ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 7337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων » Πολιτισμού και Τουρισμού Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (1) Με τη ΔΙΔΚ/Φ.3/19764/ απόφαση του Προϊσταμέ νου της Διεύθυνσης Διοικητικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 100, 153, 156 και 167 του ν. 3528/2007, καθώς επίσης και σύμφωνα με το υπ αριθμ. 09/ Πρακτικό του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου, απολύεται από την Υπηρεσία ο Γεώργιος Παϊκόπουλος του Δημητρίου, μόνιμος υπάλληλος με Βαθμό Α του κλάδου ΔΕ Χειριστών Διοικητικών Πληροφοριών, λόγω σωματικής ανικανότητας σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 1 του Ν. 3528/2009. Η λύση της υπαλληλικής σχέσης του ως άνω υπαλλή λου θα επέλθει με την κοινοποίηση της παρούσας από φασης στον ενδιαφερόμενο κατόπιν της δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 2 του Ν. 3528/2007. Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (2) Στην περίληψη της υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ/4644/ διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Οικονο μικών που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 663/Γ/ που αφορά στην αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΠΑΥΛΟΥ, διορθώνεται το εσφαλμένο: «... υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ Εφοριακών...» στο ορθό: «... υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Εφοριακών Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου...» (Από το Υπουργείο Οικονομικών) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με τη με αριθμ. 6287/ Διαπιστωτική Πρά ξη του Δ/ντή Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Θεσσαλονίκης, λύεται στις η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία του Καζαντζίδη Ευστάθιου του Μιχαήλ, δι οικητικού ΔΕ01 Ι.Δ.Α.Χ. με Μ.Κ. 1 της Δ/νσης Δ. Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης, επειδή έχει υποβάλει τη με αρ. πρωτ. 6318/ αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία. ΠΑΥΛΟΣ Α. ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ Με την αριθμ. 3564/ απόφαση του Αν/τη Προ ϊσταμένου του 1ου Γραφείου Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147 & 148 παρ. 1 & 5 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α / ), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την Υπηρε σία της ΔΑΡΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, εκπ/κού κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων), με Α.Μ , ΜΚ 03, βαθμό Α, του 5ου Γ/σίου Νεάπολης Ν. Θεσ/νίκης, από , ημερομηνία συμπλήρωσης διμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Με την αριθμ. 2610/ Απόφαση του Δ/ντή Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ζακύνθου που εκδόθηκε με Ε.Υ. σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/9 2 07,τ.Α ), έγινε δεκτή η παραίτηση από την (3)

2 7338 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) υπηρεσία της Ζουρμπάνου Αναστασίας του Διονυσίου εκπ/κού Π.Ε. 60 (Νηπιαγωγών) με Βαθμό Α, Μ.Κ. 1 και Α.Μ. ΥΠΔΒΜΘ , στις Η ανωτέρω υπέβαλε τη μοναδική αίτηση παραίτη σής της στις και απολύθηκε αυτοδίκαια στις με την παρέλευση διμήνου, συμπλήρωσε δε πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία 33 έτη, 0 μήνες και 4 ημέρες. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Με την αριθ. Φ10.1/2256/ απόφαση του Προ ϊστάμενου Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 3528/07 ΦΕΚ26/τΑ / , λύεται η υπαλληλι κή σχέση της εκπ/κού Βάρου Πούλου Κλεονίκης του Γεωργίου με AM , κλάδου ΠΕ04.02, ειδικότητας: Χημικός, με βαθμό Α και ΜΚ 2, του 4ου ΕΠΑ.Λ. Πάτρας, από 1/9/2010, ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώθη καν 2 μήνες από την υποβολή της αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Με την αριθ. Φ10.1/2264/ απόφαση του Προ ϊστάμενου Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 3528/07 ΦΕΚ26/τΑ / , λύεται η υπαλλη λική σχέση της εκπ/κού Μεταξά Άννας του Διονυσίου με AM , κλάδου ΠΕ04.01, ειδικότητας: Φυσικός, με βαθμό Α και Μ Κ 2, του 5ου ΕΠΑ.Λ. Πάτρας, από 1/9/2010, ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώθηκαν 2 μήνες από την υποβολή της αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Με την αριθ. Φ10.1/2260/ απόφαση του Προ ϊστάμενου Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 3528/07 ΦΕΚ26/τΑ / , λύεται η υπαλληλι κή σχέση της εκπ/κού Πρωτοπαπά Δούσκα Όλγας του Γεωργίου με AM , κλάδου ΠΕ17.07, ειδικότητας: Ηλεκτρολόγος, με βαθμό Α και ΜΚ 1, του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αιγίου, από 1/9/2010, ημερομηνία κατά την οποία συ μπληρώθηκαν 2 μήνες από την υποβολή της αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Ο Προϊστάμενος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Με την 6241/ απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μα γνησίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρα 147, 148 και 156 λύεται η υπαλλη λική σχέση με το δημόσιο του Πεταλίδη Απόστολου του Λαζάρου καθηγητή κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων), του 6ου Γενικού Λυκείου Βόλου, με A.M , βαθμό Α και Μ.Κ. 2 από λόγω παρέλευσης απράκτου διμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης του από την υπηρεσία. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΔΟΝΤΣΑΚΗΣ Με την αριθμ. Π.Ε. 1811/ απόφαση του Διευθυντή της Δ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152, 155 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια από η υπαλληλική σχέση της εκπαιδευτικού λειτουργού Π.Ε. ΤΣΟΥΡΕΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Παναγιώτη A.M νηπιαγωγού με βαθμό Α και Μ.Κ. 1 του 2ου Νηπιαγωγείου Αλίμου αρμοδιότητας της Δ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών, γιατί την ημερομηνία αυτή απολύθηκε λόγω 35/ετίας από την υπηρεσία. Με την αριθμ. Π.Ε. 2239/ απόφαση του Διευθυντή της Δ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152, 155 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια από η υπαλληλική σχέση του εκπαιδευτικού λειτουργού Π.Ε. ΤΣΙΡΤΣΙΔΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ του Γεωργίου A.M δασκάλου με βαθμό Β και Μ.Κ. 1 του Διάθεση Δημοτικού Σχολείου αρμοδιότητας της Δ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών, γιατί την ημερομηνία αυτή απολύθηκε λόγω 35/ετίας από την υπηρεσία. Με την αριθμ. Π.Ε. 1818/ απόφαση του Διευθυντή της Δ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152, 155 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια από η υπαλληλική σχέση της εκπαιδευτικού λειτουργού Π.Ε. ΚΟΣΣΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑΣ του Παναγιώτη A.M νηπιαγωγού με βαθμό Α και Μ.Κ. 1 του Σχολείου Νηπιαγωγείο Αλίμου αρμοδιότητας της Δ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών, γιατί την ημερομηνία αυτή υπέβαλε και δεύτερη. εντός μηνός αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία. Εκπαίδευσης ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ Με αριθμ. 47/ Πράξη της Προϊσταμένης του 3ου Γραφείου Π.Ε. Δ Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια από η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία του Εκπ/κού Λειτουργού Π.Ε. 70/Δασκάλων Κουρμπέ λη Γεωργίου του Θεόδωρου με Α.Μ δασκάλου με βαθμό Α και Μ.Κ. 1 του 14ου Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας του 3ου Γραφείου Π.Ε. Δ Αθηνών, γιατί την ημερομηνία αυτή παρήλθε άπρακτο δίμηνο από την 1η ημερομηνία παραίτησης. Η Προϊσταμένη ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Με την υπ αριθμ. 2857/ διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου του 6ου Γραφείου Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5 του Ν. 3528/99, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση υπαλληλικής σχέσης με το Δημόσιο του Γιαγμουρίδη Χαράλαμπου, κλ.πε70 δασκάλων (A.M ), με βαθμό Α και Μ.Κ. 02 του 2ου Ειδ. Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης του 6ου Γραφείου Π.Ε. Αν. Θεσ/ νίκης, από τις ημερομηνία υποβολής της β αίτησης παραίτησης. Ο Αναπληρωτής του Προϊσταμένου ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΟΝΤΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Με την αριθμ. 1808/ απόφαση του Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Ν. Αιτωλ/νίας διαπιστώνεται ότι λύεται η υπαλληλική σχέση του Καραβασίλη Ηλία του Παντελή, με ΑΜ εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 70, με βαθμό

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 7339 Α και Μ.Κ. 1, του 2ου Δ. Σχ. Νεοχωρίου, από , λόγω υποβολής 2ης αίτησης παραίτησης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007. Με την αριθμ 1799/ απόφαση του Δ/ντή της Δ/ νσης Π.Ε Ν. Αιτ/νίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ ), του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/ ) και την αρίθμ. Φ353.1/324/105667/Δ1/ , (ΦΕΚ 1340/ , Τόμος Β ), διαπιστώνεται ότι γίνεται δεκτή η παραίτη ση από τη υπηρεσία της Διαμάντη Μεταξιώτη Μαρί ας του Ηλία με AM εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 70 με βαθμό Α και ΜΚ 1 του Δημοτικού Σχολείου 1 Μεσο λογγίου από ΣΥΜΕΩΝ Δ. ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Με την αριθμ. 3227/ διαπιστωτική απόφαση της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/ (ΦΕΚ 26 τ.α ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», λύεται αυτοδί καια η υπαλληλική σχέση του Βαϊράμη Γεωργίου του Κων/νου (A.M ), με βαθμό Α και Μ.Κ 1ο, δασκάλου του 8ου 7/θ Δ.Σ. Αλεξ/πολης, κατηγορίας Π.Ε., κλάδου Δασκάλων, από , διότι σύμφωνα με το άρθρο 148 παραγρ. 5 του Ν. 3528/2007, λύεται η υπαλληλική σχέση αυτοδικαίως, επειδή έχει υποβάλει δεύτερη αί τηση εντός μηνός από την αρχική αίτηση παραίτησης του από την υπηρεσία. Με την αριθμ. 3246/ διαπιστωτική απόφαση της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/ (ΦΕΚ 26 τ.α ) «Κύρωση του Κώδι κα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλ λήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Πορτοκαλλίδου Αθανασίας του Δημητρίου (A.M ), με βαθμό Α και Μ.Κ 1ο, νηπια γωγού του 4ου 2/θ Νηπ/γείου Αλεξ/πολης, κατηγορίας Π.Ε., κλάδου Νηπιαγωγών, από , διότι σύμφω να με το άρθρο 148 παραγρ. 5 του Ν. 3528/2007, λύεται η υπαλληλική σχέση αυτοδικαίως, επειδή έχει υποβάλ λει δεύτερη αίτηση εντός μηνός από την αρχική αίτη ση παραίτησης της από την υπηρεσία. Η Διευθύντρια ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΣΑΝΤΑ Με την αριθμ. 2605/ Απόφαση του Δ/ντή Δ/ νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ζακύνθου που εκδόθηκε με Ε.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/9 2 07, τ.α ), έγινε δεκτή η παραί τηση από την υπηρεσία του Στραβοπόδη Αναστάσιου του Παναγιώτου εκπ/κού Π.Ε. 70 (Δασκάλων) με Βαθμό Α, Μ.Κ. 1 και Α.Μ. ΥΠΕΠΘ , στις Ο ανωτέρω υπέβαλε τη μοναδική αίτηση παραίτη σης του στις και απολύθηκε αυτοδίκαια στις με την παρέλευση διμήνου, συμπλήρωσε δε πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία 33 έτη, 0 μήνες και 2 ημέρες. Με την αριθμ. 2581/ Απόφαση του Δ/ντή Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ζακύνθου που εκδόθηκε με Ε.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/9 2 07, τ.α ), έγινε δεκτή η παραί τηση από την υπηρεσία του Σούλη Νικόλαου του Ιωάν νου εκπ/κού Π.Ε. 70 (Δασκάλων) με Βαθμό Α, Μ.Κ. 2 και Α.Μ. ΥΠΔΒΜΘ , στις Ο ανωτέρω υπέβαλε τη μοναδική αίτηση παραίτη σης του στις και απολύθηκε αυτοδίκαια στις με την παρέλευση διμήνου, συμπλήρωσε δε πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία 32 έτη, 0 μήνες και 2 ημέρες. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (4) Με την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Β/79731/ απόφα ση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, που εκδό θηκε κατόπιν της αριθμ. 2/ γνωμοδότησης του Α Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΥΠ.ΠΟΤ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν. 3230/2004, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρ θρου 70 του Ν. 3528/2007 μετατάσσεται η Κουκορέμπα Πελαγία του Δημητρίου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με Γ βαθμό, της ειδικότητας Φυλάκων Αρχαιοτήτων ΔΕ του ΥΠ.ΠΟΤ, σε συνιστώμενη με την ως άνω απόφαση προσωποπαγή θέση, της ειδικότητας ΠΕ Διοικητικών του ΥΠ.ΠΟΤ., στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟΤ (Διεύθυνση Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων) με ταυτόχρονη δέσμευση κενής οργανικής θέσης μονίμου προσωπικού του κλάδου ΔΕ Εργατοτεχνιτών, με 14 μισθολογικό κλιμάκιο της ΓΙΕ κατηγορίας, με τον αυτό βαθμό επειδή έχει τα απαιτού μενα από το νόμο τυπικά προσόντα. Αριθμός βεβαίωσης ΥΔΕ/ΥΠ.ΠΟ.Τ./7105/ Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Στο ΦΕΚ αριθμ. 780/Γ / , στο οποίο δημοσι εύθηκε περίληψη της αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Β/75276/ απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρι σμού, που αφορά στη μετάταξη του Κατσιφά Χρήστου του Σωκράτη, υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟΤ., σε συνιστώμενη με την ως άνω απόφαση προσωποπαγή θέση, της ειδικότητας ΠΕ Χημικών του ΥΠ.ΠΟΤ., στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσ σαλονίκης, επιφέρεται η κατωτέρω διόρθωση: από το εσφαλμένο: «η Κατσιφά Χρήστο» στο ορθό: «ο Κατσιφάς Χρήστος» (Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (5) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Στην υπ αριθμ /9281/ κοινή απόφαση των Γενικών Γραμματέων Περιφερειών Αττικής και Στε

4 7340 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ρεάς Ελλάδας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 812/ τ.γ και αφορά μετάταξη υπαλλήλου, επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση: Στη σελίδα 6627, στήλη 1η και στίχους 23, 24, 25 εκ των κάτω: από το λανθασμένο: «Οι Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών Αττικής Στερεάς Ελλάδας ΑΙΚ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» Στο ορθό: «Οι Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών Αττικής Στερεάς Ελλάδας ΗΛ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΚ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ» (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την αριθμ 45492/5068/ διαπιστωτική πράξη της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Ανατο λικής Μακεδονίας Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07, καθώς και την αριθμ. 2439/ (ΦΕΚ 839/Β / ) απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Δ/ντή, στους Προϊσταμένους Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφεί ων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ, διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου Σαρόγλου Κωνσταντίνου του Σάββα, του κλάδου ΤΕ Εργοδηγών με Α βαθμό, από , ημερομηνία υποβολής β αίτησης παραίτησης. (ημερομηνία υποβολής Α αίτησης: ) Με την αριθμ 49811/5471/ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗ ΨΗ ) διαπιστωτική πράξη της Γενικής Γραμμα τέως της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θρά κης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07, καθώς και την αριθμ. 2439/ (ΦΕΚ 839/Β / ) απόφαση μεταβί βασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Δ/ντή, στους Προϊ σταμένους Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Πε ριφέρειας Α.Μ.Θ, διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου Μαρτίνη Δημο σθένη του Κων/νου, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α βαθμό, από , ημερομηνία υποβολής β αίτη σης παραίτησης. (ημερομηνία υποβολής Α αίτησης: ). Η Προϊσταμένη Δ/νσης Α. ΑΛΜΠΑΝΤΗ Με την αριθμ. 146/ απόφαση του Προέδρου του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Δήμου Προσοτσάνης», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 101, 152 & 160 του Ν.3584/2007, γίνεται αποδεκτή η από δεύτερη αίτηση παραίτησης της Κουτουξιάδου Παπαχρηστο δούλου Δέσποινας του Αναστασίου τακτικής υπαλλή λου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου, του κλάδου TE Νηπιαγωγών (προσωρινός) με βαθμό Α και λύεται η σχέση εργασίας της. (Αρ. Απόφασης Περιφέρειας Αν.Μ.Θ. 4014/ ). Η Δ/ντρια κ.α.α. Ο Αναπληρωτής Δ/ντής ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Με την αρίθμ. 5472/114/ απόφαση του Δη μάρχου Καλαβρύτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/07, προσλαμβά νεται η Παπαδάτου Χρυσάνθη του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Σ , ως Ειδική Σύμβουλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τα καθήκοντα της οποίας θα είναι η παροχή συμβουλών σε αγροτικά θέματα, σε θέματα λειτουργίας του Δημοτικού Σφα γείου Καλαβρύτων, σε θέματα εμπορίας και ποιοτικού ελέγχου αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων, όπως αυτά αναφέρονται στη σχετική απόφαση του Δημάρχου Κα λαβρύτων. (Αρίθμ. βεβ. του Δήμου Καλαβρυτών 5991/ ). (Αριθμ. αποφ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος: 94346/ 11470/2010). ΗΛΙΑΣ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την αριθμ. 9891/ απόφαση του Δημάρ χου Σκύδρας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του Ν. 3584/07, γίνεται αυ τοδίκαιους αποδεκτή η από δεύτερη αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του Δήμου Σκύδρας και λύεται η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου Καρατζό βαλη Κωνσταντίνου του Μποζίνη, του κλάδου ΔΕ 30 Τεχνιτών, με βαθμό Α. (Αριθ. αποφ. Ν. Πέλλας 4699/ ). Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης κ.α.α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Με την αριθμ. 7153/ πράξη Γενικού Γραμμα τέα Περιφέρειας Κρήτης, διαπιστώνεται ότι η παραίτηση της Αντωνίας Πατσαχάκη του Πολυχρόνη μονίμου υπαλ λήλου του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμάκιο 1 θεωρείται ως γενομένη δεκτή και λύεται αυτοδίκαια από η υπαλληλική σχέση, καθόσον κατά την ανωτέρω ημερομηνία υποβλή θηκε η δεύτερη αίτηση της, με την οποία εμμένει στην από αρχική αίτηση παραίτησής της από την υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 3528/2007. Στην αποχωρούσα υπάλληλο απονέμεται η ευαρέ σκεια της υπηρεσίας για τη συνολική προσφορά της κατά τη διάρκεια της τριακονταπενταετούς άσκησης των καθηκόντων της. ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Με την 136/2010 Διαπιστωτική Πράξη του Δημάρχου Τυρνάβου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η αυτο δίκαιη αποδοχή της από δεύτερης αίτησης

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 7341 παραίτησης από την υπηρεσία του και η λύση της υπαλ ληλικής σχέσης του υπαλλήλου του Δήμου Τυρνάβου Κυρέζογλου Ευστράτιου του Θεοδώρου του κλάδου ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτου με Α Βαθμό. (Αριθμός Απόφασης Περιφέρειας Θεσσαλίας 10976/ /2010). Με την 135/2010 Διαπιστωτική Πράξη του Δημάρχου Τυρ νάβου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη αποδο χή της από δεύτερης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία της και η λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου του Δήμου Τυρνάβου Τσατσαλή Ευαγγελής του Δημητρίου του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με Α Βαθμό. (Αριθμός Απόφασης Περιφέρειας Θεσσαλίας 10604/135946/2010). Ο Προϊστάμενος Δ/νσης ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την αριθμ. 888/ απόφαση του Δημάρχου Ροδίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 άρθρα 151 και 152, γίνεται δεκτή η αίτηση παραίτησης του υπαλλήλου του Δήμου Ροδίων, Συμιακού Κωνσταντίνου του Πέτρου, κλάδου ΠΕ1 Οικονομολόγων, με βαθμό Γ, από 27/8/2010, κατόπιν της από αίτησης παραίτησης, για προσωπικούς λόγους. (Αριθμός απόφασης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 6712/2010). Με την αριθμ. 892/2010 απόφαση του Δημάρχου Ρο δίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 άρθρα 151 και 152, γίνεται δεκτή η αίτηση παραίτησης της υπαλλήλου του Δήμου Ροδίων, Γιαχού Κουδούνη Μαρίας του Σπύρου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Α, από 18/8/2010 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης με την οποία εμμένει στην από 28/7/2010 πρώτη αίτηση παραίτησης, προκει μένου να συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο. Στην Γιαχού Κουδούνη Μαρία απονέμεται τιμητικά ο τίτλος της Επίτιμης Προϊσταμένης Τμήματος του Δήμου Ροδίων. (Αριθμός απόφασης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 6729/2010). Η Διευθύντρια ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (6) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Με την αρ / απόφαση του Νο μάρχη Αθηνών η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 148 & 156 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α, 9/2/2007) «Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα» και τις διατάξεις του Π.Δ.30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» δι απιστώθηκε η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης λόγω παραίτησης, της υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών Πειραιώς Νομαρχίας Αθηνών ΦΛΕΤΟΥΡΗ ΠΑΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με βαθμό Α, από 9/9/2010, ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης με την οποία εμμένει στην παραίτησή της. Ο Νομάρχης ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Με την αριθμ. 8394/ απόφαση Νομάρχη Μεσ σηνίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 30/96 (ΦΕΚ Α 21) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδι οίκησης» και τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/07, διαπιστώθηκε η λύση της υπαλληλικής σχέσης του μονίμου υπαλλήλου της Ν.Α. Μεσσηνίας, Ψιλογαλάνη Τιμολέοντα του Ηλία, από οργανική θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με Α βαθμό, από , λόγω θανάτου. Με Εντολή Νομάρχη Η Προϊσταμένη της Δ/νσης ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΛΛΙΜΩΡΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΒΡΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Με την υπ αρ / απόφαση του Νομάρχη Ροδόπης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007 (Κώδικας Κα τάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ΦΕΚ 26/Α ) και των ισχυουσών διατάξεων των αναφερο μένων στην κατάσταση των υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. αποφασίζεται η αυτοδίκαιη απόλυση από την υπηρεσία της τακτικού υπαλλήλου του Νομαρ χιακού Διαμερίσματος Καλδιριμτζή Σιφαλέρα Ειρήνης του Φωτίου του κλάδου Π.Ε. 01 Γεωπονικού με βαθμό Α και λύθηκε η υπαλληλική της, σχέση. Με εντολή Νομάρχη ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (7) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανι κών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πα νεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Μηχα νική». Η Σ.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρία ση της 10/06/2010 αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 6 περ. Α του Ν. 2083/92 όπως αυτό ισχύει με το άρθ. 23 Ν. 3549/07 και αρθ. 21 του ίδιου νόμου, του αρθ. 14 παρ. 4 του Ν. 1268/1982, του αρθ. 28 παρ. 26 Ν. 2083/92, του αρθ. 1 παρ. 3 και αρθ. 4 παρ. 3 Ν. 2517/97 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής:

6 7342 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τε χνική Μηχανική». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητα τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας 2. Βιογραφικό Σημείωμα 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος 4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο ρεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μυτιλήνη, 6 Σεπτεμβρίου 2010 Ο Πρύτανης ΠΑΡΙΣ Α. ΤΣΑΡΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Με την αριθμ. 14/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, γίνεται δεκτή η παραί τηση που υπέβαλε η Κωστούλα Μουλιώτη Ευτυχία του Δημοσθένη, από τη μόνιμη θέση υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Α του Πανεπιστη μίου Ιωαννίνων, που υπηρετούσε, από , ημερο μηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. Ο Πρύτανης ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Με την υπ αριθμ / Πρυτανική Πράξη που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση του Γεωργίου Σαραντόγλου του Χαραλάμπους, από την μόνιμη θέση που κατέχει της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο Πρύτανης ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Στην αριθμ. Φ.1.3/206/ περίληψη πράξης διορι σμού του Παναγόπουλου Γεώργιου του Παναγιώτη στο Τμήμα Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευ τικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Μεσολογγίου (ΦΕΚ 557/ τ. Γ / ), διορθώνεται το γνωστικό αντικείμενο της θέσης από το λανθασμένο: «Διαχείριση και Προστασία Υδά τινων Πόρων», στο ορθό: «Διαχείριση και Προστασίας Υδατικών Πόρων». (Από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Μεσολογγίου) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Με την αριθμ. 7401/ πράξη του Προεδρεύοντος Αντιπρόεδρε τουδ.σ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη αποχώρηση από την Υπηρεσία και η λύση της υπαλληλικής σχέσης από 31/8/2010, ημερο μηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης της μόνιμης υπαλλήλου με Α βαθμό του κλάδου ΤΕ4 Διοικη τικού Μπακογιάννη Αθανασίας του Απόστολου, βάσει των διατάξεων των άρθρων 148 και 156 του Ν.3528/07. (Αριθμ. έγκρισης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης 16955/1428/ ). Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. Με την αρ. ΔΙ.ΔΙΟΙΚ./Φ14/109/83110/ απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Ε. που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3528/2007 διορίζετε ως δόκιμη τακτική υπάλληλος σε κενή οργανική θέση κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με εισαγωγικό βαθμό Δ, η Γεωργία Πλιάκα του Αχιλλέα διατιθέμενη για διορισμό στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 7343 (Ο.Α.Ε.Ε.), Νομαρχία Αθηνών, με την υπ αριθ. 1460/ απόφαση του 2ου Τμήματος Διακοπών του Α.Σ.Ε.Π. σε αναπλήρωση διοριστέας που δεν αποδέχθηκε το διο ρισμό της, σύμφωνα με την προκήρυξη υπ αριθ. 3/Κ/2008 (Φ.Ε.Κ. 226/ , Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), τον πίνακα διοριστέων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκ παίδευσης (ΓΙΕ) οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις (ΦΕΚ 894/τ.Τρίτο) και στάλθηκε στο Φορέας μας με το αρ / έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π. (Αριθμ. βεβ. του Ο.Α.Ε.Ε. ΔΙ.ΟΙΚ.Φ.511/6/28738/ ). ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Με την αριθμ. ΔΙ.ΔΙΟΙΚ/Φ21/512/87897/ δια πιστωτική πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του μόνιμου υπαλλήλου με Α βαθμό κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Βασιλείου Ζαχαριά του Κων/νου από ημερομηνία υπο βολής της αρ. πρωτ. 4997/ (Περ/κό Τμ. ΟΑΕΕ Αργούς) δεύτερης αίτησης παραίτησής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/07 άρθρο 148 παρ. 5. Ο Πρϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού ΑΝΑΣΤ. ΑΝΘΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Με τη Φ00/23331/ απόφαση της Προϊστα μένης Δ/νσης Διοικ/κού Προσ/κού της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπη ρεσία του Ιδρύματος της ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ από τις 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ. 7723/ δεύτερη αίτηση της «περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. Με τη Φ00/13724/ απόφαση της Προϊστα μένης Δ/νσης Διοικ/κού Προσ/κοBύ της Διοίκησης του ΙΚΑ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) διαπιστώθηκε ότι ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ υπάλληλος με βαθμό Α του κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ απολύθηκε αυτοδίκαια από την υπηρεσία του Ιδρύματος στις 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 επομένη συμπλήρωσης τριάντα πέντε (35) ετών, πραγ ματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και του 62ου έτους της ηλικίας του. Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΟΥΡΙΔΟΥ Με τη Φ00/14280/ απόφαση της Αναπληρώ τριας Προϊσταμένης του Τμήματος Κατ/σης Διοικ/κού Προσ/κού της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΡΑ ΠΤΟΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Β του κλάδου ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ από τις 06 ΣΕ ΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ / δεύ τερη αίτηση της «περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. Με τη Φ00/19434/ απόφαση της Αναπλη ρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Κατ/σης Διοικ/ κού Προσ/κού της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διαπιστώ νεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΚΟΥΖΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Β του κλάδου ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ από τις 03 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 επειδή κατά την ημε ρομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ. 7184/ δεύτερη αίτηση της «περί παραιτήσε ως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. Με τη Φ00/21380/ απόφαση της Αναπληρώ τριας Προϊσταμένης του Τμήματος Κατ/σης Διοικ/κού Προσ/κού της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΠΑ ΠΑΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Γ του κλάδου ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ από τις 09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ / δεύτερη αίτηση της «περί πα ραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 λύεται αυτο δίκαια η υπαλληλική της σχέση. Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΣΙΤΑ Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ. Με την υπ αριθμ / Απόφαση Διοικητή του Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ. που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/07 άρθρο 148 και 156, γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η παραίτηση και λύεται η υπαλληλική σχέση της ΜΑΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ανδρέα, μονίμου υπαλλήλου κλάδου Δ.Ε. Αδελφών Νοσο κόμων με βαθμό Α και διαγράφεται από τη δύναμη του προσωπικού από 02/09/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» Με την υπ αριθμ. 1255/ απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση εργασίας της μονίμου υπαλλήλου ΧΟΛΕΒΑ ΣΑΒΒΟΥ ΛΑΣ του ΦΩΤΙΟΥ κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής με βαθμό Α και αποδοχές 5ου Μ.Κ. από (ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης), προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ. ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ

8 7344 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» Με την αριθμ. 294/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» της 2ΗΣ Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 17 & 18 του Ν. 3528/2007 και με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 όπως έχει τροποποι ηθεί και ισχύει, ύστερα από την αριθμ. 5Κ/2008 (ΦΕΚ 302/ τ. προκηρύξεων του ΑΣΕΠ) Προκήρυξη και σύμφωνα με την αριθμ. 2102/ απόφαση του Γ Τμήματος Διακοπών του Α.Σ.Ε.Π., διορίζεται η πιο κάτω σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση του Γενι κού Νοσοκομείου Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» στον εισαγωγικό βαθμό και κλάδο ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΝΤΕΡΤΙΜΑΝΗ, ΟΝΟΜΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΒΑΘΜΟΣ Δ (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης 7321/ ). ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΑΠΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Στην υπ αριθμ. 61/ Περίληψη Πράξης του Δι οικητού του Νοσοκομείου Γ.Ν.Ν. «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.645/ , με την οποία λύεται αυτοδίκαια από λόγω παραίτη σης του, η υπαλληλική σχέση του μόνιμου υπαλλήλου του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας ειδικότητας Πλυντών Κωνσταντίνου Παπώτη του Ευαγγέλου, με Β βαθμό, γιά να συνταξιοδοτηθεί έχοντας συμπληρώσει περισσότερο από (25) είκοσι πέντε έτη υπηρεσίας, (9) εννέα μήνες και (18) δέκα οκτώ ημέρες, γίνεται η δι όρθωση στον αριθμό περίληψη πράξης του Διοικητή του Νοσοκομείου μας από το εσφαλμένο 61/ στο ορθό 107/ (Από το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ») ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Με την υπ αριθμ. 14/ Πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις (ν. 3528/2007 αρθρο 16 παρ. 2). Την υπ αριθ. 5Κ/2008 προκήρυξη του ΑΣΕΠ Το υπ αριθ / έγγραφο του ΑΣΕΠ με το οποίο μας κοινοποιείται το υπ αριθ. 439/Γ/ ΦΕΚ στο οποίο περιλαμβάνεται ο πίνακας διοριστέων, της Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) και στο οποίο διατίθεται για διορισμό η ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ ΔΙΑ ΜΑΝΤΩ του Ιωάννη σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών τριών του Π.Π.Ι. Βολιμών του Κ.Υ. Κα τασταρίου του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» με τον εισαγωγικό βαθμό Δ. (Αριθμ. Βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 7321/ ). ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΜΙΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» Με την 419/ απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Η. «Βενιζέλειο Πανάνειο» διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη Λύση της υπαλληλικής σχέσης σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθ. 148 και 156 του Ν. 3528/07, της Φανταουτσάκη Κυρέζη Ευαγγελίας του Σταματίου, μονίμου υπαλλήλου του Νοσοκομείου, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικη τικού Λογιστικού με Α βαθμό, 6ο Μ.Κ, ημε ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης. Με την 420/ απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Η. «Βενιζέλειο Πανάνειο» διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη Λύση της υπαλληλικής σχέσης σύμφωνα με τις δ/ξεις των αρθ. 148 και 156 του Ν. 3528/07, της Τζεβελεκάκη Πασπαλάκη Ειρήνης του Γεωργίου, μονίμου υπαλλήλου του Νοσοκομείου, κατηγορίας TE, κλάδου TE Ιατρικών Εργαστηρίων σε προσωποπαγή θέση με Α βαθμό, 4ο Μ.Κ, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4127 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 487 21 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Aριθμ. 4385 Προκήρυξη θέσης μέλους διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 513 20 Μαΐου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1764 βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4979 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 598 25 Αυγούστου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011016095/24 2 11 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 364 3 Απριλίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1112011343 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 882 27 Αυγούστου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. 2525 Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 419 7 Απριλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 4313 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 296 15 Μαρτίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1112007385/27.12.2011 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 28 Μαρτίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 32427 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 39 000 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ H E L L E N I C R E P U B L I C D E

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth.

Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 165 31 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/9/35973/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1449 12 Δεκεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αριθμ. ΔΔ1.1/2540/Φ.006.6 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρύτανης. Καθηγητής Κωνσταντίνος Ρέμελης

Ο Πρύτανης. Καθηγητής Κωνσταντίνος Ρέμελης Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 39 000 ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ H E L L E N I C R E P U B L I C D E M O C R I T U S

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 686 2 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας...1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 522 28 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Aριθμ. Δ.ΔΙ.Ι./4380/Α Φ/13 12 2010 Προκήρυξη θέσης μέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4425 26 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 604 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΜΕ/33606/3234/363 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 512 26 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011010535/14 12 10 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1057 8 Αυγούστου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. 5126/04.06.2014 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3141 5 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 414 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/32789/3103/426 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πάτρα,21/01/2009 Αρ. Πρωτ.:ΤΠ- 415 ΠΡΟΣ: 1. Όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας 2. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 3. Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 501 26 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθ. 4248 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 546 15 Ιουνίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 5231 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1096 19 Δεκεμβρίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. 1011025774/15.6.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 153 13 Φεβρουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 28847 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 714 4 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 834 19 Οκτωβρίου 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 20317 Προκηρύξεις δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 829 1 Ιουλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 2754 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 294 15 Μαρτίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1112007386/27 12 2011 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7887 20 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1058 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΜΕ/25889/3370/245 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 896 8 Νοεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων...... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 286 11 Μαρτίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 42219 Προκήρυξη θέσης καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6909 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 947 27 Αυγούστου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213018306 Προκήρυξη μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 31 19 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 29 24 Ιανουαρίου 2012 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011027084/5 7 2011 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2847 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 364 10 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5901 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 727 16 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 35 18 Ιανουαρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 24522 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4163 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 491 21 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. 1011009184/30 11 10 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 992 16 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...............1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526 Μεγ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι T.K. 26334, Πάτρα Πληροφορίες: Γιαννόπουλος Κ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 938 27 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3875 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 456 13 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011006742/05 11 10 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 436 11 Απριλίου 2012 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. Α3914 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 490 21 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011011473/27.12.2010 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4127 29 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 590 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. 3372/28-03-2016 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 124 6 Φεβρουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1112000487 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9353 13 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1270 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 2189 Προκήρυξη κενής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4393 26 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 601 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθμ. 821 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 85 24 Ιανουαρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθμ. 3815 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Αιγάλεω 10/10/2011 Αρ. Πρωτ. 3145 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πάτρα, 25/05/2010 Αρ. Πρωτ.:ΤΠ- 1945 ΠΡΟΣ: 1. Όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας 2. Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 3. Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1563 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 231 16 Μαρτίου 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 15291/15/ΓΠ Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτό νων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2319 30 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 306 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 2 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3517 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 425 11 Απριλίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ 22288 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4203 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 496 25 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟI ΛΟΙΠΟI ΦΟΡΕIΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 14882 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5783 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 805 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 4802/ΕΠΙΚ/125α/1-8-2016 Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7681 18 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1039 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. 6705 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.) Αιγάλεω 12-1-2017 Αρ. Πρωτ. 82 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ».

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ». ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ». Σας γνωρίζουμε ότι στο Φ.Ε.Κ.159/1-8-2008 τ.α δημοσιεύτηκε ο νόμος 3687/2008 στο άρθρο 4 του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 54 27 Ιανουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011028412/20 7 11 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3157 5 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 416 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Υπουργείο Εσωτερικών 2 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 3 Οργανισμοί - Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 745 12 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. 1135 Ανάκληση προκήρυξης θέσης Καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 915 3 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1112017362/12 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5539 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 765 24 Ιουλίου 2013 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. 1213015814 Προκήρυξη μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πάτρα, 07/05/2008 Αρ. Πρωτ.:ΤΠ- 8837 ΠΡΟΣ: 1. Όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας 2. Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 3. Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 17 Απριλίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121/74/127535 π.έ./β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 351 28 Μαρτίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1112009572 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1665 12 Δεκεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. 8531 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 414 19 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 259 6 Μαρτίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1213007368 Προκήρυξη μιας (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 125 3 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 4.12.2013 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 02-08-2013 Αριθμ. Πρωτ. : 10667 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 02-08-2013 Αριθμ. Πρωτ. : 10667 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 828 1 Ιουλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1314012158/22 05 2014 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8615 16 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1163 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 1093 Προκήρυξη κενής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 559 30 Απριλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμ. 20140967 Προκήρυξη μίας (1) θέσης στη βαθμίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 247 6 Μαρτίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 28910 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1253 26 Νοεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθμ. 3135 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 25 ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:.7.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 25 ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:.7. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 25 ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:.7.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Ανακοινώνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 179 14 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΠΕΛΛΑ , , , , , , και

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΠΕΛΛΑ , , , , , , και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αθήνα, 15-11-2016 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 3142 Ταχ. Δ/νση: Δ. Σούτσου, 11521 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210-9250280 FAX: 210-9250290 ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΠΕΛΛΑ 00001760604,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ακρόπολις E-mail:tgd@teikal.gr Πληροφορίες : κ. Αγγελοπούλου

1. Ακρόπολις E-mail:tgd@teikal.gr Πληροφορίες : κ. Αγγελοπούλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Καλαμάτα 5 Δεκεμβρίου 2013 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 734 10 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 2303 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1169 17 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 4065/29 6 2015 Προκήρυξη θέσης καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 167 14 Φεβρουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1112002564/17.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. : 46386/Ε1. ΦΕΚ: 326/τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. : 46386/Ε1. ΦΕΚ: 326/τ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:6Β5Θ46914Υ-ΖΩ8 Αιγάλεω 26-6-2017 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 358 21 Απριλίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 25565 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6811 28 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 921 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 23146 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 420 11 Απριλίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 3912 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1175 30 Δεκεμβρίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθµ. 2217/30 11

Διαβάστε περισσότερα