ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 13131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης του άρθρου 5 του ν. 703/ Ίδρυση Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου στο Τμήμα Κοι νωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και καθορι σμός του εσωτερικού του κανονισμού Αύξηση των καταβαλλόμενων μερισμάτων του Τα μείου Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώμα τος για το έτος Παράταση του χρόνου λειτουργίας της Διοικητικής Επιτροπής Αναγνώρισης Δικαιούχων Αποζημίω σης για την απαλλοτρίωση του κτήματος ΠΑΤΗ ΜΑ ΔΗΜΟΓΛΗ Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Δήμο Αμπελο κήπων που πληρούνται από άτομα που προστα τεύονται από το ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών Ανάκληση της υπ αριθμ / απόφασης η οποία έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 686/Β / για το Δήμο Ακρωτηρίου Χανίων Τροποποίηση της υπ αριθμ. Β 10868/764/ (Β 265) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνι ών «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολο γητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότη ση των επενδυτικών προγραμμάτων του άρθρου 12 του ν. 2963/2001 (Α 268), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθμ. Β 70092/5266/2003 (Β 1771) όμοια Αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων Καθορισμός αποζημίωσης σε εκπροσώπους της Επι τροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) Τροποποίηση των υπ αριθμ. 218/2/ και 219/2/ αποφάσεων του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε. (ΦΕΚ τ. Β, 515/ ), με τις οποίες διαπιστώ θηκε η περαίωση της κτηματογράφησης στο Δη μοτικό Διαμέρισμα Βαλτονέρων (πρώην Κοινότητα Βαλτονέρων) του Δήμου Αετού του Νομού Φλω ρίνης και ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτημα τολογίου ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 926 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 17 Ιουλίου 2006 Αριθμ (1) Διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης του άρθρου 5 του ν. 703/1977. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Το άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 703/1977 «περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύ θερου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 278 Α ), όπως τροποποιή θηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυ βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 Α ), όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ), 3. Την από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Η διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 5 του ν. 703/1977 κινείται είτε αυτεπάγγελτα από την Επιτροπή Ανταγωνι σμού είτε μετά από αίτημα του Υπουργού Ανάπτυξης. 2. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας εφαρμογής του άρθρου 5 του ν. 703/1977 με καταχώρηση στον διαδικτυακό τόπο της. Η εν λόγιο ανακοίνωση περιλαμβάνει τουλάχιστον: (α) περίληψη του εγγράφου του Υπουργού Ανάπτυξης ή της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, (β) παραπομπή στο άρθρο 5 του ν. 703/1977 και στην παρούσα απόφαση, (γ) περιγραφή του κλάδου της οικονομίας, ο οποίος θα αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου με ενδεικτική αναφορά των επιμέρους αγορών. Η ανακοίνωση γίνεται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του Υπουργού Ανάπτυξης ή την έκδοση της σχετικής από φασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 3. Από την ανωτέρω ανακοίνωση, αρχίζει η προθεσμία των εξήντα (60) ημερών που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 703/ Η δημοσίευση των απόψεων της Επιτροπής Αντα γωνισμού, οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο δια βούλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 703/1977, περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

2 13132 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (α) τις συγκεκριμένες αγορές, οι οποίες, κατά την άποψη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, συνθέτουν τον υπό εξέταση κλάδο της οικονομίας, (β) τις αιτιολογημένες απόψεις της Επιτροπής Αντα γωνισμού σχετικά με την ύπαρξη ή μη αποτελεσματικού ανταγωνισμού σε κάθε μία από τις αγορές, οι οποίες συνθέτουν τον συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας, (γ) θέματα που καλούνται να σχολιάσουν ή να απα ντήσουν όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση, (δ) πρόσκληση προς όσους ενδιαφέρονται να συμμε τάσχουν στη διαβούλευση να εκφράσουν τις απόψεις τους και να γνωστοποιήσουν τυχόν στοιχεία που δια θέτουν και τα οποία είναι χρήσιμα για την διαμόρφωση της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, (ε) τη διάρκεια της διαβούλευσης, (στ) τον τρόπο με τον οποίο όσοι συμμετέχουν στη δημόσια διαβούλευση γνωστοποιούν τις απόψεις και τα στοιχεία που διαθέτουν, (ζ) την επισήμανση ότι στη δημόσια διαβούλευση μπο ρεί να λαμβάνει μέρος οποιοδήποτε πρόσωπο, ανεξάρ τητα από την επίκληση εννόμου συμφέροντος, (η) την επισήμανση ότι η κατάθεση των απόψεων νομι κού προσώπου που συμμετέχει στη διαβούλευση γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του. 5. Οι πλήρεις απόψεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού δημοσιεύονται στον διαδικτυακό της τόπο. Περίληψη τους, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον περιγραφή του αντικειμένου της διαβούλευσης και πρόσκληση για επίσκεψη στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Ανταγω νισμού, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και στην ιστοσελίδα τουλάχιστον δύο ενημερωτικών δικτυακών πυλών, που λειτουργούν με χρήση της ελληνικής γλώσσας ως κυρίας και επίσης δημοσιεύεται σε δύο πολιτικές και δύο οικονομικές ημε ρήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας. 6. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της διαβούλευσης, καταχωρίζει στο διαδικτυακό τόπο της και του Υπουργείου Ανάπτυξης περίληψη των απόψεων, οι οποίες εκφράστηκαν, κατά τρόπο που να διασφαλίζει, το απόρρητο της ταυτό τητας του προσώπου που τις διατύπωσε. Επίσης, δεν ανακοινώνονται στοιχεία, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά από το πρόσωπο που τα διαβίβασε ή τα απέστειλε. 7. Εάν η Επιτροπή Ανταγωνισμού, διαπιστώσει ότι υπάρχει αποτελεσματικός ανταγωνισμός στις επιμέ ρους αγορές, οι οποίες συνθέτουν τον υπό εξέταση κλάδο, παύει κάθε περαιτέρω ενέργεια με απόφαση της, η οποία εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της διαβούλευσης. Εάν αντίθετα η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν συνθή κες αποτελεσματικού ανταγωνισμού σε όλες ή κάποιες από τις αγορές που συνθέτουν τον υπό εξέταση κλάδο της οικονομίας, επιβάλει με αιτιολογημένη απόφαση της τα προσήκοντα μέτρα συμπεριφοράς ή διαρθρω τικά μέτρα. Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού εκδίδεται εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της διαβούλευσης. 8. Η ανωτέρω απόφαση δημοσιεύεται σύμφωνα με όσα ορίζει η παρ Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού κοινοποι είται αμελλητί στον Υπουργό Ανάπτυξης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης στην αποκλειστική προθεσμία των τριάντα (30) ημερών που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του ν. 703/1977 μπορεί, με αιτιολογημένη από φαση του, να άρει ή να τροποποιήσει την εφαρμογή των μέτρων που επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού για τους λόγους, οι οποίοι αναφέρονται περιοριστικά στην παραπάνω διάταξη. Το αργότερο μέσα σε ένα έτος από την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 7 ή της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης κατά την παρ. 9, η Επιτροπή Ανταγωνισμού κινεί εκ νέου την διαδικασία των παρ. 2 έως και 8 που προβλέπεται στην παρούσα, για να αξιολογήσει κατά πόσον έχουν αποκατασταθεί οι συνθήκες αποτελεσματικού ανταγω νισμού ή είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν τα μέτρα τα οποία έχει λάβει και να επιβληθούν μέτρα ελαφρύτερα ή βαρύτερα. Σε κάθε περίπτωση, ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να υποβάλει σχετικό αιτιολογημένο αίτημα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού εφόσον το κρίνει αναγκαίο ιδίως δε σε σε εξαιρετικές ή απρόβλεπτες περιπτώσεις». Αθήνα, 26 Ιουνίου 2006 Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ Αριθμ /Β1 (2) Ίδρυση Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου στο Τμήμα Κοινω νικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινω νικών και Πολιτικών Επιστημών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έ χοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά των» (Α 87) όπως το πρώτο εδάφιο της παρ. αντικατα στάθηκε με την περ. γ της παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (Α 141). β) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98), 2. Την υπ αριθμ /ΣΤ5/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ πουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη σκευμάτων» (Β 608). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 1, εδ. γ του ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί δευσης» (Α 159). 4. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ γών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β 1432). 5. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπι στημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (συνε δρίαση ).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους ευρώ περίπου για αναλώσιμα υλικά, η οποία και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Παντείου Πα νεπιστημίου (ΚΑΕ 4121). Οι δαπάνες για τον εξοπλισμό του εργαστηρίου έχουν καλυφθεί από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Κατά την επόμενη πενταετία η δαπάνη των λειτουργικών εξόδων αναμένεται να εξοι κονομηθεί κατά ένα μέρος της από ίδιους πόρους τoυ εργαστηρίου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της παρούσης απόφασης κατά δε το υπόλοιπο μέρος αυτής, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς αυτό. Επίσης, προ καλείται ενδεχόμενη δαπάνη σε βάρος του ανωτέρω προϋπολογισμού από την κάλυψη των εξόδων οργάνω σης συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων από το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου. Η εν λόγω δαπάνη, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που διατίθενται στο εν λόγω εργαστήριο από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοι νωνικών και Πολιτικών Επιστημών, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ίδρυση Ιδρύεται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Εργα στήριο Σπουδών Φύλου, το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα του φύλου στην κοινωνική πολιτική και της ανάλυσης των πολιτικών για την ισότητα των φύλων σε διεθνές ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Ειδικότερα στόχος του εργαστηρίου είναι να συνδυάσει τις θεωρητικές προσεγγίσεις της έμφυ λης διάστασης της κοινωνίας με τη διδασκαλία και έρευνα στον τομέα των άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων των δημό σιων πολιτικών στην ισότητα των φύλων σε όλα τα πεδία εφαρμογής τους, όπως στην κοινωνική προστασία, στην οικογένεια, στην απασχόληση, στην κοινωνική ασφάλιση, στις εργασιακές σχέσεις, στον κοινωνικό αποκλεισμό, στην μετανάστευση, στα κοινωνικά κινήματα κ.ά. Άρθρο 2 Σκοπός Το εργαστήριο έχει ως σκοπό: α. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος, καθώς και άλλων ακαδημαϊκών μονάδων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο προ ηγούμενο άρθρο. β. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλο δαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου. γ. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστη μονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων. δ. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε πόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α 53). Άρθρο 3 Προσωπικό Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδα κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, των οποίων το γνωστικό αντι κείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτι κά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο με τη διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του ν. 2083/1992 και 13 παρ. 3β του ν. 2817/2000 (Α 78) αντίστοιχα. Άρθρο 4 Διοίκηση Αρμοδιότητες 1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδα κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/ Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περι λαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχι ακού μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργα στηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η ει σήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτή των, καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου. Άρθρο 5 Εγκατάσταση Λειτουργία 1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ ρες και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Χώρος εγκατάστασης του εργαστηρίου είναι ο χώρος που παραχωρείται από το Πανεπιστήμιο σε αυτό για τη διεξαγωγή του έργου του, και ειδικότερα ο χώρος εγκατάστασης του ηλεκτρο νικού εξοπλισμού για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου. 2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό, την παραμονή των ερ γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες. 4. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του εργαστη ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού.

4 13134 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμο ποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί. 5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με τις δι ατάξεις των άρθρων 18 ν. 1268/1982, 5 του π.δ. 407/1980 (Α 112), 2 παρ. 1, εδ. δ, του ν. 1674/1986 (Α 203) και 2 παρ. 23 του ν. 2621/1998, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3369/2005 (Α 171), όπως ισχύουν κάθε φορά. 6. Με εισήγηση του Διευθυντή και απόφαση της γενι κής συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να συγκροτείται Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή από μέλη ΔΕΠ συναφούς γνωστικού αντικειμένου από το Πάντειο Πα νεπιστήμιο ή άλλα Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για την στήριξη του Διευθυντή στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Άρθρο 6 Έσοδα Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια σμό τρίτων. β. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3, του π.δ. 159/1984. δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται στο Τμήμα με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του ν. 2083/1992. ε. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινω νικών και Πολιτικών Επιστημών για τους σκοπούς του εργαστηρίου. στ. Από κάθε άλλη πηγή. Άρθρο 7 Τηρούμενα βιβλία Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι χείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμ μάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο ει σερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο. Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Αθήνα, 22 Ιουνίου 2006 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Aριθμ. Φ.20152/15036/707 (3) Αύξηση των καταβαλλόμενων μερισμάτων του Ταμεί ου Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος για το έτος ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 66 του ν. 2084/1992 (Α 165) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 8 του ν. 2335/1995 (Α 185). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1027/1980 (Α 49), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 7 του ν. 1275/1982 (Α 100) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 1469/1984 (Α 111). 4. Το 9363/70/ έγγραφο του Υπουργείου Οι κονομίας και Οικονομικών «Αύξηση των συντάξεων και εφάπαξ παροχών για το έτος 2006». 5. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τα μείου Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος που λήφθηκε κατά την 12η/ συνεδρίασή του. 6. Την 13839/201/ οικονομική έκθεση της Δ/ νσης Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι σμού του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΑΥΠΣ), ύψους ευρώ περίπου κατά το τρέχον έτος για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στον Κ.Α.Ε 0621 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2006 του Ταμείου, αποφασίζουμε: 1. Τα καταβαλλόμενα από το Ταμείο Αρωγής Υπαλλή λων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Α.Υ.Π.Σ.) μηνιαία μερί σματα αυξάνονται από κατά ποσοστό 4%. 2. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία το κατώτατο ποσό σύνταξης ορίζεται σε 42,25 ευρώ. Αθήνα, 22 Iουνίου 2006 ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Aριθμ (4) Παράταση του χρόνου λειτουργίας της Διοικητικής Επι τροπής Αναγνώρισης Δικαιούχων Αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση του κτήματος ΠΑΤΗΜΑ ΔΗΜΟ ΓΛΗ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση των διατάξεων για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ γανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α ). 2. Τις διατάξεις του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/τ.Α ). 3. Την υπ αριθμ. Υ1 απόφαση του Πρωθυπουργού «Με ταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/ ).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 του ν. 2819/2000 «Ίδρυση Εταιρείας Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε. κ.α. δια τάξεις» (ΦΕΚ 84/τ.Α ). 5. Την διάταξη του άρθρου 39 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/τ.Α ) όπως τροποποιήθηκε με την διάταξη του άρ θρου 13 του ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 137/τ.Α ) (Ρύθμιση θεμά των των Ολυμπιακών Αγώνων 2004). 6. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1380/τ.Β / ) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Το υπ αριθμ. 49/ έγγραφο της επιτροπής του άρθρου 39 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/τ.Α ), με το οποίο ζητείται η παράταση του χρόνου λειτουργίας της. 8. Τις υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1166/τ.Β / ) και / , (ΦΕΚ 956/τ.Β / ) /2005 (ΦΕΚ 948/τ.Β ) και /2005 (ΦΕΚ 1854/τ.Β ) αποφά σεις του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ στασίας, περί παράτασης του χρόνου λειτουργίας της Διοικητικής Επιτροπής. 9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την παράταση μέχρι του χρόνου λειτουρ γίας της συσταθείσης με το άρθρο 39 του ν. 3130/2003 Διοικητικής Επιτροπής για την αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση του κτήματος «ΠΑΤΗΜΑ ΔΗΜΟΓΛΗ», προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 26 Iουνίου 2006 ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Αριθμ (5) Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Δήμο Αμπελοκήπων που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από το ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 2643/1998 (220/Α ) «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση του με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3051/2002 (220/Α ) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές,... ρυθμίσεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3051/ Τις διατάξεις των περιπτώσεων α και γ της παρ. 4, του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (75/Α ) «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις». 4. Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ στασίας». 5. Το υπ αριθμ. 6443/ έγγραφο του Δήμου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης για την επικείμενη έκδοση προκήρυξης, πλήρωσης δέκα τεσσάρων (14) συνολικά θέσεων εργασίας τακτικών υπαλλήλων, διαφόρων κα τηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων, για το Δήμο Αμπε λοκήπων. 6. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα πάνη σε Βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο φασίζουμε: Α. Καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων ερ γασίας για το Δήμο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύο νται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, σε μία (1). Β. Η ανωτέρω θέση δίδεται, στην κατηγορία Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) (πρώτο εδάφιο περίπτωσης β παρ.1, άρθρου 1 ν. 2643/1998) και θα καλυφθεί από άτομο της κατηγορίας Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. ΝΟΜΑΡΧΙΑ Θεσσαλονίκης ΦΟΡΕΑΣ Δήμος Αμπελοκήπων ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ Εργατών Καθαριότητας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ν. 2643/1998 Α.Μ.Ε.Α. 1 Αθήνα, 27 Ιουνίου 2006 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Αριθμ. οικ (6) Ανάκληση της υπ αριθμ / απόφασης η οποία έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 686/Β / για το Δήμο Ακρωτηρίου Χανίων. O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 2643/1998 (220/Α ) «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση του με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3051/2002 (220/Α ) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές,... ρυθμίσεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3051/ Τα υπ αριθμ. 3067/ και 4221/ έγγρα φα του Δήμου Ακρωτηρίου Χανίων, τα οποία αφορούσαν την έκδοση προκήρυξης πλήρωσης θέσεων εργασίας τακτικών υπαλλήλων, διαφόρων κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων, για το Δήμο Ακρωτηρίου Χανίων. 4. Την υπ αριθμ / προηγούμενη από φασή μας. 5. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασί ζουμε: Ανακαλούμε την υπ αριθμ / απόφασή μας, η οποία έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 686/Β / για το Δήμο Ακρωτηρίου Χανίων, διότι ακυρώθηκε με την υπ αριθμ. 170/ απόφαση του Δ.Σ. του ιδίου Δήμου. Με την προαναφερόμενη υπ αριθμ. (170/ ) απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ακρωτηρίου Χανίων εγκρί θηκε η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού μόνο για εννέα (9) άτομα διαφόρων κατηγοριών και ειδικοτήτων.

6 13136 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αθήνα, 27 Ιουνίου 2006 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Aριθμ. Β ΟΙΚ /2337 (7) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Β 10868/764/ (Β 265) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Κα θορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, δι αδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτι κών προγραμμάτων του άρθρου 12 του ν. 2963/2001 (Α 268), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθμ. Β 70092/5266/2003 (Β 1771) όμοια. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. Του άρθρου 12 του ν. 2963/2001 (Α 268) «Οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις», όπως τροπο ποιήθηκε με τα άρθρα 20 του ν. 3185/2003 (Α 229), 19 του ν. 3254/2004 (Α 137) και 17 του ν. 3446/2006 (Α 49). β. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικο ποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ βερνητικά Όργανα». γ. Της υπ αριθμ. ΟΙΚ. Β 10868/764/ (Β 265) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός όρων, προϋπο θέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρημα τοδότηση των επενδυτικών προγραμμάτων του άρθρου 12 του ν. 2963/2001 (Α 268), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθμ. Β 70092/5266/2003 (Β 1771) όμοια. 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Στο άρθρο 5 της υπ αριθμ. ΟΙΚ Β 10868/764/2003 (Β 265) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 2 της υπ αριθμ. ΟΙΚ. Β 70092/5266/2003 (Β 1771) όμοιας, επέρχονται οι παρακάτω τροποποιήσεις: 1. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Οι αιτήσεις για χρηματοδότηση των ενισχύσεων του παρόντος άρθρου θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, το αργότερο, μέχρι Της χρηματοδότησης προηγούνται τα λεωφορεία των συγκοινωνιακών φορέων των ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ και των μετόχων αυτών». 2. Προστίθεται νέα παράγραφος 5, ως εξής: «5. Οι αιτήσεις για χρηματοδότηση λεωφορείων αγό νων γραμμών νήσων, του π.δ. 967/1979 (Α 272), που τέθη καν ή θα τεθούν σε κυκλοφορία, λόγω αντικατάστασης, μετά τη δημοσίευση του ν. 3446/2006 (Α 49), πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργεί ου Μεταφορών και Επικοινωνιών, το αργότερο μέχρι , τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Αίτηση του ή των ιδιοκτητών του λεωφορείου. β. Βεβαίωση της υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοι νωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία θα βεβαιώνονται ότι: 1. Το υπ αριθμ. λεωφορείο δημόσιας χρήσης αυτοκίνητο ταξινομήθηκε και χορηγήθηκε άδεια κυκλο φορίας την, σε αντικατάσταση του υπ αριθμ.. Λεωφορείου δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου και εξυπηρετεί άγονη γραμμή σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 967/1979 (Α 272). 2. Το έτος κατασκευής του πλαισίου του λεωφορείου αυτοκινήτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθμ /2076/2002 (Β 1160) απόφαση του Υπουργού Με ταφορών και Επικοινωνιών. γ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλο φορίας του τεθέντος σε κυκλοφορία νέου λεωφορείου αυτοκινήτου. δ. Τιμολόγιο αγοράς ή σύμβαση χρηματοδοτικής μί σθωσης, από τα οποία να προκύπτει, η συνολική αξία του λεωφορείου αυτοκινήτου, τα οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την ισχύ των διατάξεων του ν. 3446/2006 (Α 49)». Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί ευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ OIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Μ. ΛΙΑΠΗΣ Aριθμ /35/06 (8) Αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις της πργ. 1 εδαφ. 7 του άρθρου 20 και 42 του από Β. Δ/τος «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» (ΦΕΚ 24 Α ). 2. Τις διατάξεις του αρθ. 7 πργ. 2 του ν.δ. 2721/1953 (ΦΕΚ 325Α ) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων». 3. Τις διατάξεις του αρθ. 4 πργ. 2 του ν.δ. 158/1969 (ΦΕΚ 63Α ) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων κ.λπ.». 4. Τις διατάξεις του π.δ. 649/1977 «Περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων εις Υπουργείο Δημοσίων Έργων κ.λπ. (ΦΕΚ 212 Α ). 5. Τις διατάξεις του αρθ. 31 του ν. 1473/1984 «Ρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 127 Α ) όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 42 του ν. 2214/1994 «Αντικειμενικό σύστημα φορο λογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 75 Α ). 6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με τα άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την υπ αριθμ /14/06/ (ΦΕΚ 330 Β /2006) κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΟΙΟ YEN. 8. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο γισμού και των Προϋπολογισμών των Ν.Π.Δ.Δ. (Λιμενικών Ταμείων), αποφασίζουμε: 1. Τροποποιούμε την πργ. 1 εδ. Δ. Τέλη Ελλιμενισμού της υπ αριθμ /14/06/ (ΦΕΚ 330Β /2006) απόφα σής μας «Περί αναπροσδιορισμού δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Ταμείων» ως ακολούθως: «Δ. ΤΕΛΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ Τα τέλη ελλιμενισμού καταβάλλονται εφάπαξ ετησίως και το αργότερο μέχρι 1η Μαρτίου από όσα σκάφη της πα ρούσας Απόφασης ελλιμενίζονται μόνιμα σε λιμένες που παρέχουν λιμενικές διευκολύνσεις (ρεύμα, νερό κ.λπ.) και τα οποία τελούν σε κατάσταση ακινησίας λόγω βλάβης, επιθεώρησης, κατάσχεσης κ.λπ. για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους. Στα τέλη αυτά συμπεριλαμβάνεται η παραβολή και πρυ μνοδέτηση ως ακολούθως: 1. Επαγγελματικά πλοία αναψυχής (Ε/Γ Τ/Ρ) του ν. 2743/1999 ανεξαρτήτως μεγέθους: Σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης χωρίς χώρους ενδιαίτησης και σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας μέχρι 5 μέτρα: Σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης χωρίς χώρους ενδιαίτησης και σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας άνω των 5 μέτρων: Πλοία αναψυχής ιδιωτικής χρήσης ανεξαρτήτως μεγέθους και σημαίας με χώρους ενδιαίτησης: 250». 2. Τροποποιούμε την πργ. 2 της πιο πάνω απόφασής μας ως ακολούθως: «2. Στα τέλη πρυμνοδέτησης και παραβολής εάν κα ταβληθούν προκαταβολικά παρέχεται έκπτωση: α) 20 % εάν προκαταβληθούν για ένα μήνα β) 30 % εάν προκαταβληθούν για ένα εξάμηνο και γ) 40% εάν προκαταβληθούν για ένα έτος Τα τέλη προσόρμισης καταβάλλονται ανά κατάπλου εκάστου σκάφους». 3. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ αριθμ /14/06/ (ΦΕΚ 330Β /2006) απόφασής μας. Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από της δημοσι εύσεώς της. Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ OIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Μ. Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Αριθμ. 317 (9) Καθορισμός αποζημίωσης σε εκπροσώπους της Επιτρο πής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ) 1. Την από απόφαση του διοικητικού συμ βουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων. 2. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ1264/ (ΦΕΚ 1432Β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 3. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ91/ (ΦΕΚ 547Β ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσία να υπογράφουν με εντολή Υπουργού, στους Γενικούς Γραμματείς. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΛΤΕ, η οποία διαθέτει ίδιο πόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3148/2003 (ΦΕΚ 136Α ). 5. Την από έγκριση του Υπουργού Οικονο μίας και Οικονομικών. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν (ΦΕΚ 1361). Εκδίδει την παρούσα απόφαση το κείμενο της οποίας έχει ως εξής: α) Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων αντιπροσωπεύεται στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Εποπτι κών Οργάνων των Ελεγκτών (EUROPEAN GROUP O AUDITORS OVERSIGHT BODIES EGAOB) με εκπρόσω πό της οριζόμενο με απόφαση της Εκτελεστικής Επι τροπής της ΕΛΤΕ, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3148/2003 (ΦΕΚ 136 Α ). β) Στον εκπρόσωπο της ΕΛΤΕ που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο χορηγείται μηνιαία απο ζημίωση ύψους 270 (διακόσια εβδομήντα ευρώ). γ) Επιπλέον της αποζημίωσης που προβλέπεται από την παράγραφο 2 της παρούσας, στον εκπρόσωπο της ΕΛΤΕ χορηγείται αποζημίωση, με την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών για: τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής (οικονομική θέση) διατροφή στην αλλοδαπή (μέχρι 110 ημερησίως) διαμονή σε ξενοδοχείο της αλλοδαπής (μέχρι 230 ανά διανυκτέρευση) δ) Η αποζημίωση που προβλέπεται από την παρά γραφο β της παρούσης δεν χορηγείται στον πρόεδρο και στους δύο αντιπροέδρους της ΕΛΤΕ, όταν αυτοί εκπροσωπούν την ΕΛΤΕ στον προαναφερόμενο Ευρω παϊκό φορέα. Αθήνα, 26 Ιουνίου 2006 Ο Πρόεδρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Aριθμ. 380/11/ (10) Τροποποίηση των υπ αριθμ. 218/2/ και 219/2/ αποφάσεων του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε. (ΦΕΚ τ.β, 515/ ), με τις οποίες διαπιστώθηκε η περαί ωση της κτηματογράφησης στο Δημοτικό Διαμέρι σμα Βαλτονέρων (πρώην Κοινότητα Βαλτονέρων) του Δήμου Αετού του Νομού Φλωρίνης και ορίστη κε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ TOY O.K.X.E. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 εδ. β του

8 13138 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 275/ ). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13α παρ.3 και 4 του ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατά ξεις» (ΦΕΚ 114/Α / , ΦΕΚ 275/Α / και ΦΕΚ 67/Α / ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3127/2003 «Τροπο ποίηση και συμπλήρωση των ν. 2308/1995 και ν. 2664/1998 για την κτηματογράφηση και το Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 67/Α / ). 4. Την υπ αριθμ. 218/2/ απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. (ΦΕΚ τ.β /515/ ) σχετικά με την περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης στο Δημοτικό Διαμέρι σμα Βαλτονέρων (πρώην Κοινότητα Βαλτονέρων) του Δήμου Αετού του Νομού Φλωρίνης. 5. Την υπ αριθμ. 219/2/ απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. (ΦΕΚ τ.β /515/ ) σχετικά με την ολοκλήρωση της καταχώρισης των πρώτων εγγραφών και την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βαλτονέρων (πρώην Κοινότητα Βαλτονέρων) του Δήμου Αετού του Νομού Φλωρίνης. 6. Την πρόταση της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. που περι έχεται στο υπ αριθμ. 237/ πρακτικό του Δ.Σ. της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. με την οποία η εταιρία προ τείνει προς τον Ο.Κ.Χ.Ε. την τροποποίηση των υπ αριθμ. 218/2/ και 219/2/ (ΦΕΚ 515/Β / ) αποφάσεων του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε. με τις οποίες διαπι στώθηκε η περαίωση κτηματογράφησης και η έναρξη λειτουργίας κτηματολογίου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βαλτονέρων (πρώην Κοινότητα Βαλτονέρων) του Δήμου Αετού του Νομού Φλωρίνης. 7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Χ.Ε., αποφασίζει: Άρθρο 1 Τροποποιείται η υπ αριθμ. 218/2/ (ΦΕΚ 515/ Β / ) απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε., με την οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης του Δημοτικού Διαμερίσματος Βαλτονέρων (πρώην Κοινότη τα Βαλτονέρων) του Δήμου Αετού του Νομού Φλωρίνης, και μετά το πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Από τους πίνακες αυτούς εξαιρούνται τα ακίνητα με ΚΑΕΚ , και , τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της περιοχής του Δημοτικού Διαμερίσματος Πεδινού (πρώ ην Κοινότητας Πεδινού) του Δήμου Αετού του Νομού Φλωρίνης, που εξακολουθεί να τελεί υπό κτηματογρά φηση». Άρθρο 2 Τροποποιείται η υπ αριθμ. 219/2/ (ΦΕΚ 515/ Β / ) απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε., με την οποία διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση της καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στο κτηματολογικό βιβλίο και ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βαλτονέρων (πρώην Κοινότητα Βαλτονέρων) του Δήμου Αετού του νομού Φλωρίνης, και μετά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Η έναρξη ισχύος του Κτημα τολογίου στην περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Βαλτονέρων (πρώην Κοινότητα Βαλτονέρων) του Δήμου Αετού του Νομού Φλωρίνης δεν αφορά στα ακίνητα με ΚΑΕΚ , και , που περιέχονται στους αναμορφωμένους κτηματολογι κούς πίνακες και διαγράμματα Β Ανάρτησης με αριθμό πρωτοκόλλου παράδοσης κτηματολογικών στοιχείων 34/ , τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητι κών ορίων της περιοχής του Δημοτικού Διαμερίσματος Πεδινού (πρώην Κοινότητας Πεδινού) του Δήμου Αετού του Νομού Φλωρίνης, που εξακολουθεί να τελεί υπό κτηματογράφηση». Αθήνα, 20 Ioυνίου 2006 Ο Πρόεδρος ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΛΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1339 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού εισαγομένων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2022 17 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ γού Εσωτερικών και Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3337 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση ημερών εκτός έδρας πέντε (5) υπαλλήλων του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 31 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετονομασία του Εργαστηρίου Προγραμματισμού και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1179 19 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 838 14 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου «Οικονομική των Επιχειρήσεων και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1534 22 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27619 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1911 15 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών νυχτερινής απασχόλησης εργασί μων ημερών και νυχτερινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1171 18 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμμα τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1851 25 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής ειδικού σημειώμα τος δήλωσης λήψης ή έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 600 8 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση ειδικής εγκριτικής άδειας λειτουργίας Ιδι ωτικού Γραφείου Συμβούλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 603 2 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1722 18 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου «Συγκρουσιακή Πολιτική» στο Τμή μα Πολιτικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 313 25 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1.2203/οικ.3.451 Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 19 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3211 3 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κηδεία με δημόσια δαπάνη.... 1 Πρόγραμμα επιχορήγησης 2.200 νέων ελευθέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 95914/Γ6/21.9.2005 (Φ.Ε.Κ. 1397/τ.Β /10.10.2005) κοινής υπουργικής απόφασης «Ιδρυση, Προαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 57 15 Mαρτίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3448 Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου το μέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 803 ΦΗΜΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΡΝΗΣΩΣ ΤΗΣ ΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΥΧΟΣ ΔΥΤΡΟ Αρ. Φύλλου 990 28 Μαΐου 2015 ΠΡΙΧΟΜΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣ Ίδρυση ργαστηρίου «Κοινωνιολογία της Παιδείας και του Πολιτισμού» στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 283 25 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά το έτος 2015 για το μόνιμο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 800 3 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για επισκευή, ανακατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3491 Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 40 4 Μαρτίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3752 Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2129 14 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργάνωση και λειτουργία της Υπεύθυνης Αρχής για την εφαρμογή της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2037 22 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24777 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1751 1 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού ατόμων στα οποία θα ανατεθεί η εκτέλεση έργου της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3172 26 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4.31879/οικ.3.1604 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα