ΜΔΕ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ» ΜΑΘΗΜΑ: ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΕ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ» ΜΑΘΗΜΑ: ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ"

Transcript

1 ΜΔΕ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ» ΜΑΘΗΜΑ: ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ LASER ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής Τμήμα Βιολογίας Παν/μιο Αθηνών ΚΑΘ. Λ. Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ Εικ. 1: Κύτταρο ευγλήνης (Euglena gracilis) όπως φαίνεται με Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης όπου διακρίνονται περιφερειακές ραβδώσεις. Εικ. 2: Εγκάρσια τομή στην περιφέρεια του κυττάρου όπου διακρίνονται οι αναδιπλώσεις της πλασματικής μεμβράνης (βέλος) καθώς και περιφερειακά διαταγμένοι μικροσωληνίσκοι (1-7). Εικ. 3: Πέντε ραβδώσεις όπως φαίνονται με ψυκτοτεμαχισμό. Διακρίνεται η PF όψη που σε κάθε μία ράβδωση αποκαλύπτει την ύπαρξη κρυσταλλικά διαταγμένων μεμβρανικών συστατικών με τη μορφή γραμμώσεων. Εικ. 4: Οπτική περίθλαση σε μία ράβδωση όπου αποκαλύπτονται οι περιοδικότητες με τη μορφή των συμμετρικών κηλίδων του αντιστρόφου κρυσταλλικού πλέγματος. Εικ. 5: Περίθλαση ηλεκτρονίων (στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο) κρυστάλλων χλωριούχου θαλίου. Διακρίνονται οι δακτύλιοι του πολυκρυσταλλικού αυτού δείγματος.

3 2 1. ΓΕΝΙΚΑ Ο σχηματισμός της εικόνας σε ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο οφείλεται βασικά στη σκέδαση των ηλεκτρονίων από τις ηλεκτρονιόπυκνες περιοχές. Τέτοιες όμως περιοχές δεν είναι μόνο εκείνες που αντιπροσωπεύουν την πραγματική δομή, αφού αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως είναι η εκλεκτικότητα της χρώσης, η πιστότητα της μεθόδου αποτύπωσης, κ.α., αλλά και άλλες που αντιπροσωπεύουν θόρυβο. Ο θόρυβος αυτός μπορεί να οφείλεται : α) σε πτωχή διακριτικότητα του οργάνου λόγω αστάθειας των ηλεκτρονικών συστημάτων, β) στο ίδιο το παρασκεύασμα π.χ. στη χρώση, στην ύπαρξη πλαστικού υποστρώματος, στο πάχος της τομής κ.α., γ) στην πιστότητα του υλικού (φιλμ) καταγραφής. Η αφαίρεση του θορύβου μπορεί να γίνει με πολύπλοκη ηλεκτρονική διάταξη για άμορφα παρασκευάσματα ή με τη μέθοδο της ανάλυσης Fourier των εντάσεων της εικόνας, στις περιπτώσεις που η δομή εμφανίζει επαναληπτικότητα (περιοδικότητα). Η ανάλυση Fourier μπορεί να γίνει είτε μετά από πυκνομέτρηση των αρνητικών και επεξεργασία των εντάσεων, είτε με ηλεκτρονικό υπολογιστή, είτε με τη βοήθεια οπτικής τράπεζας ή όπως αλλιώς λέγεται με οπτικό περιθλασίμετρο. Το όργανο στηρίζεται στην αρχή της περίθλασης και είναι όμοιο στη λειτουργία με ένα περιθλασίμετρο ακτίνων Χ μόνο που έχει διαφορετικές δυνατότητες δηλαδή μπορεί με τη βοήθεια φακών να επανασυγκροτήσει (επανασχηματίσει) την αρχική δομή, πράγμα αδύνατο για τις ακτίνες Χ. Γι αυτό και αρχικά το όργανο χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της δομής περιθλασιγραμμάτων (diffractograms) που λαμβάνονταν από ανάλυση δειγμάτων με ακτίνες Χ (Bragg 1944 και Wyckof et al, 1957, Lipson and Taylor, 1951). Η χρησιμοποίηση του οργάνου αυτού στην ηλεκτρονική μικροσκοπία είναι σχετικά πρόσφατη (Klug and DeRosier 1966, Fraser and Millward 1970) και άρχισε με τη δομική ανάλυση ιών και φάγων.

4 3 2. ΤΟ ΠΕΡΙΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ LASER Αυτό αποτελείται από μια οπτική τράπεζα (περιθλασίμετρο) που περιλαμβάνει σιδηροτροχιά πάνω στην οποία φέρονται (σχ. 1): α) Η πηγή που στα σύγχρονα περιθλασίμετρα είναι πηγή Laser He-Ne μήκους κύματος ακτινοβολίας Å και ισχύος 2mW. β) Πολωτικό φίλτρο για μείωση της έντασης της δέσμης. γ) Φίλτρο χώρου (spatial filter). δ) Φακός απόκλισης για διάνοιξη της δέσμης. ε) Κλείστρο. στ) Φακός περίθλασης. ζ) Υποδοχέας ηλεκτρονιογραφίας (αρνητικού). η) Φακός μεγεθύνσεων περιθλασιγράμματος. θ) Υποδοχέας καταγραφέα (φιλμ) περιθλασιγράμματος ή μάσκας επανασύστασης. ι) Φακός επανασύστασης. κ) Φακός μεγέθυνσης της επανασυσταμένης εικόνας. λ) Οθόνη προβολής της επανασυσταμένης εικόνας. μ) Μικροσκόπιο παρατήρησης της επανασυσταμένης εικόνας. Σχ. 1. Σχηματική απεικόνιση των εξαρτημάτων ενός οπτικού περιθλασιμέτρου σε απλή (Α) και σε διάταξη επανασύστασης (Β) (βλέπε λεπτομέρειες στο κείμενο). Η θέση των παραπάνω εξαρτημάτων στην οπτική τράπεζα δεν είναι μόνιμη αλλά ρυθμιζόμενη ώστε να επιτυγχάνεται σωστή ευθυγράμμιση της δέσμης και εστίαση του περιθλασιγράμματος και της επανασυσταμένης εικόνας. Α: διάταξη περίθλασης, Β: διάταξη επανασύστασης ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΛΗ ΠΗΓΗ LASER ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΘΛΑΣΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ L ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΦΑΚΩΝ

5 4 3. ΠΕΡΙΘΛΑΣΙΓΡΑΜΜΑ: ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ Η πρόσπτωση δέσμης σύμφωνου φωτός (όπως της πηγής Laser) σε διαφανή πλάκα που περιέχει κάποια επαναληπτικότητα (π.χ. γραμμώσεις, δημιουργεί δευτερογενή κύματα που σύμφωνα με το νόμο της περίθλασης του Huygens θα συμβάλλουν σε συγκεκριμένες θέσεις στο χώρο σχηματίζοντας μέγιστα εντάσεων (περιθλασίγραμμα). Εάν οι γραμμώσεις έχουν σταθερή απόσταση d μεταξύ τους τότε το περιθλασίγραμμα περιέχει κηλίδες που απέχουν μεταξύ τους απόσταση R (σχ. 2). Ισχύει στη σχέση Bragg : Rd=λL (1) όπου λ το μήκος κύματος της πηγής (6.328 Å για πηγή Laser He-Ne) και L η σταθερά του οργάνου. Όταν δεν υπάρχει φακός μεταξύ πλάκας (δείγματος) και επιπέδου σχηματισμού του περιθλασιγράμματος (βλ. σχ. 1) τότε η τιμή της L αντιστοιχεί με την πραγματική απόσταση δείγματος επιπέδου καταγραφής (δηλ. θ στο σχ. 1). Σε περίπτωση όμως που χρησιμοποιείται φακός στη θέση n (σχ. 1) η σταθερά L πρέπει να βρεθεί πειραματικά χρησιμοποιώντας δείγμα γνωστής περιοδικότητας d T η οποία δίνει τιμή R T. Τότε από τη σχέση (1) μπορεί να υπολογιστεί η σταθερά L του οργάνου ή να εφαρμοστεί η εξίσωση Bragg δηλ. Η αναλογία (Horne and Markhom 1972): R d T T d M = (2) όπου d M η ζητούμενη περιοδικότητα του δείγματος και R M η R M μετρούμενη τιμή στο περιθλασίγραμμα. Οι τιμές d M αντιπροσωπεύουν τις περιοδικότητες όπως έχουν καταγραφεί στην ηλεκτρονιογραφία. Για να βρεθούν όμως οι πραγματικές διαστάσεις d M * θα πρέπει να γνωρίζουμε με μεγάλη ακρίβεια τη μεγέθυνση Μ οπότε ισχύει: d M * (σε μm) = d M * (σε μm) Μ (3) ή d M * (σε Å) = d M * (σε μm) * (3 ) Μ

6 5 Η γνώση της πραγματικής μεγέθυνσης της ηλεκτρονιογραφίας γίνεται με καταγραφή, στην ίδια θέση μεγέθυνσης του μικροσκοπίου, πρότυπου δείγματος όπως αποτυπώματος γράμμωσης (grating replica) για βαθμολόγηση του μικροσκοπίου σε χαμηλές μεγεθύνσεις, ή κρυστάλλων καταλάσης (περιοδικότητας 686 και 875 Å) και ακόμα κρυστάλλων φθαλοκυανίνης (περιοδικότητα 12 Å) για μεγάλες μεγεθύνσεις. Η βαθμολόγηση αυτή πρέπει να γίνεται πάντοτε όποτε χρειάζεται να αναλυθεί ηλεκτρονιογραφία με περιθλασίμετρο ώστε οι υπολογιζόμενες περιοδικότητες (που πολλές φορές προσεγγίζουν ατομικές και μοριακές διαστάσεις) να είναι σωστές. Σχ. 2: Παράλληλες γραμμώσεις (Α) σταθεράς d δίνουν περιθλασίγραμμα που αποτελείται από κηλίδες 1ης, 2ης... τάξης εκατέρωθεν κεντρικής κηλίδας μηδενικής τάξης, σε αποστάσεις: λl R = n, όπου n= 0, 1, 2, 3... d Όταν η αναλυόμενη δομή είναι πολύπλοκη (αλλά οπωσδήποτε κρυσταλλική), τότε και το περιθλασίγραμμα είναι πολύπλοκο, η ανάλυση του οποίου γίνεται με βάση κρυσταλλογραφικές παραμέτρους. Γενικά όμως το περιθλασίγραμμα βρίσκεται σε θέση αντιστρόφου πλέγματος ως προς το αναλυόμενο πλέγμα (σχ. 3). Όταν η δομή δεν περιέχει επαναλαμβανόμενες λεπτομέρειες τότε το αντίστοιχο περιθλασίγραμμα περιέχει μόνο τυχαίες κηλίδες (θόρυβος). Τέτοιος θόρυβος βέβαια συνυπάρχει και σε περιθλασίγραμμα κρυσταλλικής δομής (εικ. 1). Το σχήμα του θορύβου είναι πάντοτε ενδεικτικό για την ύπαρξη ανωμαλιών στην ηλεκτρονιογραφία, όπως αστιγματισμού (θόρυβος με ελλειπτική διάταξη) ή κακής εστίασης (θόρυβος με δακτυλίους). Η χρησιμότητα της ανάλυσης ηλεκτρονιογραφιών με περιθλασίμετρο επεκτείνεται και στον έλεγχο του διακριτικού ορίου του Η.Μ. Χρησιμοποιώντας

7 6 λεπτό φιλμ άνθρακα σκιασμένο με πλατίνα σαν παρασκεύασμα, παίρνουμε ηλεκτρονιογραφία στη μεγαλύτερη δυνατή μεγέθυνση. Στη συνέχεια, αναλύοντάς την σε περιθλασίμετρο μετράμε την απόσταση R από την κεντρική κηλίδα μηδενικής τάξης μέχρι την ακρότατη κηλίδα θορύβου. Από τις σχέσεις (2) και (3) υπολογίζουμε την απόσταση d* που αντιπροσωπεύει το διακριτικό όριο του μικροσκοπίου κατά τη στιγμή της φωτογράφησης. Σχ. 3: Η αναλυόμενη δομή (Α) έχει σχέση αντιστρόφου πλέγματος με το περιθλασίγραμμα (Β). 4. ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ (OPTICAL RECONSTRUCTION) Η μεγάλη χρησιμότητα και εφαρμογή μιας οπτικής τράπεζας είναι η δυνατότητα της επανασύστασης της αρχικής εικόνας. Αυτό επιτυγχάνεται τοποθετώντας ένας ακόμα φακό, μετά το επίπεδο σχηματισμού του περιθλασιγράμματος (σχ. 1). Πολλές φορές χρησιμοποιείται ακόμα ένας φακός για μεγέθυνση της εικόνας. Αν γίνει επανασύσταση χωρίς να υπάρχει μάσκα στο επίπεδο καταγραφής του περιθλασιγράμματος τότε στο τέλος παίρνουμε επανασυσταμένη εικόνα που δε διαφέρει σε τίποτα από την πρωτότυπη που βρίσκεται στη θέση θ (σχήμα 1). Η αξία όμως της μεθόδου συνίσταται στην επανασύσταση με οπτικό φιλτράρισμα (optical filtering). Κατά τη διαδικασία αυτή τοποθετείται μάσκα δηλαδή αδιαφανής πλάκα (συνήθως από ορείχαλκο) στη θέση σχηματισμού περιθλασιγράμματος (σχ. 1, θ). Στην πλάκα αυτή έχουν ανοιχτεί τρύπες με παντογράφο ή με φωτοεξάχνωση (photoetching) (εικ. 4Γ), στις συγκεκριμένες θέσεις

8 7 όπου υπάρχουν κηλίδες αντιστρόφου κρυσταλλικού πλέγματος (συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής κηλίδας μηδενικής τάξης). Με τον τρόπο αυτό η επανασυσταμένη εικόνα είναι απαλλαγμένη θορύβου οπότε και φαίνεται με μεγάλη ευκρίνεια η κρυσταλλική δομή (εικ. 2 και 3). Η χρησιμότητα όμως της μεθόδου δε σταματά εδώ. Πολλές φορές η εικόνα που αποτυπώνεται στην ηλεκτρονιογραφία προέρχεται από αλληλοεπικαλυπτόμενες επιφάνειες όπως π.χ. στην περίπτωση των πολυκεφαλών Τ 4 στις οποίες μετά από αρνητική χρώση γίνεται ταυτόχρονη παρατήρηση τόσο της εμπρόσθιας όσο και της οπίσθιας επιφάνειας (αφού τα ηλεκτρόνια διαπερνούν το δείγμα και η πολυκεφαλή σε μορφή κυλίνδρου έχει μόνο επιφανειακή δομή). Έτσι, αφού η εικόνα περιέχει δύο όψεις (εικ. 4Α), το αντίστοιχο περιθλασίγραμμα (εικ. 4Β), παρουσιάζει δύο αντίστροφα κρυσταλλικά πλέγματα που διαφέρουν γωνιακά όση είναι η γωνία της έλικας της επιφανειακής δομής. Μελετώντας με προσοχή ένα τέτοιο περιθλασίγραμμα, οι Klug και DeRosier (1966) μπόρεσαν να επιλέξουν τις κηλίδες που αντιστοιχούσαν στο αντίστροφο πλέγμα μιας επιφάνειας ξεχωριστά και να κάνουν επανασύσταση. Το αποτέλεσμα (εικ. 4Δ) ήταν πράγματι εντυπωσιακό γιατί έδειξε τη δομή της πολυκεφαλής με μεγάλη ευκρίνεια. Η εστίαση της επανασυσταμένης εικόνας είναι το δυσκολότερο σημείο της διαδικασίας και μπορεί να γίνει τοποθετώντας στιγμιαία ένα μικρό διάφραγμα με οπή 50 μm στη θέση της ηλεκτρονιογραφίας (Horne and Markhan, 1972). 5. ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ Ανάλογη με την οπτική περίθλαση ως προς τις αρχές σχηματισμού του περιθλασιγράμματος είναι και η περίθλαση που γίνεται τη στιγμή της παρατήρησης ενός δείγματος στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Στην πραγματικότητα περίθλαση γίνεται πάντοτε όταν παρεμβάλουμε το παρασκεύασμα στη δέσμη των ηλεκτρονίων αλλά η συνηθισμένη λειτουργία του μικροσκοπίου περιλαμβάνει φακούς που επανασυγκροτούν την εικόνα, όπως ακριβώς γίνεται στο οπτικό περιθλασίμετρο, μόνο που η επιτευκτέα μεγέθυνση είναι πολύ μεγαλύτερη γιατί χρησιμοποιείται ακτινοβολία (ηλεκτρόνια) πολύ μικρού μήκους κύματος (λ= 0,037 Å σε υψηλή τάση 100 KV). Απομονώνοντας όμως μερικούς φακούς μπορούμε να παρατηρήσουμε με το Η.Μ. το περιθλασίγραμμα της δομής που θα έχει μόνο θόρυβο αν η δομή είναι τυχαία, ή κηλίδες αν η δομή περιλαμβάνει μονοκρύσταλλο, ή δακτυλίους αν η δομή

9 8 είναι πολυκρυσταλλική. Και πάλι οι αποστάσεις των κηλίδων (ή των δακτυλίων - εικ. 5) από το κέντρο εκφράζουν τις διαστάσεις και τις σταθερές της κρυσταλλικής δομής που η ακριβής τους εκτίμηση προϋποθέτει να βρούμε τη σταθερά του οργάνου χρησιμοποιώντας πρότυπο δείγμα. Η περίθλαση με ηλεκτρόνια είναι επίσης ανάλογη με της περίθλαση Χ μόνο που η πρώτη διαθέτει ακτινοβολία μικρότερου μήκους κύματος και μπορεί να αναλύσει λεπτότερο παρασκεύασμα. Μια ακόμα διαφορά της οπτικής περίθλασης από την ηλεκτρονική περίθλαση είναι πως η τελευταία δίνει περιθλασίγραμμα της δομής σε τρεις διαστάσεις ενώ η πρώτη αναλύει επίπεδο δείγμα (δύο διαστάσεων). Για το λόγο αυτό η δεικτοδότηση του περιθλασιγράμματος είναι δυσκολότερη σε περιθλασίγραμμα ηλεκτρονίων (Andrews et al, 1971). Υπάρχουν πέντε τρόποι δημιουργίας περιθλασιγράμματος ηλεκτρονίων (Beeston 1972): α) Επιλεγμένης περιοχής (SAD) που απαιτεί μικρό μόνο δείγμα (1μm x 1μm x 50nm) για ανάλυση περιοδικότητας μικρότερης από 25 Å. β) Μικρής γωνίας (LAD) οπού το δείγμα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ενώ οι περιοδικότητες που αναλύονται μπορούν να φτάσουν τα Å. γ) Υψηλής διαχωριστικότητας (HRD), που χρησιμοποιείται όταν το περιθλασίγραμμα Α περιέχει κηλίδες ή δακτυλίους συγχεόμενους. δ) Ανάκλασης (RD), για ανάλυση επιφανειών. ε) Σάρωσης (SED), για μεταβαλλόμενα παρασκευάσματα λόγω ψύξης, θέρμανσης ή άλλων επιδράσεων.

10 9 Εικ. 1. Οπτικό περιθλασίμετρο που χρησιμοποιήθηκε, εφοδιασμένο με πηγή Laser (L), πολωτικό φίλτρο (Ρ), φίλτρο χώρου, κλείστρο (S), φακό περίθλασης (D), υποδοχέα ηλεκτρονιογραφίας (Η), φακό αντικειμενικό (Ο), και κασέτα καταγραφής του περιθλασιγράμματος (R).

11 10 Εικ. 2. Πολυκεφαλή Τ 4 (στικτό ορθογώνιο) όπως φαίνεται μετά από ψυκτοτεμαχισμό και βαθειά εξάχνωση (deep etching) (A). Το περιθλασίγραμμα της δομής (Β) περιέχει θόρυβο (τυχαίες κηλίδες) αλλά και συμμετρικές κηλίδες που συγκροτούν αντίστροφο εξαγωνικό πλέγμα. Όταν η επανασύσταση της δομής γίνει με όλες τις κηλίδες του περιθλασιγράμματος, τότε η εικόνα (Γ) δε διαφέρει από την αρχική (Α). Όταν όμως χρησιμοποιηθεί μάσκα επιλογής μόνο των κηλίδων που αντιστοιχούν στο αντίστροφο εξαγωνικό πλέγμα, τότε η εικόνα είναι ευκρινέστερη (Δ) αφού είναι απαλλαγμένη από θόρυβο. Α: x Γραμμή 0.1 μm. Γ,Δ: x Γραμμή 500 Å. (Από Margaritis et al, 1977)

12 11 Εικ. 3: Α: Ηλεκτρονιογραφία αρνητικά χρωματισμένης ζώνης χορίου από Δροσόφιλα, με περιοδική δομή. Β: Οπτικό περιθλασίγραμμα της δομής της εικόνας Α. Γ: Κατασκευή του αντιστρόφου πλέγματος που δείχνει σχεδόν τετραγωνικό κρυσταλλικό πλέγμα. Δ: Οπτική επανασύσταση της δομής της εικ. Α χρησιμοποιώντας μόνο τις κηλίδες του πλέγματος χωρίς το θόρυβο. (Από Margaritis et al, 1979). Α: x Δ: x

13 12 Εικ. 4: Επίτευξη επανασύστασης από κυλινδρική δομή όπως είναι ο φάγος Τ 4 (εικ. Α- σε μορφή πολυκεφαλής). Η ανάλυση της εικόνας Α στο περιθλασίμετρο Laser δίνει το περιθλασίγραμμα (εικ. Β), στο οποίο απεικονίζονται οι κρυσταλλικότητες και των δύο όψεων του κυλίνδρου. Έχουν επιλεγεί (με εξαγωνικές γραμμές) οι κηλίδες που αντιστοιχούν στη μία όψη. Στη συνέχεια κατασκευάζεται μάσκα (εικ. Γ) από φύλλο χαλκού όπου ανοίγουμε τρύπες στις θέσεις των κηλίδων της μιας πλευράς. Έτσι γίνεται επανασύσταση (αφαίρεση θορύβου) με εντυπωσιακά αποτελέσματα (εικ. Δ, όπου φαίνονται οι λεπτομέρειες της εμπρόσθιας Ε και τις οπίσθιας Ο όψης του κυλίνδρου Τ 4 ).

14 13 Εικ. 5: Περίθλαση ηλεκτρονίων πολυκρυσταλλικού παρασκευάσματος εξαχνωμένης πλατίνας. Διακρίνονται οι διάφοροι δακτύλιοι σε τέσσερις διαδοχικές εντάσεις ηλεκτρονικής δέσμης (οπότε αυξάνεται η κρυστάλλωση) και σε δύο διαφορετικές φωτογραφικές εκθέσεις η καθεμιά.

15 14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Andrews, H.C. (1970). Computer techniques in image processing (Academic Press, New York) 2. Andrews, K.W., Dyson, D.J., and Keown, S.R. (1971). Interpretation of electron diffraction patterns (Hilger and Watts, Ltd. London). 3. Beeston, B.E.P. (1972). An introduction to electron diffraction in Practical Methods in Electron Microscopy. Vol. I part 2, p A.M. Glauert (ed.). North Holland/American Elsevier, Amsterdam, N.York. 4. Bragg L. (1944). Lightning calculations with light. Nature 154, Fraser, R.D.B., and Millward, G.R. (1970). Image averaging by optical filtering J.Ultrastr. Res. 31, Horne, R.W., and Markham, R. (1972). Application of optical diffraction and image reconstruction techniques to electron micrographs in Practical Methods in Electron Microscopy, vol I, part 2, p A.M.-Glauert (ed). North- Holland/American Elsevier, Amsterdam, N.York. 7. Klug, A., and DeRosier, D.J. (1966). Reconstruction of three-dimensional structures from electron micrographs. Nature 217, Lipson, H., and Taylor, C.A. (1951). Optical methods in X-ray analysis. II. Fourier transforms, and crystal structure determination. Acta crysto 4, Nathan, R. (1971). Image processing for electron microscopy: I. Enhoncement procedures, in: Advances in optical and electron microscopy, vol. 4, R. Barer and V.E. Cosslett eds. Academic Press, N. York p DeRosier, D.J. and Klug, A. (1968). Optical filtering of electron micrograph: reconstruction of one- sided images. Nature 212, Taylor, C.A., and Lipson, H. (1964). Optical transforms. Cornell University Press. Ithaca, N. York. 12. Wyckoff, H.W., Bear, R.S., Morgan, R.S., and Carlstrom, D. (1957). Optical diffractometer for facilitation of X-ray diffraction studies of macromolecular structures. J. Optical Soc. Am. 47, Margaritis, L.H., Elgsaeter, A., and Branton, D. (1977). Rotary replication for freeze-etching. J. Cell Bio. 72, Margaritis, L.H., Petri, W.H. and Wyman, A.R. (1979). Structural and image analysis of a crystalline layer from Dipteran eggshell. Cell Biol. Int. Reports, 3(1), 61.

16 15 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ LASER Πειραματικό μέρος (ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΒΛΕΠΕ ΝΕΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ): 1. Αναγνωρίστε τα διάφορα τμήματα του περιθλασιμέτρου όπως φαίνονται στο σχήμα: L: πηγή laser μήκους κύματος 6328 Å ΦΧ: φίλτρο χώρου ΦΠ: φακός περίθλασης Υ: υποδοχέας παρασκευάσματος Π: οθόνη παρατήρησης 2. Τοποθετήστε για περίθλαση το πρότυπο δείγμα 1, που περιέχει γραμμώσεις 220μ. Καταγράψτε το περιθλασίγραμμα τοποθετώντας ένα χαρτί στην οθόνη Π. 3. Κάνετε το ίδιο για τα δείγματα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, σημειώνοντας πάνω σε κάθε χαρτί το είδος του δείγματος. 4. Σχεδιάστε τα αντίστροφα πλέγματα και υπολογίστε τις σταθερές. 5. Σχεδιάστε κατά προσέγγιση τις αρχικές δομές (δηλ. όπως υπάρχουν στα δείγματα 2, 3, 4... που έδωσαν τα περιθλασιγράμματα που καταγράψατε). ΠΡΟΣΟΧΗ: Τοποθετήστε πάντοτε με μεγάλη προσοχή τα δείγματα στο υποδοχέα. ΠΟΤΕ μην κοιτάτε τη δέσμη laser απ' ευθείας. Υπάρχει κίνδυνος τύφλωσης. Τις διεργασίες 4 και 5 μπορείτε να τις επεξεργαστείτε στο σπίτι σας. Μετά την πραγματοποίηση της επίδειξης του οργάνου, μπορείτε όποτε θέλετε να προβείτε στην λήψη των περιθλασιγραμμάτων. Μην αγγίζετε το φίλτρο χώρου και το περιθλασίμετρο laser.

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Ένα μονοχρωματικό, οδεύον, επίπεδο, κύμα μπορεί να παρασταθεί με ημιτονοειδές κύμα συγκεκριμένης συχνότητας και πλάτους που διαδίδεται με σταθερή ταχύτητα v ίση

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρακτηρισμός Νανοδομημένων Υλικών»

«Χαρακτηρισμός Νανοδομημένων Υλικών» 2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ Διδάσκων: κ. Σιγάλας «Χαρακτηρισμός Νανοδομημένων Υλικών» Μυστηρίδου Εμμανουέλα (ΑΜ 861) Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2010 Περίληψη Σε αυτήν την εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη & κατασκευή συμβολόμετρου προβολής αμφιβληστροειδικών κροσσών, για την παράκαμψη των οπτικών στοιχείων του οφθαλμού

Ανάπτυξη & κατασκευή συμβολόμετρου προβολής αμφιβληστροειδικών κροσσών, για την παράκαμψη των οπτικών στοιχείων του οφθαλμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: Ανάπτυξη & κατασκευή συμβολόμετρου προβολής αμφιβληστροειδικών κροσσών, για την παράκαμψη των οπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές υπέρηχων

Βασικές αρχές υπέρηχων HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις III: Βασικές αρχές υπέρηχων Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Ακουστική, Κυματική και Υπέρηχοι Οι υπέρηχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της πολυμορφικότητας πρωτεϊνών φαρμακευτικού ενδιαφέροντος: Η περίπτωση της ανθρώπινης ινσουλίνης

Μελέτη της πολυμορφικότητας πρωτεϊνών φαρμακευτικού ενδιαφέροντος: Η περίπτωση της ανθρώπινης ινσουλίνης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Μελέτη της πολυμορφικότητας πρωτεϊνών φαρμακευτικού ενδιαφέροντος: Η περίπτωση της ανθρώπινης ινσουλίνης ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Επιβλέποντες:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας: Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό υπολογιστή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας: Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό υπολογιστή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας: Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό υπολογιστή Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας: Μετρητικός Βραχίονας R-SCANR OMEROMEGA 2025:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δρ Αθ. Ρούτουλας Καθηγητής ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με την συγγραφή των σημειώσεων αυτών ελπίζουμε να παρουσιάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: <<ΜΕΛΕΤΗ ΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Sn/Ni(111) ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ>>

ΘΕΜΑ: <<ΜΕΛΕΤΗ ΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Sn/Ni(111) ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ>> ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Πειραματική διερεύνηση κατακόρυφων φλεβών αρνητικής άνωσης ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες.

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες. ΑΝΑΚΛΑΣΗ Η ακτίνα (ή η δέσμη) πριν ανακλασθεί ονομάζεται προσπίπτουσα ή αρχική, ενώ μετά την ανάκλαση ονομάζεται ανακλώμενη. Η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα με την κάθετη στην επιφάνεια στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Σ.Τ.ΕΦ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Σ.Τ.ΕΦ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Σ.Τ.ΕΦ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΘΕΜΑ: Φασματοσκοπία Raman και εφαρμογές Κούσουλας Νικόλαος Τζούτζης Έλτον-Αντώνιος Διδάσκοντας: Δρ. Γκανέτσος

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Οπτικά Μικροσκόπια

Νέα Οπτικά Μικροσκόπια Νέα Οπτικά Μικροσκόπια Αντίθεση εικόνας (contrast) Αντίθεση πλάτους Αντίθεση φάσης Αντίθεση εικόνας =100 x (Ι υποβ -Ι δειγμα )/ Ι υποβ Μικροσκοπία φθορισμού (Χρησιμοποιεί φθορίζουσες χρωστικές για το

Διαβάστε περισσότερα

3D OBJECT SCANNING USING ACTIVE SENSOR TECHNOLOGIES

3D OBJECT SCANNING USING ACTIVE SENSOR TECHNOLOGIES Ατομική Διπλωματική Εργασία 3D OBJECT SCANNING USING ACTIVE SENSOR TECHNOLOGIES Αλεξία Κολόσοβα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μάιος 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3D OBJECT SCANNING

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Φασματοσκοπική Συμβολομετρία με εφαρμογή στη Δυναμική Προφιλομετρία

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Φασματοσκοπική Συμβολομετρία με εφαρμογή στη Δυναμική Προφιλομετρία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οπτική & Όραση» Φασματοσκοπική Συμβολομετρία με εφαρμογή στη Δυναμική Προφιλομετρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Παπάζογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ TOY ΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Sn/Ni(111) ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΚΡΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ TOY ΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Sn/Ni(111) ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΚΡΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ TOY ΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Sn/Ni(111) ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΚΡΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πάτρα, 01/12/2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα διπλωµατική

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. «Οπτική & Όραση»

Πανεπιστήμιο Κρήτης. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. «Οπτική & Όραση» Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οπτική & Όραση» «Μαθηματικό μοντέλο της εξομάλυνσης που επιφέρει το επιθήλιο στην ελεύθερη επιφάνεια του κερατοειδή» Ανδρουλάκης Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακός οδηγός Φυσικής

Εργαστηριακός οδηγός Φυσικής Εργαστηριακός οδηγός Φυσικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 'ΙίνΛί' t&i 1 ε. «*$5. ' Λ, \ &>» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΑ1ΩΝ I "Λυκείου Θετική & Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου Tα Laser και οι εφαρμογές τους Σοφία Κόττου Μάιος 2009 Σκοπός της ανάπτυξης του θέματος είναι η συγκεντρωμένη παρουσίαση ιδιοτήτων και εφαρμογών της ακτινοβολίας Laser. Με την ταχύτατη εξέλιξη της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ LASER» ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ LASER» ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ LASER» ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πειραματική Και Θεωρητική Μελέτη Αισθητήρων Οπτικών Ινών Με Σταδιακά Απογυμνωμένα Φράγματα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάτμηση εικόνων υπερήχων για την εύρεση ανατομικών αναφορών

Κατάτμηση εικόνων υπερήχων για την εύρεση ανατομικών αναφορών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Κατάτμηση εικόνων υπερήχων για την εύρεση ανατομικών αναφορών Ξυλουργός Νικόλαος Α.Μ.: 1443

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ LASER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ LASER ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ NATIONAL & KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ LASER SAFETY AND

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Δομής της Ύλης & Φυσικής Λέιζερ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Οπτικά όργανα. Α. Οι βασικοί νόµοι της Οπτικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Οπτικά όργανα. Α. Οι βασικοί νόµοι της Οπτικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Οπτικά όργανα 3.1 Η φύση του φωτός Α. Οι βασικοί νόµοι της Οπτικής Το φως είναι ηλεκτροµαγνητικά κύµατα που διαδίδονται στο χώρο. ηλαδή, µεταβολές ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου που διαδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες εφαρμογές των μαθηματικών στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος με χρήση της Matlab

Προηγμένες εφαρμογές των μαθηματικών στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος με χρήση της Matlab ATEI Κρήτης Παράρτημα Χανίων τμ. Ηλεκτρονικής Προηγμένες εφαρμογές των μαθηματικών στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος με χρήση της Matlab Iterative Shadowgraphic Method (ISM) Παναγιώτης Αργυρέας 5/12/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ Μπεθάνης Κ., Καρπούζας Μ. & Τζαμαλής Π. ΑΘΗΝΑ 03-4 i ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ IN VITRO ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΑΘΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ IN VITRO ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΑΘΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ IN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά 1 1.2 Πρωτότυπα 4 1.3 Σκοπός και αντικείμενο της μελέτης 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά 1 1.2 Πρωτότυπα 4 1.3 Σκοπός και αντικείμενο της μελέτης 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά 1 1. Πρωτότυπα 4 1.3 Σκοπός και αντικείμενο της μελέτης 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΕΡΕΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑΣ.1 Αρχές της Μεθόδου 10. Βασικές Παράμετροι για την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 1 c 0 0 Όταν το φως αλληλεπιδρά με την ύλη, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του

Διαβάστε περισσότερα