5/ πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) «Εγκριση Εθνικού Προγράμματος μείωσης εκπομπών αερίων φαινομένου θερμοκηπίου ( ) σύμφωνα με το άρθρο τρίτο (παρ. 3) του ν. 3017/2002 (Α /117)» (Α 58).

2 16918 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 13. Την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «σχετι κά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εκτός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμ βουλίου» και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 11 (παρ. 2) αυτής. 14. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2216/2004 της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τυποποιημένο και ασφαλές σύστημα μητρώων δυνάμει της Οδηγί ας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της απόφασης αριθμ. 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 15. Την απόφαση της 29ης Νοεμβρίου 2006 της Ευρω παϊκής Επιτροπής «Σχετικά με το εθνικό σχέδιο κατα νομής δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου που κοινοποίησε η Ελλάδα σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (C (2006) 5610 τελικό της ). 16. Το υπ αριθμ / έγγραφο κοινοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΕΣΚΔΕ) αερίων θερμοκηπίου του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. προς τη Γενική Γραμ ματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας (ΜΕΑ) στις Βρυξέλλες. 17. Την υπ αριθ /2970/Ε102/2008 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών Ανάπτυξης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Κατανομής (ΕΣΚΔΕ) αερίων θερμοκηπίου περιόδου (ΦΕΚ 2575/Β ). 18. Την από επιστολή του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, σχε τικά με την αποδοχή των αναθεωρήσεων του Εθνικού Σχεδίου Κατανομής. 19. Την από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επι τροπής διά του υπογράφοντος Γενικού Διευθυντή Πε ριβάλλοντος, με την οποία διαπιστώνεται ότι το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής είναι συμβατό με το Παράρτημα ΧΙV του Κανονισμού (ΕΚ) 2216/ Την Ανακοίνωση της Επιτροπής: COM(2010) 796/ «Προς ένα ενισχυμένο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς για το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ». 21. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. 1) και 24 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α /137) και των άρθρων 9 και 13 του π.δ. 473/1985 «Καθορι και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α /157). 22. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (Α /98) 23. Την αριθ. 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β 2234). 24. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορι και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α /221). 25. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 4) του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορι των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποίηση του Π.Δ. 189/2009» (Α /56). 26. Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/2009 «Διορι Υπουρ γών και Υφυπουργών (Α /214/ ). 27. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/10 «Διορι Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α/154). 28. Την απόφαση του Πρωθυπουργού αα Υ271 «Καθο ρι αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Οι κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη» (ΦΕΚ 1595/Β). 29. Την υπ αριθμ 2672/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Καθο ρι αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών» (Β/2408). 30. Το εισηγητικό σημείωμα του Γραφείου Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Διεύθυνσης ΕΑΡΘ / ΥΠΕΚΑ (αρ. πρωτ / ) από το οποίο προκύπτει ο αριθμός των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερί ων θερμοκηπίου, τα οποία μπορούν να διατεθούν προς δημοπράτηση. 31. Την ανάγκη κατανομής των εσόδων από τις δη μοπρασίες των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμο κηπίου υπέρ του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφορών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ΑΕ) και υπέρ του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο», σύμφωνα με τον Ν. 3468/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 129/ ) όπως ισχύει. 32. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής H παρούσα Κοινή υπουργική απόφαση ορίζει την ποσότητα αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου που διατίθεται προς δημοπράτηση από καθώς και τους όρους και τη διαδικασία σύμφωνα με τους οποίους αυτά θα δημοπρατηθούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τα δικαιώματα από την Αποθήκη Νεοεισερχομένων της περιόδου Άρθρο 2 Ποσότητα, Ημερομηνίες δημοπράτησης (1) Το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Υπουργού Περιβάλ λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τη χρηματιστηριακή αγορά στην οποία δημοπρατούνται τα δικαιώματα εκπομπής αερί ων θερμοκηπίου, η οποία είναι νομίμως λειτουργούσα ρυθμιζόμενη αγορά, που εδρεύει στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος Μέλος, και προσφέρει τη δυνατότητα συναλ λαγών άμεσης παράδοσης (spot trading). (2) Η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων εκπομπών αερί ων θερμοκηπίου που διατίθεται προς δημοπράτηση για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2012 μέσω συναλλαγών άμεσης παράδοσης μπορεί να ανέλθει μέχρι τα δέκα εκατομμύρια ( ) δικαιώματα. (3) Η δημοπρασία της ανωτέρω ποσότητας διενεργεί ται σταδιακά, δηλαδή μία δημοπρασία ενός εκατομμυ ρίου ( ) δικαιωμάτων ανά μήνα από έως και Η δημοπρασία των δικαιωμάτων εκπομπής διενεργείται την τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα (τακτική δημοπρασία). (4) Σε περίπτωση που η δημοπράτηση δεν διενεργείται την τελευταία Τετάρτη του μήνα, προγραμματίζεται μια άλλη προς αντικατάσταση της μη διενεργηθείσας, σε ημερομηνία που ορίζεται από τον Υπουργό Περιβάλλο ντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και γνωστοποι είται στο εκάστοτε χρηματιστήριο.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (5) Έκτακτες δημοπρασίες μπορεί να πραγματοποιού νται κατόπιν σχετικής εντολής του Υπουργού Περιβάλ λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή όποιου άλ λου εξουσιοδοτείται ειδικά προς τούτο, σε ημερομηνία που γνωστοποιείται στο εκάστοτε χρηματιστήριο. (6) Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα τικής Αλλαγής κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας αρχής μπορεί να δώσει εντολή για προσωρινή ή οριστική δι ακοπή του προγράμματος δημοπρασιών. Άρθρο 3 Διαδικασία Δημοπράτησης (1) Η ακριβής διαδικασία με την οποία κάθε φορά εντέλλεται το εκάστοτε χρηματιστήριο να προχωρήσει σε διενέργεια δημοπρασίας, καθορίζεται στη σύμβαση που υπογράφεται από τον Υπουργό ΠΕΚΑ με τη συγκε κριμένη ρυθμιζόμενη αγορά. (2) Η δημοπρασία διεξάγεται με τη μέθοδο μοναδι κής τιμής με έναν κύκλο προσφοράς ανά δημοπρασία (uniform price, single round). (3) Η ελάχιστη ποσότητα προσφοράς είναι 500 δικαι ώματα. Υψηλότερες ποσότητες προσφοράς ισούνται με το ακέραιο πολλαπλάσιο της ελάχιστης ποσότητας προσφοράς. Η τιμή της προσφοράς αναφέρεται σε ευρώ με δύο δεκαδικά ψηφία. (4) Οι υποβληθείσες προσφορές κατατάσσονται ανά τιμή προσφοράς και στην περίπτωση των όμοιων τιμών προσφοράς σύμφωνα και με τον χρόνο υποβολής. Ξεκι νώντας από την υψηλότερη τιμή προσφοράς, οι ποσότη τες των δικαιωμάτων από κάθε προσφορά αθροίζονται. Η τιμή της προσφοράς στην οποία το άθροισμα των ποσοτήτων ικανοποιεί ή υπερβαίνει την προσφερόμενη ποσότητα δικαιωμάτων, είναι η τιμή κατακύρωσης. Όλες οι προσφορές που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του αθροίσματος ικανοποιούνται στην τιμή της δημο πρασίας. Η εναπομένουσα ποσότητα των δικαιωμάτων ανατίθεται στην τελευταία επιτυχή προσφορά. Άρθρο 4 Διακανονι (1) Ο διακανονι των προσφορών που γίνονται δεκτές, υπόκειται στους ίδιους όρους και προθεσμίες που ισχύουν για το διακανονισμό του αντίστοιχου τύ που εμπορίας δικαιωμάτων του χρηματιστηρίου όπου διενεργείται η δημοπρασία. Άρθρο 5 Υποχρέωση υποβολής στοιχείων, επιτήρηση (1) Το χρηματιστήριο ενημερώνει την αρμόδια αρχή του άρθρου 8 μετά από κάθε δημοπρασία για την τιμή κατακύρωσης, την κατανομή των προσφορών, καθώς και τους βασικούς δείκτες που αφορούν τη διαδικασία, ιδί ως το συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων, τον αριθμό των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έγιναν δεκτές, το λόγο της συνολικής ποσότητας προσφοράς προς την ποσότητα δημοπρασίας και το εύρος των τιμών προσφοράς. Το χρηματιστήριο εξασφαλίζει ότι η τιμή κατακύρωσης γνωστοποιείται άμεσα σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας του. (2) Όταν υπάρχουν ενδείξεις συμπεριφοράς συμμετέ χοντα με στόχο τη στρέβλωση της τιμής, το χρηματι στήριο που παρακολουθεί τη συμπεριφορά των συμμε τεχόντων διαρκώς, ενημερώνει την εποπτεύουσα αρχή του και λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του και την ισχύουσα νομοθεσία του Κρά τους Μέλους στο οποίο ανήκει το χρηματιστήριο. (3) Σε περίπτωση ένδειξης συμπεριφοράς συμμετέχο ντα με στόχο τη στρέβλωση της τιμής, η αρμόδια αρχή του άρθρου 8 μπορεί να περιορίσει τη συνολική ποσό τητα προσφοράς ανά διαγωνιζόμενο και δημοπρασία ή να ματαιώσει τη δημοπρασία. Άρθρο 6 Δημοπρασίες εκ μέρους άλλων κρατών μελών Σε περίπτωση που το χρηματιστήριο έχει λάβει εντολή δημοπρασίας δικαιωμάτων για λογαριασμό άλλου κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την ίδια ημε ρομηνία, πρέπει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή του άρθρου 8 τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν. Άρθρο 7 Κάτοχος Λογαριασμού Ως κάτοχος των λογαριασμών, που δημιουργούνται σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2216/2004 της Επιτροπής, ορίζεται ο εκάστοτε Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο οποίος με εμπιστευτικό έγγραφο ορίζει τον εκπρόσωπό του καθώς και τον αναπληρωτή του εκπροσώπου. Άρθρο 8 Αρμόδια Αρχή Αρμόδια Αρχή για το συντονισμό της υλοποίησης των δημοπρασιών από πλευράς ΥΠΕΚΑ, ορίζεται το Γρα φείο Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Διεύθυνσης Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Άρθρο 9 Έσοδα Τα έσοδα που προέρχονται από τις δημοπρασίες δι καιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2, κατανέμονται κατά 95% υπέρ του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφορών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.) και κατά 5% υπέρ του νο μικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο». Τα εν λόγω έσοδα αποδίδονται από το χρηματιστήριο για μεν τον Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. στον Ειδικό Λογαριασμό του άρθρου 40 παρ. 3 του Ν. 2773/1999, για δε το «Πρά σινο Ταμείο» στον λογαριασμό «Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων» (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) στην Τράπεζα της Ελλάδος. Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Αθήνα, 8 Ιουνίου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

4 16920 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (2) Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ από τα Νοσοκομεία του ΕΣΥΚΑ. O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: Toυ άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α/ ) Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/τ.Α/ ) «Οργανι του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας όπως έχει τροπο ποιηθεί και ισχύει σήμερα. Τις διατάξεις των άρθρων 3,6,7 παρ.7, 9 και 10 του Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α/ ) «Προμήθειες φορέ ων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 2) Την υπ αριθμ. Υ4β/Γ.Π /Φ8γ2, Φ ΕΣΠΑ απόφα ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έγκριση προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Νοσοκομείων του ΕΣΥΚΑ στο πλαίσιο των Περιφερει ακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ». 3) Του Π.Δ. 187/09 (ΦΕΚ 214/Α / ) περί «Διορισμού Υπουργών και Υφυπουργών», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 88 και 89/2010 ( ΦΕΚ 154/Α / ). 4) Του Π.Δ. 189/09 (ΦΕΚ 221/Α/ ) «Καθορι και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 5) Τις υπ αριθμ. πρωτ και / (ΦΕΚ1647 / τεύχους. Β / ) κοινές αποφάσεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνι κής Αλληλεγγύης περί «Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Χρ. Αηδόνη και Μιχ. Τιμοσίδη αντίστοιχα». 6) Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 2 του Ν.3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοι πές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 129/τ.Α/ ). 7) Τις διατάξεις του Ν.3235/2004 «Πρωτοβάθμια Φρο ντίδα Υγείας» (ΦΕΚ 53/Α/ ). 8) Την υπ αριθμ. πρωτ. Υ3/Γ.Π. οικ / απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης περί «Έγκρισης για την υλοποίηση έργων εξοπλισμού και υποδομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ ». 9) Την υπ αριθμ. πρωτ. Υ4β/Γ.Π / από φαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης περί «Έγκρισης προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ». 10) Την από «Επιχειρησιακή Συμφωνία Υλοποίησης μεταξύ Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγω νιστικότητας και Ναυτιλίας και Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 11) Την υπ αριθμ. πρωτ. Υ4β/Γ.Π / από φαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης περί έγκρισης υλοποίησης του έργου «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του ΓΝ Καρδίτσας». 12) Τις σχετικές εισηγήσεις των Διοικητών των οικείων Υγειονομικών Περιφερειών. 13) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται προϋπολογισθείσα δαπάνη ύψους ευρώ (έξι εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ) που θα καλυφθεί από πόρους του ΕΣΠΑ , απο φασίζουμε: Εγκρίνουμε την κατ εξαίρεση διενέργεια της δημο πράτησης για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλι σμού από τους φορείς του άρθρου 9 του Ν.3580/2007 με πόρους του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: α/α 1 Φορέας πρότασης Φορέας διενέρ γειας Εξοπλι Κυτταρομετρητής ροής πολυπαραμετρι κών αναλύσεων σε Προμήθεια διαχωριστή κυτταρικών υπο πληθυσμών Συλλογέας επεξεργαστής κυττάρων ΓΝΑ ΓΝΑ γ camera «Άγιος Σάββας» «Άγιος Σάββας» Εξοπλι λαπαροσκοπικού ψηφιακού χειρουργείου ΓΝΑ «Έλενα Βενιζέλου» ΓΝΑ «Έλενα Βενιζέλου» Σύστημα κατευθυνόμενης στερεοτακτι κής βιοψίας μαστού Σύστημα κατευθυνόμενης εκτομής βλαβών μαστού Υπερηχοτομογράφος 4D για το τμήμα προγεννητικού ελέγχου Υπερηχοτομογράφος για το τμήμα εξωσωματικής γονιμοποίησης Σύστημα προεμφυτευτικής διάγνωσης IVF για το τμήμα εξωσωματικής γονιμοποίησης

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α/α Φορέας πρότασης ΓΝΑ «Λαϊκό» Φορέας διενέργειας 1 η Υ.Πε. Εξοπλι σε 11 Σύστημα ενδοσκόπησης ανώτερου και κατώτερου πεπτικού Ενδοσκόπιο με συσκευή διαθερμίας Τροχήλατο φορείο ασθενών για γαστρε ντερολογικές χρήσεις Σύστημα ενδοσκοπικής υπερηχοτομο γραφίας Σύστημα εντεροσκόπισης ΓΝ Παίδων Αγία Σοφία ΓΝ Παίδων Αγία Σοφία Θερμό εργαστήριο και Μονάδα ραδιε νεργού θεραπείας Ι Οξύμετρα 8 τεμ Ηλεκτροκαρδιογράφοι 15 τεμ Αναπνευστήρες 3 τεμ Πιεσόμετρα επιτοίχια 32 τεμ ΓΝΘΘΑ Αναρροφήσεις επιτοίχιες 31 τεμ ΓΝΘΘΑ «Σωτηρία» 22 «Σωτηρία» Μόνιτορ 4 τεμ Απινιδωτές με οθόνη 5 τεμ Τροχήλατα ανακοπής 3 τεμ Υπερηχοτομογράφος γενικής χρήσης Ψηφιοποιητής (CR) μαζί με laser camera Ακτινοσκοπικό C Arm Ατμογεννήτριες 980Kg/h ΓΝΘ ΓΝΘ γ camera «Παπαγεωργίου 30 «Παπαγεωργίου γ camera (SPECT CT) Στεφανιογράφος Ψύκτες και Πύργοι Ψύξης Σετ κλίνης νοσηλείας ορθοπεδική ηλε κτροκίνητων (με στρώμα και κομοδίνα, με ενσωματωμένη τραπεζοτουαλέτα) 30 τεμ Κλίνη νοσηλείας με στρώμα 142 τεμ Κομοδίνα μεταλλικής κατασκευής με εν σωματωμένη αναδιπλούμενη τραπεζο τουαλέτα 103 τεμ Στατώ ορού τροχήλατο 200 τεμ ΓΝ Καρδίτσας ΓΝ Καρδίτσας Αναπηρικό αμαξίδιο μεταφοράς ασθε νών 10 τεμ Σκαμπώ εργαστηριακά 35 τεμ Τροχήλατο φαρμάκων και εργαλείων 10 τεμ Κλίνη εξεταστική 10 τεμ Φορείο ασθενών 10 τεμ Ακτινολογικό με όρθιο Bucky

6 16922 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α/α Φορέας πρότασης Φορέας διενέρ γειας Εξοπλι σε 43 Ακτινοσκοπικό τηλεχειριζόμενο ψηφιακό Ψηφιακή κάμερα εμφανιστηρίου 2 τεμ Ακτινολογικό μηχάνημα φορητό Ορθοπαντομογράφος Υπερηχοτομογράφος έγχρωμος με 3 κε φαλές Σύστημα (2) διπολικών διαθερμιών και ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης ιστών Υπερηχοτομογράφος τροχήλατος με LCD έγχρωμη οθόνη Μηχάνημα τεχνητού νεφρού 10 τεμ Ηλεκτροκαρδιογράφος Απινιδωτής Κλίβανος ξηρής αποστείρωσης 5,5lt Αναρρόφηση Ηλεκτρική 5lit Απινιδωτής φορητός με monitor Αναπνευστήρας φορητός Διαθερμία χειρουργική Οξύμετρο φορητό Τράπεζα ανάνηψης νεογνών Υπερηχοκαρδιογράφος Μόνιτορ πίεσης / κορεσμού / Hb / σφυγ μών Χολερυθρινόμετρο ΓΝ Καρδίτσας ΓΝ Καρδίτσας Κλίβανος αποστείρωσης 2lt (αυτόκαυ στο) Φυγόκεντρος 32 θέσεων Μικροφυγόκεντρος Κρυοστάτης με σύστημα απολύμανσης/ κενού Μικροσκόπιο τριοφθάλμιο Συσκευή ανοσοχρώσεων Σύστημα σκήνωσης ιστών Ψυγείο αίματος 2 τεμ Ψυχόμενη φυγόκεντρος ασκών σωλη ναρίων Ψυγείο αντιδραστηρίων ορών Ανακινητήρας ζυγός ασκών αίματος 2 τεμ Διαχωριστής πλάσματος Φυγόκεντρος σωληναρίων 24 θέσεων 2 τεμ Φυγόκεντρος μικροαιματοκρίτη Διαχωριστής συμπιεστής πλάσματος 2 τεμ Συγκολλητής ασκών αίματος Σετ κρυστάλλων 2 τεμ Οφθαλμοσκόπιο άμεσο 3 τεμ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α/α Φορέας πρότασης Φορέας διενέρ γειας Εξοπλι σε ΓΝ Καρδίτσας ΓΝ Καρδίτσας Σύστημα ενδοσκόπισης ανώτερου και κατώτερου πεπτικού Πα.Γ.Ν. Πατρών «Παναγιά η Βοήθεια» Πα.Γ.Ν. Πατρών «Παναγιά η Βοήθεια» Συγκρότημα τραυματολογικού ακτινολο γικού ψηφιακής ακτινογράφησης ΣΥΝΟΛΟ: Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 8 Ιουνίου 2011 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ F Αριθμ (3) Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ από τα Νοσοκομεία του ΕΣΥΚΑ. O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: Toυ άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α/ ) Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/τ.Α/ ) «Οργανι του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας όπως έχει τροπο ποιηθεί και ισχύει σήμερα. Τις διατάξεις των άρθρων 3,6,7 παρ.7, 9 και 10 του Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α/ ) «Προμήθειες φορέ ων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 2) Του Π.Δ. 187/09 (ΦΕΚ 214/Α / ) περί «Διορισμού Υπουργών και Υφυπουργών», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 88 και 89/2010 ( ΦΕΚ 154/Α / ). 3) Του Π.Δ. 189/09 (ΦΕΚ 221/τεύχ.Α/ ) «Καθορι και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 4) Τις υπ αριθμ. πρωτ και / (ΦΕΚ 1647/τεύχους. Β / ) κοινές αποφάσεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνι κής Αλληλεγγύης περί «Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Χρ. Αηδόνη και Μιχ. Τιμοσίδη αντίστοιχα». 5) Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 2 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 129/τευχ.Α / ). 6) Την υπ αριθμ. πρωτ. Υ4β/Γ.Π / από φαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης περί «Έγκρισης προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ». 7) Την υπουργική απόφαση με α.π / (ΦΕΚ 1859/τευχ.Β/ ) περί «Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ από τα Νοσοκομεία του ΕΣΥΚΑ». 8) Την υπουργική απόφαση με α.π. Υ4β/Γ.Π / , περί «Έγκρισης υλοποίησης του έργου προμήθειας αξονικού τομογράφου 16 τομών του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας». 9) Την υπουργική απόφαση με α.π. Υ4β/Γ.Π / περί έγκρισης προμήθειας ιατροτεχνο λογικού εξοπλισμού για κάλυψη των αναγκών του ΓΝ Καλαμάτας». 10) Το υπ αριθμ. πρωτ / του ΕΚΕΒΥΛ περί καθορισμού τιμών για τον βιοϊατρικό εξοπλισμό του ΓΝ Καλαμάτας». 11) Το υπ αριθμ. πρωτ / του ΕΚΕΒΥΛ περί καθορισμού τιμών για τον βιοϊατρικό εξοπλισμό του ΓΝ «Οφθαλμιατρείο» Αθηνών. 12) Τις σχετικές εισηγήσεις των Διοικητών των οικείων Υγειονομικών Περιφερειών. 13) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται προϋπολογισθείσα δαπάνη, ύψους ευρώ (τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων σαρά ντα χιλιάδων ευρώ) που θα καλυφθεί από πόρους του ΕΣΠΑ , αποφασίζουμε: Α. Εγκρίνουμε την κατ εξαίρεση διενέργεια της δημο πράτησης για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλι σμού από τους φορείς του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 με πόρους του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

8 16924 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α/α Φορέας πρότασης Φορέας διενέργειας Εξοπλι 1 Αξονικός Τομογράφος 64+ τομών Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης 2 Μαγνητικός Τομογράφος 1.5 Tesla γ camera δύο κεφαλών Αξονικός Τομογράφος 16 τομών, τύπου Α Μαστογράφος ψηφιακός Τομογράφος οπτικής συνοχής Γ.Ν. Καλαμάτας Γ.Ν. Καλαμάτας Ψηφιοποιητής ακτινολογικών Κλίβανος Η 2 Ο Σύστημα ψηφιακής δερματοσκό πησης Φορητό ακτινοσκοπικό C arm Οφθαλμιατρείο Αθηνών 1 η Υ.Πε. Laser διαθλαστικής χειρουργικής Β. Τροποποιούμε την υπ αριθμ. πρωτ / (ΦΕΚ 1859/ ) υπουργική απόφαση περί «Έγκρισης διενέργειας δημοπράτησης για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ από τα Νοσοκομεία του ΕΣΥΚΑ» ως προς τον προϋπολογισμό της δαπάνης για τις ανάγκες Νοσοκομείων της 5ης και της 6ης Υ.Πε και συγκεκριμένα από σε για το Πα.Γ.Ν.Πατρών «Παναγία η Βοήθεια» και από σε για το ΓΝ Λαμίας, όπως αυτές περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: α/α Φορέας πρότασης Φορέας διενέργειας Εξοπλι Προϋπολογι 1 Πα.Γ.Ν Πατρών «Παναγία η Βοήθεια» 6 η Υ.Πε. Ψηφιακό ακτινο λογικό μηχάνημα ΓΝ Λαμίας 5 η Υ.Πε. Ψηφιακό ακτινο λογικό μηχάνημα (τεμ. 1) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 8 Ιουνίου 2011 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41891 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2854 16 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 2 Μαρτίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3918 Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ: α. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/18/ 11237/6-5-2014 (ΦΕΚ 1192 Β /12-5-2014) β. Η με αριθμ. 44/19-7-2013 εγκύκλιος της Διεύθυνσής μας

ΣΧΕΤΙΚΑ: α. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/18/ 11237/6-5-2014 (ΦΕΚ 1192 Β /12-5-2014) β. Η με αριθμ. 44/19-7-2013 εγκύκλιος της Διεύθυνσής μας Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Ε99/ 11 Βαθμός Προτ/τας ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1262 6 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Νοση λευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 31 14 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 145026 Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 330 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1721 2 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 136710/2011 (ΦΕΚ Β 57) Κοι νής Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1363 26 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3399 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Φ.411/150326/Σ.1373/27 4 2012/ απόφασης ΑΝΥΕΘΑ «Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3274 23 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης Δ5 ΗΛ/Β/Φ29/ 16027/06.08.2010 «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 16 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. Β1 4977/2008 κοι νής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33625 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2373 25 Οκτωβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810 Kανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1150 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας, βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16959 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1354 8 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 118 8 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των άρθρων 6, 8 και 15 της υπ αριθμ. 6248/31.03.2010 Κ.Υ.Α., με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 14 Οκτωβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3889 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πρά σινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 653 20 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του ύψους του ποσού των επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 675 7 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. ΦΒ1/2.1/5332/238 Τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 κοινής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2012 24 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας προσωπικού νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας ενός ιδι ώτη κυβερνήτη και συγκυβερνήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235 1 Νοεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4203 Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3415 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 60411/ΥΠΕ/5/01236/ Ε/Ν.3299/2004/29 12 2010 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1974 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 17 Φεβρουαρίου 2014 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4238 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2285 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31.3.2010 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 29 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4233 Eθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 17 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4238 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα