ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΥΔΡΑΥ ΛΙΚΩΝ «ΥΔΡΩ ΘΡΑΚΗΣ» με δ.τ. «ΥΔΡΩ», στις δια τάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενί σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης Έγκριση Υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά (Ο.Λ.Α. Α. Π.) για το χρονικό διάστημα από μέχρι Ανακατανομή και διαβάθμιση θέσεων Ιατρών ΙΚΑ ΕΤΑΜ πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του άρθρου 16 του ν. 1666/ Μετατροπή της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πρόνοιας Αθλητισμού Περιβάλλοντος & Πολιτισμού» του Δήμου Συμπολιτείας σε Κοινωφελή επιχείρηση. 5 Πλεονάζον προσωπικό της Επιχείρησης του Δήμου Χέρσου με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χέρσου (ΔΗ.Κ.Ε.Χ.)» και λήψη σχετι κής απόφασης με τις διατάξεις των άρθρων 263 και 269 του ν. 3463/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.1/1/ 2407 (1) Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουρ γείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω σης» (ΦΕΚ 57/Α ), β. των άρθρων 5 και 10 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» (ΦΕΚ 102 Α ), γ. της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρη ση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44 Α ), δ. του π.δ. 320/1998 (ΦΕΚ 149/Α ) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, ε. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/9981/ (ΦΕΚ 726/ Β /2005) κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών: «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση βεβαίω σης φορολογικής ενημερότητας και εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω συστήματος πιστοποιημένης τηλεο μοιοτυπίας». 3. Την υπ αριθμ /2430/0016Α/ (ΦΕΚ 618/Β ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών όπως τροπο ποιήθηκε με τις υπ αριθμ / /0016/ (ΦΕΚ 1034/Β / ) και 2078/0030/ (ΦΕΚ 1171/ Β / ) όμοιες αποφάσεις. 4. Την Έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευ σης Διαδικασιών για την απλούστευση της διαδικασίας έκδοσης και χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας (Νοέμβριος 2006). 5. Της υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/ (ΦΕΚ 1950/Β /2007) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο». 6. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πο λίτη. 7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Α. Καθορίζουμε ως υποχρεωτική την αυτεπάγγελτη αναζήτηση της βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας από όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου, όταν αυτή απαι τείται ως δικαιολογητικό για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης.

2 3268 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οι αρμόδιες προς αναζήτηση του παραπάνω δικαιο λογητικού υπηρεσίες οφείλουν να τροποποιήσουν τα σχετικά έντυπά τους, αναφέροντας την υποχρέωσή τους για αναζήτηση του εν λόγω δικαιολογητικού από μέρους τους. Β. Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών εξακολουθούν να αναζητούν και οι Δ.Ο.Υ. να εκδίδουν, το παραπάνω δικαιολογητικό, εφόσον ο πολίτης το αναζητά προκειμέ νου να το χρησιμοποιήσει σε φορείς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης. Γ. Εντός 24ώρου από την υποβολή της αίτησης, οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης υποχρεούνται να αναζητήσουν αυτεπάγγελτα τη βεβαίωση φορολογικής ενημερότη τας, στις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται για την ολοκλήρωση διοικητικών διαδικασιών της αρμοδιότητάς τους, με τη χρήση πιστοποιημένης συσκευής τηλεομοι οτυπίας. Οι υπηρεσίες, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμο γής της απόφασης αυτής, οφείλουν να ολοκληρώσουν, μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης αυτής, τις απαιτούμενες ενέργειες πιστοποίησης συ σκευών τηλεομοιοτυπίας για την αποστολή αιτημάτων και την παραλαβή βεβαιώσεων φορολογικής ενημε ρότητας, σύμφωνα με τα ισχύοντα στις διατάξεις της υπ αριθμ /2430/0016Α/ (ΦΕΚ 618/Β ) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών όπως τροποποι ήθηκε με τις υπ αριθμ / /0016/ (ΦΕΚ 1034/Β / ) και 2078/0030/ (ΦΕΚ 1171/ Β / ) όμοιες αποφάσεις. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ τρεις μήνες μετά τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2009 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (2) Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙ ΚΩΝ «ΥΔΡΩ ΘΡΑΚΗΣ» με δ.τ. «ΥΔΡΩ», στις διατά ξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχο ρήγησης. Με την υπ αριθμ. 5199/ΥΠΕ/5/00444/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, της επιχείρησης «ΣΥΝΕΤΑΙ ΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ «ΥΔΡΩ ΘΡΑΚΗΣ» με δ.τ. «ΥΔΡΩ», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση απο θηκευτικών χώρων (logistics), στην περιοχή Υφαντών, του Δήμου Κομοτηνής, του Νομού Ροδόπης, συνολικής δαπάνης τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ( ,00) ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 59,794% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλα δή ποσό επιχορήγησης δύο εκατομμυρίων ενενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ( ,00) ευρώ. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δέκα (10) νέες θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε 10 ΕΜΕ. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής (ομόφωνη). Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ Αριθμ. Α2 167 (3) Έγκριση Υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά (Ο.Λ.Α. Α. Π.) για το χρονικό διάστημα από μέχρι Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όρ γανα», β) του π.δ. 397/1988 (ΦΕΚ 185/Α ) «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και συ μπληρώθηκε με το π.δ. 59/2006 (ΦΕΚ 51/Α ) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυ ξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της», γ) του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε χνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης», όπως ισχύει μετά την έκδοση του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α ) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού», δ) του α.ν. 1470/1938 (ΦΕΚ 428/Α ) «Περί Οργανισμού του Ταμείου Λαϊκών Αγορών Αθηνών Πειραιώς και Περιχώρων και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των σχετικών περί τούτου νόμων», ε) του π.δ. 489/1987 (ΦΕΚ 226/Α ) «Οργανισμός του Ταμείου Λαϊκών Αγορών», στ) του π.δ. 59/1996 (ΦΕΚ 51/Α ) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός αρμοδιοτήτων της», ζ) του ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α ) «Τροποποίηση του ν. 2323/1995 και άλλες διατάξεις», η) του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α ) «Μι σθολογικές Ρυθμίσεις λειτουργιών και Υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». 2. Την υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/1189/ (ΦΕΚ 91/Β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ γούς Ανάπτυξης». 3. Το υπ αριθμ. 531/ έγγραφο του Οργανι σμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά (Ο.Λ.Α. Α. Π.) με το οποίο μας διαβίβασε την υπ αριθμ. 1/ (θέμα 1ο) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του. 4. Τις ανάγκες του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθή νας Πειραιά και την αιτιολόγηση της υπερωριακής ερ γασίας των υπαλλήλων του όπως αυτές αναφέρονται στο ως άνω πρακτικό του Δ.Σ. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους ,00 η οποία θα καλυφθεί από τη σχετική πίστωση του Προϋπολογι σμού του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3269 οικονομικού έτους 2009 στον ΚΑΕ0261, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση εβδομήντα οκτώ (78) υπαλλήλων του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά, για το χρονικό διάστημα από μέχρι , κατά το οποίο θα απασχολείται κάθε μήνα και με υπερωριακή απασχόληση μέχρι εξήντα (60) ώρες μηνιαία ανά υπάλληλο, το τακτικό προσωπικό, το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας, καθώς και οι αποσπασμένοι στον Οργανισμό υπάλληλοι, με συνολικές ώρες απασχόλησης πενήντα έξη χιλιάδες εκατόν εξήντα (56.160). Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων θα πραγματοποιηθούν πέραν του υποχρεωτικού ωρα ρίου εργασίας. Η κατανομή των παραπάνω ωρών ανά συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης θα γίνει με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού στην οποία θα προσδιορίζεται και το ακριβές αντικεί μενο των εργασιών που θα εκτελεσθούν καθώς και ο κατά συνεργείο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης. Ο υπεύθυνος του κάθε συνεργείου θα βεβαιώνει την πραγματοποίηση της υπερωριακής απασχόλησης. Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2009 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΒΛΑΧΟΣ Αριθ. Φ.10021/οίκ.29925/2249 (4) Ανακατανομή και διαβάθμιση θέσεων Ιατρών ΙΚΑ ΕΤΑΜ πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του άρ θρου 16 του ν. 1666/1986. ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 και 5 του ν. 1666/1986 «Οδοντοτεχνικό επάγγελμα Οδοντοτεχνικά εργαστήρια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 200/Α /1986). 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/25873/ κοινή απόφα ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερι κών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (ΦΕΚ Β 1950). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 της υπ αριθμ. 1666/ ΔΙΟΕ 89/ κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθο ρισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β 40). 4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 5. Την υπ αριθμ. 205/συν.31/ απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. 6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, αποφασίζουμε: Οι εκατόν είκοσι μία (121) υπάρχουσες κενές θέσεις Ιατρών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ Πλήρους και Αποκλειστικής Απα σχόλησης (Π.Α.Α) ανακατανέμονται και διαβαθμίζονται, για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών του Ιδρύματος, ως εξής: Θέσεις Π.Α.Α. του Άρθρου 16 του ν. 1666/1986 ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Α Β ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ 1 1 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1 1 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣ 8 8 ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΙ 1 1 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΙ 1 1 ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ 1 1 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ 1 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ 1 1 ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ 1 1 ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ 1 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ 3 3 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ 1 1 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ 4 4 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ 2 2 ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ 9 9 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ 2 2 ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΙ 2 2 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ ΩΡΛ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Α ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΙ 1 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Β ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣ 1 1 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΙ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ 6 6 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ 1 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ 1 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ 1 1 ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ 1 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ 1 1 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ 2 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ 1 1 ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ 2 2 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ 1 ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ 4 4 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ 5 5 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ 1 1 ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΙ 1 1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ ΩΡΛ 2 2 ΣΥΝΟΛΟ

4 3270 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΤΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Α ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Β ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣ 3 ΣΥΝΟΛΟ 3 ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Α ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Β ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2009 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Χ. ΖΩΗΣ Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Φ. ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ Αριθμ /23205 (5) Μετατροπή της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πρόνοιας Αθλητι σμού Περιβάλλοντος & Πολιτισμού» του Δήμου Συ μπολιτείας σε Κοινωφελή επιχείρηση. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων του π.δ. 410/1995, σε συνδυασμό με τις όμοιες των άρθρων , 265, , του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ. Α / ), κα θώς και τις όμοιες του άρθρου 11 22, 23 και 24 του ν. 2503/1997 και τις όμοιες του ν. 2539/ Την υπ αρίθμ. 5948/ (ΦΕΚ 733/ ) & 8105/ (ΦΕΚ 1165/τ. Β / ) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Π.Δ.Ε. «περί μεταβίβασης αρμοδιο τήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής στον Γενικό Διευθυντή και τους Προϊσταμένους των Υπηρε σιών με εντολή Γενικού Γραμματέα». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 4. Την υπ αριθμ. 1446/ απόφαση του Γενικού Γραμ ματέα της ΠΔΕ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 190/ τεύχος Β περί σύστασης της Αμιγούς Δημοτικής Επιχεί ρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πρόνοιας Αθλητισμού Περιβάλλοντος & Πολιτισμού» του Δήμου Συ μπολιτείας, καθώς και την υπ αρίθμ /2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ΠΔΕ (ΦΕΚ 372/ ) περί τροποποίησης της συστατικής πράξης. 5. Την υπ αριθμ. 362/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Συμπολιτείας, περί Μετατροπή της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πρόνοιας Αθλητισμού Περιβάλ λοντος & Πολιτισμού» του Δήμου Συμπολιτείας σε Κοι νωφελή Επιχείρηση. 6. Την από Σεπτέμβριο 2009 οικονομοτεχνική μελέτη περί Μετατροπή της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πρόνοιας Αθλητι σμού Περιβάλλοντος και Πολιτισμού» του Δήμου Συμπο λιτείας σε Κοινωφελή Επιχείρηση, η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 326/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Συμπολιτείας, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπ αριθμ. 362/2008 απόφαση του Δη μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Συμπολιτείας του Ν. Αχαΐας, με την οποία μετατρέπεται η Αμιγής Δημοτι κή Επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πρόνοιας Αθλητισμού Περιβάλλοντος & Πολιτισμού» του Δήμου Συμπολιτείας, σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρη ση, όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω: Επωνυμία: Δημοτική Επιχείρηση Πρόνοιας Αθλητισμού Περιβάλλοντος & Πολιτισμού του Δήμου Συμπολιτείας και με το διακριτικό τίτλο Δ.Ε.Π.Α.Π.Π. Κατηγορία Επιχείρησης: Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Σκοπός: Κύριος σκοπός της Δ.Ε.Π.Α.Π.Π. είναι η εκ μετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου, η αξιοποίηση των πε ριουσιακών στοιχείων και των πόρων που διαθέτει, η εκμετάλλευση προγραμμάτων και πόρων της Ευρωπαϊ κής Ένωσης και η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να μπορεί να προσαρμό ζεται με ευελιξία στις σύγχρονες συνθήκες. Αναλυτικότερα, βάση του καταστατικού ίδρυσης της επιχείρησης, οι βασικοί σκοποί που θα εξυπηρετεί η υφιστάμενη επιχείρηση είναι οι ακόλουθοι: Τοπική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της ευ ρύτερης περιοχής του Δήμου Συμπολιτείας. Εκπόνηση των κάθε κατηγορίας μελετών όπως ανα πτυξιακών προγραμμάτων, αξιοποίησης φυσικών πόρων, βιωσιμότητας επενδύσεων, υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων Εθνικών ή Κοινοτικών Προγραμμάτων από τις υπηρεσίες της επιχείρησης ή από συμβεβλημένους μελετητές. Συνεργασία με κάθε είδους Δημόσια Υπηρεσία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμούς, Ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού που σκοπό έχουν την έρευνα και βελτίωση όλων των προϋποθέσεων ανά πτυξης της περιοχής. Ιδιαίτερη συνεργασία με τα θεσμοθετημένα όργανα της Περιφερειακής Ανάπτυξης Νομαρχίας και Περιφέ ρειας στα πλαίσια του δημοκρατικού προγραμματισμού με επιδίωξη πολύπλευρης συμβολής στην ανάπτυξη της Περιφέρειας. Οργάνωση του κοινωνικού διαλόγου και ανάπτυξη συ νεργασίας με τους Οργανισμούς, Αγροτικές Συνεται ριστικές Οργανώσεις, Επιμελητήρια, τράπεζες, φορείς Δημοσίου Τομέα, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, θυγατρικές εταιρίες και επιχειρήσεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα καθώς και ανάληψη κάθε αναπτυξιακής και επενδυτικής δραστηριότητας για την ανάπτυξη της περιοχής. Εφαρμογή και αξιοποίηση κάθε προγράμματος επι στημονικής και οικονομικής συνεργασίας με την Ευρω παϊκή Κοινότητα και Τρίτες χώρες. Μελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών της περιοχής, σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των κατοίκων της περιοχής, ιδίως δε των δικαιούχων ενίσχυσης από τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα καθώς και συμμετοχή σε Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης που θα λειτουργήσει στην ευρύτερη περιοχή. Ανάληψη πρωτοβουλιών κοινωνικής μέριμνας, πρόνοι ας και εν γένει υποστήριξης των ανθρώπινων ομάδων που έχουν ανάγκη από ειδική φροντίδα (άτομα τρίτης

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3271 ηλικίας, ΑΜΕΑ, βρέφη, ανύπαντρες μητέρες). Για την υλοποίηση του παραπάνω στόχου θα γίνεται χρήση των Προγραμμάτων Κοινωνικού Αποκλεισμού που χρημα τοδοτούνται από το Υπουργείο Εργασίας. Στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω στόχου είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ειδικό Κέντρο Υποστήριξης και Απασχό λησης των παραπάνω ανθρωπίνων ομάδων. Υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού καθώς και ανάπτυξη νέων εναλλακτικών αθλημάτων (πεζοπορία, οδοιπορία, κ.α). Για το σκοπό αυτό η επιχείρηση θα κάνει χρήση όλων των προγραμ μάτων, εθνικών ή κοινοτικών. Για την υλοποίηση των στόχων αυτών δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανά πτυξη Διαδημοτικής Συνεργασίας, τη δημιουργία και τη λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, κέντρων νεολαί ας, τη διοργάνωση και διεξαγωγή αθλητικών αγώνων και προγραμμάτων. Εφαρμογή προγραμμάτων για την προστασία, ανά πτυξη και διαχείριση του περιβάλλοντος καθώς και ανάληψη κάθε αναπτυξιακής και εκπαιδευτικής δρα στηριότητας για την αξιοποίηση φυσικών και άλλων πόρων της περιοχής. Ίδρυση και λειτουργία χώρου στάθμευσης, ο οποίος θα συμβάλλει: Στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας των οχημάτων που παρουσιάζεται αυξημένη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της άναρχης στάθμευσης. Στην αισθητική αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος, με τη δημιουρ γία πρασίνου, καλλωπιστικού φωτισμού, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κτλ. με απώτερο σκοπό την ανα βάθμιση της ευρύτερης περιοχής. Τέλος, η δημιουργία και η λειτουργία του χώρου στάθμευσης θα αποφέρει οικονομικό όφελος για το Δήμο. Αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προ στασία των φυσικών πόρων της περιοχής. Ανάληψη κάθε αναπτυξιακής και επενδυτικής δραστηριότητας για αξι οποίηση όλων των δυνατοτήτων και μεγιστοποίηση των ωφελειών από αυτές. Ανάληψη ολοκληρωμένων πρωτοβουλιών πολιτιστικής ανάπτυξης του Δήμου. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού αναλαμβάνονται συνεργασίες με τοπικούς, νο μαρχιακούς και εθνικούς φορείς καθώς και φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου κοινωνικού τομέα (θεατρι κές ομάδες, συγκροτήματα, μουσεία κ.α.) με απώτερο σκοπό την υλοποίηση εκδηλώσεων, συναυλιών, εκθέ σεων τέχνης καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που εντάσσεται στο χώρο του πολιτισμού και αποσκοπεί στην ψυχαγωγία και στην πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων της περιοχής. Ανάδειξη, αναβίωση, προβολή προώθηση και εν γένει η υποστήριξη όλων των τοπικών ηθών, εθίμων και πα ραδόσεων που σχετίζονται με την τοπική ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά και η περαιτέρω συνέχιση και ανάπτυξη τους. Ανάληψη ενημερωτικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με την υγεία, την ασφάλεια, την παιδεία, το περιβάλλον μέσα από την πρόσκληση προσωπικοτήτων από τον εκάστοτε χώρο. Στόχοι της κοινωφελούς επιχείρησης Δ.Ε.Π.Α.Π.Π. εί ναι: η ανάπτυξη της πολιτιστικής φυσιογνωμίας του Δή μου, η προβολή και προώθηση του τοπικού πολιτισμού, η πολιτιστική και ψυχαγωγική διαπαιδαγώγηση καθώς και η καλλιέργεια της αθλητικής παιδείας των δημοτών, μέσω υλοποίησης οργανωμένων επιμορφωτικών προ γραμμάτων σε θέματα πολιτισμού και αθλητισμού, η ανάδειξη και προστασία του πολιτιστικού, αρχαιο λογικού και φυσικού πλούτου της περιοχής του Δήμου Συμπολιτείας, η δημιουργία χώρων για την υλοποίηση των πολι τιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων καθώς και η δημιουργία θεάτρου και κινηματογράφου, η διάδοση και η ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας στους τομείς της μουσικής, χορού, κινηματογράφου και των άλλων οπτικοακουστικών μέσων καθώς και των εικαστικών τεχνών, η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών, η καλλιέργεια και η ενδυνάμωση της συλλογικής συ νείδησης, η στήριξη των θεσμών και η αναγέννηση των αξιών, η τόνωση της ενεργής συμμετοχής των δημοτών, η κοινωνική μέριμνα και φροντίδα των δημοτών και ιδιαίτερα των ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων του Δή μου, η αύξηση της επισκεψιμότητας του Δήμου, η ανάπτυξη, προβολή και προώθηση του πολιτιστικού, φυσικού και τουριστικού προϊόντος του Δήμου, η ενδυνάμωση των διαδημοτικών συνεργασιών τόσο με τους υπόλοιπους δήμους του Νομού Αχαΐας όσο και με τους δήμους της ευρύτερης περιοχής (Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου), η υποβολή και υλοποίηση δράσεων σχετικών με τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, το περιβάλλον και την πρό νοια συγχρηματοδοτούμενων από κοινοτικά / εθνικά προγράμματα, η ανάληψη ή η συμμετοχή κάθε άλλης πρωτοβου λίας ή δράσης που έχει σχέση με το αντικείμενο της επιχείρησης. Διάρκεια: Η διάρκεια της κοινωφελούς επιχείρησης ορίζεται για είκοσι (20) χρόνια από την δημοσίευση της προσαρμογής στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Έδρα της επιχείρησης: Πρώην Κοινοτικό γραφείο Δη μοτικού Διαμερίσματος Ροδοδάφνης. Κεφάλαιο: Το αρχικό κεφάλαιο της κοινωφελούς επι χείρησης (Δ.Ε.Π.Α.Π.Π. ) θα ανέρχεται στα Διοίκηση: Το Διοικητικό Συμβούλιο της κοινωφελούς επιχείρησης αποτελείται από εννέα (9) μέλη εκ των οποίων:(1) έξι (6) αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Συ μπολιτείας, ένας εκ των οποίων να προέρχεται από την μειοψηφία, (2} έναν (1) εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα της περιοχής, (3) δύο (2) μέλη να είναι δημότες που έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία ή σχέσεις σχετικά με το φυσικό αντικείμενο της επιχείρησης. Σε περίπτω ση που η επιχείρηση απασχολεί είκοσι, στη διοίκηση θα συμμετέχει ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων, υποδεικνυόμενος από την γενική συνέλευση αυτών, με μείωση ενός (1) δημότη, χωρίς τροποποίηση της συστα τικής της πράξης. Πόροι Χρηματοδότησης: 1. Ίδια κεφάλαια.

6 3272 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Επιχορηγήσεις προγραμμάτων από εθνικούς φορείς όπως Υπουργείο Εσωτερικών, Πολιτισμού, Παιδείας ή από την Περιφέρεια αλλά και προγράμματα διεθνούς εμβέλειας. 3. Χορηγίες διαφημίσεις. Διάλυση: Η Δημοτική Κοινωφελής επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της διάρκειας της με απόφα ση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της ΠΔΕ που δημο σιεύεται στην Εφημερίδα της Επίσης, η εν λόγω κοινωφελής επιχείρηση μπορεί να συγχωνευθεί με άλλες κοινωφελείς επιχειρήσεις του ίδιου Δήμου μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Από την δημοσίευση της απόφασης αυτής στο οικείο ΦΕΚ δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολο γισμό, ούτε στον προϋπολογισμό του Δήμου Συμπολι τείας. Πάτρα, 26 Ιανουαρίου 2009 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Γενικός Διευθυντής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΛΗΣ Αριθμ. 419 (6) Πλεονάζον προσωπικό της Επιχείρησης του Δήμου Χέρ σου με την επωνυμία: Δημοτική Κοινωφελής Επιχεί ρηση Χέρσου (ΔΗ.Κ.Ε.Χ.) και λήψη σχετικής απόφα σης με τις διατάξεις των άρθρων 263 και 269 του ν. 3463/2006. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΕΡΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ (Αριθμ. απόφ. 13/ ) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/Α / ) και ιδίως τα άρθρα 263 & Τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ.3 του ν. 3613/2007 (Φ.Ε.Κ. 263/Α / ). 3. Την περιπτ. η της παρ.3 του άρθρου 3 της υπ αριθμ /1984 υπουργικής απόφασης. 4. Την υπ αριθμ. 95/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χέρσου με την οποία έγινε η προσαρμογή της υφιστάμενης επιχείρησης του άρθρου 277 του π.δ. 410/ Την υπ αριθμ. 2/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης του Δήμου, με την επω νυμία «ΔΗ.Κ.Ε.Χ.», με την οποία παρέχεται η σχετική με το πλεονάζον προσωπικό γνώμη. 6. Την οικονομοτεχνική μελέτη σύμφωνα με την οποία προτείνεται η μείωση προσωπικού της επιχείρησης, αποφασίζει κατά απόλυτη πλειοψηφία: 1ο. Το κάτωθι προσωπικό της επιχείρησης του Δή μου Χέρσου με την επωνυμία «ΔΗ.Κ.Ε.Χ.», κρίνεται ως πλεονάζον: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ ΝΥΜΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΥΜΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΟΥΛΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗ ΨΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ Ι.Δ.Α.Χ και σήμερα Ι.Δ.Α.Χ Ι.Δ.Α.Χ Ι.Δ.Α.Χ ο. Το πλεονάζον προσωπικό της προσαρμοζόμενης επιχείρησης «ΔΗ.Κ.Ε.Χ.» ανεξαρτήτως ειδικότητας και χωρίς αίτησή του, με βάση τις υφιστάμενες ανάγκες του Δήμου Χέρσου, μεταφέρονται σε συνιστώμενες προσω ποπαγείς θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντίστοι χης ή παρεμφερούς ειδικότητας, ως εξής: Συνιστώνται οι εξής προσωρινές προσωποπαγείς θέ σεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Χέρσου: 1. Συνιστώνται δύο (2) προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ΔΕ1 Διοικητι κών Λογιστικών, στις οποίες εντάσσονται οι υπάλληλοι: ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΥΜΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 2. Συνιστώνται δύο (2) προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ΥΕ16 Βοηθητικό Προσωπικό, στις οποίες εντάσσονται οι υπάλληλοι: ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΥΛΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΘΩΜΑ Οι παραπάνω θέσε ις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Το παραπάνω προσωπικό διέπεται ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκά στοτε για το προσωπικό των Ο.Τ.Α., λαμβανομένης υπό ψη της προϋπηρεσίας τους. Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού επιβαρύνει το προϋπολογισμό του Δήμου Χέρσου από το 2009 και εφεξής και πιο συγκεκριμένα τον κωδικό και η εργοδοτική τους εισφορά τον κωδικό Σε όλους τους παραπάνω κωδικούς έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΤΑΡΑΣ

7

8 3274 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1296 3 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2605 23 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου... 1 Μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1548 5 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προ σωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19567 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1533 27 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της Εταιρείας «GREEN ESCAPE HOTEL A.E.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 629 25 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση της βεβαίω σης ασφαλιστικής ενημερότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2143 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της Δ6/Φ1/οικ. 8684/24.4.2007 (ΦΕΚ Β 694) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1724 27 Αυγούστου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. oικ. 60292/2158 Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2002 11 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της επιχορήγησης του ΙΚΥ για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 5 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 279 17 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2332 7 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πώληση Μετοχών Κυριότητος Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας»... 1 Αύξηση Τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4957 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 323 1 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση στην Προϊσταμένη του Γραφείου Διοικητι κής και Οικονομικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 932 18 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίη ση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1870 14 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της Εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΨΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1335 8 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσε ων για την εξειδίκευση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 9 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/13967/2631/50037/ 12 7 2006 απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχο ληθούν στη Βιβλιοθήκη της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιτοκίων εντόκων γραμματίων με ημε ρομηνία δημοπρασίας 9.1.2007... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1252 20 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση του π.δ. 1156/1981 «Περί οργάνων με τρήσεως και μεθόδων μετρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1809 1 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 665 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δή μων και Κοινοτήτων, για το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 383 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Διεθνούς Ενεργεια κής Πολιτικής... 1 Συγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15585 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1243 24 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση συχνοτήτων για τη λειτουργία του ραδιο φώνου της Βουλής των Ελλήνων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1671 18 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης και εκτέλεσης ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα