ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Αρ. Αδείας Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/71/ ΑΡ.ΜΑΕ 24055/06/Β/91/33 Έδρα : Σταδίου 33, Αθήνα Τηλ Φαξ :

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου... 1 Σελίδα Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης... 5 Προς τους μετόχους της «ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»... 5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ... 7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ... 9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (άμεση ή ευθεία μέθοδος) Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία Αρχές σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Συναλλαγές σε συνάλλαγμα Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Απομείωση αξίας Περιουσιακών Στοιχείων Επενδύσεις Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Φόροι εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μετοχικό Κεφάλαιο Δανεισμός Προμηθευτές και λοιπές Υποχρεώσεις Κρατικές Επιχορηγήσεις Προβλέψεις Παροχές στο προσωπικό Διανομή μερισμάτων Κέρδη κατά μετοχή Αναγνώριση Εσόδων Αναγνώριση Εξόδων Αναγνώριση και απόσβεση ασώματων περιουσιακών στοιχείων Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου... 22

3 4. Κεφαλαιακή επάρκεια Πληροφόρηση κατά τομέα Ενσώματα πάγια Άυλα περιουσιακά στοιχεία Λοιπές επενδύσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Πελάτες χρηματιστές χρηματιστήριο λοιπές απαιτήσεις Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μετοχικό Κεφάλαιο Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων Μακροπρόθεσμα Δάνεια Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμα δάνεια Προβλέψεις και Λοιπές Υποχρεώσεις Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης Ανάλυση εξόδων κατ είδος Λοιπά Έξοδα Εκμετάλλευσης Χρηματοοικονομικό κόστος Φόρος εισοδήματος Αύξηση μείωση αναβαλλόμενης φορολογίας Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις Υφιστάμενα Εμπράγματα Βάρη Λοιπές πληροφορίες Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού Γνωστοποιήσεις που απαιτούνται σύμφωνα με το ΔΠΧΠ Υπεύθυνοι Σύνταξης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

4 Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007) Βεβαιώνεται ότι η συνημμένη εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο έως , από τη σελίδα 1 έως και τη σελίδα 38 είναι εκείνη η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία της κατάστασης οικονομικής θέσης, τα στοιχεία της κατάστασης συνολικών εσόδων και τα στοιχεία της κατάστασης μεταβολών ιδίων κεφαλαίων της Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΕΠΕΥ. Η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2011 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤ. ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ Α.Δ.Τ. ΑZ Α.Δ.Τ. Μ

5 Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Αναφορά των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο από την έως και επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες καταστάσεις Η συνεχιζόμενη παγκόσμια οικονομική κρίση, και ιδιαιτέρως όπως εξελίχθηκε τους τελευταίους μήνες και όλο το α εξάμηνο του 2011, επηρεάζουν σημαντικά την λειτουργία της εταιρείας. O δανεισμός μέσω του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου (Δ.Ν.Τ) και η σκληρότερη οικονομική πολιτική για την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου προγράμματος έχουν φέρει σε οριακή κατάσταση οικονομικά και κοινωνικά την χώρα. Το πάγωμα και οι μειώσεις μισθών (στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα), συντάξεων, κοινωνικών επιδομάτων έχουν παγώσει την αγορά και οι καθημερινές οικονομικές δραστηριότητες είναι πολύ περιορισμένες. Η απουσία του επενδυτικού κοινού είναι εμφανέστατη και η έλλειψη ενδιαφέροντος για αγορές και τοποθετήσεις γενικά σε χρηματιστηριακά προϊόντα αποτυπώνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου την αντιμετώπισαν θετικά διότι ανοίγει ο δρόμος για την εκταμίευση της 5 ης δόσης από το πακέτο στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δυστυχώς όμως η ψήφιση αυτή συνοδεύεται από βαρύτατα νέα φορολογικά βάρη και έτσι δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για το μέσο πολίτη. Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε την στις 1.279,06 μονάδες. Στο αντίστοιχο περσινό διάστημα ο Δείκτης είχε κλείσει στις 1.434,22 μονάδες και στις είχε κλείσει στις 1.413,94 μονάδες. Οι επενδυτές φαίνεται ότι προτιμούν να επενδύσουν σε άλλα είδη όπως ίσως σε πολύτιμα μέταλλα όπως σε χρυσό ο οποίος συνεχίζει να καταγράφει ανοδική πορεία. Η εταιρεία παρά τις αντίξοες συνθήκες που έχει να αντιμετωπίσει προσπαθεί να αντεπεξέλθει στις ανάγκες της χρηματιστηριακής αγοράς, προβαίνοντας σε μείωση προσωπικού πάγωμα και μειώσεις μισθών καθώς και περικοπή διαφόρων εξόδων. Περαιτέρω η εταιρεία διαπίστωσε την ανάγκη για ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της και μέσα στον ερχόμενο μήνα θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου παρά τις δύσκολες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες επικρατούν σε όλη την χρηματιστηριακή αγορά. Ήδη έχουν προχωρήσει διάφορες συζητήσεις προκειμένου να συμμετάσχουν και τρίτα πρόσωπα στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και ακόμα η εταιρεία διερευνά τις πιθανότητες συνεργασίας με άλλες ΑΕΠΕΥ προκείμενου να επιτευχθούν περαιτέρω οικονομίες κλίμακας. Στη συνέχεια ακολουθούν οι αναλύσεις που παρουσιάζουν το πώς διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα της εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε ,83 ευρώ και το κόστος πωληθέντων σε ,65 ευρώ, τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης ανέρχονται σε 600,27 ευρώ, τα έξοδα διοίκησης και τα έξοδα διάθεσης σε ,59 και ,63 ευρώ αντίστοιχα. Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης ανέρχονται σε 7.049,17 ευρώ. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανέρχονται σε 6.707,25 ευρώ και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανέρχονται σε ,80 ευρώ. Το καθαρό αποτέλεσμα της περιόδου προ φόρων ήταν ζημίες ποσού ευρώ ,49 ευρώ. Ο φόρος εισοδήματος (αναβαλλόμενος) ανέρχεται σε 120,50 ευρώ. Το καθαρό αποτέλεσμα της περιόδου μετά από την αναβαλλόμενη φορολογία ήταν ζημίες ποσού ευρώ ,99. Οι ζημίες από την αποτίμηση των χρεογράφων ποσού ευρώ ,43, η μείωση της αναβαλλόμενης φορολογίας ποσού ευρώ ,86 έδρασαν αρνητικά και τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημιές ύψους ,28 ευρώ. Επίσης ακολουθεί η ανάλυση της κατάστασης της οικονομικής θέσης της εταιρείας την Σελίδα 1 από 38

6 α. Ενεργητικό ποσού ευρώ ,33 το οποίο αναλύεται ως εξής: Στα μη κυκλοφορούντα στοιχεία περιλαμβάνονται, Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια ποσού ευρώ ,15, άϋλα περιουσιακά στοιχεία ποσού ευρώ ,65, λοιπές επενδύσεις ποσού ευρώ ,00, λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ποσού ευρώ ,70 και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος ποσού ευρώ ,65. Στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται απαιτήσεις από πελάτες χρηματιστέςχρηματιστήριο και λοιπές απαιτήσεις ποσού ευρώ ,50, διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία ποσού ευρώ ,74 και τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ποσού ευρώ ,94. β. Ίδια κεφάλαια και Υποχρεώσεις ποσού ευρώ ,33 τα οποία αναλύονται ως εξής: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ποσού ευρώ ,78. Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες ποσού ευρώ ,00 εκ των οποίων το ποσό των ,00 ευρώ αφορά μακροπρόθεσμο ομολογιακό δάνειο και το ποσό των ,00 σε μακροπρόθεσμο δάνειο, αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος ποσού ευρώ ,82 βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ποσού ευρώ ,73 από τα οποία τα ,04 ευρώ αφορούν σε υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις, το ποσό των ,77 ευρώ αφορά βραχυπρόθεσμα δάνεια και το ποσό των ,92 ευρώ αφορά σε προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις. γ. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου γ1. Κίνδυνοι αγοράς Η αγορά που δραστηριοποιείται η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερους κινδύνους πέραν από τους συνήθεις κινδύνους που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές. Επίσης προσπαθεί να μεγιστοποιήσει την απόδοση του χαρτοφυλακίου της χωρίς την ανάληψη υπερβολικού κινδύνου, μέσω της επένδυσης σε μετοχές, σύμφωνα, με τα προβλεπόμενα από την Ελληνική Νομοθεσία. γ2. Κίνδυνοι συναλλάγματος και επιτοκίων Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει κινδύνους συναλλάγματος και επιτοκίου γιατί οι συναλλαγές της διενεργούνται σε ευρώ. Επίσης η εταιρεία έχει συνάψει ομολογιακό δάνειο με επιτόκιο βάσει του μηνιαίου euribor το οποίο υπολογίζεται κάθε μήνα στο υπόλοιπο της οφειλής και το οποίο εξυπηρετείται κανονικά. γ3. Πιστωτικός κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά τον κίνδυνο μη εκπλήρωσης από τον αντισυμβαλλόμενο των υποχρεώσεων του για την πληρωμή της εταιρείας στο προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα, κατά την συμβατική του υποχρέωση. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να πραγματοποιεί σε κάθε χρήση σχετικές προβλέψεις εφόσον υφίσταται λόγος. Ο πιστωτικός κίνδυνος της εταιρείας δεν είναι άξιος λόγου. γ4. Κίνδυνος ρευστότητας Κατά την διαπιστώθηκε ότι η ρευστότητα της εταιρείας θα πρέπει να ενισχυθεί και για αυτό τον λόγο η εταιρεία πραγματοποίησε στις 25/07/2011 Έκτακτη Γενική Συνέλευση και αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου προκειμένου να ανταποκρίνεται στα υπό του νόμου οριζόμενα πλαίσια. δ. Εργασιακά θέματα Ουδέν εργασιακό θέμα υφίσταται. Σελίδα 2 από 38

7 ε. Συναλλαγές συνδεδεμένων προσώπων (Δ.Λ.Π 24) Σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, το οποίο ορίζει ότι συνδεδεμένο μέρος θεωρείται εκείνο το οποίο έχει τη δυνατότητα να ελέγχει ή να ασκεί σημαντική επιρροή στις χρηματοοικονομικές ή λειτουργικές αποφάσεις που λαμβάνει η εταιρεία αναφέρουμε τα ακόλουθα: Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Ν.3556/2007 Κομνηνός Νικόλαος κατέχει μετοχές σε σύνολο και ποσοστό συμμετοχής 73, % Κομνηνός Αλέξιος κατέχει μετοχές σε σύνολο και ποσοστό συμμετοχής 5,683760% Κομνηνού Αικατερίνη κατέχει μετοχές σε σύνολο με ποσοστό συμμετοχής 1,623932%. Κομνηνός Αλέξανδρος κατέχει μετοχές σε σύνολο με ποσοστό συμμετοχής 9,259259% και Κομνηνός Φίλιππος-Κωνσταντίνος κατέχει μετοχές σε σύνολο με ποσοστό συμμετοχής 9,544160% Σύνολο 100% Κάτοχοι κάθε είδους μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου. Αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανήλθαν στο ποσό των ,00 ευρώ. Τέλος τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δήλωσαν ότι δεν συμμετείχαν στην διοίκηση ή στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών με ποσοστό μεγαλύτερο του 10%, ούτε ασκούν διοικητική επιρροή σε κάποια άλλη εταιρεία. Γεγονότα μετά την λήξη του α εξαμήνου 2011 Η εταιρεία με την από 25/07/2011 Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποίησε αποφάσισε την μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ,00 ευρώ, την ακύρωση των υφιστάμενων μετοχών της και την έκδοση νέων ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) εκάστης. Κατόπιν πραγματοποίησε και αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ,00 ευρώ. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το β εξάμηνο της χρήσης 2011 Για το β εξάμηνο του 2011 δεν προβλέπεται καμία βελτίωση δεδομένου ότι τα νέα φορολογικά βάρη που επιβάλλονται από τις αρχές Σεπτεμβρίου καθώς και οι προβλεπόμενες κοινωνικές αναταραχές που θα ενταθούν λόγω της απελευθέρωσης πολλών κλειστών επαγγελμάτων, δεν πρόκειται ούτε να ωφελήσουν την χρηματιστηριακή αγορά, ούτε να αυξήσουν τον όγκο συναλλαγών του Χ.Α.Α. Περαιτέρω επέκταση της κρίσης σε άλλες χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία θα επιφέρουν μεγαλύτερες πιέσεις στην ευρωζώνη και Σελίδα 3 από 38

8 κατ επέκταση στη χώρα μας, η οποία ακόμη δεν έχει πείσει τις αγορές ότι το χρέος μας είναι βιώσιμο. Θα πρέπει λοιπόν να ομαλοποιηθούν πρώτα οι συνθήκες στην ευρωζώνη, να πείσουμε τις αγορές για την βιωσιμότητα του χρέους μας, για να μπούμε σε τροχιά ανάπτυξης και μετά να μιλήσουμε για καλύτερες μέρες. Αθήνα, 1 Αυγούστου 2011 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤ. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Σελίδα 4 από 38

9 Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Προς τους μετόχους της «ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τη συνημμένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της «ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» της 30ης Ιουνίου 2011 και τις σχετικές καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος Επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. Βάση για συμπέρασμα με επιφύλαξη 1) Η εταιρεία κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, δεν έχει διενεργήσει αποσβέσεις επί των ενσώματων ακινητοποιήσεων και των άυλων περιουσιακών στοιχείων το σωρευμένο ύψος των οποίων, με βάση την ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους, κατά την ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ,79. Κατά συνέπεια η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα ενώ τα αποτελέσματα της κλειόμενης περιόδου εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ ,20. Από τις μη διενεργηθείσες αποσβέσεις επί των ενσώματων ακινητοποιήσεων της εταιρείας συνολικού ποσού ευρώ ,00 ποσό ευρώ ,24 αφορά στις αποσβέσεις της κλειόμενης περιόδου ενώ ποσό ευρώ ,76 στις αποσβέσεις των προηγούμενων χρήσεων. 2) Στις απαιτήσεις από πελάτες χρηματιστές χρηματιστήριο περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού ευρώ ,35. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία, δεν έχει σχηματιστεί Σελίδα 5 από 38

10 σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων από πελάτες χρηματιστές χρηματιστήριο, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα της κλειόμενης περιόδου εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 3) Η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει, σε βάρος των αποτελεσμάτων της με αντίστοιχη μείωση των ιδίων κεφαλαίων της, πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού της λόγω αποχωρήσεως, το ύψος της οποίας έπρεπε να έχει προσδιοριστεί με βάση αναλογιστική μελέτη. Διευκρινίζεται ότι η σχετική υποχρέωση βάσει των διατάξεων της παραγράφου 14 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ,23, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά ευρώ ,23, τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα περιόδου αυξημένα κατά 728,00 ευρώ. Συμπέρασμα με επιφύλαξη Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση και εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για συμπέρασμα με επιφύλαξη» δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας, οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. Θέμα Έμφασης Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 10 των γνωστοποιήσεων επί της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης όπου γίνεται αναφορά στην αβεβαιότητα σε σχέση με την πραγματοποίηση επαρκών φορολογητέων κερδών στην επόμενη πενταετία προκειμένου να καταστεί δυνατό να συμψηφιστούν οι σωρευμένες φορολογικές ζημιές των χρήσεων 2008 και 2009, ποσού ευρώ ,31 για τις οποίες έχει καταχωρηθεί αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ποσού ευρώ ,66. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, με τη συνημμένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Αθήνα, 26 Αυγούστου 2011 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 Σελίδα 6 από 38

11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σημ Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία , ,15 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία , ,65 Λοιπές επενδύσεις , ,65 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , ,70 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος , ,58 Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων Ενεργητικού (α) , ,73 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Απαιτήσεις από πελάτες χρηματιστές-χρηματιστήριο και λοιπές απαιτήσεις , ,68 Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία , ,17 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,76 Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων Ενεργητικού (β) , ,61 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) , ,34 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της εταιρείας Μετοχικό Κεφάλαιο ( μετοχές των 2,00 ) , ,00 Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων , ,73 Αποτελέσματα Εις Νέον , ,67 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) , ,06 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμα Δάνεια , ,00 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος , ,39 Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων (β) , ,39 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , ,26 Βραχυπρόθεσμα δάνεια , ,71 Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις , ,92 Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (γ) , ,89 Σύνολο Υποχρεώσεων (β) + (γ) , ,28 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) + (γ) , ,34 Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ Σελίδα 7 από 38

12 Κύκλος εργασιών , ,25 Μείον: Κόστος πωληθέντων , ,05 Μικτό αποτέλεσμα , ,20 Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης , ,88 Έξοδα Διάθεσης , ,38 Έξοδα Διοίκησης , ,29 Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης , ,43 Λειτουργικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως , ,98 Χρηματοοικονομικά έσοδα , ,47 Χρηματοοικονομικά έξοδα , ,74 Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) , ,27 Καθαρές Ζημιές Περιόδου προ φόρων , ,29 Φόρος εισοδήματος ,50 600,31 Καθαρές Ζημίες περιόδου μετά από φόρους (Α) , ,98 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους Ζημιές αποτίμησης διαθεσίμων για πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων , ,04 Αύξηση/μείωση αναβαλλόμενης φορολογίας , ,64 Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης 27 0, ,96 Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους (Β) , ,64 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) , ,62 Ζημιές Ανά Μετοχή -0,11-0,25 Σταθμισμένος Μέσος Όρος Αριθμού μετοχών , ,00 Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. Σελίδα 8 από 38

13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Υπόλοιπα την σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ , , , ,94 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 0,00 0, , ,62 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ,00 0,00 0, ,00 Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ,00 0, ,00 0,00 Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων την , , , ,32 Υπόλοιπα την σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ , , , ,06 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 0,00 0, , ,28 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων την , , , ,78 Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. Σελίδα 9 από 38

14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (άμεση ή ευθεία μέθοδος) Λειτουργικές δραστηριότητες Εισπράξεις από πελάτες , ,13 Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζόμενους, κ.λ.π , ,41 Πληρωμές φόρων , ,87 Τόκοι πληρωθέντες , ,81 Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) , ,96 Επενδυτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από Επικουρικό - Συνεγγυητικό Κεφάλαιο 3.116, ,17 Εισπράξεις από πώληση επενδυτικών τίτλων (μετοχών αξιογράφων) 1.292,69 16,94 Τόκοι εισπραχθέντες 26,53 80,11 Μερίσματα εισπραχθέντα 21,60 22,44 Σύνολο εισροών (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 4.457, ,66 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0, ,00 Εξοφλήσεις δανείων , ,00 Σύνολο εισροών (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) , ,00 Καθαρή αύξηση ( μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) , ,70 Μετρητά και μετρητά Ισοδύναμα αρχής , ,14 Μετρητά και μετρητά Ισοδύναμα τέλους , ,84 Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. Σελίδα 10 από 38

15 1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία Η εταιρεία «ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάιο του Στις αρχές του 2008 η εταιρεία μετονομάστηκε σε «ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΕΠΕΥ)» και αποτελεί συνέχεια του χρηματιστηριακού γραφείου της παλαιότερης χρηματιστηριακής οικογένειας εν ενεργεία σήμερα, της οικογένειας Νίκου Κομνηνού. Ο Νίκος Κομνηνός έγινε χρηματιστής το 1907 και υπήρξε μέλος της χρηματιστηριακής κοινότητας μέχρι που παρέδωσε τη σκυτάλη στον Ευστάθιο Κομνηνό, τις δύσκολες μέρες της δεκαετίας του Η παράδοση συνεχίζεται από τον Νικόλαο Κομνηνό υιό του Ευστάθιου. Σήμερα η νεότερη γενιά αξιοποιώντας την παράδοση ενός αιώνα προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Η εταιρεία αποτελείται από δυναμικά στελέχη και επιλεγμένους επαγγελματίες που διαθέτουν εμπειρία στον χρηματιστηριακό και επιχειρηματικό χώρο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η «Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» εδρεύει στην Αθήνα, Σταδίου 33 στον 6 ο όροφο και είναι καταχωρημένη στο Μητρώο ανωνύμων εταιρειών με αριθμό ΑΡ. ΜΑΕ 24055/06/Β/91/33. Η εταιρεία, δεν ανήκει σε όμιλο επιχειρήσεων και δεν έχει η ίδια άλλες θυγατρικές εταιρείες. Η διάρκειά της έχει ορισθεί έως το 2080 και δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Σκοπός της εταιρείας όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του καταστατικού της, είναι η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών προς πελάτες σε οργανωμένη αγορά της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής, ως και σε πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) επί χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5 του Ν. 3606/2007. Ως επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες νοούνται οι εξής: Α. Κύριες επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες: 1. Η λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στην λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα. 2. Η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσοτέρων χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών. 3. Η παροχή επενδυτικών συμβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συμβουλών σε πελάτη, είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε με πρωτοβουλία της εταιρείας, σχετικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές, που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα. 4. Η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης. Β. Παρεπόμενες υπηρεσίες: 1. Η φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών, όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών. 2. Η παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στην οποία μεσολαβεί η εταιρεία, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο. 3. Η παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας είναι : om ninos.gr Σελίδα 11 από 38

16 Η Διοίκηση της εταιρείας Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ (στο εξής η εταιρεία), παρουσιάζει τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 30 η Ιουνίου 2011 συμπεριλαμβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία της προηγούμενης περιόδου και οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις». H Διοίκηση της εταιρείας, είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων, με τέτοιο τρόπο, ώστε να δίνουν μια ακριβή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης, της περιουσιακής διάρθρωσης, των αποτελεσμάτων και των ταμιακών της ροών. Με βάση τα ανωτέρω, η Διοίκηση της εταιρείας είναι υπεύθυνη να: επιλέγει τις λογιστικές αρχές σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και να τις εφαρμόζει πάγια. επιλέγει τις κατάλληλες λογιστικές αρχές οι οποίες συμβάλουν στην ακριβοδίκαιη παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης, της περιουσιακής διάρθρωσης, των αποτελεσμάτων και των ταμιακών ροών της, όπου κάποιο θέμα δεν καλύπτεται από κάποιο πρότυπο ή διερμηνεία και να τις εφαρμόζει πάγια. συντάσσει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με την αρχή της συνέχειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση του της 1ης Αυγούστου Η Εταιρεία διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 29 ης Ιανουαρίου Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί μέχρι την 30 η Ιουνίου 2013 και η σύνθεσή του όπως διαμορφώθηκε μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 29 ης Ιανουαρίου 2008 έχει ως ακολούθως: Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 1. Νικόλαος Κομνηνός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 2. Αικατερίνη Κομνηνού Αντιπρόεδρος 3. Αλέξιος Κομνηνός Μέλος 4. Ιωάννης Κομνηνός Μέλος 5. Δημήτριος Ιωσήφ Μέλος Οι Οικονομικές Καταστάσεις που παρουσιάζονται, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή της συνέχειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η εταιρεία συνέταξε για πρώτη φορά τις Οικονομικές της Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. και τα Δ.Π.Χ.Π. που ήταν σε ισχύ κατά την κάνοντας και αναδρομική εφαρμογή αυτών. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου περιλαμβάνουν συγκριτική πληροφόρηση για προηγούμενες περιόδους ως εξής: Για τον Ισολογισμό την Για τα αποτελέσματα την Για τις ταμιακές ροές την Για τον πίνακα μεταβολών της καθαρής θέσης την Σελίδα 12 από 38

17 2. Αρχές σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας που καλύπτουν την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως και την 30 η Ιουνίου 2011, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την επαναταξινόμηση συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού σε εύλογες αξίες (εμπορικό χαρτοφυλάκιο χρεογράφων) και είναι σύμφωνες με τα ισχύοντα ΔΛΠ και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧA) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και τις ερμηνείες τους, που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων παρουσιάζονται κατωτέρω και είναι όμοιες με τις πολιτικές που έχουν εφαρμοσθεί συστηματικά για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Μεταβολές σε λογιστικές εκτιμήσεις αρχές Δεν έχουν γίνει μεταβολές σε λογιστικές εκτιμήσεις (π.χ. ωφέλιμη διάρκεια ζωής περιουσιακών στοιχείων) καθώς δεν υπήρχαν ουσιώδεις λόγοι που να επιβάλλουν τέτοιες μεταβολές. Για το χειρισμό των μεταβολών στις λογιστικές αρχές έχει επιλεχθεί η βασική μέθοδος του Δ.Λ.Π. 8. Νέα πρότυπα διερμηνείες και τροποποίηση υφισταμένων προτύπων Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες, τα οποία έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσεως ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011 ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» & ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» Εφαρμόζεται, το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού έτους που αρχίζει μετά τις 30 Ιουνίου [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 574/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ης Ιουνίου 2010, L 166/ ] Η τροποποίηση παρέχει την δυνατότητα (για τις οντότητες που εφαρμόζουν ΔΠΧΑ για πρώτη φορά ) απαλλαγής από την επαναδιατύπωση των συγκριτικών γνωστοποιήσεων βάσει του ΔΠΧΑ 7 όσον αφορά τις επιμετρήσεις της εύλογης αξίας και τον κίνδυνο ρευστότητας σε περίπτωση που οι εν λόγω συγκριτικές περίοδοι λήγουν πριν από την 31η Δεκεμβρίου Σκοπός της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 1 είναι η πρόβλεψη προαιρετικής απαλλαγής για τις εν λόγω οντότητες. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. Σελίδα 13 από 38

18 Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 14 (Τροποποίηση) «ΔΛΠ 19 Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισμένων παροχών, οι ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις και οι αλληλεπιδράσεις τους» Εφαρμόζεται, το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού έτους που αρχίζει μετά τις 31 Δεκεμβρίου [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 633/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010, L 186/ ] Η τροποποίηση αφορά στην εξάλειψη της ακούσιας επίπτωσης της ΕΔΔΧΠΑ 14 σε περιπτώσεις όπου μια οντότητα υποκείμενη σε απαίτηση ελάχιστης χρηματοδότησης πραγματοποιεί πρόωρη πληρωμή εισφορών, όταν κάτω από ορισμένες περιστάσεις η οντότητα που πραγματοποιεί την προπληρωμή υποχρεούται να αναγνωρίσει έξοδο. Στην περίπτωση κατά την οποία ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών υπόκειται σε απαίτηση ελάχιστης χρηματοδότησης, η τροποποίηση στην ΕΔΔΠΧΑ 14 προβλέπει τον χειρισμό της εν λόγω προπληρωμής, όπως και κάθε άλλης προπληρωμής, ως περιουσιακού στοιχείου. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. ΔΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» Εφαρμόζεται, το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού έτους που αρχίζει μετά τις 31 Δεκεμβρίου [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 632/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010, L 186/ ] Η τροποποίηση αυτή επιχειρεί να μειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε συνδεδεμένα μέρη δημοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεμένου μέρους. Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη δημοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Το διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής αναφοράς «(IFRS) 8 Λειτουργικοί τομείς» τροποποιείται σύμφωνα με το προσάρτημα του παρόντος κανονισμού. Η εταιρεία θα εφαρμόσει αυτές τις αλλαγές από την ημερομηνία που τίθενται σε εφαρμογή. Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 19 «Εξόφληση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους» Εφαρμόζεται, το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού έτους που αρχίζει μετά τις 30 Ιουνίου [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 662/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουλίου 2010, L 193/ ] Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για τον τρόπο με τον οποίο ο οφειλέτης πρέπει να λογιστικοποιεί τους συμμετοχικούς τίτλους που εκδίδει για τον πλήρη ή μερικό διακανονισμό χρηματοοικονομικής υποχρέωσης μετά από επαναδιαπραγμάτευση των όρων της υποχρέωσης. Το διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής αναφοράς «(IFRS) 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» τροποποιείται σύμφωνα με το προσάρτημα του παρόντος κανονισμού. Η διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» Εφαρμόζεται, το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού έτους που αρχίζει μετά τις 31 Ιανουαρίου [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ /2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Δεκεμβρίου 2009, L 347/ ] Η τροποποίηση διευκρινίζει πώς αντιμετωπίζονται λογιστικά ορισμένα δικαιώματα όταν τα εκδοθέντα μέσα εκφράζονται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα επιχειρηματικής λειτουργίας του εκδότη. Εάν τα εν λόγω μέσα διανέμονται κατ αναλογία στους υφιστάμενους μετόχους του εκδότη έναντι συγκεκριμένου ποσού μετρητών, πρέπει να ταξινομούνται ως μετοχικό κεφάλαιο, Σελίδα 14 από 38

19 ακόμα και αν η τιμή άσκησής τους εκφράζεται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα επιχειρηματικής λειτουργίας του εκδότη. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. Τροποποιήσεις σε πρότυπα και διερμηνείες που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) Οι τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που εκδόθηκαν τον Μάιο του Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και θα εφαρμοσθούν αμέσως μετά από την έγκριση τους από την Ε.Ε. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμα υιοθετηθεί από την Ε.Ε. Σύμφωνα όμως με το δημοσιοποιημένο χρονοδιάγραμμα της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( E.F.R.A.G.) πρόκειται να υιοθετηθούν εντός του πρώτου τριμήνου του 2011 Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται, το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού έτους που αρχίζει μετά την 30η Ιουνίου 2010 και έχουν ως ακολούθως: ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν: α)την δυνατότητα χρησιμοποίησης της εύλογης αξίας (ως τεκμαιρόμενου κόστους) που είχε χρησιμοποιηθεί με βάση προηγούμενες λογιστικές αρχές (Γ.Π.Λ.Α) εξαιτίας μιας δημόσιας προσφοράς η ιδιωτικοποίησης ακόμη και αν το γεγονός αυτό είχε συμβεί μετά από την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ αλλά πριν από τη λήξη της περιόδου των πρώτων οικονομικών καταστάσεων β) Την δυνατότητα χρησιμοποίησης της λογιστικής αξίας (ως τεκμαιρόμενου κόστους) ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία μετάβασης από επιχειρήσεις που υπόκεινται σε «ειδικές ρυθμίσεις» ακόμα και στην περίπτωση που η λογιστική αξία περιλαμβάνει κόστη που δεν αναγνωρίζονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ γ) Δεν απαιτείται η εφαρμογή του ΔΛΠ 8 όταν αλλάζει μία λογιστική αρχή στην περίοδο που καλύπτεται από τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις. Στην περίπτωση που η οντότητα έχει δημοσιεύσει ήδη ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 απαιτούνται γνωστοποιήσεις. ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» Διευκρινίζεται ότι δεν αναπροσαρμόζεται το ενδεχόμενο τίμημα που λαμβάνεται σε μία συνένωση επιχειρήσεων πριν την ημερομηνία εφαρμογής του αναθεωρημένου προτύπου ΔΠΧΑ 3 (2008) κατά την ημερομηνία εφαρμογής του. Δίδονται οδηγίες για την μεταγενέστερη λογιστικοποίησή του. Επιπλέον δίδονται οδηγίες για την επιμέτρηση της μη ελέγχουσας συμμετοχής και για την λογιστικοποίηση των παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών του αποκτώμενου. ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις κυρίως σχετικά με τις γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών μέσων. ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονομικές οντότητες μπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις σημειώσεις. Σελίδα 15 από 38

20 ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31 που απορρέουν από την αναθεώρηση του ΔΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρμόζονται μελλοντικά. ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» Η τροποποίηση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε σχέση με σημαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών αναφορικά με επιμετρήσεις στην εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση. Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α 13 «Προγράμματα Πιστότητας Πελατών» Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της επιμέτρησης της επιβράβευσης των προγραμμάτων πιστότητας πελατών Συναλλαγές σε συνάλλαγμα Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας επιμετρούνται και παρουσιάζονται σε Ευρώ που είναι το νόμισμα της χώρας στην οποία λειτουργεί η Εταιρεία. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ, με τις ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού καταχωρούνται στα αποτελέσματα Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Τα ακίνητα, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο λοιπός εξοπλισμός, αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μετά την αφαίρεση των σωρευμένων αποσβέσεων και των τυχόν ζημιών αποµείωσης. Τα ακίνητα, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο λοιπός εξοπλισμός, αξιολογούνται περιοδικά για αποµείωση, και οποιαδήποτε ζηµιά αποµείωσης αναγνωρίζεται απευθείας στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο, μόνο κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από τη χρήση του παγίου στοιχείου, εφόσον το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων υπολογίζονται µε βάση τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης ωφέλιμης ζωής τους ως ακολούθως: - Κτίρια έτη - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 3 4 έτη και λογισµικά προγράµµατα - Λοιπά έπιπλα και εξοπλισµός 4 5 έτη Σελίδα 16 από 38

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Oικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 68510/66/Β/09/3 Ε ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς -.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44332/11/Β/99/6

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 FORTH-CRS Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 45340/1NT/B/00/230(00) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 45340/1ΝΤ/Β/00/230

Διαβάστε περισσότερα

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε.

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44194/66/Β/99/017

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα