ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε."

Transcript

1 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2007) σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (περιόδου 1/1 30/6/2007) της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας την 27 η Αυγούστου Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στο τύπο την 31 η Αυγούστου 2007 συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα του οµίλου και της µητρικής εταιρείας. Για το λόγο αυτό, συνιστούµε στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρεία, να ανατρέξει στις ακόλουθες οικονοµικές καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (περιόδου 1/1 30/6/2007), οι οποίες είναι σύµφωνες µε τα σε ισχύ ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και αναρτώνται στην διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Έκθεσης Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3 1. Ισολογισµός Κατάσταση Αποτελεσµάτων Περιόδου Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Περιόδου Κατάσταση Ταµειακών Ροών Γενικές Πληροφορίες Πλαίσιο κατάρτισης των Ενδιαµέσων Οικονοµικών Καταστάσεων της 11 περιόδου Α τριµήνου Σηµειώσεις επί των Ενδιαµέσων Οικονοµικών Καταστάσεων

3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επισκοπήσαµε τις συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της εξάµηνης περιόδου που έληξε την 30 η Ιουνίου Η ευθύνη της σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας. Η επισκόπηση µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης, όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η κριτική αξιολόγηση των παρατιθέµενων στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις στοιχείων και πληροφοριών και η εξασφάλιση επαρκών επεξηγήσεων επί των θεµάτων που θέσαµε στις οικονοµικές και λογιστικές υπηρεσίες της εταιρείας συνθέτουν το κύριο µέρος της εργασίας µας. Το εύρος της εργασίας αυτής είναι ουσιωδώς µικρότερο από την εργασία που επιτελείται στα πλαίσια έκδοσης έκθεσης ελέγχου, όπου ο στόχος είναι η διαµόρφωση και διατύπωση ολοκληρωµένης γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων. Κατά συνέπεια, η παρούσα έκθεση δεν συνθέτει έκθεση ελέγχου. Βασιζόµενοι στην διενεργηθείσα επισκόπηση, επιβεβαιώνουµε ότι δεν έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας στοιχεία που θα απαιτούσαν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στις προαναφερόµενες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, ώστε να εξασφαλισθεί η συµµόρφωσή τους µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα της επισκόπησης, εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι υφίστανται ανέλεγκτες χρήσεις από τις φορολογικές αρχές, τόσο στη Μητρική εταιρεία όσο και στις Θυγατρικές της. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και για το λόγο αυτό δεν έχει σχηµατιστεί καµία πρόβλεψη για το σκοπό αυτό. Αθήνα, 28 η Αυγούστου 2007 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ηµήτριος Χ. Σµαΐλης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα 3

4 () Ενοποιηµένα Στοιχεία Εταιρεία 1. Ισολογισµός της 30/6/ /12/ /6/ /12/2006 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις ιαθέσιµα για πώληση χρηµατ/κά στοιχεία Λοιπές απαιτήσεις Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα Πελάτες Λοιπές απαιτήσεις & µεταβατικοί λογαριασµοί ιαθέσιµα για πώληση χρηµατ/κά στοιχεία Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής: Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά εύλογης αξίας Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον ικαιώµατα µειοψηφίας: Σύνολο καθαρής θέσης ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις άνεια Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους Λοιπές προβλέψεις Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές Βραχυπρόθεσµα δάνεια Βραχυπρόθεσµες δόσεις µακρ/σµων δανείων Τρέχων φόρος εισοδήµατος Λοιπές υποχρεώσεις & µεταβατικοί λογαριασµοί Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων

5 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις Α Εξαµήνου 2007 () Ενοποιηµένα Στοιχεία Ενοποιηµένα Στοιχεία 2. Κατάσταση Αποτελεσµάτων Περιόδου Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) Κόστος πωλήσεων Μικτά Κέρδη Άλλα έσοδα Έξοδα διαθέσεως Έξοδα διοικήσεως Άλλα έξοδα Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) Κέρδη / Ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές Κέρδη / Ζηµίες από χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις Καθαρά Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήµατος Καθαρά Κέρδη περιόδου Τα Καθαρά Κέρδη της περιόδου Κατανέµονται σε Μετόχους της µητρικής εταιρείας ικαιώµατα µειοψηφίας Καθαρά Κέρδη περιόδου Κέρδη κατά µετοχή που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής Βασικά σε ευρώ 0,21 0,14 0,07 0,07 5

6 () Εταιρεία Εταιρεία 2. Κατάσταση Αποτελεσµάτων Περιόδου Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) Κόστος πωλήσεων Μικτά Κέρδη Άλλα έσοδα Έξοδα διαθέσεως Έξοδα διοικήσεως Άλλα έξοδα Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) Κέρδη / Ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές Κέρδη / Ζηµίες από χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις Καθαρά Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήµατος Καθαρά Κέρδη περιόδου Τα Καθαρά Κέρδη της περιόδου Κατανέµονται σε: Μετόχους της µητρικής εταιρείας Κέρδη κατά µετοχή που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής Βασικά (σε ευρώ) 0,12 0,13 0,06 0,07 6

7 () 3.Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Μετοχικό Κεφάλαιο Αναλογούντα στους µετόχους της µητρικής εταιρείας ιαφορά Υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας Λοιπά Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο την Μεταβολή από νοµισµατικές προσαρµογές Μεταφορά υπεραξίας σε υπόλοιπο εις νέον Καθαρό εισόδηµα κατ ευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια Καθαρό κέρδος περιόδου ( ) Καθαρό κέρδος περιόδου (συνολικά) Μεταφορά σε αποθεµατικά ιανεµηθέντα κέρδη ιανεµηθέντα κέρδη Υπόλοιπο την Υπόλοιπο την Μεταβολή από νοµισµατικές προσαρµογές Μεταφορά υπεραξίας σε υπόλοιπο εις νέον Καθαρό εισόδηµα κατ ευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια Καθαρό κέρδος περιόδου ( ) Καθαρό κέρδος περιόδου (συνολικά) Μεταφορά σε αποθεµατικά ιανεµηθέντα κέρδη ιανεµηθέντα κέρδη Υπόλοιπο την

8 () 3. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Εταιρείας Μετοχικό Κεφάλαιο Αναλογούντα στους µετόχους της µητρικής εταιρείας ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας Λοιπά Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο την Μεταφορά υπεραξίας σε υπόλοιπο εις νέον Καθαρό εισόδηµα κατ ευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια Καθαρό κέρδος περιόδου ( ) Καθαρό κέρδος περιόδου (συνολικά) Μεταφορά σε αποθεµατικά ιανεµηθέντα κέρδη ιανεµηθέντα κέρδη Υπόλοιπο την Υπόλοιπο την Μεταφορά υπεραξίας σε υπόλοιπο εις νέον Καθαρό εισόδηµα κατ ευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια Καθαρό κέρδος περιόδου ( ) Καθαρό κέρδος περιόδου (συνολικά) Μεταφορά σε αποθεµατικά ιανεµηθέντα κέρδη ιανεµηθέντα κέρδη Υπόλοιπο την

9 () 4. Κατάσταση Ταµιακών Ροών Ενοποιηµένα Στοιχεία Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων Πλέον / µείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις και άλλα µη ταµιακά έξοδα / έσοδα Συναλλαγµατικές διαφορές Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Αποθέµατα Πελάτες Άλλες απαιτήσεις Προµηθευτές Λοιπές υποχρεώσεις Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα Καταβληµένοι φόροι Σύνολο εισροών /(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων Τόκοι εισπραχθέντες 48 0 Μερίσµατα εισπραχθέντα 5 5 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις επιχορηγήσεων Εισπράξεις / εξοφλήσεις δανείων Μερίσµατα πληρωθέντα Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

10 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις Α Εξαµήνου 2007 () 4. Κατάσταση Ταµιακών Ροών Εταιρεία Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων Πλέον / µείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις και άλλα µη ταµιακά έξοδα και έσοδα Συναλλαγµατικές διαφορές Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Αποθέµατα Πελάτες Άλλες απαιτήσεις Προµηθευτές Λοιπές υποχρεώσεις Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα Καταβληµένοι φόροι Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών συγγενών και λοιπών επενδύσεων Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων Τόκοι εισπραχθέντες 48 0 Μερίσµατα εισπραχθέντα Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις / εξοφλήσεις δανείων Μερίσµατα πληρωθέντα Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις ακόλουθες σελίδες (11-26) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ενδιαµέσων Οικονοµικών Καταστάσεων. 10

11 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις Α Εξαµήνου ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιδρύθηκε το 1970 µε τη µορφή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης. Το 1974 µετατράπηκε σε ανώνυµη εταιρεία σύµφωνα µε την αριθµ. 1663/ εγκριτική απόφαση του Νοµάρχη Ηρακλείου που δηµοσιεύθηκε στο Ε.Μ. 3926/74 Φ.Ε.Κ. Έδρα της εταιρείας είναι το Ηράκλειο και τα Κεντρικά της Γραφεία είναι εγκατεστηµένα στο ιδιόκτητο ακίνητό της στην Βιοµηχανική Περιοχή Ηρακλείου (τηλ ). Η εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/86/21. Η διάρκεια της εταιρείας είναι πεντηκονταετής από την δηµοσίευση του Καταστατικού της, ήτοι µέχρι το έτος Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή: Πλαστικών φύλλων 3-στρώσεων για αγροτικές εφαρµογές Σωλήνων πολυαιθυλενίου Γεωµεµβρανών Masterbatches (πρώτες ύλες για τη βιοµηχανία πλαστικών) Ανακυκλωµένων πλαστικών Αιολικής ενέργειας 6. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. και του Οµίλου (εφεξής οι «Οικονοµικές Καταστάσεις») αφορούν την περίοδο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2007 (περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2007). Έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο («ΛΠ») 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις». Οι λογιστικές αρχές και µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων του Α εξαµήνου 2007 είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές και µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου για τη χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου Οι Οικονοµικές Καταστάσεις του Α εξαµήνου 2007 πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασµό µε τις ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2006, οι οποίες είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το ΠΧΠ 34 απαιτεί την χρήση αναλυτικών λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών. Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές απαιτεί την χρησιµοποίηση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, την γνωστοποίηση ενδεχοµένων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της περιόδου υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διοίκησης της Εταιρείας και του Οµίλου σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς. 11

12 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις Α Εξαµήνου ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ επί των Ενδιαµέσων Οικονοµικών Καταστάσεων της 30 ης Ιουνίου Ενοποίηση Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και των οικονοµικών µονάδων που ελέγχονται από την εταιρεία την 30 η Ιουνίου Οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα Επωνυµία Εταιρείας Έδρα Ποσοστό Συµµετοχής Άµεσο Έµµεσο Μέθοδος Ενοποίησης ROMCOLOR 2000 S.A. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 80% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ GLOBAL COLORS POLSCA S.A. ΠΟΛΩΝΙΑ 100% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ SENKROMA A.S. ΤΟΥΡΚΙΑ 98,87% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ EGE DOST A.S. ΤΟΥΡΚΙΑ 99,99% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ SHANGHAI HI - TECH PLASTICS CO ΚΙΝΑ 65,15% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ STALKER ΡΩΣΙΑ 99% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ AGRIPOLYANE S.A.S.U. ΓΑΛΛΙΑ 100% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε. ΕΛΛΑ Α 99,99% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD ΚΥΠΡΟΣ 86,87% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ RAINBOW TECHNOLOGIES LTD ΚΥΠΡΟΣ 100% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ GUINEMONT B.V. ΟΛΛΑΝ ΙΑ 100% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Απόκτηση Θυγατρικών Πρώτη Ενοποίηση: (α) AGRIPOLYANE S.A.S.U. Στις 13/12/2006 µε απόφαση του Εµπορικού ικαστηρίου του St Etienne της Γαλλίας κατοχυρώθηκε στη Μητρική Εταιρεία έναντι του ποσού των ευρώ το ενεργητικό (εξοπλισµός, αποθέµατα, φήµη και πελατεία) των εταιριών Polyane και Prolene που βρίσκονταν σε εκκαθάριση εν λειτουργία. Οι δύο εταιρίες δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή αγροτικών φύλλων και κατείχαν µερίδιο άνω του 50% στη γαλλική αγορά φύλλων κάλυψης θερµοκηπίων, ενώ πραγµατοποιούσαν και σηµαντικές εξαγωγές. Στη συνέχεια, ιδρύθηκε στη Γαλλία µε έδρα το Saint Chamond, η εταιρεία S.P.F.P. SAS - κατά 100% θυγατρική της Μητρικής Εταιρείας - µε µετοχικό κεφάλαιο ευρώ, η οποία υπεισήλθε στα δικαιώµατα της από 13/12/2006 απόφασης και εξαγόρασε το ενεργητικό των δύο εταιριών (Polyane και Prolene). Τον Ιούνιο 2007 έγινε αλλαγή επωνυµίας της Θυγατρικής S.P.F.P. SAS σε AGRIPOLYANE S.A.S.U. 12

13 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις Α Εξαµήνου 2007 Τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν και το αποτέλεσµα από την εξαγορά αυτή έχουν ως ακολούθως: Ποσά σε χιλ. ευρώ 13/12/2006 Ενσώµατα πάγια Άυλα πάγια 44 Αποθέµατα 819 Σύνολο ενεργητικού Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 333 Λοιπές προβλέψεις 200 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 511 Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 183 Σύνολο παθητικού Εύλογη αξία καθαρής θέσης Εύλογη αξία καθαρής θέσης που εξαγοράστηκε Τίµηµα εξαγοράς 614 Κέρδος από την απόκτηση θυγατρικής Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, σύµφωνα µε τα.π.χ.π. κατά την ηµεροµηνία της 1 ης ενσωµάτωσης έχουν ως εξής: Ποσά σε χιλ. ευρώ 13/12/2006 Ενσώµατα πάγια 420 Άυλα πάγια 44 Αποθέµατα 150 Σύνολο ενεργητικού 614 Λογιστική αξία καθαρής θέσης 614 Η AGRIPOLYANE S.A.S.U. ενοποιήθηκε για πρώτη φορά µε τις οικονοµικές καταστάσεις της 31/3/2007 και το κέρδος που προέκυψε από την εξαγορά, το οποίο ανήλθε στα χιλιάδες ευρώ, καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα του Οµίλου. Ο κύκλος εργασιών της AGRIPOLYANE S.A.S.U., για το διάστηµα από την έναρξη της περιόδου (01/01/2007), ανήλθε σε χιλ. ευρώ και η καθαρή ζηµία µετά από φόρους µε την οποία συµµετέχει η εταιρεία AGRIPOLYANE S.A.S.U. στα αποτελέσµατα του Οµίλου από την ηµεροµηνία απόκτησής έως την 30/6/2007 ανήλθε σε -38 χιλ. ευρώ. 13

14 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις Α Εξαµήνου 2007 (β) EGE DOST A.S. Τον Ιανουάριο του 2007 συστήθηκε η εταιρεία µε την επωνυµία EGE DOST DANISMANLIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI µε έδρα την Αττάλεια της Τουρκίας, στην οποία η Μητρική Εταιρεία συµµετέχει άµεσα µε ποσοστό 99,99%. Η Θυγατρική εταιρεία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στα µέσα του Ιουνίου 2007 και ενοποιήθηκε για πρώτη φορά µε τις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της 30/6/2007. Ο κύκλος εργασιών της Ege Dost, για το διάστηµα από την έναρξη της δραστηριότητάς της ανήλθε σε 6 χιλ. ευρώ και η καθαρή ζηµία µε την οποία συµµετέχει η εταιρεία Ege Dost στα αποτελέσµατα του Οµίλου ανήλθε σε 47 χιλ. ευρώ. 14

15 2α. Ενοποιηµένος Πίνακας Μεταβολών Ενσωµάτων Παγίων Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια / Εγκαταστάσεις Κτιρίων / Λοιπά τεχνικά έργα Μηχανήµατα / Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις & Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισµός Μεταφορικά Μέσα Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Σύνολο Αποσβέσιµη Αξία Κόστος ή εκτίµηση Συναλλαγµατική ιαφοροποίηση (+) Ενσωµάτωση παγίων νέας θυγατρικής (+) Προσθήκες περιόδου (-) Μειώσεις περιόδου Σύνολο Αποσβέσεις Αποσβέσεις Συναλλαγµατική ιαφοροποίηση (+) Προσθήκες περιόδου (-) Μειώσεις περιόδου Σωρευµένες Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία

16 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις Α Εξαµήνου β. Ενοποιηµένος Πίνακας Μεταβολών Ενσωµάτων Παγίων Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια / Εγκαταστάσεις Κτιρίων / Λοιπά τεχνικά έργα Μηχανήµατα / Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις & Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισµός Μεταφορικά Μέσα Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Σύνολο Αποσβέσιµη Αξία Κόστος ή εκτίµηση Συναλλαγµατική ιαφοροποίηση (+) Ενσωµάτωση παγίων νέων θυγατρικών (+) Προσθήκες περιόδου (-) Μειώσεις περιόδου Σύνολο Αποσβέσεις Αποσβέσεις Συναλλαγµατική ιαφοροποίηση (+) Προσθήκες περιόδου (-) Μειώσεις περιόδου Σωρευµένες Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία Τα υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη (υποθήκες) επί των παγίων στοιχείων του Οµίλου ανέρχονται την 30/6/2007 σε 596 χιλ. ευρώ. 16

17 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις Α Εξαµήνου γ. Πίνακας Μεταβολών Ενσωµάτων Παγίων Εταιρείας Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια / Εγκαταστάσεις Κτιρίων / Λοιπά τεχνικά έργα Μηχανήµατα / Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις & Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισµός Μεταφορικά Μέσα Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Σύνολο Αποσβέσιµη Αξία Κόστος ή εκτίµηση (+) Προσθήκες περιόδου (-) Μειώσεις περιόδου Σύνολο Αποσβέσεις Αποσβέσεις (+) Προσθήκες περιόδου (-) Μειώσεις περιόδου Σωρευµένες Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία

18 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις Α Εξαµήνου δ. Πίνακας Μεταβολών Ενσωµάτων Παγίων Εταιρείας Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια / Εγκαταστάσεις Κτιρίων / Λοιπά τεχνικά έργα Μηχανήµατα / Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις & Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισµός Μεταφορικά Μέσα Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Σύνολο Αποσβέσιµη Αξία Κόστος ή εκτίµηση (+) Προσθήκες περιόδου (-) Μειώσεις περιόδου Σύνολο Αποσβέσεις Αποσβέσεις (+) Προσθήκες περιόδου (-) Μειώσεις περιόδου Σωρευµένες Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία

19 3α.Ενοποιηµένος Πίνακας Μεταβολών Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων Υπεραξία Λογισµικά Προγράµµατα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Λοιπά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Σύνολο Κόστος ή εκτίµηση Συναλλαγµατική ιαφοροποίηση (+) Απόκτηση θυγατρικής (+) Προσθήκες περιόδου Σύνολο (α) Αποσβέσεις Συναλλαγµατική ιαφοροποίηση (+) Προσθήκες περιόδου Σωρευµένες Αποσβέσεις (β) Αναπόσβεστη Αξία (α)-(β) Κόστος ή εκτίµηση Συναλλαγµατική ιαφοροποίηση (+) Απόκτηση θυγατρικών (+) Προσθήκες περιόδου Σύνολο (α) Αποσβέσεις Συναλλαγµατική ιαφοροποίηση (+) Προσθήκες περιόδου Σωρευµένες Αποσβέσεις (β) Αναπόσβεστη Αξία (α)-(β)

20 3β. Πίνακας Μεταβολών Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων Μητρικής Εταιρείας Λογισµικά Προγράµµατα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Λοιπά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Σύνολο Κόστος ή εκτίµηση (+) Προσθήκες περιόδου Σύνολο (α) Αποσβέσεις (+) Προσθήκες περιόδου Σωρευµένες Αποσβέσεις (β) Αναπόσβεστη Αξία (α)-(β) Κόστος ή εκτίµηση (+) Προσθήκες περιόδου 3-3 Σύνολο (α) Αποσβέσεις (+) Προσθήκες περιόδου Σωρευµένες Αποσβέσεις (β) Αναπόσβεστη Αξία (α)-(β) Αποθέµατα Ενοποιηµένα Εταιρεία Στοιχεία Εµπορεύµατα Προϊόντα (έτοιµα & ηµιτελή) Α ύλες & βοηθητικές, διάφορα υλικά και αναλώσιµα Πρόβλεψη για υποτίµηση αποθεµάτων (αποµείωση) Αναστροφή προηγούµενης πρόβλεψης για υποτίµηση αποθεµάτων Αγορές υπό παραλαβή Σύνολο Το Κόστος Αποθεµάτων το οποίο συµπεριλαµβάνεται στο Κόστος Πωληθέντων της περιόδου (1/1 30/6/2007) ανήλθε σε χιλ. ευρώ για την Εταιρεία και σε χιλ. ευρώ για τον Όµιλο. Επί των αποθεµάτων της εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα ή άλλα βάρη. 20

21 5. Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Ενοποιηµένα Στοιχεία Εταιρεία 30/6/ /6/ Ταµείο Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις Σύνολο Οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις αποτελούνται από καταθέσεις όψεως και προθεσµίας. 10. Πληροφόρηση κατά τοµέα Πληροφόρηση κατά επιχειρησιακή δραστηριότητα Η δραστηριότητα της µητρικής εταιρείας αναλύεται σε δύο τοµείς, τον κλάδο πλαστικών και τον κλάδο αιολικής ενέργειας: ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ενοποιηµένα Στοιχεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) Κόστος πωλήσεων Μικτά Κέρδη Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων Αποσβέσεις Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) Κέρδη προ φόρων

22 ΠΛΑΣΤΙΚΑ Εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) Κόστος πωλήσεων Μικτά Κέρδη Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων Αποσβέσεις Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) Κέρδη προ φόρων Άλλα Έσοδα Ενοποιηµένα Στοιχεία 1/1 30/6/2007 1/1-30/6/2006 Εταιρεία 1/1 30/6/2007 1/1-30/6/2006 Παροχή υπηρεσιών Εκµισθώσεις Επιχορηγήσεις εξόδων Απόσβεση επιχορηγήσεων ενσωµάτων παγίων Κέρδη από εκποίηση ενσωµάτων παγίων Λοιπά έσοδα Σύνολο Άλλα Έξοδα Ενοποιηµένα Στοιχεία 1/1 30/6/2007 1/1-30/6/2006 Εταιρεία 1/1 30/6/2007 1/1-30/6/2006 Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης (R&D) Ζηµίες από εκποίηση ενσωµάτων παγίων Λοιπά έξοδα Σύνολο

23 13. Κέρδη / Ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές Ενοποιηµένα Στοιχεία Εταιρεία 1/1 1/1-1/1 1/1-30/6/ /6/ /6/ /6/2006 Συναλλαγµατικές ιαφορές έσοδα Συναλλαγµατικές ιαφορές έξοδα Σύνολο Χρηµατοοικονοµικό κόστος Ενοποιηµένα Στοιχεία Εταιρεία 1/1 30/6/2007 1/1-30/6/2006 1/1 30/6/2007 1/1-30/6/2006 Τόκοι και συναφή έξοδα Τόκοι και συναφή έσοδα Σύνολο Αποσβέσεις ενσωµάτων και ασωµάτων παγίων Ενοποιηµένα Στοιχεία Εταιρεία 1/1 30/6/2007 1/1-30/6/2006 1/1 30/6/2007 1/1-30/6/2006 Κόστος πωληθέντων Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Έξοδα R&D (άλλα έξοδα) Άλλα έξοδα Σύνολο Αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στη λήξη της περιόδου (άτοµα) Ενοποιηµένα Στοιχεία Εταιρεία 1/1 30/6/2007 1/1-30/6/2006 1/1 30/6/2007 1/1-30/6/2006 Άτοµα

24 18. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Οι αγορές, πωλήσεις και τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας µε τα συνδεόµενα µέρη κατά την έννοια του ΛΠ 24 έχουν ως ακολούθως: (τα ποσά παρατίθενται σε χιλ. ευρώ): Ενοποιηµένα Στοιχεία Εταιρεία Συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα µέρη α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών γ) Απαιτήσεις δ) Υποχρεώσεις ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης Αναλυτικότερα, Οι συναλλαγές µεταξύ των συνδεδεµένων µερών σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης µέχρι την λήξη της περιόδου που παρουσιάζεται, αναλύονται ως ακολούθως: Είδος συναλλαγής Ενοποιηµένα Στοιχεία 1/1 30/6/2007 1/1 30/6/2006 1/1 30/6/2007 Εταιρεία 1/1 30/6/2006 Πωλήσεις αποθεµάτων Αγορές αποθεµάτων Πωλήσεις παγίων Αγορές παγίων Παροχή υπηρεσιών Τόκοι και συναφή έσοδα / έξοδα Η µητρική εταιρεία έχει παραχωρήσει εγγυήσεις (µε εγγυητικές επιστολές) για δάνεια των Θυγατρικών της εταιρειών ως ακολούθως: Θυγατρική εταιρεία Νόµισµα Ποσό εγγύησης SENKROMA A.S. ολάριο U.S.A. (USD) SHANGHAI HI-TEC PLASTICS CO. LTD ολάριο U.S.A. (USD) ROMCOLOR 2000 S.A. Ευρώ GUINEMONT B.V. Ευρώ

25 19. εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις Η εταιρεία έχουν ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. Η εταιρεία έχει παραχωρήσει λοιπές εγγυήσεις συνολικού ύψους 201 χιλ. ευρώ. 20. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Η µητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση Επίσης, ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις παραµένουν και στις θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου ως ακολούθως: Επωνυµία Εταιρείας Έδρα Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Αριθµός ανέλεγκτων χρήσεων ROMCOLOR 2000 S.A. ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε. ΕΛΛΑ Α GLOBAL COLORS POLSCA S.A. ΠΟΛΩΝΙΑ SENKROMA A.S. ΤΟΥΡΚΙΑ PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD ΚΥΠΡΟΣ SHANGHAI HI-TECH PLASTICS CO ΚΙΝΑ RAINBOW TECHNOLOGIES LTD ΚΥΠΡΟΣ GUINEMONT B.V. ΟΛΛΑΝ ΙΑ STALKER ΡΩΣΙΑ SPFP ΓΑΛΛΙΑ εδοµένου ότι δεν µπορούν να γίνουν αξιόπιστες εκτιµήσεις για την έκβαση των φορολογικών ελέγχων, δεν µπορεί να γίνει πρόβλεψη της ενδεχόµενης φορολογικής υποχρέωσης τόσο της µητρικής εταιρείας όσο και του Οµίλου. 21. Λοιπές πληροφορίες Πώληση συµµετοχής: Το Φεβρουάριο του 2007 η κατά 100% θυγατρική µας Guinemont B.V. (εταιρεία holding µε έδρα την Ολλανδία) πώλησε µειοψηφική της συµµετοχή σε εταιρεία του εξωτερικού. Εκ της πώλησης προέκυψε κέρδος ύψους ευρώ σε σχέση µε τη λογιστική αξία της συµµετοχής. Το ποσό αυτό απεικονίζεται στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσης Το αντίτιµο της πώλησης θα εισπραχθεί τµηµατικά, µε έντοκες δόσεις µέχρι την 20/12/

26 Αγωγή: Έχει ασκηθεί αγωγή από ανταγωνίστρια εταιρεία για ζηµιά επτά εκατοµµυρίων ευρώ. Κατά την κρίση της εταιρείας, η οποία στηρίζεται σε αξιολόγηση της νοµικής της υπηρεσίας, η αγωγή αυτή θεωρείται αβάσιµη και κατά την τελική έκβασή της αναµένεται ότι δεν θα υπάρξουν οικονοµικές συνέπειες για την εταιρεία. 22. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού εν υφίστανται σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της λήξης της ενδιάµεσης περιόδου του Α εξαµήνου 2007 (30 η Ιουνίου 2007), τα οποία δεν έχουν απεικονιστεί στις παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις και τα οποία θα ενδιέφεραν τους χρήστες των Οικονοµικών Καταστάσεων. 23. Αναταξινοµήσεις κονδυλίων: Στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της προηγούµενης περιόδου 1/1/ /6/2006 Κέρδη / Ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές ποσού χιλ. ευρώ καθώς και Κέρδη / Ζηµίες από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ποσού - 44 χιλ. ευρώ εµφανίστηκαν διακεκριµένα και δεν έχουν περιληφθεί στα «Κέρδη προ φόρων χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων» και στα «Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων», ενώ στην αντίστοιχη περίοδο είχαν επηρεάσει τα παραπάνω µεγέθη, καθώς εµφανίζονταν στα άλλα έσοδα / έξοδα της Κατάστασης Αποτελεσµάτων. Αντίστοιχα, στα αποτελέσµατα της Μητρικής εταιρείας της προηγούµενης περιόδου 1/1/ /6/2006 Κέρδη / Ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές ποσού - 34 χιλ. ευρώ καθώς και Κέρδη / Ζηµίες από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ποσού - 49 χιλ. ευρώ εµφανίστηκαν διακεκριµένα και δεν έχουν περιληφθεί στα «Κέρδη προ φόρων χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων» και στα «Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων», ενώ στην αντίστοιχη περίοδο είχαν επηρεάσει τα παραπάνω µεγέθη, καθώς εµφανίζονταν στα άλλα έσοδα / έξοδα της Κατάστασης Αποτελεσµάτων. Τέλος, τα σχετικά ποσά κερδών / ζηµιών από συναλλαγµατικές διαφορές και χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία για την περίοδο 1/4 30/6/2006 ήταν: για τον Όµιλο -469 χιλ. ευρώ και -44 χιλ. ευρώ και για την Εταιρεία 39 χιλ. ευρώ και -49 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Ηράκλειο, 27 Αυγούστου 2007 Ο Πρόεδρος του.σ. Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου Ιωάννης Μιχαήλ Εµµανουήλ Γεώργιος Λεµπιδάκης Λεµπιδάκης Λεµπιδάκης Βαλεργάκης ΑΒ ΑΕ ΑΕ ΑΕ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 η Ιανουαρίου 31 η Μαρτίου 2006) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 η Ιανουαρίου 31 η Μαρτίου 2007) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 (περίοδος 1 η Ιανουαρίου 31 η Μαρτίου 2008) Αρ.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Ε 0 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1 Η 30 Η 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2009) 2010) ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Ε 0 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1 Η 30 Η 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2009) 2010) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Ε 0 ` ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 2010 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1 Η 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ ! "! # $ % & ' ( " )! "! # # ) ) ) - / - / 0 / & ) ) ) ) 1 & 2 - & 2 2 3 & 2 - - ' Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριµήνου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία.........3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία...............4 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ..............4

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΒΑΣΗ ΔΠΧΠ)

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΒΑΣΗ ΔΠΧΠ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΒΑΣΗ ΔΠΧΠ) Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές πληροφορίες 2. Αρχές σύνταξης των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 3. Πρόσθετα στοιχεία και Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009)

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Ε 0 ` ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009) Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες Καταστάσεις έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2007

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2007 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2007) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2011) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2011) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Ε 0 ` ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11326/06/Β/86/21 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Μαρτίου 2005 και της 31ης εκεµβρίου 2004 31/3/2005 31/12/2004 31/3/2005 31/12/2004 ΑΝΕΛΕΓΚΤΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγιο Ενεργητικό: Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 9.711.391

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ελληνική Βιοµηχανία Τηλεπικοινωνιών και Συστηµάτων Πληροφορικής σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 31 Μαρτίου 2005 (Μη ελεγµένες) 31 Μαρτίου 2005 Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2005 Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Α Εξαμήνου 2005 της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2006 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2006) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία...3 Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2012)

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2012) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Ε Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 0 ` ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11326/06/Β/86/21

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ` ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11326/06/Β/86/21 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .Λ.Π. 1 1 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Όµιλος ΧΨΩ Ισολογισµός την 31η εκεµβρίου 20Χ2 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 20Χ2 20Χ1 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Χ Χ Υπεραξία Χ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2016 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Σηµ Ακίνητα 6.1 214.489.659,72 190.407.283,43 Μηχανολογικός εξοπλισµός 6.1 16.938.514,15

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "ΔΡΟΜΕΑΣ" ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. 11045 / 06 / Β / 86 / 10 ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΕΣ Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Εξαµήνου 2007

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Εξαµήνου 2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Εξαµήνου 2007 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2007) Οι παρούσες Οικονοµικές Κατάστασεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΩΚΡΑΤΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2005

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2005 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/3/05

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

SEAFARM IONIAN Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005

SEAFARM IONIAN Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005 SEAFARM IONIAN Α.Ε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») SEAFARM IONIAN A.E. Α.Φ.Μ. 09276409 Οδός ηµοκρίτου, 1 ο χλµ. Λεωφ. Κορωπίου Βάρης, 194 00 Κορ Τηλ.: (210) 66 24 280,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2008) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ της 31 ης εκεµβρίου 2015

Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ της 31 ης εκεµβρίου 2015 Ισολογισµός Ποσά - 31.12.2015 31.12.2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 1.482.359,73 1.524.679,65 Μηχανολογικός εξοπλισµός 547.483,85 590.935,68 Λοιπός εξοπλισµός 33.642,15

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, που συνετάγησαν σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013)

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Ε Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 0 ` ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11326/06/Β/86/21

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΣΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2009 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2009 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της 30 ης Ιουνίου 2008 (περίοδος 1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2008) Αρ.Μ.Α.Ε. 11326/06/Β/86/21 ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Κρήτης, ιεύθυνση διαδικτύου: www.plastikakritis.com

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL 1/1-31/12/2007 Πωλήσεις 7.485,00 Κόστος πωληθέντων (7.082,00) Μικτό κέρδος 403,00 Έξοδα διοίκησης (6.250,00) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (2.102,00)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.09.2017

Διαβάστε περισσότερα

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015 (01 Ιανουαρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2015) με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 30.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (περίοδος 1 η Ιανουαρίου 31 η εκεµβρίου 2007) Αρ.Μ.Α.Ε. 11326/06/Β/86/21

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

FEEDUS A.E.B.E. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005 FEEDUS A.E.B.E.

FEEDUS A.E.B.E. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005 FEEDUS A.E.B.E. FEEDUS A.E.B.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») FEEDUS A.E.B.E. Α.Φ.Μ. 094152081 ήµος Καµποσώρων, 82100 ΧΙΟΣ- Τηλ.: (22710) 41503 Fax: (22710) 41569 ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΣΩΡΟΥ 1, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΜΑΕ 13836/01ΑΤ/Β/86/0406 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 299401000 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της Για την εταιρεία «ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε.» παρουσιάζονται οι χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις για την περίοδο 1.1.2015-31.12.2015. Ετήσιες χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ. 661 00 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Α Τρίµηνο 2007 ( 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ. 661 00 Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α Εξαµήνου 2007 περίοδος 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2010) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την

Διαβάστε περισσότερα