Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση"

Transcript

1 ΟΠΑΠ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2015 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007

2 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή... 4 Β. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της περιόδου από έως Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις περιόδου αναφοράς Σημαντικά γεγονότα κατά το α εξάμηνο 2015 και η επίδρασή τους στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις Περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για το β εξάμηνο Παράθεση σημαντικών συναλλαγών της Εταιρείας με συνδεδεμένα προς αυτή μέρη Στρατηγική της Εταιρείας και προοπτικές του Ομίλου για το β εξάμηνο Γ. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της ΟΠΑΠ Α.Ε Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της ΟΠΑΠ Α.Ε Κατάσταση Ταμειακών Ροών Δ. Σημειώσεις επί των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο Πλαίσιο κατάρτισης των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές Αναμόρφωση κονδυλίων συγκριτικής οικονομικής πληροφόρησης Εποχικότητα Δομή του Ομίλου Λειτουργικοί τομείς Επιχειρηματικοί τομείς του Ομίλου ΟΠΑΠ Γεωγραφικοί τομείς Ανάλυση κονδυλίων επί των οικονομικών καταστάσεων Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Απαιτήσεις... 34

3 Ασώματες ακινητοποιήσεις Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές Επενδύσεις σε συγγενείς Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού / παθητικού Εμπορικές υποχρεώσεις Δάνεια Φόροι Προβλέψεις Μετοχικό κεφάλαιο Δικαιώματα μειοψηφίας Μερίσματα Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών Εισφορά επί των καθαρών εσόδων Άλλες πωλήσεις Κόστος παροχής υπηρεσιών Άλλα λειτουργικά έσοδα Δαπάνες διοίκησης Δαπάνες διάθεσης Φόρος εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος Κέρδη ανά μετοχή Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Λοιπές γνωστοποιήσεις Διαχείριση κινδύνων από τις μακροοικονομικές εξελίξεις Μεταγενέστερα γεγονότα Ε. Στοιχεία και πληροφορίες α εξαμήνου

4 3 Α. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2 του Ν. 3556/2007) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε., μητρικής εταιρείας (η «Εταιρεία»): 1. Kamil Ziegler, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 2. Michal Houst, Επικεφαλής Οικονομικής Διεύθυνσης, 3. Σπυρίδων Φωκάς, Αντιπρόεδρος Α' βεβαιώνουμε και δηλώνουμε, εξ όσων γνωρίζουμε, ότι: α) Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) του Ομίλου της ΟΠΑΠ A.E. (ο «Όμιλος») για την περίοδο από έως την , οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και την κατάσταση συνολικού εισοδήματος του εκδότη καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/ και των κατ εξουσιοδότηση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. β) Η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/ και των κατ εξουσιοδότηση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Περιστέρι, 24 Αυγούστου 2015 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Ο Επικεφαλής Οικονομικής Διεύθυνσης Ο Αντιπρόεδρος Α Kamil Ziegler Michal Houst Σπυρίδων Φωκάς

5 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ Στρατηγού Τόμπρα Αγία Παρασκευή Ελλάς ΑΡΜΑΕ 29527/01AT/B/93/162/96 Telephone Τηλ: Fax Φαξ: Internet Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ A.E. Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική Ατομική και Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ A.E. (η «Εταιρεία») της 30 Ιουνίου 2015 και τις σχετικές συνοπτικές Ατομικές και Ενοποιημένες Καταστάσεις Συνολικού Εισοδήματος, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Ταμειακών Ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξάμηνης οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα με το Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά». Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος Επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων, κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής και συνεπώς δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. Συμπέρασμα Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε το οποίο θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά». KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Άνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρείων-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου.

6 Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξάμηνης οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Αθήνα, 26 Αυγούστου 2015 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. ΑΜ ΣΟΕΛ 114 Νικόλαος Βουνισέας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ 18701

7 6 Β. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της περιόδου από έως (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 καθώς και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Απ. 7/448/ άρθρο 4 και Απ. 1/434/2007 άρθρο 3) Η παρούσα εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. (η «Εταιρεία» ή «Μητρική Εταιρεία») αφορά στην χρονική περίοδο του α εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης Η έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του N. 3556/2007 και τις επ αυτού εκδοθείσες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά τα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου εταιρειών ΟΠΑΠ Α.Ε. (ο «Όμιλος») για το α εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης 2015 καθώς επίσης και τα σημαντικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην περίοδο αυτή και η επίδρασή τους στις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. Επίσης περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που οι εταιρείες του Ομίλου ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στο β εξάμηνο της χρήσης 2015 και τέλος παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων. 1. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις περιόδου αναφοράς Εξέλιξη Μεταβολές οικονομικών μεγεθών, Επιδόσεις Σε επίπεδο Ομίλου τα οικονομικά μεγέθη, του οποίου προσδιορίζονται κατά κύριο λόγο από τα μεγέθη της μητρικής εταιρείας, έχουν ως ακολούθως: 1. Ο Κύκλος Εργασιών (από τη διεξαγωγή των παιχνιδιών στο α εξάμηνο 2015) ποσού χιλ. έναντι του Κύκλου Εργασιών το αντίστοιχο α εξάμηνο 2014 ποσού χιλ. παρουσίασε αύξηση σε ποσοστό 13,0%, η οποία αντανακλά κυρίως: α) την εισαγωγή των λαχείων ΕΘΝΙΚΟ, ΛΑΙΚΟ και ΣΚΡΑΤΣ με κύκλο εργασιών ποσού χιλ. (α εξάμηνο 2014: χιλ. λόγω της αλλαγής μεθόδου ενοποίησης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. από ), β) την αύξηση των πωλήσεων του παιχνιδιού ΚΙΝΟ κατά 2,2%, γ) τη μείωση των πωλήσεων στο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ (επίγειο και online) κατά 1,9% (διεξαγωγή του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου κατά την θερινή περίοδο 2014) και δ) την αύξηση στο ΤΖΟΚΕΡ κατά 58,3%. 2. Η εισφορά επί των Καθαρών Εσόδων ανήλθε στο ποσό των χιλ. έναντι χιλ. το αντίστοιχο α εξάμηνο 2014 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,3%. 3. Τα Κέρδη Νικητών και το Κόστος Παροχής Υπηρεσιών ανήλθαν στο ποσό των χιλ. και χιλ. αντιστοίχως έναντι χιλ. και χιλ. το αντίστοιχο α εξάμηνο 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,9% και 28,9% αντίστοιχα.

8 4. Η αύξηση σε ποσοστό 20,6% στα Μικτά Κέρδη (ποσού χιλ. έναντι χιλ. το αντίστοιχο α εξάμηνο 2014) είναι αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης του Κύκλου Εργασιών καθώς και της συμπερίληψης των πωλήσεων της PAYZONE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.. 5. Τα Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης καθώς και τα Άλλα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν συνολικά στο ποσό των χιλ. έναντι χιλ. το αντίστοιχο α εξάμηνο 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 21,4%. 6. Τα Κέρδη Προ Φόρων παρουσίασαν αύξηση σε ποσοστό 24,1% και διαμορφώθηκαν στο ποσό των χιλ. έναντι χιλ. το αντίστοιχο α εξάμηνο Τα Κέρδη Μέτα Φόρων ποσού χιλ. έναντι χιλ. το αντίστοιχο α εξάμηνο 2014 παρουσίασαν αύξηση 69,3%. 8. Τα Λειτουργικά Κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (EBITDA) ποσού χιλ. έναντι χιλ. το αντίστοιχο α εξάμηνο 2014 παρουσίασαν αύξηση σε ποσοστό 28,7%. 9. Τα Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα παρουσίασαν μείωση κατά 189,8%. 10. Οι Ταμειακές Ροές του Ομίλου προσδιορίζονται κατά κύριο λόγο από τις Ταμειακές Ροές της μητρικής εταιρείας: α) Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στο α εξάμηνο 2015 μειώθηκαν κατά 42,7% στο ποσό των χιλ. έναντι χιλ. το αντίστοιχο α εξάμηνο β) Στο α εξάμηνο 2015 οι ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες ποσού χιλ. αντανακλούν κυρίως στην πληρωμή ποσού χιλ. από την ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. για μέρος του δικαιώματος διεξαγωγής ιπποδρομιακού στοιχήματος και εκροή χιλ. για ενσώματο πάγιο εξοπλισμό και λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία. Στο αντίστοιχο α εξάμηνο 2014, οι εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες χιλ. αντανακλούν εισροή από πιστωτικούς τόκους χιλ., εκροή χιλ. για πάγιο (ενσώματο και ασώματο) εξοπλισμό και αύξηση ταμειακών διαθεσίμων λόγω αλλαγής μεθόδου ενοποίησης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε χιλ. γ) Οι ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες στο α εξάμηνο 2015 διαμορφώθηκαν σε χιλ. από χιλ. το αντίστοιχο α εξάμηνο Παράγοντες δημιουργίας αξίας και μέτρησης επιδόσεων Ο Όμιλος παρακολουθεί τις επιδόσεις μέσα από την ανάλυση των δεκατεσσάρων βασικών επιχειρηματικών του τομέων, οι οποίοι, με βάση το ΔΠΧΑ 8, είναι τα δεκατέσσερα παιχνίδια που διεξάγει, οργανώνει και λειτουργεί. Ο τομέας με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή στις πωλήσεις των παιχνιδιών είναι το ΚΙΝΟ, του οποίου ο κύκλος εργασιών αποτέλεσε για το α εξάμηνο 2015 το 46,4% του κύκλου εργασιών των παιχνιδιών του Ομίλου ενώ συνεισέφερε και το 52,2% του συνολικού μικτού κέρδους. Τα έσοδα από το παιχνίδι ΚΙΝΟ ανήλθαν σε χιλ. έναντι χιλ. του αντίστοιχου α εξαμήνου 2014 παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 2,2%.

9 Δεύτερος σε πωλήσεις έρχεται ο επιχειρηματικός τομέας των παιχνιδιών στοιχηματισμού «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ (επίγειο και online) και MONITOR GAMES» που για το α εξάμηνο 2015 συμμετέχει κατά 34,7% επί του κύκλου εργασιών των παιχνιδιών και κατά 29,1% του συνολικού μικτού κέρδους του Ομίλου. Τα έσοδα από τον παραπάνω τομέα ανήλθαν σε χιλ. έναντι χιλ. του αντίστοιχου α εξαμήνου 2014 (συμπεριλαμβανόταν το παιχνίδι GO LUCKY), παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 2,4%. Το παιχνίδι ΤΖΟΚΕΡ αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό τομέα δραστηριότητας για τον Όμιλο. Ο τομέας αυτός κατά το α εξάμηνο 2015 αποτέλεσε το 6,2% του κύκλου εργασιών των παιχνιδιών καθώς και το 12,3% επί του συνολικού μικτού κέρδους. Τα έσοδα από το παιχνίδι ΤΖΟΚΕΡ ανήλθαν σε χιλ. έναντι χιλ. του αντίστοιχου α εξαμήνου 2014, σημειώνοντας αύξηση σε ποσοστό 58,3%. Τα νεοεισαχθέντα παιχνίδια του Ομίλου ΕΘΝΙΚΟ, ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ (ΣΚΡΑΤΣ) και ΛΑΪΚΟ ΛΑΧΕΙΟ για το α εξάμηνο 2015 συμμετείχαν με ποσοστό 10,5% επί του κύκλου εργασιών και αποτέλεσαν το 8,5% του συνολικού μικτού κέρδους, με έσοδα χιλ. έναντι χιλ. του αντίστοιχου α εξαμήνου Τα υπόλοιπα παιχνίδια SUPER 3, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, EXTRA 5, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ αποτελούν το 2,3% του κύκλου εργασιών του Ομίλου για το α εξάμηνο 2015 και το 4,0% του συνολικού μικτού κέρδους. 8 Οι βασικές μεταβολές σε επίπεδο μητρικής εταιρείας έχουν ως εξής: 1. Ο Κύκλος Εργασιών από τη διεξαγωγή των παιχνιδιών το α εξάμηνο 2015 ανήλθε στο ποσό των χιλ. έναντι χιλ. το αντίστοιχο α εξαμήνου 2014, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 2,1%. 2. Τα Μικτά Κέρδη ανήλθαν στο ποσό των χιλ. έναντι χιλ. το αντίστοιχο α εξάμηνο 2014, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 4,2%. 3. Τα Κέρδη προ Φόρων παρουσίασαν αύξηση σε ποσοστό 9,7% και διαμορφώθηκαν στο ποσό των χιλ. έναντι χιλ. το αντίστοιχο α εξάμηνο Τα Κέρδη Μέτα Φόρων παρουσίασαν αύξηση σε ποσοστό 41,3% και ανήλθαν στο ποσό των χιλ. έναντι χιλ. το αντίστοιχο α εξάμηνο Τα Λειτουργικά Κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (EBITDA) ανήλθαν στο ποσό των χιλ. έναντι χιλ. το αντίστοιχο α εξάμηνο 2014, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 12,1%.

10 2. Σημαντικά γεγονότα κατά το α εξάμηνο 2015 και η επίδρασή τους στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 9 GO LUCKY Από σταμάτησε η διάθεση προς στοιχηματισμό της βιβλιοθήκης παιχνιδιών GO LUCKY λόγω χαμηλής απόδοσης. Φορολογικός έλεγχος 2010 Αποπληρωμή Όσον αφορά τους πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις που επιβλήθηκαν από τις φορολογικές αρχές στα πλαίσια του φορολογικού ελέγχου 2010, στις έγινε η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού. 15 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Η δέκατη πέμπτη (15 η ) Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Δευτέρα στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, ενέκρινε την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών και αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος 0,7017 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου για την εταιρική χρήση έτους Καθώς έχει ήδη διανεμηθεί στους μετόχους προμέρισμα ύψους 0,2017 ευρώ ανά μετοχή σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 11/ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το υπόλοιπο μερίσματος για τη χρήση 2014 ανήλθε στα 0,50 ευρώ ανά μετοχή προ της σχετικής παρακράτησης φόρου. Δικαιούχοι ήταν οι μέτοχοι της Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Πέμπτη (ημερομηνία προσδιορισμού - record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2014 πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη Η καταβολή του υπόλοιπου μερίσματος πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη , μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. και μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Ιπποδρομιακό Στοίχημα Υπογραφή σύμβασης παραχώρησης H ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι υπεγράφη στις , μεταξύ της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. (100% θυγατρική εταιρεία) και του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), η σύμβαση παραχώρησης 20-ετούς δικαιώματος αποκλειστικής διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος. Το συνολικό τίμημα ανήλθε σε χιλ.. Η σύμβαση τελεί υπό την οριστική έγκριση των αρμοδίων αρχών, ενώ η έναρξη λειτουργιών αναμένεται εντός του 4ου τριμήνου 2015.

11 10 Ανανέωση Ομολογιακών Δανείων Η Εταιρεία στις πραγματοποίησε συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς για την ανανέωση της χορήγησης Ανακυκλούμενου Ομολογιακού Δανείου με το ίδιο ποσό, δηλαδή μέχρι των χιλ. για διάστημα δύο ετών (λήξη ) με δυνατότητα επέκτασης για ένα επιπλέον χρόνο (λήξη ). Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. στις σύναψε συμφωνία με την Alpha Bank για την ανανέωση της χορήγησης Ανακυκλούμενου Ομολογιακού Δανείου για διάστημα ενός έτους (λήξη ). Η αρχική συμφωνία χορήγησης υπεγράφη στις , συνολικού ύψους έως χιλ. για διάστημα ενός έτους. 3. Περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για το β εξάμηνο 2015 Στη συνέχεια παραθέτουμε τους κυριότερους κινδύνους και τις αβεβαιότητες στις οποίες ενδεχομένως να εκτεθεί ο Όμιλος. Κίνδυνος από τις επιπτώσεις της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας στην Ελληνική οικονομία Οι εξελίξεις κατά την διάρκεια του 2015 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας, διατηρούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ασταθές. Στις , η Ελληνική Κυβέρνηση επέβαλε ελέγχους κεφαλαίων και κήρυξε τραπεζική αργία που διήρκησε μέχρι τις , γεγονότα που έχουν επηρεάσει σημαντικά τη συμπεριφορά των καταναλωτών και την αγοραστική τους δύναμη. Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό μετά και την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για ένα νέο 3-ετές δάνειο μέσω του ESM. Λαμβάνοντας όμως υπ όψη τη φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, και τη χρηματοοικονομική κατάστασή της, τυχόν επιπλέον αρνητικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία αναμένεται να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία της. Παρ όλα αυτά, η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Κίνδυνος αγοράς Ο κίνδυνος αγοράς δημιουργείται από το ενδεχόμενο οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς, όπως σε συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια να επηρεάσουν τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας ή την αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχουν. Η διαχείριση του κινδύνου της αγοράς

12 11 συνίσταται στην προσπάθεια του Ομίλου και της Εταιρείας να ελέγχουν την έκθεσή τους σε αποδεκτά όρια. Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικότερα οι επιμέρους κίνδυνοι που συνθέτουν τον κίνδυνο αγοράς και οι πολιτικές διαχείρισής τους από τον Όμιλο και την Εταιρεία: Συναλλαγματικός κίνδυνος Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και την Κύπρο και δεν έχει συνάψει συμφωνίες με προμηθευτές σε άλλο νόμισμα πέραν του ευρώ. Τα κέρδη του Ομίλου προέρχονται από τα τυχερά παιχνίδια που πραγματοποιούνται σε ευρώ, οι εταιρικές συναλλαγές και οι εταιρικές δαπάνες εκφράζονται και πραγματοποιούνται σε ευρώ και ως εκ τούτου η Εταιρεία και ο Όμιλος δε βρίσκεται σε ουσιαστικό συναλλαγματικό κίνδυνο. Συν τοις άλλοις το μεγαλύτερο ποσοστό της βάσης του κόστους του Ομίλου, είναι είτε ανάλογη με τα έσοδα (δηλαδή κέρδη στους νικητές, προμήθεια πρακτόρων) είτε με συναλλαγές με εγχώριες εταιρείες (πχ. πληροφορικής, μάρκετινγκ). Διαχείριση κεφαλαίου Ο πρωταρχικός στόχος του Ομίλου και της Εταιρείας σχετικά με την διαχείριση του κεφαλαίου είναι η διασφάλιση και διατήρηση ισχυρής πιστοληπτικής ικανότητας και υγιών κεφαλαιακών δεικτών με σκοπό την υποστήριξη των επιχειρηματικών σχεδίων και την μεγιστοποίηση της αξίας προς όφελος των μετόχων. Ο Όμιλος διαχειρίζεται την κεφαλαιακή διάρθρωση και πραγματοποιεί τις αναγκαίες προσαρμογές προκειμένου να εναρμονίζεται με τις αλλαγές στο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί και επιχειρεί. Για τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, ο Όμιλος έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει το μέρισμα που καταβάλλεται στους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους ή να εκδώσει νέες μετοχές. Πιστωτικός κίνδυνος Η έκθεση του Ομίλου στον πιστωτικό κίνδυνο επέρχεται, κατά κύριο λόγο, από τις επισφαλείς απαιτήσεις των πρακτόρων καθώς επίσης και από οφειλές πρακτόρων στις οποίες έχουν γίνει διακανονισμοί. Το ποσό από τις επισφαλείς απαιτήσεις του Ομίλου υπολογίζεται σε 36,3 εκ. κατά την α εξάμηνη περίοδο που έληξε στις και η αντίστοιχη πρόβλεψη έχει ήδη συμπεριληφθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις. Η κύρια πολιτική διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου είναι η καθιέρωση πιστωτικών ορίων ανά πράκτορα. Επιπλέον, ο Όμιλος έχει καθιερώσει μέγιστα όρια όσον αφορά τα ποσά που διατίθενται σε κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Επίσης, είναι εκτεθειμένος σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με τους φορείς, με τους οποίους έχει κατατεθειμένα κεφάλαια ή με τους οποίους έχει συμβατικές σχέσεις. Διαχειρίζεται τον πιστωτικό κίνδυνο που απορρέει από τους πράκτορές με διάφορους τρόπους. Κάθε πράκτορας υποχρεούται να παράσχει χρηματική εγγύηση προς διασφάλιση των απαιτήσεων της Εταιρείας. Οι εν λόγω καταθέσεις συγκεντρώνονται και είναι στη διάθεσή του

13 12 Ομίλου σε περίπτωση μη πληρωμής οφειλής από τους πράκτορες. Επιπροσθέτως έχει θεσπιστεί ανώτατο ποσό που μπορεί να οφείλει κάθε πράκτορας ανά λογιστική περίοδο. Στην περίπτωση που τα οφειλόμενα ποσά ανά πράκτορα υπερβαίνουν το αντίστοιχο όριο ανά λογιστική περίοδο, οι τερματικές μηχανές των πρακτόρων κλείνουν αυτόματα και δε δέχονται στοιχήματα. Κίνδυνος ρευστότητας Ο Όμιλος διατηρεί τον κίνδυνο ρευστότητας σε χαμηλά επίπεδα μέσω της διαχείρισης της απόδοσης των κερδών των νικητών και μέσω του σωστού σχεδιασμού του κάθε παιχνιδιού. Με εξαίρεση τα παιχνίδια προκαθορισμένης απόδοσης που βασίζονται σε αθλητικά γεγονότα, τα υπόλοιπα παιχνίδια έχουν θεωρητική απόδοση κερδών (που σχετίζεται με τα κέρδη που διανέμονται στους νικητές) και βασίζονται στην απόδοση που έχει συναχθεί βάσει μαθηματικών υπολογισμών. Καθώς η θεωρητική απόδοση κερδών των νικητών υπολογίζεται από ένα μεγάλο αριθμό κληρώσεων, ενδεχομένως να προκύψουν αποκλίσεις στα αριθμολαχεία σε μικρό χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα το ΚΙΝΟ είναι παιχνίδι σταθερών αποδόσεων που απονέμει στους νικητές περίπου το 69,5% των ακαθάριστων εισπράξεων, με απόκλιση της τάξης του 1%. Επίσης, διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας περιορίζοντας το μέγεθος των κερδών των νικητών. Για παράδειγμα το ΚΙΝΟ έχει μέγιστο έπαθλο της τάξης του ενός εκατομμυρίου ευρώ, ενώ αντίστοιχα κέρδη ανά στήλη ορίζονται για το παιχνίδι ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ. Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο επιτοκίου κυρίως λόγω του δανεισμού του και των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Οι μοναδικές υφιστάμενες διευκολύνσεις δανείων ως την ήταν το Ομολογιακό Δάνειο της Εταιρείας και το Ομολογιακό Δάνειο της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. Ο Όμιλος δεν αναλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις για να καλύψει τον κίνδυνο υποτίμησης των επιτοκίων και κατά την δεν έλαβε μέρος σε τέτοιου είδους συναλλαγές. Κίνδυνος από την λειτουργία του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ είναι παιχνίδι προκαθορισμένης απόδοσης του οποίου τα κέρδη καθορίζονται από τη σωστή πρόβλεψη των αποτελεσμάτων των αθλητικών ή άλλων γεγονότων που από τη φύση τους προσφέρονται για στοιχηματισμό. Ως εκ τούτου, η ομάδα των συνεργατών του Ομίλου που ασχολείται αποκλειστικά με το παιχνίδι ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ εφαρμόζει ολοκληρωμένη μεθοδολογία διαχείρισης του κινδύνου σε διάφορα στάδια του κύκλου των αθλητικών στοιχημάτων. Έχει θέσει διαφορετικά όρια στοιχηματισμού ανά άθλημα, ανά πρωτάθλημα και ανά παιχνίδι αντιμετωπίζοντας το κάθε γεγονός με διαφορετικό τρόπο. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί τους περισσότερους τρόπους ενημέρωσης που διατίθενται στη βιομηχανία του στοιχήματος και συνεργάζεται με τους καλύτερους ειδικούς που ασχολούνται με

14 13 την έκδοση των αποδόσεων των διαθέσιμων αθλητικών γεγονότων. Μετά την έκδοση των αποδόσεων από τους υπεύθυνους, αλλάζονται οι αποδόσεις λαμβάνοντας υπόψη την αγορά (μέσω των διάφορων τρόπων ενημέρωσης της βιομηχανίας του στοιχηματισμού) και τα δικά της δεδομένα. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να εντοπίσει τα στοιχήματα που έχουν παιχτεί, που έχουν ληφθεί και που έχουν γίνει αποδεκτά ή όχι. Επιπλέον η ομάδα που εκδίδει τις αποδόσεις μπορεί να παρακολουθεί κάθε στοίχημα μεγάλου χρηματικού ποσού και να διαπραγματευτεί με τον παίκτη ούτως ώστε το ποσό στοιχηματισμού να είναι εντός των ορίων έγκρισης. Ο Όμιλος είναι σε θέση να παρακολουθεί την αξιοπιστία κάθε παιχνιδιού βάσει των στοιχείων που έχει. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί υπέρβαση ορίου, εμφανίζεται οπτική προειδοποίηση στην ομάδα. Επιπλέον, χρησιμοποιεί λογισμικό για να εντοπίσει σε πραγματικό χρόνο τα στοιχήματα που είναι ύποπτα καθώς επίσης και περιπτώσεις στημένων στοιχημάτων ή πιθανές ευκαιρίες κερδοσκοπίας. Τέλος, κατηγοριοποιεί τους πράκτορες και τους διαδικτυακούς πελάτες με καθορισμό και έλεγχο ατομικών προσωπικών ορίων. Κίνδυνος ασφάλειας Η αξιοπιστία και η διαφάνεια σε σχέση με την λειτουργία των παιχνιδιών του Ομίλου διασφαλίζονται με διάφορα μέτρα ασφαλείας τα οποία είναι σχεδιασμένα να προστατεύουν τα δεδομένα των πληροφοριακών μας συστημάτων από τυχόν παραβιάσεις ασφαλείας, όπως ανάκτηση και παράνομη αποθήκευση δεδομένων καθώς επίσης και τυχαία ή σκόπιμη καταστροφή δεδομένων. Τα μέτρα ασφαλείας καλύπτουν το σύστημα επεξεργασίας δεδομένων, τις εφαρμογές του λογισμικού μας, την ακεραιότητα και την διαθεσιμότητα των δεδομένων και την λειτουργία του online δικτύου. 4. Παράθεση σημαντικών συναλλαγών της Εταιρείας με συνδεδεμένα προς αυτή μέρη Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται το σύνολο των συναλλαγών της Εταιρείας και του Ομίλου με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24: Συναλλαγές Εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες (απαλειφόμενες για σκοπούς ενοποίησης) Εταιρεία ( ) Έξοδα Έσοδα Υποχρεώσεις Απαιτήσεις (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε ΟΠΑΠ SPORTS LTD ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε

15 Συναλλαγές των εταιρειών του Ομίλου με τις συνδεδεμένες εταιρείες με αυτές (μη απαλειφόμενες για σκοπούς ενοποίησης) 14 Εταιρεία ( ) Έξοδα Έσοδα Αγορές παγίων (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Υποχρεώσεις Απαιτήσεις GLORY TECHNOLOGY LTD ΝEUROSOFT Α.Ε EMMA EMERGING MARKETS CAPITAL A.S Συναλλαγές και υπόλοιπα με μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κατηγορία Περιγραφή Μισθοί ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Λοιπές αποζημιώσεις & παροχές Κόστος Κοινωνικής Ασφάλισης Σύνολο (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κατηγορία Περιγραφή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μισθοί Σύνολο (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Υποχρεώσεις από αμοιβές Δ.Σ. και μισθοδοσία Μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη Σύνολο Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τις θυγατρικές εταιρείες έχουν απαλειφθεί από τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου. Κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ότι ένα εκ των μελών του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε είναι κύριος μέτοχος της εταιρείας «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε. Κατασκευαστική Α.Ε.» με την οποία η ΟΠΑΠ Α.Ε. στις υπέγραψε σύμβαση χορηγίας, το συνολικό κόστος της οποίας ανέρχεται σε χιλ. πλέον ΦΠΑ. Για τo α εξάμηνο 2015 το κόστος που προκύπτει από την εν λόγω σύμβαση ανέρχεται σε 295 χιλ. και έχει συμπεριληφθεί στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος και το ποσό της απαίτησης που προκύπτει από την συγκεκριμένη σύμβαση ανέρχεται σε 148 χιλ.. Τέλος, η εταιρεία «EMMA EMERGING MARKETS CAPITAL A.S.» παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την ΟΠΑΠ Α.Ε., το κόστος των οποίων για το α εξάμηνο 2015 ανέρχεται σε 558 χιλ. και έχει συμπεριληφθεί στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος. Το ποσό της υποχρέωσης ανέρχεται σε 558 χιλ..

16 5. Στρατηγική της Εταιρείας και προοπτικές του Ομίλου για το β εξάμηνο Επιχειρηματική στρατηγική: Το σχέδιό για την επιτυχία! Στόχος είναι η διατήρηση της θέσης στην Ελληνική αγορά τυχερών παιχνιδιών μέσω: της συνεχούς βελτίωσης και εξέλιξης των παιχνιδιών της ανάπτυξης των ευκαιριών, αξιοποιώντας τις ληφθείσες άδειες και παραχωρήσεις της συνεχούς βελτίωσης του δικτύου πωλήσεων, του κόστους και των λειτουργιών της ενίσχυσης της εταιρικής εικόνας δίνοντας έμφαση στην έννοια του υπεύθυνου παιχνιδιού της διατήρησης της θέσης στην ευρωπαϊκή αγορά τυχερών παιχνιδιών της συνεχόμενης δέσμευσης για συνετή χρηματοοικονομική πολιτική δίνοντας έμφαση στην αύξηση κεφαλαίου και τον περιορισμό μόχλευσης. Συνεχής βελτίωση και εξέλιξη των παιχνιδιών της Εταιρείας Ο κύριος στόχος είναι η συνέχιση της προώθησης και της ανάπτυξης των παιχνιδιών του Ομίλου αποσκοπώντας στην ενίσχυση της βάσης πελατών και την διασφάλιση των προβλεπόμενων εσόδων. Ο Όμιλος θα συνεχίσει την επικαιροποίηση της μορφής και διασύνδεσης των παιχνιδιών καθώς επίσης και τις επιλογές στοιχηματισμού/παιχνιδιού, στοχεύοντας στην ταχύτερη ενημέρωση των πελατών για τις αλλαγές και στις επιλογές των παικτών. Ο Όμιλος συνεχίζει να βελτιώνει το παιχνίδι ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέροντας τη δυνατότητα ζωντανού στοιχηματισμού (live betting), καθώς επίσης και την αύξηση του αριθμού των αθλητικών γεγονότων και των διαθέσιμων στοιχηματικών επιλογών. Παράλληλα, ένας από τους βασικούς στόχους είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του ΚΙΝΟ. Η μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα προώθησης αυτών, του επιτρέπει να προσαρμόζει συνεχώς το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο των παιχνιδιών προς αντιμετώπιση μελλοντικής ζήτησης, αποσκοπώντας στην ικανοποίηση του δημόσιου συμφέροντος για κατεύθυνση των παικτών σε ρυθμισμένες και νόμιμες δραστηριότητες παιχνιδιών. Επιπλέον, ο εκσυγχρονισμός του δικτύου πρακτορείων, ο οποίος υλοποιήθηκε πρόσφατα, θα σηματοδοτήσει την στροφή στην καινοτομία και θα οδηγήσει στην προσέλκυση παικτών στα πρακτορεία.

17 16 Εστιάζοντας στην ανάπτυξη ευκαιριών αξιοποιώντας τις ληφθείσες άδειες και παραχωρήσεις, αποσκοπώντας στην επίτευξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών Παράλληλα, με τη στρατηγική βελτίωσης των παιχνιδιών μας, η Εταιρεία δίνει έμφαση στη διεύρυνση των προϊόντων εισάγοντας νέα παιχνίδια όπως τα παιγνιομηχανήματα (VLT s) τα οποία έχουν αποδείξει τις δυνατότητές τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. VLTs Μέσω της δεκαετούς αποκλειστικής άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας παιγνιομηχανημάτων επιδιώκει να αναπτύξει σταδιακά ένα ξεχωριστό ολοκληρωμένο δίκτυο αιθουσών για την εγκατάσταση των παιγνιομηχανημάτων, ενώ τερματικά VLT s θα τεθούν σε διαγωνισμό προκειμένου να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν μέσω αναδόχου. Την , η ΟΠΑΠ ΑΕ ανακοίνωσε ότι, ως αποτέλεσμα της εισαγωγής νέου Κανονισμού Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (απόφαση υπ'αριθμ. 158/4/ που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Β 1120/12/6/15), μεταβάλλονται ριζικά οι συνθήκες, οι οποίες οδηγούν στην εκ των πραγμάτων αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας των παιγνιομηχανημάτων της ΟΠΑΠ ΑΕ. Σε κάθε περίπτωση, η ΟΠΑΠ Α.Ε. διαβεβαιώνει τους επενδυτές, συνεργάτες και υπαλλήλους της ότι παραμένει απολύτως προσηλωμένη στην επένδυσή της και θα εξακολουθήσει να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία ενός ορθολογικού και ισορροπημένου ρυθμιστικού πλαισίου, που θα διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και τα δημόσια έσοδα και παράλληλα θα επιτρέπει την οικονομική βιωσιμότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας των VLTs για την ΟΠΑΠ Α.Ε. και τους διαχειριστές των καταστημάτων της. Ελληνικά Λαχεία A.E. Σε συνέχεια της απόκτησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραχώρησης των Ελληνικών Λαχείων A.E., κυκλοφόρησε το Μάιο του 2014 σειρά παιχνιδιών άμεσου κέρδους, μετά από απουσία δέκα ετών από την ελληνική αγορά. Στα επιχειρηματικά σχέδια είναι η διεύρυνση του δικτύου διανομής καθώς και η προσφορά των Λαχείων και των Σκρατς ώστε να είναι ελκυστικά τόσο σχεδιαστικά όσο και στην απόδοση του κέρδους τους, με σκοπό να προσελκύσει ένα ευρύ φάσμα πελατών. Λειτουργίες Online Τον Ιούνιο του 2014 ξεκίνησε η παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, αρχικά με την προσφορά μόνο του παιχνιδιού Στοίχημα. Η Εταιρεία είναι στραμμένη στον περαιτέρω εμπλουτισμό των αθλητικών στοιχηματισμών μέσω διαδικτύου με νέα στοιχήματα και ετοιμάζει νέες δράσεις προβολής των παιχνιδιών που στοχεύουν στην προσέλκυση περισσότερων παικτών. Επιπλέον, ο Όμιλος επικεντρώνει το ενδιαφέρον σε

18 17 πρωτοβουλίες περιορισμού της πρόσβασης σε προϊόντα παράνομου στοιχηματισμού, παρέχοντας συνεχή υποστήριξη στην Ελληνική Πολιτεία για την καταπολέμηση του παράνομου διαδικτυακού στοιχηματισμού. Συνεχής βελτιστοποίηση του δικτύου πωλήσεων καθώς και του κόστους και των λειτουργιών H διοίκηση της Εταιρείας ενισχύει και θα συνεχίσει να ενισχύει τους ελέγχους κόστους, μέσω της αξιολόγησης και της επαναδιαπραγμάτευσης των κύριων όρων των συμβάσεων και/ή συμβάσεων προμηθειών καθώς επίσης προέβη σε εσωτερική αναδιοργάνωση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δικτύου πωλήσεων. Με έμφαση στη μείωση του κόστους, αφενός μέσω της επιτυχούς επαναδιαπραγμάτευσης των κύριων συμβάσεων και αφετέρου με την αγορά επαρκούς διαφημιστικού χώρου για την ενίσχυση της εταιρικής εικόνας διατηρεί ισχυρή την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων του Ομίλου. Επιπλέον, μετά την ιδιωτικοποίηση, η διοίκηση της Εταιρείας επανεκτίμησε τα επίπεδα στελέχωσης, τις πολιτικές και τις ανάγκες της Εταιρείας. Εφαρμογή πρωτοβουλιών ενίσχυσης της εταιρικής εικόνας ενίσχυση σχέσεων με τους πελάτες - ενδυνάμωση του εμπορικού σήματος του ΟΠΑΠ σεβόμενοι τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού Η ΟΠΑΠ είναι μια Εταιρεία πλήρως ενσωματωμένη στην ελληνική κοινωνία και συνδέεται στενά με τους πελάτες της. Μια από τις κυριότερες προτεραιότητές μας είναι η περαιτέρω ενίσχυση αυτής της σχέσης με γνώμονα την εμπειρία των παικτών και την βελτίωση της εμπιστοσύνης των πελατών. Με την εισαγωγή της κάρτας μέλους, ενδυναμώνεται η σχέση μεταξύ εταιρείας και παίκτη. Συνεπώς με την μείωση του ποσοστού απώλειας πελατών και τη διοχέτευση αυτών σε ρυθμισμένες αγορές τυχερών παιχνιδιών ικανοποιείται με αυτό τον τρόπο το δημόσιο συμφέρον και ενισχύεται το αποκλειστικό δικαίωμα διαχείρισης τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα. Οι δραστηριότητες στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών έχουν σημαντική επίδραση στο κοινό και πρέπει να εκτελούνται με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο αντανακλώντας τους στόχους του δημοσίου συμφέροντος. Για το λόγο αυτό, η επικοινωνιακή στρατηγική περιλαμβάνει χορηγικές ενισχύσεις εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων στον αθλητικό, πολιτιστικό τομέα καθώς επίσης και στον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης και του περιβάλλοντος, επιπλέον περιλαμβάνει διαφημιστικές και προωθητικές ενέργειες. Επιπροσθέτως, με την εφαρμογή μέτρων σκοπεύει να συνεχίσει τις προσπάθειες καταπολέμησης των παράνομων παιχνιδιών στην Ελλάδα με τη συνεργασία του Κράτους και των ανεξάρτητων αρχών. Οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ενισχύουν των εμπιστοσύνη του κοινού στην Εταιρεία και κατευθύνουν το κοινό μακριά από τον τομέα παράνομων δραστηριοτήτων.

19 18 Διατήρηση της ΟΠΑΠ ως κορυφαία εταιρεία στην ευρωπαϊκή αγορά τυχερών παιχνιδιών Στόχος είναι η καθιέρωση της ΟΠΑΠ ως μια από τις πιο επιτυχημένες και αναγνωρισμένες εταιρείες τυχερών παιχνιδιών στην Ευρώπη. Μέσω της ανάπτυξης ολοκληρωμένων προϊόντων που παρέχονται από το σύγχρονο δίκτυο πωλήσεων της ΟΠΑΠ, η Εταιρεία έχει καταφέρει να συγκαταλέγεται στη λίστα με τις πιο ανεπτυγμένες εταιρείες στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών. Βάσει των εσόδων και της κεφαλαιοποίησης της αγοράς η ΟΠΑΠ αποτελεί ισχυρό παίκτη στην ευρωπαϊκή αγορά τυχερών παιχνιδιών, θέση την οποία όχι μόνο σκοπεύει να διατηρήσει αλλά να την προωθήσει και να επενδύσει σε αυτήν. Για το σκοπό αυτό εξετάζει και θα συνεχίζει να εξετάζει ευκαιρίες ανάπτυξης μέσω επέκτασης και πρόσθετων εξαγορών στο μέτρο του δυνατού. Δέσμευση για συνετή χρηματοοικονομική διαχείριση μέσω δημιουργίας ταμειακών ροών και περιορισμένης μόχλευσης Ο Όμιλος έχει ένα πετυχημένο ιστορικό κερδοφορίας και απομόχλευσης. Στόχος είναι η αύξηση της κερδοφορίας EBITDA μέσω της παρουσίασης νέων προϊόντων αλλά και της εστίασης σε αποδοτικό κόστος και δημιουργία εύρωστων ταμειακών ροών. Υπάρχει ξεκάθαρη πρόθεση να διανεμηθεί το μεγαλύτερο μέρος των ελεύθερων ταμειακών ροών, αφού αφαιρεθούν τυχόν επενδύσεις, με τη μορφή μερίσματος σε εξορθολογισμένα χρονικά διαστήματα π.χ. δύο φορές το χρόνο. Η Εταιρεία βρίσκεται επί του παρόντος κάτω από τα βέλτιστα επίπεδα μόχλευσης και παραμένει δεσμευμένη σε μια συνετή χρηματοοικονομική πολιτική. Η Εταιρεία σκοπεύει να διατηρήσει ένα επιχειρηματικό μοντέλο με δίκτυο πρακτορείων το οποίο θα διαθέτει τα απαραίτητα περιουσιακά στοιχεία, με στοχευμένες επενδύσεις σε προσωπικό, στο δίκτυο και σε εξοπλισμό. Η αποδεδειγμένη ικανότητα της Εταιρείας να διαχειριστεί αποδοτικά την απόδοση των παιχνιδιών (payout) σε συνδυασμό με την, κατά κύριο λόγο, μεταβλητή κοστολογική βάση αλλά και τη βελτιστοποίηση του σταθερού κόστους, θα επιτρέψει στον Όμιλο να διατηρήσει υψηλά επίπεδα ταμειακών ροών προερχόμενα από λειτουργικές δραστηριότητες. Ο υψηλός συντελεστής μετατροπής διαθεσίμων ενισχύεται από το χαμηλό ύψος κεφαλαιουχικών δαπανών καθώς και την απουσία σημαντικών βραχυπρόθεσμων/μεσοπρόθεσμων πληρωμών για κτήση δικαιωμάτων. Η διοίκηση της Εταιρείας είναι πεπεισμένη ότι η ευέλικτη λειτουργική δομή, η αποτελεσματική διαχείριση του κόστους και των δομικών κεφαλαιουχικών δαπανών σε συνδυασμό με την κατάλληλη προσφορά παιχνιδιών αποτελούν κύρια συστατικά ενός ελκυστικού οικονομικού προφίλ. Περιστέρι, 24 Αυγούστου 2015 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Kamil Ziegler

20 Γ. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 19 Οι συνημμένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2015 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. στις 24 Αυγούστου 2015 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. όπου και θα παραμείνουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποίησής τους. Επισημαίνεται, ότι τα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμειακών ροών της ΟΠΑΠ Α.Ε. (η «Εταιρεία») και του Ομίλου εταιρειών ΟΠΑΠ Α.Ε. (ο «Όμιλος») σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

21 1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Της 30 Ιουνίου 2015 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 20 Σημ *Αναμορφωμένο ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κυκλοφορούν ενεργητικό Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Αποθέματα Απαιτήσεις Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ασώματες ακινητοποιήσεις Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Υπεραξία Επενδύσεις σε θυγατρικές Επενδύσεις σε συγγενείς Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Εμπορικές υποχρεώσεις Φόροι Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού Προγράμματα παροχών προσωπικού Προβλέψεις Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

22 21 Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Κέρδη εις νέον Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ * Τα ποσά της χρήσης 2014 είναι αυτά που προέκυψαν μετά την αναμόρφωση των Οικονομικών Καταστάσεων λόγω υιοθέτησης του ΔΛΠ 3, σχετικά με την οριστικοποίηση του ποσού της υπεραξίας που προκύπτει από την εξαγορά της θυγατρικής εταιρείας PAYZONE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (βλέπε σημείωση 6.2 του παρόντος για περισσότερες πληροφορίες). Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 27 έως 51 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων

23 2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 2.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Της 30 Ιουνίου 2015 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) 22 Σημ Κύκλος εργασιών Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών Καθαρά έσοδα προ εισφοράς (30%) Εισφορά επί των καθαρών εσόδων Καθαρά έσοδα μετά εισφοράς (30%) Άλλες πωλήσεις 8.1/ Κόστος παροχής υπηρεσιών Μικτό κέρδος Άλλα λειτουργικά έσοδα Δαπάνες διάθεσης Δαπάνες διοίκησης Άλλα λειτουργικά έξοδα Λειτουργικό αποτέλεσμα Κέρδη / (Ζημιές) από πώληση παγίων Έσοδα / (Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα Κέρδη προ φόρου εισοδήματος Τρέχων φόρος εισοδήματος Αναβαλλόμενος φόρος Κέρδη μετά φόρων Ιδιοκτήτες μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων Ιδιοκτήτες μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας Βασικά κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή σε ,3446 0,1626 0,2047 0,0489 Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 27 έως 51 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων

24 2.2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. Της 30 Ιουνίου 2015 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) 23 Σημ Κύκλος εργασιών Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών Καθαρά έσοδα προ εισφοράς (30%) Εισφορά επί των καθαρών εσόδων Καθαρά έσοδα μετά εισφοράς (30%) Κόστος παροχής υπηρεσιών Μικτό κέρδος Άλλα λειτουργικά έσοδα Δαπάνες διάθεσης Δαπάνες διοίκησης Άλλα λειτουργικά έξοδα Λειτουργικό αποτέλεσμα Κέρδη / (Ζημιές) από πώληση παγίων Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα Μερίσματα από θυγατρικές Κέρδη προ φόρου εισοδήματος Τρέχων φόρος εισοδήματος Αναβαλλόμενος φόρος Κέρδη μετά φόρων Ιδιοκτήτες μητρικής Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων Ιδιοκτήτες μητρικής Βασικά κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή σε ,3448 0,1761 0,2440 0,0924 Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 27 έως 51 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων

25 3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 3.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Της 30 Ιουνίου 2015 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 24 Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Κέρδη εις νέον Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου Αποθεματικά Δικαιώματα μειοψηφίας Μερίσματα πληρωθέντα Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ενοποιούμενων εταιρειών Μερίσματα πληρωθέντα Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Της 30 Ιουνίου 2015 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Κέρδη εις νέον Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου Αποθεματικά Μερίσματα πληρωθέντα Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου Μερίσματα πληρωθέντα Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 27 έως 51 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων

26 4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών Της 30 Ιουνίου 2015 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κέρδη προ φόρων Προσαρμογή για: Αποσβέσεις Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Προγράμματα παροχών προσωπικού Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Άλλες προβλέψεις Συναλλαγματικές διαφορές Ζημίες / (κέρδη) από συγγενείς Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες Σύνολο Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) Αύξηση / (μείωση) φόρων πληρωθέντων Σύνολο Τόκοι έξοδα Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Είσπραξη από πώληση παγίων Επιπλέον αντίτιμο για την εξαγορά θυγατρικής (Αύξηση) / μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής Δεσμευμένες καταθέσεις Εκροή για ασώματες ακινητοποιήσεις Εκροή για ενσώματες ακινητοποιήσεις Μερίσματα από θυγατρικές Τόκοι έσοδα

27 Αύξηση ταμειακών διαθεσίμων λόγω αλλαγής μεθόδου ενοποίησης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. και πρώτης ενοποίησης της PAYZONE ΕΛΛΑΣ Α.Ε Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισπράξεις από δάνειο Πληρωμές δόσεων δανείου Πληρωμές τόκων χρηματοδοτικών μισθώσεων Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων Μερίσματα πληρωθέντα Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή αύξηση / (μείωση) διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα τέλους περιόδου Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 27 έως 51 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων

28 Δ. Σημειώσεις επί των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο H ΟΠΑΠ Α.Ε. (η Εταιρεία ή μητρική εταιρεία ) ιδρύθηκε το 1958 ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ανασυστάθηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 1999 με έδρα την Ελλάδα και η τήρηση των λογιστικών βιβλίων ως ανώνυμης εταιρείας ξεκίνησε το Έδρα της Εταιρείας, η οποία αποτελεί και το βασικό τόπο διεξαγωγής των εργασιών της, είναι η Λεωφόρος Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα. Οι μετοχές της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο όμιλος ΟΠΑΠ (ο Όμιλος ), πέραν της μητρικής εταιρείας, περιλαμβάνει και τις εταιρείες στις οποίες ο ΟΠΑΠ Α.Ε., είτε άμεσα είτε έμμεσα, ασκεί έλεγχο. Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την (συμπεριλαμβανομένων και των συγκριτικών στοιχείων της περιόδου που έληξε την και της χρήσεως που έληξε την ) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την Πλαίσιο κατάρτισης των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π) 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά». Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και γι αυτό το λόγο θα πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με τις δημοσιευμένες ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την , οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην διεύθυνση Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). Η σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της Διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του Ομίλου. Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί εφαρμόζοντας τις ίδιες λογιστικές αρχές που είχαν εφαρμοστεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις , λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν από την Τα ποσά των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων απεικονίζονται σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά.

29 28 Τα ποσά που εμπεριέχονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε χιλιάδες ευρώ. Διαφορές που τυχόν παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Όπου ήταν αναγκαίο, τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναταξινομηθεί για να συμφωνούν με τυχόν αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας περιόδου Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές Η σύνταξη της χρηματοοικονομικής αναφοράς σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί από τη Διοίκηση τη διενέργεια κρίσεων, εκτιμήσεων και παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν τα ποσά του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, όπως επίσης και τις γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία της χρηματοοικονομικής αναφοράς καθώς και τα παρουσιαζόμενα ποσά εσόδων και δαπανών κατά τη διάρκεια της παρουσιαζόμενης περιόδου. Τα πραγματικά συνολικά έσοδα μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις συνεχώς αποτιμώνται και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και άλλες παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων και των εκτιμήσεων για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται εύλογα σύμφωνα με τις περιστάσεις. Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων Η Διοίκηση χρησιμοποιεί τεχνικές αποτίμησης της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων όπου δεν είναι διαθέσιμες τιμές από ενεργό αγορά. Για την εφαρμογή των τεχνικών αποτίμησης, η Διοίκηση χρησιμοποιεί εκτιμήσεις και παραδοχές οι οποίες είναι όσο το δυνατό πιο πιθανά, συνεπείς με τις υπάρχουσες πληροφορίες όπου οι συμμετέχοντες θα χρησιμοποιούσαν ώστε να αποτιμήσουν ένα χρηματοοικονομικό μέσο. Όπου οι πληροφορίες αυτές δεν υπάρχουν, η Διοίκηση χρησιμοποιεί τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις για τις παραδοχές οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν. Οι εκτιμήσεις αυτές είναι πιθανό να διαφέρουν από τις πραγματικές τιμές κατά την ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων Αναμόρφωση κονδυλίων συγκριτικής οικονομικής πληροφόρησης Κατά τη χρήση 2014 η ΟΠΑΠ Α.Ε., μέσω της θυγατρικής της ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD, εξαγόρασε το 90% του μετοχικού κεφαλαίου της PAYZONE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με αρχική εκτίμηση του τιμήματος εξαγοράς στο ποσό και ενός ενδεχόμενου τιμήματος ποσού 1.725, το οποίο την απεικονίζονταν στο κονδύλι των δεσμευμένων καταθέσεων των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Κατά το α εξάμηνο 2015 το ενδεχόμενο τίμημα οριστικοποιήθηκε στο ποσό 976, με αποτέλεσμα το συνολικό τίμημα να διαμορφωθεί στο ποσό

30 29 Επιπρόσθετα στο α εξάμηνο 2015 ολοκληρώθηκε η αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της PAYZONE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. κατά την ημερομηνία της εξαγοράς, με αποτέλεσμα να προκύψει αναπροσαρμογή (αύξηση) της εύλογης αξίας της εταιρείας ποσού που κατανέμεται στα ακόλουθα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία: Πελατειακή βάση Συμπληρωματική σύμβαση με τη Paysafe 178 Σύνολο Βάσει των ανωτέρω προσαρμογών η υπεραξία που προκύπτει από την εξαγορά της PAYZONE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. μειώθηκε κατά 864 από την αρχική προσωρινή αναγνώριση της και υπολογίζεται ως εξής: Καθαρή θέση(90%) Τελικό τίμημα εξαγοράς Υπεραξία Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων», κατά τη διάρκεια της περιόδου επιμέτρησης, ο αποκτών θα προσαρμόσει αναδρομικά τα προσωρινά ποσά που αναγνωρίστηκαν κατά την ημερομηνία απόκτησης ώστε να αντικατοπτρίζουν νέες πληροφορίες που ελήφθησαν για γεγονότα και συνθήκες που υπήρχαν κατά την ημερομηνία απόκτησης και, εάν ήταν γνωστά, θα είχαν επηρεάσει την επιμέτρηση των ποσών που αναγνωρίστηκαν από εκείνη την ημερομηνία. Ως εκ τούτου οι προσαρμογές των ανωτέρω κονδυλίων έχουν επηρεάσει αναδρομικά τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ως ακολούθως: ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ασώματες ακινητοποιήσεις Υπεραξία ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Ίδια κεφάλαια Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

31 6.3. Εποχικότητα 30 Σύμφωνα με τα Διεθνή Χρηματοοικονομικά Πρότυπα, οι δραστηριότητες της Εταιρείας δεν επηρεάζονται από εποχικούς ή κυκλικούς παράγοντες, εκτός από εκείνες που αφορούν στο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ για το οποίο οι πωλήσεις αυξάνονται όταν πρόκειται για σημαντικά αθλητικά γεγονότα, όπως το ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. 7. Δομή του Ομίλου Η δομή του Ομίλου κατά την έχει ως εξής: Επωνυμία Εταιρείας Ποσοστό Συμμετοχής Έδρα Μέθοδος Ενοποίησης Ημερομηνία Πρώτης Ενοποίησης Κύρια Δραστηριότητα ΟΠΑΠ A.E. Μητρική εταιρεία Ελλάδα Αριθμολαχεία και Στοιχήματα ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD 100% Κύπρος Ολική Αριθμολαχεία ΟΠΑΠ SPORTS LTD 100% Κύπρος Ολική Εταιρεία Στοιχημάτων ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD 100% Κύπρος Ολική ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.E. 100% Ελλάδα Ολική Εταιρεία Συμμετοχών - Υπηρεσίες Αθλητικά γεγονότα Προβολή - Υπηρεσίες ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD 100% Κύπρος Ολική Τυχερά παιχνίδια PAYZONE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 90% Ελλάδα Ολική Υπηρεσίες συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα - Πώληση άυλου χρόνου ομιλίας - Είσπραξη λογαριασμών ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. 100% Ελλάδα Ολική GLORY TECHNOLOGY LTD 20% Κύπρος NEUROSOFT A.E. 29,53% Ελλάδα Καθαρή Θέση Καθαρή Θέση Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα Παροχή Λογισμικού Παροχή Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. 67% Ελλάδα Ολική Λαχεία Όλες οι θυγατρικές επιχειρήσεις έχουν την ίδια ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων με αυτή της μητρικής.

32 8. Λειτουργικοί τομείς Ένας τομέας είναι ένα διακριτό στοιχείο του Ομίλου, το οποίο αναφέρεται είτε στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών (επιχειρηματικός τομέας) ή στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον (γεωγραφικός τομέας), ο οποίος υπόκειται σε ξεχωριστούς κινδύνους και αποδόσεις σε σχέση με άλλους τομείς. Η Διοίκηση της Εταιρείας αναγνωρίζει τους επιχειρηματικούς τομείς ως πρωτεύοντες τομείς παρουσίασης και παρουσιάζει διακεκριμένα τα έσοδα και αποτελέσματα από κάθε παιχνίδι. Οι αναφορές σχετικά με τα αποτελέσματα ανά παιχνίδι αποτελούν και τη βάση για τη λήψη αποφάσεων από τα πρόσωπα που ασκούν τη Διοίκηση του Ομίλου, με κύριο τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΠΑΠ Α.Ε Επιχειρηματικοί τομείς του Ομίλου ΟΠΑΠ Της 30 Ιουνίου 2015 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή Κύκλος εργασιών Άλλες πωλήσεις Μικτά κέρδη Λειτουργικά αποτελέσματα Μη επιμερισμένα στοιχεία Κέρδη προ φόρων Κέρδη μετά από φόρους ΠΡΟΠΟ ΛΟΤΤΟ ΠΡΟΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ MONITOR GAMES GO LUCKY ΠΡΟΠΟ ΓΚΟΛ ΤΖΟΚΕΡ EXTRA SUPER ΚΙΝΟ ΣΚΡΑΤΣ ΛΑΪΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΛΛΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

33 Κύκλος Εργασιών Μικτά κέρδη Λειτουργικά αποτελέσματα Μη επιμερισμένα στοιχεία Κέρδη προ φόρων Κέρδη μετά από φόρους ΠΡΟΠΟ ΛΟΤΤΟ ΠΡΟΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ MONITOR GAMES GO LUCKY ΠΡΟΠΟ ΓΚΟΛ ΤΖΟΚΕΡ EXTRA SUPER ΚΙΝΟ ΣΚΡΑΤΣ ΛΑΪΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ Δεν υπάρχουν συναλλαγές πώλησης μεταξύ των επιχειρηματικών τομέων. Ο επιμερισμός των λειτουργικών δαπανών στους ανωτέρω επιχειρηματικούς τομείς, πραγματοποιείται με βάση τα κέντρα κόστους ανά παιχνίδι. Ένα τμήμα του κόστους παροχής υπηρεσιών και διάθεσης, το κόστος διοίκησης καθώς και τα λοιπά έσοδα και έξοδα επιμερίστηκαν στους επιχειρηματικούς τομείς ανάλογα με τα έσοδα (κύκλος εργασιών) αυτών των επιχειρηματικών τομέων. Τα μη κατανεμηθέντα στοιχεία σχετίζονται με Εταιρείες των οποίων η δραστηριότητα δεν σχετίζεται με παιχνίδια καθώς επίσης και με χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα. Τέλος οι άλλες πωλήσεις αφορούν πωλήσεις της PAYZONE ΕΛΛΑΣ A.E Γεωγραφικοί τομείς Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Η Ελλάδα είναι η χώρα-έδρα της μητρικής εταιρείας, των θυγατρικών ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε., ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε., PAYZONE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και της συγγενούς NEUROSOFT A.E.. Η Κύπρος είναι η χώρα-έδρα των θυγατρικών ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD, ΟΠΑΠ SPORTS LTD, ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD, ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD και της συγγενούς GLORY TECHNOLOGY LTD.

34 33 Για τη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2015 Ελλάδα Κύπρος Διεταιρικές Συναλλαγές Σύνολο Κύκλος εργασιών και άλλες πωλήσεις Μικτά κέρδη Σύνολο ενεργητικού Για τη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2014 Ελλάδα Κύπρος Διεταιρικές Συναλλαγές Σύνολο Κύκλος εργασιών Μικτά κέρδη Σύνολο ενεργητικού ( ) Ανάλυση κονδυλίων επί των οικονομικών καταστάσεων 9.1. Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Τα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα αναλύονται ως εξής: Ταμείο Καταθέσεις όψεως Άλλες καταθέσεις (REPOS, προθεσμίας) Σύνολο Το μέσο επιτόκιο για βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις ήταν 1,7% το α εξάμηνο 2015 και 2,3% τη χρήση Η μέση διάρκεια των βραχυπρόθεσμων καταθέσεων προθεσμίας ήταν 6,2 ημερολογιακές ημέρες για το α εξάμηνο 2015 και 12,0 για τη χρήση Στις καταθέσεις όψεως περιλαμβάνονται δεσμευμένες καταθέσεις ποσού (χρήση 2014: 5.920) που αναλύονται ως εξής: για την ΟΠΑΠ Α.Ε , για την ΟΠΑΠ SPORTS LTD 292, για την ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD και PAYZONE ΕΛΛΑΣ Α.Ε Στις , η Ελληνική Κυβέρνηση επέβαλε ελέγχους κεφαλαίων και κήρυξε τραπεζική αργία που κράτησε μέχρι , με αποτέλεσμα μέρος του κεφαλαίου των τραπεζικών λογαριασμών να μην είναι άμεσα διαθέσιμο.

35 34 Οι καταθέσεις που διατηρεί η Εταιρεία σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, όπως αυτοί θεσπίσθηκαν με την ΠΝΠ 65/ και εφαρμόζονται βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Επιπροσθέτως, σημαντικό μέρος των διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων του Ομίλου και της Εταιρείας έχει κατατεθεί σε ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Απαιτήσεις Η ανάλυση των απαιτήσεων έχει ως εξής: Απαιτήσεις από πρακτορεία (έσοδα από παιχνίδια) Απαιτήσεις από πρακτορεία (οφειλές ρυθμίσεις) Μείον προεξόφληση απαίτησης οφειλώνρυθμίσεων πρακτόρων Επισφαλείς απαιτήσεις από πράκτορες Άλλες απαιτήσεις Μερικό σύνολο βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων Μείον προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσειςρυθμίσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων Απαιτήσεις από οφειλές ρυθμίσεις πρακτόρων πέραν του ενός έτους Μείον προεξόφληση απαίτησης οφειλώνρυθμίσεων Σύνολο μακροπρόθεσμων απαιτήσεων Σύνολο απαιτήσεων Η Διοίκηση θεωρεί ότι ο βασικός πιστωτικός κίνδυνος του Ομίλου προέρχεται από επισφαλείς απαιτήσεις από πράκτορες συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων για μη καταβληθέντα έσοδα. Oι απαιτήσεις αυτές ήταν το α εξάμηνο 2015 ( την χρήση 2014) και οι οφειλές πρακτόρων από έντοκες ρυθμίσεις ήταν το α εξάμηνο 2015 ( την χρήση 2014). Για την κάλυψη αυτού του κινδύνου ο Όμιλος έχει σχηματίσει πρόβλεψη ύψους ενώ η Εταιρεία έως τις Διαθέσιμο για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων από πράκτορες είναι επίσης το κεφάλαιο εγγυήσεων των πρακτόρων που καλύπτει μέρος των υποχρεώσεών τους προς τη μητρική εταιρεία ύψους 895 έως τις Η Διοίκηση θεωρεί αυτές τις προβλέψεις επαρκείς.

36 9.3. Ασώματες ακινητοποιήσεις 35 Οι ασώματες ακινητοποιήσεις αφορούν λογισμικό, άδειες χρήσης και δικαιώματα, τα οποία αναλύονται ως εξής: Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο έναρξης χρήσης (1 Ιανουαρίου 2015) Λογισμικό Δικαιώματα Παιχνιδιών Ασώματα Πάγια από εξαγορά της PAYZONE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Λογισμικό & δικαιώματα (Σύμβασης ) Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2015 Λογισμικό & άδειες χρήσης (Σύμβασης & ) Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων Σύνολο Προσθήκες Επιβάρυνση αποσβέσεων Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο (30 Ιουνίου 2015) Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο έναρξης χρήσης (1 Ιανουαρίου 2015) Λογισμικό Δικαιώματα Παιχνιδιών Λογισμικό & δικαιώματα (Σύμβασης ) Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2015 Λογισμικό & άδειες χρήσης (Σύμβασης & ) Σύνολο Προσθήκες Επιβάρυνση αποσβέσεων Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο (30 Ιουνίου 2015) Στο α εξάμηνο 2015 οι προσθήκες αφορούν κυρίως προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων ύψους που σχετίζονται με την σύμβαση παραχώρησης 20-ετούς δικαιώματος αποκλειστικής διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος. Μετά την αναμόρφωση κονδυλίων συγκριτικής πληροφόρησης, στη χρήση 2014 προστέθηκαν άυλα πάγια προερχόμενα από τη μελέτη αποτίμησης εξαγοράς της PAYZONE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συνολικού ύψους Τα τελευταία αναλύονται σε πελατειακές σχέσεις ( 2.585) και συμπληρωματική συμφωνία με την Paysafe card ( 178). Το μεν πρώτο αποσβένεται σε βάθος 10ετίας και το τελευταίο σε 1 έτος..

37 9.4. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 36 Σε επίπεδο Ομίλου τα Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία ανήλθαν το α εξάμηνο 2015 σε ενώ την χρήση 2014 σε Οι προσθήκες και η επιβάρυνση των αποσβέσεων διαμορφώθηκαν το α εξάμηνο 2015 σε και σε σχέση με την χρήση και αντίστοιχα. Σε επίπεδο Εταιρείας τα Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία ανήλθαν το α εξάμηνο 2015 σε ενώ την χρήση 2014 σε Οι προσθήκες και η επιβάρυνση των αποσβέσεων διαμορφώθηκαν το α εξάμηνο 2015 σε και σε σχέση με την χρήση και αντίστοιχα Επενδύσεις σε θυγατρικές Οι θυγατρικές της Εταιρείας που περιλαμβάνονται στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της είναι οι εξής: Ενοποιημένη θυγατρική Μερίδιο Αξία κτήσεως Χώρα εγκατάστασης Κύρια δραστηριότητα Μέθοδος ενοποίησης ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD 100% Κύπρος Αριθμολαχεία Ολική ενοποίηση ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD 100% Κύπρος ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. 100% Ελλάδα Εταιρεία Συμ/χών- Υπηρεσίες Αθλητικά γεγονότα- Προβολή-Υπηρεσίες Ολική ενοποίηση Ολική ενοποίηση ΟΠΑΠ SPORTS LTD 100% Κύπρος Εταιρεία Στοιχημάτων Ολική ενοποίηση ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD 100% Κύπρος Τυχερά παιχνίδια Ολική ενοποίηση Σύνολο Απομειώσεις Αξία Η ημερομηνία αναφοράς των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών οι οποίες ενοποιήθηκαν, δεν διαφέρει από την ημερομηνία αναφοράς της μητρικής εταιρείας. Στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. οι επενδύσεις της Εταιρείας σε θυγατρικές εμφανίζονται με την αξία κτήσης μειωμένη με τις διενεργηθείσες απομειώσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επένδυση της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD την εμφανίζεται μειωμένη κατά ποσό σε σχέση με την λόγω των κάτωθι: α) Στις και έγιναν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ποσού της θυγατρικής ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD ( 700 και αντίστοιχα) και β) στις έγινε επιστροφή κεφαλαίου από τη θυγατρική ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD ποσού , η οποία προήλθε από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε..

38 9.6. Επενδύσεις σε συγγενείς 37 Αφορά την εταιρεία NEUROSOFT A.E. στην οποία ο Όμιλος έχει συμμετοχή σε ποσοστό 29,53% Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού / παθητικού Η ανάλυση των αναβαλλόμενων φόρων ανά Εταιρεία έχει ως εξής: ΟΠΑΠ Α.Ε. (υποχρέωση) ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. (απαίτηση) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. (απαίτηση) PAYZONE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (απαίτηση) Αναβαλλόμενη υποχρέωση στα ασώματα πάγια από εξαγορά της PAYZONE ΕΛΛΑΣ Α.Ε Σύνολο Εμπορικές υποχρεώσεις Η ανάλυση των εμπορικών υποχρεώσεων έχει ως εξής: Προμηθευτές (υπηρεσιών, αγαθών & παγίων) Κέρδη σε νικητές & αδιάθετα κέρδη Άλλες υποχρεώσεις (αμοιβές αποδόσεις) Σύνολο Σε επίπεδο Εταιρείας η μείωση των εμπορικών υποχρεώσεων ποσού οφείλεται κυρίως στην μείωση των υποχρεώσεων σε νικητές και αποθεματικού αδιάθετων κερδών κατά Το ίδιο ισχύει και σε επίπεδο Ομίλου, δηλαδή η μείωση των εμπορικών υποχρεώσεων ποσού οφείλεται κυρίως στην μείωση των υποχρεώσεων σε νικητές και αποθεματικού αδιάθετων κερδών κατά

39 9.9. Δάνεια 38 Ο δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: Βραχυπρόθεσμο Μέρος Ομολογιακών Δανείων Μακροπρόθεσμο Μέρος Ομολογιακών Δανείων Σύνολο Η Εταιρεία στις υπέγραψε σύμβαση Ανακυκλούμενου Ομολογιακού Δανείου συνολικού ύψους έως , για περίοδο 13 μηνών. Συμμετέχουσες τράπεζες είναι η Τράπεζα Πειραιώς με ποσοστό 90%, η οποία έχει και τον ρόλο του πληρεξούσιου καταβολών και εκπροσώπου των ομολογιούχων, και η Γενική Τράπεζα με ποσοστό 10%. Η Εταιρεία στις πραγματοποίησε συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς για την ανανέωση της χορήγησης Ανακυκλούμενου Ομολογιακού Δανείου με το ίδιο ποσό, δηλαδή μέχρι των για διάστημα δύο ετών (λήξη ) με δυνατότητα επέκτασης για έναν επιπλέον χρόνο (λήξη ). Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. στις σύναψε συμφωνία με την Alpha Bank για την ανανέωση της χορήγησης Ανακυκλούμενου Ομολογιακού Δανείου για διάστημα ενός έτους (λήξη ). Η αρχική συμφωνία χορήγησης υπεγράφη στις , συνολικού ύψους έως χιλ. για διάστημα ενός έτους Φόροι Η ανάλυση των φόρων έχει ως εξής: Υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος Εισφορά επί των καθαρών εσόδων Λοιποί φόροι (παρακρατούμενοι, ΦΠΑ) Σύνολο Σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 επιβάλλεται από εισφορά με συντελεστή 30% επί των καθαρών εσόδων της ΟΠΑΠ Α.Ε. (έσοδα από παίγνια μείον κέρδη νικητών παικτών, σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά - φορολογικά πρότυπα). Το συνολικό ποσό της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων για τον Όμιλο στο α εξάμηνο 2015 ανέρχεται σε και το οφειλόμενο την σε Αντίστοιχα, στο α εξάμηνο 2015 όσον

40 39 αφορά την Εταιρεία το συνολικό ποσό της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων ανέρχεται σε ενώ το οφειλόμενο ποσό κατά την σε Επίσης συμπεριλαμβάνει την εκτίμηση φόρου εισοδήματος για την περίοδο Προβλέψεις Οι προβλέψεις της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως εξής: Υπόλοιπο την Προβλέψεις περιόδου Αναστροφή προβλέψεων Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη Υπόλοιπο την Από το σύνολο των προβλέψεων του Ομίλου της ποσό αφορά κυρίως προβλέψεις για: α) κάλυψη αποζημιώσεων από αγωγές (διαφόρων τρίτων, πρακτόρων και προσωπικού της Εταιρείας) κατά της ΟΠΑΠ Α.Ε. ύψους , β) κάλυψη αποζημιώσεων από αγωγές διαφόρων τρίτων κατά των λοιπών εταιρειών του Ομίλου ύψους 87 και γ) σωρευτική πρόβλεψη φορολογικών διαφορών για τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου ύψους Μετοχικό κεφάλαιο Ο συνολικός εγκεκριμένος αριθμός κοινών μετοχών ήταν στις με ονομαστική αξία 0,30 ευρώ ανά μετοχή ( 0,30 ευρώ το 2014). Όλες οι εκδοθείσες μετοχές είναι πλήρως εξοφλημένες. Δεν υπήρχαν μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την περίοδο που έληξε την Δικαιώματα μειοψηφίας Δεδομένης της αλλαγής μεθόδου ενοποίησης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. από αυτής της καθαρής θέσης σε αυτή της ολικής ενοποίησης, προκύπτει δικαίωμα μειοψηφίας για το ποσοστό (33%) που δεν ανήκει στον Όμιλο. Επίσης μετά την εξαγορά του 90% της PAYZONE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. προκύπτει δικαίωμα μειοψηφίας για το υπόλοιπο ποσοστό 10%.

41 40 Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο Επιστροφή κεφαλαίου από ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε Μέρισμα από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε Μερίδιο 33% στα κέρδη περιόδου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. 812 Μερίδιο 10% στα κέρδη περιόδου της PAYZONE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 20 Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο Μερίσματα Η δέκατη πέμπτη (15 η ) Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα τη Δευτέρα στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, ενέκρινε την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών και αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος 0,7017 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου για την εταιρική χρήση έτους Καθώς είχε ήδη διανεμηθεί στους μετόχους προμέρισμα ύψους 0,2017 ευρώ ανά μετοχή σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 11/ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το υπόλοιπο μερίσματος για τη χρήση 2014 ανέρχονταν στα 0,50 ευρώ ανά μετοχή προ της σχετικής παρακράτησης φόρου. Δικαιούχοι ήταν οι μέτοχοι της Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Πέμπτη (ημερομηνία προσδιορισμού - record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2014 πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη Η καταβολή του υπόλοιπου μερίσματος πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη , μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. και μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Παράλληλα, η Εταιρεία εμφανίζει έσοδα από μερίσματα θυγατρικών συνολικού ποσού Συγκεκριμένα το μέρισμα από την OPAP CYPRUS LTD είναι και από την ΟΠΑΠ SPORTS LTD Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών Τα κέρδη νικητών απεικονίζουν τα ποσά που διανέμονται ως κέρδη στους νικητές των παιχνιδιών του Ομίλου σύμφωνα με τον κανονισμό κάθε παιχνιδιού. Το ποσοστό των κερδών επί των πωλήσεων διαμορφώθηκε σε 67,7% στο α εξάμηνο 2015 έναντι 67,8% στο α εξάμηνο 2014 (για το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ σε 72,0% και για το ΚΙΝΟ σε 69,2% το α εξάμηνο 2015 έναντι 70,3% και 69,0% αντιστοίχως το α εξάμηνο 2014).

42 9.16. Εισφορά επί των καθαρών εσόδων 41 Σύμφωνα με το Νόμο 4093/2012 επιβάλλεται από εισφορά με συντελεστή 30% επί των καθαρών εσόδων της ΟΠΑΠ Α.Ε. (έσοδα από παίγνια μείον κέρδη νικητών παικτών, σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά - φορολογικά πρότυπα). Ο συγκεκριμένος Νόμος εφαρμόζεται και για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε Άλλες πωλήσεις Στις άλλες πωλήσεις το ποσό αφορά τις πωλήσεις της PAYZONE ΕΛΛΑΣ A.E.για το α εξάμηνο Κόστος παροχής υπηρεσιών Η ανάλυση του κόστους παροχής υπηρεσιών κατανεμημένη ανάλογα με το είδος του εξόδου έχει ως εξής: Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου Προμήθειες πρακτόρων Προμήθειες αναδόχων Αποσβέσεις Έξοδα επισκευών και συντήρησης Παροχές τρίτων Κόστος μισθοδοσίας Αναλώσεις εμπορευμάτων Προωθητικές ενέργειες παιχνιδιών Άλλα έξοδα Αποδόσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Κόστος παροχών αποχώρησης Σύνολο Τα ποσά της περιόδου 2015 που περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με αυτά του 2014 λόγω, κυρίως, του ότι ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων, κατά τη διάρκεια του 2014, απασχολούνταν απευθείας από την ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. και όχι από την Εταιρεία όπως συμβαίνει το Επιπροσθέτως, κατά την περίοδο του 2014, ο Όμιλος επιβάρυνε τα αποτελέσματα του με το κόστος αποζημιώσεων του προγράμματος εθελουσίας εξόδου για την θυγατρική του ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε..

43 42 Εάν για λόγους συγκρισιμότητας επανακατηγοριοποιηθούν τα σχετικά κονδύλια του 2014, τότε τα αναμορφωμένα κονδύλια θα έχουν ως ακολούθως: Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου Αναμορφωμένο Αναμορφωμένο Παροχές τρίτων Κόστος μισθοδοσίας Κόστος παροχών αποχώρησης Σύνολο Οι προμήθειες των πρακτόρων είναι προμήθειες επί των πωλήσεων τους, και υπολογίζονται στο 8% επί των εσόδων των παιχνιδιών στοιχηματισμού «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ και MONITOR GAMES», του KΙΝΟ και του SUPER 3, και στο 12% επί των εσόδων των λοιπών παιχνιδιών. Οι παροχές (αμοιβές) τρίτων περιλαμβάνουν δαπάνες (αμοιβές και συντηρήσεις) που προκύπτουν από τη Σύμβαση της της ΟΠΑΠ Α.Ε. με την κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ όπως αυτή ανανεώθηκε στις Τα εμπορεύματα διαχειρίζονται από την ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε., με αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται αναλώσεις σε επίπεδο Εταιρείας. Η σημαντική διαφοροποίηση στις αναλώσεις εμπορευμάτων οφείλεται στην PAYZONE ΕΛΛΑΣ A.E. ποσού το α εξάμηνο Άλλα λειτουργικά έσοδα Η ανάλυση των άλλων λειτουργικών εσόδων έχει ως εξής: Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης Έσοδα από ενοίκια Λοιπά έσοδα Σύνολο

44 Δαπάνες διοίκησης Η ανάλυση των δαπανών διοίκησης έχει ως εξής: Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου Κόστος μισθοδοσίας Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι και τέλη Διάφορα έξοδα Αποσβέσεις Κόστος παροχών αποχώρησης Σύνολο Τα ποσά που περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα για το 2015 δεν είναι απευθείας συγκρίσιμα με αυτά του 2014 λόγω διαφορετικής κατηγοριοποίησης (βλέπε σημείωση 9.18). Εάν για λόγους συγκρισιμότητας επανακατηγοριοποιηθούν τα σχετικά κονδύλια του 2014, τότε τα αναμορφωμένα κονδύλια θα έχουν ως ακολούθως: Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου Αναμορφωμένο Αναμορφωμένο Κόστος μισθοδοσίας Αμοιβές και έξοδα τρίτων Κόστος παροχών αποχώρησης Σύνολο Δαπάνες διάθεσης Η ανάλυση των δαπανών διάθεσης έχει ως εξής: Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου Κονδύλια διαφήμισης Δωρεές οικονομικές ενισχύσεις Κονδύλια χορηγιών Μερικό σύνολο

45 Κόστος μισθοδοσίας Αμοιβές και έξοδα τρίτων Αποσβέσεις Κόστος παροχών αποχώρησης Λοιπές δαπάνες διάθεσης Μερικό σύνολο Σύνολο Τα ποσά που περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα για το 2015 δεν είναι απευθείας συγκρίσιμα με αυτά του 2014 λόγω διαφορετικής κατηγοριοποίησης (βλέπε σημείωση 9.18). Εάν για λόγους συγκρισιμότητας επανακατηγοριοποιηθούν τα σχετικά κονδύλια του 2014, τότε τα αναμορφωμένα κονδύλια θα έχουν ως ακολούθως: Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου Αναμορφωμένο Αναμορφωμένο Κόστος μισθοδοσίας Αμοιβές και έξοδα τρίτων Κόστος παροχών αποχώρησης Σύνολο Σε επίπεδο Εταιρείας, η μείωση των δαπανών διάθεσης οφείλεται στη γενικότερη προσπάθεια της Διοίκησης να περιορίσει τα έξοδα αυτά Φόρος εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος Η ανάλυση του φόρου εισοδήματος και του αναβαλλόμενου φόρου έχει ως εξής: Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου Δαπάνη φόρου εισοδήματος Από εγχώριες δραστηριότητες Διαφορές φορολογικού ελέγχου χρήσης Από ξένες δραστηριότητες Σύνολο φόρου εισοδήματος Αναβαλλόμενοι φόροι Συνολική δαπάνη φόρων

46 45 Ο πληρωτέος φόρος εισοδήματος για τις εγχώριες δραστηριότητες υπολογίστηκε με συντελεστή 29% σύμφωνα με το Νόμο 4334 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 80 στις Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε με βάση τον ισχύοντα για την Εταιρεία φορολογικό συντελεστή Κέρδη ανά μετοχή Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν ως εξής: Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου Καθαρό κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της πλειοψηφίας (σε ) Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών Βασικά κέρδη ανά μετοχή (σε ευρώ) 0,3446 0,1626 0,2047 0, Για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου Καθαρό κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της πλειοψηφίας (σε ) Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών Βασικά κέρδη ανά μετοχή (σε ευρώ) 0,3448 0,1761 0,2440 0,0924 Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχει ενδεχόμενα μειωτικά των κερδών στοιχεία Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Ως συνδεδεμένες εταιρείες, πέραν των εταιρειών του Ομίλου, νοούνται οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει με μεγάλο ποσοστό η μητρική εταιρεία, οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους μεγάλους μετόχους, οι επιχειρήσεις τις οποίες ελέγχουν τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας καθώς και τα κοντινά μέλη της οικογένειας αυτών. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της α εξάμηνης περιόδου 2015 και 2014 και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας στη λήξη των εν λόγω χρήσεων που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη, όπως ορίζονται από το ΔΛΠ 24, καθώς και τα συγκριτικά τους μεγέθη, έχουν ως εξής:

47 Έσοδα - Πωλήσεις Θυγατρικές Λοιπές συνδεδεμένες Σύνολο Έξοδα - Αγορές Θυγατρικές Λοιπές συνδεδεμένες Σύνολο Απαιτήσεις Θυγατρικές Σύνολο Υποχρεώσεις Θυγατρικές Λοιπές συνδεδεμένες Σύνολο Αμοιβές Δ.Σ. και μισθοδοσία Μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη Σύνολο Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και η μισθοδοσία των Διευθυντών του Ομίλου, αναλύονται σε: α) αμοιβές των μελών Δ.Σ. του Ομίλου οι οποίες ανέρχονται σε 376 για το α εξάμηνο 2015 και 373 για το α εξάμηνο 2014 και β) αμοιβές των Διευθυντών του Ομίλου οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των για το α εξάμηνο 2015 και για το α εξάμηνο Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και η μισθοδοσία των Διευθυντών της Εταιρείας, αναλύονται σε: α) αμοιβές των μελών Δ.Σ. της Εταιρείας οι οποίες ανέρχονται σε 160 για το α εξάμηνο 2015 και 165 για το α εξάμηνο 2014 και

48 47 β) αμοιβές των Διευθυντών της Εταιρείας οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των για το α εξάμηνο 2015 και για το α εξάμηνο Υποχρεώσεις από αμοιβές Δ.Σ. και μισθοδοσία Μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη Σύνολο Τα υπόλοιπα τέλους περιόδου από αμοιβές Δ.Σ. και μισθοδοσία αφορούν σε: α) υποχρεώσεις από μισθούς και λοιπές παροχές Διευθυντών του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 394 για το α εξάμηνο 2015 και 190 για τη χρήση 2014 και β) υποχρεώσεις από μισθούς και λοιπές παροχές Διευθυντών της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 355 για το α εξάμηνο 2015 και 166 για τη χρήση Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τις θυγατρικές εταιρείες έχουν απαλειφθεί από τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου. Κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ότι ένα εκ των μελών του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε είναι κύριος μέτοχος της εταιρείας «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε. Κατασκευαστική Α.Ε.» με την οποία η ΟΠΑΠ Α.Ε. στις υπέγραψε σύμβαση χορηγίας, το συνολικό κόστος της οποίας ανέρχεται σε πλέον ΦΠΑ. Για τo α εξάμηνο 2015 το κόστος που προκύπτει από την εν λόγω σύμβαση ανέρχεται σε 295 και έχει συμπεριληφθεί στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος και το ποσό της απαίτησης που προκύπτει από την συγκεκριμένη σύμβαση ανέρχεται σε 148. Τέλος, η εταιρεία «EMMA EMERGING MARKETS CAPITAL A.S.» παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την ΟΠΑΠ Α.Ε., το κόστος των οποίων για το α εξάμηνο 2015 ανέρχεται σε 558 και έχει συμπεριληφθεί στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος. Το ποσό της υποχρέωσης ανέρχεται σε Λοιπές γνωστοποιήσεις Ενδεχόμενες υποχρεώσεις Α) Φορολογικές υποχρεώσεις: 1. Ο φορολογικός έλεγχος της ΟΠΑΠ για τη χρήση 2010 ολοκληρώθηκε εντός του 2014 και οι φορολογικές αρχές επέβαλαν πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις συνολικού ύψους Η Εταιρεία έχει ήδη αποπληρώσει το σύνολο του ποσού και ακολουθώντας τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διαδικασίες, έχει προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια και αναμένει την εκδίκαση της υπόθεσης.

49 48 2. Για το φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2011 έως και 2013, η ΟΠΑΠ Α.Ε. και η θυγατρική της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.E., στα πλαίσια της αναθεώρησης του Ν. 2238/1994 περί Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης από ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές, υπεβλήθησαν σε φορολογικό έλεγχο από τους Νόμιμους Ελεγκτές τους και έλαβαν Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν διαφορές. Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις του Ομίλου, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα έχουν ως εξής: Επωνυμία Εταιρείας Χρήσεις ΟΠΑΠ A.E ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD ΟΠΑΠ SPORTS LTD ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.E. 2010, 2014 ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD GLORY TECHNOLOGY LTD 2007, NEUROSOFT S.A. 2010, 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. από τη σύσταση (2013) PAYZONE ΕΛΛΑΣ Α.Ε Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει διενεργηθεί συνολική σωρευτική πρόβλεψη φορολογικών διαφορών ποσού για την ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. και 343 για την PAYZONE ΕΛΛΑΣ A.E.. Επισημαίνεται ότι, για τις φορολογικές υποχρεώσεις των εταιρειών ΟΠΑΠ Α.Ε., ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε., για τη χρήση που έληξε , βρίσκεται σε εξέλιξη η εργασία διασφάλισης φορολογικής συμμόρφωσης, από το Νόμιμο Ελεγκτή βάσει των διατάξεων του άρθρου 65α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας σύμφωνα με το Νόμο 4174/2013. Β) Επίδικες υποθέσεις: Σύμφωνα με εκτίμηση της Νομικής Υπηρεσίας σχετικά με τις υποθέσεις που αφορούν δικαστικές απαιτήσεις τρίτων έναντι της ΟΠΑΠ Α.Ε., για τις οποίες πιθανολογείται αρνητική έκβαση, έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη για την Εταιρεία ύψους και για τον Όμιλο , ενώ το συνολικό ύψος των απαιτήσεων αυτών ανέρχεται για την Εταιρεία στο ποσό των και για τον Όμιλο σε

50 Αυτή η συνολική σωρευτική πρόβλεψη έως αναλύεται ως εξής: Εργατικές υποθέσεις Αγωγές ιδιωτών Σύνολο πρόβλεψης Επίσης, σύμφωνα με επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας, έχουν κατατεθεί αγωγές τρίτων κατά της Εταιρείας με απαιτήσεις ύψους , για τις οποίες ωστόσο, δεν είναι πιθανό το ενδεχόμενο αρνητικής έκβασης για την Εταιρεία. Για το λόγο αυτό δεν έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη. Το αντίστοιχο ποσό για τον Όμιλο είναι Πέραν των ανωτέρω δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας και του Ομίλου, καθώς επίσης και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και των θυγατρικών της Διαχείριση κινδύνων από τις μακροοικονομικές εξελίξεις Κίνδυνοι από τις επιπτώσεις της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας στην Ελλάδα Οι εξελίξεις κατά την διάρκεια του 2015 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας, διατηρούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ασταθές. Στις , η Ελληνική Κυβέρνηση επέβαλε ελέγχους κεφαλαίων και κήρυξε τραπεζική αργία που διήρκησε μέχρι τις , γεγονότα που έχουν επηρεάσει σημαντικά τη συμπεριφορά των καταναλωτών και την αγοραστική δύναμη. Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό μετά και την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για ένα νέο 3-ετές δάνειο μέσω του ESM. Λαμβάνοντας όμως υπ όψιν τη φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και τη χρηματοοικονομική κατάστασή της, τυχόν επιπλέον αρνητικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία αναμένεται να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία της, όμως οι κίνδυνοι από την έκθεση της Εταιρείας στις εν λόγω συνθήκες είναι περιορισμένοι, όπως αναλύεται κατωτέρω: Πιστωτικός κίνδυνος Η έκθεση του Ομίλου στον πιστωτικό κίνδυνο επέρχεται από τις επισφαλείς απαιτήσεις των πρακτόρων καθώς επίσης και από οφειλές πρακτόρων στις οποίες έχουν γίνει διακανονισμοί. Το ποσό από τις

51 50 επισφαλείς απαιτήσεις του Ομίλου υπολογίζεται σε 36,3 εκ. κατά την α εξάμηνη περίοδο που έληξε στις και η αντίστοιχη πρόβλεψη έχει ήδη συμπεριληφθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις. Η κύρια πολιτική διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου είναι η καθιέρωση πιστωτικών ορίων ανά πράκτορα. Επιπλέον, ο Όμιλος έχει καθιερώσει μέγιστα όρια όσον αφορά τα ποσά που διατίθενται σε κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Επίσης, είναι εκτεθειμένος σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με τους φορείς, με τους οποίους έχει κατατεθειμένα κεφάλαια ή με τους οποίους έχει συμβατικές σχέσεις. Διαχειρίζεται τον πιστωτικό κίνδυνο που απορρέει από τους πράκτορές με διάφορους τρόπους. Κάθε πράκτορας υποχρεούται να παράσχει χρηματική εγγύηση προς διασφάλιση των απαιτήσεων της Εταιρείας. Οι εν λόγω καταθέσεις συγκεντρώνονται και είναι στη διάθεσή του Ομίλου σε περίπτωση μη πληρωμής οφειλής από τους πράκτορες. Επιπροσθέτως, έχει θεσπιστεί ανώτατο ποσό που μπορεί να οφείλει κάθε πράκτορας ανά λογιστική περίοδο. Στην περίπτωση που τα οφειλόμενα ποσά ανά πράκτορα υπερβαίνουν το αντίστοιχο όριο ανά λογιστική περίοδο, οι τερματικές μηχανές των πρακτόρων κλείνουν αυτόματα και δε δέχονται στοιχήματα. Κίνδυνος ρευστότητας Ο Όμιλος διατηρεί τον κίνδυνο ρευστότητας σε χαμηλά επίπεδα μέσω της διαχείρισης της απόδοσης των κερδών των νικητών και μέσω του σωστού σχεδιασμού του κάθε παιχνιδιού. Τα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα του Ομίλου και της Εταιρείας την ανέρχονταν σε 218 εκ. και 149 εκ. αντίστοιχα, σημαντικό μέρος των οποίων έχει κατατεθεί σε ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο επιτοκίου λόγω του δανεισμού του σε κυμαινόμενα επιτόκια και της πιθανότητας της διακύμανσης της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων εξαιτίας μεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. Οι μοναδικές υφιστάμενες διευκολύνσεις δανείων ως την ήταν το Ομολογιακό Δάνειο της Εταιρείας ποσού 75 εκ. και το Ομολογιακό Δάνειο της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. ποσού 30 εκ.. Όσον αφορά την εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, η διοίκηση έχει αναπροσαρμόσει τις παραδοχές και τις εκτιμήσεις της ώστε να είναι λογικές και βάσιμες σύμφωνα με τις νέες οικονομικές συνθήκες. Η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

52 9.27. Μεταγενέστερα γεγονότα 51 VLTs - Εξελίξεις Την , η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι, ως αποτέλεσμα της εισαγωγής νέου Κανονισμού Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (απόφαση υπ'αριθμ. 158/4/ που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Β 1120/12/6/15), μεταβάλλονται ριζικά οι συνθήκες, οι οποίες οδηγούν στην εκ των πραγμάτων αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας των παιγνιομηχανημάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε.. H ΟΠΑΠ Α.Ε. διαβεβαιώνει τους επενδυτές, συνεργάτες και υπαλλήλους της ότι παραμένει απολύτως προσηλωμένη στην επένδυσή της και θα εξακολουθήσει να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία ενός ορθολογικού και ισορροπημένου ρυθμιστικού πλαισίου, που θα διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και τα δημόσια έσοδα και παράλληλα θα επιτρέπει την οικονομική βιωσιμότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας των VLTs για την ΟΠΑΠ Α.Ε. και τους διαχειριστές των καταστημάτων της. PAYZONE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Εξαγορά υπολειπόμενου ποσοστού 10% Στις η ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD. (100% θυγατρική εταιρεία) εξαγόρασε το υπόλοιπο μη ελεγχόμενο ποσοστό 10% της PAYZONE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. έναντι συνολικού τιμήματος 867 χιλ., κατέχοντας πλέον το 100% της εταιρείας. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Ο Επικεφαλής Οικονομικής Διεύθυνσης Ο Διευθυντής Λογιστικής και Ενοποίησης Kamil Ziegler Michal Houst Πέτρος Ξαρχάκος

53 Ε. Στοιχεία και πληροφορίες α εξαμήνου 2015 ΟΠΑΠ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/00/15 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ Λ. Κηφισού 62, Περιστέρι ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 52 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του Ομίλου των επιχειρήσεών της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται. Διεύθυνση διαδικτύου: Αρμόδια Εποπτική Αρχή: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Ημερομηνία έγκρισης της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης: 24 Αυγούστου Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Kamil Ziegler, Σπυρίδων Φωκάς, Pavel Horak, Michal Houst, 2015 Νόμιμος ελεγκτής/ελεγκτική εταιρεία: Νικόλαος Βουνισέας (ΑΜ ΣΟΕΛ 18701) Xρήστος Κοπελούζος, Γεώργιος Μελισανίδης, Marco Sala, Pavel Saroch, KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε (ΑΜ ΣΟΕΛ 114) Konstantin Yanakov, Rudolf Jurcik, Δημητράκης Ποταμίτης, Igor Rusek. Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) Κύκλος εργασιών ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μικτά κέρδη Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών Άυλα περιουσιακά στοιχεία και επενδυτικών αποτελεσμάτων Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Κέρδη προ φόρων Αποθέματα Κέρδη μετά από φόρους (Α) Απαιτήσεις από πελάτες Ιδιοκτήτες μητρικής Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Δικαιώματα μειοψηφίας ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό κεφάλαιο Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων Ιδιοκτήτες μητρικής Σύνολο καθαρής θέσης ιδιοκτητών μητρικής (α) Δικαιώματα μειοψηφίας Δικαιώματα μειοψηφίας (β) Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ) 0,3446 0,2047 0,1626 0,0489 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυ- Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις τικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρέωσεις Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρέωσεις Κύκλος εργασιών Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Μικτά κέρδη Σύνολο υποχρεώσεων (δ) ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κέρδη προ φόρων Κέρδη μετά από φόρους (Α) Ιδιοκτήτες μητρικής Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου -Δικαιώματα μειοψηφίας ( και αντίστοιχα) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα Διανεμηθέντα μερίσματα ( ) (79.750) ( ) (79.750) μετά από φόρους (Α)+(Β) Δικαιώματα μειοψηφίας Ιδιοκτήτες μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ενοποιούμενων εταιρειών (21.452) Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ) 0,3448 0,2440 0,1761 0,0924 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυ- ( και αντίστοιχα) τικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Λειτουργικές δραστηριότητες 1α. Στη σημείωση 9.25 της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης αναφέρονται οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της μητρικής Κέρδη προ φόρων εταιρείας καθώς και των θυγατρικών της. 1β. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει διενεργηθεί σωρευτική πρόβλεψη φορολογικών διαφορών ποσού Πλέον / (μείον) προσαρμογές για: χιλ. για τον Όμιλο. Αποσβέσεις Επί των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (1.214) (4.800) (7.534) 3α. Σύμφωνα με επιστολή του Νομικού τμήματος, σχετικά με τις υποθέσεις που αφορούν δικαστικές απαιτήσεις τρίτων για τις οποίες πιθανολογείται αρνητική έκβαση, θα απαιτηθούν ποσά ύψους χιλ. για την Εταιρεία και χιλ. για Προγράμματα παροχών στο προσωπικό 125 (227) τον Όμιλο για τη διεκπεραίωσή τους ενώ το συνολικό ύψος των απαιτήσεων αυτών ανέρχεται στο ποσό των χιλ. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις για την Εταιρεία και χιλ. για τον Όμιλο. Άλλες προβλέψεις (484) (3.370) (437) (3.370) 3β. Οι συνολικές σωρευτικά προβλέψεις αναλύονται ως εξής: i) για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές στο ποσό των χιλ. για την Εταιρεία και χιλ. για τον Όμιλο, Συναλλαγματικές διαφορές 2 (14) 2 (16) ii) για φορολογικές διαφορές στο ποσό των χιλ. για τον Όμιλο και Ζημίες / (κέρδη) από συγγενείς (589) iii) για αποζημιώσεις αποχώρησης προσωπικού σε 860 χιλ. για την Εταιρεία και 961 χιλ. για τον Όμιλο. Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 3γ. Επίσης, σύμφωνα με επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας, έχουν κατατεθεί αγωγές τρίτων με απαιτήσεις χιλ. κατά της Εταιρείας και χιλ. του Ομίλου για τις οποίες ωστόσο, δεν είναι πιθανό το ενδεχόμενο αρνητικής έκβασης και για επενδυτικής δραστηριότητας 7 (56) 29 6 το λόγο αυτό δεν έχουν διενεργηθεί σχετικές προβλέψεις. Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 4. Ο αριθμός του μόνιμα απασχολούμενου προσωπικού της ΟΠΑΠ Α.Ε. την και ανέρχεται σε 717 και 167 αντίστοιχα (834 και 889 αντίστοιχα του Ομίλου). Ο μέσος αριθμός του ευκαιριακά απασχολούμενου σε καθημερινή βάση κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις προσωπικού της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την και ανέρχεται σε 1 και 2 αντίστοιχα (2 και 3 λειτουργικές δραστηριότητες: αντίστοιχα του Ομίλου). Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 566 (222) Τα ποσά των εισροών, εκροών, απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου με συνδεδεμένα μέρη όπως ορίζονται από το ΔΛΠ 24, αναλύονται ως εξής: Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (68.087) (63.504) Αύξηση / (μείωση) πληρωθέντων φόρων (76.883) (38.653) (77.605) (37.699) Μείον: (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Τόκοι έξοδα (1.574) (295) (840) (280) Εισροές Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες (17.353) (13.961) (16.874) (13.329) Εκροές Σύνολο εισροών από λειτουργικές Απαιτήσεις δραστηριότητες (α) Υποχρεώσεις Επενδυτικές δραστηριότητες Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης Είσπραξη από πώληση παγίων Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης Επιπλέον αντίτιμο για την εξαγορά θυγατρικής (223) (Αύξηση) / μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής Δεσμευμένες καταθέσεις Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τις θυγατρικές εταιρείες έχουν απαλειφθεί από τα Πληρωμές για ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία (15.235) (10.934) (4.463) (10.916) ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου. Μερίσματα από θυγατρικές Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ, το οποίο διαιρείται σε ονομαστικές Τόκοι έσοδα μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ. Αύξηση ταμειακών διαθεσίμων λόγω αλλαγής μεθόδου 7α. Δεν υπάρχει αλλαγή στη μέθοδο ενοποίησης σε σύγκριση με τη χρήση που έληξε στις ενοποίησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε β. Στη σημείωση 7 της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης περιγράφεται η δομή του Ομίλου και συγκεκριμένα οι εταιρείες Σύνολο εκροών από επενδυτικές που τον απαρτίζουν με το ποσοστό συμμετοχής, την καταστατική τους έδρα, τη μέθοδο ενοποίησης και την κύρια δραστηριότητες (β) (14.287) (5.050) δραστηριότητά τους. 8. Κατά την α' εξάμηνη περίοδο 2015 πραγματοποιήθηκε αναμόρφωση κονδυλίων των Οικονομικών Καταστάσεων Χρηματοδοτικές δραστηριότητες «Ασώματες Ακινητοποιήσεις», «Υπεραξία», «Λοιπές Υποχρεώσεις», «Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού» και Εισπράξεις από δάνειο «Δικαιώματα Μειοψηφίας» της χρήσης 2014, λόγω υιοθέτησης του ΔΛΠ 3, σχετικά με την οριστικοποίηση του ποσού Πληρωμές δόσεων δανείου - ( ) - ( ) της υπεραξίας που προκύπτει από την εξαγορά της θυγατρικής εταιρείας PAYZONE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Στη σημείωση 6.2 της Πληρωμές τόκων χρηματοδοτικών μισθώσεων (1) (14) - - οικονομικής έκθεσης απεικονίζονται αναλυτικά οι αναμορφώσεις στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης. Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (4) (193) Δεν έχουν επέλθει αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές, εκτιμήσεις ή διόρθωση λογιστικού λάθους στις Συνοπτικές Μερίσματα πληρωθέντα ( ) (79.800) ( ) (79.800) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) του Ομίλου της ΟΠΑΠ Α.Ε. Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές 10. Η Εταιρεία ακολούθησε τις ίδιες λογιστικές αρχές με αυτές που ακολούθησε κατά την προηγούμενη χρήση. δραστηριότητες (γ) ( ) ( ) ( ) ( ) 11. Οι επενδύσεις για αγορές παγίων στοιχείων της Εταιρείας για την περίοδο από ανήλθαν σε Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα χιλ. ( χιλ. του Ομίλου). και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (79.703) (47.159) (49.812) (91.497) 12. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας του Ομίλου. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ όπως και στην εξαμηνιαίαοικονομική έκθεση. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 15. Η 15η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις αποφάσισε τη διανομή συνολικού μερίσματος 0,7017 ευρώ ανά μετοχή για την εταιρική χρήση Υπενθυμίζεται ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις και κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είχε ανακοινωθεί η διανομή προμερίσματος για τη χρήση 2014 ύψους 0,2017 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου, το οποίο καταβλήθηκε στους δικαιούχους στις Το υπόλοιπο μερίσματος για τη χρήση 2014, ανέρχεται συνολικά σε προ της παρακράτησης φόρου και αντιστοιχεί σε 0,50 ανά μετοχή. Περιστέρι, 24 Αυγούστου 2015 Το ποσό του υπολοίπου μερίσματος των 0,50 ανά μετοχή υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (όπουαπαιτείται) σύμφωνα με το N. 4110/2013. Δικαιούχοι ήταν οι Μέτοχοι της Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Πέμπτη Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Ο Επικεφαλής Οικονομικής Ο Διευθυντής Λογιστικής και (ημερομηνία προσδιορισμού-record-date). Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η Τετάρτη και Διευθύνων Σύμβουλος Διεύθυνσης Ενοποίησης η πληρωμή του υπόλοιπου του μερίσματος στους δικαιούχους ξεκίνησε την Τετάρτη , από την πληρώτρια Τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ». 16. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. με την από συνεδρίασή του, ενέκρινε την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση Kamil Ziegler Αρ. Διαβ Michal Houst Αρ. Διαβ Πέτρος Ξαρχάκος Α.Δ.Τ. ΑΚ

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις περιόδου αναφοράς... 2 Β. Σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει βελτιωμένες επιδόσεις σε όλα τα μεγέθη κερδοφορίας Αθήνα 27 Αυγούστου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015 Η ΟΠΑΠ διατηρεί τις επιδόσεις της εν μέσω δυσχερών συνθηκών Αθήνα 24 Νοεμβρίου Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα τα ενδιάμεσα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ετήσια αύξηση μεγεθών για πρώτη φορά μετά το 2008 Αθήνα 30 Μαρτίου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

OPAr.AT AT), Μείωση επιχειρησιακού κόστους κατά 7,5 εκ. ευρώ σύµφωνα µε τους στόχους εξορθολογισµού των δαπανών.

OPAr.AT AT), Μείωση επιχειρησιακού κόστους κατά 7,5 εκ. ευρώ σύµφωνα µε τους στόχους εξορθολογισµού των δαπανών. ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τ τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2011 Αθήνα 23 Μαΐου 2011 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr( OPAr.AT AT), η µεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009 Πωλήσεις: 2.764,1 εκ. ευρώ έναντι 2.760,2 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2008 (αύξηση 0,1%) Κέρδη προ τόκων, φόρων και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει συνεχιζόμενη αύξηση εσόδων και ενισχυμένα περιθώρια κερδοφορίας Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2014 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2016

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2016 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2016 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Β. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 Αθήνα 30 Μαΐου 2016 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τις Οικονομικές Επιδόσεις της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 Αθήνα 30 Αυγούστου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ΟΠΑΠ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2015 Η ΟΠΑΠ επιτυγχάνει σταθερές επιδόσεις εν μέσω οικονομικής αστάθειας Αθήνα 30 Μαρτίου 2016 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα τα ενδιάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Καθαρά κέρδη: 67,3 εκ. ευρώ έναντι 258,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 (µείωση 73,9%).

ελτίο Τύπου Καθαρά κέρδη: 67,3 εκ. ευρώ έναντι 258,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 (µείωση 73,9%). ΟΠΑΠ ΑΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2013 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει βελτιωµένα έσοδα σε τριµηνιαία βάση - ιατηρείται ο στόχος καθαρής κερδοφορίας για το 2013 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου

ελτίο Τύπου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου ΟΠΑΠ ΑΕ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου Αθήνα 7 Μαρτίου 2013 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 7 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 7 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 8 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) [ΚΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ] 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς το Διοικητικό Συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Οικονομικές Επιδόσεις Εννεαμήνου 2016

Δελτίο Τύπου Οικονομικές Επιδόσεις Εννεαμήνου 2016 Αθήνα 22 Νοεμβρίου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τις Οικονομικές Επιδόσεις της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 παρ. 7-8 ΤΟΥ Ν. 3556/

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 παρ. 7-8 ΤΟΥ Ν. 3556/ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου... 5 II. Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 1.1.2015 έως 31.12.2015... 6 Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εννεάµηνο που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εννεάµηνο που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εννεάµηνο που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 20 Πωλήσεις: 3.374,1 εκ. Ευρώ έναντι 2.599,4 εκ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 20 (αύξηση 29,8%) Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις ΟΠΑΠ Α.Ε. για την περίοδο που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις ΟΠΑΠ Α.Ε. για την περίοδο που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) της 30 Σεπτεμβρίου 2012 (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2009 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Έκθεση επισκόπησης Ενδιάμεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 παρ. 7-8 ΤΟΥ Ν. 3556/2007...

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 παρ. 7-8 ΤΟΥ Ν. 3556/2007... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή 6 II. Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 1.1.2014 έως 31.12.2014... 8 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΚΑΙ 2005 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2009

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2009 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2009 Πωλήσεις: 5.440,9 εκ. ευρώ, έναντι 5.519,6 εκ. ευρώ το 2008 (µείωση 1,4%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Τα έσοδα 4 ου τριµήνου της ΟΠΑΠ επιστρέφουν στο δρόµο της ανάπτυξης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2013 1. ΣΥΝΟΨΗ

ελτίο Τύπου Τα έσοδα 4 ου τριµήνου της ΟΠΑΠ επιστρέφουν στο δρόµο της ανάπτυξης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2013 1. ΣΥΝΟΨΗ Τα έσοδα 4 ου τριµήνου της ΟΠΑΠ επιστρέφουν στο δρόµο της ανάπτυξης Αθήνα 31 Μαρτίου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιηµένα οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2007 Πωλήσεις:5.065,8 εκ. ευρώ έναντι 4.633,4 εκ. ευρώ το 2006 (αύξηση 9,3%) Προσαρµοσµένα κέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2006

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2006 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2006 Πωλήσεις: 4.633,4 εκ. ευρώ έναντι 3.695,2 εκ. ευρώ το 2005 (αύξηση 25,4%) Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΚΑΙ 2004 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΟΠΑΠ Α.Ε. για την περίοδο που έληξε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΟΠΑΠ Α.Ε. για την περίοδο που έληξε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) της 31 Μαρτίου 2012 (1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το Εννεάµηνο που έληξε 30. Σεπτεµβρίου 2007.

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το Εννεάµηνο που έληξε 30. Σεπτεµβρίου 2007. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το Εννεάµηνο που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 2007 Πωλήσεις: 3.543,9 εκ. ευρώ έναντι 3.374,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 20 (αύξηση 5,0%)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίασή του της 21/11/, ενέκρινε τις οικονοµικές καταστάσεις του εννεαµήνου του, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ΠΕΡIOΔΟΥ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡIΟΥ EΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2015 ΣYΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ AΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ΠΕΡIOΔΟΥ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡIΟΥ EΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2015 ΣYΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ AΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ΠΕΡIOΔΟΥ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡIΟΥ EΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2015 ΣYΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ AΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 OPAP.GR ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ANNUAL FINANCIAL REPORT 2015 Περιεχόμενα SOMETHINGBETTER.GR

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2006 Πωλήσεις: 2,289.8 εκ. Ευρώ έναντι 1,709.0 εκ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2005 (αύξηση 34.0%) Κέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου Πωλήσεις: 3.695,2 εκ. ευρώ έναντι 3.177,2 εκ. ευρώ το (αύξηση 16,3%) Προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙO ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 16 ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.») ΤΗΣ 25 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙO ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 16 ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.») ΤΗΣ 25 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΣΧΕΔΙO ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 16 ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.») ΤΗΣ 25 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) [ΚΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ] 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς το Διοικητικό Συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Β. Έκθεση Επισκόπησης

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/08 έως 31/12/08

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οικονομικές καταστάσεις εννεάμηνου... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οικονομικές καταστάσεις εννεάμηνου... 3 Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2010 (1 η Ιανουαρίου 30 η Σεπτεμβρίου 2010) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα