Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (Π.Μ.Σ.-Δ.Δ.) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Ε.Κ.Λ.) σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.- Δ.Δ. και της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε. Π.Μ.Σ.-Δ.Δ. αρ. συνεδρίασης: 2/ ) (Γ.Σ.Ε.Σ. αρ. συνεδρίασης 8/ )

2 ΑΡΘΡΟ 1 Σκοπός του κανονισμού 1.1 Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (Τ.Π.Μ.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), που οδηγεί σε διδακτορικό δίπλωμα, καταρτίσθηκε με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος αυτού. 1.2 Το πρόγραμμα αυτό (για συντομία: Π.Μ.Σ-Δ.Δ.) οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου του διδάκτορα του Τ.Π.Μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3685/2008 (ΦΕΚ 148/ ). Ο παρών Ε.Κ.Λ. εξειδικεύει και συμπληρώνει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και μαζί με το σχετικό οδηγό σπουδών καθορίζουν λεπτομερώς τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. στο οποίο αναφέρεται. ΑΡΘΡΟ 2 Αρμόδια όργανα 2.1 Αρμόδια όργανα για την παρακολούθηση της πορείας, το συντονισμό και την αποτελεσματική λειτουργία και εφαρμογή του παρόντος Π.Μ.Σ. είναι: α) η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) που απαρτίζεται από τον πρόεδρο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, από τα μέλη Δ.Ε.Π. που μετέχουν στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του τμήματος και από δύο (2) εκπροσώπους μεταπτυχιακών φοιτητών και β) η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) που απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τ.Π.Μ. Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για τη διατύπωση και εισήγηση προτάσεων για το Π.Μ.Σ.- Δ.Δ., τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, την απονομή διδακτορικών διπλωμάτων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επιμέρους διατάξεις. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος. γ) ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.-Δ.Δ., ο οποίος εκλέγεται σύμφωνα με την παρ. 2.2 του παρόντος άρθρου. 2.2 Η Σ.Ε. είναι οκταμελής, αποτελούμενη από τρία μέλη Δ.Ε.Π. (δύο τακτικά και ένα αναπληρωματικό) από κάθε έναν εκ των τεσσάρων τομέων του τμήματος. Ένα από τα τακτικά μέλη της Σ.Ε. ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του τμήματος ως διευθυντής του Π.Μ.Σ.-Δ.Δ. Σε περιπτώσεις ισοψηφίας κατά τη λήψη αποφάσεων βαρύνει η ψήφος του διευθυντή. Στις συνεδριάσεις της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.-Δ.Δ. δύναται να παρίσταται εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών που είναι μέλος της Γ.Σ.Ε.Σ., με δικαίωμα λόγου και χωρίς δικαίωμα ψήφου. 2.3 Η θητεία της Σ.Ε. είναι διετής, με δυνατότητα ανανέωσης. 2.4 Οι εργασίες της Σ.Ε. υποστηρίζονται από τη γραμματεία του τμήματος, η οποία και τηρεί το αρχείο των μεταπτυχιακών φοιτητών. ΑΡΘΡΟ 3 Εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών 3.1 Ο αριθμός των ανά έτος εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ.-Δ.Δ. ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους βάση του διαγράμματος του Παραρτήματος Α. 3.2 Στο Π.Μ.Σ.-Δ.Δ. επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών του εσωτερικού 2

3 του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ο αριθμός των υποψηφίων με υποτροφία που γίνονται δεκτοί μπορεί να αυξάνεται. 3.3 Δυνατότητα υποβολής αίτησης για επιλογή στο Π.Μ.Σ.-Δ.Δ. έχουν κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ μπορεί να γίνουν δεκτοί στο Π.Μ.Σ.-Δ.Δ. και υποψήφιοι οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., εφόσον είναι απόφοιτοι τμημάτων ή σχολών πενταετούς διάρκειας σπουδών, οι οποίοι έχουν διακριθεί στις σπουδές τους στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές. Οι τελευταίοι οφείλουν αντί αντιγράφου διπλώματος ή πτυχίου, να υποβάλουν πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Η έγκριση της αίτησής τους είναι προσωρινή και οριστικοποιείται μόνο με την κατάθεση αντίγραφου διπλώματος ή πτυχίου, πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής. Επίσης, αίτηση μπορούν να υποβάλουν και απόφοιτοι τμημάτων Α.Ε.Ι. συγγενούς γνωστικού αντικειμένου ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αφού έχει αναγνωρισθεί ο τίτλος σπουδών τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμος και αντίστοιχος). Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί μόνο, εφόσον είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. 3.4 Η προκήρυξη των θέσεων γίνεται εντός του μηνός Απριλίου εκάστου έτους. Αρμόδια όργανα για το σύνολο των διαδικασιών εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών είναι η Σ.Ε. και η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τ.Π.Μ. Όσοι από τους κατ αρχήν επιλεγέντες υποψηφίους ήταν τελειόφοιτοι κατά τη φάση της επιλογής, οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου μέχρι την 31 Ιουλίου του ιδίου ημερολογιακού έτους. Η διαδικασία εγγραφής των μεταπτυχιακών φοιτητών ολοκληρώνεται μέσα στο πρώτο 15-ήμερο του Σεπτεμβρίου του ιδίου ημερολογιακού έτους. Ως ημερομηνία έναρξης του ακαδημαϊκού έτους για το Π.Μ.Σ.-Δ.Δ. ορίζεται η 1 η Οκτωβρίου. 3.5 Στην περίπτωση, κατά την οποία μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής της προκήρυξης του Απριλίου δεν πληρωθούν όλες οι αποφασισθείσες στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους θέσεις, ακολουθεί συμπληρωματική προκήρυξη εντός του μηνός Οκτωβρίου του ιδίου ημερολογιακού έτους. Η διαδικασία επιλογής ακολουθεί τη λογική των προηγουμένων εδαφίων με την εξής αντιστοίχιση ημερομηνιών: Κατάθεση αντίγραφου πτυχίου μέχρι την 15 Δεκεμβρίου του ιδίου ημερολογιακού έτους, εγγραφή στο εαρινό εξάμηνο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Ως ημερομηνία έναρξης του εαρινού εξαμήνου ορίζεται η 1η Φεβρουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. 3.6 Το έντυπο αίτησης για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.-Δ.Δ. περιλαμβάνει όλα τα κατά το νόμο στοιχεία, τα οποία απαιτούνται για την επικείμενη κρίση και επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών. Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμπλήρωση πρόσθετων στοιχείων που αναφέρονται στην κατηγορία πτυχίου και στη συνάφεια με το Π.Μ.Σ.-Δ.Δ., καθώς και των στοιχείων εκείνων που αφορούν στα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, τα οποία παρακολούθησε με επιτυχία ο υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής και τα οποία είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο των συγκεκριμένων θέσεων που έχουν προκηρυχθεί για το Π.Μ.Σ.-Δ.Δ. 3.7 Η διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών διενεργείται από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.-Δ.Δ. σύμφωνα με το διάγραμμα του Παραρτήματος Α. Ακολούθως συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια: (α) Ο γενικός βαθμός του διπλώματος ή πτυχίου (β) Ο γενικός βαθμός του/των μεταπτυχιακών διπλωμάτων (γ) Η επίδοση στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα που σχετίζονται άμεσα με την προκηρυχθείσα θέση. 3

4 (δ) Η επίδοση στη διπλωματική ή πτυχιακή και μεταπτυχιακή εργασία και η συνάφειά τους με την προκηρυχθείσα θέση. (ε) Ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου (όπως προκύπτει π.χ. από συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα, από δημοσιεύσεις του σε περιοδικά και συμμετοχή του σε συνέδρια) (στ) Η συνάφεια τυχόν προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας με το αντικείμενο του Διδακτορικού Διπλώματος. (ζ) Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα τυχόν πρόσθετα προσόντα του. (η) Το περιεχόμενο των απαιτούμενων δύο συστατικών επιστολών. (θ) Η γενική εικόνα του υποψήφιου κατά την προφορική συνέντευξη, από τον επιβλέποντα καθηγητή. (ι) Η επαρκής τεκμηριωμένη γνώση μιας τουλάχιστον ευρωπαϊκής γλώσσας. Η Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος εξετάζει αν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί σύμφωνα με τον παρόντα Ε.Κ.Λ. και επικυρώνει τον πίνακα επιτυχόντων. ΑΡΘΡΟ 4 Χορήγηση υποτροφιών Υποψήφιοι για χορήγηση υποτροφίας είναι όλοι οι εισαχθέντες στο Π.Μ.Σ.-Δ.Δ., με εξαίρεση όσους έχουν υποτροφία από άλλο φορέα και τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, οι οποίοι θα φοιτήσουν στο Π.Μ.Σ.-Δ.Δ. στο πλαίσιο εκπαιδευτικής άδειας από την υπηρεσία τους. Η χορήγηση υποτροφιών σε ΜΦ εξαρτάται από τις οικονομικές δυνατότητες και τις αποφάσεις του Τ.Π.Μ. ΑΡΘΡΟ 5 Πρόγραμμα μεταπτυχιακών μαθημάτων 5.1 Τα προσφερόμενα στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.-Δ.Δ. μεταπτυχιακά μαθήματα είναι τα εξής: Υποχρεωτικά : Α. "Εισαγωγή στην ερευνητική μεθοδολογία". Β. "Εφαρμοσμένη πληροφορική". Κατ' επιλογήν: Γ. "Θέματα μαθηματικής προσομοίωσης με εφαρμογές στην επιστήμη του πολιτικού μηχανικού" Δ. Όλα τα μαθήματα των Π.Μ.Σ. Ειδίκευσης του Τ.Π.Μ. (μονοτμηματικά & διατμηματικά) 5.2 Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα περιλαμβάνει δέκα εβδομαδιαία μαθήματα (διαλέξεις, ασκήσεις, εργαστήρια, κτλ.) διάρκειας από δύο (κατ' ελάχιστον) ως τέσσερις ώρες το καθένα. Στον οδηγό μεταπτυχιακών σπουδών δίδεται λεπτομερώς το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών μαθημάτων, οι διδακτικές ομάδες, οι ώρες διδασκαλίας και το συγκεκριμένο εξάμηνο κατά το οποίο προσφέρεται το κάθε μάθημα. 5.3 Ημέρες, ώρες και αίθουσα διδασκαλίας για κάθε προσφερόμενο μεταπτυχιακό μάθημα ανακοινώνονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών μαθημάτων, που συντάσσεται ανά εξάμηνο από τη Σ.Ε. 5.4 Για τα τρία μεταπτυχιακά μαθήματα Α, Β και Γ τηρείται απουσιολόγιο από έναν μεταπτυχιακό φοιτητή που ορίζεται από τη διδακτική ομάδα ως επιμελητής του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού μαθήματος. Οι όποιες απουσίες θα πρέπει να είναι απόλυτα αιτιολογημένες και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν 4

5 τις τρεις ανά μεταπτυχιακό μάθημα. Μετά το πέρας των εξετάσεων, το απουσιολόγιο κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος θα κατατίθεται στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. μαζί με τη βαθμολογία, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα. 5.5 Η παρακολούθηση του/των επιλεγέντος/ων μεταπτυχιακού/ων μαθήματος/ων από τα Π.Μ.Σ. ειδίκευσης του Τ.Π.Μ. ακολουθεί τους κανόνες που εφαρμόζονται στο εκάστοτε Π.Μ.Σ. ειδίκευσης. 5.6 Πέραν, παραλλήλως και συμπληρωματικώς προς την από έδρας διδασκαλία, κατά την κρίση της διδακτικής ομάδας κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος είναι δυνατόν να εκπονείται θέμα ή ερευνητική εργασία κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (ατομικό ή ομαδικό). Ειδικότερα, στο μεταπτυχιακό μάθημα "Εισαγωγή στην ερευνητική μεθοδολογία" κάθε υποψήφιος θα εκπονεί θέμα στο ιδιαίτερο ερευνητικό του πεδίο. Την ευθύνη για την παρακολούθηση του θέματος αυτού θα έχουν από κοινού η διδακτική ομάδα του μαθήματος και ο επιβλέπων καθηγητής του υποψηφίου. 5.7 Η επιτυχία σε ένα μεταπτυχιακό μάθημα προϋποθέτει την παρακολούθηση του μαθήματος σύμφωνα με τα παραπάνω εδάφια του παρόντος άρθρου και την επιτυχή συμμετοχή στις γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις, ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να επανέλθει σε επαναληπτική εξέταση εντός 15 ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης περιόδου (εξαμήνου). Εάν αποτύχει και στη δεύτερη αυτή εξέταση, ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. και χάνει την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή. ΑΡΘΡΟ 6 Διάρκεια σπουδών 6.1 Για φοιτητές που εγγράφονται στο Π.Μ.Σ.-Δ.Δ. και έχουν Μ.Δ.Ε. η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τριετής, από την ημερομηνία ορισμού της Τ.Σ.Ε., και η μέγιστη είναι εξαετής. Οι σπουδές ολοκληρώνονται με την εκπόνηση και υποβολή της διδακτορικής διατριβής. Αναλυτικότερα, τα στάδια των μεταπτυχιακών σπουδών και η διάρκειά τους είναι: (α) Συστηματικές σπουδές, με ελάχιστη διάρκεια ενός εξαμήνου και μέγιστη διάρκεια δύο εξαμήνων. Οι συστηματικές σπουδές περιλαμβάνουν την επιτυχή παρακολούθηση τεσσάρων μεταπτυχιακών μαθημάτων σύμφωνα με το άρθρο 5. (β) Ερευνητική εργασία, με μέγιστη διάρκεια έντεκα εξαμήνων, που καταλήγει στη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής. Η μέγιστη διάρκεια σπουδών μπορεί να παραταθεί μετά από αίτηση του υποψηφίου συνοδευόμενη από αναλυτικό αιτιολογικό υπόμνημα, με σύμφωνη γνώμη δύο (2) τουλάχιστον μελών της αντίστοιχης Τ.Σ.Ε. του άρθρου 8, θετική εισήγηση της Σ.Ε. και θετική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του τμήματος. Η χορηγούμενη παράταση με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από ένα (1) έτος. Για τους υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ εξαίρεση χωρίς να είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον 4 πλήρη ημερολογιακά έτη από τον ορισμό της Τ.Σ.Ε.. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να περατώσει οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. Ο χρόνος παρακολούθησης κύκλου υποχρεωτικών μαθημάτων υπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. 5

6 6.2 Ανεξάρτητα από τις όποιες απαλλαγές μαθημάτων, η διάρκεια σπουδών παραμένει η ίδια, δηλαδή τριετής (ή τετραετής) η ελάχιστη. 6.3 Είναι δυνατή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αίτηση του υποψηφίου, σύμφωνη γνώμη της Τ.Σ.Ε. και έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ, η προσωρινή διακοπή εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. ΑΡΘΡΟ 7 Παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων 7.1 Οι υποχρεώσεις του μεταπτυχιακού φοιτητή περιλαμβάνουν την παρακολούθηση τεσσάρων μεταπτυχιακών μαθημάτων: των δύο υποχρεωτικών μεταπτυχιακών μαθημάτων Α και Β (του άρθρου 5 του παρόντος), και δύο ακόμη εκ των προσφερόμενων μεταπτυχιακών μαθημάτων Γ, Δ (του άρθρου 5 του παρόντος) διάρκειας τουλάχιστον 20 ωρών / εξάμηνο, κατ' επιλογήν του μεταπτυχιακού φοιτητή και με σύμφωνη γνώμη της Τ.Σ.Ε., της προβλεπόμενης στο άρθρο 8 του παρόντος. 7.2 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να ολοκληρώσουν με επιτυχία τα παραπάνω μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος του Τ.Π.Μ., τα οποία έχουν υποχρέωση να παρακολουθήσουν, εντός του πρώτου ακαδημαϊκού έτους συμμετοχής τους στο Π.Μ.Σ.-Δ.Δ. (που συμπεριλαμβάνει και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου). Σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα από τα μαθήματα αυτά, μετά και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν κρίνεται ικανός για τη συνέχιση των σπουδών του, διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.-Δ.Δ. και χάνει την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή. 7.3 Οι εγγραφόμενοι στο Π.Μ.Σ.-Δ.Δ., οι οποίοι κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή άλλους μεταπτυχιακούς τίτλους, έχουν δυνατότητα απαλλαγής από την παρακολούθηση ενός ή περισσοτέρων μεταπτυχιακών μαθημάτων μετά από τεκμηριωμένη αίτησή τους και σύμφωνη γνώμη της Τ.Σ.Ε. και έγκριση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.-Δ.Δ.. Η απαλλαγή γίνεται πριν την έναρξη του εξαμήνου και ταυτόχρονα με την δήλωση των μεταπτυχιακών μαθημάτων που θα παρακολουθήσουν. Η διάταξη αυτή ισχύει σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος άρθρου. 7.6 Οι δηλώσεις μαθημάτων θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στη γραμματεία μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου. 7.7 Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την εγγραφή κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή στο Π.Μ.Σ.-Δ.Δ, συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ η αρμόδια Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή (Τ.Σ.Ε.), που έχει την ευθύνη παρακολούθησης των μεταπτυχιακών σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. ΑΡΘΡΟ 8 Διδακτορική διατριβή 8.1 Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής γίνεται ατομικά από κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος, μετά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος, αποκτά τον τίτλο του υποψήφιου διδάκτορα. Η ερευνητική δραστηριότητα του κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή επιβλέπεται και καθοδηγείται από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή (Τ.Σ.Ε.), η οποία ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και απαρτίζεται από ένα τουλάχιστον μέλος Δ.Ε.Π. του τμήματος της βαθμίδας του καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή ως επιβλέποντα καθηγητή και δύο επιπλέον μέλη, τα οποία μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. άλλου τμήματος του Α.Π.Θ. ή άλλου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 6

7 αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ερευνητές των βαθμίδων Α, Β ή Γ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 8.2 Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να επιβλέπει μέχρι πέντε (5) το πολύ υποψήφιους διδάκτορες. 8.3 Την πρόταση για τη συγκρότηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής κάθε διατριβής κάνει ο επιβλέπων καθηγητής. Ακολούθως, η Σ.Ε. του Τ.Π.Μ. εισηγείται για έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. τον τελικό κατάλογο των μελών της Τ.Σ.Ε. Ο υποψήφιος διδάκτορας σε συνεργασία με την Τ.Σ.Ε. καθορίζει το θέμα της διδακτορικής διατριβής. 8.4 Κάθε Σεπτέμβριο ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να υποβάλει έκθεση προόδου του στην Τ.Σ.Ε., η οποία εφόσον την εγκρίνει, τη διαβιβάζει στη Σ.Ε. και κατόπιν στη Γ.Σ.Ε.Σ. Εφόσον η Γ.Σ.Ε.Σ, με βάση τα παραπάνω στοιχεία διαπιστώσει αδικαιολόγητη διακοπή της ερευνητικής δραστηριότητας ενός υποψήφιου διδάκτορα για ένα ακαδημαϊκό έτος, διακόπτει την παρακολούθηση του προγράμματος και αφαιρεί οριστικά την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή από τον υποψήφιο διδάκτορα. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται στον πρώην υποψήφιο διδάκτορα βεβαίωση παρακολούθησης του Π.Μ.Σ.-Δ.Δ., που σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί τίτλο σπουδών. 8.5 Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του, ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή (Ε.Ε.Ε.), στην οποία μετέχουν και τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. 8.6 Τέσσερα τουλάχιστον μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π., και εξ αυτών τουλάχιστον τρείς πρέπει να ανήκουν στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι ή ερευνητές των βαθμίδων Α, Β ή Γ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Όλα τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή του. 8.7 Οι διδακτορικές διατριβές πρέπει να αποτελούν αυτοτελείς και πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες με ερευνητικό προσανατολισμό. Λεπτομέρειες για την εν γένει δομή και παρουσίασή τους δίνονται στον οδηγό σπουδών. 8.8 Με την ολοκλήρωση της εργασίας ο υποψήφιος διδάκτορας καταθέτει τη διδακτορική του διατριβή σε επτά (7) αντίγραφα που διανέμονται στα ισάριθμα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής και εφόσον αυτή κριθεί θετικά σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις επόμενες παραγράφους αυτού του άρθρου καταθέτει επιπρόσθετα τρία αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα παραμένει στη βιβλιοθήκη του Τ.Π.Μ., το δεύτερο, μαζί με την ηλεκτρονική του μορφή, στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., το τρίτο, μαζί με την ηλεκτρονική του μορφή, στη γραμματεία του τμήματος προκειμένου να σταλεί στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η κατάθεση των διδακτορικών διατριβών οφείλει να γίνεται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (1 Σεπτεμβρίου ως 30 Ιουνίου). 8.9 Η εξεταστική επιτροπή ορίζει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της δημόσιας υποστήριξης της διατριβής. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται στον υποψήφιο και στο τμήμα τουλάχιστον δέκα εργάσιμες ημέρες πριν 7

8 από την ημερομηνία που ορίσθηκε και με ευθύνη του τμήματος αναρτάται ως ανακοίνωση σε δημόσιους χώρους και στην ιστοσελίδα του τμήματος στο διαδίκτυο Ο υποψήφιος διδάκτορας αναπτύσσει το περιεχόμενο της διατριβής του δημόσια ενώπιον της Ε.Ε.Ε., και απαντά στις ερωτήσεις και παρατηρήσεις των μελών της. Με σύμφωνη γνώμη της επιτροπής είναι δυνατόν να υποβληθούν ερωτήσεις προς τον υποψήφιο και από το ακροατήριο. Ακολούθως αποχωρεί ο υποψήφιος και το ακροατήριο. Η Ε.Ε.Ε. κρίνει τη διδακτορική διατριβή ως προς την πρωτοτυπία της και τη συμβολή της στην επιστήμη. Για την τελική έγκριση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη πέντε τουλάχιστον μελών της Ε.Ε.Ε. Η έγκριση βεβαιώνεται με πρακτικό το οποίο περιλαμβάνει εισήγηση από τον επιβλέποντα και αιτιολόγηση της ψήφου των μελών της επιτροπής. Υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής και διαβιβάζεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. Σε περίπτωση θετικής κρίσης, ο υποψήφιος διδάκτορας έχει ουσιαστικά περατώσει με επιτυχία τις μεταπτυχιακές του σπουδές. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης η εργασία επιστρέφεται στον υποψήφιο με γραπτές παρατηρήσεις και υποδείξεις της επιτροπής, προκειμένου ο υποψήφιος να διορθώσει το θέμα που πραγματεύεται, να το ερευνήσει καλύτερα, να συμπληρώσει την εργασία του ή να διορθώσει τυχόν αδυναμίες της και να επανέλθει προς εξέταση ενώπιον της Ε.Ε.Ε. ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου. Το απαιτούμενο διάστημα για την ολοκλήρωση της εργασίας ορίζεται από την Ε.Ε.Ε. σε συνεννόηση με τον υποψήφιο και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριών (3) μηνών και μεγαλύτερο του ενός (1) έτους. Αν κατά την επανεξέταση η κρίση της Ε.Ε.Ε. συνεχίσει να είναι αρνητική, διακόπτεται η εκπόνηση της διατριβής και ο υποψήφιος διδάκτορας διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.-Δ.Δ. και χάνει την ιδιότητα του υποψήφιου διδάκτορα Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με την ακόλουθη κλίμακα: «άριστα», «λίαν καλώς», «καλώς» Οι διδακτορικές διατριβές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Σε πολύ ειδικές περιπτώσεις (αλλοδαπών φοιτητών) και ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Τ.Σ.Ε., η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί με απόφασή της να ορίσει ως δεύτερη γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, άλλη γλώσσα διαφορετική της ελληνικής. ΑΡΘΡΟ 9 Αλλοδαποί φοιτητές Στο Π.Μ.Σ.-Δ.Δ. γίνονται δεκτοί ως μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτητές υψηλού επιπέδου από άλλες χώρες, αρκεί να εκπληρώνονται όλοι οι παραπάνω όροι που διέπουν τη λειτουργία του παρόντος προγράμματος. Για φοιτητές από χώρες της Ε.Ε., όπως και για ορισμένες άλλες κατηγορίες που αναφέρονται στην Υ.Α., είναι δυνατή η μετακίνησή τους μέσα στο πλαίσιο διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων συνεργασίας. Με γνώμονα την ενίσχυση και προώθηση της διαπανεπιστημιακής συνεργασίας και έρευνας, θα παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση στους μεταπτυχιακούς φοιτητές των παραπάνω κατηγοριών, αρκεί να υπάρχει αιτιολογημένη εισήγηση της Σ.Ε. και θετική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του τμήματος. 8

9 ΑΡΘΡΟ 10 Παράλληλες δραστηριότητες 10.1 Ο υποψήφιος διδάκτορας. έχει υποχρέωση, εφόσον του ζητηθεί, να προσφέρει επικουρικό εκπαιδευτικό έργο στο τμήμα, στο οποίο εκπονεί τη διατριβή του, σύμφωνα με τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του ιδρύματος Με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. του τμήματος και κοινή απόφαση των αρμοδίων υπουργών εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων και οικονομίας και οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε υποψήφιους διδάκτορες επικουρικό εκπαιδευτικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία που θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ιδρύματος. ΑΡΘΡΟ 11 Πόροι Π.Μ.Σ. - Παροχές μεταπτυχιακών φοιτητών 11.1 Οι πόροι του Π.Μ.Σ. ρυθμίζονται από το άρθρο 8 του ν. 3685/08, ενώ δεν προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων εκ μέρους των μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ.-Δ.Δ Διευκρινίζεται ότι τυχόν εξωπανεπιστημιακός φορέας χρηματοδότησης εκτός από την πρόταση του ερευνητικού θέματος για το οποίο έχει γνώμη, δεν μπορεί να έχει καμία άλλη άμεση ή έμμεση επιρροή στην οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ Οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν έχουν υγειονομική κάλυψη δικαιούνται υγειονομικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, όπως ισχύει και για τους προπτυχιακούς φοιτητές Για τους υποψήφιους διδάκτορες εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 43 του ν. 2413/1996 (Φ.Ε.Κ. 124 Α ) για τη χορήγηση φοιτητικών δανείων Εφόσον υπάρχει οικονομική δυνατότητα, το τμήμα επιδοτεί τα έξοδα εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας των διδακτορικών διατριβών. ΑΡΘΡΟ 12 Απονομή τίτλου 12.1 Η αναγόρευση του/της υποψηφίου σε διδάκτορα του Τ.Π.Μ. γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. σε δημόσια συνεδρίαση, κατά την οποία του απονέμεται ο τίτλος Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.. Στη συνεδρίαση παρίσταται ο πρύτανης. Η καθομολόγηση των διδακτόρων γίνεται μέχρι πέντε (5) φορές κάθε ακαδημαϊκό έτος. Η προσέλευση των υποψηφίων διδακτόρων στην τελετή αναγόρευσης γίνεται ευπρεπώς χωρίς καμία ενδυματολογική υποχρέωση Πριν από την καθομολόγηση των υποψηφίων διδακτόρων μπορεί να δοθεί στο διδάκτορα πιστοποιητικό για την επιτυχή αποπεράτωση της όλης δοκιμασίας. Το διδακτορικό δίπλωμα (μεμβράνη) υπογράφεται από τον πρύτανη, τον πρόεδρο και τον προϊστάμενο της γραμματείας του τμήματος και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του πανεπιστημίου. 9

10 ΑΡΘΡΟ 13 Προσωπικό 13.1 Τα διδακτικό έργο επιτελείται κατά κύριο λόγο από τα μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Τη διδασκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις στο Π.Μ.Σ.-Δ.Δ. μπορούν να αναλαμβάνουν και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων τμημάτων του Α.Π.Θ. ή άλλου Α.Ε.Ι., αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες ή διδάσκοντες βάση του π.δ. 407/1980 (Φ.Ε.Κ. 112 Α ), οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος Τα μέλη Δ.Ε.Π. δεν επιτρέπεται να απασχολούνται αποκλειστικά στο Π.Μ.Σ.-Δ.Δ., όπως ειδικότερα ορίζεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του Α.Π.Θ. (ν. 3685, αρθρ. 5, παρ. 2) 13.4 Η διδασκαλία των μαθημάτων και των ασκήσεων του Π.Μ.Σ-ΔΔ. ανατίθεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. με απόφασή της, ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.-Δ.Δ Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα είναι δυνατόν να διδάσκεται από περισσότερους από έναν διδάσκοντες. ΑΡΘΡΟ 14 Διδακτορική διατριβή με συνεπίβλεψη 14.1 Το Α.Π.Θ. μπορεί να συνεργάζεται (όπως προβλέπει ο ν. 3685/08) με αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα, εγκρίνεται από τις Σ.Ε.Σ αυτών και υποβάλλεται από τα ελληνικά ιδρύματα στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση υπουργικής απόφασης, με την οποία γίνεται η τελική έγκριση του προγράμματος, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 3685/ Στις περιπτώσεις εκπόνησης διδακτορικής διατριβής ορίζεται ένας επιβλέπων από κάθε συνεργαζόμενο ίδρυμα. Οι συνεπιβλέποντες συμμετέχουν στην προβλεπόμενη τριμελή συμβουλευτική επιτροπή. Τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής αναλαμβάνει ένα εκ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, που ορίζεται στο Ε.Π.Σ. Η διαδικασία εκπόνησης της διατριβής γίνεται με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη νομοθεσία της χώρας, το ίδρυμα της οποίας έχει τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη. Στο ίδρυμα αυτό γίνεται και η τελική κρίση της διατριβής του υποψηφίου από την επταμελή εξεταστική επιτροπή του νόμου αυτού για την ελληνική πλευρά, ή την αντίστοιχη επιτροπή του ιδρύματος της αλλοδαπής, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι συνεπιβλέποντες. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μπορεί να συμμετέχουν εκτός από τους συνεπιβλέποντες της αλλοδαπής και ένα ή περισσότερα μέλη Δ.Ε.Π. που ορίζονται από το συνεργαζόμενο ίδρυμα της αλλοδαπής, εφόσον αυτό προβλέπεται στο Ε.Π.Σ. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να χορηγείται ενιαίο διδακτορικό δίπλωμα, στο οποίο γίνεται μνεία των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων ή χωριστό διδακτορικό δίπλωμα για τους υποψήφιους κάθε χώρας, στο οποίο όμως γίνεται μνεία των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο Ε.Π.Σ Διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού θεωρούνται αυτοδικαίως ως ισότιμα με τα χορηγούμενα από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα, στα οποία λειτουργούν τα κοινά Π.Μ.Σ-ΔΔ. 10

11 14.5 Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε σχετικό με το άρθρο αυτό ζήτημα (Ν.3685/08, αρθ.10, παρ.2). ΑΡΘΡΟ 15 Οδηγός σπουδών και περιεχόμενό του Κάθε χρόνο εκδίδεται οδηγός σπουδών του Π.Μ.Σ.-Δ.Δ. και διανέμεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ο οδηγός σπουδών περιλαμβάνει το πρόγραμμα των μαθημάτων, τα ονόματα των διδασκόντων/ουσών, τα δικαιώματα (κοινωνικές παροχές, υποτροφίες, δάνεια, διδακτικά βιβλία, βοηθήματα κ.τ.λ.) των μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και πληροφορίες για τη λειτουργία των σπουδαστηρίων, των εργαστηρίων και των βιβλιοθηκών του Τμήματος. ΑΡΘΡΟ 16 Αρχές επιστημονικής δραστηριότητας και κανόνες δεοντολογίας Η έρευνα που πραγματοποιείται στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής των μεταπτυχιακών φοιτητών οφείλει να διέπεται από τις αρχές ακαδημαϊκής δεοντολογίας που έχουν αποφασιστεί από το Α.Π.Θ. και αναφέρονται εκτενέστερα στο Παράρτημα Β. ΑΡΘΡΟ 17 Μεταβατικές και άλλες διατάξεις 16.1 Ό,τι δεν καλύπτεται από αυτόν τον Ε.Κ.Λ., καλύπτεται από τον Ε.Κ.Λ. του Α.Π.Θ. και το ν. 3685/ Για όλα τα θέματα που δεν καλύπτονται από την Υ.Α. και τον Ε.Κ.Λ., αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ-Δ.Δ. 11

12 Πίνακας Ακρωνύμων Ε.Κ.Λ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Τ.Π.Μ. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ν. Νόμος Φ.Ε.Κ. Φύλλο Εφημερίδος Κυβερνήσεως Π.Μ.Σ.-Δ.Δ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη λήψη Διδακτορικού Διπλώματος Υ.Α. Υπουργική Απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ. Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Σ.Ε. Συντονιστική Επιτροπής Γ.Σ. Γενική Συνέλευση Δ.Ε.Π. Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό Ι.Κ.Υ. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Α.Ε.Ι. Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Τ.Ε.Ι. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μ.Δ.Ε. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Τ.Σ.Ε. Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή Ε.Ε.Ε. Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή π.δ. Προεδρικό Διάταγμα Ε.Π.Σ. Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Αρχές επιστημονικής δραστηριότητας και κανόνες δεοντολογίας 1. H επιστημονική έρευνα του υποψήφιου διδάκτορα σε όλα τα στάδια των μεταπτυχιακών του σπουδών οφείλει να διαπνέεται από ήθος, κοινωνική ευθύνη και ανεξαρτησία γνώμης επί των επιστημονικών θεμάτων. Oφείλει να διεξάγεται μέσα στο πλαίσιο της επιστημονικής ανεξαρτησίας, να αποσκοπεί στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και τεχνικής και να μην εξαρτάται από κερδώα κριτήρια της αγοράς. Oφείλει να διεξάγεται με σεβασμό στην επιστημονική αλήθεια, στην ακαδημαϊκή ελευθερία, στη ζωή, στη φύση και στο περιβάλλον, στη βιολογική και πνευματική ακεραιότητα του ανθρώπου, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στην πνευματική ιδιοκτησία και στα προσωπικά δεδομένα. 2. Tο αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής και η σχετιζόμενη με αυτό έρευνα του υποψήφιου διδάκτορα δεν επιτρέπεται να προσβάλλουν το περιβάλλον ή να βλάπτουν την εθνική ή παγκόσμια πολιτισμική κληρονομιά. Oμοίως, δεν μπορεί να σχετίζεται με χημικές, τοξικές, βιολογικές και ραδιενεργές ουσίες που εξυπηρετούν αποκλειστικά στρατιωτικούς σκοπούς και οπλικά συστήματα και θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη σε τοπικό ή παγκόσμιο επίπεδο. 3. Kατά την ερευνητική του δραστηριότητα ο υποψήφιος διδάκτορας θα πρέπει να αποφεύγει κάθε ενέργεια που θα έχει ως αποτέλεσμα τη δυσμενή διάκριση πολιτών κατά την εθνότητα, τη φυλή, την εθνική καταγωγή τη γλώσσα το φύλλο, τη θρησκεία, την ιδιωτική ζωή, τη σωματική ικανότητα και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση συνανθρώπων του. 4. O υποψήφιος διδάκτορας κατά την ερευνητική του δραστηριότητα οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να μη θίγει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Στο σύνολο του έργο του (είτε πρόκειται για τη διδακτορική τους διατριβή είτε για δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά είτε για ανακοινώσεις σε συνέδρια) οφείλει να μην οικειοποιείται το ερευνητικό έργο άλλων και να κάνει πλήρη αναφορά στο δημοσιευμένο τους έργο, εφόσον στηρίζει την έρευνά τους σ' αυτό. 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Πρόταση θεμάτων Δ.Δ. (μέχρι τέλος Νοεμβρίου) Επιβλέπων/Θέμα διατριβής (ευρύτερη γνωστική περιοχή)/τρόπος Χρηματοδότησης Αριθμός Προτάσεων (Π) Καθορισμός αριθμού θέσεων ετησίως (μέχρι τέλος Ιανουαρίου) Αριθμός μελών ΔΕΠ που μπορούν να επιβλέπουν Δ.Δ. Συνολικός αριθμός διαθέσιμων θέσεων Δυνατότητα σταθερού αριθμού προκηρύξεων στο χρόνο (ΣΕ & ΓΣΕΣ) Αριθμός Θέσεων (Θ) Π Θ Προκήρυξη θέσεων Αιτήσεις με αναφορά στην προκήρυξη Έλεγχος των τυπικών προσόντων από Σ.Ε. Εισήγηση από Επιβλέποντα Επιλογή από Γ.Σ.Ε.Σ. Κενές θέσεις Επαναπροκήρυξη κενών θέσεων 14

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -------------

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών. Άρθρο 1. Αντικείμενο-Σκοπός

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών. Άρθρο 1. Αντικείμενο-Σκοπός Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Άρθρο 1 Αντικείμενο-Σκοπός 1.1 Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΤΜΕΜ) του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ 1. Γενικά Ο Εσωτερικός Κανονισμός για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.) στην Ο- δοντιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. συντάχθηκε σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Κανονισμός εκπόνησης διδακτορικών διατριβών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Κανονισμός εκπόνησης διδακτορικών διατριβών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός εκπόνησης διδακτορικών διατριβών Κοζάνη, Ιούνιος 2010 Άρθρο 1 Εισαγωγή α. Ο εσωτερικός κανονισμός διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι διδακτορικές σπουδές του Τμήματος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3685/2008

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3685/2008 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3685/2008 ΑΘΗΝΑ 2015 (ΓΣΕΣ 14.07.2015) 1 Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (ΔΔ) στο Τμήμα Οδοντιατρικής μπορούν να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα και στις (μονοτμηματικές) Σχολές του Α.Π.Θ. αναπτύσσονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 2018 (Οι γενικές διατάξεις περί διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών περιοχών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα έχουν την κύρια ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 1. Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1. Γενικές Αρχές Οι διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ . 2009 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα Σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΠΤΔΕ (β κύκλου) η Διαδικασία Εκπόνησης και Αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ

Εσωτερικός Κανονισμός για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ Εσωτερικός Κανονισμός για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Ο εσωτερικός κανονισμός για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΗΜΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΗΜΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΗΜΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Χημεία της Σχολής Θετικών Επιστημών (Σ.Θ.Ε) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2017

Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2017 Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2017 1. Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται η δομή, η λειτουργία και οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αρχική ψήφιση: Ιούλιος 2007 Αναθεώρηση: Ιανουάριος 2015 1. Δομή - Τίτλος Σπουδών 1.1 Στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» μπορεί με απόφασή της να επιλαμβάνεται κανονιστικών ή διοικητικών θεμάτων.

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» μπορεί με απόφασή της να επιλαμβάνεται κανονιστικών ή διοικητικών θεμάτων. Διοίκηση Προγράμματος Το ΔΠΜΣ διοικείται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των Σχολών, που το διοργανώνουν. Η ΕΔΕ είναι αρμόδια για τη διοίκηση και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές Κείμενο με παρατηρήσεις (με κίτρινα) στο ΥπΕΠΘ επι του προσχεδίου πρότασης για τις μεταπτυχιακές σπουδές (57η σύνοδο πρυτάνεων 29/2/08-1/3/2008 (http://www.auth.gr/admin/rectorconferences/contents/57th_el.html

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ( ΦΕΚ 787Β / 7-3-2018 ) Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοπός Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΉΤΗΣ ΣΤΙΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΉΤΗΣ ΣΤΙΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΉΤΗΣ ΣΤΙΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Το Τμήμα απονέμει Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις και Αντικείμενο του Κανονισμού Η δομή, η οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. Π.Μ.Σ Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. Π.Μ.Σ Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. Π.Μ.Σ Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω Τηλέφωνο : 2105381110 Fax : 2105381436 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκδόθηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2011 από το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2010 1 Άρθρο 1 Σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι Διδακτορικές Σπουδές (Δ.Σ.) του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΔΣ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΔΣ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΔΣ) του Τµήµατος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (ΤΓΥΙΠ) της Σχολής Γεωπονικών Επιστηµών (ΣΓΕ) του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 25 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 25 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γραμματεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Θεσσαλονίκη, 6/4/2017 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την εισαγωγή 22 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την εισαγωγή 22 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την εισαγωγή 22 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών» 1. Τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) και Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 Eκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Άρθρο 3 Eκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών (Σ.Θ.Ε.) του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. Θεσμικό πλαίσιο Χρ. Γκόβαρης 1, Γ. Λυμπερόπουλος 2, Κ. Μαλίζος 3 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 Άρθρο 1. Διάρκεια Σπουδών & Επιλογή Υποψηφίων Διδακτόρων Α. Χρονική διάρκεια & αναστολή Σπουδών Η ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. Α.Π.Θ. Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. Α.Π.Θ. Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. Α.Π.Θ. Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΠΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΠΑ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΠΑ Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) παρέχει Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών από το 1985. 1. Σκοπός και Δομή του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΗΜΕΙΑ» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΗΜΕΙΑ» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΗΜΕΙΑ» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών (Σ.Θ.Ε) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α)

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Κατάλυση και Εφαρμογές της»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Κατάλυση και Εφαρμογές της» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Κατάλυση και Εφαρμογές της» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών (Σ.Θ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στις κατευθύνσεις της Μουσικολογίας/Μουσικής Παιδαγωγικής και της Σύνθεσης σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ Α.Π.Θ. Εγκρίθηκε στη Γ.Σ.Ε.Σ. 79/4-4-2017 Συντμήσεις Δ.Δ.: Διδακτορική Διατριβή Γ.Σ.Ε.Σ.:.Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όργανα του Π.Μ.Σ Συντονιστική Επιτροπή Η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όργανα του Π.Μ.Σ Συντονιστική Επιτροπή Η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.1 Γενικά Οι διδακτορικές σπουδές διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3685/2008.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - 1 - ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Το παρόν κείµενο περιγράφει τον κανονισµό διδακτορικών σπουδών του Τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Το είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ [ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ [ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Θεσσαλονίκη 2017-2018 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ [ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ] 1 1 Εισαγωγή Το Τμήμα Κτηνιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1.1. Τα Τμήματα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341 Fax : 23210 49128 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2016 2017 Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

1.Εισαγωγή- Σκοπός της διδακτορικής διατριβής

1.Εισαγωγή- Σκοπός της διδακτορικής διατριβής ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 1.Εισαγωγή- Σκοπός της διδακτορικής διατριβής Ο σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.), ( Ph.D), είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ http://www.polhist.panteion.gr/ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της 17.2.2016 Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος. Άρθρο 2 Διάρθρωση-Χρονική Διάρκεια

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος. Άρθρο 2 Διάρθρωση-Χρονική Διάρκεια ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ, ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ» ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341 Fax : 23210 49128 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2018 2019 Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1. Γενικές Αρχές Οι Διδακτορικές Σπουδές του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο Δ1 Διάρθρωση των Σπουδών 1. Οι σπουδές του Ιδρύματος αποτελούνται από τον πρώτο κύκλο σπουδών (προπτυχιακές σπουδές), τον δεύτερο κύκλο σπουδών (μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές 11.1 Εισαγωγή Οι μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΣ) αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις... 1 Άρθρο 2. Αντικείμενο-σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3. Μεταπτυχιακός τίτλος... 2 Άρθρο 4. Όργανα Δ.Π.Μ.Σ.... 3 Άρθρο 5. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Τα Τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Φυσικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Εσωτερικός Κανονισμός ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Εσωτερικός Κανονισμός ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εσωτερικός Κανονισμός ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκδοση 2.0 ΚΕΡΚΥΡΑ 2010 Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Π. Δ. 30/9, το Διδακτορικό Δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Εισαγωγή Το Τμήμα Χημείας αυτοδύναμα οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργία Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματο Σπουδ με τίτλο Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα