ΠΑΡΑΡΤΗΜ Α VΙΙ K.Y.A. 471 /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜ Α VΙΙ K.Y.A. 471 / 10.07.2002"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜ Α VΙΙ K.Y.A. 471 / «Προσδιορισμός τω ν λειτουργικώ ν μορφών και τάξεω ν τω ν τουριστικώ ν καταλυμ άτω ν και λοιπ ών τουριστικώ ν εγκαταστάσεω ν που είναι δυν ατό να εντάσσον ται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα αρμοδιότητας Υπ ουργείου Αγροτικής Αν άπ τυξης και Τροφίμω ν και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Π ρογράμματα (ΠΕΠ ) κατά την Γ Προγραμματική Π ερίοδο, ω ς εγκαταστάσεις ανάπ τυξης Αγροτικού Τουρισμού»

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕ ΙΟ ΓΕ ΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρω τ: /4816 ΓΕ Ν. Δ /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩ Ν & Γ.Δ Δ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΤΙΣΜ ΟΥ & Γ.Δ. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA Δ ΠΛΗΡ.: ΤΑΤΣΗ Ε. ΤΗΛ.: ΥΠΟΥΡΓΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑ ΝΙΣΜ ΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ Α ΕΡΕΥΝΑΣ & Α ΝΑΠΤΥΞΗ Σ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕ Μ Α : «Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και τάξεων των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπ ών τουριστικών εγκαταστάσεων που είναι δυνατό να εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) κατά την Γ Προγραμματική Περίοδο, ως εγκαταστάσεις ανάπ τυξης Αγροτικού Τουρισμού. ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σ ΚΑΙ ΓΕ ΩΡΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. τις διατάξεις: α ) του ν.δ. 131/74 «περίπαροχής οικονομικώνενισχύσεω νστη γεω ργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγω γή» (Α 320), ό πω ς τροποποιήθηκε με τους ν. 1409/83 (Α 199), 2538/97 (Α 242) και2512/97 (Α 138). β ) του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 «Κ υβ έρνηση καικυβ ερνητικά όργανα» (Α 137), ό πω ς το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρ ο 27 του ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμούτω νεπιμελητηρίω ν, τροποποίηση διατάξεω ντου ν. 1712/1987 για τονεκσυγχρονισμό τω νεπαγγελματικώνοργανώσεω ν τω νεμπόρω ν, β ιοτεχνώνκαιλοιπώνεπαγγελμάτω νκαιάλλες διατάξεις» (Α 154) και τροποποιήθηκε με τηνπαρ. 2 α του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 «Π εριορισμό ς καιβ ελτίω ση της αποτελεσματικότητας τω νκρατικώνδαπανώνκαιάλλες διατάξεις» (Α 38). γ ) του άρθρου 39 παρ. 10 του ν. 2065/92 «Αναμό ρφω ση της διατάξεις» (Α 113). άμεσης φορολογίας και άλλες Κοινοτική Πρω τοβουλία LEADER+ Σελίδα 1

3 δ) του ν. 2601/1998 «Ενισχύσεις ιδιω τικών επενδύσεω ν για τηνοικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας καιάλλες διατάξεις» (Α 81). ε) του άρθρου 21 παρ. 8 του του ν. 2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμω νκαιάλλες ρυθμίσεις του ΥΠ. Ανάπτυξης» (Α 199). στ ) του Π.Δ/τος με αριθ. 43/02 «για τηνκατάταξη τω νκύριω νξενοδοχειακώνκαταλυμάτω νσε κατηγορίες με σύστημα αστέρω νκαιτεχνικές προδιαγραφές αυτών» (Α 43). ζ) του Π.Δ/τος με αριθ. 337/00 «για τηνκατάταξη ενοικιαζομένω νδω ματίω νκαι ενοικιαζομένω ν διαμερισμάτω νσε κατηγορίες με το σύστημα τω νκλειδιών» (Α 281). η ) του Π.Δ/τος με αριθ. 33/79 «περίτουριστικώνκαταλυμάτω νεντός παραδοσιακώνκτισμάτω ν» (Α 10) 2. τους κανονισμούς: α ) καν. (ΕΚ ) 1260/99 του Συμβ ουλίου «περίγενικώνδιατάξεω νγια τα Διαρθρω τικά Ταμεία». β ) καν. (ΕΚ ) 1257/99 του Συμβ ουλίου «για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρω παϊκό Γεω ργικό Ταμείο ΠροσανατολισμούκαιΕγγυήσεω ν(εγ ΤΠ Ε) καιγια τηντροποποίηση καικατάργηση ορισμένω νκανονισμών». γ ) καν. 69/01 και70/01 της Επιτροπής της Ε.Κ για τηνεφαρμογή τω νάρθρω ν87, 88 της συνθήκης της ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας καιπρος τις μικρές καιμεσαίες επιχειρήσεις. 3. τηνοδηγία με αριθ. 75/ την αριθ /2000 απόφαση τω ν Υπουργών Εθνικής Ο ικονομίας, Περιβάλλοντος, Χω ροταξίας καιδημ. Έργω νκαιανάπτυξης «Κ αθορισμό ς τμημάτω ντης Επικράτειας στα οποία δεν έχουν εφαρμογή τα κίνητρα επιχορήγησης και επιδό τησης τόκω νκαθώς και επιδό τησης χρηματοδοτικής μίσθω σης του ν. 2601/98, για τις επενδύσεις ίδρυσης και επέκτασης ξενοδοχειακώνεγκαταστάσεω ν» 5. την αριθ. 451/2001 απόφαση τω ν Υπουργών Εσω τερικών, Δημό σιας Διοίκησης και Αποκέντρω σης, Εθνικής Ο ικονομίας καιο ικονομικώνκαιγ εω ργίας για τα καθεστώτα ενισχύσεω ν του κοινοτικούπλαισίου στήριξης για επενδύσεις στις γεω ργικές εκμεταλλεύσεις. 6. τηναριθ. Ε(2001)845/ απόφαση της Ε.Ε. για τηνέγκριση του Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου. 7. τηναριθ. Ε(2001)3562/ απόφαση της Ευρω παϊκής Επιτροπής με τηνοποία εγκρίθηκε το Ε.Π. Κ οινοτικής Πρω τοβουλίας LEADER+. 8. τα εγκεκριμένα από την Ευρω παϊκή Επιτροπή Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.). 9. την αριθ. 2647/ΥΠ ΕΘΟ /538866/ΕΙΔ135/ΕΟ Τ απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Ο ικονομίας «Μ έτρα για τηνελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη καιτηναναβ άθμιση της τουριστικής προσφοράς περιοχώντης Χώρας. Κ αθορισμό ς περιοχώνελέγχου τουριστικής ανάπτυξης», ό πω ς τροποποιήθηκε καισήμερα ισχύει. 10. τηναριθ. 485/2001 κοινή απόφαση του Πρω θυπουργούκαι ΥπουργούΑνάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτω νστους Υφυπουργούς Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Καλαφάτη, Χρήστο Θεοδώρου και Δημήτριο Γεω ργακόπουλο». 11. το γεγονός ότιαπό τηνεφαρμογή της παρούσας δενπροκαλείταιδαπάνη σε β άρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Κοινοτική Πρω τοβουλία LEADER+ Σελίδα 2

4 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜ Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Παρεμβ άσεις Αγροτικού Τουρισμού μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο τω ν ακόλουθω νεπιχειρησιακώνπρογραμμάτω ν: Α. Ε.Π. «Α γροτική Ανάπ τυξη και Α νασυγκρότηση της Υπαίθρου» καιειδικότερα στα μέτρα 7.6 «Διαφοροποίηση τω νγεω ργικώνδραστηριοτήτω νπου σχετίζονταιμε τη γεω ργία, για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτω ν και η απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτω ν» και 7.9 «Ενθάρρυνση τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτω ν». Β. Ε.Π. Κοινοτικής Π ρωτοβουλίας LEADER+ καιειδικότερα στο πλαίσιο του μέτρου 1.2 «Ενισχύσεις σε επενδύσεις Στήριξη στηνεπιχειρηματικότητα». Γ. Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και ειδικότερα στο πλαίσιο τω ν «Ο λοκληρω μένω ν Προγραμμάτω ν Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου» και στο Πρόγραμμα «Π ολυαπασχόλησης στη γεω ργική εκμετάλλευση» σε εφαρμογή του κεφ. ΣΤ της αριθ. 451/01 ΚΥΑ, ό πω ς αυτή ισχύεικάθε φορά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Λειτουργικές μορφές και τάξεις τουριστικών καταλυμάτων Άρθρο 2 Ίδρυση νέων κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων Ο ιλειτουργικές μορφές καιτάξεις νέω ντουριστικώνκαταλυμάτω ν, που ενισχύονταιστα πλαίσια τω νμέτρω νκαι δράσεω νανάπτυξης ΑγροτικούΤουρισμούτω νπρογραμμάτω ντου Κεφαλαίου Α είναιδυνατόννα είναιοιακόλουθες: Α. Παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια: Πρόκειται για επισκευή, αποκατάσταση παραδοσιακών ή διατηρητέω ν κτιρίω ν και μετατροπή τους σε τουριστικά καταλύματα, σε εφαρμογή αρχιτεκτονικής μελέτης, που συντάσσεται σύμφω να με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 33/79 (ΦΕΚ 10/Α/ ) καιτηναρ / (ΦΕΚ 616Β/ ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.. Τα ανω τέρω κτίσματα πρέπεινα είναιχαρακτηρισμένα ω ς παραδοσιακά ή διατηρητέα, από τις αρμό διες κατά τόπους Υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή του ΥΠ.Π Ο. Β. Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, 5, 4 και 3 αστέρων : Πρόκειται για μορφή ξενοδοχείου που περιλαμβ άνει κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραμονής, εστίασης και αναψυχής πελατών, υπνοδω μάτια, λουτρά καιβ οηθητικούς χώρους. Η ίδρυσή τους γίνεταισύμφω να με τις σχετικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο Π.Δ. 43/02 (ΦΕΚ 43/Α/02). Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμό ς δω ματίω νείναι10. Κοινοτική Πρω τοβουλία LEADER+ Σελίδα 3

5 Γ. Ξενοδοχεία τύπου MOTEL 4 και 3 αστέρων: Πρόκειται για ξενοδοχεία που περιλαμβ άνουν κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραμονής, εστίασης και αναψυχής πελατών, υπνοδω μάτια με ιδιαίτερα λουτρά καιβ οηθητικούς χώρους. Τα ξενοδοχεία τύπου MOTEL ιδρύονται, εφόσονη σχετική χρήση επιτρέπεταιαπό τις κείμενες διατάξεις, είτε εκτός σχεδίου αλλά εντός ΖΟ Ε είτε εκτός σχεδίου, εκτός οικισμώνκαι γενικά εκτός κατοικημένω ν περιοχώνή στις παρυφές τέτοιω νπεριοχών, αλλά απαραιτήτω ς επίοδικώναρτηριώνμεγάλης κυκλοφορίας που ενώνουνμεγάλα αστικά ή τουριστικά κέντρα καιεμφανίζουνσημαντική κίνηση αυτοκινήτω ν(εθνικό καιεπαρχιακό δίκτυο ). Η ίδρυσή τους γίνεταισύμφω να με τις σχετικές προδιαγραφές καιδιαδικασίες που προβλέπονται στο Π.Δ. 43/02 (ΦΕΚ 43/Α/02). Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμό ς δω ματίω νείναι10. Δ. Ξενοδοχεία τύπου επιπ λωμένων διαμερισμάτων 5, 4 και 3 αστέρων: Πρόκειται για ξενοδοχεία, που διαθέτουν κοινόχρηστους χώρους υποδοχής και παραμονής πελατών, βοηθητικούς χώρους και περιλαμβ άνουν διαμερίσματα ενός, δύο ή περισσοτέρω ν κύριω νχώρω νμε πλήρες λουτρό καιμικρό μαγειρείο. Η ίδρυσή τους γίνεταισύμφω να με τις σχετικές προδιαγραφές καιδιαδικασίες, που προβλέπονται στο Π.Δ. 43/02 (ΦΕΚ 43/Α/02). Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμό ς δω ματίω νανέρχεταισε 10. Ε. Τουριστικές επ ιπ λωμένες επ αύ λεις και τουριστικές επ ιπ λωμένες κατοικίες: Ο ι Τουριστικές επιπλω μένες επαύλεις είναι μονόροφες ή δυό ροφες μονοκατοικίες ενδιαφέρουσας αρχιτεκτονικής μορφής που έχουνανεξάρτητη καιάμεση εξω τερική προσπέλαση, ιδιω τικότητα και παρουσιάζουναυτοτέλεια οικοπέδου καικτίσματος, ό που ανήκειαποκλειστικά καιο διαμορφω μένος κήπος. Ο ι Τουριστικές επιπλω μένες κατοικίες είναι μεμονω μένες ή σε σειρά ή σε συγκρότημα μονόροφες ή δυό ροφες κατοικίες, που έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας, ανεξάρτητη εξω τερική προσπέλαση καιιδιω τικότητα. Η ίδρυσή τους γίνεται σύμφω να με τις σχετικές προδιαγραφές και διαδικασίες που προβλέπονταιστηναριθ /87 (ΦΕΚ 557/Β/87) απόφαση του ΕΟ Τ. Ο ελάχισ τος απαιτούμενος αριθμό ς κλινώνανέρχεταισε 10. ΣΤ. Ε νοικιαζόμενα δωμάτια 4 «κλειδιών»: Πρόκειταιγια ενοικιαζόμενα δω μάτια σε συγκρότημα μέχρι10 δω ματίω νπου ιδρύονταιμε βάση τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Π.Δ. 337 (ΦΕΚ 281/Α/ ). Ο μέγιστος δυνατός αριθμό ς δω ματίω ν είναι10, ενώ ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμό ς δω ματίω νείναι6 με αντίστοιχο αριθμό κλινών12. Ζ. Ενοικιαζόμενα επιπ λωμένα διαμερίσματα 4 «κλειδιών»: Πρόκειται για ενοικιαζόμενα επιπλω μένα διαμερίσματα σε συγκρότημα μέχρι20 δω ματίω νπου ιδρύονταιμε βάση τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Π.Δ. 337 (ΦΕΚ 281/Α/ ). Ο μέγιστος δυνατός αριθμό ς δω ματίω ν είναι20, ενώ ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμό ς δω ματίω νείναι6 με αντίστοιχο αριθμό κλινών12. Κοινοτική Πρω τοβουλία LEADER+ Σελίδα 4

6 Άρθρο 3 Περιορισμοί στη χωροθέτηση και τις τάξεις τουριστικών καταλυμάτων Η ίδρυση τουριστικών καταλυμάτω ν του προηγουμένου άρθρου υπόκειται στους ακόλουθους ό ρους καιπεριορισμούς: α. Η μετατροπή χαρακτηρισμένω νπαραδοσιακώνή διατηρητέω νκτισμάτω νσε τουριστικά καταλύματα ενισχύεταικατά προτεραιότητα στις περιοχές εφαρμογής τω νπρογραμμάτω νχω ρίς κανένα επιπλέονπεριορισμό. β. Γ ια όλες τις λοιπές λειτουργικές μορφές καταλυμάτω ντου άρθρ. 2 ισχύουνοιπεριορισμοίπου προβλέπονται στηνμε αριθ. 2647/ΥΠ ΕΘΟ /538866/ ΕΙΔ135/ ΕΟ Τ/ (ΦΕΚ 797/86/Β) απόφαση του ΥφυπουργούΕθνικής Ο ικονομίας «Μ έτρα για τηνελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη καιτηναναβ άθμιση της τουριστικής προσφοράς περιοχώντης Χώρας. Καθορισμό ς περιοχών Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης», ό πω ς αυτή τροποποιήθηκε καιισχύεισήμερα. γ. Σε οικόπεδα ή γήπεδα ευρισκόμενα σε απόσταση μικρότερη τω ν3 χλμ. από τις ακτές είναι δυνατή η ίδρυση μό νο κυρίω νξενοδοχειακώνκαταλυμάτω ν(ξενοδοχεία κλασσικούτύπου, ξενοδοχεία τύπου Motel, ξενο δοχεία τύπου επιπλω μένω ν διαμερισμάτω ν), τουριστικών επιπλω μένω ν επαύλεω ν, τουριστικών επιπλω μένω ν κατοικιών, καθώς και μετατροπή παραδοσιακώνή διατηρητέω νκτιρίω νσε καταλύματα. δ. Σε παραδοσιακούς οικισμούς, εκτός από τη μετατροπή σε κατάλυμα παραδοσιακώνή διατηρητέω ν κτιρίω ν, είναι δυνατή η ίδρυση μό νο ξενοδοχείω ν κλασσικού τύπου και επιπλω μένω ν διαμερισμάτω ν, τουριστικών επιπλω μένω ν επαύλεω ν και τουριστικών επιπλω μένω νκατοικιώνλαμβ ανομένω νυπόψη τω νπεριορισμώντου εδαφίου β. ε. Η κατασκευή ενοικιαζομένω νεπιπλω μένω νδω ματίω νκαι ενοικιαζομένω νεπιπλω μένω ν διαμερισμάτω νείναιδυνατή, τηρουμένω νσω ρευτικά καιτω νπεριορισμώντω νεδαφίω νβ, γ και δ του παρόντος άρθρου, μό νο σε οικόπεδα που βρίσκονται εντός σχεδίου, εντός οικισμών προϋφιστάμενω ντου 1923 ή εντός οριοθετημένω νοικισμώνμε πληθυσμό κάτω τω ν2.000 κατοίκω ν. Τα οικόπεδα αυτά θα πρέπει επίπλέοννα βρίσκονταιεκτός τω νπεριοχών, που ορίζονταιστηνκυα τω νυπουργώνεθνικής Ο ικονομίας, Ανάπτυξης καιπ ΕΧΩ ΔΕ 56616/2000 (ΦΕΚ 803/Β/00). Άρθρο 4 Επέκταση κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων Ενισχύεταιη επέκταση κύριω νκαιμη κύριω νξενοδοχειακώνκαταλυμάτω νπου ήδη λειτουργούν νόμιμα με ειδικό σήμα λειτουργίας, εφόσονανήκουνστις λειτουργικές μορφές καιτάξεις του άρθρου 2 της παρούσας καιμό νονυπό τους ό ρους καιπεριορισμούς του άρθρου 3. Άρθρο 5 Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων 1.-Ενισχύεταιο ποιοτικός εκσυγχρονισμό ς κύριω νκαιμη κύριω νξενοδοχειακών καταλυμάτω ν, που ήδη λειτουργούννόμιμα με ειδικό σήμα λειτουργίας, ανεξαρτήτω ς λειτουργικής μορφής και τάξης. 2. Η χορήγηση της ενίσχυσης είναιδυνατή, εφόσον, με τηνολοκλήρω ση τω νσχετικώνέργω ν, εργασιών και προμηθειών, που συνιστούν τον ποιοτικό εκσυγχρονισμό τα καταλύματα κατ ατάσσονται σε λειτουργικές μορφές και τάξεις του άρθρου 2 της παρούσας και μό νο. Η δυνατότητα μετατροπής της λειτουργικής μορφής καιη δυνατότητα κατά τάξη προαγω γής τω ν Κοινοτική Πρω τοβουλία LEADER+ Σελίδα 5

7 καταλυμάτω ν, που δενσυγκαταλέγονταιστο άρθρο 2, β εβαιώνεταιαπό τηναρμό δια υπηρεσία του ΕΟ Τ ή της οικείας Περιφέρειας, η οποία και εγκρίνει τηντροποποιητική αρχιτεκτονική μελέτη για τη μετατροπή της λειτουργικής μορφής ή καιτηνπροαγω γή κατά τάξη. Η β εβαίω ση της ενλόγω δυνατότητας μετατροπής λειτουργικής μορφής ή καιπροαγω γής κατά τάξη καιη έγκριση της τροποποιητικής αρχιτεκτονικής μελέτης, όπου απαιτείται, αποτελούν προϋπόθεση για την χορήγηση ενίσχυσης τω ν επενδύσεω ν ποιοτικού εκσυγχρονισμού στα οικεία προγράμματα, εφόσονπρόκειταιγια καταλύματα, που δενσυγκαταλέγονταιστηναπαρ ίθμηση του άρθρ.2 του παρόντος Κεφαλαίου. Κεφάλαιο Γ Άρθρο 6 Λοιπ ά καταλύματα και άλλες Τουριστικές Εγκαταστάσεις 1. Ενισχύεταιη ίδρυση καιεπέκταση οργανω μένω ντουριστικώνκατασκηνώσεω νβ τάξης και άνω, σύμφω να με τις προδιαγραφές καιδιαδικασίες που προβλέπονταιστηναριθ /87 (ΦΕΚ 557β /87) απόφαση του ΕΟ Τ. Επίσης ενισχύεται ο ποιοτικός εκσυγχρονισμό ς τέτοιω ν κατασκηνώσεω ν, που λειτουργούννόμιμα με ειδικό σήμα λειτουργίας, ανεξάρτητα από τάξη. Επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης οργανω μένω ν τουριστικών κατασκηνώσεω ν Β τάξης μπορούννα υλοποιηθούνσε οικόπεδα - γήπεδα, τα οποία βρίσκονταισε απόσταση μεγαλύτερη τω ν 3 χιλ. από ακτές. Τουριστικές κατασκηνώσεις Α τάξης μπορούν να υλοποιηθούν οπουδήποτε μπορούννα χω ροθετηθούν. 2. Λοιπές τουρισ τικές εγκαταστάσεις που περιγράφονταιστηναριθ /87 (ΦΕΚ 557/Β/87) απόφαση του ΕΟ Τ υλοποιούνταισύμφω να με τις διατάξεις της απόφασης αυτής καιτις λοιπές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας. Κεφάλαιο Δ Άρθρο 7 Νόμιμες εγκρίσεις και άδειες Όλες οιενισχύσεις τω νπροηγουμένω νάρθρω ντου Κεφαλαίου αυτούχορηγούνταιυπό τονόρο, ότιέχειπροηγηθείη τήρηση τω ννόμιμω νδιαδικασιώνκαιη λήψη τω ννομίμω ναδειώνγια την ίδρυση, επέκταση καιεκσυγχρονισμό τω ναντίστοιχω νκαταλυμάτω νκαιλοιπώνεγκαταστάσεω ν από τους αρμό διους φορείς. Η παρούσα να δημοσιευθείστηνεφημερίδα της Κυβ έρνησης. Ο ΥΠ Ο ΥΡΓΟ Σ ΓΕΩ ΡΓΙΑΣ Ο ΥΦΥΠ ΟΥΡΓΟ Σ ΑΝΑΠ ΤΥΞ ΗΣ ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ ΔΡΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Σ ΓΕΩ ΡΓΑΚ Ο ΠΟ ΥΛΟ Σ Κοινοτική Πρω τοβουλία LEADER+ Σελίδα 6

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 670 10 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.2/6376/0022/28.1.2009 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές καταλυµάτων

Προδιαγραφές καταλυµάτων ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αγίου Αλεξίου & Ουρ. Τσαπάρα 1 Τ.Κ. 250 01 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Τηλ. : 26920 24442, 24443 Fax : 26920 24333 e-mail: achaiasa@otenet.gr ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. και

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. και ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 / 10 /2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 1911 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23-12-2004)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23-12-2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 175 8 Αυγούστου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4179 Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχει ρηματικότητας στον τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 175 8 Αυγούστου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4179 Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχει ρηματικότητας στον τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 11.09.2013 Α.Π.: 20379. ΠΡΟΣ: Ε.Ο.Τ. Δ/νση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών

ΑΘΗΝΑ, 11.09.2013 Α.Π.: 20379. ΠΡΟΣ: Ε.Ο.Τ. Δ/νση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ. 105 57,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 / 06 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4424/Αρ. Απ. 721 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 / 06 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4424/Αρ. Απ. 721 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 / 06 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4424/Αρ. Απ. 721 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.. ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 7 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4254 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 319 14 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 177 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Για την υπαγωγή των Εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών (Κέντρων Υδροθεραπείας Ιαματικού Υδατος) στο καθεστώς των κινήτρων του Ν.

Για την υπαγωγή των Εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών (Κέντρων Υδροθεραπείας Ιαματικού Υδατος) στο καθεστώς των κινήτρων του Ν. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Τ/4400/1997 ΦΕΚ: Β 1067 19971203 Τίτλος: Προδιαγραφές Εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του Ν. 1892/90, όπως ισχύει. Προοίμιο ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

15.01.2013 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

15.01.2013 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 15.01.2013 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού, µείωση διοικητικών βαρών, απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Β ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Β ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις

Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της KA, 29 Ιουλίου 2014, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) "περί ΓΟΚ", όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ-363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού.

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) περί ΓΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ-363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού. ΠΔ/24-5-85 (ΔΟΜΗΣΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ) (ΦΕΚ-270/Δ/31-5-85) [ ΙΣΧΥΕΙ από 31-5-85 ] "Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 144 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση και συμπλήρωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15073 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1013 23 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/24249/ 14 03 2012 (ΦΕΚ Β 1086) Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Μηλεών Π.Ε. Μαγνησίας (πρώην Δήμος Μηλεών )

ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Μηλεών Π.Ε. Μαγνησίας (πρώην Δήμος Μηλεών ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ... 9 Π.1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ... 11 Π.1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Σκοπός. Άρθρο 2. Γενικοί ορισµοί

Άρθρο 1. Σκοπός. Άρθρο 2. Γενικοί ορισµοί ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Μέρος Α: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1138 11 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24208 Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 155 30 Ιουλίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4276 Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επι χειρήσεων και τουριστικών υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1793 28 Αυγούστου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 102952/1985 Καθορισμός διαδικασίας ένταξης επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 123 Β

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Χαρακτηρισµός της υδάτινης, χερσαίας, και ευρύτερης περιοχής της λίµνης Παµβώτιδας (Ιωαννίνων), ν. Ιωαννίνων, ως Περιφερειακό Πάρκο, και καθορισµός χρήσεων γης όρων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ. Κεφάλαιο Πρώτο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός

Μέρος Α: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ. Κεφάλαιο Πρώτο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Μέρος Α: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα