ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Κιαζ. Φηινινγίαο, Καζ. Ν. Μπεδαληάθνο, «Ιππόλςηορ ηνπ Δπξηπίδε».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1989-1990 Κιαζ. Φηινινγίαο, Καζ. Ν. Μπεδαληάθνο, «Ιππόλςηορ ηνπ Δπξηπίδε»."

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : Κσλζηαληίλα Γνγγάθε Γηεύζπλζε Δπηθνηλσλίαο : Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, Γάθλε Σειέθσλν Δπηθνηλσλίαο : ΠΟΤΓΔ 1. ΒΑΙΚΔ ΠΟΤΓΔ 1988 Πηπρίν Φηινζνθηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Σκήκα Νενειιεληθώλ θαη Βπδαληηλώλ πνπδώλ 1976 Πηπρίν ΔΑΑ - Ιζνηηκία ΣΔΦΑΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΠΟΤΓΔ 2α). ΓΙΠΛΩΜΑ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ 1996 Γηδάθησξ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Σκήκαηνο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ. Η δηδαθηνξηθή δηαηξηβή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Danmarks Højskole for Legemsøvelser (Αλώηαηε Κξαηηθή ρνιή Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ Γαλίαο) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κνπεγράγεο. 2β). ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΠΟΤΓΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Υεηκ. εμάκ. Γξακαηηθή Πνίεζε. Φηινζνθηθή ρνιή Παλ/κίνπ Αζελώλ, Σνκέαο Κιαζ. Φηινινγίαο, Καζ. Ν. Μπεδαληάθνο, «Ιππόλςηορ ηνπ Δπξηπίδε». Υεηκ. εμάκ. Γξακαηηθή Πνίεζε. Φηινζνθηθή ρνιή Παλ/κίνπ Αζελώλ, Σνκέαο Κιαζ. Φηινινγίαο, Καζ. Γ. Ξαλζάθε-Καξακάλνπ, «Η Ηιέθηξα ηνπ Δπξηπίδε ζπγθξηηηθά κε ην νκώλπκν δξάκα ηνπ νθνθιή». Υεηκ. εμάκ. Γξακαηηθή Πνίεζε. Φηινζνθηθή ρνιή Παλ/κίνπ Αζελώλ, Σνκέαο Κιαζ. Φηινινγίαο, Καζ. Μ.Ι. Γηόζε-Κάζνπ, «νθνθιένπο Τπασίνιαι». Αθαδ. έηνο Αηζζεηηθή ηεο Σέρλεο. Δζληθό Θέαηξν, Γξακαηηθή ρνιή, Πεηξακαηηθό Σκήκα. Αθαδ. έηνο Δξκελεία ηνπ Έξγνπ Σέρλεο. Δζληθό Θέαηξν, Γξακαηηθή ρνιή, Πεηξακαηηθό Σκήκα, Καζ. Φηινζνθίαο Δ. Μνπηζόπνπινο. Αθαδ. έηνο Η Μνπζηθή ζην Θέαηξν. Δζληθό Θέαηξν, Γξακαηηθή ρνιή, Πεηξακαηηθό Σκήκα, ππό ηε δηεύζπλζε Θόδ. Αλησλίνπ. Αθαδ. έηε Φηινζνθία. Φηινζνθηθή ρνιή Παλ/κίνπ Αζελώλ, Σκήκα Φηινζνθίαο, Β Έδξα Φηινζνθίαο, Καζ. Δ. Μνπηζόπνπινο. 2γ). ΤΠΟΣΡΟΦΙΔ-ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΠΟΤΓΔ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ Αύγ ΤΠΟΣΡΟΦΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ, Philosophy of έσο επη. Sport. Københavns Universitet: Danmarks Højskole for Legemsøvelser «The Mythological sources of the Delphic Games. A juxtaposition with the relevant European research of the 20tieth century». Δπηβιέπσλ Σξηκεινύο ν θαζ. Henning Eichberg (Philosophy of Sport). 1

2 Αύγ έσο επη ΤΠΟΣΡΟΦΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ. Δσρφπαχκή και Βαλκανική Ιζηορία και Λογοηετνία. Københavns Universitet, Institute for Nygraesk og Balkanistik. Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή νη Καζ. Ole Smith θαη Lars Nørgaard. Αθαδ. έηνο The Semiotics of the Body. Københavns Universitet, Danmarks Højskole for Legemsøvelser. Αθαδ. έηνο Dansens Aestetik og Historie. Københavns Universitet, Institut for Nordisk Filologi. Υεηκ. εμάκ. Sportshistory og Sportspedagogy. Københavns Universitet, Danmarks Højskole for Legemsøvelser. Υεηκ. Δμάκ. Philosophical and Pedagogical Approach to Physical Education in Schools. Københavns Universitet: Danmarks Højskole for Legemsøvelser. 2δ). ΑΛΛΔ ΠΟΤΓΔ - ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Υεηκ. εμάκ. The Body movement as a human expression. Gymnastikforeningen, Herlev, Denmark. Ννέκβξ. Semiotics: Gymnastics workshop. Københavns Universitet, Danmarks 1992 Højskole for Legemsøvelser. Υεηκ. εμάκ The aesthetics of the Body. Det Kongelige Teater, Denmark. Υεηκ. Δμάκ The Body as Art. Liss Burmesters Institut, Denmark. Αθαδ. έηνο The athletic teams of high level competition. Philosophical aspects Hvidovre Gymnastik, Denmark Γξακαηηθή ρνιή Δζληθνύ Θεάηξνπ Διιάδνο. 2ε). ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ Αγγιηθή: πηπρίν Α Certificate. Γεξκαληθή: Mittel Stufe eins. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ έσο Πανεπιζηήμιο Αθηνών ζήκεξα Μόνιμη Δπίκοσρος Καθηγήηρια Πανεπιζηήμιο Αθηνών Δπίκοσρος Καθηγήηρια Πανεπιζηήμιο Αθηνών Λέκηορας 2

3 Πανεπιζηήμιο Αθηνών (απόζπαζε από Μέζε Δθπαίδεπζε) Μέζη Δκπαίδεσζη Δθ παξαιιήινπ: 1996 Δπηκνξθώηξηα ζην ΠΔΚ Πεηξαηά, κε ζέκα: «Η Φηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζην Γεκνηηθό ρνιείν», γηα θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο, δηνξηζκέλνπο ζηε Βαζηθή Δθπαίδεπζε Δκπεηξνγλώκσλ ηεο 5 εο Γελ. Γ/λζεο ηεο Δπηηξνπήο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, γηα ηελ αμηνιόγεζε ελεξγεηώλ πνπ ππνβάιινληαη από θνξείο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ άηππεο ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ζηνλ ηνκέα ηνπ Αζιεηηζκνύ Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ, ύκβνπινο Γ.Γ. ΤΠΠΟ γηα ηα Γηεζλή ζέκαηα Κνιιέγην Γεκνζηνγξαθηθώλ πνπδώλ, δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Ιζηνξία Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο θαη Πνιηηηζκνύ» ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ, από ηο Φιλοζοθία ηοσ Αθληηιζμού Διζαγφγή ζηη Φιλοζοθία Ιζηορία ηοσ Πολιηιζμού Ολσμπιακή Παιδεία & αθληηική ηθική Ολσμπιζμός & Ανθρφπιζηικές ποσδές: Φιλοζοθική Προζέγγιζη Αρταίοι Ολσμπιακοί αγώνες και ιζηορία ηης αθληηικής ηέτνης ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ, από ηο 2010 Διζαγφγή ζηη Φιλοζοθία και Φιλοζοθία ηοσ Αθληηιζμού Ιζηορία ηοσ Πολιηιζμού 3

4 Ολσμπιακή Παιδεία και Αθληηική Ηθική Αρταίοι Ολσμπιακοί Αγώνες και Ιζηορία ηης αθληηικής ηέτνης Ιζηορία ηφν ζύγτρονφν Ολσμπιακών αγώνφν ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ σγγραθή βιβλίοσ: Γογγάκη, Κ. ( ε ). Οι ανηιλήυεις ηφν αρταίφν Δλλήνφν για ηον αθληηιζμό, εθδόζεηο Σππσζήησ- Γ. Γαξδαλόο, Αζήλα, ( ε ), ζειίδεο 450. Δρεσνηηικά προγράμμαηα: ην πιαίζην ηεο Γξακκαηείαο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ε θ. Γνγγάθε ήηαλ Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλε εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ, όπσο: (2009). «Οη απόςεηο ησλ θνηηεηώλ/ηξηώλ ηνπ ΣΔΦΑΑ Αζελώλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε, ηελ πξόζεζε ρξήζεο θαη ηηο εζηθέο δηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο αλαβνιηθώλ νπζηώλ ζηνλ αζιεηηζκό». (2006). «Απνηίκεζε ηεο Οιπκπηάδαο ηνπ 2004 από ηνπο θνηηεηέο ΣΔΦΑΑ θαη Φηινζνθηθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ». ( ). «Σα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηηεηώλ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ Αζελώλ θαη νη επαγγεικαηηθέο ηνπο επηδηώμεηο θαη θηινδνμίεο». (2002). «Δπθαηξίεο άζιεζεο θαη αλαπαξαζηάζεηο ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο γηα ηε Φπζηθή Αγσγή θαη ηνλ Αζιεηηζκό». Γημοζιεύζεις: Γογγάκη, K. (2010). Αζιεηηζκόο θαη θαπηηαιηζκόο. Η θαηά ηνλ Jean-Marie Brohm δνκηθή ηνπο αλαινγία. Monthly Review, 63 (128): Γογγάκη, K. (2010). Beijing 2008: Οη Οιπκπηαθνί Αγώλεο ζηε «Υώξα ηνπ Γξάθνπ» θαη ην γεσπνιηηηθό παηρλίδη ζηε «ζηέγε ηνπ θόζκνπ». Monthly Review, 65 (130): Γογγάκη, K., Μαπξνδάθνο, Π. (2010). Η έξηδα ζηνλ Όκεξν θαη ηνλ Ηζίνδν θαη ν αληαγσληζκόο ζην ζύγρξνλν αζιεηηζκό. Φιλοζοθία και Παιδεία, 54: Γογγάκη, K., Δ. ηξαβάθνπ (2009). Αηέλ αξηζηεύεηλ: Ο άξηζηνο ζηελ νκεξηθή αξεηνινγία. Φιλοζοθία και Παιδεία, 51: Goggaki, K. (2009). The fragmented nature of European school physical education and sport, as a cause for the interest decline of youth sport. Ιn: «ΥΙΙΙ Olympic 4

5 Congress, Copenhagen 2009, Contributions», International Olympic Committee, Copenhagen 2009, pp Γογγάκη, K. (2009). Ο πνιηηηζκόο ηνπ ζώκαηνο σο πλεπκαηηθόο απόερνο ηεο Οιπκπίαο θαη ε απνζπαζκαηηθόηεηα ηνπ ζύγρξνλνπ ζρνιηθνύ αζιεηηζκνύ. Φιλολογική, 107: Γογγάκη, K. (2008). Η δηαρξνληθή αμία ηνπ επ ζηνλ αζιεηηζκό θαη ε εζηθή δηάζηαζε ηνπ επ αγσλίδεζζαη. Φιλοζοθία και Παιδεία, (Έλσζεο Καζεγεηώλ Φηινζνθίαο), 46: Γογγάκη, K. (2008). Ο αλζξσπηζκόο ηνπ ζώκαηνο σο αληίβαξν ζηελ αζιεηηθή αιινηξίσζε. Ανηιηεηπάδια ηηρ Εκπαίδεςζηρ, 87: Γογγάκη, K. (2005). Γνγγάθε, Κ. Η πνιηηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ αξραίσλ Οιπκπηαθώλ αγώλσλ. Σν αθξαίν παξάδεηγκα ηνπ Κύισλα ηνπ Αζελαίνπ. Φιλολογική, 90: Γογγάκη, K. (2005). Η αζθάιεηα ησλ Οιπκπηαθώλ αγώλσλ. Από ηελ Δθερεηξία ζην ΝΑΣΟ. Τεηπάδια Πολιηικού Διαλόγος, Έπεςναρ και Κπιηικήρ (εθδόζεσλ ηνραζηήο ), 50-51: Goggaki, K. (2005). Sports and Technology Genetics: The cloned Athlete. IMEROS, 5.1: Conference Proceedings, Foundation of the Hellenic World. Γογγάκη, K., Υξηζηόδνπινο, Α., Κάηζηθαο, Υ. (2004). Διεύζεξνο ρξόλνο θαη ελαζρόιεζε ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ ηεο Αηηηθήο κε αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Φςζική Αγωγή, Αθληηιζμόρ και Υγεία, (Έλσζε Πηπρηνύρσλ Φπζηθήο Αγσγήο Ννκνύ Ηξαθιείνπ), 16-17: Goggaki, K. (2004). The Athletic Victory as a Value in the pindaric Odes. Nikephoros (Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Karl-Franzens- Universität Graz), 17: Γογγάκη, K. (2003). Η πνιηηηζκηθή αμία ησλ αξραίσλ Οιπκπηαθώλ αγώλσλ. Φιλολογική 82: Γογγάκη, K. (2003). Δπθαηξίεο άζιεζεο θαη αλαπαξαζηάζεηο ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο γηα ηε Φπζηθή Αγσγή θαη ηνλ Αζιεηηζκό. Ανηιηεηπάδια ηηρ Εκπαίδεςζηρ, 67: Γογγάκη, Κ. (2002). Ο θεξδώνο ραξαθηήξαο ηνπ ζύγρξνλνπ αζιεηηζκνύ. Απσαιολογία & Τέσνη, 83: Goggaki, K. (2002). The Wreath of Athletic Victory and its Moral Symbolism. International Journal of Physical Education, 4: Γογγάκη, Κ. (1999). Οη ειιελνδαληθέο ζρέζεηο θαη νη λενειιεληθέο ζρέζεηο ζηε Γαλία. Πόπθςπαρ, 89:

6 Γογγάκη, Κ. (1999). Η βία ζηα αξραία αζιήκαηα. Annual International Sport Review, Δπεηεξίδα ΣΔΦΑΑ Σξηθάισλ Παλ/κίνπ Θεζζαιίαο, Σξίθαια, εθδ. Έιιελ, 1: Γογγάκη, Κ. (1998). Οη Οιπκπηαθνί αγώλεο ζηελ παηδηθή ινγνηερλία: Αsterix aux jeux Olympiques. Άθληζη και Κοινωνία (ΣΔΦΑΑ Γεκνθξίηεηνπ Παλ/κίνπ Θξάθεο), 19: Γογγάκη, Κ. (1998). Ο εηηεκέλνο αζιεηήο ζηνλ Πίλδαξν. Φιλολογική (Παλειιήληαο Έλσζεο Φηινιόγσλ), 64: Γογγάκη, Κ. (1992). Σν εθπαηδεπηηθό πξόβιεκα ζηηο θαηερόκελεο πεξηνρέο ηεο Παιαηζηίλεο. Ανηιηεηπάδια ηηρ Εκπαίδεςζηρ, 17-18: Γογγάκη, Κ. (1991). Πξνζέγγηζε ησλ Ππζίσλ αγώλσλ δηα ηεο αγγειηθήο ξήζεο ζηελ Ηιέθηξα ηνπ νθνθιή. Λόγορ και Ππάξη (ΟΛΜΔ), 45: ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ Δ ΓΙΔΘΝΗ & ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑ Γογγάκη, Κ. (2010). Η αληηθαηηθόηεηα κεηαμύ βίαο θαη αζιεηηζκνύ. 13 ν Παλειιήλην πλέδξην ΠΔΠΦΑ, Αζήλα. Goggaki, K. (2010). The Platonic myth of Gyges and the meaning of justice or fairplay in modern-day sport. 38 th annual 2010 IAPS Conference, International Association for the Philosophy of Sport, Ρώκε. Γογγάκη, Κ. (2010). Σν γπκλό ηνπίν ηνπ αζιεηηζκνύ ζηελ Διιάδα ηνπ 2010: Απνηέιεζκα ηεο ππάξρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ή ηεο έιιεηςεο θηινζνθηθνύ ζηόρνπ ηεο πνιηηείαο γηα ηνλ αζιεηηζκό; πλέδξην ΠΔΠΦΑ, Ννκαξρηαθό Σκήκα Κεξθύξαο, Κέξθπξα. Goggaki, K. (2009). Modern-day quandaries concerning genetic experiments and the future of Athletes. Virtual Olympic Congress, Comite Internationale Olympique (ΓΟΔ). Goggaki, K. (2009). The fragmented nature of European school physical education and sport, as a cause for the interest decline of youth sport. Virtual Olympic Congress, Comite Internationale Olympique (ΓΟΔ). Γογγάκη, Κ. (2009). Η ζπκβνιή ηεο Οιπκπηαθήο Παηδείαο ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο παξαβαηηθόηεηαο ησλ λέσλ. 21 ε ύλνδνο Δζληθήο Οιπκπηαθήο Αθαδεκίαο Κύπξνπ, Λεπθσζία. Γογγάκη, Κ. (2009). Ο δηάινγνο κεηαμύ Βηνεζηθήο θαη αζιεηηζκνύ ζην ζύγρξνλν θόζκν θαη ηα πξνβιήκαηα εζηθήο. Γηεζλήο Δπηζηεκνληθή Δηαηξεία Αξραίαο Διιεληθήο Φηινζνθίαο, Αζήλα. Goggaki, K. (2008). The body culture. A spiritual echo of Olympia. 16 th International Seminar on Olympic Studies for Postgraduate Students, International Olympic Academy, Αξραία Οιπκπία. Goggaki, K. (2008). The lack of Symmetry in nowadays Greek Schools. 16 th International Seminar on Olympic Studies for Postgraduate Students, International Olympic Academy, Αξραία Οιπκπία. Γογγάκη, Κ. (2007). Νηόπηλγθ: Ηζηθνί Πξνβιεκαηηζκνί. 6 ν Δηήζην εκηλάξην Πξνπνλεηώλ Τδαηνζθαίξηζεο, ΟΑΚΑ, Αζήλα. 6

7 Γογγάκη, Κ. (2006). Σν αζιεηηθό ηδεώδεο ζηηο πηλδαξηθέο σδέο. εκηλάξην Φηινζνθίαο, Γηεζλήο Δπηζηεκνληθή Δηαηξεία Αξραίαο Διιεληθήο Φηινζνθίαο, Αζήλα. Goggaki, K. (2004). Sports and Technology Genetics. International Conference Athletics, Society & Identity, Foundation of the Hellenic World, Αζήλα. Γογγάκη, Κ. (2004). Η Εκεσειπία ησλ Οιπκπηαθώλ αγώλσλ σο πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή Αμία. Άιινηε θαη ζήκεξα. First World Olympic Congress of Philosophy, International Association for Greek Philosophy, Αζήλα-πέηζεο. Υξηζηόδνπινο Α., Γογγάκη, Κ. (2004). Απόςεηο ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ ηεο Αηηηθήο γηα ηηο επθαηξίεο άζιεζεο εληόο θαη εθηόο ζρνιείνπ. 12 ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο θαη ΣΔΦΑΑ Κνκνηελήο, Κνκνηελή, (Άθληζη και Κοινωνία, έθηαθην ηεύρνο Ν ν 36, 233). Γογγάκη, Κ. (2003). The political exploitation of the ancient Olympic Games. The extreme paradigm of Kylon the Athenian. 8 ν Γηεζλέο πλέδξην Δπξσπατθήο Δηαηξείαο Ιζηνξηθώλ Φπζηθήο Αγσγήο, Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, Αξραία Οιπκπία. Γογγάκη, Κ. (2002). The significance of winning in the odes of Pindarus. 10 ν Γηεζλέο Μεηαπηπρηαθό εκηλάξην Οιπκπηαθώλ πνπδώλ, Γηεζλήο Οιπκπηαθή Αθαδεκία, Αξραία Οιπκπία. Γογγάκη, Κ. (2002). The symbolism of the crowning of winning athletes. 10 ν Γηεζλέο Μεηαπηπρηαθό εκηλάξην Οιπκπηαθώλ πνπδώλ, Γηεζλήο Οιπκπηαθή Αθαδεκία, Αξραία Οιπκπία. Γογγάκη, Κ. (2001). Ο θεξδώνο ραξαθηήξαο ηνπ ζύγρξνλνπ αζιεηηζκνύ. 5 ν Παλειιήλην πλέδξην ΠΔΠΦΑ, ( Πεξηιήςεηο Δπηζηεκνληθώλ αλαθνηλώζεσλ, ζ. 32). Γογγάκη, Κ. (1999). Η επίθξηζε ηεο απόδνζεο ππεξβνιηθήο αμίαο ζηε ζσκαηηθή ξώκε θαηά ηελ αξραηόηεηα. 7 ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ, ΣΔΦΑΑ Κνκνηελήο θαη Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Κνκνηελή, (Άθληζη και Κοινωνία, έθηαθην ηεύρνο, 22, ζ. 102). Γογγάκη, Κ. (1998). Σν λόεκα ηεο νιπκπηαθήο λίθεο ζηελ θιαζηθή αξραηόηεηα. Πξαθηηθά 2 νπ Δπηζηεκνληθνύ πκπόζηνπ Αζιεηηζκνύ, Γήκνο Λακηέσλ θαη Διιεληθό Κέληξν Έξεπλαο Αζιεηηθνύ Γηθαίνπ, Λακία. Γογγάκη, Κ. (1998). Ο εηηεκέλνο αζιεηήο ζηνλ Πίλδαξν. 6 ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ, ΣΔΦΑΑ Κνκνηελήο, Κνκνηελή (Άθληζη και Κοινωνία, έθηαθην ηεύρνο, 20, ζ. 79). 7

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ

ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΘΖΝΑ, MAΪΟ 2012 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΖ & ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ζελ. 3 2. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ

ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 28/03/1971 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Λεσθόξνο Γεκνθξαηίαο 1, 85100 Ρόδνο. Σει.:(22410) 99147. Φαμ: (22410) 27785. E-mail: dgouvias @rhodes.aegean.gr ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: Παληξεκέλνο, κε έλα

Διαβάστε περισσότερα

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν.

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν. Μπαμπανέλοσ Δέζποινα Γαπγακήισλ 8, Άλσ Ηιίζηα 15771 Εσγξάθνπ Σει. εξγαζίαο: 2103327734 Θηλεηό ηει: 6973001178 Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: 02/09/68 Σόπνο Γέλλεζεο: Βέξνηα Ζκαζίαο Σποσδές 1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν λνκα παηξόο / κεηξόο Μαξία Σδηάηδε-Παπαγηάλλε Κσλζηαληίλνο / Δπαγγειία Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965 Σόπνο γελλήζεσο Τπεθνόηεηα Οηθνγελεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο. νθίαο Βνύξε

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο. νθίαο Βνύξε ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο νθίαο Βνύξε Καζεγήηξηαο Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Ησάλληλα 2011 BIOΓPAΦIKA

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ. Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνύ Πξνπνλεηηθήο Καιαζνζθαίξηζεο ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ - ΓΙΑΚΡΙΔΙ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ. Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνύ Πξνπνλεηηθήο Καιαζνζθαίξηζεο ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ - ΓΙΑΚΡΙΔΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: e-mail: ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ magic.paok@gmail.com www.magic-camp.com ΠΟΤΓΔ M.Sc. (1996) Ph.D. (2002) ΗΝDIANA UNIVERSITY, Health Physical Education and Recreation,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΠΑΡΟΤ ΙΑ Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΤΠΟΦΖΦΙΑ

Ι. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΠΑΡΟΤ ΙΑ Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΤΠΟΦΖΦΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σεο ηξηκεινχο Δηζεγεηηθήο Δπηηξνπήο πνπ νξίζηεθε θαηά ηε πλεδξίαζε ηνπ νηθείνπ εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Σκήκα Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο. Γλσζηηθό αληηθείκελν: «Δηθαζηηθέο Σέρλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Β. ΜΑΡΜΑΡΑ ***

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Β. ΜΑΡΜΑΡΑ *** ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Β. ΜΑΡΜΑΡΑ Ο Δκκαλνπήι Β. Μαξκαξάο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1947. πνύδαζε Αξρηηεθηνληθή ζην ΔΜΠ, από ην νπνίν απνθνίηεζε ην 1972. Tν 1986 αλαγνξεύηεθε δηδάθησξ ηνπ ΔΜΠ ζηελ Πνιενδνκία θαη Υσξνηαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Γηεπζύλνπζα: Διέλε Καηζαξνύ, Δπίθ. Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2013 1 1) Ιζηνξηθό Σν Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ. Καζεγεηήο, ζην γλωζηηθό αληηθείκελν «Θεαηξηθή Παηδεία θαη Αγωγή - Θέαηξν θαη Κνηλωλία»

Ι. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ. Καζεγεηήο, ζην γλωζηηθό αληηθείκελν «Θεαηξηθή Παηδεία θαη Αγωγή - Θέαηξν θαη Κνηλωλία» Δπώνσμο: Όνομα: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Γέννηση: Ι. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Παπαδόπνπινο Ιωάλλεο Γηνλύζηνο Αζεκίλα Πεηξαηάο Γιεύθσνση κατοικίας: Γεκνθξαηίαο 1 85 100 Ρόδνο Σηλ.: 6972093203 e-mail: papadopoulos@rhodes.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Δξγαζηαθόο ρώξνο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο-παξάγνληεο πγείαο, Γηαηξνθή θαη εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, Γηαηξνθή θαη ρξόληα λνζήκαηα, Ο ξόινο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ησλ θαηλνθαλώλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος ΠΟΤΓΔ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ A1.Βαζικοί ηίηλοι 1976 Λύθεην Αγίνπ Γεσξγίνπ Λακίαο 1979 Πηπρίν αλσηέξαο ρνιήο Ννζειεπηώλ ε «ΟΛΤΜΠΗΑ»

Διαβάστε περισσότερα

1. Ακαδημαϊκές ζποσδές:

1. Ακαδημαϊκές ζποσδές: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Δπώνσμο: Όνομα: Σίηλος: Σαρνανίδοσ Υριζηίνα Λέκηορας Δμπορικού και Υρημαηοπιζηωηικού Γικαίοσ [Θέση: «Εμπορικό Δίκαιο με έμυαση στο Χρηματοοικονομικό Τομέα»] Γιεύθσνζη: Σμήμα Οργάνωζης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΑΘΗΝΑ 2013 1 ΠEPIEXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1.1 Αηομικά ζηοιτεία ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Αλδξνλίθε Σζνπριαξάθε ηνπ Λεσλίδα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 5 Ηνπιίνπ 1966 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΡΔΥΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ. ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ. ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. 99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ, ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ -ΠΟΤΓΔ 1.1 Αηνκηθά ηνηρεία.

Διαβάστε περισσότερα

K. ΓΡΟΤΣΑ, M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο, Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο, ΗΔΠΒΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΡΟΤΣΑ. M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο

K. ΓΡΟΤΣΑ, M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο, Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο, ΗΔΠΒΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΡΟΤΣΑ. M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΡΟΤΣΑ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΑΘΖΝΑ ΜΑΗΟ 2012 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΔΡΟΤΣΑ, M.Sc Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο, Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy 1 To ζύζηεκα ηεο Αλώηεξεο Δθπαίδεπζεο (ΑΔ) ηεο Κύπξνπ αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιόληα

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ»

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.) www.elliepek.gr 5 ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ 7, 8 θαη 9 ΜΑΨΟΤ 2010 «ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» Ππόγπαμμα ςνεδπίος Παπαζκεςή 7 Μαΐος 2010 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα