ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις του Ν. 3606/2007, ενημερώνει τους πελάτες της (Ιδιώτες και Επαγγελματίες) για τα προϊόντα τα οποία παρέχει και τους κινδύνους που αναλαμβάνουν, παραθέτοντας το ακόλουθο ενημερωτικό υλικό. Σκοπός του κειμένου είναι η κάλυψη των σημαντικότερων κινδύνων που σχετίζονται με μία επένδυση είτε γενικά είτε ειδικά με ένα συγκεκριμένο προϊόν. Οι πελάτες της Alpha Finance θα πρέπει να συναλλάσσονται σε ένα προϊόν μόνο εφόσον κατανοούν πλήρως τη φύση του προϊόντος, τον τρόπο λειτουργίας του, ενώ θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να αντιλαμβάνονται πλήρως τους κινδύνους που αναλαμβάνουν. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να το δηλώνουν στα στελέχη της εταιρίας μας ώστε να τους παρέχεται τόσο η πρόσθετη ενημέρωση όσο και οι απαραίτητες διευκρινίσεις ώστε να αξιολογηθεί εάν η συγκεκριμένη επένδυση είναι συμβατή γι αυτούς. Οι κίνδυνοι που περιγράφονται στο Τμήμα ΙΙ δεν είναι απαραίτητο να ισχύουν μεμονωμένα αλλά είναι πολύ πιθανό να υφίστανται κάποιοι από αυτούς ταυτόχρονα. Η Alpha Finance έχει σκοπό τη διαρκή ενημέρωση των πελατών της σχετικά με τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Το κείμενο ευρίσκεται στη διάθεση των πελατών σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Alpha Bank καθώς και στην ιστοσελίδα της Alpha Finance Το περιεχόμενο του κειμένου των προϊόντων είναι ενδεικτικό και όχι περιοριστικό και μπορεί να μεταβάλλεται μελλοντικά. Τμήμα Ι. Περιγραφή Προϊόντων 1. Μετοχές Ένας επενδυτής, αγοράζοντας μετοχές μιας εταιρίας επενδύει στην ανάπτυξη της εταιρίας και στην ικανότητά της να παράγει κέρδη. Η αύξηση της αξίας της εταιρίας απεικονίζεται στην τιμή της μετοχής η οποία επίσης αυξάνεται δημιουργώντας υπεραξία για τον επενδυτή. Παράλληλα, ο επενδυτής απολαμβάνει τα μερίσματα που του αναλογούν όταν η εταιρία αποφασίσει τη διανομή μέρους των κερδών της προς τους μετόχους της. Εάν η εταιρία δεν αναπτύσσεται, μειώνεται η αξία της με αποτέλεσμα την πτώση της τιμής της μετοχής της. Οι μετοχές που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγματεύσεως ακολουθούν τους κανόνες διαπραγματεύσεως (ώρες λειτουργίας, κανόνες συναλλαγών, όρια διακυμάνσεως κ.ά.) οι οποίοι ορίζονται από την εκάστοτε αγορά. Η επένδυση σε μετοχές δεν εγγυάται αποδόσεις ενώ συνοδεύεται με την ανάληψη των περισσότερων από τους κινδύνους που αναφέρονται στο Τμήμα ΙΙ. Το μέγιστο δυνητικό κέρδος είναι απεριόριστο, ενώ η μέγιστη δυνητική ζημία ισούται με την αξία του κεφαλαίου που επενδύθηκε Κοινή Μετοχή Η κοινή μετοχή είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος μετοχής και περιλαμβάνει όλα τα βασικά δικαιώματα ενός μετόχου όπως δικαιώματα στα κέρδη, στην έκδοση νέων μετοχών, συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου, συμμετοχή στο προϊόν εκκαθαρίσεώς της σε περίπτωση λύσεως της εταιρίας Προνομιούχος μετοχή Η προνομιούχος μετοχή προσφέρει ένα προβάδισμα έναντι της κοινής μετοχής στη λήψη μερίσματος καθώς και στη λήψη του προϊόντος εκκαθαρίσεως σε περίπτωση λύσεως της εταιρίας. Συνήθως οι προνομιούχες μετοχές στερούνται δικαιώματος ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις. 2. Εταιρικά ομόλογα Τα εταιρικά ομόλογα είναι αξιόγραφα σταθερού εισοδήματος τα οποία εκδίδονται από ελληνικές εταιρίες με σκοπό να συγκεντρώσουν κεφάλαια που απαιτούνται για να χρηματοδοτήσουν επενδυτικά προγράμματα που αποσκοπούν στην ανάπτυξή τους. Ο εκδότης υποχρεούται να καταβάλλει ένα σταθερό ποσό ως τόκο (κουπόνι) σε τακτά χρονικά διαστήματα και κατά την ημερομηνία λήξεως (maturity) του ομολόγου να επιστρέψει στον κάτοχό του το αρχικό του κεφάλαιο. Τα εταιρικά ομόλογα (απλά ή μετατρέψιμα σε μετοχές) αποτελούν - 1 -

2 επενδυτικά μέσα που προσφέρουν στον επενδυτή σταθερό εισόδημα και ελκυστικές αποδόσεις βάσει του επιτοκίου τους. Η απόδοση ενός εταιρικού ομολόγου υπερβαίνει την απόδοση ενός κρατικού ομολόγου, γεγονός που το καθιστά ελκυστικότερο προς τους επενδυτές. Ο λόγος είναι ότι η εταιρία που εκδίδει το ομόλογο έχει μεγαλύτερο κίνδυνο να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις πληρωμές των τόκων και του κεφαλαίου έναντι των κυβερνήσεων που εκδίδουν ομόλογα. Εμπεριέχει συνεπώς τον κίνδυνο που προέρχεται από τον δανεισμό χρημάτων σε επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση κινήσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα χωρίς εγγυημένο αποτέλεσμα. 3. Παράγωγα Προϊόντα Τα παράγωγα είναι επενδυτικά προϊόντα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αποτελούν προϊόντα που έχουν βάση μία υποκείμενη αξία όπως χρηματιστηριακός δείκτης, μετοχή, ομόλογο, εμπόρευμα, ισοτιμία, με αποτέλεσμα η αξία τους να παράγεται από αυτήν την υποκείμενη αξία. Τα παράγωγα δίδουν τη δυνατότητα εκμεταλλεύσεως όλων των τάσεων της αγοράς με σκοπό την απόκτηση κέρδους αλλά και την αντιστάθμιση του κινδύνου που περιέχει μια ανοιγμένη θέση στην υποκείμενη αγορά. Τα παράγωγα προϊόντα έχουν ημερομηνία λήξεως ενώ ανάλογα με το προϊόν μπορεί να έχουν διαφορετικούς τρόπους εκκαθαρίσεως και υπολογισμού περιθωρίου ασφαλίσεως. Τα παράγωγα περιλαμβάνουν τον μηχανισμό της μοχλεύσεως. Λέγοντας μόχλευση εννοούμε τη δημιουργία επενδύσεως (θέσεως) με αξία μεγαλύτερη από την αξία του επενδυμένου κεφαλαίου. Συνεπώς, οι μεταβολές στην αξία της επενδύσεως είναι μεγαλύτερες από αυτές που θα είχε το επενδυμένο κεφάλαιο αν επενδύονταν απευθείας στην υποκείμενη αξία χωρίς τη χρήση παραγώγων, επένδυση η οποία δεν περιλαμβάνει τον μηχανισμό της μοχλεύσεως. Η μόχλευση πολλαπλασιάζει τις αναμενόμενες αποδόσεις αλλά και τις δυνητικές ζημίες οι οποίες μπορεί να υπερβούν και το ύψος του κεφαλαίου που επενδύθηκε. Ο επενδυτής πριν προχωρήσει σε συναλλαγές επί παραγώγων προϊόντων θα πρέπει να γνωρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των προϊόντων επί των οποίων επιθυμεί να συναλλαχθεί καθώς επίσης να μπορεί να κατανοήσει και να αξιολογήσει πέραν των αναμενόμενων κερδών που μπορεί να επιτύχει, τους κινδύνους που αναλαμβάνει Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπληρώσεως (Σ.Μ.Ε. Futures) Ένα Σ.Μ.Ε. αποτελεί μια συμφωνία για αγορά ή πώληση ενός υποκείμενου τίτλου σε συγκεκριμένη τιμή και για κάποιο χρονικό διάστημα όπως ορίζεται από το εκάστοτε χρηματιστήριο. Η υποκείμενη αξία μπορεί, ενδεικτικά, να είναι μετοχή, χρηματιστηριακός δείκτης, συναλλαγματική ισοτιμία, τίτλος σταθερού εισοδήματος, επιτόκιο, εμπόρευμα κ.λπ.. Οι θέσεις σε ΣΜΕ απαιτούν καταβολή περιθωρίου ασφαλίσεως (margin).το περιθώριο ασφαλίσεως αποτελεί ένα καταβεβλημένο ενέχυρο το οποίο ρευστοποιείται όταν ο επενδυτής δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον ημερήσιο διακανονισμό. Το περιθώριο ασφαλίσεως καθορίζεται από το Χρηματιστήριο και δύναται να αναπροσαρμοσθεί από την Alpha Finance ανάλογα με τους κινδύνους των προϊόντων. Το περιθώριο ασφαλίσεως μπορεί να καλυφθεί είτε με μετοχές οι οποίες είναι αποδεκτές από το Χρηματιστήριο είτε με μετρητά. Τα ΣΜΕ διαπραγματεύονται καθημερινά στις αγορές παραγώγων. Η τιμή τους επηρεάζεται από την τιμή του υποκείμενου τίτλου, τον εναπομείναντα χρόνο για τη λήξη τους καθώς και από το χωρίς κίνδυνο επιτόκιο. Η ονομαστική αξία ενός ΣΜΕ ορίζεται ως το γινόμενο της τιμής του συμβολαίου επί έναν πολλαπλασιαστή, όπως αυτός καθορίζεται από το εκάστοτε Χρηματιστήριο. Για τα ΣΜΕ διενεργείται καθημερινή εκκαθάριση. Πιο συγκεκριμένα, καθημερινά ανάλογα με τη θέση που έχει ανοίξει ο επενδυτής σε ΣΜΕ και με βάση την τιμή εκκαθαρίσεως του προϊόντος, δημιουργείται ένα κέρδος/ζημία το οποίο χρεοπιστώνεται στον λογαριασμό περιθωρίου ασφαλίσεως (margin) που διατηρεί ο πελάτης στην Alpha Finance. Παράλληλα αυξάνεται/μειώνεται το ύψος του απαιτούμενου περιθωρίου ασφαλίσεως. Η κάλυψη των πιθανών ζημιών καλύπτεται με κατάθεση του χρηματικού αντίτιμου από τον επενδυτή, ενώ η κάλυψη του περιθωρίου ασφαλίσεως μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με μετρητά είτε με ενεχυρίαση νέων μετοχών που είναι αποδεκτές από το Χρηματιστήριο. Οι κίνδυνοι για τον επενδυτή προσδιορίζονται σε συνάρτηση με τη θέση την οποία έχει ανοίξει και την πορεία του συμβολαίου/υποκείμενης αξίας. Για τον επενδυτή ο οποίος έχει αγοράσει ΣΜΕ (long position), η μέγιστη δυνητική ζημιά είναι η ονομαστική αξία του συμβολαίου. Για τον επενδυτή ο οποίος έχει πωλήσει ΣΜΕ (short position), η μέγιστη δυνατή ζημία είναι απεριόριστη

3 3.2. Δικαιώματα Προαιρέσεως (Options) Τα δικαιώματα προαιρέσεως είναι συμφωνίες μεταξύ δύο αντισυμβαλλομένων μερών (επενδυτών). Ο ένας αγοράζει το δικαίωμα και ο άλλος το πωλεί. Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Δικαιώματα προαιρέσεως αγοράς μίας υποκείμενης αξίας (call options) Δικαιώματα προαιρέσεως πωλήσεως μιας υποκείμενης αξίας (put options) Η υποκείμενη αξία μπορεί να είναι χρηματιστηριακός δείκτης, μετοχή, εμπόρευμα, ισοτιμία κ.ά. Ανάλογα με τον επιτρεπόμενο χρόνο εξασκήσεως των δικαιωμάτων προαιρέσεως, διακρίνονται σε: Ευρωπαϊκού τύπου, όπου η εξάσκηση των δικαιωμάτων μπορεί να διενεργείται μόνο την ημέρα λήξεως της ισχύος του δικαιώματος Αμερικάνικου τύπου, όπου η εξάσκηση των δικαιωμάτων μπορεί να διενεργηθεί οποιαδήποτε στιγμή κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αγορά/πώληση του δικαιώματος και έως την ημερομηνία λήξεώς του. Ο αγοραστής ενός δικαιώματος προαιρέσεως του υποκείμενου τίτλου (option), καταβάλλοντας κάποιο τίμημα (premium), έχει τη δυνατότητα αλλά όχι την υποχρέωση να αγοράσει (call option) ή να πωλήσει (put option) τον υποκείμενο τίτλο, σε συγκεκριμένη τιμή (strike price), σε προκαθορισμένη ημερομηνία (ευρωπαϊκού τύπου) ή έως και μία προκαθορισμένη ημερομηνία (αμερικάνικου τύπου) στο μέλλον. Αντίθετα, ο πωλητής ενός δικαιώματος προαιρέσεως (είτε call είτε put) έχει την υποχρέωση να πωλήσει ή να αγοράσει αντίστοιχα τον υποκείμενο τίτλο σε προκαθορισμένη τιμή και σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, εφόσον ο αγοραστής εξασκήσει το δικαίωμά του. Ο αγοραστής δικαιωμάτων προαιρέσεως είτε αγοράς (calls) είτε πωλήσεως (puts) ΔΕΝ απαιτείται να καταβάλλει περιθώριο ασφαλίσεως διότι δεν αναλαμβάνει καμμία υποχρέωση. Αντίθετα, ο πωλητής δικαιωμάτων προαιρέσεως απαιτείται να καταβάλλει περιθώριο ασφαλίσεως ως κάλυψη της υποχρεώσεως που αναλαμβάνει. Το ύψος του περιθωρίου ασφαλίσεως καθορίζεται από το Χρηματιστήριο και δύναται να αναπροσαρμοσθεί από την Alpha Finance ανάλογα με τους κινδύνους των προϊόντων. Το περιθώριο ασφαλίσεως μπορεί να καλυφθεί είτε με μετοχές οι οποίες να είναι αποδεκτές από το Χρηματιστήριο είτε με μετρητά. Ο αγοραστής ενός δικαιώματος προαιρέσεως καταβάλλει το αντίτιμο του δικαιώματος (premium) την ημέρα που αγοράζει το δικαίωμα, ενώ ο πωλητής εισπράττει το premium. Σε αντίθεση με τα ΣΜΕ, οι θέσεις σε δικαιώματα προαιρέσεως δεν έχουν μηχανισμό καθημερινής εκκαθαρίσεως. Τα δικαιώματα προαιρέσεως διαπραγματεύονται καθημερινά στις αγορές παραγώγων δίδοντας την ευκαιρία στον επενδυτή που έχει αγοράσει ή πωλήσει δικαιώματα προαιρέσεως να κλείσει τη θέση του όποτε αυτός επιλέξει. Η τιμή ενός δικαιώματος προαιρέσεως επηρεάζεται από την τιμή της υποκείμενης αξίας, τη διακύμανση της τιμής της υποκείμενης αξίας, τον εναπομείναντα χρόνο για τη λήξη του, την τιμή εξασκήσεως καθώς και την τιμή του επιτοκίου χωρίς κίνδυνο. Ο αγοραστής ενός δικαιώματος δε διατρέχει κανέναν περαιτέρω κίνδυνο πέραν του αντιτίμου (premium) που έχει καταβάλλει κατά την αγορά του δικαιώματος. Ο πωλητής αντίθετα διατρέχει κίνδυνο αν η αγορά κινηθεί αντίθετα με τη θέση που έχει λάβει. Για θέση πωλήσεως σε δικαίωμα αγοράς (call option), η μέγιστη δυνητική ζημιά είναι απεριόριστη, ενώ για θέση πωλήσεως σε δικαίωμα πωλήσεως (put option), η μέγιστη δυνητική ζημιά ισούται με την ονομαστική αξία του υποκείμενου Δανεισμός Τίτλων (Stock Repo) Είναι μια σύμβαση πωλήσεως με σύμφωνο επαναγοράς πάνω σε μετοχές που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. O επενδυτής μπορεί να δανείσει (μεταβιβάσει) στην ΕΤΕΣΕΠ (Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων) μετοχές που έχει στην κατοχή του εφόσον εκδηλωθεί ζήτηση από την πλευρά της ΕΤΕΣΕΠ, η οποία και εγγυάται στον επενδυτή ότι θα τις λάβει πίσω όποτε αυτός το επιθυμήσει. Ο δανεισμός αυτός γίνεται με τη μορφή συμβολαίων με το κάθε συμβόλαιο να αντιστοιχεί σε 100 μετοχές. Ο επενδυτής έχει έσοδο από αυτόν τον δανεισμό μόνο εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον από κάποιον άλλο επενδυτή να δανεισθεί τις μετοχές αυτές μέσω της ΕΤΕΣΕΠ προκειμένου να τις πωλήσει ανοικτά (short selling). Το έσοδο αυτό, το οποίο δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων για τον επενδυτή, υπολογίζεται σε καθημερινή βάση, πιστώνεται δε στον λογαριασμό του πελάτη την τελευταία ημερολογιακή ημέρα κάθε μήνα. Ο δανειστής συμμετέχει κανονικά στις εταιρικές πράξεις τις εταιρίας τις μετοχές της οποίας έχει δανείσει (είσπραξη μερισμάτων, splits, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου), χωρίς να έχει το δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις. Εφ όσον επιθυμεί να επανέλθουν οι μετοχές στην κατοχή του, ζητά την εξάσκησή τους και μεσολαβεί χρονικό διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών προκειμένου να πιστωθούν αυτές στον λογαριασμό του. Τις δυνατότητες αυτές τις διασφαλίζει η ΕΤΕΣΕΠ μέσω της οποίας εκτελούνται οι παραπάνω διαδικασίες Σύμβαση Επαναγοράς (Repurchase Agreement) Η Σύμβαση Επαναγοράς είναι προϊόν ανάλογο του Stock Repo. Πρόκειται για προσυμφωνημένη συναλλαγή μεταξύ δύο αντισυμβαλλόμενων μερών τα οποία και καθορίζουν το επιτόκιο μεταξύ τους. Η πράξη εκτελείται μέσω της Αγοράς Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η μεσολάβηση της ΕΤΕΣΕΠ απαιτείται για να διασφαλισθούν τα δικαιώματα που απορρέουν από τη συναλλαγή αλλά και η διαφάνεια της αγοράς. Το έσοδο - 3 -

4 που προκύπτει από το επιτόκιο που έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές πιστώνεται καθημερινά στον επενδυτή που έχει κάνει τη Σύμβαση Επαναγοράς. Ο δανειστής συμμετέχει κανονικά στις εταιρικές πράξεις τις εταιρίας τις μετοχές της οποίας έχει δανείσει (είσπραξη μερισμάτων, splits, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου), χωρίς να έχει το δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις. Εφ όσον επιθυμεί να επανέλθουν οι μετοχές στην κατοχή του, ζητά την εξάσκησή τους και μεσολαβεί χρονικό διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών προκειμένου να πιστωθούν αυτές στο λογαριασμό του. Τις δυνατότητες αυτές τις διασφαλίζει η ΕΤΕΣΕΠ μέσω της οποίας εκτελούνται οι παραπάνω διαδικασίες Δανεισμός Τίτλων για κάλυψη ανοικτής Πώλησης (Stock Reverse Repo) Ο επενδυτής δανείζεται τίτλους από την ΕΤΕΣΕΠ ή κάποιον αντισυμβαλλόμενο προκειμένου να τις πωλήσει ανοικτά (short selling). Τις μετοχές τις δανείζεται με συγκεκριμένο επιτόκιο και ο τόκος καταβάλλεται καθημερινά. Ο επενδυτής αναλαμβάνει ότι υποχρεώσεις απορρέουν από εταιρικές πράξεις της μετοχής της εταιρίας που έχει δανεισθεί (για παράδειγμα καταβολή μερίσματος). Ο επενδυτής που δανείζεται για να πωλήσει ανοικτά τις μετοχές, είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει περιθώριο ασφαλίσεως. Το περιθώριο ασφαλίσεως καθορίζεται από το Χρηματιστήριο και δύναται να αναπροσαρμοσθεί από την Alpha Finance ανάλογα με τους κινδύνους των προϊόντων. Το περιθώριο ασφαλίσεως μπορεί να καλυφθεί είτε με μετοχές οι οποίες να είναι αποδεκτές από το Χρηματιστήριο είτε με μετρητά. Ο επενδυτής που έχει δανεισθεί μετοχές και τις έχει πωλήσει ανοιχτά, έχει τον κίνδυνο να υποστεί ζημιά από ενδεχόμενη άνοδο της τιμής της μετοχής που έχει πωλήσει. Είναι υποχρεωμένος να επαναγοράσει και να επιστρέψει τις μετοχές που έχει δανεισθεί, εντός τεσσάρων (4) ημερών, αν αυτό του ζητηθεί είτε από την ΕΤΕΣΕΠ (αν τις έχει δανεισθεί μέσω Σύμβασης Επαναγοράς) είτε από τον αντισυμβαλλόμενο (αν τις έχει δανεισθεί μέσω Repurchase Agreement). 4. Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETFs) Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ΔΑΚ) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) και εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένες αγορές. Τα ΔΑΚ αγοράζονται και πωλούνται κατά τη διάρκεια των ωρών διαπραγματεύσεως της αγοράς, όπως ακριβώς οι μετοχές. Ένα ΔΑΚ δίδει τη δυνατότητα στον επενδυτή να πραγματοποιήσει διασπορά του κινδύνου της επενδύσεώς του μέσω της εκθέσεως σε διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, ενώ έχει ως κύριο επενδυτικό στόχο την αναπαραγωγή της αποδόσεως ενός συγκεκριμένου δείκτη. Τα ΔΑΚ είναι διεθνώς γνωστά ως ETFs (Exchange Traded Funds). Η επένδυση σε ΔΑΚ δεν εγγυάται αποδόσεις ενώ συνοδεύεται με την ανάληψη των περισσότερων από τους κινδύνους που αναφέρονται στο Τμήμα ΙΙ. Το μέγιστο δυνητικό κέρδος είναι απεριόριστο, ενώ η μέγιστη δυνητική ζημία ισούται με την αξία του κεφαλαίου που επενδύθηκε. Τμήμα ΙΙ. Τύποι Κινδύνων Η αξία μίας επενδύσεως επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις των αγορών είτε συνολικά είτε από παράγοντες που επηρεάζουν μεμονωμένα στοιχεία της επενδύσεως. Τα είδη των κινδύνων διαφέρουν ανάλογα με το είδος της επενδύσεως. Οι κυριότεροι τύποι κινδύνων που έχουν επίδραση σε όλες τις μορφές επενδύσεων είναι οι ακόλουθοι: 1. Κίνδυνος Αγοράς Θεωρείται ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για μία επένδυση, διότι επιδρά στην πιθανή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από μια ενδεχόμενη μείωση της αγοραίας αξίας (market value) της επενδύσεως. Οι μεταβολές στις τιμές οφείλονται στην προσφορά/ζήτηση, στις τιμές σχετιζόμενων με την επένδυση αξιών, σε οικονομικούς και πολιτικούς λόγους που επηρεάζουν γενικότερα το οικονομικό περιβάλλον ή το συγκεκριμένο κλάδο στον οποίο ανήκει η επένδυση. Ο κίνδυνος αγοράς είναι μεγαλύτερος για επενδύσεις οι οποίες έχουν σημαντική διακύμανση της τιμής τους. 2. Πιστωτικός Κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος αναφέρεται στην ικανότητα/φερεγγυότητα που έχει ο δανειζόμενος να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του να επιστρέψει το κεφάλαιο που δανείσθηκε καθώς και την καταβολή των αναλογούντων τόκων προς τους δανειστές. Ο πιστωτικός κίνδυνος εμπεριέχεται στην τιμολόγηση ενός προϊόντος και απεικονίζεται για παράδειγμα στα κουπόνια των ομολόγων με το ύψος του επιτοκίου. Όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος τόσο μεγαλύτερο είναι το επιτόκιο του δανεισμού

5 3. Κίνδυνος Ρευστότητας Σημαντικός παράγοντας που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πριν από την τοποθέτηση κεφαλαίων σε μία επένδυση, είναι ο κίνδυνος ρευστότητας της συγκεκριμένης επενδύσεως. Αντιπροσωπεύει την ευκολία που έχει ο επενδυτής να ρευστοποιήσει ή αλλιώς να αποεπενδύσει τα κεφάλαιά του. Ο κίνδυνος ρευστότητας έχει άμεσο αντίκτυπο τόσο στο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη ρευστοποίηση της επενδύσεως όσο και στο χρηματικό ποσό που τελικά θα εισπράξει ο επενδυτής, δεδομένου ότι έχοντας την ανάγκη να ρευστοποιήσει το συντομότερο δυνατό θα προσφέρει την επένδυσή του σε χαμηλότερες τιμές προκειμένου να προσελκύσει το ενδιαφέρον των αγοραστών. 4. Συναλλαγματικός Κίνδυνος Μία επένδυση σε αξίες οι οποίες διαπραγματεύονται σε διαφορετικό νόμισμα από το νόμισμα του χρησιμοποιεί ο επενδυτής, ενέχει τον κίνδυνο η επένδυσή του να απολέσει μέρος της αξίας της ακόμα και αν δε μεταβληθεί η αγοραία αξία της. Η ζημία μπορεί να προκύψει από την σε βάρος του επενδυτή μεταβολή των ισοτιμιών (υποτίμηση) μεταξύ του νομίσματος που αποτελεί βάση για τον επενδυτή και του διαφορετικού νομίσματος στο οποίο έχει επενδύσει. Ο επενδυτής έχει έκθεση στο συγκεκριμένο κίνδυνο όταν επενδύει σε αγορές του εξωτερικού με διαφορετικό νόμισμα διαπραγματεύσεως. Πιο συγκεκριμένα, ένας κάτοικος της Ε.Ε. που έχει ως νόμισμα αποτιμήσεως το ευρώ, αναλαμβάνει συναλλαγματικό κίνδυνο όταν επενδύσει σε αξίες που διαπραγματεύονται σε χώρες με διαφορετικό νόμισμα αναφοράς όπως στις ΗΠΑ, στη Μ.Βρεταννία, στην Ιαπωνία κ.ά. 5. Κίνδυνος Εκκαθαρίσεως Ο κίνδυνος εκκαθαρίσεως σχετίζεται με την πιθανότητα ο αντισυμβαλλόμενος μίας συναλλαγής να μην ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εκκαθαρίσεώς της, δηλαδή να μην καταβάλλει είτε τα χρήματα σε περίπτωση αγοράς είτε τις αξίες σε περίπτωση πωλήσεως. Βέβαια, στα περισσότερα χρηματιστήρια υπάρχει Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος που είναι η εταιρία εκκαθαρίσεως και που εγγυάται την ομαλή διεξαγωγή της εκκαθαρίσεως, έχοντας θεσπίσει κατάλληλους μηχανισμούς προστασίας της συγκεκριμένης διαδικασίας. 6. Κίνδυνος Επιτοκίου Τα επιτόκια στην αγορά χρήματος μπορούν να μεταβληθούν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση αποφασίσει η εκάστοτε Κεντρική Τράπεζα. Οι μεταβολές επιτοκίων επηρεάζουν την αξία των επενδύσεων αφού οδηγούν σε μεταβολή τόσο της επενδύσεως χωρίς ρίσκο (κατάθεση στην Τράπεζα) όσο και του κόστους δανεισμού κεφαλαίων. 7. Συστηματικός Κίνδυνος Ο συστηματικός κίνδυνος προκαλείται από παράγοντες που επηρεάζουν το σύνολο της αγοράς στην οποία συμμετέχει ο επενδυτής και επομένως δεν μπορεί να περιορισθεί με τη διασπορά των επενδύσεων μέσα στην αγορά αυτή. 8. Μη Συστηματικός Κίνδυνος Προκαλείται από παράγοντες που επηρεάζουν συγκεκριμένες αξίες ή κατηγορίες αξιών ανάλογα με τα οικονομικά αποτελέσματα των εκδοτριών, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται κ.ά. Ο κίνδυνος αυτός είναι δυνατό να περιοριστεί μέσω της διασποράς των επενδύσεων, επιλέγοντας αξίες που επηρεάζονται με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικό βαθμό από τους παράγοντες αυτούς. 9. Πολιτικός Κίνδυνος Ο πολιτικός κίνδυνος προκαλείται από μεταβολές ή αστάθεια στο πολιτικό σκηνικό. Ειδικά σήμερα που το οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από την παγκοσμιοποίηση, οι μεταβολές αυτές μπορούν να επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση μίας επενδύσεως. 10. Νομικός Κίνδυνος Μεταβολές στο νομικό καθεστώς οι οποίες κάνουν απαγορευτικές κάποιες μορφές επενδύσεων που το προηγούμενο καθεστώς επέτρεπε μπορούν δημιουργήσουν μεταβολή στην αξία μίας επενδύσεως. Επίσης μεταβολές στο φορολογικό καθεστώς μπορούν να επηρεάσουν στην απόδοση μίας επενδύσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 1.1. Χρηματοοικονομικοί Τίτλοι 1.1.1. Μετοχές Μετοχή είναι ένα μερίδιο του κεφαλαίου μιας ανώνυμης εταιρείας. Μια ανώνυμη εταιρεία, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6838 ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 6916 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη χειρότερη μετά το μεγάλο κραχ του 1929. Σύμφωνα με τους Kindleberger (1978) και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ssss ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΩΜΑ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. 3472 ΛΙΓΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ενημερωτικό υλικό για την Ανακεφαλαιοποίηση των Συστημικών Τραπεζών και την Έκδοση Παραστατικών Τίτλων (warrants) Έκδοση 1.1 13 Μαΐου 2013 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κανόνων & Αρχών Επενδυτικής Συμπεριφοράς

Οδηγός Κανόνων & Αρχών Επενδυτικής Συμπεριφοράς Α Εξάμηνο 1999 Οδηγός Κανόνων & Αρχών Επενδυτικής Συμπεριφοράς Επιμέλεια Κειμένων : Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Σε μια εποχή όπου η επένδυση στο Χρηματιστήριο αρχίζει να αποκτά ολοένα και περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ Φοιτήτριες:

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Rally = μία σημαντική άνοδος της ισοτιμίας ενός νομίσματος ή της τιμής μιας μετοχής, χρεογράφου ή εμπορεύματος μετά από μία μείωση της τιμής αυτών.

Rally = μία σημαντική άνοδος της ισοτιμίας ενός νομίσματος ή της τιμής μιας μετοχής, χρεογράφου ή εμπορεύματος μετά από μία μείωση της τιμής αυτών. R RAC, Real Application Cluster = διακομιστής cluster σε επίπεδο πραγματικών εφαρμογών. Επιτρέπει σε πολλαπλές συνδέσεις να έχουν πρόσβαση σε μία κοινή βάση δεδομένων ενός συστήματος διακομιστών. Χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Υποεπιτροπή Underwriters Νοέµβρης 2006 Αναλογία διαθέσιµων κερδών (return on total assets) Ανταλλαγές χρηµατοοικονοµικών µέσων ( swaps) Ανώνυµες µετοχές Ανώνυµη Εταιρία Ανώνυµη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το εννιάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ETFs. exchange traded funds. οδηγόςεπενδυτή. μια νέα επενδυτική πρόταση από το ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ETFs. exchange traded funds. οδηγόςεπενδυτή. μια νέα επενδυτική πρόταση από το ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Å ETs exchange traded funds οδηγόςεπενδυτή μια νέα επενδυτική πρόταση από το ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ T Å T Τι είναι τα ETs; Å Τα ETs είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από ΑνώνυμεςΕταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής:

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής: Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα