Γενιαηίηζδα από ζπάνβακα Γζαβκςζηζηή - Θεναπεοηζηή πνμζέββζζδ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενιαηίηζδα από ζπάνβακα Γζαβκςζηζηή - Θεναπεοηζηή πνμζέββζζδ"

Transcript

1 Γενιαηίηζδα από ζπάνβακα Γζαβκςζηζηή - Θεναπεοηζηή πνμζέββζζδ Τάλια Τζιβιηανίδοσ Κάκοσροσ Παιδίαηρος- παιδοδερμαηολόγος Σύμβοσλος Α Παιδ.Κλιν.Παν/μίοσ Αθηνών και νοζοκομείοσ Ιαζώ

2 Γενιαηίηζδα πενζβεκκδηζηήξ πενζμπήξ: ιδ εζδζηόξ όνμξ. Φθεβιμκώδδξ δενιαημπάεεζα πμο αθμνά ηδκ πενζμπή πμο ηαθύπηεηαζ από ζπάνβακα. Γύμ ηαηδβμνίεξ Γενιαημπάεεζα πμο μθείθεηαζ ή επζδεζκώκεηαζ ιε ηδκ πάκα Γενιαημπάεεζα ακελάνηδηδ από ηδ πνήζδ πάκαξ

3 Ταλζκόιδζδ δενιαηίηζδαξ πενζβεκκδηζηήξ πενζμπήξ Οθείλεηαι ή επιδεινώνεηαι με ηη σπήζη πάναρ Πνςημπαεήξ δενιαηίηζδα ελ επαθήξ Αθθενβζηή δενιαηίηζδα ελ επαθήξ Μμκζθζαζζηή δενιαηίηζδα Ανεξάπηηηη από ηη σπήζη πάναρ Σιδβιαημννμζηή δενιαηίηζδα Αημπζηή δενιαηίηζδα Χςνίαζδ Granuloma gluteale infantum Jacquet s diaper dermatitis Μζηνμαζαηέξ, Ιμβεκείξ θμζιώλεζξ Χώνα Μεηααμθζηέξ δζαηαναπέξ, ακμζμακεπάνηεζα Langerhans ζζηζμηύηηςζδ

4 Γενιαηίηζδα από ζπάνβακα (πνςημπαεήξ δενιαηίηζδα ελ επαθήξ) Έκανλδ: 1-2 μ ιήκα ηδξ γςήξ Μεβαθύηενδ ζοπκόηδηα: 8-12 μ ιήκα γςήξ Γζάνηεζα: ιέπνζ ημ παζδί κα απαθθαβεί από ηα ζπάνβακα ( πάκεξ ) Αζηζμθμβία : πνςημπαεήξ (ενεεζζηζηή) δενιαηίηζδα ελ επαθήξ

5 Αζηζμπαεμβέκεζα δενιαηίηζδαξ από ζπάνβακα Η ηνζαή ιε ηδκ πάκα ηαζ δ δζαανμπή ημο δένιαημξ ιε μύνα Γζαηαναπή θεζημονβζημύ θναβιμύ Γένια εοάθςημ ζε ενεεζζηζηέξ μοζίεξ (αιιςκία, πνςηεάζεξ, θζπάζεξ, πμθζηά άθαηα) Γενιαηίηζδα International J Dermatol 2004; 43:830-4 JEADV 2001;15 (Suppl 1): 1-4

6 Αζηζμπαεμβέκεζα δενιαηίηζδαξ από ζπάνβακα Οονία μύνςκ μονεάζεξ ημπνάκςκ αιιςκία Ενεργοποίηςη πρωτεαςών, λιπαςών κοπράνων Γζάννμζα, πμνήβδζδ ακηζαζμηζηώκ

7

8 Δερματίτιδα από ςπάργανα/ μονιλιαςική επιμόλυνςη

9

10

11 Δεπμαηίηιδα από ζπάπγανα Μονιλιαζική δεπμαηίηιδα από ζπάπγανα

12 Jacquet s diaper dermatitis παεμβέκεζα:ιδ ζαθήξ

13 Jacquet s diaper dermatitis Δπίιμκδ δζάννμζα Μδ ζοπκό άθθαβια

14 Granuloma gluteale infantum Παεμβέκεζα Αζοκήεδξ θθεβιμκώδδξ απάκηδζδ ζε πνόκζμ ενεεζζιό Μμκζθίαζδ Τμπζηή πνήζδ θεμνζμιέκςκ ημνηζημεζδώκ Δπίπηςζδ: 2-9 ιδκώκ Ακηζιεηώπζζδ: απμθοβή ενεεζζηζηώκ παναβόκηςκ, ημπζηά απμθναηηζημύ ηύπμο ζηεύαζια.

15 Γζαθμνζηή δζάβκςζδ δενιαηίηζδαξ απμ ζπάνβακα

16 Ταλζκόιδζδ δενιαηίηζδαξ πενζβεκκδηζηήξ πενζμπήξ Οθείλεηαι ή επιδεινώνεηαι με ηη σπήζη πάναρ Πνςημπαεήξ δενιαηίηζδα ελ επαθήξ Αθθενβζηή δενιαηίηζδα ελ επαθήξ Μμκζθζαζζηή δενιαηίηζδα Ανεξάπηηηη από ηη σπήζη πάναρ Σιδβιαημννμζηή δενιαηίηζδα Αημπζηή δενιαηίηζδα Χςνίαζδ Granuloma gluteale infantum Jacquet s diaper dermatitis Μζηνμαζαηέξ, Ιμβεκείξ θμζιώλεζξ Χώνα Μεηααμθζηέξ δζαηαναπέξ, ακμζμακεπάνηεζα Langerhans ζζηζμηύηηςζδ

17 Αθθενβζηή δενιαηίηζδα ελ επαθήξ Τίεεηαζ οπμρία εάκ δεκ οπάνπεζ ακηαπόηνζζδ ζηδκ ημπζηή αβςβή Γζάβκςζδ: ηθζκζηά Δπζαεααίςζδ: contact tests

18 Smith WJ et al. Pediatr Dermatol. 2009; 26: Highlighted Allergens Reportedly Associated with Diaper Dermatitis Allergen Common use Sorbitan sesquioleate Emulsifier in topical preparations Fragrances* [fragrance mix 1 and balsam of Peru] Chemicals added to impart pleasant odor Disperse dye Dye Chemicals to brighten colors Cyclohexlthiopthalimide Rubber additive to prevent oxidation Mercaptobenzothiazole Rubber accelerator Iodopropylcarbamate Preservative in baby wipes Bronopol Preservative in baby wipes

19 "Lucky Luke" or "cowboy holster"dermatitis Roul S et al Ann Dermatol Venereol 1998: 125 (suppl. 3)3S74. Τνζβςκζηό ενύεδια (όπμο ημ θάζηζπμ ηδξ πάκαξ) Δνοενόηδηα/ δενιαηίηζδα ζηδ ιέζδ Πθάβζα βθμοηώκ Άκς έλς ιένμξ ιδνώκ Οζθύ Αθθενβία ζημ θάζηζπμ πάκαξ (e.g.cyclohexylthiophthalimide 1%)

20 Diaper dye dermatitis Alberta L et al. Pediatrics 2005;116:e Φνςζηζηέξ : Disperse Blue 106 or Disperse Blue124, Disperse Yellow 3, Disperse Orange 3 Δθεοεενώκμκηαζ από ημ οθζηό ηδξ πάκαξ ζδζαίηενα ζε πενζμπέξ ηνζαήξ ηαζ ζδνώηα Κθζκζηή εζηόκα: ενύεδια, ιζηνμθοζαθίδεξ έηγεια Ακηζιεηώπζζδ : πνήζδ πάκαξ πςνίξ πνςζηζηέξ

21 Diaper dye dermatitis Alberta L et al. Pediatrics 2005;116:e450-2.

22 Ταλζκόιδζδ δενιαηίηζδαξ πενζβεκκδηζηήξ πενζμπήξ Οθείλεηαι ή επιδεινώνεηαι με ηη σπήζη πάναρ Πνςημπαεήξ δενιαηίηζδα ελ επαθήξ Αθθενβζηή δενιαηίηζδα ελ επαθήξ Μμκζθζαζζηή δενιαηίηζδα Ανεξάπηηηη από ηη σπήζη πάναρ Σιδβιαημννμζηή δενιαηίηζδα Αημπζηή δενιαηίηζδα Χςνίαζδ Granuloma gluteale infantum Jacquet s diaper dermatitis Μζηνμαζαηέξ, Ιμβεκείξ θμζιώλεζξ Χώνα Μεηααμθζηέξ δζαηαναπέξ, ακμζμακεπάνηεζα Langerhans ζζηζμηύηηςζδ

23

24

25

26

27

28

29

30 Σιδβιαημννμσηή δενιαηίηζδα

31 Γ.Γ. Η πενζμπή ηδξ πάκαξ ζοκήεςξ δεκ πνμζαάθθεηαζ ζηδκ αημπζηή δενιαηίηζδα

32 Αημπζηή δενιαηίηζδα

33 Γζαθμνζηή δζάβκςζδ ζιδβιαημννμσηήξ ηαζ αημπζηήξ δενιαηίηζδαξ ζηδκ πνώηδ ανεθζηή δθζηία Ηλικία εμθάνιζηρ Ενηόπιζη Κνηζμόρ Σμηγμαηοπποφκή < 3 μηνών Καμπτικές επιφάνειες ΟΧΙ Αηοπική > 3 μηνών Εκτατικές επιφάνειες ΝΑΙ Οικογενειακό ιζηοπικό αηοπίαρ Ποπεία ΟΧΙ Υπμπςνεί ιέπνζ ημκ 6 μ ιήκα γςήξ ΝΑΙ Υθέζεζξ / ελάνζεζξ

34 Δ.Δ. Αηοπική δεπμαηίηιδα Σμηγμαηοπποφκή δεπμαηίηιδα

35 Αημπζηή δενιαηίηζδα. Σηαθοθμημηηζηή θμίιςλδ

36 Λμίιςλδ από απθό ένπδηα

37 Δ.Δ. Δνοενόηδηα, μίδδια, εενιόηδηα, εοαζζεδζία πόκμξ Κοηηανίηζδα Group Β streptococci (Barzilai et al Pediatr Infect Dis J 1998;17: )

38 Σοββεκήξ ζύθζθδ Ακαζιία Ηπαημζπθδκμιεβαθία Ίηηενμξ Βθάαεξ ζηα ιαηνά μζηά Θεηζηή VDRL, FTA-ABS

39 Κμηηζώιαηα

40 Χώνα

41

42

43

44

45 Γ.Γ. Ανεπάπκεια τεςδαπγύπος Δκηενμπαεδηζηή αηνμδενιαηίηζδα (βεκεηζηή κόζμξ) Δπίηηδηδ

46 Δκηενμπαεδηζηή αηνμδενιαηίηζδα Υπμθεζπόιεκμξ ζςιαηζηόξ βόκμξ Μεηάθθαλδ SLC39A4 ζημ πνςιόζςια 8q24.3 (ηςδζημπμζεί ηδκ πνςηεσκδ θμνέα ημο Zn) Zn πθάζιαημξ : < 50 mcg/dl, όπζ πάκηα ALP έκδεζλδ δζαηαναπήξ) Δπίπηςζδ: 1-9 /

47 Δπίηηδηδ ακεπάνηεζα ρεοδανβύνμο Μδηνζηόξ εδθαζιόξ- (ακεπανηήξ ιεηαθμνά Zn απμ ημκ μνό ζημ ιδηνζηό βάθα) Πνμςνόηδξ Φνόκζα δζάννμζα, ζκμηοζηζηή κόζμξ Πανεκηενζηή δζαηνμθή ιδ ειπθμοηζζιέκδ ζε ρεοδάνβονμ

48 Ακεπάνηεζα ρεοδανβύνμο Κλινική εικόνα Δεπμαηίηιδα γύπυ από ζηόμια, δάκηςλα Διάπποια Αλυπεκία Νύπζα: πενζμκοπίεξ, μκοπμδοζηνμθία Υπμηνμπζάγμοζεξ θμζιώλεζξ Νεονμθμβζηέξ δζαηαναπέξ Κμκηό ακάζηδια Βθεκκμβόκμζ :βςκζαηή πεζθίηζδα, βθςζζίηζδα, επζπεθοηίηζδα, αθεθανίηζδα, θςημθμαία

49 Γεοηενμπαεήξ ακεπάνηεζα Zn (δίδοιδ ηύδζδ, εδθαζιόξ)

50 Ανεπάπκεια Zn Θεναπεία βθοημκζηόξ ή εεζζηόξ ρεοδάνβονμξ 1-3 mg/kg/ διενδζίςξ από ημ ζηόια Άιεζδ ηθζκζηή ακηαπόηνζζδ Μέηνδζδ επζπέδςκ Zn ηαζ αθηαθζηήξ θςζθαηάζδξ ακά 3-6 ιήκεξ

51 Diaper lesion in a maple syrup urine disease case. Pediatr Dermatol 2009; 26:

52 Diaper lesion in a maple syrup urine disease case. Pediatr Dermatol 2009; 26: Άνκδζδ θήρδξ ηνμθήξ Έιεημζ, αθοδάηςζδ Υπμημκία Σπαζιμί Νεονμθμβζηέξ δζαηαναπέξ Οζμή ούρων ως εκ ζθενδάμοσ (mable syrup) Αιζκμλέα πθάζιαημξ leucine Isoleucine, valine

53 Γενιαηίηζδα πενζβεκκδηζηήξ πενζμπήξ από ιεηααμθζηά κμζήιαηα Οπγανικέρ οξςοςπίερ (methylmalonic acidemia, propionic acidemia, maple syrup urine disease, glutaric aciduria type I) Φαινςλκεηονοςπία Διαηαπασέρ κύκλος οςπίαρ (Ornithine transcarbamylase deficiency, Citrullinemia, carbamoyl phosphate synthetase deficiency. Διαηποθικέρ ανεπάπκειερ (kwashiorkor,essential fatty acid and biotinidase deficiencies). (Pediatr Dermatol 2009; 26: Clin Pediatr 2007;46:480-6)

54 Γ.Γ. Γενιαηίηζδαξ πενζβεκκδηζηήξ πενζμπήξ Δεπμαηίηιδα από Ψυπίαζη ζπάπγανα

55 Langerhans cell histiocytosis (Letterer-Siwe disease )

56 Perineal infantile hemangioma Coughlin C. et al. Pediatr Dermatol 2014; 31 Suppl

57 Ταλζκόιδζδ δενιαηίηζδαξ πενζβεκκδηζηήξ πενζμπήξ Οθείλεηαι ή επιδεινώνεηαι με ηη σπήζη πάναρ Πνςημπαεήξ δενιαηίηζδα ελ επαθήξ Αθθενβζηή δενιαηίηζδα ελ επαθήξ Μμκζθζαζζηή δενιαηίηζδα Ανεξάπηηηη από ηη σπήζη πάναρ Σιδβιαημννμζηή δενιαηίηζδα Αημπζηή δενιαηίηζδα Χςνίαζδ Granuloma gluteale infantum Jacquet s diaper dermatitis Μζηνμαζαηέξ, Ιμβεκείξ θμζιώλεζξ Χώνα Μεηααμθζηέξ δζαηαναπέξ, ακμζμακεπάνηεζα Langerhans ζζηζμηύηηςζδ

58 Θεναπεοηζηή πνμζέββζζδ δενιαηίηζδαξ από ζπάνβακα

59 Πνόθδρδ ηδξ δενιαηίηζδαξ από ζπάνβακα Σοπκή αθθαβή ηςκ ζπανβάκςκ ζπμθαζηζηόξ ηαεανζζιόξ ημο δένιαημξ πνμζεηηζηό ζημύπζζια ώζηε ημ δένια κα ιδ ιέκεζ οβνό επάθεζρδ ηδξ πενζμπήξ ιε ηνέια/ αθμζθή απμθναηηζημύ ηύπμο (π.π. zinc oxide, petrolatum, cod liver oil, dimethicone, lanolin) Arch Pediatr Adolesc Med 2000; 154: Clin Pediatr 2007;46:480-6)

60 Wolf R et al. Diaper dermatitis. Clin Dermatol 2001; 18: Ακηζιεηώπζζδ ήπζαξ δενιαηίηζδαξ απμ ζπάνβακα: Eκηαηζηά ιέηνα πνόθδρδξ Απμθοβή ενεεζζηζηώκ παναβόκηςκ (ζοπκή αθθαβή πάκαξ, αεθηίςζδ ζοκεδηώκ αενζζιμύ πενζμπήξ) Φνήζδ ηνέιαξ/ αθμζθήξ απμθναηηζημύ ηύπμο (zinc oxide in water)

61 Ολείδζμ ημο ρεοδανβύνμο (in water) Σπδιαηίγεζ πνμζηαηεοηζηό, αδζάανμπμ θναβιό ζημ δένια εκώ επζηνέπεζ ζημ δένια κα ακαπκέεζ Έπεζ ζηοπηζηέξ ηαζ ακηζζδπηζηέξ ζδζόηδηεξ Απμιμκώκεζ ηδκ οβναζία, πνμζηαηεύεζ ημ δένια από ενεεζζηζημύξ πανάβμκηεξ ηαζ απμηνέπεζ ηδκ ακάπηολδ ααηηδνζδίςκ. Γδιζμονβεί ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ επμύθςζδξ ηαζ ηαηαπναΰκεζ δζαθόνςκ εζδώκ ενεεζζιμύξ, ημηηζκίθεξ ηαζ ηκδζιό.

62 Zinc oxide in water Recovery of skin barrier compromise occurs more rapidly with films, barriers or creams that are semipermeable to water vapor transport rather than with systems that are completely occlusive or completely open to air. Medscape Dermatology 2015 Schunck M et al. J. Invest. Dermatol. 2005; 125, Visscher M et al. Arch. Dermatol. Res. 2001; 293,491-9

63 Λακτοφερίνη Γθοημπνςηείκδ πμο ακήηεζ ζηδκ μιάδα ηςκ ηνακζθενζκώκ Πανάβεηαζ από ηα επζεδθζαηά ηύηηανα ηαζ ηα πμθοιμνθμπύνδκα Η θαηημθενίκδ απομονώθηκε για ππώηη θοπά ζηο μηηπικό γάλα αλλά βπίζκεηαι ζσεδόν ζε όλερ ηιρ εκκπίζειρ ηος ζώμαηορ (δάηνοα, πμθή, ζίεθμ, αίια, εηηνίζεζξ ηςκ ακαπαναβςβζηώκ μνβάκςκ, ημο ακαπκεοζηζημύ ηαζ βαζηνμ-εκηενζηή μδό).

64 Λαηημθενίκδ: ιία πμθοθεζημονβζηή πνςηεΐκδ ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΛΑΚΤΟΦΕΡΙΝΗΣ

65 Λαηημθενίκδ Έπεζ ακμζμνοειζζηζηέξ, ακηζθθεβιμκώδεζξ, ακηζααηηδνζδζαηέξ, ακηζιοηδηζαζζηέξ ζδζόηδηεξ Πνμάβεζ ηδκ επζεδθζμπμίδζδ, πμθθ/ζζαζιό ζκμαθαζηώκ, παναβςβή ημθθαβόκμο ηαζ οαθμονμκζημύ ζοιαάθεζ ζηδκ επμύθςζδ ηναοιάηςκ

66 Λαηημθενίκδ: Ακηζααηηδνζδζαηή δνάζδ Α) Σύκδεζδ ιε ηα θζπμπμθοζαηπανίδζα ηςκ ααηηδνζαηώκ ημζπςιάηςκ Ολεζδώκεζ ηα ααηηήνζα ιέζς ζπδιαηζζιμύ οπενμλεζδίςκ. Καηαζηποθή ηος κςηηάπος (λύζη). Β) Αολάκεζ ηδ δνάζδ ηςκ μοδεηενόθζθςκ, ιμκμηοηηάνςκ ηαζ ιαηνμθάβςκ ηοηηάνςκ Διέγεπζη ηηρ θαγοκςηηάπυζηρ. Καηαζηνμθή ιζηνμμνβακζζιώκ ηαζ ακηζβόκςκ

67 Λαηημθενίκδ: Ακηζιοηδηζαζζηή δνάζδ Ακαζηέθθεζ ηδκ δνάζδ ημο trichophyton mentagrophytes Γνα επίζδξ ηαηά ηδξ Candida Albicans

68 Λαηημθενίκδ: Ακηζθθεβιμκώδδξ Ακμζμννοειζζηζηή Γνάζδ Μεζώκεζ ηδκ έηηνζζδ πνμ-θθεβιμκςδώκ ηοημηζκώκ. Μεζώκεζ επίζδξ ηδ ιεηακάζηεοζδ ηςκ θεοημηοηηάνςκ. Μεηνζάγεζ ηδ ζοζηδιαηζηή ακμζμθμβζηή απόηνζζδ ημο μνβακζζιμύ ζηζξ εζηίεξ ηδξ θθεβιμκήξ. άιεζα ηαθύπημκηαξ ημ ζηνώια πμθοζαηπανζηώκ ηςκ ιζηνμαίςκ έιιεζα δεζιεύμκηαξ ημκ εθεύεενμ ζίδδνμ πμο πνμηαθεί μλεζδςηζηό ζηνεξ ιέζς ηςκ εθεοεένςκ νζγώκ.

69 Λακτοφερίνη : επουλωτική δράςη Πνμάβεζ Τδκ επζεδθμπμίδζδ Τμκ πμθθαπθαζζαζιό ηςκ ζκμαθαζηώκ Τδκ παναβςβή ημθθαβόκμο ηαζ οαθμονμκζημύ μλέμξ

70 Λακτοφερίνη- βιβλιογραφία Saito S et al Biotechnol Lett 2011; 33:33 39 Takayama Y and Aoki R Biochem. Cell Biol. 2011; 90: Tang L. et al. British Journal of Dermatology 2010 ;163: Walker V. et al. J Pediatr 2008;152: Ward P. P. Cell. Mol. Life Sci. 2005; 62 : Cumberbatch M et al. Clin Exp Immunol 2003; 132: Pauline P. Et al. Biochem. Cell Biol. 2002; 80: Jeremy H. Brock Biochem. Cell Biol. 2002; 80: 1 6 Conneely OM. J Am Coll Nutr. 2001;20(5 Suppl):389S-395S; discussion 396S-397S. Griffiths C. et al. British Journal of Dermatology 2001; 144: Cumberbatch M. Immunology 2000; 100 :21-28

71 Τμ ζηεύαζια πενζβεκκδηζηήξ πενζμπήξ πμο πενζέπεζ μλείδζμ ημο ρεοδανβύνμο ζε διζδζαπεναηή ιμνθή ηαζ επζπθέμκ θαηημθενίκδ πνδζζιμπμζείηαζ όπζ ιόκμ βζα πνόθδρδ ηδξ δενιαηίηζδαξ από ζπάνβακα αθθά ηαζ βζα ακηζιεηώπζζδ ηδξ.

72 Ακηζιεηώπζζδ ιέηνζαξ/ζμαανήξ δενιαηίηζδαξ από ζπάνβακα Πθύζζιμ ιε πθζανό κενό ηαζ οπμηαηάζηαημ ζαπμοκζμύ Σςζηέξ ζοκεήηεξ αενζζιμύ Χεηαζιμί ιε NaCl 0.9% (οβνέξ αθάαεξ) Σηεύζια : Zinc oxide in water +lactoferrin Σοκδοαζηζηό ζηεύαζια ημνηζγόκδξακηζιοηδηζαζζημύ ημπζηά ζε ζπήια πνμμδεοηζηήξ ιείςζδξ Ππ ιζημκαγόθδ+ fluprednidene acetate δ + hydrocortisone

73

74 Ακηζιεηώπζζδ ιμκζθζαζζηήξ δενιαηίηζδαξ απμ ζπάνβακα ημπζηό ακηζιοηδηζαζζηό (miconazole, clotrimazole) βζα 10 διένεξ Σε ζμαανέξ πενζπηώζεζξ κοζηαηίκδ από ημ ζηόια 4 θμνέξ διενδζίςξ βζα διένεξ (όπζ επζζηδιμκζηά ηεηιδνζςιέκμ) Σοκδοαζηζηό ζηεύαζια ημνηζγόκδξακηζιοηδηζαζζημύ ημπζηά ζε ζπήια πνμμδεοηζηήξ ιείςζδξ Ππ ιζημκαγόθδ+ fluprednidene acetate δ + hydrocortisone

75 Δάκ δ δενιαηίηζδα δεκ οπμπςνεί ιεηά από 4 εαδμιάδεξ αβςβή Μδ ζοιιόνθςζδ ζηδ εεναπεία Απμηοπία ελάθεζρδξ επζαανοκηζηώκ παναβόκηςκ Λάεμξ δζάβκςζδ Κθζκζηή ελέηαζδ Δνβαζηδνζαηά εονήιαηα βεκζηή αίιαημξ, δπαηζηά έκγοια,μονία, ηνεαηζκίκδ, Zn, αζμηίκδ, αιιςκία ηαζ αιζκμλέα μνμύ, μνβακζηά μλέα μύνςκ, patch testξ ηαζ επί εκδείλεςκ ζζημθμβζηή ελέηαζδ (Clin Pediatr 2007;46:480-6)

76 Εσταριστώ για την προσοτή σας

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Έλενα Μπελιάεβα Διδάκηωρ Πανεπιζηημίου Αθηνών Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείο «Αττικόν» Τμ ζύκδνμιμ εύεναοζηςκ μκύπςκ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ -ΣΟΜΔΑ ΑΗΘΖΣΖΡΗΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΥΔΠΑ Γζεοεοκηήξ Καεδβδηήξ Ν. Γεςνβζάδδξ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π.

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π. Δθνικό Μετσόβιο Πολστετνείο, τολή Υημικών Μητανικών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκησης & Σετνολογίας ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ

ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ - ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ ΣΟΤ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΣΖΝ ΚΑΣΑΛΤΣΗΚH ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ-ΟΞΔΗΓΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER Tiligadas I. 1,2*, Moutopoulos D.K. 3, Chatziefstathiou M. 2,4, Tsoumani M.-M. 2,5, Anastasiou S. 6 1 Ministry of Labour,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ Φαξκαθνδπλακηθή κειέηε ζπλζεηηθνύ αληηθαξθηληθνύ πεπηηδίνπ θαη βειηίωζε ηεο in vivo ζηαζεξόηεηαο κε ζύλδεζε κε πνιπαηζπιελνγιπθόιε

Διαβάστε περισσότερα

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου]

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου] ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΛΑΓΟ ΗΗΗ: ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ «Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ Θα αναφερθούμε σε κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν το ξύλινο κούφωμα ως διαχρονικό δομικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής των Κυκλάδων και στην ισχύουσα νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN 1792-4731 JANUARY - APRIL 2013 hυgeίa@εργασiα 4 (1) ΣΔΤΥΟ ΓΔΚΑΣΟ

VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN 1792-4731 JANUARY - APRIL 2013 hυgeίa@εργασiα 4 (1) ΣΔΤΥΟ ΓΔΚΑΣΟ 0 hυgeίa εργασiα SCIENTIFIC EDITION OF HELLENIC SOCIETY OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE IN ASSOCIATION WITH PROGRAM OF POSTGRADUATE STUDIES HEALTH AND SAFETY IN WORKPLACES VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΙΟ

ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΙΟ BSc (Hons), PhD ΓΙΓΑΚΣΧΡ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΠΡΑΝΣΦΟΡΝΣ (BRADFORD, UK) ποςδϋρ και Σέηλοι ΑκαδημαφκΫρ θϋζειρ Δπιζηημονικά ΓπΪζη και Έπγο ΠΑΡΣΗ 2013 2 ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ονομαηεπϊνςμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΦΡΙΣΙΝΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή κειέηε IR ΚΑΙ UV/VIS ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΣΟΤ ΤΜΠΛΟΚΟΤ Co-BLM ΠΑΡΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΑ DNA Υανάθαιπμξ Υνζζημδμφθμο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΥΖΜΔΗΑ ΓΠΜ «ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ Ενόργανη ανάλσζη και βιοδραζηικόηηηα εκτσλιζμάηων ηων θσηών δίκηαμο (Origanum

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ. πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ. Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ. Πηπρηαθή δηαηξηβή

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ. πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ. Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ. Πηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ & Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ Πηπρηαθή δηαηξηβή ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΜΟΝΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΑΕΧΣΟΤ ΣΟΝ ΑΝΣΗΟΞΔΗΓΧΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΦΤΣΧΝ ΜΖΓΗΚΖ (Medicago truncatula

Διαβάστε περισσότερα

EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana

EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana EKONOMOU G. 1*, CASTRITSI-CATHARIOS J. 1, TSIROPOULOS Ν.G. 2,

Διαβάστε περισσότερα

Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα

Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα Ζιίαο Πνιέκεο Μπθεηνιόγνο PhD Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Δξγαζηήξην Γεληθήο θαη Γεσξγηθήο Μηθξνβηνινγίαο ηνπ ΓΠΑ ΜΤΚΖΣΔ Σα ιακζηάνζα εεςνείηαζ

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΡΑΚΑ ΒΗΟΛΟΓΟ Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα Δξγαζηήξην Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Αλνζνινγίαο (ΔΜΒΗΑ) Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο Παλεπηζηήκην Παηξώλ 2012

Διαβάστε περισσότερα

In Vivo ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΦΑΡΜΑΚΟΚΗΝΖΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔ ΥΡΖΖ HPLC-MS-MS ΣΟΤ LEUPROLIDE ΚΑΗ ΑΝΑΛΟΓΧΝ ΣΟΤ ΠΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΝΣΑΗ ΣΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ

In Vivo ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΦΑΡΜΑΚΟΚΗΝΖΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔ ΥΡΖΖ HPLC-MS-MS ΣΟΤ LEUPROLIDE ΚΑΗ ΑΝΑΛΟΓΧΝ ΣΟΤ ΠΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΝΣΑΗ ΣΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΟΜΔΑ ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ, ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΗΓΡΤΜΑ ΗΑΣΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΘΖΝΧΝ (ΗΗΒΔΑΑ) ΣΟΜΔΑ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ - ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΣΗΛΑ ΘΔΟΓΧΡΑ ΒΗΟΥΖΜΗΚΟ In Vivo

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ

Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ & ΤΟΦΙΜΩΝ Γενικι Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ, Διεφκυνςθ Υγείασ των Ηϊων Τμιμα Ηωοανκρωπονόςων Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ ΑΘΘΝΑ Μάιοσ 2013 1 Πξόινγνο ημπυξ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ρνιή Σξνθίκσλ Βηνηερλνινγίαο θαη Αλάπηπμεο ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΝΔΣΗΚΖ «Μειέηε RANKL-επαγόκελσλ παζνγελεηηθώλ κεραληζκώλ ζε γελεηηθά δσηθά πξόηππα θαη λέεο ζεξαπεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel.

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. 020 7267 7194 koula@ccwo.org.uk aliki@ccwo.org.uk markella@ccwo.org.uk We

Διαβάστε περισσότερα

ORAL PRESENTATIONS IN GREEK

ORAL PRESENTATIONS IN GREEK 1 ORAL PRESENTATIONS IN GREEK TOLERANCE OF SEAGRASS Cymodocea nodosa PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY ΣΟ SALINITY Tsioli S.* 1, Papathanasiou V. 1, Katsaros C. 2, Exadactylos A. 3, Orfanidis S. 1 Benthic Ecology

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜM910: ΘΔΡΜΑΝΖ - ΦΤΞΖ - ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ Βνήζεκα εθπόλεζεο Μειέηεο ΘΔΡΜΑΝΖ Τπνδείγκαηα ηερληθώλ πεξηγξαθώλ, ππνινγηζκώλ, πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα

ΜM910: ΘΔΡΜΑΝΖ - ΦΤΞΖ - ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ Βνήζεκα εθπόλεζεο Μειέηεο ΘΔΡΜΑΝΖ Τπνδείγκαηα ηερληθώλ πεξηγξαθώλ, ππνινγηζκώλ, πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Λ. Αεδκώκ - Πεδίμ Ανεςξ, 383 34 Βόθμξ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ: ΘΔΡΜΟΓΤΝΑΜΗΚΖ & ΘΔΡΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΧΝ Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Α.Μ. ηακαηέιινο ΜM910:

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΡΟ Α σζκεσές σνηήρηζη Σμ Νμζμημιείμ δζαεέηεζ ζοκμθζηά 7 ακαθοηέξ (Οζ 6 είκαζ ζεζνάξ 700 ηαζ

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ. Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν.

Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ. Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν. Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν.Ηαβάιαξ Ηάζε μμιοζμαηηθόξ αζζεκήξ, μηα μηθνμεπηδεμία. Ηάζε μμιοζμαηηθόξ

Διαβάστε περισσότερα