ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 22ο 3-8/4/2011 Παρασκεσή 8/4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μελέηη εκηίμηζηρ κινδύνος ηηρ ςπεπσπέυζηρ συπών από ηο CME. Μειέηε γηα ηελ ππεξρξέσζε ησλ ρσξώλ από ην CME σελ. 1 Σηε δεκνζηεπζείζα κειέηε πνπ εθδίδεη ην Chicago Mercantile Exchange (CME) αλά ηεηξάκελν, επηκεηξάηαη κε ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκε- Δμειίμεηο ζηελ αγνξά παγσηνύ σελ.2 ηξηθέο κεζόδνπο θαη νηθνλνκηθά κνληέια πνπ ην ρξεκαηηζηήξην ηνπ Σηθάγν έρεη αλαπηύμεη, ε εθηίκεζε επέιεπζεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ, Αύμεζε πσιήζεσλ ησλ θαηεςπγκέλσλ εδεζκάησλ σελ. 3 γηα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ζε εηήζηα βάζε (ελ πξνθεηκέλσλ 1 Ηαλνπαξίνπ Γεθεκβξίνπ 2011), γηα ηα εθδηδόκελα νκόινγα αζθάιηζεο ρξένπο (sovereign CDS - Credit Default Swaps) ησλ ρσξώλ κε πςειό δεκόζην ρξένο. Δηδηθόηεξα ε κέζνδνο κέηξεζεο ηνπ θηλδύλνπ ζηεξίδεηαη ζε αλεμάξηεην νξγαληζκό απνηίκεζεο ησλ CDS πνπ ιακβάλεη ππόςε ηνπ ζηνηρεία πνπ ζπιιέγεη ην ίδην ην CME γηα παξαπάλσ από 35 δηαθνξεηηθέο εηαηξείεο πνπ δηαπξαγκαηεύνληαη CDS. Ο νξγαληζκόο απηόο νλνκάδεηαη CMA Datavision θαη είλαη ν κνλαδηθόο πνπ παξέρεη αλεμάξηεηε εθηίκεζε θαη πηζηνπνίεζε θαζεκεξηλώο γηα ηηο ηηκέο ησλ CDS. Σεκεηώλεηαη όηη ν ζπγθεθξηκέλνο νξγαληζκόο θαηαγξάθεη θαη εθηηκά 1400 δηαθνξεηηθά CDS θαη δείθηεο CDS. Δπίζεο ν CMA Datavision Bonds (όπσο είλαη ε εηαηξηθή νλνκαζία ηνπ) παξέρεη αλεμάξηεηε πιεξνθόξεζε γηα δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ νκόινγα είηε εηαηξεηώλ, είηε ηξαπεδώλ, είηε θξαηώλ. Σπκπεξηιακβάλεη δε ηνλ παξάγνληα ξεπζηόηεηαο θαη ζπζρεηηζκνύ ηεο πιεξνθόξεζεο πνπ αθνξά ηε δπλακηθή επελδύζεσλ θαη επηθηλδπλόηεηαο ησλ επαγγεικαηηθώλ επηρεηξεκαηηθώλ πξσηνβνπιηώλ θαη ην ελδερόκελν επέιεπζεο αύμεζεο ηεο αβεβαηόηεηνο. Όιεο νη ηηκέο ησλ CDS, εθηόο αλ ππάξρεη δηαθνξεηηθή έλδεημε, αθνξνύλ ην κέζν επίπεδν 5εηίαο θαη ζηεξίδνληαη ζηηο ηειηθέο ηηκέο θιεηζίκαηνο Λνλδίλνπ ηεο 31 εο Μαξηίνπ Οη ηηκέο πνπ ελίνηε είλαη ηζηνξηθά πςειά (record highs) ιακβάλνληαη ππόςε ζηε δηακόξθσζε ηνπ δείθηε ζπλ. ζει 4

2 σελ. 2 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ Εξελίξειρ ζηην αγοπά παγυηού Ζ εηαηξεία Unilever PLC εηζέξρεηαη κε δπλακηζκό ζηελ αγνξά παγσηνύ ζηηο ΖΠΑ, κε ηελ απόθαζή ηεο λα πξνσζήζεη ζηελ αγνξά ην πιένλ δεκνθηιέο πξντόλ ηεο, ηελ παγσηόγθνθξέηα magnum (ice cream bar), σζώληαο ηνλ αληαγσληζκό ζηα άθξα κε ηνπο δπν θπξίαξρνπο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν, ηελ Mars Inc (Dove bars) θαη ηελ Nestle SA (Haagen Dazs bars) ήδε λα εηνηκάδνπλ άκεζε απάληεζε ζηελ εμέιημε απηή. Παξόηη ε Unilever έρεη πξνσζήζεη ην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ από ην 1987 ζηελ Μ. Βξεηαλία, θαηαθηώληαο παγθνζκίσο ηελ πξώηε ζέζε ζηελ θαηεγνξία ησλ ιεγνκέλσλ frozen dairy snacks, κε 6.8% κεξίδην ηεο αγνξάο ην 2009, δελ είρε ππάξμεη θακία πξνζπάζεηα εηζόδνπ ζηελ ηεξάζηηα αγνξά παγσηνύ ησλ 9.3 δηο δνι. ησλ ΖΠΑ, πνπ είλαη θαη ε δηεζλώο πξώηε. Σήκεξα ζηελ αγνξά κνλαδηαίαο κεξίδαο παγσηνύ (single-portion dairy ice cream) ε Haagen-Dazs θαηέρεη ην 22.2% ηεο αγνξάο, ε Klondike 13.2%, ε Good Humor 7.3%, ε Drumstick 6.5% θαη ε Snickers 4.4%. Ζ Unilever έρεη εμαγνξάζεη ζηαδηαθά αξθεηέο εηαηξείεο παξαγσγήο παγσηνύ ζηηο ΖΠΑ, όπσο Ben & Jerry s, Popsicle, Good Humor θαη Breyers θαη ζπλνιηθά θαηαηάζζεηαη σο ν κεγαιύηεξνο παξαγσγόο παγσηνύ παγθνζκίσο. Σύκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο εηαηξείαο θαη αλαιπηώλ ηεο αγνξάο, ε είζνδνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντόληνο αλακέλεηαη λα δηπιαζηάζεη ην κέγεζνο ηεο αγνξάο, θαζώο εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ θαηλνηόκσλ πξντόλησλ. Οη θαηαλαισηέο πξνζαλαηνιίδνληαη ζε πξντόληα πςειήο αλαγλσξηζηκόηεηνο έλεθα όκσο ηεο δηαθνξνπνίεζήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ζπκβαηηθά. Μέρξη ζήκεξα ε ζπγθεθξηκέλε αγνξά ησλ super premium bars, θαηέρεη ην 4% ηεο αγνξάο παγσηνύ ησλ ΖΠΑ. Σε άιιεο αγνξέο πνπ εηζήιζε ην Magnum ε αγνξά απμήζεθε θαηά 10%, αιιά ζηηο ΖΠΑ έλεθα ηνπ ζεκαληηθά πςειόηεξνπ πνιιαπιαζηαζηή θαηαλάισζεο ηεο αγνξάο νη απμεηηθνί ξπζκνί πξνβιέπνληαη ξαγδαίνη. Τν ζπγθεθξηκέλν πξντόλ ζα πσιείηαη πξνο 2.59 δνι. (3.99 δνι. ζε ζπζθεπαζία ηξηώλ) θαη ζα ζεκαηνδνηήζεη ηελ είζνδν θαη άιισλ εηαηξεηώλ ζηνλ αληαγσληζκό, θαζώο κπνξεί ε Unilever λα πξνεηνηκαδόηαλ γηα 2,5 έηε γηα ηελ είζνδό ηεο ζηελ αγνξά, σζηόζν αξθεηνί ήδε παξαγσγνί βηνκεραληθνύ παγσηνύ, αιιά θαη άιινη παξαγσγνί γαιαθηνθνκηθώλ ήδε επηηαρύλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξνπζίαζε αληίζηνηρσλ πξντόλησλ. Μάιηζηα αθόκα θαη εηαηξείεο παξαγσγήο απνθιεηζηηθά ζνθνιαηνεηδώλ, ελδηαθέξνληαη γηα ηελ εμέιημε πξντόλησλ παγσηνύ κε βάζε ηηο παξαδνζηαθέο ζπληαγέο ηνπο. Oη εηζαγσγέο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν ήηαλ 7,8 εθ. δνι. ην 2009 θαη 5,162 εθ. δνι. ην 2010, κε πξώηε εμαγσγέα ρώξα πξνο ηηο ΖΠΑ ηελ Νέα Εειαλδία.

3 Σεύχος 22ο 3-8/4/2011 σελ. 3 Αύξηζη πυλήζευν ηυν καηετςγμένυν εδεζμάηυν. Ζ δεκνζίεπζε ησλ ζηνηρείσλ ζύκθσλα κε ηα νπνία ην 16% ησλ εδεζκάησλ πνπ παξαηίζεληαη θαηά ην δείπλν όζσλ ακεξηθαλώλ επηιέγνπλ λα παξακείλνπλ ζηελ νηθία ηνπο ζην ηέινο ηεο εκέξαο, δελ πξνθάιεζε έθπιεμε θαζώο ηόζν ε νηθνλνκηθή αλέρεηα όζν θαη ε δηαξθώο απμαλόκελε πνηθηιία ησλ λέσλ ηξνθίκσλ νδεγνύλ ζε αλάινγε ζπκπεξηθνξά. Σύκθσλα κε ηελ εηαηξεία εξεπλώλ αγνξάο NPD Group ην 1990 ην πνζνζηό απηό ήηαλ 9%. Δπηπξνζζέησο ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ίδηαο εηαηξείαο, ηα ππεξθαηαζηήκαηα δηαζέηνπλ δηπιάζην ρώξν ζε ζρέζε κε ην 1990 γηα ηελ πξνώζεζε ησλ θαηεςπγκέλσλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ εδεζκάησλ. Μάιηζηα ζην παξειζόλ ζπλεζίδνληαλ λα δηαηίζεηαη κνλάρα έλαο δηάδξνκνο ζηα ζνππεξ κάξθεη κε απηνύ ηνπ είδνπο ηα πξντόληα, ηώξα είλαη αξθεηνί θαη κάιηζηα επηκεξίδνληαη ζε αξθεηέο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ (αλά ζεξκίδεο, γηα ρνξηνθάγνπο, γηα θξεαηνθάγνπο, γηα δηαβεηηθνύο θ.α.). Ζ κεγάιε εμέιημε ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ, έρεη δώζεη ηε δπλαηόηεηα ζηηο εηαηξείεο λα αλαπηύμνπλ κηα κεγάιε πνηθηιία ηξνθίκσλ πνπ είλαη γλσζηά ζην επξύ θαηαλαισηηθό θνηλό, αιιά θαηαςύρνληαη ακέζσο κεηά ηελ παξαζθεπή ηνπο, δελ έρνπλ ζπληεξεηηθά θαη δηαηεξνύλ πςειή γεπζηηθή απόιαπζε. Ζ εηαηξεία Nestle, ε νπνία απαζρνιεί 1700 ππαιιήινπο ζην Chicago θαη ζπλνιηθά 2600 ζην Illinois, είλαη παγθνζκίσο αιιά θαη ζηηο ΖΠΑ ε κεγαιύηεξε εηαηξεία πξνζθνξάο πξνπαξαζθεπαζκέλσλ ηξνθίκσλ, κε κεξίδην αγνξάο 11.6% θαη αθνινπζνύλ ε ConAgra Foods 6.8%, ε Kraft 5.6%, ε General Mills 4.7%, ε Pinnacle Foods Group 4.6%, ε Schwan Food Co., ε Heinz 3.8% θαη ε Kellogg 2.8%. Ζ αγνξά ησλ θαηεςπγκέλσλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηξνθίκσλ ζηηο ΖΠΑ αλεξρόηαλ ην 2004 ζε 41 δηο δνι., ην 2010 ζε 56 δηο δνι. θαη νη εθηηκήζεηο γηα ην 2013 ζεσξνύλ βέβαην όηη ζα ππεξβεί ηα 65 δηο δνι. Δίλαη πξνθαλέο όηη ε νινέλα κεγαιύηεξε έιιεηςε ρξόλνπ, πνπ νδήγεζε ηα θαηαζηήκαηα εζηίαζεο ζηηο ΖΠΑ ζε πξσηνθαλή αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλνπ πξνθίι δηαηξνθήο παγθνζκίσο, έξρεηαη ηώξα λα εληάμεη σο βαζηθή ελαιιαθηηθή επηινγή ηα ζεκαληηθήο πνηνηηθήο αμίαο, ζε ζρέζε κε ηα πξντόληα ησλ ηαρπθαγείσλ (fast foods), θαηεςπγκέλα πξνθαηαζθεπαζκέλα ηξόθηκα. Σεκεηώλεηαη δε όηη θαη ηα πξντόληα θαηεςπγκέλεο δύκεο θαη ζθνιηάηαο (ζπαλαθόπηηα, ηπξόπηηα, ρνξηόπηηα) πνπ ήδε νκνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο δηαθηλνύλ ζηηο ΖΠΑ απμάλνπλ ζεκαληηθά ην κεξίδην αγνξάο πνπ θαηέρνπλ ζηηο πσιήζεηο ηξνθίκσλ. Οη πιεζσξηζηηθέο ηάζεηο ζηελ αγνξά ησλ ηξνθίκσλ ελ γέλεη θαη ε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ είλαη βέβαην όηη απνηεινύλ ζεκαληηθέο παξακέηξνπο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθή άλνδν θαη δηεύξπλζε ηνπ θιάδνπ, ν νπνίνο είδε απνηειεί έλαλ από ηνπο ξαγδαία αλαπηπζζόκελνπο ζηελ βαξία βηνκεραλία ησλ ηξνθίκσλ ζηηο ΖΠΑ.

4 σελ. 4 Σεύχος 22ο 3-8/4/2011 Γενικό Πποξενείο Σικάγο Γπαθείο Οικονομικών & Εμποπικών Υποθέζευν 211 E. Ontario, suite 505, Chicago, Τηλέθυνο : , fax : ζπλέρεηα από ζει. 1. εάλ έρνπλ απνηειέζεη ηηκέο θιεηζίκαηνο θαη όρη αλ θαηαγξάθεθαλ ελ κέζσ κηαο ζπλεδξηάζεσο δηαπξαγκάηεπζεο. Ο δείθηεο CPD (Cumulative probability of default) παξνπζηάδεη ηειηθώο ηελ πνζνζηηαία πηζαλόηεηα κηαο ρώξαο λα κελ κπνξεί λα α- ληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεώζεηο απνπιεξσκήο ηνπ ρξένπο ηεο. Αλαθνξηθά κε ηα ιεγόκελα sovereign CDS ν θίλδπλνο απηόο Το Γραθείο ΟΕΥ Σικάγο είναι ζηην διάθεζη ηων επιτειρήζεων ποσ επιθσμούν να αναζηηήζοσν ηην προώθηζη ηων προϊόνηων ηοσς ζηην πλέον ανηαγωνιζηική και σποζτόμενη αγορά. Παρακαλούμε να μας αποζηείλεηε αιηήμαηά και παραηηρήζεις ζας ζηην παραπάνω διεύθσνζη ηοσ Γραθείοσ. πεξηιακβάλεη ηελ πηζαλόηεηα αλαδηάξζξσζεο ηνπ ρξένπο. Σύκθσλα κε ηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ζηηο πξώηεο έμη ζέζεηο επηθηλδπλόηεηαο βάζε ηνπ δείθηε CPD κε εθηίκεζε 5εηίαο, παξακέλνπλ θαηά ζεηξά ε Διιάδα, ε Βελεδνπέια, ε Ηξιαλδία, ε Πνξηνγαιία, ε Αξγεληηλή θαη ε Οπθξαλία. Σηνλ ζρεηηθό πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ εκθαλίδνληαη θαη ηα ζρεηηθά πνζνζηά, πνπ γηα ηελ Διιάδα είλαη 57.7%. Ζ Φηιή κε 4.3% θαη ε Γεξκαλία κε 4% εκθαλίδνπλ ηα ρακειόηεξα πνζνζηά ζηνπο αληίπνδεο ηεο επηθίλδπλεο δώλεο. Σεκεηώλεηαη όηη ηηο θαιύηεξεο επηδόζεηο γηα απηό ην ηεηξάκελν είραλ ε Απζηξία (-40.1%), ε Οιιαλδία (-39.2%), ε Ηηαιία (-37.2%), ην Βέιγην (-36.4%) θαη ε Ηζπαλία (-33%), θαζώο κείσζαλ ηνλ δείθηε επηθηλδπλόηεηαο, όιεο ρώξεο ηεο Δ.Δ. παξόηη δηήιζαλ, ζύκθσλα κε ηελ έθζεζε, δπζρεξείο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο εληόο ηνπ Γηα ηελ Απζηξία ζεκεηώλεηαη όηη ε ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο νθείιεηαη ζηελ αύμεζε ησλ εμαγσγώλ ηεο πξνο ηε Γεξκαλία. Γηα ηελ Ηζπαλία ε έθζεζε αλαθέξεη όηη παξνκνίσο νη εμαγσγέο ηεο πξνο ηελ Γεξκαλία, ε επαλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ θξαηηθώλ ηξαπεδώλ θαη ε αγνξά νκνιόγσλ ηεο από ηελ Κίλα θαη ηελ Ηαπσλία επλόεζαλ ηελ ζεηηθή εμέιημε ηειηθώο ησλ ηηκώλ ησλ sovereign CDS. Τν Μπαρξέηλ, ε Σανπδηθή Αξαβία, ε Τπλεζία, ε Αίγππηνο θαη ε Ηαπσλία θαηαγξάθνληαη ζηελ έθζεζε σο νη ρώξεο πνπ ζεκείσζαλ ηελ κεγαιύηεξε επηδείλσζε ηνπ ζρεηηθνύ δείθηε CPD. Οη πνιηηηθέο εμειίμεηο πνπ επηζπλέβεζαλ ζηελ αξαβηθή ρεξζόλεζν θαη ζηελ Β. Αθξηθή, αιιά θαη ν ζεηζκόο ηεο Ηαπσλίαο είραλ επζεία επίδξαζε ζε απηήλ ηελ αξλεηηθή εμέιημε.

5 .Σπλνιηθά γηα ηελ Δπξώπε ε έθζεζε θαηαγξάθεη ηε δύζθνιε πνξεία ηεο Διιάδνο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο εληόο ηνπ 1 νπ ηεηξακήλνπ ηνπ 2011, αλαθέξνληαο όηη ηα κέηξα ιηηόηεηαο θαη ζπγθξάηεζεο ησλ δεκνζίσλ δαπαλώλ θαίλεηαη όηη δελ ηθαλνπνηνύλ ηηο αγνξέο θαη αλαδεηνύλ κεγαιύηεξε αζθάιεηα γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ εθδηδνκέλσλ νκνιόγσλ πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηνλ δείθηε CPD. Σην CME δηαξθώο πξνζηίζεληαη δηαθνξεηηθά ζπκβόιαηα δηαπξαγκάηεπζεο ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ επέιεπζε ή κε δηαθνξεηηθώλ θηλδύλσλ. Δπί παξαδείγκαηη κόιηο ρζεο αλαθνηλώζεθε ε έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ζπκβνιαίνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην ύςνο ηνπ πεηνύ ζηελ Πνιηηεία Kansas θαη ζηηο επηδξάζεηο ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή. Υπνγξακκίδεηαη ζρεηηθώο όηη ζην CME θαηά ηνλ κήλα Φεβξνπάξην 2010 νη ζπλαιιαγέο ζην Φξεκαηηζηήξην Αμηώλ θαη Δκπνξεπκαηηθώλ Σπλαιιαγώλ πνπ αθνξνύλ ηα ζπκβόιαηα αμηώλ ζεκείσζαλ ηελ πςειόηεξε επίδνζή ηνπο από ηόηε πνπ εληάρζεθαλ ζε δηαδηθαζία δεκόζηαο δηαπξαγκάηεπζεο. Ο κέζνο όξνο εκεξήζηαο δηαπξαγκάηεπζεο έθηαζε ηα 121 δηο δνι. κε κέζν όξν ζπκβνιαίσλ Πξόθεηηαη γηα άλνδν 82% ζε ζρέζε κε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ Ο δε εκεξήζηνο κέζνο όξνο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηα ζπκβόιαηα futures θαη options πνπ αθνξνύζαλ ηελ ηζνηηκία επξώ-δνι. ήηαλ 62 δηο. δνι. κε ζπκβόιαηα εκεξεζίσο. Τν πνζνζηό αύμεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ Ηαλνπάξην 2009 ήηαλ 75% θαη ζε ζρέζε κε ηνλ Γεθέκβξην 2009 ήηαλ 15.9%. Έθηνηε ν κέζνο όξνο δηαπξαγκάηεπζεο δελ έρεη κεηαβιεζεί ζεκαληηθά.

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΡΜΖΝΔΤΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΑ ΣΟΤ TAYLOR ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΠΗΣΟΚΗΩΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Ζ ΔΡΜΖΝΔΤΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΑ ΣΟΤ TAYLOR ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΠΗΣΟΚΗΩΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Δλληνικό ηαηιζηικό Ηνζηιηούηο Πξαθηηθά 15 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ ηαηηζηηθήο(2002) Ζ ΔΡΜΖΝΔΤΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΑ ΣΟΤ TAYLOR ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΠΗΣΟΚΗΩΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Εαταρίας Μπραγοσδάκης,MSc.,Τπ.Γιδάκηορας,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Marketing Research Communication Η αγορά τοσ ψωμιού Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Παροσσίαση Έρεσνας Λ. Κηυισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax.: 211-120 2929 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Η Διιάδα είλαη ρώξα δηέιεπζεο θαη πξννξηζκνύ γπλαηθώλ θαη παηδηώλ, ζπκάησλ εκπνξίαο γηα ζεμoπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη παηδηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού ηηρ Θεοθίληρ Μηλαθιανάκη Παξαδνζηαθά κεηαμύ Διιάδνο θαη αξαβηθώλ ρσξώλ επηθξαηεί έλα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν θιίκα θηιίαο, νπνύ νη δύν πιεπξέο ππνζηεξίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ 2011 ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ Η Δηαηξεία καο, πξσηνπνξώληαο ζε ζέκαηα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηε κνλαδηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ . ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΕΛΛΑΔΟ - ΟΜΕ ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Πποοπτικέρ για τιρ Ελληνικέρ Εξαγωγέρ Μαπμάπος Παροσζίαζη: Εσάγγελος Χαϊδάς, αρτιηέκηων, ηέως πρόεδρος ηης ΟΣΜΕ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΑΠΟΣΗΜΖΖ & ΜΔΣΡΖΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΑΗΡΔΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΤΓΔΝΗΑ Ε. ΛΟΛΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΑΠΟΣΗΜΖΖ & ΜΔΣΡΖΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΑΗΡΔΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΤΓΔΝΗΑ Ε. ΛΟΛΑ 1 Σχεδίαση και Υλοποίηση Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Δικαιωμάτων Προαίρεσης ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, γίλεηαη εβδνκαδηαία αλαθεθαιαίσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ. Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ. Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ & ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΟΜΑΓΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ ΚΔΡΔΝΔ ΜΑΪΟ 2010 ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ ζαιάζζηα νξηνζέηεζε κεηαμύ ηεο Γνπηλέα-Μπηζζάνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949.

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Γεκήηξεο Κ. Απνζηνιόπνπινο Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Ειζαγφγή Πξηλ αθόκε ηειεηώζεη ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη κε αλακελόκελε ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, νη

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα