ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΙΘΑΚΗΣ 12 Ταχ. Κώδ. : Τηλ.: Fax : ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Άρθρο 1 Οι ανάγκες κατανάλωσης του Δημοτικού ύδατος ικανοποιούνται από τις υπάρχουσες παροχές της ΕΥΔΑΠ και τις όποιες μελλοντικές και χορηγείται στους κατοίκους του Δήμου μέσω του δικτύου διανομής για ύδρευση, κατά απόλυτη προτεραιότητα για την ικανοποίηση των οικιών και καταστημάτων. Απαγορεύεται απολύτως η άρδευση καλλιεργειών για την παραγωγή κηπευτικών προϊόντων και η άρδευση εκτεταμένων ιδιωτικών ανθοκηπίων. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να θέσει οποιοδήποτε όρο κατά την κρίση του προς διασφάλιση της κανονικής υδροδότησης των υδροληπτών. Άρθρο 2 Η παροχή του Δημοτικού ύδατος γίνεται μόνο μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη του ακινήτου, δηλώνοντας την ακριβή διεύθυνση του προς ύδρευση ακινήτου, το αιτιολογικό της χρησιμοποίησης της αιτούμενης παροχής και την αποδοχή εκ των προτέρων των όρων του παρόντος Κανονισμού. Η παροχή συνδέεται μόνιμα με το ακίνητο για την υδροδότηση του οποίου τοποθετήθηκε εξ αρχής, έστω κι αν αυτό αλλάξει κυριότητα και δεν μεταφέρεται για να υδρεύσει άλλο ακίνητο, ακόμη κι αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη. Ο εκάστοτε ιδιοκτήτης του ακινήτου αυτού έχει όλες τις υποχρεώσεις και όλα τα δικαιώματα που αναφέρονται σ' αυτό τον Κανονισμό.

2 Ο Δήμος έχει την κυριότητα της παροχής και του υδρομετρητή και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, στο οποίο έχουν χορηγηθεί, έχει το δικαίωμα χρήσης για την ύδρευσή του. Ο εκάστοτε ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει το αποκλειστικό δικαίωμα υποβολής της αίτησης υδροδότησής του. Η σχέση υδροληψίας υφίσταται πάντοτε μεταξύ του Δήμου και του εκάστοτε ιδιοκτήτη του υδρευόμενου ακινήτου, ο οποίος θεωρείται ως υδρευόμενος - καταναλωτής από την συγκεκριμένη παροχή για το συγκεκριμένο ακίνητο, οποιοσδήποτε και αν είχε ζητήσει αρχικώς την υδροδότησή του. Ο νέος ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει υποχρέωση να δηλώσει στο Δήμο την αλλαγή ιδιοκτησίας. Η καταχώρηση των στοιχείων του νέου ιδιοκτήτη στο μητρώο πελατών του Δήμου γίνεται βάσει αίτησης συνοδευόμενης από τα έγγραφα που αποδεικνύουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Σε περιπτώσεις ενοικίασης των υδρευόμενων ακινήτων δεν γίνεται αλλαγή στοιχείων υδροδοτούμενου σε εκείνα του ενοικιαστή. Μετά τη λήξη της μίσθωσης, οι ανεξόφλητες οφειλές λογαριασμών ύδρευσης ενοικιαζόμενων ακινήτων επιβαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον εκάστοτε ιδιοκτήτη του. Σε περιπτώσεις επαγγελματικών μισθώσεων δύναται να γίνει αλλαγή στοιχείων υδροδοτούμενου σε εκείνα της ενοικιάστριας επιχείρησης με την καταβολή χρηματικού ποσού ως εγγύηση που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η οποία θα επιστρέφεται άτοκα, εάν και εφόσον τακτοποιηθούν οι πάσης φύσεως οφειλές. Εάν ενοικιαστής είναι το Ελληνικό Δημόσιο, εξαιρείται της καταβολής χρηματικού ποσού ως εγγύηση. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη για κάθε υποχρέωση από την ύδρευση του ακινήτου ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, τόσο ο προηγούμενος, όσο και ο επόμενος ή επόμενοι ιδιοκτήτες. Αίτημα αλλαγής στοιχειών υδροδοτουμένου ικανοποιείται μόνο αν δεν υπάρχουν καθυστερημένες οφειλές. Στην περίπτωση ύπαρξης οφειλών η αλλαγή στοιχειών οφειλέτη ύδρευσης πραγματοποιείται μόνο μετά την εξόφληση του συνόλου αυτών. Άρθρο 3

3 Η έγκριση αιτήσεων παροχής σε νέους υδρολήπτες, ως προς τη δυνατότητα της παροχής της ζητούμενης υδροληψίας, γίνεται από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας και όταν απουσιάζει από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συνεργείων Συντήρησης Υποδομών της Διεύθυνσης Καθαριότητος, Περιβάλλοντος και Ποιότητος Ζωής, βοηθούμενοι από τον υπεύθυνο του Γραφείου εξωτερικών συνεργείων Ύδρευσης και τον/ην Προϊστάμενο/η του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Άρθρο 4 Πριν από την έγκριση παροχής νερού θα βεβαιώνεται εγγράφως από τον αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συνεργείων Συντήρησης Υποδομών της Διεύθυνσης Καθαριότητος, Περιβάλλοντος και Ποιότητος Ζωής, επί του σώματος της αίτησης, ύστερα από αυτοψία, η ακριβής θέση του ακινήτου που θα υδροδοτηθεί και το είδος αυτού (οικία, κατάστημα, επιχείρηση, κ.λπ.). Μαζί με την αίτηση υδροληψίας θα υποβάλλεται και ο τίτλος κτήσης του ακινήτου, μαζί με την οικοδομική άδεια ή άλλο έγγραφο νομιμοποίησης του κτιρίου εξαιρουμένων των περιπτώσεων πρόβλεψης υδροδότησης από ειδικές διατάξεις νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων κ.λπ. Καμία υδροδότηση δεν θα είναι ισχυρή χωρίς την διατύπωση αυτή, τυχόν δε γενόμενη παροχή κατά παράβαση των ανωτέρω οριζομένων θα αφαιρείται χωρίς άλλη διατύπωση. Άρθρο 5 Η παροχή του νερού γίνεται με υδρομετρητή που προμηθεύει ο Δήμος στον υδρολήπτη. Την προμήθεια του φρεατίου και όλων των απαιτούμενων υλικών για την σύνδεση από τον αγωγό μέχρι τον υδρομετρητή αναλαμβάνει ο Δήμος μαζί με την όλη εργασία της σύνδεσης καταβαλλομένης της σχετικής δαπάνης από τον υδρολήπτη. Το ποσό της ανωτέρω δαπάνης καθορίζεται εκάστοτε από το Δημοτικό Συμβούλιο με βάση τις τιμές του ελεύθερου εμπορίου και εμπεριέχεται στο τέλος δικαιώματος ύδρευσης και καταβάλλεται μαζί με την αίτηση παροχής νερού.

4 Ο υδρομετρητής ρυθμίζεται με κανονικό κρουνό που τοποθετείται πριν απ αυτόν. Ο υδρομετρητής τοποθετείται στο προ του ακινήτου πεζοδρόμιο εφόσον διέρχεται από το σημείο αγωγός του δικτύου διανομής. Σε κάθε άλλη περίπτωση τοποθετείται επί του πεζοδρομίου στο πλησιέστερο σημείο από όπου διέρχεται αγωγός του δικτύου διανομής. Η σύνδεση του υδρομετρητή με την υδρευτική εγκατάσταση του υδρολήπτη γίνεται με σωλήνα τον οποίο υποχρεώνεται να τοποθετήσει ο υδρολήπτης με δική του ευθύνη και δαπάνες. Πριν την σύνδεση της παροχής από την υπηρεσία τοποθετείται υποχρεωτικά από τον υδρολήπτη βαλβίδα αντεπιστροφής και γενικός διακόπτης. Τη συντήρηση και λειτουργία των υδρομετρητών αναλαμβάνει ο Δήμος απαγορευομένης κάθε επέμβασης τρίτου με ποινή διακοπής της ύδρευσης. Η διαφύλαξη του φρεατίου και του υδρομετρητή είναι υποχρέωση του υδρολήπτη. Ο υδρολήπτης έχει την υποχρέωση να διατηρεί το φρεάτιο του καθαρό για να μην εμποδίζεται η καταμέτρηση των ενδείξεων του υδρομετρητή. Σε αντίθετη περίπτωση η χρέωση νερού θα γίνεται βάσει τεκμαρτών ενδείξεων και ο Δήμος θα προβαίνει στην αποκάλυψη του φρεατίου χρεώνοντας το ανάλογο τέλος το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κάθε μετατόπιση, ανύψωση ή καταβίβαση παροχής που γίνεται ύστερα από αίτηση του υδρολήπτη για οποιαδήποτε αιτία θα κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από το Δήμο και θα χρεώνεται σε βάρος του, με την επιβολή αντίστοιχου τέλους που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κάθε ζημία που προκαλείται στο δίκτυο ύδρευσης από τον οποιονδήποτε χρεώνεται υποχρεωτικά σε αυτόν. Τα έξοδα αποκατάστασης ζημίας δικτύου ύδρευσης καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άρθρο 6 Επιτρέπεται ελεύθερα η παροχή νερού σε υδρολήπτες των οποίων το ακίνητο βρίσκεται σε δρόμο που δεν υπάρχει δίκτυο διανομής του Δήμου.

5 Η παροχή γίνεται με σωλήνα από το σημείο που υπάρχει αγωγός του δικτύου διανομής μέχρι το ακίνητο με δαπάνη του υδρολήπτη και κατά τις οδηγίες του Δήμου. Το βάθος του σωλήνα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50 εκατοστών. Ο υδρομετρητής θα τοποθετηθεί στο σημείο σύνδεσης του σωλήνα με τον αγωγό του δικτύου διανομής ύδρευσης. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την άδεια υδροληψίας αν αγνοηθούν οι οδηγίες και οι υποδείξεις του. Όλες οι συναφείς εγκαταστάσεις μετά την κατασκευή τους θα ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου. Ο Δήμος καμιά ευθύνη δε φέρει σε περίπτωση βλάβης του παραπάνω σωλήνα παροχής ή και ολοσχερούς καταστροφής του από τη διαμόρφωση και κατασκευή της οδού με εκσκαπτικά μηχανήματα ή διέλευσης βαρέως τροχοφόρου και γενικά από οποιαδήποτε αιτία. Έχει δε το δικαίωμα να διακόψει την παροχή του νερού μέχρι τη πλήρη αποκατάσταση της βλάβης ή της καταστροφής χωρίς καμιά απολύτως υποχρέωση προς αποζημίωση. Οι απαιτούμενες γι αυτό δαπάνες θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον υδρολήπτη. Άρθρο 7 Για σωληνώσεις από το δίκτυο διανομής μέχρι το ακίνητο του υδρολήπτη τις οποίες αυτός με έξοδα του τοποθέτησε, δεν έχει πλέον κανένα δικαίωμα και αποτελούν ιδιοκτησία του Δήμου. Άρθρο 8 Σε κανένα και σε καμία περίπτωση δεν παρέχεται ύδρευση χωρίς υδρομετρητή. Για περισσότερα του ενός διαμερίσματα και καταστήματα μέσα στο ίδιο ακίνητο τοποθετείται υποχρεωτικά ανάλογος αριθμός υδρομετρητών συν ένας που μπορεί να έχει κοινόχρηστη χρήση. Δεν τοποθετούνται νέες παροχές σε ακίνητα όπου υπάρχουν τοποθετημένοι υδρομετρητές με ανεξόφλητες οφειλές νερού μέχρι αυτές να εξοφληθούν ή ρυθμιστούν. Για ανέγερση νέας οικοδομής, ο ενδιαφερόμενος για την ανέγερση κτίσματος, με σχετική αίτησή του και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, οφείλει να ζητήσει νέα παροχή νερού.

6 Σε περίπτωση ανέγερσης ανεξάρτητου διαμερίσματος μέσα στο ίδιο ακίνητο κατά όροφο ή κατά επέκταση, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται μετά την έκδοση της οικοδομικής άδειας και πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών να ζητήσει από τον Δήμο νέα παροχή νερού για το κατασκευαζόμενο διαμέρισμα από την οποία θα καταναλώνεται το απαιτούμενο για τις οικοδομικές εργασίες νερό. Η παροχή αυτή θα ανήκει στο εν λόγω διαμέρισμα. Άρθρο 9 Η παροχή νερού θα γίνεται από το πλησιέστερο προς τον αιτούντα σημείο του δικτύου διανομής. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να υποδείξει άλλο σημείο, αν το πιο πάνω πλησιέστερο σημείο είναι σχετικά φορτωμένο. Τα έξοδα της παροχής από το δίκτυο διανομής μέχρι το ακίνητο βαρύνουν τον υδρολήπτη. Η σύνδεση της παροχής γίνεται από το δίκτυο διανομής με βάση τις προδιαγραφές του Τεχνικού Ινστιτούτου Ελλάδος και την οδηγία 75/33/ΕΟΚ (Φ.Ε.Κ. 284/Α/ ) ή την νεότερη 2011/17/ΕΕ (Φ.Ε.Κ. 2661/Β/ ) της Ε.Ε., όπως κάθε φορά ισχύουν μετά από τροποποιήσεις, συμπληρώσεις ή αντικαταστάσεις. Οι υδρομετρητές καλύπτουν τουλάχιστον τα μετρολογικά χαρακτηριστικά σύμφωνα µε τις οδηγίες 75/33/ΕΟΚ (Φ.Ε.Κ. 284/Α/ ) ή των νεότερων 2004/22/ΕΚ (Φ.Ε.Κ. 521/Β/ ), 2009/137/ΕΚ (Φ.Ε.Κ. 279/Β/ ), 2014/32/ΕΕ και 2015/13/ΕΕ (Φ.Ε.Κ. 1231/Β/ ) της Ε.Ε. και το πρότυπο ISO 4064, όπως κάθε φορά ισχύουν μετά από τροποποιήσεις, συμπληρώσεις ή αντικαταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, οι τοποθετούμενοι υδρομετρητές, φέρουν κατά την τοποθέτηση τους μηδενική ένδειξη. Η ονομαστική διάμετρος του σωλήνα παροχής θα είναι ¾ της ίντσας ή 20 χιλιοστών (Φ20) και συνδέεται µε υδρομετρητές αντίστοιχης διαμέτρου. Αύξηση της διαμέτρου πάνω από ¾ της ίντσας γίνεται μόνο ύστερα από αίτηση του υδρολήπτη αναφερομένων σε αυτή των λόγων της απαιτούμενης αύξησης (για επαγγελματική χρήση ή άλλη δικαιολογημένη αιτία) και είναι προαιρετική για τον Δήμο.

7 Έγκριση ως προς τη δυνατότητα αύξησης της διαμέτρου του σωλήνα παροχής ή της διαμέτρου του υδρομετρητή, γίνεται μόνον κατόπιν γνωμάτευσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Άρθρο 10 Η ροή του νερού είναι συνεχής. Ο Δήμος έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 2 ΑΤΜ στη θέση του υδρομετρητή. Η πίεση στο ίδιο σημείο δεν θα υπερβαίνει ποτέ τις 12 ΑΤΜ. Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων του Δήμου είναι δυνατόν συμπωματικά και για ορισμένο χρονικό διάστημα να προκληθεί αύξηση ή πτώση της πίεσης εκτός των προαναφερθέντων ορίων ή και διακοπή της υδροδότησης. Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που είναι δυνατόν να προκληθούν σε μηχανήματα ή άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό ούτε υποχρέωση αποζημίωσης. Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, ή υδροδότησης σταθερής πίεσης, ή πίεσης μεγαλύτερης της ελάχιστης, πρέπει ο υδρευόμενος να εξασφαλίζει αυτή, με αποθήκευση νερού σε δεξαμενή του ή με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο τεχνικά τρόπο (π.χ. μειωτήρες πίεσης, κ.λπ.). Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων καταναλώσεων (για περιορισμένα χρονικά διαστήματα) μέσα στο εικοσιτετράωρο. Στις περιπτώσεις αυτές ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη επιπλέον ποσότητα νερού, μέσω δεξαμενής του. Σε περίπτωση που ο υδρολήπτης δεν συμμορφωθεί με τα παραπάνω, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης. Άρθρο 11 Η παροχή του νερού είναι απολύτως προαιρετική για τον Δήμο. Ο Δήμος με απόφαση του, μπορεί να διακόψει την παροχή εάν αυτό επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον, συντελείται επιβλαβής για τη δημόσια υγεία υδροληψία, υπάρχει ελάττωση της ροής του νερού, εκτελείται επισκευή δεξαμενών, του όλου ή μέρους του δικτύου και των κάθε μορφής εγκαταστάσεων ύδρευσης,

8 πραγματοποιείται επέκταση του δικτύου ύδρευσης, παρατηρείται υπερβολική κατανάλωση σε βλάβη των άλλων υδροληπτών και σε λοιπές παρεμφερείς περιπτώσεις. Για κάθε διακοπή για τους ανωτέρω λόγους ή άλλους σχετικούς, ο Δήμος δεν υποχρεούται σε καμία αποζημίωση έστω και αν ο υδρολήπτης υπέστη από την διακοπή οποιαδήποτε ζημιά. Στις περιπτώσεις προγραμματισμένων αποκαταστάσεων βλαβών καθώς και επέκτασης δικτύου ο Δήμος υποχρεούται να ειδοποιήσει τους υδρολήπτες με αναρτήσεις ανακοινώσεων σε πολυσύχναστα σημεία του Δήμου (π.χ. στάσεις λεωφορείων, στύλοι δικτύων κοινής ωφέλειας, κ.λπ.), στον τοπικό τύπο, σε διαδικτυακούς ιστότοπους, κ.λπ. εάν ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες. Άρθρο 12 Η κατανάλωση του νερού είναι απεριόριστη. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να μειώσει αυτή όταν το επιβάλλουν σοβαροί λόγοι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, υποχρεούμενος να ειδοποιήσει τους υδρολήπτες με αναρτήσεις ανακοινώσεων σε πολυσύχναστα σημεία του Δήμου (π.χ. στάσεις λεωφορείων, στύλοι δικτύων κοινής ωφέλειας, κ.λπ.), στον τοπικό τύπο, σε διαδικτυακούς ιστότοπους, κ.λπ. Άρθρο 13 Η εκτός σχεδίου πόλης παροχή νερού καθώς και η παροχή επί αδόμητων, ακαλύπτων οικοπέδων εντός σχεδίου πόλης απαγορεύεται προς διασφάλιση της κανονικής υδροδότησης. Οικίες και καταστήματα εκτός σχεδίου, δύνανται να υδροδοτηθούν μόνο εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η οριστική υπαγωγή αυτών, στις ρυθμίσεις τακτοποίησης αυθαιρέτων και προσκομισθούν και οι αντίστοιχοι τίτλοι ιδιοκτησίας. Δύναται να πραγματοποιηθεί υδροδότηση ακινήτου εκτός σχεδίου για κοινωνικούς λόγους, κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου εκτιμωμένων των δυνατοτήτων του Δήμου να κάνει την παροχή αυτή. Η υδροδότηση ακινήτου δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος σε τυχόν διεκδικήσεις στο ακίνητο ούτε νομιμοποιεί αυθαίρετες κατασκευές.

9 Μπορεί να γίνει παροχή νερού εντός σχεδίου σε αδόμητα, ακάλυπτα οικόπεδα που χρησιμοποιούνται για άσκηση επαγγέλματος ή επιχείρησης (εκθεσιακός χώρος, µάντρα υλικών οικοδομών, κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή η παροχή νερού είναι προαιρετική για το Δήμο, θα χορηγείται προσωρινά, για όσο χρόνο διαρκεί η επαγγελματική μίσθωση ή δραστηριότητα, στο όνομα του ιδιοκτήτη του οικοπέδου, µε καταβολή από αυτόν του τέλους δικαιώματος ύδρευσης και την καταβολή χρηματικού ποσού ως εγγύηση που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η εγγύηση θα επιστρέφεται άτοκα, με τη λήξη της επαγγελματικής μίσθωσης ή δραστηριότητας και εφόσον έχουν τακτοποιηθεί οι πάσης φύσεως οφειλές. Άρθρο 14 Η διάρκεια της άδειας κάθε υδροληψίας είναι απεριόριστη. Ο Δήμος όμως διατηρεί το δικαίωμα της διακοπής της, εφ όσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι γι αυτό, βεβαιούμενοι από το Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός από τα εις τον παρόντα κανονισμό περιγραφόμενα. Άρθρο 15 Απαγορεύεται ρητά: 1. Κάθε επέμβαση τρίτου επί των φρεατίων, των εγκαταστάσεων του δικτύου, κ.λπ., και σε κάθε έργο ύδρευσης με οποιοδήποτε τρόπο. 2. Η χωρίς άδεια του Δήμου παροχή σε τρίτους. 3. Η από τους κρουνούς των Δημόσιων κτιρίων, Κοινόχρηστων Χώρων και εγκαταστάσεων Πυροσβεστικής παροχής κ.λπ. κάθε άλλη χρήση πλην των αναγκών που εξυπηρετούν. 4. Η επέμβαση στον υδρομετρητή. 5. Οποιαδήποτε εργασία που τροποποιεί την υδροληψία από τον αγωγό μέχρι τον υδρομετρητή και 6. Κάθε επέμβαση ιδιώτη στις εγκαταστάσεις μέχρι και τον υδρομετρητή. Κάθε παράβαση των όρων 1-6 του παρόντος άρθρου συνεπάγεται διακοπή της ύδρευσης και επιβολή προστίμου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για την επαναφορά της αρμόδιο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρθρο 16

10 Διακοπή Αφαίρεση παροχών Η υδροδότηση ενός ακινήτου διακόπτεται: 1. Ύστερα από έγγραφη αίτηση του ιδιοκτήτη του υδρευόμενου ακινήτου. Η αίτηση από τον υδρολήπτη διακοπής της υδροληψίας συνεπάγεται πληρωμή του συνόλου της όποιας οφειλής νερού, πληρωμής του ανάλογου τέλους διακοπής κατόπιν αίτησης, την αποσύνδεση της υδρευτικής εγκατάστασης του ακινήτου του από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου και γενικά την αφαίρεση της παροχής. Κατά την αφαίρεση απομακρύνεται ο υδρομετρητής και παραμένει όλη η διάταξη στην διάθεση του Δήμου, ο οποίος μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για να υδροδοτήσει άλλον πελάτη ή για να τοποθετήσει συσκευές ελέγχου του δικτύου. Η επανασύνδεση της παροχής προϋποθέτει την καταβολή από τον υδρολήπτη του ανάλογου τέλους επανασύνδεσης κατόπιν αίτησης. 2. Από την Υπηρεσία στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό. 3. Στις περιπτώσεις εκείνες που ο λογαριασμός νερού δεν εξοφλείται εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία λήξης πληρωμής, ανεξάρτητα από το ύψος της οφειλής. Η παροχή διακόπτεται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και ο υδρολήπτης δικαιούται να υποβάλει αίτηση επανασύνδεσης αφού εξοφλήσει ή ρυθμίσει το χρέος του από την κατανάλωση νερού και προκαταβάλει εφ άπαξ το τέλος επανασύνδεσης υδρομετρητή που αφαιρέθηκε λόγω οφειλών. Κατόπιν η επανασύνδεση του νερού θα γίνεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Τα τέλη διακοπής και επανασύνδεσης κατόπιν αίτησης, καθώς και το τέλος επανασύνδεσης υδρομετρητή που αφαιρέθηκε λόγω οφειλών καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στον καταναλωτή που παραβιάζει κλεισμένη παροχή, επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και σ' εκείνον που κατά τη διάρκεια διακοπής της υδροδότησης του λόγω οφειλών υδροδοτείται από άλλο υδρολήπτη, καθώς επίσης και στον τελευταίο, από τον υδρομετρητή του οποίου έγινε η παράνομη υδροδότηση.

11 Ο Δήμος μπορεί, επίσης να προβεί στη διακοπή της παροχής νερού στον τελευταίο καταναλωτή. Άρθρο 17 ο 1. Λαθραία υδροληψία, κλοπή νερού. Η σύνδεση παροχής, στην οποία δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα υδρομετρητής ή από την οποία έχει αφαιρεθεί αυτός για οποιαδήποτε αιτία, με ενωτικό σωλήνα, είναι απόδειξη κλοπής νερού και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 372 του Ποινικού Κώδικα. Απόδειξη κλοπής νερού αποτελεί επίσης η σύνδεση πυροσβεστικής παροχής ή του εσωτερικού πυροσβεστικού δικτύου του ακινήτου, με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης αυτού, η χρήση πυροσβεστικής παροχής για οποιοδήποτε άλλο σκοπό πέραν αυτού για τον οποίο χορηγήθηκε, η λήψη μη καταμετρούμενου νερού από κρουνούς πυρόσβεσης και από παροχές ή κρουνούς ποτίσματος δημοτικών ή δημοσίων χώρων πρασίνου. Απόδειξη κλοπής νερού θεωρείται και η πρόκληση βλάβης στον υδρομετρητή από τον υδρευόμενο, τέτοιας που να καθίσταται αδύνατη η λήψη ενδείξεων. Στην περίπτωση αυτή ο υδρευόμενος χρεώνεται με πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Γενικά απόδειξη κλοπής νερού αποτελεί κάθε επέμβαση, συμπεριλαμβανομένης και της παραβίασης της σφραγίδας του υδρομετρητή ή της σφραγίδας πυροσβεστικής φωλιάς του εσωτερικού πυροσβεστικού δικτύου του ακινήτου, η οποία αποσκοπεί στην λήψη μη τιμολογούμενου νερού ή στη μείωση των ποσοτήτων αυτού. Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος έχει το δικαίωμα να διακόψει αμέσως την ύδρευση, χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την διακοπή αυτή στις εγκαταστάσεις του λαθραίου υδρολήπτη και να επιβάλει πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 2. Παράνομη χορήγηση νερού. Απαγορεύεται στους υδρευόμενους η δωρεάν ή η επί πληρωμή χορήγηση νερού σε τρίτους. Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος έχει το δικαίωμα να διακόψει την υδροδότησή, χωρίς άλλη ειδοποίηση και χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη διακοπή αυτή, στον υδρευόμενο ή

12 στους πελάτες του και να επιβάλει πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 3. Λοιπές απαγορεύσεις Απαγορεύεται κάθε επέμβαση στις εγκαταστάσεις ύδρευσης του Δήμου. Ο παραβάτης διώκεται κατά το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα. Αν προκληθεί βλάβη από την επέμβαση αυτή, ο δράστης διώκεται σύμφωνα με τα άρθρα 381 και 382 (παράγραφοι 1 και 2) του Ποινικού Κώδικα. Άρθρο 18 Το τέλος για το δικαίωμα ύδρευσης καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν ο αιτών έχει προκαταβάλει τη δαπάνη δικαιώματος ύδρευσης και ζητήσει τη ματαίωση του έργου, έχει δικαίωμα να ζητήσει να του επιστραφεί όλο το ποσό των τελών σύνδεσης μόνο όταν δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες τοποθέτησης της παροχής ύδρευσης. Τα παραπάνω ισχύουν και όταν η ματαίωση του έργου οφείλεται σε απρόβλεπτα εμπόδια. Άρθρο 19 Η τιμή του καταναλισκόμενου νερού ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που μπορεί να την αυξομειώνει ανάλογα με τις δαπάνες του Δήμου για την λειτουργία της υπηρεσίας ύδρευσης. Με την ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζεται ιδιαίτερη τιμολόγηση για επαγγελματικές χρήσεις, φιλανθρωπικά ιδρύματα, δημόσια νοσοκομεία και κλινικές καθώς και για ειδικές κατηγορίες χρηστών όπως οικονομικά αδύνατες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (π.χ. πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, Α.Μ.Ε.Α. κ.λπ.). Άρθρο 20 Για την βεβαίωση και την είσπραξη του δια του παρόντος προβλεπόμενου τέλους ύδρευσης θα εφαρμόζονται τα υπό των διατάξεων του υπ αριθ. 24-9/ Β.Δ/τος περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων, του ΑΝ 344/1968 περί διατάξεων τινών αφορωσών εις οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του υπ αριθ. 318/1969 Ν.Δ/τος περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων οριζόμενα καθώς και

13 οι τυχόν άλλες σχετικές διατάξεις που θα ισχύουν κάθε φορά στο μέλλον για το θέμα αυτό. Άρθρο 21 Η καταμέτρηση του καταναλισκόμενου νερού γίνεται κάθε τετράμηνο για κάθε υδρολήπτη. Σε εκείνες τις περιπτώσεις που οι υδρευόμενοι το επιθυμούν υπάρχει η δυνατότητα κατόπιν επικοινωνίας με το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τρεις (3) φορές ανά έτος, σε τακτές ημερομηνίες (εντός του 1 ου δεκαπενθήμερου μηνών Ιανουαρίου, Μαΐου και Σεπτεμβρίου), αυτόβουλης ενημέρωσης για την ένδειξη του υδρομετρητή τους κατόπιν καταμέτρησης που πραγματοποίησαν οι ίδιοι. Στην περίπτωση αυτή εκτός της ένδειξης δηλώνονται επίσης α) το όνομα του οφειλέτη ύδρευσης, β) ο αριθμός υδρομετρητή και γ) ο αριθμός μητρώου συναλλασσόμενου. Η συγκεκριμένη ένδειξη τελεί σε κάθε περίπτωση υπό την αίρεση της καταμέτρησης που πραγματοποιεί ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου. Μετά την καταμέτρηση, εκδίδεται σχετική ειδοποίηση (λογαριασμός) η οποία αναφέρει την ποσότητα του νερού που καταναλώθηκε και το αντίστοιχο ποσό. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να αποστέλλει λογαριασμούς επί αποδείξει, αλλά με απλή ταχυδρομική αποστολή ή οποιοδήποτε άλλο μέσο καθοριζόμενο απ αυτόν. Σε περίπτωση απώλειας του λογαριασμού ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να απευθύνεται στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου προκειμένου να του χορηγηθεί αντίγραφο καρτέλας οφειλέτη στην οποία και αναφέρεται η οφειλή. Σε κάθε περίπτωση η μη παραλαβή του λογαριασμού, δεν απαλλάσσει τον υδρευόμενο από τις νόμιμες συνέπειες της μη εμπρόθεσμης εξόφλησής του. Η εξόφληση πρέπει να γίνει μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδοποίηση (λογαριασμός) στο ταμείο του Δήμου ή στα Ταμεία των συμβεβλημένων με αυτόν, φορέων. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται κατά την καταμέτρηση αδυναμία καταγραφής της ένδειξης του υδρομετρητή για την εξαγωγή της κατανάλωσης λόγω τεχνικών, φυσικών, ή άλλων εμποδίων, από την οποία καθίσταται

14 ανέφικτη η λήψη ακριβούς ένδειξης, θα υπολογίζεται ως καταναλωθείσα ποσότητα νερού (τεκμαρτή κατανάλωση) η ίδια της αντίστοιχης χρονικής περιόδου του προηγούμενου χρόνου, εκτός αν διαπιστωθεί ότι και κατά την προηγούμενη περίοδο δεν υφίσταται ανάλογη ή καμία κατανάλωση νερού, οπότε θα υπολογίζεται ως καταναλωθείσα ποσότητα νερού η ίδια του προηγούμενου τετραμήνου του τρέχοντος χρόνου. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται μετά την αποκάλυψη του υδρομετρητή ότι η καταγεγραμμένη καταναλωθείσα ποσότητα νερού υπερβαίνει αυτή που είχε υπολογισθεί ως τεκμαρτή κατανάλωση, τότε η επιπλέον αυτή ποσότητα κυβικών χρεώνεται συνολικά με την έκδοση του επόμενου λογαριασμού. Σε αυτή την περίπτωση η δαπάνη της καταναλωθείσας ποσότητας νερού θα υπολογίζεται ως εξής : α)μέχρι τα ενενήντα (90) m 3 θα χρεώνεται με την τιμή της πρώτης κλίμακας του εκάστοτε τιμολογίου ύδρευσης όπως αυτό καθορίζεται με την αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών ύδρευσης. β)από τα ενενήντα ένα (91) m 3 και επάνω, τα πρώτα είκοσι (20) m 3 θα χρεώνεται με την τιμή της πρώτης κλίμακας και τα υπόλοιπα με την τιμή της δεύτερης κλίμακας του εκάστοτε τιμολογίου ύδρευσης όπως αυτό καθορίζεται με την αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών ύδρευσης. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται μετά την αποκάλυψη του υδρομετρητή ότι η καταγεγραμμένη καταναλωθείσα ποσότητα νερού υπολείπεται αυτής που είχε υπολογισθεί ως τεκμαρτή κατανάλωση τότε εκδίδεται επόμενος ή επόμενοι λογαριασμοί μηδενικής κατανάλωσης έως ότου η πραγματική καταναλωθείσα ποσότητα κυβικών υπερβεί την αντίστοιχη τεκμαρτή. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται ιστορικό καταμέτρησης εκδίδεται επόμενος ή επόμενοι λογαριασμοί μηδενικής κατανάλωσης και η συσσωρευμένη καταναλωθείσα ποσότητα νερού όπως αυτή διαπιστωθεί μετά την αποκάλυψη του υδρομετρητή θα υπολογίζεται ως εξής : α)μέχρι τα ενενήντα (90) m 3 θα χρεώνονται με την τιμή της πρώτης κλίμακας του εκάστοτε τιμολογίου ύδρευσης όπως αυτό καθορίζεται με

15 την αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών ύδρευσης. β)από τα ενενήντα ένα (91) m 3 και επάνω, τα πρώτα είκοσι (20) m 3 θα χρεώνονται με την τιμή της πρώτης κλίμακας και τα υπόλοιπα με την τιμή της δεύτερης κλίμακας του εκάστοτε τιμολογίου ύδρευσης όπως αυτό καθορίζεται με την αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών ύδρευσης. Αν διαπιστωθεί κατόπιν τεχνικού ελέγχου (ογκομέτρηση) ότι ο υδρομετρητής έπαψε να λειτουργεί (στάσιμος υδρομετρητής) ή λειτουργεί ελαττωματικά, θα υπολογίζεται, μέχρι την αντικατάσταση του, ως καταναλωθείσα ποσότητα νερού (τεκμαρτή κατανάλωση) η ίδια της αντίστοιχης χρονικής περιόδου του προηγούμενου χρόνου, εκτός αν διαπιστωθεί ότι και κατά την προηγούμενη αυτή περίοδο δεν υφίσταται ανάλογη ή καμία κατανάλωση νερού, οπότε θα υπολογίζεται ως καταναλωθείσα ποσότητα νερού η ίδια της αμέσως προηγούμενης της βλάβης περιόδου. Σε καμιά περίπτωση το μειωμένο ποσό που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής δεν θα είναι μικρότερο από το κόστος που επιβάρυνε το Δήμο για την κατανάλωση αυτή. Το μειωμένο ποσό θα συγκρίνεται με το ποσό που επιβαρύνθηκε ο Δήμος για την κατανάλωση αυτή και θα λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο εκ των δύο αυτών ποσών. Το εκάστοτε κόστος για το Δήμο (συμπεριλαμβανομένων της τιμής αγοράς ανά κυβικό (m 3 ) από την Ε.ΥΔ.Α.Π., του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, συντήρησης δικτύου και αντλιοστασίων κ.λπ.) υπολογίζεται ανά κυβικό (m 3 ) και μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανάλογα λόγω της αύξησης των τιμών των αντίστοιχων παραμέτρων που το καθορίζουν. Άρθρο 22 Ο καταναλωτής για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσης του, απευθύνεται στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αίτηση του, εντός διαστήματος που ορίζεται μέχρι τριάντα (30) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης του αντιστοίχου λογαριασμού ύδρευσης. Το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κατόπιν διενέργειας αυτοψίας από το Τμήμα Συνεργείων Συντήρησης Υποδομών της Διεύθυνσης Καθαριότητος, Περιβάλλοντος και Ποιότητος

16 Ζωής, αν απαιτείται και εάν διαπιστώσει ότι πράγματι υπάρχει προφανής λόγος που δικαιολογεί μείωση της χρέωσης, εισηγείται τη διαγραφή του αντίστοιχου ποσού από τους βεβαιωτικούς καταλόγους. Ως προφανείς λόγοι που δικαιολογούν μειώσεις θεωρούνται κυρίως περιπτώσεις: α) αφανούς διαρροής, β) ελαττωματικής λειτουργίας υδρομετρητή διαπιστωμένης κατόπιν τεχνικού ελέγχου (ογκομέτρηση), γ) λανθασμένης λήψης ένδειξης μετρητή ύδρευσης δ) λανθασμένης καταχώρισης κατά τη χρέωση των τελών και ε) οποιασδήποτε άλλης αιτίας που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (π.χ. μηχανογραφικό σφάλμα). Στις περιπτώσεις γ), δ) και ε) και μετά την διόρθωση της ένδειξης καταμέτρησης ύδρευσης, ακολουθεί επανυπολογισμός της χρέωσης της καταναλωθείσας ποσότητας νερού βάσει του εκάστοτε τιμολογίου ύδρευσης, όπως αυτό καθορίζεται με την αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών ύδρευσης. Στην περίπτωση β) και βάσει του ποσοστού απόκλισης από την ορθή λειτουργία όπως αυτό διαπιστώθηκε κατόπιν του τεχνικού ελέγχου στον μετρητή ύδρευσης, ακολουθεί επανυπολογισμός της χρέωσης της καταναλωθείσας ποσότητας νερού σύμφωνα με το εκάστοτε τιμολόγιο ύδρευσης όπως αυτό καθορίζεται με την αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών ύδρευσης. Το πλήθος των κυβικών για τον νέο υπολογισμό προκύπτει από τον παρακάτω τύπο : καταγεγραμμένη ποσότητα κυβικών (καταγεγραμμένη ποσότητα κυβικών x ποσοστό απόκλισης). Σημειώνεται ότι μείωση λογαριασμών λόγω ελαττωματικής λειτουργίας μετρητή ύδρευσης θα γίνεται μόνο μέχρι δύο (2) συνεχόμενα τετράμηνα, ενώ αίτηση μείωσης για τα υπόλοιπα τετράμηνα δεν θα γίνεται δεκτή. Η εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου περί επανυπολογισμού της χρέωσης στις περιπτώσεις β), γ), δ) και ε) συνοδεύεται υποχρεωτικά από βεβαίωση του

17 αρμόδιου υπαλλήλου του Δήμου που διαπίστωσε το λόγο που δικαιολογεί τη μείωση. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί, ύστερα από αίτηση του υδρολήπτη, βρεθεί ότι ο υδρομετρητής λειτουργεί κανονικά και οι ισχυρισμοί του υδρολήπτη αποδειχθούν από τον λόγο αυτό ανακριβείς, αυτός υποχρεώνεται να πληρώσει έξοδα ελέγχου τα οποία καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κριτήρια μείωσης λογαριασμού ύδρευσης λόγω υπερβολικής κατανάλωσης εξαιτίας αφανούς διαρροής: Το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών θα προβαίνει σε εισήγηση για μείωση λογαριασμού ύδρευσης μόνο σε περίπτωση αφανούς διαρροής που διαπιστώθηκε στο εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο του καταναλωτή. Ο καταναλωτής ο οποίος έχει υποστεί τη διαρροή, θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση το ταχύτερο δυνατό, εντός διαστήματος που ορίζεται όχι πέραν των τριάντα (30) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης του αντιστοίχου λογαριασμού ύδρευσης, με την οποία θα αιτείται τη μείωση του λογαριασμού ύδρευσης. Στην αίτηση θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά νόμιμη απόδειξη ή τιμολόγιο πιστοποιημένου υδραυλικού για την επισκευή της βλάβης. Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας των τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της πληρωμής του λογαριασμού ύδρευσης θα απορρίπτονται χωρίς καμιά άλλη διαδικασία. Αιτήσεις που υποβάλλονται από ιδιοκτήτες ακινήτων και έχουν καθυστερημένες οφειλές ύδρευσης, θα απορρίπτονται χωρίς καμιά άλλη διαδικασία. Στην αίτηση θα πρέπει επίσης να αναφέρεται ο αριθμός του υδρομετρητή, ο αριθμός μητρώου καθώς και τα τετράμηνα και το έτος στα οποία εμφανίστηκε η διαρροή. Σημειώνεται ότι μείωση λογαριασμών λόγω αφανούς διαρροής θα γίνεται για ένα (1) μόνο τετράμηνο, εκτός της περίπτωσης που υπάρχει καθυστέρηση έκδοσης του λογαριασμού ύδρευσης. Σ αυτή την περίπτωση η μείωση θα γίνεται για δύο (2) συνεχόμενα τετράμηνα.

18 Αίτηση μείωσης για τα υπόλοιπα τετράμηνα δεν θα γίνεται δεκτή. Εκ νέου αίτημα για μείωση λογαριασμού ύδρευσης που αναφέρεται στο ίδιο ακίνητο δεν ικανοποιείται πριν την παρέλευση διετίας από την προηγούμενη μείωση. Εξαιρούνται εκείνες οι περιπτώσεις διαρροών που προκύπτουν από εργασίες συνεργείων διαφόρων εργολαβιών κοινής ωφέλειας ή και συνεργείων του Δήμου κατόπιν κατάθεσης σχετικής αίτησης συνοδευομένης από αντίστοιχη βεβαίωση του Τμήματος Συνεργείων Συντήρησης Υποδομών της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής ή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών θα προβαίνει σε εισήγηση για μείωση λογαριασμού ύδρευσης μόνο σε περίπτωση αποδεδειγμένης αφανούς διαρροής από βλάβη των εσωτερικών εγκαταστάσεων του υδρευόμενου ακινήτου και μόνο εφόσον η διαρροή αυτή έχει εμφανώς επηρεάσει την κατανάλωση του τετραμήνου. Η διαρροή αποδεικνύεται: 1. κατόπιν κατάθεσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιου από πιστοποιημένο υδραυλικό μαζί με την αίτηση μείωσης λογαριασμού. 2. κατόπιν διαπίστωσης υπαλλήλων του Δήμου (π.χ. από τον υπάλληλο της καταμέτρησης των υδρομετρητών, ο οποίος και αφήνει σημείωμα ειδοποίησης για την διαρροή). 3. με οποιαδήποτε άλλη απόδειξη ή αιτιολόγηση η οποία θα εξετάζεται από το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και αναλόγως θα γίνεται δεκτή ή θα απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα διαπίστωσης της επισκευής της διαρροής από συνεργείο υπαλλήλων του. Για να θεωρηθεί ότι η διαρροή έχει εμφανώς επηρεάσει την κατανάλωση του τετράμηνου θα πρέπει να ισχύουν σωρευτικά τα ακόλουθα: 1. Η κατανάλωση του νερού να υπερβαίνει τα 90 m 3 ανά τετράμηνο.

19 2. Η κατανάλωση νερού να είναι αυξημένη κατά 50% σε σχέση με την κατανάλωση της αντίστοιχης χρονικής περιόδου του προηγούμενου χρόνου ή του αμέσως προηγούμενου τετράμηνου του τρέχοντος χρόνου σε περίπτωση νέου ιδιοκτήτη ή ενοίκου. Αν σύμφωνα με τα παραπάνω η αίτηση του καταναλωτή για υπερκατανάλωση γίνει αποδεκτή, τότε το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου θα προβαίνει σε εισήγηση για μείωση του λογαριασμού ύδρευσης και η δαπάνη της καταναλωθείσας ποσότητας νερού θα υπολογίζεται ως εξής: τα πρώτα ενενήντα (90) κυβικά (m 3 ) θα χρεώνονται βάσει της κλιμάκωσης του εκάστοτε τιμολογίου ύδρευσης, όπως αυτό καθορίζεται με την αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών ύδρευσης. τα υπόλοιπα κυβικά θα χρεώνονται με τη τρίτη κλίμακα του αντίστοιχου τιμολογίου, όπως αυτό καθορίζεται με την αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών ύδρευσης. Σε καμία περίπτωση όμως η μείωση αυτή δεν θα είναι μικρότερη από την ανάλογη μέγιστη χρέωση των αντίστοιχων τετράμηνων των προηγούμενων τριών (3) ετών. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνεται μείωση λογαριασμού για κατανάλωση κάτω των 90 m 3. Ειδικές περιπτώσεις Ως ειδικές περιπτώσεις οι οποίες μπορούν να εξαιρεθούν από το προαναφερόμενο κριτήριο της αποδεδειγμένης αφανούς διαρροής που έχει εμφανώς επηρεάσει την κατανάλωση του τετράμηνου θεωρούνται οι εξής: 1. Η αφανής διαρροή δεν οφείλεται σε τυχαίο αίτιο (όπως π.χ. αστοχία υλικού) αλλά σε ενέργειες ή άλλες εργασίες για τις οποίες ο καταναλωτής που υπέστη τη διαρροή δεν έχει καμία σχέση, όπως για παράδειγμα διαρροές που προκύπτουν από εργασίες συνεργείων διαφόρων εργολαβιών κοινής ωφέλειας ή και συνεργείων του Δήμου. Σε αυτή την περίπτωση και κατόπιν καταθέσεως πλήρους αιτιολόγησης και αξιόπιστων αποδεικτικών στοιχείων από τον αιτούντα, το Τμήμα

20 Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών θα προβαίνει κατόπιν και έκθεσης της Τεχνικής Υπηρεσίας η του Εξωτερικού Τεχνικού Συνεργείου Ύδρευσης σε εισήγηση, για μείωση του λογαριασμού ύδρευσης και θα υπολογίζεται ως καταναλωθείσα ποσότητα νερού η ίδια της αντίστοιχης χρονικής περιόδου του προηγούμενου χρόνου (τεκμαρτή δαπάνη), εκτός εάν διαπιστωθεί ότι κατά την προηγούμενη περίοδο δεν υφίσταται ανάλογη η καμιά κατανάλωση νερού, οπότε θα υπολογίζεται ως καταναλωθείσα ποσότητα νερού η ίδια του προηγούμενου τετραμήνου του τρέχοντος έτους. 2. Περιπτώσεις αυξημένων λογαριασμών όπου ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν δηλώνει επισκευή αφανούς διαρροής (ανεξακρίβωτα αίτια), η δε κατανάλωση είναι αυξημένη κατά 100% σε σχέση με την κατανάλωση της αντίστοιχης χρονικής περιόδου του προηγούμενου χρόνου θα επανυπολογίζονται όπως παρακάτω : α)μέχρι ενενήντα (90) m 3 θα χρεώνονται με την τιμή της πρώτης κλίμακας του εκάστοτε τιμολογίου ύδρευσης όπως αυτό καθορίζεται με την αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών ύδρευσης. β)από ενενήντα ένα (91) m 3 και μέχρι τα εκατόν εξήντα (160) m 3 τα πρώτα ενενήντα (20) m 3 θα χρεώνονται με την τιμή της πρώτης κλίμακας και τα υπόλοιπα με την τιμή της δεύτερης κλίμακας του εκάστοτε τιμολογίου ύδρευσης όπως αυτό καθορίζεται με την αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών ύδρευσης. γ)από τα εκατόν εξήντα ένα (161) m 3 και επάνω, τα πρώτα εξήντα (60) m 3 θα χρεώνονται βάσει της κλιμάκωσης του εκάστοτε τιμολογίου ύδρευσης όπως αυτό καθορίζεται με την αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών ύδρευσης και τα υπόλοιπα με την τιμή της τρίτης κλίμακας. Και στις ειδικές περιπτώσεις εκ νέου αίτημα για μείωση λογαριασμού ύδρευσης που αναφέρεται στο ίδιο ακίνητο δεν ικανοποιείται πριν την παρέλευση διετίας από την προηγούμενη μείωση.

21 Σε καμιά περίπτωση το μειωμένο ποσό που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής δεν θα είναι μικρότερο από το κόστος που επιβάρυνε το Δήμο για την κατανάλωση αυτή. Το μειωμένο ποσό θα συγκρίνεται με το ποσό που επιβαρύνθηκε ο Δήμος για την κατανάλωση αυτή και θα λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο εκ των δύο αυτών ποσών. Το εκάστοτε κόστος για το Δήμο (συμπεριλαμβανομένων της τιμής αγοράς ανά κυβικό (m 3 ) από την Ε.ΥΔ.Α.Π., του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, συντήρησης δικτύου και αντλιοστασίων κ.λπ.) υπολογίζεται ανά κυβικό (m 3 ) και μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανάλογα λόγω της αύξησης των τιμών των αντίστοιχων παραμέτρων που το καθορίζουν. Άρθρο 23 Οι εισηγήσεις του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών αρχικά εξετάζονται από ειδική επιτροπή και στη συνέχεια από το Δημοτικό Συμβούλιο όπως παρακάτω : Στα πλαίσια του παρόντος κανονισμού, συγκροτείται Επιτροπή Αναβάθμισης Παρεχόμενων Υπηρεσιών και Διαχείρισης Αιτημάτων που θα εξετάζει αιτήσεις καταναλωτών για τακτοποίηση χρεώσεων λογαριασμών ύδρευσης λόγω καταγραφείσας υπερβολικής κατανάλωσης, αποτελούμενη από επτά (7) Δημοτικούς Συμβούλους με τους αναπληρωτές τους. Δύο(2) Δημοτικοί Σύμβουλοι θα προέρχονται από το σύνολο των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας. Επίσης εκλέγονται πέντε(5) αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων δύο(2) θα εκλέγονται από το σύνολο των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας για την αναπλήρωση των τακτικών μελών. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο εκάστοτε Αντιδήμαρχος η Εντεταλμένος Σύμβουλος που ασκεί την εποπτεία της υπηρεσίας Ύδρευσης. Ο Προϊστάμενος ή Υπάλληλος του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται με απόφαση Δημάρχου ως εισηγητής, για τη μελέτη των αιτημάτων και την υποβολή πρότασης στην επιτροπή εξέτασης αιτημάτων καταναλωτών για τακτοποίηση χρεώσεων λογαριασμών ύδρευσης. Η επιτροπή αυτή θα έχει την αρμοδιότητα να συζητά, μελετά και εξετάζει αιτήσεις καταναλωτών ύδρευσης περί μείωσης ή διαγραφής των λογαριασμών ύδρευσης.

22 Κατά τη διαδικασία σύνταξης της εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο θα λαμβάνονται υπ όψη τα κριτήρια επανυπολογισμού χρέωσης που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό. Η Επιτροπή θα εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τόσο για τις περιπτώσεις που θα πρέπει να γίνουν δεκτές οι σχετικές αιτήσεις ώστε να επέλθει επανυπολογισμός των λογαριασμών, όσο και για εκείνες που θα πρέπει να απορριφθούν. Η Επιτροπή συνεδριάζει υποχρεωτικά, μετά την ημερομηνία λήξης πληρωμής των λογαριασμών ύδρευσης, εάν και εφόσον υπάρχουν αιτήματα καταναλωτών. Με την ψήφιση του παρόντος κανονισμού καταργούνται οι με αριθμό 034/2015 και 184/2015 προηγούμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρθρο 24 ο Υγειονομικός έλεγχος του νερού Ο Δήμος φροντίζει ώστε το νερό που παρέχει το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης να έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Για το σκοπό αυτό αναλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα επεξεργασίας και ελέγχου της ποιότητας του νερού. Άρθρο 25 Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός από τα επείγοντα ζητήματα για τα οποία αποφασίζει ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, υποβάλλοντας την απόφαση αυτή για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, υποβοηθούμενοι από τα όσα ορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. (ΦΕΚ 552/Β/ ). Άρθρο 26 Κάθε αιτούμενος παροχή υδροληψίας από τον Δήμο οφείλει να λάβει γνώση των όρων του παρόντος κανονισμού και να τους αποδεχθεί ανεπιφύλακτα πριν την έγκριση της αίτησής του. Άρθρο 27 ο

23 Τυχούσες εκκρεμότητες παρελθόντων ετών που αφορούν στην υδροδότηση ακινήτων, τακτοποιούνται εντός εξαμήνου από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Άρθρο 1 ο Ισχύουν τα σχετικά με την διάθεση υγρών αποβλήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων που προβλέπονται τόσο στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, στις διατάξεις καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας του Δικτύου Αποχέτευσης της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. (ΦΕΚ 846/Β/ ). Άρθρο 2 ο Σύμφωνα με τον Ν.1068/80 και το Π.Δ. 6/86 τα έργα αποχέτευσης είναι ανταποδοτικά δηλαδή ο ωφελούμενος ιδιοκτήτης υποχρεούται να καταβάλει τέλος στο φορέα κατασκευής το οποίο αντιστοιχεί στη δαπάνη που προέκυψε για το τμήμα του αγωγού έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του. Το Π.Δ. 6/86 καθορίζει τις λεπτομέρειες υπολογισμού και είσπραξης των τελών. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζεται η τιμή μονάδος τόσο για τον κεντρικό αγωγό όσο και για τη διακλάδωση της σύνδεσης με τις κατοικίες καθώς και ο τρόπος καταβολής της οφειλής που προκύπτει. Άρθρο 3 ο Σε κάθε οδό που υπάρχει και λειτουργεί αγωγός του οριστικού δικτύου ακαθάρτων, οι ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων, υποχρεούνται βάσει νόμου (παρ.1 του άρθ.2 του Π.Δ.6/1986, ΦΕΚ 3/Α/ , παρ.1 του άρθ.6 της Υ.Α. Δ16γ/010/178/Γ/2009, ΦΕΚ 846/Β/ καθώς και αρθ. 3 της Υ.Α. Δ16γ/381/5/44/Γ/2012, ΦΕΚ 286/Β/ ) να μεριμνούν με αίτηση τους για τη σύνδεση των εσωτερικών δικτύων ακαθάρτων των ακινήτων τους με τον αγωγό αυτό. Άρθρο 4 ο

24 Οι ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων των αποχετευομένων περιοχών απευθύνονται στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου Παλλήνης και καταθέτουν αίτηση συνοδευόμενη από: α) αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας συνοδευόμενο από αντίγραφο αποσπάσματος της πράξης εφαρμογής, β) αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή αποδεικτικό νομιμοποίησης του κτιρίου από την πολεοδομία, γ) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος στο οποίο φαίνεται η πρόσοψη του ακινήτου στο δρόμο που γίνεται η σύνδεση καθώς και το πλάτος του δρόμου, δ) αντίγραφο διαγράμματος κάλυψης καθώς και ε) αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ύδρευσης. Καμία αίτηση σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο δεν θα είναι ισχυρή χωρίς την επισύναψη επί του σώματος αυτής των παραπάνω α), β), γ) και δ) αναφερόμενων στοιχείων, τυχόν δε γενόμενη σύνδεση κατά παράβαση των ανωτέρω οριζόμενων θα διακόπτεται χωρίς άλλη διατύπωση. Μετά την κατάθεση αίτησης σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο διενεργείται αυτοψία από αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Τα παραπάνω α), β), γ) και δ) αναφερόμενα στοιχεία καθώς και η έκθεση αυτοψίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου αποτελούν τη βάση υπολογισμού των τελών κατασκευής δικτύου αποχέτευσης και κατασκευής σύνδεσης με το δίκτυο αυτό. Άρθρο 5 ο Οι ιδιοκτήτες αποχετευόμενων ακινήτων φροντίζουν ώστε το εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων των ακινήτου τους να μην χρησιμοποιείται για αποχέτευση όμβριων υδάτων. Για την αποχέτευση αυτών (όμβριων) οφείλουν να συμμορφωθούν απόλυτα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 6/86 (Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύων Υπονόμων-Ακαθάρτων και Βρόχινων Νερών). Ως εκ τούτου είναι απόλυτα υπεύθυνοι για κάθε ζημιά, που θα προκύψει σε εκείνους ή σε οποιονδήποτε άλλον εξ αιτίας της μη εκτέλεσης των έργων διαχωρισμού όμβριων υδάτων. Άρθρο 6 ο Σε εκείνους τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι δεν μερίμνησαν για σύνδεση των ακινήτων τους με το δίκτυο ακαθάρτων εντός έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση κατασκευής του δικτύου ακαθάρτων που εξυπηρετεί το ακίνητο τους, ο Δήμος Παλλήνης δύναται να προχωρήσει στη χρέωση κατόπιν

25 αυτοψίας τόσο της αναλογούσας δαπάνης κατασκευής δικτύου αποχέτευσης όσο και της δαπάνης κατασκευής σύνδεσης με το δίκτυο αυτό. Ιδιοκτήτες αδόμητων οικοπέδων έμπροσθεν των οποίων διέρχεται αγωγός ακαθάρτων συμμετέχουν εξίσου στην αναλογούσα δαπάνη κατασκευής του αγωγού αποχέτευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 1068/80 και το ΠΔ 6/86. Κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να πραγματοποιηθεί σύνδεση αυθαίρετης κατοικίας που έχει ηλεκτροδοτηθεί και χρησιμοποιοεί δεξαμενή λυμάτων (βόθρος), με τον αγωγό του οριστικού δικτύου ακαθάρτων, προς διασφάλιση της δημόσιας υγείας καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης από τον ιδιοκτήτη και καταταβολής του ανάλογου τέλους σύνδεσης. Άρθρο 7 ο Εφόσον διαπιστωθεί παράνομη σύνδεση στο δίκτυο, ο Δήμος μπορεί να προβεί σε αποσύνδεση από το αποχετευτικό δίκτυο και το δίκτυο ύδρευσης, εκείνων των ακινήτων που έχουν συνδεθεί σε αυτό άνευ αίτησης. Στον ιδιοκτήτη του ακινήτου επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης διακόπτεται η σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων και το δίκτυο ύδρευσης των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν έχουν αποπληρώσει ή διακανονίσει το υπόλοιπο της αναλογούσας οφειλής για τη δαπάνη κατασκευής δικτύου και σύνδεσης αποχέτευσης μετά και την πάροδο εύλογου χρονικού διαστήματος η διάρκεια του οποίου καθορίζεται στην ίδια απόφαση. Άρθρο 8 ο Μετά την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων, ο ιδιοκτήτης οφείλει να αχρηστεύει, με φροντίδα και δαπάνη του, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης μέσα στην ιδιοκτησία του (βόθρους, παλιούς υπονόμους κ.λπ.), σύμφωνα με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις και να αποχετεύεται μέσω της κατασκευασθείσας σύνδεσης (άρθρο 8 του Π.Δ. 6/86). Το περιεχόμενο του υφιστάμενου βόθρου (απορροφητικός, στεγανός κ.λπ.) μετά την σύνδεση του ακινήτου με τον αγωγό ακαθάρτων απομακρύνεται και αυτός επιχωματώνεται με καθαρό χώμα σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο 8 και το άρθρο 3 παραγρ. 10 του Π.Δ. 6/86.

26 Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων σε αγωγό αποχέτευσης ομβρίων. Άρθρο 9 ο Μέσα από την κατασκευασθείσα αποχετευτική εγκατάσταση δεν επιτρέπεται η αποχέτευση άλλου ακινήτου πέραν αυτού για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση. Άρθρο 10 ο Μετά τον αρχικό υπολογισμό της αναλογούσας δαπάνης κατασκευής δικτύου και σύνδεσης αποχέτευσης, της χρέωσης στον αιτούντα και της πληρωμής από πλευράς του τμήματος αυτής, στις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες έχει επιλεγεί τμηματική καταβολή της οφειλής, δεν είναι δυνατός ο επιμερισμός του υπολοίπου της οφειλής σε άλλους οφειλέτες (π.χ. συνιδιοκτήτες, νέους ιδιοκτήτες, κ.λπ.) χωρίς την έγγραφη σύμφωνη γνώμη όλων των μερών. Άρθρο 11 ο Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη συμμόρφωση με τις ανωτέρω υποχρεώσεις ο Δήμος Παλλήνης ή η Ε.ΥΔ.Α.Π. κατά περίπτωση, έχουν το δικαίωμα να προβούν στις διαδικασίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και της παραγράφου 11 του άρθρου 3 του Π.Δ. 6/86. Παραβίαση του παρόντος κανονισμού επισύρει εκτός των άλλων και τη διακοπή υδροδότησης του ακινήτου.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΙΘΑΚΗΣ 12 Ταχ. Κώδ.: 153 44 Τηλ.: 210 66 04 666 Fax: 210 66 12 965 Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Οι ανάγκες κατανάλωσης του Δημοτικού ύδατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ. Της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.).

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ. Της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.). ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.). Άρθρο 1 ο Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών κανονισμός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών από το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης και καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο του Κανονισμού... 1 Άρθρο 2 ο Γενικοί Όροι Βασικές Έννοιες...1,2,3 Άρθρο 3 ο Διαδικασία σύνδεσης Τέλος Σύνδεσης...3,4

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθ. Αποφ 12/2011 Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Σχεδίου Κανονισμού Ύδρευσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Λ Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ e-mail: info@dimoschalkis.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΧΑΛΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 3-4 1 º Αντικείμενο του κανονισμού 3 2 º Γενικοί όροι

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος 2012. Σημειώσεις:

Ιούλιος 2012. Σημειώσεις: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ Σημειώσεις: Ιούλιος 2012 1. Το παρόν κείμενο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπ αριθμόν Απόφασης 102/2012 (28-06-2012) του Δημοτικού Συμβουλίου Πρεσπών

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 206/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 542/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου

Σύµφωνα µε την απόφαση 206/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 542/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΕΥΑ Χερσονήσου Σύµφωνα µε την απόφαση 206/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 542/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΜΑΛΙΑ, εκέµβρης 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ της περιοχής αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/13-06-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/13-06-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/13-06-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 66/2012 Θέμα:«Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης» Στη Θέρμη

Διαβάστε περισσότερα

ημοτική Επιχείρηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλας

ημοτική Επιχείρηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ Ειδικός κανονισμός λειτουργίας δικτύου ύδρευσης για παροχετεύσεις σε σπίτια, καταστήματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. Άρθρο 1 ο : Αντικείμενο κανονισμού Ο παρών κανονισμός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ( ομβρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. Εισαγωγή...σελ. 3 2. Άρθρο 1 ο Αιτήσεις νέων συνδέσεων απαιτούμενα δικαιολογητικά...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Υδρευσης ήµου Αµφίπολης

Κανονισµός Υδρευσης ήµου Αµφίπολης Κανονισµός Υδρευσης ήµου Αµφίπολης Άρθρο 1: Αντικείµενο Κανονισµού Ο Κανονισµός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών από το δηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Άρθρο 1 ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 ο 1.1. Η ΔΕΥΑΣ παρέχει νερό κατάλληλο για πόση σύμφωνα με τις ισχύουσες για την Ελλάδα προδιαγραφές. Η χρήση του νερού είναι μόνο για ύδρευση και όχι για άρδευση.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2015

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Ι) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΕ Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ. Βασικό τέλος= 275, άνω m2 = 1,00 /m 2. Βασικό τέλος= 290,00

ΚΟΙΝΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ. Βασικό τέλος= 275, άνω m2 = 1,00 /m 2. Βασικό τέλος= 290,00 ΚΟΙΝΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Τέλη σύνδεσης με δίκτυο ύδρευσης Βασικό τέλος= 275,00 0- άνω m2 = 1,00 /m 2 Τέλη σύνδεσης με δίκτυο αποχέτευσης Βασικό τέλος= 290,00

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Διαμόρφωση Νοέμβριος 2012 Πρότυπα κανονισμών

Τελική Διαμόρφωση Νοέμβριος 2012 Πρότυπα κανονισμών ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Τελική Διαμόρφωση Νοέμβριος 2012 Πρότυπα κανονισμών Για την Τεχνική Υπηρεσία Κατσουπάκης Αναστάσιος Κουρουμπλής Νικόλαος Παπαγιάννης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθ. Αποφ 13/2011 Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Σχεδίου Κανονισμού Άρδευσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΟΡ0Χ-Ζ2Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 924/22.2.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ για την Πράξη «ΥΠΟΔΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμός Απόφασης 35/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμός Απόφασης 35/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμός Απόφασης 35/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 11/18-11-2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Κανονισμού Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας

Σχέδιο Κανονισμού Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Σχέδιο Κανονισμού Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας Οκτώβριος,2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή...1 1.1 Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολογιακή Πολιτικής της ΔΕΥΑΣ έτους 2013.

Τιμολογιακή Πολιτικής της ΔΕΥΑΣ έτους 2013. Αποφαση Δ.Σ 33/2013 Τιμολογιακή Πολιτικής της ΔΕΥΑΣ έτους 2013. Καθορίσμος τέλων Ύδρευσης σε όσους κάνουν χρήση νερού, βάση υδρομετρητή και που οι ιδιοκτησίες τους βρίσκονται: 1) α) Εντός ορίων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ιανουάριος 2015 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 31/2016 (Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 31/2016 (Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αρ.πρωτ.: ***/07.11.2016 Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 6 Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: Ηλεκτρ.Ταχυδ.: Ιστοσελίδα: 27200

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. αν και προσκλήθηκαν νόµιµα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. αν και προσκλήθηκαν νόµιµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 18/2014 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αµφίκλειας - Ελάτειας Αρ. Απόφασης : 202/2014 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α. ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Άρθρο 1 º Αντικείµενο του Κανονισµού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α. ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Άρθρο 1 º Αντικείµενο του Κανονισµού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α. ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 º Αντικείµενο του Κανονισµού Ο παρών κανονισµός αναφέρεται στη λειτουργία των εγκαταστάσεων Ύδρευσης της ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η

1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η 1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η [Πληκτρολογήστε κείμενο] ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ Αρθρο 1: Αντικείμενο Κανονισμού Ο παρών κανονισμός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης (ομβρίων και ακάθαρτων) της περιοχής αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Δ.Ε.ΤΗ.Π. 26/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο... 3 Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Κανονισμός Δικτύων Ύδρευσης & Αποχέτευσης σύμφωνα με την υπ αριθμ. 93/2016 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και την υπ αριθμ. 115/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο 1 ο : Αντικείμενο του κανονισμού... 4 Άρθρο 2 ο : Νομικό Πλαίσιο... 4 Άρθρο 3 ο : Ιδιοκτησία του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ 1.- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1. 0 Δήμος παρέχει νερό κατάλληλο για χρήση σε ιδιοκτήτες κατοικιών καταστημάτων, βιοτεχνιών και εν γένει πάσης φύσεως ακινήτων. Αν για τη χρήση αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Χρ. Κουµπαράκης & Σία Ε.Ε

Χρ. Κουµπαράκης & Σία Ε.Ε Χρ. Κουµπαράκης & Σία Ε.Ε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. Απόσπασµα του (ΦΕΚ 552/Β /26-3-2009) µε τους όρους που αφορούν την νεόδµητη οικοδοµή Άρθρο 1 : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Νομικό πλαίσιο Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης ΑΡΘΡΟ 1ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Παροχή νερού 1.2 Παροχή ακατέργαστου νερού 1.3 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 4 Νομικό πλαίσιο 4 Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης 4 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 4 1.1 Παροχή νερού 4 1.2 Παροχή ακατέργαστου νερού

Διαβάστε περισσότερα

ª π πã πƒ À ƒ À - Ã À ª ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ª π πã πƒ À ƒ À - Ã À ª ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ª π πã πƒ À ƒ À - Ã À ª ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΜΕΣΣΗΝΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Άρθρο 1 º : Αντικείμενο του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

1. Κάθε πότε εκδίδονται οι λογαριασμοί νερού;

1. Κάθε πότε εκδίδονται οι λογαριασμοί νερού; 1. Κάθε πότε εκδίδονται οι λογαριασμοί νερού; Εκδίδονται συνολικά δύο λογαριασμοί ύδρευσης για την πόλη της Καβάλας ανά 4μηνο. Ο πρώτος είναι έναντι λογαριασμός (α 2μηνο) και ο επόμενος είναι ο εκκαθαριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η τιμολογιακή πολιτική είναι μια ουσιαστική διαδικασία για την οποία απαιτείται συστηματική προσέγγιση των εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων της κάθε επιχείρησης. Απαιτείται εκτεταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ' αρ. 15 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιχ/σης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Σητείας.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ' αρ. 15 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιχ/σης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Σητείας. Πρακτ.15o ----------------- Αποφ. 220 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ' αρ. 15 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιχ/σης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Σητείας. Αρ. Απόφ. 220 Περίληψη : Έγκριση Τιμολογιακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ του Δήμου για το έτος 2017 Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο, ΒΙΠΕ Ηρακλείου Τ.Κ:70014 Υπεύθυνος/ Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2016 Η τιμολογιακή πολιτική είναι μια ουσιαστική διαδικασία για την οποία απαιτείται συστηματική προσέγγιση των εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων της κάθε επιχείρησης. Απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 197/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 540/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου

Σύµφωνα µε την απόφαση 197/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 540/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΥΑ Χερσονήσου Σύµφωνα µε την απόφαση 197/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 540/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΜΑΛΙΑ, εκέµβρης 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ της περιοχής αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/4/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 161 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση νέου Κανονισµού Ύδρευσης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 7/2006 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 67/2006 Στην Κοζάνη σήµερα 31/3/2006 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19.00

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 32

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 32 412 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 128/2014 Αρ. 4764, 28.2.2014 Αριθμός 128 Οι περί Τιμολόγησης και Μηχανισμών Ανάκτησης Κόστους των Υπηρεσιών Ύδατος Κανονισμοί του 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Γ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ. ιαδικασία και Όροι σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης

Γ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ. ιαδικασία και Όροι σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΥΑΚ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Ι) Α.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.Άρθρο 1 º : Αντικείµενο του Κανονισµού 2.Άρθρο 2 º : i)γενικοί Όροι ii) Βασικές έννοιες Β.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση κανονισµού λειτουργίας δικτύου Τηλέθέρµανσης. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 3/2003 συνεδρίασης του.σ της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 18/2003 Στην Κοζάνη σήµερα 13/03/2003 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α 170), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α 170), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Λ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 321 00

Δ. Ε. Υ. Α. Λ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 321 00 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ. Ε. Υ. Α. Λ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 321 00 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 1 1 Π ε ρ ί λ η ψ η Αναπροσαρμογή τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΕΤΕΠΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΕΤΕΠΑ Σ Υ Μ Β Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Σ Τ Λ Ε Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Σ Σήμερα στις ( ) του μήνα..... του 201... ημέρα. μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.), με ΑΦΜ 090052773

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΣ. Μέρος 1ο: ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΣ. Μέρος 1ο: ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΣ Αρθρο 1ο: Αντικείμενο Κανονισμού Ο παρών κανονισμός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης (ομβρίων και ακάθαρτων) της περιοχής αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 43 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 18/20-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 192/2012 Θέμα:«Καταβολή δαπανών που έχουν σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 03 ης / συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 03 ης / συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 03/2016 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 07/2016 Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά Ταχ. Κωδικός: 33100, Άμφισσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν κατάστημα το οποίο θα μισθωθεί από την ΕΥΑΘ Α.Ε. για τις ανάγκες μετεγκατάστασης του καταστήματος ταμείων είσπραξης και γραφείων εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ.: 89/16 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.900,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 34.596,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 17/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2479 της 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 17 Κανονισμοί, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Βρατσάνος Μάρκος 2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα 3) Βασιλικής Ιωάννης 4) Χαχούλης Φώτιος (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Βρατσάνος Μάρκος 2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα 3) Βασιλικής Ιωάννης 4) Χαχούλης Φώτιος (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 13/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Ψήφιση νέου Κανονισμού Ύδρευσης.

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ταχ. δ/ση: τηλ.: fax.: e-mail: http://

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ταχ. δ/ση: τηλ.: fax.: e-mail: http:// Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ταχ. δ/ση: τηλ.: fax.: e-mail: http:// ΚΡΑΝΙΔΙ, 21300 27540 22945 27540 23391 dkranid@otenet.gr, deyaer.wordpress.com Κ ρ α ν ί δ ι,.... -.... - 2 0 1 Α ρ. Π ρ ω τ :..........

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καλαμπάκας & προμήθεια των ανταλλακτικών για το έτος 2017-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: Υπηρεσίες εκκένωσης βόθρων ή σηπτικών δεξαμενών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: Υπηρεσίες εκκένωσης βόθρων ή σηπτικών δεξαμενών Εργασίες συντήρησης του αποχετευτικού αγωγού στο χώρο του αμαξοστασίου ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 90460000-9 Υπηρεσίες εκκένωσης βόθρων ή σηπτικών δεξαμενών Στα πλαίσια λειτουργίας της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ενημερωτικές πινακίδες κτιρίων

ενημερωτικές πινακίδες κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προμήθεια αυτοκόλλητων ανακλαστικών λωρίδων σήμανσης & Διακριτικών γνωρισμάτων των Οχημάτων του Δήμου Ηρακλείου & ενημερωτικές πινακίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /05/ Αποδεικτικό ενημερότητας...

ΠΟΛ /05/ Αποδεικτικό ενημερότητας... Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου Άρθρο 1: Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών ή Προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο 17-10-2016 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν Άρθρο 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 26/10/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4276 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3

Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 20.04.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 Αριθμός απόφασης: 1534 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 06-08-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2426 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Απόσπασμα από το Πρακτικό 22/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Αριθμός Απόφασης 257/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ιανουάριος 2015 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 173/2014 Λήψη απόφασης για καθορισμό επιβολής τελών ύδρευσης αναδρομικά για το έτος 2013. Παρόντες Απόντες

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 173/2014 Λήψη απόφασης για καθορισμό επιβολής τελών ύδρευσης αναδρομικά για το έτος 2013. Παρόντες Απόντες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.09/08-04-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία της δημιουργίας αντιγράφων (φωτοτυπίες ή scannering )θα γίνεται στο δημαρχείο, από υπαλλήλους του Δήμου

Η διαδικασία της δημιουργίας αντιγράφων (φωτοτυπίες ή scannering )θα γίνεται στο δημαρχείο, από υπαλλήλους του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Ημερομηνία: 23/11/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ) Προσκαλούμε όλους τους δημότες του ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ να υποβάλουν δήλωση ακινήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού 1. Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΔΑ:77ΨΟΟΕΠΘ-ΦΕ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4172/2013 και του ν.4174/2013.

Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4172/2013 και του ν.4174/2013. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ύδρευσης. Άρθρο 2 Γενικοί Όροι

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ύδρευσης. Άρθρο 2 Γενικοί Όροι ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ύδρευσης Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης στα διοικητικά όρια του Δήμου Δελφών. Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 846 6 Μαΐου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 846 6 Μαΐου 2009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 846 6 Μαΐου 2009 1 Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού. 1. Ο κανονισμός αυτός αντικαθιστά τον εγκεκριμένο με το π.δ. 6/1986 κανονισμό,

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 14SYMV001875233 2014-02-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ: 22.374,00 Στη Χαλκίδα σήμερα την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 στο δημοτικό κατάστημα οδός Μεγασθένους και Ληλαντίων, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 27/04/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1593 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα