Τεχνικά θέματα τηλεσκοπίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικά θέματα τηλεσκοπίων"

Transcript

1 Τεχνικά θέματα τηλεσκοπίων 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Καμπάνης Χάρης Κορώνης Γιώργος

2 Θέματα 1. Τύποι Τηλεσκοπίων 2. Πολική Ευθυγράμμιση 3. Ευθυγράμμιση Οπτικών 4. Αναγνώριση Οπτικών Σφαλμάτων με Star Test 5. Αναγνώριση Οπτικών Σφαλμάτων με Ronchi Test 6. Καθαρισμός Οπτικών

3 Ô ÂÚ ÛÈÙ ÓÈÎfi ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÙËÏÂÛÎfiðÈÔ È Ù Ó ÁÓˆÚ Ô Ì ÙÔ È ÊfiÚÔ Ù ðô ÙËÏÂÛÎÔð ˆÓ; ÓÒÛË Ó ÙÔÙ ÙˆÓ ËÏÂÛÎÔð Ô ˆÛÙ ÁÎÚÈÛË ðˆó ËÏÂÛÎÔð Ô Ï ÙÂÚË ðèïôá ËÏÂÛÎÔð Ô Ó ÏÔÁ Ì ÙÔÓ ÙÔÌ παρατήρησης Ï ÙÂÚË ðèïôá ËÏÂÛÎÔð Ô Ó ÏÔÁ Ì ÙÈ Û Óı ΠÛÙËÓ ðâúèô ÙÔ ð Ú ÙËÚËÙ 1

4 Ô ÂÚ ÛÈÙ ÓÈÎfi ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÙËÏÂÛÎfiðÈÔ Ú ÌÂÙÚÔÈ ðfi ÔÛË ËÏÂÛÎÔð Ô ÏÏÂÎÙÈÎ Ó ÙfiÙËÙ ºˆÙfi Ευκρίνεια È ÒÏÔ ðfi ÔÛË ÓÙ ıâûë ÎÚ ÂÈ ðùèîòó ðèê ÓÂÈÒÓ ÛˆÙÂÚÈÎ ðòïâèâ ªÂÙ ÔÛË 2

5 Ô ÂÚ ÛÈÙ ÓÈÎfi ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÙËÏÂÛÎfiðÈÔ ÏÏÂÎÙÈÎ Ó ÙfiÙËÙ ºˆÙfi Û ÏÏÂÎÙÈÎ Ó ÙfiÙË٠ʈÙfi ενός ÙËÏÂÛÎÔð Ô Î ıôú ÂÙ È από ÙËÓ È ÌÂÙÚÔ ÙÔ ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ Ê ÎÔ ÙÔ ÙËÏÂÛÎÔð Ô. È Ó ðôïôá ÛÔ Ì ðfiûô ðèô ʈÙÂÈÓfi είναι ένα ÛÙ ÚÈ ÚÎÂ Ó χρησιμοποιήσουμε ÙÔ παρακάτω Ù ðô.. ºˆÙÂÈÓfiÙËÙ ÛËÌÂ Ô ( ÛÙ ÚÈ) = ((D./ )** 2 )* ºˆÙÂÈÓfiÙËÙ È ÒÏÔ ( ÂÊ ÏˆÌ ) = (D.** 2 /(M** 2 ** 2 ))* D= È ÌÂÙÚÔ ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ Ê ÎÔ, = È ÌÂÙÚÔ ÎfiÚË Ì ÙÈÔ (5 ˆ 7 ÈÏ.), M=ªÂÁ ı ÓÛË, = ÔÛÔÛÙfi ªÂÙ ÔÛË (93% ˆ 65%), 3

6 Ô ÂÚ ÛÈÙ ÓÈÎfi ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÙËÏÂÛÎfiðÈÔ Ευκρίνεια Ειδώλου ðâú ÌÂÓ ΠÓ ότι ένα Ù ÏÂÈÔ ÔðÙÈÎfi Û ÛÙËÌ ı ÂÌÊ ÓÈ Â ένα ÛÙ ÚÈ Û Ó ÛËÌ Ô. fiሠð Ú ıï ÛË ÙÔ ÊˆÙfi ÙÔ είδωλο ÂÌÊ Ó ÂÙ È ( ËÏ ÌÂÁ ı ÓÛË) Û Ó ένας ÌÈÎÚfi ÛÎÔ ðô περιβάλλεταi από Ô τρεις Ú ÈÔ ÎÙ ÏÔ. Ô είδωλο Ùfi ÔÓÔÌ ÂÙ È Airy Disk. Ô ÎÂÓfi Ó ÌÂÙ Í ÙˆÓ ÔÌfiÎÂÓÙÚˆÓ ÎÙ ÏˆÓ Û ËÌ Ù ÂÙ È από Î Ù ÛÙÚÂðÙÈÎ ð ÚÂÌ ÔÏ Î Ì ÙˆÓ ÊˆÙfi.  ένα ÔðÙÈÎfi Û ÛÙËÌ ˆÚ ÎÂÓÙÚÈÎ ÂÌðfi ÈÛË 85% ÙÔ ÊˆÙfi συγκεντρώνεται ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÎÔ. 4

7 Ô ÂÚ ÛÈÙ ÓÈÎfi ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÙËÏÂÛÎfiðÈÔ Ευκρίνεια Ειδώλου È ÌÂÙÚÔ ÙÔ ÛÎÔ ÙÔ Airy Disk Ô ÛÈ ÛÙÈÎ Î ıôú ÂÈ ÙËÓ Â ÎÚ ÓÂÈ ÙÔ ÙËÏÂÛÎÔð Ô. ÂÏ ÈÛÙË ÁˆÓÈ Î ðfiûù ÛË ðô ÌðÔÚÂ Ó È ˆÚ ÛÂÈ Ô ÛÙ ÚÈ Â Ó È ÁÓˆÛÙfi ως Dawes limit. R = 4,56 / È ÌÂÙÚÔ ËÏÂÛÎÔð Ô. (5,45: ˆÚËÙÈÎfi ) ð Ú Î Ùˆ ð Ó Î ÓÂÈ ÛÙÔÈ Â ευκρίνειας Û σχέση Ì ÙË È ÌÂÙÚÔ ÙÔ ÙËÏÂÛÎÔð Ô. È ÌÂÙÚÔ ÚˆÙ ˆÓ ÎÚ ÓÂÈ Θεωρητικοί (Arc Seconds) 1 ÎÚ ÓÂÈ Ú ÙËÚËÙ 60 ÈÏ 2,73 2,28 80 ÈÏ 1,82 1, ÈÏ 1,36 1, ÈÏ 1,09 0, ÈÏ 0,91 0, ÈÏ 0,68 0, ÈÏ 0,55 0, ÈÏ 0,45 0, ÈÏ 0,36 0,30 ÔÏÏ ÊÔÚ ÌðÔÚÔ ÌÂ Ó È ÎÚ ÓÔ Ì ÛÙ ÚÈ ðô είναι ÛÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ Dawes limit Î ıò Ù ÛÙ ÚÈ Û ËÌ Ù Ô Ó ελλειψοειδές  ˆÏÔ.

8 Ô ÂÚ ÛÈÙ ÓÈÎfi ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÙËÏÂÛÎfiðÈÔ ðfi ÔÛË ÓÙ ıâûë Όταν ÙÔ ÙËÏÂÛÎfiðÔÈo ÂÈ ÎÂÓÙÚÈÎ ÂÌðfi ÈÛË fiðˆ Ù Î ÙÔðÙÚÈÎ ÙÔ Airy Disk ÏÏ ÂÈ ÌÔÚÊ Ì πιο ʈÙÂÈÓÔ ÎÙ ÏÔ Î È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÊˆÙÂÈÓfi ÛÎÔ. È ÎÂÓÙÚÈÎ ÂÌðfi ÈÛË ðô ÊÙ ÓÂÈ ÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ È Ì ÙÚÔ ÙÔ ÙËÏÂÛÎÔð Ô Ë ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ ÛÙÔ ÎÙ ÏÔ ðôúúôê 60% ÙÔ ÊˆÙfi Î È ÙÔ fiïô Airy disk ÌÈÎÚ ÓÂÈ κατά 19%. ÚÓËÙÈÎ ðôùâï ÛÌ Ù ðô ðúôî ÏÂ Ë ÎÂÓÙÚÈÎ ÂÌðfi ÈÛË ÛÙËÓ ÓÙ ıâûë ÙÔ ÂÈ ÒÏÔ Â Ó È: ÛÎÔÏ È ˆÚÈÛÌÔ ÛÙ Ú ÌÂ È ÊÔÚÂÙÈΠʈÙÂÈÓfiÙËÙ. ŒÓÙÔÓË ð Ú ıï ÛË Û ÌÈÎÚ Â ˆÏ, È ˆ fiû είναι ÛÂ Ì ÁÂıÔ ÌÂÚÈÎÒÓ Airy disks. Ô Â ÏÔ ÊˆÙÂÈÓÒÓ ÂÈ ÒÏˆÓ ıôïòóâè. ÎÔÙÂÈÓ ðâúèô ʈ٠ÔÓÙ È από ÂÊ ðùfiìâóâ ʈÙÂÈÓ. ºˆÙÂÈÓ ðâúèô ÛÎÔÙÂÈÓÈ Ô Ó από ÂÊ ðùfiìâóâ ÛÎÔÙÂÈÓ. ÚÔÎ ÏÔ ÓÙ È ÊˆÙÂÈÓ ÛËÌ Û ÛÎÔÙÂÈÓ ðâúèô. ÚÔÎ ÏÔ ÓÙ È Ì Ú ÛÙ ÁÌ Ù Û ʈÙÂÈÓ ðâúèô. 2

9 Ô ÂÚ ÛÈÙ ÓÈÎfi ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÙËÏÂÛÎfiðÈÔ 3

10 Ô ÂÚ ÛÈÙ ÓÈÎfi ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÙËÏÂÛÎfiðÈÔ ÛˆÙÂÚÈÎ ðòïâèâ ªÂÙ ÔÛË Τα ðâúèûûfiùâú ÙËÏÂÛÎfiðÈ ð ÚÔ ÛÈ Ô Ó ðòïâèâ ÛÙËÓ ÌÂÙ ÔÛË ÙÔ ÊˆÙfi μέσα από ÙÔ ÔðÙÈÎfi ÙÔ Û ÛÙËÌ. È ðòïâèâ Ù ÌðÔÚÔ Ó Ó Êı ÓÔ Ó ÙÔ 35%. Ó ÂÈÎÙÈÎ : Διοπτρικά ÙËÏÂÛÎfiðÈ Ô Ó ðòïâè 4% ÁÈ Î ıâ ίντσας ð Ô Á ÏÈÔ, Êı ÓÔÓÙ Î È ÙÔ 17%. Τα Î ÙÔðÙÚÈÎ Ô Ó ðòïâèâ 14% ÁÈ Î ıâ ÂðÈÊ ÓÂÈ Ì επίστρωση ÏÔ ÌÈÓ Ô Êı ÓÔÓÙ Î È ÙÔ 35% Û ÓÔÏÈÎ ðòïâè. 4

11 Ô ÂÚ ÛÈÙ ÓÈÎfi ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÙËÏÂÛÎfiðÈÔ Τρόποι Στήριξης Τηλεσκοπίων: Αλτ-Αζιμουθιακοι 5

12 Ô ÂÚ ÛÈÙ ÓÈÎfi ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÙËÏÂÛÎfiðÈÔ Ισημερινοί 6

13 Ô ÂÚ ÛÈÙ ÓÈÎfi ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÙËÏÂÛÎfiðÈÔ 7

14 Ô ÂÚ ÛÈÙ ÓÈÎfi ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÙËÏÂÛÎfiðÈÔ ÈÔðÙÚÈÎ Τηλεσκόπια ÃÚ ÛÈÌË È ÌÂÙÚÔ: 8 ˆ 18 ÂÎ Ù. ÛÙÈ Îfi fiáô : f/12 - f/15 Αρωματικά, f/7 - f/10 Αποχρωμάτισα Θετικά ÚÓËÙÈÎ Ã ÌËÏ ÓÙ ÚËÛË, Ó È ÊÔÚËÙ À ËÏfi Contrast À ËÏ ÌÂÙ ÔÛË Ï ÈÛÙ ÎÙÚÔð ÓıÂÎÙÈÎ ÎfiÌ Î È Ù Flourite ÕÚÈÛÙ ÁÈ ÛÙÚÔʈÙÔÁÚ ÊËÛË ( ðô ÚˆÌ ÙÈÎ ) ÏÂÈÛÙfi ˆÏ Ó 8 À ËÏfi fiûùô ÃÚˆÌ ÙÈÎ ÎÙÚÔð ( ÚˆÌ ÙÈÎ, ED) 6ÂÎ Î È Óˆ ÛÎÔÏ ÌÂÙ Ê ÚÔÓÙ È

15 Ô ÂÚ ÛÈÙ ÓÈÎfi ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÙËÏÂÛÎfiðÈÔ ÙÔðÙÚÈÎfi - Cassegrain ÃÚ ÛÈÌË È ÌÂÙÚÔ: 15 ˆ 35 ÂÎ Ù. ÛÙÈ Îfi Λόγος: f/10 - f/15, Θετικά Ìð Á ÔÏÏ ÍÂÛÔ Ú Ïfi ÁÈ ÛÙÚÔʈÙÔÁÚ ÊËÛË (Prime Focus) Á ðùèî ÂðÈÊ ÓÂÈÂ Ï ı ÛË ÁÈ ð Ú Ù ÚËÛË fiûùô Û ÏÔÁÈÎ ðï ÛÈ * ÚÓËÙÈÎ Ã ÌËÏfi Contrast* à ÌËÏ ευκρίνεια* ª ÈÎ Ú ÁˆÁ Collimation Image Shift 1

16 Ô ÂÚ ÛÈÙ ÓÈÎfi ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÙËÏÂÛÎfiðÈÔ ÙÔðÙÚÈÎfi Schmidt-Cassegrain ÃÚ ÛÈÌË È ÌÂÙÚÔ: 15 ˆ 35 ÂÎ Ù. ÛÙÈ Îfi Λόγος: f/6.3 - f/10, Θετικά Ìð Á Â Ô ÃˆÚ ÎÙÚÔð Κλειστός ˆÏ Ó ÔÏÏ ÍÂÛÔ Ú Ïfi ÁÈ ÛÙÚÔʈÙÔÁÚ ÊËÛË (Prime Focus) Ú ðâ Ô fiûùô Û ÏÔÁÈÎ ðï ÛÈ * ÚÓËÙÈÎ Ã ÌËÏfi Contrast* à ÌËÏ ευκρίνεια* ª ÈÎ Ú ÁˆÁ Image Shift ÔÏÏ ðùèî ÂðÈÊ ÓÂÈ 1

17 Ô ÂÚ ÛÈÙ ÓÈÎfi ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÙËÏÂÛÎfiðÈÔ ÙÔðÙÚÈÎfi Maksutov-Cassegrain ÃÚ ÛÈÌË È ÌÂÙÚÔ: 15 ˆ 30 ÂÎ Ù. ÛÙÈ Îfi Λόγος: f/10 - f/15, Θετικά Ìð Á Â Ô ÃˆÚ ÎÙÚÔð Κλειστός ˆÏ Ó ÔÏÏ ÍÂÛÔ Ú Ïfi ÁÈ ÛÙÚÔʈÙÔÁÚ ÊËÛË (Prime Focus) Ú ðâ Ô fiûùô Û ÏÔÁÈÎ ðï ÛÈ * ÚÓËÙÈÎ ÎÚÈ fi* ª ÈÎ Ú ÁˆÁ * Image Shift* ÔÏÏ ðùèî ÂðÈÊ ÓÂÈ 1

18 Ô ÂÚ ÛÈÙ ÓÈÎfi ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÙËÏÂÛÎfiðÈÔ ÙÔðÙÚÈÎfi Νευτωνικό ÃÚ ÛÈÌË È ÌÂÙÚÔ: 10 ˆ 63 ÂÎ Ù. ÛÙÈ Îfi fiáô : f/4 - f/10 Θετικά Ã ÌËÏfi fiûùô ÈÔ Û Ìð Á από ÈÔðÙÚÈÎ Ïfi ÁÈ Ú Â Ô Ì ÚˆÌ ÙÈÎ ÎÙÚÔð ÂÙ È Εύκολα ªÂÙ ÙÚÔð Χ. Καμπάνης: ÚÓËÙÈÎ ÓÔÈÎÙfi ˆÏ Ó fiìë (F/5 Î È ÏÈÁfiÙÂÚÔ) ÛÎÔÏË ÚÔÛð Ï ÛË ÛÙÔ Prime Focus ª ÙÚÈ ªÂÙ ÔÛË ºˆÙfi

19 Ô ÂÚ ÛÈÙ ÓÈÎfi ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÙËÏÂÛÎfiðÈÔ ÂÏÈÎ πιο Â Ó È ÙÔ Î Ï ÙÂÚÔ τηλεσκόπιο; Ùfi ðô ı ÚËÛÈÌÔðÔÈÂ Ù È Û ÓfiÙÂÚ Χ. Καμπάνης:

20 Θέματα 1. Τύποι Τηλεσκοπίων 2. Πολική Ευθυγράμμιση 3. Ευθυγράμμιση Οπτικών 4. Αναγνώριση Οπτικών Σφαλμάτων με Star Test 5. Αναγνώριση Οπτικών Σφαλμάτων με Ronchi Test 6. Καθαρισμός Οπτικών

21 Ελληνική Αστρονομική Ένωση - Δραστηριότητες Μελών Βασικές Τεχνικές Αστροφωτογράφησης Πολική Ευθυγράμμισης σε Δέκα Βήματα Απαραίτητο για την Εξάλειψη Field Rotation Drift Method: (Χρόνος λεπτά): Acrobat Document 1) Ευθυγραμμίζουμε την βάση και ως προς το έδαφος και ως προς το πολικό αστέρα 2) Χρησιμοποιούμε προσοφθαλμίου με σταυρόνημα που να μας δώσει περίπου 200x μεγένθυση 3) Μέθοδος καθορισμού Ανατολής-Δύσης στο προσοφθάλμιο: Όταν σβήνουμε το Drive, τα αστέρια θα κινούνται προς τη δύση. Περιστρέφουμε το προσοφθάλμιο ώστε τα αστέρια να κινούνται παράλληλα από τις ευθείες του σταυρόνημα. 4) Μέθοδος καθορισμού Βοράς-Νότου στο προσοφθάλμιο. Γυρίζουμε το τηλεσκόπιο προς το Βορά χρησιμοποιώντας την απόκλιση, τότε τα αστέρια μέσα από το προσοφθάλμιο θα κινούνται νότια. 5) Γυρίζουμε το τηλεσκόπιο στη διάβαση μεσημβρινού και ουράνιο ισημερινό 6) Παρακολουθούμε αστέρι με το σταυρόνημα. Αστέρι Κινείται Νότια Κινείται Βόρεια Βάση - Οριζόντιες Διορθώσεις Μικρή περιστροφή Δυτικά ΜικρήΠεριστροφήΑνατολικά

22 Ελληνική Αστρονομική Ένωση - Δραστηριότητες Μελών Βασικές Τεχνικές Αστροφωτογράφησης Πολική Ευθυγράμμισης σε Δέκα Βήματα Drift Method: Συνέχεια - Απαραίτητο για την Εξάλειψη Field Rotation 7). Επαναλαμβάνουμε μέχρι να μην είναι αντιληπτή κίνησης ως προς το Βορά η Νότο του αστεριού για διάστημα τουλάχιστον 5 λεπτών. 8). Γυρίζουμε το τηλεσκόπιο 20 μοίρες πάνω από την ανατολή και 20 μοίρες βόρεια από το ουράνιο ισημερινό 9). Επαναλαμβάνουμε μέχρι να μην είναι αντιληπτή κίνησης ως προς το Βορά η Νότο του αστεριού για διάστημα τουλάχιστον 5 λεπτών. 10). Σε όλες τις περιπτώσεις, αγνοούμε οποιεσδήποτε κινήσεις των αστεριών μέσααπότοσταυρόνημαωςπροςτην ανατολή και δύση. Αυτά είναι προέρχονται από το drive ηπεριοδικό σφάλμα της ορθής αναφοράς. Αστέρι Κινείται Νότια Κινείται Βόρεια Βάση - Διορθώσεις Ύψους του πολικού άξονα Πολικός Άξονας της Βάσης Θέλει Ανέβασμα ως προς τον πολικό αστέρα ΠολικόςΆξοναςτηςΒάσηςΘέλει Κατέβασμαωςπροςτονπολικόαστέρα Acrobat Document

23 Θέματα 1. Τύποι Τηλεσκοπίων 2. Πολική Ευθυγράμμιση 3. Ευθυγράμμιση Οπτικών 4. Αναγνώριση Οπτικών Σφαλμάτων με Star Test 5. Αναγνώριση Οπτικών Σφαλμάτων με Ronchi Test 6. Καθαρισμός Οπτικών

24

25 Ευθυγραμμισμένα Οπτικά Μη Ευθυγραμμισμένα Οπτικά

26 Θήκη από Φιλμ Kodak 35 mm

27 Ευθυγραμμισμένα Οπτικά Μη Ευθυγραμμισμένα Οπτικά

28 Σημεία Ρύθμισης

29 Σημεία Ρύθμισης

30 Θέματα 1. Τύποι Τηλεσκοπίων 2. Πολική Ευθυγράμμιση 3. Ευθυγράμμιση Οπτικών 4. Αναγνώριση Οπτικών Σφαλμάτων με Star Test 5. Αναγνώριση Οπτικών Σφαλμάτων με Ronchi Test 6. Καθαρισμός Οπτικών

31 Πεισμένα Οπτικά Εντός Εστίασης Εκτός Εστίασης Αστιγματισμός

32 Σφάλμα Ζώνης Εντός Εστίασης Εκτός Εστίασης Εντός Εστίασης Σφαιρική Παρέκκλιση Εκτός Εστίασης

33 Intra-Focal Star Image 6mm Orthoscopic Eyepiece Extra-Focal Star Image 6mm Orthoscopic Eyepiece

34 Θέματα 1. Τύποι Τηλεσκοπίων 2. Πολική Ευθυγράμμιση 3. Ευθυγράμμιση Οπτικών 4. Αναγνώριση Οπτικών Σφαλμάτων με Star Test 5. Αναγνώριση Οπτικών Σφαλμάτων με Ronchi Test 6. Καθαρισμός Οπτικών

35 Telescope Testing Every year at Orion Optics we receive dozens of telephone calls relating to lack of perfromance in peoples telescopes. I might add here that all Orion Optics telescopes have six individual tests carried out on them before they leave our factory and it is a rare occurance indeed to have any of the faults shown below in any of our telescopes. This document is designed in such a way as to enable anyone who owns a telescope to test is very accurately at your own observing site. If you are having trouble with your scope and no matter how you adjust or collimate it, there is probably an optical fault with it. The diagrams and text below will enable you to see the most common faults exhibited in badly manufactured telescopes. Please note that combinations of more than one fault can occur in the same telescope which makes an accurate analysis dificult for an amateur. However this does not mean that it is difficult to see faults with a bad telescope. Within a minute or so you will be able to detect any serious problems with your telescope and after a few sessions with your telescope, or a friends, you will be able to detect some errors as small as 1/10th of a wavelength* Publishing this data will no doubt reduce our income from testing telescopes but we feel that there must be hundreds of people who have a suspect telescope but are unable to get to our workshop. Of course if you do detect a fault on your telescope it does not mean that it cannot be rectified. if you identify the fault correctly we can advise as what action can be carried out to remove the offending problem The only items you need are: - 1. A clear sky with a 1st maginitude star visible. 2. Your telescope set up ideally with polar alignment. 3. If you have it, your drive switched on. 4. Ronchi bands in a 31.7mm holder. If you are unable to have the Ronchi bands printed on clear film from our Downloads page they are available in 31.7mm mounted sections suitable for any telescope from our sales department for 12 including post and packing. Telescopes can have many optical faults, to describe all of them would not only be very time consuming but in some cases very difficult to understand. The faults shown are the most common and a brief note is shown as to suggest what effect the fault is having on a star image. Please remember that this suggestion is based on that single fault alone, as mentioned earlier, several faults can be causing the bad images you are experiencing. Method. find a star in a low power eyepiece and then remove the eyepiece and insert the Ronchi bands. If you have an RA drive the bands will be visible and steady, not moving across the filed. Use your focuser to move the bands inside focus so that about 5 or 6 are visible. If you have a fault, a major one that is, it will be immediately visble now. assuming the atmosphere is steady. If you see a fault, move the bands out side focus and you will see them disappear and then reform, exactly opposite in shape to those seen inside focus. Make sure the bands are vertical and do this test to see if they remain vertical inside and out side focus, if they don t, and here we are sometimes talking about anly small differences, your telescope is exhibiting astigmatic characteristics. Experiment for a while before condemning to quickly your telescope. Let it cool down for an adequate time before testing. If after sevral tests you are convinced there is something wrong we are always here either on , fax or the telephone to help and advise. * This depends to great extent on atmospheric conditions and the focal ratio of your telescope. Longer focal ratios and steady atmosphere assist greatly the testing of telescopes by htis method.

36 Over correction A very common fault in many telescopes. It will make star images appear spiky at focus, very fuzzy inside focus and a very sharp but dull outer section of a star image when outside focus. It looks like the following diagram when viewd out side focus. Under correction Exactly the opposite to above. both this fault and the above one are very common in many telescopes. Turned Down Edge (TDE) A very bad fault which will give a similar appearance to the first diagram. Spiky images which give a soft view when focused. a TDE is the result of bad polishing and should never be tolerated if more than a couple of millimetres wide. Astigmatism (inside focus) Astigmatism is a very serious fault. It is particularly common in catadioptric telescopes. Images can never be focused and seeing a symmetrical diffraction pattern is impossible. Astigmatism (outside focus) The same telescope but viewed outside focus. Notics the change in direction of the bands. Very small direction changes make disasterous results to image quality. Astigmatism (outside focus) Star out of focus A star image viewd out of focus with the above astigmatic telescope. An ellipse is formed instead of circular rings. It is not unknown to see varying shapes of out of focus star images. The one shown shows a common t tubular type of astigmatism. Astigmatism (inside focus) Star out of focus As above but on the other side of focus.

37 Zones with varying correction (rings) Zones or rings in an optical set up tend to produce a very soft low contrast image. Normally most optics have small zones but to an extent where they have no visible effect on image quality. If your telescope displays zones as this diagram you have a problem which is reducing the quality of your image significantly. Turned Up Edge Uncommon fault and produces opposite effects to TDE. Hill in Centre Only visble in refractors with no central obstruction. A fault which if not too obvious will not seriously effect the image. Hollow in Centre Only visble in refractors with no central obstruction. A fault which if not too obvious will not seriously effect the image. Perfect correction The sign of a virtually perfect telescope. Sleep well tonight. But dont forget to test it inside and outside focus. look for direction change, if none, you have a good telescope. Perfect star image. High magnification The sign of a virtually perfect telescope. A star viewd under high magnification. It is impossible to disp[lay all the slight differnces you can have here which occur mainly in the variants in brightness of the ring brought about by normally by secondaryobstruction, but also by small irregularities in correction of the system. It is impossible to give full explanations and every possible variation on the faults shown. If you test and find obvious problems over several nights, that is the time toseek advice.

38 RONCHI SCREEN

39 Θέματα 1. Τύποι Τηλεσκοπίων 2. Πολική Ευθυγράμμιση 3. Ευθυγράμμιση Οπτικών 4. Αναγνώριση Οπτικών Σφαλμάτων με Star Test 5. Αναγνώριση Οπτικών Σφαλμάτων με Ronchi Test 6. Καθαρισμός Οπτικών

40 Καθαρισμός οπτικών Κάτοπτρα

41 Βήματα για τον καθαρισμό κατόπτρων Φυσάμε τη σκόνη με πεπιεσμένο αέρα Τοποθετούμε πετσέτα στη γούρνα του νεροχύτη και τοποθετούμε το κάτοπτρο πάνω της. Ρίχνουμε νερό από τη βρύση για μερικά λεπτά. Γεμίζουμε τη γούρνα χλιαρό νερό και προσθέτουμε μερικές σταγόνες υγρό καθαρισμού πιάτων.

42 Χρησιμοποιώντας μία μπάλα βαμβάκι σκουπίζουμε κάτω από το νερό το κάτοπτρο σε ευθεία κίνηση από τη μία άκρη έως την άλλη χωρίς καμμία πίεση. Επαναλαμβάνουμε με νέα κάθε φορά μπάλα βαμβάκι μέχρι να έχει σκουπιστεί όλη η επιφάνεια. Κάνουμε το ίδιο με κάθετες κινήσεις στις προηγούμενες. Αδειάζουμε το νεροχύτη και ξεπλένουμε το κάτοπτρο με κρύο νερό από τη βρύση.

43 Τελικό ξέπλυμα με αποσταγμένο νερό. Αφήνουμε το κάτοπτρο όρθιο πάνω σε μία πετσέτα να στεγνώσει. Παίρνουμε (δεν σκουπίζουμε) σταγόνες νερού με χαρτοπετσέτα.

44 Καθαρισμός οπτικών Προσοθφάλμιοι

45 Βήματα για καθαρισμό προσοφθαλμίων Φυσάμε τη σκόνη ή τη σκουπίζουμε με ειδικό απαλό βουρτσάκι καθαρισμού φακών. Ρίχνουμε μια σταγόνα υγρό καθαρισμού φακών πάνω σε ειδικό χαρτομαντηλάκι ή σε μια μπαγιονέτα. Περνάμε όλη την επιφάνεια του φακού. Με δεύτερο στεγνό μαντηλάκι σκουπίζουμε το φακό ώστε να φαίνεται καθαρός κάτω από έντονο φως.

PBH 1100 A1. SDS-PLUS-HAMMER DRILL Operation and Safety Notes Original operating instructions

PBH 1100 A1. SDS-PLUS-HAMMER DRILL Operation and Safety Notes Original operating instructions Anleitung_4258378_GB_IE_:_ 14.10.2011 12:46 Uhr Seite 1 PBH 1100 A1 SDS-PLUS-HAMMER DRILL Operation and Safety Notes Original operating instructions ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΚΑΛΕΜΙ Υποδείξεις χειρισμού και

Διαβάστε περισσότερα

DVD Player User Manual

DVD Player User Manual DVD-D360 DVD Player User Manual imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/global/register

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ-464 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης Στην παρούσα φάση καλείστε να αξιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

PASS 3.6 A1. CORDLESS SCREWDRIVER Operation and Safety Notes Original operating instructions

PASS 3.6 A1. CORDLESS SCREWDRIVER Operation and Safety Notes Original operating instructions Anleitung_4513426_GB_IE_:_ 07.11.2011 10:18 Uhr Seite 1 PASS 3.6 A1 CORDLESS SCREWDRIVER Operation and Safety Notes Original operating instructions ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Διεπαφή Ανθρώπου Μηχανής Human-Computer Interface. 5. Η αλληλεπίδραση στα Windows 7. Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής

Διεπαφή Ανθρώπου Μηχανής Human-Computer Interface. 5. Η αλληλεπίδραση στα Windows 7. Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Διεπαφή Ανθρώπου Μηχανής Human-Computer Interface 5. Η αλληλεπίδραση στα Windows 7 Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Προηγούμενη Διάλεξη Μορφές αλληλεπίδρασης Μοντέλα αλληλεπίδρασης Τυπικές οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

Discovery probability of transiting extragalactic planets and habitable exoplanet statistics in the Milky Way

Discovery probability of transiting extragalactic planets and habitable exoplanet statistics in the Milky Way Aristotle University of Thessaloniki Faculty of Science Department of Physics Section of Astrophysics, Astronomy and Mechanics Laboratory of Astronomy Diploma Thesis: Discovery probability of transiting

Διαβάστε περισσότερα

Lion s. Voice. Teachers Voice CONTENTS. Issue 4 April 2010. Teacher s Corner. Cover Story. Απλά Μαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας. Inside City & Guilds

Lion s. Voice. Teachers Voice CONTENTS. Issue 4 April 2010. Teacher s Corner. Cover Story. Απλά Μαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας. Inside City & Guilds The Newsletter of PEOPLECERT for City & Guilds English Language Lion s Voice Teachers Voice CONTENTS Teacher s Corner > Fear not the Listening Experience 2 by George Vassilakis Cover Story > Computer Based

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙ ΕΡΩΜΑΤΟΣ / STEAM IRONING SYSTEM Μοντέλο / Model : KBS-11B AC220-240V 50Hz - 2300W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

asc TimeTables - Online Help asc TimeTables - Online Help

asc TimeTables - Online Help asc TimeTables - Online Help Table of Contents asc TimeTables... 1 1 Γενικά... 1 1.1 Καλωσήλθατε... 1 1.2 Απαιτήσεις Συστήµατος... 1 1.3 PDF documentation... 1 2 Πρώτα Βήµατα... 1 2.1 Ξεκινώντας την εφαρµογή... 2 2.2 Βλέποντας την

Διαβάστε περισσότερα

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology Issue 1 Vol. 3 March 2012 www.forumclinicaloncology.org (PRINTED VERSION) FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology Cancer care in the face of

Διαβάστε περισσότερα

10-in-1 Remote Control

10-in-1 Remote Control H O M E T E C H 10-in-1 Remote Control SFB 10.1 A1 10-in-1 Remote Control Operating manual Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Οδηγία χρήσης KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com

Διαβάστε περισσότερα

LISTENING PRACTICE TESTS

LISTENING PRACTICE TESTS New Michigan ECCE B2 30 LISTENING PRACTICE TESTS Teacher s Book New Michigan ECCE B2 30 Listening Practice Tests Teacher s Book Writer Marilyn Tate-Antani Editing Στέλλα Μποχώρη Sarah Yu Maria Ioannou

Διαβάστε περισσότερα

The communication between people. Maybe, it has become more difficult and indirect and sometimes it is not even real.

The communication between people. Maybe, it has become more difficult and indirect and sometimes it is not even real. COMMUNITY QUESTION I The urban environment, as opposed to the natural one, is a construct that supposedly facilitates the lives of the people who inhabit it. For example, a big city offers diverse opportunities

Διαβάστε περισσότερα

HELP MENU IPEZ PROGRAM

HELP MENU IPEZ PROGRAM HELP MENU IPEZ PROGRAM CONTENTS I. Introduction... 2 II. Configuration... 2 II. 1. Language... 3 II. 2. Calliper serial port... 3 II. 3. Update management... 4 II.3.1. Automatic update... 4 II.3.2. Manual

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents EN EN English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 17 TR Türkçe,33 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *8016823217* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play Booklets One Nine 1 March

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *8016823217* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play Booklets

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ 300 ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΣ ΣΕ 11 ΕΒ ΟΜΑ ΕΣ

ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ 300 ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΣ ΣΕ 11 ΕΒ ΟΜΑ ΕΣ Final Project Report Στο http://homepages.ist.edu.gr/~l6project/04_fpr/fpr.pdf θα βρείτε την περιγραφ της εργασίας Final Project Report (FPR). Η εργασία αυτ βαθµολογείται µε 90% της συνολικς βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΟΥΛΟ CF-100/4A+ CF-150/4A+ CF-200/4A+ CF-300/4A+

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΟΥΛΟ CF-100/4A+ CF-150/4A+ CF-200/4A+ CF-300/4A+ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΟΥΛΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CF-100/4A+ CF-150/4A+ CF-200/4A+ CF-300/4A+ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *4589269407* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play Booklets

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - GREEK - ENGLISH. Medimate. Βοηθώντας σας να παίρνετε καλύτερες αποφάσεις για τα φάρμακα. Helping you make better decisions about medicines

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - GREEK - ENGLISH. Medimate. Βοηθώντας σας να παίρνετε καλύτερες αποφάσεις για τα φάρμακα. Helping you make better decisions about medicines ΕΛΛΗΝΙΚΑ - GREEK - ENGLISH Medimate Βοηθώντας σας να παίρνετε καλύτερες αποφάσεις για τα φάρμακα Helping you make better decisions about medicines 1 Contents 3 Why do I need to know about my medicines?

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents EN EN English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 13 TR Türkçe,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical

Διαβάστε περισσότερα

novapad 80 C104 Tablet PC

novapad 80 C104 Tablet PC novapad 80 C104 Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION...3 1.1 Package Contents...3 1.2 Tablet Features...3 1.3 Key Functions...4 1.4 Charging the Tablet...6 1.5 Inserting a Memory Card...6

Διαβάστε περισσότερα

Lion s. Voice. Teachers Voice CONTENTS. Issue 3 January 2010. Teacher s Corner. Απλά Μαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας. Cover Story. Inside City & Guilds

Lion s. Voice. Teachers Voice CONTENTS. Issue 3 January 2010. Teacher s Corner. Απλά Μαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας. Cover Story. Inside City & Guilds The Newsletter of PEOPLECERT for City & Guilds English Language Lion s Voice Teachers Voice CONTENTS Teacher s Corner > The power of play for education and language development 2 by Marisa Constantinides

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Radio Propagation (Ασύρματη Διάδοση Σήματος) Recall (Process and Elements of Radio

Διαβάστε περισσότερα

Passepartout 70 C124. Tablet PC ANDROID 2.3. Tablet PC. User Manual V1.0

Passepartout 70 C124. Tablet PC ANDROID 2.3. Tablet PC. User Manual V1.0 Tablet PC ANDROID 2.3 Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1.1 KEY FUNCTIONS...2 1.2 SETTING UP YOUR PASSEPARTOUT 70 C124 TABLET PC...3 1.2.1 Charging your device...3 1.2.2 Turning On Your Device...4 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχια μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual

Επιτοίχια μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual Μοντέλα/Models AI-09/AO-09 AI-12/AO-12 Επιτοίχια μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual 66129901374 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMG 922

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMG 922 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 ES Español,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα