ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι...1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΓΡΑΦΗ - ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ...1 ΆΡΘΡΟ ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- Έ ΡΑ- ΣΦΡΑΓΙ Α...1 ΆΡΘΡΟ ΣΚΟΠΟΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ...2 ΆΡΘΡΟ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ - ΌΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ...2 ΆΡΘΡΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ...3 ΆΡΘΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ...3 ΆΡΘΡΟ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ...4 ΆΡΘΡΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ...6 ΠΟΡΟΙ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ...6 ΆΡΘΡΟ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ...6 ΆΡΘΡΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ...6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ...6 ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ...6 ΆΡΘΡΟ ΌΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ...7 ΆΡΘΡΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ...7 ΆΡΘΡΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ...7 ΆΡΘΡΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ...8 ΆΡΘΡΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΘΗΤΕΙΑ - ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ...10 I

3 ΆΡΘΡΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ...12 ΆΡΘΡΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ...15 ΆΡΘΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...16 ΆΡΘΡΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΘΥΝΗ...18 ΆΡΘΡΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ...19 ΆΡΘΡΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ...20 ΆΡΘΡΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ...20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV...21 ΚΛΑ ΟΣ ΕΦΑΠΑΞ...21 ΆΡΘΡΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ...21 ΆΡΘΡΟ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ...22 ΆΡΘΡΟ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ...23 ΆΡΘΡΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ...23 ΆΡΘΡΟ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ...24 ΆΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΑΕ ΑΚ...25 ΆΡΘΡΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...26 ΆΡΘΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ...26 ΆΡΘΡΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ...26 ΆΡΘΡΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΕΦΑΠΑΞ...26 ΆΡΘΡΟ ΠΟΣΟ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ...27 II

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ V...28 ΚΛΑ ΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ...28 ΆΡΘΡΟ ΈΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ...28 ΆΡΘΡΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ...28 ΆΡΘΡΟ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ...28 ΆΡΘΡΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΛΑ ΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ...29 ΆΡΘΡΟ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΑ ΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ...29 ΆΡΘΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ...30 ΆΡΘΡΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ...30 ΆΡΘΡΟ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ...30 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ...30 ΆΡΘΡΟ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ...31 ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ...31 ΆΡΘΡΟ ΠΟΣΟ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ...31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI...33 Ί ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ...33 ΆΡΘΡΟ Ί ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ...33 ΆΡΘΡΟ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ...33 ΆΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ...33 ΆΡΘΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ...34 III

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ...34 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΙΑ ΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΕΣ...34 ΆΡΘΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ...34 ΆΡΘΡΟ ΙΑ ΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ...34 ΆΡΘΡΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΕΚΧΩΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ, ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ,...35 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑ ΟΧΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ...35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙ...35 ΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ...35 ΆΡΘΡΟ ΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ...35 ΆΡΘΡΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ...36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX...38 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...38 ΆΡΘΡΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...38 IV

6 Κεφάλαιο Ι Σύσταση Σκοπός Εγγραφή ιαγραφή - ικαιώµατα Μελών Άρθρο 1 Σύσταση- Επωνυµία- Έδρα- Σφραγίδα 1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε την επωνυµία «Επαγγελµατικό Ταµείο Ασφάλισης Οικονοµολόγων - ΝΠΙ» (Ε.Τ. Α.Ο Ν.Π.Ι..). 2. Το Ταµείο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α, 160), όπως εκάστοτε ισχύουν, των κατ εξουσιοδότηση αυτών εκδιδόµενων υπουργικών αποφάσεων και από το κοινοτικό δίκαιο. Υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και στον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. 3. Για τις σχέσεις του Ταµείου µε την αλλοδαπή, η επωνυµία µπορεί να µεταφράζεται και στη γλώσσα της χώρας µε την οποία συναλλάσσεται. Στην αγγλική η επωνυµία του Ταµείου είναι «Occupational Insurance Fund for Economists». 4. Έδρα του Ταµείου είναι η Αθήνα. Τα γραφεία του Ταµείου µπορούν να µεταφέρονται στους δήµους της αρµοδιότητας του Πρωτοδικείου Αθηνών, µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου αυτού, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού. 5. Το Ταµείο εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το ιοικητικό Συµβούλιο αυτού. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να ορίσει ότι ένα ή περισσότερα µέλη του δικαιούνται να εκπροσωπούν το Ταµείο εν γένει ή σε ορισµένου µόνον είδους πράξεις. 6. Τo Tαµείο λειτουργεί πανελλαδικά. Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ιδρύει υποκαταστήµατα ή άλλα γραφεία και εγκαταστάσεις και να διορίζει αντιπροσώπους του σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 7. Η σφραγίδα του Ταµείου φέρει την επωνυµία αυτού και στο µέσο το έτος ίδρυσής του (2004). 1

7 Άρθρο 2 Σκοπός Ασφαλιζόµενοι Κίνδυνοι 1. Σκοπός του Ταµείου είναι η παροχή στους ασφαλισµένους του επαγγελ- µατικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχοµένης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας και του θανάτου. 2. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού συνιστώνται στο Ταµείο οι ακόλουθοι κλάδοι: (α) Ο Κλάδος Εφάπαξ και (β) Ο Κλάδος Αλληλοβοήθειας. 3. Οι ως άνω Κλάδοι έχουν οργανωτική, λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια. 4. Από τον Κλάδο Εφάπαξ χορηγείται εφάπαξ παροχή για την αντιµετώπιση του κινδύνου του γήρατος. 5. Από τον Κλάδο Αλληλοβοήθειας χορηγείται εφάπαξ παροχή για την αντιµετώπιση των κινδύνων της αναπηρίας και του θανάτου. Άρθρο 3 Μέλη του Ταµείου - Όροι εγγραφής 1. ικαίωµα εγγραφής στο Ταµείο έχουν τα πρόσωπα που ασκούν, κατόπιν άδειας από το Οικονοµικό Επιµελητήριο, το οικονοµολογικό επάγγελµα ή το επάγγελµα του λογιστή-φοροτεχνικού, είτε ασκούν τα επαγγέλµατα αυτά στο δηµόσιο, είτε στον ιδιωτικό τοµέα, είτε ως υπάλληλοι είτε ως ελεύθεροι επαγγελµατίες. 2. Η ασφάλιση στο Ταµείο είναι προαιρετική. 3. Η ασφάλιση στο Ταµείο χωρεί τόσο για τον Κλάδο Εφάπαξ όσο και για τον Κλάδο Αλληλοβοήθειας. Αίτηση για την υπαγωγή στην ασφάλιση ενός µόνον εκ των δύο Κλάδων του Ταµείου απορρίπτεται. 4. Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου ορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στο Ταµείο. 5. Η έναρξη ασφάλισης κάθε µέλους στο Ταµείο αρχίζει από την ηµεροµηνία που ορίζεται µε την απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, µε την οποία γίνεται δεκτή η αίτησή του περί εγγραφής, είναι δε η 1 η Απριλίου, εφόσον η αίτηση 2

8 εγγραφής γίνεται δεκτή µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου από 1 η Ιανουαρίου ως 31 Μαρτίου, η 1 η Ιουλίου, εφόσον η αίτηση εγγραφής γίνεται δεκτή από 1 η Απριλίου ως 30 Ιουνίου, η 1 η Οκτωβρίου, εφόσον η αίτηση εγγραφής γίνεται δεκτή από 1 η Ιουλίου ως 30 Σεπτεµβρίου και η 1 η Ιανουαρίου, ε- φόσον η αίτηση εγγραφής γίνεται δεκτή από 1 η Οκτωβρίου ως 31 εκεµβρίου. 6. Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος καταστατικού από τον αιτούντα. Άρθρο 4 Μητρώο ασφαλισµένων 1. Το Ταµείο τηρεί Μητρώο Ασφαλισµένων σύµφωνα µε τον ενιαίο τύπο µητρώου της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Το Μητρώο τηρείται σε µηχανογραφικό αρχείο και σε ηλεκτρονική µορφή. 2. Στο Μητρώο Ασφαλισµένων καταχωρούνται τα ακόλουθα ιδίως στοιχεία: α. τα στοιχεία ταυτότητας κάθε ασφαλισµένου. β. τα ποσά των εισφορών που καταβάλλει ο κάθε ασφαλισµένος και ο χρόνος καταβολής τους. γ. ο αριθµός των µεριδίων του ατοµικού συνταξιοδοτικού λογαριασµού κάθε ασφαλισµένου. 3. Κάθε µέλος υποβάλλει στο Ταµείο µαζί µε την αίτηση εγγραφής και συ- µπληρωµένο απογραφικό δελτίο, ο τύπος του οποίου καθορίζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου. Άρθρο 5 ιαγραφή 1. ιαγραφή από το Ταµείο επέρχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Επί υποβολής από τον ασφαλισµένο αίτησης διαγραφής του από το Ταµείο ή από τον Κλάδο εφάπαξ του Ταµείου. β) Επί καταβολής της εφάπαξ παροχής από τον Κλάδο Εφάπαξ του Ταµείου. Η απονοµή εφάπαξ παροχής από τον Κλάδο Αλληλοβοηθείας του Ταµείου δεν συνεπάγεται τη διαγραφή από το Ταµείο, αλλά µόνον την λήξη της ασφάλισης στον Κλάδο Αλληλοβοήθειας. 3

9 2. Η διαγραφή από το Ταµείο επέρχεται στις περιπτώσεις α και β της προηγούµενης παραγράφου από την ηµεροµηνία έκδοσης της αποφάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου περί διαγραφής. 3. Το µέλος που διαγράφεται δικαιούται είτε (α) να µεταφέρει τα δικαιώµατά του σε άλλο ταµείο επαγγελµατικής ασφάλισης που λειτουργεί στο χώρο της απασχολήσεώς του, είτε (β) να λάβει την παροχή του Κλάδου Εφάπαξ, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις του άρθρου 31 του παρόντος. Εφόσον και για όσο χρόνο δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 24 παρ. 1.του παρόντος. Άρθρο 6 ικαιώµατα των µελών Τα µέλη του Ταµείου έχουν τα ακόλουθα δικαιώµατα: 1. ικαίωµα ίσης µεταχείρισης. Τα µέλη του Ταµείου έχουν δικαίωµα ίσης µεταχείρισης. 2. ικαίωµα ενηµέρωσης. Κάθε µέλος έχει έναντι του Ταµείου δικαίωµα ενηµέρωσης: α. για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του έναντι του Ταµείου. β. για τις οικονοµικές, τεχνικές και λοιπές παραµέτρους της ασφαλιστικής του σχέσης. γ. για τις αλλαγές στους κανόνες που διέπουν το καθεστώς ασφάλισης του στο Ταµείο. δ. για την πραγµατική χρηµατοδότηση των δικαιωµάτων του σε παροχές. ε. για το επίπεδο των παροχών σε περίπτωση τερµατισµού της απασχόλησής του ή αλλαγής της επαγγελµατικής του δραστηριότητας ή διαγραφής του από το Ταµείο. στ. για τις ρυθµίσεις περί µεταφοράς των δικαιωµάτων του σε άλλο ταµείο ε- παγγελµατικής ασφάλισης. ζ. για τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση του Ταµείου. 3. ικαίωµα πρόσβασης σε έγγραφα Κάθε µέλος δικαιούται να λαµβάνει αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων: α. του Ισολογισµού 4

10 β. του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως για κάθε κίνδυνο-παροχή γ. της Ετήσιας Έκθεσης ιοικήσεως δ. της Αναλογιστικής Μελέτης, ε. της Έκθεσης Ορκωτών Ελεγκτών Το ως άνω δικαίωµα ασκείται µε υποβολή έγγραφης αίτησης προς το ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου. 4. ικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Κάθε µέλος του Ταµείου έχει το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στο ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 15 του παρόντος. 5. ικαίωµα διαγραφής. Κάθε µέλος του Ταµείου δικαιούται να ζητήσει τη διαγραφή του από το Ταµείο, εφόσον έχει ελάχιστο χρόνο ασφάλισης σε αυτό τουλάχιστον ενός έτους και προειδοποιήσει εγγράφως το ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου περί της α- σκήσεως του δικαιώµατος του αυτού προ ενός µηνός. Επί αλλαγής της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, ο ασφαλισµένος έχει δικαίωµα διαγραφής χωρίς τον χρονικό περιορισµό παραµονής στην ασφάλιση του Ταµείου επί ένα έτος και χωρίς την προϋπόθεση της προειδοποίησης του ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου προ ενός µηνός. 6. Μη απώλεια ασφαλιστικών δικαιωµάτων επί αλλαγής επαγγελµατικής δραστηριότητας ή διαγραφής από το Ταµείο για άλλο λόγο. Σε περίπτωση που µέλος αλλάζει επαγγελµατική δραστηριότητα ή ασκεί το δικαίωµα διαγραφής του από το Ταµείο για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δικαιούται είτε να µεταφέρει τα δικαιώµατα του σε άλλο ταµείο επαγγελµατικής ασφάλισης που λειτουργεί στο χώρο της απασχολήσεως του, είτε να λάβει την παροχή του Κλάδου Εφάπαξ που του αναλογεί σε σχέση µε το χρόνο παραµονής του στο Ταµείο, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 32, όταν έχει συµπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της παροχής του άρθρου 31 του παρόντος. Άρθρο 7 Βεβαίωση εισφορών-παροχών Ενηµερωτικό δελτίο 1. Για την ικανοποίηση των κατά το άρθρο 6 αριθµ. 2 περ. α-η δικαιώµατος ενηµέρωσης των µελών του το Ταµείο υποχρεούται µετά το κλείσιµο κάθε οι- 5

11 κονοµικής χρήσης να αποστέλλει µε δαπάνες του σε κάθε µέλος ειδικό ενηµερωτικό δελτίο. 2. Το Ταµείο υποχρεούται µετά το κλείσιµο κάθε οικονοµικής χρήσης να α- ποστέλλει σε κάθε µέλος βεβαίωση για τις εισφορές που έχει καταβάλει, το χρόνο ασφάλισης του και το κεφάλαιο που έχει σωρευτεί στον ατοµικό συνταξιοδοτικό του λογαριασµό. Κεφάλαιο ΙΙ Πόροι - Εισφορές Άρθρο 8 Πόροι του Ταµείου Πόροι του Ταµείου είναι: α. τα δικαιώµατα εγγραφής των µελών του β. οι εισφορές των µελών του γ. οι πρόσοδοι της περιουσίας του δ. κάθε είδους χαριστικές ή µη καταβολές προς το Ταµείο ε. κάθε άλλο νόµιµο έσοδο. Άρθρο 9 ικαίωµα εγγραφής Κάθε πρόσωπο που εγγράφεται ως µέλος στο Ταµείο καταβάλλει ως δικαίω- µα εγγραφής ποσό είκοσι (20) ευρώ. Το ποσό αυτό αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου. Κεφάλαιο ΙΙΙ ιοίκηση του Ταµείου 6

12 Άρθρο 10 Όργανα ιοίκησης του Ταµείου Όργανα διοίκησης του Ταµείου είναι: 1. Η Γενική Συνέλευση. 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο. 3. Η Επενδυτική Επιτροπή. Άρθρο 11 Γενική Συνέλευση - Αρµοδιότητες Η Γενική Συνέλευση των µελών του Ταµείου είναι το ανώτατο όργανο αυτού και έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: (α) εκλέγει τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου. (β) ανακαλεί ή παύει τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου. (γ) αποφασίζει την άσκηση αγωγής κατά των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου που ζηµίωσαν το Ταµείο και διορίζει ειδικούς εκπροσώπους του Ταµείου για τη διεξαγωγή της σχετικής δίκης. (δ) αποφασίζει για την ενοποίηση του Ταµείου µε άλλα ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης (Ν.Π.Ι.. χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα) στην ηµεδαπή ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη σύσταση οµοσπονδιών και ενώσεων µε αυτά τα ταµεία ή τη συµµετοχή σε ήδη λειτουργούσες οµοσπονδίες και ενώσεις των ως άνω ταµείων. (ε) αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού. (στ) αποφασίζει για τη διάσπαση ή τη διάλυση του Ταµείου. (ζ) διορίζει εκκαθαριστές. (η) αποφασίζει εάν η εκκαθάριση του Ταµείου θα λήξει µε τη διανοµή του προϊόντος της εκκαθάρισης στα µέλη του Ταµείου ή τη µεταβίβαση του ενεργητικού του Ταµείου σε άλλο Ταµείο επαγγελµατικής ασφάλισης. Άρθρο 12 Γενική Συνέλευση Σύγκληση- Πρακτικά 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλεί Γενική Συνέλευση υποχρεωτικά ένα (1) τουλάχιστον µήνα πριν από τη λήξη της θητείας του, και κατά τη διακριτική του ευχέρεια, όποτε το κρίνει αναγκαίο. Το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση, εφόσον το ζητούν εγγράφως τα 5/11 τουλάχιστον 7

13 των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, µε αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, στην οποία πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, της οποίας ζητείται η σύγκληση. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία επίδοσης στον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου της αιτήσεως των µελών του Ταµείου για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. 2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται µε πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου προς τα µέλη, η οποία τοιχοκολλάται σε εµφανή σηµεία στα γραφεία του Ταµείου και δηµοσιεύεται σε µία ηµερήσια πολιτική και σε µία ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα, οι οποίες έχουν, κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου, ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, τουλάχιστον 20 ηµέρες πριν την ηµέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση περιλαµβάνει υ- ποχρεωτικά: (α) τον τόπο της συνεδρίασης (β) την ηµεροµηνία και την ώρα της συνεδρίασης (γ) τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Προσθήκη νέων θεµάτων στις προσκλήσεις για τη δεύτερη Γενική Συνέλευση απαγορεύεται. (δ) αν η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται είναι πρώτη ή η δεύτερη 3. Τα µέλη του Ταµείου παρίστανται και ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις αυτοπρόσωπα. 4. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης τα µέλη που παρίστανται εκλέγουν Πρόεδρο και δύο Γραµµατείς Γενικής Συνέλευσης, οι οποίοι καταχωρούν περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Στο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των µελών που παραστάθηκαν στη Γενική Συνέλευση αυτοπρόσωπα. Άρθρο 13 Γενική Συνέλευση Απαρτία Πλειοψηφία Αποφάσεις 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, εφόσον στην πρώτη Γενική Συνέλευση είναι παρόντα το 1/5 τουλάχιστον των µελών του Ταµείου. Αν δεν υπάρχει α- παρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση, καλείται νέα, µε τα ίδια ακριβώς θέµατα, µετά από τρεις (3) το λιγότερο ηµέρες και µέσα σε δέκα (10) το πολύ ηµέ- 8

14 ρες από την πρώτη Γενική Συνέλευση. Η δεύτερη αυτή Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθµό των παρόντων µελών του Ταµείου. 2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται κατ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. 3. Κατ εξαίρεση για την απόφαση Γενικής Συνέλευσης περί α) Τροποποίησης του Καταστατικού, β) Ενοποίησης του Ταµείου µε άλλα Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης, γ) Σύστασης Οµοσπονδιών και Ενώσεων µε άλλα Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης, εάν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση, καλείται νέα, µε τα ίδια ακριβώς θέµατα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η δεύτερη Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία εφόσον είναι παρόντες το 1/30 τουλάχιστον των µελών του Ταµείου. Στην δεύτερη αυτή Γενική Συνέλευση µε απλή πλειοψηφία των παρόντων αποφασίζεται η διεξαγωγή πανελλαδική µυστικής ψηφοφορίας. Το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας δεσµεύει τη Γενική Συνέλευση εφόσον υπέρ της πρότασης της τροποποίησης του Καταστατικού ή της ενοποίησης του Ταµείου µε άλλα Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης ή της σύστασης Οµοσπονδιών και Ενώσεων µε άλλα Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης ψήφισε το ½ των µελών του Ταµείου. 4. Επιπλέον, κατ εξαίρεση για την απόφαση Γενικής Συνέλευσης περί α) Άρσεως της εµπιστοσύνης στο.σ., β) Ανακλήσεως µελών του.σ., γ) ιάσπασης ή ιάλυσης του Ταµείου, δ) Τρόπου διανοµής του προϊόντος της εκκαθάρισης σε περίπτωση διάλυσης του Ταµείου, απαιτείται η παρουσία στην Γενική Συνέλευση του 1/3 των µελών του Ταµείου και απόφαση της απλής πλειοψηφίας των παρόντων για διεξαγωγή πανελλαδικής µυστικής ψηφοφορίας. Το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας δεσµεύει τη Γενική Συνέλευση εφόσον υπέρ της πρότασης Άρσεως της Εµπιστοσύνης στο.σ, Ανακλήσεως µελών.σ., ιάσπασης ή ιάλυσης του Ταµείου και περί του Τρόπου ιανοµής του Προϊόντος της εκκαθάρισης σε περίπτωση διάλυσης του Ταµείου, ψήφισε το ½ των µελών του Ταµείου. 5. Στις περιπτώσεις των παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου η ψηφοφορία διεξάγεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 15 του παρόντος. 9

15 Άρθρο 14 ιοικητικό Συµβούλιο Σύνθεση Θητεία - Αρµοδιότητες 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 παρ. 3 εδ. β, το ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου αποτελείται από έντεκα (11) µέλη. Κατ εξαίρεση το πρώτο ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου αποτελείται από δέκα τρία ( 13 ) µέλη. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µελών του Ταµείου για τετραετή θητεία, που παρατείνεται αυτόµατα µέχρι 6 µήνες µετά τη λήξη της θητείας τους. 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση του Ταµείου, στη διαχείριση της περιουσίας του και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού του Ταµείου. Υπέρ του ιοικητικού Συµβουλίου συντρέχει τεκµήριο αρµοδιότητας. 3. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει ιδίως τις εξής αρµοδιότητες: (α) µεριµνά για το σχηµατισµό του αναγκαίου µαθηµατικού αποθέµατος του Κλάδου Εφάπαξ του Ταµείου και την κάλυψή του µε ασφαλιστική τοποθέτηση κατά το άρθρο 25 του παρόντος, επενδύει την περιουσία του Ταµείου κατά το άρθρο 26 του παρόντος και χαράσσει την επενδυτική πολιτική του Ταµείου. (β) επιλέγει την Ανώνυµη Εταιρεία ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου του Ταµείου και της αναθέτει µε σύµβαση τη διαχείριση αυτού, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 27 του παρόντος. (γ) παύει την Ανώνυµη Εταιρεία ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου του Ταµείου µε αιτιολογηµένη απόφαση, αφού λάβει υπόψη την γνώµη της Επενδυτικής Επιτροπής. (δ) µεριµνά για τον σχηµατισµό των αποθεµάτων µη δεδουλευµένων εισφορών και εκκρεµών ζηµιών του Κλάδου Αλληλοβοήθειας και την κάλυψή τους µε ασφαλιστική τοποθέτηση κατά τα άρθρα 36 και 37 του παρόντος. (ε) διαχειρίζεται το ίδιο ή αποφασίζει την ανάθεση της διαχείρισης των επενδύσεων του Κλάδου Αλληλοβοήθειας σε διαχειριστές επενδύσεων ή θεµατοφύλακες κατά το άρθρο 37 του παρόντος. (στ) σχηµατίζει το περιθώριο φερεγγυότητας του Κλάδου Αλληλοβοήθειας κατά το άρθρο 38 του παρόντος. (ζ) µεριµνά για την πλήρη αντασφαλιστική κάλυψη του Κλάδου Αλληλοβοήθειας κατά το άρθρο 39 του παρόντος. 10

16 (η) καθορίζει τον τρόπο επένδυσης και την επενδυτική πολιτική για τα ίδια κεφάλαια του Ταµείου κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 44 του παρόντος. (θ) συγκροτεί την Επενδυτική Επιτροπή, κατά το άρθρο 19 του παρόντος. και ανακαλεί, παύει ή αίρει την εµπιστοσύνη του στα µέλη αυτής. (ι) αποφασίζει για την εγγραφή µελών στο Ταµείο, κατά το άρθρο 3 του παρόντος. (ια) αποφασίζει για τη διαγραφή των µελών του Ταµείου, κατά το άρθρο 5 του παρόντος. (ιβ) κρίνει περί της ύπαρξης αδυναµίας καταβολής εισφορών, κατά το άρθρο 24 παρ. 2 του παρόντος. (ιγ) προβαίνει σε όχληση των µελών που δεν καταβάλουν την εισφορά στον Κλάδο Αλληλοβοήθειας, ενηµερώνοντας τα για τις συνέπειες της µη καταβολής αυτής. (ιδ) αποφασίζει τη µεταφορά των δικαιωµάτων των µελών του κατά το άρθρο 47 του παρόντος. (ιε) απονέµει εφάπαξ παροχή στους ασφαλισµένους του κατά τα άρθρα 31 και 32, καθώς και τα άρθρα 40, 41 και 42 του παρόντος. (ιστ) συντάσσει τον προϋπολογισµό και την ετήσια έκθεση διοικήσεως του Ταµείου. (ιζ) συντάσσει κάθε τρία τουλάχιστον χρόνια µελέτες για τη σχέση των περιουσιακών στοιχείων του Ταµείου προς τις υποχρεώσεις του και την ενδεδειγµένη στρατηγική επενδύσεων του Ταµείου µε προοπτική όχι µικρότερη των δέκα ετών. (ιη) εγκρίνει τον ισολογισµό και τους λογαριασµούς αποτελεσµάτων χρήσεων. (ιθ) δηµοσιεύει στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σε µία ηµερήσια εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας και σε µία οικονοµική τις οικονοµικές καταστάσεις, τα πιστοποιητικά ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών και τα πορίσµατα ε- λέγχου της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. (κ) υποβάλλει ετήσια στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή τα έγγραφα και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 7 παρ. 18 Ν. 3029/02 και την Φ.Επαγγ.ασφ./οικ.16/ απόφαση του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 11

17 (κα) χορηγεί µια φορά τουλάχιστον το έτος µε δαπάνη του Ταµείου βεβαίωση στα µέλη του για τις καταβληθείσες εισφορές και τα δικαιώµατά τους για παροχές. (κβ) αποφασίζει κάθε δαπάνη που αφορά στη λειτουργία του Ταµείου. (κγ) ασκεί τις αξιώσεις του Ταµείου κατά το µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου που το ζηµίωσε κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 18 παρ. 4 του παρόντος. (κδ) διορίζει ορκωτούς ελεγκτές στους οποίους αναθέτει τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων του Ταµείου. (κε) προσλαµβάνει και απολύει το προσωπικό του Ταµείου, οικονοµικούς, νο- µικούς συµβούλους, αναλογιστές, λογιστές-φοροτεχνικούς κλπ. (κστ) αναθέτει την εκτέλεση έργων, εκπόνηση µελετών και παροχή υπηρεσιών σε τρίτους. (κζ) διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους. (κη) συγκροτεί ειδικές επιτροπές από µέλη του Ταµείου ή και τρίτους για τη µελέτη θεµάτων που αφορούν τη λειτουργία του. (κθ) καθορίζει µε απόφασή του τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των µελών στο Ταµείο και για την απονοµή των παροχών. (λ) αποφασίζει και εισηγείται την τροποποίηση ή τη συµπλήρωση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού στη Γενική Συνέλευση. (λα) αποφασίζει για την αναπροσαρµογή των εισφορών και των δικαιωµάτων εγγραφής καθώς και για την αναπροσαρµογή των παροχών του Κλάδου Αλληλοβοήθειας. (λβ) επιµελείται της έκδοσης Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του Ταµείου (λγ) λαµβάνει κάθε µέτρο για την καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του Τα- µείου. Άρθρο 15 Αρχαιρεσίες 1. Αρχαιρεσίες διενεργούνται για την εκλογή του πρώτου 13µελούς ιοικητικού Συµβουλίου (.Σ. ) του Ταµείου καθώς και ανά τετραετία ή σε περίπτωση άρσης της εµπιστοσύνης της Γενικής Συνέλευσης προς το ιοικητικό Συµβούλιο, διενεργούνται αρχαιρεσίες προς ανάδειξη εντεκαµελούς ιοικητικού Συµ- 12

18 βουλίου και ισάριθµων αναπληρωµατικών µελών από τους κατά σειρά επιτυχίας επιλαχόντες, µε ψηφοφορία δι αλληλογραφίας. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, υπό την παρουσία νοµίµως διοριζόµενου δικαστικού αντιπροσώπου. Εφόσον κατά την ηµέρα της διαλογής εκλογών δεν εµφανιστεί δικαστικός αντιπρόσωπος, οι αρχαιρεσίες διεξάγονται µε ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. 2. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή είναι τριµελής. Τα µέλη της εκλέγονται, µαζί µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη, από τη Γενική Συνέλευση, µε µυστική ψηφοφορία. 3. Στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή δεν µπορούν να συµµετέχουν πρόσωπα που είναι υποψήφιοι. 4. Τα µέλη του Ταµείου που επιθυµούν να θέσουν υποψηφιότητα για µέλη ιοικητικού Συµβουλίου υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου τουλάχιστον εξήντα (60) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. 5. Κώλυµα εκλογής ως µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου συντρέχει στο πρόσωπο όσων: (α) ασκούν ασυµβίβαστες µε την ιδιότητα του µέλους ιοικητικού Συµβουλίου δραστηριότητες, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 20 του παρόντος. (β) είναι ανίκανοι να αναλάβουν ή να διατηρήσουν δηµόσιο λειτούργηµα. (γ) δεν έχουν ελευθερία διαχείρισης της περιουσίας τους (δ) παραπέµφθηκαν µε οριστικό βούλευµα για κακούργηµα, για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία στην υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, ε- γκλήµατα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήµιση. 6. Το ιοικητικό Συµβούλιο εντός επτά (7) το πολύ ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων συντάσσει, βάσει των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, πίνακα υποψηφίων για το ιοικητικό Συµβούλιο κατ απόλυτη αλφαβητική σειρά. Ο πίνακας αυτός αποτελεί το ενιαίο ψηφοδέλτιο των αρχαιρεσιών. Το ψηφοδέλτιο αυτό αναρτάται στα γραφεία του Ταµείου, µε µέρι- µνα του ιοικητικού Συµβουλίου. 7. Η ψηφοφορία διεξάγεται την ηµεροµηνία που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ταυτόχρονα σε όλη την Ελλάδα, εντός τριών ( 3 ) το πολύ µηνών από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. 13

19 8. Το ενιαίο ψηφοδέλτιο αποστέλλει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή στα µέλη τουλάχιστον σαράντα ( 40 ) ηµέρες πριν από την ηµέρα διεξαγωγής των εκλογών. Η αποστολή γίνεται µε φάκελο εντός του οποίου υπάρχει άλλος φάκελος, που απευθύνεται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ο οποίος φέρει σφραγίδα ότι έχει καταβληθεί το γραµµατόσηµο, και ένας ακόµη φάκελος, µικρότερος, εντός του οποίου τοποθετείται το ψηφοδέλτιο. Τα µέλη µπορούν να θέσουν έως τέσσερις ( 4 ) σταυρούς προτίµησης. Κατ εξαίρεση για την ανάδειξη του πρώτου ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου τα µέλη µπορούν να θέσουν έως τρείς ( 3 ) σταυρούς προτίµησης. 9. Μετά την ψηφοφορία ή σταυροδοσία τα µέλη αποστέλλουν τον φάκελο, στον οποίο περιέχεται, κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο, το ψηφοδέλτιο εντός µικρότερου φακέλου, συστηµένα, µε παραλήπτη την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, Poste Restante Αθήνας. 9.α. Οι φάκελοι που φθάνουν, παραµένουν στο Ταχυδροµείο µέχρι το βράδυ της ηµέρας διεξαγωγής των εκλογών που έχει καθορισθεί από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, κατά την προκήρυξη των εκλογών. 9.β. Την τελευταία ηµέρα της διεξαγωγής των εκλογών η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή τοποθετεί κάλπες στην έδρα του Ταµείου ώστε όσοι επιθυµούν να µπορούν να ψηφίσουν αυτοπροσώπως. 9.γ. Το απόγευµα της τελευταίας ηµέρας διεξαγωγής των εκλογών η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή παραλαµβάνει τους φακέλους από το Ταχυδροµείο. Κατόπιν καταχωρίζει το αναγραφόµενο σε κάθε φάκελο ονοµατεπώνυµο και αριθµό µητρώου στην ονοµαστική κατάσταση των ψηφισάντων και ταυτόχρονα διαγράφει το όνοµα του ψηφίσαντος στο σχετικό κατάλογο ψηφοφόρων του Ταµείου. Στη συνέχεια αποσφραγίζει τον φάκελο αυτό και ρίπτει εντός της ψηφοδόχου το περιεχόµενο σε αυτόν µικρότερο φάκελο ο οποίος περιέχει και το ψηφοδέλτιο. Για το απόρρητο της ψηφοφορίας ανακατώνει όλους τους φακέλους που περιέχονται στην ψηφοδόχο. Κατόπιν προβαίνει στη διαλογή των ψηφοδελτίων. 10. Εάν το µηχανογραφικό σύστηµα του Ταµείου δεν έχει την δυνατότητα να βοηθήσει αποτελεσµατικά στην έκδοση των αποτελεσµάτων των εκλογών, δύναται µετά από απόφαση του.σ. του Ταµείου την οποία θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση να αναθέτει σε αναγνωρισµένη Εταιρεία Πληροφορικής (Μη- 14

20 χανοργάνωση) την έκδοση των αποτελεσµάτων των εκλογών ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η σύµβαση µεταξύ Μηχανογραφικής Εταιρείας και Ταµείου πρέπει να διασφαλίζει το αδιάβλητο των αποτελεσµάτων, την ταχύτητα της έκδοσης αυτών και την οικονοµική ωφέλεια του Ταµείου. 11. Μετά το πέρας της διαλογής, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τα αναδειχθέντα τακτικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και σαν α- ναπληρωµατικά µέλη το σύνολο των υπολοίπων υποψηφίων, κατά σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας µεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων η σειρά καθορίζεται µε κλήρωση, την οποία διενεργεί η Κεντρική Εφορευτική επιτροπή. 12. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας. Το πρακτικό υπογράφεται από τα µέλη της και µαζί µε τα ψηφοδέλτια και τα σχετικά µε τις αρχαιρεσίες έγγραφα παραδίδεται στο µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους προτίµησης, προς φύλαξη στο αρχείο του Ταµείου. Αντίγραφο του πρακτικού αυτού αναρτάται στα γραφεία του Ταµείου. Γίνεται κοινοποίηση στα µέλη του απερχόµενου.σ. Μέχρι την συγκρότηση του Νέου.Σ. η ιοίκηση ασκείται από το απερχό- µενο.σ. Άρθρο 16 Συγκρότηση ιοικητικού Συµβουλίου - Αναπλήρωση µελών του 1.1 Με επιµέλεια του συµβούλου που έλαβε τους περισσότερους ψήφους, το ιοικητικό Συµβούλιο, εντός επτά (7) ηµερών από την εκλογή του, συνέρχεται σε συνεδρίαση και εκλέγει, κατόπιν µυστικής ψηφοφορίας, µε απλή πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού Εφόσον κατά την εκλογή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη απλή πλειοψηφία, ο σύµβουλος που έλαβε τους λιγότερους ψήφους αποσύρει την υποψηφιότητα του και η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ των υπόλοιπων υποψηφίων. Εάν και πάλι, κατά την εκλογή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη απλή πλειοψηφία, ο σύµβουλος που έλαβε τους 15

21 λιγότερους ψήφους αποσύρει την υποψηφιότητα του και η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ των υπόλοιπων υποψηφίων. Επί ισοψηφίας, ο σύµβουλος που αποσύρει την υποψηφιότητα του επιλέγεται κατόπιν κληρώσεως. Η ως άνω διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι να επιτευχθεί η απαιτούµενη απλή πλειοψηφία και ολοκληρώνεται σε µία συνεδρίαση Οι διατάξεις των παραγράφων 1.1 και 1.2 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται για την εκλογή όλων των θέσεων του ιοικητικού Συµβουλίου (Προέδρου και Αντιπροέδρου). 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο παραλαµβάνει τη ιοίκηση και Οικονοµική ιαχείριση του Ταµείου εντός δέκα (10) ηµερών από την εκλογή του, παρουσία του Προέδρου του απερχόµενου ιοικητικού Συµβουλίου, µε πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής. 3. Σε περίπτωση έκπτωσης, θανάτου ή αποχώρησης για οποιοδήποτε λόγο µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου, η θέση του καταλαµβάνεται από το κατά σειράν επιτυχίας αναπληρωµατικό µέλος. Αν κενωθούν έως και δύο θέσεις τακτικών µελών ιοικητικού Συµβουλίου, έτσι ώστε τα εναποµείναντα µέλη να είναι εννέα (9), και έχει εξαντληθεί ο πίνακας των αναπληρωµατικών µελών, το ιοικητικό Συµβούλιο λειτουργεί κανονικά. Μόνον εφόσον οι κενές θέσεις τακτικών µελών ιοικητικού Συµβουλίου είναι τρεις και έχει εξαντληθεί ο πίνακας των αναπληρωµατικών µελών, διενεργούνται νέες αρχαιρεσίες για την πλήρωση των κενών θέσεων των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών ε- ντός δύο (2) µηνών. Τα µέλη προς αντικατάσταση µελών του ιοικητικού Συµβουλίου που εξέπεσαν, απεβίωσαν ή αποχώρησαν, εκλέγονται για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των µελών που αντικαθιστούν. Άρθρο 17 Λειτουργία ιοικητικού Συµβουλίου 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει µετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου ή, εάν αυτός κωλύεται, του Αντιπροέδρου. Το ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά δύο φορές τον µήνα. Επίσης συνεδριάζει εκτάκτως όταν υπάρχει ανάγκη, κατά την κρίση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου που τον αναπληρώνει ή όταν το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου µε αίτησή τους προς τον Πρόεδρο στην οποία πρέπει 16

22 να αναφέρονται επί ποινή απαραδέκτου τα θέµατα που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος υποχρεούται µέσα σε προθεσµία δύο (2) ηµερών από την υποβολή της αίτησης να ορίσει συνεδρίαση ιοικητικού Συµβουλίου µε τα θέµατα που αναγράφονται σε αυτήν. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, τα θέµατα αυτά αναγράφονται πρώτα στην ηµερήσια διάταξη της επόµενης τακτικής συνεδρίασης. 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο, µε απόφασή του, µπορεί να ορίζει συγκεκριµένες ηµέρες για τις τακτικές συνεδριάσεις του. 3. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα µέλη τέσσερις (4) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη συνεδρίαση. Σύντµηση της προθεσµίας αυτής επιτρέπεται µόνο σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, η οποία αιτιολογείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει. Στην πρόσκληση σε συνεδρίαση α- ναγράφονται ο τόπος, η ηµεροµηνία και η ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Λήψη αποφάσεων για θέµατα που δεν περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη επιτρέπεται µόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει. 4. Αν µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίαση, οφείλει να ειδοποιεί τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου, διαφορετικά θεωρείται αδικαιολογήτως απόν. 5. Το µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) ή δικαιολογηµένα από δέκα (10) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου, εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου. 6. Το ιοικητικό Συµβούλιο στην πρώτη θητεία βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρευρίσκονται σε αυτό τουλάχιστον επτά ( 7 ) µέλη, από την επόµενη θητεία βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκονται σε αυτό τουλάχιστον 6 µέλη, και αποφασίζει µε απλή πλειοψηφία των παρόντων µελών του. 7. Οι αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε φανερή ψηφοφορία, εκτός αν πρόκειται για προσωπικά ζητήµατα ή αν, εκ των προτέρων,το ιοικητικό Συµβούλιο καθορίζει ότι η ψηφοφορία είναι µυστική, κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 8. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών ιοικητικού Συµβουλίου. Ύστερα 17

23 από αίτηση µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώµης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και τυχόν αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου που παραστάθηκαν στη συνεδρίαση. 9. Οι αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου δεν εκτελούνται πριν από την επικύρωση των πρακτικών, τουλάχιστον από την πλειοψηφία των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, το αργότερο µέχρι την επόµενη συνεδρίαση. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί επί επείγουσας, κατά τη κρίση του, ανάγκης, να αποφασίζει την άµεση επικύρωση των πρακτικών. 10. Τα κατά το άρθρο 15 παρ. 5 του παρόντος κωλύµατα εκλογής ως µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου αποτελούν και λόγους για τους οποίους απαγορεύεται η συµµετοχή τακτικού ή αναπληρωµατικού µέλους στις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου µέχρι της αντικαταστάσεως του. 11. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου δεν δικαιούνται αµοιβής. Εφόσον όµως τα µέλη του Ταµείου υπερβούν τα δύο χιλιάδες (2000) ορίζεται αµοιβή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου µε απόφαση του.σ. του Ταµείου. Άρθρο 18 ιοικητικό Συµβούλιο Ευθύνη 1. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου υποχρεούνται σε κάθε επιµέλεια και ευθύνονται έναντι του Ταµείου για κάθε πταίσµα τους κατά τη διοίκηση των υποθέσεών του. Το βάρος αποδείξεως της επιδείξεως της απαιτούµενης επι- µέλειας έχει το µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις που λήφθηκαν σε συνεδρίαση κατά την οποία δεν παρίσταντο ή δεν αντιπροσωπεύθηκαν ή παραστάθηκαν και διαφώνησαν, εφόσον η διαφωνία τους καταγράφηκε στο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου. 2. Το Ταµείο δύναται να παραιτηθεί των αξιώσεών του προς αποζηµίωση κατά µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου ή να συµβιβασθεί µόνον µετά την πάροδο διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και µόνον εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση. 18

24 3. Οι ως άνω αξιώσεις του Ταµείου υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της ζηµιογόνου πράξεως. Κατ εξαίρεση, αν η ζηµιογόνος πράξη προκλήθηκε από δόλο, η παραγραφή είναι δεκαετής. 4. Αν µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου ζηµίωσε το Ταµείο µε δόλο, το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να ασκήσει τις αξιώσεις του Ταµείου κατά τούτου. Αν µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου ζηµίωσε το Ταµείο από αµέλεια, το ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να ασκήσει τις αξιώσεις του Ταµείου κατά τούτου, εκτός εάν τούτο αποφασίσει η Γενική Συνέλευση µε απλή απαρτία και απλή πλειοψηφία. 5. Όταν το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να ασκήσει τις αξιώσεις του Ταµείου κατά µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου που το ζηµίωσε µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η αγωγή πρέπει να εγερθεί εντός έξι (6) µηνών από την ηµέρα της Γενικής Συνέλευσης. Προς διεξαγωγή της δίκης η Γενική Συνέλευση µπορεί να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους. Το διορισµό ειδικών εκπροσώπων για τη διεξαγωγή της δίκης µπορεί να ζητήσουν από τα δικαστήρια τα µισά συν ένα µέλη του Ταµείου, αν η προθεσµία της προηγού- µενης παραγράφου παρέλθει άπρακτη. Άρθρο 19 Επενδυτική Επιτροπή Για την καλλίτερη αξιοποίηση των επενδύσεων του Ταµείου, λειτουργεί στο Ταµείο Επενδυτική Επιτροπή. Η Επενδυτική Επιτροπή αποτελείται από τρία µέλη. Η θητεία της είναι τετραετής. Τα µέλη της επιλέγονται και διορίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο ε- ντός ενός (1) µηνός από την ανάληψη από αυτό της διοίκησης του Ταµείου. Ως µέλη της Επενδυτικής Επιτροπής διορίζονται πρόσωπα µε επαγγελµατική καταλληλότητα, εµπειρία και προϋπηρεσία σε δραστηριότητες συναφείς µε επενδυτικά και χρηµατιστηριακά θέµατα, σε οργανωµένη αγορά της Ελλάδας ή του εξωτερικού, σε υπηρεσίες κεφαλαιαγοράς Τραπεζών, του ηµοσίου και φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, σε εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, σε εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου ή εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, σε εταιρείες λήψης ή διαβίβασης εντολών και γενικότερα σε εταιρείες του χρηµατοπιστωτικού τοµέα της Ελλάδας ή του εξωτερικού. 19

25 Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να έχουν λευκό ποινικό µητρώο και να µην έχουν καταδικασθεί για πειθαρχικά παραπτώµατα. Η Επενδυτική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: (α) προτείνει στο ιοικητικό Συµβούλιο κατευθύνσεις για τη διαµόρφωση της επενδυτικής πολιτικής του Ταµείου. (β) παρακολουθεί τη διαχείριση της περιουσίας του Ταµείου από την ΑΕ ΑΚ και ενηµερώνει σχετικά το ιοικητικό Συµβούλιο. (γ) προβαίνει αυτεπάγγελτα ή κατόπιν εντολής του ιοικητικού Συµβουλίου σε µελέτες και έρευνες για κάθε θέµα σχετικό µε τη διαχείριση της περιουσίας του Ταµείου. (δ) προτείνει κάθε κατάλληλο µέτρο για την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη διαχείριση της περιουσίας του Ταµείου στο ιοικητικό Συµβούλιο. Άρθρο 20 Ασυµβίβαστα µελών ιοικητικού Συµβουλίου και Επενδυτικής Επιτροπής Αποτελεί ασυµβίβαστο µε την ιδιότητα µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταµείου και ως εκ τούτου απαγορεύεται: Η εργασιακή σχέση µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου ή της Επενδυτικής Επιτροπής, συζύγου ή συγγενούς µέχρι και του δεύτερου βαθµού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας αυτού µε την ΑΕ ΑΚ που διαχειρίζεται την περιουσία του Κλάδου Εφάπαξ του Ταµείου ή του διαχειριστή της περιουσίας του Κλάδου Αλληλοβοήθειας του Ταµείου. Άρθρο 21 Υποχρέωση Εχεµύθειας 1. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής έ- χουν υποχρέωση εχεµύθειας απέναντι στο Ταµείο. Υποχρεούνται σε αυστηρή τήρηση εχεµύθειας ως προς τα απόρρητα του Ταµείου, τα οποία κατέστησαν σε αυτά γνωστά εξ οιουδήποτε λόγου. 2. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά λόγο παύσης του παραβάτη από µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου ή της Επενδυτικής Επιτροπής. 20

26 Κεφάλαιο IV Κλάδος Εφάπαξ Άρθρο 22 Εισφορές 1. Κάθε µέλος υποχρεούται να καταβάλλει στον Κλάδο Εφάπαξ του Ταµείου εισφορά κάθε ηµερολογιακό τρίµηνο. Ειδικότερα, η εισφορά του τριµήνου 1/1-31/3 καταβάλλεται έως την 31 η Μαρτίου, η εισφορά του τριµήνου 1/4-30/6 ως την 30 η Ιουνίου, η εισφορά του τριµήνου 1/7-30/9 ως την 30 η Σεπτεµβρίου και η εισφορά του τριµήνου 1/10-31/12 ως την 31 η εκεµβρίου κάθε έτους. 2. Tο ποσό της τριµηνιαίας εισφοράς δεν µπορεί να είναι κατώτερο από εξήντα (60) ευρώ ούτε ανώτερο από χίλια πεντακόσια (1500) ευρώ. Το κατώτατο και ανώτατο αυτό ποσό τριµηνιαίας εισφοράς αναπροσαρµόζεται µε αναλογιστικά αιτιολογηµένη απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, µετά από σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Η απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου περί αναπροσαρµογής του ποσού της εισφοράς γνωστοποιείται στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή. 3. Κάθε µέλος επιλέγει το ποσό της τριµηνιαίας εισφοράς που καταβάλει στον Κλάδο Εφάπαξ του Ταµείου µεταξύ του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου και ανώτατου ποσού τριµηνιαίας εισφοράς. Το δικαίωµα επιλογής του ποσού της εισφοράς ασκείται µε έγγραφη δήλωση που το µέλος υποβάλει στο ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου µαζί µε την αίτηση εγγραφής του σε αυτό. 4. Κάθε µέλος έχει δικαίωµα να µεταβάλει το ύψος της τριµηνιαίας εισφοράς που καταβάλει στον Κλάδο Εφάπαξ του Ταµείου, υπό τον περιορισµό του ε- κάστοτε ισχύοντος κατώτατου και ανώτατου ποσού εισφορών. Το δικαίωµα µεταβολής του ύψους της εισφοράς ασκείται µια φορά ανά ηµερολογιακό έτος, µε έγγραφη δήλωση που το µέλος υποβάλλει στο ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου από την 10 η Σεπτεµβρίου έως την 25 η Νοεµβρίου Η µεταβολή ισχύει από 1 η Ιανουαρίου του έτους µετά την υποβολή της αίτησης µεταβολής. 21

27 5. Επί καταβολής εισφοράς µεγαλύτερης από την οφειλόµενη, το υπερβάλλον ποσό δεν επιφέρει καµιά συνέπεια και επιστρέφεται από το Ταµείο άτοκα στο µέλος. 6. Επί καταβολής εισφοράς µικρότερης από την οφειλόµενη δεν λαµβάνεται υπόψη ως χρόνος ασφάλισης το τρίµηνο στο οποίο ανάγεται η µη καταβληθείσα εξ ολοκλήρου τριµηνιαία εισφορά. Στην περίπτωση αυτή, για την πίστωση του ατοµικού συνταξιοδοτικού λογαριασµού του µέλους µε πρόσθετα µερίδια κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 26 παρ. 6 εδ. α και 28 του παρόντος, καθώς µε την απόδοση του επενδυµένου κεφαλαίου του Ταµείου λαµβάνεται υπόψη µόνον το ποσό της εισφοράς που καταβλήθηκε. 7. Κατ εξαίρεση των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου, ο ασφαλισµένος δικαιούται το τελευταίο τρίµηνο κάθε ηµερολογιακού έτους να καταβάλει τις µη καταβληθείσες εισφορές του ηµερολογιακού αυτού έτους. Στην περίπτωση αυτή, η µη καταβολή της τριµηνιαίας εισφοράς εντός του τριµήνου στο οποίο αντιστοιχεί, επιφέρει µόνον τις συνέπειες του άρθρου 24 παρ.1 περ. β του παρόντος Άρθρο 23 Τρόπος καταβολής της εισφοράς 1. Η καταβολή της εισφοράς τόσο στον Κλάδο Εφάπαξ όσο και στον Κλάδο Αλληλοβοήθειας του Ταµείου γίνεται µέσω πάγιας εντολής χρέωσης του τραπεζικού λογαριασµού του µέλους υπέρ του Ταµείου ή µε κατάθεση του µέλους σε τραπεζικό λογαριασµό του Ταµείου. Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου µπορεί να καθορίζονται και άλλοι τρόποι καταβολής της εισφοράς. 2. Επί µελών που ασκούν το επάγγελµα τους ως υπάλληλοι στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, η καταβολή της εισφοράς τους στο Ταµείο µπορεί να γίνεται από τον εργοδότη τους, εφόσον υποβληθεί σχετική συµφωνία εργαζοµένωνεργοδότη στο ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου και η συµφωνία αυτή εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου. 22

28 Άρθρο 24 Συνέπειες µη καταβολής των εισφορών 1. Η µη καταβολή στον Κλάδο Εφάπαξ του Ταµείου της τριµηνιαίας εισφοράς εντός του τριµήνου στο οποίο αντιστοιχεί, όπως ορίζεται στο άρθρο 22 του παρόντος, συνεπάγεται: (α) τη µη πίστωση του ατοµικού συνταξιοδοτικού λογαριασµού του µέλους µε πρόσθετα µερίδια κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 26 παρ. 6 εδ. α του παρόντος, (β) τη µη πίστωση του ατοµικού συνταξιοδοτικού λογαριασµού του µέλους µε τα µερίδια που τυχόν προκύπτουν από τη κατανοµή της επιστρεφόµενης προµήθειας διαχείρισης του αµοιβαίου κεφαλαίου, κατά το άρθρο 28 του παρόντος, (γ) τη πίστωση του ατοµικού συνταξιοδοτικού λογαριασµού του µέλους µόνον µε το αναλογούν στο λογαριασµό του µέρος της απόδοσης του επενδυµένου κεφαλαίου του Ταµείου, και (δ) τη µη λήψη υπόψη ως χρόνου ασφάλισης του τριµήνου στο οποίο ανάγεται η µη καταβληθείσα τριµηνιαία εισφορά. 2. Κατ εξαίρεση, επί αδυναµίας καταβολής µέχρι και τεσσάρων (4) συνεχό- µενων τριµηνιαίων εισφορών λόγω ασθένειας, ανικανότητας για εργασία ή α- νεργίας του µέλους, η συνδροµή της οποίας βεβαιώνεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, επέρχονται µόνον οι συνέπειες των στοιχείων α και β της πρώτης παραγράφου. Άρθρο 25 Μαθηµατικό Απόθεµα 1. Το Ταµείο δηµιουργεί µαθηµατικό απόθεµα, το ύψος του οποίου αντανακλά τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του Κλάδου Εφάπαξ αυτού. 2. Ο υπολογισµός και η κάλυψη µε ασφαλιστική τοποθέτηση του µαθηµατικού αποθέµατος γίνονται κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 15 και 16 Ν. 3029/2002, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, των κατ εξουσιοδότηση αυτών εκδιδόµενων υπουργικών αποφάσεων και του κοινοτικού δικαίου. 23

29 Άρθρο 26 Τρόπος επένδυσης Μαθηµατικού Αποθέµατος - Αµοιβαίο Κεφάλαιο 1. Για την κάλυψη του µαθηµατικού αποθέµατος µε ασφαλιστική τοποθέτηση το Ταµείο επενδύει τα περιουσιακά του στοιχεία σε Αµοιβαίο Κεφάλαιο (Α/Κ) που σχηµατίζεται ειδικά προς το σκοπό αυτό, όπως ειδικότερα ορίζεται στις παραγράφους 2-7 του παρόντος άρθρου. 2. Οι τοποθετήσεις του ενεργητικού του Α/Κ του Ταµείου ακολουθούν τους ποσοτικούς επενδυτικούς περιορισµούς που προβλέπονται από το άρθρο 7 παρ. 15 Ν. 3029/02, όπως εκάστοτε ισχύει, από τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενες υπουργικές αποφάσεις και από το κοινοτικό δίκαιο. 3. Στην ονοµασία του Αµοιβαίου Κεφαλαίου περιλαµβάνεται η πλήρης επωνυµία του Ταµείου ή σύντµηση ή µέρος αυτής. 4. Η διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου του Ταµείου ανατίθεται από το ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου σε Ανώνυµη Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε..Α.Κ.), κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 27 του παρόντος. 5. Αντισυµβαλλόµενος της ΑΕ ΑΚ, µεριδιούχος και κύριος των µεριδίων που δηµιουργούνται από εισφορές των ασφαλισµένων στο Α/Κ είναι το Ταµείο. Τα µερίδια του Α/Κ του Ταµείου πιστώνονται σε ατοµικούς λογαριασµούς µεριδίων κάθε µέλους του. Οι ατοµικοί λογαριασµοί των µελών λειτουργούν στο πλαίσιο της σχέσης ασφάλισης που συνδέει κάθε µέλος µε το Ταµείο. Τα µέλη του Ταµείου δεν αποκτούν δικαιώµατα ούτε αναλαµβάνουν υποχρεώσεις έναντι της Α.Ε..Α.Κ. 6. Από κάθε τριµηνιαία εισφορά που το µέλος καταβάλλει στο Ταµείο, ποσοστό 97,5% µετατρέπεται σε µερίδια του Α/Κ και πιστώνεται στον ατοµικό λογαριασµό του µέλους που την κατέβαλε. Το υπόλοιπο 2,5% της εισφοράς κάθε µέλους διατίθεται για το σχηµατισµό ίδιων κεφαλαίων του Ταµείου κατά τα οριζόµενα από το άρθρο 43 του παρόντος. Τα ποσοστά αυτά µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. 7. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόκτηση από το Ταµείο ο- ποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, εφόσον πωλητές είναι µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ή της Επενδυτικής Επιτροπής, σύζυγοι ή συγγενείς µέχρι και του δεύτερου βαθµού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας των προσώπων αυτών, καθώς και εταιρείες στις οποίες τα ως άνω πρόσωπα είναι ιδρυτές, µέτοχοι ή εταίροι που εκπροσωπούν το 1/20 του κεφαλαίου των εν λόγω εταιριών. Το 24

30 ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απέκτησε το στοιχείο που µεταβιβάζεται από κάποιο από τα ως άνω πρόσωπα εντός των προηγούµενων δώδεκα (12) µηνών από τη µεταβίβαση. Άρθρο 27 Ανάθεση διαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε ΑΕ ΑΚ 1. Για την ανάθεση της διαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου του Κλάδου Εφάπαξ, το Ταµείο προβαίνει στη µέσω του Τύπου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καταρτίζοντας προκήρυξη µε τους βασικούς όρους της ανάθεσης. 2. Οι ενδιαφερόµενες ΑΕ ΑΚ υποβάλλουν στο ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο εσωκλείεται η τεχνική προσφορά. Η τεχνική προσφορά πρέπει να περιέχει πληροφορίες για το χρόνο ίδρυσης και λειτουργίας τους, τα κεφάλαιά τους, το ιοικητικό τους Συµβούλιο, την οργανωτική δοµή, το εξειδικευµένο στελεχιακό δυναµικό τους, για τις συνδεδεµένες µε αυτές επιχειρήσεις, καθώς και τις κατά το παρελθόν επιτευχθείσες α- ποδόσεις στα αµοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζονται και είναι οµοειδή κατά γενικό τύπο µε αυτά που θα συγκροτήσουν για λογαριασµό του Ταµείου. 3. Για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών το ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτεί Ειδική Πενταµελή Επιτροπή από τρία µέλη της Επενδυτικής Επιτροπής και δύο µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου. Η Επιτροπή αποσφραγίζει, εξετάζει και αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές των ΑΕ ΑΚ καταρτίζοντας λίστα µε τρεις τουλάχιστον προκριθείσες ΑΕ ΑΚ. 4. Κάθε µια από τις προκριθείσες ΑΕ ΑΚ υποχρεούται να υποβάλει Οικονοµική Προσφορά. Η οικονοµική προσφορά πρέπει να περιέχει λεπτοµερείς προτάσεις για τη διαχείριση του Α/Κ, τον Κανονισµό του Α/Κ που θα συγκροτηθεί, και ιδίως την προµήθεια διαχείρισης, την προµήθεια θεµατοφυλακής, καθώς και τυχόν προµήθειες εξαγοράς και λοιπά έξοδα. Στον Κανονισµό του Α/Κ θα αναφέρεται αναγκαία ότι µέρος τουλάχιστον της προµήθειας διαχείρισης και της προ- µήθειας εξαγοράς που θα επιστρέφεται από την ΑΕ ΑΚ στο Ταµείο. Μετά και την λήψη των Οικονοµικών Προσφορών η Επιτροπή εντός εξήντα (60) ηµερών από την ανάθεση σε αυτήν του έργου της αξιολόγησης υποβάλλει το πόρισµά της στο ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο λαµβάνει την τελική 25

31 απόφαση επιλογής της ΑΕ ΑΚ και ανάθεσης σε αυτήν της διαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου του Ταµείου. 5. εν χωρεί παραίτηση του Ταµείου από αξιώσεις του κατά της Ανώνυµης Εταιρείας ιαχείρισης του Α/Κ του Ταµείου λόγω πληµµελούς εκπλήρωσης των νόµιµων ή συµβατικών υποχρεώσεών της. Άρθρο 28 Κατανοµή της επιστρεφόµενης προµήθειας διαχείρισης Η προµήθεια διαχείρισης που κάθε φορά επιστρέφεται από την ΑΕ ΑΚ στο Ταµείο, µετατρέπεται σε µερίδια Αµοιβαίου Κεφαλαίου, τα οποία πιστώνονται ισόποσα στους ατοµικούς λογαριασµούς των µελών. Άρθρο 29 Περιθώριο Φερεγγυότητας Το Ταµείο δεν έχει υποχρέωση σχηµατισµού περιθωρίου φερεγγυότητας για τον Κλάδο Εφάπαξ, κατ εφαρµογή του άρθρου 4 της Φ.Επαγγ.ασφ./οικ.16/ απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Άρθρο 30 Αντασφάλιση Το Ταµείο δεν έχει υποχρέωση αντασφάλισης για τον Κλάδο Εφάπαξ, κατ εφαρµογή του άρθρου 8 της Φ.Επαγγ.ασφ./οικ.16/ απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Άρθρο 31 Προϋποθέσεις θεµελίωσης δικαιώµατος σε παροχή από τον Κλάδο Ε- φάπαξ Ο ασφαλισµένος δικαιούται εφάπαξ παροχή από το Ταµείο εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α. είναι ηλικίας 65 ετών και έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταµείο τουλάχιστον ένα (1) έτος ή 26

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α.ΓΕ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α.ΓΕ.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α.ΓΕ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα Συνιστάται νομικό πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2764 2 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.51020/24814/288 Έγκριση τροποποίησης Καταστατικού του Επαγγελ µατικού Ταµείου

Διαβάστε περισσότερα

Οι παραπάνω παρίστανται στην παρούσα πράξη με την ιδιότητα, ο μεν πρώτος τούτων Νικόλαος Κωνσταντόπουλος ως Πρόεδρος, ο δεύτερος Ιωάννης Ψυχογιός

Οι παραπάνω παρίστανται στην παρούσα πράξη με την ιδιότητα, ο μεν πρώτος τούτων Νικόλαος Κωνσταντόπουλος ως Πρόεδρος, ο δεύτερος Ιωάννης Ψυχογιός ΑΡΙΘΜΟΣ 6108 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Α. Ε.Ε.Κ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ -------------------------------- Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε) ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Πίνακας περιεχομένων ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Ο.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Τ.Α.Ο. Έγκριση.Σ.: Πρακτικό 127/13.1.2015 1 η Τροποποίηση: Πρακτικό 129/19.3.2015 (Προσθήκη παραγράφου 8.3) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και αναγνωρίστηκε µε την υπ αριθµόν 1098/1970 απόφαση του ίδιου δικαστηρίου και καταχωρήθηκε στην οικεία στήλη του

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και αναγνωρίστηκε µε την υπ αριθµόν 1098/1970 απόφαση του ίδιου δικαστηρίου και καταχωρήθηκε στην οικεία στήλη του Αριθµός 5729- ΑΥΤΟ ΙΚΑΙΗ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ «ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ (ΤΕΑΠΕΠ)» ΤΟΥ ΝΠ «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤEAIT)» ΣΕ ΝΠΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46089 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3259 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.30123/οικ.28567/918 Μετατροπή του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευ τικών Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8797 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 412 22 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.51020/ 5352/121 Έγκριση καταστατικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλι σης Υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 409 22 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.51020/5358/123 Έγκριση καταστατικού Επαγγελματικού Ταμείου Επικου ρικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης με αριθμό 25/30.10.2012 Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 14:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 20:00

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης με αριθμό 25/30.10.2012 Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 14:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 20:00 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΔ/ / ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης με αριθμό 25/30.10.2012 Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 14:00 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας Με την υπ αριθμ. 280/03 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε και ισχύει το νέο Καταστατικό της Εταιρείας μας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε.»

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1667/86 «Αστικοί Συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις», που εγκρίθηκε από τις Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Ο Σύλλογος εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο αυτού

1.5 Ο Σύλλογος εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο αυτού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ & ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ LTHN «ALPHA.BANK» ΠΡΟΕΡχο... ΕΚ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ A Γενικέζ Δ ιατάζεκ Άρθρο 1 Σύσταση-Επωνυμία-Νομική Μορφή-Εφαρμοστέο Δίκαιο-Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 2013 Του Αστικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 2013 Του Αστικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 2013 Του Αστικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε. Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο 1.α. Με την από 19 Ιουλίου 1993 Ιδρυτική Συνέλευση συστήθηκε, σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του πρωτοβάθµιου επαγγελµατικού σωµατείου αδειούχων εκπαιδευτικών φροντιστών (Iδιοκτητών Φροντιστηρίων) ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 2015 Του Αστικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 2015 Του Αστικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 2015 Του Αστικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε. Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο 1.α. Με την από 19 Ιουλίου 1993 Ιδρυτική Συνέλευση συστήθηκε, σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Αθήνα Σωµατείο µε την επωνυµία «Πανελλήνια Ένωση Φορέων Άλφα», και τον διακριτικό τίτλο «Π.Ε.Φ.Α.», διεπόµενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ "Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ "Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE» Άρθρα Καταστατικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Συστατικά Στοιχεία...3 1ο Άρθρο: Ι ΡΥΣΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Κωδικοποίησης και Μεταρρύθμισης της Ιατρικής Νομοθεσίας ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Σχέδιο Κωδικοποίησης και Μεταρρύθμισης της Ιατρικής Νομοθεσίας ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Σχέδιο Κωδικοποίησης και Μεταρρύθμισης της Ιατρικής Νομοθεσίας ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Ν. 727/1977) Άρθρο 1 Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος 1. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8777 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 411 22 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.51020/4883/105 Ε γκριση Καταστατικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφά λισης Επικούρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΣΦΑ ΑΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση - Επωνυµία - Έδρα - Σκοπός - ιάρκεια Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυµία 1. Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Αθλητικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Αρθρο 1: Σύσταση Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ [Με ενσωµατωµένες τις τροποποιήσεις του Καταστατικού σύµφωνα µε τα όσα έγιναν δεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Σχέδιο Κωδικοποίησης και Μεταρρύθμισης της Ιατρικής Νομοθεσίας ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. και συζήτηση παρατηρήσεων των προτάσεων που απέστειλαν Ιατρικοί Σύλλογοι. Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα