ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Δ.Ο.Π.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Δ.Ο.Π.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Δ.Ο.Π.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 159/ Χρυσοστόμου Σμύρνης Θέση Σκαλοπάτι Ραφήνα Τηλέφωνο: Fax: Αριθ. Αποφ. 29/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 9/ της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ(Δ.Ο.Π.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» ΘΕΜΑ: «Διενέργεια ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για μίσθωση του αναψυκτηρίου του δημοτικού κολυμβητηρίου Ραφήνας-Διακήρυξη παραχώρησης-υπόδειγμα σύμβασης παραχώρησης» Σήμερα, την 8 η Απριλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Ο.Π.Α.Π. ( Δημοτικό Κολυμβητήριο, Χρ. Σμύρνης, Σκαλοπάτι), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ(Δ.Ο.Π.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» ύστερα από την με αριθ. Πρωτ. 140/ πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλ. σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα επτά (7) μέλη συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Χριστόπουλος Γιώργος Πρόεδρος 1. Καραγιάννης Κωνσταντίνος Μέλος 2. Μισοκοίλης Δημήτρης Μέλος 2. Ξηντάρας Κωσταντίνος Μέλος 3. Αντενούτσι Αρθούρος Μέλος 4. Χρήστου Παρασκευή Μέλος 5. Παπαδουκάκης Γιώργος Μέλος 6. Αποστράγγη Ελσα Μέλος 7. Σπαντούρος Βασίλειος Μέλος Την κυρία Σαρρηκώστα Ειρήνη αντικαθιστά το αναπληρωματικό μέλος κα. Αποστράγγη Έλσα. Τον κύριο Σακκά Δημήτρη αντικαθιστά το αναπληρωματικό μέλος κα. Χρήστου Παρασκευή. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Κούτρη Χριστόδουλο.

2 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τρίτο θέμα ημερησίας διάταξης, ανέφερε ότι θα πρέπει να διεξαχθεί νέος ανοιχτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση του αναψυκτηρίου του δημοτικού κολυμβητηρίου Ραφήνας σε ιδιώτη, αφού η μισθώτρια Δ.Ε.Α.Α.Π. δεν ανταποκρίθηκε στην συμβατική της υποχρέωση να καταβάλει το υπόλοιπο του τιμήματος για το δεύτερο εξάμηνο της παραχώρησης. Κατά συνέπεια, για λόγους Δημοσίου συμφέροντος και εξυπηρέτησης των Δημοτών αλλά και των μελλών του κολυμβητηρίου θα πραγματοποιηθεί άρση της παραχώρησης άμεσα, αλλά με ημερομηνία εκτέλεσης την ημερομηνία κατά την οποία θα παραχωρηθεί το αναψυκτήριο στον νέο πλειοδότη. Για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας η οποία θα διεξάγει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία προσωρινής μίσθωσης του χώρου του αναψυκτηρίου του Δημοτικού κολυμβητηρίου Ραφήνας, θα πρέπει να οριστούν 4 μέλη, τα οποία προτείνει να είναι: 1. Χατζηαναστασίου Βλάσης υπάλληλος ΔΟΠΑΠ 2. Καλούδης Γεώργιος υπάλληλος ΔΟΠΑΠ 3. Παπαδόπουλος Αβραάμ υπάλληλος ΔΟΠΑΠ 3. Παπαδουκάκης Γεώργιος, μέλος Δ.Σ. Το Δ.Σ., αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, Αποφάσισε ομόφωνα: 1) Να γίνει ανοιχτός πλειοδοτικός διαγωνισμός με πολύ αυστηρούς όρους για τη λειτουργία του χώρου. 2) Η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασίας η οποία θα διεξάγει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία προσωρινής μίσθωσης του χώρου του αναψυκτηρίου του Δημοτικού κολυμβητηρίου Ραφήνας, θα αποτελείται από: - Χατζηαναστασίου Βλάσης υπάλληλος ΔΟΠΑΠ - Καλούδης Γεώργιος υπάλληλος ΔΟΠΑΠ - Παπαδόπουλος Αβραάμ υπάλληλος ΔΟΠΑΠ - Παπαδουκάκης Γεώργιος, μέλος Δ.Σ. 3) Η διαδικασία της δημοπρασίας του διαγωνισμού θα γίνει όπως προβλέπεται από τα σχετικά άρθρα: Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α 77/ ) τα άρθρα 235 & 236 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06), με τους παρακάτω όρους: Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α.Π. ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΚ9Ρ-ΨΝΧ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/ ) β) τα άρθρα 235 & 236 του Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

3 δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δημοτικού χώρου που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (55) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. 1) Περιγραφή του ακινήτου Έκταση: Αναψυκτήριο 70 τμ & υπαίθριος πλακόστρωτος χώρος πέριξ 300 τμ Πόλη: Ραφήνα Δήμος: Ραφήνας-Πικερμίου Οδός: Αγ. Χρυσοστόμου Σμύρνης, θέση Σκαλοπάτι Είδος: Αναψυκτήριο και πλακοστρωμένος υπαίθριος χώρος πέριξ του στην έκταση του δημοτικού κολυμβητηρίου Ραφήνας 2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει προς την επιτροπή δημοπρασίας, πριν την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. Η απόφαση της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους προβλεπόμενους όρους της οικείας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί. 3) Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την , ώρα στο γραφείο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Ραφήνας Πικερμίου από την Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασίας που ορίζεται για το σκοπό αυτό με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού. 4) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

4 Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για κάθε μήνα της παραχώρησης. 5) Εγγυητής & εγγύηση συμμετοχής Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, ως εγγύηση συμμετοχής στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασίας, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή τραπεζική επιταγή ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το δωδεκαπλάσιο (12x) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης. 6) Δικαίωμα αποζημίωσης Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α.Π. 7) Σύμβαση Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακύρωσης ή έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά. Εάν ο τελευταίος πλειοδότης δεν προσέλθει εντός της ανωτέρω προθεσμίας να υπογράψει τη σύμβαση, το ποσό της εγγυητικής επιστολής που ορίζεται ανωτέρω στο άρθρο 5 της παρούσας καταπίπτει ως ποινική ρήτρα υπέρ του Δ.Ο.Π.Α.Π. Ραφήνας-Πικερμίου, ενώ ο Δ.Ο.Π.Α.Π. Ραφήνας-Πικερμίου επιφυλάσσεται να αναζητήσει και περαιτέρω ζημία. Στην δημοπρασία που θα επακολουθήσει ως αποτέλεσμα της άρνησης του τελευταίου πλειοδότη να υπογράψει τη σύμβαση, ο υπαναχωρεισας πλειοδοτης δεν δικαιούται να συμμετάσχει με οποιονδήποτε τρόπο. 8) Διάρκεια παραχώρησης

5 Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται τετραετούς διαρκείας. Η περίοδος από έως ορίζεται ως δοκιμαστική περίοδος. Σε περίπτωση που ο παραχωρησιούχος ανταποκρίνεται στις συμβατικές υποχρεώσεις του κατά την δοκιμαστική περίοδο, η παραχώρηση παρατείνεται αυτοδικαίως ως την ) Καταβολή του αντίτιμου της παραχώρησης Το 100% του αντίτιμου της παραχώρησης του πρώτου (1 ου ) έτους θα καταβληθεί με την υπογραφή της σύμβασης. Μετά την αυτοδίκαιη παράταση, το 100% του ετησίου αντίτιμου της παραχώρησης θα προκαταβάλλεται έως την 9η Ιουνίου κάθε έτους. 10) Υποχρεώσεις παραχωρησιούχου Α) Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει το παραχωρούμενο χώρο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντάς το απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Ο παραχωρησιούχος, κατά τη διάρκεια της παραχώρησης έχει την απόλυτη ευθύνη φύλαξης και χρήσης του παραχωρούμενου χώρου και ο Δ.Ο.Π.Α.Π. δεν φέρει καμία ευθύνη για ό,τι συμβεί στον παραχωρούμενο χώρο κατά το διάστημα παραχώρησής του. Β) Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της σύμβασης παραχώρησης, αυτή καταγγέλλεται άμεσα και αζημίως για τον Οργανισμό. Γ) Σε περίπτωση που ο παραχωρούμενος χώρος παραμείνει χωρίς κάποια σοβαρή αιτία κλειστός άνω των τριών (3) ημερών, αυτό αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης. Δ) Το ωράριο λειτουργίας του ενιαίου χώρου του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ραφήνας (άνοιγμα - κλείσιμο κεντρικής εισόδου), κατ επέκταση και του παραχωρούμενου χώρου, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Οργανισμού. Ε) Ο παραχωρησιούχος έχει την ευθύνη καθαριότητας του παραχωρούμενου χώρου. ΣΤ) Οποιαδήποτε εκδήλωση, διοργάνωση εκτελείται στον παραχωρούμενο χώρο θα πρέπει να γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τη διοίκηση του Οργανισμού, έτσι ώστε να μη συμπίπτουν οι εκδηλώσεις του αναψυκτηρίου με του Οργανισμού. 12) Λήξη παραχώρησης Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται με τη λήξη της παραχώρησης, να παραδώσει τον παραχωρούμενο χώρο στην κατάσταση στην οποία τον παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 13) Παράταση παραχώρησης Παραχώρηση σε τρίτο

6 Σιωπηρή παράταση της παραχώρησης, ως και παραχώρηση σε τρίτο του παραχωρούμενου χώρου απαγορεύεται απολύτως. ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΚ9Ρ-ΨΝΧ 15) Δημοσίευση Διακήρυξης Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Προέδρου Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α.Π. Ραφήνας Πικερμίου τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Ο.Π.Α.Π. Ραφήνας Πικερμίου. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ». Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. 16) Επανάληψη της δημοπρασίας Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Πρόεδρο Δ.Σ. εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου όταν: α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση παραχώρησης καθώς και όταν, μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας απόφασης, αυτός δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Προέδρου Δ.Σ., που να αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και να δημοσιευτεί, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία. 17) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο του Δ.Ο.Π.Α.Π. Ραφήνας Πικερμίου κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι 19/5/2014.

7 18) Υπόδειγμα σύμβασης ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ , ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» του. με ΑΔΤ.. (εφ εξής καλούμενο για συντομία «ο ΔΟΠΑΠ-ΡΠ») και εφ εξής καλούμενος για συντομία «ο Παραχωρησιούχος» και εφ εξής καλούμενος για συντομία «ο Εγγυητής» : Άρθρο 1 - Αντικείμενο σύμβασης 1.1 Ο ΔΟΠΑΠ-ΡΠ έχει στην κατοχή του αναψυκτήριο εμβαδού περίπου 70 τ.μ. και υπαίθριο πλακόστρωτο χώρο πέριξ αυτού εμβαδού περίπου 230 τ.μ. εντός του Δημοτικού Κολυμβητηρίου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, όπως αυτός έχει παραχωρηθεί στον ΔΟΠΑΠ-ΡΠ με την με αρ. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου. 1.2 Με την παρούσα, ο ΔΟΠΑΠ-ΡΠ παραχωρεί στον Παραχωρησιούχο τη χρήση του ανωτέρω περιγραφόμενου αναψυκτηρίου εμβαδού περίπου 70 τετραγωνικών μέτρων και του πλακόστρωτου χώρου πέριξ του αναψυκτηρίου εμβαδού περίπου 230 τετραγωνικών μέτρων, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας. Άρθρο 2 - Χρονική διάρκεια 2.1 Η διάρκεια της παραχώρησης άρχεται από την 10η Ιουνίου 2014 και λήγει την 9η Ιουνίου Το χρονικό αυτό διάστημα ορίζεται ως δοκιμαστική περίοδος. 2.2 Σε περίπτωση που ο Παραχωρησιούχος ανταποκρίνεται στους όρους του παρόντος, η παραχώρηση χρήσης παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την 9η Ιουνίου 2018 με τους όρους και τις ειδικότερες συμφωνίες της παρούσας σύμβασης και άνευ της υποχρέωσης υπογραφής νέας σύμβασης. 2.3 Σε περίπτωση που ο Παραχωρησιούχος επιθυμεί να αποχωρήσει μετά το πέρας της δοκιμαστικής περιόδου, οφείλει να δηλώσει την επιθυμία του αυτή εγγράφως στον ΔΟΠΑΠ-ΡΠ μέχρι την 30η Απριλίου Στην περίπτωση αυτή, η παραχώρηση θα λύεται αζημίως και για τα δύο μέρη. 2.4 Σιωπηρή παράταση της παραχώρησης πέραν της 4ετίας δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση.

8 Άρθρο 3 - Αντάλλαγμα παραχώρησης 3.1 Το αντάλλαγμα ορίζεται στο ποσό των ευρώ μηνιαίως. 3.2 Το παραπάνω αντάλλαγμα θα κατατίθεται στον αρ. λογ/σμού που τηρεί ο ΔΟΠΑΠ στην Τράπεζα EUROBANK. 3.3 Το 100% του ανταλλάγματος του πρώτου (1ου) έτους θα καταβληθεί με την υπογραφή της σύμβασης. 3.4 Στην περίπτωση κατά την οποία παραταθεί αυτοδίκαια η παραχώρηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2 της παρούσας, ο Παραχωρησιούχος οφείλει να προκαταβάλει το 100% του ετήσιου ανταλλάγματος έως την 9η Ιουνίου κάθε έτους παραχώρησης. Άρθρο 4 - Λειτουργία του αναψυκτηρίου 4.1, όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσας, θα χρησιμοποιείται μόνο από τον Παραχωρησιούχο ως αναψυκτήριο, μη επιτρεπομένης από (π.χ. παραχώρηση σε τρίτο, μίσθωση σε τρίτο κ.τ.λ.). 4.2 Εξαιρετικά, επιτρέπεται η παραχώρηση εκμετάλλευσης του αναψυκτηρίου σε εταιρεία στην οποία ο Παραχωρησιούχος θα συμμετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% επί του εταιρικού κεφαλαίου αυτής. Στην περίπτωση αυτή, ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να κοινοποιήσει εγγράφως στον ΔΟΠΑΠ-ΡΠ όλα τα στοιχεία της εταιρείας (αρ. ΓΕΜΗ, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας) καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού αυτής, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την παραχώρηση της εκμετάλλευσης στην εταιρεία αυτή. Όλες οι υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου σχετικά με τον παραχωρούμενο χώρο, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην εταιρεία που τυχόν συσταθεί με τους όρους της παρούσας παραγράφου. 4.3 λειτουργίας του αναψυκτηρίου , θα τηρεί δε το κατά νόμο ωράριο -ΡΠ.

9 4.5 Ο παραχωρησιούχος δεν βαρύνεται με τα πάσης φύσεως έξοδα, φόρους και τέλη από τη χρήση και εκμετάλλευση του παραχωρημένου χώρου, υπαίθριου ή στεγασμένου (ηλεκτροδότηση, υδροδότηση κ.λπ.), καθώς το κόστος αυτών έχει συνυπολογιστεί στο τίμημα παραχώρησης, αλλά βαρύνεται με τις δαπάνες συντήρησής του. Άρθρο 5 - Λοιπές υποχρεώσεις των μερών 5.1 χώρο του αναψυκτηρίου, χωρίς την προγενέστερη γραπτή έγκρι Μετά τη λήξη της παραχώρησης, ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να αναλάβει όλα τα κινητά πράγματα και εξοπλισμό που τοποθέτησε στο αναψυκτήριο και ανήκουν στην κυριότητά του. Προσθήκες ή κατασκευές που θα γίνουν στο αναψυκτήριο και έχουν καταστεί συστατικά αυτού, με ή χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις, παραμένουν σε όφελος του ΔΟΠΑΠ-ΡΠ, χωρίς ο Παραχωρησιούχος να δικαιούται αποζημίωσης και χωρίς να απαλλάσσεται από τις ευθύνες και τις συνέπειες τυχόν παραβάσεών του. Προσθήκες ή κατασκευές και πράγματα ή οικοδομήματα τα οποία θα συνδεθούν με το έδαφος για παροδικό μόνο σκοπό δεν θεωρούνται συστατικά του ακινήτου και δύναται ο Παραχωρησιούχος κατά την αποχώρηση του να τα αναλάβει. Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον ΔΟΠΑΠ- ΡΠ εγγράφως, ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να επαναφέρει το αναψυκτήριο ή μέρος αυτού στην προτέρα, προ της παραχώρησης, κατάσταση με έξοδά του Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η χρησιμοποίηση χώρου μεγαλύτερης έκτασης από τον παραχωρούμενο όπως αυτός αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας, εφαρμόζεται η παρ.3 του άρθρου 23 του Ν.1539/1938. Άρθρο 6 - Ευθύνη Εγγυητή

10 εμπρόθεσμη και προσήκουσα καταβολή των οικονομικών υποχρεώσεων του Παραχωρησιούχου, καθίσ 855 ΑΚ. Άρθρο 7 - Τελικές διατάξεις όπως ισχύει του Ν.1539/ ». Η παρούσα σύμβαση, αφού αναγνώστηκε, υπογράφεται σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα και το κάθε μέρος λαμβάνει από ένα Σε περίπτωση μη καταβολής του συμφωνηθέντος τιμήματος ή οποιασδήποτε άλλης παράβασης των ανωτέρω συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους του παραχωρησιούχου τότε η παρούσα λύεται αυτομάτως χωρίς κανένα δικαίωμα ένστασης ή προσφυγής από τον παραχωρησιούχο ή τον εγγυητή του. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 29/2014 Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Γιώργος Χριστόπουλος Ακριβές αντίγραφο Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Γιώργος Χριστόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΔΡΑ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Αποφ. 48/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας,

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ομονοίας 117, 65403, Καβάλα Τηλέφωνο: 2510 83 13 88 (εσωτ.1) Τηλεομοιότυπο: 2510 83 13 78 Ηλ. Δ/νση: account@kavalagreece.gr Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 10/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 5059 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ Κομνηνών 76, Ωραιόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Παραμυθιά 17-04-2015 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.Ε.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.Ε.Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Τel:2841082384-5 Fax:2841082386 72100 Ag.Nikolaos- Crete- Greece E-mail:depaman@otenet.gr Άγιος Νικόλαος : 22/07/2015 Αριθμ. Πρωτ.: - 899 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΖΑ 11/04/2013 ΗΜΟΣ: ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7175 Ταχ. ιεύθυνση:πεζα 70100 Πληροφορίες: Κολενδριανός Χ. Τηλέφωνο: 2813401153 Fax: 2810743464 E-mail: hkoledrianos@0470.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ. α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) και τον Ν.3130/2003.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ. α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) και τον Ν.3130/2003. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΙΝΔΟΣ 15-4-2011 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ.πρωτ : 10537 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9088 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ TMHMA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 432/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 22η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 12/2015 συνεδρίασης Της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Τυρνάβου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 12/2015 συνεδρίασης Της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Τυρνάβου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 12/2015 συνεδρίασης Της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Τυρνάβου Η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Τυρνάβου, συνήλθε σε συνεδρίαση σήµερα την 31 η Μαρτίου του έτους 2015,

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ:

«ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ.25/2014 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» Αριθμ. Απόφ. 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ: «Καθορισμός όρων δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 17/02/2015 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Από το 7/2014 πρακτικό συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου. Στα Καµένα Βούρλα και στο ηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΕΖΓΟΛΙΓ-8ΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 11/06/2013 Αρ. Πρωτ. : 218 Διεύθυνση: Γάζι, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη

Διαβάστε περισσότερα

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Σελ. 1/8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 4903/30-4-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ(ΙΚΑ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 23 ο πρακτικό της από 04-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.

Απόσπασμα από το 23 ο πρακτικό της από 04-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απόσπασμα από το 23 ο πρακτικό της από 04-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση όρων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 314/14 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 20705

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 314/14 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 20705 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 314/14 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 20705 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 16ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων ΘΕΜΑ:ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚ/ΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη ήτοι:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 3/2011 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 13/2011 Περίληψη Κατάρτιση των όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µήνα Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 «για τον καθορισμό των οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. ΑΔΑ : ΩΘΞ7ΩΗ5-ΤΔΞ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 2-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 29899 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληρ: Ελευθερία Πλατσάκη Δ/νση: Κυδωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 27/05/2015 ΔΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 35550 Διεύθυνση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 Τηλέφωνο: 2413 500259 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

10907 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

10907 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 196 Ταχ. Κώδικας: 10907 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θέρµη 27/06/2014 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Αρ. Πρωτ.: 25525 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. ιεύθυνση: 2 ο χλµ Θέρµης Τριαδίου. ΤΚ:57 001 Πληροφορίες: Κολοκυθάς Αθανάσιος Τηλέφωνο: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών ήμου Χερσονήσου, λαβών υπόψη:

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών ήμου Χερσονήσου, λαβών υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες:29/7/2013 Αριθ. πρωτ.20908 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού για θαλάσσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα