Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No Η χρηµατιστικοποίηση και οι εταιρικές επενδύσεις: Η περίπτωση της Ινδίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 828. Η χρηµατιστικοποίηση και οι εταιρικές επενδύσεις: Η περίπτωση της Ινδίας"

Transcript

1 Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 828 Η χρηµατιστικοποίηση και οι εταιρικές επενδύσεις: Η περίπτωση της Ινδίας Των Sunanda Sen Levy Economics Institute of Bard College Zico DasGupta Jamia Mallia Islamia, Academy of International Studies Ιανουάριος 2015 The Levy Economics Institute Working Paper Collection presents research in progress by Levy Institute scholars and conference participants. The purpose of the series is to disseminate ideas to and elicit comments from academics and professionals. Levy Economics Institute of Bard College, founded in 1986, is a nonprofit, nonpartisan, independently funded research organization devoted to public service. Through scholarship and economic research it generates viable, effective public policy responses to important economic problems that profoundly affect the quality of life in the United States and abroad. Levy Economics Institute P.O. Box 5000 Annandale-on-Hudson, NY Copyright Levy Economics Institute All rights reserved

2 2 Περίληψη Η χρηµατιστικοποίηση ανοίγει χώρο στις οικονοµίες για την επέκταση του χρηµατοοικονοµικού τοµέα και, µε αυτόν τον τρόπο, συµβάλλει στην αύξηση του µεριδίου των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων στα χαρτοφυλάκια που κατέχονται από τους συµµετέχοντες στην αγορά. Η διαδικασία της χρηµατιστικοποίησης, που καθοδηγείται σε µεγάλο βαθµό από την απορρύθµιση, λειτουργεί µε το να καθιστά τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σχετικά ελκυστικά σε σύγκριση µε άλλα περιουσιακά στοιχεία, προσφέροντας τόσο καλύτερες αποδόσεις όσο και πιθανά κεφαλαιακά κέρδη. Η τάση προς τη χρηµατιστικοποίηση της οικονοµίας και οι αναµενόµενες αποδόσεις σε χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις παρέχουν κίνητρα στους εταιρικούς διαχειριστές να επενδύουν µεγαλύτερα ποσά σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται το µερίδιο των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων σε σχέση µε τα άλλα περιουσιακά στοιχεία που διακρατούν στα χαρτοφυλάκια τους. Ωστόσο, τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει ο χρηµατοοικονοµικός τοµέας δεν απέφερε αύξηση των στοιχείων του ενεργητικού για τις µεγάλες εταιρείες. Η ανάγκη για την απόκτηση οικονοµικών πόρων µέσω δανεισµού για την κάλυψη των τρεχουσών υποχρεώσεων αντανακλά ένα πρότυπο χρηµατοδότησης «πόνζι» από την πλευρά των επιχειρήσεων. Η παρούσα εργασία σκιαγραφεί το παραπάνω πρότυπο για τα εταιρικά περιουσιακά στοιχεία και τις συνέπειές τους, µε έµφαση στην οικονοµία της Ινδίας. 1. Εισαγωγή Είναι κοινή γνώση ότι οι νέες επενδύσεις σε µια οικονοµία σχετίζονται µε τις µετοχές που εκδίδονται στην πρωτογενή αγορά ως Αρχικές Δηµόσιες Εγγραφές (ΑΔΕ). Τα υπόλοιπα αποθέµατα, τα οποία συνήθως διατηρούνται στη δευτερογενή αγορά, στην πραγµατικότητα αντιπροσωπεύουν συναλλαγές σε παλιά αποθέµατα που είχαν εκδοθεί νωρίτερα στην πρωτογενή αγορά ως ΑΔΕ. Η διάκριση αυτή είναι σηµαντική για τον εντοπισµό νέων επενδύσεων σε µια οικονοµία. 2. Εταιρικές επενδύσεις στις προηγµένες οικονοµίες Προηγούµενες έρευνες σχετικά µε τις επενδυτικές αποφάσεις των µεγάλων επιχειρήσεων στις προηγµένες οικονοµίες αποκάλυψαν ένα πρότυπο σύγκρουσης «ιδιοκτήτη-διαχειριστή» στις επενδυτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων. Η σύγκρουση αυτή χαρακτηρίζεται από τους µετόχους, από τη µία πλευρά, οι οποίοι συνήθως προτιµούν τη βραχυπρόθεσµη κερδοφορία και τη χαµηλή επένδυση σε µετοχικό κεφάλαιο. Ωστόσο, αυτή στρατηγική είναι σε αντίθεση µε τις µακροπρόθεσµες επενδύσεις και την ανάπτυξη. Αυτή η προτίµηση επενδυτικής στρατηγικής είναι επίσης υπεύθυνη γι αυτό που στη βιβλιογραφία αναφέρεται ως το trade-off της αύξησης του κέρδους στις επιχειρηµατικές αποφάσεις από µεγάλες επιχειρήσεις (Crotty 1990).

3 3 Κοιτάζοντας την εταιρική συµπεριφορά, είναι αξιοσηµείωτο ότι τα εταιρικά διευθυντικά στελέχη συχνά ευθυγραµµίζονται µε τις προτιµήσεις των µετόχων (δηλαδή, βραχυπρόθεσµα κέρδη αντί µακροπρόθεσµη ανάπτυξη). Οι διευθυντές των επιχειρήσεων ανταποκρίνονται επίσης στα σηµερινά δηµοφιλή, προσανατολισµένα προς την αγορά συστήµατα, µε τις αποδοχές από επιχορηγήµατα ή/και τους µισθούς που καταβάλλονται σε δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών από τους εργαζόµενους στο πλαίσιο των σχεδίων κυριότητας µετοχών από τους εργαζόµενους µε βάση την απόδοση του ισολογισµού των επιχειρήσεων τους. Κατά συνέπεια, «... η παραδοσιακή διευθυντική πολιτική του retain and invest αντικαθίσταται από την προσανατολισµένη προς τον µέτοχο στρατηγική του downsize and distribute» (Hein, 2009). Σε σχέση µε την αυξηµένη ισχύ των µετόχων τις τελευταίες δεκαετίες, η προσοχή έχει εστιαστεί στην τάση της ταυτόχρονης µείωσης των εταιρικών επενδύσεων και της συσσώρευσης. Παραδόξως, στις προηγµένες οικονοµίες, αυτή η τάση έχει συνοδευτεί από αυξηµένη κερδοφορία για τις επιχειρήσεις που προτιµούν τις χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις. Όπως προαναφέρθηκε, «... ο προσανατολισµός της αξίας για τους µετόχους είχε σηµαντική επίδραση στη συµπεριφορά των επιχειρήσεων» (Stockhammer , σελ., 199). Αυτή η αλλαγή στον προσανατολισµό συνεπάγεται «... µια έντονη στροφή στον στρατηγικό προσανατολισµό των διευθυντών κορυφαίων εταιριών, σχετικά µε την κατανοµή των εταιρικών πόρων και των αποδόσεων, από το retain and invest προς το downsize and distribute» (Lazonic και O'Sullivan, 2000, σελ., 18). Ακολουθώντας αυτή τη στρατηγική, οι εταιρικές επιχειρήσεις έχουν ανταµειφθεί από τις χρηµατοοικονοµικές αγορές µε υψηλότερες αποδόσεις (αξία) για τους µετόχους (στο ίδιο). Όσον αφορά τη µετα-κεϋνσιανή θεωρία των επιχειρήσεων, η οποία τοποθετεί τις επιχειρήσεις σταθερά µέσα στο θεσµικό τους πλαίσιο, έχει επισηµανθεί ότι η απόφαση των επιχειρήσεων σχετικά µε το πώς θα επενδύσουν ένα ποσοστό των κερδών τους εξαρτάται από το σχετικό βάρος τριών µεγάλων συµφερόντων στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, που είναι (1) οι µέτοχοι (που ενδιαφέρονται για υψηλά κέρδη και αύξηση στην τιµή της µετοχής), (2) οι εργαζόµενοι (οι οποίοι επιθυµούν αύξηση της παραγωγής µε απασχόληση) και (3) οι διευθυντές (οι οποίοι λαµβάνουν σταθερές αποδοχές συν πληρωµές που αφορούν τις επιδόσεις που συνδέονται µε την τιµή της µετοχής και τα κέρδη). Επιστρέφοντας στην «επανάσταση των µετόχων», στην οποία οι µέτοχοι κατέχουν µεγαλύτερη επιρροή, δεν είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς γιατί οι επιχειρήσεις, υπό την ηγεσία των διευθυντών, υιοθετούν µια επιχειρηµατική στρατηγική που είναι λιγότερο εστιασµένη στις µακροπρόθεσµες επενδύσεις και περισσότερο στη «βραχυπροθεσµικότητα» (δηλαδή στην αύξηση της τιµής της µετοχής και στα κέρδη) (Stockhammer ). Οι παρατηρήσεις γύρω από αυτή την τάση υπάρχουν εν αφθονία στη βιβλιογραφία και έχουν επίσης έχουν επαληθευτεί µε τη χρήση στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις προηγµένες οικονοµίες. Όπως έχει παρατηρηθεί από τον Stockhammer (2004) και άλλους «... η χρηµατιστικοποίηση έχει προκαλέσει επιβράδυνση της συσσώρευσης» (βλ Stockhammer 2004, Van Treeck 2008, Organhazi

4 4 2006). Οι επιπτώσεις αυτής της τάσης είναι επίσης ορατές στην «...αύξηση του µεριδίου των τόκων, των µερισµάτων και των κερδών των µη χρηµατοοικονοµικών επιχειρήσεων», επιβεβαιώνοντας την εµφάνιση των ραντιέρηδων οι οποίοι ζουν από δραστηριότητες του παρελθόντος αντί του παρόντος» (Power et al., 2003). Αυτές οι εξελίξεις αποτελούν «... ένα δείκτη της κυριαρχίας του βραχυπρόθεσµου κέδρους στις επιχειρήσει» ή τις προτιµήσεις των διευθυντών των εταιριών» (στο ίδιο). Και, όπως µπορεί να γίνει αντιληπτό, αυτά τα µερίδια που οικειοποιούνται από τους ραντιέρηδες «συνδέονται αρνητικά µε τις πραγµατικές επενδύσεις» (Hein, 2009). Τα εµπειρικά στοιχεία από τις προηγµένες οικονοµίες (Power et al., 2003) καθιστούν σαφές ότι η αύξηση του εισοδηµατικού µεριδίου των ραντιέρηδων από κέρδη που αποκόµισαν οι εταιρείες δεν παράγουν κατ' ανάγκην «ανάπτυξη καθοδηγούµενη από τον χρηµατοοικονοµικό τοµέα» για την πραγµατική οικονοµία, εκτός κι αν οι ραντιέρηδες έχουν ροπή κατανάλωσης που είναι υψηλότερη από τον εθνικό µέσο όρο, κάτι το οποίο είναι απίθανο (Boyer 2000). Παρατηρούµε ότι τα γενικά συµπεράσµατα όσον αφορά την εννοιολογική και την εµπειρική περιγραφή της συµπεριφοράς των επιχειρήσεων στις προηγµένες χώρες στο πλαίσιο της χρηµατιστικοποίησης είναι συνεπή µε τις τάσεις που επικρατούν στις αναπτυσσόµενες χώρες, όπου οι µεγάλες εταιρείες διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της βιοµηχανικής απόδοσης. Ωστόσο, ενώ η προηγούµενη ανάλυση εξηγεί τις τρέχουσες τάσεις των επιχειρήσεων να επενδύουν ένα µικρότερο ποσοστό των κερδών τους στην πραγµατική οικονοµία, αυτό δεν εξηγεί τι γίνεται µε το υπόλοιπο µέρος των κερδών. Ούτε θεωρεί την αβεβαιότητα ως σηµαντικό παράγοντα προκειµένου να δοθεί εξήγηση στην κατεύθυνση των επενδύσεων σε εναλλακτικούς δίαυλους, οι οποίοι σε µεγάλο βαθµό επικεντρώνονται σε κερδοσκοπικές επενδύσεις (Stockhammer , σελ., 208). Η ανάλυσή µας προσπαθεί να αντιµετωπίσει αυτά τα κενά µε τον εντοπισµό της κατεύθυνσης των εν λόγω υπολειµµατικών επενδύσεων. Οι υπολειµµατικές επενδύσεις αποτελούνται κυρίως από βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που προσφέρουν την προοπτική υψηλότερων αποδόσεων και κεφαλαιακής ανατίµησης. Αυτό το πρότυπο είναι συνεπές µε την παράδοση του έργου των ακολούθων του Minsky στην µετα-κεϋνσιανή βιβλιογραφία, η οποία αντιµετωπίζει την αβεβαιότητα στις απελευθερωµένες αγορές ως σηµαντικό παράγοντα της κερδοσκοπίας στις κεφαλαιακές αγορές και τις σχετικές βραχυπρόθεσµες επενδύσεις. Το υπόλοιπο µέρος της παρούσας εργασίας εξετάζει το πρότυπο των εταιρικών επενδύσεων, ειδικά στο πλαίσιο της χρηµατιστικοποίησης της ινδικής οικονοµίας, χρησιµοποιώντας την ανάλυσή µας για τις προηγµένες οικονοµίες και την επέκταση της παράδοσης του έργου των ακολούθων του Minsky που προτείνονται παραπάνω.

5 5 3. Η χρηµατιστικοποίηση στην ινδική οικονοµία Η χρηµατιστικοποίηση έχει έντονη παρουσία στην Ινδία, ιδίως µε το σταθερό άνοιγµα του χρηµατοοικονοµικού τοµέα τις τελευταίες δεκαετίες (βλ Sen 2014, σελ., ). Όπως µπορεί εύκολα να παρατηρηθεί, η Ινδία έχει ξεκινήσει σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής της εταιρικής διακυβέρνησης, αναπαράγοντας µε πολλούς τρόπους τις αλλαγές που παρατηρούνται στις προηγµένες οικονοµίες. Για παράδειγµα, οι ινδικές επιχειρήσεις έχουν την τάση να διακρατούν χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε αυξανόµενο ποσοστό του χαρτοφυλακίου τους. Οι εταιρικές επιχειρήσεις στην Ινδία φανερώνουν επίσης την τάση να επενδύουν περισσότερο σε κερδοσκοπικά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και, ως εκ τούτου, να αποµακρύνονται από τις µακροπρόθεσµες προοπτικές ανάπτυξης και να επιδιώκουν βραχυπρόθεσµα κέρδη. Οι ίδιες τάσεις παρατηρούνται στις τοποθετήσεις του χαρτοφυλακίου των ινδικών ανωνύµων εταιρειών («επιχειρήσεις»). Όπως δείχνουν τα στοιχεία από την Αποθεµατική Τράπεζα της Ινδίας, υπήρξε µια σταθερή αύξηση των χρηµατοοικονοµικών τίτλων ως ποσοστό του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν οι ινδικές επιχειρήσεων την δεκαετία που έληξε το , καθώς και αναλογική µείωση των µετοχών που κατέχονται σχετικά µε τους βιοµηχανικούς τίτλους. Οι βιοµηχανικοί τίτλοι συρρικνώθηκαν στο 15% από το και µετά από 40% την περίοδο µεταξύ Σε πλήρη αντίθεση µε αυτή τη µείωση, το ποσοστό των χρηµατοοικονοµικών τίτλων ως ποσοστό του ενεργητικού που κατέχουν οι επιχειρήσεις αυξήθηκε από λιγότερο από 60% στο 70% (και άνω) κατά την ίδια περίοδο. Σε αντίθεση µε τη συρρίκνωση των βιοµηχανικών τίτλων που κατέχουν οι επιχειρήσεις, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το ποσοστό των χρηµατοοικονοµικών τίτλων σε περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στα χέρια των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί, ξεπερνώντας το 70% από 60% κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου (διάγραµµα 1). Οι χρηµατοοικονοµικοί τίτλοι, όπως αναφέρεται παραπάνω, περιλαµβάνουν τίτλους που εκδίδονται από το κράτος και από τα χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα, καθώς και οµόλογα χωρίς εξασφαλίσεις. Η µεταβολή στον τρόπο διεξαγωγής των επενδύσεων από τις ινδικές επιχειρήσεις αντανακλάται επίσης στον σχηµατισµό των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και των επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου από τις επιχειρήσεις. Το µερίδιο των κεφαλαίων που χρησιµοποιείται από τις µεγάλες επιχειρήσεις για επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και ο σχηµατισµός κεφαλαίου έχουν σαφώς µειωθεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Όσον αφορά τις πηγές κεφαλαίων, οι επιχειρήσεις δανείζονται τελευταία περισσότερο από εξωτερικές πηγές και αναλογικά λιγότερο από τις εγχώριες τράπεζες. Το αυξανόµενο µερίδιο του εξωτερικού δανεισµού (διάγραµµα 2) αντισταθµίζει την µείωση του µεριδίου του τραπεζικού δανεισµού και οδηγεί σε αναλογίες χρέους προς ίδια κεφάλαια που έχουν παραµείνει σχεδόν στα ίδια επίπεδα τα τελευταία πέντε χρόνια.

6 6 Chart 2 Sources and Use of Funds and Debt/Equity Ratios for Corporates Source, charts 1-2: Reserve Bank of India bulletins, various issues.

7 7 Table 1 Coverage of Prowess Data Year Number of Companies Source: https://www.prowess.cmie.com Tα παραπάνω στατιστικά στοιχεία (διαγράµµατα 1 και 2) σχετικά µε τη ροή των εταιρικών επενδύσεων που προέρχονται από πηγές στοιχείων της Αποθεµατικής Τράπεζας της Ινδίας ταιριάζουν µε τα στοιχεία που σχετίζονται µε την αλλαγή των αποθεµάτων για παρόµοιες κατηγορίες που σχετίζονται µε τις ινδικές επιχειρήσεις. Έχουµε πάρει αυτά τα στατιστικά στοιχεία από τις ηλεκτρονικές πηγές δεδοµένων Prowess µε έδρα το Κέντρο Παρακολούθησης της Ινδικής Οικονοµίας στο Μουµπάι (CMIE). Παρουσιάζουµε παρακάτω (πίνακας 1) την κάλυψη αυτών των στοιχείων από την άποψη του αριθµού των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στις στατιστικές Prowess για κάθε έτος. Παρά το γεγονός ότι η κάλυψη των στοιχείων ποικίλει µε την πάροδο του χρόνου, χρησιµοποιούµε το σύνολο δεδοµένων ως µεγέθη χρονοσειρών.

8 8 Source: Author s calculation from Prowess Database Μπορούµε να παρατηρήσουµε στο διάγραµµα 3 ότι οι πηγές δεδοµένων Prowess φανερώνουν επίσης πτώση στις µετοχές των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται από τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, η πτώση στα υλικά περιουσιακά στοιχεία από το 40% το 2001 στο 35,3% το 2013 (διάγραµµα 3) φαίνεται να είναι µικρότερη σε σύγκριση µε την πτώση στις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου ενεργητικού, όπως τεκµηριώνεται από πηγές της Αποθεµατικής Τράπεζας της Ινδίας στο διάγραµµα 2. Η διαφορά µπορεί να είναι το αποτέλεσµα µεθοδολογικών διαφορών που είναι εγγενείς στις δύο πηγές δεδοµένων, ειδικά σχετικά µε την κάλυψη των επιχειρήσεων για κάθε έτος (δεδοµένου ότι οι πηγές της Αποθεµατικής Τράπεζας της Ινδίας δεν αποκαλύπτουν µεταβολές ως προς την κάλυψη, τις αντιµετωπίζουµε ως οµοιόµορφες, ενώ το σύνολο των δεδοµένων Prowess ποικίλλει όσον αφορά την κάλυψη). Σε γενικές γραµµές, αν κρίνουµε από το µικρό και µειωµένο ποσοστό των υλικών περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν οι εταιρείες στις δύο πηγές, η συνεισφορά των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων προς την συσσώρευση στον τοµέα της βιοµηχανίας φαίνεται να κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα στην ινδική οικονοµία. Το σχετικά µικρό µερίδιο των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που εµφανίζεται σε αυτές τις πηγές δεδοµένων συνοδεύεται από ένα µεγάλο και αυξανόµενο µερίδιο χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων στα χαρτοφυλάκια των επιχειρήσεων. Είναι φανερό ότι οι αλλαγές στην ινδική οικονοµία µαρτυρούν ένα πρότυπο µονής κατεύθυνσης στο οποίο η επένδυση στον πραγµατικό τοµέα αποτελεί χαµηλότερη προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα.

9 9 Source: Author s calculation from Prowess Database Παραδόξως, παρά τις τάσεις των επιχειρήσεων να βασίζονται στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα ως τον κύριο επενδυτικό τους δίαυλο, οι ρυθµοί αύξησης των περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν οι µεγάλες εταιρείες παρουσιάζουν πτωτική τάση τα τελευταία χρόνια. Σύµφωνα µε τις πηγές δεδοµένων Prowess, τα ποσοστά αύξησης των περιουσιακών στοιχείων για τις επιχειρήσεις έχουν µειωθεί αισθητά, από 32,8% το 2008 σε 0% το 2012, ενώ υποχώρησαν στο -6% το Η αποδοτικότητα των στοιχείων ενεργητικού έχει ακολουθήσει µια παρόµοια πορεία (διάγραµµα 4) και, µε εξαίρεση το 2010, το ποσοστό κέρδους σηµειώνει σταθερή πτώση, από το 5,7% το 2008 στο 2,4% το Η απόδοση του επιχειρηµατικού τοµέα έχει σαφώς φθίνουσα πορεία, όχι µόνο όσον αφορά τη συνεισφορά του στην πραγµατική επένδυση αλλά και από την άποψη της αύξησης των συνολικών περιουσιακών στοιχείων και της κερδοφορία τους. Η πτώση του ρυθµού ανάπτυξης των περιουσιακών στοιχείων και των ποσοστών κέρδους των περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται από τις ινδικές επιχειρήσεις απαιτεί µια εξήγηση, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του µεγάλου µεριδίου των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που διακρατούνται στα χαρτοφυλάκιά τους. Με άλλα λόγια, ποιες είναι οι επιδόσεις των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων; Και, κυρίως, γιατί απέτυχαν αυτές οι εκµεταλλεύσεις να συµβάλουν σε ρυθµούς ανάπτυξης και στα κέρδη των περιουσιακών στοιχείων; Για να αποκαλυφθεί η αιτιώδης συνάφεια που διέπει αυτά τα ερωτήµατα, θα πρέπει να εξετάσουµε τη σύνθεση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται. Θα πρέπει επίσης να δώσουµε προσοχή στις αλλαγές που λαµβάνουν χώρα στις υποχρεώσεις που κατέχονται έναντι των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, που θα µπορούσαν πιθανώς να συρρικνώσουν τους ρυθµούς ανάπτυξης των περιουσιακών στοιχείων.

10 10 Source: Author s calculation from Prowess Database Εξετάζοντας τη σύνθεση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν οι µεγάλες εταιρείες, µέχρι το 2004 η αύξηση του µεριδίου οφείλεται κυρίως στα αµοιβαία κεφάλαια, όταν το ποσοστό τους έφτασε στο 34,3% του συνόλου. Μετά το 2004, η άνοδος στα ίδια κεφάλαια ήταν αυτή που συνέβαλε στο µερίδιο των χρηµατοοικονοµικών επενδύσεων που κατέχονται από τις µεγάλες εταιρείες. Μέχρι το 2013, τα δύο αυτά είδη επενδύσεων (µετοχές και αµοιβαία κεφάλαια) συνέβαλαν στο 82% των εταιρικών επενδύσεων σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (διάγραµµα 5). Source: SEBI annual report, various years

11 11 Οι εταιρικές επενδύσεις σε ίδια κεφάλαια, συµπεριλαµβανοµένων των παραγώγων, συναλλάσσονται κατά κύριο λόγο στη δευτερογενή αγορά µετοχών. Οι απότοµες αυξήσεις στις συναλλαγές παραγώγων στη δευτερογενή αγορά µετοχών έχει επισκιάσει το ρόλο της πρωτογενούς αγοράς σε ίδια κεφάλαια στην κεφαλαιακή αγορά της Ινδίας (διάγραµµα 6). Source: Author s calculation from Prowess Database Note: Current assets as calculated here capture the value of all amounts due to the company as of the date of the balance sheet, and consist primarily of cash and bank balances. Source: Author s calculation from https://prowess.cmie.com/ Note: Data on receivables captures the value of all amounts due to the company as of the date of the balance-sheet, and typically, on goods and services.

12 12 Τα στοιχεία Prowess δεν παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε τη φύση των χρηµατοοικονοµικών επενδύσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω, ωστόσο µέσα από τις ίδιες πηγές µπορεί κανείς να περιγράψει τα ποσά για τα τρέχοντα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, όπως εκείνα που παρέχουν αποδόσεις κατά τη διάρκεια µιας χρονικής περιόδου 1 έτους ή λιγότερο (διάγραµµα 7). Τα περισσότερα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία όµως αποτελούνται από «µετρητά και τραπεζικούς ισολογισµούς». Αυτό συµβαίνει επειδή τα παράγωγα δεν λαµβάνονται υπόψη επαρκώς για τον υπολογισµό των τρεχόντων περιουσιακών στοιχείων, ενώ οι µετοχές, όπως ήταν αναµενόµενο, έχουν µικρό µερίδιο στα τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία. Έτσι, η αύξηση του µεριδίου των βραχυπρόθεσµων επενδύσεων συνδέεται συνήθως µε την αύξηση των ταµειακών και των τραπεζικών ισολογισµών στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι καθηµερινές συναλλαγές σε βραχυπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία απαιτούν περισσότερη ρευστότητα. Έτσι, το άθροισµα των «τρεχόντων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων» µπορεί να αντιµετωπίζεται ως υποκατάστατο για τα βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, το ποσοστό των οποίων έχει αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον, θα πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι τα ίδια κεφάλαια και τα αµοιβαία κεφάλαια (και τα δύο χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία) υπόκεινται επίσης σε συναλλαγές βραχυπρόθεσµου χρονικού ορίζοντα. Source: Author s calculation from https://prowess.cmie.com/ Για να εξηγήσουµε τη συρρίκνωση της βάσης των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων, θα εξετάσουµε το πρότυπο των ανεξόφλητων υποχρεώσεων τους. Αυτό παρέχει ουσιαστικά µια ένδειξη των πηγών κεφαλαίων, συµπεριλαµβανοµένου του δανεισµού, της χρήσης των αποθεµάτων συν των εταιρικών κεφαλαίων και της έκδοσης µετοχών, κοκ. Από αυτές τις πηγές κεφαλαίων (και την αύξηση των υποχρεώσεων), τα

13 13 πιο σηµαντικά στοιχεία περιλαµβάνουν τα αποθεµατικά και τα κεφάλαια των επιχειρήσεων και στη συνέχεια τον δανεισµό τους. Αυτό αντανακλάται στην αύξηση του µεριδίου των υποχρεώσεων µεταξύ δανεισµού και αποθεµατικών συν κεφαλαίων (διάγραµµα 9). Η αύξηση στα αποθεµατικά και τα κεφάλαια καθοδηγούνταν µε τη σειρά τους από τις θετικές κινήσεις στο ισοζύγιο κέδρους/ζηµιών (ένα κύριο συστατικό των αποθεµατικών και των κεφαλαίων) στους ισολογισµούς των εταιρειών. Η συνεχιζόµενη αύξηση του µεριδίου τους από το 2004 έως και το 2011 κατέληξε ωστόσο σε κατάσταση στασιµότητας από το Οι µετοχές, οι οποίες θα µπορούσαν να ήταν µια σηµαντική πηγή για την απόκτηση κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις, δεν ήταν σε θέση να συνεισφέρουν πολλά πράγµατα, όπως φαίνεται από την πτώση στο αντίστοιχο µερίδιο των µετοχών για τις συνολικές υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου Οι µετοχές απέτυχαν να παρέχουν πόρους κατά τη διάρκεια ολόκληρης της δεκαετίας, µε το µερίδιό τους στις εκκρεµείς υποχρεώσεις να µειώνεται στο 5,9% το 2013 από 16,2% το Με αµείωτη την πτώση του µεριδίου της χρηµατοδότησης ιδίων κεφαλαίων, σε συνδυασµό µε ένα στάσιµο µερίδιο αποθεµάτων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το αποτέλεσµα ήταν να οδηγηθούν οι επιχειρήσεις στην ενίσχυση των περιουσιακών τους στοιχείων µέσω της αύξησης του δανεισµού. Ερχόµαστε τώρα στη χρήση των κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις, ένα µεγάλο µέρος των οποίων έχει χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων, οι οποίες περιλαµβάνουν µερίσµατα, τόκους, κ.λπ. Με την αυξανόµενη τάση των επιχειρήσεων να αποκτούν κεφάλαια µέσω δανεισµού, η χρήση αυτών των δανειακών κεφαλαίων σαφώς κατευθύνεται προς την κάλυψη του είδους των υποχρεώσεων που αναφέρονται παραπάνω. Source: Author s calculation from https://prowess.cmie.com/

14 14 Η αύξηση του µεριδίου του δανεισµού, που τελευταία αποτελεί µια σηµαντική πηγή οικονοµικών πόρων για τις µεγάλες επιχειρήσεις, άρχισε να αυξάνεται την περίοδο και η οποία συνεχίζεται µέχρι και σήµερα. Το µερίδιό του, που κυµαίνεται µεταξύ 43,6% το 2001 και 39,6% των συνολικών υποχρεώσεων το 2013, φαίνεται να παρείχε µια σχετικά εύκολη επιλογή για τις επιχειρήσεις προκειµένου να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Προφανώς, αυτή η αλλαγή διευκολύνθηκε από το καθεστώς των απελευθερωµένων κανόνων για εξωτερικό δανεισµό. Απόδειξη αυτού αποτελεί (διάγραµµα 10) η σταθερή ανοδική πορεία τόσο στον εξωτερικό εµπορικό δανεισµό όσο και στην προσφορά πιστώσεων ως µερίδια του συνολικού δανεισµού από τη χώρα. Καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι το µεγαλύτερο ποσοστό αυτού του εξωτερικού δανεισµού έγινε από τον επιχειρηµατικό τοµέα. Είναι επίσης αξιοσηµείωτο ότι ο ρυθµός αύξησης των τραπεζικών πιστώσεων προς τη βιοµηχανία, µε βάση τα στοιχεία της Αποθεµατικής Τράπεζας της Ινδίας, µειώθηκε σταθερά από το 24,4% µεταξύ στο 14,9% µεταξύ (RBI 2013). Ένας βασικός παράγοντας µπορεί να είναι οι ενδιάµεσες αυξήσεις των τραπεζικών επιτοκίων από την Αποθεµατική Τράπεζα της Ινδίας. Με τον δανεισµό να δηµιουργεί ένα µεγάλο µερίδιο των τρεχουσών υποχρεώσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω, παρατηρούµε ένα µοτίβο που µπορεί να ερµηνευτεί ως µορφή χρηµατοδότησης «πόνζι», όπου τα φρέσκα δάνεια χρησιµοποιούνται για την κάλυψη των υποχρεώσεων που σχετίζονται µε προηγούµενο δανεισµό και την πώληση των µετοχών. Πρέπει επίσης να τονίσουµε και µια άλλη πτυχή της εταιρικής χρηµατοδότησης, την οποία αναφέραµε νωρίτερα, και η οποία σχετίζεται µε την τάση εκ µέρους των ινδικών επιχειρήσεων να διακρατούν βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ως την πιο ελκυστική µορφή επένδυσης, πράγµα που αντικατοπτρίζει τις αποφάσεις του κερδοσκοπικού προσανατολισµού των διευθυντών των επιχειρήσεων. Λαµβάνοντας υπόψη αυτά τα κίνητρα, δεν αποτελεί έκπληξη ότι το trade-off µεταξύ ανάπτυξης και βραχυπρόθεσµου κέρδους στο επίπεδο των επιχειρήσεων στην Ινδία γέρνει ξεκάθαρα υπέρ του τελευταίου. 4. Συµπέρασµα Κάτω από το πλαίσιο της χρηµατιστικοποίησης, η τάση των επιχειρήσεων να προτιµούν τα βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (σε αντίθεση µε τις µακροχρόνιες πάγιες επενδύσεις) προσφέρει µια σοβαρή ερµηνεία για την βιοµηχανική στασιµότητα που επικρατεί σήµερα στην πλειονότητα των χωρών στην παγκόσµια οικονοµία. Οι ερµηνείες των οικονοµολόγων σχετικά µε το trade-off µεταξύ ανάπτυξης και κερδοφορίας στο πλαίσιο της χρηµατιστικοποίησης ασχολούνται µε την τρέχουσα κατάσταση στις προηγµένες οικονοµίες. Η παρούσα εργασία ενισχύει προηγούµενες αναλύσεις µε την επέκταση της ανάλυσης στην Ινδία, µια χώρα πλήρως ενταγµένη στο παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Όπως παρατηρούµε, οι ινδικές επιχειρήσεις φαίνεται να ακολουθούν µια διαδροµή «βραχυπροθεσµικότητας» ενώπιον της αβεβαιότητας που επικρατεί στις απελευθερωµένες χρηµατοπιστωτικές αγορές. Την ίδια στιγµή, η αναζήτηση για

15 15 γρήγορες αποδόσεις από βραχυπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου αποθαρρύνει τις επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία. Το τελικό αποτέλεσµα, ωστόσο, ήταν ότι οι µεγάλες εταιρείες έχουν βιώσει χαµηλά ποσοστά ανάπτυξης στα ακαθάριστα στοιχεία του ενεργητικού τους. Δεν σηµαίνει αυτό ότι τα βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία είχαν λιγότερες δυνατότητες να συµβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των περιουσιακών στοιχείων; Εξετάζοντας περαιτέρω τις σχετικές αλλαγές στην Ινδία, βλέπουµε την τάση των επιχειρήσεων να δανείζονται σε µεγάλο βαθµό από τις κεφαλαιακές αγορές τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και εκτός αυτής. Ο δανεισµός από διεθνείς δανειστές, σε συνδυασµό µε τη χρήση κεφαλαίων και αποθεµάτων σε εταιρικό επίπεδο, παρέχει την κύρια πηγή των κεφαλαίων τους. Αυτό ήταν αποτέλεσµα της αποτυχίας της πρωτογενούς χρηµατιστηριακής αγοράς να παρέχει επαρκείς πόρους µέσω ΑΔΕ. Ο δανεισµός, όπως προαναφέρθηκε, και η χρήση των κεφαλαίων σε συνδυασµό µε τα αποθεµατικά παρέχουν τους αναγκαίους πόρους για την κάλυψη των τρεχουσών υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των µερισµάτων, των τόκων, κλπ., που πρέπει να εξυπηρετούνται σε κάθε χρονική περίοδο. Παρατηρούµε, περαιτέρω, ότι η τάση των επιχειρήσεων να στηρίζονται για δανεισµό στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα για την κάλυψη άλλων υποχρεώσεων, δηµιουργεί µια δοµή χρηµατοδότησης «πόνζι» ανάλογη µε αυτή που είχε περιγράψει ο Minsky (Minsky 2008) και η οποία είναι εγγενώς ασταθής. Το πρόβληµα επιτείνεται περαιτέρω από τον εξωτερικό δανεισµό, που προσθέτει στις σχετικές υποχρεώσεις σε ξένο συνάλλαγµα. Το πρόβληµα εποµένως δεν είναι µόνο ο συνεχιζόµενος δανεισµός για την εξόφληση προηγούµενου χρέους, αλλά και η αναντιστοιχία των νοµισµάτων όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του χρέους. Η οικονοµία της Ινδίας είναι συνεπώς όλο και περισσότερο εκτεθειµένη σε προβλήµατα που είναι πολύ βαθύτερα από αυτά που φαίνονται στην επιφάνεια. Εκτός από τη συνεχιζόµενη στασιµότητα στην πραγµατική οικονοµία, η οποία, όπως έχουµε επισηµάνει, έχει επηρεαστεί άµεσα από το πρότυπο της εταιρικής χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της χρηµατιστικοποίησης, ο εκτεταµένος δανεισµός που χρησιµοποιείται για την κάλυψη των τρεχουσών υποχρεώσεων έχει σπείρει τους σπόρους της δυνητικής οικονοµικής αστάθειας ως αποτέλεσµα της αυξανόµενης τάσης προς µια µορφή χρηµατοδότησης στυλ «πόνζι». Μπορεί κανείς να παρατηρήσει τις πηγές αστάθειας, κυρίως λόγω του υφιστάµενου προτύπου στην εταιρική χρηµατοδότηση, µε την αποτίµηση των σχετικά υψηλών επιπέδων χρηµατοοικονοµικής δραστηριότητας µέσω κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων σε χρηµατιστήρια, νοµίσµατα και αγορές εµπορευµάτων και ακινήτων. Σε συνδυασµό µε την στασιµότητα του πραγµατικού τοµέα της οικονοµίας και την ορατή απροθυµία των επιχειρήσεων να επενδύσουν σε αυτόν, η ινδική οικονοµία δεν µπορεί να προσδοκά ανάκαµψη στο εγγύς µέλλον. Η όποια πραγµατικά ανάκαµψη στην οικονοµία της Ινδίας απαιτεί αναθεώρηση της τρέχουσας δηµόσιας πολιτικής, που συνεπάγεται αποµάκρυνση από την χρηµατιστικοποίηση και την υιοθέτηση πολιτικών προς όφελος της πραγµατικής οικονοµίας.

16 16 Πηγές Boyer, R. (2000) Is a Finance-led Growth Regime a Viable Alternative to Fordism: A Preliminary Analysis, Economy and Society, pp Crotty, J. (1990) Owner-manager Conflict and Financial Theories of Investment Instability: A Critical Assessment of Keynes, Tobin and Minsky, Journal of Post- Keynesian Economics, pp Cited in Philip Arestis and Malcolm Sawyer, 21st Century Keynesian Economics, Palgrave-Macmillan, 2009, p.123. Hein, E. (2009) A (Post-) Keynesian Perspective on Financialisation, in Philip Arestis and Malcolm Sawyer, 21st Century Keynesian Economics, Palgrave-Macmillan, Also in berlin.org/fileadmin/downloads/papers_and_presentations/hein_post- Keynesian_perspective_on_financialisation.pdf. Lazonic, M. and O Sullivan, W. (2000) Maximising Shareholder Value: A New Ideology for Corporate Governance, Economy and Society, 29(1). Cited in Stockhammer, , p Minsky, H.P. (2008) Stabilizing an Unstable Economy, McGraw-Hill. Organhazi, O. (2006) Financialisation and Capital Accumulation in the Non-financial Corporate Sector: A Theoretical and Empirical Investigation on the US Economy: , Cambridge Journal of Economics, pp Cited in Philip Arestis and Malcolm Sawyer, 21st Century Keynesian Economics, Palgrave-Macmillan, 2009, p Power, D., Epstein, G., Abrena, M. (2003) Trends In The Rentier Income Share In OECD Countries, , PERI (Amherst) Working Paper 58a, November, Reserve Bank of India (2013) HandBook of Statistics on Indian Economy Sen, S. (2014) Dominant Finance and Stagnant Economies, OUP Delhi, pp Stockhammer, E. ( ) Shareholder Value Orientation and the Investment-profit Puzzle, Journal of Post-Keynesian Economics, 28(2), p (2004) Financialisation and the Slowdown of Accumulation, Cambridge Journal of Economics, pp Cited in Philip Arestis and Malcolm Sawyer, 21st Century Keynesian Economics, Palgrave-Macmillan, 2009, p van Treeck, T. (2008) Reconsidering the Investment-profit Nexus in Finance-led Economies: An ARDL-based Approach, Metroeconomica, pp Cited in Philip

17 17 Arestis and Malcolm Sawyer, 21st Century Keynesian Economics, Palgrave-Macmillan, 2009, p. 125.

Επιστηµονική εργασία υπό εξέλιξη (Working Paper) No. 707. H ευρω-κρίση και η εγγυηµένη απασχόληση: Μια πρόταση για την Ιρλανδία

Επιστηµονική εργασία υπό εξέλιξη (Working Paper) No. 707. H ευρω-κρίση και η εγγυηµένη απασχόληση: Μια πρόταση για την Ιρλανδία Επιστηµονική εργασία υπό εξέλιξη (Working Paper) No. 707 H ευρω-κρίση και η εγγυηµένη απασχόληση: Μια πρόταση για την Ιρλανδία του L. Randall Wray Ινστιτούτο Οικονοµικών Levy του Κολεγίου Bard Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 724. Ο Θεσµικός µετα-κεϋνσιανισµός µετά τη Μεγάλη Κάµψη. Του

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 724. Ο Θεσµικός µετα-κεϋνσιανισµός µετά τη Μεγάλη Κάµψη. Του Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 724 Ο Θεσµικός µετα-κεϋνσιανισµός µετά τη Μεγάλη Κάµψη Του Charles J. Whalen* Γραφείο Προϋπολογισµού του Κογκρέσου των ΗΠΑ Μάιος 2012 * Το παρόν κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιαρθρώσεις Επιχειρηματικών Χαρτοφυλακίων. Γιώργος Βλάχος

Αναδιαρθρώσεις Επιχειρηματικών Χαρτοφυλακίων. Γιώργος Βλάχος Αναδιαρθρώσεις Επιχειρηματικών Χαρτοφυλακίων Γιώργος Βλάχος Οκτώβριος 15, 2015 Περιεχόμενα 01 Το Προβληματικό Οικονομικό Περιβάλλον 02 Οι Τράπεζες 03 Οι Επιχειρήσεις 04 Η Τράπεζα Πειραιώς 05 Τύποι Ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

2012 / 6 Οι λάθος κίνδυνοι Τι µας λένε οι απώλειες που προήλθαν από παράγωγα στο κεντρικό γραφείο επενδύσεων της JPMorgan Chase για τις αδυναµίες του νόµου Dodd-Frank Του Jan Kregel Τι µπορούµε να διδαχθούµε

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών)

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Περίληψη νέων όρων Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής Υπηρεσίες μεταποίησης Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Η νέα ορολογία περιγράφει αυτή την κατηγορία με μεγαλύτερη ακρίβεια Πρωτογενές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ Το γνωστικό αντικείµενο της Αναπτυξιακής Οικονοµικής ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1

Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Συνοπτικό συμπέρασμα Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Οκτώβριος 2008 1. Η κρίση είναι αμερικανική και όχι παγκόσμια. Όμως γίνεται παγκόσμια αν δεν αντιμετωπιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ!

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! Με την ευγενική χορηγία Η ικανότητα και δυνατότητα να παράγει ρευστότητα καθορίζει την αξία της επιχείρησης 1

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr

ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ) Σύνοψη: Από το πρώτο τρίµηνο του 2009

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013 Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών εκέµβριος 2013 Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα 215 εκατ. ευρώ, σχεδόν το µισό εκείνου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ Οι ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ &ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Τρεις Κυριότερες Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών 3 χρή η ρ μ Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης «κοινού μεγέθους» και ο υπολογισμός διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Αύγουστο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 259 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Oι συναλλαγές μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εμπορικών όσο και των χρηματοοικονομικών ροών, καταγράφονται στο ισοζύγιο διεθνών πληρωμών. Oι συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Μελέτες Αξιολόγησης Επιχειρήσεων ως Εργαλεία Επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Σκοπός και Μέθοδοι Αναλύσεως

Έννοια - Σκοπός και Μέθοδοι Αναλύσεως ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ 17 Έννοια - Σκοπός και Μέθοδοι Αναλύσεως Μέρος πρώτο ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ (GENERAL PERSPECTIVE OF FINANCIAL ANALYSIS) 1 1.1. Γενικά Ο ρόλος της Λογιστικής, από

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 4 η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική ανάλυση & αριθμοδείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές. in DEEP ANALYSIS. Μείωση του Συστημικού Κινδύνου στις Διεθνείς Αγορές. Α γ ο ρ έ ς. Κύρια Σημεία

Αγορές. in DEEP ANALYSIS. Μείωση του Συστημικού Κινδύνου στις Διεθνείς Αγορές. Α γ ο ρ έ ς. Κύρια Σημεία Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Αγορές Μείωση του Συστημικού Κινδύνου στις Διεθνείς Αγορές του Στρατή Κωνσταντίνου in DEEP ANALYSIS Η κατανομή του πλούτου μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 19 Απρίλιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η σηµασία της Ανταγωνιστικής Αναπτυσσόµενης Βιοµηχανίας στη ηµιουργία Απασχόλησης 1998 2002 I. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Με την ευγενική χορηγία Παλαιές & Νέες Μέθοδοι Αποτίµησης Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα 1 Χορηγοί Ακαδηµαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αντώνης Γεωργόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Main literature on Investment Development Path RAJNEESH

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Σεμινάριο ενημέρωσης 17 19 Ιουνίου 2014 Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε τραπεζικά και άλλα στελέχη της αγοράς που δεν είναι οικονομολόγοι και επιθυμούν να κατανοήσουν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων.

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων. Μετάφραση από βουλγάρικη γλώσσα ΕΜ «ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΜΑΡΚΕΤΣ»ΑΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 142, ΠΑΡ.3 ΚΑΙ 4, ΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 35 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODL) Ορισμός και μέτρηση της διάρκειας H διάρκεια ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι ο μέσος σταθμικός χρόνος που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ. Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ. Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες Φεβρουάριος 2005 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης, Χριστόφορος Ι. Μακρυάς (*) Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E)

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Απρίλιος 2005 Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΣΩΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft:

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft www.specisoft.gr Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα Διοίκησης και Δωρεάν Λογισμικό στην Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σχεδόν αµετάβλητο το Χ.Α. παρά την πτώση του τραπεζικού δείκτη (-2,37%). Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 821,23 µονάδες σηµειώνοντας κέρδη 0,04%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Η µεθοδολογία αποτίµησης µιας Εταιρίας Ακίνητης Περιουσίας εφαρµόζεται στη βάση της εναλλακτικής µορφής επένδυσης. Ο αναλυτής ή ο εκτιµητής «αντιµετωπίζει» την Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομία και Αγορές. Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος 7 Ιουνίου 2007

Διεθνής Οικονομία και Αγορές. Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος 7 Ιουνίου 2007 Διεθνής Οικονομία και Αγορές Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος 7 Ιουνίου 2007 1 Διεθνής Οικονομία: Ανάπτυξη - Επιτόκια Η παγκόσμια ανάπτυξη θα παραμείνει ισχυρή παρά την επιβράδυνση στις ΗΠΑ (decoupling). Η επιβράδυνση

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα