Τεχνικά θέματα τηλεσκοπίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικά θέματα τηλεσκοπίων"

Transcript

1 Τεχνικά θέματα τηλεσκοπίων 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Καμπάνης Χάρης Κορώνης Γιώργος

2 Θέματα 1. Τύποι Τηλεσκοπίων 2. Πολική Ευθυγράμμιση 3. Ευθυγράμμιση Οπτικών 4. Αναγνώριση Οπτικών Σφαλμάτων με Star Test 5. Αναγνώριση Οπτικών Σφαλμάτων με Ronchi Test 6. Καθαρισμός Οπτικών

3 Ô ÂÚ ÛÈÙ ÓÈÎfi ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÙËÏÂÛÎfiðÈÔ È Ù Ó ÁÓˆÚ Ô Ì ÙÔ È ÊfiÚÔ Ù ðô ÙËÏÂÛÎÔð ˆÓ; ÓÒÛË Ó ÙÔÙ ÙˆÓ ËÏÂÛÎÔð Ô ˆÛÙ ÁÎÚÈÛË ðˆó ËÏÂÛÎÔð Ô Ï ÙÂÚË ðèïôá ËÏÂÛÎÔð Ô Ó ÏÔÁ Ì ÙÔÓ ÙÔÌ παρατήρησης Ï ÙÂÚË ðèïôá ËÏÂÛÎÔð Ô Ó ÏÔÁ Ì ÙÈ Û Óı ΠÛÙËÓ ðâúèô ÙÔ ð Ú ÙËÚËÙ 1

4 Ô ÂÚ ÛÈÙ ÓÈÎfi ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÙËÏÂÛÎfiðÈÔ Ú ÌÂÙÚÔÈ ðfi ÔÛË ËÏÂÛÎÔð Ô ÏÏÂÎÙÈÎ Ó ÙfiÙËÙ ºˆÙfi Ευκρίνεια È ÒÏÔ ðfi ÔÛË ÓÙ ıâûë ÎÚ ÂÈ ðùèîòó ðèê ÓÂÈÒÓ ÛˆÙÂÚÈÎ ðòïâèâ ªÂÙ ÔÛË 2

5 Ô ÂÚ ÛÈÙ ÓÈÎfi ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÙËÏÂÛÎfiðÈÔ ÏÏÂÎÙÈÎ Ó ÙfiÙËÙ ºˆÙfi Û ÏÏÂÎÙÈÎ Ó ÙfiÙË٠ʈÙfi ενός ÙËÏÂÛÎÔð Ô Î ıôú ÂÙ È από ÙËÓ È ÌÂÙÚÔ ÙÔ ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ Ê ÎÔ ÙÔ ÙËÏÂÛÎÔð Ô. È Ó ðôïôá ÛÔ Ì ðfiûô ðèô ʈÙÂÈÓfi είναι ένα ÛÙ ÚÈ ÚÎÂ Ó χρησιμοποιήσουμε ÙÔ παρακάτω Ù ðô.. ºˆÙÂÈÓfiÙËÙ ÛËÌÂ Ô ( ÛÙ ÚÈ) = ((D./ )** 2 )* ºˆÙÂÈÓfiÙËÙ È ÒÏÔ ( ÂÊ ÏˆÌ ) = (D.** 2 /(M** 2 ** 2 ))* D= È ÌÂÙÚÔ ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ Ê ÎÔ, = È ÌÂÙÚÔ ÎfiÚË Ì ÙÈÔ (5 ˆ 7 ÈÏ.), M=ªÂÁ ı ÓÛË, = ÔÛÔÛÙfi ªÂÙ ÔÛË (93% ˆ 65%), 3

6 Ô ÂÚ ÛÈÙ ÓÈÎfi ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÙËÏÂÛÎfiðÈÔ Ευκρίνεια Ειδώλου ðâú ÌÂÓ ΠÓ ότι ένα Ù ÏÂÈÔ ÔðÙÈÎfi Û ÛÙËÌ ı ÂÌÊ ÓÈ Â ένα ÛÙ ÚÈ Û Ó ÛËÌ Ô. fiሠð Ú ıï ÛË ÙÔ ÊˆÙfi ÙÔ είδωλο ÂÌÊ Ó ÂÙ È ( ËÏ ÌÂÁ ı ÓÛË) Û Ó ένας ÌÈÎÚfi ÛÎÔ ðô περιβάλλεταi από Ô τρεις Ú ÈÔ ÎÙ ÏÔ. Ô είδωλο Ùfi ÔÓÔÌ ÂÙ È Airy Disk. Ô ÎÂÓfi Ó ÌÂÙ Í ÙˆÓ ÔÌfiÎÂÓÙÚˆÓ ÎÙ ÏˆÓ Û ËÌ Ù ÂÙ È από Î Ù ÛÙÚÂðÙÈÎ ð ÚÂÌ ÔÏ Î Ì ÙˆÓ ÊˆÙfi.  ένα ÔðÙÈÎfi Û ÛÙËÌ ˆÚ ÎÂÓÙÚÈÎ ÂÌðfi ÈÛË 85% ÙÔ ÊˆÙfi συγκεντρώνεται ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÎÔ. 4

7 Ô ÂÚ ÛÈÙ ÓÈÎfi ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÙËÏÂÛÎfiðÈÔ Ευκρίνεια Ειδώλου È ÌÂÙÚÔ ÙÔ ÛÎÔ ÙÔ Airy Disk Ô ÛÈ ÛÙÈÎ Î ıôú ÂÈ ÙËÓ Â ÎÚ ÓÂÈ ÙÔ ÙËÏÂÛÎÔð Ô. ÂÏ ÈÛÙË ÁˆÓÈ Î ðfiûù ÛË ðô ÌðÔÚÂ Ó È ˆÚ ÛÂÈ Ô ÛÙ ÚÈ Â Ó È ÁÓˆÛÙfi ως Dawes limit. R = 4,56 / È ÌÂÙÚÔ ËÏÂÛÎÔð Ô. (5,45: ˆÚËÙÈÎfi ) ð Ú Î Ùˆ ð Ó Î ÓÂÈ ÛÙÔÈ Â ευκρίνειας Û σχέση Ì ÙË È ÌÂÙÚÔ ÙÔ ÙËÏÂÛÎÔð Ô. È ÌÂÙÚÔ ÚˆÙ ˆÓ ÎÚ ÓÂÈ Θεωρητικοί (Arc Seconds) 1 ÎÚ ÓÂÈ Ú ÙËÚËÙ 60 ÈÏ 2,73 2,28 80 ÈÏ 1,82 1, ÈÏ 1,36 1, ÈÏ 1,09 0, ÈÏ 0,91 0, ÈÏ 0,68 0, ÈÏ 0,55 0, ÈÏ 0,45 0, ÈÏ 0,36 0,30 ÔÏÏ ÊÔÚ ÌðÔÚÔ ÌÂ Ó È ÎÚ ÓÔ Ì ÛÙ ÚÈ ðô είναι ÛÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ Dawes limit Î ıò Ù ÛÙ ÚÈ Û ËÌ Ù Ô Ó ελλειψοειδές  ˆÏÔ.

8 Ô ÂÚ ÛÈÙ ÓÈÎfi ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÙËÏÂÛÎfiðÈÔ ðfi ÔÛË ÓÙ ıâûë Όταν ÙÔ ÙËÏÂÛÎfiðÔÈo ÂÈ ÎÂÓÙÚÈÎ ÂÌðfi ÈÛË fiðˆ Ù Î ÙÔðÙÚÈÎ ÙÔ Airy Disk ÏÏ ÂÈ ÌÔÚÊ Ì πιο ʈÙÂÈÓÔ ÎÙ ÏÔ Î È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÊˆÙÂÈÓfi ÛÎÔ. È ÎÂÓÙÚÈÎ ÂÌðfi ÈÛË ðô ÊÙ ÓÂÈ ÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ È Ì ÙÚÔ ÙÔ ÙËÏÂÛÎÔð Ô Ë ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ ÛÙÔ ÎÙ ÏÔ ðôúúôê 60% ÙÔ ÊˆÙfi Î È ÙÔ fiïô Airy disk ÌÈÎÚ ÓÂÈ κατά 19%. ÚÓËÙÈÎ ðôùâï ÛÌ Ù ðô ðúôî ÏÂ Ë ÎÂÓÙÚÈÎ ÂÌðfi ÈÛË ÛÙËÓ ÓÙ ıâûë ÙÔ ÂÈ ÒÏÔ Â Ó È: ÛÎÔÏ È ˆÚÈÛÌÔ ÛÙ Ú ÌÂ È ÊÔÚÂÙÈΠʈÙÂÈÓfiÙËÙ. ŒÓÙÔÓË ð Ú ıï ÛË Û ÌÈÎÚ Â ˆÏ, È ˆ fiû είναι ÛÂ Ì ÁÂıÔ ÌÂÚÈÎÒÓ Airy disks. Ô Â ÏÔ ÊˆÙÂÈÓÒÓ ÂÈ ÒÏˆÓ ıôïòóâè. ÎÔÙÂÈÓ ðâúèô ʈ٠ÔÓÙ È από ÂÊ ðùfiìâóâ ʈÙÂÈÓ. ºˆÙÂÈÓ ðâúèô ÛÎÔÙÂÈÓÈ Ô Ó από ÂÊ ðùfiìâóâ ÛÎÔÙÂÈÓ. ÚÔÎ ÏÔ ÓÙ È ÊˆÙÂÈÓ ÛËÌ Û ÛÎÔÙÂÈÓ ðâúèô. ÚÔÎ ÏÔ ÓÙ È Ì Ú ÛÙ ÁÌ Ù Û ʈÙÂÈÓ ðâúèô. 2

9 Ô ÂÚ ÛÈÙ ÓÈÎfi ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÙËÏÂÛÎfiðÈÔ 3

10 Ô ÂÚ ÛÈÙ ÓÈÎfi ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÙËÏÂÛÎfiðÈÔ ÛˆÙÂÚÈÎ ðòïâèâ ªÂÙ ÔÛË Τα ðâúèûûfiùâú ÙËÏÂÛÎfiðÈ ð ÚÔ ÛÈ Ô Ó ðòïâèâ ÛÙËÓ ÌÂÙ ÔÛË ÙÔ ÊˆÙfi μέσα από ÙÔ ÔðÙÈÎfi ÙÔ Û ÛÙËÌ. È ðòïâèâ Ù ÌðÔÚÔ Ó Ó Êı ÓÔ Ó ÙÔ 35%. Ó ÂÈÎÙÈÎ : Διοπτρικά ÙËÏÂÛÎfiðÈ Ô Ó ðòïâè 4% ÁÈ Î ıâ ίντσας ð Ô Á ÏÈÔ, Êı ÓÔÓÙ Î È ÙÔ 17%. Τα Î ÙÔðÙÚÈÎ Ô Ó ðòïâèâ 14% ÁÈ Î ıâ ÂðÈÊ ÓÂÈ Ì επίστρωση ÏÔ ÌÈÓ Ô Êı ÓÔÓÙ Î È ÙÔ 35% Û ÓÔÏÈÎ ðòïâè. 4

11 Ô ÂÚ ÛÈÙ ÓÈÎfi ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÙËÏÂÛÎfiðÈÔ Τρόποι Στήριξης Τηλεσκοπίων: Αλτ-Αζιμουθιακοι 5

12 Ô ÂÚ ÛÈÙ ÓÈÎfi ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÙËÏÂÛÎfiðÈÔ Ισημερινοί 6

13 Ô ÂÚ ÛÈÙ ÓÈÎfi ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÙËÏÂÛÎfiðÈÔ 7

14 Ô ÂÚ ÛÈÙ ÓÈÎfi ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÙËÏÂÛÎfiðÈÔ ÈÔðÙÚÈÎ Τηλεσκόπια ÃÚ ÛÈÌË È ÌÂÙÚÔ: 8 ˆ 18 ÂÎ Ù. ÛÙÈ Îfi fiáô : f/12 - f/15 Αρωματικά, f/7 - f/10 Αποχρωμάτισα Θετικά ÚÓËÙÈÎ Ã ÌËÏ ÓÙ ÚËÛË, Ó È ÊÔÚËÙ À ËÏfi Contrast À ËÏ ÌÂÙ ÔÛË Ï ÈÛÙ ÎÙÚÔð ÓıÂÎÙÈÎ ÎfiÌ Î È Ù Flourite ÕÚÈÛÙ ÁÈ ÛÙÚÔʈÙÔÁÚ ÊËÛË ( ðô ÚˆÌ ÙÈÎ ) ÏÂÈÛÙfi ˆÏ Ó 8 À ËÏfi fiûùô ÃÚˆÌ ÙÈÎ ÎÙÚÔð ( ÚˆÌ ÙÈÎ, ED) 6ÂÎ Î È Óˆ ÛÎÔÏ ÌÂÙ Ê ÚÔÓÙ È

15 Ô ÂÚ ÛÈÙ ÓÈÎfi ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÙËÏÂÛÎfiðÈÔ ÙÔðÙÚÈÎfi - Cassegrain ÃÚ ÛÈÌË È ÌÂÙÚÔ: 15 ˆ 35 ÂÎ Ù. ÛÙÈ Îfi Λόγος: f/10 - f/15, Θετικά Ìð Á ÔÏÏ ÍÂÛÔ Ú Ïfi ÁÈ ÛÙÚÔʈÙÔÁÚ ÊËÛË (Prime Focus) Á ðùèî ÂðÈÊ ÓÂÈÂ Ï ı ÛË ÁÈ ð Ú Ù ÚËÛË fiûùô Û ÏÔÁÈÎ ðï ÛÈ * ÚÓËÙÈÎ Ã ÌËÏfi Contrast* à ÌËÏ ευκρίνεια* ª ÈÎ Ú ÁˆÁ Collimation Image Shift 1

16 Ô ÂÚ ÛÈÙ ÓÈÎfi ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÙËÏÂÛÎfiðÈÔ ÙÔðÙÚÈÎfi Schmidt-Cassegrain ÃÚ ÛÈÌË È ÌÂÙÚÔ: 15 ˆ 35 ÂÎ Ù. ÛÙÈ Îfi Λόγος: f/6.3 - f/10, Θετικά Ìð Á Â Ô ÃˆÚ ÎÙÚÔð Κλειστός ˆÏ Ó ÔÏÏ ÍÂÛÔ Ú Ïfi ÁÈ ÛÙÚÔʈÙÔÁÚ ÊËÛË (Prime Focus) Ú ðâ Ô fiûùô Û ÏÔÁÈÎ ðï ÛÈ * ÚÓËÙÈÎ Ã ÌËÏfi Contrast* à ÌËÏ ευκρίνεια* ª ÈÎ Ú ÁˆÁ Image Shift ÔÏÏ ðùèî ÂðÈÊ ÓÂÈ 1

17 Ô ÂÚ ÛÈÙ ÓÈÎfi ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÙËÏÂÛÎfiðÈÔ ÙÔðÙÚÈÎfi Maksutov-Cassegrain ÃÚ ÛÈÌË È ÌÂÙÚÔ: 15 ˆ 30 ÂÎ Ù. ÛÙÈ Îfi Λόγος: f/10 - f/15, Θετικά Ìð Á Â Ô ÃˆÚ ÎÙÚÔð Κλειστός ˆÏ Ó ÔÏÏ ÍÂÛÔ Ú Ïfi ÁÈ ÛÙÚÔʈÙÔÁÚ ÊËÛË (Prime Focus) Ú ðâ Ô fiûùô Û ÏÔÁÈÎ ðï ÛÈ * ÚÓËÙÈÎ ÎÚÈ fi* ª ÈÎ Ú ÁˆÁ * Image Shift* ÔÏÏ ðùèî ÂðÈÊ ÓÂÈ 1

18 Ô ÂÚ ÛÈÙ ÓÈÎfi ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÙËÏÂÛÎfiðÈÔ ÙÔðÙÚÈÎfi Νευτωνικό ÃÚ ÛÈÌË È ÌÂÙÚÔ: 10 ˆ 63 ÂÎ Ù. ÛÙÈ Îfi fiáô : f/4 - f/10 Θετικά Ã ÌËÏfi fiûùô ÈÔ Û Ìð Á από ÈÔðÙÚÈÎ Ïfi ÁÈ Ú Â Ô Ì ÚˆÌ ÙÈÎ ÎÙÚÔð ÂÙ È Εύκολα ªÂÙ ÙÚÔð Χ. Καμπάνης: ÚÓËÙÈÎ ÓÔÈÎÙfi ˆÏ Ó fiìë (F/5 Î È ÏÈÁfiÙÂÚÔ) ÛÎÔÏË ÚÔÛð Ï ÛË ÛÙÔ Prime Focus ª ÙÚÈ ªÂÙ ÔÛË ºˆÙfi

19 Ô ÂÚ ÛÈÙ ÓÈÎfi ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÙËÏÂÛÎfiðÈÔ ÂÏÈÎ πιο Â Ó È ÙÔ Î Ï ÙÂÚÔ τηλεσκόπιο; Ùfi ðô ı ÚËÛÈÌÔðÔÈÂ Ù È Û ÓfiÙÂÚ Χ. Καμπάνης:

20 Θέματα 1. Τύποι Τηλεσκοπίων 2. Πολική Ευθυγράμμιση 3. Ευθυγράμμιση Οπτικών 4. Αναγνώριση Οπτικών Σφαλμάτων με Star Test 5. Αναγνώριση Οπτικών Σφαλμάτων με Ronchi Test 6. Καθαρισμός Οπτικών

21 Ελληνική Αστρονομική Ένωση - Δραστηριότητες Μελών Βασικές Τεχνικές Αστροφωτογράφησης Πολική Ευθυγράμμισης σε Δέκα Βήματα Απαραίτητο για την Εξάλειψη Field Rotation Drift Method: (Χρόνος λεπτά): Acrobat Document 1) Ευθυγραμμίζουμε την βάση και ως προς το έδαφος και ως προς το πολικό αστέρα 2) Χρησιμοποιούμε προσοφθαλμίου με σταυρόνημα που να μας δώσει περίπου 200x μεγένθυση 3) Μέθοδος καθορισμού Ανατολής-Δύσης στο προσοφθάλμιο: Όταν σβήνουμε το Drive, τα αστέρια θα κινούνται προς τη δύση. Περιστρέφουμε το προσοφθάλμιο ώστε τα αστέρια να κινούνται παράλληλα από τις ευθείες του σταυρόνημα. 4) Μέθοδος καθορισμού Βοράς-Νότου στο προσοφθάλμιο. Γυρίζουμε το τηλεσκόπιο προς το Βορά χρησιμοποιώντας την απόκλιση, τότε τα αστέρια μέσα από το προσοφθάλμιο θα κινούνται νότια. 5) Γυρίζουμε το τηλεσκόπιο στη διάβαση μεσημβρινού και ουράνιο ισημερινό 6) Παρακολουθούμε αστέρι με το σταυρόνημα. Αστέρι Κινείται Νότια Κινείται Βόρεια Βάση - Οριζόντιες Διορθώσεις Μικρή περιστροφή Δυτικά ΜικρήΠεριστροφήΑνατολικά

22 Ελληνική Αστρονομική Ένωση - Δραστηριότητες Μελών Βασικές Τεχνικές Αστροφωτογράφησης Πολική Ευθυγράμμισης σε Δέκα Βήματα Drift Method: Συνέχεια - Απαραίτητο για την Εξάλειψη Field Rotation 7). Επαναλαμβάνουμε μέχρι να μην είναι αντιληπτή κίνησης ως προς το Βορά η Νότο του αστεριού για διάστημα τουλάχιστον 5 λεπτών. 8). Γυρίζουμε το τηλεσκόπιο 20 μοίρες πάνω από την ανατολή και 20 μοίρες βόρεια από το ουράνιο ισημερινό 9). Επαναλαμβάνουμε μέχρι να μην είναι αντιληπτή κίνησης ως προς το Βορά η Νότο του αστεριού για διάστημα τουλάχιστον 5 λεπτών. 10). Σε όλες τις περιπτώσεις, αγνοούμε οποιεσδήποτε κινήσεις των αστεριών μέσααπότοσταυρόνημαωςπροςτην ανατολή και δύση. Αυτά είναι προέρχονται από το drive ηπεριοδικό σφάλμα της ορθής αναφοράς. Αστέρι Κινείται Νότια Κινείται Βόρεια Βάση - Διορθώσεις Ύψους του πολικού άξονα Πολικός Άξονας της Βάσης Θέλει Ανέβασμα ως προς τον πολικό αστέρα ΠολικόςΆξοναςτηςΒάσηςΘέλει Κατέβασμαωςπροςτονπολικόαστέρα Acrobat Document

23 Θέματα 1. Τύποι Τηλεσκοπίων 2. Πολική Ευθυγράμμιση 3. Ευθυγράμμιση Οπτικών 4. Αναγνώριση Οπτικών Σφαλμάτων με Star Test 5. Αναγνώριση Οπτικών Σφαλμάτων με Ronchi Test 6. Καθαρισμός Οπτικών

24

25 Ευθυγραμμισμένα Οπτικά Μη Ευθυγραμμισμένα Οπτικά

26 Θήκη από Φιλμ Kodak 35 mm

27 Ευθυγραμμισμένα Οπτικά Μη Ευθυγραμμισμένα Οπτικά

28 Σημεία Ρύθμισης

29 Σημεία Ρύθμισης

30 Θέματα 1. Τύποι Τηλεσκοπίων 2. Πολική Ευθυγράμμιση 3. Ευθυγράμμιση Οπτικών 4. Αναγνώριση Οπτικών Σφαλμάτων με Star Test 5. Αναγνώριση Οπτικών Σφαλμάτων με Ronchi Test 6. Καθαρισμός Οπτικών

31 Πεισμένα Οπτικά Εντός Εστίασης Εκτός Εστίασης Αστιγματισμός

32 Σφάλμα Ζώνης Εντός Εστίασης Εκτός Εστίασης Εντός Εστίασης Σφαιρική Παρέκκλιση Εκτός Εστίασης

33 Intra-Focal Star Image 6mm Orthoscopic Eyepiece Extra-Focal Star Image 6mm Orthoscopic Eyepiece

34 Θέματα 1. Τύποι Τηλεσκοπίων 2. Πολική Ευθυγράμμιση 3. Ευθυγράμμιση Οπτικών 4. Αναγνώριση Οπτικών Σφαλμάτων με Star Test 5. Αναγνώριση Οπτικών Σφαλμάτων με Ronchi Test 6. Καθαρισμός Οπτικών

35 Telescope Testing Every year at Orion Optics we receive dozens of telephone calls relating to lack of perfromance in peoples telescopes. I might add here that all Orion Optics telescopes have six individual tests carried out on them before they leave our factory and it is a rare occurance indeed to have any of the faults shown below in any of our telescopes. This document is designed in such a way as to enable anyone who owns a telescope to test is very accurately at your own observing site. If you are having trouble with your scope and no matter how you adjust or collimate it, there is probably an optical fault with it. The diagrams and text below will enable you to see the most common faults exhibited in badly manufactured telescopes. Please note that combinations of more than one fault can occur in the same telescope which makes an accurate analysis dificult for an amateur. However this does not mean that it is difficult to see faults with a bad telescope. Within a minute or so you will be able to detect any serious problems with your telescope and after a few sessions with your telescope, or a friends, you will be able to detect some errors as small as 1/10th of a wavelength* Publishing this data will no doubt reduce our income from testing telescopes but we feel that there must be hundreds of people who have a suspect telescope but are unable to get to our workshop. Of course if you do detect a fault on your telescope it does not mean that it cannot be rectified. if you identify the fault correctly we can advise as what action can be carried out to remove the offending problem The only items you need are: - 1. A clear sky with a 1st maginitude star visible. 2. Your telescope set up ideally with polar alignment. 3. If you have it, your drive switched on. 4. Ronchi bands in a 31.7mm holder. If you are unable to have the Ronchi bands printed on clear film from our Downloads page they are available in 31.7mm mounted sections suitable for any telescope from our sales department for 12 including post and packing. Telescopes can have many optical faults, to describe all of them would not only be very time consuming but in some cases very difficult to understand. The faults shown are the most common and a brief note is shown as to suggest what effect the fault is having on a star image. Please remember that this suggestion is based on that single fault alone, as mentioned earlier, several faults can be causing the bad images you are experiencing. Method. find a star in a low power eyepiece and then remove the eyepiece and insert the Ronchi bands. If you have an RA drive the bands will be visible and steady, not moving across the filed. Use your focuser to move the bands inside focus so that about 5 or 6 are visible. If you have a fault, a major one that is, it will be immediately visble now. assuming the atmosphere is steady. If you see a fault, move the bands out side focus and you will see them disappear and then reform, exactly opposite in shape to those seen inside focus. Make sure the bands are vertical and do this test to see if they remain vertical inside and out side focus, if they don t, and here we are sometimes talking about anly small differences, your telescope is exhibiting astigmatic characteristics. Experiment for a while before condemning to quickly your telescope. Let it cool down for an adequate time before testing. If after sevral tests you are convinced there is something wrong we are always here either on , fax or the telephone to help and advise. * This depends to great extent on atmospheric conditions and the focal ratio of your telescope. Longer focal ratios and steady atmosphere assist greatly the testing of telescopes by htis method.

36 Over correction A very common fault in many telescopes. It will make star images appear spiky at focus, very fuzzy inside focus and a very sharp but dull outer section of a star image when outside focus. It looks like the following diagram when viewd out side focus. Under correction Exactly the opposite to above. both this fault and the above one are very common in many telescopes. Turned Down Edge (TDE) A very bad fault which will give a similar appearance to the first diagram. Spiky images which give a soft view when focused. a TDE is the result of bad polishing and should never be tolerated if more than a couple of millimetres wide. Astigmatism (inside focus) Astigmatism is a very serious fault. It is particularly common in catadioptric telescopes. Images can never be focused and seeing a symmetrical diffraction pattern is impossible. Astigmatism (outside focus) The same telescope but viewed outside focus. Notics the change in direction of the bands. Very small direction changes make disasterous results to image quality. Astigmatism (outside focus) Star out of focus A star image viewd out of focus with the above astigmatic telescope. An ellipse is formed instead of circular rings. It is not unknown to see varying shapes of out of focus star images. The one shown shows a common t tubular type of astigmatism. Astigmatism (inside focus) Star out of focus As above but on the other side of focus.

37 Zones with varying correction (rings) Zones or rings in an optical set up tend to produce a very soft low contrast image. Normally most optics have small zones but to an extent where they have no visible effect on image quality. If your telescope displays zones as this diagram you have a problem which is reducing the quality of your image significantly. Turned Up Edge Uncommon fault and produces opposite effects to TDE. Hill in Centre Only visble in refractors with no central obstruction. A fault which if not too obvious will not seriously effect the image. Hollow in Centre Only visble in refractors with no central obstruction. A fault which if not too obvious will not seriously effect the image. Perfect correction The sign of a virtually perfect telescope. Sleep well tonight. But dont forget to test it inside and outside focus. look for direction change, if none, you have a good telescope. Perfect star image. High magnification The sign of a virtually perfect telescope. A star viewd under high magnification. It is impossible to disp[lay all the slight differnces you can have here which occur mainly in the variants in brightness of the ring brought about by normally by secondaryobstruction, but also by small irregularities in correction of the system. It is impossible to give full explanations and every possible variation on the faults shown. If you test and find obvious problems over several nights, that is the time toseek advice.

38 RONCHI SCREEN

39 Θέματα 1. Τύποι Τηλεσκοπίων 2. Πολική Ευθυγράμμιση 3. Ευθυγράμμιση Οπτικών 4. Αναγνώριση Οπτικών Σφαλμάτων με Star Test 5. Αναγνώριση Οπτικών Σφαλμάτων με Ronchi Test 6. Καθαρισμός Οπτικών

40 Καθαρισμός οπτικών Κάτοπτρα

41 Βήματα για τον καθαρισμό κατόπτρων Φυσάμε τη σκόνη με πεπιεσμένο αέρα Τοποθετούμε πετσέτα στη γούρνα του νεροχύτη και τοποθετούμε το κάτοπτρο πάνω της. Ρίχνουμε νερό από τη βρύση για μερικά λεπτά. Γεμίζουμε τη γούρνα χλιαρό νερό και προσθέτουμε μερικές σταγόνες υγρό καθαρισμού πιάτων.

42 Χρησιμοποιώντας μία μπάλα βαμβάκι σκουπίζουμε κάτω από το νερό το κάτοπτρο σε ευθεία κίνηση από τη μία άκρη έως την άλλη χωρίς καμμία πίεση. Επαναλαμβάνουμε με νέα κάθε φορά μπάλα βαμβάκι μέχρι να έχει σκουπιστεί όλη η επιφάνεια. Κάνουμε το ίδιο με κάθετες κινήσεις στις προηγούμενες. Αδειάζουμε το νεροχύτη και ξεπλένουμε το κάτοπτρο με κρύο νερό από τη βρύση.

43 Τελικό ξέπλυμα με αποσταγμένο νερό. Αφήνουμε το κάτοπτρο όρθιο πάνω σε μία πετσέτα να στεγνώσει. Παίρνουμε (δεν σκουπίζουμε) σταγόνες νερού με χαρτοπετσέτα.

44 Καθαρισμός οπτικών Προσοθφάλμιοι

45 Βήματα για καθαρισμό προσοφθαλμίων Φυσάμε τη σκόνη ή τη σκουπίζουμε με ειδικό απαλό βουρτσάκι καθαρισμού φακών. Ρίχνουμε μια σταγόνα υγρό καθαρισμού φακών πάνω σε ειδικό χαρτομαντηλάκι ή σε μια μπαγιονέτα. Περνάμε όλη την επιφάνεια του φακού. Με δεύτερο στεγνό μαντηλάκι σκουπίζουμε το φακό ώστε να φαίνεται καθαρός κάτω από έντονο φως.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ. χωνευτοί σ. 56 Nedbox χωνευτοί από 12 έως 56 στοιχεία σ. 58 από 1 έως 6 στοιχεία σ. 62 XL 3 160 από 48 έως 144 στοιχεία και ερµάρια διανοµής ισχύος XL 3 σ. 68 Ράγες, πλάτες στήριξης και µετώπες σ. 77 0

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet. www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.gr www.ebusinessforum.gr www.sch.gr www.ika.gr www.ekt.gr www.ktpae.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας!

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας! ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γιατί Πλαίσιο; 1. Ασυναγώνιστη υποστήριξη. Service Η/Υ μέσα σε 4 ώρες σε 20 σημεία στην Ελλάδα. 12ωρη δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη. Συναρμολόγηση Η/Υ στα μέτρα σας. ιαρκής αναβάθμιση Η/Υ 4ωρη

Διαβάστε περισσότερα

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙÂ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME GR Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô BRAND NAME C 145-01 apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Aries Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π Ï ËÙ ARIES DUAL LINE ÛÙËÓ Î ÔÛË CTFS Ó ÎÂÈ ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÙÚÈÒÓ ÛÙÂÚÈÒÓ ( ) Ë ÔappleÔ

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard

Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Ô ˆ ÈÎfi Â Ô ÂÚÈÁÚ Ê Â Ô ª ÎÔ Ï ÙÔ ÈÌ Á µ ÚÔ (kg) 5.1 Ï Î ÔÚÔÊ Πλάκες ορυκτών ινών AMF* ( κατηγορία ακαυστότητας Α2 - s1,d0 ) Σύστημα C - Εμφανές σύστημα Σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ /

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ / Επαγγελµατικό προφίλ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΡΟΦΩΝ (ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ) Επίπεδο: 2 εξιότητες Θέµατα Συνδεδεµένες δεξιότητες C1 ΗΓΕΙΤΑΙ, ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø Η βασική απαίτηση για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας είναι ότι ο οργανισµός θα πρέπει να προσδιορίσει και να διαχειριστεί την οικογένεια των απαραίτητων διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 8 8 kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 9 1. È Ù Î È appleò ÌÂÏÂÙÔ ÌÂ ÙËÓ πûùôú ÙÔ Ì ıëì Ùfi ı appleïëúôêôúëıô ÌÂ: τι είναι η Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 2 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 Copyright 1989, 1993,. ËÌËÙÚÔappleÔ ÏÔ - æˆìôappleô ÏÔ ISBN 960-431-204-9 Φωτοστοιχειοθεσία-Eκτ πωση: Bι λιοπωλείο: Π. ZHTH

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία GREEK Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία διαφέρει από τα αντίστοιχα συστήματα στις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD Με προσυναρμολογημένο πολλαπλό προσαρμογέα Επανακλειόμενη, μεμονωμένη συσκευασία Δυνατότητα συνδυασμού διαφόρων μηκών Χαμηλό κόστος αποθήκευσης και ελάχιστες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Pictor Dual C 146-01. Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME

Pictor Dual C 146-01. Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME GR Pictor Dual Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME C 146-01 Επίτοιχοι λέβητες αερίου Pictor Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π È Ï ËÙ PICTOR DUAL LINE ÛÙÈ

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ- TABLE ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ; ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ- TABLE ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ; ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ, PhD ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Π.Μ.Σ. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Yπεύθυνη και συνεπής

Yπεύθυνη και συνεπής Π ε λ ά τ η ς, Π ο ι ό τ η τ α, Έ ρ ε υ ν α, Α ν ά π τ υ ξ η Yπεύθυνη και συνεπής Καινοτομία Yψηλή προστιθέμενη αξία Aνάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού Ο σεβασμός στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

flúâ È ÓÔÌ Î ıëìâúèó 12:00 ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ Ì ÚÈ 3:30 ÙÔ applefiáâ Ì 6:00 Ì ÚÈ 10:30 ÙÔ Ú. DELIVERY 2.00

flúâ È ÓÔÌ Î ıëìâúèó 12:00 ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ Ì ÚÈ 3:30 ÙÔ applefiáâ Ì 6:00 Ì ÚÈ 10:30 ÙÔ Ú. DELIVERY 2.00 SPYROPOULOS GRAPHICS / ARION PRESS flúâ È ÓÔÌ Î ıëìâúèó 12:00 ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ Ì ÚÈ 3:30 ÙÔ applefiáâ Ì 6:00 Ì ÚÈ 10:30 ÙÔ Ú. DELIVERY 2.00 K ÚÈ Î KÏÂÈÛÙfi EøºOPO I ENH AKPITA 19 ( H ION A OPA A IOY ANTøNIOY)

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ (Για τηλεσκόπια έως 20 ιντσών) Άρης Μυλωνάς (Αντιπρόεδρος Ε.Α.Ε.)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ (Για τηλεσκόπια έως 20 ιντσών) Άρης Μυλωνάς (Αντιπρόεδρος Ε.Α.Ε.) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ (Για τηλεσκόπια έως 20 ιντσών) Άρης Μυλωνάς (Αντιπρόεδρος Ε.Α.Ε.) 1.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συλλογή του φωτός στα οπτικά τηλεσκόπια, επιτυγχάνεται μέσα από τους φακούς και τα κάτοπτρα που

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

C 213-02. made in Italy. Tahiti Dual. Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

C 213-02. made in Italy. Tahiti Dual. Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 213-02 made in Italy Tahiti Dual Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης GR apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Tahiti Dual π ªπ π º π À π Ã π À ƒ π Àæ π È Ï ËÙÂ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Τι είναι η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management]; Η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management] είναι ένας τρόπος που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1 Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ ø Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 9 ÚÔapple Ú ÛΠÛÙÈÎ ª ı Ì Ù Mathimata

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Non-Indicative Verbs of the LXX, New Testament, Josephus and Philo (in alphabetical order)

Non-Indicative Verbs of the LXX, New Testament, Josephus and Philo (in alphabetical order) Non-Indicative Verbs of the LXX, New Testament, Josephus and Philo (in alphabetical order) v = verb s = subjunctive n = infinitive d = imperative p = present f = future a = aorist x = perfect a = active

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Κύπρου

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Κύπρου Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Κύπρου Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία διαφέρει από τα αντίστοιχα συστήματα στις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ :

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : Í ÙË appleôùâïâûì ÙÈÎ È Â ÚÈÛË ÎÚ ÛÂˆÓ ÛÙÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Τι θα έκανες αν αύριο υπέβαλλε την παραίτησή του ο καλύτερος συνεργάτης σου; Αν το κτίριο των γραφείων όπου εργάζεσαι έπιανε

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

45x45 Κανάλια Δαπέδου 3 σε 2 εσ. Βάσεις 2Μ ή 1x4M 542 Κουτιά Δαπέδου 1500 4 Άνοιγμα 147x247mm 1504 240 Κουτιά Δαπέδου 1510 5

45x45 Κανάλια Δαπέδου 3 σε 2 εσ. Βάσεις 2Μ ή 1x4M 542 Κουτιά Δαπέδου 1500 4 Άνοιγμα 147x247mm 1504 240 Κουτιά Δαπέδου 1510 5 electraplan Ενδοδαπέδιο σύστημα διανομής Ύψος Εγκατάσταση Πλάτος ρεύματος, τηλ/κων και data Μπετόν σε κουτί καναλιού Περιεχόμενα: Σελίδα min mm τύπου έως mm 528 Ανοιγμα 132x132mm Υπολογισμός καναλιών 2

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ Εισαγωγικό Μάθημα 1 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Ύλη και ενέργεια Σ αυτό και στο επόμενο μάθημα, θα κάνουμε μια γενική αναφορά στα αντικείμενα μελέτης δύο βασικών φυσικών επιστημών, της φυσικής και της χημείας.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων σύµφωνα µε την Απόφαση 64 του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών Αθήνα, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 33 Λεπτοί Φακοί- ιάδοση Ακτίνας Εξίσωση Λεπτού Φακού-Μεγέθυνση Συνδυασµός Φακών ΟιεξίσωσητουΟπτικού Φωτογραφικές Μηχανές : Ψηφιακές και Φιλµ ΤοΑνθρώπινοΜάτι;

Διαβάστε περισσότερα

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience Why do customers abandon your e-shop The Skroutz Experience 1 Where are all these data coming from? Skroutz s visitors feedback in UserVoice mechanism 3 When & how do we ask our visitors? As soon as our

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Οι πυρκαγιές αποτελούν μία συνεχή πηγή κινδύνου. Ξεσπούν σε τυχαίο τόπο και χρόνο και προξενούν απώλειες ανθρώπων, ζώων, τραυματισμούς και τεράστια οικονομική και οικολογική επιβάρυνση. Εκτιμάται ότι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα

την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα Η METAL SYSTEM στη συνεχή προσπάθεια της να πρωτοστατεί

Διαβάστε περισσότερα

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Chasandra, Mary; Tsiaousi, Louisa; Zisi, Vasiliki; Karatzaferi,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Μου δίνεται η ευκαιρία με την περάτωση της παρούσης διδακτορικής διατριβής να σημειώσω ότι, είναι ιδιαίτερα δύσκολο και κοπιαστικό να ολοκληρώσεις το έργο που ξεκινάς κάποια στιγμή έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ!

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! I V I L P N G V I V E O D U I N G P O D U C T S E V E F O E V O E T C T S O U F U T U E U F U U T U E I S F O E V E V E E O E S F 1 9 9 7 8 8-0 2 0 3 1 3 H Forever ÓÂÈ Î

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά / Greek. Σκλήρυνση Κατά Πλάκας ( ΣΚΠ ) Multiple Sclerosis ( MS ) What is Multiple Sclerosis (MS)? Τι είναι η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας;

Ελληνικά / Greek. Σκλήρυνση Κατά Πλάκας ( ΣΚΠ ) Multiple Sclerosis ( MS ) What is Multiple Sclerosis (MS)? Τι είναι η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας; Σκλήρυνση Κατά Πλάκας ( ΣΚΠ ) Multiple Sclerosis ( MS ) Ελληνικά / Greek Τι είναι η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας; Η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΚΠ) είναι μία μακράς διαρκείας νευρολογική πάθηση η οποία επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΟΜΑΔΑ 38 Παπαδοπούλου Αθανασία Ρουσοπούλου Νίκη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΟΜΑΔΑ 38 Παπαδοπούλου Αθανασία Ρουσοπούλου Νίκη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΟΜΑΔΑ 38 Παπαδοπούλου Αθανασία Ρουσοπούλου Νίκη ONLINE MARKETING ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ DELL l Αµερικανική πολυεθνική εταιρεία τεχνολογίας υπολογιστών. l Έχει βάση στο Τέξας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Killer Application in Telecoms the killer application of the future will be Organizational Excellence Do not

Διαβάστε περισσότερα

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ!

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! I V I L P R N G V I R V E R R O D U I N G P R O D U C T S R E V E R F O E V O R E R T C T S O U R F U T U R E U R R F U U T U R E I S F O R E V E R V E R E O R E S F R 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ µ Àª È Ó Í applefiï ÙÔ Á Ú ˆ, ÌË ÌÂ Ï appleâè Î È ÁÂÏ Ì È Ï ÁÔ Ï ÓÈ ÚË, Û Ó Ú Î È Û Ó ÚÎ ÚË... I ÓÔ ÚÈÔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

ƒπ ƒ º À À Ã πª ƒ º ƒπ π Ã

ƒπ ƒ º À À Ã πª ƒ º ƒπ π Ã È ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË ÚÈÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÙÂ Î È ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ ÛÂÙ ÙË Û ÛÎÂ. ª ÓÔÓ ÙÛÈ ı ÂÙ ˉÂÙÂ Ù Î Ï ÙÂÚ ÔÙÂÏ ÛÌ Ù Î È ÙË Ì ÁÈÛÙË ÛÊ ÏÂÈ Î Ù ÙË ˉÚ ÛË. ƒπ ƒ º À À (βλ. σχέδιο στο εξώφυλλο)

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E.

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E. Σχόλια του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης της Αγοράς στις 19/9/2013 Παρατήρηση 1 από EFT Hellas

Διαβάστε περισσότερα

e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε

e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε 19/11/2014 Επιμελητήριο Χανίων Ψηφιακό ξενοδοχειακό μάρκετινγκ, η ολιστική προσέγγιση - Στρατηγική, Υλοποίηση, Μέτρηση Evangelos Kotsonis Services

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κάλυψη : Πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ TΕ-Τ (Τεχνική Επιτροπή ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ )

ΟΤΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ TΕ-Τ (Τεχνική Επιτροπή ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ) ΟΤΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ TΕ-Τ (Τεχνική Επιτροπή ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ) Ε Λ Ο Τ Ε -Τ Τεχνικός Υπεύθυνος: Κ.Βαλεοντής Αρ. Τηλεφ.: 611 8986 Αρ. Τηλεομ.: 806 8299 ΤΥΠ.ΡΗΜ./Εκδ.3 Δεκέμβριος 1995 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Number All 397 Women 323 (81%) Men 74 (19%) Age(years) 39,1 (17-74) 38,9 (17-74) 40,5 (18-61) Maximum known weight(kg) 145,4 (92,0-292,0) 138,9 (92,0-202,0) 174,1 (126,0-292,0) Body mass index (kg/m 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ερωτήσεων και ασκήσεων είναι συνάρτηση της παιδαγωγικής κατάρτισης, της διδακτικής εµπειρίας και της εφευρετικότητας του εκπαιδευτικού. Οι προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

g h Τετράδιο Λεξιλογίου προσφορά QLS! VOCABULARY NOTEBOOK Με δύο λέξεις H I

g h Τετράδιο Λεξιλογίου προσφορά QLS! VOCABULARY NOTEBOOK Με δύο λέξεις H I C t B E F H I K l M N O P p S T U u V W w y Z z Ac a b D d e f G g h i J j k L m n o Q q R r s v xx Y Τετράδιο Λεξιλογίου VOCABULARY NOTEBOOK προσφορά QLS! Με δύο λέξεις Το παρόν µαθητικό βοήθηµα δεν µπορεί

Διαβάστε περισσότερα