Ὁ ἄνθρωπος, ἡ ζωή του, καὶ... οἱ «διορθωτικές» μας παρεμβάσεις. (β ὑποβοηθούμενη ἀναπαραγωγή-ἐξωσωματικὴ γονιμοποίηση)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ὁ ἄνθρωπος, ἡ ζωή του, καὶ... οἱ «διορθωτικές» μας παρεμβάσεις. (β ὑποβοηθούμενη ἀναπαραγωγή-ἐξωσωματικὴ γονιμοποίηση)"

Transcript

1 ὄργανο τῆς πρώτης εἶναι ὁ ἐγκέφαλος ἐνῶ τῆς δεύτερης ἡ καρδία ἤ νοῦς. Γι αὐτὸ ἡ ἐπιστήμη καὶ ἡ φιλοσοφία δίνει μεγάλη σημασία στὴν ὕπαρξη καὶ λειτουργία τοῦ ἐγκεφάλου, ὥστε νά ταυτίζει τὸν ἄνθρωπο μὲ αὐτόν 2. Ὅπως τονίσαμε τὴν περασμένη φορὰ ὁ ἐγκέφαλος εἶναι ὄργανο τῆς ψυχῆς 3 καὶ τοῦ νοεροῦ κέν- Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 5 0 ο Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ Ὁ ἄνθρωπος, ἡ ζωή του, καὶ... οἱ «διορθωτικές» μας παρεμβάσεις. (β ὑποβοηθούμενη ἀναπαραγωγή-ἐξωσωματικὴ γονιμοποίηση) Ξεκινήσαμε στὸ προηγούμενο τεῦχος νὰ μελετοῦμε θέματα σχετικὰ μὲ τὴν ἀνθρώπινη ζωὴ καὶ τὶς παρεμβάσεις ποὺ γίνονται μὲ στόχο τὴ διάσωση ἤ καὶ τὴν κατάλυσή της πολὺ συχνά. Ξεκινήσαμε ἀπὸ τὴν ἔκτρωση ὄχι γιὰ νὰ ποῦμε τὰ αὐτονόητα πιὰ καὶ γιὰ τὴ θεολογία καὶ γιὰ τὴν ἐπιστήμη, ἀλλὰ γιατὶ τὸ θέμα αὐτὸ τῆς γέννησης καὶ τοῦ θανάτου μᾶς δίνει τὴν εὐκαιρία νὰ προσεγγίσουμε τὴν οὐσία τοῦ ὅλου θέματος ποὺ εἶναι τὸ ἐρώτημα γιὰ τὴ ζωή 1. Ἐκεῖνο ποὺ πρέπει νὰ ξεκαθαρίσουμε πρῶτα ἀπ ὅλα εἶναι τὰ κριτήρια μὲ τὰ ὁποῖα θὰ προσδιορίσουμε τὴν ἀνθρώπινη ζωὴ καὶ τὴν στάση μας ἀπέναντι σ αὐτήν. Τὰ κριτήρια αὐτὰ εἶναι δύο εἰδῶν: α) τὰ κριτήρια τῆς ἀνθρώπινης γνώσης, δηλ. τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς φιλ ο σ ο φ ί α ς - θ ρ η σ κ ε ί α ς καὶ β) τῆς «ἐν Χ ρ ι σ τ ῷ» γνώσης, δηλ. τῆς ἐκκλησ ι α σ τ ι κ ῆ ς ἐ μ π ε ι ρ ί α ς. Γ ν ω σ τ ι κ ὸ

2 τρου της, δηλ. τῆς «καρδίας» καὶ δὲν πρέπει νὰ συγχέονται αὐτὰ τὰ δύο 4. Ἄς ἐξετάσουμε ὅμως μὲ περισσότερη προσοχὴ τὸ θέμα αὐτό. Στὶς πανεπιστημιακὲς παραδόσεις του ὁ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης ἔλεγε ὅτι: «ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ κύρια μέριμνα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία πάντοτε θεράπευε τὸν χῶρο τῆς ψυχῆς. Εἶχε διαπιστώσει, ἀπὸ τὴν Ἑβραϊκὴ παράδοσι καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Χριστὸ καὶ τοὺς Ἀποστόλους ὅτι στὸν χῶρο τῆς φυσικῆς καρδιᾶς λειτουργεῖ κάτι, ποὺ οἱ Πατέρες ὀνόμασαν νοῦν. Πήρανε δηλαδὴ τὸν παραδοσιακὸν νοῦν ποὺ σημαίνει διάνοια καὶ λόγος, καὶ κάνανε μιὰ διαφοροποίησι. Ὠνόμασαν νοῦν αὐτὴν τὴν νοερὰ ἐνέργεια, ἡ ὁποία λειτουργεῖ στὴν καρδιὰ τοῦ ὑγιοῦς ψυχικὰ ἀνθρώπου. ὲν γνωρίζομε πότε ἔγινε αὐτὴ ἡ διαφοροποίησις, διότι συμβαίνει ἐπίσης μερικοὶ Πατέρες νὰ ὀνομάζουν μὲ τὴν ἴδια λέξι, νοῦν, καὶ τὴν λογική, ἀλλὰ καὶ τὴν νοερὰ ἐνέργεια, ὅταν αὐτὴ κατεβαίνη καὶ λειτουργῆ στὸν χῶρο τῆς καρδιᾶς. Ὁπότε ἐξ αὐτῆς τῆς ἀπόψεως ἡ νοερὰ ἐνέργεια εἶναι μία καὶ μόνη ἐνέργεια τῆς ψυχῆς, ἡ ὁποία στὸν μὲν ἐγκέφαλο λειτουργεῖ ὡς λογική, ἡ ἴδια ὅμως λειτουργεῖ συγχρόνως καὶ στὴν καρδιὰ ὡς νοῦς. ηλαδὴ τὸ ἴδιο ὄργανο, ὁ νοῦς, προσεύχεται ἀδιάλειπτα στὴν καρδιά, σὲ ὅσους ἐννοεῖται ἔχουν ἀδιάλειπτη προσευχή, καὶ συγχρόνως σκέπτεται π.χ. μαθηματικὰ προβλήματα καὶ ὁ,τιδήποτε ἄλλο στὸν ἐγκέφαλο» 5. Ὑπάρχει λοιπόν τὸ βιολογικὸ νοητικὸ ὄργανο τῆς ψυχῆς ποὺ εἶναι ὁ ἐγκέφαλος ἀλλὰ καὶ τὸ πνευματικὸ ποὺ εἶναι ὁ νοῦς. Ἡ ὕπαρξη τοῦ πρώτου, ὅπως γράφει ὁ καθηγητὴς τῆς νευροφυσιολογίας Colin Blakemore 6 ἀνιχνεύεται δεκαεννιὰ μέρες μετὰ τὴ σύλληψη ἐνῶ ἡ ὕπαρξη τοῦ δευτέρου ξεκινᾶ μὲ τὴν σύλληψη. Ὅλοι ἔχομε ἀκούσει τὴν πίστη αὐτὴ τῆς Ἐκκλησίας νὰ διατυπώνεται ξεκάθαρα στὴν πρώτη στάση τοῦ Ἀκαθίστου ὕμνου: «...καὶ σὺν τῇ ἀσωμάτῳ φωνῆ, σωματούμενόν σε θεωρῶν Κύριε...». Ὁ Κύριος δὲν εἶναι τὴ στιγμὴ τῆς σαρκώσεώς Του ἄνευ νοός (αὐτὸ εἶναι βλασφημία) ἄν καὶ ὡς τέλειος ἄνθρωπος ἀναπτύσσεται καὶ Αὐτὸς ὅπως ὅλοι παρεκτὸς ἁμαρτίας. Ἡ ὕπαρξη νοὸς πρὶν τὴ δημιουργία τοῦ ἐγκεφάλου καὶ ἡ ξεχωριστὴ ἐξελικτικὴ πορεία αὐτῶν τῶν δύο διαφαίνεται καὶ σὲ ἄλλα λειτουργικὰ καὶ ἁγιογραφικὰ κείμενα. Παραθέτω ἐνδεικτικὰ κάποια ἀπὸ αὐτά: α) Στὸν κανόνα τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου διαβάζομε:

3 Ἡ τριετίζουσα τῷ σώματι, καὶ πολυετὴς ἐν τῷ πνεύματι, ἡ πλατυτέρα οὐρανῶν, καὶ τῶν ἄνω δυνάμεων, ὑπερτέρα εὐφημείσθω, ἐν ᾠδαῖς ἡ Θεόνυμφος (γ ᾠδή). *** Νηπιάζουσα σαρκί, καὶ τελείᾳ τῇ ψυχῇ, ἡ ἁγία κιβωτός, ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ, εἰσέρχεται, κατατρυφῆσαι τῆς θείας χάριτος (στ ᾠδή). β) Στὸ ἀνάγνωσμα τῆς Σοφίας Σολομῶντος ἐπίσης ποὺ διαβάζομε στοὺς ἑορτάσιμους ἑσπερινοὺς τῶν ἁγίων μας ἀκοῦμε: «ίκαιος ἐὰν φθάσῃ τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γὰρ τίμιον, οὐ τὸ πολυχρόνιον, οὐδὲ ἀριθμῷ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιὰ δὲ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καὶ ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος...τελειωθεὶς ἐν ὀλίγῳ, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς...». Καὶ στὴ διήγηση τοῦ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ γιὰ τὸ ὅραμα τοῦ προφήτη Ζαχαρία ὅπου προαναγγέλλεται ἡ γέννηση τοῦ Προδρόμου διαβάζομε: «...καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γεννήσει αὐτοῦ χαρήσονται. Ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον Κυρίου, καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίη, καὶ Πνεύματος Ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ...» 7. Εἶναι φανερὸ νομίζω ὅτι ἡ ἀνάπτυξη τῆς πνευματικῆς φύσης τοῦ ἀνθρώπου καὶ συγκεκριμένα τῆς νοερῆς του ἐνέργειας ἀκολουθεῖ ἄλλο ρυθμὸ καὶ τρόπο ἀπὸ αὐτὸν τοῦ σώματος. Ἕνας ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ εἶναι ἐγκεφαλικὰ καλλιεργημένος ἀλλὰ πνευματικὰ ἀνώριμος γιατὶ ἡ ἀρετὴ εἶναι ποιότητα τῆς ψυχῆς καὶ ὄχι τοῦ ἐγκεφάλου. Ὁ ἄνθρωπος «ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς» ἀποδέχεται τὴ σχέση μὲ τὸ Θεό, λέει ναὶ στὸ Θεὸ καὶ θεώνεται ὅπως βλέπομε στὴ ζωὴ τῶν ἁγίων πρὶν κἄν ὁλοκληρωθεῖ ἡ βιολογική του ἀνάπτυξη. Αὐτὸ δὲν εἶναι εἰδικὴ εὔνοια τοῦ Θεοῦ ὁ ὁποῖος προορίζει κάποιους μὲ τρόπο σκανδαλώδη, ἀλλὰ ὀφείλεται στὴν ἐλευθερία τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου» 8, «τοῦ κρυπτοῦ τῆς καρδίας ἀνθρώπου» 9 ποὺ λέει ναὶ ἤ ὄχι στὸ Θεό. (Θὰ συνεχίσουμε στὸ ἑπόμενο) παπα-νικόλας Ἀλεξάκης 1. Νεανικὰ Ἀγκυροβολήματα, τεῦχος ὅ. π. 3. Ἰ. αμασκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβῆς τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, ἐκδ. Γ. Παλαμᾶ, σελ ὅ. π. 5. Ἰ. Ρωμανίδου, Πατερικὴ Θεολογία, ἐκδ. Παρακαταθήκη, Θεσ/νίκη 2004, σελ Νεανικὰ Ἀγκυροβολήματα, τεῦχος Λουκ. 1, Ἐφ. 3, Α Πέτρ. 3, 4.

4 Ἐξωσωματική γονιμοποίηση Ὁ ὅρος ἐξωσωματική γονιμοποίηση περιλαμβάνει ἕνα εὐρύ φάσμα τεχνικῶν πού ἔχουν σκοπό τή βοήθεια ὑπογόνιμων ζευγαριῶν νά ἀποκτήσουν παιδί. Ἀπό τή γέννηση τῆς Louise Brown τό τό πρῶτο παιδί ἐξωσωματικῆς γονιμοποίησης στό Bourn Hall τῆς Ἀγγλίας -μέχρι σήμερα, χιλιάδες ζευγάρια ἔχουν καταφύγει σ αὐτές τίς τεχνικές. Τό ποσοστό ἐπιτυχίας ἀνά κύκλο προσπάθειας ἐξαρτᾶται ἀπό πολλούς παράγοντες, ὅπως π.χ. ἡ ἡλικία τῆς γυναίκας, τό αἴτιο τῆς ὑπογονιμότητας κ.ἄ. Συνήθως τό ἀθροιστικό ποσοστό ἐπιτυχίας μπορεῖ νά φτάσει τό 60% μετά ἀπό 4-5 προσπάθειες, κόστους περίπου Εὐρώ. Μέθοδοι ὑποβοηθούμενης ἀναπαραγωγῆς: α) πρόκληση ὠοθηλακιορρηξίας. Στόχος αὐτῆς τῆς μεθόδου εἶναι ἡ διόρθωση τῆς ὠοθηλακιορρητικῆς διαταραχῆς χορηγώντας φάρμακα, εἴτε ἀπό τό στόμα (κλομιφαίνη), εἴτε μέ τή μορφή ἐνέσεων (FSH). Μέ ὑπερηχογραφικό ἔλεγχο παρακολουθεῖται ἡ ἀνάπτυξη τῶν ὠοθηλακίων καί τό πάχος τοῦ ἐνδομητρίου καί ἀναλόγως προγραμματίζεται ἡ ἐπαφή μέ τό σύζυγο. Οἱ πιθανότητες ἐπιτυχίας ἀνά κύκλο παρακολούθησης εἶναι 6-10%. β) πρόκληση ὠοθηλακιορρηξίας καί ἐνδομήτριος σπερματέγχυση (IUI). Ἡ διαδικασία τῆς μεθόδου εἶναι ἡ ἴδια μέ τήν προηγούμενη, μόνο πού ἀντί ἐπαφῆς ὁ σύζυγος δίνει σπέρμα στό ἐργαστήριο, τό ὁποῖο ἀφοῦ ἐπεξεργαστεῖ μέ εἰδικές τεχνικές, τοποθετεῖται διατραχηλικά μέσα στή μήτρα. Πιθανότητες ἐπιτυχίας 8-18%. Μέθοδοι ἐξωσωματικῆς γονιμοποίησης: α) Κλασσική ἐξωσωματική γονιμοποίηση (IVF). Ἡ ὠοληψία ἀπό τή γυναίκα διαρκεῖ 15min καί γίνεται ὑπό ἐλαφρά μέθη. Τά ὠάρια καί τά σπερματοζωάρια ἐπεξεργάζονται στό ἐργαστήριο μέ εἰδικές τεχνικές. Τά ὠάρια καί τά σπερματοζωάρια ἔπειτα τοποθετοῦνται μαζί σέ καλλιεργητικό ὑλικό καί ἀφήνονται στόν κλίβανο γιά νά πραγματοποιηθεῖ ἡ γονιμοποίηση. Τά γονιμοποιημένα ὠάρια (ὁ ἀριθμός τῶν ὁποίων συναποφασίζεται ἀπό τό ζευγάρι καί τόν ἰατρό) τοποθετοῦνται στήν ἐνδομήτρια κοιλότητα μέ τή βοήθεια πλαστικοῦ λεπτοῦ καθετήρα διά μέσου τοῦ τραχήλου. β) Μικρογονιμοποίηση (ICSI). Ἡ μέθοδος αὐτή περιλαμβάνει τήν κατευθείαν εἰσαγωγή ἑνός καί μόνο σπερματοζωαρίου στό ὠάριο μέ τή χρήση εἰδικῆς βελόνας. γ) Ὑποβοηθούμενη ἐκκόλαψη (Assisted Ηatching). Εἶναι μιά διαδικασία πού μπορεῖ νά γίνει μετά τήν κλασσική IVF καί πρίν τήν ἐμβρυομεταφορά. Μέ αὐτή τή μέθοδο λεπτύνεται ἡ «ζώνη» πού περιβάλλει τό ἔμβρυο γιά νά διευκολυνθεῖ ἡ ἐμφύτευσή του. δ) Καλλιέργεια βλαστοκύστης. Βλαστοκύστη εἶναι τό στάδιο στό ὁποῖο φτάνει τό ἔμβρυο 5-6 ἡμέρες μετά τήν ὠοληψία. Ἡ μέθοδος αὐτή ἐπιτρέπει τή μεταφορά τῶν ἐμβρύων στήν ἐνδομήτρια κοιλότητα στή φάση τῆς βλαστοκύησης καθώς καί τήν «ἐπιλογή τῶν ἐμβρύων» πού θά μεταφερθοῦν. ε) Κρυοσυντήρηση ἐμβρύων καί ὀρχικοῦ ἱστοῦ. Ὅταν ὑπάρχει μεγάλος ἀριθμός

5 ἐμβρύων ἤ οἱ προϋποθέσεις γιά τήν ἐμφύτευση δέν εἶναι ἐνδεδειγμένες τά ἔμβρυα μποροῦν νά συντηρηθοῦν σέ εἰδικά δοχεῖα ὑγροῦ ἀζώτου σέ θερμοκρασία C καί νά μεταφερθοῦν στή μήτρα σέ κατάλληλο χρόνο. υνατότητα κρυοσυντήρησης ὑπάρχει καί γιά τό σπέρμα καί τόν ὀρχικό ἱστό. στ) Προεμφυτική γενετική διάγνωση (PED). M αὐτή τή μέθοδο δίνεται ἡ δυνατότητα διαπίστωσης γενετικῶν νοσημάτων στά ἔμβρυα καί ἐν συνεχείᾳ ἡ δυνατότητα ἐπιλογῆς ἐμβρύων πού θά μεταφερθοῦν. ζ) Βιοψία ὄρχεως (TESE). Ἐνδείκνυται σέ ἀσθενεῖς μέ ὀλίγοσπερμία ἤ ἀζωοσπερμία κατά τήν ὁποία ἀνιχνεύονται βιώσιμα σπερματοζωάρια στό ὑλικό τῆς βιοψίας. Παρενέργειες καί κίνδυνοι τῶν μεθόδων ἐξωσωματικῆς γονιμοποίησης: α) Ὁ κίνδυνος ἐκδήλωσης καρδιακοῦ ἤ ἀναπνευστικοῦ προβλήματος πού μπορεῖ νά προκύψει σέ ὁποιαδήποτε βραχύχρονη ἀναισθησία ὅπως αὐτή πού χορηγεῖται κατά τήν ὠοληψία, ὅπως καί ὁ κίνδυνος σημαντικῆς ἐσωτερικῆς αἱμορραγίας στήν κοιλιά ἀπό τρώση μεγάλου ἀγγείου ἐκτιμᾶται στό 1/ β) Τό σύνδρομο ὑπερδιέγερσης ὠοθηκῶν ἐκδηλώνεται σέ ἤπια μορφή στό 20-25% τῶν γυναικῶν πού ὑποβάλλοναι σέ ἐξωσωματική γονιμοποίηση μερικές ἡμέρες κατά τήν ἐμβρυομεταφορά. Αὐτή ἡ μορφή δέν εἶναι ἐπικίνδυνη (μικρό οἴδημα κοιλιᾶς καί πόνος στίς ὠοθῆκες πού ὀφείλεται στή διόγκωσή τους λόγῳ φαρμάκων) καί ὑποχωρεῖ γρήγορα χωρίς ἀγωγή. Ἡ βαριά μορφή τοῦ συνδρόμου ἔχει συμπτώματα, ὅπως μεγάλη διόγκωση τῶν ὠοθηκῶν πού προκαλεῖ ἰσχυρό πόνο, συγκέντρωση σημαντικῆς ποσότητας ὑγροῦ στήν κοιλιά, ἐκτεταμένες γαστρεντερικές διαταραχές (ναυτία, ἔμετοι, διάρροια) καί συγκέντ ρ ω σ η ὑγροῦ στό θώρακα μέ πλήρη διατάραξη τῶν μ ε τ α β ο - λικῶν ἰσορροπιῶν. Αὐτή ἡ μορφή ἀπαιτεῖ ἐπείγουσα νοσοκομειακή ἀντιμετώπιση μέχρι καί σέ μονάδα ἐντατικῆς θεραπείας. Ἡ ἐκδήλωση τῆς βαριᾶς μορφῆς τοῦ συνδρόμου ἀντιστοιχεῖ στό 1% τῶν περιπτώσεων. γ) Ἡ πιθανότητα πολύδυμης κύησης μετά ἀπό ἐφαρμογές μεθόδων ἐξωσωματικῆς γονιμοποίησης εἶναι αὐξημένη σέ σχέση μέ τό γενικό πληθυσμό καί κυμαίνεται στό 20-25% ἀκολουθούμενη ἀπό ὅλες τίς ἐπιπλοκές μιᾶς πολύδυμης κύησης (πρόωρος τοκετός, προεκλαμψία, αἱμορραγία κατά τήν κύηση λόγῳ μεγαλύτερης ἐπιφανείας πλακουντιακοῦ ἱστοῦ, πολυάμνιο συχνότερα λόγῳ μετάγγισης ἀπό δίδυμο σέ δίδυμο, κ.ἄ. δ) Ὁ κίνδυνος ἀναπτύξεως καρκίνου στή μήτρα, στίς ὠοθῆκες, στό μαστό,

6 κ.ἄ. ἔχει μελετηθεῖ πολύ, λόγῳ τοῦ ὅτι τά φάρμακα πού χρησιμοποιοῦνται περιέχουν ὁρμόνες. Μέχρι σήμερα ὅλες οἱ εἰδικές ἔρευνες πού ἔχουν γίνει ἀφοροῦν πάντα λογικό ἀριθμό διεγέρσεων ὠοθηκῶν καί δέν ἔχουν δείξει σημαντικά αὔξηση πιθανότητας ἐμφανίσεως καρκίνου. υστυχῶς, δέν ὑπάρχουν ἐπίσημα στοιχεῖα γιά τίς περιπτώσεις πού οἱ γυναῖκες ὑποβάλλονται σέ πολλαπλές διεγέρσεις γεγονός πού ἀφορᾶ σημαντικό ποσοστό γυναικῶν πού ὑποβάλλονται σέ διαδικασία ἐξωσωματικῆς γονιμοποίησης. ε) Σύμφωνα μέ μελέτη τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κέντρου Πρόληψης καί Ἐλέγχου ἀσθενειῶν στήν Ἀτλάντα πού δημοσιεύτηκε τό 2008 στό δικτυακό τόπο τοῦ ἐπιστημονικοῦ ἐντύπου «Human Reproduction» καί βασίστηκε στήν καταγραφή γεννήσεων καί περιπτώσεων παιδιῶν, τά παιδιά πού γεννιοῦνται μέ διαδικασία ἐξωσωματικῆς γονιμοποίησης ἀντιμετωπίζουν ἕως καί 30% αὐξημένο κίνδυνο γιά ὁρισμένες γενετικές ἀνωμαλίες, ὅπως ἀνωμαλίες στίς καρδιακές βαλβίδες, χειλεοσχιστία, ὑπερωοσχιστία, προβλήματα τοῦ πεπτικοῦ συστήματος καθώς καί μικρό ἀλλά αὐξημένο κίνδυνο σπάνιων γενετικῶν διαταραχῶν, ὅπως τό σύνδρομο Angelman πού συνδέεται μέ ἐπιβράδυνση τῆς ἀνάπτυξης καί τό σύνδρομο Beckwith-Wiedemann, τό ὁποῖο προκαλεῖ ταχεία ἀνάπτυξη, καρκίνο καί ψυχοκινητικές καί μαθησιακές δυσκολίες. Σύμφωνα μέ τούς εἰδικούς ὑπαίτιες γι αὐτά τά προβλήματα μπορεῖ νά εἶναι οἱ θεραπεῖες γονιμότητας πού ὑποβάλλονται οἱ γυναῖκες καί οἱ ὁποῖες ἴσως ὁδηγοῦν σέ παραγωγή ὠαρίων κατώτερης ποιότητας, ὅπως ἐπίσης εὐθύνη μπορεῖ νά ἔχει καί ἡ μεγάλη ἡλικία τῆς γυναίκας καθώς τό ποσοστό τῶν μεγαλύτερων σέ ἡλικία γυναικῶν πού καταφεύγουν σέ μεθόδους ἐξωσωματικῆς γονιμοποίησης εἶναι ἰδιαίτερα ὑψηλό. στ) Ἡ διαδικασία τῆς ἐξωσωματικῆς γον ι μ ο π ο ί σ η ς αὐξάνει τή συχνότητα προω ρ ό τ η τ α ς (διάρκεια κύησης κάτω τῶν 37 ἑβδομάδων), ὁπότε αὐξάνει ὁ κίνδυνος ἐγκεφαλικῆς παράλυσης, δηλαδή μή ἀναστρέψιμης ψυχοκινητικῆς βλάβης συχνά συνοδευόμενης ἀπό ἐπιληψία, ὀφθαλμολογικά, ἀκουολογικά, γαστρεντερολογικά καί ὀρθοπεδικά προβλήματα. ζ) Εἶναι γνωστό ὅτι τά ζευγάρια πού ἔχουν ὑποβληθεῖ πολλές φορές σέ διαδικασία ἐξωσωματικῆς γονιμοποίησης χωρίς ἐπιτυχία, ἐκδηλώνουν διάφορες ψυχολογικές παρενέργειες. Μεταξύ ἄλλων οἱ ψυχολόγοι παρατηροῦν διαταραχή τῆς σεξουαλικῆς ζωῆς, αὔξηση τοῦς ἄγχους καί τῆς ἀπογοήτευσης, ἐνῶ μερικές φορές τά μέλη

7 τοῦ ζευγαριοῦ ἀποξενώνονται μεταξύ τους ἤ μειώνουν τίς κοινωνικές τους ἐπαφές καί κλείνονται στόν ἑαυτό τους ἤ προσπαθοῦν νά ἀποφύγουν τό πρόβλημα προσθέτοντας ὑπερβολικές δραστηριότητες σέ ἄλλους τομεῖς (π.χ. ἐργασία). Σέ σπάνιες περιπτώσεις τά προβλήματα αὐτά μπορεῖ νά ὁδηγήσουν μέχρι καί στή διάλυση τοῦ ζευγαριοῦ. Χριστίνα Μαυροματάκη, Ἰατρός Ἀποκυήματα ἐπιστημονικῆς φαντασίας 21ος αἰώνας καί ἡ ἐπιστήμη κάνει θαύματα. Ὁ Θεός δέν κάνει, ἄς τό ξεχάσουμε πιά αὐτό. Μά γράφω σέ (καί διαβάζετε ἕνα) ἐκκλησιαστικό περιοδικό... Πῶς; Καλά δέ βλέπετε τί συμβαίνει γύρω μας; Γυναῖκες πού γεννοῦν στά ἑξηνταπέντε, ἄντρες πού γίνονται πατέρες πολλά χρόνια μετά θάνατον, ἀδερφές πού κυοφοροῦν τό παιδί τοῦ ἀδελφοῦ καί τῆς νύφης... ἔμβρυα γιά ὅλα τά γούστα, ἀγοράκια, κοριτσάκια, ξανθά, μελαχροινά, κατεψυγμένα, κλωνοποιημένα, θά ἔλεγα καί γιαχνί μά ἔπειτα φοβᾶμαι μή φανῶ κυνική. Θεά ἡ ἐπιστήμη καί μεσίτες πρός αὐτήν οἱ γιατροί (στήν προκειμένη περίπτωση) οἱ ὁποῖοι στό ὄνομά της ἐπιτελοῦν τά θαύματα, κι ἐπειδή τό θέμα μας εἶναι ἡ ὑποβοηθούμενη ἀναπαραγωγή τό θαῦμα γίνεται μέ τή γέννηση τοῦ παιδιοῦ (οὕτως ἤ ἄλλως θαῦμα). Τέλος καλό ὅλα καλά καί τῇ θεᾷ (τεχνητή γονιμοποίηση) δόξα. Κάπως ἔτσι νομίζω εἶναι τά πράγματα ὅταν ἄντρες καί γυναῖκες, εὐκατάστατοι, ὑγιεῖς, πάνω στήν πιό δημιουργική φάση τῆς ζωῆς τους ἀποφασίζουν νά κάνουν κι ἕνα παιδί εἴτε γιά νά τοῦ δώσουν τήν ἀγάπη τους, νά γευτοῦν τή γλύκα τοῦ μωροῦ, νά χαροῦν τό μεγάλωμά του, εἴτε καί γιά ἄλλα κίνητρα ὅπως π.χ. «ἔχουν οἱ ἄλλοι ἐμεῖς τί εἴμαστε, κατώτεροι;», ἀποφασίζουν λοιπόν αὐτοί πώς ἦρθε ἡ ὥρα μά... ἄλλαι αἱ βουλαί τοῦ Κυρίου. Παιδί γιόκ καί ἐπισήμως μιλᾶμε γιά ὑπογονιμότητα. Τό περίεργο βέβαια θά ἦταν νά μιλούσαμε γιά γονιμότητα σέ αὐτήν τήν στέρφα ἐποχή πού διανύουμε, μές στίς ἐρήμους τῶν μεγαλουπόλεων ὅπου ζοῦμε καυτός λίβας ἀτομικότητας σαρώνει τίς ὑπάρξεις μας καί μένουμε ἀκίνητοι καί ἀφυδατωμένοι. Πῶς νά ἀνθίσει ἡ χαρά, ἡ ἀγάπη, ἡ δημιουργία σέ αὐτές τίς συνθῆκες; Καί δέ μιλῶ μόνο γιά τό παιδί πού δέ γεννιέται. Αὐτό εἶναι τό σύμπτωμα, τό σημάδι τῶν καιρῶν... Μιλῶ καί γιά τίς σχέσεις μας μέ τούς συνανθρώπους μας, πού εἶναι τυπικές καί δέν ὁδηγοῦν πουθενά καί γιά τίς

8 ὧρες μπροστά στήν τηλεόραση πού χάθηκαν καί προκοπή δέν κάναμε γιά τή μάταιη ἀναζήτηση ὅλων τῶν ὑλικῶν πού ἔγινε σκοπός τῆς ζωῆς μας καί εὐχαριστῶ δέν εἴπαμε στό Θεό πού μᾶς ἀνέχεται ἀκόμη, όξα σοι ὁ Θεός δέν εἴπαμε. Ὅλα αὐτά διαμορφώνουν μία περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα κάθε ἄλλο παρά δημιουργική πού μᾶς ἐπηρρεάζει ὅλους, δικαίους ἤ ἀδίκους, μέ τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο τρόπο. Μά, ἄς ἐπανέλθω στό θέμα. Ἕνα παιδί... Ἕνα μωρό νά γεμίσει μωρουδίλα τό σπίτι... Νά γεμίσει ἡ ζωή παιδικές φωνοῦλες. Ἐμμονή. Ὅλα γυρίζουν γύρω ἀπό ἐκεῖ, ἐγκυμοσύνη, στειρότητα, ὑπογονιμότητα. Γιατί ἐγώ καί ὄχι ἐσύ; Γιατί σέ μένα; Καί ὁ εἰδικός γυναικολόγος δέχεται ἄλλη μιά ἐπίσκεψη, καί τά εὐρώ κατατίθενται στό γραφεῖο του καί ἡ μιά προσπάθεια διαδέχεται τήν ἄλλη. Ἡ γυναίκα βομβαρδίζεται μέ ὁρμόνες, ψυχολογικά καταντάει ράκος καί ἄν τελικά εὐοδώσουν οἱ προσπάθειες οἱ γονεῖς δέ θά ἔχουν νά διηγοῦνται στό παιδάκι τους γιά τότε πού ὁ μπαμπάς πῆρε μέ ἀγάπη ἀπό τό χέρι τή μαμά καί ἔκλεισαν τά φῶτα μά ἄν ἦταν μόνο γι αὐτό δέ θά πείραζε κιόλας. έ θά γίνουν μητέρες ὅλες οἱ στεῖρες γυναῖκες μέ τή μέθοδο τῆς ἐξωσωματικῆς γονιμοποίησης. Πολλές ἀπό αὐτές, ἀφοῦ ταλαιπωρηθοῦν σωματικά καί ψυχικά γιά πολλά χρόνια θά ἀναγκαστοῦν νά δεχτοῦν τήν πραγματικότητα. Βέβαια κανείς ἀπό τούς γιατρούς αὐτούς δέν θά τίς ἐνημερώσει ἐξ ἀρχῆς γιά τό τί ἀκριβῶς συμβαίνει μέ τήν περίπτωσή τους διότι ἐνδιαφέρονται πρωτίστως νά τίς ἀπομυζήσουν οἰκονομικά. Ἔπειτα οἱ ἄλλες, ὅσες ἐν τέλει γεννήσουν, πιθανόν ἄν ἦταν πιό χαλαρές, μέ λιγότερο ἄγχος καί περισσότερη πίστη νά μή χρειάζονταν οὔτε τούς γιατρούς, οὔτε τίς ὁρμόνες τους. Μά ὅσο δύσκολη κι ἄν εἶναι μία κατάσταση ἄν τήν ἀφήσουμε στό Θεό, ξέρει αὐτός τί εἶναι καλό γιά τή σωτηρία τή δική μας ἀλλά καί τῶν συνανθρώπων μας. Καί γίνονται θαύματα, τά ἀκοῦμε καί θαυμάζουμε ὅλοι, μετά ἀπό εἴκοσι χρόνια ἀτεκνίας γεννιέται παιδί, μετά ἀπό ὀκτώ γιατί λέει τό ἔταξαν στήν Παναγία, πολλά θαύματα, ὅλοι ξέρουμε περιπτώσεις. Μά καί αὐτό νά μή γίνει, χαλάλι τοῦ Θεοῦ καί ὁ πόθος γιά παιδί καί τό μαράζι μας, αὐτός θά μᾶς παρηγορήσει, ἔχει τούς λόγους του καί ξέρει γιατί γίνονται ὅλα καί μᾶς ἀγαπᾶ καί τό καλό μας θέλει. Σέ ἕξι μῆνες Χριστούγεννα, ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος, ἔγινε μωρό κι ἔφερε τή χαρά ὄχι μόνο στήν οἰκογένειά του μά σέ ὅλους μας, γέμισε ἡ ζωή μας γλύκανε ἡ οἰκουμένη. Ἔστω καί παράκαιρα, μές στό κατακαλόκαιρο δέ μπορῶ παρά νά εὐχηθῶ: Καλά Χριστούγεννα! Μαρία Βεριγάκη, φιλόλογος

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 10o. Ἀφιέρωμα: Ἐκκλησία - Σύγχρονα βιοηθικά ζητήματα

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 10o. Ἀφιέρωμα: Ἐκκλησία - Σύγχρονα βιοηθικά ζητήματα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 10o Ἀφιέρωμα: Ἐκκλησία - Σύγχρονα βιοηθικά ζητήματα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες πληροφορίες για την εξωσωματική γονιμοποίηση

Χρήσιμες πληροφορίες για την εξωσωματική γονιμοποίηση Χρήσιμες πληροφορίες για την εξωσωματική γονιμοποίηση Περιεχόμενα Μιχάλης Φραγκουλίδης ΜSc, DFFP, BSCCP σύντομο βιογραφικό σημείωμα 11 λόγοι για να εμπιστευτείτε το γέννημα Ενότητα 1 Η θεραπεία εξωσωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΕΟΤΕΡΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ RECENTFINDINGSINIVF-NURSINGINTERVATIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀρχιερεῖς, Αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ ξεκινήσω τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙ ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 03 // ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 embryolab ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εθνικής Αντιστάσεως 173-175 // 55134 Καλαμαριά // Θεσσαλονίκη Τ. 2310 475717 // F. 2310 475 718 // www.embryolab.gr // embryo@embryolab.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιοηθική: Τα όρια της Επιστήμης

Βιοηθική: Τα όρια της Επιστήμης Βιοηθική: Τα όρια της Επιστήμης Τεχνητή Γονιμοποίηση Βιλανάκης Ανδρέας Α1 Κουτσάκη Ελένη Α2 Ρομπογιαννάκη Αγγελική Α3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΣΕΛ. Εισαγωγή.. 3 Τεχνητή γονιμοποίηση. 5 Ιστορικη αναδρομή εξωσωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξωσωματική Γονιμοποίηση Όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε

Εξωσωματική Γονιμοποίηση Όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε Εξωσωματική Γονιμοποίηση Όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε Μαζί κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα! www.eugonia.gr Αγαπητοί μας φίλοι, Βασική μας αρχή είναι, ότι, όλες οι γυναίκες έχουν δικαίωμα στην μητρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Ἡ ζωὴ κάθε ἀνθρώπου ξεκινᾶ καὶ προχωρά, ὀδεύοντας πρὸς τὸ τέλος της. Όλοι ἐρχόμαστε πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ

ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ + ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ: ΤΑ ΠΑΘΗ Α1) ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ Α2) ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ Α3) ΠΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ Β ΜΕΡΟΣ: Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Β1) ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ορμονική ισορροπία: Το θεμέλιο της γονιμότητας...33. Κεφάλαιο 5 Καλή σωματική κατάσταση για να ευνοήσετε μια εγκυμοσύνη...

Κεφάλαιο 1 Ορμονική ισορροπία: Το θεμέλιο της γονιμότητας...33. Κεφάλαιο 5 Καλή σωματική κατάσταση για να ευνοήσετε μια εγκυμοσύνη... Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...15 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η γονιμότητα και οι ορμόνες σας...31 Κεφάλαιο 1 Ορμονική ισορροπία: Το θεμέλιο της γονιμότητας...33 Κεφάλαιο 2 Προστατεύοντας τη γονιμότητά σας...45 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ : ΓΑΒΡΙΗΛΙ ΟΥ ΞΕΝΙΑ ΑΝΤΩΝΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Dr. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2005 1 Πρόλογος 3 Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ τε, μετά τήν Πτώση τῶν Πρωτοπλάστων, δέν ὑπῆρχε γιά τούς ἀνθρώπους καμιά ἀπολύτως δυνατότητα σωτηρίας. Κανένας ἄνθρωπος, ὅσο δίκαιος κι ἄν ἦταν, δέν μποροῦσε νά λυτρώσει τήν ἀνθρωπότητα ἀπό αὐτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ Αὐτὸ δέχεται ἡ ἐπιστήμη, τὸ ἴδιο πίστευαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες καὶ αὐτὸ πιστεύουν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 02 // ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 embryolab ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ 02 // ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 embryolab ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 02 // ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 embryolab ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ e: editorial ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ Η επίτευξη της εγκυμοσύνης μέσω εφαρμογής μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είναι αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ : ΣΕΞ ΝΕΩΝ 15-16 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΦΕΛΗ ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΣΟΥΡΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΜΕΛΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΧΑΛΗ

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ : ΣΕΞ ΝΕΩΝ 15-16 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΦΕΛΗ ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΣΟΥΡΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΜΕΛΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΧΑΛΗ ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ : ΣΕΞ ΝΕΩΝ 15-16 ΕΤΩΝ ΥΠΟΘΕΜΑ: ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΦΕΛΗ ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΣΟΥΡΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΜΕΛΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΧΑΛΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: - ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 26 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Χριστὸς ὁ «Χαλκίτης». Λεπτομέρεια ἀπὸ τὴν ψηφιδωτὴ παράσταση τῆς Δεήσεως στὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς τῆς Χώρας στὴν Κωνσταντινούπολη.

Διαβάστε περισσότερα

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ἰωάν. 14,6) ΦΥΛΛΟ 28 ΕΤΟΣ 8ο 2013 ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ἰωάν. 14,6) ΦΥΛΛΟ 28 ΕΤΟΣ 8ο 2013 ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 28 ΕΤΟΣ 8ο 2013 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας κ Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Εξάμηνο ΠΔ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας κ Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Εξάμηνο ΠΔ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας κ Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Εξάμηνο ΠΔ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Υπογονιμότητα: Σχετίζεται η υπογονιμότητα και οι προσπάθειες αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ - (Bioetica e) Chiesa ortodossa λῆμμα στήν Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ - (Bioetica e) Chiesa ortodossa λῆμμα στήν Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Μ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ - (Bioetica e) Chiesa ortodossa λῆμμα στήν Enciclopedia di Bioetica e Scienza

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Aγκυροβολή- Τὰ τῆς σαρκὸς πάθη Σκέψεις γύρω ἀπὸ τὴ βιολογικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου

Nεανικά Aγκυροβολή- Τὰ τῆς σαρκὸς πάθη Σκέψεις γύρω ἀπὸ τὴ βιολογικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 4 4 ο Μ Α Ϊ Ο Σ -

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηρακλείου Κρήτης

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηρακλείου Κρήτης Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηρακλείου Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας & Πρόνοιας Τµήµα Νοσηλευτικής «ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Σπουδάστριες

Διαβάστε περισσότερα

Τό Ἅγιον Εὐχέλαιο εἶναι μία μακροσκελής

Τό Ἅγιον Εὐχέλαιο εἶναι μία μακροσκελής ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ Τί εἶναι τό Εὐχέλαιο; Τό Ἅγιον Εὐχέλαιο εἶναι μία μακροσκελής ἀκολουθία τῆς Ὀρθοδόξου μας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία τελεῖται πρός «ἴασιν τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος» τῶν πιστῶν μελῶν της. Μάλιστα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΕΡΑ / ΚΑΡ ΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Η ΝΟΕΡΑ / ΚΑΡ ΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ Íïåñá ðñïóåõ ç 1 Η ΝΟΕΡΑ / ΚΑΡ ΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ Περί νοερᾶς προσευχῆς Ἐφραίμ Φιλοθεΐτης (Προηγούμενος Ἱ. Μ. Φιλοθέου). Ψυχή - Νους - Νοερά προσευχή Πνευματικές ανταύγειες από το Άγιον Όρος Η ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Διάλεξη ποὺ δόθηκε ἀπὸ τὴ Δρ. Miriam Grossman στὶς 15 Ὀκτωβρίου 2009 στὸ ἀμερικανικὸ ἵδρυμα Τhe Heritage Foundation, στὴν Οὐάσινγκτον,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Διακοπή εγκυμοσύνης Άμβλωση. Το μεγάλο δίλημμα. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Περουλάκης Δημήτρης

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Διακοπή εγκυμοσύνης Άμβλωση. Το μεγάλο δίλημμα. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Περουλάκης Δημήτρης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διακοπή εγκυμοσύνης Άμβλωση. Το μεγάλο δίλημμα. Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Περουλάκης Δημήτρης Οι μαθητές χωρίστηκαν σε τέσσερις ( 4 ) ομάδες. Ομάδα Α Κουλούρη Χαρά Κράλλη Νατάσσα Λαμπροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΠΑΙΔΙ. mat. καλωσόρισε δύο νέα μέλη. κοντά και στο «Χαμόγελο του παιδιού»

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΠΑΙΔΙ. mat. καλωσόρισε δύο νέα μέλη. κοντά και στο «Χαμόγελο του παιδιού» Περιοδική έκδοση της Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής «ΡΕΑ» 08 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ καλωσόρισε δύο νέα μέλη κοντά και στο «Χαμόγελο του παιδιού» Αγκαλιάζει τα παιδιά και τις έφηβες ΜΟΝΑΔΑ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

mat ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗ ΔΕΥΤΕΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΣΤΗ ΡΕΑ Tα κορίτσια της «ΡΕΑ» πήραν και το Ασημένιο! Η νέα υπερσύγχρονη Μονάδα Γονιμότητας «ΡΕΑ»

mat ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗ ΔΕΥΤΕΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΣΤΗ ΡΕΑ Tα κορίτσια της «ΡΕΑ» πήραν και το Ασημένιο! Η νέα υπερσύγχρονη Μονάδα Γονιμότητας «ΡΕΑ» mat Περιοδική έκδοση της Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής «ΡΕΑ» 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ Tα κορίτσια της «ΡΕΑ» πήραν και το Ασημένιο! Η νέα υπερσύγχρονη Μονάδα Γονιμότητας «ΡΕΑ» Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα