ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 6. Την με αριθμό 360/ απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ Β 1946)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 6. Την με αριθμό 360/05.12.2006 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ Β 1946)"

Transcript

1 ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 26/06/2009 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4266 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 98 του Συντάγματος, 2. Τις διατάξεις του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α 87) «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 3. Το Ν.2083/1992 (ΦΕΚ Α 159), άρθρο 1, παρ. 2, 4. Το Π.. 83/1984 (ΦΕΚ Α 31), «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου,», όπως ισχύει σήμερα, 5. Την Υ.Α /Β2/ (ΦΕΚ 243, τ. Ν.Π...) «Περί εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», 6. Την με αριθμό 360/ απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ Β 1946) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου Αναπλήρωση Πρύτανη», 7. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) «Περί ημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα, 8. Το Ν.. 496/1974 (ΦΕΚ Α 204) «Περί λογιστικού των Ν.Π...», όπως ισχύει σήμερα, 9. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ Α 19) «Προμήθειες του ημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως ισχύει σήμερα, 10. Το Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α 178) «ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ», 11. Τα άρθρα 1,2,3,5,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,33,34,35,37,38 και 39 του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150) «Κανονισμός Προμηθειών ημοσίου», 12. Την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου: Συνεδρίαση 67/ (θέμα 4.2). ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια επίπλων, αναλωσίμων & λοιπού εξοπλισμού, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων της Πανεπιστημιακής Μονάδας της Μυτιλήνης. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των ,25 (τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών) συμπεριλαμβανομένου 13%, και θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε. 4121, του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 1 από 26

2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τα είδη και η ενδεικτική ποσότητα για το κάθε είδος προς προμήθεια, αναφέρονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» της παρούσης διακήρυξης. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται μετά την αξιολόγηση των προσφορών, να τροποποιήσει τις ποσότητες των προς προμήθεια ειδών έως και ±20% αναλόγως των προφορών που θα δοθούν από τους μειοδότες καθώς και τη διαθέσιμη πίστωση για το κάθε είδος ξεχωριστά. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, όπου αυτές απαιτούνται, περιγράφονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» της παρούσης διακήρυξης. Τονίζεται ότι δεκτά γίνονται μόνο γνήσια εργοστασιακά μελάνια και τόνερς για τον κάθε εκτυπωτή, φωτοτυπικό, πολυμηχάνημα και fax που προέρχονται από τις εταιρείες κατασκευής των μηχανημάτων στα οποία θα τοποθετηθούν. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα παρακάτω: Η φράση: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4266/ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ», Η ημερομηνία & ώρα διενέργειας του διαγωνισμού: «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009, 11:00 π.μ.» Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό: «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ», Η ταχυδρομική διεύθυνση της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό: «ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ» Τα στοιχεία του αποστολέα προσφέροντος Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει το αργότερο μέχρι την ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009, 10:00 π.μ.. Οι προσφορές θα πρέπει απαραιτήτως να πρωτοκολλούνται υπ ευθύνη του ενδιαφερόμενου, από το Τμήμα Πρωτοκόλλου και ιοικητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο ιοίκησης, Μυτιλήνη, και στη συνέχεια να κατατίθενται στα Γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, τα οποία στεγάζονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση. Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παραλαβή των προσφορών είναι οι κ.κ. Κάιτατζης Γεώργιος και Τζαγκαράκη Άννα (τηλ , φαξ ). Προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται στο Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο ιοίκησης, Μυτιλήνη με οποιανδήποτε τρόπο επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στους αρμόδιους για την παραλαβή των προσφορών υπαλλήλους της υπηρεσίας μέχρι την παραπάνω καθορισμένη ημέρα και ώρα, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου. Στην περίπτωση αυτή η πρωτοκόλληση της προσφοράς γίνεται υπ ευθύνη της υπηρεσίας ενώ η ενημέρωση του ενδιαφερόμενου σχετικά με τον αριθμό πρωτοκόλλου της προσφοράς του, θα γίνεται με πρωτοβουλία του ιδίου, από τους αρμόδιους για την παραλαβή των προσφορών, υπαλλήλους του ιδρύματος. Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν παραλήφθηκε έγκαιρα από τους αρμόδιους για την παραλαβή των προσφορών υπαλλήλους, θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη, και θα επιστρέφεται σφραγισμένη στον ενδιαφερόμενο. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη τόσο την τεχνική όσο και την οικονομική τους προσφορά. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 2 από 26

3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Κατατίθενται Υποχρεωτικά & με Ποινή Αποκλεισμού) Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς και εκτός των υποφακέλων Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής δικαιολογητικά: Οι υποψήφιοι απαιτείται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους: Α) Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται : τα στοιχεία της διακήρυξης του διαγωνισμού, που συμμετέχουν, ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους : δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, Β) Νομιμοποιητικά έγγραφα (Θα πρέπει να κατατεθούν και όλα τα απαραίτητα παραστατικά έγγραφα, δηλ., ενδεικτικά καταστατικά, δημοσιεύσεις σε ΦΕΚ, ή Πρωτοδικείο, πρακτικά κλπ.), που θα αποδεικνύουν την εν γένει νομική του κατάσταση και τα όργανα εκπροσώπησής του. Γ) Τα παραστατικά εκπροσώπησης, εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους. ) Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγματος, εφόσον απαιτείται. Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται, υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, στις προσφορές των ενδιαφερόμενων που προσφέρουν τουλάχιστον ένα από τα είδη με Α/Α: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,53, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 164, 170, 171, 172, 177 & 178. Προμηθευτές οι οποίοι δεν προσφέρουν οποιοδήποτε από τα παραπάνω είδη δεν υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στο φάκελο της προσφοράς τους, υποφάκελο με τεχνική προσφορά. Εντός του υποφακέλου της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής δικαιολογητικά: 1. Υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, ο Πίνακας του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ Β (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της παρούσης διακήρυξης συμπληρωμένοι ευκρινώς με τα ζητούμενα στοιχεία, 2. Όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (πλήρης και αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων ειδών, prospectus, χρόνος παράδοσης, service, εγγύηση, κ.λ.π.) όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσης. (Τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών της διακήρυξης και δεν διευκρινίζονται στην Προσφορά, θεωρούνται ως μη υφιστάμενα). Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στο συγκεκριμένο υποφάκελο τοποθετείται η οικονομική προσφορά. Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, τον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της παρούσης διακήρυξης συμπληρωμένους ευκρινώς. Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών, θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ ( ). Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιμές Χωρίς, θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, ενώ στις τιμές Με, θα υπολογισθεί επιπρόσθετα και ΦΠΑ 13%. Η τιμή χωρίς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 3 από 26

4 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή που δίνει το ευνοϊκότερο για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτέλεσμα. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για κάποιο είδος, η προσφορά για το συγκεκριμένο είδος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που δίνουν τιμές σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβυσίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να καλέσει τους προσφέροντες να συμπληρώσουν τυχόν ελλείψεις ή να αποκλείσει τους προσφέροντες που δεν θα αποκαταστήσουν τις ελλείψεις εντός του οριζόμενου από αυτήν χρόνο. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τρεις (3) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη δύο (2) μηνών. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μιας προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος. Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές - αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες για το συγκεκριμένο είδος. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους ένστασης, αν οι προτάσεις αυτές δε ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 και ώρα 11:00 π.μ., στα Γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο ιοίκησης, Μυτιλήνη, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό αυτό με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, ενώπιον της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισμού. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή μπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, μπορούν με αίτημα τους να λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, των τιμών που προσφέρθηκαν για ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 4 από 26

5 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ κάθε είδος, καθώς και όλων των εγγράφων που αφορούν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό συμπεριλαμβανομένων και των προσφορών. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα που η τυχόν γνωστοποίησή τους στους συνυποψήφιους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνυποψήφιοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του υποψηφίου. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισμού, προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και στη συνέχεια στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ελέγχοντας αν τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσης προκήρυξης. Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς (Άρθρο 3, παρ. 7, ΠΔ 118/07). Προσφερόμενα είδη που αποκλείονται κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης δε συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης. Η οικονομική αξιολόγηση και κατακύρωση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει για κάθε είδος ξεχωριστά με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής ανά είδος αποτελεί αυστηρά το κριτήριο επιλογής μεταξύ των προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές κατά τη διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης. Προσφορά ειδών υψηλότερων προδιαγραφών από τις ελάχιστα καθοριζόμενες θα λαμβάνεται υπόψη αυστηρά και μόνο σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μιας προσφορών με την ίδια τιμή. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μιας προσφορών, με την ίδια τιμή, η κατακύρωση γίνεται στο σύνολο των προμηθευτών που μειοδότησαν μοιράζοντας εξίσου το σύνολο της ποσότητας για το συγκεκριμένο είδος, ενώ σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό εφαρμόζεται η διαδικασία της κλήρωσης. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, χωρίς να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης όσοι πήραν μέρος σ αυτόν. Οι προμηθευτές στους οποίους κατακυρώνεται η προμήθεια, υποχρεούνται να προσέλθουν σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης-ανάθεσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση στην οριζόμενη προθεσμία, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται να απευθυνθεί στον επόμενο στην κατάταξη, μειοδότη προμηθευτή ή να μην προχωρήσει στην προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη και σε χώρο ή χώρους που θα υποδειχθούν από τη ιοίκηση και τα Τμήματα με ευθύνη και έξοδα του ανάδοχου προμηθευτή. Για το λόγο αυτό η παράδοση των ειδών θα γίνει σε συνεννόηση με το Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Η προθεσμία παράδοσης των ειδών ορίζεται αυστηρώς σε είκοσι ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης προμήθειας. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 5 από 26

6 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η εγκατάσταση συναρμολόγηση των ειδών θα γίνει από τον ανάδοχο προμηθευτή, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Πανεπιστημίου Αιγαίου. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι με την κατάθεση της προσφοράς τους αυτόματα: εγγυώνται την καλή λειτουργία των ειδών που προσφέρουν για όσο διάστημα αναφέρεται στην προσφορά τους ή στην παρούσα προκήρυξη εφόσον αυτό δεν διευκρινίζεται στην προσφορά. αναλαμβάνουν να επεμβαίνουν για την αποκατάσταση των τυχόν προβλημάτων που θα παρουσιαστούν, εντός μιας εβδομάδας από την έγγραφη ειδοποίησή τους, είτε κατά τον χρόνο της εγγύησης με δαπάνες τους, είτε μεταγενέστερα με δαπάνες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας η αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων που θα παρουσιαστούν θα γίνεται χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή των προς προμήθεια ειδών που θα κατακυρωθούν σε κάθε προμηθευτή, θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή (από τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής) του συνόλου των ειδών που αφορούν στην παρούσα διακήρυξη και που κατακυρώθηκαν με βάση την αξιολόγηση των προσφορών. Η πληρωμή θα γίνει με χρηματικά εντάλματα που θα εκδοθούν στο όνομα του προμηθευτή, με βάση τα τιμολόγια του και ύστερα από θεώρηση αυτών από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα τιμολόγια του κάθε ανάδοχου προμηθευτή θα πρέπει να εκδοθούν σε συνεννόηση με το Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε Ευρώ ( ). Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή. Η δαπάνη βαραίνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Επί του καθαρού ποσού (προ ) γίνεται παρακράτηση φόρου 4%, εφόσον το συνολικό ποσό της Σύμβασης είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 146,74 Ευρώ, καθώς και κρατήσεις 3,072%, υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., ΟΓΑ και Χαρτόσημο. Ο προμηθευτής θα αναλάβει, εφόσον απαιτείται, τον εκτελωνισμό των ειδών τα οποία θα παραδοθούν ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασης του Πανεπιστημίου που θα υποδειχθούν. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον προμηθευτή. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο, σχετικό με τον διαγωνισμό, εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές. 2. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τυχόν συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ.), των αποφάσεων του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας-νομολογίας σχετικά με τις προμήθειες του ημοσίου και των ΝΠ. 4. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης, από Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη διακήρυξη είναι οι κ.κ. Κάιτατζης Γεώργιος και Τζαγκαράκη Άννα (τηλ , φαξ ). 5. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη το οποίο στεγάζεται στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο ιοίκησης, Μυτιλήνη. Η διακήρυξη διατίθεται και σε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 6 από 26

7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου (www.aegean.gr) και συγκεκριμένα στη θέση «Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις ιαγωνισμοί Προμηθειών» 6. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ικαστήρια και συγκεκριμένα τα ικαστήρια Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υφιστάμενη Ελληνική Νομοθεσία. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 7. Ο προμηθευτής ευθύνεται για την καλή λειτουργία κάθε είδους κατά την περίοδο της εγγύησης σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη καθώς και τα όσα αναφέρονται στην προσφορά του. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Η παρούσα διακήρυξη συνοδεύεται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της. Χρυσή Βιτσιλάκη Αντιπρύτανις Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 7 από 26

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 8 από 26

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α 1 ΕΙΔΟΣ* ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ- ΣΑ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑ 1: ΤΟΝΕΡ Μελάνι Γνήσιο για HP Deskjet 550, No. 56, C6656AE, 19ml TEMAXIO ΌΧΙ 3 74,99 2 Τόνερ Γνήσιο για Ricoh FX 200, type 2285 black TEMAXIO ΌΧΙ 2 299,99 3 Τόνερ Γνήσιο για HP Color Laserjet 9500 HDN, black, C8550A TEMAXIO ΌΧΙ 1 140,00 4 Τόνερ Γνήσιο για HP Color Laserjet 9500 HDN, cyan, C8551A TEMAXIO ΌΧΙ 1 320,00 5 Τόνερ Γνήσιο για HP Color Laserjet 9500 HDN, yellow, C8552A TEMAXIO ΌΧΙ 1 320,00 6 Τόνερ Γνήσιο για HP Color Laserjet 9500 HDN, magenta, C8553A ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 320,00 7 Τoner για εκτυπωτή HP Laser jet 1200 (κωδ. C7115A) TEMAXIO ΌΧΙ 4 226,00 8 Τoner για συσκευή φαξ Panasonic KX-FL511 (κωδ. KX-FA83 ) TEMAXIO ΌΧΙ 2 67,80 9 Toner για εκτυπωτή HP Laser jet 4250n (κωδ. Q5942X ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 3 610,20 10 HP Μελάνι Νο 27 C8727A Black ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 3 57,63 11 HP Μελάνι Νο 28 C8728A Colour ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 3 67,80 12 HP Μελάνι Νο 21 C9351CE Black XL ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 3 88,14 13 Μαύρο μελάνι για εκτυπωτή HP Laserjet P2055d ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 3 330,02 14 Τόνερ για εκτυπωτή Inkjet HP 93A ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 200,00 15 Hp psc 2175 (μαύρα) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 5 106,50 16 Hp psc 2175 (έγχρωμα) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 3 63,90 17 HPLaserJet 4 plus ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 4 334,48 18 HPLaserJet 1018 ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 5 282,50 19 OfficeJet G55 μαύρο ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 73,45 20 OfficeJet G55 έγχρωμο ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 73,45 21 toner για τον εκτυπωτή HP color laserjet 2605dn. Μαύρο ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 180,80 22 toner για τον εκτυπωτή HP color laserjet 2605dn. Εγχρωμο ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 203,40 23 HP toner Q7553X HC ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 180,80 24 Τόνερ για fax CANON JX200 μελάνι 16 ml ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 5 91,36 25 HEWLETT PACKARD Lazerjet ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 4 99,98 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 9 από 26

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ* ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ- ΣΑ ΑΞΙΑ 26 Μαύρο μελάνι για εκτυπωτή XEROX Phaser 3450 ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 3 330,02 Μελάνια για HP officejet 7210 (Μαύρο, 27 Εγχρωμο) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 113,00 28 Τόνερ για Xerox PE120 (5000 σελίδων) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 452,00 29 Canon toner 0386B002 (C-EXV18) TEMAXIO OXI 1 60,00 30 Toner για HP Laser jet 1320 (Q5949A) TEMAXIO OXI ,03 31 ΓΝΗΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗ HEWLETT PACKARD NO 11 BLACK PRINT HEAD ΜΕ OEM:C4810A TEMAXIO OXI 1 30,00 32 Μελάνι για HP OfficeJet 6310 Μαύρο (C9364E No 337 Black ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ,01 33 Toner για Ricoh Aficio FX200/FX 200L ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 310,00 34 Toner για HP Laserjet P 1505 (No.36A 2K) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ,98 35 Toner για HP Laser jet 1200 (C7115A) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 3 180,01 36 Toner για HP Laser jet 4000N (C4127A) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 97,00 Μελάνι για HP Business Inkjet 2250tn(NO BLACK ΜΕ OEM: C4844A) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 30,00 38 Toner για HP Laser jet 1022n (Q2612A) TEMAXIO ΌΧΙ 4 248,60 39 Μελάνι για CANON pixma ip 3000 (3e BLACK) TEMAXIO ΌΧΙ 5 152,55 40 Toner για LEXMARK Laser model 250d ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 180,80 41 Toner για OKI Laser model 4400 ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 101,70 42 Toner για εκτυπωτή HPI LaserJet model P1005 ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 50,85 ΟΜΑΔΑ 2: ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 43 Βιντεοπροβολέας τύπος 1 TEMAXIO ,00 44 Βιντεοπροβολέας τύπος 2 TEMAXIO 1 904,00 45 Φορητό DVD player με ενσωματωμένη οθόνη TEMAXIO 2 248,60 46 TV monitor 32" TEMAXIO 1 600,00 47 DVD recorder επιτραπέζιο με σκληρό δίσκο TEMAXIO 1 395,50 48 Digital Voice Recorder TEMAXIO 1 565,00 49 Ραδιοφωνάκι υπαγόρευσης ΤΕΜΑΧΙΟ 1 100,01 50 Τηλέφωνο-τηλεφωνητής TEMAXIO NAI 2 200,01 51 Ασυρμ.Τηλεφωνο TEMAXIO NAI 1 59,00 52 Τρίποδο για βιντεοκάμερα DV TEMAXIO NAI 4 791,00 53 WEB camera με λογισμικό καταγραφής ΤEΜΑΧΙΟ 1 169,50 ΟΜΑΔΑ 3: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΧΑΡΤΙΚΑ 54 Ρολό χαρτί εργαστηρίου βιομηχανικό 2X5kg TEMAXIO ΌΧΙ ,40 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 10 από 26

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ* ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ- ΣΑ ΑΞΙΑ 55 βαμβάκι, μεγάλο μέγεθος TEMAXIO ΌΧΙ 2 6,78 Πλαστικές σακούλες τροφίμων μεσαίου ΌΧΙ 56 μεγέθους TEMAXIO 5 28,25 57 Αλουμινόχαρτο 50m TEMAXIO ΌΧΙ 2 11,30 58 αλουμινοχαρτο 2 κιλων (45 cm x 100 m) TEMAXIO ΌΧΙ 2 27,12 59 ρολό χαρτί επαγγελματικό, βάρους 5 κιλών ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ,60 60 φιαλες βουτανιου 190 gr TEMAXIO ΌΧΙ 15 22,04 61 απορρυπαντικό σε σκόνη ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΌΧΙ 10 17,00 62 σπογγοπετσέτες τύπου WETTEX (35X35 εκατ. Περίπου) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 10 17,00 63 σφουγκαρακια πιατων με μια πλευρα πρασινη σκληρη ( 0,14χ0,09 εκατ. περιπου) TEMAXIO ΌΧΙ 10 6,90 ΟΜΑΔΑ 4: ΕΠΙΠΛΑ 64 Ντουλάπα 1 TEMAXIO ,99 65 Αρχειοθήκη TEMAXIO ,01 66 Καρέκλα TEMAXIO ,97 67 Τραπέζι TEMAXIO 1 230,00 68 Ασπροπίνακας TEMAXIO 3 44,99 69 Τροχήλατη Συρταριέρα TEMAXIO 1 200,00 70 Κάθισμα εργασίας TEMAXIO 5 480,25 71 Ντουλάπα 2 TEMAXIO ,52 72 Γραφείο Τύπος Ά TEMAXIO ,50 73 Γραφείο Τύπος Β TEMAXIO 1 350,30 74 Κρεμάστρα TEMAXIO 5 282,50 75 Αρχειοθήκη ΤΕΜΑΧΙΟ 1 621,50 76 Βιβλιοθήκη Κλειστή (1,60Χ0,80Χ0,43) ΤΕΜΑΧΙΟ 2 813,60 77 Βιβλιοθήκη Κλειστή (1,60Χ0,40Χ0,43) ΤΕΜΑΧΙΟ 2 587,60 78 Επιτοίχια ράφια εργαστηρίου TEMAXIO NAI 9 254,25 79 Γραφείο Τύπος Γ TEMAXIO 2 372,90 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΜΕ 80 Σκαμπώ τροχήλατα TEMAXIO 2 124,30 ΟΜΑΔΑ 5: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΧΑΡΤΙ Α4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 11 από 26

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ* ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ- ΣΑ ΑΞΙΑ Χαρτί Α4 ΠΑΚΕΤΟ 500 ΌΧΙ ,59 Πολύπριζο τουλάχιστο 5 θέσεων (σούκου) με διακόπτη TEMAXIO OXI 4 36,16 83 Συρραπτικό χειρός TEMAXIO OXI 2 18,08 84 Βάση κολλητικής ταινίας (σελοτέιπ) 33 χιλ. TEMAXIO OXI 2 6,78 85 Περφορατέρ 2 τρυπών TEMAXIO OXI 2 11,30 86 Ψαλίδι χειρός TEMAXIO OXI 2 6,78 87 Κοπίδι χειρός (φαρδύ) TEMAXIO OXI 2 18,08 88 Χάρακας (πλαστικός ή μεταλλικός) 30 εκ. TEMAXIO OXI 2 2,26 89 Μαρκαδόρος για λευκό πίνακα χρώματος μπλέ TEMAXIO OXI 5 8,48 90 Μαρκαδόρος για λευκό πίνακα χρώματος μαύρου TEMAXIO OXI 55 62,15 91 Μαρκαδόρος για λευκό πίνακα χρώματος κόκκινου TEMAXIO OXI 36 61,02 92 Στυλός διαρκείας χρώματος μαύρου TEMAXIO OXI 10 9,04 93 Στυλός διαρκείας χρώματος μπλε TEMAXIO OXI 60 54,24 94 Στυλός διαρκείας χρώματος κόκκινου TEMAXIO OXI 60 54,24 95 Μολύβια ΗΒ TEMAXIO OXI 80 90,40 96 Γομολάστιχα λευκή TEMAXIO OXI 13 14,69 97 Ξύστρα μολυβιών μεταλλική TEMAXIO OXI 13 29,38 98 Κολλητική ταινία (σελοτέιπ) ημιδιαφανής-ματ TEMAXIO OXI 10 5,65 99 Κολλητική ταινία (σελοτέιπ) διαφανής TEMAXIO OXI 10 5, Ανταλλακτικά συρραπτικού χειρούς (πακ. 6000) TEMAXIO OXI 4 2, Λάμες για κοπίδι χειρός (φαρδύ) TEMAXIO OXI 10 3, Σετ 12 μαρκαδόρων διαφόρων χρωμάτων με λεπτή μύτη ΠΑΚΕΤΟ OXI 1 9, Σετ 12 μαρκαδόρων διαφόρων χρωμάτων με χονδρή μύτη ΠΑΚΕΤΟ OXI 1 9, Σετ 12 μαρκαδόρων διαφόρων χρωμάτων με τετράγωνη μύτη ΠΑΚΕΤΟ OXI 1 9, Μπλοκ Μιλιμετρέ Α3 Αδιαφανές TEMAXIO OXI 5 16, Μπλοκ Μιλιμετρέ Α4 Αδιαφανές TEMAXIO OXI 5 16,95 Ρολλό Διαφανές 90εκX20μ, gsm 107 πλαστικοποιημένο για σχέδιο TEMAXIO OXI 1 33, Schoeller Χαρτί γυαλιστερό για πενάκι 50X70εκ TEMAXIO OXI 50 53,68 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 12 από 26

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ* ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ- ΣΑ ΑΞΙΑ 109 Memory stickers (αυτοκόλλητα)75χ75 TEMAXIO OXI 13 14, Κόλλα τύπου UHU stick για χαρτιά TEMAXIO OXI 6 10, Φάκελλοι με αυτιά και λαστιχάκι TEMAXIO OXI 20 45, Ταμπελίτσες πλαστικές κλειδιών (x30) TEMAXIO OXI 30 16, Διακορευτής τεσσάρων τρυπών με οδηγό TEMAXIO OXI 1 11, Μεγάλο συραπτικό No 12 TEMAXIO OXI 2 22, Σύρματα για μεγάλο συραπτικό No 12 TEMAXIO OXI 20 15, Συνδετήρες No 18 TEMAXIO OXI 10 5, Συνδετήρες No 5 TEMAXIO OXI 10 7, Διορθωτική ταινία 4,2mm TEMAXIO OXI 10 7, Κλασέρ σκληρό πλαστικοποιημένο με δύο κρίκους Α4 (8/32) πάχος ράχης 6,5 cm TEMAXIO OXI 50 84, Κλασέρ σκληρό πλαστικοποιημένο με δύο κρίκους Α4 (4/32) πάχος ράχης 3-5 cm TEMAXIO OXI 50 84, Θήκες Α4 ενισχυμένες πλαστικές διάφανες, άνοιγμα πλάι ή επάνω ( πακέτο 100 τεμαχίων) ΠΑΚΕΤΟ OXI 2 7, Θήκες Α4 πλαστικές διάφανες, με δύο τρύπες στο πλάι και άνοιγμα επάνω ( πακέτο 100 τεμαχίων) ΠΑΚΕΤΟ OXI 10 22, Ντοσιέ εύκαμπτο πλαστικό Α4 άδειο με έλασμα για τρυπημένο χαρτί με διάφανο εξώφυλλο ( σετ 5 τεμαχίων) ΣΕΤ OXI 10 11, Φάκελος με αυτιά και λάστιχο χάρτινος Α4 ΤΕΜΑΧΙΟ OXI 20 11, Κουτί αρχείου με λάστιχο τύπου fiber box για Α4 με πλάτος ράχης 8 cm ΤΕΜΑΧΙΟ OXI 10 16, Κουτί αρχείου με λάστιχο τύπου fiber box για Α4 με πλάτος ράχης 4 cm ΤΕΜΑΧΙΟ OXI 10 16, Μηχανικό μολύβι 0,5 ΤΕΜΑΧΙΟ OXI 20 22,60 Μύτες για μηχανικά μολύβια 0,5( κουτί 12 ΚΟΥΤΙΑ 128 τεμαχίων) OXI 20 11, Κολλητική ταινία διάφανη 19 mm ΤΕΜΑΧΙΟ OXI 20 6, Κολλητική ταινία διάφανη 38 mm ΤΕΜΑΧΙΟ OXI 5 5, Μαρκαδόρος υπογράμμισης φοσφοριζέ,τύπου stabilo boss, εύρος γραμμής 3-5 mm,κίτρινο ΤΕΜΑΧΙΟ OXI 10 5,65 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 13 από 26

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ* Μαρκαδόρος υπογράμμισης φοσφοριζέ,τύπου stabilo boss, εύρος γραμμής 3-5 mm,πράσινο Μαρκαδόρος ανεξίτηλος,μέγεθος μύτης χονδρό πλακέ,μαύρος Μαρκαδόρος ανεξίτηλος,μέγεθος μύτης χονδρό πλακέ, κόκκινος Καρφίτσες με έγχρωμο κεφάλι για πίνακα ανακοινώσεων ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ- ΣΑ ΑΞΙΑ OXI 10 11,30 OXI 10 11,30 OXI 10 11,30 OXI 2 2, Πίνακας ανακοινώσεων με φελλό 60 cmx90cm ΤΕΜΑΧΙΟ OXI 2 18, Φάκελοι με λάστιχο OXI 30 15, Ταμπόν μπλε Νο 2 ΤΕΜΑΧΙΟ OXI 4 5,20 Ζελατίνες με 11 τρύπες Α4DIN Νο 4/10 (100 ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΔΑ) OXI 2, BOX με λάστιχο ΤΕΜΑΧΙΟ OXI 5 8, Κλασέρ μεγάλα (Α48-32) (2 τρύπες) ΤΕΜΑΧΙΟ OXI 30 52, Κλασέρ μεσαία (Α44-32) (2 τρύπες) ΤΕΜΑΧΙΟ OXI 20 35, Κλασέρ διάφανα με 2 τρύπες ΤΕΜΑΧΙΟ OXI 10 13,45 Ζελατίνες τύπου Γ Α4DIN Νο 10 (διάφορα ΤΕΜΑΧΙΟ χρώματα) OXI 10, Στυλό μπλε pelikan ΤΕΜΑΧΙΟ OXI 25 3, Στυλό μπλε (pilot 1.0 m) ΤΕΜΑΧΙΟ OXI 25 18, Στυλό κόκκινους pelikan ΤΕΜΑΧΙΟ OXI 20 2, Μαρκαδόρους με λεπτή μύτη μπλε (pilot V5 Ηιtecpoint) ΤΕΜΑΧΙΟ OXI 20 26, Μαρκαδόρους με λεπτή μύτη κόκκινα (pilot V5 Ηι-tecpoint) ΤΕΜΑΧΙΟ OXI 10 13, Βάση για ζελοτέιπ μεγάλες ΤΕΜΑΧΙΟ OXI 3 9, Ζελοτέιπ διάφανα SCOTCH ΤΕΜΑΧΙΟ OXI 10 23, Μπλάνκο ρόλερ λεπτά ΤΕΜΑΧΙΟ OXI 10 22, Μπλοκ Α4 ΤΕΜΑΧΙΟ OXI 4 3, Συραπτικά μικρά (επιτραπέζια Νο 24/6) ΤΕΜΑΧΙΟ OXI 4 7, Χαρτοκόπτες (9mm) ΤΕΜΑΧΙΟ OXI 6 0, Υποπόδιο ΤΕΜΑΧΙΟ OXI 1 22, Συνδετήρες Νο 5 ΤΕΜΑΧΙΟ OXI 5 2,49 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 14 από 26

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α 158 ΕΙΔΟΣ* Χαρτί Α4 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ- ΣΑ ΑΞΙΑ ΠΑΚΕΤΟ 500 OXI , Σπιράλ Βιβλιοδεσίας 25mm ΤΕΜΑΧΙΟ OXI 10 33, Θήκη Περιοδικών Πτυσσόμενη, Πλαστική, μεγέθους Α4, θήκη στη ράχη με ετικέτα, διάφορα χρώματα ΤΕΜΑΧΙΟ OXI 10 36, Χαρτί φωτοτυπικού διαστάσεων Α4, λευκότητα> 95%, βάρος ~ 80 gr/m2, Πιστοποιήσεις και 9001 KOYTI 5 ΔΕΣΜΙΔΩΝ ΌΧΙ ,89 ΟΜΑΔΑ 6: ΔΙΑΦΟΡΑ 162 Κασσέτες mini DV 60m TEMAXIO OXI , Φορτιστής Μπαταριών (Ni - MH) AA και ΑΑΑ TEMAXIO ΌΧΙ 1 40, Σφαιρικό Πυκνόμετρο ΤΕΜΑΧΙΟ 1 172, Επαναφορτιζόμενη μπαταρία τύπου ΑΑ, ΝΙ-ΜΗ, 2600mA, 1,5V ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΌΧΙ , Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ΝΙ-ΜΗ, 170mA, 9.5V TEMAXIO ΌΧΙ 5 84, Αλκαλική μπαταρία τύπου ΑΑΑ, 1,5V ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΌΧΙ 15 61, Αλκαλική μπαταρία τύπου ΑΑ, 1,5V ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΌΧΙ 10 40, Αλκαλική μπαταρία 9V TEMAXIO ΌΧΙ 10 39, Θήκη μεταφοράς 4U (κοντή) TEMAXIO 1 169, Θήκη μεταφοράς 4U TEMAXIO 1 169, Θήκη μεταφοράς 6U TEMAXIO 1 226, Πολύπριζα 5 θέσεων TEMAXIO OXI 5 25,00 AIR CONDITION BTU/h (στην τιμή να 174 περιλαμβάνειται και η εγκατάσταση) TEMAXIO ΟΧΙ 1 800, Πολύπριζα 5 θέσεων με διακόπτη TEMAXIO 5 28, Ανταλλακτικό προφίλτρου για συσκευή νερού, νημάτινο, κατάλληλο για κατακράτηση στερεών TEMAXIO 1 56, Σετ εργαλείων επισκευής συσκευών Εργαστηρίου Χημείας TEMAXIO 1 113, Πλαστική δεξαμενή για νερό ΤΕΜΑΧΙΟ 1 452,00 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 15 από 26

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ* ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ- ΣΑ ΑΞΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΜΕ 179 Μπαταρίες ΑΑΑ Αλκαλικές 1,5 volt (τετράδα) ΤΕΜΑΧΙΟ OXI 5 9, Μπαταρίες ΑΑ Αλκαλικές 1,5 volt (τετράδα) ΤΕΜΑΧΙΟ OXI 5 9, Μπαταρίες ΑΑΑ επαναφορτιζόμενες (τετράδα) ΤΕΜΑΧΙΟ OXI 3 36, Μπαταρίες ΑΑ επαναφορτιζόμενες (τετράδα) ΤΕΜΑΧΙΟ OXI 48,00 *Σημ: Ορισμένα από τα είδη πιθανώς να επαναλαμβάνονται λόγω του ότι τα αιτούνται διαφορετικά τμήματα του Πανεπιστημίου με διαφορετικούς προϋπολογισμούς. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 16 από 26

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 17 από 26

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε μορφή πίνακα έγινε για ομοιομορφία στη σύνταξη και υποβολή των τεχνικών προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά και ενδεχομένως με ποινή αποκλεισμού κατά την κρίση της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης, να υποβάλλουν τον πίνακα συμπληρωμένο και με πλήρεις αιτιολογήσεις. Οι υποψήφιοι μπορούν, όπου θεωρούν απαραίτητο, να παραπέμπουν σε σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα τα οποία θα περιλαμβάνουν στην προσφορά τους. Τυχόν ασάφειες ή παραλείψεις στην προσφορά μπορούν κατά την κρίση της επιτροπής να καταστήσουν την προσφορά ως απαράδεκτη. Πάντως η Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, να επικοινωνεί με τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για την παροχή διευκρινίσεων ή και συμπληρωματικών στοιχείων που αφορούν στην προσφορά. Η απόρριψη προσφοράς πρέπει να γίνεται αιτιολογημένα και να αναφέρεται στο αντίστοιχο πρακτικό το οποίο θα συντάξει η επιτροπή. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις των πινάκων των τεχνικών προδιαγραφών για τα είδη τα οποία προσφέρουν. Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες προδιαγραφών στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ». Όπου στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ» δεν αναγράφεται οτιδήποτε, η απάντηση είναι και πάλι υποχρεωτική, αλλά η μη ικανοποίηση του κριτηρίου δεν μπορεί να καταστήσει την προσφορά ως απαράδεκτη. Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» των πινάκων θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά από τους υποψήφιους με τη λέξη εφόσον το αντίστοιχο χαρακτηριστικό ή υποχρέωση προσφέρεται ή αναλαμβάνεται απ αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση θα συμπληρωθεί με την ένδειξη «ΟΧΙ». Σε περίπτωση που μένει κενή θεωρείται ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ». Τέλος, στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» γίνεται συγκεκριμένη παραπομπή σε σελίδα των επισυναπτομένων τεχνικών εγχειριδίων ή εγγράφων του υποψηφίου, που τεκμηριώνουν ή αποσαφηνίζουν την απάντησή του στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ». Οι παραπομπές στα εγχειρίδια θα γίνονται με την μορφή αριθμημένων προσθηκών που θα αναφέρονται στους πίνακες μαζί με το όνομα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας κλπ. Οι ίδιοι κωδικοί αριθμοί θα αναφέρονται και στα εγχειρίδια ή σε φωτοτυπίες τμημάτων τους, αν είναι ογκώδη. Η Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης δεν υποχρεούται να αναζητήσει το σχετικό έγγραφο αν η παραπομπή που υπάρχει είναι λανθασμένη. Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης απορριπτέες θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της επιτροπής. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Οι ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας είναι : 1. Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους κάθε προς προμήθεια είδους που θα παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας. 2. Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, γενικά. 3. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή δέσμευση περί εκπλήρωσης των παραπάνω υποχρεώσεων καθώς και αναλυτική περιγραφή των όρων εγγύησης καλής λειτουργίας. 4. Ο προμηθευτής οφείλει να δηλώσει τον τρόπο υποστήριξης κατά την διάρκεια της εγκατάστασης αλλά και κατά την διάρκεια της περιόδου καλής λειτουργίας. 5. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής θα χρησιμοποιήσει για την τεχνική υποστήριξη τρίτους (π.χ. επίσημους συνεργάτες, εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπους ή άλλο), οφείλει να το δηλώσει. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 18 από 26

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α: 43 ΕΙΔΟΣ: Βιντεοπροβολέας τύπος 1 Τύπος Ευκρίνεια Ανάλυση DLP Τυπική 1024x768 Φωτεινότητα 4000 Αντίθεση 2500:1 Aspect Ratio 4:3 / 16:9 Απόσταση Εστίασης Μέγεθος Προβολής Λειτουργία Keystone Διάρκεια Ζωής Λάμπας Εγγύηση λάμπας Επίπεδο θορύβου λειτουργίας Τηλεχειριστήριο Θήκη μεταφοράς 11m 300 inches Ναι 3000 ώρες Να αναφερθεί 30 db Να περιλαμβάνεται Να περιλαμβάνεται Εγγύηση 2 χρόνια Υποδοχές Εισόδου 1x Composite, 1x DVI, 1x S- Video, 1x Stereo mini-jack, 1x USB, VGA Α/Α: 44 ΕΙΔΟΣ: Βιντεοπροβολέας τύπος 2 Τύπος LCD Ευκρίνεια Τυπική, HD 720p Ανάλυση 1280 x720 Φωτεινότητα 1600 Αντίθεση 10000:1 Aspect Ratio 4:3 / 16:9 Λειτουργία Keystone Ναι Διάρκεια Ζωής Λάμπας 3000 ώρες Εγγύηση λάμπας 2 χρόνια ή 3000 ώρες λειτουργίας Δυνατότητα τοποθέτησης σε οροφή Να προσφέρεται Τηλεχειριστήριο Να περιλαμβάνεται Θήκη μεταφοράς Να περιλαμβάνεται Εγγύηση 3 χρόνια Υποδοχές Εισόδου Component 1 x RCA, S-Video 1 x minidin, 1 x YUV σε 3 x RCA, 1 x RGB σε DB-15sub, 1 x HDMI. Α/Α: 45 ΕΙΔΟΣ: Φορητό DVD player με ενσωματωμένη οθόνη Αναπαραγωγή αρχείων MPEG, MPEG-2, MPEG-4, DivX, DivX Pro, XviD, DVD, JPG, VCD, SVCD, MP3 CD, Kodak Picture CD, Photo CD Αναπαραγωγή μέσων DVD, DVD-ROM, DVD+R, DVD- R,DVD+RW, DVD-RW Αποκωδικοποίηση ήχου Dolby Digital Μέγεθος οθόνης 7" TFT Έξοδοι video/audio NAI, να συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα καλώδια Αναπαραγωγή PAL, NTSC NAI Τηλεχειριστήριο Να συμπεριλαμβάνεται Θήκη μεταφοράς Να συμπεριλαμβάνεται Εγγύηση 1 χρόνος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 19 από 26

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α: 46 ΕΙΔΟΣ: TV monitor 32" Διαγώνιος 32 Τεχνολογία Οθόνης Ευκρίνεια Ανάλυση Φωτεινότητα LCD Full High Definition 1920x1080p 500 CD/M2 Αντίθεση 80000:1 Χρόνος Απόκρισης 5ms Λόγος Διάστασης οθόνης 16:9 DVB-T (Ψηφιακός Δέκτης) με MPEG4 Είσοδοι-Έξοδοι Δυνατότητα σύνδεσης με PC Μη ορατά ηχεία Εγγύηση HDMI (1.3) x3, RF-in, AV In, Scart x2, Digital Audio out (optical), RGB In (D-sub 15 pin),audio In NAI 2 έτη Α/Α 47 : ΕΙΔΟΣ: DVD recorder επιτραπέζιο με σκληρό δίσκο DVD Region 2 Standard PAL Συμβατότητα μέσων εγγραφής DVD-R (VR), DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, DVD-R (Video) Διπλής στρώσης, DVD-R (VR) Διπλής στρώσης, DVD+R Διπλής στρώσης Εσωτερικός σκληρός δίσκος Χωρητικότητα εσωτερικού σκληρού δίσκου 250GB Έξοδοι Video HDMI, Scart, Composite Video RCA, Component YUV Είσοδοι Video Composite, S-Video, DV, SCART x1 Tuner αναλογικό tuner Πρόσθετες θύρες USB Εγγύηση 1 έτη Α/Α 48: ΕΙΔΟΣ: Digital Voice Recorder Format εγγραφής WMA (STEREO) Format αναπαραγωγής WMA/MP3 Χωρητικότητα μέσου εγγραφής 1 GB ενσωματωμένη μνήμη Συχνότητα δειγματοληψίας/bitrate 44.1 khz / 128 kbps, 44.1 khz / 64 kbps, 44.1 khz / 32 kbps, 22 khz / 16 kbps, 8 khz / 8 kbps Απόκριση συχνότητας 50-19, 000 Hz Αποσπώμενο stereo μικρόφωνο Έξοδος ακουστικών Είσοδο για εξωτερικό μικρόφωνο Αυτόματη ενεργοποίηση εγγραφής Ενσωματωμένη οθόνη LCD Να συμπεριλαμβάνεται ζεύγος εξωτερικών μικροφώνων (omni directional) με βάσεις και θήκη μεταφοράς, συμβατά με την συσκευή Σύνδεση με Η/Υ Θύρα USB Μεταφορά αρχείων από την συσκευή στον υπολογιστή Εγγύηση 2 χρόνια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 20 από 26

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α 49: ΕΙΔΟΣ: Ραδιοφωνάκι υπαγόρευσης Μνήμη Διάρκεια Ηχογράφησης Είδος αρχείων Οθόνη Διάρκεια μπαταρίας Τύπος μπαταρίας 2GB 555 ώρες LP MP3/WMA player και MP3 encoder LCD 5 ώρες ΑΑΑ Συνδέσεις USB 2.A Διαστάσεις 94,8 χ 38,6χ11,0 mm Α/Α 50: ΕΙΔΟΣ: Τηλέφωνο-Τηλεφωνητής Ασύρματη ή ενσύρματη ψηφιακή επικοινωνία Ανοικτή συνομιλία Ηχείο Τηλεφωνητής Διάρκεια εγγραφής 15 min Plug & play Α/Α: 51 ΕΙΔΟΣ: Ασυρμ. Τηλέφωνο Σύνδεση Οθόνη Φωτιζόμενη Οθόνη Φωτιζόμενο Πληκτρολόγιο Ανοικτή Συνομιλία Αναγνώριση Κλήσης Αριθμός Τηλεφωνητών Τηλεφωνικός Κατάλογος Κατάλογος Εισερχομένων Κλήσεων Εμβέλεια σε κλειστό χώρο Εμβέλεια σε ανοιχτό χώρο Αποστολή Μηνύματος SMS Αποστολή Μηνύματος MMS Ελληνικό Μενού Μελωδίες Κλήσης Δόνηση Ξυπνητήρι &Υπενθύμιση Ραντεβού Ένδειξη Ώρας / Ημερομηνίας Ένδειξη Κόστους / Διάρκειας Walkie-Talkie με 2ο ακουστικό Αυτόματη Επανάκληση Δυνατότητα Επανάκλησης Μνήμες για αριθμούς ταχείας κλήσης 9 Εγγραφή & Αναπαραγωγή Ηχού PSTN Έγχρωμη 1.4 inches, 102x80 pixels Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι 200 Ονόματα και αριθμοί 50 Ονόματα ή αριθμοί 50,0 m 300,0 m Ναι Όχι Ναι 10 Πολυφωνικές, 5 τόνοι κουδ. Όχι Ναι / Όχι Ναι / Ναι Όχι / Ναι Ναι Όχι Ναι Όχι Επεκτάσιμο μέχρι...ακουστικά μέχρι 6 Δυνατότητα Πολλαπλών Βάσεων Χρόνος Αναμονής Έως 4 βάσεις 240 h ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 21 από 26

22 Χρόνος Ομιλίας Χρόνος Εγγραφής Μηνυμάτων Τύπος Μπαταρίας Κάμερα Screensaver DECT / GAP Παιχνίδια ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α: 52 ΕΙΔΟΣ: Τρίποδο για βιντεοκάμερα DV 14 h Όχι NiMH (2 x AAA) Όχι Όχι Ναι Όχι Βάρος βιντεοκάμερας Η κεφαλή θα πρέπει να εξασφαλίζει μαλακή πανοραμική κίνηση ως 360 μοίρες και κάθετη κίνηση ως 90 μοίρες Κεφαλή High-grade oil fluid για ομαλή λειτουργία Pan handle / Remote commander Λειτουργίες record start/stop Έλεγχος zoom (8 ταχυτήτων), slow zoom Συμβατότητα με κάμερες SONY A/V remote connector 4 κιλά NAI NAI NAI NAI Α/Α: 53 ΕΙΔΟΣ: WEB camera με λογισμικό καταγραφής Κατασκευαστής Special Χαρακτηριστικά: Δεν ενδιαφέρει Έγχρωμη ανάλυση > ή = 1.3 Megapixels Με λογισμικό καταγραφής Α/Α: 64 ΕΙΔΟΣ: Ντουλάπα 1 Διαστάσεις 220 x 90 x 200 Ράφια 4 Ασφάλεια Να κλειδώνει Α/Α: 65 ΕΙΔΟΣ: Αρχειοθήκη Υλικό Μεταλλική Ράφια 4 Α/Α: 66 ΕΙΔΟΣ: Καρέκλα Αριθμός Ποδιών 4 Ύφασμα Μαύρο Α/Α: 67 ΕΙΔΟΣ: Τραπέζι Σχήμα Στρογγυλό Τύπος Φ 120 Α/Α: 68 ΕΙΔΟΣ: Ασπροπίνακας Διαστάσεις 60 x 90 Τύπος Απλός Α/Α: 69 ΕΙΔΟΣ: Τροχήλατη Συρταριέρα Αριθμός Συρταριών 3 Ασφάλεια Να κλειδώνει ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 22 από 26

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α: 70 ΕΙΔΟΣ: Κάθισμα Εργασίας Διαστάσεις πλάτης : 40 cm x 45 cm (περίπου ) Διαστάσεις καθίσματος 47 cm x 48 cm (περίπου ) Μπράτσα Μεταλλικός σκελετός βαμμένος ηλεκτροστατικά με εποξειδική βαφή φούρνου Περιστρεφόμενη βάση με 5 ακτίνες και διπλούς τροχούς. Δυνατότητα ρύθμισης κλίσης πλάτης Σύστημα αυξομείωσης ύψους ( εκ.) Επένδυση έδρας και πλάτης με βραδύκαυστο ύφασμα υψηλής αντοχής. Χρώμα υφάσματος επιλογής της υπηρεσίας βάση χρωματολογίου που θα προσκομιστεί μαζί με την προσφορά. Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία Μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου Α/Α: 71 ΕΙΔΟΣ: Ντουλάπα 2 Διαστάσεις Ύψος 2,00 μ., Βάθος 0,44 μ., Πλάτος 0,80 μ. (περίπου) Πάχος μοριοσανίδας: 25 χιλ. Επένδυση μοριοσανίδας: Μελαμίνη Χρώμα: απόχρωση καρυδιάς Ράφια εσωτερικά τέσσερα (4) ( δηλ. 5 θέσεις ), με δυνατότητα αυξομείωσης ύψους Δύο ( 2 ) πόρτες με χερούλι και κλειδαριά Χρωματολόγιο που θα προσκομισθεί μαζί με την προσφορά. Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία Μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Κτίριο Τμήματος Γεωγραφίας) Α/Α: 72 ΕΙΔΟΣ: Γραφείο Τύπος Α Υλικό: μοριοσανίδα Πάχος μοριοσανίδας και πλαϊνών >= 25 χιλ. Επένδυση μοριοσανίδας : μελαμίνη υψηλής αντοχής Χρώμα: καρυδιάς Διαστάσεις γραφείου: μήκος 1,60μ., πλάτος 0,80μ., ύψος 0,72μ. (περίπου) Αναρτώμενη προέκταση που να σχηματίζει γωνία με το γραφείο διάστασης 0.80μ x 0.60 μ Δύο συρτάρια και μολυβοθήκη ή Τροχήλατη συρταροθήκη με δύο συρτάρια και μολυβοθήκη. Κλειδαριά ασφαλείας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 23 από 26

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Χρωματολόγιο που θα προσκομισθεί μαζί με την προσφορά. Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία Μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Κτίριο Τμήματος Γεωγραφίας) Α/Α: 73 ΕΙΔΟΣ: Γραφείο Τύπος Β Υλικό: μοριοσανίδα Πάχος μοριοσανίδα και πλαϊνών >= 25 χιλ. Επένδυση μοριοσανίδας : μελαμίνη υψηλής αντοχής Χρώμα: καρυδιάς Διαστάσεις γραφείου: μήκος 2,10μ., πλάτος 1.00μ., ύψος 0,74μ. (περίπου) με μεταλλικό πόδι στήριξης στη μια πλευρά για συνεργασίες Τροχήλατη συρταροθήκη με δύο συρτάρια και μολυβοθήκη. Κλειδαριά ασφαλείας. Χρωματολόγιο που θα προσκομισθεί μαζί με την προσφορά. Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία Μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Κτίριο Τμήματος Γεωγραφίας) Α/Α: 74 ΕΙΔΟΣ: Κρεμάστρα -Καλόγερος Ο καλόγερος να είναι μεταλλικής κατασκευής ύψους μέχρι 1,70μ 1.75μ, με ομπρελοθήκη στον κορμό και με τουλάχιστον 6 άγκιστρα. Α/Α: 75 ΕΙΔΟΣ: Αρχειοθήκη Κατασκευή Ράφια Κλείδωμα Συναρμολόγηση εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου Α/Α: 76 ΕΙΔΟΣ: Βιβλιοθήκη 1 Μεταλλική 4 Ράφια Βιβλιοθήκη με επιφάνειες από μοριοσανίδα 3 στρώσεων τύπου Ε1, με επένδυση μελαμίνης σε απόχρωση κερασιάς με διατάσεις 0.80m x 0.43m x 1.60m με τέσσερα ράφια και πόρτα με κλειδαριά Παράδοση και συναρμολόγηση στο χώρο του Εργαστηρίου Χημείας του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας. Α/Α: 77 ΕΙΔΟΣ: Βιβλιοθήκη 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 24 από 26

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Βιβλιοθήκη με επιφάνειες από μοριοσανίδα 3 στρώσεων τύπου Ε1, με επένδυση μελαμίνης σε απόχρωση κερασιάς με διατάσεις 0.40m x 0.43m x 1.60m με τέσσερα ράφια και πόρτα με κλειδαριά Παράδοση και συναρμολόγηση στο χώρο του Εργαστηρίου Χημείας του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας. Α/Α: 78 ΕΙΔΟΣ: Επιτοίχια ράφια Ράφια αναρτώμενα σε τοίχο (0,50m x 0,20m x 0,02m) χρώματος λευκού. Παράδοση και συναρμολόγηση στο χώρο του Εργαστηρίου Χημείας του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας. Α/Α: 79 ΕΙΔΟΣ: Γραφείο Τύπος Γ Γραφείο με πλαϊνά μελαμίνης ανθρακί ή ασημογκρί με επιφάνειες από μοριοσανίδα 3 στρώσεων τύπου Ε1, πάχους 25mm με επένδυση μελαμίνης σε απόχρωση κερασιάς με διατάσεις 1.40m x 0.80m x 0.72m Παράδοση και συναρμολόγηση στο χώρο του Εργαστηρίου Χημείας του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας. Α/Α: 80 ΕΙΔΟΣ: Εργαστηριακά σκαμπό τροχήλατα Περιστρεφόμενο σκαμπό τροχήλατο από επικαλυμμένο υλικό ανθεκτικό σε χημικά. Παράδοση και συναρμολόγηση στο χώρο του Εργαστηρίου Χημείας του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας. Α/Α: 164 ΕΙΔΟΣ: Σφαιρικό Πυκνόμετρο Διαστάσεις : 7,62 cm x 7,62 cm x 2,54 cm (περίπου ) Αντανακλαστικός καθρέπτης ενσωματωμένος Τύπος Convex Φυσαλίδα - αλφάδι (leveling bubble) Οδηγίες χρήσεως Α/Α: 170 ΕΙΔΟΣ: Θήκη μεταφοράς 4U (κοντή) Διαστάσεις (Πλάτος ύψος) 4U Βάθος εξοπλισμού Περίπου 320mm Συνολικό βάθος Περίπου 355mm Ανθεκτική κατασκευή επενδυμένη με μαλακό αδιάβροχο υλικό Ράγες στήριξης εξοπλισμού από αλουμίνιο ή άλλο μέταλλο Μπροστινό οπίσθιο άνοιγμα με φερμουάρ Χειρολαβές μεταφοράς Λουρί μεταφοράς ώμου Α/Α: 171 ΕΙΔΟΣ: Θήκη μεταφοράς 4U Διαστάσεις (Πλάτος ύψος) 4U ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 25 από 26

26 Βάθος εξοπλισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Συνολικό βάθος Ανθεκτική κατασκευή επενδυμένη με μαλακό αδιάβροχο υλικό Ράγες στήριξης εξοπλισμού από αλουμίνιο ή άλλο μέταλλο Μπροστινό οπίσθιο άνοιγμα με φερμουάρ Χειρολαβές μεταφοράς Λουρί μεταφοράς ώμου Εξωτερική θήκη για καλώδια Α/Α: 172 ΕΙΔΟΣ: Θήκη μεταφοράς 6U Περίπου 440mm Περίπου 475mm Διαστάσεις (Πλάτος ύψος) Βάθος εξοπλισμού Συνολικό βάθος Ανθεκτική κατασκευή επενδυμένη με μαλακό αδιάβροχο υλικό Ράγες στήριξης εξοπλισμού από αλουμίνιο ή άλλο μέταλλο Μπροστινό οπίσθιο άνοιγμα με φερμουάρ Χειρολαβές μεταφοράς Λουρί μεταφοράς ώμου Εξωτερική θήκη για καλώδια 6U Περίπου 440mm Περίπου 475mm Α/Α: 177 ΕΙΔΟΣ: Σετ εργαλείων επισκευής συσκευών εργαστηρίου Χημείας ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σετ εργαλείων αποτελούμενο από συλλογή 8-10 κατσαβιδιών, συλλογή κλειδιών 8-10 allen, συλλογή γερμανικών κλειδιών διαφόρων διαμετρημάτων, συλλογή πενσών, γαλλικό κλειδί για τοποθέτηση μανομέτρων φιαλών βιομηχανικών αερίων. Παράδοση και συναρμολόγηση στο χώρο του Εργαστηρίου Χημείας του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας. Α/Α: 178 ΕΙΔΟΣ: Πλαστική Δεξαμενή για νερό ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Κατασκευαστής Special Χαρακτηριστικά: Χωρητικότητα 1 έως 1.5 κυβικά μέτρα (Θα τοποθετηθεί θαλασσινό νερό για τις ανάγκες του εργαστηρίου Ιχθυολογίας) Δεν ενδιαφέρει ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 26 από 26

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 12/10/2009 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6272 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ»,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ», ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 26/06/2009 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4265 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΣ: 16/02/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 717 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΣ: 16/02/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 717 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΣ: 16/02/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 717 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Αρ. Πρωτ. 2737a Μυτιλήνη, 28/04/2015 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2/2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Αρ. Πρωτ. 2737a Μυτιλήνη, 28/04/2015 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Αρ. Πρωτ. 2737a Μυτιλήνη, 28/04/205 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2/205 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΤΟΝΕΡ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 8810 Μυτιλήνη, 21/10/2014 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 8810 Μυτιλήνη, 21/10/2014 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 880 Μυτιλήνη, /0/04 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 75% ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 25% ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΤΡΟ 3.4 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 15/10/2012 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5323 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 15/10/2012 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5323 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 15/10/2012 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5323 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ22/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ22/2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μαρούσι 1/8/2013 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ 19004 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΧ46914Υ-ΧΣΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α

ΑΔΑ: 45ΠΧ46914Υ-ΧΣΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 Αιγάλεω ΑΦΜ: 090197199

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ22Α/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ22Α/2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μαρούσι 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ 26641/29-10-2013 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη,22100,Τρίπολη Τηλ.: 2710230000, Fax: 2710230005, http://www. uop. gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015 Αντικείμενο Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 12-1-2012 Αρ.Πρωτ.: 1636/627 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13.730 URL:http://www.cieel.gr Ημερομηνία: 3 Φεβρουαρίου 2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002867049 2015-06-23

15PROC002867049 2015-06-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1131/2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

: Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης.

: Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα, 2-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 90809/2632 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002925930 2015-07-21

15PROC002925930 2015-07-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210) 37081-82

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13600 URL:http://www.cieel.gr Ηµεροµηνία: 30/11/2009 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε δύο (2) τμήματα για την υπογραφή Συμφωνίας/νιών Πλαισίου για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλωσίμων Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥ46914Γ-9ΜΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 5-3-2014. Αριθμ. Πρωτ. 8893

ΑΔΑ: ΒΙΚΥ46914Γ-9ΜΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 5-3-2014. Αριθμ. Πρωτ. 8893 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 30192700-8 (Γραφική ύλη) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 30192700-8 (Γραφική ύλη) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 06/2015 Τίτλος Μελέτης - Προμήθειας: CPV: Κηφισιά, 07-04-2015 Αρ. Πρωτ.: 14604

Διαβάστε περισσότερα

22/2015 «ιακήρυξη όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης και διάθεση της πίστωσης»

22/2015 «ιακήρυξη όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης και διάθεση της πίστωσης» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 3/2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Αριθ. απόφασης Περίληψη 22/2015 «ιακήρυξη όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 15/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 15/2013 Αθήνα, 11-07-2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/6 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Μ. Νικολούδη Τηλ.: 210-8110762 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 4817α Μυτιλήνη, 30/07/2013 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 09-04-04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 37773/3776 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 8400

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 10/11/2006 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:555

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΠΚΜ 145067/2014(1257) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα