Γαμήλιες ζηραηηγικές, πνεσμαηικά δίκησα, κοινωνικές ηασηόηηηες και πολιηική ζηην Κρήηη καηά ηη βενεηική περίοδο (14ος-17ος αι.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γαμήλιες ζηραηηγικές, πνεσμαηικά δίκησα, κοινωνικές ηασηόηηηες και πολιηική ζηην Κρήηη καηά ηη βενεηική περίοδο (14ος-17ος αι."

Transcript

1 Γαμήλιες ζηραηηγικές, πνεσμαηικά δίκησα, κοινωνικές ηασηόηηηες και πολιηική ζηην Κρήηη καηά ηη βενεηική περίοδο (14ος-17ος αι.) Διέλε Σζνπξαπά Η παξνύζα κειέηε εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο ηζηνξίαο ηεο νηθνγέλεηαο θαηά ηελ πξώηκε λεώηεξε πεξίνδν θαη απνηειεί κηα πξώηε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ησλ γακήιησλ ζηξαηεγηθώλ θαη ηνπ κεραληζκνύ ζπγθξόηεζεο ησλ θνηλσληθώλ θαη πνιηηηθώλ ηαπηνηήησλ ζην ηδηαίηεξν ρώξν ηεο βελεηηθήο Κξήηεο. Η ηζηνξία ηεο νηθνγέλεηαο ζηνλ επξσπατθό ρώξν θαηά ηα λεώηεξα ρξόληα έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν ζπζηεκαηηθήο έξεπλαο θαη αλαγλσξίδεηαη σο θύξην εξεπλεηηθό πεδίν ζηηο αλαδεηήζεηο ησλ ηζηνξηθώλ γηα ηε ζύιιεςε, αλάιπζε θαη θαηαλόεζε ησλ κεραληζκώλ ζπγθξόηεζεο, ιεηηνπξγίαο θαη αλαπαξαγσγήο ησλ ηζηνξηθώλ θνηλσληώλ. 1 Δηδηθόηεξα γηα ηε Βελεηία, ηε Μεηξόπνιε ηνπ βελεηηθνύ θξάηνπο, ε βηβιηνγξαθία γηα ηελ θνηλσληθή ηζηνξία θαη ηελ ηζηνξία ηεο νηθνγέλεηαο έρεη εκπινπηηζηεί ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία, κε κειέηεο πνπ αλέδεημαλ λέα επηζηεκνληθά πεδία, όπσο νη θνηλσληθέο ηαπηόηεηεο, ε θαζεκεξηλόηεηα, ην θύιν, ε παηδηθή ειηθία, νη νηθηαθέο θαη ζπγγελεηαθέο δνκέο, νη γακήιηεο πξαθηηθέο, ν ζάλαηνο θαη νη ζηξαηεγηθέο θιεξνδνζίαο. 2 Γηα ηηο ειιεληθέο πεξηνρέο πνπ αλήθαλ ζην βελεηηθό θξάηνο νη ζρεηηθέο κειέηεο είλαη ιηγνζηέο, ελώ γηα ηελ Κξήηε πεξηνξίδνληαη ζηελ πξώηκε βελεηηθή πεξίνδν. 3 Η κειέηε απηή επηρεηξεί λα ζπκβάιιεη ζηε δηεξεύλεζε ησλ λέσλ απηώλ πεδίσλ κέζα από ην παξάδεηγκα ηνπ γεσγξαθηθνύ ρώξνπ ηεο δπηηθήο Κξήηεο θαη εηδηθόηεξα ηνπ δηακεξίζκαηνο ησλ Υαλίσλ, πνπ απνηειεί θαη ην ζέκα ηεο ππό εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κνπ. Θα γίλνπλ, όκσο, ζπκπιεξσκαηηθέο επηκέξνπο αλαθνξέο ζε παξάιιεια παξαδείγκαηα από ηα άιια δπν αζηηθά θέληξα ηνπ λεζηνύ, ην Υάλδαθα θαη ην Ρέζπκλν, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ζπγθξηηηθά κηα ζπλνιηθόηεξε εηθόλα ησλ δνκώλ ηνπ θξεηηθνύ θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο. *Η κειέηε ρξεκαηνδνηήζεθε από ην Δζληθό ηξαηεγηθό Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ), ζην πιαίζην ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», θαηεγνξία πξάμεο «Ηράκλειηος ΙΙ - Δλίζρπζε ηνπ αλζξώπηλνπ εξεπλεηηθνύ δπλακηθνύ κέζσ ηεο πινπνίεζεο δηδαθηνξηθήο έξεπλαο», πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν. 1 Γεληθά γηα ηελ ηζηνξία ηεο νηθνγέλεηαο ζηνλ επξσπατθό ρώξν βι. J. Goody, The European Family. A Historico- Anthropological Essay, Oxford Βι. ελδεηθηηθά St. Chojnacki, Women and men in Renaissance Venice: Twelve essays on patrician society, Baltimore, London Βι. ζρεηηθά Sally McKee, Uncommon Dominion. Venetian Crete and the myth of ethnic purity, Philadelphia 2000,

2 Η Κξήηε απνηέιεζε ηκήκα ηεο βελεηηθήο επηθξάηεηαο από ην 1204 σο ην 1669, όηαλ θαη πέξαζε ζηελ νζσκαληθή θπξηαξρία. 4 Η ζέζε ηεο Κξήηεο ζην ζηαπξνδξόκη ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ ηεο πξνζέδσζε βαζκηαία θπξίαξρν ξόιν ζηελ πξνζπάζεηα πξνώζεζεο ησλ εκπνξηθώλ θαη πνιηηηθώλ θπξίσο ζρεδίσλ ηεο βελεηηθήο Πνιηηείαο θαη αλάδεημεο ηεο δπλακηθήο παξνπζίαο ηεο ζηα επξύηεξα δξώκελα ζην ρώξν απηό. Η κειέηε ζα επηθεληξσζεί ζηε δηεξεύλεζε ησλ δηεξγαζηώλ πνπ ζπληειέζηεθαλ ζην θξεηηθό θνηλσληθό πεδίν θαηά ηε βελεηηθή πεξίνδν θαη νδήγεζαλ ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό ησλ λνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ζηε δηακόξθσζε ηεο ηδηαίηεξεο θπζηνγλσκίαο ησλ βελεηώλ επγελώλ ηνπ λεζηνύ. Δηδηθόηεξα ζα αλαδεηεζνύλ νη όξνη ζπγθξόηεζεο ησλ θνηλσληθώλ ηαπηνηήησλ ζην ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθό, ζξεζθεπηηθό, εζλνηηθό θαη πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ ηεο Κξήηεο. Θα επηρεηξεζεί ε εμέηαζε ησλ κεραληζκώλ πνπ επέβαιιαλ ζηνπο βελεηνύο επγελείο ηεο θηήζεο ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο ηόζν ζην επίπεδν ηεο αηνκηθήο όζν θαη ηεο νηθνγελεηαθήο δξάζεο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνύλ ζηα θξηηήξηα πνπ ππαγόξεπε ε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ηαπηόηεηα ηνπ βελεηνύ παηξηθίνπ, ζπκβάιινληαο ζηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο δηαθπβέξλεζεο ηεο θηήζεο θαη ζηε δηαηώληζε ηνπ βελεηηθνύ θνηλσληθνύ ζπζηήκαηνο. Η δηεθδίθεζε ηνπ status ηνπ βελεηνύ παηξηθίνπ θαη ε θαηνρύξσζε ηεο βελεηηθήο ηαπηόηεηαο από ηνπο Βελεηνύο πνπ θαηνηθνύζαλ ζηελ Κξήηε κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απόδεημεο ηεο επγέλεηαο (prova di nobiltà), πνπ πξνβιεπόηαλ γηα ηνπο επγελείο ηεο Μεηξόπνιεο, ήηαλ θαίξηαο ζεκαζίαο γηα απηνύο ζπλεπαγόηαλ ηελ αλαγλώξηζε πνιηηηθώλ, θνηλσληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ πξνλνκίσλ θαη, θπξίσο ηε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζηελ άζθεζε ηεο ηνπηθήο εμνπζίαο. 5 Σν ίδην ην βελεηηθό θξάηνο ελέθξηλε ηελ πιεηνςεθία ησλ αηηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαλ από ηνπο βελεηνύο επγελείο ηεο Κξήηεο γηα εηζαγσγή ζην Μεγάιν πκβνύιην ηεο Μεηξόπνιεο, θαηαδεηθλύνληαο ζαθώο ηελ πξόζεζή ηνπ λα δηαζθαιίζεη ηε δηαηήξεζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ βελεηνύ παηξηθίνπ θαη γηα ηνπο βελεηνύο επγελείο ηνπ λεζηνύ. Αληηκεησπίδνληαο ηελ ηαρύηαηε επέθηαζε ηνπ νζσκαληθνύ θξάηνπο θαηά ην 15ν αη. ε Γαιελνηάηε επηρεηξνύζε λα θξαηήζεη ηηο επηθίλδπλα ιεπηέο ηζνξξνπίεο ζην αλαηνιηθό ζύλνξν ηεο επηθξάηεηάο ηεο. ην πιαίζην απηό, επηζπκνύζε λα δηαηεξήζεη κηα πηζηή θαη αθνζησκέλε αλώηεξε ηάμε ζηελ Κξήηε. Με ηνλ ηξόπν απηό, ζπλερίδνληαο, δειαδή, λα αλαγλσξίδεη ζηνπο Βελεηνύο ηνπ λεζηνύ ην θαζεζηώο ηνπ βελεηνύ παηξηθίνπ, παγίσλε δεζκνύο πίζηεο θαη ζπληαύηηζε ζηελ πνξεία Μεηξόπνιεο θαη θηήζεο. 4 Γεληθά γηα ηελ ηζηνξία ηεο Κξήηεο θαηά ηε βελεηηθή πεξίνδν βι. Αλαζηαζία Παπαδία-Λάια, Ο θεζμόρ ηων αζηικών κοινοηήηων ζηο ελληνικό σώπο καηά ηην πεπίοδο ηηρ βενεηοκπαηίαρ (13ορ-18ορ αι.). Μια ζςνθεηική πποζέγγιζη, Βελεηία 2004, 52-54, (γηα ηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε), όπνπ θαη ε πξνεγνύκελε βηβιηνγξαθία. 5 Παπαδία-Λάια, Ο θεζμόρ ηων αζηικών κοινοηήηων, 71: ύκθσλα κε απόθαζε ηνπ 1356 ηεο βελεηηθήο πγθιήηνπ ηα κέιε ηνπ Μείδνλνο πκβνπιίνπ, βελεηνί επγελείο-θενπδάξρεο ηνπ λεζηνύ λα ππνβάιινληαη ζηε δηαδηθαζία απόδεημεο ηεο επγέλεηαο ελώπηνλ ηνπ δηθαζηηθνύ νξγάλνπ ησλ Avogadori di Comun ηεο Βελεηίαο, ζηε βάζε ηνπ πξνηύπνπ πνπ ίζρπε γηα ηνπο βελεηνύο επγελείο ηεο Μεηξόπνιεο. 2

3 ηα θξηηήξηα 6 Από ηελ άιιε πιεπξά, νη βελεηνί επγελείο ηνπ λεζηνύ, αληαπνθξηλόκελνη ζηνπο όξνπο θαη πνπ επέβαιιε ε δηαδηθαζία απόδεημεο ηεο επγέλεηαο, ππνρξεώλνληαλ λα πξνζθνκίζνπλ έλα ζύλνιν εγγξάθσλ, δηαζεθώλ, δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ θαη γελεαινγηώλ πνπ παξείραλ ηελ αλαγθαία λνκηθή θαηνρύξσζε ζηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο θαη αλαγλώξηζεο ηεο θνηλσληθήο ηνπο ηαπηόηεηαο. Σα ζηνηρεία απηά επηηξέπνπλ ηελ αλάγλσζε ελόο ζύλζεηνπ θνηλσληθνύ θαη πνιηηηθνύ νξγαληζκνύ κε αξηζηνθξαηηθέο δνκέο θαη θπξίαξρν θιεξνλνκηθό ραξαθηήξα. Οη κεραληζκνί πνπ θηλεηνπνηνύληαλ έζεηαλ ζην θέληξν ηελ νηθνγέλεηα 7 σο ζεζκηθή κνλάδα πνπ δηαζθάιηδε ηε κεηαβίβαζε ηνπ θνηλσληθνύ θαζεζηώηνο ζηνπο άξξελεο απνγόλνπο ησλ επγελώλ θαη εγγπνύληαλ ηε ζπλέρεηα θαη ηε ζπλνρή ηνπ αλώηεξνπ θνηλσληθνύ ζηξώκαηνο, ηελ νκαιή άζθεζε ηεο ηνπηθήο εμνπζίαο κέζσ ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηνπηθώλ πνιηηηθώλ ζσκάησλ, θαη ηειηθά ηε δηαηώληζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Δλδεηθηηθή ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ησλ ζηόρσλ ζην θνηλσληθνπνιηηηθό πεδίν, αιιά θαη ησλ νηθνγελεηαθώλ δηεξγαζηώλ θαη ησλ γακήιησλ επηινγώλ πνπ απαληνύζαλ ζηνπο ζηόρνπο απηνύο είλαη ε πεξίπησζε ηεο νηθνγέλεηαο ησλ βελεηώλ επγελώλ Premarin κε ζπλερή παξνπζία ζηελ πόιε ησλ Υαλίσλ ήδε από ην 14ναη. θαη ώο ην ηέινο ηεο βελεηηθήο θπξηαξρίαο. 8 Η πξώηε επηβεβαησκέλε κλεία ηεο νηθνγέλεηαο ζηα Υαληά ζπλδέεηαη κε ηελ «απνζηαζία ηνπ Αγίνπ Σίηνπ» ( ). 9 πλνπηηθά νη ηζρπξέο δπλακηθέο πνπ αλαπηύρζεθαλ αλάκεζα ζηελ Μεηξόπνιε θαη ηελ θηήζε θαηά ηνπο δπν πξώηνπο αηώλεο ηεο βελεηηθήο παξνπζίαο, είραλ νδεγήζεη ζε αληηπαξαζέζεηο. Έηζη, ζηα 1363, βελεηνί θενπδάξρεο ηεο Κξήηεο, κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηνπ ειιεληθήο θαηαγσγήο νξζόδνμνπ πιεζπζκνύ ηνπ αλώηεξνπ νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζηξώκαηνο, 6 Παπαδία-Λάια, Ο θεζμόρ ηων αζηικών κοινοηήηων, 80-84: Καηά ην 16ν αηώλα ε δηαδηθαζία απόδεημεο ηεο επγέλεηαο είρε παγησζεί. Χο βαζηθά θξηηήξηα αλαγλσξίδνληαλ ε πξνέιεπζε από λόκηκν γάκν, κε βάζε ηα επίζεκα βηβιία ηεο θαγθειαξίαο ηεο θάζε πόιεο θαη ησλ εθθιεζηαζηηθώλ Αξρώλ, θαζώο θαη αμηόπηζησλ καξηπξηώλ, ε κε άζθεζε ρεηξσλαθηηθνύ επαγγέικαηνο από ηνλ ππνςήθην ηνλ παηέξα θαη ηνλ παππνύ ηνπ, ε κόληκε δηακνλή ζηελ πόιε, ν αζηηθόο ηξόπνο δσήο θαη άηππα ν πινύηνο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε κόξθσζε ην ιαηηληθό δόγκα απνηεινύζε βαξύλνλ ζηνηρείν θύξνπο, σζηόζν, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ ύζηεξε βελεηηθή πεξίνδν, ε κεηαζηξνθή ησλ βελεηώλ επγελώλ ζηελ Οξζνδνμία δε ζπλεπαγόηαλ αλαγθαζηηθά ηελ έθπησζε από ην θνηλσληθό ηνπο θαζεζηώο. 7 Παπαδία-Λάια, ό.π., Γηα ηνλ νίθν ησλ βελεηώλ επγελώλ Premarin ησλ Υαλίσλ ε πξώηε, αλ θαη επηζθαιήο αλαθνξά, ηνπνζεηείηαη κεηά ην 1252, βι. D. Jacoby, La colonisation militaire vénitienne de la Crète au XIII siècle, Le partage du monde: echanges et colonisation dans la Méditerranée médiévale, Michel Balard-Alain Ducellier (ed.), Paris 1998, Σειεπηαίεο κλείεο γηα ηελ παξνπζία ηνπο ζηα Υαληά γίλνληαη ζηελ απνγξαθή ηνπ 1644, Μαλνύζνο Ι. Μαλνύζαθαο, «Η παξά Trivan απνγξαθή ηεο Κξήηεο (1644) θαη ν δήζελ θαηάινγνο ησλ θξεηηθώλ νίθσλ Κέξθπξαο», Κπηηικά Χπονικά 3 (1949), 45. Δπίζεο, αλαθέξεηαη όηη ζηα 1645 ν Giacomo Premarin ηνπ Angelo ζπκκεηείρε ζηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ Υαλίσλ, επηθεθαιήο ζώκαηνο 500 ζηξαηησηώλ, ζην Castel Bicorno (Καζηέιιν ηνπ Απνθόξσλα Υαλίσλ), Samuele Romanin, Storia documentata di Venezia, v. 7, Venezia 1858, 360. Σέινο, ζηα 1648 επηζεκαίλεηαη απόθαζε ηεο βελεηηθήο πγθιήηνπ ζρεηηθή κε ηνπο Bernardin, Renier θαη Anzolo Premarin ηνπ Andrea (βι. Πίνακα 1), Archivio di Stato di Venezia (ζην εμήο A.S.V.), Avogaria di Comun (ζην εμήο A.C.), Processi di nobiltà, ζ. 60, θάθ. (Premarin), ππνθάθ. αξ. 4, θ. 3 r. 9 ρεηηθά κε ηελ «απνζηαζία ηνπ Αγίνπ Σίηνπ» βι. Sally McKee, The Revolt of St. Tito in Fourteenth-Century Venetian Crete: A Reassessment, Mediterranean Historical Review 9/2 (1994),

4 κε ηνπο νπνίνπο ηαπηίζηεθαλ ηδενινγηθά, αληηδξώληαο ζηελ επηβνιή ελόο λένπ θόξνπ, ζηξάθεθαλ ελάληηα ζην βελεηηθό θξάηνο, θπιαθίδνληαο ηνπο βελεηνύο αμησκαηνύρνπο, θαη θήξπμαλ ηελ αλεμαξηεζία ηεο Κξήηεο από ηε Βελεηία, πςώλνληαο ηεο ζεκαία ηνπ Αγίνπ Σίηνπ ζην δνπθηθό παιάηη ζην Υάλδαθα. Η θίλεζε απηή, πέξαλ ησλ νηθνλνκηθώλ παξακέηξσλ, αλέδεημε θαη ηνλ αληαγσληζκό κεηαμύ ησλ επγελώλ θενπδαξρώλ, αιιά θαη ηελ ζύγθξνπζε ππαίζξνπ θαη αζηηθνύ ρώξνπ, όπσο θαη ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ. Η θαηάιεμε ηεο θίλεζεο απηήο ζήκαηλε όηη ηα βελεηηθά ηδαληθά πνπ ζπγθξνηνύζαλ ηελ ηαπηόηεηα ηεο πηζηήο ζηε Γαιελνηάηε βελεηηθήο elite ηνπ λεζηνύ θαηέξξεπζαλ, θαζώο νη βελεηνί επγελείο ηεο Κξήηεο αληηκεησπίδνληαλ πηα ην ιηγόηεξν κε θαρππνςία από ηε Μεηξόπνιε. Έηζη ε θίλεζε ηνπ Αγίνπ Σίηνπ, ζπλεπέθεξε ηελ έλαξμε κηαο δηαδηθαζίαο επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ησλ όξσλ ζπγθξόηεζεο ηεο ηαπηόηεηαο ησλ βελεηώλ επγελώλ ηεο Κξήηεο ζην πιαίζην απηό απνθηνύζαλ πηα λέα ραξαθηεξηζηηθά σο κέιε ηνπ βελεηηθνύ θνηλσληθνύ νξγαληζκνύ πνπ, όκσο, είραλ δηαξξήμεη ηνπο δεζκνύο ή απνκαθξπλζεί από ηε βελεηηθή ηαπηόηεηα, κε ην πεξηερόκελν κε ην νπνίν γηλόηαλ σο ηόηε αληηιεπηή κέζα ζην πεξηβάιινλ θαη ηα ηδαληθά ηνπ κεηξνπνιηηηθνύ θέληξνπ. Παξάιιεια, αλαθάιππηαλ έλα γόληκν πεδίν ζπλάληεζεο θαη ηδενινγηθήο ηαύηηζεο κε ην ειιελνξζόδνμν ζηνηρείν, πνπ ζα γίλεη πην έληνλν ζηνπο επόκελνπο αηώλεο, αλαδεηθλύνληαο ηελ θξεηηθή ηαπηόηεηα 10 ζε ηζρπξό ζηνηρείν πξνζδηνξηζκνύ ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο άξρνπζαο ηάμεο ηνπ λεζηνύ. Πξώηνο, ινηπόλ, ζηνλ θαηάινγν ησλ θαηεγνξνπκέλσλ πνπ έζηεηιαλ νη βελεηηθέο Αξρέο ηεο Κξήηεο ζηε Βελεηία γηα λα δηθαζηνύλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ επαλαζηαηηθή απηή θίλεζε εκθαληδόηαλ ν Paladino Premarin. 11 ηα ηέιε ηνπ 14νπ αη., ν βελεηόο θενπδάξρεο Renier Premarin θαηείρε θένπδν 12 κεγέζνπο κηαο serventaria ζηελ πεξηνρή Γεξάθη ηνπ δηακεξίζκαηνο ησλ Υαλίσλ, ηελ νπνία πώιεζε έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ ππεξπύξσλ ζην Micheleto da Milano θάηνηθν Υαλίσλ. Σν πνζό πώιεζεο θαηαδεηθλύεη ηε ζεκαληηθή αμία ηνπ αθηλήηνπ, θαζώο είλαη από ηα πςειόηεξα πνπ θαηαγξάθεθαλ θαηά ηε κεηαβίβαζε αλάινγνπ κεγέζνπο θενύδνπ ζηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ 14νπ αη.. Σν αθίλεην είρε δνζεί ζην Renier Premarin σο πξνίθα ζην γάκν ηνπ. ηελ πξάμε 13 κεηαβίβαζεο δελ αλαθέξεηαη ην όλνκα ηεο ζπδύγνπ. Χζηόζν, δίλεηαη έκθαζε ζηελ θαηαγσγή ηεο από ηελ ίδηα ηελ πόιε ηεο Βελεηίαο, θαηαδεηθλύνληαο ηε ζεκαζία ηεο ππελζύκηζεο ηεο ζύλδεζεο ησλ Βελεηώλ ηεο Κξήηεο κε ηε Μεηξόπνιε θαη κέζσ νηθνγελεηαθώλ δεζκώλ. Απέθηεζαλ ηέζζεξηο γηνπο. Ο Renier Premarin θαηαηαζζόηαλ ζηνπο θησρνύο επγελείο ησλ Υαλίσλ, γηα ην ιόγν απηό ζηα McKee, Uncommon Dominion, McKee, ό.π., 164. Δπηζεκαίλεηαη, σζηόζν, όηη ν Paladino Premarin δελ θαηαγόηαλ από νηθνγέλεηα βελεηώλ επγελώλ ηεο Μεηξόπνιεο. 12 ρεηηθά κε ηα θένπδα ησλ Υαλίσλ ζην 14ν αη. βι. Υ. Γάζπαξεο, Catastici feudorum Crete. Catasticum Chanee , EIE/IBE-Πεγέο 9, Αζήλα 2008, Γάζπαξεο, Catastici feudorum, πξάμε αξ. 439 (11 Γεθεκβξίνπ 1396),

5 απνθαζίζηεθε λα δηνξηζηεί per gratia γηα δπν ρξόληα ζην αμίσκα ηνπ castellano ή ζε θάπνην άιιν ζηε δηνίθεζε ηεο Κξήηεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπληεξήζεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. 14 ηα 1399, ελώ ν Renier είρε απνβηώζεη, ν γηνο ηνπ Antonio δηνξίζηεθε per gratia ζηελ θαζηειιαλία ηνπ Απνθόξσλα (Castel Bicorno) 15, αμίσκα πνπ ηνπ δόζεθε πξνθεηκέλνπ λα μεθύγεη από ηελ αλέρεηα ζηε ζέζε απηή ηνλ δηαδέρζεθε 17 κήλεο αξγόηεξα ν αδειθόο ηνπ Andrea. 16 ηα 1417 ν Antonio απεζηάιε ζηε Βελεηία από ηε δηνίθεζε ηεο Κξήηεο σο avogador, πξνθεηκέλνπ λα κεηαθέξεη ηε δηθνγξαθία θαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ κεηά από ηε δηεξεύλεζε ησλ θαηεγνξηώλ ελαληίνλ ηνπ πξώελ ξέθηνξα Υαλίσλ Pietro Diedo (1413). 17 Η πξώηε αίηεζε γηα ηελ απόδεημε ηεο επγέλεηαο από κέινο ηεο νηθνγέλεηαο Premarin, πνπ έρεη εληνπηζηεί, ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ζηα Πξόθεηηαη γηα ηνλ Angelo Premarin ηνπ Renier, ν νπνίνο ζε ειηθία 44 εηώλ απεπζύλζεθε ζηνπο Avogadori di Comun πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ην θνηλσληθό ηνπ θαζεζηώο. 18 Σα έγγξαθα πνπ θαηέζεζε πξνζθέξνπλ γελεαινγηθέο πιεξνθνξίεο πνπ θηάλνπλ ζηηο αξρέο ηνπ 15νπ αη., ώο ηνλ πξναλαθεξζέληα Andrea Premarin ηνπ Renier (βλ. Πίνακα 1). Η πξνζπάζεηα γηα ηελ θαηαζθεπή θαη αλαθαηαζθεπή γελεαινγηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ θαηαδεηθλύεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε κλήκε, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ γελεαινγία θαη ηελ θαηαγσγή, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνύο. Η ρξήζε ηεο γελεαινγίαο κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ζην πιαίζην ηεο δηεθδίθεζεο ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθνύ θαη πνιηηηθνύ status απνηεινύζε θνηλή πξαθηηθή ζην βελεηηθό ζύζηεκα. 19 Τπό ηνπο όξνπο απηνύο νη ζπιινγηθέο δεκόζηεο θαηαγξαθέο ηεο νηθνγελεηαθήο ηζηνξίαο ησλ παηξηθίσλ ηεο Βελεηίαο ππνδεηθλύνπλ θαη ηε κέζνδν κειέηεο ηεο θαηαζθεπήο ηεο γελεαινγηθήο ηζηνξίαο ηεο βελεηηθήο elite ζηε γεσγξαθηθή θαη θνηλσληθή πεξηθέξεηα ηνπ βελεηηθνύ θξάηνπο, ελ πξνθεηκέλσ ζηελ Κξήηε θαη ηεο δηακόξθσζεο κηαο πνιηηηθήο ηαπηόηεηαο, κε αθεηεξία θαη θέληξν ηε Βελεηία, θαη ηελ πηνζέηεζή ηεο από ηελ elite κηαο πεξηθέξεηαο εληόο ηεο βελεηηθήο επηθξάηεηαο. O Angelo επηθαινύληαλ ην θνηλσληθό θαζεζηώο ηνπ πξνπάππνπ ηνπ, Cristoforo ηνπ Angelo, θαηόρνπ ηεο βελεηηθήο επγέλεηαο, ηελ νπνία θαη είρε απνδείμεη ζηα 1468 ζε ειηθία 25 εηώλ ζύκθσλα ηνπο λόκνπο. Δπηπιένλ, αλαθεξόηαλ όηη είρε λπκθεπζεί ηελ, επίζεο, επγεληθήο θαηαγσγήο Margarita da Moron από ηα Υαληά. 20 ηελ αθήγεζε ηεο νηθνγελεηαθήο ηζηνξίαο αθνινπζνύζε ν παππνύο ηνπ, Angelo ηνπ Cristoforo. ύκθσλα κε ην λόκν, γηα λα πεηύρεη θάπνηνο εηζαγσγή ζην Μεγάιν πκβνύιην έπξεπε απνδεδεηγκέλα ν παηέξαο θαη ν παππνύο ηνπ λα έρνπλ πεξάζεη κε 14 D. E. Queller, Il patriziato veneziano. La realtà contro il mito, Roma 1987, ρεηηθά κε ηα θάζηξα θαη ηνπο θαζηειιάλνπο ησλ Υαλίσλ βι. Γάζπαξεο, Catastici feudorum, Queller, ό.π., Monique O Connell, Men of Empire. Power and negotiation in Venice s Maritime State, Baltimore 2009, A.S.V., A.C., Processi di nobiltà, ζ. 60, θάθ. (Premarin), ππνθάθ. αξ 1, θ. 1 r. 19 J. Grubb, Memory and Identity: Why Venetians didn t keep Ricordanze, Renaissance Studies 8 (1994), A.S.V., A.C., Processi di nobiltà, ζ. 60, θάθ. (Premarin), ππνθάθ. αξ 1, θθ. 7 r, 8 r. 5

6 επηηπρία ηε δηαδηθαζία απόδεημεο ηεο επγέλεηαο θαη λα είλαη κέιε ηνπ πκβνπιίνπ, ελώ ε πξνέιεπζε από λόκηκν γάκν θαη ε επγεληθή θαηαγσγή ηεο κεηέξαο θαη ηεο γηαγηάο ηνπ ππνςεθίνπ ήηαλ ζεζκηθά επηβεβιεκέλε πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε θαζαξόηεηα ηεο επγέλεηαο. Πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ όηη πιεξνύζαλ ηα δπν ηειεπηαία θξηηήξηα νη βελεηνί επγελείο ηεο Κξήηεο πξνζθόκηδαλ ηηο θαηαζέζεηο ηεζζάξσλ ζπλήζσο καξηύξσλ πνπ πηζηνπνηνύζαλ ηελ θαιή θήκε ηεο κεηέξαο ηνπ ππνςεθίνπ, ηε λνκηκόηεηα ηνπ γάκνπ ησλ γνλέσλ ηνπ θαη ηε γέλλεζή ηνπ ζην πιαίζην απηνύ. Οη καξηπξίεο απηέο επηηξέπνπλ ηελ αλαζύζηαζε ηνπ θνηλσληθνύ δηθηύνπ, απνθαιύπηνληαο ηηο θνηλσληθέο ζπλδέζεηο πνπ δηακνξθώλνληαλ εληόο ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ ησλ Υαλίσλ, αιιά θαη κεηαμύ ησλ πεξηθεξεηώλ ηνπ λεζηνύ θαη επξύηεξα ώο ηε Μεηξόπνιε. ην πιαίζην απηό ν παππνύο ηνπ αηηνύληνο, Angelo, απέδεημε ηελ επγέλεηα ηνπ ζηα 1501 θαη λπκθεύζεθε ζηα 1524 ζε ειηθία 48 εηώλ ηελ Caterutia, θόξε ηνπ Santo Pollani θαη ηεο Giacomina da Molin. 21 Η επηινγή ηεο γακήιηαο ζύλδεζεο ησλ Premarin κε έλαλ εθ ησλ ηζρπξόηεξσλ βελεηηθώλ νίθσλ ησλ Υαλίσλ εληαζζόηαλ ζηελ πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηνπ θνηλσληθνύ θαη πνιηηηθνύ status ησλ νηθνγελεηώλ ε κεγάιε πνιηηηθή δύλακε ησλ Premarin επηβεβαηώλεηαη θαη από ην γεγνλόο όηη ν Angelo ηνπ Cristoforo εθπξνζώπεζε ηξεηο θνξέο σο πξεζβεπηήο ηελ θνηλόηεηα ησλ Υαλίσλ ζηε Βελεηία, όπνπ θαη απεβίσζε. 22 Παξάιιεια, ζεκαληηθά ήηαλ ηα νηθνλνκηθά νθέιε ηεο γακήιηαο απηήο επηινγήο, όπσο πξνθύπηεη από ην πξνηθνζύκθσλν (28 Ινπλίνπ 1524) 23 πνπ ππεγξάθε κεηαμύ απηνύ θαη ηνπ Santo Pollani. Η πξνίθα πνπ έιαβε ν Angelo ζε ρξήκα θαη αθίλεηα έθηαλε ηα ππέξππξα, ελώ ζην πνζό απηό πξνζηέζεθαλ κεηά από ζρεηηθή παξαρώξεζε ηνπ αδεξθνύ ηεο λύθεο νη πξόζνδνη από ηελ ελνηθίαζε γαηώλ ηεο νηθνγέλεηαο Pollani πνπ έθηαλαλ ηα 60 ππέξππξα ην ρξόλν. ύκθσλα κε θάπνηεο καξηπξίεο ν Angelo είρε απνθηήζεη θόξεο από πξνεγνύκελν γάκν. 24 Χζηόζν, ε ζεκαζία ηεο ύπαξμεο άξξελνο απνγόλνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλέρεηα ηεο νηθνγέλεηαο νδήγεζε ζε δεύηεξε γακήιηα επηινγή. Δλδερνκέλσο, απηό δηθαηνινγεί θαη ηελ πξνρσξεκέλε ειηθία ζύλαςεο ηνπ γάκνπ κε ηελ Caterutia, από ηελ νπνία απέθηεζε έλα γην. Σελ πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ησλ δεζκώλ εληόο ηνπ αλώηεξνπ θνηλσληθνύ ζηξώκαηνο απνδείθλπε θαη ε επηινγή λα παληξεπηνύλ νη δπν θόξεο από ηνλ πξώην ηνπ γάκν κε κέιε ηνπ επίζεο ηζρπξνύ νίθνπ ησλ Zancarolo κε πνιπάξηζκε παξνπζία ζηα Υαληά. ηελ θόξε ηνπ Maria έδσζε σο πξνίθα κηα θαβαιαξία ζηελ πεξηνρή Πνκόληα 25 πνπ αλήθε ζηελ ηνύξκα (δηνηθεηηθή δηαίξεζε) ηνπ Φπρξνύ, κηα από ηηο πην εύθνξεο πεξηνρέο ησλ Υαλίσλ, 21 A.S.V., A.C., Processi di nobiltà, ζ. 60, θάθ. (Premarin), ππνθάθ. αξ. 1, θθ. 7 r, 8 r. 22 A.S.V., A.C., Processi di nobiltà, ζ. 60, θάθ. (Premarin), ππνθάθ. αξ. 1, θ. 2 r. Βι. Δπίζεο, Γεώξγηνο. Πινπκίδεο, Ππεζβείερ Κπηηών ζηη Βενεηία ( ), Ισάλληλα 1986, αξ. 12, 41, αξ. 17, A.S.V., A.C., Processi di nobiltà, ζ. 60, θάθ. (Premarin), ππνθάθ. αξ. 1, θθ. 8 v -9 v. 24 A.S.V., A.C., Processi di nobiltà, ζ. 60, θάθ. (Premarin), ππνθάθ. αξ. 1, θ. 4 r-v. 25 Γηα ηελ πεξηνρή Πνκόληα βι. Γάζπαξεο,, Catastici feudorum, 177 6

7 ζηελ πεξηνρή ηνπ Απνθόξσλα ζην πςειήο αμίαο αθίλεην πξνζέζεζε θαη ην πνζό ησλ ππεξπύξσλ. 26 Η δπλαηόηεηα δηάζεζεο πςειήο αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ γηα πξνηθνδνζία, όπσο πξνθύπηεη από ηελ πεξίπησζε ηεο πξνίθαο ηεο θόξεο ηνπ Angelo, θαηέηαζζε ηελ νηθνγέλεηα Premarin ζηηο πην πινύζηεο ησλ Υαλίσλ, αλαγλσξίδνληαο ηαπηόρξνλα ζεκαληηθή ζέζε ζηνλ νίθν ησλ Zancarolo ζην θνηλσληθό θαη πνιηηηθό δίθηπν ηεο πόιεο. Αλάινγνη ζηόρνη ππαγόξεπζαλ θαη ηε γακήιηα επηινγή ηνπ γηνπ ηνπ Angelo, Cristoforo- Renier, ηνπ παηέξα δειαδή ηνπ ππνςεθίνπ. ηα 1547, ζε ειηθία 22 εηώλ, πξηλ δειαδή απνθηήζεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα, λπκθεύζεθε ηελ Isabetta Mengano, θόξε ηνπ βελεηνύ επγελή Giacomo. Ο βελεηηθόο νίθνο ησλ Mengano αλαγλσξηδόηαλ σο έλαο από ηνπο ηζρπξόηεξνπο πνιηηηθά θαη θνηλσληθά πόινπο ζηα Υαληά. Η πξνίθα πνπ δόζεθε ζην Cristoforo- Renier ήηαλ αξθεηά πςειή, έθηαλε ηα ππέξππξα. Από ην πξνηθνζύκθσλν (25 Γεθεκβξίνπ 1547) 27 απηό πξνθύπηνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο πξαθηηθέο πξνηθνδνζίαο θαη ην ξόιν ησλ ζπγγελώλ ζηε δηαδηθαζία, όηαλ ν παηέξαο ηεο λύθεο θαη ηνπ γακπξνύ έρνπλ απνβηώζεη. Έηζη ν Nicolò Vizzamano, αδειθόο ηεο κεηέξαο ηεο λύθεο, εκθαληδόηαλ σο ν λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο νηθνγέλεηαο ζηε δηεμαγσγή ηεο γακήιηαο ζπλαιιαγήο, ελώ ηζρπξή ήηαλ ε παξνπζία, σο άηππσλ εγγπεηξηώλ ηεο νξζόηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο, ησλ ρεξώλ κεηέξσλ ηνπ δεπγαξηνύ. Από ηνπο δπν γηνπο πνπ απέθηεζαλ ν έλαο απεβίσζε. 28 Ο πξσηόηνθνο Angelo, ν αηηώλ ζηελ εμεηαδόκελε δηθνγξαθία, ζηα 1587, λπκθεύζεθε ηελ Elena Vizzamano ηνπ Giangiacomo θαη έιαβε κεγάιεο αμίαο πξνίθα ύςνπο δνπθάησλ. 29 Οινθιεξώλνληαο ηε κειέηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηθνγξαθίαο επηζεκαίλεηαη ε ζύλδεζε ηεο νηθνγέλεηαο Premarin κε εμέρνληα κέιε ηεο ραληώηηθεο θνηλσλίαο, βελεηνύο επγελείο, όπσο ν Lucas Barozzi, 30 ν Marcantonio Viaro, 31 θαη ν Giorgio Mengano. 32 Οη επγελείο απηνί θιήζεθαλ σο κάξηπξεο γηα λα βεβαηώζνπλ ηε λνκηκόηεηα ηεο δηεθδίθεζεο ησλ Premarin. Ο Lucas Barozzi ηνπ Andrea αλέθεξε ζηελ θαηάζεζή ηνπ όηη ζπλδεόηαλ θηιηθά κε ην Renier Premarin, παηέξα ηνπ ππνςεθίνπ, ν νπνίνο έραηξε κεγάιεο αλαγλώξηζεο ζηα Υαληά. Πξνζέζεηε όηη ν Renier είρε εθιεγεί ζε ζεκαληηθά αμηώκαηα ηεο θνηλόηεηαο ζε θξίζηκεο πεξηζηάζεηο, όπσο απηό ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ 26 A.S.V., A.C., Processi di nobiltà, ζ. 75, θάθ. (Zancarolo), ππνθάθ. αξ. 2, θθ. 9 r -11 r. 27 A.S.V., A.C., Processi di nobiltà, ζ. 60, θάθ. (Premarin), ππνθάθ. αξ. 1, θθ. 10 r -11 r 28 A.S.V., A.C., Processi di nobiltà, ζ. 60, θάθ. (Premarin), ππνθάθ. αξ. 1, θ. 2 v. 29 Γήκεηξα πίζα-πηκπιή, Τα ληξιαπσικά βιβλία γεννήζεων, βαπηίζεων και γάμων ηων Βενεηών εςγενών ηος διαμεπίζμαηορ ηων Χανιών, Υαληά 1998, αξ. 41, Γήκεηξα πίζα-πηκπιή, Σςμβόλαια γάμων, πποικοζύμθωνα ηων ληξιαπσικών βιβλίων γεννήζεων, βαπηίζεων και γάμων ηων βενεηών εςγενών ηος διαμεπίζμαηορ ηων Χανίων ( ), Υαληά 2000, αξ. 36, A.S.V., A.C., Processi di nobiltà, ζ. 60, θάθ. (Premarin), ππνθάθ. αξ. 1, θ. 2 r-v. 31 A.S.V., A.C., Processi di nobiltà, ζ. 60, θάθ. (Premarin), ππνθάθ. αξ. 1, θ. 3 r-v. πίζα-πηκπιή, Σςμβόλαια γάμων, αξ. 15, 50-53, αξ. 17, 55-58, αξ. 30, , αξ. 34, , αξ. 35, A.S.V., A.C., Processi di nobiltà, ζ. 60, θάθ. (Premarin), ππνθάθ. αξ. 1, θ. 4 r-v. 7

8 Τγεηνλνκείνπ 33 ζε πεξίνδν ινηκνύ επεζήκαηλε κάιηζηα όηη, αλ θαη ηόηε βξηζθόηαλ ζε λεαξή ειηθία, ήηαλ πνιύ άμηνο, πξνζζέηνληαο έλα αθόκε ραξαθηεξηζηηθό, απηό ησλ ηθαλνηήησλ, ζηελ ηαπηόηεηα ηνπ βελεηνύ επγελή. ηε καξηπξία ηνπ ν Marcantonio Viaro θαηέηαζζε ην Renier ζηνπο nobili principali della città della Canea. εκείσλε όηη δελ εληνπίδεηαη πνπζελά ζηελ Κξήηε άιινο θιάδνο ηνπ νίθνπ ησλ Premarin παξά κόλν απηόο ησλ βελεηώλ επγελώλ ησλ Υαλίσλ, κε ηνπο νπνίνπο αλέθεξε όηη ζπλδεόηαλ ζπγγεληθά από ηελ πιεπξά ηεο ζπδύγνπ ηνπ. Σν θνηλσληθό δίθηπν ησλ Premarin εθηεηλόηαλ πέξαλ ησλ νξίσλ ηεο πόιεο ησλ Υαλίσλ. Γηαπηζηώλεηαη ε ύπαξμε ηζρπξώλ δεζκώλ κε βελεηνύο επγελείο κε θαηαγσγή από ην Ρέζπκλν. Δλδεηθηηθή είλαη ε επηινγή ηνπ Angelo Semitecolo, βελεηνύ επγελή ηνπ Ρεζύκλνπ, εγθαηεζηεκέλνπ ζηα Υαληά, σο θνπκπάξνπ ζην γάκν ηνπ Angelo Premarin ηνπ Renier κε ηελ Elena Vizzamano. 34 Ο Semitecolo ήηαλ ζεκαληηθό κέινο ηεο θξεηηθήο θνηλσλίαο κε ηζρπξή ζέζε ζηελ ηνπηθή εμνπζία. Όηαλ θιήζεθε λα θαηαζέζεη σο βαζηθόο κάξηπξαο ζηελ δηαδηθαζία απόδεημεο ηεο επγέλεηαο ηνπ Angelo, θαηείρε έλα από ηα αλώηεξα ηνπηθά αμηώκαηα, απηό ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο ηηαπνζήθεο ηεο πόιεο, ζην νπνίν εθιέγνληαλ θπξίσο κέιε ηεο θνηλόηεηαο. 35 Οη γακήιηεο επηινγέο ησλ Premarin θαη ζην 17ν αη. θηλήζεθαλ ζην ίδην πιαίζην, ππαγνξεπκέλεο από αλάινγνπο ζηόρνπο. Ο Angelo από ην γάκν ηνπ κε ηελ Elena Vizzamano απέθηεζε πέληε παηδηά, ηνλ Cristoforo-Renier, ην Giacomo, ηνλ Andrea, ηνλ Cristoforo θαη ηε Regina. 36 Η Regina παληξεύηεθε πξώηε, ζηα 1609, ηνλ Zorzi Vizzamano ηνπ Bernardin θαη απέθηεζε έλα γην θαη κηα θόξε. 37 Από ηελ νηθνγέλεηα Vizzamano πξνεξρόηαλ θαη ε ζύδπγνο ηνπ αδειθνύ ηεο Andrea, ε Marussa, κε ηελ νπνία απέθηεζαλ ηξεηο γηνπο, 38 ελώ ν αδειθόο ηνπο Giacomo απέθηεζε 4 γηνπο από ηνλ πξώην ηνπ γάκν κε ηε Mathia Mengano 39 θαη έλα γην κε ηε δεύηεξε ζύδπγό ηνπ Elisabetta Zancarolo. 40 Γελ είλαη γλσζηή ε ηύρε ησλ άιισλ δπν γησλ ηνπ Angelo, πηζαλόηαηα όκσο, απεβίσζαλ ζε κηθξή ειηθία. 33 Παπαδία-Λάια, Ο θεζμόρ ηων αζηικών κοινοηήηων, πίζα-πηκπιή, Τα ληξιαπσικά βιβλία, αξ. 41, Γηα ηνπο Semitecolo, νηθνγέλεηα βελεηώλ επγελώλ ηνπ Ρεζύκλνπ βι. Μαλνύζαθαο, «Η παξά Trivan απνγξαθή», 46. Ο Anzolo Semitecolo ζηα 1557 δηνξίζηεθε από ηηο Αξρέο ησλ Υαλίσλ ζηε ζέζε ηνπ administrator et dispensator delle biave ηεο πόιεο, βι. ζρεηηθά Γεώξγηνο. Πινπκίδεο, Αιηήμαηα και ππαγμαηικόηηηερ ηων Ελλήνων ηηρ βενεηοκπαηίαρ ( ), Ισάλληλα 1985, 26, θαη ζηα 1582 ζπλέρηδε λα δηακέλεη ζηα Υαληά, όπσο αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθή αίηεζή ηνπ, βι. Πινπκίδεο, ό.π., Παπαδία-Λάια, Ο θεζμόρ ηων αζηικών κοινοηήηων, 117. A.S.V., A.C., Processi di nobiltà, ζ. 60, θάθ. (Premarin), ππνθάθ. αξ. 1, θθ. 3 r- 4 v. 36 πίζα-πηκπιή, ό.π., αξ. 300, , αξ. 311, , αξ. 336, , αξ. 341, πίζα-πηκπιή, ό.π., αξ. 77, , αξ. 113, , αξ. 424, πίζα-πηκπιή, ό.π., αξ. 102, , αξ. 460, , αξ. 469, , αξ. 494, ρεηηθά κε ην Giacomo βι., ππνζεκ. αξ. 8. Δπίζεο, πίζα-πηκπιή, ό.π., αξ. 82, , αξ. 393, , αξ. 401, , αξ. 412, , αξ. 423, πίζα-πηκπιή, Τα ληξιαπσικά βιβλία, αξ. 101, , αξ. 465,

9 Χζηόζν, νη νηθνγελεηαθέο πξαθηηθέο δελ ππαγόξεπαλ πάληνηε ηελ νδό ηνπ γάκνπ γηα ηηο λεαξέο ζπγαηέξεο ηεο νηθνγέλεηαο Premarin, όπσο πξνθύπηεη από ηελ πεξίπησζε ηξηώλ εμ απηώλ πνπ θαίλεηαη πσο πηζαλόηαηα αλαγθάζηεθαλ λα ελδπζνύλ ην κνλαρηθό ζρήκα πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ηα ζπκθέξνληα ηεο νηθνγέλεηαο. Δπηζεκαίλεηαη, ινηπόλ, ε Tomasa Premarin δνκηληθαλή εγνπκέλε, θαη νη κνλαρέο Isabetta θαη Agnese, επίζεο δνκηληθαλέο, νη νπνίεο εηζήιζαλ ζηε κνλή ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο ησλ Καινγξαηώλ ζην Υάλδαθα. 41 ηα αζηηθά θέληξα ηεο Κξήηεο ηδξύζεθαλ, κεηά από αίηεκα ησλ επγελώλ ηνπ λεζηνύ, γπλαηθεία θαζνιηθά κνλαζηήξηα, πξνθεηκέλνπ λα εηζέξρνληαη νη θόξεο ηνπο θαη ελδπόκελεο ην κνλαρηθό ζρήκα λα απαιιάζζνπλ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο από ην νηθνλνκηθό βάξνο πνπ απαηηνύζε ν γάκνο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε πεξηνπζία ησλ αξξέλσλ θιεξνλόκσλ θαη ζπλερηζηώλ ηνπ νηθνγελεηαθνύ νλόκαηνο. Η ίδξπζε ηέηνηνπ ηύπνπ κνλαζηηθώλ θέληξσλ ήηαλ δηαδεδνκέλε ζηνλ επξσπατθό ρώξν. Η Βελεηία απνηέιεζε ην πξόηππν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνύ θαη ζηελ Κξήηε, όπνπ ιεηηνύξγεζαλ γπλαηθεία θαζνιηθά κνλαζηήξηα, αληηγξάθνληαο ηηο δνκέο θαη αληαπνθξηλόκελα ζε αλάινγεο αλάγθεο κε ηα αληίζηνηρα ηεο Μεηξόπνιεο. Αθνινπζώληαο ην πξόηππν ησλ επγελώλ θαη επηρεηξώληαο λα απαληήζνπλ ζε παξόκνηα αηηήκαηα θαη ζπκθέξνληα ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, νη cittadini (=«αζηνί») ηνπ λεζηνύ, ηόζν νη θαζνιηθνί, όζν θαη νη νξζόδνμνη, ππνδείθλπαλ ζηηο ζπγαηέξεο ηνπο ην κνλαζηήξη σο ηε κνλαδηθή δηέμνδν. 42 Δλδεηθηηθό είλαη ην παξάδεηγκα ηεο ειιελνξζόδνμεο νηθνγέλεηαο πξίγνπ. 43 Ο παηέξαο Δκκαλνπήι, θάηνηθνο Υάλδαθα, ζηα 1643, επέιεμε σο ζύδπγν γηα ηελ θόξε ηνπ Marietta ην βελεηό επγελή Tomaso Venier ηνπ Nicolò. Γηα ην ζθνπό απηό δηέζεζε σο πξνίθα ηεξάζηηαο αμίαο θηλεηά θαη αθίλεηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο νηθνγέλεηαο παξάιιεια, έζεζε ζην πεξηζώξην ηελ άιιε ηνπ θόξε Altadonna, ππνρξεώλνληάο ηελ λα ελδπζεί ην κνλαρηθό ζρήκα, ελώ δηέζεζε 500 θξεηηθά δνπθάηα γηα ηε δηαβίσζή ηεο ζηε κνλή ηζνβίσο, θαη ηελ αλάγθαζε λα παξαηηεζεί από νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ή δηεθδίθεζε επί ηεο νηθνγελεηαθήο πεξηνπζίαο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζην ύςνο ηεο πξνίθαο πνπ απαηηνύζε ν γάκνο ηεο Marietta κε ηνλ Tomaso Venier. 44 Ο λόκνο δελ απαγόξεπε ηελ γακήιηα ζύλδεζε κεηαμύ βελεηώλ επγελώλ θαη cittadini. ηελ πξάμε ζην θξεηηθό πεξηβάιινλ, επηβεβαηώλεηαη, εηδηθόηεξα ζην 17ν αη., ε νκαιή ζπλύπαξμε αλζξώπσλ 41 Γηα ην γπλαηθείν κνλαρηζκό ζηελ Κξήηε βι. Eleni Tsourapa, Nobili monache greche-veneziane tra Creta e Venezia ( ), Αtti del Convegno Internazionale: Donne a Venezia tra 500 e 700. Spazi di libertà e forme di potere (sec. XVI-XVIII), (Venezia, 8-10 maggio 2008), Università Ca Foscari di Venezia - Società Italiana delle Storiche - Sezione di Venezia in collaborazione con Centre d Histoire Sociale et Culturelle de l Occident (XIII-XVIII siècles)- Université Paris10-Nanterre, (http://www.storiadivenezia.net/sito/donne/tsourapa_nobili.pdf). 42 Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη όηη «ζην Υάλδαθα ππήξραλ ηξία θαζνιηθά κνλαζηήξηα, πνπ δέρνληαλ ηηο θόξεο ησλ βελεηώλ θαη ησλ θξεηηθώλ επγελώλ, ησλ cittadini θαη ησλ εκπόξσλ», βι. A.S.V., Senato, Mar, filza 357, έγγξ. ρ.α., 3 επηεκβξίνπ Γηα ηελ νηθνγέλεηα πξίγνπ βι. Μαλνύζαθαο, «Η παξά Trivan απνγξαθή», A.S.V., A.C., Processi di nobiltà, ζ. 72b, θάθ. (Venier), ππνθάθ. αξ. 25, θθ. 1 r- 4 v. 9

10 κε δηαθνξεηηθέο θαη ζπλάκα ζύλζεηεο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, ηδενινγηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο ηαπηόηεηεο. Ο πξίγνο έθαλε κηα ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζην Venier, εμαγνξάδνληαο ην θύξνο θαη ηελ θνηλσληθή θαηαμίσζε πνπ ζα ηνπ αλαγλσξηδόηαλ κέζα από ηε γακήιηα ζύλδεζε κε έλα βελεηό επγελή. Απνδεηθλύεηαη, έηζη, όηη αθόκα θαη ζε θξίζηκεο πεξηζηάζεηο, από ηε κηα ε δηαζθάιηζε ηεο επγέλεηαο κέζσ κηαο ζπκθέξνπζαο νηθνλνκηθά γακήιηαο επηινγήο θαη από ηελ άιιε ε θνηλσληθή αλέιημε απνηεινύζαλ ηε βαζηθή επηδίσμε. ηα ζπκθξαδόκελα απηά ηα ππόινηπα δηαθνξνπνηεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηαπηόηεηαο ησλ θξεηηθώλ πιεζπζκηαθώλ νκάδσλ απνθηνύζαλ δεπηεξεύνπζα ζεκαζία. Η πεξίπησζε απηή είλαη ελδεηθηηθή ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ κεραληζκώλ απνθσδηθνπνίεζεο ησλ θνηλσληθώλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη, ακθίδξνκα, ζηε δηαδηθαζία ζπγθξόηεζεο ησλ θνηλσληθώλ ηαπηνηήησλ πνπ δηαπηζηώλεηαη ζηα κέζα ηνπ 17νπ αη. ζην θξεηηθό πεξηβάιινλ. ην πιαίζην ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Tomaso Venier πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηελ επγέλεηά ηνπ, αλέθεξε όηη ν πεζεξόο ηνπ Δκκαλνπήι πξίγνο αλήθε ζηνπο εμέρνληεο cittadini ηεο πόιεο ηνπ Υάλδαθα, αιιά δνύζε πάληνηε ζύκθσλα κε ηα ηδαληθά ηεο επγέλεηαο, ελώ ηα έζνδά ηνπ πξνέξρνληαλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θενπδαξρηθώλ γαηώλ πνπ θαηείρε θαη ηνπ επέηξεπαλ λα κελ αζθεί κεραληθή ηέρλε. Δίλαη ελδηαθέξνλ όηη ε νξνινγία πνπ επειέγε ζην πιαίζην ηεο επίζεκεο απηήο δηαδηθαζίαο γηα λα πεξηγξαθεί ν ηξόπνο δσήο θαη ην θνηλσληθό status ηνπ πξίγνπ μεπεξλνύζε ηα θαζηεξσκέλα. Ο Venier δελ πεξηνξίζηεθε ζηελ επίθιεζε καξηπξηώλ πνπ βεβαίσλαλ ην ζεζκνζεηεκέλν θαη λνκηθά αλαγλσξηζκέλν θνηλσληθό θαζεζηώο ηνπ πεζεξνύ ηνπ, όηη δειαδή ήηαλ έλαο εμέρσλ cittadino, νύηε αλέθεξε όηη ν πξίγνο πιεξνύζε ην θξηηήξην ηνπ αζηηθνύ ηξόπνπ δσήο (vivere civilmente), πνπ ζα ήηαλ αξθεηό, κε βάζε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, γηα λα πηζηνπνηήζεη ηελ θαηαγσγή ηεο ζπδύγνπ ηνπ θαη λα εμαζθαιίζεη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζηε δηαδηθαζία απόδεημεο ηεο επγέλεηάο ηνπ εμειηθηηθά, επηζπκώληαο λα εληζρύζεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ ρξεζηκνπνίεζε ηνλ όξν nobilmente γηα λα πεξηγξάςεη ηνλ ηξόπν δσήο ηνπ πεζεξνύ ηνπ θαη σο θύξην απνδεηθηηθό ζηνηρείν γηα απηό αλέθεξε ηελ θαηνρή από ηνλ πξίγν θενπδαξρηθήο γεο. 45 Η εμέιημε απηή ζηελ νξνινγία επηηξέπεη ηελ αλάγλσζε κηαο θπξίαξρεο αξηζηνθξαηηθήο αληίιεςεο πνπ εληζρπόηαλ ζηα κεζαία ζηξώκαηα ηεο θξεηηθήο θνηλσλίαο, βαζηζκέλεο ζηε γαηνθηεζία, θαη κάιηζηα θενπδαξρηθνύ ηύπνπ. Η αληίιεςε απηή εξρόηαλ λα δηαδερζεί ηνλ ώο ηόηε ηζρπξό αζηηθό ραξαθηήξα ησλ θνηλσληώλ ηεο βελεηηθήο επηθξάηεηαο θαη απνηεινύζε αληαλάθιαζε αληίζηνηρσλ δηεξγαζηώλ πνπ ζπληεινύληαλ ζην βελεηηθό θέληξν. Παξάιιεια αλαδεηθλπόηαλ κηα ζηαδηαθή ζηξνθή πξνο πην αξηζηνθξαηηθέο ελαζρνιήζεηο, 45 A.S.V., A.C., Processi di nobiltà, ζ. 72b, θάθ. (Venier), ππνθάθ. αξ. 25, θ. 5 r. 10

11 θπξίσο ζην νηθνλνκηθό πεδίν, πεξηνξίδνληαο ηελ απόιπηε θπξηαξρία ησλ αζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έηξεθαλ γηα αηώλεο ην κεγαιείν ηεο Γαιελνηάηεο. Δπηρεηξώληαο ηελ αλάγλσζε ησλ πξαθηηθώλ ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο πνπ αθνινπζνύζαλ νη βελεηνί επγελείο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ιεηηνπξγία ησλ πλεπκαηηθώλ δηθηύσλ πνπ ζπγθξνηνύζαλ ηόζν κε αθνξκή ηε ζύλαςε γάκνπ, όζν θαη θαηά ηελ επηινγή αλαδόρσλ γηα ηα άξξελα ηέθλα ηνπο, θαζώο νη πιεξνθνξίεο γηα ηε βάπηηζε ησλ ζπγαηέξσλ ηνπο είλαη ειάρηζηεο. Καη αξράο επηζεκαίλεηαη όηη ε βελεηηθή πνιηηεία απαγόξεπε ηε ζύλαςε πλεπκαηηθήο ζπγγέλεηαο κεηαμύ ησλ βελεηώλ επγελώλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ πεξηνξίδεηαη ν θύθινο ησλ γακήιησλ επηινγώλ ηνπο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε ηζρύο θαη ε θαζαξόηεηα ηεο αλώηεξεο βαζκίδαο ηεο επγέλεηαο. 46 Παξάιιεια, κε απηόλ ηνλ ηξόπν επηρεηξνύζε λα απνηξέςεη ηελ ελίζρπζε ησλ πνιηηηθώλ ζπκκαρηώλ κεηαμύ ησλ ηζρπξώλ βελεηηθώλ νηθνγελεηώλ ηνπ λεζηνύ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο δεζκώλ πλεπκαηηθήο ζπγγέλεηαο, πεξηνξίδνληαο έηζη θαη ηηο πηζαλόηεηεο δηαθύβεπζεο ηεο ηζνξξνπίαο ησλ πνιηηηθώλ ζπζρεηηζκώλ ζην λεζί. Από ην παξάδεηγκα ησλ Premarin ησλ Υαλίσλ ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηε δεκηνπξγία δεζκώλ κέζσ θνπκπαξηάο ζην πιαίζην ηνπ γάκνπ είλαη πεξηνξηζκέλα. Η ηαπηόηεηα ησλ θνπκπάξσλ αλαθέξεηαη ζε ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο, επηηξέπνληαο ηε δηαηύπσζε κόλν θάπνησλ παξαηεξήζεσλ γηα ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνύληαλ. Έηζη δηαπηζηώλεηαη όηη νη Premarin επέιεμαλ γηα ην ζθνπό απηό κέιε ηνπ αλώηεξνπ θνηλσληθνύ ζηξώκαηνο, όπσο ηνλ Angelo Semitecolo, βελεηό επγελή ηνπ Ρεζύκλνπ θαη ην Leo Cassimati, dottor di legge, θξεηηθό επγελή ησλ Υαλίσλ αθνινπζνύζαλ εθπξόζσπνη ηεο κεζαίαο ηάμεο ησλ cittadini, ζηξαηησηηθνί αμησκαηνύρνη θαη ηεξσκέλνη ηεο θαζνιηθήο εθθιεζίαο. 47 Δπίζεο, ζρεηηθά κε ηελ ηαπηόηεηα ησλ καξηύξσλ πνπ ππέγξαθαλ ζηηο δειώζεηο ησλ κπζηεξίσλ, δειαδή ησλ γάκσλ θαη ησλ βαπηίζεσλ, ζηηο Αξρέο, παξαηεξείηαη όηη ζρεδόλ ζην ζύλνιν ησλ πεξηπηώζεσλ νη κάξηπξεο ζπλδένληαλ ζπγγεληθά κε ηηο εκπιεθόκελεο νηθνγέλεηεο. 48 ρεηηθά, σζηόζν, κε ηα πλεπκαηηθά δίθηπα πνπ ζπγθξνηνύζαλ κε αθνξκή ηε βάπηηζε εμάγνληαη πην αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. Φαίλεηαη, θαη αξράο, πσο επέιεγαλ σο αλαδόρνπο ησλ αξξέλσλ ηέθλσλ ηνπο δηαθεθξηκέλα γηα ηε κόξθσζή ηνπο κέιε ηεο ραληώηηθεο θνηλσλίαο. 49 ύκθσλα κε ηηο επίζεκεο θαηαγξαθέο ζε πνζνζηό 62% νη αλάδνρνη ήηαλ δηδάθηνξεο ηεο λνκηθήο ή ηεο ηαηξηθήο (Γράθημα 1). Η επηινγή απηή, όηαλ, κάιηζηα, σο ζπλνδεπηηθό ηνπ νλόκαηνο ησλ 46 Διέλε Σζνπξαπά, «Βελεηνί αμησκαηνύρνη ζηελ Κξήηε: Από ηε δεκόζηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή (16νο-17νο αη.)», Θηζαςπίζμαηα (2006), Βι. ππνζεκ. 34. Δπίζεο, ελδεηθηηθά πίζα-πηκπιή, Τα ληξιαπσικά βιβλία, αξ. 41, , αξ. 113, Βι. ελδεηθηηθά πίζα-πηκπιή, ό.π., αξ. 82, Βι. πίζα-πηκπιή, ό.π., αξ. 336, : ηα 1602 ν Zuanne Mormori, dottor di legge, θξεηηθόο επγελήο από ηα Υαληά επηιέγεηαη σο αλάδνρνο ζηε βάπηηζε ηνπ Andrea, γηνπ ηνπ Angelo Premarin θαη ηεο Elena Vizzamano. Δπίζεο, Μαλνύζαθαο, «Η παξά Trivan απνγξαθή»,

12 αλαδόρσλ ζεκεησλόηαλ κόλν απηή θαη όρη ε θνηλσληθή ή άιιε ηδηόηεηα, αλαδείθλπε ηε κόξθσζε ζε ηζρπξή αμία ζην θξεηηθό θνηλσληθό ζύζηεκα. Αλ ζε απηό πξνζηεζεί ε επηζήκαλζε όηη ε πιεηνλόηεηα απηώλ ήηαλ ειιεληθήο θαηαγσγήο, νξζόδνμνη, θξεηηθνί επγελείο ηόηε γίλεηαη αληηιεπηό όηη ρσξίο λα αθπξώλνληαη νη εζλνηηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη θνηλσληθέο ηαπηόηεηεο πνπ δηαηεξνύζαλ ην πεξηερόκελό ηνπο κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ ώζκσζεο κε ηζρπξέο δπλακηθέο, ε παηδεία 50 θαίλεηαη πσο θαηείρε θπξίαξρε ζέζε σο δηαθξηηηθό ζηνηρείν θαηαμίσζεο, θύξνπο θαη αλαγλώξηζεο. Αθνινύζσο, ζε πνζνζηό 17% νη Premarin επέιεμαλ σο αλαδόρνπο ησλ αξξέλσλ ηέθλσλ ηνπο αλώηεξνπο αμησκαηνύρνπο ηνπ λεζηνύ (Γράθημα 1), όπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο βάπηηζεο ηνπ Zuanne, γηνπ ηνπ Giacomo Premarin θαη ηεο Elisabetta Zancarolo, κε αλάδνρν ηνλ Giovanni Battista Grimani, Capitano della Guardia di Candia. 51 «Η βελεηηθή θαηαγσγή, ην θνηλσληθό θαζεζηώο ηνπ επγελνύο, νη θνηλνί ηδενινγηθνί πξνζαλαηνιηζκνί, αιιά θαη ακνηβαία ζπκθέξνληα ήηαλ εύινγν λα επλνήζνπλ ηελ πξνζέγγηζε ησλ αμησκαηνύρσλ κε ην αλώηεξν θνηλσληθό ζηξώκα ησλ επγελώλ ηνπ λεζηνύ. Δύινγα νη αμησκαηνύρνη επεδίσθαλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επξύηεξε δπλαηή απνδνρή, πξνζεηαηξηδόκελνη ηελ άξρνπζα ηάμε ηνπ λεζηνύ ελώ ε επηζπκία ηεο εγρώξηαο βελεηηθήο αξηζηνθξαηίαο λα εληζρύζεη ηνπο δεζκνύο ηεο κε ην κεηξνπνιηηηθό πεξηβάιινλ, αιιά θαη ηε ζέζε ηεο ζην λεζί, εμαξγπξώλνληαο ηόζν ζε επίπεδν αηνκηθό όζν θαη ζπιινγηθό θνηλσληθά θαη πνιηηηθά νθέιε, ηεο ππαγόξεπε λα θηλεζεί πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε. Αλάινγεο πεξηπηώζεηο επηζεκαίλνληαη ζην Ρέζπκλν θαη ζην Υάλδαθα. Δλδηαθέξνπζα, θαζώο πξόθεηηαη γηα ζπάληα καξηπξία βάπηηζεο θνξηηζηνύ, είλαη ε πεξίπησζε ηεο βάπηηζεο ηεο θόξεο ηνπ βελεηνύ επγελνύο ηνπ Υάλδαθα Zuanne Foscarini. Χο αλάδνρνη επειέγεζαλ ν Giovanni Pasqualigo θαη ν Francesco Pisani, ζύκβνπινη ζην Υάλδαθα θαη ζην Ρέζπκλν αληίζηνηρα, ελώ ζηνλ θαζεδξηθό λαό ηνπ Αγίνπ Σίηνπ παξεπξίζθνληαλ, επίζεο, νη camerlenghi θαη άιινη βελεηνί επγελείο. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη, εμαηηίαο ηεο απόθαζεο ηνπ αξρηεπηζθόπνπ λα απνθιείζεη από ηε βάπηηζε ην ζύκβνπιν Pasqualigo, ν Zuanne Foscarini απνρώξεζε ρσξίο λα βαπηίζεη ηελ θόξε ηνπ, δειώλνληαο όηη ζα ήηαλ θαιύηεξν, εθόζνλ ήηαλ θνξίηζη θαη άξα δελ ζα ππήξρε θακία επίπησζε ζην θνηλσληθό ηεο θαζεζηώο, λα ηελ είρε βαπηίζεη κε ην νξζόδνμν ηππηθό, πξνθεηκέλνπ λα απνθύγεη ηέηνηνπ είδνπο αληηπαξαζέζεηο. Όπσο δηαπίζησλε ν γεληθόο πξνλνεηήο Giacomo Foscarini, ιίγα ρξόληα λσξίηεξα, ε βάπηηζε θαζνιηθώλ θαη, κάιηζηα, από κεγάινπο βελεηηθνύο νίθνπο ηεο Κξήηεο κε ην νξζόδνμν ηππηθό απνηεινύζε δηαδεδνκέλε ζπλήζεηα, απόηνθν ηεο καθξνρξόληαο ζπκβίσζεο ησλ δπν ζηνηρείσλ» Παπαδία-Λάια, Ο θεζμόρ ηων αζηικών κοινοηήηων, πίζα-πηκπιή, Τα ληξιαπσικά βιβλία, αξ. 465, Σζνπξαπά, «Βελεηνί αμησκαηνύρνη»,

13 Δλδεηθηηθή ηνπ θιίκαηνο ήηαλ ε επηινγή ηνπ επηθεθαιήο ηεο νξζόδνμεο εθθιεζίαο, ηνπ πξσηνπαπά Υαλίσλ, Γεκεηξίνπ Μαξαθάξα, σο αλαδόρνπ ζηε βάπηηζε ηνπ Filippo Vizzamano εγγνλνύ ηεο Regina Premarin. 53 Η επηινγή απηή θαηαδείθλπε όηη θαη ζην ζπκβνιηθό επίπεδν ε θαζεκεξηλόηεηα ησλ αλζξώπσλ θαηέιπε ηα ζηεγαλά, εθκεδελίδνληαο ηηο, ήδε, πεξηνξηζκέλεο δνγκαηηθέο δηαθνξέο, αλαδεηθλύνληαο ηελ θνηλσληθή ηαπηόηεηα ζην ηζρπξόηεξν ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο θαη ηελ εληνπηόηεηα, ηελ αληίιεςε, δειαδή, ηεο θαηαγσγήο από ηελ Κξήηε, ζε θνηλή αθεηεξία θαη ελνπνηεηηθό ραξαθηεξηζηηθό, γηα ηνπο βελεηηθήο πξνέιεπζεο θαη ηνπο Διιελνξζόδνμνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνύ. ηελ επηινγή ησλ αλαδόρσλ ησλ αξξέλσλ ηέθλσλ ησλ Premarin αθνινπζνύλ κε πνζνζηό 12% νη έκπνξνη από ηε Βελεηία πνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη ζηελ πόιε ησλ Υαλίσλ (Γράθημα 1). 54 Σε ζύλδεζε απηή ππαγόξεπαλ νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα θαη βεβαίσο ε αλάγθε ησλ βελεηώλ επγελώλ ηνπ λεζηνύ λα θξαηνύλ αλνηθηνύο ηνπο δηαύινπο επηθνηλσλίαο κε ηε Μεηξόπνιε, αιιά θαη κε έλα επξύ γεσγξαθηθά εκπνξηθό δίθηπν. πκπεξαζκαηηθά δηαπηζηώλεηαη κέζα από ηελ κειέηε ησλ νηθνγελεηαθώλ πξαθηηθώλ ησλ Premarin όηη: Οη γακήιηεο επηινγέο ηνπο παξέκελαλ ζε θάζε πεξίπησζε εληόο ηνπ αλώηεξνπ θνηλσληθνύ ζηξώκαηνο, κε θαηαγσγή ζε πνζνζηό 87% από ηα Υαληά (Γράθημα 2), θαη κάιηζηα ζην ζύλνιό ηνπο κε επγελείο ηεο ίδηαο βαζκίδαο ζπγθεθξηκέλα πεξηνξίδνληαλ ζε 4 από ηηο πην ηζρπξέο νηθνγέλεηεο 55 ηεο πόιεο (Γράθημα 3): ηνπο Vizzamano (ζε πνζνζηό 34%), ηνπο Zancarolo (ζε πνζνζηό 27%), ηνπο Mengano (ζε πνζνζηό 13%) θαη ηνπο Pollani (πεξίπνπ 7%), ζπκβάιινληαο έηζη ζπιινγηθά ζηε δηαζθάιηζε ηεο θαζαξόηεηαο ηεο ηάμεο ηνπο θαη ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θνηλσληθνύ ζπζηήκαηνο, ελώ ε νηθνγέλεηα δηαηεξνύζε αλαιινίσηε ηελ θνηλσληθή ηεο ηαπηόηεηα, ηα πνιηηηθά πξνλόκηα θαη ηελ νηθνλνκηθή ηζρύ ηεο. Σα πςειά πνζά πνπ δηαηέζεθαλ γηα ηηο ζρεηηθέο πξνηθνδνζίεο ηνύο θαηέηαζζαλ ζηνπο πην ηζρπξνύο νηθνλνκηθά νίθνπο ησλ Υαλίσλ, ελώ νη γακήιηεο επηινγέο, παξάιιεια κε ηα πλεπκαηηθά θαη θνηλσληθά δίθηπα πνπ δεκηνύξγεζαλ κέζσ ηεο επηινγήο αλαδόρσλ ησλ αξξέλσλ ηέθλσλ ηνπο επέηξεςαλ ηελ αλαγλώξηζή ηνπο ζε ξπζκηζηηθνύο παξάγνληεο ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δσήο ηνπ ηόπνπ. Η απώιεηα ηνπ λεζηνύ ζηα 1669 άιιαμε ηα δεδνκέλα θαη θηλεηνπνίεζε εθ λένπ ηνπο κεραληζκνύο πξνζδηνξηζκνύ ηεο θπζηνγλσκίαο ησλ πιεζπζκηαθώλ νκάδσλ ηνπ λεζηνύ πνπ εηζήιζαλ ζε άιια θνηλσληθά πεξηβάιινληα ηόζν ηνπ ειιεληθνύ ρώξνπ ηεο Αλαηνιήο, όπσο ηα Ιόληα Νεζηά, όζν θαη ηνπ βελεηηθνύ κεηξνπνιηηηθνύ θέληξνπ. 53 πίζα-πηκπιή, Τα ληξιαπσικά βιβλία, αξ. 500, Βι. ελδεηθηηθά ηελ πεξίπησζε ηνπ Antonio di Anzoli, mercante da Venezia, πνπ θαηνηθνύζε ζηα Υαληά θαη επειέγε σο αλάδνρνο ζηε βάπηηζε ηνπ Giacomo γηνπ ηνπ Angelo Premarin θαη ηεο Elena Vizzamano, βι. πίζα-πηκπιή, ό.π., αξ. 311, Γεληθά γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο νηθνγέλεηεο βελεηώλ επγελώλ ησλ Υαλίσλ, βι. Μαλνύζαθαο, «Η παξά Trivan απνγξαθή»,

14 14 Πίνακας 1. *Χρονολογία γέννησης **Όνομα συζφγου και χρονολογία σφναψης γάμου

15 Κατανομι των πνευματικών δικτφων τθς οικογζνειας των Premarin ( ) ,11% ,11% 16,67% 5,56% 5,56% Ιδιότθτα αναδόχων Γράθημα 1. Κατανομι των γαμιλιων επιλογών των Premarin σφμφωνα με τον τόπο καταγωγις τθς συηφγου ( ) 13,33% 86,67% Χανιά Βενετία Γράθημα 2. Κατανομι των γαμιλιων συνδζσεων τθς οικογζνειας Premarin με άλλους βενετικοφς οίκους ( ) 10 Ευγενικις καταγωγις από τθ Βενετία Contarini 8 Da Moron 6 Polani Zancarolo 4 26,67% 33,33% Mengano 2 Vizzamano 0 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 13,33% Γράθημα 3. 15

16 Βιβλιογραθία Chojnacki Stanley, Women and men in Renaissance Venice: Twelve essays on patrician society, Baltimore, London Goody Jack, The European Family. A Historico-Anthropological Essay, Oxford Grubb James, Memory and Identity: Why Venetians didn t keep Ricordanze, Renaissance Studies 8 (1994), Jacoby David, La colonisation militaire vénitienne de la Crète au XIII siècle, Le partage du monde: echanges et colonisation dans la Méditerranée médiévale, Michel Balard-Alain Ducellier (ed.), Paris 1998, McKee Sally, The Revolt of St Tito in Fourteenth-Century Venetian Crete: A Reassessment, Mediterranean Historical Review 9/2 (1994), McKee Sally, Uncommon Dominion. Venetian Crete and the myth of ethnic purity, Philadelphia O Connell Monique, Men of Empire. Power and negotiation in Venice s Maritime State, Baltimore Queller Donald E., Il patriziato veneziano. La realtà contro il mito, Roma Romanin Samuele, Storia documentata di Venezia, v. 7, Venezia Tsourapà Eleni, Nobili monache greche-veneziane tra Creta e Venezia ( ), Αtti del Convegno Internazionale: Donne a Venezia tra 500 e 700. Spazi di libertà e forme di potere (sec. XVI-XVIII), (Venezia, 8-10 maggio 2008), Università Ca Foscari di Venezia - Società Italiana delle Storiche - Sezione di Venezia in collaborazione con Centre d Histoire Sociale et Culturelle de l Occident (XIII-XVIII siècles)-université Paris10-Nanterre, (http://www.storiadivenezia.net/sito/donne/tsourapa_nobili.pdf). Γάζπαξεο Υαξάιακπνο, Catastici feudorum Crete. Catasticum Chanee , EIE/IBE-Πεγέο 9, Αζήλα Μαλνύζαθαο Μαλνύζνο Ι., «Η παξά Trivan απνγξαθή ηεο Κξήηεο (1644) θαη ν δήζελ θαηάινγνο ησλ θξεηηθώλ νίθσλ Κέξθπξαο», Κπηηικά Χπονικά 3 (1949), Παπαδία-Λάια Αλαζηαζία, Ο θεζμόρ ηων αζηικών κοινοηήηων ζηο ελληνικό σώπο καηά ηην πεπίοδο ηηρ βενεηοκπαηίαρ (13ορ-18ορ αι.). Μια ζςνθεηική πποζέγγιζη, Βελεηία Πινπκίδεο Γεώξγηνο., Αιηήμαηα και ππαγμαηικόηηηερ ηων Ελλήνων ηηρ βενεηοκπαηίαρ ( ), Ισάλληλα Πινπκίδεο Γεώξγηνο., Ππεζβείερ Κπηηών ζηη Βενεηία ( ), Ισάλληλα πίζα-πηκπιή Γήκεηξα, Τα ληξιαπσικά βιβλία γεννήζεων, βαπηίζεων και γάμων ηων Βενεηών εςγενών ηος διαμεπίζμαηορ ηων Χανιών, Υαληά πίζα-πηκπιή Γήκεηξα, Σςμβόλαια γάμων, πποικοζύμθωνα ηων ληξιαπσικών βιβλίων γεννήζεων, βαπηίζεων και γάμων ηων βενεηών εςγενών ηος διαμεπίζμαηορ ηων Χανίων ( ), Υαληά Σζνπξαπά Διέλε, «Βελεηνί αμησκαηνύρνη ζηελ Κξήηε: Από ηε δεκόζηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή (16νο-17νο αη.)», Θηζαςπίζμαηα (2006),

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου

City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου Olmsted, ζτέδιο ηοσ Riverside Σικάγο 1869 S.S. Beman, εργοζηάζιο και πρόησπη εργαηική πόλη, Σικάγο 1885 ΑΦΕΣΗΡΙΕ: Σερλνινγίεο + Αληίδξαζε ζηε βηνκεραληθή πόιε Σειεπηαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα. Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο

Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα. Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο Με ηελ εηζήγεζε απηή επηρείξεζα λα αλαδείμσ όςεηο πνιηηηζκηθώλ ηαπηνηήησλ, πνπ βαζκηαία εηζρώξεζαλ θαη εγραξάρζεθαλ ζηνπο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα