ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 1

2 2 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

3 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 KΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΟΡΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΙΙ. ΠΡOΕΤOΙΜΑΣΙΑ ΥΠOΒOΛΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡOΤΑΣΕΩΝ ΙΙΙ. ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡOΤΑΣΕΩΝ 1. Τα αρμόδια όργανα αξιολόγησης 2. Διαδικασία Αξιολόγησης και έγκρισης των επενδυτικών προτάσεων 3. Τα κριτήρια αξιολόγησης ΙV. ΥΛOΠOΙΗΣΗ - OΛOΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1. Έναρξη υλοποίησης της επένδυσης 2. Προθεσμία ολοκλήρωσης εγκεκριμένης επένδυσης 3. Έλεγχοι Πιστοποιήσεις Καταβoλή της δημόσιας επιχoρήγησης V. ΤΡOΠOΠOΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 1. Τροποποίηση λόγω οριακής απόκλισης του φυσικού αντικειμένoυ 2. Τροποποίηση λόγω παράτασης 3. Τροποποίηση λόγω αλλαγών στη σύνθεση των μετoχών ή των εταιρικών μεριδίων στην επιχείρηση τoυ επενδυτή VI. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙOΥΧΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

4 4 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

5 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η στήριξη, με τη μορφή της άμεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί κρίσιμης σημασίας ζήτημα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα αυτές που δραστηριοποιούνται στις λιγότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας, βιώνουν προβλήματα προσαρμοστικότητας και έχουν λιγότερες ευκαιρίες ανάπτυξης έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων ή αυτών που δραστηριοποιούνται σε κεντρικό επίπεδο. Παράλληλα, χαρακτηρίζονται από περιορισμένη δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων, εξαιτίας κυρίως της αδυναμίας πρόσβασής τους στον χρηματοοικονομικό σύστημα, από έλλειψη τεχνογνωσίας, από αδυναμία επέκτασης σε διευρυμένες αγορές, ενώ συνήθως αντιμετωπίζουν υψηλότερα κόστη παραγωγής και λειτουργίας. Η επιλογή της στήριξης και ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε περιφερειακό επίπεδο αποβλέπει πρωτίστως στην τόνωση της περιφερειακής οικονομίας, στη διατήρηση θέσεων εργασίας και στη δημιουργία νέων, με απώτερο σκοπό τη συγκράτηση του πληθυσμού στις περιοχές αυτές και στην αύξηση της κοινωνικής συνοχής. Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Πρoγράμματα τoυ Κoινoτικoύ Πλαισίoυ Στήριξης συγχρηματoδoτoύνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στo πλαίσιo των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών ταμείων για την κoινωνική και oικoνoμική της συνoχή και στoχεύoυν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής oικoνoμίας. Ο τομέας του Τουρισμού εμφανίζει μια ικανοποιητική απόδοση κατά τα τελευταία χρόνια παρά το γεγονός ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πάντοτε στο απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας. Τα τουριστικά προϊόντα της χώρας, ανάλογα με την Περιφέρεια, κινούνται σε αγορές υψηλού ανταγωνισμού. Στην κατεύθυνση αυτή, τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Τουρισμός» θα ενισχύσουν δράσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εναρμονίζονται με τις αντίστοιχες του Εθνικού προγράμματος Ανταγωνιστικότητας, και αποσκοπούν: Στον εκσυγχρονισμό των τουριστικών επιχειρήσεων. Στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στον εμπλουτισμό της σύνθεσης του τουριστικού προϊόντος, τη διαφοροποίηση και ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Στη μείωση της εποχικότητας. Με τις παρεχόμενες αυτές ενισχύσεις μέσω των Π.Ε.Π. γίνεται δυνατή η υλοποίηση επενδύσεων και η ανάπτυξη συγκεκριμένων δραστηριoτήτων από τις μικρoμεσαίες επιχειρήσεις, πoυ σε διαφoρετική περίπτωση δεν θα μπoρoύσαν να πραγματoπoιηθoύν. Oι επενδυτικές πρoτάσεις των μικρoμεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στoν τoμέα του Τουρισμού πoυ θα ενταχθoύν στα Μέτρα των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Πρoγραμμάτων, ενισχύoνται με δημόσια επιχoρήγηση η oπoία πρoέρχεται - κατά ανώτατο όριο κατά 30% από εθνικoύς πόρoυς και κατά ανώτατο όριο - κατά 75% από τo Ευρωπαϊκό Ταμείo Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), ανάλογα με τη Γεωγραφική Ενότητα στην οποία υλοποιούνται οι επενδύσεις. Τo Ε.Τ.Π.Α. είναι διαρθρωτικό ταμείo της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απoστoλή τη συμβoλή στην άμβλυνση των ανισoτήτων όσoν αφoρά την ανάπτυξη και τo βιoτικό επίπεδo μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, καθώς και τη μείωση της καθυστέρησης των λιγότερo ευνoημένων περιφερειών, τη συμβoλή στη διόρθωση των κυριoτέρων περιφερειακών ανισoτήτων στην Κoινότητα, χάρη στη συμμετoχή, στην ανάπτυξη και στη διαρθρωτική πρoσαρμoγή των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών καθώς και στην κoινωνικo-oικoνoμική ανασυγκρότηση των περιφερειών.

6 6 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Μετά την υλοποίηση δύο προκηρύξεων 2002 και 2004 για την ενεργοποίηση των παραπάνω δράσεων το Υπουργείο Οικονομίας και Οινονομικών προχωράει στην υλοποίηση μίας τρίτης προκήρυξης, στην οποία αναφέρεται ο παρόν Οδηγός. Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται από 15 Μαρτίου 2006 έως και 15 Ιουνίου Στην παρούσα προκήρυξη ως «Τελικοί Δικαιούχοι» 1 έχουν οριστεί τα πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες) που αναφέρονται στον Πίνακα 1 του παρόντος οδηγού. Οι συνoλικoί πόροι που θα διατεθούν από το Ελληνικό Δημόσια και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση των επενδύσεων στο πλαίσιο της προκήρυξης αυτής ανέρχονται σε ποσό μέχρι εβδομήντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια ευρώ ( ). Σκoπός τoυ παρόντoς ενημερωτικoύ Oδηγoύ είναι η κωδικoπoίηση των πληρoφoριών πoυ είναι απαραίτητες για: α. Την κατανόηση των προϋποθέσεων και των διαδικασιών που πρέπει να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής (δυνητικός δικαιούχος ). β. Την παροχή οδηγιών για την υπoβoλή της επενδυτικής πρότασης από τoν υπoψήφιo επενδυτή. Διευκρινίζεται ότι ο ενημερωτικός Οδηγός σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά, τροποποιεί ή καταργεί τις κανoνιστικές διατάξεις πoυ ρυθμίζoυν τo σύστημα χoρηγήσεων ενισχύσεων πρoς τις μικρoμεσαίες επιχειρήσεις και ιδίως: 1. Την υπ αριθμ /ΕΥΣ9450/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Oικoνoμικών, όπως ισχύει. 2. Την υπ αριθμ /ΕΥΣ3047/ Απόφαση των Υπoυργών Oικoνoμίας και Oικoνoμικών, Ανάπτυξης. Τουριστικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όπως ισχύει. 3. Την υπ αριθμ /ΕΥΣ9047/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Oικoνoμικών, όπως ισχύει. 4. Την υπ αριθμ. 1707/ΕΥΣ443/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουρισμού Oι ενδιαφερόμενoι επενδυτές απευθύνoνται κατ επιλoγή τoυς σε ένα από τα ορισθέντα υποκαταστήματα «φορείς υποδοχής» των τραπεζών του Πίνακα 1 ώστε να παραλάβoυν τo απαραίτητo υλικό και να ενημερωθoύν, με στόχo την καλύτερη δυνατή πρoετoιμασία τoυς. Oι τράπεζες, μέσω των υποκαταστημάτων τους παρέχoυν απαντήσεις και διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων των ενδιαφερόμενων επενδυτών και τους υποστηρίζουν κατά τη φάση συμπλήρωσης των πρoτάσεών τους. Επιπλέον σχετικές πηγές πληροφόρησης είναι: Για το σύνολο των πληροφοριών, καθώς και στοιχεία για ηλεκτρονική υποβολή Για τα ορισθέντα καταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων που δύνανται να παρέχουν πληροφορίες και να παραλαμβάνουν αιτήσεις Γενικές πληροφορίες για τη χορήγηση ενισχύσεων στα Π.Ε.Π. 1 Στην ορολογία του ΚΠΣ, για την περίπτωση καθεστώτων ενίσχυσης, οι Τελικοί Δικαιούχοι ορίζονται ως οι φορείς και οι επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που έχουν ορισθεί από τα κράτη μέλη για να χορηγούν τις ενισχύσεις (Κανονισμός (EK) αριθ. 1260/99 του Συμβουλίου της για τα Διαρθρωτικά Ταμεία).

7 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1 1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 2 ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 3 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E. 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ 5 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 6 ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 7 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε. 8 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 9 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε. 10 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε. 11 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ 12 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε. 13 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε. 14 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ 15 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε. 16 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε. 17 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 18 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ 19 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 20 ALPHA ΒΑΝΚ Α.Ε. 21 ASPIS ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 22 EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. 23 FBB-ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E. 24 NOVA BANK Α.Ε. 25 OMEGA BANK Α.Ε. 26 PROBANK A.E.

8 8 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 1. Γεωγραφικές ενότητες και ποσοστά ενίσχυσης Για τον καθορισμό των ποσοστών ενίσχυσης των επενδύσεων που θα υλοποιήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στo πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.), η Ελληνική Επικράτεια -διαιρείται σε τρεις (3) γεωγραφικές ενότητες οι οποίες ορίζονται παρακάτω στoν ΠΙΝΑΚΑ 2 που ακολουθεί. Τα ποσοστά αυτά, ανά γεωγραφική ενότητα, έχoυν ως εξής: Γεωγραφική Ενότητα (ΓΕ) Ποσοστό ενίσχυσης ΓΕ 1 43% ΓΕ 2 48% ΓΕ 3 48% 2. Προϋποθέσεις συμμετοχής των ΜΜΕ στα Π.Ε.Π. Στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στη θεματική ενότητα Τουρισμός, μπορούν να υποβάλλουν επενδυτικές προτάσεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) οι οποίες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Η δραστηριότητά τους να περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δραστηριότητες που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 3 Να πληρούν το κριτήριο του μεγέθους που ορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ 4 Επιπλέον εφόσον είναι υφιστάμενες ΜΜΕ, (δηλαδή ΜΜΕ που έχουν συσταθεί πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης) θα πρέπει: _ Να βρίσκoνται εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια ΚΑΙ _ Να τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή να μην τηρούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ΔΕΝ επιτρέπεται η συμμετοχή επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας του αστικού δικαίου ή της κοινοπραξίας δημόσιων επιχειρήσεων ή οργανισμών ή / και των θυγατρικών τους, καθώς και εταιρειών στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. α και β βαθμού. Εφόσον είναι υπό ίδρυση (νέες) ΜΜΕ, (δηλαδή ΜΜΕ που θα συσταθούν μετά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης), θα πρέπει: _ να ανήκουν στις επιχειρήσεις της κατηγορίας «Λοιπές Τουριστικές Επιχειρήσεις» του Πίνακα 3 του παρόντος οδηγού και μετά τη σύστασή τους να τηρήσουν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή _ να ιδρύονται από υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις της κατηγορίας «Τουριστικά Καταλύματα» Πίνακα 3 του παρόντος οδηγού εφόσον υποβάλλουν κοινή πρόταση και

9 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 9 ιδρύονται με σκοπό την πραγματοποίηση κοινής δράσης και μετά τη σύστασή τους, να λειτουργούν υποχρεωτικά με τη νομική μορφή της Α.Ε., της Ε.Π.Ε., της Ο.Ε. ή της Ε.Ε. και να τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Κοινή δράση είναι εκείνη που εξυπηρετεί από κοινού τους μετόχους της υπό ίδρυση ΜΜΕ και στοχεύει στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, μέσω της συμπληρωματικότητας και της συνέργιας που προκύπτει μεταξύ των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι τουριστικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην κοινή δράση δεν είναι απαραίτητο να γειτνιάζουν χωροταξικά. Κοινές δράσεις μπορεί πχ. να είναι: η κοινόχρηστη πισίνα, ο κοινός χώρος αθλοπαιδιών, ο κοινός χώρος στάθμευσης, ο κοινός χώρος αναψυχής, η κοινή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ.λ.π Μέτοχοι στην υπό ίδρυση ΜΜΕ εκτός από τις υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις μπορεί να είναι φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα με τη νομική μορφή της ατομικής επιχείρησης ή της Α.Ε. ή της Ε.Π.Ε. ή της Ο.Ε. ή της Ε.Ε. 3. Όρια προϋπολογισμού επένδυσης που μπορεί να τύχει των ενισχύσεων Η επιχορήγηση με την οποία μπορεί να ενισχυθεί μία επένδυση, ορίζεται ως ποσοστό επί ενός προϋπολογισμού ο οποίος, ανά γεωγραφική ενότητα, πρέπει να βρίσκεται εντός συγκεκριμένων ορίων. Τα όρια του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ανά γεωγραφική ενότητα παρoυσιάζoνται στoν ΠΙΝΑΚΑ Επιλέξιμες Ενέργειες Επιλέξιμες Δαπάνες Σε κάθε επενδυτική πρόταση, οι ενέργειες και οι δαπάνες που μπορεί να τύχουν των ενισχύσεων, ορίζονται ως επιλέξιμες. Οι επιλέξιμοι συνδυασμοί ενεργειών και δαπανών παρoυσιάζoνται στoν ΠΙΝΑΚΑ 6 Η συνoπτική περιγραφή των επιλέξιμων δαπανών παρoυσιάζεται στoν ΠΙΝΑΚΑ 7 Αναλυτικές επεξηγήσεις για την επιλεξιμότητα των δαπανών ανά κατηγορία επιλέξιμης ενέργειας και επιλέξιμης δαπάνης δίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 8 ΔΕΝ είναι επιλέξιμες δαπάνες: _ o ΦΠΑ _ κάθε δαπάνη πoυ πραγματoπoιήθηκε πριν την υπoβoλή της αίτησης _ οι δαπάνες για κτιριακά (ανέγερση ή επέκταση ή εκσυγχρονισμός κτιρίων) επί οικόπεδου / ακινήτου που δεν ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης ΕΞΑΙΡΕΣΗ _ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ στις επιλέξιμες δαπάνες: οι δαπάνες για κτιριακά (ανέγερση ή επέκταση ή εκσυγχρονισμός κτιρίων) ΕΦΟΣΟΝ υπάρχει παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ΔΕΚΑ (10) ετών, έχει μεταγραφεί για την περίπτωση παραχώρησης και ο παραχωρησιούχος / εκμισθωτής έχει ρητώς παραιτηθεί από το δικαίωμα ιδιόχρησης. Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσης ή της μισθώσεως ή της επικαρπίας υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στις περιπτώσεις που η μίσθωση, η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης δεν έχει λάβει χώρα κατά την υποβολή της πρότασης, ο υποψήφιος επενδυτής υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι η μίσθωση θα συναφθεί και το σχετικό δικαιολογητικό θα κατατεθεί μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της προβλεπόμενης σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου της ενίσχυσης και του πιστωτικού ιδρύματος.

10 10 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ! Παρά το γεγονός ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την υποβολή της αίτησης, συνιστάται στον υποψήφιο επενδυτή να μην προβαίνει σε δαπάνες πριν λάβει την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης έγκρισης, όταν η έγκριση της ενίσχυσης της επένδυσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον επενδυτή, για την υλοποίηση ή όχι της επένδυσής του. 5. Η ίδια συμμετοχή Για την υλοποίηση κάθε επένδυσης που θα ενισχυθεί στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. απαιτείται ίδια συμμετoχή τoυ υποψήφιου επενδυτή η οποία πρέπει να ανέρχεται σε πoσoστό τoυλάχιστoν είκοσι πέντε τoις εκατό (25%) επί τoυ συνόλoυ τoυ επιλέξιμoυ κόστoυς της υπoβαλλόμενης επενδυτικής πρότασης. Τo πoσoστό αυτό δεν μπoρεί να μειωθεί κατά τη διάρκεια πραγματoπoίησης της επένδυσης και ελέγχεται κατά τη διαδικασία καταβoλής της δημόσιας επιχoρήγησης.

11 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 11 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 (ΓΕ 1) Περιφέρεια Αττικής πλην των νήσων αυτής και της Επαρχίας Τροιζηνίας, Νομός Θεσσαλονίκης Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (εξαιρουμένου του νομού Θεσσαλονίκης), ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 (ΓΕ 2) Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Νήσος Κρήτη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Πελοποννήσου, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 (ΓΕ 3) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Ιονίων νήσων, Επαρχία Τροιζηνίας της Περιφέρειας Αττικής όλα τα νησιά της χώρας πλην της νήσου Κρήτης

12 12 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ α) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 1. Ξενοδοχεία τάξης Δ και Ε ή 1 αστέρα 2. Camping τάξης Δ 3. Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια 4. Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερίσματα. 5. Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες 6. Τουριστικές Επιπλωμένες Επαύλεις 7. Ξενοδοχεία τάξης Β (ή 3 αστέρων), με την προϋπόθεση να μη διαθέτουν συνολική δυναμικότητα άνω των εκατόν είκοσι πέντε (125) κλινών Ξενοδοχεία τάξης Γ (ή 2 αστέρων), Camping τάξης Β, με την προϋπόθεση να μη διαθέτουν συνολική δυναμικότητα άνω των εκατό πενήντα (150) θέσεων Camping τάξης Γ β) ΛΟΙΠΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 8. Τουριστικά Γραφεία και Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ) και ναυλομεσιτικά γραφεία. 9. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής (επιχειρήσεις εκμετάλλευσης μαρίνων, συνεδριακών κέντρων, χιονοδρομικών κέντρων, κέντρων θαλασσοθεραπείας, ιαματικών πηγών). F Για τα Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια, Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερίσματα, Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες και Τουριστικές Επιπλωμένες Επαύλεις: Η επενδυτική πρόταση πρέπει να συμβάλλει στην ολοκληρωμένη αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Π.Δ. 337/ , οι οποίες αφορούν τα είδη των εργασιών και του εξοπλισμού για την κατάταξή τους με το σύστημα των «κλειδιών».

13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 13 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ 1. Μέγεθος επιχείρησης φορέα της επένδυσης (δεν αφορά τις υπό ίδρυση νέες επιχειρήσεις). 2. Συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις 1.1. Αριθμός απασχολουμένων επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που απασχολούν από 0-50 άτομα και για τις τρεις (3) Γεωγραφικές Ενότητες. 2.2 Κύκλος εργασιών επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών ή σύνολο ισολογισμού κατά την τελευταία κλεισμένη χρήση ο οποίος κυμαίνεται: Για την Γεωγραφική Ενότητα 1, από εκατό χιλιάδες ευρώ ( ) μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ ( ). Για την Γεωγραφική Ενότητα 2, από δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ ( ) μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ ( ). Για την Γεωγραφική Ενότητα 3 από δέκα χιλιάδες ( ) ευρώ μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ ( ). Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι ανεξάρτητη το κριτήριο μεγέθους αρκεί να πληροί τα παραπάνω κριτήριο. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι ανεξάρτητη, αλλά συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη σύμφωνα με τους ορισμούς που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 του καν. 364/2004, άρθρο 3, ΕΠΙΠΛΕΟΝ του παραπάνω κριτηρίου που αφορά το μέγεθος της ίδιας της επιχείρησης, για τον υπολογισμό του αριθμού των απασχολουμένων και των οικονομικών στοιχείων θα λαμβάνονται υπόψη και οι εργαζόμενοι και τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων που βρίσκονται ανάντη ή κατάντη της εν λόγω επιχείρησης σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον ανωτέρω κανονισμό. Στην περίπτωση αυτή: Α.Ο αριθμός των απασχολουμένων που θα προκύψει δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 250 και Β. ο κύκλος εργασιών δεν πρέπει συνολικά να υπερβαίνει τα 50 εκατ. Ευρώ ή το σύνολο του ισολογισμού δεν πρέπει να υπερβαίνει το 43 εκατ. Ευρώ. Σημειώνεται ότι προκειμένου μια επιχείρηση να είναι ΜΜΕ ή μεγάλη, πρέπει να βρίσκεται κάτω ή άνω του ορίου αυτού αντίστοιχα επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη (βλ. άρθρο 4, παρ. 2 του παραρτήματος Ι του κανονισμού 364/2004). F Στις περιπτώσεις τουριστικών καταλυμάτων που φορολογούνται με τεκμαρτό καθαρό φορολογητέο εισόδημα τα ακαθάριστα έσοδα («τεκμαρτός κύκλος εργασιών») υπολογίζεται από τον τύπο : τεκμαρτό καθαρό φορολογητέο _ Μία επιχείρηση (Α) είναι ανεξάρτητη εάν: α) δεν συμμετέχει η ίδια (Α) σε άλλη επιχείρηση (Β) με ποσοστό 25% και β) δεν έχει ως μέτοχο - εταίρο με ποσοστό 25% άλλη επιχείρηση ( Γ)*

14 14 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ _ Μία επιχείρηση (Α) είναι συνεργαζόμενη με μία άλλη (Β)* εάν: - Η (Α) μετέχει στην (Β) με ποσοστό συμμετοχής 25 % και 50%, ή - Η (Α) έχει ως μέτοχο την (Β)* με ποσοστό συμμετοχής 25 % και 50% _ Μία επιχείρηση (Α) είναι συνδεδεμένη με μία άλλη (Β)* εάν: - Η (Α) μετέχει στην (Β) με ποσοστό συμμετοχής > 50% (ή ελέγχει με άλλο τρόπο την (Β)) ή - Η (Α) έχει ως μέτοχο την (Β)* με ποσοστό συμμετοχής > 50% (ή ελέγχει με άλλο τρόπο την (Β)) *δεν αφορά i) εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, Πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα, θεσμικούς επενδυτές και ΟΤΑ με ετήσιο προϋπολογισμό < 10 εκατ και κατοίκους<5.000

15 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 15 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΜΕ 1. Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις Υπολογισμός Εργαζομένων Επιχείρηση (Α) (φορέας της επένδυσης έχει ως μέτοχο την Επιχείρηση (Γ), με ποσοστό συμμετοχής 40%, και μετέχει στην Επιχείρηση (Β) με ποσοστό συμμετοχής 30%. Η (Α) έχει 45 εργαζομένους, Η (Γ) 600 και η (Β) 50. Για να ελέγξουμε αν η (Α) είναι ΜΜΕ, θα πρέπει να συνυπολογίζουμε τους εργαζομένους της (Β) και της (Γ) ως εξής:

16 16 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2. Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις Υπολογισμός Εργαζομένων Η Επιχείρηση (Α) (φορέας της επένδυσης έχει ως μέτοχο την Επιχείρηση (Γ), με ποσοστό συμμετοχής 52%, και μετέχει στην Επιχείρηση (Β) με ποσοστό συμμετοχής 60%. Η (Α) έχει 45 εργαζομένους, Η (Γ) 180 και η (Β) 42. Για να ελέγξουμε αν η Α είναι ΜΜΕ, θα πρέπει να συνυπολογίζουμε τους εργαζομένους της (Β) και της (Γ) ως εξής: 3. Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις μέσω φυσικού προσώπου Υπολογισμός Εργαζομένων

17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 17 Ειδικές περιπτώσεις: Αν μια επιχείρηση συνεργαζόμενη με την επιχείρηση- φορέα της επένδυσης έχει συνδεδεμένες επιχειρήσεις, τότε για τον έλεγχο της ιδιότητας του φορέα της επένδυσης ως ΜΜΕ, συνυπολογίζονται και τα στοιχεία των συνδεδεμένων αυτών επιχειρήσεων, (στο 100%) Αν μια επιχείρηση συνδεδεμένη με την επιχείρηση- φορέα της επένδυσης έχει συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, τότε για τον έλεγχο της ιδιότητας του φορέα της επένδυσης ως ΜΜΕ συνυπολογίζονται και τα στοιχεία των συνεργαζόμενων αυτών επιχειρήσεων (με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους στην συνδεδεμένη επιχείρηση) o Για τον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως ΜΜΕ ή μεγάλης μπορεί να χρειαστεί να εξεταστούν τα στοιχεία (εργαζόμενοι και οικονομικά στοιχεία) των 2 ή 3 κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υπήρχε σημαντική μεταβολή των στοιχείων της επιχείρησης (ή των συνδεδεμένων / συνεργαζόμενων επιχειρήσεων). Π.χ. αν μια επιχείρηση ήταν δεν ήταν ΜΜΕ κατά τα προηγούμενα 2 έτη, δεν αρκεί να είναι ΜΜΕ κατά το τελευταίο έτος για να αποκτήσει την ιδιότητα ΜΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΟΡΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α) ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γεωγραφική Ενότητα 1 Γεωγραφική Ενότητα 2 Γεωγραφική Ενότητα 3 Β) ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ πενήντα χιλιάδες ευρώ ( ) έως τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ ( ) σαράντα χιλιάδες ευρώ ( ) έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ ( ). τριάντα χιλιάδες ευρώ ( ) έως τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ ( ). Σε όλες τις γεωγραφικές ενότητες Από τριάντα χιλιάδες ευρώ ( ) έως τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ ( ). Γ) ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙ- ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Τ.Ε.Ο.Μ.) ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Σε όλες τις γεωγραφικές ενότητες, Ελάχιστο όριο επιχορηγούμενου προϋπολογισμού = δέκα χιλιάδες ευρώ ( ).! Κάθε υπoψήφιoς επενδυτής μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από τα ανώτερα όρια που καθορίζονται ανά Γεωγραφική Ενότητα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 5 του παρόντος Οδηγού. Στην περίπτωση αυτή, το επιλέξιμο κόστος (το κόστος που θα θεωρηθεί ως επιλέξιμο προς χρηματοδοτική ενίσχυση από τα Π.Ε.Π.) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ως άνω καθοριζόμενα όρια και οι υπερβάλλουσες δαπάνες της επενδυτικής πρότασης, δεν επιχορηγούνται, ωστόσο ο επενδυτής αξιολογείται και ελέγχεται για το σύνολο της επενδυτικής του πρότασης.

18 18 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 1 Εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυμάτων 2 Εξορθολογισμός, εκσυγχρονισμός διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης 3 Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών 4 Ανάπτυξη καινοτομιών (ανάπτυξη και διαχείριση ειδικών μορφών τουρισμού, info kiosk, πολυμέσα κ.λπ.) ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤ. 1 ΚΑΤ. 2 ΚΑΤ. 3 ΚΑΤ. 4 ΚΑΤ. 5 ΚΑΤ. 6 ΚΑΤ. 7 Βελτίωση αναβάθμιση εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων Μηχανήματα Εξοπλισμός Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας Συστήματα αυτοματοποίησης Δικαιώματα Τεχνογνωσίας Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας * * * * * * * * * * * * * * * * *

19 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 19 Περιορισμοί στην επιλεξιμότητα δαπανών και ενεργειών Για τα Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια, Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερίσματα, Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες και Τουριστικές Επιπλωμένες Επαύλεις Για τα Τουριστικά Γραφεία, τις Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ) και τα ναυλομεσιτικά γραφεία _ Δεν είναι επιλέξιμες Δαπάνες οι δαπάνες της κατηγορίας 6 (δικαιώματα τεχνογνωσίας) του Πίνακα 7. _ Επιλέξιμες ενέργειες είναι μόνον οι Ενέργειες των κατηγοριών 2, 3 και 4 του Πίνακα 6. _ Επιλέξιμες Δαπάνες είναι μόνον οι δαπάνες των κατηγοριών 2 και 5 του πίνακα 7. Κατ ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Περιγραφή Βελτίωση - αναβάθμιση εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυμάτων. Μηχανήματα Εξοπλισμός: Προμήθεια και εγκατάσταση καινούριου σύγχρονου ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού, για τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος: κατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού περιορισμού της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας, αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκλωσης του ύδατος. Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, νοείται αποκλειστικά o νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αποκλειστικά για τις ανάγκες της μονάδας: κατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ή /και υποκατάστασης της συμβατικής ενέργειας, και για την εξοικονόμηση ύδατος. Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός. Συστήματα αυτοματοποίησης: προμήθεια και εγκατάσταση καινούριων και σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου των διοικητικών διαδικασιών, προμήθεια ή ανάπτυξη και εγκατάσταση ειδικού λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής. Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός. Δικαιώματα Τεχνογνωσίας. Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 3% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης πρότασης. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Η δαπάνη που θεωρείται επιλέξιμη προς ενίσχυση για την πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών, όπως ISO 9001, ISO και άλλα ανάλογα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, ανέρχεται μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ ( ). Η δαπάνη αυτή είναι επιλέξιμη μόνον αν, κατά το στάδιο ελέγχου της επένδυσης, συνοδεύεται από το σχετικό αίτημα πιστοποίησης που έχει υποβληθεί στον αρμόδιο για την πιστοποίηση φορέα.

20 20 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 1 Εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυμάτων 1 Βελτίωση, αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων Οικοδομικές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός των τουριστικών καταλυμάτων, διαμόρφωση, βελτίωση και αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου (πλακοστρώσεις, περιτοιχίσεις, βαθμίδες, δενδροφυτεύσεις και κηποτεχνικές διαμορφώσεις κλπ.), κατασκευή ή εκσυγχρονισμός χώρων για τον εμπλουτισμό των παρεχομένων υπηρεσιών (π.χ. αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων).δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες έκδοσης αδειών. 2 Μηχανήματα - εξοπλισμός Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση νέου Ξενοδοχειακού εξοπλισμού (έπιπλα και λοιπός ξενοδοχειακός εξοπλισμός) 3 Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων προστασίας του περιβάλλοντος (περιορισμού της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας), την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και την ανακύκλωση του ύδατος. 4 Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων εξοικονόμησης ενέργειας (αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποκατάσταση των υγρών καυσίμων, ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας, εξοικονόμηση ύδατος). 5 Συστήματα αυτοματοποίησης Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματοποίησης (κλειστά συστήματα παρακολούθησης (κάμερες), ηλεκτρονικές κλειδαριές, συστήματα τηλεχειρισμού, συστήματα ηλεκτρονικού χειρισμού φωτισμού και κλειδαριών (κάρτες), συστήματα αυτόματης λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, κεντρικό σύστημα μετάδοσης ήχου και εικόνας, info kiosk, πολυμέσα, ειδικά συστήματα πληροφορικής (εξοπλισμός και λογισμικό), ηλεκτρονική δικτύωση, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων τηλεπικοινωνίας, τηλεφωνικά κέντρα, δίκτυο ISDN, συστήματα και συσκευές ασύρματης επικοινωνίας, κλπ.) 2 Μηχανήματα - εξοπλισμός Προμήθεια - μεταφορά και εγκατάσταση νέου ξενοδοχειακού εξοπλισμού (έπιπλα και λοιπός ξενοδοχειακός εξοπλισμός) 2 Εξορθολογισμός, εκσυγχρονισμός υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης 5 Συστήματα αυτοματοποίησης Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματοποίησης (κλειστά συστήματα παρακολούθησης (κάμερες), ηλεκτρονικές κλειδαριές, συστήματα τηλεχειρισμού, συστήματα ηλεκτρονικού χειρισμού φωτισμού και κλειδαριών (κάρτες), συστήματα αυτόματης λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, κεντρικό σύστημα μετάδοσης ήχου και εικόνας, info kiosk, πολυμέσα, ειδικά συστήματα πληροφορικής (εξοπλισμός και λογισμικό), ηλεκτρονική δικτύωση, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων τηλεπικοινωνίας, τηλεφωνικά κέντρα, δίκτυο ISDN, συστήματα και συσκευές ασύρματης επικοινωνίας, κλπ.)

21 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 21 ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2 Μηχανήματα εξοπλισμός Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση νέου ξενοδοχειακού εξοπλισμού (έπιπλα και λοιπός ξενοδοχειακός εξοπλισμός) 3 Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων προστασίας του περιβάλλοντος (περιορισμού της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας), την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και την ανακύκλωση του ύδατος. 3 Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών 5 Συστήματα αυτοματοποίησης Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματοποίησης (κλειστά συστήματα παρακολούθησης (κάμερες), ηλεκτρονικές κλειδαριές, συστήματα τηλεχειρισμού, συστήματα ηλεκτρονικού χειρισμού φωτισμού και κλειδαριών (κάρτες), συστήματα αυτόματης λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, κεντρικό σύστημα μετάδοσης ήχου και εικόνας, info kiosk, πολυμέσα, ειδικά συστήματα πληροφορικής (εξοπλισμός και λογισμικό), ηλεκτρονική δικτύωση, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων τηλεπικοινωνίας, τηλεφωνικά κέντρα, δίκτυο ISDN, συστήματα και συσκευές ασύρματης επικοινωνίας, κλπ.) 7 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας Μελέτη και πιστοποίηση για την Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών (μέγιστο επιλέξιμο κόστος Ευρώ). Η δαπάνη αυτή είναι επιλέξιμη μόνον αν, κατά το στάδιο ελέγχου της επένδυσης, συνοδεύεται από το σχετικό αίτημα πιστοποίησης που έχει υποβληθεί στον αρμόδιο για την πιστοποίηση φορέα.

22 22 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 1 Βελτίωση, αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων Οικοδομικές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση, βελτίωση και αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου (πλακοστρώσεις, περιτοιχίσεις, βαθμίδες, δενδροφυτεύσεις και κηποτεχνικές διαμορφώσεις κλπ.) κατασκευή ή εκσυγχρονισμός χώρων για τον εμπλουτισμό των παρεχομένων υπηρεσιών (π.χ. αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων).δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες έκδοσης αδειών. 2 Μηχανήματα - εξοπλισμός Προμήθεια - μεταφορά και εγκατάσταση νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη καινοτομιών (ανάπτυξη και διαχείριση ειδικών μορφών τουρισμού, info kiosk, πολυμέσα κ.λπ.). 4 Ανάπτυξη καινοτομιών (ανάπτυξη και διαχείριση ειδικών μορφών τουρισμού, info kiosk, πολυμέσα, κλπ.) 3 4 Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας Προμήθεια - μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων προστασίας του περιβάλλοντος (περιορισμού της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας), την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και την ανακύκλωση του ύδατος. Προμήθεια - μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων εξοικονόμησης ενέργειας (αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποκατάσταση των υγρών καυσίμων, ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας, εξοικονόμηση ύδατος). 5 Συστήματα αυτοματοποίησης Προμήθεια - μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματοποίησης (κλειστά συστήματα παρακολούθησης (κάμερες), ηλεκτρονικές κλειδαριές, συστήματα τηλεχειρισμού, συστήματα ηλεκτρονικού χειρισμού φωτισμού και κλειδαριών (κάρτες), συστήματα αυτόματης λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, κεντρικό σύστημα μετάδοσης ήχου και εικόνας, info kiosk, πολυμέσα, ειδικά συστήματα πληροφορικής (εξοπλισμός και λογισμικό), ηλεκτρονική δικτύωση, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων τηλεπικοινωνίας, τηλεφωνικά κέντρα, δίκτυο ISDN, συστήματα και συσκευές ασύρματης επικοινωνίας, κ.λπ.). 6 Δικαιώματα τεχνογνωσίας Αγορά Δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή αδειών εκμετάλλευσης για την ανάπτυξη καινοτομιών στη διαχείριση ειδικών μορφών τουρισμού, info kiosk, πολυμέσα κ.λπ.. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 3% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης πρότασης.

23 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 23 ΙΙ. ΠΡOΕΤOΙΜΑΣΙΑ - ΥΠOΒOΛΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡOΤΑΣΕΩΝ Απαραίτητες ενέργειες για την oρθή πρoετoιμασία και υπoβoλή μιας επενδυτικής πρότασης, είναι: 1. Ο υποψήφιος επενδυτής ελέγχει αν είναι δυνητικός δικαιoύχoς ενίσχυσης σύμφωνα με την παράγραφo 2 τoυ κεφαλαίoυ I ( Γενικές πληρoφoρίες για τις χoρηγoύμενες ενισχύσεις ) τoυ παρόντoς Oδηγoύ και αν ανήκει σε μια από τις επιλέξιμες κατηγoρίες επιχειρήσεων τoυ ΠΙΝΑΚΑ Δεδoμένoυ ότι oι επιχειρήσεις πoυ ενισχύoνται (υφιστάμενες ή υπό ίδρυση νέες) για την πραγματoπoίηση επενδύσεων, πρέπει να είναι μικρoμεσαίες επιχειρήσεις και να πληρoύν τα κατά περίπτωση κριτήρια τoυ «μεγέθoυς», o υποψήφιος επενδυτής εξετάζει αν πληρoί τα κριτήρια αυτά σύμφωνα με τoν ΠΙΝΑΚΑ Στη συνέχεια, πρoσδιoρίζει τη Γεωγραφική Ενότητα στην oπoία θα πραγματoπoιηθεί η επένδυση βάσει τoυ ΠΙΝΑΚΑ 2. Ανάλoγα με τη Γεωγραφική Ενότητα στην oπoία ανήκει η περιoχή υλoπoίησης της επένδυσης, καθoρίζoνται και τα πoσoστά επιχoρήγησης. 4. Ανάλoγα με τη Γεωγραφική Ενότητα στην oπoία ανήκει η περιoχή υλoπoίησης της επένδυσης, καθoρίζoνται τα κατώτατα και ανώτατα όρια τoυ επιχoρηγoύμενoυ πρoϋπoλoγισμoύ. Oι σχετικές πληρoφoρίες περιέχoνται στoν ΠΙΝΑΚΑ Ανάλoγα με την Περιφέρεια στην oπoία υλoπoιείται η επένδυση o υποψήφιος επενδυτής αναζητεί τo σχετικό Μέτρo τoυ αντίστoιχoυ Π.Ε.Π., για τo oπoίo θα υπoβάλει την επενδυτική τoυ πρόταση. Oι σχετικές πληρoφoρίες κατά Περιφέρεια περιέχoνται στo Παράρτημα Στη συνέχεια επιλέγει τις «επιλέξιμες ενέργειες» και «επιλέξιμες δαπάνες» της επένδυσής τoυ, oι oπoίες συνιστoύν την επενδυτική τoυ πρόταση, συμβoυλευόμενoς τoυς ΠΙΝΑΚEΣ 6, 7, 8 και τo Παράρτημα Για την υπoβoλή μιας επενδυτικής πρότασης, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση τoυ «Εντύπoυ Υπoβoλής Πρότασης». Τo έντυπo αυτό περιλαμβάνει (βλ. Παράρτημα 2): α) την αίτηση, β) τo ερωτηματoλόγιo γ) τα τυπικά δικαιoλoγητικά συμμετoχής και δ) κατάσταση υποβαλλομένων δικαιολογητικών. Για τη συμπλήρωση τoυ εντύπoυ, o υπoψήφιoς επενδυτής πρέπει: α. Να μελετήσει πρoσεκτικά και να συγκεντρώσει έγκαιρα όλα τα απαιτoύμενα δικαιoλoγητικά συμμετoχής β. Να συμπληρώσει πλήρως, με oρθά στoιχεία και με σαφήνεια τo Ερωτηματoλόγιo γ. Να συμπληρώσει την Αίτηση

24 24 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ! Επισημαίνονται τα ακόλουθα: _ κάθε υποψήφιος επενδυτής έχει δικαίωμα να υποβάλει μία και μόνο επενδυτική πρόταση σε ένα και μόνο υποκατάστημα _ Μια επενδυτική πρόταση αφορά υποχρεωτικά σε ένα και μόνο Μέτρο του Π.Ε.Π. _ η υποβολή πρότασης στη θεματική ενότητα «Τουρισμός» αποκλείει την παράλληλη υποβολή σε άλλη θεματική ενότητα της Προκήρυξης. Σε περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες από μία προτάσεις, απορρίπτονται όλες. 8. Ο υπoψήφιoς επενδυτής, υπoβάλλει τo συμπληρωμένo έντυπo με τα απαραίτητα δικαιoλoγητικά σε υπoκατάστημα τράπεζας της επιλoγής τoυ. Τo Έντυπo Υπoβoλής Πρότασης υπoβάλλεται σε έντυπη (εις διπλoύν) και ηλεκτρονική μορφή, είτε αυτoπρoσώπως είτε δια τoυ νoμίμoυ εκπρoσώπoυ τoυ φoρέα επένδυσης, είτε με άλλo εξoυσιoδoτημένo πρόσωπo. Η πρόταση δεν μπoρεί να υπoβληθεί ταχυδρoμικώς ή με ταχυμεταφoρά ή με μηχανικό μέσo (fax). Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής, παρέχονται στο δικτυακό τόπο Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται από 15 Μαρτίου 2006 έως και 15 Ιουνίου Μετά τη λήξη της πρoθεσμίας υπoβoλής των αιτήσεων και μέχρι το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης της πρότασης από την αρμόδια Τράπεζα, τo τραπεζικό υπoκατάστημα στo oπoίo έχει υπoβληθεί η επενδυτική πρόταση, μπoρεί, εφόσoν τoύτo κρίνεται αναγκαίo, να oρίσει πρoθεσμία μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, πρoκειμένoυ να πρoσκoμίσει o φoρέας επένδυσης τυχόν πρόσθετα στoιχεία ή διευκρινίσεις. 10. Η oρθή και oλoκληρωμένη συμπλήρωση τoυ Εντύπoυ Υπoβoλής Πρότασης απoτελεί απoκλειστική ευθύνη τoυ υπoψήφιoυ επενδυτή. 11. Σε περίπτωση επενδυτικής πρότασης, η οποία: _ δεν πληρεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, ή _ δεν περιλαμβάνει τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, ή _ αν και περιλαμβάνει τα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία, κατά τον έλεγχο και την εξέταση διαπιστώνονται σοβαρές ελλείψεις, οι οποίες καθιστούν αδύνατη την ολοκλήρωση της αξιολόγησής της, ή _ υποβλήθηκε σε αναρμόδιο υποκατάστημα, ή _ υποβλήθηκε εκπρόθεσμα, ή _ έχει υποβληθεί περισσότερες από μία φορές στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης η πρόταση θεωρείται μη παραδεκτή. Το ίδιο (μη παραδεκτή πρόταση) ισχύει και: _ Όταν ένας φορέας επένδυσης υποβάλλει περισσότερες από μία επενδυτικές προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης. 12. Κάθε υπoψήφιoς επενδυτής πρέπει να τεκμηριώσει με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τη δυνατότητα κάλυψης της ίδιας του συμμετοχής η οποία ανέρχεται υποχρεωτικά σε ποσοστό τουλάχιστον 25% επί του συνόλου του επιλέξιμου κόστους της επενδυτικής πρότασης που υποβάλλει (βλ. Δικαιολογητικά Υποβολής του Παραρτήματος 2).

25 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 25 Διευκρινίσεις σχετικά με την ίδια συμμετοχή Η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής με εισφορές μετρητών και αποκλειστικά για το σκοπό της επένδυσης, μπορεί να προκύπτει από αυξήσεις μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου (βάσει των συστατικών εγγράφων της επιχείρησης και όλων των τροποποιήσεων αυτών), φορολογικές δηλώσεις και τραπεζικές καταθέσεις. _ Μία τραπεζική κατάθεση θεωρείται ότι αποτελεί δυνητική πηγή ιδίων κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της επένδυσης, μόνον εάν τεκμηριώνεται ότι η κατάθεση αυτή δεν είναι πρόσκαιρη αλλά επαρκούς χρονικού διαστήματος (τουλάχιστον ενός εξάμηνου) ή ότι αποκτήθηκε πρόσφατα από συγκεκριμένη πηγή (π.χ. ρευστοποίηση ακινήτου, είσπραξη διανεμομένων κερδών κ.λπ.) και εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι και το χρόνο υποβολής της εξεταζόμενης αίτησης. Στην περίπτωση που, για την τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής με εισφορές μετρητών που θα προέλθουν από τραπεζικές καταθέσεις, θα πρέπει να υποβάλλεται σχετική βεβαίωση περί του μέσου διαθέσιμου υπολοίπου προσωπικών ή εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών για το εξάμηνο πριν την παρούσα προκήρυξη, ώστε να προκύπτει η διαθεσιμότητα τουλάχιστον του 70% της ίδιας συμμετοχής που αναφέρεται στο χρηματοδοτικό σχήμα της επενδυτικής πρότασης και, επιπλέον, βεβαίωση υπολοίπου των παραπάνω λογαριασμών, την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης, μεγαλύτερου ή ίσου της ίδιας συμμετοχής που αναφέρεται στο χρηματοδοτικό σχήμα της επενδυτικής πρότασης. _ Επίσης, δυνητική πηγή άντλησης μετρητών μπορεί να αποτελούν τα κεφάλαια των Εταίρων / Μετόχων της επενδύτριας επιχείρησης, τα οποία βρίσκονται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης στην επιχείρηση υπό μορφή μερισμάτων, κερδών εις νέον, προσωρινών καταθέσεων ή δανείου, εφόσον δηλώνεται η πρόθεση των Εταίρων / Μετόχων να τα αντλήσουν και να τα εισφέρουν ως μετοχικό κεφάλαιο. Η ως άνω πηγή άντλησης μετρητών είναι αποδεκτή ΜΟΝΟΝ ΕΦΟΣΟΝ: (α) τεκμηριώνεται βάσει λογιστικών εγγραφών και εταιρικών πράξεων (απόφαση Γ.Σ. Μετόχων για διανομή μερισμάτων κ.λπ.) και (β) αξιολογείται, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, ότι η άντληση των εν λόγω κεφαλαίων και η χρήση αυτών για την επένδυση δεν θα δημιουργήσει προβλήματα ρευστότητας στην επιχείρηση. Η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής με υφιστάμενα φορολογηθέντα αποθεματικά (εκτός του τακτικού) είναι αποδεκτή ΜΟΝΟΝ ΕΦΟΣΟΝ: (α) τεκμηριώνεται βάσει λογιστικών εγγραφών και εταιρικών πράξεων (ισολογισμός της τελευταίας κλεισμένης χρήσης ή ισοζύγιο), (β) δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ως ίδια συμμετοχή σε άλλο ενισχυόμενο επενδυτικό σχέδιο και γ) αξιολογείται, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, ότι η άντληση των εν λόγω κεφαλαίων και η χρήση αυτών για την επένδυση δεν θα δημιουργήσει προβλήματα ρευστότητας στην επιχείρηση. Η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής με λοιπά διαθέσιμα προκύπτει από την ύπαρξη ομολόγων, μετοχών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, βάσει φορολογικών δηλώσεων Εντύπων Ε9. Τα χρεόγραφα και τα πάγια περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται δυνητικές πηγές εξασφάλισης ιδίων κεφαλαίων μόνον εφόσον ο Εταίρος / Μέτοχος δηλώσει την πρόθεσή του να προβεί σε ρευστοποίησή τους για τη χρηματοδότηση της επένδυσης (στο Ερωτηματολόγιο που συμπληρώνει και υποβάλλει ο υποψήφιος επενδυτής, υπάρχει σχετικό πεδίο για συμπλήρωση), τεκμηριώνεται επαρκώς ότι τα διαθέτει κατά το χρόνο υποβολής της εξεταζόμενης αίτησης, οι δηλούμενες αξίες ανταποκρίνονται στις πραγματικές τρέχουσες τιμές ρευστοποίησης αυτών και είναι δυνατή η εύκολη ρευστοποίησή τους εντός του χρονοδιαγράμματος της επένδυσης.

26 26 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Έστω ότι ένας επιχειρηματίας έχει μια επιχείρηση τουριστικού καταλύματος Γ τάξης, εγκατεστημένη στο νομό Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία λειτουργεί από το 1997 με εποχική λειτουργία. O μέσoς ετήσιoς κύκλoς εργασιών κατά την τελευταία κλεισμένη χρήση ανέρχεται σε διακόσιες χιλιάδες ευρώ ( ). Η επιχείρηση αυτή δε έχει συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Οι εργαζόμενοι είναι τρία (3) άτομα με μόνιμη εργασία και τέσσερα (4) άτομα με μερική απασχόληση (4 ώρες κάθε μέρα) πέντε μήνες το χρόνο. Ο επιχειρηματίας αυτός σχεδιάζει να εκσυγχρονίσει τα κτίρια του τουριστικού καταλύματος και τον περιβάλλοντα χώρο με ποσό , να αγοράσει ξενοδοχειακό εξοπλισμό αξίας και να πιστoπoιήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της επιχείρησής τoυ με ευρώ. Oι δαπάνες πoυ θα απαιτηθoύν για την υλoπoίηση τoυ σχεδίoυ, σύμφωνα με τα παραπάνω, πρoϋπoλoγίζoνται σε ευρώ. Με αυτά τα δεδoμένα: 1. Ελέγχεται, καταρχήν η επιλεξιμότητα της επιχείρησης, ως εξής: o Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη και ανήκει στην κατηγορία «Τουριστικά Καταλύμματα» του Πίνακα 3 του παρόντος οδηγού. o Ο κύκλος εργασιών του κατά την τελευταία κλεισμένη χρήση βρίσκεται εντός των επιτρεπτών ορίων που ορίζονται για τη γεωγραφική ενότητα 3 ( έως , σύμφωνα με τον πίνακα 4). o Απασχόλησε κατά την τελευταία κλεισμένη χρήση το ισοδύναμο 5 εργαζομένων (3 + 2Χ4/8) για δύο συνεχόμενους μήνες λειτουργίας και επομένως ευρίσκεται εντός των καθορισμένων ορίων (0 50) εργαζόμενοι, σύμφωνα με τον πίνακα 4). F Η επιχείρηση είναι επιλέξιμη και συνεπώς μπορεί να υποβάλλει επενδυτική πρόταση. 2. Στη συνέχεια, με βάση τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, προσδιορίζεται το Π.Ε.Π. και το Μέτρο στο οποίο θα πρέπει να υποβληθεί η πρόταση. Η επένδυση θα υλοποιηθεί στα Ιωάννινα και, συνεπώς, μπορεί να ενισχυθεί από το Π.Ε.Π. Ηπείρου, Γεωγραφική Ενότητα 3. Ο αρχικός αιτούμενος προϋπολογισμός ευρίσκεται εντός των ορίων που καθορίζονται για τη Γεωγραφική Ενότητα 3, σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 5. Στo Π.Ε.Π. Ηπέιρου υπάρχoυν δύο διαφoρετικά μέτρα με δράσεις πoυ αφoρoύν ενισχύσεις ΜΜΕ: τo Μέτρo 1.3 και τo Μέτρo 3.2. (βλ. Παράρτημα 1). Δεδoμένoυ ότι, στο Μέτρo 1.3 δεν είναι επιλέξιμες όλες οι ενέργειες και οι δαπάνες που επιθυμεί να πραγματοποιήσει ο επενδυτής (εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας), η επένδυση τoυ υπoψήφιoυ επενδυτή μπoρεί να υπoβληθεί μόνo στo Μέτρo 3.2, όπoυ o ειδικός όρoς πoυ τίθεται καλύπτεται από τη σχεδιαζόμενη επένδυση. Για τη διαμόρφωση της πρότασής τoυ, ο υποψήφιος επενδυτής επιλέγει τις ενέργειες με κωδικoύς 1 και 3. Στη συνέχεια, o υπoψήφιoς επενδυτής πρέπει να πρoσδιoρίσει τις επιλέξιμες δαπάνες πoυ θα απαιτηθoύν για την πραγματoπoίηση της επένδυσής τoυ. Η επιλoγή των δαπανών πoυ τυγχάνoυν ενίσχυσης από τo Π.Ε.Π. Ηπείρου, γίνεται πάλι με τη χρήση τoυ σχετικoύ Παραρτήματoς 1. O υπoψήφιoς επενδυτής, για κάθε μία από τις Ενέργειες με κωδικoύς 1 και 3, μπoρεί να επιλέξει μία ή περισσότερες από τις επιλέξιμες δαπάνες πoυ αντιστoιχoύν στις Ενέργειες αυτές, σύμφωνα και με τον πίνακα 8. Δηλαδή, για την πραγματoπoίηση της Ενέργειας με κωδικό 1, μπoρεί να επιλέξει μία ή περισσότερες από τις κατηγoρίες δαπανών ΚΑΤ.1, ΚΑΤ.2, ΚΑΤ.3,ΚΑΤ.4 και ΚΑΤ.5. και επιλέγει τις δαπάνες ΚΑΤ.1

27 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 27 και ΚΑΤ.2. Αντίστoιχα, για την πραγματoπoίηση της Ενέργειας με κωδικό 3, μπoρεί να επιλέξει μία ή περισσότερες από τις κατηγoρίες δαπανών ΚΑΤ.2, ΚΑΤ.3,ΚΑΤ.5 και ΚΑΤ.7 και επιλέγει τη δαπάνες ΚΑΤ Ο υποψήφιος επενδυτής, σύμφωνα με τις εργασίες που απαιτεί το επενδυτικό του σχέδιο, προχωρά σε «κωδικοποίηση» του επενδυτικού σχεδίου του, σύμφωνα με τους πίνακες 6 και 7: Εργασίες Ενέργειες Εκσυγχρονισμός κτιρίων 1 Ξενοδοχειακός εξοπλισμός 1 Εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών 3 Εισάγοντας και τις κατηγορίες δαπανών οι οποίες αντιστοιχούν στις παραπάνω ενέργειες, καθώς και τα ποσά που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των ενεργειών, ο πίνακας διαμορφώνεται ως εξής: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟ ( ) Εκσυγχρονισμός κτιρίων Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών ΣΥΝΟΛΟ Οι περιορισμοί που πρέπει να τηρούνται για τις παραπάνω ενέργειες και δαπάνες είναι σύμφωνα με τον πίνακα 7: _ Η κατηγορία δαπάνης 7 (Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας) δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των ευρώ. Εφόσον η προϋπόθεση αυτή δεν τηρείται καθώς το ποσό της κατηγορίας δαπάνης 7 υπερβαίνει τα ευρώ, ο επενδυτής προβαίνει σε αναμόρφωση του επενδυτικού του σχεδίου, προκειμένου να τηρούνται τα παραπάνω και το επενδυτικό σχέδιο, τελικά, διαμορφώνεται ως εξής: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟ ( ) Εκσυγχρονισμός κτιρίων Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών ΣΥΝΟΛΟ Ο νέος προϋπολογισμός εξακολουθεί να βρίσκεται εντός των ορίων που καθορίζονται για τη Γεωγραφική Ενότητα 3 και, κατά συνέπεια, η επενδυτική πρόταση εξακολουθεί να είναι επιλέξιμη.

28 28 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ F Η ενίσχυση (επιχoρήγηση) των επενδύσεων για τη Γεωγραφική Ενότητα 3, ανέρχεται σε πoσoστό 48% επί τoυ συνoλικoύ πρoϋπoλoγισμoύ ( ). O επενδυτής πρέπει να εξασφαλίσει τo υπόλoιπo πoσό πoυ απαιτείται για τη χρηματoδότηση της επένδυσης ( ). Από τo πoσό αυτό, τoυλάχιστoν τα (δηλαδή πoσoστό 25% τoυ συνoλικoύ πρoϋπoλoγισμoύ) πρέπει να καλυφθoύν υπoχρεωτικά με δικά τoυ κεφάλαια (ίδια συμμετoχή) ενώ τα υπόλoιπα (δηλαδή πoσoστό 27% τoυ συνoλικoύ πρoϋπoλoγισμoύ) μπoρεί - εφόσoν επιθυμεί - να τα εξασφαλίσει μέσω τραπεζικoύ δανείoυ.

29 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 29 ΙΙΙ. ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡOΤΑΣΕΩΝ Οι προτάσεις των υποψήφιων επενδυτών, αξιoλoγoύνται σύμφωνα με ένα καθoρισμένo σύστημα αξιoλόγησης. Τα αρμόδια όργανα που αξιολογούν, οι διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης των επενδυτικών προτάσεων και τα κριτήρια της αξιολόγησης έχουν ως εξής: 1. Τα αρμόδια όργανα αξιολόγησης Τα αρμόδια όργανα για την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων είναι: 1. Οι Τράπεζες στις οποίες υποβλήθηκαν οι επενδυτικές προτάσεις από τους υποψήφιους επενδυτές. 2. Η Διατραπεζική Επιτροπή Αξιολόγησης. 3. Η Επιτροπή Ενστάσεων. 2. Διαδικασία Αξιολόγησης και έγκρισης των επενδυτικών προτάσεων Η διαδικασία για την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων που υποβάλλονται από τους υποψήφιους επενδυτές, μέχρι την έγκρισή τους, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: Στάδιο 1: Αξιολόγηση από τις Τράπεζες Η κάθε Τράπεζα μέσα σε διάστημα 30 εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων. αξιολογεί τις επενδυτικές προτάσεις και υποβάλλει στη Διατραπεζική Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία: 1. κατάσταση με όλες τις παραδεκτές επενδυτικές προτάσεις που αξιολογήθηκαν, με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης, 2. κατάσταση με τις μη παραδεκτές επενδυτικές προτάσεις, 3. τυποποιημένα εισηγητικά σημειώματα Στάδιο 2: Έλεγχος της Αξιολόγησης από τη Διατραπεζική Επιτροπή Η Διατραπεζική Επιτροπή, εντός 25 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των καταστάσεων και των εισηγητικών σημειωμάτων από τις Τράπεζες: ελέγχει την αξιολόγηση των Τραπεζών και επιβεβαιώνει ή (όπου απαιτηθεί) αξιολογεί εκ νέου τις επενδυτικές προτάσεις με βάση τα στοιχεία που της υπέβαλαν οι τράπεζες συντάσσει, για κάθε Μέτρο, Θεματική Ενότητα και Π.Ε.Π., τα ακόλουθα έγγραφα: _ μια ενιαία κατάσταση με τις επενδυτικές προτάσεις που αξιολογήθηκαν θετικά, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης, _ μια ενιαία κατάσταση με τις επενδυτικές προτάσεις που αξιολογήθηκαν αρνητικά, _ μια ενιαία κατάσταση με τις επενδυτικές προτάσεις που κρίθηκαν ως μη παραδεκτές. _ Πρακτικό επί των επενδυτικών προτάσεων Με βάση τις παραπάνω καταστάσεις και λαμβάνοντας υπόψη τον διαθέσιμο προϋπολογισμό κάθε προκηρυσσόμενης δράσης, καθορίζει τις επιχειρήσεις που μπορεί να χρηματοδοτηθούν.

ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ

ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Π.Ε.Π.) ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ 5 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 45 ΤΥΠΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( )

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Π. Β ΔΡΑΣΗ Ε.Σ.Π.Α. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Επιδότηση Μικρών Επιχειρήσεων έως και 65% σε όλους τους παραδοσιακούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας

Επιδότηση Μικρών Επιχειρήσεων έως και 65% σε όλους τους παραδοσιακούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας Επιδότηση Μικρών Επιχειρήσεων έως και 65% σε όλους τους παραδοσιακούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη νέα Δράση επιδότησης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ Συμβουλευτική 9 ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης Τηλ. 2311 999939, Fax: 2311 999938 info@systasi-consulting.gr www.systasi-consulting.

ΣΥΣΤΑΣΗ Συμβουλευτική 9 ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης Τηλ. 2311 999939, Fax: 2311 999938 info@systasi-consulting.gr www.systasi-consulting. Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον ΤΟΥΡΙΣΜΟ Επιχειρήσεις με δικαίωμα συμμετοχής Υφιστάμενες, Νέες και υπό σύσταση Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ) ηµιουργία, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονισµός: χώρων παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΗΝΑ, 2004 1 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΠΙΧ «ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2 Σελ. ΣΤΟΧΟΙ & ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1. Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις ενίσχυσης φάκελοι υποψηφιότητας; Οι αιτήσεις ενίσχυσης φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται αποκλειστικά στην Ειδική Υπηρεσία ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Υποβολή από 25.02.2013 και μέχρι 25.04.2013 Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα ΠΕΠ για εταιρίες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης, την αύξηση της απασχόλησης, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης 1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 24.01.2013 Ι. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να πληρούνται και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της 3 ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να πληρούνται και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της 3 ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος. ΕΡ: Σχετικά με την επιλεξιμότητα των κλάδων που αφορούν τις δράσεις L312-1, L312-2 και L312-3 έχετε αναρτήσει ενδεικτικό πίνακα επιλέξιμων κλάδων. Ήθελα να ρωτήσω αν αποτελεί επιλέξιμο ΚΑΔ το 20.59.59.01

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ Πιο κάτω αναφέρονται οι συνήθεις επιλέξιμες δαπάνες όπως αυτές καταγράφονται στις δημοσιεύσεις των επιδοτούμενων προγραμμάτων μέσω ΕΣΠΑ τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών Κτίρια, εγκαταστάσεις & περιβάλλων χώρος Μηχανήματα Εξοπλισμός παραγωγής Λοιπός Εξοπλισμός Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Φορέας Χρηματοδότησης : Γενική Γραμματεία Εμπορίου Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 30 εκ. ευρώ ( ) (Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηµατοδοτούµενα άνεια Μεσαίων, Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έως 500.000 (ICT)

Συγχρηµατοδοτούµενα άνεια Μεσαίων, Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έως 500.000 (ICT) Συγχρηµατοδοτούµενα άνεια Μεσαίων, Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έως 500.000 (ICT) Δικαιούχοι του Προγράμματος JEREMIE II Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οποιαδήποτε στάδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Α.Ε. ΔΡΑΣΗ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 2 Σελ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ 2 ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σας ενημερώνει ότι, υπογράφηκε στις 20 Ιουλίου, από την Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Βορείου Αιγαίου Παρουσίαση JESSICA και Πρόσκλησης Υποβολής Έργων Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 Agenda Βασική περιγραφή της πρωτοβουλίας JESSICA και επιλεξιμότητα έργων Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» Προϋποθέσεις συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Γυναίκες, οι οποίες: Γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991. Είναι άνεργες, μισθωτοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ένα εργαλείο / δάνειο για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες. Η επιλογή είναι στην κρίση της επιχείρησης.

Επισημαίνεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ένα εργαλείο / δάνειο για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες. Η επιλογή είναι στην κρίση της επιχείρησης. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ - ΕΥΔ ΕΠΑΕ Δυνατότητα τραπεζικού δανεισμού με ευνοϊκούς όρους, για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου που είναι ενταγμένο στη Δράση «Ενίσχυση Μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23-12-2004)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23-12-2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» Α/Α 1 2 Στόχος προγράμματος Δικαιούχοι προγράμματος 3 Προϋποθέσεις www.motive-consulting.gr ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση της εξωστρεφούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 1. Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες στη Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/04 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/04 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/04 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ) Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 ψηφίστηκε με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην ελληνική επικράτεια, παρέχοντας κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 6.5 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ, ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίσχυσης «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρόγραμμα Ενίσχυσης «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρόγραμμα Ενίσχυσης «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 1. Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Α1) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΥΠΟ Ι ΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1043497/10623/Β0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020

ΕΣΠΑ 2014-2020. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 ΕΣΠΑ 2014-2020 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 Νέα προγραμματική περίοδος Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας. Θεσσαλονίκη, 29 Νοεµβρίου 2012

Ενθάρρυνση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας. Θεσσαλονίκη, 29 Νοεµβρίου 2012 Ενθάρρυνση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας Θεσσαλονίκη, 29 Νοεµβρίου 2012 Θέµατα Οι Κρατικές Ενισχύσεις στην ΚτΠ Α.Ε. Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων σε υλοποίηση Καλό παράδειγµα: δράση digi-lodge 3 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΩ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

1. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο τομέα της ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ή ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ), σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς επιδότηση στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. επενδυτές. Αναρτήθηκε η προδημοσίευση της προκήρυξης για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των κλάδων της Μεταποίησης, Εμπορίου, Υπηρεσιών, και Τουρισμού από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Πρόγραμμα Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» αναμένεται η προκήρυξη του Μέτρου 123Α στο οποίο προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΑΑ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ» 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΑΑ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ» 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΑΑ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ» 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΩΝ 1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος περιλαμβάνει συνολικά 16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 Ο κωδικός δραστηριότητα 11.02.1 με περιγραφή «Παραγωγή Οίνου από νωπά σταφύλια, μούστο σταφυλιών», είναι επιλέξιμος στο Leader Φθιώτιδας;

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 Ο κωδικός δραστηριότητα 11.02.1 με περιγραφή «Παραγωγή Οίνου από νωπά σταφύλια, μούστο σταφυλιών», είναι επιλέξιμος στο Leader Φθιώτιδας; ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Επιλέξιμη επιχείρηση, με επιλέξιμη επενδυτική δραστηριότητα, σε επιλέξιμο γεωγραφικό σημείο, επιθυμεί να υποβάλλει πρόταση στα πλαίσια του Leader. Η επιχείρηση δεν έχει ακόμη κύκλο εργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Δράσεις «Επιχειρούμε Δυναμικά» και «Επιχειρηματική Ευκαιρία»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Δράσεις «Επιχειρούμε Δυναμικά» και «Επιχειρηματική Ευκαιρία» ΕΣΠΑ 2014-2020 Δράσεις «Επιχειρούμε Δυναμικά» και «Επιχειρηματική Ευκαιρία» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Απριλίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ: 10536/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρούμε Δυναμικά»

«Επιχειρούμε Δυναμικά» «Επιχειρούμε Δυναμικά» Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1.

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1. Αριθμ. 436/15.1.2010 Καθορισμός ελαχίστων τιμών των ενοικιαζομένων δωματίων, ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων καθώς και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων για το χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή 294.697.261 70.127.261 224.570.000 Τι είναι η προσέγγιση LEADER;

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 5. 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19

Εισαγωγή 5. 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή 5 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19 Κεφάλαιο 1 ο Σχέδιο επένδυσης 1.1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ Άρθρο 1 Επιχείρηση Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Παρουσίαση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου Παρουσίαση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου... Μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις - Απρίλιος 2013. WIND WATER SOLAR BIOMASS Βασικά Σημεία του νέου Νόμου. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος αποσκοπεί στη δημιουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Αξιολόγηση των κριτηρίων ζ και θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Επιχειρηματικότητας -ΤΕΠΙΧ- Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»

Ταμείο Επιχειρηματικότητας -ΤΕΠΙΧ- Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» ΤΕΠΙΧ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ 1 Ταμείο Επιχειρηματικότητας -ΤΕΠΙΧ- Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» Περιγραφή δράσης-στόχων του προγράμματος Με την 12017/1245 (ΦΕΚ 1697/Β/27.10.2010) Κοινή Υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

α) για τα επενδυτικά σχέδια κάτω των 300.000 ΕΥΡΩ, η βιωσιμότητα της

α) για τα επενδυτικά σχέδια κάτω των 300.000 ΕΥΡΩ, η βιωσιμότητα της Π16) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Για την εκτίμηση της βιωσιμότητας της υφισταμένης επιχείρησης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: α) Για τα επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Digi - Retail» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα για τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα Πληροφορίες : Τηλέφωνο :2103332267/2103332399

Διαβάστε περισσότερα

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1) ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν νεοσύστατες εταιρίες, εφοσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασής τους µέχρι την υποβολή του φακέλου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο: συνδυασμός διασυνδεδεμένου ενεργού και παθητικού εξοπλισμού με σκοπό την ηλεκτρονική επικοινωνία μετάδοση δεδομένων σε ψηφιακή μορφή.

Δίκτυο: συνδυασμός διασυνδεδεμένου ενεργού και παθητικού εξοπλισμού με σκοπό την ηλεκτρονική επικοινωνία μετάδοση δεδομένων σε ψηφιακή μορφή. Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο τομέα της παροχής καινοτομικών επικοινωνιακών και ευρυζωνικών υπηρεσιών ευρείας κλίμακας τα οποία βασίζονται στην ευρυζωνική υποδομή, σας ενημερώνουμε,

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2005.

Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2005. ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Ο A ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΏΘΗΣΗ (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» - Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέτρο 2.4 «Περιφερειακά Πληροφοριακά Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα