ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ"

Transcript

1 ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΟΤ ΣΗ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ω ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΟΝΣΟΣΗΣΑ» ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΑΤΡΙΓΟΤ ΛΔΤΚΟΘΔΑ Α.Μ. 187/04 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΤΡΙΓΗ ΑΒΒΑ 1

2 Τπεφθυνη δήλωςη : Βεβαιώνω ότι είμαι ςυγγραφζασ αυτισ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ και ότι κάκε βοικεια τθν οποία είχα για τθν προετοιμαςία τθσ, είναι πλιρωσ αναγνωριςμζνθ και αναφζρεται ςτθν πτυχιακι εργαςία. Επίςθσ ζχω αναφζρει τισ όποιεσ πθγζσ από τισ οποίεσ ζκανα χριςθ δεδομζνων, ιδεών ι λζξεων, είτε αυτζσ αναφζρονται ακριβώσ είτε παραφραςμζνεσ. Επίςθσ βεβαιώνω ότι αυτι θ πτυχιακι εργαςία προετοιμάςτθκε από εμζνα προςωπικά ειδικά για τισ απαιτιςεισ του προγράμματοσ ςπουδών του Σμιματοσ Εμπορίασ και Διαφιμιςθσ του Σ.Ε.Ι. Θεςςαλονίκθσ. Μαυρίδου Λευκοκζα 30/05/2010 2

3 Εσταριστίες: Θα ικελα να ευχαριςτιςω κερμά τον Product Manager τθσ φαρμακευτικισ εταιρείασ ΒΙΑΝΕΞ Μαλοφχο Χαράλαμπο, όπωσ και τον ειςθγθτι των εκπαιδευτικών ςθμειώςεων κ. Ευαγγελίδθ Αντώνιο οι οποίοι μου παραχώρθςαν ςθμαντικά ςτοιχεία τόςο για το ιςτορικό τθσ Εταιρείασ όςο και πλθροφορίεσ που αφοροφν τθν περιοχι ςτθν οποία εργάηομαι για τθ διεξαγωγι αυτισ τθσ εργαςίασ. Επίςθσ, το τμιμα marketing τθσ ΒΙΑΝΕΞ για ςτοιχεία που μου ζδωςαν και τον Γουηζα Αναςτάςιο για τθν αποςτολι ζντυπου υλικοφ. Σζλοσ, κα ικελα να ευχαριςτιςω τον κακθγθτι Μαυρίδθ άββα για τθν άριςτθ ςυνεργαςία ςτθν εποπτεία. 3

4 Ειςαγωγή Η φαρμακοβιομθχανία αποτελεί ζνα πολφ μεγάλο κλάδο, με τηίρουσ διςεκατομμυρίων δολαρίων ετθςίωσ. αγδαίεσ είναι οι εξελίξεισ που ςθμειϊνονται ςτθ διεκνι αγορά φαρμάκου, με βάςθ τθν προβλεπόμενθ άνοδο τθσ αγοράσ, τθν υψθλι τεχνολογία υγείασ, τθ διαφιμιςθ, το θλεκτρονικό εμπόριο, αλλά και τισ οικονομίεσ κλίμακασ που προωκοφνται μετά τισ μεγάλεσ ςυγχωνεφςεισ που παρατθρικθκαν ςτθν παγκόςμια φαρμακευτικι αγορά τθν τελευταία δεκαετία. Πλεσ οι φαρμακευτικζσ εταιρείεσ από τθ μικρότερθ ωσ τθ μεγαλφτερθ, είναι αφοςιωμζνεσ ςτθν ζρευνα και τθν ανάπτυξθ νζων ουςιϊν και φαρμάκων, με τθν ελπίδα ότι κα εφεφρουν κάτι καινοφριο και κα εξαλείψουν μία ακόμθ αςκζνεια. Το φάςμα των κεμάτων υγείασ που διαπραγματεφονται, επεξεργάηονται και εμβακφνουν είναι ευρφ και οι εργαηόμενοι ςε αυτζσ, ανζρχονται ςε εκατοντάδεσ χιλιάδεσ παγκοςμίωσ. Πλα αυτά, για το καλό τθσ ανκρωπότθτασ ι όπωσ λζνε οι ίδιοι: Για το καλό των ςυνανκρϊπων μασ. Φυςικά δεν είναι φιλανκρωπικά ιδρφματα. Επενδφουν όμωσ ζνα πολφ μεγάλο ποςοςτό των εςόδων τουσ ςτθν ζρευνα, κάτι που εμμζςωσ επιςτρζφει ςτον κόςμο. Ρολλζσ είναι οι εταιρείεσ που υπάρχουν ςτον κλάδο, άλλεσ μεγαλφτερεσ, άλλεσ μικρότερεσ, άλλεσ με μεγάλθ ιςτορία και άλλεσ με μικρότερθ. Πλεσ όμωσ ανεξαιρζτωσ ζχουν ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ και ςτθν επζκταςθ τθσ ζρευνασ φαρμακευτικϊν ουςιϊν. Η κάκε μία, με το γνωςτικό τθσ αντικείμενο, αλλά και με τθ ςτρατθγικι που χαράηει, προςπακεί να αφιςει το ςτίγμα τθσ διαμζςου των αιϊνων. Άλλωςτε, από τισ προβλζψεισ που ζγιναν από τθν IMS Health, ζπειτα από ανάλυςθ 234 χωρϊν, επιςθμαίνεται ότι θ φαρμακευτικι αγορά κα μεγαλϊνει με ετιςιο ρυκμό 8,4% ςτα επόμενα πζντε ζτθ. Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ εργαςίασ, αναλφςαμε τθ μεγαλφτερθ φαρμακευτικι εταιρεία ςτον ελλθνικό χϊρο, θ οποία μετρά πολλά χρόνια ιςτορίασ πίςω τθσ. Στθ ςυνζχεια αςχολοφμαςτε με τα κφρια χαρακτθριςτικά ενόσ ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ (singulair) για τθ κεραπεία του άςκματοσ. Ο ςκοπόσ τθσ εργαςίασ είναι να μασ παρουςιάςει τα ςτοιχεία του ςυγκεκριμζνου φαρμάκου ςτθν περιοχι τθσ Ημακίασ και ςτθ ςυνζχεια να προτείνουμε κάποιεσ δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ ςε ζνα εφλογο χρονικό διάςτθμα ζφεραν αποτελζςματα. Ραρακάτω κα δοφμε αναλυτικά, τθ φφςθ του προβλιματοσ, ςτατιςτικοφσ πίνακεσ με τα μερίδια αγοράσ και τισ πωλιςεισ, το ςχεδιαςμό των ενεργειϊν αλλά κα τα αποτελζςματα αυτισ τθσ διαδικαςίασ. Ελπίηουμε ότι διαβάηοντασ τθν παροφςα πτυχιακι εργαςία αρκετοί ιατρικοί επιςκζπτεσ που ζχουν προβλιματα με τισ περιοχζσ τουσ κα δουν με μια διαφορετικι προςζγγιςθ τουσ τομείσ τουσ και ίςωσ βοθκθκοφν με τισ ενζργειεσ που κάναμε και εμείσ. Στο τζλοσ τθσ εργαςίασ, παρακζτουμε και τα αποτελζςματα του ςχεδίου δράςθσ τα οποία είναι αρκετά ικανοποιθτικά. 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπεφκυνθ Διλωςθ..2 Ευχαριςτίεσ...3 Ειςαγωγι.. 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ραρουςίαςθ τθσ Εταιρείασ Ιςτορικι αναδρομι Η Σθμερινι εικόνα τθσ εταιρείασ Η οργάνωςθ μασ Διεκνείσ Συνεργαςίεσ Αποςτολι τθσ εταιρείασ Συςτιματα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ Λειτουργικι Αριςτεία Α Εργοςτάςιο Β Εργοςτάςιο Γ Εργοςτάςιο Δ Εργοςτάςιο Διοικθτικό Κτιριακό Συγκρότθμα 32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ραρουςίαςθ Φαρμάκου (singulair) Ονομαςία φαρμακευτικοφ προϊόντοσ Ροςοτικι και ποιοτικι ςφςταςθ Φαρμακοτεχνικι μορφι Κλινικά ςτοιχεία.36 5

6 2.4.1 κεραπευτικζσ Ενδείξεισ Δοςολογία και τρόποσ χοριγθςθσ Αντενδείξεισ Ιδιαίτερεσ προειδοποιιςεισ και ιδιαίτερεσ προφυλάξεισ κατά τθ χριςθ Αλλθλεπιδράςεισ με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλεσ μορφζσ αλλθλεπίδραςθσ Κφθςθ και γαλουχία Επίδραςθ ςτθν ικανότθτα οδιγθςθσ και χειριςμοφ μθχανθμάτων Ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ Υπερδοςολογία Φαρμακολογικζσ ιδιότθτεσ Φαρμακοδυναμικζσ ιδιότθτεσ Φαρμακοκινθτικζσ ιδιότθτεσ Φαρμακευτικά Στοιχεία Κατάλογοσ των εκδόχων Αςυμβατότθτεσ Διάρκεια ηωισ Ρροφυλάξεισ κατά τθ φφλαξθ του προϊόντοσ Φφςθ και ςυςτατικά του περιζκτθ Οδθγίεσ χριςθσ/ χειριςμοφ ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ ΑΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ (ΜΕΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 7/08/ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ανάπτυξθ Ρωλιςεων Ν. Ημακίασ Κατανομι Ιδρυμάτων περιοχισ Ανάλυςθ Ρωλιςεων IMS HELTH και ΟΣΦΕ Στρατθγικι τοποκζτθςθ.53 ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 61 ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ.63 7

8 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΣΜΗΕΩΝ I.M.S : Institute of Materials Science ΣY.ΦΑ : Συνεταιριςμόσ Φαρμάκων Μ..Α.Φ. : Μθ υνταγογραφοφμενα Φάρμακα I.S.O. : International Organization for Standardization E.F.Q.M. : European Foundation for Quality Management G. M. P.: Good manufacturing practice 8

9 Με τθν αντίλθψθ του πρωτοπόρου και με τθ ςυναίςκθςθ τθσ ευκφνθσ για τθν προςφορά τθσ ςτον τομζα τθσ Υγείασ, θ ΒΙΑΝΕΞ βρίςκεται ςιμερα ςτθν κορυφι τθσ Βιομθχανίασ Φαρμάκων ςτθν Ελλάδα. Με υπερθφάνεια για τθν ελλθνικι τθσ καταγωγι και με διάπλατουσ ορίηοντεσ που βλζπουν προσ όλο τον κόςμο, θ ΒΙΑΝΕΞ λειτουργεί δίνοντασ προτεραιότθτα ςτισ αξίεσ, από τθν επιχειρθματικι τθσ δραςτθριότθτα μζχρι τθν κοινωνικι τθσ διάςταςθ. 1 «Με ςτόχο να βρίςκεται πάντα ςτην κορυφή» 2 1 Η πθγι του φωτογραφικοφ υλικοφ είναι το αρχείο τθσ ΒΙΑΝΕΞ 2 Συνζντευξθ Ραφλου Γιαννακόπουλου (ΤΟ ΒΗΜΑ, Αφγουςτοσ 2005 ) 9

10 Κεφάλαιο 1 : Παρουςίαςη Εταιρείασ i 10

11 1.1 ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η αφετθρία τθσ ζμπνευςθσ για τθ δθμιουργία τθσ ΒΙΑΝΕΞ ιταν το 1924, όταν θ Βιομθχανία Φαρμάκων άρχιηε να αναπτφςςεται ςτθν Ελλάδα και τα πρϊτα ειςαγόμενα ιδιοςκευάςματα ζκαναν τθν εμφάνιςθ τουσ. Με διορατικότθτα τότε, αντιλαμβανόμενοσ ότι ο παραδοςιακόσ τρόποσ παραςκευισ φαρμάκων από τουσ ίδιουσ τουσ φαρμακοποιοφσ άλλαηε, ο Δθμιτριοσ Γιαννακόπουλοσ δθμιοφργθςε ςτθν Ακινα μια προςωπικι Εταιρεία διάκεςθσ φαρμακευτικϊν προϊόντων. Η Εταιρεία γνϊριςε τθν επιτυχία και θ δραςτθριότθτα τθσ ςυνεχίςτθκε με τθν ειςαγωγι φαρμάκων από τθσ ΗΡΑ και τθν Ευρϊπθ. Το 1951 ιδρφκθκε από τον Ραφλο Γιαννακόπουλο θ Ομόρρυκμθ Εταιρεία ΦΑΜΑΓΙΕΝ ΕΡΕ, τθσ οποίασ θ εμπορικι δραςτθριότθτα επεκτάκθκε γριγορα ςε ολόκλθρθ τθν Ελλάδα. Επί ςειρά ετϊν θ ΦΑΜΑΓΙΑΝ ιταν αντιπρόςωποσ μεγάλων διεκνϊν φαρμακευτικϊν εταιρειϊν. Το 1971 θ Εταιρεία μετατράπθκε ςε ανϊνυμθ και ζλαβε τθ ςθμερινι τθσ επωνυμία. 3 ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε 1924: Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ. Φαρμακείο και χονδρεμπόριο 1946: Ειςαγωγζσ 1951: Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ &ΤΙΟ 1960: ΦΑΡΜΑΓΙΑΝ ΕΠΕ. Ιδρφκθκε από Π. Γιαννακόπουλο 1971: ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 1977: Καταςκευι Α Εργοςταςίου (ςτείρα προϊόντα) 1983: Εξαγορά και ανακαταςκευι Βϋεργοςταςίου (ςτζρεεσ μορφζσ προϊόντων) 1985: Εξαγορά και ανακαταςκευι Γϋεργοςταςίου (λυόφιλα προϊόντα) 1995: ΒΙΑΝ Α.Ε. κυγατρικι εταιρεία λιανικισ πϊλθςθσ ΜΦ προϊόντων 1997: Εξαγορά και ανακαταςκευι των εγκαταςτάςεων παραγωγισ / διανομισ τθσ εταιρείασ HMR 1999: Εξαγορά και ανακαταςκευι Δϋεργοςταςίου (Κεφαλοςπορίνεσ) 3 ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.. "Παροσσίαση Εταιρείας ", σελ. 1-2 (στοιτεία ατό αρτείο της ΒΙΑΝΕΞ ) 11

12 τάδια τρατθγικισ Ανάπτυξθσ 1950: Σοπικόσ διανομζασ 1975 : Σοπικόσ διανομζασ & παραγωγόσ 1990 : Σοπικόσ διανομζασ & ευρωπαϊκόσ παραγωγόσ 2005 : Διεκνοποίθςθ (Εξαγωγι και παραγωγι για τρίτουσ) 1.2. Η θμερινι εικόνα τθσ εταιρείασ Δραςτθριότθτεσ τθσ ΒΙΑΝΕΞ Η ΒΙΑΝΕΞ παράγει ι ειςάγει, ςυςκευάηει, προωκεί και διανζμει ζνα μεγάλο αρικμό γνωςτϊν φαρμακευτικϊν ιδιοςκευαςμάτων που καλφπτουν όλεσ τισ κεραπευτικζσ κατθγορίεσ. Ο αρικμόσ αυτϊν των προϊόντων υπερβαίνει τα 200 ςιμερα. ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΟΤΜΕΝΑ Αντιυπερταςικά Τπολιπιδαιμικά Αντιςθπτικά Μ..Α.Φ. Αντιαςκματικά / Αλλ. Ρινίτιδα Αντιβιοτικά Εμβόλια Αντιïκά Δερματολογικά Γαςτρεντερολογικά Παράγωγα Αίματοσ Νευρολογικά / Ψυχιατρικά Οφκαλμολογικά Γλαφκωμα Αντιφλεγμονώδθ Ογκολογικά υμπλθρώματα Διατροφισ Αναλγθτικά ΜΗ ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΟΤΜΕΝΑ Αντιοςτεοπορωτικά 4 4 ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. οπ.π. σελ.3 12

13 Παροφςα Κατάςταςη ΟΓΚΟΣ ΡΑΑΓΩΓΗΣ : ΜΕΙΔΙΟ ΑΓΟΑΣ / ΕΛΛΑΔΑΣ : ΡΛΗΩΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΑΑΓΩΓΗΣ ΣΕ 4 ΕΓΟΣΤΑΣΙΑ 1025 ΥΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΡΗΕΣΙΕΣ (εγκρίςεων, marketing, προϊκθςθσ, διανομισ) 440 MARKETERS και ΡΩΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ ( διαδικαςίεσ ελζγχου, ISO ΠΩΛΗΕΙ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. (ςε εκατ. ) Μια υγιήσ πορεία ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. οπ.π. σελ.7 ΠΗΓΗ: Α.Δ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ MARKETING ΒΙΑΝΔΞ 13

14 ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΚΟΡΤΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ, ΠΗΓΗ: ΣΟ ΒΗΜΑ, 30 Αυγούστου

15 ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΚΟΡΤΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ, 2006 ΕΣΗΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (εκατ. Σεμάχια) factory A' factory B' factory C' factory D' ΠΗΓΗ: Α.Δ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ MARKETING ΒΙΑΝΔΞ 9 ΡΗΓΗ : ΤΟ ΒΗΜΑ, 12 Ιουνίου

16 1.3.Η ΟΡΓΑΝΩΗ ΜΑ 1.4. ΔΙΕΘΝΕΙ ΤΝΕΡΓΑΙΕ Σιμερα θ ΒΙΑΝΕΞ ςυνεργάηεται με ςθμαντικοφσ φαρμακευτικοφσ οίκουσ από τθν Ευρϊπθ, τισ Η.Ρ.Α. και τθν Ιαπωνία, με βάςθ ςυμφωνίεσ που διακρίνονται : Συμφωνίεσ παραγωγισ και χριςθσ ςιματοσ κατόπιν αδείασ, (license agreements) για προϊόντα που παραςκευάηει ι και ςυςκευάηει και διακζτει ςτθν ελλθνικι αγορά Συμφωνίεσ αποκλειςτικισ διανομισ ειςαγόμενων προϊόντων (distribution agreements) ςτθν ελλθνικι αγορά Συμφωνίεσ προμικειασ πρϊτων υλϊν (supply agreements) 11 Συμφωνίεσ παραγωγισ προϊόντων contract, manufacturing) 12 τρίτων κατ αποκοπι (facon, 10 ΠΗΓΗ: Α.Δ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ MARKETING ΒΙΑΝΔΞ 11 ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.. "Παροσσίαση Εταιρείας ", σελ. 20 (στοιτεία ατό αρτείο της ΒΙΑΝΕΞ 16

17 Συμφωνίεσ φυςικισ διανομισ προϊόντων τρίτων κατ αποκοπι (physical distribution agreements), που αφοροφν μόνο τθ διανομι προϊόντων ΤΝΕΡΓΑΙΕ MERCK Co TAKEDA CHEMICAL IND. SANOFI PASTEUR MSD ASTELAS LILLY ABBOTT LABORATORIES GLAXO SMITH KLINE BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMACIA MERCK LIPHA SIGMA TAU ROVI SANOFI AVENTIS BOEHRINGER INGELHEIM PHARMACHEMIE KYOWA HAKKO NIPPON KAYAKU LFB ALFA WASSERMANN FIDIA LEO HISAMITSU 1.5.ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ Η δθμιουργία προςτικζμενθσ αξίασ για κάκε ομάδα ατόμων που ςυςχετίηεται με τθν εταιρεία (π.χ. μζτοχοι, ςυνεργαηόμενεσ εταιρείεσ, προςωπικό, πελάτεσ, αςκενείσ / ιατρικι κοινότθτα) ΠΟΙΟΣΗΣΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ 13 ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.. "Παροσσίαση Εταιρείας ", σελ. 20 (στοιτεία ατό αρτείο της ΒΙΑΝΕΞ ) 17

18 Η ςυνεχισ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των προϊόντων και των 14 υπθρεςιϊν μασ, κακϊσ και θ διαρκισ ευαιςκθςία και υπευκυνότθτα προσ τθν κοινωνία και το ΠΕΛΑΣΕ Η ενίςχυςθ του προςανατολιςμοφ τθσ εταιρείασ προσ τον πελάτθ και θ αφξθςθ τθσ ικανοποίθςθσ των πελατϊν μασ. Οι Αξίεσ τησ ΒΙΑΝΕΞ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Η Φαρμακοβιομθχανία πρζπει να υποτάςςει τουσ οικονομικοφσ ςτόχουσ ςτθ βαςικι τθσ προτεραιότθτα που είναι θ φροντίδα για τον αςκενι. ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΟΤ ΜΑ Η Συνεργαςία με τουσ πελάτεσ μασ και τουσ ςυνεργάτεσ μασ πρζπει να βαςίηεται ςτθν ειλικρίνεια και το αμοιβαίο όφελοσ. ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Το ςφςτθμα ποιότθτασ δεν είναι απλϊσ ζνα ςφςτθμα διοίκθςθσ αλλά ζνα ςφςτθμα φιλοςοφίασ και αρχϊν που πρζπει να διζπει όλεσ τισ λειτουργίεσ τθσ εταιρείασ και να το ζχουν ενςτερνιςτεί όλοι οι εργαηόμενοι ανεξαρτιτωσ επιπζδου και κζςεωσ. ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΟΤ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ Η προςωπικι βελτίωςθ του ατόμου (εργαηομζνου) επιφζρει τθν πρόοδο του ςυνόλου (εταιρείασ). ΠΛΗΡΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ ΠΡΟ ΣΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΧΕΣΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Η χρθςτι και θκικι επιχειρθςιακι πρακτικι πρζπει να διαςφαλίηεται πζρα από τθν πιςτι εφαρμογι των νόμων και των διατάξεων εςωτερικοφσ κϊδικεσ δεοντολογίασ, διαδικαςίεσ και κυρίωσ από τθν εςωτερικι κουλτοφρα που είναι προϊόν πολυετοφσ επιχειρθςιακισ 14 ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.. "Παροσσίαση Εταιρείας ", σελ. 21 (στοιτεία ατό αρτείο της ΒΙΑΝΕΞ ) 18

19 λειτουργίασ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΝΩΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ Η ςυςςωρευμζνθ γνϊςθ και θ δθμιουργικότθτα αποτελοφν τουσ βαςικοφσ πόρουσ τθσ επιχείρθςθσ, οι οποίοι επιφζρουν καινοτομία και υποβοθκοφν τθ βελτίωςθ και τον εκςυγχρονιςμό. ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ Κάκε πολιτικι τθσ εταιρείασ πρζπει να ςυνυπολογίηει τθν κοινωνικι διάςταςθ και τθν περιβαλλοντικι προςταςία. ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΟΝ ΠΕΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟ ΣΟΧΟ ΙΑΣΡΟΙ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ και ΙΔΙΩΣΙΚΕ ΚΛΙΝΙΚΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ ΑΦΑΛΙΣΙΚΑ ΣΑΜΕΙΑ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ / ΜΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.. "Παροσσίαση Εταιρείας ", σελ. 21 (στοιτεία ατό αρτείο της ΒΙΑΝΕΞ) 19

20 ΣΟΠΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΙΑΝΕΞ 1.6. ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΑΡΙΣΕΙΑ φςτημα διαςφάλιςησ ποιότητασ Η ποιότθτα είναι ςθμαντικό ςτοιχείο τθσ αποςτολισ τθσ ΒΙΑΝΕΞ. 20

21 Το Σφςτθμα Ροιότθτασ διαςφαλίηεται από Ριςτοποίθςθ ISO (όλεσ οι εγκαταςτάςεισ ζχουν πιςτοποίθςθ ) Επικεωριςεισ και ελζγχουσ από περιςςότερεσ των 20 διεκνϊν ερευνθτικϊν εταιρειϊν και ςυνεργαςιϊν Επικεωριςεισ και ελζγχουσ από τισ αρμόδιεσ κρατικζσ αρχζσ 4. Εςωτερικζσ Επικεωριςεισ. Το Σφςτθμα Ροιότθτασ περιλαμβάνει 1. Ροιότθτα Ρροϊόντων (παραγωγι, ςυςκευαςία, ανάπτυξθ) 2. Ροιότθτα Υπθρεςιϊν (διανομι, αποκικευςθ, μάρκετινγκ, πωλιςεισ). Πιςτοποιήςεισ Ποιότητασ ISO 9001 όλεσ οι εταιρικζσ δραςτθριότθτεσ και εγκαταςτάςεισ ζχουν λάβει πιςτοποίθςθ ποιότθτασ επιχειρθματικισ αριςτείασ. Για όλα τα εργοςτάςια, τμιματα marketing πωλιςεων και διανομι GMP Από τον ΕΟΦ και τισ Ευρωπαϊκζσ υκμιςτικζσ Αρχζσ ISO Για τισ ιατρικζσ ςυςκευζσ EFQM Μοντζλο επιχειρθματικισ αριςτείασ Η πθγι του φωτογραφικοφ υλικοφ είναι το αρχείο τθσ ΒΙΑΝΕΞ 17 ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.. "Παροσσίαση Εταιρείας ", σελ. 22 (στοιτεία ατό αρτείο της ΒΙΑΝΕΞ) 19 ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.. "Παροσσίαση Εταιρείας ", σελ. 23 (στοιτεία ατό αρτείο της ΒΙΑΝΕΞ) 21

22 THE 1994 BUSINESS OF THE YEAR AWARD ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ 1996 : ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΕΒΕΑ Η πθγι του φωτογραφικοφ υλικοφ είναι το αρχείο τθσ ΒΙΑΝΕΞ 21 ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.. "Παροσσίαση Εταιρείας ", σελ. 24 (στοιτεία ατό αρτείο της ΒΙΑΝΕΞ) 22

23 1998: Α ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ : ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΙΑ ΕΕΔΕ/EFQM Επιχειρθματικισ αριςτείασ / Ολικισ Ροιότθτασ ζχει εφαρμοςτεί τα τελευταία χρόνια και ζχει πιςτοποιθκεί από το EFQM/ΕΕΔΕ για όλο τον όμιλο των επιχειριςεων τθσ -EFQM Committed to Excellence, Μάρτιοσ Η πθγι του φωτογραφικοφ υλικοφ είναι το αρχείο τθσ ΒΙΑΝΕΞ 23

24 2004: ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ECO Q : ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ EBEA 23 Η πθγι του φωτογραφικοφ υλικοφ είναι το αρχείο τθσ ΒΙΑΝΕΞ 24 ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.. "Παροσσίαση Εταιρείας ", σελ. 25 (στοιτεία ατό αρτείο της ΒΙΑΝΕΞ) 24

25 υνεχείσ Ανανεϊςεισ υνεργαςίασ με MSD 2526 Λειτουργική Αριςτεία o Σφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ o Ευζλικτθ οργανωτικι δομι o Καινοτομικζσ λειτουργικζσ μζκοδοι o Αποκεντρωτικόσ & ςυμμετοχικόσ τρόποσ διαχείριςθσ και λιψθσ αποφάςεων o Ολοκλθρωμζνεσ πολιτικζσ & διαδικαςίεσ o Χρθςιμοποίθςθ των νεότερων τεχνολογιϊν o Συνεχισ εκπαίδευςθ & ανάπτυξθ των ανκρϊπινων πόρων, με ςτόχο τθ δθμιουργία προςωπικοφ υψθλοφ επιπζδου. 25 Η πθγι του φωτογραφικοφ υλικοφ είναι το αρχείο τθσ ΒΙΑΝΕΞ 25 ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.. "Παροσσίαση Εταιρείας ", σελ. 26 (στοιτεία ατό αρτείο της ΒΙΑΝΕΞ) 26 ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.. "Παροσσίαση Εταιρείας ", σελ. 26(στοιτεία ατό αρτείο της ΒΙΑΝΕΞ) 25

26 o Άριςτεσ ςυνκικεσ εργαςίασ ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΟΠΟΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΣΡΙΣΟΤ υνολικόσ όγκοσ : 82,4 εκατομμφρια τεμάχια φςτθμα Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ ISO Εξειδικευμζνα Εργοςτάςια Α. τείρα Β. τερεά Γ. τείρα Λυόφιλα Δ. Κεφαλοςπορίνεσ Παραγωγι για τισ Ευρωπαϊκζσ Αγορζσ 27 Η πθγι του φωτογραφικοφ υλικοφ είναι το αρχείο τθσ ΒΙΑΝΕΞ 26

27 1.7. Α ΕΡΓΟΣΑΙΟ Το εργοςτάςιο αυτό είναι το πρϊτο που μελετικθκε και κτίςτθκε από τθ ΒΙΑΝΕΞ, εφαρμόηοντασ τθν πιο προθγμζνθ τεχνογνωςία από τθν Ιαπωνία. -οικοπεδικι ζκταςθ : τ.μ -κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ : 8.000τ.μ Η καταςκευι του Α εργοςταςίου, ςτο 12 ο χλμ τθσ Εκνικισ Οδοφ Ακθνϊν Λαμίασ άρχιςε το 1975 και θ λειτουργία του ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ του Εφαρμόηει από το 1993 το Σφςτθμα Ροιότθτασ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9000, που εγγυάται τθν αξιοπιςτία διαδικαςιϊν και παραγόμενων προϊόντων. Ρεριλαμβάνει παραγωγικοφσ χϊρουσ με 5 κζντρα παραγωγισ ωσ εξισ : Α. Στείρα Στερεά Ενζςιμα Β. Στείρα Υγρά Ενζςιμα ςε φφςιγγεσ και φιαλίδια Γ. Κολλφρια ςε γυάλινα ι πλαςτικά φιαλίδια Δ. Υγρά προϊόντα Ε. Ημιςτζρεα προϊόντα 28 Οι γραμμζσ παραγωγισ είναι αυτοματοποιθμζνεσ, ενϊ οι γραμμζσ παραςκευισ των ενζςιμων προϊόντων ζχουν εγκαταςτακεί ςε αυτοτελείσ ςτείρουσ χϊρουσ υψθλϊν προδιαγραφϊν, όπου ολοκλθρϊνεται θ παραγωγικι διαδικαςία. Οι χϊροι αυτοί εξυπθρετοφνται από μία ςειρά κλιβάνων τελευταίου τφπου, με πλιρθ ςυςτιματα ελζγχου και καταγραφισ. 29 Τμιμα ςυςκευαςίασ με 6 αυτόματεσ και ανεξάρτθτεσ γραμμζσ ςυςκευαςίασ, οι οποίεσ ελαχιςτοποιοφν το κόςτοσ ςυςκευαςίασ και διαςφαλίηουν πλιρωσ το τελικό προϊόν. Τμιμα Ροιοτικοφ Ελζγχου με πλιρθ εξοπλιςμζνα εργαςτιρια (χθμικό, μικροβιολογικό και βιολογικό) Αποκθκευτικοί χϊροι διαρρυκμιςμζνοι ειδικά για αςφαλι αποκικευςθ πρϊτων υλϊν, υλικϊν ςυςκευαςίασ και ζτοιμων προϊόντων. Γραφεία ςτα οποία ςτεγάηονται Διοικθτικζσ Υπθρεςίεσ, το Λογιςτιριο τθσ εταιρείασ κακϊσ και το τμιμα Συντιρθςθσ του Εργοςταςίου. 28 ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.. "Παροσσίαση Εταιρείας ", σελ. 27(στοιτεία ατό αρτείο της ΒΙΑΝΕΞ) 29 Η πθγι του φωτογραφικοφ υλικοφ είναι το αρχείο τθσ ΒΙΑΝΕΞ 27

28 1.8. Β ΕΡΓΟΣΑΙΟ Η ΒΙΑΝΕΞ το 1983 αγόραςε το δεφτερο εργοςτάςιο τθσ (Β ) που βρίςκεται ςτο 15 ο χλμ τθσ Λεωφόρου Μαρακϊνα ςτθν Ραλλινθ, από το Διεκνι Φαρμακευτικό Πμιλο STERLING-WINTHROP. -οικοπεδικι ζκταςθ : τ.μ. 30 -κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ :4900 τ.μ. Η επζκταςθ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων (διπλαςιαςμόσ των παραγωγικϊν χϊρων) και θ ανανζωςθ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, το κατζςτθςαν μοναδικό ςτθν Ελλάδα από πλευράσ αυτοματιςμϊν και θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων. Το Β εργοςτάςιο εξειδικεφεται ςτθν παραγωγι διςκίων και καψουλϊν και απαρτίηεται από 3 μεγάλα ςυνδεδεμζνα κτιριακά ςυγκροτιματα που ςτεγάηουν : Ραραγωγικοφσ χϊρουσ με αυτόματεσ γραμμζσ παραγωγισ, ελεγχόμενεσ με θλεκτρονικά ςυςτιματα. Εργαςτιρια ποιοτικοφ ελζγχου που διακζτουν υπερςφγχρονα θλεκτρονικά όργανα. Γραφεία διοικθτικϊν υπθρεςιϊν Αποκθκευτικοφσ χϊρουσ για πρϊτεσ φλεσ, υλικά ςυςκευαςίασ και ζτοιμα προϊόντα Βοθκθτικοφσ χϊρουσ για τθν καλφτερθ υποςτιριξθ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ αλλά και για τθν εξυπθρζτθςθ των εργαηομζνων. 30 Η πθγι του φωτογραφικοφ υλικοφ είναι το αρχείο τθσ ΒΙΑΝΕΞ 28

29 Το ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ που εφαρμόηεται ςιμερα ςτο Β εργοςτάςιο, εγγυάται τθν απαράμιλλθ αξιοπιςτία των παραγόμενων προϊόντων, ενϊ θ υποδομι και το άριςτα εκπαιδευμζνο προςωπικό εξαςφαλίηουν υψθλι παραγωγικότθτα Γ ΕΡΓΟΣΑΙΟ Το εργοςτάςιο αγοράςτθκε το 1985 από τθν εταιρεία Upjohn. Μετά από ριηικι ανακαίνιςθ και ανακαταςκευι εγκαταςτάκθκε θ πρϊτθ γραμμι παραγωγισ λυοφίλων προϊόντων με λυοφιλοποιθτι 9τμ. Κατά τθ διάρκεια των ετϊν που πζραςαν μετά από αλλεπάλλθλεσ ανακαινίςεισ και επεκτάςεισ το εργοςτάςιο ςιμερα διακζτει 5 λυοφιλοποιθτζσ ςυνολικισ επιφάνειασ 110 τ.μ. Απαρτίηεται από ςυνδεδεμζνα ςυγκροτιματα και ςιμερα βρίςκεται υπό ανζγερςθ μια νζα πτζρυγα 1200 τ.μ. Το 90% τθσ παραγωγικισ δυνατότθτασ του Γ εργοςταςίου αφιερϊνεται ςτθν παραγωγι λυόφιλων ενεςίμων προϊόντων τα οποία εξάγονται ςε χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ. Επίςθσ, το Γ εργοςτάςιο είναι βαςικόσ προμθκευτισ των νοςοκομείων τθσ χϊρασ μασ ςε λυόφιλα προϊόντα, πολλά από τα οποία ανικουν ςτθν κατθγορία των life savers. Το Γ εργοςτάςιο κεωρείται από τισ μεγαλφτερεσ και ςφγχρονεσ μονάδεσ παραγωγισ λυοφίλων ενεςίμων ςτθν Ευρϊπθ. Η ςυνολικι παραγωγικι δυνατότθτα ςε λυόφιλα προϊόντα είναι φιαλίδια ετθςίωσ. Ραράγονται ςε δφο υπερςφγχρονεσ γραμμζσ μεγάλθσ δυναμικότθτασ, ςτισ οποίεσ εφαρμόηονται εξαιρετικά αυςτθρζσ διαδικαςίεσ παραγωγισ από ζνα άριςτα εκπαιδευμζνο προςωπικό. Σε μία ςυνολικι επιφάνεια τ.μ, το Γ εργοςτάςιο περιλαμβάνει τισ παρακάτω γραμμζσ παραγωγισ: 31 Η πθγι του φωτογραφικοφ υλικοφ είναι το αρχείο τθσ ΒΙΑΝΕΞ 32 ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.. "Παροσσίαση Εταιρείας ", σελ. 28(στοιτεία ατό αρτείο της ΒΙΑΝΕΞ) 29

30 -Στείρα ενζςιμα προϊόντα (λυόφιλα, διαλφματα, εναιωριματα) -πθκτϊματα -μθ ςτείρα υγρά Ακόμα, ςτθ μονάδα αυτι ςτεγάηονται: Εργαςτιριο ποιοτικοφ ελζγχου (χθμικό, βιολογικό, μικροβιολογικό) Εργαςτιριο ζρευνασ και ανάπτυξθσ, όπου βρίςκονται ςε εξζλιξθ ερευνθτικά προγράμματα για λυοφιλοποίθςθ και νζα προϊόντα 33 Αποκθκευτικοί χϊροι 34 Βοθκθτικζσ εγκαταςτάςεισ Ανεξάρτθτοσ ςτακμόσ παραγωγισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ. Το Γ εργοςτάςιο κεωρείται από τισ πιο ςφγχρονεσ μονάδεσ παραγωγισ λυόφιλων προϊόντων ςτθν Ευρϊπθ. 33 ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.. "Παροσσίαση Εταιρείας ", σελ. 30(στοιτεία ατό αρτείο της ΒΙΑΝΕΞ) 34 ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.. "Παροσσίαση Εταιρείας ", σελ. 35(στοιτεία ατό αρτείο της ΒΙΑΝΕΞ) 30

31 1.10 Δ ΕΡΓΟΣΑΙΟ Το Δ εργοςτάςιο τθσ ΒΙΑΝΕΞ βρίςκεται ςτο Οικοδομικό τετράγωνο 39 ςτθ Βιομθχανικι Ρεριοχι Ρατρϊν και αποκτικθκε το 1999 από το ΙΦΕΤ (Ινςτιτοφτο Φαρμακευτικισ Ζρευνασ και Τεχνολογίασ) προχωρϊντασ ςε πλιρθ ανακαίνιςθ. Η απόκτθςθ του ζγινε ςε εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ απόφαςθσ τθσ ΒΙΑΝΕΞ ν προςαρμοςτεί ςτουσ κανόνεσ καλισ παραςκευισ (GMPs) που εκδόκθκαν από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ενςωματϊκθκαν ςτθν ελλθνικι νομοκεςία το 1993, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ τα αντιβιοτικά πρζπει να παραςκευάηονται ςε ανεξάρτθτθ μονάδα παραγωγισ. 35 -οικοπεδικι ζκταςθ :19700 τ.μ -κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ :7700 τ.μ Στο εργοςτάςιο Δ παραςκευάηονται και ςυςκευάηονται τόςο για τθν Ελλθνικι όςο και για τθν Ευρωπαϊκι αγορά τα ακόλουκα προϊόντα: -Ξθρά ενζςιμα -Ξθρά ςιρόπια -Κάψουλεσ -Διςκία Οι δραςτικζσ ουςίεσ που αποτελοφν τθ βάςθ των προϊόντων είναι όλεσ οι κεφαλοςπορίνεσ 1 θσ, 2 θσ, 3 θσ και 4 θσ γενεάσ. Οι εγκαταςτάςεισ του Δ εργοςταςίου περιλαμβάνουν: Γραμμζσ παραγωγισ μόνο για κεφαλοςπορινοφχα ςκευάςματα ςε ξθρι, ενζςιμθ μορφι και ςε ςτερεζσ μορφζσ για τθ λιψθ από το ςτόμα Εργαςτιρια ποιοτικοφ ελζγχου Γραφεία διοικθτικϊν υπθρεςιϊν Αποκθκευτικοφσ χϊρουσ Κτίριο θλεκτρομθχανολογικισ υποςτιριξθσ Η πθγι του φωτογραφικοφ υλικοφ είναι το αρχείο τθσ ΒΙΑΝΕΞ 31

32 1.11 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΚΣΙΡΙΑΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ Για τθν αποτελεςματικότερθ λειτουργία τθσ, θ ΒΙΑΝΕΞ ςυγκζντρωςε όλεσ τισ κεντρικζσ Διοικθτικζσ και Οικονομικζσ υπθρεςίεσ τθσ κακϊσ και τι κεντρικζσ αποκικεσ τθσ ςτο ίδιο κτιριακό ςυγκρότθμα. Αυτό αγοράςτθκε από τθν εταιρεία HOECHST HELLAS το 1997 και μεταςκευάςτθκε πλιρωσ για να εξυπθρετιςει τισ ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ τθσ ΒΙΑΝΕΞ. Στο ςυγκρότθμα ςτεγάηονται Γραφεία Κεντρικισ Διοίκθςθσ, ςε τριϊροφο κτίριο ςυνολικισ επιφάνειασ τ.μ Εκπαιδευτικό Κζντρο, ςε ιςόγειο κτίςμα 600 τ.μ. με κεντρικι αίκουςα χωρθτικότθτασ 150 ατόμων που διακζτει ςφγχρονο εξοπλιςμό για τθ διεξαγωγι ςεμιναρίων, παρουςιάςεων, ςυνεδρίων κλπ. 37 Βοθκθτικοί χϊροι, ςε ιςόγεια κτίςματα ςυνολικοφ εμβαδοφ 350 τ.μ. όπου βρίςκεται το ιατρείο και ο βοθκθτικόσ εξοπλιςμόσ, όπωσ μεταςχθματιςτζσ 37 Η πθγι του φωτογραφικοφ υλικοφ είναι το αρχείο τθσ ΒΙΑΝΕΞ 32

33 τάςθσ, γεννιτρια και διανομείσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, λζβθτεσ κεντρικισ κζρμανςθσ, κλπ. Νζοι χϊροι αποκθκϊν και γραφείων, ςυνολικοφ εμβαδοφ τ.μ., ςτον πρϊθν εργοςταςιακό χϊρο ο οποίοσ αναδιαμορφϊκθκε πλιρωσ. ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ Κζντρο διανομισ τελικϊν προϊόντων, ςε ιςόγειο κτίςμα ςυνολικοφ εμβαδοφ τ.μ. ςτεγάηει τθν κεντρικι αποκικθ τθσ εταιρείασ θ οποία υποςτθρίηει τθ διανομι των προϊόντων τθσ ΒΙΑΝΕΞ. 33

34 Κεφάλαιο 2 : Παρουςίαςη Φαρμάκου 34

35 SINGULAIR 8 SINGULAIR SPC ΦΑΜΑΚΟΥ, ΕΟΦ 39 Η πθγι του φωτογραφικοφ υλικοφ είναι το αρχείο τθσ ΒΙΑΝΕΞ 35

36 Περίληψη των χαρακτηριςτικϊν του προϊόντοσ ΟΝΟΜΑΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ : SINGULAIR 1. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΣΑΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ επικαλυμμζνο με λεπτό υμζνιο διςκίο montelukast 10mg το οποίο είναι ιςοδφναμο με 10mg μαςώμενο διςκίο περιζχει montelukast sodium το οποίο είναι ιςοδφναμο με 5 mg montelukast μαςώμενο διςκίο περιζχει montelukast sodium το οποίο είναι ιςοδφναμο με 4 montelukast mg 2. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Επικαλυμμζνο με λεπτό υμζνιο διςκίο 10 mg, μαςώμενο διςκίο 4mg, 5mg 3. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 3.1. ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙ Το singulair ενδείκνυται για τθ κεραπεία του άςκματοσ ςαν ςυμπλθρωματικι κεραπεία για τουσ αςκενείσ με ιπιο ζωσ μζτριο επιμζνον άςκμα οι οποίοι δεν ελζγχονται επαρκϊσ με τα ειςπνεόμενα κορτικοςτεροειδι και ςτουσ οποίουσ θ χριςθ β-αγωνιςτϊν βραχείασ δράςθσ «όταν χρειάηεται» παρζχει ανεπαρκι κλινικό ζλεγχο του άςκματοσ. Σε αυτοφσ τουσ αςκματικοφσ αςκενείσ, το singulair μπορεί να παρζχει επίςθσ ανακοφφιςθ των ςυμπτωμάτων τθσ εποχικισ αλλεργικισ ρινίτιδασ. 40 Το singulair επίςθσ ενδείκνυται για τθν προφφλαξθ από άςκμα ςτο οποίο ο επικρατζςτεροσ παράγοντασ είναι βρογχόςπαςμοσ προκαλοφμενοσ από άςκθςθ. 40 SPC ΦΑΜΑΚΟΥ, ΕΟΦ 36

37 3.2. ΔΟΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΧΟΡΗΓΗΗ Η παιδιατρικι δοςολογία για αςκενείσ θλικίασ 2-5 ετϊν είναι ζνα μαςϊμενο διςκίο 4 mg θμερθςίωσ που λαμβάνεται το βράδυ πριν τθν κατάκλιςθ. Σε ςχζςθ με το γεφμα το singulair πρζπει να λαμβάνεται είτε μια ϊρα προ του φαγθτοφ ι δφο ϊρεσ μετά. Η παιδιατρικι δοςολογία για αςκενείσ 6-14 ετϊν είναι ζνα μαςϊμενο διςκίο 5 mg θμερθςίωσ που λαμβάνεται το βράδυ. Η δοςολογία ςε ενιλικεσ θλικίασ 15 ετϊν και άνω με άςκμα ι με άςκμα και ταυτόχρονα εποχικι αλλεργικι ρινίτιδα είναι ζνα διςκίο 10mg θμερθςίωσ το βράδυ. Γενικζσ ςυςτάςεισ : το κεραπευτικό αποτζλεςμα του singulair ςτον ζλεγχο των παραμζτρων του άςκματοσ, εμφανίηεται εντόσ μίασ θμζρασ. Ρρζπει να ςυνιςτάται ςτουσ αςκενείσ να ςυνεχίηουν τθ χοριγθςθ singulair ακόμθ και αν το άςκμα τουσ είναι υπό ζλεγχο κακϊσ και ςτισ περιόδουσ ζξαρςθσ του. Δεν είναι απαραίτθτθ θ προςαρμογι τθσ δοςολογίασ για αςκενείσ με νεφρικι ανεπάρκεια ι αςκενείσ με ιπιου ζωσ μζτριου βακμοφ θπατικι δυςλειτουργία. Δεν υπάρχουν ςτοιχεία για αςκενείσ με ςοβαρι θπατικι δυςλειτουργία. Η δοςολογία είναι θ ίδια για άνδρεσ και γυναίκεσ αςκενείσ. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ SINGULAIR Ε ΧΕΗ ΜΕ ΑΛΛΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΘΜΑ Το singulair μπορεί να προςτεκεί ςτθν ιδθ υπάρχουςα κεραπευτικι αγωγι του αςκενοφσ. Το singulair δεν πρζπει να χορθγείται ταυτόχρονα με άλλα προϊόντα που περιζχουν τθν ίδια δραςτικι το montelukast. Αγωγι με β-αγωνιςτζσ: το singulair μπορεί να προςτεκεί ςτθ κεραπευτικι αγωγι αςκενϊν των οποίων το άςκμα δεν ελζγχεται επαρκϊσ με τθ χριςθ βραχείασ διάρκειασ δράςθσ β-αγωνιςτι «όταν χρειάηεται». Πταν επιτευχκεί ςαφισ κλινικι ανταπόκριςθ (ςυνικωσ μετά τθν πρϊτθ δόςθ), ο αςκενισ μπορεί να μειϊςει τθ δόςθ του β-αγωνιςτι βραχείασ δράςθσ που χρθςιμοποιείται «όταν χρειάηεται». Ειςπνεόμενα κορτικοςτεροειδι: θ αγωγι με singulair μπορεί να χρθςιμοποιθκεί επιπρόςκετα ςε αςκενείσ όταν άλλα φάρμακα όπωσ ειςπνεόμενα κορτικοςτεροειδι παρζχουν ανεπαρκι κλινικό ζλεγχο. Το singulair δεν πρζπει να υποκαταςτιςει ειςπνεόμενα κορτικοςτεροειδι. 41 Ιδιαίτερεσ προειδοποιιςεισ και ιδιαίτερεσ προφυλάξεισ κατά τθ χριςθ Διςκία 10 mg είναι διακζςιμα για άτομα θλικίασ 15 ετϊν και άνω Μαςϊμενα διςκία 5 mg είναι διακζςιμα για παιδιατρικοφσ αςκενείσ 6 ζωσ 14 ετϊν. Μαςϊμενα διςκία 4 mg είναι διακζςιμα για παιδιατρικοφσ αςκενείσ 2 ζωσ 5 ετϊν. 41 SPC ΦΑΜΑΚΟΥ, ΕΟΦ 37

38 3.3. ΑΝΣΕΝΔΕΙΞΕΙ Υπερευαιςκθςία ςτθ δραςτικι ουςία ι ςε κάποιο από τα ζκδοχα ΙΔΙΑΙΣΕΡΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΣΕΡΕ ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ ΚΑΣΑ ΣΗ ΧΡΗΗ Οι αςκενείσ κα πρζπει να είναι ενθμερωμζνοι ϊςτε να μθ χρθςιμοποιοφν ποτζ διςκία montelukast από το ςτόμα για τθν αντιμετϊπιςθ κρίςθσ άςκματοσ αλλά να ζχουν διακζςιμα τα ςυνικθ κατάλλθλα φάρμακα που κα τουσ βοθκιςουν άμεςα ςε αυτιν τθν περίπτωςθ. Εάν εμφανιςκεί κρίςθ άςκματοσ, ζνασ βραχείασ δράςθσ β-αγωνιςτι πρζπει να χρθςιμοποιθκεί. Οι αςκενείσ πρζπει να αναηθτιςουν τθ ςυμβουλι του γιατροφ τουσ το νωρίτερο δυνατόν εάν χρειαςκοφν περιςςότερεσ από τισ ςυνικεισ ειςπνοζσ β- αγωνιςτι βραχείασ δράςθσ. Το montelukast δεν πρζπει να υποκαταςτιςει ειςπνεόμενα ι από του ςτόματοσ χορθγοφμενα κορτικοςτεροειδι. Δεν υπάρχουν δεδομζνα που να υποδεικνφουν ότι και τα από του ςτόματοσ χορθγοφμενα κορτικοςτεροειδι μποροφν να μειωκοφν όταν χορθγείται ταυτόχρονα montelukast. Σε ςπάνιεσ περιπτϊςεισ, αςκενείσ ςε κεραπεία με αντιαςκματικοφσ παράγοντεσ ςυμπεριλαμβανομζνου του montelukast, είναι δυνατόν να εμφανίςουν ςυςτθματικι θωςινοφιλία, θ οποία μερικζσ φορζσ εμφανίηεται με τα κλινικά ςυμπτϊματα αγγειίτιδοσ ςυμβατισ με το ςφνδρομο CHURG-STRAUSS, μία κατάςταςθ θ οποία ςυνικωσ αντιμετωπίηεται με τθ ςυςτθματικι χοριγθςθ κορτικοςτεροειδϊν. Οι περιπτϊςεισ αυτζσ ςυνικωσ, αλλά όχι πάντοτε. Αςκενείσ με ςπάνια κλθρονομικά προβλιματα δυςανεξίασ τθσ γαλακτόηθσ ανεπάρκεια τθσ Lapp λακτάςθσ θ δυςαπορρόφθςθ τθσ γλυκόηθσ γαλακτόηθσ, δεν πρζπει να λάβουν αυτό το φάρμακο ζχουν ςυνδεκεί με τθ μείωςθ ι τθ διακοπι τθσ κεραπείασ των από του ςτόματοσ χορθγοφμενων κορτικοςτεροειδϊν. Η πικανότθτα, οι ανταγωνιςτζσ του υποδοχζα των λευκοτριενίων να ςυςχετίηονται με τθν εμφάνιςθ ςυνδρόμου Churg-Strauss δεν μπορεί οφτε να αποκλειςτεί, οφτε να τεκμθριωκεί. Οι κεράποντεσ ιατροί πρζπει να είναι ςε εγριγορςθ για τθν περίπτωςθ εμφάνιςθσ θωςινοφιλίασ, εξανκιματοσ λόγω αγγειίτιδοσ, επιδείνωςθσ των πνευμονικϊν ςυμπτωμάτων, καρδιακϊν επιπλοκϊν και/ι τθσ επανεμφάνιςθσ νευροπάκειασ ςτουσ αςκενείσ τουσ. Οι αςκενείσ που αναπτφςςουν αυτά τα ςυμπτϊματα πρζπει να επαναξιολογθκοφν και να εκτιμθκοφν τα κεραπευτικά ςχιματά τουσ. Η αποτελεςματικότθτα και θ αποτελεςματικότθτα και θ αςφάλεια του φαρμάκου δεν ζχει εκτιμθκεί ςτα παιδιά κάτω των 2 ετϊν. Το SINGULAR περιζχει αςπαρτάμθ, θ οποία είναι πθγι φαινυλαλανίνθσ. Αςκενείσ με φαινυλκετονουρία, κα πρζπει να λαμβάνουν υπόψιν ότι κάκε μαςϊμενο διςκίο 4 mg περιζχει φαινυλαλανίνθ ςε ποςότθτα αντίςτοιχθ με 0,674 mg φαινυλαλανίνθσ ςε κάκε δόςθ. 38

39 3.5 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΕΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΜΟΡΦΕ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΗ Το Montelukast μπορεί να χορθγθκεί ταυτόχρονα με άλλεσ ςυνικεισ κεραπείεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν προφφλαξθ και τθ κεραπεία του χρόνιου άςκματοσ. Σε μελζτεσ αλλθλεπίδραςθσ φαρμάκων θ ςυνιςτϊμενθ κλινικι δόςθ του montelukast δεν ζχει κλινικϊσ ςθμαντικζσ επιδράςεισ ςτθν φαρμακοκινθτικι των ακόλουκων φαρμάκων: κεοφυλλίνθ, πρεδνιηόνθ, πρεδνιηολόνθ, αντιςυλλθπτικά χορθγοφμενα από το ςτόμα (αικυλικι οιςτραδιόλθ/νορεκινδρόνθ 35/1) τερφεναδίνθ, διγοξίνθ και βαρφαρίνθ. Η περιοχι κάτω από τθν καμπφλθ (AUC) τθσ ςυγκζντρωςθσ του montelukast ςτο πλάςμα μειϊκθκε περίπου κατά 40% ςε αςκενείσ που ζπαιρναν ταυτόχρονα φαινοβαρβιτάλθ. Επειδι το montelukast μεταβολίηεται από το CYP 3A4, απαιτείται προςοχι ειδικά ςτα παιδιά, όταν το singulair ςυγχορθγείται με επαγωγείσ του CYP 3A4, όπωσ φαινυτοïνθ, φαινοβαρβιτάλθ και ριφαμπικίνθ ΚΤΗΗ ΚΑΙ ΓΑΛΟΤΧΙΑ Κακϊσ δεν υπάρχουν ελεγχόμενεσ μελζτεσ ςε εγκφουσ ι κθλάηουςεσ γυναίκεσ, το montelukast δεν πρζπει να χορθγείται κατά τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ ι ςε κθλάηουςεσ μθτζρεσ, παρά μόνο εάν είναι απολφτωσ αναγκαίεσ ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗΝ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΜΟΤ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ 3.8 ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ Το montelukast ζχει αξιολογθκεί ςε κλινικζσ μελζτεσ ωσ εξισ: Τα επικαλυμμζνα με υμζνιο διςκία 10mg ςε 4000 περίπου αςκματικοφσ ενιλικεσ αςκενείσ, θλικίασ 15 ετϊν και άνω και ςε 400 περίπου αςκματικοφσ αςκενείσ με εποχικι αλλεργικι ρινίτιδα. Τα μαςϊμενα διςκία 5mg ςε 1100 περίπου παιδιατρικοφσ αςκενείσ θλικίασ 6 ζωσ 14 ετϊν. Τα μαςϊμενα διςκία 4 mg ςε 573 παιδιατρικοφσ αςκενείσ θλικίασ 2 ζωσ 5 ετϊν. Οι ακόλουκεσ ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ που ςχετίηονται με το φάρμακο ςε κλινικζσ μελζτεσ ελεγχόμενεσ με placebo αναφζρκθκαν ςυνικωσ (> 1/100, <1/10) ςε αςκενείσ που ζλαβαν κεραπεία με montelukast και μεγαλφτερθ ςυχνότθτα από αςκενείσ που ζλαβαν placebo : 42 SPC ΦΑΜΑΚΟΥ, ΕΟΦ 39

40 ΚΑΤΗΓΟΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΗΛΙΚΕΣ (αςκενείσ 15 ετϊν, δφο μελζτεσ διάρκειασ 12 εβδομάδων θ=745) ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (6 ετϊν 14 ετϊν, μία μελζτθ 8 εβδ., θ 201) ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (2 ζωσ 5 ετϊν μία μελζτθ 12 εβδ., θ=461) Σϊμα ωσ ςφνολο Κοιλιακό άλγοσ Διαταραχζσ πεπτικοφ ςυςτιματοσ του Διάρροια, δυςπεψία, λοιμϊδθ γαςτρεντερίτιδα, οδοντικόσ πόνοσ Δίψα Νευρικό ςφςτθμα /ψυχιατρικό κεφαλαλγία Κεφαλαλγία Το προφίλ των ανεπικφμθτων ενεργειϊν δεν άλλαξε ςε κλινικζσ μελζτεσ, παρατεταμζνθσ κεραπείασ διάρκειασ ζωσ 2 ζτθ με περιοριςμζνο αρικμό αςκενϊν ςε ενιλικεσ και ζωσ 6 μινεσ ςε παιδιατρικοφσ αςκενείσ 6 ζωσ 14 ετϊν. Συνολικά, 502 αςκενείσ 2 ζωσ 5 ετϊν ζλαβαν montelukast τουλάχιςτον για τρεισ μινεσ, 338 για 6 μινεσ ι περιςςότερο, και 256 αςκενείσ για 12 μινεσ ι περιςςότερο. Με παρατεταμζνθ κεραπεία, το προφίλ των ανεπικφμθτων ενεργειϊν δεν άλλαξε για αυτζσ τισ ομάδεσ αςκενϊν. Οι ακόλουκεσ ζχουν αναφερκεί πολφ ςπάνια μετά τθν κυκλοφορία του φαρμάκου : ϊμα ωσ ςφνολο: εξαςκζνιςθ/κοφραςθ, κακουχία, οίδθμα, αντιδράςεισ υπερευαιςκθςίασ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αναφυλαξίασ, αγγειοοίδθμα, κνίδωςθ, κνθςμόσ, εξάνκθμα και μία μεμονωμζνθ αναφορά θπατικισ θωςινοφιλικισ διικθςθσ. Νευρικό ςφςτθμα/ψυχιατρικό : ηάλθ, ανωμαλίεσ ςτα όνειρα ςυμπεριλαμβανομζνων των εφιαλτϊν, ψευδαιςκιςεισ, νυςταγμόσ, αχπνία, ευερεκιςτότθτα, ανθςυχία, ςπαςμόσ. Διαταραχζσ του μυοςκελετικοφ ςυςτιματοσ : αρκραλγία, μυαλγία ςυμπεριλαμβανομζνων των μυϊκϊν κραμπϊν. 40

41 Διαταραχζσ του πεπτικοφ ςυςτιματοσ εμετόσ : διάρροια, ξθροςτομία, δυςπεψία, ναυτία, Διαταραχζσ του καρδιαγγειακοφ ςυςτιματοσ : αυξθμζνθ τάςθ για αιμορραγία, μϊλωπεσ, αίςκθμα παλμϊν. 43 Ρολφ ςπάνιεσ περιπτϊςεισ του ςυνδρόμου Churg-strauss ζχουν αναφερκεί ςε αςκματικοφσ αςκενείσ κατά τθ διάρκεια κεραπείασ με montelukast. Ηπατοχολικζσ διαταραχζσ : αυξθμζνα επίπεδα των τρανςαμιναςϊν του οροφ (ALT, AST), χολοςτατικι θπατίτιδα. 3.9 ΤΠΕΡΔΟΟΛΟΓΙΑ Δεν είναι διακζςιμεσ ειδικζσ πλθροφορίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ υπερδοςολογίασ με SINGULAIR. Σε μελζτεσ του χρόνιου άςκματοσ, το montelukast ζχει χορθγθκεί ςε αςκενείσ, ςε δόςεισ μζχρι 200 mg/θμζρα για 22 εβδομάδεσ και ςε μικρισ διάρκειασ μελζτεσ μζχρι 900mg/ θμζρα ςε αςκενείσ, για περίπου μια εβδομάδα χωρίσ να παρουςιαςτοφν ςθμαντικζσ ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ. Ζχουν αναφερκεί περιςτατικά οξείασ υπερδοςολογίασ ςε παιδιά με τθ χριςθ του φαρμάκου μετά τθν κυκλοφορία του και ςε κλινικζσ μελζτεσ με τουλάχιςτον 150mg/ θμζρα montelukast. Τα κλινικά και εργαςτθριακά ευριματα που παρατθρικθκαν ςυμφωνοφν με το προφίλ αςφαλείασ ςε ενιλικεσ και μεγαλφτερουσ ςε θλικία παιδιατρικοφσ αςκενείσ. Δεν αναφζρκθκαν ανεπικφμθτεσ ςτθν πλειονότθτα των περιςτατικϊν υπερδοςολογίασ. Οι πιο ςυνικεισ ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ που αναφζρκθκαν ιταν θ δίψα, θ υπνθλία, μυδρίαςθ, υπεκινθςία και κοιλιακό άλγοσ. Δεν είναι γνωςτό αν το montelukast απομακρφνεται με περιτονιακι διάλυςθ ι αμμοδιάλυςθ. 4 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ 4.1 Φαρμακοδυναμικζσ ιδιότθτεσ Φαρμακοκεραπευτικι κατθγορία: Αντιαςκματικά για ςυςτθματικι χοριγθςθ. Ανταγωνιςτισ υποδοχζων λευκοτριενίων. ATC-code: RO3D CO3 43 SPC ΦΑΜΑΚΟΥ, ΕΟΦ 41

42 Τα κυςτεϊνυλικά λευκοτριζνια (LTC 4, LTD 4, LTE 4 ) είναι ιςχυρά εικοςανοειδι που προκαλοφν φλεγμονι και απελευκερϊνονται από διάφορα κφτταρα, ςυμπεριλαμβανομζνων των μαςτοκυττάρων και των θωςινόφιλων. Αυτοί οι ςθμαντικοί προ-αςκματικοί μεταβιβαςτζσ ςυνδζονται με τουσ κυςτεϊνυλικοφσ υποδοχείσ των λευκοτριενίων (CysLT). Ο Υποδοχζασ CysLT τφπου I (CysLT) ζχει βρεκεί ςτουσ ανκρϊπινουσ αεραγωγοφσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των κυττάρων του λείου μυόσ των αεραγωγϊν και μακροφάγων των αεραγωγϊν) και ςε άλλα προφλεγμονϊδθ κφτταρα (ςυμπεριλαμβανομζνων των θωςινόφιλων και οριςμζνων μυελοειδϊν αρχζγονων κυττάρων). Οι υποδοχείσ CysLT ζχουν ςυςχετιςκεί με τθν πακοφυςιολογία του άςκματοσ και τθσ αλλεργικισ ρινίτιδασ. Στο άςκμα οι επιδράςεισ μεςολάβθςθσ των λευκοτριενίων ςυμπεριλαμβάνουν βρογχόςπαςμο, ζκκριςθ βλζννασ, αγγειακι διαπερατότθτα και ςυςςϊρευςθ θωςινόφιλων. Στθν αλλεργικι ρινίτιδα οι υποδοχείσ CysLT απελευκερϊνονται από τθ ρινικι βλζννα μετά τθν ζκκεςθ του αλλεργιογόνου κατά τθ διάρκεια αντιδράςεων τθσ πρϊιμθσ και μετζπειτα φάςθσ και ςχετίηονται με ςυμπτϊματα τθσ αλλεργικισ ρινίτιδασ. Ενδορινικι κινθτοποίθςθ με υποδοχείσ CysLT ζδειξε ότι αυξάνει τθν αντοχι των ρινικϊν αεραγωγϊν και των ςυμπτωμάτων τθσ ρινικισ απόφραξθσ που βρίςκονται ςτουσ ανκρϊπινουσ αεραγωγοφσ και προκαλοφν αντιδράςεισ που προζρχονται από αυτοφσ, ςυμπεριλαμβανομζνων βρογχοςφςπαςθ, ζκκριςθ βλζννασ, αγγειακισ διαπερατότθτασ και ςυςςϊρευςθσ θωςινόφιλων. Το montelukast είναι μια από το ςτόμα χορθγοφμενθ ενεργόσ ζνωςθ που ςυνδζεται με υψθλι ςυγγζνεια και εκλεκτικότθτα με τον υποδοχζα CysLT 1. Σε κλινικζσ μελζτεσ το montelukast αναςτζλλει ςε χαμθλζσ δόςεισ ζωσ 5 mg τθ βρογχοςφςπαςθ από ειςπνοι LTD4. Βρογχοδιαςτολι παρατθρικθκε εντόσ 2 ωρϊν μετά τθν από του ςτόματοσ χοριγθςθ. Η προκαλοφμενθ βρογχοδιαςταλτικι επίδραςθ από ζνα β-αγωνιςτι ιταν ακροιςτικι ςε αυτι που προκλικθκε από το montelukast. Η κεραπεία με montelukast αναςτζλλει τόςο ςτθν πρϊιμθ όςο και τθν όψιμθ φάςθ τθσ βρογχοςφςπαςθσ που προκαλείται από αντιγόνο. Το montelukast ςυγκρινόμενο με placebo, μείωςε τθν περιφερικι ςυγκζντρωςθ θωςινόφιλων ςτο αίμα ςε ενιλικεσ και παιδιατρικοφσ αςκενείσ. Σε μια ξεχωριςτι μελζτθ, θ κεραπεία με SINGULAIR μείωςε ςθμαντικά τα θωςινόφιλα ςτουσ αεραγωγοφσ (όπωσ μετρικθκαν ςτα πτφελα). Σε ενιλικεσ και παιδιατρικοφσ αςκενείσ 2 ωσ 14 ετϊν, το montelukast ςυγκρινόμενο με placebo, μείωςε τθν περιφερικι ςυγκζντρωςθ θωςινόφιλων ςτο αίμα, ενϊ βελτίωςε τον κλινικό ζλεγχο του άςκματοσ. 44 Σε μελζτεσ με ενιλικεσ, το montelukast 10mg εφ άπαξ θμερθςίωσ, ςυγκρινόμενο με placebo, επζδειξε ςθμαντικζσ βελτιϊςεισ ςτθν πρωινι FEV 1 (10,4% ζναντι 2,7% μεταβολι από το αρχικό ςτάδιο), ςτθν ΡΜ μζγιςτθ εκπνευςτικι ροι (PEFR) (24,5 L/min ζναντι 3,3 L/min μεταβολι από το αρχικό ςτάδιο). Η βελτίωςθ ςτθ βακμολογία ςυμπτωμάτων κατά 44 SPC ΦΑΜΑΚΟΥ, ΕΟΦ 42

43 τθν θμζρα και τθ νφχτα όπωσ αναφζρκθκαν από τουσ αςκενείσ ιταν ςθμαντικά καλφτερθ από το placebo. Μελζτεσ ςε ενιλικεσ επζδειξαν τθν ικανότθτα του montelukast να δρα ακροιςτικά ςτθν κλινικι επίδραςθ των ειςπνεόμενων κορτικοςτεροειδϊν (% μεταβολι από το αρχικό ςτάδιο για ειςπνεόμενθ βεκλομεκαηόνθ ςυν montelukast ζναντι βεκλομεκαηόνθσ, ζδειξαν αντίςτοιχα για τθ FEV 1 : 5,4% ζναντι 1,ο4%, χριςθ β-αγωνιςτϊν: -8,70 ζναντι 2,64%). Συγκρινόμενο με τθν ειςπνεόμενθ βεκλομεκαηόνθ (200mg δφο φορζσ τθν θμζρα χορθγοφμενθ με δοςιμετρικι ςυςκευι), το montelukast επζδειξε μια πιο γριγορθ αρχικι ανταπόκριςθ, παρόλο που κατά τθ διάρκεια τθσ μελζτθσ 12 εβδομάδων θ βεκλομεκαηόνθ παρείχε μια μεγαλφτερθ μζςθ κεραπευτικι επίδραςθ (% μεταβολι από το αρχικό ςτάδιο για το montelukast ζναντι τθσ βεκλομεκαηόνθσ, αντίςτοιχα για τθ FEV 1 : 7,49% ζναντι 13,3%, χριςθ β-αγωνιςτι: -28,28 ζναντι -43,89%). Ραρ όλα αυτά ςυγκρινόμενο με τθ βεκλομεκαηόνθ, ζνα μεγάλο ποςοςτό αςκενϊν που κεραπεφονταν με montelukast είχαν παρόμοιεσ κλινικζσ ανταποκρίςεισ (π.χ. 50% των αςκενϊν που τουσ χορθγικθκε βεκλομεκαηόνθ επζτυχαν μια βελτίωςθ από το αρχικό ςτάδιο ςτθν FEV 1 κατά 11 % περίπου ι και περιςςότερο, ενϊ περίπου 42% των αςκενϊν που τουσ χορθγικθκε montelukastεπζτυχαν τθν ίδια ανταπόκριςθ). Ζχει διεξαχκεί κλινικι μελζτθ για τθν αξιολόγθςθ του montelukast ςτθ κεραπεία των ςυμπτωμάτων τθσ εποχικισ αλλεργικισ ρινίτιδασ ςε ενιλικεσ αςκματικοφσ αςκενείσ με ταυτόχρονθ εποχικι αλλεργικι ρινίτιδα θλικίασ 15 ετϊν και άνω. Στθ μελζτθ αυτι τα διςκία montelukast 10mg χορθγοφμενα μια φορά τθν θμζρα ζδειξαν ςτατιςτικά ςθμαντικι βελτίωςθ του αρικμοφ των θμεριςιων ςυμπτωμάτων ρινίτιδασ ςε ςφγκριςθ με το placebo. Ο αρικμόσ των θμεριςιων ςυμπτωμάτων ρινίτιδασ είναι ο μζςοσ όροσ του αρικμοφ των θμεριςιων ςυμπτωμάτων (ρινικι απόφραξθ, ρινόρροια, φτάρνιςμα, ρινικόσ κνθςμόσ) και του αρικμοφ των ρινικϊν ςυμπτωμάτων τθσ νφκτασ (ρινικι ςυμφόρθςθ κατά τθν αφφπνιςθ, δυςκολία ςτθν κατάκλιςθ και αφυπνίςεισ κατά τθ νφχτα). Η ςυνολικι αξιολόγθςθ τθσ αλλεργικισ ρινίτιδασ από τουσ αςκενείσ και τουσ ιατροφσ ιταν ςθμαντικά πιο βελτιωμζνθ ςε ςχζςθ με το placebo. Η αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ςτο άςκμα δεν ιταν πρωταρχικόσ ςτόχοσ ςτθ μελζτθ αυτι. 45 Σε μία 12 εβδομάδων, ελεγχόμενθ με placebo μελζτθ ςε παιδιατρικοφσ αςκενείσ 2 ζωσ 5 ετϊν, το montelukast 4mg εφ άπαξ θμερθςίωσ βελτίωςε τισ παραμζτρουσ ελζγχου του άςκματοσ ςυγκριτικά με το placebo, ανεξάρτθτα από τθν ταυτόχρονθ κεραπεία ελζγχου (ειςπνεόμενα /χορθγοφμενα με εκνεφωτι κορτικοςτεροειδι ι ειςπνεόμενο /χορθγοφμενο εκνεφωτι χρωμογλυκικό νάτριο). Το εξιντα τοισ εκατό των αςκενϊν δεν ελάμβαναν άλλθ κεραπεία ελζγχου. Το montelukast βελτίωςε τα ςυμπτϊματα κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ (ςυμπεριλαμβανομζνου του βιχα, του ςυριγμοφ, τθσ δυςκολίασ ςτθν αναπνοι και τθσ περιοριςμζνθσ δραςτθριότθτασ) και τα ςυμπτϊματα τθσ νφχτασ ςε 45 SPC ΦΑΜΑΚΟΥ, ΕΟΦ 43

44 ςφγκριςθ με placebo. Το montelukast επίςθσ μείωςε ςθμαντικά τθ χοριγθςθ β-αγωνιςτι «όταν χρειάηεται» και τθ κεραπεία διαφυγισ κρίςεωσ με κοτρικοςτεροειδι κατά τθν επιδείνωςθ του άςκματοσ, ςυγκρινόμενο με το placebo. Οι αςκενείσ που ελάμβαναν montelukast ιταν για ςθμαντικά περιςςότερεσ θμζρεσ χωρίσ άςκμα από αυτοφσ που ελάμβαναν placebo. Η κεραπευτικι δράςθ επιτεφχκθκε μετά τθν πρϊτθ δόςθ. Σε μια μελζτθ 8 εβδομάδων ςε παιδιατρικοφσ αςκενείσ, 6 ζωσ 14 ετϊν το montelukast 5mg εφ άπαξ θμερθςίωσ, ςυγκρινόμενο με placebo, βελτίωςε ςθμαντικά τθν αναπνευςτικι λειτουργία (FEV 1 : 8,71% ζναντι 4,16% μεταβολι από το αρχικό ςτάδιο, ΡΜ PEFR 27,9 L/min ζναντι 17,8 L/min μεταβολι από το αρχικό ςτάδιο) και μείωςθ ςτθ χοριγθςθ β-αγωνιςτι «όταν χρειάηεται» (-11,7% ζναντι +8,2 μεταβολι από το αρχικό ςτάδιο). Σθμαντικι μείωςθ ςτθ βρογχοςφςπαςθ που προκαλείται από άςκθςθ (EIB) δείχκθκε ςε μια μελζτθ 12 εβδομάδων ςε ενιλικεσ (μζγιςτθ πτϊςθ ςτθ FEV 1 22,33% για το montelukast ζναντι 32,40% για το placebo, χρόνοσ επαναφοράσ εντόσ 5% από τισ αρχικζσ τιμζσ τθσ FEV1 (44,2 min ζναντι 60,64min). Αυτι θ επίδραςθ ιταν ςτακερι ςε όλθ τθ διάρκεια των 12 εβδομάδων τθσ μελζτθσ. Η μείωςθ ςτθν ΕΙΒ αποδείχτθκε επίςθσ ςε μια μελζτθ βραχείασ διάρκειασ ςε παιδιατρικοφσ αςκενείσ (μζγιςτθ πτϊςθ ςτθ FEV1 18,27% ζναντι 26,11%, χρόνοσ επαναφοράσ εντόσ 5% από τισ αρχικζσ τιμζσ ςτθ FEV1 17,76 min ζναντι 27,98min). Και ςτισ δφο μελζτεσ θ επίδραςθ παρουςιάςκθκε ςτο τζλοσ του διαςτιματοσ τθσ εφάπαξ θμεριςιασ δόςθσ. Σε ευαίςκθτουσ ςτθν αςπιρίνθ αςκματικοφσ αςκενείσ που ελάμβαναν ταυτόχρονα ειςπνεόμενα και/ι από του ςτόματοσ κορτικοςτεροειδι, θ κεραπεία με montelukast ςυγκρινόμενθ με το placebo,είχε αποτζλεςμα τθ ςθμαντικι βελτίωςθ ςτον ζλεγχο του άςκματοσ (FEV1 8,55% ζναντι -1,74% μεταβολι από το αρχικό ςτάδιο και μείωςθ ςτθ ςυνολικι χριςθσ β-αγωνιςτι : -27,78% ζναντι 2,09% μεταβολι από το αρχικό ςτάδιο). 4.2 Φαρμακοκινθτικζσ ιδιότθτεσ Απορρόφθςθ: το montelukast απορροφάται γριγορα φςτερα από χοριγθςθ από το ςτόμα. Για τα επικαλυμμζνα με υμζνιο διςκία των 10mg, θ μζςθ μζγιςτθ ςυγκζντρωςθ ςτο πλάςμα (C max), επιτυγχάνεται 3 ϊρεσ (Tmax) φςτερα από τθ χοριγθςθ τουσ ςε νθςτικοφσ ενιλικεσ. Η μζςθ βιοδιακεςιμότθτα μετά από του ςτόματοσ χοριγθςθ είναι 64%. Η βιοδιακεςιμότθτα μετά από του 25,000 φορζσ τθ ςυνιςτϊμενθ θμεριςια δόςθ για τουσ ενιλικεσ ανκρϊπουσ (βάςει του βάρουσ 50 kg για ενιλικα αςκενι). Tο montelukast αξιολογικθκε ότι δεν είναι φωτοτοξικό ςε ποντίκια για τισ UVA, UVB ι για ορατό φάςμα φωτόσ ςε δόςεισ ζωσ 500mg/kg/θμζρα (περίπου >200 φορζσ με βάςθ τθ ςυςτθματικι ζκκεςθ). Το montelukast δεν ιταν οφτε μεταλλαξιογόνο ςε in vitro και in vivo δοκιμζσ, οφτε καρκινογόνο ςε in vivo δοκιμαςίεσ ςε είδθ τρωκτικϊν. 44

45 5 ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 5.1. Κατάλογοσ των εκδόχων : Επικαλυμμζνα με υμζνιο διςκία των 10μg.microcrystalline cellulose και magnesium stearate. Επικάλυψθ: hypromellose, hydroxypropyl cellulose, titanium dioxide (E171), red και yellow ferric oxide (E172) και carnauba wax. Μπεη τετράγωνο με ςτρογγυλεμζνα άκρα, επικαλυμμζνο με λεπτό υμζνιο διςκίο, διαςτάςεων 7,9 mm x 7,9 mm με χαραγμζνθ ςτθ μια πλευρά τθ λζξθ singulair και ςτθν άλλθ msd 117. Μαςϊμενα διςκία των 5 mg : mannitol, microcrystalline cellulose, hydroxypropyl cellulose, red ferric oxide (E172), croscarmellose sodium, cherry flavor, aspartame και magnesium stearate. οη χρϊματοσ, οβάλ, αμφίκυρτου ςχιματοσ, με τθ λζξθ singulair χαραγμζνθ ςτθ μία πλευρά και msd 711 ςτθν άλλθ. Μαςϊμενα διςκία των 4 mg : mannitol, microcrystalline cellulose, 46 hydroxypropyl cellulose, red ferric oxide (E172), croscarmellose sodium, cherry flavor, aspartame και magnesium stearate. οη χρϊματοσ, οβάλ, αμφίκυρτου ςχιματοσ, με τθ λζξθ singulair χαραγμζνθ ςτθ μία πλευρά και msd 711 ςτθν άλλθ Αςυμβατότθτεσ : Δεν εφαρμόηεται Διάρκεια ηωισ: 2 χρόνια 5.4. Ιδιαίτερεσ προφυλάξεισ κατά τθ φφλαξθ του προϊόντοσ: Αποκικευςθ ςε κερμοκραςία μικρότερθ από 30 ο C, αποκικευςθ ςτθν αρχικι ςυςκευαςία Φφςθ και ςυςτατικά του περιζκτθ : Επικαλυμμζνο με υμζνιο διςκίο των 10mg και μαςϊμενα διςκία των 5mg. Συςκευαςμζνο ςε blister από πολυαμίδιο / PVC/ αλουμίνιο ςε ςυςκευαςία των 14 διςκίων. Blisters (με ςθμειωμζνεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ) ςε ςυςκευαςία: 14 διςκία Οδθγίεσ χριςθσ/ χειριςμοφ : Δεν υπάρχουν ειδικζσ απαιτιςεισ 6. ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. Οδόσ Τατοϊου Ταχ. Θυρίδα Νζα Ερυκραία 46 SPC ΦΑΜΑΚΟΥ, ΕΟΦ 45

46 7. ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 10mg : 33998/01/ mg: 33997/01/ mg: 33999/01/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΣΗ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ/ΑΝΑΝΕΩΗ ΑΔΕΙΑ 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΜΕΡΙΚΗ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ 7/08/02 Λιανικι τιμι : Singulair 10mg, 18,71 Singulair 5mg, 18,71 Singulair 4mg, 26, SPC ΦΑΜΑΚΟΥ, ΕΟΦ 48 Η πθγι του φωτογραφικοφ υλικοφ είναι το αρχείο τθσ ΒΙΑΝΕΞ 46

47 Κεφάλαιο 3 : Ανάπτυξη Πωλήςεων Νομοφ Ημαθίασ 47

48 49 49 ΡΗΓΗ ΦΩΤΟΓΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 48

49 Στθ ςυνζχεια τθσ εργαςίασ κα ςασ παρουςιάςουμε αναλυτικά τα ςτοιχεία που αφοροφν τθν περιοχι 42(ΗΜΑΘΙΑ) ςτα ςτοιχεία τθσ IMS HEALTH όςον αφορά τισ πωλιςεισ του singulair. Ραρακάτω κα δείτε κάποια γενικά ςτοιχεία που αφοροφν τθν περιοχι. Αναλάβαμε αυτι τθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι και ο λόγοσ είναι ότι ςτα ςτοιχεία τθσ IMS HEALTH όπωσ και ςτα ςτοιχεία τθσ ΟΣΦΕ θ ςυγκεκριμζνθ περιοχι είχε αρκετά προβλιματα με τισ πωλιςεισ του ςυγκεκριμζνου φαρμάκου. ΒΙΑΝΔΞ ΑΔ ΜSD/BU4 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΦΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ (ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2001) Σο έδαθος ηοσ νομού Ημαθίας είναι ηο μιζό ορεινό και ηο μιζό πεδινό Σο κλίμα ηοσ νομού Ημαθίας είναι ηπειρφηικό Βαζικό σδρογραθικό ζηοιτείο είναι ο ποηαμός Αλιάκμονας (297 τλμ.) Σο μεγαλύηερο ημήμα ηοσ Βερμίοσ καθώς και η υηλόηερη κορσθή ηοσ (Σζανακηζή, μ.) βρίζκονηαι ζηον νομό Ημαθίας ΚΑΣΟΙΚΟΙ ΠΔΡΙΠΟΤ ΒΔΡΟΙΑ : ΝΑΟΤΑ : ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΑ :

50 3.1 Κατανομή ιδρυμάτων περιοχήσ 42 2 ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ (Γ.Ν ΒΕΡΟΙΑ-Γ.Ν ΝΑΟΤΑ ) 1 ΚΕΝΣΡΟ ΤΓΕΙΑ (Κ.Τ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ) 3 Ι.Κ.Α (ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΤΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ) Νοςοκομείο Βζροιασ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (1 Διευθυντήσ, 3 Επιμελητζσ) ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΣΡΕΙΟ (1 διευθφντρια) ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (1 Διευθυντήσ, 2 Επιμελητζσ) Νοςοκομείο Νάουςασ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (1 Διευθυντήσ, 2 Επιμελητζσ) ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΣΡΕΙΟ (1 διευθυντήσ) ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (1 Διευθφντρια) Κζντρο Τγείασ (Αλεξάνδρεια) ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ (1 Διευθυντήσ, 4 Παθολόγοι) ΠΑΙΔΙΑΣΡΟΙ (1 Διευθυντήσ, 2 Παιδίατροι) 3 ΙΔΡΤΜΑΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 9 ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ 3 ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ 3 ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ 4 ΠΑΙΔΙΑΣΡΟΙ 2 ΠΑΙΔΙΑΣΡΟΙ 1 ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ 1 ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ 1 ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ 1 ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ 50

51 3.2 ΑΝΑΛΤΗ ΠΩΛΗΕΩΝ IMS HEALTH ΚΑΙ ΟΦΕ Στα παρακάτω ςχεδιαγράμματα φαίνεται ακριβϊσ που βριςκόταν το πρόβλθμα ςε αυτιν τθν περιοχι. Κάκε μινασ που περνάει βλζπουμε ότι ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ τθσ αγοράσ αυξανόταν ολοζνα ςε αντίκεςθ με το ρυκμό ανάπτυξθσ του φαρμάκου. IMATHIA MS VS GR MS (IMS) ,6 11,8 12,7 12,3 16,1 14, ,9 13,3 13,4 17,6 13,7 16,9 14,1 17,6 13, ,1 GR 09 IMATHIA 09 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY IMS ΗΜΑΘΙΑ ΠΑΝ/ΝΙΟ ΜΑ% 14,6 12,7 16, ,9 17,6 16,9 18 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑ% 11,8 12,3 14,4 13,3 13,4 13,7 14, Στοιχεία από IMS HEALTH 51

52 Μια παρόμοια κατάςταςθ υπιρχε και ςτα ςτοιχεία του ΟΣΦΕ. IMATHIA MS VS GR MS (IMS) ,2 17,6 17,1 17,4 15,8 17,8 15,8 16,5 15,1 17,3 17,2 17,3 17, ,2 GR 09 IMATHIA 09 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY ΟΦΕ ΗΜΑΘΙΑ ΠΑΝ/ΝΙΟ ΜΑ% 13,2 15,8 17,1 17,8 16,5 17,3 17,3 17 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑ% 16,2 17,6 17,4 15,8 15,1 17,2 17, Στοιχεία από ΟΣΦΕ 52

53 3.3 τρατθγικι Σοποκζτθςθ Από τθ ςτιγμι λοιπόν που εντοπίςαμε τθ φφςθ του προβλιματοσ ζπρεπε να βροφμε κάποιεσ λφςεισ ζτςι ϊςτε θ ςυγκεκριμζνθ περιοχι να φτάςει ςε πωλιςεισ και ςε μερίδια τουσ μζςουσ όρουσ του πανελλινιου μεριδίου. Ραρακάτω κα δοφμε κάποιεσ προτάςεισ επιγραμματικά οι οποίεσ βοικθςαν πολφ ςτθν ανάκαμψθ τθσ περιοχισ και ςτθ ςυνζχεια κα τισ αναλφςουμε διεξοδικά. 1. ΕΡΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟΧΕΥΣΕΩΝ 2. ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΡΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΚΥΙΟΥΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΑΦΟΥΣ ΤΟΥ SINGULAIR (A1, ΕΡΕΝΔΕΔΕΙΜΕΝΟΙ) 3. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 4. ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ 5. ΣΥΛΛΟΓΗ ΡΛΗΟΦΟΙΩΝ (ΦΑΜΑΚΟΡΟΙΟΥΣ, ΙΑΤΟΥΣ, ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ) 6. ΕΡΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΦΑΜΑΚΕΙΑ, ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 2 ΑΝΑ ΗΜΕΑ ΚΑΙ 1 ΣΡΕΑ ΤΟ ΜΗΝΑ 7. ΑΓΑΣΤΗ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ Ε.Μ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΡΕΙΟΧΗ 8. ΕΡΙΛΟΓΗ 10 ΓΙΑΤΩΝ ΚΑΤ ΙΙ ΡΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΤΕΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΡΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΙΣΚΕΨΕΩΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΒΑΣΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΙΑ 9. ΔΙΕΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΙΑΤΩΝ Ρ.Ι. ΡΟΥ ΚΑΛΥΡΤΟΝΤΑΙ ΑΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΙΑΤΟΥΣ. 10. Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΓΑΤΗ. 1. ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΟΧΕΤΕΩΝ Σε μια πρϊτθ φάςθ πιραμε από τθν αρχι όλουσ του αξιολογθμζνουσ ιατροφσ ζναν ζναν και ςτθ ςυνζχεια ςε ςυνεργαςία με τον προϊςτάμενο αλλάξαμε τισ ςτοχεφςεισ. 53

54 ΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΜΕΑ 42 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ Α1 Α2 Α3 Β1 Β2 Β3 ΤΕ ΤΝΟΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟΙ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΩΡΛ Γ-Ι ΤΝΟΛΟ ΑΤΞΗΜΕΝΗ ΕΠΙΚΕΨΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΟΤ ΣΟΤ SINGULAIR (Α1, ΕΠΕΝΔΕΔΕΙΜΕΝΟΙ) Οι γιατροί είναι χωριςμζνοι ςε κατθγορίεσ ανάλογα με τον όγκο των αςκενϊν και τθ ςυνταγογρα τουσ. Αποφαςίςαμε λοιπόν γιατροφσ οι οποίοι ζχουν μεγάλθ ςυνταγογραφία να τουσ επιςκεπτόμαςτ φορζσ το μινα το ελάχιςτο. Ριο ςυγκεκριμζνα τουσ γιατροφσ κατθγορίασ Α1, Α2 Α3 και Β1. ΕΚΔΗΛΩΕΙ Η δουλειά του ιατρικοφ επιςκζπτθ είναι να ενθμερϊνει ςωςτά τον ιατρό για όλα τα χαρακτθριςτικά του προϊόντασ, για τισ μελζτεσ και γενικά ότι αφορά το ςυγκεκριμζνο προϊόν. Πμωσ αυτό δεν είναι αρκετό. Οι γιατροί ζχουν τθν ανάγκθ να ακοφςουν και άλλεσ απόψεισ και άλλεσ γνϊμεσ άλλων ςυναδζλφων, ι και κάποιων κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου είτε για να επιβεβαιωκοφν για τθ ςυνικθ πρακτικι είτε για να το δοκιμάςουν και κάπου αλλοφ. Μζχρι και πζρυςι ςτθν περιοχι 42 τζτοιου είδουσ εκδθλϊςεισ δεν είχαν γίνει ποτζ. Ζτςι αποφαςίςαμε να κάνουμε κάποιεσ εκδθλϊςεισ και εντόσ του χϊρου του νοςοκομείου αλλά και εκδθλϊςεισ ςε ουδζτερα μζρθ. 53 ΡΗΓΗ : Αρχείο ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 54

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Slide 1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΒΙΑΝΕΞ 1924: Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ. Φαρμακείο & χονδρεμπόρειο 1946: Εισαγωγές 1951: Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Οι αςκενείσ με καρδιακι ανεπάρκεια λόγω τθσ ςφγχρονθσ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΗΠΑΣΟ (ΕΕΜΗ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΔΑ Β ΚΑΣΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SINGULAIR 10 mg δισκία επικαλυμένα με υμένιο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ Κάθε επικαλυμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. MODULAIR 5 mg μασώμενο δισκίο: Κάθε μασώμενο δισκίο περιέχει montelukast sodium το

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. MODULAIR 5 mg μασώμενο δισκίο: Κάθε μασώμενο δισκίο περιέχει montelukast sodium το ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: MODULAIR 4 mg & 5 mg μασώμενο δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ MODULAIR 4 mg μασώμενο δισκίο:

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ MODULAIR (Montelukast sodium)

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ MODULAIR (Montelukast sodium) ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ MODULAIR (Montelukast sodium) 1.1 Ονομασία MODULAIR 10mg/tab επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 1.2 Σύνθεση Δραστική Ουσία: Μontelukast sodium. Έκδοχα: Μicrocrystalline cellulose,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Κυριακή Παπαδοποφλου-Λεγμπζλου Λζκτορας Παιδιατρικής-Παιδοκαρδιολογίας ΑΠΘ ΔϋΠαιδιατρικι Κλινικι Νοςοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεςςαλονίκθ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ. Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ. Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ ΤΠΑΡΧΕΙ ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΣΗΝ Χ/Θ ΣΟΤ ΑΘΕΝΕΙ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΤΜΟΝΑ; ΜΜΚΠ Αυξάνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Η κφθςθ είναι μία φυςιολογικι διεργαςία αλλά... Επίδραςθ τθσ κφθςθσ ςτθ λοίμωξθ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Δυςκολίεσ ςτθν προςζγγιςθ αςκενϊν με θπατικζσ νόςουσ. Γαρυφαλιά Ν. Βλάχου Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Β Γ.Π. Ν. Τρίπολης

Δυςκολίεσ ςτθν προςζγγιςθ αςκενϊν με θπατικζσ νόςουσ. Γαρυφαλιά Ν. Βλάχου Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Β Γ.Π. Ν. Τρίπολης Δυςκολίεσ ςτθν προςζγγιςθ αςκενϊν με θπατικζσ νόςουσ Γαρυφαλιά Ν. Βλάχου Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Β Γ.Π. Ν. Τρίπολης Θ πνευμονικι φυματίωςθ μπορεί να ςυνυπάρχει με άλλα νοςιματα Πνευμονικά Εξωπνευμονικά

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΜΑ: ΝΑΙ ΣΘΝ ΑΚΘΘ, ΟΧΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΚΑΘΘΓΘΣΡΙΑ: ΣΙΑΚΑΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 01 Ομάδα PROJECT X Όλγα Κωςτοποφλου Νάςοσ Κοτρώτςιοσ Κωνςταντίνοσ Παναγιωτόπουλοσ Γιοχάννα Χάιηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Μάκθμα : Τεχνολογία Υλικϊν - Νζεσ Τεχνολογίεσ & Διαγνωςτικι Ζργων Τζχνθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Μπατάκθσ Εμμανουιλ Χθμικόσ, MSc Κλινικισ Χθμείασ του Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών. Tμιματοσ Χθμείασ του Εκνικοφ και Μπαλαντίνου Ειρινθ Βιολόγοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching WARM-UP Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching Η επίδραςθ τθσ προκζρμανςθσ ςτθν απόδοςθ εξετάηεται από τθ δεκαετία του 30 για το αν και πόςο ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ ακλθτικισ απόδοςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα