ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε."

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Νόμου 3556/2007

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ II. III. IV. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ) ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3 I. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3

4 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Νόμου 3556/2007) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.: 1. Μιχαήλ Τσαμάζ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος 2. Χαράλαμπος Μαζαράκης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ 3. Παναγιώτης Ταμπούρλος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Δηλώνουμε ότι εξ όσων γνωρίζουμε: α) Oι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ενοποιημένες και Εταιρικές) της ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 Ιουνίου 2015, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας. β) H Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση του Ομίλου και της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Μαρούσι, 5 Αυγούστου 2015 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Το Μέλος του Δ.Σ. & Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ Το Μέλος του Δ.Σ. Μιχαήλ Τσαμάζ Χαράλαμπος Μαζαράκης Παναγιώτης Ταμπούρλος Τα δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που υπογράφουν τις ανωτέρω δηλώσεις ορίστηκαν προς τούτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 5 Αυγούστου

5 II. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 5

6 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Νόμου 3556/2007) Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στο εξής αναφερόμενος ως ο «ΟΤΕ» ή η «Εταιρεία») έχει συνταχθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του Νόμου 3556/2007 και αναφέρεται στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ενοποιημένες και Εταιρικές) της 30 Ιουνίου 2015 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή. Ο Όμιλος ΟΤΕ (ο «Όμιλος»), πέραν της Εταιρείας, περιλαμβάνει τις θυγατρικές εταιρείες, στις οποίες ο ΟΤΕ άμεσα ή έμμεσα ασκεί έλεγχο. Οι Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Η παρούσα έκθεση, περιέχει τον οικονομικό απολογισμό της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2015, τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το Α εξάμηνο του 2015, την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για το Β εξάμηνο της οικονομικής χρήσης, τις σημαντικές συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με τα συνδεμένα τους μέρη και τέλος τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά το τέλος του Α εξαμήνου του Τα ποσά της παρούσας έκθεσης απεικονίζονται σε εκατομμύρια Ευρώ, εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά. Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε κατά 1,0% στο πρώτο εξάμηνο του 2015 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 και ανήλθε σε Ευρώ 1.894,3. Η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως στα εξής: μείωση των εσόδων κινητής τηλεφωνίας κατά 5,4%, μείωση των εσόδων σταθερής τηλεφωνίας κατά 0,4%, μερικώς αντισταθμιζόμενη από την αύξηση των λοιπών εσόδων κατά 57,1%. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας, ο οποίος ανήλθε σε Ευρώ 746,6, σημείωσε αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης κατά 0,5%. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας κατά 0,2% και στην αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας κατά 63,0%. Αυτές οι αυξήσεις αντισταθμίστηκαν μερικώς από τη μείωση των λοιπών εσόδων κατά 7,1%. Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 1.765,1 και είναι αυξημένα κατά 6,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κόστους των τελών διασύνδεσης και περιαγωγής κατά 3,4%, της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις κατά 5,0%, του κόστους εμπορευμάτων κατά 6,6%, των εξόδων επισκευών και συντήρησης κατά 4,2%, των εξόδων διαφήμισης κατά 1,7%, των λοιπών λειτουργικών εξόδων κατά 0,4%, των αποσβέσεων και απομειώσεων κατά 1,3% και πιο σημαντικά οφείλεται στο κόστος των προγραμμάτων πρόωρης αποχώρησης ύψους Ευρώ 85,7. Αυτές οι αυξήσεις αντισταθμίστηκαν μερικώς από το μειωμένο κόστος των αποδοχών προσωπικού κατά 2,1% και τη μείωση των εξόδων προμηθειών κατά 1,0%. Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου πριν από αποσβέσεις, απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα πρόωρης αποχώρησης και λοιπά έξοδα αναδιοργάνωσης ανήλθαν σε Ευρώ 1.275,3 σε σχέση με Ευρώ 1.261,0 την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση 1,1%. Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 680,8 το Α εξάμηνο του 2015 και είναι αυξημένα κατά 13,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Η αύξηση προέρχεται κυρίως από τα παρακάτω: κόστος προγραμμάτων πρόωρης αποχώρησης ύψους Ευρώ 78,5, αύξηση κατά 3,7% των αποδοχών προσωπικού, αύξηση κατά 3,0% των αποσβέσεων και απομειώσεων, αύξηση κατά 51,2% των εξόδων προμηθειών, αύξηση κατά 80,7% του κόστους εμπορευμάτων. Οι αυξήσεις αυτές αντισταθμίστηκαν μερικώς από την κατά 19,5% μείωση του κόστους των τελών διασύνδεσης και περιαγωγής, την κατά 18,6% μείωση των εξόδων για επισκευές και συντηρήσεις, την κατά 2,2% μείωση των εξόδων διαφήμισης και την κατά 4,1% μείωση των λοιπών λειτουργικών εξόδων. Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας πριν από αποσβέσεις, απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα πρόωρης αποχώρησης και λοιπά έξοδα αναδιοργάνωσης ανήλθαν σε Ευρώ 459,8 το Α εξάμηνο του 2015 σε σχέση με Ευρώ 462,1 την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση 0,5%. Ως αποτέλεσμα, τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου για το Α εξάμηνο του 2015 ανήλθαν σε Ευρώ 154,6, έναντι Ευρώ 278,2 την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση κατά 44,4%. Τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας για το Α εξάμηνο του 2015 ανήλθαν σε Ευρώ 72,1 σε σχέση με Ευρώ 143,3 την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση κατά 49,7%. Τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων και απομειώσεων του Ομίλου για το Α εξάμηνο του 2015 ανήλθαν σε Ευρώ 555,2, έναντι Ευρώ 673,7 την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση κατά 17,6%. Ως περιθώριο επί του κύκλου εργασιών ανήλθαν σε 29,3% από 35,2% την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Εξαιρουμένης της επίδρασης των κοστών που σχετίζονται με προγράμματα πρόωρης αποχώρησης και των λοιπών εξόδων αναδιοργάνωσης, τα 6

7 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Νόμου 3556/2007) λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων και απομειώσεων του Ομίλου κατά το Α εξάμηνο του 2015 ανήλθαν σε Ευρώ 644,4, έναντι Ευρώ 679,6 την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,2%. Ως περιθώριο επί του κύκλου εργασιών, ανήλθαν σε 34,0% από 35,5% την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων και απομειώσεων της Εταιρείας για το Α εξάμηνο του 2015 ανήλθαν σε Ευρώ 214,6, έναντι Ευρώ 281,7 την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση κατά 23,8%. Ως περιθώριο επί του κύκλου εργασιών ανήλθαν σε 28,7% από 37,9% την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Εξαιρουμένης της επίδρασης των κοστών που σχετίζονται με προγράμματα πρόωρης αποχώρησης και των λοιπών εξόδων αναδιοργάνωσης, τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων και απομειώσεων της Εταιρείας για το Α εξάμηνο του 2015, ανήλθαν σε Ευρώ 293,1, έναντι Ευρώ 281,7 την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση 4,0%. Ως περιθώριο επί του κύκλου εργασιών αυξήθηκαν σε 39,3% από 37,9% την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, οι χρεωστικοί τόκοι για το Α εξάμηνο του 2015 ανήλθαν σε Ευρώ 75,6, σημειώνοντας μείωση κατά 19,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Οι πιστωτικοί τόκοι του Α εξαμήνου του 2015 ανήλθαν σε Ευρώ 1,5 σημειώνοντας μείωση κατά 53,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε Ευρώ 36,0 κατά το Α εξάμηνο του 2015, αντικατοπτρίζοντας μία αντιστροφή πρόβλεψης που σχετίζεται με την πώληση της GLOBUL. Στο Α εξάμηνο του 2015, οι συναλλαγματικές διαφορές ανήλθαν σε κέρδη ύψους Ευρώ 1,2 έναντι ζημιών ύψους Ευρώ 0,1 την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Η απομείωση συμμετοχών και χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ανήλθε σε Ευρώ 19,9 το Α εξάμηνο του 2015, αντικατοπτρίζοντας την επίδραση στην παρούσα αξία των δανείων που έχουν χορηγηθεί στο Ταμείο Αρωγής/ΤΑΥΤΕΚΩ, ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης που έλαβε χώρα την περίοδο αυτή. Ο φόρος εισοδήματος (έξοδο) του Ομίλου ανήλθε σε Ευρώ 66,8 για το Α εξάμηνο του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 9,7% έναντι της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης. Λαμβάνοντας υπ όψη όλα τα παραπάνω, τα κέρδη περιόδου του Ομίλου για το Α εξάμηνο του 2015 ανέρχονται σε Ευρώ 31,0 έναντι Ευρώ 126,6 την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Στο Α εξάμηνο του 2015 οι ζημιές προς απόδοση στις μη ελέγχουσες συμμετοχές από τα αποτελέσματα του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 5,8 από κέρδη Ευρώ 1,5 στην αντίστοιχη περίοδο του 2014, αντικατοπτρίζοντας την επίδοση της TELEKOM ROMANIA. Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, τα κέρδη περιόδου του Ομίλου προς απόδοση στους μετόχους της μητρικής για το Α εξάμηνο του 2015 ανήλθαν σε Ευρώ 36,8, έναντι Ευρώ 125,1 την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Οι καθαρές ταμειακές ροές του Ομίλου από λειτουργικές δραστηριότητες για το Α εξάμηνο του 2015 αυξήθηκαν κατά 71,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης και ανήλθαν σε Ευρώ 426,9. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις μειωμένες καταβολές για προγράμματα πρόωρης αποχώρησης, για φόρους εισοδήματος και για τόκους και συναφή έξοδα. Το επενδυτικό πρόγραμμα (CAPEX) του Ομίλου για το Α εξάμηνο του 2015 ανήλθε σε Ευρώ 367,8 από Ευρώ 280,9 την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 30,9%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών για αγορές φάσματος και τηλεοπτικού περιεχομένου στην Ελλάδα και στη Ρουμανία. Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου την 30 Ιουνίου 2015, ανήλθε σε Ευρώ 2.148,1 έναντι Ευρώ 2.638,5 την 31 Δεκεμβρίου 2014, παρουσιάζοντας μείωση κατά 18,6%. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου (έντοκα δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα και λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία) την 30 Ιουνίου 2015 ανήλθε σε Ευρώ 1.055,8 έναντι Ευρώ 1.124,9 την 31 Δεκεμβρίου 2014, σημειώνοντας μείωση κατά 6,1%. Την 30 Ιουνίου 2015, οι καθαρές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 521,7 σε σύγκριση με τα καθαρά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ύψους Ευρώ 59,0 την 31 Δεκεμβρίου 2014, κυρίως λόγω της ανακατάταξης δανείων από μακροπρόθεσμες σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, καθώς λήγουν εντός διαστήματος δώδεκα μηνών από την 30 Ιουνίου Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ Στις 22 Μαΐου 2015, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε την εφαρμογή προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης, που απευθυνόταν κυρίως στους εργαζόμενους που πλησιάζουν σε ηλικία συνταξιοδότησης. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουνίου 2015, οπότε και οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι αποχώρησαν από την Εταιρεία. Το σχετικό κόστος ανήλθε σε Ευρώ 75,0. Επιπροσθέτως, το κόστος του ΟΤΕ που σχετίζεται με προηγούμενα προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης ανήλθε σε Ευρώ 3,5. 7

8 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Νόμου 3556/2007) Το πρώτο εξάμηνο του 2015, ο όμιλος COSMOTE, η TELEKOM ROMANIA και άλλες εταιρείες του Ομίλου εφάρμοσαν προγράμματα πρόωρης αποχώρησης, το συνολικό κόστος των οποίων ανήλθε σε Ευρώ 4,9, Ευρώ 1,8 και Ευρώ 0,5, αντίστοιχα. ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ/ΤΑΥΤΕΚΩ Την 28 Μαΐου 2015, έπειτα από τις σχετικές εγκρίσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΕ και του ΤΑΥΤΕΚΩ, υπεγράφη συμφωνία μεταξύ των δύο μερών για την αναδιάρθρωση των δανείων που ο ΟΤΕ έχει χορηγήσει στο Ταμείο Αρωγής/ΤΑΥΤΕΚΩ, μετά την αποδοχή σχετικού αιτήματος του Ταμείου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πληρωμές των μηνιαίων δόσεων, λόγω των δυσκολιών του Ταμείου να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Η επίδραση αυτής της αναδιάρθρωσης στην παρούσα αξία των δανείων ανήλθε σε Ευρώ 17,0 (προ φόρων) και περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου του Οι ονομαστικές αξίες των εισπρακτέων δανείων δεν έχουν επηρεαστεί. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Τη 12 Ιουνίου 2015, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ ενέκρινε τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2014 συνολικού ύψους Ευρώ 39,1 ή Ευρώ 0,08 (σε απόλυτο ποσό) ανά μετοχή. Γ. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα - Έλεγχοι κεφαλαίων Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα έχει γίνει ευμετάβλητο. Οι κεφαλαιακοί έλεγχοι που επιβλήθηκαν στη χώρα την 28 Ιουνίου 2015, περιλαμβάνουν ένα ημερήσιο όριο για όλες τις αναλήψεις από ΑΤΜ και περιορισμούς στις πληρωμές στο εξωτερικό, κατά συνέπεια, επηρεάζουν τις εγχώριες συναλλαγές και τις συναλλαγές με τους ξένους προμηθευτές και πιστωτές. Κατά συνέπεια, οι οικιακοί πελάτες, οι εταιρικοί πελάτες και ο δημόσιος τομέας είναι πιθανό να καθυστερήσουν τις πληρωμές των υποχρεώσεών τους, επηρεάζοντας αρνητικά τη ρευστότητα του Ομίλου και της Εταιρείας. Επιπλέον, ο δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας οφείλεται εξ ολοκλήρου σε πιστωτές εκτός Ελλάδας. Υποθέτοντας ότι οι έλεγχοι κεφαλαίων που έχουν επιβληθεί επί του παρόντος θα παραμείνουν σε ισχύ, ο Όμιλος και η Εταιρεία θα πρέπει να ζητήσουν έγκριση από τις αρμόδιες αρχές για να χρησιμοποιήσουν ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα που διακρατούνται στην Ελλάδα προκειμένου να εξυπηρετήσουν αυτό το δανεισμό. Τέλος, οι λειτουργίες του Ομίλου και της Εταιρείας στην Ελλάδα εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από ξένους προμηθευτές. Υποθέτοντας ότι οι έλεγχοι κεφαλαίων που έχουν επιβληθεί επί του παρόντος θα παραμείνουν σε ισχύ, ο Όμιλος και η Εταιρεία θα πρέπει να ζητήσουν έγκριση από τις αρμόδιες αρχές για να χρησιμοποιήσουν ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα που διακρατούνται στην Ελλάδα προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις πληρωμές προμηθευτών εκτός Ελλάδος. Η αστάθεια του ελληνικού τραπεζικού τομέα που είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή ελέγχων κεφαλαίων έχει δημιουργήσει μια ακόμα πιο αβέβαιη οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, η οποία μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία, τη δραστηριότητα, την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές του Ομίλου και της Εταιρείας. Στις 12 Ιουλίου 2015, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης συμφώνησε να εξετάσει το αίτημα της Ελλάδας για οικονομική βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας («ESM») ύψους έως Ευρώ 86 δις, με την προϋπόθεση ότι οι ελληνικές αρχές θα νομοθετήσουν μια πρώτη δέσμη μέτρων ("προαπαιτούμενα"). Μέχρι τις 23 Ιουλίου 2015, το ελληνικό κοινοβούλιο ενέκρινε τα συμφωνημένα προαπαιτούμενα και δύναται τώρα να προχωρήσει σε συζητήσεις με τα θεσμικά όργανα προκειμένου να συμφωνήσουν και να ολοκληρώσουν ένα τρίτο πρόγραμμα διάσωσης. Οι συζητήσεις για το τρίτο πρόγραμμα διάσωσης αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Αυγούστου Οι δραστηριότητες του Ομίλου στην Ελλάδα συνεχίζονται χωρίς διακοπή. Ωστόσο, η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και την επίδραση που θα έχουν στις δραστηριότητες του Ομίλου. Παρά το γεγονός αυτό, με βάση την εκτίμηση της Διοίκησης και με την υπόθεση ότι το τρίτο πρόγραμμα διάσωσης θα συμφωνηθεί και θα εφαρμοστεί, δεν αναμένεται σημαντική αρνητική επίπτωση στις δραστηριότητες του Ομίλου στην Ελλάδα μεσομακροπρόθεσμα. Ως εκ τούτου, η Διοίκηση έχει αξιολογήσει ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου την 30 Ιουνίου Σε αυτό το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι αναλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις εγχώριες δραστηριότητες του Ομίλου. Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι Οι παρακάτω κίνδυνοι επηρεάζονται σημαντικά από τους επιβαλλόμενους ελέγχους κεφαλαίων καθώς και το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, όπως αναλύθηκαν παραπάνω. α) Πιστωτικός κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει στον Όμιλο και στην Εταιρεία οικονομική ζημιά εξαιτίας της αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων. Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο είναι εκτεθειμένοι ο Όμιλος και η Εταιρεία, κατά την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, είναι η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών τους στοιχείων. 8

9 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Νόμου 3556/2007) Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως διαθέσιμα προς πώληση και ως διακρατούμενα για εμπορικούς σκοπούς αφορούν τοποθετήσεις σε αμοιβαία κεφάλαια και άλλα χρεόγραφα. Αυτές οι κατηγορίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων εκτιμάται ότι δεν εκθέτουν τον Όμιλο και την Εταιρεία σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο. Οι αθετημένες πληρωμές από πελάτες είναι μέγεθος το οποίο μπορεί ενδεχόμενα να επηρεάσει αρνητικά την ομαλή ρευστότητα του Ομίλου και της Εταιρείας. Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού πελατών και της διασποράς της πελατειακής βάσης του Ομίλου, δεν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις αυτές. Συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου εντοπίζεται στις απαιτήσεις από τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, λόγω του περιορισμένου αριθμού τους και του υψηλού τζίρου των συναλλαγών που έχουν με τον Όμιλο και την Εταιρεία. Για αυτήν την κατηγορία ο Όμιλος και η Εταιρεία αξιολογούν τον πιστωτικό κίνδυνο σύμφωνα με τις καθιερωμένες πολιτικές και διαδικασίες και γίνεται η κατάλληλη πρόβλεψη για απομείωση. Επιπλέον, συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου θεωρείται ότι υπάρχει για ποσά εισπρακτέα από το δημόσιο τομέα. Ο Όμιλος και η Εταιρεία εφαρμόζουν συγκεκριμένη πιστωτική πολιτική που έχει ως άξονες αφενός τον έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών και αφετέρου την προσπάθεια αποτελεσματικής διαχείρισης των απαιτήσεων πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες αλλά και όταν αυτές καταστούν εκπρόθεσμες ή επισφαλείς. Για την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου, οι πελάτες ομαδοποιούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν, τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, την ενηλικίωση των απαιτήσεών τους και τα τυχόν προηγούμενα προβλήματα εισπραξιμότητας που έχουν επιδείξει. Οι πελάτες που θεωρούνται επισφαλείς, επανεκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και για τη ζημία που εκτιμάται ότι θα προκύψει από αυτές, σχηματίζεται σχετική πρόβλεψη απομείωσης. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα θεωρούνται επίσης στοιχεία με υψηλό πιστωτικό κίνδυνο, καθώς οι τρέχουσες μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα ασκούν σημαντική πίεση στις εγχώριες τράπεζες. Το μεγαλύτερο μέρος των ταμειακών διαθεσίμων του Ομίλου είναι επενδυμένα σε αντισυμβαλλόμενους με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση και για μικρό χρονικό διάστημα. Τα δάνεια περιλαμβάνουν δάνεια χορηγηθέντα προς το προσωπικό, τα οποία είτε αποπληρώνονται μέσω παρακράτησης δόσεων από τη μισθοδοσία, είτε συμψηφίζονται με την αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης και δάνεια προς το Ταμείο Αρωγής/ΤΑΥΤΕΚΩ κυρίως από το Πρόγραμμα Εθελούσιας Αποχώρησης προσωπικού. Τα τελευταία δάνεια (προς το Ταμείο Αρωγής/ΤΑΥΤΕΚΩ) είναι εκτεθειμένα στον πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται με την ικανότητα του Ταμείου για την εξυπηρέτηση του χρέους του. β) Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όμιλος ή η Εταιρεία να μην μπορέσουν να εκπληρώσουν τις χρηματοοικονομικές τους υποχρεώσεις όταν απαιτείται. Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών ταμειακών διαθεσίμων ή/και πιστωτικών ορίων, που διασφαλίζουν την εκπλήρωση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με λήξη στους επόμενους 12 μήνες. Τα ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας την 30 Ιουνίου 2015 ανέρχονταν σε Ευρώ 1.092,3 και Ευρώ 139,8 αντίστοιχα και τα δάνειά τους ανέρχονταν σε Ευρώ 2.148,1 και Ευρώ 1.746,2 αντίστοιχα. Για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση του κινδύνου ρευστότητας, ο Όμιλος ετοιμάζει προβλέψεις ταμειακών ροών σε τακτική βάση. γ) Κίνδυνος αγοράς Ο κίνδυνος αγοράς δημιουργείται από το ενδεχόμενο οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς, όπως σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια και τιμές μετοχών, να επηρεάσουν τη διακύμανση της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχουν ο Όμιλος και η Εταιρεία. Η διαχείριση του κινδύνου της αγοράς συνίσταται στην προσπάθεια του Ομίλου και της Εταιρείας να διαχειρίζονται και να ελέγχουν την έκθεσή τους σε αποδεκτά όρια. Οι επιμέρους κίνδυνοι που συνθέτουν τον κίνδυνο αγοράς και οι πολιτικές διαχείρισής τους από τον Όμιλο και την Εταιρεία περιγράφονται παρακάτω: i. Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων Ο κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των μελλοντικών χρηματοροών ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου να παρουσιάσει διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. Η έκθεση του Ομίλου στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων σχετίζεται πρωταρχικά με το μακροπρόθεσμο δανεισμό του Ομίλου. Ο Όμιλος διαχειρίζεται τον κίνδυνο διακύμανσης επιτοκίων μέσω ενός συνδυασμού δανείων κυμαινόμενου και σταθερού επιτοκίου. ii. Συναλλαγματικός κίνδυνος Ο συναλλαγματικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των ταμειακών ροών ενός χρηματοοικονομικού μέσου να παρουσιάσει διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου συναλλάγματος. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ως εκ τούτου εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο ο οποίος προέρχεται από τις μεταβολές των 9

10 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Νόμου 3556/2007) λειτουργικών νομισμάτων των χωρών αυτών έναντι άλλων νομισμάτων. Τα κυριότερα νομίσματα με τα οποία γίνονται συναλλαγές στον Όμιλο είναι το Ευρώ, το Ρουμανικό Ρον και το Αλβανικό Λεκ. Πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις Τα προηγούμενα έτη το Ελληνικό Δημόσιο επέβαλλε έκτακτες φορολογικές εισφορές που επηρέασαν σημαντικά τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας. Δεδομένης της τρέχουσας δημοσιονομικής θέσης του Ελληνικού Δημοσίου, πρόσθετα φορολογικά μέτρα μπορεί να επιβληθούν, που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου και της Εταιρείας. Πιθανές ζημίες απομείωσης Σε συνδυασμό με τις συνθήκες σε πολλές αγορές στις οποίες ο Όμιλος δραστηριοποιείται, ο Όμιλος αντιμετωπίζει προκλήσεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική κατάσταση κάποιων θυγατρικών του. Συνεπώς, ζημίες απομείωσης μπορεί να πραγματοποιηθούν αναφορικά με τα αναγνωρισμένα ποσά υπεραξίας που έχουν κατανεμηθεί σε αυτές τις θυγατρικές, ή ακόμη περισσότερο στα περιουσιακά στοιχεία των θυγατρικών αυτών. Πρόσθετες εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία Βάσει των αναλογιστικών μελετών που εκπονήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και των τρεχουσών εκτιμήσεων, τα ασφαλιστικά ταμεία εμφανίζουν (ή πρόκειται να εμφανίσουν στο μέλλον) αυξανόμενα ελλείμματα. Ο ΟΤΕ δεν έχει νομική υποχρέωση να καλύψει μελλοντικά ελλείμματα σε αυτά τα ταμεία και, σύμφωνα με τη Διοίκηση, ούτε πρόκειται οικειοθελώς να καλύψει τέτοια πιθανά ελλείμματα. Ωστόσο, δεν υπάρχει εξασφάλιση ότι δεν πρόκειται να ζητηθεί από τον ΟΤΕ (μέσω κανονιστικών ρυθμίσεων) να προβεί σε πρόσθετες εισφορές στο μέλλον για να καλύψει τα λειτουργικά ελλείμματα αυτών των ταμείων. Ρυθμιστικό πλαίσιο Ρυθμιστικές και ανταγωνιστικές πιέσεις επηρεάζουν την ικανότητα του ΟΤΕ να εφαρμόσει ανταγωνιστικές τιμές λιανικής και χονδρικής οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ικανότητά του να ανταγωνίζεται αποτελεσματικά. Κατά τους ισχύοντες νόμους, τις ρυθμίσεις και τις αποφάσεις, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων («Ε.Ε.Τ.Τ.») έχει τη δικαιοδοσία να ελέγχει τις τιμές του ΟΤΕ. Οι ρυθμιστικοί περιορισμοί που έχουν επιβληθεί στη δυνατότητα του ΟΤΕ να καθορίζει τις τιμές του, τον αναγκάζουν συχνά να χρεώνει τιμές που είναι υψηλότερες, και σε ορισμένες περιπτώσεις σημαντικά υψηλότερες, από αυτές που χρεώνουν οι ανταγωνιστές για τις ίδιες υπηρεσίες, καθώς οι ανταγωνιστές δεν έχουν Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ) και συνεπώς δεν υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς τιμολόγησης. Αν ο ΟΤΕ δεν μπορέσει να μειώσει αποτελεσματικά το κόστος παροχής υπηρεσιών και το επίπεδο τιμών του ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστικός σε εύλογο χρονικό διάστημα, πιθανόν να υποστεί σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία του και στη χρηματοοικονομική του θέση. Κίνδυνος για την υγεία Με βάση τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Επιτροπής SCENIHR και της Διεθνούς Επιτροπής για την Προστασία από τις Μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες ICNIRP, η μέχρι τώρα επιστημονική γνώση δε συνδέει την έκθεση του πληθυσμού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία χαμηλότερα από τα επίπεδα που προτείνονται από την ICNIRP, με αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Σχετική έρευνα, που διεξάγεται και αξιολογείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν υποδεικνύει συσχέτιση μεταξύ των πιθανών επιπτώσεων στην υγεία και της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Ωστόσο, ο ΟΤΕ και η COSMOTE αναγνωρίζουν και σέβονται τις ανησυχίες του κοινού και υιοθετούν προληπτικά πρότυπα και πολιτικές για το σκοπό αυτό σε όλους τους σταθμούς βάσης και τους ασύρματους τηλεπικοινωνιακούς σταθμούς. Ο ΟΤΕ και η COSMOTE εφαρμόζουν την πολιτική EMF της DT. Τα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, σε όλους τους σταθμούς βάσης, συμμορφώνονται με τα προτεινόμενα όρια τόσο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας όσο και από την ICNIRP, καθώς και τα εθνικά όρια όπως αυτά καθορίζονται στο Ν. 4070/2012 και είναι στο 60-70% των ορίων της ICNIRP. Επιπλέον, όλα τα προϊόντα που διατίθενται στα καταστήματα λιανικής πώλησης του OTE και στα καταστήματα COSMOTE φέρουν όλες τις απαραίτητες σημάνσεις που προβλέπονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενώ όλα τα κινητά τηλέφωνα που πωλούνται λειτουργούν εντός ορίων ασφαλείας ηλεκτρομαγνητικού πεδίου (Specific Absorption Rate). Αδυναμία λειτουργίας κρίσιμων υποδομών Η υποδομή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) θεωρείται βασικός άξονας λειτουργίας όλων των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών. Η ποικιλομορφία των σύγχρονων υπηρεσιών που παρέχονται από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, έχει αυξήσει σε μεγάλο βαθμό τόσο την πολυπλοκότητα των υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών όσο και την αλληλεξάρτηση μεταξύ των δικτύων και των πλατφορμών υπηρεσιών. Από την άλλη, μια διακοπή λειτουργίας της τεχνολογικής υποδομής, είτε αυτή οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες (π.χ. σεισμοί, πλημμύρες, κ.ά.) ή σε εσωτερικούς (π.χ. έλλειψη ηλεκτρικής ισχύος, διακοπή κλιματισμού, ανθρώπινο λάθος, κ.ά.) αποτελεί γεγονός το οποίο δεν μπορεί να αποκλειστεί. Κατά συνέπεια, η διακοπή λειτουργίας μιας υπηρεσίας μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια εσόδων για την επιχείρηση, αύξηση του κόστους αποκατάστασης των ζημιών ή / και σε πιθανές αξιώσεις αποζημίωσης εκ μέρους των πελατών της, με επακόλουθες απώλειες σε πελατειακή βάση και σε έσοδα. Ο Όμιλος ΟΤΕ, για να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση της επιχειρησιακής του λειτουργίας, μέσω της Διεύθυνσης Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, έχει θέσει σε εφαρμογή ένα ισχυρό σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, το οποίο πιστοποιήθηκε πρόσφατα με ISO22301: 2012 από το Βρετανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (BSI). Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν 10

11 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Νόμου 3556/2007) ήδη εκπονηθεί ολοκληρωμένα σχέδια για την επανάκτηση τόσο του δικτύου όσο και των υποδομών πληροφορικής που καλύπτουν τη σταθερή & κινητή τηλεφωνία, ενώ τα μέτρα διασφάλισης της επιχειρησιακής συνέχειας έχουν ενισχυθεί περαιτέρω μέσω της σταδιακής εισαγωγής αλλαγών στην αρχιτεκτονική τόσο του δικτύου όσο και των πλατφορμών πληροφορικής (π.χ. MSS in pool, SGSN in pool, MGW clustering, load balancing, active-active operations κ.ά.). Επιπλέον, η διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ισχύος σε όλα τα μεγάλα κτίρια παρακολουθείται συνεχώς και ενισχύεται, ενώ ένα από τα κύρια κέντρα πληροφορικής της Εταιρείας πιστοποιήθηκε πρόσφατα με το Tier III-category certification από το Uptime Institute. Κίνδυνος για την ασφάλεια των πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών αντιμετωπίζουν κινδύνους αναφορικά με την ασφάλεια των πληροφοριών αλλά και των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζονται. Η έκθεση σε αυτή τη μορφή κινδύνου, μπορεί να βλάψει τη φήμη μιας τηλεπικοινωνιακής εταιρείας ως προς την ικανότητά της να διαφυλάσσει την ακεραιότητα και την ασφάλεια οποιασδήποτε μορφής πληροφορίας που αυτή κατέχει από τυχούσα διαρροή. Χαρακτηριστικά παραδείγματα κινδύνων αποτελούν η διαρροή προσωπικών δεδομένων των πελατών της Εταιρείας, των εταίρων της ή των υπαλλήλων της. Για τον Όμιλο ΟΤΕ, η ασφάλεια των πληροφοριών καθώς και η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι θέμα ύψιστης προτεραιότητας, αφού εκτός από υποχρέωση έναντι νομικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων, συνιστά επίσης μέρος της κουλτούρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας των πληροφοριών ή των προσωπικών δεδομένων μπορεί να έχει δυσμενή αντίκτυπο στη φήμη της ή να οδηγήσει σε οικονομικές απώλειες. Τα πρόσφατα περιστατικά κυβερνο-επιθέσεων και παραβιάσεων ασφαλείας που σημειώθηκαν στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) σε παγκόσμια κλίμακα, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη να διατηρηθούν τα υψηλά μέτρα ασφάλειας και πρότυπα. Για το σκοπό αυτό, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει συστήσει τη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ασφάλειας και Συνέχειας, η οποία αναπτύσσει όλες τις αναγκαίες πολιτικές, επιβλέπει την εφαρμογή τους, μετρά την αποτελεσματικότητά τους (π.χ. περιοδικοί έλεγχοι ασφάλειας), συλλέγει συνεχώς και αναλύει πληροφορίες από διάφορα συστήματα για την διαφύλαξη της ασφάλειας (π.χ. σύστημα πρόληψης της διαρροής δεδομένων, σύστημα διαχείρισης ταυτότητας, σύστημα διαχείρισης περιστατικών και συμβάντων, firewalls, κ.ά), προκειμένου να περιορίσει τον κίνδυνο διαρροής προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών της Εταιρείας. Δ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Ως συνδεμένα μέρη του ΟΤΕ, θεωρούνται αυτά που ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεμένων Μερών». Ο Όμιλος ΟΤΕ περιλαμβάνει όλες τις εταιρείες τις οποίες ο ΟΤΕ ελέγχει είτε άμεσα είτε έμμεσα. Συναλλαγές και υπόλοιπα μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ απαλείφονται κατά την ενοποίηση. Η DEUTSCHE TELEKOM AG είναι κατά 40,00% μέτοχος του ΟΤΕ και ενοποιεί τον ΟΤΕ με βάση τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Κατά συνέπεια, όλες οι εταιρείες στον όμιλο της DEUTSCHE TELEKOM θεωρούνται συνδεμένα μέρη. Η Εταιρεία αγοράζει αγαθά και λαμβάνει υπηρεσίες από τα συνδεμένα μέρη και παρέχει υπηρεσίες σε αυτά. Επιπλέον, ο ΟΤΕ χορηγεί και λαμβάνει δάνεια από τα συνδεμένα μέρη και τέλος λαμβάνει και διανέμει μερίσματα. Οι αγορές και οι πωλήσεις του ΟΤΕ με τα συνδεμένα μέρη αναλύονται ως εξής: Α Εξάμηνο 2015 Α Εξάμηνο 2014 Πωλήσεις ΟΤΕ Αγορές ΟΤΕ Πωλήσεις ΟΤΕ Αγορές ΟΤΕ COSMOTE όμιλος εταιρειών 36,7 53,1 32,1 31,3 OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD 0,3 1,8 0,4 2,1 COSMO-ONE - 0,3-0,3 VOICENET Δ/Υ Δ/Υ 0,6 1,0 OTE SAT - MARITEL 0,2 0,1 0,3 0,2 ΟΤΕ PLUS 0,2 19,0 0,2 30,2 ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 0,2 21,8-23,0 OTE - GLOBE 5,0 24,5 5,6 26,8 OTE ACADEMY 0,1 3,4-3,0 TELEKOM ROMANIA ,1 OTE RURAL NORTH 1, OTE RURAL SOUTH 1, Όμιλος DEUTSCHE TELEKOM (εκτός ομίλου ΟΤΕ) 0,9 0,8 0,1 0,3 ΣΥΝΟΛΟ 47,1 124,8 39,3 118,3 11

12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Νόμου 3556/2007) Οι αγορές και οι πωλήσεις του Ομίλου με τα συνδεμένα μέρη, οι οποίες δεν απαλείφονται στην ενοποίηση αναλύονται ως εξής: Α Εξάμηνο 2015 Α Εξάμηνο 2014 Πωλήσεις Ομίλου Αγορές Ομίλου Πωλήσεις Ομίλου Αγορές Ομίλου Όμιλος DEUTSCHE TELEKOM (εκτός ομίλου ΟΤΕ) 12,0 13,4 12,4 9,8 ΣΥΝΟΛΟ 12,0 13,4 12,4 9,8 Οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες του ΟΤΕ με τα συνδεμένα μέρη προέρχονται από τόκους ληφθέντων δανείων και αναλύονται ως εξής: Χρηματοοικονομικά έξοδα ΟΤΕ Α Εξάμηνο 2015 Α Εξάμηνο 2014 OTE PLC 41,5 65,6 ΣΥΝΟΛΟ 41,5 65,6 Τα έσοδα από μερίσματα του ΟΤΕ από συνδεμένα μέρη αναλύονται ως εξής: Έσοδα από μερίσματα ΟΤΕ Α Εξάμηνο 2015 Α Εξάμηνο 2014 OTE SAT MARITEL 0,6 1,0 OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ - 0,1 ΣΥΝΟΛΟ 0,6 1,1 Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του ΟΤΕ με τα συνδεμένα μέρη που προέρχονται από τις μεταξύ τους τρέχουσες συναλλαγές αναλύονται ως εξής: 30/06/ /12/2014 Απαίτηση ΟΤΕ Υποχρέωση ΟΤΕ Απαίτηση ΟΤΕ Υποχρέωση ΟΤΕ COSMOTE όμιλος εταιρειών 40,5 108,2 85,7 117,2 OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD 0,1 0,7 0,2 1,0 COSMO-ONE - 0,3-0,1 OTE SAT - MARITEL 4,1 4,5 3,3 4,5 ΟΤΕ PLUS 0,4 17,5 0,5 23,6 ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 1,3-0,5 4,6 OTE - GLOBE 13,7 46,3 14,8 53,5 OTE ACADEMY 0,6 1,8 0,5 1,1 TELEKOM ROMANIA 0,5-0,5 0,2 OTE RURAL NORTH 2, OTE RURAL SOUTH 2, Όμιλος DEUTSCHE TELEKOM (εκτός ομίλου ΟΤΕ) 1,9 17,1 1,3 1,6 ΣΥΝΟΛΟ 67,4 196,4 107,3 207,4 Οι υποχρεώσεις του ΟΤΕ προς τον όμιλο DEUTSCHE TELEKOM περιλαμβάνουν μερίσματα πληρωτέα ποσού Ευρώ 15,7 την 30 Ιουνίου 2015 (31 Δεκεμβρίου 2014: μηδέν). Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του Ομίλου με τα συνδεμένα μέρη που προέρχονται από τις μεταξύ τους συναλλαγές, και οι οποίες δεν απαλείφονται στην ενοποίηση αναλύονται ως εξής: 30/06/ /12/2014 Απαίτηση Ομίλου Υποχρέωση Ομίλου Απαίτηση Ομίλου Υποχρέωση Ομίλου Όμιλος DEUTSCHE TELEKOM (εκτός ομίλου ΟΤΕ) 28,1 84,8 17,3 72,6 ΣΥΝΟΛΟ 28,1 84,8 17,3 72,6 12

13 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Νόμου 3556/2007) Οι υποχρεώσεις του ΟΤΕ που προέρχονται από ληφθέντα δάνεια, αναλύονται ως εξής: Υποχρέωση ΟΤΕ 30/06/ /12/2014 OTE PLC 1.763, ,5 ΣΥΝΟΛΟ 1.763, ,5 Ως διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης, λαμβανομένων υπόψη και των στενών συνδεομένων με αυτούς προσώπων, νοούνται αυτά που ορίζει το Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεμένων μερών». Οι αμοιβές συμπεριλαμβάνουν όλες τις παροχές στους εργαζόμενους (όπως ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε εργαζόμενους») και τις παροχές για τις οποίες ισχύει το Δ.Π.Χ.Α. 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών». Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών του ΟΤΕ (συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία ανάλογα με την περίπτωση), οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσματα του Α εξαμήνου 2015 ανήλθαν σε Ευρώ 3,0 (Α εξάμηνο 2014: Ευρώ 3,0). Με βάση το πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης του ΟΤΕ, κατά την 30 Ιουνίου 2015, τα εκκρεμή δικαιώματα που έχουν χορηγηθεί στα βασικά διοικητικά στελέχη της Εταιρείας ανέρχονται συνολικά σε Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 Τα σημαντικότερα γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα της 30 Ιουνίου 2015, είναι τα ακόλουθα: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4334/2015 που δημοσιεύτηκε την 16 Ιουλίου 2015, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων στην Ελλάδα αυξήθηκε από 26% σε 29% και η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος αυξήθηκε από 80% σε 100%. Οι αλλαγές αυτές έχουν εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου Η καθαρή επίδραση της αύξησης του συντελεστή στον φόρο εισοδήματος του Ομίλου και της Εταιρείας θα είναι θετική στην κατάσταση αποτελεσμάτων και υπολογίζεται σε Ευρώ 23,3 και Ευρώ 17,9 αντίστοιχα και θα απεικονιστεί στο τρίτο τρίμηνο του ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΤΗΣ AMC Την 22 Ιουλίου 2015, μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις, η AMC μετονομάστηκε σε TELEKOM ALBANIA. Μαρούσι, 5 Αυγούστου 2015 Μιχαήλ Τσαμάζ Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος 13

14 III. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ)

15 Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Προς τους μετόχους της «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της 30ης Ιουνίου 2015 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος Επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. Συμπέρασμα Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. Έμφαση Θέματος Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 16 «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ», στην υπο -ένοτητα «Μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα Έλεγχοι κεφαλαίων» της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, στην οποία γίνεται αναφορά στις πρόσφατες εξελίξεις και την οικονομική αβεβαιότητα που επικρατεί στην Ελλάδα καθώς και στις ενδεχόμενες επιπτώσεις τους στις μελλοντικές δραστηριότητες, τη χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου. Στο συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Αθήνα, 5 Αυγούστου 2015 Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμος ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Λ. Κηφισίας Χαλάνδρι Δέσποινα Μαρίνου ΑΜ ΣΟΕΛ 113 ΑΜ ΣΟΕΛ ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι Τ: , Φ: , Λεωφ. Κηφισίας 260 & Κόδρου, Χαλάνδρι, Τ: , Φ: Εθνικής Αντίστασης 17, Θεσσαλονίκη, Τ: , Φ:

16 IV. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

17 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ) ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 17 έως 43 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 5 Αυγούστου 2015 και υπογράφονται από τους κατωτέρω: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Το Μέλος του Δ.Σ. & Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ Ο Executive Director Financial Operations Ομίλου ΟΤΕ Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών Μιχαήλ Τσαμάζ Χαράλαμπος Μαζαράκης Γεώργιος Μαυράκης Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ

18 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Σ Ε ΛΙ Δ Α ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ) ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΕΤΑΙΡΙΚΗ) ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΗ) ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΕΤΑΙΡΙΚΗ) ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ... 43

19 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ ΕΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ Χ ΡΗΜ Α Τ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Θ ΕΣ Η Σ ( Ε ΝΟ Π Ο Ι Η Μ ΕΝΗ Κ ΑΙ Ε Τ Α Ι ΡΙΚ Η ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) Σημειώσεις 30/06/ /12/ /06/ /12/2014 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια 2.967, , , ,5 Υπεραξία 506,0 505,9 - - Τηλεπικοινωνιακές άδειες 570,7 575,4 4,3 4,6 Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία 592,6 568,2 247,4 225,8 Συμμετοχές 4 0,1 0, , ,5 Δάνεια σε ασφαλιστικά ταμεία 89,4 104,4 89,4 104,4 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 339,1 360,0 164,0 178,6 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 72,2 93,0 48,9 63,4 Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 5.137, , , ,8 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα 109,5 87,9 14,4 11,8 Πελάτες 738,7 684,9 364,5 349,1 Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 5 6,6 3,7 2,1 2,2 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 261,7 203,0 105,6 110,7 Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα 3,9 4,5 - - Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 1.085, ,9 137,7 613,1 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 2.206, ,9 624, ,9 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 7.343, , , ,7 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας Μετοχικό κεφάλαιο , , , ,1 Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 6 496,7 496,7 496,7 496,7 Ίδιες μετοχές 6 (14,7) (14,8) (14,7) (14,8) Τακτικό αποθεματικό 352,7 352,7 352,7 352,7 Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπά αποθεματικά (176,3) (186,6) (24,2) (31,1) Μεταβολές σε ποσοστά μη ελεγχουσών συμμετοχών (3.314,1) (3.314,1) - - Υπόλοιπο κερδών εις νέο 3.398, ,0 455,2 496,9 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας 2.130, , , ,5 Μη ελέγχουσες συμμετοχές 4 371,5 376,4 - - Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.501, , , ,5 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμα δάνεια , ,1 940, ,7 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 218,3 244,6 178,8 206,5 Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας 168,9 188,8 168,9 188,8 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 57,0 60,3 - - Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 189,4 204,2 193,0 205,0 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 2.114, , , ,0 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές 1.004,6 998,4 384,1 387,6 Βραχυπρόθεσμα δάνεια ,2 270,6 Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 8 667,4 465,4 608,7 692,0 Φόρος εισοδήματος 9 114,5 46,4 - - Έσοδα επόμενης χρήσης 141,6 143,0 84,1 78,6 Πρόβλεψη προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης 224,9 142,9 224,9 142,9 Μερίσματα πληρωτέα 7 39,3 0,5 39,3 0,5 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 535,5 638,3 274,8 304,0 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 2.727, , , ,2 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 7.343, , , ,7 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 19

20 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Α Π Ο Τ Ε Λ ΕΣΜ Α Τ Ω Ν ( Ε Ν Ο Π Ο Ι Η Μ Ε ΝΗ ) (Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ, πλην στοιχείων ανά Β Τρίμηνο Α Εξάμηνο μετοχή) Σημειώσεις Κύκλος εργασιών Σταθερή τηλεφωνία: Έσοδα λιανικής 298,5 308,0 598,6 614,8 Έσοδα χονδρικής 158,3 135,3 305,9 287,7 Λοιπά έσοδα 68,8 77,1 149,6 155,6 Σύνολο εσόδων σταθερής τηλεφωνίας 525,6 520, , ,1 Κινητή τηλεφωνία: Έσοδα υπηρεσιών 332,3 346,7 650,2 691,0 Έσοδα πώλησης συσκευών 49,7 54,7 106,2 109,4 Λοιπά έσοδα 4,3 4,4 8,7 8,0 Σύνολο εσόδων κινητής τηλεφωνίας 386,3 405,8 765,1 808,4 Λοιπά έσοδα 41,6 24,4 75,1 47,8 Σύνολο κύκλου εργασιών 953,5 950, , ,3 Λοιπά λειτουργικά έσοδα 11 9,3 16,1 25,4 26,3 Λειτουργικά έξοδα Έξοδα διασύνδεσης και περιαγωγής (120,5) (102,3) (228,0) (220,5) Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (21,9) (21,4) (44,2) (42,1) Αποδοχές προσωπικού (173,1) (180,1) (347,3) (354,6) Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα πρόωρης αποχώρησης 10 (81,7) (1,8) (85,7) (2,7) Έξοδα εμπορικών προμηθειών (36,9) (36,6) (72,8) (73,5) Κόστος εμπορευμάτων (63,3) (61,9) (139,0) (130,4) Έξοδα συντήρησης και επισκευών (25,4) (23,7) (49,7) (47,7) Έξοδα προώθησης (30,9) (28,1) (54,9) (54,0) Λοιπά λειτουργικά έξοδα, εκ των οποίων: (173,9) (168,3) (342,9) (341,4) Ενοίκια, μισθώσεις και κόστος εγκαταστάσεων (49,0) (48,3) (97,8) (97,0) Αμοιβές και υπηρεσίες τρίτων (35,2) (30,5) (72,7) (62,3) Λοιποί φόροι και τέλη ρυθμιστικών αρχών (24,1) (23,7) (45,2) (49,0) Κόστος κατασκευής δικτύου (7,5) - (15,9) - Λοιπά λειτουργικά έξοδα (58,1) (65,8) (111,3) (133,1) Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις (727,6) (624,2) (1.364,5) (1.266,9) Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, αποσβέσεις και απομειώσεις 235,2 342,5 555,2 673,7 Αποσβέσεις και απομειώσεις (199,8) (200,5) (400,6) (395,5) Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 35,4 142,0 154,6 278,2 Έσοδα και έξοδα από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες Χρεωστικοί τόκοι (36,0) (46,0) (75,6) (93,9) Πιστωτικοί τόκοι 0,7 1,7 1,5 3,2 Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές (0,6) 1,3 1,2 (0,1) Απομείωση συμμετοχών και χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 5,16 (17,7) - (19,9) - Κέρδη από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 4 36,0-36,0 0,1 Ζημιές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (17,6) (43,0) (56,8) (90,7) Κέρδη προ φόρων 17,8 99,0 97,8 187,5 Φόρος εισοδήματος 9 (25,8) (27,3) (66,8) (60,9) Κέρδη / (ζημιές) περιόδου (8,0) 71,7 31,0 126,6 Κατανεμόμενα σε: Μετόχους της Εταιρείας (3,6) 69,3 36,8 125,1 Μη ελέγχουσες συμμετοχές (4,4) 2,4 (5,8) 1,5 Κέρδη / (ζημιές) περιόδου (8,0) 71,7 31,0 126,6 Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή κατανεμόμενα σε μετόχους της Εταιρείας Βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 12 (0,0074) 0,1422 0,0753 0,2571 Απομειωμένα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 12 (0,0074) 0,1421 0,0753 0,2569 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 20

21 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Α Π Ο Τ Ε Λ ΕΣΜ Α Τ Ω Ν ( Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η ) Β Τρίμηνο Α Εξάμηνο (Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) Σημειώσεις Κύκλος εργασιών Σταθερή τηλεφωνία: Έσοδα λιανικής 215,7 216,3 429,7 430,7 Έσοδα χονδρικής 81,7 79,6 163,0 164,7 Λοιπά έσοδα 52,3 51,4 105,3 100,9 Σύνολο εσόδων σταθερής τηλεφωνίας 349,7 347,3 698,0 696,3 Κινητή τηλεφωνία: Έσοδα πώλησης συσκευών 6,2 3,9 11,9 7,3 Σύνολο εσόδων κινητής τηλεφωνίας 6,2 3,9 11,9 7,3 Λοιπά έσοδα 18,3 20,6 36,7 39,5 Σύνολο κύκλου εργασιών 374,2 371,8 746,6 743,1 Λοιπά λειτουργικά έσοδα 11 1,8 0,4 6,3 0,7 Λειτουργικά έξοδα Έξοδα διασύνδεσης και περιαγωγής (24,6) (31,6) (48,6) (60,4) Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (5,1) (5,0) (10,2) (10,2) Αποδοχές προσωπικού (91,6) (82,8) (171,9) (165,7) Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα πρόωρης αποχώρησης 10 (75,0) - (78,5) - Έξοδα εμπορικών προμηθειών (2,8) (1,9) (6,2) (4,1) Κόστος εμπορευμάτων (15,9) (8,8) (30,0) (16,6) Έξοδα συντήρησης και επισκευών (9,1) (14,2) (22,3) (27,4) Έξοδα προώθησης (6,6) (6,5) (13,1) (13,4) Λοιπά λειτουργικά έξοδα, εκ των οποίων: (76,3) (83,8) (157,5) (164,3) Ενοίκια, μισθώσεις και κόστος εγκαταστάσεων (25,6) (26,2) (51,0) (51,7) Αμοιβές και υπηρεσίες τρίτων (27,3) (31,9) (63,5) (61,4) Λοιποί φόροι και τέλη ρυθμιστικών αρχών (6,0) (4,5) (10,3) (8,3) Λοιπά λειτουργικά έξοδα (17,4) (21,2) (32,7) (42,9) Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις (307,0) (234,6) (538,3) (462,1) Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, αποσβέσεις και απομειώσεις 69,0 137,6 214,6 281,7 Αποσβέσεις και απομειώσεις (70,2) (68,8) (142,5) (138,4) Λειτουργικά κέρδη / (ζημιές) πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (1,2) 68,8 72,1 143,3 Έσοδα και έξοδα από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες Χρεωστικοί τόκοι (21,8) (33,3) (47,8) (68,0) Πιστωτικοί τόκοι 0,5 0,6 1,0 1,1 Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές (0,6) (0,2) 0,7 0,1 Έσοδα από μερίσματα 0,6 1,1 0,6 1,1 Απομείωση συμμετοχών και χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 16 (17,0) - (17,0) - Κέρδη από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ,1 Ζημιές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (38,3) (31,8) (62,5) (65,6) Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (39,5) 37,0 9,6 77,7 Φόρος εισοδήματος 9 5,4 (13,4) (12,2) (28,2) Κέρδη / (ζημιές) περιόδου (34,1) 23,6 (2,6) 49,5 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 21

22 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ Υ Ν Ο ΛΙΚ Ο Υ Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ ( Ε ΝΟ Π Ο Ι Η Μ Ε ΝΗ ) (Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) Β Τρίμηνο Α Εξάμηνο Κέρδη / (ζημιές) περιόδου (8,0) 71,7 31,0 126,6 Λοιπά συνολικά έσοδα: Στοιχεία που δε θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) 28,1 (10,4) 9,5 (18,6) Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών κερδών / (ζημιών) (7,3) 2,6 (2,5) 4,7 Σύνολο στοιχείων που δε θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων 20,8 (7,8) 7,0 (13,9) Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων Συναλλαγματικές διαφορές (18,6) 23,7 2,9 28,1 Καθαρή μεταβολή στα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία (0,3) (0,2) 1,9 - Αναβαλλόμενοι φόροι στα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία - - (0,6) - Σύνολο στοιχείων που ενδέχεται να ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων (18,9) 23,5 4,2 28,1 Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου 1,9 15,7 11,2 14,2 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) περιόδου (6,1) 87,4 42,2 140,8 Κατανεμόμενα σε: Μετόχους της Εταιρείας 3,5 78,6 47,1 131,9 Μη ελέγχουσες συμμετοχές (9,6) 8,8 (4,9) 8,9 (6,1) 87,4 42,2 140,8 Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ Υ Ν Ο ΛΙΚ Ο Υ Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ ( ΕΤ Α Ι ΡΙ Κ Η ) (Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) Β Τρίμηνο Α Εξάμηνο Κέρδη / (ζημιές) περιόδου (34,1) 23,6 (2,6) 49,5 Λοιπά συνολικά έσοδα: Στοιχεία που δε θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) 28,1 (10,4) 9,5 (18,6) Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών κερδών / (ζημιών) (7,3) 2,6 (2,5) 4,7 Σύνολο στοιχείων που δε θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων 20,8 (7,8) 7,0 (13,9) Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων Καθαρή μεταβολή στα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία (0,1) (0,1) (0,1) 0,1 Σύνολο στοιχείων που ενδέχεται να ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων (0,1) (0,1) (0,1) 0,1 Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) περιόδου 20,7 (7,9) 6,9 (13,8) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) περιόδου (13,4) 15,7 4,3 35,7 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 22

23 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Μ Ε Τ Α Β Ο ΛΩ Ν Ι Δ Ι Ω Ν Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Ν (ΕΝΟ Π Ο Ι Η Μ Ε ΝΗ ) (Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό υπέρ το άρτιο Ίδιες μετοχές Αποδιδόμενα στους μετόχους της Εταιρείας Τακτικό αποθεματικό Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπά αποθεματικά Μεταβολές σε ποσοστά μη ελεγχουσών συμμετοχών Υπόλοιπο κερδών εις νέο Σύνολο Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου ,1 511,9 (11,2) 347,2 (157,9) (3.315,2) 3.158, ,3 375, ,7 Κέρδη περιόδου ,1 125,1 1,5 126,6 Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) , ,8 7,4 14,2 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) ,8-125,1 131,9 8,9 140,8 Διανομή μερισμάτων (0,1) (0,1) Απόκτηση ιδίων μετοχών στα πλαίσια του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης - - (52,5) (52,5) - (52,5) Μεταφορά ιδίων μετοχών κατά την εξάσκηση του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης , ,6-58,6 Εξάσκηση δικαιωμάτων υπό το πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης - (32,9) (32,9) - (32,9) Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου ,1 479,0 (5,1) 347,2 (151,1) (3.315,2) 3.283, ,4 384, ,6 Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου ,1 496,7 (14,8) 352,7 (186,6) (3.314,1) 3.401, ,0 376, ,4 Κέρδη / (ζημιές) περιόδου ,8 36,8 (5,8) 31,0 Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) , ,3 0,9 11,2 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) ,3-36,8 47,1 (4,9) 42,2 Διανομή μερισμάτων (βλέπε Σημείωση 7) (39,1) (39,1) - (39,1) Μεταφορά ιδίων μετοχών κατά την εξάσκηση του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης (βλέπε Σημείωση 6) - - 0, ,1-0,1 Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου ,1 496,7 (14,7) 352,7 (176,3) (3.314,1) 3.398, ,1 371, ,6 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 23

24 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Μ Ε Τ Α Β Ο ΛΩ Ν Ι Δ Ι Ω Ν Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Ν ( ΕΤΑΙ Ρ Ι Κ Η ) (Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό υπέρ το άρτιο Ίδιες μετοχές Τακτικό αποθεματικό Λοιπά αποθεματικά Υπόλοιπο κερδών εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου ,1 511,9 (11,2) 347,2 (11,3) 393, ,8 Κέρδη περιόδου ,5 49,5 Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) (13,8) - (13,8) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) (13,8) 49,5 35,7 Απόκτηση ιδίων μετοχών στα πλαίσια του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης - - (52,5) (52,5) Μεταφορά ιδίων μετοχών κατά την εξάσκηση του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης , ,6 Εξάσκηση δικαιωμάτων υπό το πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης - (32,9) (32,9) Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου ,1 479,0 (5,1) 347,2 (25,1) 442, ,7 Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου ,1 496,7 (14,8) 352,7 (31,1) 496, ,5 Κέρδη / (ζημιές) περιόδου (2,6) (2,6) Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) ,9-6,9 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) ,9 (2,6) 4,3 Διανομή μερισμάτων (βλέπε Σημείωση 7) (39,1) (39,1) Μεταφορά ιδίων μετοχών κατά την εξάσκηση του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης (βλέπε Σημείωση 6) - - 0, ,1 Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου ,1 496,7 (14,7) 352,7 (24,2) 455, ,8 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 24

25 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ ΕΣ ΚΑΤ Α Σ Τ Α Σ ΕΙ Σ Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ω Ν Ρ Ο Ω Ν ( ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝ Η Κ Α Ι ΕΤ Α Ι Ρ Ι Κ Η ) 01/01-30/06/2015 ΟΜΙΛΟΣ 01/01-30/06/ /01-30/06/2015 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01/01-30/06/2014 (Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) Σημειώσεις Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων 97,8 187,5 9,6 77,7 Προσαρμογές για: Αποσβέσεις και απομειώσεις 400,6 395,5 142,5 138,4 Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα πρόωρης αποχώρησης 85,7 2,7 78,5 - Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 5,8 4,7 4,5 3,6 Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας 1,7 1,4 1,7 1,4 Πρόβλεψη απομείωσης αποθεμάτων 3,4 2,9 1,4 - Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 44,2 42,1 10,2 10,2 Λοιπές προβλέψεις - 2,8 - (0,1) Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές (1,2) 0,1 (0,7) (0,1) Πιστωτικοί τόκοι (1,5) (3,2) (1,0) (1,1) Έσοδα από μερίσματα - - (0,6) (1,1) (Κέρδη) / ζημιές από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Απομειώσεις (16,1) (0,1) 17,0 (0,1) Χρεωστικοί τόκοι 75,6 93,9 47,8 68,0 Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης: Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (24,9) (16,3) (4,0) 1,0 Αύξηση απαιτήσεων (165,2) (29,0) (47,8) (4,7) (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανεισμού) 55,1 (77,3) 12,8 (14,9) Πλέον / (Μείον): Καταβολές προγραμμάτων πρόωρης αποχώρησης και εθελουσίας εξόδου 10 (3,4) (107,1) (1,6) (103,8) Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού και λογαριασμού νεότητας, εκτός εισφορών εργαζομένων (17,6) (6,8) (17,6) (6,6) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (96,8) (155,5) (90,0) (112,4) Φόροι εισοδήματος καταβληθέντες (16,3) (89,6) (8,7) (39,6) Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 426,9 248,7 154,0 15,8 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Πώληση ή λήξη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων - 12,4-9,0 Αποπληρωμές εισπρακτέων δανείων 5,6 6,0 5,6 6,0 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (367,8) (280,9) (118,8) (99,8) Κίνηση δεσμευμένων ταμειακών διαθεσίμων 0,6 0,8 - - Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών / συμμετοχών, μείον τα ταμειακά διαθέσιμα που πωλήθηκαν - (2,2) - - Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 1,6 2,3 1,1 1,0 Μερίσματα εισπραχθέντα ,6 Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες (360,0) (261,6) (112,1) (83,2) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης - (32,9) 18,2 (32,9) Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια ,0 363,7 Εξοφλήσεις δανείων 8 (493,3) (408,7) (705,1) (374,0) Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της Εταιρείας (0,4) (0,5) (0,4) (0,5) Καθαρές ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (493,7) (442,1) (517,3) (43,7) Καθαρή μείωση ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων (426,8) (455,0) (475,4) (111,1) Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου 1.509, ,3 613,1 426,6 Συναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα 2,6 6,7 - - Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης περιόδου 1.085,7 996,0 137,7 315,5 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 25

26 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ 1. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ Κ Α Ι Δ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ ΕΣ Ο Μ Ι Λ Ο Υ Η Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία (στο εξής αναφερόμενη ως «Εταιρεία», «ΟΤΕ» ή «μητρική»), ιδρύθηκε ως Ανώνυμη Εταιρεία στην Αθήνα, Ελλάδα το 1949 και είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό Η διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας είναι: Λεωφόρος Κηφισίας Μαρούσι, ενώ η διεύθυνση διαδικτύου της είναι Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μέχρι τη 19 Σεπτεμβρίου 2010, οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονταν στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με τη μορφή Αμερικανικών Αποθετηρίων Τίτλων (ADR). Σε συνέχεια της εξόδου από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, οι Αμερικανικοί Αποθετήριοι Τίτλοι του ΟΤΕ διαπραγματεύονται στην αμερικανική εξωχρηματιστηριακή αγορά (OTC). Οι Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι (GDRs) του ΟΤΕ είναι επίσης εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας αφορούν στην παροχή τηλεπικοινωνιακών και συναφών υπηρεσιών. Από την 6 Φεβρουαρίου 2009, οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της DEUTSCHE TELEKOM AG (μέθοδος ολικής ενοποίησης), η οποία εδρεύει στη Γερμανία και την 30 Ιουνίου 2015 κατέχει ποσοστό 40,00% του ΟΤΕ (βλέπε Σημείωση 6). Ο Όμιλος ΟΤΕ (στο εξής αναφερόμενος ως «Όμιλος»), πέραν της μητρικής Εταιρείας, περιλαμβάνει και τις εταιρείες, στις οποίες ο ΟΤΕ είτε άμεσα είτε έμμεσα ασκεί έλεγχο. Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις (στο εξής αναφερόμενες ως «ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις») της 30 Ιουνίου 2015 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, εγκρίθηκαν για έκδοση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 5 Αυγούστου Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας την 30 Ιουνίου 2015 και 2014, καθώς και την 31 Δεκεμβρίου 2014, ήταν: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30 Ιουνίου Δεκεμβρίου Ιουνίου Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις του ΟΤΕ και των ακόλουθων θυγατρικών εταιρειών, στις οποίες ο ΟΤΕ άμεσα ή έμμεσα ασκεί έλεγχο: 30/06/ /12/2014 ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΙΛΟΥ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. («COSMOTE») Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας Ελλάδα 100,00% 100,00% OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD Εταιρεία επενδύσεων Κύπρος 100,00% 100,00% ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ Α.Ε. («COSMO-ONE») Υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου Ελλάδα 61,74% 61,74% OTE PLC Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες Μ. Βρετανία 100,00% 100,00% OTE SAT-MARITEL Α.Ε. («OTE SAT MARITEL») Δορυφορικές επικοινωνίες Ελλάδα 94,08% 94,08% ΟΤΕPLUS ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ («OTE PLUS») Συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φύλαξης Ελλάδα 100,00% 100,00% ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ («ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ») (βλέπε παρακάτω) Συμβουλευτικές υπηρεσίες Ελλάδα 100,00% 100,00% ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. («ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ») Εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων Ελλάδα 100,00% 100,00% OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. («OTE-GLOBE») Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε παρόχους Ελλάδα 100,00% 100,00% HATWAVE HELLENIC-AMERICAN TELECOMMUNICATIONS WAVE LTD («HATWAVE») Εταιρεία επενδύσεων Κύπρος 52,67% 52,67% OTE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ Α.Ε. («OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ») Υπηρεσίες ασφαλιστικής πρακτόρευσης Ελλάδα 100,00% 100,00% ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ («OTE ACADEMY») Υπηρεσίες εκπαίδευσης Ελλάδα 100,00% 100,00% TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. ( TELEKOM ROMANIA ) Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας Ρουμανία 54,01% 54,01% ΝΕΧTGEN COMMUNICATIONS SRL («ΝEXTGEN») Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Ρουμανία 54,01% 54,01% TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMMUNICATIONS S.A. ( TELEKOM Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας Ρουμανία 86,20% 86,20% 26

27 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ 30/06/ /12/2014 ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ROMANIA MOBILE ) COSMO-HOLDING ALBANIA Α.Ε. («CHA») (βλέπε παρακάτω) Εταιρεία επενδύσεων Ελλάδα 100,00% 100,00% ALBANIAN MOBILE COMMUNICATIONS Sh.a («AMC») (βλέπε επίσης Σημείωση 17) Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας Αλβανία 99,76% 99,76% ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. («ΓΕΡΜΑΝΟΣ») Εταιρεία δικτύου καταστημάτων Ελλάδα 100,00% 100,00% COSMOTE E-VALUE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER Α.Ε. («COSMOTE E-VALUE») (πρώην E-VALUE A.E.) (βλέπε παρακάτω) Παροχή υπηρεσιών marketing Ελλάδα 100,00% 100,00% GERMANOS TELECOM ROMANIA S.A. Εμπόριο Ρουμανία 100,00% 100,00% SUNLIGHT ROMANIA S.R.L. FILIALA Εμπόριο Ρουμανία 100,00% 100,00% MOBILBEEEP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Εμπόριο Ελλάδα 100,00% 100,00% ΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. Εταιρεία επενδύσεων Ελλάδα 100,00% 100,00% COSMOHOLDING ROMANIA LTD Εταιρεία επενδύσεων Κύπρος 100,00% 100,00% ΤΕLEMOBIL S.A. («ZAPP») Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας Ρουμανία 100,00% 100,00% E-VALUE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ Διαχείριση εκπρόθεσμων ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ EΠΕ («Ε-VALUE E.Π.Ε.») λογαριασμών Ελλάδα 100,00% 100,00% COSMOHOLDING INTERNATIONAL B.V. Εταιρεία επενδύσεων Ολλανδία 100,00% 100,00% E-VALUE INTERNATIONAL S.A. Παροχή υπηρεσιών marketing Ρουμανία 100,00% 100,00% OTE RURAL NORTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ( OTE RURAL NORTH ) OTE RURAL SOUTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ( OTE RURAL SOUTH ) Ανάπτυξη και διαχείριση ευρυζωνικών υποδομών Ελλάδα 100,00% 100,00% Ανάπτυξη και διαχείριση ευρυζωνικών υποδομών Ελλάδα 100,00% 100,00% ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Την 21 Ιουνίου 2013, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ (100% θυγατρικής της ΟΤΕ PLUS) αποφάσισε να προχωρήσει στη λύση και εκκαθάριση της ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΗΣ CHA Την 4 Σεπτεμβρίου 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο της COSMOTE και της CHA ενέκριναν την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης της CHA και της COSMOTE, βάσει της οποίας η CHA θα απορροφούνταν από την COSMOTE. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΤΗΣ E-VALUE Α.Ε. Τη 16 Φεβρουαρίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο της E-VALUE Α.Ε. ενέκρινε τη μετονομασία της εταιρείας E-VALUE Α.Ε. σε COSMOTE E-VALUE. Η σχετική απόφαση δημοσιεύτηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 25 Φεβρουαρίου Β Α Σ Η Σ Υ ΝΤ Α Ξ Η Σ Τ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ ΕΩ Ν Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά». Οι ενδιάμεσες αυτές οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και γι αυτό το λόγο θα πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με τις δημοσιευμένες ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.ote.gr/web/guest/corporate/ir/financial-results/financial-statements-of-otegroup-and-ote-sa. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, που με βάση τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Οι λογιστικές αξίες των αναγνωρισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι αντισταθμιζόμενα στοιχεία σε αντισταθμίσεις εύλογης αξίας και που διαφορετικά θα αποτιμώνταν στο αποσβεσμένο κόστος, προσαρμόζονται προκειμένου να ενσωματώσουν τη μεταβολή της εύλογης αξίας τους, η οποία οφείλεται στους κινδύνους που αντισταθμίζονται σε αποτελεσματικές σχέσεις αντιστάθμισης. 27

28 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ Για τη σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, οι σημαντικές λογιστικές κρίσεις από την πλευρά της Διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών του Ομίλου και οι κύριες πηγές εκτίμησης της αβεβαιότητας είναι ίδιες με αυτές που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου Δεν υπάρχει εποχικότητα στις δραστηριότητες του Ομίλου και της Εταιρείας. Τα ποσά των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων απεικονίζονται σε εκατομμύρια Ευρώ, εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά. 3. Β Α Σ Ι Κ Ε Σ ΛΟ Γ Ι Σ Τ Ι Κ ΕΣ ΠΟ Λ Ι Τ Ι Κ ΕΣ Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2014 και οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στις σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων αυτών, με εξαίρεση την εφαρμογή των νέων προτύπων και διερμηνειών που αναφέρονται παρακάτω, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2015: Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την τρέχουσα χρήση ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 17 Ιουνίου 2014): Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που έχει επιβληθεί από την κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το δεσμευτικό γεγονός βάσει του οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήμερα, ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσμα συνθηκών που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015): Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του σχηματισμού οποιασδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάσει του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας. ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων («portfolio exception») έχει εφαρμογή σε όλα τα συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών συμβολαίων) εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9. ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»: Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μεταγενέστερα της 1 Ιανουαρίου 2015 και δεν έχουν εφαρμοστεί κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Ο Όμιλος ερευνά την επίδραση των νέων προτύπων και τροποποιήσεων στις οικονομικές του καταστάσεις. ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018): Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 επίσης καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχον μοντέλο του ΔΛΠ 39. Το πρότυπο δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 28

29 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017): Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Φεβρουαρίου 2015): Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών στα προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται βάσει ενός σταθερού ποσοστού του μισθού. ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016): Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία «επιχείρηση». Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016): Αυτές οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζουν πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016): Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής θέσης προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς εταιρείες στις εταιρικές τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης διευκρινίζει τον ορισμό των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016): Οι τροποποιήσεις διευθετούν μία ασυνέπεια μεταξύ των διατάξεων του ΔΠΧΑ 10 και του ΔΛΠ 28 σχετικά με την πώληση ή εισφορά των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας. Η βασική συνέπεια των τροποποιήσεων είναι πως αναγνωρίζεται ολόκληρο το κέρδος ή η ζημιά μιας συναλλαγής που περιλαμβάνει μία δραστηριότητα (είτε με τη μορφή μιας θυγατρικής είτε όχι). Μερικό κέρδος ή ζημιά αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν μια δραστηριότητα, ακόμα και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν τη μορφή μιας θυγατρικής. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) Γνωστοποιήσεις (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016): Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, την δομή των οικονομικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής από την υποχρέωση ενοποίησης (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016): Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Φεβρουαρίου 2015): Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε έξι ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»: Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης» και ορίζει διακριτά τον «όρο απόδοσης» και τον «όρο υπηρεσίας». 29

30 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάσει των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης, επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς»: Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τομέων. ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη. ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»: Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής. ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»: Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεμένο μέρος μία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρεία της οικονομικής οντότητας. Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016): Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχείο (ή ομάδα στοιχείων) αναταξινομείται από «διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς διανομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή. ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις»: Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν έτσι ορίζεται από το ΔΛΠ 34. ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά»: Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια της «πληροφόρησης που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 4. Σ Υ Μ Μ ΕΤΟΧΕΣ Οι συμμετοχές αναλύονται ως ακολούθως: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/06/ /12/ /06/ /12/2014 (α) Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες , ,4 (β) Λοιπές συμμετοχές 0,1 0,2 0,1 0,1 ΣΥΝΟΛΟ 0,1 0, , ,5 30

31 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ (α) Οι συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες αναλύονται ως εξής: Άμεση συμμετοχή ΟΤΕ Χώρα σύστασης 30/06/ /12/2014 COSMOTE 100,00% Ελλάδα 2.762, ,9 OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD 100,00% Κύπρος 401,9 401,9 COSMO-ONE 30,87% Ελλάδα 0,5 0,5 OTE SAT- MARITEL 94,08% Ελλάδα 4,6 4,6 OTE PLC 100,00% M. Βρετανία 0,1 0,1 ΟΤΕ PLUS 100,00% Ελλάδα 8,2 8,2 ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 100,00% Ελλάδα 193,2 193,2 OTE GLOBE 100,00% Ελλάδα 163,7 163,7 OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ 100,00% Ελλάδα 0,1 0,1 OTE ACADEMY 100,00% Ελλάδα 0,2 0,2 OTE RURAL NORTH 100,00% Ελλάδα 1,8 1,8 OTE RURAL SOUTH 100,00% Ελλάδα 2,2 2,2 ΣΥΝΟΛΟ 3.539, ,4 Οι μη ελέγχουσες συμμετοχές του Ομίλου ανέρχονται σε Ευρώ 371,5 την 30 Ιουνίου 2015 (31 Δεκεμβρίου 2014: 376,4), εκ των οποίων Ευρώ 368,6 αφορούν την TELEKOM ROMANIA (31 Δεκεμβρίου 2014: 373,5) και αντιπροσωπεύουν το 45,99% επί των ιδίων κεφαλαίων της TELEKOM ROMANIA, το οποίο ανήκει στο Ρουμανικό Δημόσιο. ΠΩΛΗΣΗ GLOBUL ΚΑΙ GERMANOS TELECOM BULGARIA A.D. Το 2013, ο Όμιλος πούλησε το 100,00% της συμμετοχής του στη GLOBUL και στη GERMANOS TELECOM BULGARIA A.D. στην Telenor Mobile Communications AS, Νορβηγική εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου του 2015 συμπεριλαμβάνεται κέρδος Ευρώ 36,0, το οποίο αντικατοπτρίζει την αντιστροφή μιας πρόβλεψης η οποία σχετίζεται με αυτή την πώληση. 5. Λ Ο Ι Π Α Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α Π Ε Ρ Ι Ο Υ Σ Ι Α Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/06/ /12/ /06/ /12/2014 Διαπραγματεύσιμοι τίτλοι: Διαθέσιμα προς πώληση Αμοιβαία κεφάλαια 6,6 3,7 2,1 2,2 ΣΥΝΟΛΟ 6,6 3,7 2,1 2,2 Η κίνηση των διαπραγματεύσιμων τίτλων αναλύεται ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/06/ /12/ /06/ /12/2014 Υπόλοιπο στην αρχή της περιόδου 3,7 7,5 2,2 2,4 Μεταφορά από λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3, Πωλήσεις λήξεις διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων - (3,4) - - Απομειώσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (2,9) Μεταφορά από λοιπά συνολικά εισοδήματα 2, Αναπροσαρμογές εύλογης αξίας μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων (0,2) (0,4) (0,1) (0,2) Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου 6,6 3,7 2,1 2,2 6. Μ ΕΤΟΧ Ι Κ Ο Κ ΕΦ Α ΛΑΙΟ Α Π Ο Θ ΕΜ Α Τ Ι Κ Ο Υ Π Ε Ρ Τ Ο Α ΡΤΙΟ ΙΔΙΕΣ Μ ΕΤ Ο Χ ΕΣ Το μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ κατά την 30 Ιουνίου 2015 και την 31 Δεκεμβρίου 2014 ανέρχεται σε Ευρώ 1.387,1 και διαιρείται σε κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,83 (σε απόλυτο ποσό) ανά μετοχή. Το αποθεματικό υπέρ το άρτιο κατά την 30 Ιουνίου 2015 και κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 ανέρχεται σε Ευρώ 496,7. 31

32 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ Την 30 Ιουνίου 2015, η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας ήταν η ακόλουθη: Μέτοχος Αριθμός Μετοχών Ποσοστό % Ελληνικό Δημόσιο ,00% ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (αναφέρεται μόνο στη μεταβίβαση του 4% από το Ελληνικό Δημόσιο) ,00% DEUTSCHE TELEKOM AG ,00% Θεσμικοί επενδυτές ,55% Ιδιώτες επενδυτές ,17% Ίδιες μετοχές ,28% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Η κίνηση των ιδίων μετοχών απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα: Αριθμός μετοχών Ποσό Ίδιες μετοχές κατά τη 1 Ιανουαρίου ,8 Ίδιες μετοχές που μεταφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου (8.271) (0,1) Ίδιες μετοχές κατά την 30 Ιουνίου ,7 7. Μ ΕΡΙΣΜ Α Τ Α Την 12 Ιουνίου 2015, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ ενέκρινε τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2014 συνολικού ύψους Ευρώ 39,1 ή Ευρώ 0,08 (σε απόλυτο ποσό) ανά μετοχή. Το ποσό των μερισμάτων πληρωτέων την 30 Ιουνίου 2015 ανερχόταν σε Ευρώ 39,3 (31 Δεκεμβρίου 2014: Ευρώ 0,5). 8. Μ Α Κ Ρ Ο Π Ρ Ο Θ ΕΣΜ Α Κ Α Ι Β Ρ Α Χ Υ Π ΡΟ Θ Ε Σ Μ Α Δ Α Ν ΕΙ Α ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ Τα μακροπρόθεσμα δάνεια αναλύονται ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ 30/06/ /12/2014 (α) Κοινοπρακτικά δάνεια 132,8 165,9 (β) Πρόγραμμα έκδοσης ομολόγων μεσοπρόθεσμης διάρκειας (Global Medium-Term Note Programme) 2.015, ,6 Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 2.148, ,5 Βραχυπρόθεσμο μέρος (667,4) (465,4) Μακροπρόθεσμο μέρος 1.480, ,1 (α) Κοινοπρακτικά δάνεια Την 27 Απριλίου 2015, η TELEKOM ROMANIA MOBILE αποπλήρωσε συνολικά Ευρώ 33,8 στο πλαίσιο του κοινοπρακτικού δανείου που έχει συνάψει με την EBRD, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους. (β) Πρόγραμμα Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (Global Medium-Term Note Programme) Αποπληρωμή ομολόγων Ευρώ 787,7 λήξης 12 Φεβρουαρίου 2015 Τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2015, η ΟΤΕ PLC προχώρησε σε επαναγορά ομολογιών ονομαστικής αξίας Ευρώ 49,8 του ομολόγου Ευρώ 787,7 λήξης 12 Φεβρουαρίου 2015 και πληρωμή των δεδουλευμένων τόκων. Οι ομολογίες παραδόθηκαν για ακύρωση. Τη 12 Φεβρουαρίου 2015, η ΟΤΕ PLC προχώρησε στην πλήρη αποπληρωμή του εναπομείναντος ποσού Ευρώ 382,6 του παραπάνω ομολόγου και πληρωμή των δεδουλευμένων τόκων. Επαναγορά ομολόγων Τον Ιανουάριο και Μάρτιο 2015, η ΟΤΕ PLC προχώρησε σε επαναγορά ομολογιών ονομαστικής αξίας Ευρώ 27,1 του ομολόγου Ευρώ 900,0 λήξης 20 Μαΐου 2016 και πληρωμή των δεδουλευμένων τόκων. Οι ομολογίες παραδόθηκαν για ακύρωση. Ως αποτέλεσμα, το εναπομείναν ονομαστικό ποσό του ομολόγου Ευρώ 900,0 είναι Ευρώ 629,5. Αναταξινόμηση Την 20 Μαΐου 2015, το εναπομείναν ονομαστικό ποσό Ευρώ 629,5 κάτω από το ομόλογο Ευρώ 900,0 (αρχική ονομαστική αξία) λήξης 20 Μαΐου 2016, αναταξινομήθηκε από τα Βραχυπρόθεσμα δάνεια στο Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων. 32

33 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/06/ /12/2014 Διεταιρικά δάνεια από ΟΤΕ PLC 1.549, ,7 Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 1.549, ,7 Βραχυπρόθεσμο μέρος (608,7) (692,0) Μακροπρόθεσμο μέρος 940, ,7 Αποπληρωμή δανείου που έχει χορηγηθεί από την OTE PLC Τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2015, ο ΟΤΕ προχώρησε σε μερικές προπληρωμές ονομαστικού ποσού Ευρώ 49,8 του δανείου Ευρώ 600,0 από την OTE PLC λήξης 11 Φεβρουαρίου 2015 και πληρωμή των δεδουλευμένων τόκων. Το Φεβρουάριο 2015, ο ΟΤΕ προχώρησε στην πλήρη αποπληρωμή του εναπομείναντος ποσού Ευρώ 382,6 του ανωτέρω δανείου και πληρωμή των δεδουλευμένων τόκων. Προπληρωμές δανείου που έχει χορηγηθεί από την OTE PLC Την 20 Μαρτίου 2015, ο ΟΤΕ προχώρησε στη μερική προπληρωμή προς την OTE PLC ονομαστικού ποσού Ευρώ 2,9 του ομολογιακού δανείου Ευρώ 575,0 λήξης 19 Μαΐου Την 22 Μαΐου και την 28 Μαΐου 2015, ο ΟΤΕ προχώρησε σε μερική προπληρωμή στην OTE PLC ονομαστικού ποσού Ευρώ 46,0 του ομολογιακού δανείου Ευρώ 99,7 λήξης 15 Σεπτεμβρίου 2015 μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους. Νέα δάνεια που έχουν χορηγηθεί από την OTE PLC Την 27 Απριλίου 2015, ο ΟΤΕ υπέγραψε συμφωνία ομολογιακού δανείου Ευρώ 20,0 με την OTE PLC λήξης 19 Μαΐου Αναταξινόμηση Τη 19 Μαΐου 2015, το εναπομείναν ονομαστικό ποσό Ευρώ 377,2 κάτω από το ενδοεταιρικό ομολογιακό δάνειο Ευρώ 575,0 (αρχική ονομαστική αξία) και το ενδοεταιρικό ομολογιακό δάνειο Ευρώ 20,0 που λήγουν την 19 Μαΐου 2016, αναταξινομήθηκαν από τα Μακροπρόθεσμα δάνεια στο Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Το υπόλοιπο των βραχυπρόθεσμων δανείων της Εταιρείας κατά την 30 Ιουνίου 2015 ανέρχεται σε Ευρώ 197,2 (31 Δεκεμβρίου 2014: Ευρώ 270,6). Προπληρωμές δανείων που έχουν χορηγηθεί από την OTE PLC Την 20 Φεβρουαρίου 2015, ο ΟΤΕ προχώρησε στην πλήρη προπληρωμή προς την OTE PLC του ομολογιακού δανείου Ευρώ 51,0 λήξης 29 Μαΐου 2015 και πληρωμή των δεδουλευμένων τόκων. Το Φεβρουάριο και Μάρτιο 2015, ο ΟΤΕ προχώρησε σε μερικές προπληρωμές προς την OTE PLC, συνολικού ποσού Ευρώ 119,8 και πληρωμή της δεδουλευμένης απόδοσης του ομολογιακού δανείου μηδενικού κουπονιού Ευρώ 170,7 λήξης 10 Δεκεμβρίου Την 28 Απριλίου 2015, ο ΟΤΕ προχώρησε σε πλήρη προπληρωμή στην OTE PLC ομολογιακού δανείου Ευρώ 53,0 λήξης 10 Ιουνίου 2015 μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους. Νέα δάνεια που έχουν χορηγηθεί από την OTE PLC Τα παρακάτω νέα δάνεια υπογράφηκαν το 2015 και οι σχετικές εισροές χρησιμοποιήθηκαν για αναχρηματοδότηση του δανεισμού και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς: Την 27 Μαΐου 2015, ο ΟΤΕ υπέγραψε συμφωνία ομολογιακού δανείου Ευρώ 30,0 με την ΟΤΕ PLC λήξης 19 Μαΐου Τον Ιούνιο 2015, ο ΟΤΕ υπέγραψε δύο ομόλογα μηδενικού επιτοκίου ονομαστικής αξίας Ευρώ 62,7 και Ευρώ 62,8 με την ΟΤΕ PLC λήξης Μαρτίου Το αρχικό ποσό επένδυσης για κάθε ομολογιακό δάνειο μηδενικού επιτοκίου ανέρχεται σε Ευρώ 60,0. 9. Φ Ο ΡΟΣ Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα ορίζεται στο 26% για τη χρήση 2013 και έπειτα. Για πρόσφατες εξελίξεις, βλέπε Σημείωση

34 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ Ανέλεγκτες χρήσεις Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της εταιρείες δεν έχουν ελεγχθεί για τις ακόλουθες χρήσεις και ως εκ τούτου οι φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές: ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ OTE 2014 COSMOTE 2010, 2014 OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD COSMO-ONE 2010, 2014 OTE PLC OTE SAT-MARITEL και 2014 OTE PLUS 2010, 2014 ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ και 2014 OTE GLOBE 2010, 2014 OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ 2010, 2014 OTE ACADEMY 2010, 2014 HATWAVE OTE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. 2010, 2014 TELEKOM ROMANIA NEXTGEN AMC TELEKOM ROMANIA MOBILE ΓΕΡΜΑΝΟΣ 2010, 2014 COSMOTE E-VALUE 2010, 2014 GERMANOS TELECOM ROMANIA S.A SUNLIGHT ROMANIA S.R.L.-FILIALA MOBILBEEEP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε CHA και 2014 COSMOHOLDING ROMANIA LTD ΖΑΡΡ E-VALUE Ε.Π.Ε. 2010, 2014 COSMOHOLDING INTERNATIONAL B.V E-VALUE INTERNATIONAL S.A OTE RURAL NORTH 2014 OTE RURAL SOUTH 2014 Ο Όμιλος σχηματίζει πρόβλεψη όταν κρίνεται απαραίτητο, κατά περίπτωση και κατά εταιρεία, έναντι πιθανών πρόσθετων φόρων που μπορεί να επιβληθούν από τις φορολογικές αρχές. Για τις ελληνικές εταιρείες του Ομίλου, ο φορολογικός έλεγχος για την οικονομική χρήση 2014 διενεργείται από την PricewaterhouseCoopers S.A και η «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» θα εκδοθεί εντός του δεύτερου εξαμήνου του Έπειτα από την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση δεν αναμένει σημαντικές επιπρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις να ανακύψουν επιπλέον αυτών που αντικατοπτρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο φορολογικός έλεγχος για την CHA για τις οικονομικές χρήσεις είναι σε εξέλιξη. Ο φορολογικός έλεγχος για την OTE SAT MARITEL για την οικονομική χρήση 2008 έχει ολοκληρωθεί χωρίς καμία σημαντική επίπτωση στον Όμιλο. Ο φορολογικός έλεγχος για την TELEKOM ROMANIA MOBILE για τις οικονομικές χρήσεις είναι σε εξέλιξη. Ο φορολογικός έλεγχος για την ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ για τις οικονομικές χρήσεις είναι σε εξέλιξη. Ο φόρος εισοδήματος που έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα αναλύεται ως εξής: Β Τρίμηνο Α Εξάμηνο ΟΜΙΛΟΣ Τρέχων φόρος εισοδήματος 15,9 20,5 52,3 41,4 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 9,9 6,8 14,5 19,5 Σύνολο φόρου εισοδήματος 25,8 27,3 66,8 60,9 34

35 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ Β Τρίμηνο Α Εξάμηνο ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τρέχων φόρος εισοδήματος (9,2) Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 3,8 13,4 12,2 28,2 Σύνολο φόρου εισοδήματος (5,4) 13,4 12,2 28,2 Ο φόρος εισοδήματος πληρωτέος για τον Όμιλο και την Εταιρεία την 30 Ιουνίου 2015 ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 114,5 και μηδέν αντίστοιχα (31 Δεκεμβρίου 2014: Ευρώ 46,4 και μηδέν αντίστοιχα) Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Η Π ΡΟ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ Ε Θ Ε Λ Ο Υ Σ Ι Α Σ Α Π Ο Χ Ω Ρ Η Σ Η Σ Πρόγραμμα Εθελούσιας Αποχώρησης ΟΤΕ Στις 22 Μαΐου 2015, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε την εφαρμογή προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης, που απευθυνόταν κυρίως στους εργαζόμενους που πλησιάζουν σε ηλικία συνταξιοδότησης. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουνίου 2015, οπότε και οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι αποχώρησαν από την Εταιρεία. Το σχετικό κόστος ανήλθε σε Ευρώ 75,0. Επιπροσθέτως, το κόστος του ΟΤΕ που σχετίζεται με προηγούμενα προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης ανήλθε σε Ευρώ 3,5. Λοιπά προγράμματα πρόωρης αποχώρησης Το πρώτο εξάμηνο του 2015, ο όμιλος COSMOTE, η TELEKOM ROMANIA και άλλες εταιρείες του ομίλου εφάρμοσαν προγράμματα πρόωρης αποχώρησης, το συνολικό κόστος των οποίων ανήλθε σε Ευρώ 4,9, Ευρώ 1,8 και Ευρώ 0,5, αντίστοιχα. Το συνολικό κόστος των προαναφερόμενων προγραμμάτων για το πρώτο εξάμηνο του 2015, ανήλθαν σε Ευρώ 85,7 και Ευρώ 78,5 για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. Τα ποσά που πληρώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2015 σχετιζόμενα με προγράμματα πρόωρης αποχώρησης ανήλθαν σε Ευρώ 3,4 για τον Όμιλο και Ευρώ 1,6 για την Εταιρεία Λ Ο Ι Π Α Λ ΕΙΤ Ο Υ ΡΓ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα αναλύονται παρακάτω: Β Τρίμηνο Α Εξάμηνο ΟΜΙΛΟΣ Έσοδα από πωλήσεις ενσώματων παγίων 2,5 9,1 8,5 13,4 Έσοδα από ρήτρες συμβάσεων 3,1 3,2 9,8 6,0 Έσοδα από επενδύσεις σε ακίνητα 1,8 1,9 3,7 3,8 Λοιπά 1,9 1,9 3,4 3,1 ΣΥΝΟΛΟ 9,3 16,1 25,4 26,3 Β Τρίμηνο Α Εξάμηνο ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έσοδα από πωλήσεις ενσώματων παγίων 1,0-1,0 - Έσοδα από ρήτρες συμβάσεων 0,4 0,2 4,4 0,2 Λοιπά 0,4 0,2 0,9 0,5 ΣΥΝΟΛΟ 1,8 0,4 6,3 0, Κ Ε ΡΔΗ / ( Ζ Η Μ Ι Ε Σ ) Α Ν Α Μ Ε Τ Ο Χ Η Τα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (μετά από φόρους), υπολογίζονται µε τη διαίρεση του αναλογούντος στους μετόχους της Εταιρείας κέρδους / (ζημίας) µε το μέσο σταθμικό αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου, περιλαμβάνοντας (για τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή) τον αριθμό των χορηγηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών που έχουν μειωτική επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή. 35

36 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ Τα κέρδη/ ζημίες ανά μετοχή, αναλύονται ως εξής: Β Τρίμηνο Α Εξάμηνο ΟΜΙΛΟΣ Κέρδη / (ζημιές) κατανεμόμενα στους μετόχους της μητρικής (3,6) 69,3 36,8 125,1 Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών για τα βασικά κέρδη ανά μετοχή Δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών προσαρμοσμένος για τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή Βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (0,0074) 0,1422 0,0753 0,2571 Απομειωμένα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (0,0074) 0,1421 0,0753 0,2569 (Τα κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή είναι σε απόλυτα ποσά) 1 3. Π Λ Η ΡΟ Φ Ο Ρ Ι ΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜ ΕΩΝ Η ακόλουθη πληροφόρηση αναφέρεται στους τομείς που πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά στις οικονομικές καταστάσεις και επισκοπούνται από τους υπεύθυνους του Ομίλου για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων. Οι τομείς δραστηριότητας έχουν οριστεί με βάση τη νομική διάρθρωση του Ομίλου, αφού οι υπεύθυνοι για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων παρακολουθούν τις οικονομικές πληροφορίες ξεχωριστά, όπως παρουσιάζονται από τη μητρική Εταιρεία και από καθεμία από τις θυγατρικές της εταιρείες ή τους υπο-ομίλους που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση. Χρησιμοποιώντας τα ποσοτικά κριτήρια, ο ΟΤΕ, ο όμιλος COSMOTE και η TELEKOM ROMANIA ορίστηκαν ως τομείς δραστηριότητας που πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά στις οικονομικές καταστάσεις. Οι πληροφορίες των τομέων δραστηριότητας που δεν αποτελούν ξεχωριστούς τομείς για αναφορά, έχουν συγκεντρωθεί και απεικονιστεί στην κατηγορία Λοιπά. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους τομείς δραστηριότητας που αναφέρονται ξεχωριστά, έχουν ως εξής: Ο ΟΤΕ είναι πάροχος αστικής, υπεραστικής και διεθνούς σταθερής τηλεφωνίας, υπηρεσιών πρόσβασης internet και υπηρεσιών τηλεόρασης στην Ελλάδα. Ο όμιλος COSMOTE είναι πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, στην Αλβανία και τη Ρουμανία. Η TELEKOM ROMANIA είναι πάροχος αστικής, υπεραστικής και διεθνούς σταθερής τηλεφωνίας, υπηρεσιών πρόσβασης internet και υπηρεσιών τηλεόρασης στη Ρουμανία. Οι λογιστικές πολιτικές των τομέων δραστηριότητας είναι οι ίδιες με εκείνες που ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. Τα έσοδα μεταξύ των τομέων δραστηριότητας πραγματοποιούνται γενικά στις αξίες που προσεγγίζουν τις τιμές πώλησης σε τρίτους. Η Διοίκηση αξιολογεί την επίδοση των τομέων δραστηριότητας, βασιζόμενη στα λειτουργικά κέρδη πριν από αποσβέσεις, απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα πρόωρης αποχώρησης και λοιπά έξοδα αναδιοργάνωσης, στα λειτουργικά κέρδη /(ζημιές) και στα καθαρά κέρδη / (ζημιές) περιόδου. Οι πληροφορίες αναφορικά με τους τομείς δραστηριότητας και η συμφωνία με τα ενοποιημένα στοιχεία του Ομίλου έχουν ως εξής: Εξαμηνιαία περίοδος που έληξε την 30 Ιουνίου 2015 OTE ΟΜΙΛΟΣ COSMOTE TELEKOM ROMANIA ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες 700,4 757,3 286,7 149, , ,3 Έσοδα μεταξύ τομέων δραστηριότητας 46,2 72,0 12,5 79,1 209,8 (209,8) - Συνολικά έσοδα 746,6 829,3 299,2 229, ,1 (209,8) 1.894,3 Λειτουργικά έξοδα (680,8) (755,8) (322,6) (217,6) (1.976,8) 211,7 (1.765,1) Λειτουργικά κέρδη / (ζημιές) 72,1 75,1 (10,0) 17,7 154,9 (0,3) 154,6 Λειτουργικά κέρδη πριν από αποσβέσεις, απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα πρόωρης αποχώρησης και λοιπά έξοδα αναδιοργάνωσης 293,1 261,9 58,9 30,8 644,7 (0,3) 644,4 Κέρδη / (ζημιές) περιόδου (2,6) 35,4 (12,7) 11,8 31,9 (0,9) 31,0 Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 10, η ζημία του λειτουργικού τομέα ΟΤΕ περιλαμβάνει ένα εφάπαξ κόστος ύψους Ευρώ 78,5 που αφορά το πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης του ΟΤΕ και λοιπά προγράμματα πρόωρης αποχώρησης. 36

37 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ Εξαμηνιαία περίοδος που έληξε την 30 Ιουνίου 2014 OTE ΟΜΙΛΟΣ COSMOTE TELEKOM ROMANIA ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες 703,9 807,7 294,5 108, , ,3 Έσοδα μεταξύ τομέων δραστηριότητας 39,2 51,2 11,9 95,8 198,1 (198,1) - Συνολικά έσοδα 743,1 858,9 306,4 204, ,4 (198,1) 1.914,3 Λειτουργικά έξοδα (600,5) (744,8) (324,4) (192,8) (1.862,5) 200,1 (1.662,4) Λειτουργικά κέρδη 143,3 115,3 6,5 13,1 278,2-278,2 Λειτουργικά κέρδη πριν από αποσβέσεις, απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα πρόωρης αποχώρησης και λοιπά έξοδα αναδιοργάνωσης 281,7 288,1 83,4 26,4 679,6-679,6 Κέρδη περιόδου 49,5 63,9 3,2 10,8 127,4 (0,8) 126, Σ Υ Ν Α Λ ΛΑΓΕΣ Μ Ε Σ Υ Ν Δ Ε Μ Ε Ν Α Μ Ε ΡΗ Ως συνδεμένα μέρη του ΟΤΕ, θεωρούνται αυτά που ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεμένων Μερών». Ο Όμιλος ΟΤΕ περιλαμβάνει όλες τις εταιρείες τις οποίες ο ΟΤΕ ελέγχει είτε άμεσα είτε έμμεσα (βλέπε Σημείωση 1). Συναλλαγές και υπόλοιπα μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ απαλείφονται κατά την ενοποίηση. Η DEUTSCHE TELEKOM AG είναι κατά 40,00% μέτοχος του ΟΤΕ και ενοποιεί τον ΟΤΕ με βάση τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Κατά συνέπεια, όλες οι εταιρείες στον όμιλο της DEUTSCHE TELEKOM θεωρούνται συνδεμένα μέρη. Η Εταιρεία αγοράζει αγαθά και λαμβάνει υπηρεσίες από τα συνδεμένα μέρη και παρέχει υπηρεσίες σε αυτά. Επιπλέον, ο ΟΤΕ χορηγεί και λαμβάνει δάνεια από τα συνδεμένα μέρη και τέλος λαμβάνει και διανέμει μερίσματα. Οι αγορές και οι πωλήσεις του ΟΤΕ με τα συνδεμένα μέρη αναλύονται ως εξής: Α Εξάμηνο 2015 Α Εξάμηνο 2014 Πωλήσεις ΟΤΕ Αγορές ΟΤΕ Πωλήσεις ΟΤΕ Αγορές ΟΤΕ COSMOTE όμιλος εταιρειών 36,7 53,1 32,1 31,3 OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD 0,3 1,8 0,4 2,1 COSMO-ONE - 0,3-0,3 VOICENET Δ/Υ Δ/Υ 0,6 1,0 OTE SAT - MARITEL 0,2 0,1 0,3 0,2 ΟΤΕ PLUS 0,2 19,0 0,2 30,2 ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 0,2 21,8-23,0 OTE - GLOBE 5,0 24,5 5,6 26,8 OTE ACADEMY 0,1 3,4-3,0 TELEKOM ROMANIA ,1 OTE RURAL NORTH 1, OTE RURAL SOUTH 1, Όμιλος DEUTSCHE TELEKOM (εκτός ομίλου ΟΤΕ) 0,9 0,8 0,1 0,3 ΣΥΝΟΛΟ 47,1 124,8 39,3 118,3 Οι αγορές και οι πωλήσεις του Ομίλου με τα συνδεμένα μέρη, οι οποίες δεν απαλείφονται στην ενοποίηση αναλύονται ως εξής: Α Εξάμηνο 2015 Α Εξάμηνο 2014 Πωλήσεις Ομίλου Αγορές Ομίλου Πωλήσεις Ομίλου Αγορές Ομίλου Όμιλος DEUTSCHE TELEKOM (εκτός ομίλου ΟΤΕ) 12,0 13,4 12,4 9,8 ΣΥΝΟΛΟ 12,0 13,4 12,4 9,8 37

38 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ Οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες του ΟΤΕ με τα συνδεμένα μέρη προέρχονται από τόκους ληφθέντων δανείων και αναλύονται ως εξής: Χρηματοοικονομικά έξοδα ΟΤΕ Α Εξάμηνο 2015 Α Εξάμηνο 2014 OTE PLC 41,5 65,6 ΣΥΝΟΛΟ 41,5 65,6 Τα έσοδα από μερίσματα του ΟΤΕ από συνδεμένα μέρη αναλύονται ως εξής: Έσοδα από μερίσματα ΟΤΕ Α Εξάμηνο 2015 Α Εξάμηνο 2014 OTE SAT MARITEL 0,6 1,0 OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ - 0,1 ΣΥΝΟΛΟ 0,6 1,1 Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του ΟΤΕ με τα συνδεμένα μέρη που προέρχονται από τις μεταξύ τους τρέχουσες συναλλαγές αναλύονται ως εξής: 30/06/ /12/2014 Απαίτηση ΟΤΕ Υποχρέωση ΟΤΕ Απαίτηση ΟΤΕ Υποχρέωση ΟΤΕ COSMOTE όμιλος εταιρειών 40,5 108,2 85,7 117,2 OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD 0,1 0,7 0,2 1,0 COSMO-ONE - 0,3-0,1 OTE SAT - MARITEL 4,1 4,5 3,3 4,5 ΟΤΕ PLUS 0,4 17,5 0,5 23,6 ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 1,3-0,5 4,6 OTE - GLOBE 13,7 46,3 14,8 53,5 OTE ACADEMY 0,6 1,8 0,5 1,1 TELEKOM ROMANIA 0,5-0,5 0,2 OTE RURAL NORTH 2, OTE RURAL SOUTH 2, Όμιλος DEUTSCHE TELEKOM (εκτός ομίλου ΟΤΕ) 1,9 17,1 1,3 1,6 ΣΥΝΟΛΟ 67,4 196,4 107,3 207,4 Οι υποχρεώσεις του ΟΤΕ προς τον όμιλο DEUTSCHE TELEKOM περιλαμβάνουν μερίσματα πληρωτέα ποσού Ευρώ 15,7 την 30 Ιουνίου 2015 (31 Δεκεμβρίου 2014: μηδέν). Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του Ομίλου με τα συνδεμένα μέρη που προέρχονται από τις μεταξύ τους συναλλαγές, και οι οποίες δεν απαλείφονται στην ενοποίηση αναλύονται ως εξής: 30/06/ /12/2014 Απαίτηση Ομίλου Υποχρέωση Ομίλου Απαίτηση Ομίλου Υποχρέωση Ομίλου Όμιλος DEUTSCHE TELEKOM (εκτός ομίλου ΟΤΕ) 28,1 84,8 17,3 72,6 ΣΥΝΟΛΟ 28,1 84,8 17,3 72,6 Οι υποχρεώσεις του ΟΤΕ που προέρχονται από ληφθέντα δάνεια, αναλύονται ως εξής: Υποχρέωση ΟΤΕ 30/06/ /12/2014 OTE PLC 1.763, ,5 ΣΥΝΟΛΟ 1.763, ,5 Ως διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης, λαμβανομένων υπόψη και των στενών συνδεομένων με αυτούς προσώπων, νοούνται αυτά που ορίζει το Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεμένων μερών». Οι αμοιβές συμπεριλαμβάνουν όλες τις παροχές στους εργαζόμενους (όπως ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε εργαζόμενους») και τις παροχές για τις οποίες ισχύει το Δ.Π.Χ.Α. 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών». 38

39 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών του ΟΤΕ (συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία ανάλογα με την περίπτωση), οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2015 ανήλθαν σε Ευρώ 3,0 (πρώτο εξάμηνο 2014: Ευρώ 3,0). Με βάση το πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης του ΟΤΕ, κατά την 30 Ιουνίου 2015, τα εκκρεμή δικαιώματα που έχουν χορηγηθεί στα βασικά διοικητικά στελέχη της Εταιρείας ανέρχονται συνολικά σε Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Υ Π Ο Θ ΕΣ ΕΙΣ Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις σχετικά με τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις, όταν είναι πιθανό ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για το διακανονισμό της υποχρέωσης και το ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Δεν υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις σε σχέση με τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2014, εκτός από το παρακάτω: TELENOR: Το 2014, η TELENOR ενημέρωσε την CΟSMOTE ότι κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου έχει διαπιστώσει παραβάσεις των διαβεβαιώσεων και εγγυήσεων που έχουν δοθεί από την COSMOTE κατά την πώληση της GLOBUL και απαιτεί ποσό Ευρώ 15,4 με βάση τη ζημία που ισχυρίζεται ότι είχε πραγματοποιηθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Το πρώτο εξάμηνο του 2015, η TELENOR μείωσε το ποσό σε Ευρώ 9,6, επιφυλασσόμενη του δικαιώματός της να εγείρει περαιτέρω αξιώσεις ανάλογα με την έκβαση εκκρεμών δικαστικών ή φορολογικών υποθέσεων. Ο Όμιλος αξιολογεί τη βασιμότητα των ισχυρισμών της TELENOR Χ ΡΗΜ Α Τ Ο Ο Ι Κ Ο ΝΟΜΙΚ Α Μ ΕΣ Α Κ Α Ι Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Χ ΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔ Υ ΝΟΥ Εύλογη αξία και ιεραρχία εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών μέσων Ο Όμιλος χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και τη γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης: Επίπεδο 1: διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις. Επίπεδο 2: λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιμες, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη εύλογη αξία και δε βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των Επιπέδων 1 και 2, ούτε μεταφορές εντός και εκτός του Επιπέδου 3 για τη μέτρηση της εύλογης αξίας. Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται μια σύγκριση των λογιστικών αξιών των χρηματοοικονομικών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας που διακρατούνται στο αποσβεσμένο κόστος και των εύλογων αξιών τους: Λογιστική αξία Εύλογη αξία ΟΜΙΛΟΣ 30/06/ /12/ /06/ /12/2014 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Πελάτες 738,7 684,9 738,7 684,9 Δάνεια σε ασφαλιστικά ταμεία 96,0 116,1 131,1 148,5 Δάνεια και προκαταβολές στο προσωπικό 49,8 70,7 49,8 70,7 Χρηματοδοτική συμβολή από Δημόσιο 19,6 2,9 19,6 2,9 Δεσμευμένες καταθέσεις 3,9 4,5 3,9 4,5 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 1.085, , , ,9 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμος δανεισμός 1.480, , , ,1 Βραχυπρόθεσμος δανεισμός και βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμου δανεισμού 667,4 465,4 635,0 468,4 Προμηθευτές 1.004,6 998, ,6 998,4 39

40 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ Λογιστική αξία Εύλογη αξία ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/06/ /12/ /06/ /12/2014 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Πελάτες 364,5 349,1 364,5 349,1 Δάνεια σε ασφαλιστικά ταμεία 96,0 116,1 131,1 148,5 Δάνεια και προκαταβολές στο προσωπικό 49,3 70,1 49,3 70,1 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 137,7 613,1 137,7 613,1 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμος δανεισμός 940, ,7 786, ,9 Βραχυπρόθεσμος δανεισμός και βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμου δανεισμού 805,9 962,6 779,3 961,8 Προμηθευτές 384,1 387,6 384,1 387,6 Η εύλογη αξία των ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων, των πελατών, των δεσμευμένων ταμειακών διαθεσίμων, των δανείων και των προκαταβολών σε εργαζόμενους και των προμηθευτών προσεγγίζει τις λογιστικές τους αξίες. Η εύλογη αξία των λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, προσδιορίζεται με βάση την προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας άμεσα ή έμμεσα παρατηρήσιμα στοιχεία και περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 2 της ιεραρχίας εύλογης αξίας. ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ/ΤΑΥΤΕΚΩ Με βάση το άρθρο 74 του Νόμου 3371/2005 και τις διατάξεις της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, ο ΟΤΕ όφειλε να χορηγήσει έντοκο δάνειο στο Ταμείο Αρωγής/ΤΑΥΤΕΚΩ με σκοπό την εκ μέρους του Ταμείου άμεση καταβολή των εφάπαξ χορηγιών του Κλάδου Αρωγής των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Εθελουσίας Αποχώρησης Με βάση τις υπογεγραμμένες συμβάσεις δανείων (την αρχική στις 23 Οκτωβρίου 2006 και τις τροποποιήσεις στις 30 Οκτωβρίου 2007 και στις 21 Μαΐου 2008), το συνολικό ποσό που χορηγήθηκε ήταν Ευρώ 189,3, πληρωτέο σε 21 έτη συμπεριλαμβανομένης μίας διετούς περιόδου χάριτος, οπότε η αποπληρωμή ξεκίνησε τη 1 Οκτωβρίου 2008 μέσω μηνιαίων δόσεων. Το δάνειο έχει επιτόκιο 0,29%. Κατά την ημερομηνία της συμβατικής δέσμευσης, το δάνειο προεξοφλήθηκε στην παρούσα αξία του. Επιπλέον, βάσει του Νόμου 3762/2009 (Πρόγραμμα Εθελούσιας Αποχώρησης 2009) ο ΟΤΕ όφειλε να χορηγήσει ένα άτοκο μακροπρόθεσμο δάνειο στο Ταμείο Αρωγής/ΤΑΥΤΕΚΩ για τις εφάπαξ παροχές που το ΤΑΥΤΕΚΩ θα έπρεπε να καταβάλλει σε αυτούς τους εργαζόμενους. Η σχετική δανειακή σύμβαση υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2010 για ονομαστικό ποσό ύψους Ευρώ 30,0 που αφορά άτοκο δάνειο διάρκειας 22 ετών. Την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης το δάνειο προεξοφλήθηκε στην παρούσα αξία του. Τα δάνεια αυτά εκτίθενται σε πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται με την ικανότητα του Ταμείου για την εξυπηρέτηση του χρέους του. Το 2015, το ΤΑΥΤΕΚΩ ενημέρωσε τον ΟΤΕ, ότι αντιμετωπίζει έντονες χρηματοοικονομικές δυσκολίες και προβλήματα ρευστότητας. Μετά από περαιτέρω συζητήσεις και εκτενείς διαπραγματεύσεις με το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και με τη διοίκηση του ΤΑΥΤΕΚΩ και με στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων του ΟΤΕ, επιτεύχθηκε συμφωνία σχετικά με την αναδιάρθρωση των δύο δανείων, όπως περιγράφεται παρακάτω: Μείωση των δόσεων από το σημερινό επίπεδο των Ευρώ 11,8 ετησίως σε Ευρώ 6,6 ετησίως για τα επόμενα 2 χρόνια και σε Ευρώ 7,4 ετησίως από το 3ο έτος και μετά και μέχρι τη λήξη. Επέκταση της λήξης του δανείου Ευρώ 189,3 κατά 7 χρόνια και της λήξης του δανείου Ευρώ 30,0 κατά 3,8 χρόνια. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ και του ΤΑΥΤΕΚΩ ενέκριναν την αναδιάρθρωση των δύο δανείων κατά τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω. Σε συνέχεια αυτών των εγκρίσεων, στις 28 Μαΐου 2015 υπεγράφη τροποποίηση των συμβάσεων, η οποία περιγράφει τους όρους της αναδιάρθρωσης των δανείων. Ως αποτέλεσμα, μια ζημία ύψους Ευρώ 17,0 (προ φόρων) αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου του 2015, η οποία αποτελεί την επίδραση αυτής της αναδιάρθρωσης στην παρούσα αξία των δανείων αυτών και περιλαμβάνεται στη γραμμή «Απομείωση συμμετοχών και χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων". Η ονομαστική αξία αυτών των δανείων δεν έχει επηρεαστεί από την αναδιάρθρωση. 40

41 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Την 30 Ιουνίου 2015, ο Όμιλος και η Εταιρεία κατείχαν τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία: Εύλογη Αξία ΟΜΙΛΟΣ 30/06/ /12/2014 Ιεραρχία Εύλογης αξίας Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Αμοιβαία κεφάλαια διαθέσιμα προς πώληση 3,5 3,7 Επίπεδο 1 Αμοιβαία κεφάλαια διαθέσιμα προς πώληση 3,1 - Επίπεδο 3 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία - 3,9 Επίπεδο 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Εύλογη Αξία ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/06/ /12/2014 Ιεραρχία Εύλογης αξίας Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Αμοιβαία κεφάλαια διαθέσιμα προς πώληση 2,1 2,2 Επίπεδο 1 Μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα - Έλεγχοι κεφαλαίων Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα έχει γίνει ευμετάβλητο. Οι κεφαλαιακοί έλεγχοι που επιβλήθηκαν στη χώρα την 28 Ιουνίου 2015, περιλαμβάνουν ένα ημερήσιο όριο για όλες τις αναλήψεις από ΑΤΜ και περιορισμούς στις πληρωμές στο εξωτερικό, κατά συνέπεια, επηρεάζουν τις εγχώριες συναλλαγές και τις συναλλαγές με τους ξένους προμηθευτές και πιστωτές. Κατά συνέπεια, οι οικιακοί πελάτες, οι εταιρικοί πελάτες και ο δημόσιος τομέας είναι πιθανό να καθυστερήσουν τις πληρωμές των υποχρεώσεών τους, επηρεάζοντας αρνητικά τη ρευστότητα του Ομίλου και της Εταιρείας. Επιπλέον, ο δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας οφείλεται εξ ολοκλήρου σε πιστωτές εκτός Ελλάδας. Υποθέτοντας ότι οι έλεγχοι κεφαλαίων που έχουν επιβληθεί επί του παρόντος θα παραμείνουν σε ισχύ, ο Όμιλος και η Εταιρεία θα πρέπει να ζητήσουν άδεια από τις αρμόδιες αρχές για να χρησιμοποιήσουν ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα που διακρατούνται στην Ελλάδα προκειμένου να εξυπηρετήσουν αυτό το δανεισμό. Τέλος, οι λειτουργίες του Ομίλου και της Εταιρείας στην Ελλάδα εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από ξένους προμηθευτές. Υποθέτοντας ότι οι έλεγχοι κεφαλαίων που έχουν επιβληθεί επί του παρόντος θα παραμείνουν σε ισχύ, ο Όμιλος και η Εταιρεία θα πρέπει να ζητήσουν άδεια από τις αρμόδιες αρχές για να χρησιμοποιήσουν ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα που διακρατούνται στην Ελλάδα προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις πληρωμές προμηθευτών εκτός Ελλάδος. Η αστάθεια του ελληνικού τραπεζικού τομέα που είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή ελέγχων κεφαλαίων έχει δημιουργήσει μια ακόμα πιο αβέβαιη οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, η οποία μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία, τη δραστηριότητα, την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές του Ομίλου και της Εταιρείας. Στις 12 Ιουλίου 2015, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης συμφώνησε να εξετάσει το αίτημα της Ελλάδας για οικονομική βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας («ESM») ύψους έως Ευρώ 86 δις, με την προϋπόθεση ότι οι ελληνικές αρχές θα νομοθετήσουν μια πρώτη δέσμη μέτρων ("προαπαιτούμενα"). Μέχρι τις 23 Ιουλίου 2015, το ελληνικό κοινοβούλιο ενέκρινε τα συμφωνημένα προαπαιτούμενα και δύναται τώρα να προχωρήσει σε συζητήσεις με τα θεσμικά όργανα προκειμένου να συμφωνήσουν και να ολοκληρώσουν ένα τρίτο πρόγραμμα διάσωσης. Οι συζητήσεις για το τρίτο πρόγραμμα διάσωσης αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του Αυγούστου Οι δραστηριότητες του Ομίλου στην Ελλάδα συνεχίζονται χωρίς διακοπή. Ωστόσο, η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και την επίδραση που θα έχουν στις δραστηριότητες του Ομίλου. Παρά το γεγονός αυτό, με βάση την εκτίμηση της Διοίκησης και με την υπόθεση ότι το τρίτο πρόγραμμα διάσωσης θα συμφωνηθεί και θα εφαρμοστεί, δεν αναμένεται σημαντική αρνητική επίπτωση στις δραστηριότητες του Ομίλου στην Ελλάδα μεσομακροπρόθεσμα. Ως εκ τούτου, η Διοίκηση έχει αξιολογήσει ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου την 30 Ιουνίου Σε αυτό το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι αναλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις εγχώριες δραστηριότητες του Ομίλου. Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι Οι παρακάτω κίνδυνοι επηρεάζονται σημαντικά από τους επιβαλλόμενους ελέγχους κεφαλαίων καθώς και το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, όπως αναλύθηκαν παραπάνω. α) Πιστωτικός κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει στον Όμιλο και στην Εταιρεία οικονομική ζημιά εξαιτίας της αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων. 41

42 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο είναι εκτεθειμένοι ο Όμιλος και η Εταιρεία, κατά την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, είναι η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών τους στοιχείων. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως διαθέσιμα προς πώληση και ως διακρατούμενα για εμπορικούς σκοπούς αφορούν τοποθετήσεις σε αμοιβαία κεφάλαια και άλλα χρεόγραφα. Αυτές οι κατηγορίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων εκτιμάται ότι δεν εκθέτουν τον Όμιλο και την Εταιρεία σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο. Οι αθετημένες πληρωμές από πελάτες είναι μέγεθος το οποίο μπορεί ενδεχόμενα να επηρεάσει αρνητικά την ομαλή ρευστότητα του Ομίλου και της Εταιρείας. Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού πελατών και της διασποράς της πελατειακής βάσης του Ομίλου, δεν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις αυτές. Συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου εντοπίζεται στις απαιτήσεις από τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, λόγω του περιορισμένου αριθμού τους και του υψηλού τζίρου των συναλλαγών που έχουν με τον Όμιλο και την Εταιρεία. Για αυτήν την κατηγορία ο Όμιλος και η Εταιρεία αξιολογούν τον πιστωτικό κίνδυνο σύμφωνα με τις καθιερωμένες πολιτικές και διαδικασίες και γίνεται η κατάλληλη πρόβλεψη για απομείωση. Επιπλέον, συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου θεωρείται ότι υπάρχει για ποσά εισπρακτέα από το δημόσιο τομέα. Ο Όμιλος και η Εταιρεία εφαρμόζουν συγκεκριμένη πιστωτική πολιτική που έχει ως άξονες αφενός τον έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών και αφετέρου την προσπάθεια αποτελεσματικής διαχείρισης των απαιτήσεων πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες αλλά και όταν αυτές καταστούν εκπρόθεσμες ή επισφαλείς. Για την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου, οι πελάτες ομαδοποιούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν, τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, την ενηλικίωση των απαιτήσεών τους και τα τυχόν προηγούμενα προβλήματα εισπραξιμότητας που έχουν επιδείξει. Οι πελάτες που θεωρούνται επισφαλείς, επανεκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και για τη ζημία που εκτιμάται ότι θα προκύψει από αυτές, σχηματίζεται σχετική πρόβλεψη απομείωσης. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα θεωρούνται επίσης στοιχεία με υψηλό πιστωτικό κίνδυνο, καθώς οι τρέχουσες μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα ασκούν σημαντική πίεση στις εγχώριες τράπεζες. Το μεγαλύτερο μέρος των ταμειακών διαθεσίμων του Ομίλου είναι επενδυμένα σε αντισυμβαλλόμενους με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση και για μικρό χρονικό διάστημα. Τα δάνεια περιλαμβάνουν δάνεια χορηγηθέντα προς το προσωπικό, τα οποία είτε αποπληρώνονται μέσω παρακράτησης δόσεων από τη μισθοδοσία, είτε συμψηφίζονται με την αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης και δάνεια προς το Ταμείο Αρωγής/ΤΑΥΤΕΚΩ κυρίως από το Πρόγραμμα Εθελούσιας Αποχώρησης προσωπικού. Τα τελευταία δάνεια (προς το Ταμείο Αρωγής/ΤΑΥΤΕΚΩ) είναι εκτεθειμένα στον πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται με την ικανότητα του Ταμείου για την εξυπηρέτηση του χρέους του. β) Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όμιλος ή η Εταιρεία να μην μπορέσουν να εκπληρώσουν τις χρηματοοικονομικές τους υποχρεώσεις όταν απαιτείται. Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών ταμειακών διαθεσίμων ή/και πιστωτικών ορίων, που διασφαλίζουν την εκπλήρωση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με λήξη στους επόμενους 12 μήνες. Τα ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας την 30 Ιουνίου 2015 ανέρχονταν σε Ευρώ 1.092,3 και Ευρώ 139,8 αντίστοιχα και τα δάνειά τους ανέρχονταν σε Ευρώ 2.148,1 και Ευρώ 1.746,2 αντίστοιχα. Για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση του κινδύνου ρευστότητας, ο Όμιλος ετοιμάζει προβλέψεις ταμειακών ροών σε τακτική βάση. γ) Κίνδυνος αγοράς Ο κίνδυνος αγοράς δημιουργείται από το ενδεχόμενο οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς, όπως σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια και τιμές μετοχών, να επηρεάσουν τη διακύμανση της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχουν ο Όμιλος και η Εταιρεία. Η διαχείριση του κινδύνου της αγοράς συνίσταται στην προσπάθεια του Ομίλου και της Εταιρείας να διαχειρίζονται και να ελέγχουν την έκθεσή τους σε αποδεκτά όρια. Οι επιμέρους κίνδυνοι που συνθέτουν τον κίνδυνο αγοράς και οι πολιτικές διαχείρισής τους από τον Όμιλο και την Εταιρεία περιγράφονται παρακάτω: i. Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων Ο κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των μελλοντικών χρηματοροών ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου να παρουσιάσει διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. Η έκθεση του Ομίλου στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων σχετίζεται πρωταρχικά με το μακροπρόθεσμο δανεισμό του Ομίλου. Ο Όμιλος διαχειρίζεται τον κίνδυνο διακύμανσης επιτοκίων μέσω ενός συνδυασμού δανείων κυμαινόμενου και σταθερού επιτοκίου. 42

43 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ ii. Συναλλαγματικός κίνδυνος Ο συναλλαγματικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των ταμειακών ροών ενός χρηματοοικονομικού μέσου να παρουσιάσει διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου συναλλάγματος. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ως εκ τούτου εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο ο οποίος προέρχεται από τις μεταβολές των λειτουργικών νομισμάτων των χωρών αυτών έναντι άλλων νομισμάτων. Τα κυριότερα νομίσματα με τα οποία γίνονται συναλλαγές στον Όμιλο είναι το Ευρώ, το Ρουμανικό Ρον και το Αλβανικό Λεκ. Διαχείριση Κεφαλαίου Ο πρωταρχικός στόχος του Ομίλου και της Εταιρείας σχετικά με τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι η διασφάλιση της διατήρησης ισχυρής πιστοληπτικής ικανότητας και υγειών κεφαλαιακών δεικτών με σκοπό την υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας τους και τη μεγιστοποίηση της αξίας προς όφελος των μετόχων. Ο Όμιλος και η Εταιρεία διαχειρίζονται την κεφαλαιακή διάρθρωση και πραγματοποιούν προσαρμογές προκειμένου να εναρμονίζονται με τις αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον. Για τη διατήρηση ή την προσαρμογή της κεφαλαιακής διάρθρωσης, ο Όμιλος και η Εταιρεία ενδέχεται να προσαρμόσουν την πληρωμή μερίσματος στους μετόχους, να επιστρέψουν κεφάλαιο στους μετόχους ή να εκδώσουν νέες μετοχές. Ένα σημαντικό μέσο για τη διαχείριση κεφαλαίου είναι η χρήση του δείκτη μόχλευσης (ο δείκτης του καθαρού δανεισμού προς τα ίδια κεφάλαια), ο οποίος παρακολουθείται σε επίπεδο Ομίλου. Στον υπολογισμό του καθαρού δανεισμού περιλαμβάνονται τα τοκοφόρα δάνεια και ομόλογα, μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα και τα λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Από τον παρακάτω πίνακα, παρατηρείται ότι ο δείκτης μόχλευσης μειώθηκε το 2015 σε σύγκριση με το 2014 λόγω της μείωσης του καθαρού δανεισμού (κυρίως λόγω μείωσης του δανεισμού) και της αύξησης στα ίδια κεφάλαια (λόγω του κέρδους της περιόδου): ΟΜΙΛΟΣ 30 Ιουνίου, Δεκεμβρίου, 2014 Δανεισμός 2.148, ,5 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (1.085,7) (1.509,9) Λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (6,6) (3,7) Καθαρός δανεισμός 1.055, ,9 Ίδια κεφάλαια 2.501, ,4 Δείκτης μόχλευσης 0,42x 0,45x 1 7. Μ ΕΤΑΓΕΝΕΣΤ Ε Ρ Α Γ ΕΓ Ο ΝΟΤ Α Τα σημαντικότερα γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα της 30 Ιουνίου 2015, είναι τα ακόλουθα: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4334/2015 που δημοσιεύτηκε την 16 Ιουλίου 2015, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων στην Ελλάδα αυξήθηκε από 26% σε 29% και η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος αυξήθηκε από 80% σε 100%. Οι αλλαγές αυτές έχουν εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου Η καθαρή επίδραση της αύξησης του συντελεστή στον φόρο εισοδήματος του Ομίλου και της Εταιρείας θα είναι θετική στην κατάσταση αποτελεσμάτων και υπολογίζεται σε Ευρώ 23,3 και Ευρώ 17,9 αντίστοιχα και θα απεικονιστεί στο τρίτο τρίμηνο του ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΤΗΣ AMC Την 22 Ιουλίου 2015, μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις, η AMC μετονομάστηκε σε TELEKOM ALBANIA. 43

44 V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 44

45 45

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ II. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΩΝ IV. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ II. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΩΝ IV. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 100 II. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 101 III. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 133 IV. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ I. ΔΗΛΨΕΙ ΕΚΠΡΟΨΠΨΝ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΕΚΘΕΗ ΕΛΕΓΦΟΤ ΟΡΚΨΣΨΝ ΕΛΕΓΚΣΨΝ ΛΟΓΙΣΨΝ

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ I. ΔΗΛΨΕΙ ΕΚΠΡΟΨΠΨΝ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΕΚΘΕΗ ΕΛΕΓΦΟΤ ΟΡΚΨΣΨΝ ΕΛΕΓΚΣΨΝ ΛΟΓΙΣΨΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 ύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ I. ΔΗΛΨΕΙ ΕΚΠΡΟΨΠΨΝ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

(Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

(Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 3η ΙΟΥΝΙΟΥ 215 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/27) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 5675444 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1344/6/Β/86/131)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ)

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ) ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔIEΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. (ΟΤΕSAT-Maritel)

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. (ΟΤΕSAT-Maritel) ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. (ΟΤΕSAT-Maritel) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2010

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2010 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2010 Βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3556/30.4.2007 ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 274 152

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Αλλαντικών. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Αλλαντικών. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 Βιομηχανία Αλλαντικών ΑΡ.Μ.Α.Ε : 8032/06/Β/86/45 22 ο χιλ Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας 145 65 Αγ. Στέφανος - ΑΘΗΝΑ Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

E-VALUE Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

E-VALUE Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 E-VALUE Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ TA ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Οικονομικές Καταστάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Τεχνολογίες. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 30ης Ιουνίου 2015. (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007)

Διεθνείς Τεχνολογίες. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 30ης Ιουνίου 2015. (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 30ης Ιουνίου 2015 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η. 121826860000 ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 24 & ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ http://www.intertech.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ TA ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 15ο χιλ. Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για τη χρήση ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 4712/01 ΝΤ/Β/86/654 ΕΔΡΑ : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 284,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.Ε. της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. (ΟΤΕSAT-Maritel)

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. (ΟΤΕSAT-Maritel) ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. (ΟΤΕSAT-Maritel) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.. 3-8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου 2009 30 Ιουνίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 163 171 21, Ν. ΣΜΥΡΝΗ - ΤΗΛ. 210 9379100 ΑΡ.Μ.Α.Ε. :12821/05/Β/86/1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 318/06/Β/86/28 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 312701000 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 ης Ιανουαρίου έως 30 ης Ιουνίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2013 έως 30 Ιουνίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 112604508000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 405401000 ΑΡ.Μ.Α.Ε 15417/006/B/87/0014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2015-30.06.2015 της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ

ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Α. Συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ Α.Ε.

ΚΟΡΡΕΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ Α.Ε. ΚΟΡΡΕΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα