«Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε;"

Transcript

1 1 «Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε; Ζ επηζηεκνληθή γλψζε είλαη εζηθά νπδέηεξε. Ζ δηάζπαζε, ιφγνπ ράξε, ηνπ αηφκνπ απηή θαζαπηήλ δελ είλαη νχηε θαιή νχηε θαθή. Αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θάπνηα επηζηεκνληθή γλψζε αλαθαιχπηεηαη κε θαθή πξφζεζε, ε εζηθή αλήθεη ζηελ πξόζεζε, όρη ζηε γλώζε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο εζηθφο ή αλήζηθνο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ή ν ζθνπ φο γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη, φρη ε ίδηα ε γλψζε. Δπνκέλσο, ν θίλδπλνο δελ είλαη ε επηζηήκε. Ζ επηζηήκε απνηειεί θίλδπλν γηα ηνλ άλζξσπν κφλν εάλ δελ είλαη νινθιεξσκέλε. Αληίζεηα, φπνπ είλαη ηειεηνπνηεκέλε, κεηαηξεπφκελε ζε δεκηνπξγία, ηνλ σθειεί, φπσο είδακε, πνιιαπιά. Όκσο, ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία δελ είλαη απηφλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ, αιιά άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο, κε ηνπο ζθνπνύο πνπ επηδηώθεη, κε ηηο αμίεο πνπ έρεη. Κνηλσλία, επηζηήκε θαη ηερλνινγία βξίζθνληαη ζε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο ηφζν, πνπ ε θνηλσλία κε ηηο θξαηνχζεο αμίεο ηεο λα θαηεπζχλεη ηελ έξεπλα ηεο επηζηήκεο θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο. Σε δεκηνπξγία, επνκέλσο, δελ ηελ θαηεπζχλεη κφλν ε γλψζε. Αλά κεζα ζηε γλψζε θαη ζηε δεκηνπξγία παξεκβάιιεηαη απνθαζηζηηθά ε αλζξψπηλε ζέιεζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη θχξηνο παξάγνληαο γηα ηελ νξ ζφηεηα, απφ εζηθή άπνςε, ηεο δεκηνπξγίαο δελ είλαη ε γλψζε αιιά ε βνύιεζε. Αλ, ινηπφλ, ε αλζξψπηλε δεκηνπξγηθφηεηα δελ πεηζαξρήζεη ζηηο αμίεο ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο ειε πζεξίαο θαη ηεο εηξήλεο θαη, αληί λα νδεγήζεη ζηελ επηπρία ηνπ αλζξψπνπ, θαηαιήμεη ζηνλ αθαληζκφ ηνπ, ηελ επζχλε δε ζα ηε θέξεη ε επηζηήκε αιιά ε βνχιεζε πνπ ζα επηθξαηήζεη, ηειηθά, ζηελ αλζξσπφηεηα. Σελ επζχλε ζα ηελ έθεξε ε επηζηήκε, αλ ε θαηαζηξνθηθή ζπλέπεηα πξνεξρφηαλ απφ ζθάικα δηθφ ηεο, απφ αηειή δειαδή γλψζε. Γελ είλαη, φκσο, απηφο ν θίλδπλνο. Καη φζνη βιέπνπλ εδψ ηνλ θίλδπλν, ην θάλνπλ ή απφ άγλνηα ή γηα λα ζηξέςνπλ ηελ πξνζνρή ησλ αλζξψπσλ καθξηά απφ ηνλ αιεζηλφ θίλδπλν. Γελ επζχλεηαη, ινηπφλ, ε επηζηήκε γηα ηα ζχγρξνλα κεγάια πξνβιήκαηα. Αιιά απηά ππάξρνπλ. Δίλαη δεδνκέλα θαη γλσζηά, φρη, φκσο, άιπηα θαη αλαπφηξεπηα. Με δπζνίσλεο πξνβιέςεηο, κε ηε κεκςηκνηξία, κε επρέο θαη εμνξθηζκνχο ηα πξνβιήκαηα απηά δελ αληηκεησπίδνληαη. Αλ δελ αλαζεσξήζνπκε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ έρνπκε, αλ δελ θαηαγγείινπκε ηνπο ππαίηηνπο θαη δελ θαηαινγίζνπκε ηηο επζχλεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ θαζέλα, ψζηε λα επηθξαηήζεη σο θπξίαξρε βνχιεζε ην θαιφ φισλ ησλ αλζξψπσλ, ηφηε είλαη πνιχ πηζαλφ ηα δχζθνια πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε ζήκεξα λα γίλνπλ αχξην κνηξαία. Μεγαιχηεξε απ' φινπο επζύλε γη' απηφ έρνπλ νη πλεπκαηηθνί άλζξσπνη θαη εηδηθόηεξα νη επηζηήκνλεο, πνπ θαηέρνπλ ηε γλψζε. Να γξάςεηε ηα ζπλώλπκα ησλ ππνγξακκηζκέλσλ ιέμεσλ. Δπηζηήκε θαη εζηθή Αλάκεζα ζηελ επηζηήκε θαη ζηελ εζηθή, δχν θνξπθαία δηαλνεηηθά επηηεχγκαηα ηνπ αλζξψπνπ, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Οη δηαθνξέο απηέο ζα θαηαδεηρηνχλ επθξηλέζηεξα, αλ νξίζνπκε ηηο έλλνηεο. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηα ιεμηθά επηζηήκε είλαη νη γλψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεζνδηθή έξεπλα ησλ θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ. Αληίζεηα, ε εζηθή νξίδεηαη σο έλα ζχλνιν αμηψλ θαη θαλφλσλ κε ηνπο νπνίνπο νξίδεηαη ηη επηηξέπεηαη, ηη απαγνξεχεηαη θαη ηη νθείινπκε λα θάλνπκε ζηηο ζρέζεηο καο κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Πξψηε νινθάλεξε, εμ νξηζκνχ, δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δπν έλλνηεο είλαη ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν θαζεκηά δεκηνπξγήζεθε. θνπφο ηεο επηζηήκεο είλαη ε κειέηε θαη ε γλψζε ηνπ θφζκνπ -θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ- ζηνλ νπνίν δνχκε είλαη, θαηαξρήλ, ε αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο θαη ε ηθα λνπνίεζε ηεο θπζηθήο επηζπκίαο ηνπ αλζξψπνπ λα καζαίλεη (θχζεη ὀξέγεηαη ηνῦ εἰδέλαη). Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε εζηθή δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ λα θαλνλίδεη (κε φιε ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο) ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο. Με εξεπλεηηθφ, ινηπφλ, ραξαθηήξα ε επηζηήκε, κε επηηαθηηθφ ε εζηθή. Γηαθνξεηηθή, επίζεο, είλαη θαη ε πξνέιεπζε θαζεκηάο. Ζ επηζηήκε πξνέξρεηαη θαη ζπγθξνηείηαη χζηεξα απφ κεζνδηθή έξεπλα, χζηεξα απφ παξαηήξεζε θαη πείξακα. Γηα ηελ πξνέιεπζε ηεο εζηθήο ηα πξάγκαηα δελ είλαη ηφζν απιά. Αθφκα θη αλ δε δερηνχκε φηη είλαη ζεφζηαιηε θαη ππεξβαηηθή, δχζθνια ζα απνδείμνπκε πψο δεκηνπξγήζεθε θαη πψο ζπγθξνηήζεθε ζε θψδηθα κε ηζρχ πνπ ππεξβαίλεη αθφκα θαη απηφλ ηεο επηζηήκεο. Αξθεί, γη' απηφ λα αλαινγηζηνχκε ηε δηαρξνληθή θαη θαζνιηθή ηζρχ πνπ έρεη κηα απφ ηηο θνξπθαίεο εζηθέο αμίεο, ε δηθαηνζχλε. Ζ πην ζεκαληηθή, σζηφζν, δηαθνξά είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θαζεκηά πξνζεγγίδεη ηε δσή. Γηα ηελ επηζηήκε θαη, γηα λα αθξηβνινγνχκε, γηα ηνλ επηζηήκνλα ζεκαζία έρνπλ ηα γεγνλφηα θαη ε πξαγκαηηθφ ηεηα. Ζ πξαγκαηηθφηεηα γπκλή απφ ηδέεο, απφ πξνθαηαιήςεηο θαη ηδενινγήκαηα, φπσο δειαδή είλαη θαη φρη φπσο ελδερνκέλσο ηε θαληάδνληαη ή ζα ήζειαλ λα είλαη φζνη ηε κειεηνχλ. Δπνκέλσο, ε επηζηεκνληθή γλψζε δχζθνια ακθηζβεηείηαη, εθφζνλ είλαη αληηθεηκεληθή. Απελα ληίαο, γηα ηελ εζηθή δελ έρεη ηφζν αμία ε γλψζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηνπ γεγνλφηνο, φζν ην πνηφλ ηνπ, αλ δειαδή είλαη θαιφ ή θαθφ, δίθαην ή άδηθν, επηηξεπηφ ή αλεπίηξεπην. Γηα παξάδεηγκα, ε Άισζε ηεο Πφιεο απφ ηνπο Σνχξθνπο δελ είλαη γηα ηνλ ηζηνξηθφ παξά κφλν

2 έλα γεγνλφο. Αλ πξνζεγγίζεη ην γεγνλφο απηφ σο ρξηζηηαλφο ή σο κνπζνπικάλνο ή αμηνινγψληαο ην αλ ήηαλ θαιφ ή θαθφ, δίθαην ή άδηθν, ηφηε ζπζηάδεη ηελ επηζηεκνληθή αιήζεηα ζε αιιφηξηνπο ζθνπνχο ή ζθνπηκφηεηεο θαη παχεη λα είλαη επηζηήκνλαο. Σν ίδην κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε αθφκα θαη γηα γεγνλφηα πνπ ζεσξνχληαη φηη έρνπλ εγγελψο εζηθή πνηφηεηα, φπσο είλαη έλαο πφιεκνο. Γηαηί, αλ θάζε επηζηήκνλαο πξνζέγγη δε θαη εξκήλεπε ηα γεγνλφηα κε ηα δηθά ηνπ ηδενινγηθά θαη εζηθά θξηηήξηα, ζα είρακε ηφζεο «επηζηεκνληθέο αιήζεηεο», φζα είλαη θαη ηα θξηηήξηα απηά. Γη' απηφ, φηαλ ε εζηθή ππεηζέξρεηαη ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, ηφηε δελ αιινηψλεηαη απιψο ε έξεπλα, αιιά θαηαξγείηαη, γηαηί αθπξψλεηαη ε πξσηαξρηθή πξνυπφζεζή ηεο, ε αληηθεηκεληθφηεηα. Απελαληίαο, φηαλ ε επηζηήκε ππεηζέξρεηαη ζε ζέκαηα πνπ είλαη αξκνδηφηεηα ηεο εζηθήο, φρη κφλν δελ ηελ αλαηξεί, αιιά ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ νξζή εζηθή απνηίκεζε πξάμεσλ θαη γεγνλφησλ, γηαηί ε αιεζηλή γλψζε δελ κπνξεί πνηέ λα αληίθεηηαη ζηελ εζηθή. Απφ απηή ηελ άπνςε, ζα ηνικνχζακε λα πνχκε φηη ε αιήζεηα, ε επηζηεκνληθή, δειαδή, γλψζε, πξνεγείηαη θαη άξα θαζνξίδεη -πξέπεη λα θαζνξίδεη- ηελ εζηθή θαη ηηο αμίεο ηεο. Ζ αληίζηξνθε ζεηξά είλαη πξσζχζηεξε. Σέινο, έλα άιιν επίκαρν ζεκείν είλαη ε ζρέζε ηεο γλψζεο κε ηελ εζηθή. Με απιά ιφγηα, ε γλψζε είλαη εζηθά νπδέηεξε ή θάζε γλψζε έρεη απφ ηε θχζε ηεο θαη πνηφηεηα εζηθή; Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ είλαη πσο ε γλψζε είλαη εζηθά νπδέηεξε. Γελ έρεη εζηθή ε θχζε νχηε ε λνκνηέιεηα πνπ ηε δηέπεη, φπσο δελ έρνπλ εζηθή ηα ζπκβάληα θαη ηα γεγνλφηα ηεο δσήο. Ζ βαξχηεηα, ν ζεηζκφο, ην γνληδίσκα, ην κφξην θαη ην άηνκν, ε Βηνκεραληθή θαη ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, νη Βαιθαληθνί πφιεκνη θαη ν Δκθχιηνο ζηελ Διιάδα απφ κφλα ηνπο δελ είλαη νχηε θαιά νχηε θαθά νχηε εζηθά νχηε αλήζηθα. Δίλαη απιψο θάηη πνπ ππάξρεη ή πνπ έγηλε. Ζζηθφο ή αλήζηθνο είλαη ν δεκηνπξγφο ή ν δξάζηεο, αλ πξφθεηηαη γηα δεκηνχξγεκα, γηα πξάμε, γηα γεγνλφο θνηλσληθφ ή πνιηηηθφ. Αιιά θαη ε εζηθφηεηα ή ε αλεζηθφηεηα, ζε θάζε πεξίπησζε, ηνπ ξέθηε θξίλε ηαη -πξέπεη λα θξίλεηαηδεπηεξνγελψο, αθνχ δειαδή γλσξίζνπκε κε αθξίβεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα ηη αθξηβψο έγηλε θαη γηαηί έγηλε. Έηζη, βέβαηα, δελ πξνζηαηεχνπκε, ίζσο, ηελ αλζξσπφηεηα απφ ελέξγεηεο αλή ζηθσλ αλζξψπσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα ζπκβεί κε εθαξκνγέο ηεο θισλνπνίεζεο, αιιά δελ ηεο ζηεξνχκε θαη ηελ επεξγεηηθή πξνζθνξά εζηθψλ αλζξψπσλ, πνπ κπνξεί λα απνδεηρηεί πνιχ ζεκαληηθή γηα ην κέιινλ ηεο. Ζ επηζηεκνληθή, ινηπφλ, γλψζε, θαζψο εξκελεχεη ηελ νπζία, ηα αίηηα, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζρέζε ησλ θαηλνκέλσλ κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν, είλαη εζηθά νπδέηεξε. Όπσο ε πξαγκαηηθφηεηα πνπ εξκελεχεη είλαη εζηθά νπδέηεξε, έηζη εζηθά νπδέηεξε είλαη θαη ε γλψζε ηεο, ην είδσιν δειαδή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο απηήο ζηελ αλζξψπηλε λφεζε. Αλ έηζη έρνπλ ηα πξάγκαηα, κπνξνχκε, ηειηθά, λα ππνζηεξίμνπκε φηη ε επηζηήκε είλ αη δξαζηεξηφηεηα απηφλνκε απφ ηελ εζηθή; Καη παξαπέξα, κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ν επηζηήκνλαο είλαη εζηθά αλεχζπλνο γηα φζα εξεπλά, γηα ηα πνξίζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπ θαη πξνπαληφο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πνξηζκάησλ απηψλ; Όηη κπνξεί ζην φλνκα ηεο επηζηήκεο λα θάλεη φ,ηη ζέιεη; Όρη βέβαηα. Γηαηί κηα ζεηηθή απάληεζε ζηα εξσηήκαηα απηά ζα ήηαλ αληίζεηε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κάξηπξεο ηεο νπνίαο είκαζηε φινη. νβαξά πξνβιήκαηα ηεο δσήο καο νθείινληαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ζηε ρξήζε ε πηζηεκνληθψλ επηηεπγκάησλ κε ηξφπν πνπ αληηβαίλεη ζηηο αμίεο θαη ζηνπο θαλφλεο ηεο εζηθήο. Όκσο γη' απηή ηε ρξήζε δελ είλαη «ππεχζπλε» ε γλψζε. Ζ πξνζσπν πνίεζε ζ' απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ζεκαληηθφ εθθξαζηηθφ ιάζνο. Ζζηθή επζχλε έρεη, φπσο είπακε, κφλν ν άλζξσπνο, θαη κάιηζηα ν ειεχζεξνο. Ζ γλψζε είλαη κελ δχλακε, αιιά είλαη άςπρν κέζν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί εζηθά ή αλήζηθα απφ ηνλ άλζξσπν. Δπνκέλσο, ε επζχλε αλήθεη ζ' απηφλ θαη εηδηθφηεξα ζηνλ επηζηήκνλα γηα ηελ πξφζεζε κε ηελ νπνία εξεπλά θαη αλαθαιχπηεη κηα γλψζε θαη πξνπαληφο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηε ρξεζηκνπνηεί. Γελ πξέπεη, ινηπφλ, λα γίλεηαη ζχγρπζε: άιιν πξαγκαηηθφηεηα, άι ιν γλψζε θη άιιν βνχιεζε ηνπ αλζξψπνπ. Απφ απηά ζηελ εζηθή ππφθεηηαη κφλν ε ειεχζεξε αλζξψπηλε βνχιεζε, γηαηί απφ απηήλ εμαξηάηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε εζηθή πνηφηεηα ησλ αλζξψπηλσλ ελεξγεηψλ, είηε πξφθεηηαη γηα γεγνλφο είηε γηα επηζηεκνληθή έξεπλα είηε γηα επηζηεκνληθφ θαη ηερλνινγηθφ επίηεπγκα. Καη φπσο ζε θάζε άιιε πεξίπησζε, έηζη θαη ζηελ επηζηήκε ε ππεπζπλφηεηα ηνπ επηζηήκνλα απνξξέεη απφ ηελ ειεπζεξία ηνπ λα νξίδεη πξνζσπηθά ν ίδηνο θαη θαλέλαο άιινο ην ζθνπφ ηεο επηζηεκνληθήο ηνπ έξεπλαο ή ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθαξκφδεη επηζηεκνληθά πνξίζκαηα θαη γλψζεηο θαη λα θξίλεη αλ απηά ζπκθσλνχλ κε ηελ αιήζεηα -άξα θαη κε ηελ εζηθή-ηελ νπνία σο πλεπκαηηθφο άλζξσπνο είλαη ηαγκέλνο λα δηαθνλεί. 1. Πώο αλαπηύζζεηαη ε πξώηε παξάγξαθνο ηνπ θεηκέλνπ; 2. Να απαξηζκήζεηε ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ επηζηήκε θαη ηελ εζηθή. 3. Να γξάςεηε πώο ζπλδένληαη νη παξάγξαθνη ηνπ θεηκέλνπ. 4. Να γξάςεηε ηα ζπλώλπκα ησλ ππνγξακκηζκέλσλ ιέμεσλ. Γηάθξηζε θαη ζρέζε επηζηεκώλ Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηηο επηζηήκεο ζε θπζηθέο θαη ζε θνηλσληθέο ή αλζξσπηζηηθέο. Οη κελ εξεπλνχλ ηνπο λφκνπο ηεο θχζεο, νη δε κειεηνχλ ηελ θνηλσληθή δσή θαη ηνλ άλζξσπν. Ζ αλάπηπμε ησλ θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ θαζνξίδεηαη απφ ηηο άκεζεο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ 2

3 θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηεη. ηελ επνρή καο επηθξαηνχλ νη θπζηθέο επηζηήκεο, επεηδή ην θχξνο ησλ πνξηζκάησλ ηνπο πνιχ πην δχζθνια κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί θαη επεηδή δίλνπλ ζηνλ άλζξσπν ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηεί ηε θχζε, λα παξάγεη άθζνλα αγαζά, λα θάλεη άλεηε ηε δσή ηνπ. Απηφ, φκσο, δε ζε καίλεη φηη πξέπεη λα επηρεηξείηαη νπνηαδήπνηε αμηνινγηθή ηεξάξρεζε αλάκεζα ηνπο. Καη νη δχν απνβιέ πνπλ ζηνλ ίδην ζθνπφ, λα βειηηψζνπλ ηε δσή ησλ αλζξψπσλ, λα ηελ εθπνιηηίζνπλ. Καη, αζθαιψο, πνιηηηζκφο δελ είλαη κνλφπιεπξε, αιιά αλάινγε ηθαλνπνίεζε ησλ πιηθψλ θαη πλεπ καηηθψλ αλαγθψλ. Τπάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα πνπ επηβεβαηψλνπλ ηηο ζπλέπεηεο πνπ ππάξρνπλ, φηαλ δελ ηεξείηαη απηή ε αλαινγία. Δπηζηήκε θαη άλζξσπνο Θα πξνζπαζήζνπκε λα απαληήζνπκε ζε έλα θαίξην εξψηεκα. Πνηα είλαη ε επζχλε ηνπ επηζηήκνλα γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ηεο επηζηήκεο ηνπ; Πνηα είλαη ε επζχλε ηνπ γηα ηε κνξθή πνπ πή ξε θαη πνπ παίξλεη ε «ζπγθξνηεκέλε πξαγκαηηθφηεηα»; Ζ πξψηε επζχλε ινηπφλ ηνπ επηζηήκνλα αλάγεηαη ζηελ επηζηεκνληθή ηνπ γλψζε: Αλ ρξεζηκνπνίεζε ζσζηά ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν ή αλ έθαλε ζθάικαηα, αλ απέθπγε ηνλ ππνθεηκεληζκφ, ηελ πιάλε, ηελ πξφσξε γελίθεπζε, ηελ επηπφιαηε επαγσγή, ηελ εζθαικέλε αλαγσγή, παξαγσγή, ζχλζεζε, ηε κνλνιηζηθφηεηα θαη ην δνγκαηηζκφ ή αλ ππέπεζε ζ' απηά. Απηή ε επζχλε είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ θαιή ή θαθή ηνπ ζέιεζε, Δηδηθφηεξα, απηή ε επζχλε θαιείηαη επηζηεκνληθή. Πέξα φκσο απφ ηελ επηζηεκνληθή επζχλε γηα ην πψο εθάξκνζε ηε γλψζε ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ν επηζηήκνλαο επζχλεηαη εζηθά θαη πνιηηηθά γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ. ην ζεκείν απηφ ζα θξηζεί ε πξάμε ηνπ φρη κε ην επηζηεκνληθφ θξηηήξην ηεο νξζήο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο επ ηζηεκνληθήο κεζφδνπ, αιιά κε ην εζηθφ θξηηήξην (γηα ηελ εζηθή δηθαίσζή ηνπ) θαη κε ην πνιηηηθφ θξηηήξην (γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ δηθαίσζε). Ζ επζχλε ηνπ επηζηήκνλα απφ εζηθή ή πνιηηηθή άπνςε δελ αλάγεηαη πηα ζηε γλψζε, αιιά ζηε βνχιεζή ηνπ. Όπσο ζηελ επηζηεκνληθή επζχλε θξηηήξην απνηειεί ε ζπκθσλία ηεο αηνκηθήο επηζηεκνληθήο γλψζεο κε ηελ αλαγλσξηδφκελε ζε δεδνκέλε επνρή σο νξζή (θαη θαζνιηθήο παξαδνρήο) γλψζε, θαη κέηξν απνηεινχλ νη θαλφλεο ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ, φπσο γεληθά δηακνξθψζεθαλ θαη θαζνιηθά ηζρχνπλ, έηζη θαη ζηελ εζηθή θαη πνιηηηθή επζχλε θξηηήξην ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ε ζπκθσλία ηεο αηνκηθήο βνχιεζεο ηνπ επηζηήκνλα κε ηελ θαζνιηθή βνχιεζε (γηα ηελ εζηθή επζχλε) θαη κε ηελ θπξίαξρε βνχιεζε πνπ ηζρχεη ζην δεδνκέ λν ρψξν θαη ρξφλν ελέξγεηαο ή κε ηελ αληηπνιηηεπφκελε βνχιεζε θνηλσληθήο νκάδαο ή ηάμεο (γηα ηελ πνιηηηθή επζχλε). Αθνχ ε βνχιεζε απνηειεί ηε δπλακηθή έθθξαζε ηνπ ζπκθέξνληνο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο εζηθά δηθαηώλεηαη εθείλνο ν επηζηήκνλαο πνπ ελεξγεί ζύκθσλα κε ην θαζνιηθό ζπκθέξ νλ, δειαδή ό επηζηήκνλαο πνπ ε αηνκηθή ηνπ βνύιεζε ζπκπίπηεη κε ηελ θαζνιηθή. Καη θαζνιηθφ ζπκθέξνλ είλαη απηφ πνπ αλαθέξεηαη ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξψκα, ηε θπιή, ηελ εζληθφηεηα, ηελ ππεθνφηεηα ή ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ρνπο θαηάζηαζε. Καζνιηθό είλαη, ζα ιέγακε, ην ζπκθέξνλ ηεο αλζξσπόηεηαο. Έηζη, θαζνιηθό είλαη ην ζπκθέξνλ γηα ηελ εηξήλε, ηελ ειεπζεξία, ηελ πγεία, ηε κόξθσζε, ηελ επηπρία όισλ ησλ αλζξώπσλ.(ι. Μαλσιεδάθεο). Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ (100 ιέμεηο). *Σα παξαπάλσ θείκελα πξνέξρνληαη από ην βηβιίν: π. Κνύηξαο, Πεηζηηθόο Λόγνο, η. Β, εθδ. αββάιαο 3

4 OI ΣΤΟΧΟΗ ΤΖΣ ΔΠΗΣΤΖΜΖΣ ΣΤΟΝ KAINOYPIO ΑΗΩΝΑ [Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί είλαη ε νκηιία κε ηνλ ηίηιν «Δπηζηήκε θαη Αλζξσπηζκόο» ηελ νπνία εθθώλεζε ζηηο 30 Γεθεκβξίνπ 2003 ζηελ Αζήλα ν θαζεγεηήο θ. Γξ. Γ. θαιθέαο σο πξόεδξνο ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ θαηά ηελ ηειεηή απνλνκήο ησλ εηήζησλ βξαβείσλ ηνπ αλώηαηνπ πλεπκαηηθνύ ηδξύκαηνο ηεο ρώξαο ] H επηζηήκε, σο αέλανο αγψλαο ηνπ αλζξψπνπ γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεσο, κε ηνλ δηαινγηζκφ, ηελ νμπδεξθή παξαηήξεζε, ηε δηαίζζεζε θαη ηελ έξεπλα, αλνίγεη ζπλερψο λένπο νξίδνληεο θαη θσηίδεη ηνλ λνπ. Οη θιαζηθνί έιιελεο θηιφζνθνη, πνπ είραλ αλαπηχμεη ζε χςηζην βαζκφ ηνλ ζεσξεηηθφ ζηνραζκφ, ηεο απέδσζαλ θαζαξψο ζεσξεηηθφ ζθνπφ θαη παξαζεψξεζαλ ηελ αμία θαη ηε ζεκαζία ηεο εκπεηξηθήο γλψζεσο, ε νπνία θαη' απηνχο δελ είρε «ιφγνλ δηδφλαη». Αιιά, θαζψο ήηαλ αλαπφθεπθην, δελ άξγεζε λα επηζπκβεί ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ επηζηεκνληθνχ ιφγνπ - κε ηνλ Αξρηκήδε θαη ηνπο δηαδφρνπο ηνπ γηα παξάδεηγκα - ψζηε ζηνπο θαηξνχο καο λα εμειηρζεί ζε αλαπφζπαζην κέινο ηεο επηζηήκεο θαη λα θπξηαξρήζεη ζηελ νηθνπκέλε φιε σο ηερλνινγία. Δπηζηήκε, βέβαηα, θαη ηερλνινγία δελ ηαπηίδνληαη, δηφηη ε επηζηήκε παξακέλεη πξνζεισκέλε ζηελ φιν θαη πην βαζηά θαηάθηεζε ηεο γλψζεσο, ελψ ε ηερλνινγία έρεη σο επηδίσμε ηελ αμηνπνίεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεσο ζε κέζνλ γηα ηελ ππεξέηεζε ησλ ηξερνπζψλ, πξαθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ. Πνιχ ραξαθηεξηζηηθά, ν Ατλζηάηλ είρε ηνλίζεη: «H επηζηήκε δελ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζθνπνχο, αιιά λα πξνζθέξεη, ην πνιχ, ηα κέζα γηα ηελ αλάπηπμε θάπνησλ ζθνπψλ, νη νπνίνη έρνπλ ζπιιεθζεί απφ πξνζσπηθφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ πςειφηεξα εζηθά ηδαληθά». Έζπεπζε σζηφζν λα ζεκεηψζεη πσο «ε επνρή καο είλαη ε επνρή ησλ ηειείσλ κέζσλ θαη ησλ ζπγθερπκέλσλ ζθνπ ώλ». Απηή ε ηειεπηαία ξήζε πξνθαιεί έλαλ επίκνλν πξνβιεκαηηζκφ, θαη είλαη απηφο ν πξνβιεκαηηζκφο πνπ κε νδήγεζε ζηελ απνςηλή, βξαρεία νκηιία κνπ. Δάλ, βέβαηα, ν Ατλζηάηλ είρε δήζεη φινλ ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα, έλαλ αηψλα αλζξψπηλεο θαθνπξγίαο, κε επαλαζηάζεηο, παγθνζκίνπο ζεξκνχο θαη ςπρξνχο πνιέκνπο, αιιά θαη δνμαζκέλν απφ ηε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο, ίζσο πξνβιεκαηηδφηαλ πεξηζζφηεξν. H πξνψζεζε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ε έθξεμε ηεο ηερλνινγίαο, ε νπνία έρεη πξνζιάβεη θξελήξεηο ξπζκνχο ζηελ επνρή καο, εγείξνπλ απνξίεο θαη ζπγθινληζηηθά εξσηήκαηα. H επηζηήκε αλαπηχζζεηαη ζπλήζσο ζε ζρέζε κε ηηο πξαθηηθέο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ, αθνινπζεί φκσο βαζηθά ηελ εμέιημε κηαο θνηλσλίαο θαη αληηθαηνπηξίδεη ην ζπγθεθξηκέλν πλεπκαηηθφ θα η εζηθφ ηεο επίπεδν. Πνην είλαη φκσο ζήκεξα, ζηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα, ην πλεπκαηηθφ θαη εζηθφ επίπεδν ηεο θνηλσλίαο καο; Ο πιηζηηθφο επδαηκνληζκφο, πνπ θπξηαξρεί ζηα πξνεγκέλα νηθνλνκηθψο θξάηε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αμηνζαχκαζηα επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα, πνπ πνιιαπιαζηάδνληαη ξαγδαίσο, δελ αθήλεη ζηνλ άλζξσπν ηνλ αλαγθαίν ρξφλν, γηα λα αζρνιεζεί, ζνβαξά θαη επίκνλα, κε ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ εαπηφ, ψζηε λα επηηχρεη φρη κφλν ηε δηαλνεηηθή θαη γεληθφηεξα εγθπθινπαηδηθή ηνπ ζπγθξφηεζε, αιιά γηα λα θαηνξζψζεη ηελ εζηθή νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ σο Αλζξψπνπ. ήκεξα, «ν άλζξσπνο βνπβαίλεηαη πξνο ηα κέζα θαη ζαπκάδεη πξνο ηα έμσ» θαηά ηνλ βαζχ ιφγν ηνπ Θενδσξαθφπνπινπ. H ηερλνινγία, πνπ βειηίσζε ζεκαληηθά ηηο ζπλζήθεο ηεο δσήο καο, βνήζεζε ή ε κπφδηζε ηνλ άλζξσπν λα γίλεη πεξηζζφηεξν Άλζξσπνο; Ηδνχ ην θξίζηκν εξψηεκα. Σν αλζξψπηλν νλ εμαθνινπζεί λα απνηειεί απηνγελή θαη απηαπφδεηθηε, ππέξηαηε αμία ηεο δσήο ή έρεη βαζχηαηα θαηαξξαθσζεί θαη ππνβηβαζζεί έλαληη ησλ ζχγρξνλσλ πιηζηηθψλ αμηψλ, επηθπξψλνληαο ηελ θνβεξή ξήζε ηνπ Νίηζε γηα ηε «κεηαμίσζε ησλ αμηώλ» ζηελ επνρή καο; Σα επγελή ηδεψδε ηνπ αλζξσπηζκνχ, πνπ βιαζηάλνπλ, θπζηνινγηθά ζα έιεγα, ζην πνιίηεπκα κηαο απζεληηθήο Γεκνθξαηίαο - πνπ έρεη σο ζηαζεξφ ππξήλα ηεο ηελ αμία ηνπ Αλζξψπνπ -, δηαζχξζεθαλ θαη θαηαηξέρηεθαλ ζηηο εκέξεο καο. Ο κεραλνπνηεκέλνο θαη θαηαθεξκαηηζκέλνο ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο ζηηο ηερλνθξαηηθέο θνηλσλίεο ζήκεξα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνμέλσζε ηνπ αλζξψπνπ-δεκηνπξγνχ απφ ηα δεκηνπξγήκαηά ηνπ. H ζχγρπζε πξαγκαηηθψλ θαη πιαζκαηηθψλ αλαγθψλ, ε πληγεξή εληαηηθνπνίεζε ηνπ ξπζκνχ ηεο δσήο ζηηο κεγαινππφιεηο, ε εζσηεξηθή κνλαμηά, ην άγρνο θαη ε αγσλία αιινηξηψλνπλ βαζχηαηα θαη παξεκπνδίδνπλ ηελ πλεπκαηηθή νινθιήξσζε ησλ αλζξψπσλ σο Αλζξψπσλ απζεληηθψλ. Έηζη πιήηηεηαη βαξηά ν Αλζξσ πηζκφο θαη δεκηνπξγείηαη κηα εζηθή, ηδενινγηθή θαη ηειηθά ππαξμηαθή ζχγρπζε ηνπ φληνο. Καη βέβαηα, ε ηάζε ηεο πξνζειψζεσο ζηελ χιε, πνπ παξαηεξείηαη, θαη ε απμαλφκελε πλεπκαηηθή αδξάλεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απίζρλαλζε ηεο βνπιήζεσο γηα βαζχηεξν δηαζηνραζκφ ηνπ κπζηεξίνπ ηνπ αλζξψπνπ, νθείινληαη ζηελ θπξηαξρία ηνπ νξζνινγηζκνχ θαη ζηελ ηπθιή πξαθηηθφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ πιηζηηθνχ πνιηηηζκνχ. 4

5 Μέζα ζην θιίκα απηφ δεη, κεγαιψλεη θαη εξγάδεηαη ν ζχγρξνλνο επηζηήκνλαο, κε απνηέιεζκα ην έξγν ηνπ λα εληάζζεηαη επηηαθηηθά ζηηο γεληθφηεξεο απηέο ηάζεηο ηεο επνρήο. H έληαμε φκσο απηή εγείξεη - νθείιεη λα εγείξεη - ζηε ζπλείδεζή ηνπ ην πξφβιεκα ηεο εζηθήο επζχλεο, αμηψλνληαο ηελ άκεζε, ππεχζπλε αληηκεηψπηζή ηνπ. Ο επηζηήκνλαο βαξύλεηαη κε πνιύκνξθε επζύλε γηα ηε γλώζε πνπ θαηά θάπνηνλ ηξόπν παξάγεη θαη νθείιεη λα πξνβιέπεη νπνηνδήπνηε πηζαλό θίλδπλν πνπ ζα κπνξνύζε λα πξνέιζεη από ηε ρξήζε ηεο - ή ηελ θαηάρξεζή ηεο - ζην κέιινλ γηα ηνλ άλζξσπν θαη γηα ηελ νηθνπκέλε. Πξέπεη λα απνθαζίδεη κε άγξππλε ζπλείδεζε θαη ππεπζπλφηεηα εάλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπ πξέπεη ηειηθά λα εθαξκνζζνχλ. Κάζε επηζηεκνληθφ επίηεπγκα θξνλψ πσο πξέπεη λα εμεηάδεηαη φρη κφλν σο γλσζηηθή ή πιηθή θαηάθηεζε, αιιά θαη γηα ην αλ ζα απνβεί επεξγεηηθφ ή επηδήκην, ή θαη θαηαζηξεπηηθφ, γηα ηελ χπαξ με ηνπ αλζξψπνπ. Σνλ έιεγρν απηφ νπδείο άιινο κπνξεί ή επηηξέπεηαη λα επηβάιιεη ζηε ζπλεηδεηή ειεπζεξία ηνπ επηζηήκνλα παξά κφλνλ ε ζπλαίζζεζε ηεο αλζξψπηλεο θαη γεληθά ηεο θνηλσληθήο ηνπ επζχλεο. Γπζηπρψο, φκσο, νη απνθάζεηο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε απφ ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη αλαθαιχςεσλ δελ αλήθνπλ πάληνηε ζηελ απφθαζε ή ζηε ζχκθσλε γλψκε εθείλσλ πνπ ηηο αλαθάιπςαλ, νχηε νη πνιιαπιέο ζπλέπεηεο απφ ηε ρξήζε ηνπο έρνπλ φζν θαη φπσο ζα άξκνδε ππνινγηζζεί. Γηα ηνχην, ζπρλά νη ζηφρνη κηαο εξεπλεηηθήο πνξείαο δηαζπείξνληαη. Πνιινί δηάζεκνη εξεπλεηέο, φπσο ν Henri Becquerel, ν Heinrich Hertz θαη άιινη ηζάμηνί ηνπο, δελ κπφξεζαλ λα πξνβιέςνπλ ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ησλ αλαθαιχςεψλ ηνπο. Καη ν Oppenheimer, φηαλ πιεξνθνξήζεθε ηελ θαηαζηξνθή η εο Υηξνζίκα, έλησζε βαξηέο ηχςεηο ζπλεηδήζεσο, δηφηη είρε ηφζν απνθαζηζηηθά ζπκβάιεη ζηε δηάζπαζε ηνπ αηφκνπ, πνπ βέβαηα δφμαζε θαη ηελ επηζηήκε θαη ην φλνκά ηνπ, αιιά δηέζπαζε θαη ην ηεξφ θχξνο ηνπ Αλζξψπνπ, πξνζθέξνληάο ηνπ ηε θνληθφηεξε δχλακε. Καη αξγφηεξα, ν Υάηληεγθεξ, φηαλ πιεξνθνξήζεθε ηελ άισζε ηνπ γελεηηθνχ κπζηεξίνπ ηνπ αλζξψπνπ, είπε πσο «ηώξα κόλν έλαο Θεόο κπνξεί λα ζώζεη ηελ αλζξσπόηεηα». Ωο ηειηθόο ζθνπόο ηεο επηζηήκεο αλαθύπηεη ζηαζεξά ν εμαλζξσπηζκόο ηεο δσήο θαη σο ζθνπόο ηεο δσήο ν εμαλζξσπηζκόο ηεο επηζηήκεο, ώζηε λα ππεξεηείηαη ν Άλζξσπνο. Γηφηη κφλν κε ηνλ απφιπην ζεβαζκφ πξνο ηνλ Άλζξσπν κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά ν πιηζκφο θαη ν ππέξκεηξνο επδαηκνληζκφο πνπ θπξηαξρεί θαη νξίδεη ηελ επνρή καο, θαη κφλν έηζη κπνξεί λα ηηζ αζεπζεί ε επηζηεκνληθή αλαξρία. Ο επηζηήκνλαο νθείιεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη πάλσ απφ φια βξίζθεηαη, ακεηάζεηνο θαη αλαληηθαηάζηαηνο, ν Άλζξσπνο. Καη φπσο, πνιχ εχζηνρα, φξηζε ν Καλη: «ν άλζξσπνο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη πνηέ σο κέζνλ, γηα θάπνην ζθνπό, αιιά λα ζεσξείηαη απηόο, ν ίδηνο, ν ηειηθόο ζθνπόο». Γηα λα παξακείλνπλ φκσο νη ζηόρνη ηεο επηζηήκεο αλζξσπνθεληξηθνί, θξίλεηαη απνιχησο αλαγθαίνο ν επαλαθαζνξηζκφο ηνπο απφ «πξνζσπηθόηεηεο κε πςειά εζηθά ηδαληθά», θαηά ηνλ Ατλζηάηλ, δειαδή απφ έληηκνπο, πςειόθξνλεο, ζπλεπείο θαη αληδηνηειείο, δηνξαηηθνύο, εηιηθξηλείο θαη αληηθεηκεληθνύο αλζξώπνπο-επηζηήκνλεο. Καη γηα ηνλ κεγάιν θαη θξίζηκν απηφ ζθνπφ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλζξσπηζηηθή ηνπο ζπγθξφηεζε θαη θαιιηέξγεηα, ε βαζηά γλψζε ηνπ δηθαίνπ θαη ηνπ εζηθνχ ηνπο θαζήθνληνο, ε νξζή αληίιεςε πεξί ηνπ αιεζηλά ζπκθέξνληνο ηνλ Άλζξσπν, θαζψο θαη κηα αλεπηπγκέλε θνηλσληθή ζπλείδεζε εζηθήο θαη αιιειεγγχεο. Γηφηη ζηφρνη ακεηαθίλεηνη ηεο επηζηήκεο πξέπεη, θξνλψ, λα είλαη ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο δσήο ηνπ α λζξψπνπ ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο, ε κεηάδνζε ηεο γλψζεσο, ε θαηαπνιέκεζε ηεο ακάζεηαο θαη ησλ πξνιήςεσλ, ε νιφπιεπξε θαιιηέξγεηα ζε βάζνο ηνπ αλζξψπνπ, κε θαηάιεμε ηνλ ζηαζεξφ θσηηζκφ ηεο ζπλεηδήζεψο ηνπ, ε θξνληίδα γηα ην πεξηβάιινλ, ε δηαζθάιηζε ηεο εηξήλεο ηνπ θφζκνπ, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ηεο δπζηπρίαο, νπνπδήπνηε γεο. Όια φκσο απηά κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κφλν κέζα απφ αλζξσπνθεληξηθφηεξε ζθέςε θαη ζεψξεζε ηνπ επηζηήκνλα. Καη εδψ αθξηβψο εληνπίδεηαη ε επηηαθηηθή αλάγθε ηεο ζπλδξνκήο ηνπ αλζξσπηζκνύ σο ηνπ πςίζηνπ ζθνπνύ ηεο επηζηήκεο. Γηφηη ε νξζή ιεηηνπξγία κηαο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο θνξπθψλεηαη ζηνλ βαζχ εμαλζξσπηζκφ ηνπ αλζξψπνπ, ζηελ εζηθή νινθιήξσζε ησλ κειψλ ηεο. Παξά ηελ πνιπκνξθία ησλ θαηεπζχλζεσλ θαη ησλ πξαγκαηψζεσλ πνπ θαιχπηεη ν φξνο αλζξσπηζκφο, ζην βάζνο ηνπ παξακέλεη νπζηαζηηθά αλαιινίσηνο. Καη ζε ηνχην ην κέγηζην επίηεπγκα πάιη ε Αξραία Διιάδα άλνημε ηνλ δξφκν, ζεζπίδνληαο ηνλ άλζξσπν-βηνινγηθφ νλ πξνο ηνλ άλζξσπν-ζεσξεηηθφ νλ κέηξν ησλ πάλησλ. Σν πιάζκα πνπ αλαθαιχπηεη ηελ αμία ηνπ λνπ, ηνπ ιφγνπ, θαη ηνλ ζέηεη θπβεξλήηε ηεο ζεσξίαο, αιιά θαη ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. Γηα λα έιζεη αξγφηεξα ε ζξεζθεία ηνπ Ναδσξαίνπ θαη λα ηνλ πςψζεη κε ην πλεχκα ηεο αγάπεο. Αιιά θαη ηα πλεπκαηηθά θηλήκαηα πνπ αθνινχζεζαλ ησλ ρξφλσλ ηεο Αλαγελλήζεσο, θαζψο θαη ηνπ 18νπ θαη 19νπ αηψλα, λνζηάιγεζαλ ηηο αξρέο ηνπ θιαζηθνχ αλζξσπηζκνχ, κε ηνλ αλαιινίσην ππξήλα ηνπ. 5

6 ήκεξα, πνπ ν άλζξσπνο ππνβηβάδεηαη θαη γίλεηαη αληηθείκελν, αξηζκφο, πνπ πσινχληαη θαη αγνξάδνληαη νη ππαξθηηθέο ηνπ αλάγθεο θαη ηα ηδαληθά ηνπ, απνηειεί θξηζηκφηαην ρξένο ηνπ αηψλα καο λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ε θνηλφηεηα ησλ επηζηεκφλσλ ηνλ θίλδπλν θαη λα αληηδξάζεη απνηειεζκαηηθά, δακάδνληαο ηελ ηερλνθξαηία, κεηαιιάζζνληαο απνθαζηζηηθά ην πιηζηηθφ ππφβαζξν ηεο θνηλσλίαο θαη απνθαζηζηψληαο ηνλ αλζξσπηζκφ σο απαξαίηεηε αμίσζε ηνπ αλζξσπίλνπ φληνο γηα θάζε επνρή. «Ο αλζξσπηζκόο», καο ιέγεη ν θαζεγεηήο Σαηάθεο, «πνπ ζέινπκε λα πξαγκαηώζνπκε, λα έρεη πάιη ηόζν πιάηνο θαη βάζνο, ώζηε λα πεξηιάβεη όια ηα έξγα ηνπ αλζξώπνπ, βάδνληαο ην θαζέλα ζηε ζσζηή ηνπ ζέζε». H αλαγέλλεζε, ινηπφλ, απηνχ ηνπ λένπ αλζξσπηζκνχ, πνπ αμηψλνπκε φινη, ζπληζηά - φπσο ζα παξαηεξνχζε εχζηνρα ν Erich Fromm - «κηα αληίδξαζε ζηελ απεηιή ελαληίνλ ηνπ αλζξώπνπ, κηα απεηιή πνπ νινέλα κεγαιώλεη». Απηφο ν λένο αλζξσπηζκφο νθείιεη λα ζπκβηψζεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη αξκνληθά κε ηε ζχγρξνλε, πνιχκνξθε θαη πνιπδχλακε επηζηήκε, θαη ζην εζηθφ θαη ζην δηαλνεηηθφ θαη ζην πιηθφ πεδίν ηνπ ζεκεξηλνχ αλζξψπνπ. Γηφηη δελ απνξξίπηεη ηνλ ηερληθφ πνιηηηζκφ κε ηηο ηερλνινγηθέο ηνπ θνξπθψζεηο, αιιά ηνλ αμηνπνηεί, ηνλ πξνάγεη, ηνλ εμαλζξσπίδεη. H επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία νθείινπλ λα απνθαηαζηήζνπλ κηα γόληκε ζύδεπμε κε ηα θειεύζκαηα ηνπ αλζξσπηζκνύ, ώζηε λα αληηθξίζνπλ ηνλ άλζξσπν σο ςπρνζσκαηηθό νλ. Έλα ηέηνην ζπλεηδεηφ αληίθξηζκα ζεκαίλεη πσο ν ηερλνινγηθφο πνιηηηζκφο δελ βξίζθεηαη ζε δηάζηαζε κε ηνλ πλεπκαηηθφ πνιηηηζκφ, αιιά πσο θαη νη δχν ρξεηάδνληαη, θαη νθείινπλ, λα ζπλεξγαζζνχλ γηα ην θαιφ ηνπ αλζξψπνπ, ηνπ φληνο, πνπ βξίζθεηαη απφ θαηαβνιήο ηνπ θφζκνπ επηθεθαιήο ηεο Γεκηνπξγίαο φιεο. πλεηδεηνπνηψληαο ν ζχγρξνλνο επηζηήκνλαο ηελ άπνςε απηή, νθείιεη λα θαηεπζχλεη ηελ έξεπλα θαη ηελ φιε δξάζε ηνπ πξνο ηε ζηαζεξή πξναγσγή θαη αλχςσζε ηνπ αλζξψπνπ. Έηζη ζα ηνλ πξνθπιάμεη θαη απφ ηελ αιινηξίσζε, πνπ ηνλ νδεγεί ζηνλ νληνινγηθφ ηνπ ππνβηβαζκφ, θαη απφ ηε κεραλνπνίεζε ηνπ βίνπ ηνπ θαη απφ ηνλ πιηζηηθφ ηνπ ελαγθαιηζκφ, απνζαθελίδνληαο ηνπο «ζπγθερπκέλνπο ζθνπνύο» ησλ θαηξψλ καο, θαηά Ατλζηάηλ, θαη επαλαηνπνζεηψληαο, σο χςηζην αίηεκα ηεο Ηζηνξίαο, ηνλ ζπλερή εμαλζξσπηζκφ ηνπ αλζξψπνπ. Γηαθνξεηηθά, ε δσή ζα θαηαληήζεη έλαο δηαξθήο εθηάιηεο... ΓΡ. Γ. ΚΑΛΚΔΑ ΣΟ ΒΗΜΑ, Κπξηαθή 18 Ιαλνπαξίνπ 2004 (Ο θ. Γξεγόξηνο Γ. θαιθέαο είλαη θαζεγεηήο ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη Αθαδεκατθόο.) 1. Πνηα ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ επηζηήκε θαη ζηελ ηερλνινγία; 2. «ε επνρή καο είλαη ε επνρή ησλ ηειείσλ κέζσλ θαη ησλ ζπγθερπκέλσλ ζθνπώλ»: λα αλαπηχμεηε ζε κία παξάγξαθν 100 ιέμεσλ ηελ παξαπάλσ πξφηαζε. 3. «ν άλζξσπνο βνπβαίλεηαη πξνο ηα κέζα θαη ζαπκάδεη πξνο ηα έμσ»: λα αλαπηχμεηε ζε κία παξάγξαθν 100 ιέμεσλ ηελ παξαπάλσ πξφηαζε. 4. Πνηνη παξάγνληεο παξεκπνδίδνπλ ηελ πλεπκαηηθή νινθιήξσζε ησλ αλζξώπσλ σο Αλζξώπσλ απζεληηθώλ; 5. Να γξάςεηε ηα ζπλώλπκα ησλ ππνγξακκηζκέλσλ ιέμεσλ. Ζ δσή σο εκπόξεπκα Eίλαη έλα επίηεπγκα πνπ ζα κείλεη ζηελ Ηζηνξία δίπια ζηε ζεσξία ηνπ Κνπέξληθνπ, ηα έξγα ηνπ αίμπεξ θαη ηε κνπζηθή ηνπ Βάγθλεξ». Με απηά ηα ιφγηα ππνδέρζεθε θνξπθαίνο επηζηήκνλαο ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο. Γελ πξφθεηηαη γηα ππεξβνιή: Γηα πξψηε θνξά ζηα ρξφληα ηεο εμέιημήο ηνπ, ν homo sapiens έρεη ζηα ρέξηα ηνπ ην «βηβιίν νδεγηψλ» ηεο ίδηαο ηεο χπαξμήο ηνπ. Ωζηφζν, ε δηθαηνινγεκέλε επθνξία δελ κπνξεί λα παξακεξίζεη ηα ελνριεηηθά εξσηήκαηα. Αίθλεο, πνηνη ζα επσθειεζνχλ απφ ηελ θπνθνξνχκελε θνζκνγνλίαο Ζ κεζζηαληθή ζξηακβνινγία ηνπ Μπηι Κιίληνλ -«ν. άλζξσπνο δηαβάδεη ηε γιψζζα ηνπ Θενχ»-δελ αθνχγεηαη παξήγνξε γηα ηα εθαηνκκχξηα «παηδηά θαηψηεξσλ ζεψλ», πνπ εμαθνινπζνχλ λα απνδεθαηίδνληαη απφ αζζέλεηεο ζεσξεηηθά μεπεξαζκέλεο. ηε Ρσζία ε θπκαηίσζε θάλεη ζξαχζε θαη ν πιεζπζκφο κεηψλεηαη θαηά έλα εθαηνκκχξην θάζε δε θαπέληε κήλεο, ελψ ε Αθξηθή ζεξίδεηαη απφ ηελ εινλνζία. Έπεηηα, πνηνη ζα θξαηνχλ ηα θιεηδηά ηνπ Παξαδείζνπ; Οξαηφο είλαη ν θίλδπλνο λα αλαιάβνπλ ην πεδάιην ηα ζηελά ζπκθέξνληα ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Όπσο ηεο «Celera Genomics», έκβιεκα ηεο νπνίαο είλαη «ε ηαρχηεηα κεηξάεη». Δλίνηε, φκσο, ζθνηψλεη. Ηδίσο φηαλ, ππφ ην άγρνο ηεο γξήγνξεο θεξδνθνξίαο, δηνρεηεχνληαη ζηελ αγνξά θάξκαθα θαη ζεξαπείεο ρσξίο ηνλ απαηηνχκελν, εμνλπρηζηηθφ έιεγρν. Μφλν ε Γαιιία έρεη ζεζπίζεη, ήδε απφ ην 1994, λνκνζεζία πνπ απαγνξεχεη ηελ ε κπνξεπκαηνπνίεζε ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Αληίζεηα, νη ΖΠΑ επηηξέπνπλ ηηο επξεζηηερλίεο πάλσ ζηηο αλαθαιχςεηο ηεο γελεηηθήο, ελψ πξφζθαηνο λφκνο ηεο θπβέξλεζεο Μπιεξ επηηξέπεη ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξεί εο λα δεηνχλ απφ ηνπο ππνςήθηνπο πειάηεο γελεηηθά ηεζη. Ζ απεηιή ηνπ «θνηλσληθνχ Γαξβηληζκνχ» θάζε άιιν παξά ξεηνξηθή εκθαλίδεηαη. 6

7 Όια απηά δελ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηε ζεκαζία ηεο λέαο επηζηεκνληθήο επνπνηίαο. Απφ ηηο επηινγέο ησλ πνιηηηθψλ εγεζηψλ ζα εμαξηεζεί αλ δηαβάζνπκε, γηα ην θαιχηεξν, ην «Βηβιίν ηεο Εσήο» ή αλ αλνίμνπκε αζπιιφγηζηα ην «Κνπηί ηεο Παλδψξαο». Δπηηέινπο, ην ακάξηεκα ηεο Δχαο δελ ήηαλ φηη ζέιεζε λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηνλ θαξπφ ηεο γλψζεο. Ήηαλ φηη ζέιεζε λα ηνλ θαηαβξνρζίζεη κε βνπιηκία, αληί λα ηνλ θαιιηεξγήζεη κε ζχλεζε. Καη κε δηθαηνζχλε...(π. Παπαθσλζηαληίλνπ, από ηνλ ηύπν). 1. Τη ζεκαίλνπλ νη ιέμεηο: επθνξία, κεζζηαληθή, εμνλπρηζηηθό, επξεζηηερλία, επνπνηία, πξόζβαζε 2. Πνηνη θίλδπλνη ειινρεύνπλ από ηε λέα επηζηεκνληθή επνπνηία; Ε ε η ν ύ λ η α η κ ε η α θ ξ α ζ η έ ο... ε θάπνηα γσληά ηνπ νπξαλνχ, ν Σδνξληάλν Μπξνχλν* δε ζα μέξεη ηψξα αλ πξέπεη λα ραξεί ή λα αξρίζεη λα ιέεη ηα παξάπνλά ηνπ. Απηφλ νη θχιαθεο ησλ ηεξψλ θαη ησλ ζεζθάησλ ηνλ πέηαμαλ λα ηαΐζεη ηε θσηηά, θη αο είρε κηιήζεη κε ζεκλφηεηα γηα πξάγκαηα πνπ ε αλζξψπηλε ζθέςε ηα επεμεξγαδφηαλ επί αηψλεο. Καη ζήκεξα, ν πιαλεηάξρε.ο, ιίγν πξηλ απφ ηελ έμνδφ ηνπ πξνο ηελ αλσλπκία, δηαβεβαηψλεη ην νηθνπκεληθφ θνηλφ ηνπ πσο «αξρίζακε λα καζαίλνπκε ηε γιψζζα κε ηελ νπνία δεκηνχξγεζε ηνλ θφζκν ν Θεφο». Καη δελ θηλδπλεχεη θπζηθά λα θξηζεί βιάζθεκνο, παξφηη ζηελ ίδηα ηνπ ηε ρψξα δελ πάλε ηξηάληα ρξφληα πνπ εί ρε μεζπάζεη ζθάλδαιν κέγα, κε δίθεο θαη θαηαδίθεο (ε πεξίθεκε ππφζεζε ησλ πηζήθσλ), φηαλ ζε θάπνηα ζρνιεία απνθάζηζαλ λα δηδάζθνπλ θαη ηε δαξβηληθή ζεσξία πεξί ηεο θαηαγσγήο ηνπ αλζξψπνπ θαη φρη κφλν ηελ εθδνρή ηεο Βίβινπ. Ναη, ζε θάπνηα πξάγκαηα έρνπκε πξννδεχζεη. Αιιά κάζακε ζη' αιήζεηα ηε «γιψζζα ηνπ Θενχ» ή ηεο θχζεο; Καη, αλεβαίλνληαο ζηε δηπιή ζθαισζηά ηνπ DΝΑ, ζα θηάζνπκε νπσζδήπνηε ζην ζψθν ηεο παληνγλσζίαο θαη ηεο παληνδπλακίαο θαη ζα ληθήζνπκε ην ζά λαην, φπσο ζέινπκε λα πηζηεχνπκε Μάιινλ ζα ήηαλ θξνληκφηεξν λα κελ παξνπζηάδνπκε ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο ζαλ παλάθεηα άκεζεο ηζρχνο. Γελ πξφθεηηαη γηα θάπνην «ζαχκα» ζαλ ην «ήιηνλ», ην δηαβφεην λεξφ ηνπ Κακαηεξνχ, άξα φηαλ αθνχκε ηηο ππνζρέζεηο ησλ πνιηηηθψλ φηη ζε κεξηθά ρξφληα ν θαξθίλνο ζα είλαη απιψο φλνκ α θάπνηνπ αζηεξηζκνχ», νθείινπκε λα είκαζηε επηθπιαθηηθνί θαη δχζπηζηνη φπσο είκαζηε θαη απέλαληη ζηηο ηππηθέο πνιηηηθέο ππνζρέζεηο ηνπο, θη αο ζπεχδνπλ απηνί, κε ηελ πξνπέηεηα ηνπ παηέξα -αθέληε, λα θαηαγξαθνχλ παξεκπηπηφλησο ζηε Μεγάιε Ηζηνξία ζαλ πλεπκαηηθνί «ρνξεγνί». Ναη, ηα γξάκκαηα ηνπ γελεηηθνχ αιθαβήηνπ είλαη εδψ, ηα πεξηζζφηεξα έζησ. Αιιά ιείπεη κηα ζηήιε ηεο Ρσζέηηεο, ζαλ θη εθείλε πνπ είρε αλαθαιχςεη ν ακπνιηφλ, ε νπνία ζα καο βνεζήζεη λα κεηαγισηηίζνπκε ην ρανηηθφ θαη ζθνηεηλφ, λα απνζπάζνπκε λφεκα απφ ηα ζθφξπηα ζηνηρεία. Κη φρη κφλν θπζηθν ρεκηθφ θαη βηνινγηθφ λφεκα αιιά εζηθφ, πξνπάλησλ εζηθφ. Ώζηε ε αγγειιφκελε επαλάζηαζε λα αθνξά ην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ, θη φρη ηηο εηαηξείεο, πνπ βάιζεθαλ ήδε λα παηεληάξνπλ ηηο αλαθαιχςεηο ηνπο θαη λ α ππνινγίδνπλ ηα θέξδε. πλήζσο ε επηζηήκε πξνεγείηαη ηεο λνκηθήο θαη ηεο εζηθήο, ζπρλά δε νη εθαξκνγέο ηεο ππαθνχνπλ ζηνπο λφκνπο ηεο αγνξάο. Δίλαη ινηπφλ πηζαλφ φηη πνιχ πξηλ θηάζνπλ ζην θαξκαθείν ηεο γεηηνληάο ηα ζαπκαζηά αληηθαξθηληθά θάξκαθα, ν γελεηηθφο ράξηεο ηνπ θαζελφο ζα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ησλ αζθαιηζηψλ θαη ησλ εξγνδνηψλ, πνπ δε ζα δηζηάζνπλ λα επηβάινπλ ηελ «εξγαζηαθή επγνληθή» ηνπο, απνθιείνληαο φζνπο ζα έρνπλ «βεβαξεκέλε πξφγλσζε». Κη ν ράξηεο ηεο ηζηνξίαο ζα κέλεη πάληα ίδηνο. ( Παλη. Μπνπθάια, ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ, ) *Ο Μπξνύλν ππνζηήξηδε ηελ απεηξία ηνπ ύκπαληνο, ηελ ύπαξμε πνιιαπιώλ θόζκσλ, θαη ηελ ειηνθεληξηθή ζεσξία. Τπνζηήξηδε πσο ε ελνπνηόο νπζία ησλ πάλησλ είλαη ν Θεόο, αιιά αξληόηαλ ηε ζετθή ππόζηαζε ηνπ Ιεζνύ. Θεσξεί πσο ε ζξεζθεία είλαη κέζν θαζνδήγεζεο ησλ ακαζώλ. Καηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην δηα ηεο ππξάο από ηελ Ιεξά Δμέηαζε ηεο Ρώκεο, ηνλ νπνίν θαη ππέζηε ζηηο 17 Φεβξνπαξίνπ ηνπ Β η ν η ε ρ λ ν ι ν γ ί α θ α η θ ί λ δ π λ ν η Σ α π ε η ξ ά κ α η α γ η α η ε λ α ι ι α γ ή η ε ο θ χ ζ ε ο η ν π α λ ζ ξ ψ π ν π π ξ έ π ε η λ α α π α γ ν ξ ε π η ν χ λ ην πξνεγνχκελν άξζξν κνπ αλίρλεπζα ηε δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμχ ησλ γελεηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θνηλσληθά βειηησηηθέο θαη εθείλσλ πνπ έρνπλ ελ δπλάκεη ζνβαξέο παξελέξγεηεο. Απιψο γηα ππελζχκηζε επαλαιακβάλσ φηη ε γξακκή απηή βξίζθεηαη ζηνλ ζθνπό γηα ηνλ νπνίν γίλνληαη νη γελεηηθέο έξεπλεο. Αλ ζηφρνο ηνπο είλαη ε δσή λα γίλεη πγηέζηεξε, ηφηε είλαη αλφεην λα α ληηδξνχκε θαη λα δεηνχκε λα απαγνξεπηνχλ νη ζρεηηθέο πξνζπάζεηεο. Αληηζέησο, αλ έρνπλ σο ζηφρν λα δεκηνπξγεζνχλ παηδηά κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ησλ γνληψλ ηνπο, ηφηε ε γελεηηθή έξεπλα είλαη άθξσο επηθίλδπλε θαη πξέπεη λα ηεζεί άκεζα θάησ απφ ζηελή ξπζκηζηηθή επνπηεία θαη παξαθνινχζεζε εζληθψλ 7

8 θαη ππεξεζληθψλ ζεζκψλ. Αο δνχκε γηαηί. Έζησ φηη ε βηνηερλνινγία αθήλεηαη λα αλαπηπρζεί αλεμέιεγθηα. Σφηε, αξθεηνί επηζηήκνλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ζχληνκα ζα θαηαζηεί δπλαηή ε δεκηνπξγία «παηδηψλ θαηά παξαγγειία» κε κνξθνινγηθά, δηαλνεηηθά θαη ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ηθαλνπνηνχλ θάπνηεο επηζπκεηέο πξνδηαγξαθέο. Απηή ε εμέιημε πξέπεη λα απνηξαπεί, γηαηί ηα νηθνλνκηθά κέζα ησλ γνλέσλ ζα αξρίζνπλ λα πξνζδηνξίδνπλ ηελ θνηλσληθή επηηπ ρία ησλ παηδηψλ θαη ε αληζφηεηα ζα απμεζεί πέξα απφ ηα φξηα πνπ είλαη δπλαηφλ λα αληηζηαζκηζηνχλ κέζσ ηεο αλαδηαλνκήο ηνπ πινχηνπ θαη ηνπ εηζνδήκαηνο. Αιιά εθηφο απηήο θαη άιισλ εμίζνπ ζεκαληηθψλ παξελεξγεηψλ ππάξρεη επίζεο έλαο πνιχ ζνβαξφηεξνο θίλδπλνο. Απηφο είλαη φηη ε βηνηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ θάπνηα ηζρπξή ρψξα πξνθεηκέλνπ λα επηβάιεη θαζεζηψο παγθφζκηνπ νινθιεξσηηζκνχ. Δίλαη απηφ ην ελδερφκελν απίζαλν; Μάιινλ φρη. Καη ηνχην γηαηί φπσο γλσξίδνπκε απφ ην παξειζφλ νη θπβεξλήζεηο δε δεζκεχνληαη ζηε ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεγάισλ αλαθαιχςεσλ κφλν γηα ην θαιφ ηνπ αλζξψπνπ. Αλ ρξεηάδεηαη επηβεβαίσζε πεξί ηνχηνπ αξθεί λα ζπκεζνχκε πψο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε θσηηά, ε ππξίηηδα θαη ε αηνκηθή ελέξγεηα. πλεπψο, ην αθαλζψδεο εξψηεκα πνπ πξνθχπηε η είλαη πνχ ηξαβάκε ηελ απαγνξεπηηθή γξακκή ζηελ εμέιημε ηεο βηνηερλνινγίαο θαη πψο ειέγρνπκε ηα απνηειέζκαηα, ψζηε λα απνηξαπνχλ εθαξκνγέο, νη νπνίεο αλαηξνχλ ηε ρξεζηκφηεηα ηεο επηζηήκεο γηα ηνλ άλζξσπν; Όζνλ αθνξά ην πξψην ζθέινο ηεο εξψηεζεο, ε άπνςή κνπ είλαη φηη πξέπεη λα ηξαβήμνπκε ηε γξακκή έηζη ώζηε λα επηηξέπεηαη ε επίηεπμε απνηειεζκάησλ πνπ απνζθνπνύλ κόλν ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αζζελεηώλ. Με άιια ιφγηα, ηα πεηξάκαηα πνπ απνζθνπνχλ είηε ζηελ αιιαγή ηεο θχζεο ηνπ αλζξψπνπ είηε ζηελ επίηεπμε ηεο αζαλαζίαο πξέπεη λα απαγνξεπηνχλ. Βεβαίσο, επεηδή ε απνθηνχκελε γλψζε είλαη αδχλαην λα ζηεγαλνπνηεζεί, ην εγρείξεκα ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ ησλ δχν θαηεπζχλζεσλ βηνηερληθήο έξεπλαο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθήο ξπζκη ζηηθήο πνιηηηθήο. Αιιά ηψξα πνπ ν πεηξαζκφο βγήθε απφ ην κπνπθάιη πξέπεη λα δνχκε πψο ζα ηνλ θάλνπκε λα δνπιέςεη ππέξ θαη φρη θαηά ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο. Σέινο, αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν ζθέινο ηεο εξψηεζεο, ην πξφβιεκα δελ αληηκεησπίδεηαη κε θάπνηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο. Απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη ε δεκηνπξγία πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζεζκψλ γηα ηνλ δεκνθξαηηθφ έιεγρν ηεο βηνηερλνινγίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε εζληθό θαη ππεξεζληθό επίπεδν πξέπεη λα δεκηνπξγεζνύλ ζεζκνί κε ηερληθή θαη πνιηηηθή ηθαλόηεηα λα δη αθξίλνπλ κεηαμύ ησλ γελεηηθώλ αιιαγώλ πνπ πξνάγνπλ ηνλ άλζξσπν θαη εθείλσλ πνπ βάδνπλ ζε θίλδπλν ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ. (Γ. Κ. ΜΠΗΣΡΟ,19 Ιαλνπαξίνπ 2003, ΣΟ ΒΗΜΑ) Ο θ. Γεώξγηνο Κ. Μπήηξνο είλαη θαζεγεηήο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Τα πεηξάκαηα γηα ηελ αιιαγή ηεο θύζεο ηνπ αλζξώπνπ πξέπεη λα απαγνξεπηνύλ: κε πνηα επηρεηξεκαηνινγία ζηεξίδεη ν γξάθσλ ηελ παξαπάλσ ζέζε; Ό η α λ π έ ζ ε η η ν η α κ π ν ύ η ε ο θ ι σ λ ν π ν ί ε ζ ε ο Η μαζική σζηερία και ο ηθικός πανικός για ηον κλφνιζμό δεν είναι ηίποηα περιζζόηερο από ηην κοινή ζηην ιζηορία απόρριυη όλφν ηφν νέφν ηετνολογιών Πνηνο ζπκάηαη ηε Λνχηο Μπξάνπλ; Πνηνο ζπκάηαη ηνπο ζξήλνπο θαη θφβνπο πνπ δηαηππψζεθαλ ην 1978, φηαλ γελλήζεθε ην πξψην «παηδί ηνπ ζσιήλα» (φπσο είρε νλνκαζηεί απφ ηα ΜΜΔ) ή ην πξψην «παηδί απφ ηερλεηή γνληκνπνίεζε», φπσο ιέκε ζήκεξα; ήκεξα ε Λνχηο Μπξάνπλ είλαη έλα απφ ηα ρηιηάδεο παηδηά πνπ γελλήζεθαλ «in vitro», κηα ηξηαληάρξνλε κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο ραξέο πνπ έρνπλ φιεο νη γπλαίθεο ζηελ ειηθία ηεο. Αλ βξεζεί ζε κπαξ θαλείο δε ζα ηε ζπκεζεί. Γελ είλαη ζε ηίπνηε μερσξηζηή απφ ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Πνηνο ζπκάηαη ηε «Νηνιη»; Πνηνο ζπκάηαη ηνπο ζξήλνπο θαη ηα ζελάξηα θαηαζηξνθήο πνπ γξάθηεθαλ κφιηο νη δχν θσηζέδνη επηζηήκνλεο απνθάιπςαλ ζηνλ θφζκν φηη θισλνπνίεζαλ ην πξψην ζειαζηηθφ; Γψδεθα ρξφληα κεηά νη εηδήζεηο γηα ηνλ θισληζκφ θαη άιισλ ζειαζηηθψλ πεξλνχλ ζηα ςηιά ησλ εθεκεξίδσλ. Ζ βηνηερλνινγία γίλεηαη εηδεζενγξαθηθή ξνπηίλα. Δίλαη ζίγνπξν φηη ε επφκελε κηληηαθή έθξεμε ζα γίλεη κφιηο θάπνηνο αλαθνηλψζεη φηη θισλνπνίεζε άλζξσπν. Γηα ηνλ Ρφλαιλη Γθξηλ, θαζεγεηή βηνεζηθήο ζην παλεπηζηήκην ηνπ Νηάξκνπζ, ε εκέξα απηή δελ είλαη καθξηά. Ζ ηερλνινγηθή εμέιημε είλαη ηαρχηαηε θαη ζίγνπξα θάπνηνη εηνηκάδνληαη λα δηαβνχλ ηνλ Ρνπβίθσλα. Γηα ηνλ ίδην βέβαηα ζα ήηαλ πην επηζπκεηφ λα γίλεη ε έξεπλα αλνηρηά: θάπνπ ζηηο ΖΠΑ, ζηνλ Καλαδά, ζηελ Δπξψπε ή ζηελ Ηαπσλία, φπνπ ππάξρνπλ θξαηηθέο ππεξεζίεο πνπ επηβιέπνπλ πξνζεθηηθά ηηο επηπηψζεηο ησλ πεηξακάησλ. Οη λνκηθέο απαγνξεχζεηο φκσο θάλνπλ πην πηζαλή ηε ιηγφηεξν επηζπκεηή εθδνρή: λα γίλεη απηή ε έξεπλα ιαζξαία ζε θάπνην απνκαθξπζκέλν εξγαζηήξην offshore φπνπ έλα απειπηζκέλν, γηα λα απνθηήζεη 8

9 9 παηδί, δεπγάξη ζα ελαπνζέζεη ηηο ειπίδεο ηνπ ζηα «θαιά ρέξηα» θάπνηνπ εξεπλεηή πνπ ζα επηδεηεί ηε δφμα θαη ηελ άκεζε αλαγλψξηζε. Ο Ρφλαιλη Γθξηλ πηζηεχεη φηη ζπδεηάκε ηε βηνηερλνινγία ζε ιάζνο βάζε. Δπαλαπαπηήθακε ζηνπο λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο, ελψ ζα έπξεπε λα εμεηάδνπκε ηη ζα θάλνπκε ζαλ πέζεη ην ηακπνχ. Ζ ιατθή θαληαζία, ππξνδνηνχκελε απφ δηάθνξεο θαληαζκαγνξηθέο ηαηλίεο ηνπ Υφιηγνπλη, νξγηάδεη. Όινη βιέπνπλ ηνλ θισληζκφ αλζξψπσλ σο κηα δηαδηθαζία παξαγσγήο πνιεκηζηψλ γηα δηθηάηνξεο, ή πηζηψλ αληηγξάθσλ δηάθνξσλ πξνζσπηθνηήησλ, φπσο ν Αδφιθνο Υίηιεξ. Αλνεζίεο, ιέεη ν Γθξηλ. Ζ θισλνπνίεζε δελ κπνξεί λα παξάγεη ζηηγκηαία αληίγξαθα ελφο ππαξθηνχ ελήιηθα. Απηά πνπ παξάγεη είλαη έκβξπα. Μεηά απαηηνχληαη ρξνλνβφξεο θαη θνπηαζηηθέο δηαδηθαζίεο, γηα λα έρνπκε ελειίθνπο. Αθφκε θη αλ έλαο δηθηάηνξαο ζα ήζειε λα παξάγεη έλα ηέιεην ζηξαηφ, ζα πξέπεη λα πεξηκέλεη κηα 20εηία γηα λα ην φλεηξφ ηνπ. Απφ ηελ άιιε φζνη ζα πξνζπαζήζνπλ λα παξάγνπλ έλα πηζηφ αληίγξαθν θάπνηνπ άιινπ, ζίγνπξα ζα απνγνεηεπηνχλ. Αλ θαη ηα γνλίδηα ζπκβάιινπλ ζε κηα ζεηξά ηθαλνηήησλ ή πεξηνξηζκψλ ηνπ θαζελφο καο, κεηά ηε ζχιιεςε ε έθθξαζε (απηψλ ησλ ηθαλνηήησλ θαη πεξηνξηζκψλ) δηακνξθψλεηαη ζπλερψο απφ ην πεξηβάιινλ, απφ ηηο κνλαδηθέο εκπεηξίεο θάζε αηφκνπ, απφ απφιπηα ηπραίνπο παξάγνληεο Αθφκα θαη νη δίδπκνη (θπζηθνί θιψλνη) αλαπηχζζνπλ ζε έλα κεγάιν βαζκφ δηαθνξεηηθά θπζηθά θαη λνεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Πφζν πεξηζζφηεξν αιεζέο ζα είλαη απηφ γηα θιψλνπο πνπ αλαηξέθνληαη ζε άιινπο θαηξνχο θαη δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ απφ ην δσξεηή ηνπ ππξεληθνχ θπηηαξηθνχ πιηθνχ «παηέξα»ο Κάπνηνο έμππλα παξαηήξεζε: αλ θάπνηνο πξνζπαζήζεη λα θισλνπνηήζεη έλα κειινληηθφ Αδφιθν Υίηιεξ, κπνξεί ζην ηέινο λα θαηαιήμεη κε κέηξην ηαιέλην δσγξαθηθήο. Αιιά αθφκε θη αλ θαηαιήμεη κε έλα πηζηφ αληίγξαθν ηνπ Υίηιεξ ε Γεξκαλία δελ έρεη ηε δεκνθξαηία ηεο Βατκάξεο, γηα λα επαλαιεθζεί ε ηζηνξία. Δίλαη αιήζεηα φηη ε επηζηήκε πάληα δεκηνπξγνύζε θόβν ζηνπο αλζξώπνπο, θόβν πνπ απνηππώζεθε αλάγιπθα ζηνλ αξραηνειιεληθό κύζν ηνπ Πξνκεζέα: Ο άλζξσπνο πνπ έθιεςε ηε γλψζε απφ ηνπο ζενχο ηηκσξήζεθε λα θξεκάηαη επί βξάρνπ αησλίσο. Μφλν πνπ ν κχζνο έρεη αλζξσπνθεληξηθή θαηάιεμε. Ο Ζξαθιήο ειεπζέξσζε ηνλ θνιαζκέλν Πξνκεζέα θαη ζηνπο αλζξψπνπο απέκεηλαλ ηα επεξγεηήκαηα θαη νη θίλδπλνη πνπ είρε ε γλψζε ηεο θσηηάο. Ζ αλζξσπφηεηα βξίζθεηαη θαη πάιη ζε ζηαπξνδξφκη. Οη αλαθνηλψζεηο ησλ επηζηεκφλσλ θαληάδνπλ σο ε χζηαηε Ύβξηο. Αληάμηα θαη κεγαιχηεξε εθείλεο ηνπ Πξνκεζέα. Πνιινί ζα ζπκεζνχλ ηνλ κχζν, αιιά φρη ηελ θαηάιεμή ηνπ. Θα κηιήζνπλ γηα ηνπο θηλδχλνπο ηεο γελεηηθήο, αιιά φρη γηα ηα σθειήκαηά ηεο. Θα θνβεζνχλ ηηο λέεο ζάιαζζεο πνπ ε αλζξσπφηεηα έρεη κπξνζηά ηεο θαη ζα πξνηηκήζνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ Πάινο. Μφλν πνπ ην «Πίληα», ην «Νίλα» θαη ην «άληα Μαξία» άλνημαλ παληά θαη δηαζρίδνπλ ηνλ Αηιαληηθφ. Δκείο όκσο πάληα πξέπεη λα ζπκόκαζηε όηη ε γλώζε δελ ελέρεη θηλδύλνπο. Μόλν ε εθαξκνγή ηεο. Γηαηί όπσο είρε πεη θαη ν κεγάινο Αιβέξηνο Ατλζηάηλ: «Ζ επηζηήκε δε δεκηνπξγεί λέα πξνβιήκαηα. Απιώο θάλεη πην επηηαθηηθή ηε ιύζε παιηώλ»(σνπ Πάζρνπ Μαλδξαβέιε, Καζεκεξηλή, Μάξηηνο 2008) Γ η α λ α κ ε θ η ά ζ ν π κ ε ζ η ν κ ε π ε ξ α η η έ ξ σ Ζ εμαηξεηηθά κεγάιε δχλακε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο κνξηαθήο βηνινγίαο έρεη δψζεη ζηνλ άλζξσπν ηε δπλαηφηεηα λα παξεκβαίλεη ζηελ ίδηα ηε γελεηηθή ηνπ θιεξνλνκηά ηνπ παξέρνπλ ζρεδφλ κηα θπξηαξρία πάλσ ζηε δσή. Γηα πξψηε θνξά ίζσο ηίζεληαη ζηνπο εξεπλεηέο δύν αγσληώδε εξσηήκαηα: σο πνύ πξέπεη λα ζπλερίζνπλ ηηο έξεπλέο ηνπο θαη, θπξίσο, πώο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο; ην πξψην πξέπεη ρσξίο δηζηαγκφ λα απαληήζνπκε φηη δελ ππάξρεη φξην ζηε γλψζε. Ζ γλψζε είλαη ηηκή θαη πεξεθάληα γηα ηνλ άλζξσπν, ην κφλν είδνο πνπ κπνξεί λα θαηαλνεί θαη λα παξεκβαίλεη ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Οη έξεπλεο δελ πξέπεη κε θαλέλα ηξφπν λα ζηακαηήζνπλ ή αθφκα θαη λα επηβξαδπλζνχλ. Πξέπεη λα ζπλερηζηνχλ, κε ην κφλν φξν φηη νη έξεπλεο πνπ γίλνληαη γηα ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν ζα ζέβνληαη ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ. Πνχ ζα βξηζθφκαζηαλ αλ είρακε ζηακαηήζεη ηελ πξφνδν ηεο κεηαιινπξγίαο, π.ρ. κε ην πξφζρεκα φηη ζα κπνξνχζε λα θαηαιήμεη ζηελ θαηαζθεπή καραηξηψλ, αιιά θαη ζηηιέησλ; ην δεχηεξν εξψηεκα, αληίζεηα, πνπ αθνξά ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ λέσλ γλψζεσλ, ε απάληεζε είλαη ζεσξεηηθά θαηαθαηηθή, αιιά απηφ δε ζεκαίλεη φηη δελ εγείξνληαη πνιιά θαη ζνβαξά πξνβιήκαηα. Δίλαη θαηαθαηηθή, δηφηη νη λέεο γλψζεηο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη απνθιεηζηηθά πξνο φθεινο ηεο αλζξσπφηεηαο θαη λα κελ ηίζεληαη ζηελ ππεξεζία ζπκθεξφλησλ αηφκσλ ή νκάδσλ πνπ δελ ζέβνληαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. ηελ πεξίπησζε ηεο αλζξψπηλεο γελεηηθήο, κηα θαθή ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επηθίλδπλεο παξεθηξνπέο. Πξνηνχ φκσο κηιήζνπκε γηα αλεζπρίεο, είλαη απαξαίηεην λα ππνγξακκίζνπκε ηα ηεξάζηηα νθέιε πνπ κπνξεί λα απνθνκίζεη ν άλζξσπνο. Αλ νη εξεπλεηέο φινπ ηνπ θφζκνπ βηάδνληαη ζήκεξα λα εληνπίζνπλ πάλσ ζηα ρξσκαηνζψκαηα, λα απνκνλψζνπλ θαη θαηφπηλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ γνληδίσλ ηνπ είδνπο

10 καο, ην θάλνπλ πξνθαλψο έρνληαο θαηά λνπ ηα εθαηνκκχξηα ησλ αξξψζησλ. Τπάξρεη έλα ηεξάζηην έξγν πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί, γηα λα πξνζηαηεπζνχλ πιεζπζκνί νιφθιεξνη απφ παξαζηηηθέο ή ηνγελείο αζζέλεηεο. Αθνχ γλσξίζνπκε ηε ιεηηνπξγία ησλ ππεχζπλσλ γνληδίσλ, ην επφκελν βήκα είλαη λα θαηαθέξνπκε λα βξαρπθπθιψζνπκε ηελ αξξψζηηα, δειαδή λα ηελ απνθχγνπκε. Θα είλαη επνκέλσο δπλαηφλ λα ηελ πξνβιέςνπκε θαη λα ζέζνπκε ζε ιεηηνπξγία ηνπο κεραληζκνχο πξφιεςήο ηεο. Απηφ είλαη ζην ζχλνιφ ηνπ ην πιαίζην γηα ηε κειινληηθή «ηαηξηθή ηεο πξφβιεςεο", ε νπνία δελ πξνβιέπεη ηε βεβαηφηεηα κηαο αξξψζηηαο, αιιά κφλν κηα νξηζκέλε ζηαηηζηηθή πηζαλφηεηα εκθάληζήο ηεο. Τπάξρεη φκσο, φπσο ζε θάζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, κηα αξλεηηθή πιεπξά. Μηα ηέηνηα πξνεηδνπνίεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη έλα αρξείαζην άγρνο, κπνξεί λα ρεηξνηεξέςεη ηελ εηθφλα πνπ δηακνξθψλεη θαλείο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, θαη, ζην θνηλσληθφ πεδίν, λα νδεγήζεη ζε κηα θαηάζηαζε δηαθξίζεσλ κε ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζηελ απαζρφιεζε ή ζηελ αζθάιηζή ηνπ. Πνιχ πην ζνβαξή είλαη ε ηερληθή δπλαηφηεηα λα κεηαβιεζεί ν θιεξνλνκεκέλνο γελεηηθφο θψδηθαο ελφο αλζξψπηλνπ θπηηάξνπ είηε κε ηελ εηζαγσγή ζ' απηφ ελφο μέλνπ γνληδίνπ είηε κε ηε κεηαηξνπή ελφο γνληδίνπ πνπ ήδε ππάξρεη ζην θχηηαξν. Σν ζχλνιν ζρεδφλ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο παίξλεη ζαθή ζέζε ζ' απηφ ην ζέκα. Σν λα αλνίμνπκε ζήκεξα κηα ηέηνηα δπλαηφηεηα ζηα ηδησηηθά ζπκθέξνληα ή ζηηο νινθιεξσηηθέο ηδενινγίεο ζα ήηαλ εγθιεκαηηθφ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ θισληζκφ αλζξψπηλσλ εκβξχσλ, πνπ ζα επέηξεπε λα αλαπαξαρζνχλ ζε κεγάιν αξηζκφ έκβξπα κε ηέηνηα ή άιια ραξαθηεξηζηηθά. Πνιιά άιια πξνβιήκαηα ηίζεληαη, αιιά φρη κφλν ζηνπο εξεπλεηέο φζν ζηελ θνη λσλία. Έλα απφ απηά είλαη ε δπλαηφηεηα λα παηεληάξεηαη ε αθνινπζία ησλ αλζξψπηλσλ γνληδίσλ, δειαδή ε αθξηβήο ρεκηθή ηνπο ζχλζεζε. Καη εδψ πάιη ε αξρή είλαη απιή αιιά ε εθαξκνγή πην δχζθνιε. Ζ γελεηηθή θιεξνλνκηά ηνπ αλζξψπνπ -φιν ηνπ ην ζψκα, ηα φξγαλα θαη νη ηζηνί- είλαη αλεθηίκεηε θαη δελ κπνξεί λα γίλεη πεγή θέξδνπο. Αληίζεηα, ε σθέιηκε ρξήζε ησλ γλψζεσλ πάλσ ζηε ιεηηνπξγία ελφο γνληδίνπ κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ε επζχλε ηνπ εξεπλεηή ηεο γελεηηθήο είλαη κνηξαζκέλε αλάκεζα ζηνλ ίδην θαη ζηελ θνηλσλία. Πξάγκαηη, ν εξεπλεηήο νθείιεη, ηαπηφρξνλα αιιά αλεμάξηεηα, λα παίδεη ην ξφιν ηνπ κέζα ζηελ θνηλσλία. Ο ξφινο απηφο είλαη νπζηψδεο. Οθείιεη λα εμεγεί, πιήξσο θαη ζαθψο, ηφζν ζην κεγάιν θνηλφ φζν θαη ζ εθείλνπο πνπ ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο, ηηο ζπλέπεηεο, επεξγεηηθέο ή θαη δπζκελείο, ησλ αλαθαιχςεψλ ηνπ. Γηφηη κφλν κε ηε κεζνιάβεζε ηεο δηαθσηηζκέλεο θνηλήο γλψκεο κπν ξνχλ νη αξρέο, επηρεηξεκαηηθέο ή δηνηθεηηθέο, λα πάξνπλ ελ επηγλψζεη ηηο απνθάζεηο ηνπο. Έρεη κεγάιε ζεκα ζία λα πηνζεηεζνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ νηθνπκεληθέο αξρέο. Υσξίο ακθηβνιία είλαη θαζήθνλ ηεο Οπλέζθν λα ην επηρεηξή ζεη θαη ειπίδνπκε λα ηα θαηαθέξεη. (ηνπ Jean Dausset, από ην πεξηνδηθό «Le monde diplomatique», η. 17, Αθηέξσκα ζηηο παξελέξγεηεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο) 700 ιέμεηο 1. Να απνδώζεηε πεξηιεπηηθά ην πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ (ζε ιέμεηο). 2. Τν παξαπάλσ θείκελν είλαη επηζηεκνληθό άξζξν πνπ δεκνζηεύηεθε ζ επηζηεκνληθό πεξηνδηθό. Να εληνπίζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηζηεκνληθνύ ιόγνπ σο πξνο ηε γιώζζα, ηε δνκή αιιά θαη ην πεξηερόκελν. ΘΔΜΑΣΑ γηα αλάπηπμε: Σε κηα εθδήισζε πνπ νξγαλώλεηε σο ηειεηόθνηηνη ηνπ ζρνιείνπ ζαο θαη κειινληηθνί επηζηήκνλεοκε ζέκα ηνλ πξνβιεκαηηζκό ησλ λέσλ αλζξώπσλ ζρεηηθά κε ηνπο ζηόρνπο ησλ επηζηεκώλ θαη ηελ επζύλε ησλ λέσλ επηζηεκόλσλ ζα αλαπηύμεηε έλα από ηα παξαθάησ ζέκαηα: (400 ιέμεηο) 1. Οι αρχαίοι είναι πάντα επίκαιροι: «Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετῆς πανουργία και οὐ σοφία φαίνεται»(πλάτων, Μενέξενος 2. Οι επιστήμονες πρέπει να είναι «προσωπικότητες με υψηλά ηθικά ιδανικά», κατά τον Αϊνστάιν. 3. Ως τελικός σκοπός της επιστήμης ανακύπτει σταθερά ο εξανθρωπισμός της ζωής και ως σκοπός της ζωής ο εξανθρωπισμός της επιστήμης, ώστε να υπηρετείται ο Άνθρωπος. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2002(ημερήζια) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005(εζπερινά επαν.) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008(εζπερινά επαν.) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010(εζπερινά επαν.) 10

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Π. Σζαιδάξε 75-77 Πεξηζηέξη Σει: 2105711242 www.paxat.gr

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Π. Σζαιδάξε 75-77 Πεξηζηέξη Σει: 2105711242 www.paxat.gr ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΦΟΝΛΡΗΠΡΖΟΗΑ ΞΑΣΑΡΝΟΗΓΖ (1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (2) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (3) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (4) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Νάζηνπ Μαξηάλζε Τπεχζπλε ΚΠΔ Φηιηππηάδαο, Πξφεδξνο ΠΔΔΚΠΔ Ζπείξνπ, Μεηαπη. θνηηήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Δηδίθεπζε Θεηηθέο Δπηζηήκεο.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο Δ Ι Α Υ Η Μ Ι Η Βάλια Μπου γάδη Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Η 1. Π ν ύ ν θ ε ί ι ε η α η ε α π ν η ε ι ε ζ κ α η η θ ό η ε η α η ε ο δ η α θ ή κ η ζ ε ο Η ηέρλε ηεο δηαθήκηζεο είλαη ζύλζεηε. Γηα ηελ παξαγσγή ελφο θαινχ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΧΣΖ ΜΧΡΟΓΗΑΝΝΖ. ANAMIKTΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ γηα ηελ ηξέρνπζα δσή, ηελ θξίζε θαη ΣΖΝ ΜΔΣΑΚΡΗΣΗΚΖ ΤΓΥΤΖ (Έλαο Φπρίαηξνο ζρνιηάδεη)

ΦΧΣΖ ΜΧΡΟΓΗΑΝΝΖ. ANAMIKTΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ γηα ηελ ηξέρνπζα δσή, ηελ θξίζε θαη ΣΖΝ ΜΔΣΑΚΡΗΣΗΚΖ ΤΓΥΤΖ (Έλαο Φπρίαηξνο ζρνιηάδεη) ΦΧΣΖ ΜΧΡΟΓΗΑΝΝΖ ANAMIKTΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ γηα ηελ ηξέρνπζα δσή, ηελ θξίζε θαη ΣΖΝ ΜΔΣΑΚΡΗΣΗΚΖ ΤΓΥΤΖ (Έλαο Φπρίαηξνο ζρνιηάδεη) ΗΧΑΝΝΗΝΑ 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Ο Υντθφο άλζξσπνο θαη ν Τπνρζφληνο Δγθέιαδνο. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΗΥΑΛΖ ΠΑΡΟΤΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν;

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν; ΓΚΑΗΣΔ ΦΑΟΤΣ, ΗΗ, Πξάμε Γεχηεξε ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ (πην ζηγαλά) Μα ηη είλαη; ηη ζα εηπνχλ απηά; ΒΑΓΝΔΡ (αθφκα πην ζηγά) Άλζξσπνο θηηάρλεηαη εδσλά! ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Χίλιες και Μία Κοινωνικές Πλάνες Ιδωμένες με το Μικροσκόπιο της Ολιστικής Σκέψης Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ -«Πάλησλ ρξεκάησλ, κέηξνλ Άλζξσπνο» -«Άιιαη αη βνπιαί εκψλ

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ

ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ Α. Σηε ζπγθεθξηκέλε νκηιία ν Γ. Σθαιθέαο αλαθέξεηαη ζην ζπζρεηηζκό επηζηήκεο θαη αλζξσπηζκνύ. Αξρηθώο, αθνύ νξίδεη ηελ επηζηήκε σο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I Θανάσης Μανιάτης Όκηινο Μαξμηζηηθώλ Δξεπλώλ Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ --------------------------------------------------------- ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ».

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Α.Σ.Δ.Η. ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Ο Ππόλογορ ηος υρ άνυ Επιλόγος από ηο Υπόμνημα Διαμαπηςπίαρ ππορ Διοικηηικό Δικαζηήπιο ηος κάηυθι αναθεπομένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Γιώργοσ Προφέτησ ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Μάθετε τουσ νόμουσ και τα «μυςτικά» τησ προςωπικήσ επιρροήσ και αποκτήςτε μεγαλφτερη αυτοπεποίθηςη και καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλήςεισ, την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Τζίνα Πολίηη. "Ολοι είναι Ιδιοι": Η διάβρωζη ηης εικόνας ηοσ Πανεπιζηημιακού Δαζκάλοσ ζηην σπηρεζία ********

Τζίνα Πολίηη. Ολοι είναι Ιδιοι: Η διάβρωζη ηης εικόνας ηοσ Πανεπιζηημιακού Δαζκάλοσ ζηην σπηρεζία ******** Τζίνα Πολίηη "Ολοι είναι Ιδιοι": Η διάβρωζη ηης εικόνας ηοσ Πανεπιζηημιακού Δαζκάλοσ ζηην σπηρεζία ******** Κχξηε Πξφεδξε ηεο Γεκνθξαηίαο, Πξηλ κπψ ζην ζέκα ηεο νκηιίαο κνπ, ζα ήζεια, απν απηφ εδψ ην βήκα,

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Δηεπζύληξηα Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, ΓΓΙΦ Μέινο ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηεο ΓΓΙΦ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα