ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΡΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ. Μιχαηλέλλης Σωκράτης, οικονοµολόγος.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΡΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2011-12 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ. Μιχαηλέλλης Σωκράτης, οικονοµολόγος."

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΓΕΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΡΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ Μιχαηλέλλης Σωκράτης, οικονοµολόγος. Χατζηδηµητρίου Μαρία, καθηγήτρια Αγγλικής φιλολογίας. 0

2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Για να οριστεί η οικονοµική κρίση χρησιµοποιούνται συνήθως οι έννοιες από την θεωρία των οικονοµικών διακυµάνσεων. Οικονοµικές διακυµάνσεις είναι το φαινόµενο των επαναλαµβανόµενων διακυµάνσεων της γενικής οικονοµικής δραστηριότητας που παρατηρούνται για µια περίοδο ετών. Μια κρίση µπορεί να αποτελείται από 4 διαφορετικά και διακριτά στάδια. 1. Στάδιο διαµόρφωσης της κατάστασης 2. Στάδιο εκδήλωσης-κορύφωσης της κρίσης 3. Στάδιο των επιπτώσεων 4. Στάδιο επίλυσης-οµαλοποίησης Μια αναδροµή στις πρόσφατες κρίσεις Η ευάλωτη διεθνής οικονοµία : α) Η διεθνής οικονοµία ήταν ήδη εξασθενηµένη από τον 2 ο Παγκόσµιο πόλεµο β) Ο αµερικάνικος προστατευτισµός και η εµµονή στην αποπληρωµή του συνόλου των δανείων που είχανε δοθεί στις ευρωπαϊκές χώρες επιδείνωνε ακόµη περισσότερο το πρόβληµα. Η αλυσιδωτή κατάρρευση επιχειρήσεων και τραπεζών έφερε την παγκόσµια οικονοµική ύφεση. Κατά την κρισιµότερη καµπή αυτής της κρίσης οι άνεργοι έφτασαν τα Τα αίτια της οικονοµικής κρίσης Οι κυριότερες αιτίες που προκάλεσαν την εµφάνιση και ανάπτυξη της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης είναι οι εξής: 1. Υπερβολική χρήση δανειακών κεφαλαίων 2. Πληµµελής διαβάθµιση πιστοληπτικού κινδύνου 3. Αµοιβές στελεχών στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα 4. Κίνητρα για αλόγιστη χορήγηση στεγαστικών δανείων, ανεξάρτητα από τον πιστοληπτικό κίνδυνο δανειοληπτών. 5. Στεγαστικά δάνεια για αγορά κατοικίας χωρίς συµµετοχή δανειολήπτη. 1

3 Επιπτώσεις Οι σηµαντικότερες επιπτώσεις που είχε η εµφάνιση της οικονοµικής κρίσης των ετών είναι η εξής: Κρίση ρευστότητας, καθώς µέσω της µη χορήγησης επαγγελµατικών και καταναλωτικών δανείων, θα τεθεί πρόβληµα ρευστότητας στην αγορά και την κατανάλωση. υσκολία παροχής δανείων Αύξηση επιτοκίων, βραχυπρόθεσµα µείωση επενδυτικής δραστηριότητας και περιορισµός καταναλωτικής πίστης. Μείωση παραγωγής/µείωση κατανάλωσης/µείωση εθνικού εισοδήµατος. Μείωση του εµπορικού ισοζυγίου. ραµατική πτώση της τιµής του πετρελαίου και, συνεπώς, µείωση του κόστους παραγωγής. Πτώση του πληθωρισµού και, συνεπώς, σε επόµενη φάση δηµιουργία ζήτησης. Πτώση των τιµών πρώτων υλών και συνεπακόλουθη µείωση του κόστους και του πληθωρισµού. 2

4 Επιπτώσεις στην ελληνική οικονοµία Οι βασικότερες επιπτώσεις της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης στην ελληνική οικονοµία µπορούν να συνοψισθούν ως εξής : Περιορισµός καταναλωτικής πίστης που οδηγεί σε µείωση της κατανάλωσης. Μείωση εξαγωγών. Αύξηση της ανεργίας. Καταναλωτική συµπεριφορά Κατά την διάρκεια των κρίσεων παρατηρείται µια δίχως προηγούµενο αλλαγή της καταναλωτικής συµπεριφοράς. Παρατηρείται µείωση των δαπανών για αγορές, έλλειψη εµπιστοσύνης στα Brand και στους θεσµούς της αγοράς και µια γενική µεταβολή των προτιµήσεων.οι παράγοντες που οδηγούνε σε αυτή την συµπεριφορά ποικίλουν. 3

5 ΑΝΕΡΓΙΑ Ανεργία είναι η κατάσταση ενός ατόµου, που, ενώ είναι ικανό, πρόθυµο και διαθέσιµο να απασχοληθεί, δεν δύναται να βρει εργασία. Το εργατικό δυναµικό αποτελείται από όσους έχουν εργασία (απασχολούµενοι) και εκείνους που δεν απασχολούνται (άνεργοι) αλλά έχουν δηλώσει ότι επιθυµούν και είναι διαθέσιµοι να εργασθούν. Το µη-εργατικό δυναµικό είναι το µέρος του ενήλικου πληθυσµού που ασχολείται µε τα οικιακά, είναι συνταξιούχοι, ασθενούν σοβαρά ώστε απέχουν από την εργασία, ή δεν ψάχνουν για εργασία. Το ποσοστό ανεργίας είναι ο αριθµός των ανέργων διαιρούµενος µε το σύνολο του εργατικού δυναµικού. ΕΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑΣ Θεωρώντας ότι, ο βασικός υπαίτιος της ανεργίας είναι η υπερβολική συγκέντρωση κεφαλαίων σε λίγους, η οποία «εκτρέφει» κυρίως το χρηµατοπιστωτικό κλάδο, εις βάρος όλων των υπολοίπων, διακρίνουµε τις παρακάτω «µορφές» της, οι οποίες µπορούν να εµφανισθούν σε ένα κράτος είτε µεµονωµένα, είτε συνδυαστικά: (α) Ανεργία «τριβής»: ηµιουργείται λόγω της µετάβασης από µία θέση εργασίας σε κάποια άλλη, είναι µικρής διάρκειας, ενώ δεν µπορεί να αποφευχθεί ακόµη και σε εποχές πλήρους απασχόλησης - «θεραπεύεται» από τη βελτίωση της οργάνωσης ή της πρόβλεψης. (β) Εποχιακή ανεργία: Οφείλεται στις επιδράσεις του κλίµατος κατά τη διάρκεια του έτους (εµφανίζεται, για παράδειγµα, στη γεωργία ή στον τουρισµό), καθώς επίσης στις λοιπές αυξοµειώσεις της ζήτησης καταπολεµάται επίσης µε τη βοήθεια της οργάνωσης, αλλά και της τεχνολογίας (χειµερινός τουρισµός, θερµοκήπια κλπ). (γ) Αναπτυξιακή ανεργία: Οφείλεται στην «παρενέργειες» των συνήθων ανοδικών και καθοδικών οικονοµικών κύκλων, ενώ ακολουθεί τις «εναλλαγές» στη ζήτηση και στην προσφορά. Για παράδειγµα, σε περιόδους οικονοµικής ανάπτυξης οι εταιρείες προσλαµβάνουν νέο προσωπικό, ενώ το απολύουν κατά τη διάρκεια υφέσεων η ευελιξία στο 4

6 χρόνο εργασίας και η κρατική επιδότηση της µειωµένης απασχόλησης, αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά το πρόβληµα. (δ) οµική ανεργία: Είναι το δυσµενές αποτέλεσµα δοµικών (διαρθρωτικών) κρίσεων µεγάλης διάρκειας, οι οποίες επιδρούν άµεσα στην αγορά εργασίας. Το είδος αυτό της ανεργίας έχει πολλά «παράγωγα», µεταξύ των οποίων τα εξής: 1. Τη δοµική ανεργία, η οποία οφείλεται στο ότι, οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας απαιτούν διαφορετικές ικανότητες/δεξιότητες, από αυτές που διαθέτουν το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα οι εργαζόµενοι αντιµετωπίζεται µε την έγκαιρη επανεκπαίδευση τους. 2. Τη δοµική ανεργία που προέρχεται από την αντικατάσταση θέσεων εργασίας από τις µηχανές από την ανάπτυξη της τεχνολογίας καλύτερα και από τον «αυτοµατισµό», ο οποίος αυξάνει την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. Το είδος αυτό της ανεργίας µπορεί να καταπολεµηθεί µόνο µε µία συνεχή οικονοµική ανάπτυξη, ελάχιστου ύψους 1,5% επί του ετησίου πραγµατικού ΑΕΠ. Εποµένως, όταν η ανάπτυξη είναι αρνητική, όπως συµβαίνει σήµερα, καταστρέφονται χιλιάδες θέσεις εργασίας, «ανατροφοδοτώντας» το ευρύτερο πρόβληµα της Οικονοµίας. 3. Τη «θεσµική» δοµική ανεργία: Οφείλεται στην εργατική νοµοθεσία όταν, για παράδειγµα, οι µηνιαίες πληρωµές από τα ταµεία ανεργίας είναι αρκετά υψηλές, λειτουργώντας «απαγορευτικά» - αποτελώντας αντικίνητρο καλύτερα στην αναζήτηση µίας λιγότερο αποδοτικής θέσης εργασίας (χαµηλότερο ηµεροµίσθιο, µικρότερες παροχές κλπ). Η λύση εδώ είναι προφανώς η αλλαγή της νοµοθεσίας. (ε) Κρυφή ανεργία: Η συγκεκριµένη µορφή ανεργίας έχει αρκετά «παράγωγα» (για παράδειγµα, αυτούς που δεν δηλώνονται άνεργοι στα ταµεία, όσους εκπαιδεύονται για την ανάληψη άλλου είδους εργασίας κλπ), µε κυριότερο όµως την υποαπασχόληση αυτών που διαθέτουν θέσεις εργασίας. Για παράδειγµα, όταν ο παραγωγικός χρόνος αποτελεί µόνο ένα µέρος του καθηµερινού ωραρίου, µε τον υπόλοιπο να διατίθεται σε άλλους σκοπούς (σκόπιµη χρονική καθυστέρηση στην εκπλήρωση των εργασιών, µεγάλα διαλλείµατα κλπ). ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Το κόστος της ανεργίας είναι ένας αρκετά σηµαντικός παράγοντας, ενώ ευρίσκεται στην πλευρά των εξόδων του προϋπολογισµού της εκάστοτε χώρας, αποτελώντας ένα µεγάλο ποσοστό του (για παράδειγµα, στον 5

7 οµοσπονδιακό προϋπολογισµό της Γερµανίας, ύψους περίπου 280 δις, ανέρχεται στο 45%). Από την άλλη πλευρά, το ύψος της ανεργίας δεν αποτελεί µόνο κόστος, αλλά και «διαφυγούσα» ωφέλεια, αφού αναδεικνύει έναν µη εκµεταλλεύσιµο οικονοµικό πόρο, ο οποίος θα µπορούσε να αυξήσει σηµαντικά το ΑΕΠ. Τέλος, ο κάθε άνεργος συνιστά µία διπλή επιβάρυνση για το κράτος, επειδή αφενός µεν δεν συµµετέχει στη χρηµατοδότηση του «ασφαλιστικού», αφετέρου δε γιατί «αφαιρεί» ασφαλιστικούς πόρους, από τη στιγµή εκείνη και µετά που εγγράφεται στο ταµείο ανεργίας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Οι επιπτώσεις της ανεργίας στον άνθρωπο είναι πάρα πολλές ειδικά αυτές της «µακροπρόθεσµης». Ουσιαστικά διακρίνονται σε (α) φυσικές, όπως για παράδειγµα η απαξίωση των κεκτηµένων δεξιοτήτων του ανέργου, η κοινωνική-πολιτισµική αποµόνωση του και η απώλεια του βιοτικού επιπέδου του (φτώχεια). Σε πολλές περιπτώσεις επιδρά και στις επόµενες γενιές, επειδή τα παιδιά των ανέργων έχουν αρνητικές προϋποθέσεις για να αναπτυχθούν υγιώς - πνευµατικά και σωµατικά. (β) ψυχοκοινωνικές, επειδή για τους περισσότερους ανθρώπους η εργασία αποτελεί έναν «ψυχοκοινωνικό» σταθεροποιητικό παράγοντα, ο οποίος καθορίζει τη «δοµή» της καθηµερινότητας τους (πρόγραµµα) και τον κοινωνικό τους περίγυρο. Στις πιο φτωχές χώρες, οι υλικές ανάγκες ευρίσκονται στο «προσκήνιο» της ανεργίας, ενώ στις πλουσιότερες οι «ψυχοκοινωνικές» επιδράσεις της. Στα ψυχολογικά επακόλουθα προσµετρούνται η απογοήτευση (frustration), η απώλεια της ελπίδας, η µείωση της αυτοπεποίθησης (καταλυτικός παράγοντας, αφού προάγει την απώλεια της υπευθυνότητας του ατόµου, τόσο στους γύρω του, όσο και απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό), καθώς επίσης η «συνθηκολόγηση» (resignation). Επειδή η προσωπική επιτυχία και η κοινωνική αναγνώριση εξαρτώνται άµεσα από την επαγγελµατική απόδοση, εκλείπει από τον άνεργο η επιβεβαίωση του περιβάλλοντος του άρα το κίνητρο (motivation) «επανόδου» του (restart), το οποίο πολύ δύσκολα µπορεί να αναπληρώσει µόνος του (µε δική του «ενέργεια»). Εκτός αυτού είναι το αντικείµενο κριτικής της Πολιτείας του, η οποία συχνά χαρακτηρίζει τους ανέργους «οκνηρούς» για να αποφύγει τις δικές 6

8 της ευθύνες, δηµιουργώντας έτσι ένα κλίµα «διάκρισης» και άνισης µεταχείρισης των ανέργων. Το ίδιο συµβαίνει και σε επίπεδο κρατών, όπως σήµερα όπου, οι πλεονασµατικές χώρες της ΕΕ, για να αποφύγουν τις δικές τους ευθύνες, κατηγορούν τις ελλειµµατικές για κακή οργάνωση, οκνηρία, φοροδιαφυγή κλπ, δηµιουργώντας έτσι ένα κλίµα «φυλετικών διακρίσεων», µε «ολοκληρωτική» χροιά. Οι ψυχολογικές συνέπειες της ανεργίας είναι πάρα πολλές, µεταξύ των οποίων το υπερβολικό άγχος (stress), η κατάθλιψη, οι εξαρτήσεις από διάφορες ουσίες, τα συµπλέγµατα, η απελπισία, η απώλεια της χαράς της ζωής, καθώς επίσης ο αυξηµένος κίνδυνος αυτοκτονίας. Ειδικά όσο αφορά τους νέους, η ανεργία τους στερεί επί πλέον το µέσον για την αναζήτηση και την εξεύρεση της ταυτότητας τους. Τέλος, η υψηλή ανεργία έχει αρνητικά επακόλουθα και για τους εργαζοµένους, αφού ο φόβος απώλειας της θέσης εργασίας τους δηµιουργεί φόβους και ισχυρές ψυχολογικές πιέσεις. (γ) σωµατικές, αφού οι πιθανότητες απώλειας της υγείας αυξάνονται ανάλογα µε τη διάρκεια του χρόνου παραµονής ενός ατόµου στην ανεργία. Οι άνεργοι έχουν τετραπλάσιο ρίσκο επιδείνωσης της υγείας τους, σε σχέση µε τους εργαζοµένους. Σύµφωνα µε µία επίσηµη έρευνα, οι άνεργοι άνδρες παραµένουν στα νοσοκοµεία το διπλό χρονικό διάστηµα από τους εργαζοµένους (οι γυναίκες 1,7 φορές), ο προσδοκώµενος χρόνος ζωής µειώνεται ανάλογα µε τη διάρκεια της ανεργίας που έχει προηγηθεί, ενώ υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες, οι οποίες συσχετίζουν την ανεργία µε την εµφάνιση επικίνδυνων ασθενειών. Τα παιδιά ανέργων γονέων επιβαρύνονται ιδιαίτερα, όσον αφορά την νοητική τους ανάπτυξη, καθώς επίσης την «γλωσσολογική» τους πρόοδο. Απέναντι στην ανεργία αντιδρούν συχνά µε δειλία και «συνθηκολόγηση», ενώ διακρίνονται από µειωµένη αυτοσυγκέντρωση, από έντονα προβλήµατα συµπεριφοράς και από συναισθηµατική «αστάθεια». Εν τούτοις, όλα αυτά τα αρνητικά συµπτώµατα εµφανίζονται µόνο στα παιδιά γονέων µε περιορισµένη µόρφωση, ενώ τα άτοµα µε υψηλή µόρφωση µπορούν να ανταπεξέλθουν πολύ καλύτερα µε όλους τους προβληµατισµούς που συνεπάγεται η ανεργία. 7

9 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Ολοκληρώνοντας το θέµα, δεν µπορούµε παρά να συµπεράνουµε ότι η ανεργία αποτελεί το νούµερο ένα πρόβληµα της εκάστοτε κοινωνίας κατ επακόλουθο οι υφέσεις, οι οποίες την προκαλούν κατά κύριο λόγο, όπως και η κακή διαχείριση των δηµοσίων Οικονοµικών, µε όλα όσα «συνδυαστικά» κάτι τέτοιο συνεπάγεται. Εποµένως, όλες οι προσπάθειες της Πολιτείας πρέπει να επικεντρώνονται στην εξάλειψη όλων των µορφών της ανεργίας - κατά πολύ λιγότερο σε όλα τα υπόλοιπα όπως, για παράδειγµα σήµερα, στα ελλείµµατα, τα οποία φαίνεται να αποτελούν, δυστυχώς, τη µοναδική «φροντίδα» της Κοµισιόν και της ΕΚΤ (σε πλήρη αντίθεση µε τις Η.Π.Α., όπου προηγείται το Κεφάλαιο, µε τη Γερµανία και την Κίνα, όπου προέχει η πλήρης απασχόληση κλπ). 8

10 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Αναζητώντας µια καλύτερη ποιότητα ζωής, µε σαφώς πιο περιορισµένες δαπάνες, πολλοί αφήνουν πίσω τους τη µεγαλούπολη και στήνουν ένα νέο νοικοκυριό στο χωριό. Αυτοί που επιστρέφουν έχουν δικό τους σπίτι,δεν πληρώνουν ενοίκιο,έχουν τον δικό τους κήπο και τα έξοδα διαβίωσης συνολικά είναι λιγότερα σε σύγκριση µε αυτά στην πόλη. Εκεί οι ρυθµοί ζωής είναι σαφώς πιο χαλαροί. Αναπνέουν καθαρό αέρα και ψυχολογικά είναι καλύτερα. Η οικονοµική δυσπραγία και η έλλειψη θέσεων εργασίας έχει ωθήσει χιλιάδες κατοίκους των πόλεων να επιστρέψουν στο χωριό τους και την αγροτική παραγωγή, µε αποτέλεσµα τη σταθερή αύξηση των αγροτών αφού την τελευταία τριετία πολίτες επέλεξαν λόγω συνθηκών το επάγγελµα του αγρότη. Μάλιστα, την ώρα που οι δείκτες της ανεργίας κτυπούν κόκκινο στην αγορά εργασίας του πρωτογενούς τοµέα, παρατηρείται αύξηση 7% αποδεικνύοντας ότι µπορεί υπό προϋποθέσεις να αποτελέσει «βαριά» βιοµηχανία και... ατµοµηχανή ανάπτυξης. Ο αγροτικός τοµέας απασχολεί το 2010, αµέσως µετά το εµπόριο, το µεγαλύτερο αριθµό εργαζοµένων, που εκτιµώνται σε 551,3 χιλιάδες καλύπτοντας ποσοστό της τάξεως του 12,5% στο σύνολο του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της χώρας. Το 2010 σε σύγκριση µε το 2008 οι νέες θέσεις εργασίας στον πρωτογενή τοµέα είναι της τάξεως των και πλέον, από τις οποίες το 95% αναλογεί στη γεωργία και το υπόλοιπο στην αλιεία. Πιο συγκεκριµένα η εκτροφή ζώων µειώνει τα συνολικά έξοδα κατανάλωσης ετησίως που κάνει µια µέση οικογένεια για την αγορά κρέατος και γαλακτοκοµικών προϊόντων. Επίσης η εκµετάλλευση της καλλιεργήσιµης γης τους προσφέρει επιπλέον εργασία και προϊόντα τα οποία ζώντας στην πόλη θα τα προµηθεύονταν µόνο από καταστήµατα αυξάνοντας και πάλι τα έξοδα. 9

11 ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ Πιάνουν την τσάπα και το τιµόνι του τρακτέρ και επιστρέφουν στην ελληνική γη για να κερδίσουν το ψωµί τους λόγω της κρίσης... Σύµφωνα µε ρεπορτάζ της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ, την τελευταία τριετία πολίτες επέλεξαν λόγω συνθηκών το επάγγελµα του αγρότη αλλάζοντας την ανθρωπογεωγραφία του κλάδου και µειώνοντας το µέσο όρο ηλικίας στο επάγγελµα. Έτσι, την ώρα που οι δείκτες της ανεργίας χτυπούν «κόκκινο», στην αγορά εργασίας του πρωτογενούς τοµέα, παρατηρείται αύξηση. Η τάση επιστροφής στην πρωτογενή παραγωγή επιβεβαιώνεται και από τις υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίµων. Στην κατανοµή του εθνικού αποθέµατος ενιαίας ενίσχυσης ποσοστό µεγαλύτερο από το 75% των δικαιούχων είναι νέοι σε ηλικία αγρότες, ενώ στα αιτήµατα για διανοµή αγροτεµαχίων από τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί µέσα σε ένα µήνα, για ενοικίαση και αξιοποίηση κατάλληλης δηµόσιας γης, η πλειονότητα αιτείται την κατανοµή για έναρξη γεωργικής δραστηριότητας. Αρκετοί είναι οι νέοι που επιλέγουν συνειδητά πλέον την ενασχόληση τους µε τον αγροτικό τοµέα. Η ηλικιακή οµάδα είναι πια από ετών, ενώ οι περιφέρειες που έρχονται πρώτες είναι η Νοτίου Αιγαίου και η Κρήτης. Η «τάση φυγής» από τα αστικά κέντρα που καταγράφεται, ενισχύθηκε και µέσα από µέτρα, όπως είναι η πριµοδότηση για την εγκατάσταση των νέων γεωργών, ενώ την επιστροφή στην ύπαιθρο, ευνόησαν επίσης η ενίσχυση του αγροτουρισµού, της µεταποίησης καθώς και η στήριξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας. Αυτό που δεν µπόρεσαν να κάνουν πράξη κυβερνητικές πολιτικές δεκαετιών, το φέρνει η κρίση. Η αδυναµία όλο και περισσότερων νοικοκυριών να ανταποκριθούν στα αυξηµένα έξοδα που συνεπάγεται η ζωή στην πόλη, τους οδηγεί πίσω στις ρίζες. Το φαινόµενο επεκτείνεται διαρκώς µε αποτέλεσµα οι πόλεις να αδειάζουν και να αποκτούν ζωή χωριά που µέχρι πρότινος µετρούσαν µερικές δεκάδες µόνιµους κατοίκους. Αναζητώντας µια καλύτερη ποιότητα ζωής, µε σαφώς πιο περιορισµένες δαπάνες, πολλοί Θεσσαλονικείς αφήνουν πίσω τους τη µεγαλούπολη και στήνουν ένα νέο νοικοκυριό στο χωριό. «Στη Θεσσαλονίκη ήµουν άνεργος τον τελευταίο 1,5 χρόνο, ενώ η γυναίκα µου απολύθηκε πρόσφατα από µια ιδιωτική εταιρεία. Έχουµε δυο παιδιά. Καταλαβαίνεται πως πλέον το κλίµα δεν µας σήκωνε στην πόλη. Στο χωριό έχουµε το δικό µας σπίτι, δεν πληρώνουµε ενοίκιο, έχουµε το δικό µας κήπο, τα έξοδα διαβίωσης συνολικά είναι λιγότερα συγκριτικά µε εκείνα που δίναµε στη Θεσσαλονίκη» λέει στην «Κ» ο Κώστας Χ που ζει εδώ και 4 µήνες σε ένα µικρό χωριό έξω από το Κιλκίς. «Βρήκα την υγειά µου. Εδώ οι ρυθµοί ζωής είναι σαφώς πιο χαλαροί. Αναπνέω καθαρό αέρα και 10

12 ψυχολογικά είµαι καλύτερα. εν το περίµενα ούτε εγώ ότι θα προσαρµοστώ τόσο γρήγορα σε µια νέα ζωή» προσθέτει. «εν πήγαινε άλλο» Ο Παύλος Τ. είναι συνταξιούχος. «Σας ρωτάω. Με 600 ευρώ που παίρνω πλέον το µήνα πώς να ζήσω στη Θεσσαλονίκη; Τι να πρωτοπληρώσω; Τους λογαριασµούς, τα «χαράτσια», να στηρίξω οικονοµικά τα παιδιά µου; Επέλεξα, λοιπόν, να γυρίσω στο σπίτι που γεννήθηκα, να κάνω τον κήπο µου και να ζήσω σαν άνθρωπος. Χώρια που στέλνω φρούτα και λαχανικά στα παιδιά και στα εγγόνια µου, βοηθώντας τους µε αυτόν τον τρόπο να εξοικονοµήσουν µερικά ευρώ». «Ξεκλείδωσαν πολλά σπίτια» Για τον τέως δήµαρχο Σοχού και νυν Περιφερειακό Σύµβουλο, Θεοφάνη Παπά, η εικόνα των χωριών που γεµίζουν είναι µια πραγµατικότητα που βιώνει καθηµερινά. «Ξεκλείδωσαν πολλά σπίτια µετά από χρόνια. Το φαινόµενο είναι έντονο στην ευρύτερη περιοχή του Σοχού. Όλο και περισσότεροι, ακόµα και νέοι, είναι αυτοί που επιλέγουν συνειδητά να επιστρέψουν στο χωριό επειδή αδυνατούν να επιβιώσουν στην πόλη. Μπορούµε να διακρίνουµε τρεις κατηγορίες. Τους ανέργους, τους συνταξιούχους και τις οικογένειες. Οι πρώτοι επιλέγουν την επιστροφή στο χωριό για να τα βγάλουν πέρα, οι δεύτεροι το αποφασίζουν ανάλογα µε τις υποχρεώσεις των παιδιών τους και οι τρίτοι προτιµούν να κάνουν µερικά χιλιόµετρα παραπάνω και να έρθουν στο χωριό για µόνιµη εγκατάσταση, γιατί τα έξοδα της καθηµερινότητας είναι σαφώς λιγότερα. Από εκεί και πέρα οι συνθήκες διαβίωσης είναι πιο ανθρώπινες στο χωριό. Επιπλέον είναι και ο ψυχολογικός παράγοντας, αφού ο άνεργος του χωριού µπορεί να πει και µια κουβέντα µε έναν συγχωριανό του, ενώ εκείνοι της πόλης είναι κλεισµένοι στον εαυτό τους». «Η πολιτεία να προσέξει την επαρχία» Για τον Θεοφάνη Παπά, αυτή η εξέλιξη πρέπει να αναγκάσει την Πολιτεία να εναρµονιστεί µε τα νέα δεδοµένα και να ρίξει την προσοχή της στις ανάγκες που έχει η επαρχία. «Έχουµε συνηθίσει την Πολιτεία να ενεργεί αντιστρόφως ανάλογα µε το ρεύµα της εποχής. Το κράτος οφείλει να στηρίξει τον πρωτογενή τοµέα και να δηµιουργήσει στην επαρχία υποδοµές όπως σχολεία και υπηρεσίες ώστε να µην κάνει δύσκολη τη ζωή όσων κατοικούν σε αυτήν». «Καλό για τον τόπο µας» Παρόµοια άποψη έχει και ο τέως δήµαρχος Αγίου Αθανασίου και νυν δηµοτικός σύµβουλος του δήµου Κουφαλίων, Αριστείδης Αραµπατζής. «Παλαιότερα ο κόσµος άφηνε το χωριό για χάρη της Θεσσαλονίκης επειδή υπήρχαν δουλειές. Σήµερα, που η ανεργία κυµαίνεται σε πρωτοφανή 11

13 επίπεδα, ακολουθείται το αντίστροφο δροµολόγιο. Για εµάς είναι ευχάριστο το γεγονός ότι επιστρέφουν πίσω νέοι άνθρωποι και δίνουν ζωή στον τόπο µας. Άλλωστε οι χιλιοµετρικές αποστάσεις έχουν πλέον εξαλειφθεί. Οι νέοι γυρίζουν συνειδητά στο χωριό γιατί οι µεγαλύτεροι σε ηλικία επιστρέφουν έτσι και αλλιώς ως συνταξιούχοι». Ήρθε η κρίση, επιστροφή στη φύση Η οικονοµική δυσπραγία και η έλλειψη θέσεων εργασίας έχει ωθήσει χιλιάδες κατοίκους των πόλεων να επιστρέψουν στο χωριό τους και την αγροτική παραγωγή, µε αποτέλεσµα τη σταθερή αύξηση των αγροτών το τελευταίο διάστηµα. Η οικονοµική κρίση στρέφει όλο και περισσότερο κόσµο πίσω στην αγροτική οικονοµία. Την ώρα που ο δείκτης ανεργίας σηµειώνει ρεκόρ δεκαετίας, κλείνοντας στον Οκτώβριο του 2010 στο 13,5%, ο µόνος τοµέας οικονοµικής δραστηριότητας που εµφανίζει αύξηση της απασχόλησης είναι ο αγροτικός. Το πρώτο εξάµηνο του 2010, ο αριθµός των αγροτών αυξήθηκε κατά 6,1% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2009 και η τάση αυτή, όπως φαίνεται από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, είναι σταθερά ανοδική. Από τις αρχές της δεκαετίας του 80 ο αριθµός των ατόµων που απασχολούνται στον αγροτικό τοµέα έβαινε, µε ορισµένες µικρές διακυµάνσεις, σταθερά µειούµενος µέχρι και το Το 1981, το ποσοστό του ενεργού αγροτικού πληθυσµού ανερχόταν στο 27%, το 1991 υποχώρησε στο 18,7% και το 2007 το ποσοστό έπεσε στο µισό. Στις αρχές του 2008, η πτωτική τάση ανακόπτεται και τα δύο τελευταία χρόνια ο αριθµός των αγροτών παρουσιάζει σταθερή αύξηση, αν και το αγροτικό εισόδηµα συνεχίζει να έχει φθίνουσα πορεία και, σύµφωνα µε την ΠΑΣΕΓΕΣ, από το 2005 έως το 2009 καταγράφονται απώλειες από 3% έως και 6% κάθε χρόνο. Το πρώτο τρίµηνο του 2009 ως αγρότες καταγράφηκαν άτοµα, το δεύτερο τρίµηνο , το τρίτο και το τέταρτο Η τάση αυτή διατηρήθηκε και το 2010, µε τον µεγαλύτερο αριθµό να καταγράφεται το πρώτο τρίµηνο, , και να διατηρείται τα δύο επόµενα τρίµηνα στα άτοµα. Η αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του αριθµού των αυτοαπασχολουµένων αγροτών, ενώ, αντιθέτως, ο αριθµός αυτών που δηλώνουν ότι απασχολούνται βοηθητικά σε οικογενειακές εκµεταλλεύσεις µειώνεται σταθερά. Σταθερός παραµένει ο αριθµός των αγροτών που απασχολούν προσωπικό (46.000), όπως και των ατόµων που εργάζονται ως µισθωτοί σε καλλιέργειες (54.000). 12

14 Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του προέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ, Τζ. Καραµίχα, η τάση αυτή θα συνεχιστεί και το 2011, εξ αιτίας των µεγάλων επιπτώσεων της κρίσης στους άλλους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. Από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων του γενικού διευθυντή της συνοµοσπονδίας Γ. Τσιφόρου, προκύπτει ότι το 11% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού απασχολείται πλέον στον αγροτικό τοµέα, ο οποίος όµως έχει πολύ χαµηλή συµµετοχή στη διαµόρφωση του ΑΕΠ, µόλις 3,5%, και συνεπώς το εισόδηµα των περισσότερων αγροτικών εκµεταλλεύσεων είναι µικρό. Παρ ότι το αγροτικό εισόδηµα είναι µικρό, φαίνεται πως πολλοί νέοι επιλέγουν να γυρίσουν στην καλλιέργεια της γης. Η τάση αυτή, λέει ο Γ. Τσιφόρος, συνδέεται µε τον αυξηµένο αριθµό των νέων που ξεκινούν από τον αγροτικό τοµέα, αλλά και µε τη µετακίνηση εργαζοµένων από τοµείς που έχουν πληγεί περισσότερο (κατασκευές, τουρισµός, µεταποίηση κ.λπ.). Το ποσοστό του ενεργού αγροτικού πληθυσµού στην Ελλάδα είναι το υψηλότερο στις χώρες της ευρωζώνης και εάν η αυξητική τάση συνεχιστεί, χωρίς παράλληλη αναδιάθρωση της παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, εκτιµάται ότι οι πιέσεις στο αγροτικό εισόδηµα πολύ γρήγορα θα ενταθούν και οι συνέπειες της κρίσης θα είναι βαριές και στον αγροτικό κόσµο. Το ζήτηµα έχει απασχολήσει την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και την ερχόµενη εβδοµάδα, όπως επισηµαίνει ο υφυπουργός Γ. Κουτσούκος, θα ανακοινωθούν τα πρώτα σχέδια ενίσχυσης των νέων αγροτών για βελτιώσεις των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων. Οι περισσότεροι από τους νέους που επιστρέφουν στην καλλιέργεια της γης συνδυάζουν την άσκηση του αγροτικού επαγγέλµατος µε άλλη παράλληλη απασχόληση, εκτιµά ο. Μιχαηλίδης, µέλος της γραµµατείας Νέων Αγροτών. Επίσης, αρκετοί ετεροαπασχολούµενοι που νοίκιαζαν τα χωράφια τους σε κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, τώρα, υπό την πίεση της οικονοµικής κρίσης, προτιµούν να τα εκµεταλλεύονται οι ίδιοι, παρότι αυτό σηµαίνει συνεχείς µετακινήσεις και µεγάλο κόπο, προκειµένου να αναπληρώσουν µέρος των απωλειών που έχουν από τη βασική εργασία τους. Στις ορεινές περιοχές και τα νησιά, εκτιµάται ότι θα ενταθεί το φαινόµενο της πολυαπασχόλησης. Καταλυτικά στη στροφή που σηµειώνεται τα δύο τελευταία χρόνια φαίνεται πως έχει λειτουργήσει η αύξηση της ζήτησης για προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας αλλά και οι προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν µε τα προγράµµατα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και βιοκαυσίµων. Επίσης, σε ορισµένες περιοχές, σύµφωνα µε τις 13

15 εκτιµήσεις των αγροτικών οργανώσεων, φαίνεται ότι έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο οι συνεταιρισµοί και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, µε νέα καλλιεργητικά προγράµµατα και παράλληλη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου. Τα προγράµµατα αυτά προσελκύουν και νέους µε µικρές αγροτικές ιδιοκτησίες. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι περιοχές που παράγουν λάδι και κρασί (Πελοπόννησος και Νησιωτική Ελλάδα), ενώ τελευταία ανάλογες πρωτοβουλίες εκδηλώνονται και σε περιοχές της Β. Ελλάδας, µε παραγωγή εσπεριδοειδών. 14

16 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΙΠΑΝ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΟΥ ΑΚΙ Αγρότες νέας κοπής Λίγο ο φόβος για την κρίση, λίγο η αγάπη για τη φύση, δηµιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια ένα υπολογίσιµο κύµα «φυγής» αρκετών Ελλήνων από µεγάλα αστικά κέντρα προς την ύπαιθρο. Η «Κ.Ε.» ήρθε σε επαφή µε ορισµένους από αυτούς, τους νέας κοπής αγρότες και κτηνοτρόφους. Ιδού οι ιστορίες τους. Ιστορίες που ξεκινάνε σχεδόν πάντα µε το ίδιο κίνητρο: την ανεύρεση εργασίας συνεχίζονται µε τις δυσκολίες εγκατάστασης και προσαρµογής και καταλήγουν στην ανακάλυψη των πλεονεκτηµάτων της ζωής σε έναν τόπο που είτε δεν έχει φτάσει η κρίση, είτε είναι πιο εύκολη η αντιµετώπισή της. «Εδώ ξεκίνησα από το µηδέν» Ο Λάζαρος είναι 26 ετών και εδώ και δύο χρόνια έχει αφήσει τον Βόλο, όπου µεγάλωσε, για να ζήσει στο χωριό Νότια, στην Πέλλα. «Είναι το χωριό του πατέρα µου, βέβαια οι γονείς µου µένουν ακόµη στο Βόλο, όπως και η αδελφή µου. Εµένα πάντα µε τραβούσε η φύση, έτσι µόλις τελείωσα το στρατό πήρα την απόφαση να έρθω εδώ», µας λέει. «Πήγαινα από παιδί συνέχεια στη Νότια και πριν µετακοµίσω, έτσι δεν δυσκολεύτηκα να εγκλιµατιστώ». Πλέον βγάζει τα προς το ζην από την καλλιέργεια κερασιών και πατάτας. «Ξεκίνησα από το µηδέν. εν υπήρχαν έτοιµες καλλιέργειες να µε περιµένουν, απλά είχε κάτι χωράφια ο πατέρας µου» εξηγεί. Όµως η αγάπη του για τη φύση δεν ήταν ο µόνος λόγος που τον έκανε να αφήσει τη ζωή του στην πόλη. «Πλέον τα πράγµατα πάνε από το κακό στο χειρότερο λόγω της κρίσης. Ίσως αν ήταν αλλιώς η κατάσταση να είχα παραµείνει στο Βόλο. Πιστεύω όµως ότι έκανα την καλύτερη επιλογή που έφυγα». Σύµφωνα µε τον ίδιο, η ζωή στο χωριό είναι τελείως διαφορετική. «εν υπάρχει η πίεση της πόλης, που είναι ένα τρελοκοµείο». Εκτός αυτού, όπως αναφέρει, το κόστος ζωής είναι πολύ χαµηλότερο. «Εδώ πίνεις ελληνικό καφέ µε 0,5 ευρώ και φραπέ µε 1 ευρώ, ενοίκιο δεν πληρώνω. Επίσης άµα βρεις τους κατάλληλους τρόπους να προωθήσεις τα προϊόντα σου, ζεις άνετα ως αγρότης». Όσο για την καθηµερινότητά του, όπως λέει «αν µπορείς να αξιοποιήσεις το χρόνο σου περνάς καλά και στο χωριό». 15

17 «Ήρθα στο χωριό να βρω δουλειά» Ο Μιχάλης γεννήθηκε και µεγάλωσε στη Γερµανία. Έµενε µε την οικογένειά του κοντά στη Βόνη αλλά εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια ζει και δουλεύει ως κτηνοτρόφος στο χωριό Ελαιώνας Σερρών. «Κι εγώ και η γυναίκα µου έχουµε κάνει διάφορες δουλειές στη Γερµανία. Σε εργοστάσια, σε λεωφορεία Τώρα ασχολούµαστε µε την εκτροφή αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ο λόγος που ήρθαµε στην Ελλάδα ήταν κυρίως τα παιδιά». Ο Μιχάλης είναι 37 ετών και έχει δύο κόρες, η µία 8 και η άλλη 11 ετών. «Μαζί µε εµάς γύρισαν και οι γονείς µου», µας λέει. «Εκεί που µέναµε, τα ενοίκια ήταν πάρα πολύ ακριβά. Ίσα ίσα τα έβγαζε κανείς πέρα. Ήρθαµε στο χωριό µε την προοπτική ότι υπάρχει δουλειά. Τα αδέρφια µου ήταν ήδη εδώ και ασχολούνταν µε την κτηνοτροφία». Βέβαια, όπως αναφέρει, «τώρα µε την κρίση κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Εµείς ήρθαµε στην Ελλάδα το 2007, ίσως αν είχε ξεκινήσει η κρίση από τότε, να είχαµε παραµείνει στη Γερµανία. Πάντως ήταν µια κίνηση που την προετοιµάζαµε από το ». Σύµφωνα µε τον ίδιο, πάντως, τα χωριά αντιστέκονται καλύτερα στην κρίση απ ό,τι οι πόλεις. «εν την καταλαβαίνουµε την κρίση και τόσο πολύ στο χωριό. Απ ό,τι βλέπω, και την πόλη των Σερρών οι αγρότες την κρατάνε. Οι άλλες δουλειές έχουν σταµατήσει». Όσο για την κτηνοτροφία, µας λέει ότι «δεν είναι εύκολη δουλειά. Είναι κάτι που πρέπει να το θέλεις. Αλλά ό,τι και να γίνει, όσο και να χειροτερεύσουν τα πράγµατα πάντα θα υπάρχει κάτι να κάνουµε για να βγάλουµε τα προς το ζην. Τουλάχιστον ένα πιάτο φαΐ θα υπάρχει». Κίνητρα για επιστροφή νέων στην ύπαιθρο ιάθεση έκτασης για ανέγερση κύριας κατοικίας και καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων σε κατοίκους πόλεων, καθώς και δωρεάν γη σε ακτήµονες αγρότες και κτηνοτρόφους. 16 Κίνητρα σε κατοίκους πόλεων για επιστροφή στην ύπαιθρο µε τη διάθεση έκτασης για ανέγερση κύριας κατοικίας και καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων, καθώς και δωρεάν γη σε ακτήµονες αγρότες και κτηνοτρόφους δίνει νοµοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής

18 Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ταυτόχρονα, µε άλλο σχέδιο νόµου νοµιµοποιούνται όλοι οι µικροί στάβλοι ζώων που είναι κατασκευασµένοι από πέτρες, τσιµεντόλιθους, ξύλα, κλαδιά, λαµαρίνες κ.λπ., ενώ προβλέπονται διαδικασίες «φαστ τρακ» για την αδειοδότηση µεγάλων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Τα δύο νοµοσχέδια παρουσίασαν στο Υπουργικό Συµβούλιο ο υπουργός Κ. Σκανδαλίδης και ο υφυπουργός Γ. ριβελέγκας και σε πρώτη ανάγνωση πήραν το «πράσινο φως». Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά την πολιτική γης, περίπου 3 εκατοµµύρια στρέµµατα ακινήτων που ανήκουν στην ιδιοκτησία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων θα µπορούν οι περιφερειάρχες να τα παραχωρήσουν: Κατά κυριότητα, για την ανέγερση κύριας κατοικίας, σε κατ' επάγγελµα απασχολούµενους στον πρωτογενή τοµέα, εντός οικισµών κάτω των κατοίκων, που δεν έχουν τουριστική ή οικοπεδική αξία. Προϋπόθεση είναι να µην έχουν ακίνητη περιουσία στο όνοµά τους ή στο όνοµα µελών της οικογένειάς τους. Αρµόδια πηγή του υπουργείου εξηγούσε στο «Έθνος» πως µε αυτόν τον τρόπο δίνεται κίνητρο σε πολίτες που θέλουν να ασχοληθούν µε τη γεωργία να φύγουν από τις πόλεις και να αποκτήσουν γη για την ανέγερση του σπιτιού τους, αλλά και για να καλλιεργήσουν. Για δραστηριότητες του εν γένει πρωτογενούς τοµέα, κατά χρήση, σε κάθε ενδιαφερόµενο έναντι τιµήµατος. Θα είναι ένα συµβολικό µίσθωµα 5 ευρώ το στρέµµα και η έκταση θα παραχωρείται για διάστηµα πέντε έως 15 χρόνια. Πρόκειται για ακόµη ένα κίνητρο σε όσους αναζητούν επαγγελµατική διέξοδο. Για γεωργική χρήση, δωρεάν, σε κατ' επάγγελµα γεωργούς, συνεταιρισµούς και οµάδες παραγωγών που δεν διαθέτουν αγροτικές εκτάσεις. Για κτηνοτροφική χρήση, δωρεάν, σε κατ' επάγγελµα κτηνοτρόφους που δεν διαθέτουν βοσκήσιµη γη. Τους όρους και τις προϋποθέσεις και άλλες λεπτοµέρειες θα εξειδικεύσει µε απόφασή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 17

19 Σηµειώνεται ότι οι πρώτες περιοχές όπου θα εφαρµοστούν τα κίνητρα αυτά είναι η Πιερία, η Ηµαθία, το Κιλκίς και η Θεσσαλονίκη. Εκεί οι εκτάσεις έχουν αποσαφηνιστεί και είναι «καθαρές». Με άλλες διατάξεις του νοµοσχεδίου δίνεται λύση σε περιπτώσεις που το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων διεκδικεί εκτάσεις από ιδιώτες - κατόχους αυτών. Πρόκειται για περίπου στρέµµατα και έχουν ως σηµείο χρονικής αναφοράς την 5η Ιουνίου του Οσοι, λοιπόν, απέκτησαν αυτές τις εκτάσεις µε συµβολαιογραφική πράξη, είναι κύριοί τους. Εκείνοι που αυθαίρετα κατέχουν εκτάσεις αρµοδιότητας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εξαγοράς στις Επιτροπές Θεµάτων Γης και Επίλυσης ιαφορών, που θα συγκροτηθούν στις Περιφέρειες. Παραχώρηση για επενδύσεις και κοινωφελείς σκοπούς Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορεί να παραχωρεί έναντι τιµήµατος εκτάσεις για επενδύσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα άνω των 5 εκατ. ευρώ και δωρεάν, κατά χρήση, κτιριακές εγκαταστάσεις και εκτάσεις στο ηµόσιο και στους ΟΤΑ για κοινωφελείς σκοπούς. Επίσης, οι περιφερειάρχες θα µπορούν να διαθέτουν δωρεάν αγροτική γη για την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού, σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και έναντι τιµήµατος για εγκαταστάσεις ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, για αναπτυξιακούς σκοπούς και για αµµοληψίες και λήψη αδρανών υλικών. «Ηλεκτρονικό µάτι» θα παρακολουθεί και θα καταγράφει όλα τα δεδοµένα των εκτάσεων. Πιο συγκεκριµένα, όπως προβλέπεται στο νοµοσχέδιο, στον ΟΠΕΚΕΠΕ τηρείται βάση δεδοµένων όπου απεικονίζονται ψηφιακά όλα τα ακίνητα διαχείρισης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. Στη βάση δεδοµένων έχουν πρόσβαση οι Επιτροπές Θεµάτων Γης και Επίλυσης ιαφορών των Περιφερειών της χώρας, καθώς και οι Επιτροπές Ελέγχου και Νοµιµότητας των Αποκεντρωµένων ιοικήσεων. Το αρµόδιο όργανο οφείλει να καταχωρίζει στη βάση δεδοµένων κάθε µεταβολή των εκτάσεων που διαχειρίζεται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. Οι αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας εξακολουθούν να τηρούν τα κτηµατολογικά στοιχεία των διανοµών απαλλοτριωµένων 18

20 αγροκτηµάτων, καθώς και τις αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων και των Επιτροπών Οριστικών ιανοµών. Σε περίπτωση που το παραχωρούµενο, κατά κυριότητα, ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, για την παραχώρηση της έκτασης απαιτείται η αναγραφή του ΚΑΕΚ στη σχετική πράξη. 2 ο Νοµοσχέδιο Νόµιµοι οι µικροί και πρόχειροι στάβλοι ζώων Νοµιµοποιούνται χιλιάδες µικροί και πρόχειροι στάβλοι ζώων καθώς διαγράφονται όλα τα πρόστιµά τους, ενώ οι ιδιοκτήτες κτηνοτρόφοι τους υποχρεούνται µε απλή διαδικασία µέσα σε τρία χρόνια να φέρουν άδεια εγκατάστασης. Το ίδιο ισχύει και για µεγαλύτερες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Αυτό προβλέπει το δεύτερο νοµοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε τίτλο: «Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκµεταλλεύσεις». Οι κυριότερες αλλαγές του είναι: Η δηµιουργία υπηρεσίας µιας στάσης «one stop shop» - η διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα θα είναι το µοναδικό σηµείο επαφής του κτηνοτρόφου µε δηµόσια υπηρεσία. Η σύσταση µιας ιδιαίτερα ευέλικτης τριµελούς επιτροπής σταβλισµού που θα λειτουργεί σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα που θα έχει όλες τις γνωµοδοτικές αρµοδιότητες και θα εισηγείται στη ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ. Η αλλαγή του µοντέλου αδειοδότησης για τις µικρές µονάδες (µικρούς σταβλισµούς) από το σχήµα «πρώτα ελέγχω και µετά αδειοδοτώ», στο σχήµα «αδειοδοτώ την ίδρυση (έχοντας θέσει τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις) και µετά ελέγχω και χορηγώ την άδεια για τη λειτουργία της». Η µείωση του κόστους για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας µε την απλοποίηση των περιβαλλοντικών, χωροταξικών και πολεοδοµικών εγκρίσεων και κυρίως µε τη χρήση τυποποιηµένων προτύπων ή/και τυποποίηση περιβαλλοντικών όρων και τη διαµόρφωση εξειδικευµένων προδιαγραφών για τις απαιτούµενες ΜΠΕ για τις µεγάλες κτηνοτροφικές µονάδες 19

21 Επιστρέφουν στην ύπαιθρο ως αγρότες νέας γενιάς Αρκετοί είναι οι Έλληνες οι οποίοι τα τελευταία χρόνια επέστρεψαν στο χωριό για να καλλιεργήσουν τη γη, ενώ αυξάνεται το ποσοστό εκείνων που λόγω της κρίσης σκέφτονται σοβαρά να ασχοληθούν µε τα χωράφια Γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Αθήνα, ενώ σπούδασε Πληροφορική στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Λευτέρης Ξανθάκης, µετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, εργάστηκε στο αντικείµενό του σε πολυεθνική εταιρεία στην Αθήνα. Σε ηλικία 27 ετών, όταν οι περισσότεροι νέοι προσπαθούν να µπουν στην αγορά εργασίας, εκείνος έβαλε προτεραιότητες και αποφάσισε να κάνει την... ανατροπή. Η ζωή τους στην πόλη δεν ήταν αυτή που ήθελαν. Για κάποιους η επαγγελµατική τους πορεία έως εκείνη τη στιγµή δεν τους γέµιζε και αποφάσισαν να κάνουν το επόµενο βήµα. Για κάποιους άλλους, πάλι, η επιστροφή στην ύπαιθρο ήταν µονόδροµος. Αρκετοί είναι οι Έλληνες οι οποίοι τα τελευταία χρόνια επέστρεψαν στο χωριό για να καλλιεργήσουν τη γη, ενώ αυξάνεται το ποσοστό εκείνων που λόγω της οικονοµικής κρίσης σκέφτονται σοβαρά να γίνουν αγρότες. «Προτίµησα τη φύση. Αν και δεν είχα καταγωγή, εγκαταστάθηκα στη Λακωνία. Ένας οικογενειακός φίλος είχε αγοράσει γη στην περιοχή και µαζί ξεκινήσαµε τον ελαιώνα. Έτσι προέκυψε η ενασχόλησή µου µε την ελιά, το πλέον δυναµικό, κατά τη γνώµη µου, ελληνικό προϊόν», λέει ο 32χρονος Λευτέρης, σήµερα ελαιοπαραγωγός. Όπως εξηγεί, για να πει κανείς αν έκανε καλά που έφυγε από την πόλη για την ύπαιθρο, πρέπει να περάσουν τουλάχιστον δύο χρόνια. «Είναι πολύ δύσκολα στην αρχή, γι' αυτό και πρέπει να µπουν προτεραιότητες και να δεις τι είναι αυτό που σε κάνει ευτυχισµένο. Έπειτα από πέντε χρόνια λέω ότι δεν το µετανιώνω που έκανα αυτή την επιλογή». εν το έβαλε κάτω ούτε όταν οι φωτιές στην Πελοπόννησο του έκαψαν τις ελιές, «από τις οποίες σώσαµε µόλις 400 ρίζες. Ξαναφύτεψα ελιές και συνεχίζω». Η παραγωγή του από τα περίπου 600 στρέµµατα φτάνει στον έναν τόνο ετησίως, µόνο από τα δέντρα που δεν κάηκαν, ενώ οι πελάτες του ξεπερνούν τους το 95% είναι από την Αθήνα. «Συνειδητά επέλεξα να δίνω το ελαιόλαδο αποκλειστικά σε ιδιώτες και όχι σε καταστήµατα, γι' αυτό και δύο φορές την εβδοµάδα ανεβαίνω Αθήνα και παραδίνω εγώ το λάδι. Παράλληλα έφτιαξα και το ελαιοτριβείο». Οι σπουδές και η προηγούµενη επαγγελµατική του εµπειρία τον βοήθησαν, καθώς µέσω του facebook διαφήµισε το προϊόν του: «Στόχευα σε νέους ανθρώπους ετών, οι οποίοι αγαπούν τα ελληνικά προϊόντα και τη µαγειρική». 20

22 Περιβαλλοντική συνείδηση, ανώτερη µόρφωση, διάθεση για δουλειά, πλούσιες ιδέες και συχνά - αλλά όχι απαραίτητα - νεαρή ηλικία είναι τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν το προφίλ του αγρότη των επόµενων χρόνων. Σύµφωνα µε τον επίκουρο καθηγητή του Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε εξειδίκευση στη βιολογική γεωργία, ηµήτρη Μπιλάλη, οι τελευταίες και επόµενες φουρνιές αγροτών θα έχουν τα χαρακτηριστικά του παραγωγού και όχι του καλλιεργητή, γεγονός που σηµαίνει ότι θα ενδιαφέρονται περισσότερο για την ποιότητα των προϊόντων τους και λιγότερο για τη λήψη των χρηµάτων µιας επιδότησης. «εδοµένου ότι µιλάµε για αστούς, εν δυνάµει αγρότες, οι οποίοι θα βρεθούν στην ύπαιθρο, θα έχουν αρκετά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τον αγρότη των δεκαετιών του '70 και του '80. Θα ενδιαφέρονται για την ποιότητα της καλλιέργειάς τους, µε στόχο να φτάσει το προϊόν στο ράφι του σούπερ µάρκετ, και όχι µόνο να πάρουν την επιδότηση», λέει. Μάλιστα, όπως εξηγεί, τέσσερα είναι τα είδη των καλλιεργειών µε τη µεγαλύτερη δυναµική στην Ελλάδα: τα κηπευτικά, η ελαιοκοµία - αµπελουργία, τα φυτά µεγάλης καλλιέργειας - όπως σιτάρι, κριθάρι, αραβόσιτος (καλαµπόκι) -, καθώς και καινοτόµα αλλά και φαρµακευτικά φυτά, όπως το λινάρι για εργόχειρο λάδι ή για τη βιοµηχανία ή σουσάµι. «Ακόµη πιο ανερχόµενα είναι τα αρωµατικά φαρµακευτικά φυτά για να υποστηρίξουν τη βιοµηχανία των καλλυντικών αλλά και τη βιοµηχανία τροφίµων» αναφέρει ο ηµήτρης Μπιλάλης και εφιστά την προσοχή των νέων αγροτών στη διαδικασία της µεταποίησης. «Καλό θα ήταν τρειςτέσσερις αγρότες από την ίδια περιοχή να αναλάβουν µόνοι τους τη µεταποίηση, αλλιώς δεν µπορεί να υπάρξει γραµµική συσχέτιση ανάµεσα στην τιµή του καταναλωτή και στην τιµή του παραγωγού». Εξηγεί δε ότι µπαίνοντας ένας αγρότης στο σύστηµα πιστοποιηµένης ή βιολογικής γεωργίας υποχρεούται να τυποποιεί ή να συσκευάζει τα προϊόντα του. «Αυτή η µεταποίηση εξαφανίζει αµέσως τους µεσάζοντες, µε αποτέλεσµα να έχουν µεγάλο οικονοµικό όφελος οι παραγωγοί και χαµηλότερη τιµή οι καταναλωτές» καταλήγει. Πώς η οικονοµική κρίση οδηγεί στην επιστροφή στο χωριό; Η οικονοµική δυσπραγία και η έλλειψη θέσεων εργασίας έχει ωθήσει χιλιάδες κατοίκους των πόλεων να επιστρέψουν στο χωριό τους και στην αγροτική παραγωγή, µε αποτέλεσµα την σταθερή αύξηση των αγροτών το τελευταίο διάστηµα. Η οικονοµική κρίση στρέφει όλο και περισσότερο κόσµο πίσω στην αγροτική οικονοµία. Την ώρα που ο δείκτης ανεργίας σηµειώνει ρεκόρ δεκαετίας, κλείνοντας στον Οκτώβριο του 2010 στο 13,5%, ο µόνος τοµέας οικονοµικής δραστηριότητας που εµφανίζει αύξηση της απασχόλησης είναι ο αγροτικός. Το πρώτο 21

23 εξάµηνο του 2010, ο αριθµός των αγροτών αυξήθηκε κατά 6,1% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2009 και η τάση αυτή, είναι σταθερά ανοδική. Από τις αρχές της δεκαετίας του 80 ο αριθµός των ατόµων που απασχολούνται στον αγροτικό τοµέα µειωνόταν µέχρι και το Το 1981, το ποσοστό του ενεργού αγροτικού πληθυσµού ανερχόταν στο 27%, το 1991 υποχώρησε στο 18,7% και το 2007 το ποσοστό έπεσε στο µισό. Στις αρχές του 2008, η πτωτική τάση ανακόπτεται και τα δύο τελευταία χρόνια ο αριθµός των αγροτών παρουσιάζει σταθερή αύξηση, αν και το αγροτικό εισόδηµα συνεχίζει να έχει φθίνουσα πορεία και από το 2005 έως το 2009 καταγράφονται απώλειες από 3% έως και 6% κάθε χρόνο. Το πρώτο τρίµηνο του 2009 ως αγρότες καταγράφηκαν άτοµα, το δεύτερο τρίµηνο , το τρίτο και το τέταρτο Η τάση αυτή διατηρήθηκε και το 2010, µε τον µεγαλύτερο αριθµό να καταγράφεται το πρώτο τρίµηνο, , και να διατηρείται τα δύο επόµενα τρίµηνα στα άτοµα. Η αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του αριθµού των αυτοαπασχολουµένων αγροτών, ενώ, αντιθέτως, ο αριθµός αυτών που δηλώνουν ότι απασχολούνται βοηθητικά σε οικογενειακές εκµεταλλεύσεις µειώνεται σταθερά. Σταθερός παραµένει ο αριθµός των αγροτών που απασχολούν προσωπικό (46.000), όπως και των ατόµων που εργάζονται ως µισθωτοί σε καλλιέργειες (54.000). Η τάση αυτή θα συνεχιστεί και το 2011, εξ αιτίας των µεγάλων επιπτώσεων της κρίσης στους άλλους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. Παράλληλα προκύπτει ότι το 11% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού απασχολείται πλέον στον αγροτικό τοµέα, ο οποίος όµως έχει πολύ χαµηλή συµµετοχή στη διαµόρφωση του ΑΕΠ, µόλις 3,5%, και συνεπώς το εισόδηµα των περισσότερων αγροτικών εκµεταλλεύσεων είναι µικρό. Παρ ότι το αγροτικό εισόδηµα είναι µικρό, φαίνεται πως πολλοί νέοι επιλέγουν να γυρίσουν στην καλλιέργεια της γης. Η τάση αυτή, συνδέεται µε τον αυξηµένο αριθµό των νέων που ξεκινούν από τον αγροτικό τοµέα, αλλά και µε τη µετακίνηση εργαζοµένων από τοµείς που έχουν πληγεί περισσότερο (κατασκευές, τουρισµός, µεταποίηση κ.λπ.). Το ποσοστό του ενεργού αγροτικού πληθυσµού στην Ελλάδα είναι το υψηλότερο στις χώρες της ευρωζώνης και εάν η αυξητική τάση συνεχιστεί, χωρίς παράλληλη αναδιάρθρωση της παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, εκτιµάται ότι οι πιέσεις στο αγροτικό εισόδηµα 22

24 πολύ γρήγορα θα ενταθούν και οι συνέπειες της κρίσης θα είναι βαριές και στον αγροτικό κόσµο. Οι περισσότεροι από τους νέους που επιστρέφουν στην καλλιέργεια της γης συνδυάζουν την άσκηση του αγροτικού επαγγέλµατος µε άλλη παράλληλη απασχόληση. Επίσης, αρκετοί ετεροαπασχολούµενοι που νοίκιαζαν τα χωράφια τους σε κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, τώρα, υπό την πίεση της οικονοµικής κρίσης, προτιµούν να τα εκµεταλλεύονται οι ίδιοι, παρότι αυτό σηµαίνει συνεχείς µετακινήσεις και µεγάλο κόπο, προκειµένου να αναπληρώσουν µέρος των απωλειών που έχουν από τη βασική εργασία τους. Στις ορεινές περιοχές και τα νησιά, εκτιµάται ότι θα ενταθεί το φαινόµενο της υπεραπασχόλησης. Καταλυτικά στη στροφή που σηµειώνεται τα δύο τελευταία χρόνια φαίνεται πως έχει λειτουργήσει η αύξηση της ζήτησης για προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας αλλά και οι προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν µε τα προγράµµατα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και βιοκαυσίµων. Επίσης, σε ορισµένες περιοχές, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των αγροτικών οργανώσεων, φαίνεται ότι έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο οι συνεταιρισµοί και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, µε νέα καλλιεργητικά προγράµµατα και παράλληλη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου. Τα προγράµµατα αυτά προσελκύουν και νέους µε µικρές αγροτικές ιδιοκτησίες. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι περιοχές που παράγουν λάδι και κρασί (Πελοπόννησος και Νησιωτική Ελλάδα), ενώ τελευταία ανάλογες πρωτοβουλίες εκδηλώνονται και σε περιοχές της Β. Ελλάδας, µε παραγωγή εσπεριδοειδών. Οικονοµική κρίση & θαλασσινή αειφορία Στην εποχή της οικονοµικής κρίσης που κυριαρχεί, εύλογο είναι το ερώτηµα τι θα συµβεί στη θάλασσα. Η αλιευτική πίεση που είχε αυξηθεί υπέρµετρα τα τελευταία χρόνια θα υποχωρήσει ώστε να πάρει η θάλασσα µια ανάσα, ή θα συνεχίσει την ανοδική πορεία της; Η ζήτηση των αλιευµάτων, από την οποία κυρίως εξαρτάται η εντατικοποίηση της παραγωγής, µοιάζει να έχει υποχωρήσει σχετικά, κυρίως µάλιστα των ακριβότερων ψαριών. Ο καταναλωτής αναγκάζεται να καλύπτει τις διατροφικές του ανάγκες σε ψάρι µε τα φθηνότερα και µη απειλούµενα είδη. Γόπες, σαρδέλες, µελανούρια, κέφαλοι, σάλπες, µικρά πετρόψαρα, αλλά και σαλάχια, σµέρνες, µουγκριά και άλλα τέτοια ψάρια δεν υστερούν σε τίποτα ούτε σε γεύση, ούτε σε πολύτιµα ιχνοστοιχεία των εµπορικών ψαριών. Μόνη προϋπόθεση να είναι φρέσκα και να είναι 23

25 ψαρεµένα σε καθαρά νερά. Είναι κατά την άποψή µας µια υγιής τάση αυτή, αφού τα είδη αυτά διατηρούν σε σηµαντικό ποσοστό τον πληθυσµό τους και ωριµάζουν σε µικρό χρονικό διάστηµα. Είναι επίσης πολύ φθηνά. Αυτό που λένε οι ψαράδες, ότι "όποιος ξέρει να φάει ψάρι, το τρώει τζάµπα", είναι αλήθεια. Τι γίνεται όµως µε τα ακριβά ψάρια, εκείνα που κυρίως ενδιαφέρουν τόσο τον παραγωγό, όσο και τον έµπορο; Συναγρίδες και αστακοί θα φθάσουν στο τραπέζι του µέσου Eλληνα καταναλωτή µε λιγότερη συχνότητα από ό,τι στην εποχή της ευµάρειας, ωστόσο δεν έχει εκλείψει η τάση που θέλει το διαιτολόγιο της ελληνικής οικογένειας να εµπλουτίζεται µε τα καλύτερα και ακριβότερα. Ποτέ εξάλλου η παραγωγή αυτών των ειδών δεν µπόρεσε να καλύψει τη ζήτηση, και παρά την οικονοµική κρίση, κάποιες κοινωνικές οµάδες διαθέτουν και θα συνεχίσουν να διαθέτουν το χρήµα που χρειάζεται για την εξαγορά τής έτσι κι αλλιώς µικρής σοδειάς. Καθώς ωστόσο οι οµάδες αυτές βρίσκονται κυρίως στα µεγάλα αστικά κέντρα, µακριά από το πεδίο δραστηριοποίησης του ψαρά, εκείνοι που φαίνεται ότι ωφελούνται από την κατάσταση που διαµορφώνεται είναι και πάλι οι µεσάζοντες, οι έµποροι των ψαριών που µεσολαβούν ανάµεσα σε παραγωγό και καταναλωτή. Με πρόσχηµα την οικονοµική κρίση, θα αγοράζουν το πολύτιµο εµπόρευµα σε όλο πιο χαµηλές τιµές, ενώ θα διατηρούν την τελική τιµή των ψαριών στα επίπεδα της παλιάς, καλής εποχής. Αυτό συµβαίνει ήδη από το 2008, όταν τα πρώτα σύννεφα σκέπασαν τον ουρανό της ελληνικής οικονοµίας. Συµβαίνει µάλιστα, ιδιαίτερα τις εποχές εκτός τουριστικής σεζόν, τότε που ο ψαράς δεν έχει καµία εναλλακτική επιλογή προκειµένου να εξαργυρώσει την παραγωγή του. Είδαµε πρόπερσι λοιπόν µεγάλες συναγρίδες να πωλούνται στην Ιθάκη προς 17 ευρώ το κιλό, µια τιµή που επιτρέπει στον µεσάζοντα ποσοστό κέρδους που προσεγγίζει ή και υπερβαίνει το 100%. Η πτώση των τιµών του παραγωγού απαξιώνει συνολικά την εργασία του και υποβιβάζει το επίπεδό της, ωστόσο δεν τον αποτρέπει από την εντατικοποίηση της δραστηριότητάς του, το αντίθετο συµβαίνει. Ο ψαράς υποχρεώνεται να αυξήσει την παραγωγή του προκειµένου να κατορθώσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Προκειµένου να το καταφέρει αυτό, θα χρησιµοποιήσει περισσότερα δίχτυα, θα δουλέψει περισσότερο χρόνο στη θάλασσα και σε πολλές περιπτώσεις θα παρανοµήσει. Απαγορευµένα, και συνεπώς παραγωγικότερα εργαλεία θα ξαναµπούν στη θάλασσα, µέθοδοι αλίευσης που µε πολύ κόπο µπήκαν στο περιθώριο θα επανέλθουν, και όλα αυτά τελικά είναι προφανές ότι θα 24

26 βλάψουν ακόµα πιο πολύ το ενάλιο οικοσύστηµα. Για παράδειγµα, η βιτζότρατα απαγορεύτηκε πρόσφατα, ωστόσο η µαρίδα δεν λείπει από κάθε πάγκο µανάβη. Πώς συµβαίνει άραγε αυτό το οξύµωρο; Συµβαίνει διότι οι νόµοι από µόνοι τους δεν έχουν καµία αξία, τα οφέλη θα προέκυπταν εάν εφαρµόζονταν. Η οικονοµική κρίση και η κατακόρυφη άνοδος των ποσοστών της ανεργίας στρέφει όλο και περισσότερους ερασιτέχνες προς τη λαθραλιεία και την εµπορική εκµετάλλευση των ψαριών που πιάνουν. εν είναι κάτι που µπορεί εύκολα και ελαφρά τη καρδία να το κακίσει κανείς, αφού η ανάγκη να επιβιώσει ο άνθρωπος µε αξιοπρέπεια οφείλει να γίνεται σεβαστή, είναι προφανές ωστόσο ότι το αποτέλεσµα αυτής της τάσης δεν είναι θετικό για τη θάλασσα. Οι περιθωριοποιηµένοι ανέκαθεν στρέφονταν στη θάλασσα για να επιβιώσουν, αυτό το δικαίωµα δεν τους το αρνήθηκαν ποτέ οι ισχυροί. Τους το αρνούνται στις µέρες µας, όχι για το καλό της θάλασσας ωστόσο, αυτό είναι το τελευταίο που τους ενδιαφέρει. Τους το αρνούνται για να µπορέσουν να ξεπουλήσουν τον πλούτο της θάλασσας στις πολυεθνικές και στο µεγάλο κεφάλαιο, χωρίς να εµποδίζονται όλοι αυτοί από τους "ενοχλητικούς" του µαύρου, του αφορολόγητου µεροκάµατου. Τίποτα δεν µπορεί πια να είναι αφορολόγητο στον κόσµο του ελεύθερου εµπορίου, και η προσπάθεια να εµπεδωθεί η νοοτροπία αυτή στον κόσµο είναι πρωταρχικό µέληµα των υπαλλήλων του κεφαλαίου. Η οικονοµική κρίση και η έλλειψη κονδυλίων στερεί από τις αρµόδιες αρχές τη δυνατότητα ελέγχου της λαθραλιείας. Τα σκάφη του λιµενικού µένουν δεµένα στα λιµάνια εξαιτίας της δυσπραγίας, αφού δεν υπάρχουν πια χρήµατα ούτε για καύσιµα, ούτε για ανταλλακτικά και σέρβις των µηχανών. Αν συνυπολογιστεί η αύξηση του αριθµού των επίορκων υπαλλήλων, των διεφθαρµένων που πολλαπλασιάζονται εξαιτίας της κρίσης, γίνεται φανερό ότι οι τρέχουσες συνθήκες µόνο καλό δεν πρόκειται να κάνουν στη θάλασσα. Εξαντλήσαµε τη θάλασσα τα τελευταία 60 χρόνια, βασισµένοι στη λανθασµένη πεποίθηση ότι είναι ανεξάντλητη, κάτι που έχει διαψευστεί αµετάκλητα. Κατανοώ εν µέρει τους ψαράδες που ψαρεύουν παράτυπα. Επικρατεί η αίσθηση ότι ο "τρύγος" τελειώνει, και τώρα, στα "ξέτρυγα", όποιος προλάβει θα µαζέψει τους τελευταίους καρπούς. Χρεωµένοι οι περισσότεροι στις τράπεζες για να αγοράσουν σύγχρονα και ενεργοβόρα αλιευτικά, είναι κι αυτοί πιασµένοι στο µαγγανοπήγαδο της "ανάπτυξης". Το ότι είναι λάθος αυτό, σε όλα τα επίπεδα, φάνηκε 25

27 ήδη και τις συνέπειες τις πληρώνουµε ήδη και θα τις πληρώσουµε πολύ ακριβότερα τα αµέσως επόµενα χρόνια. Τίποτα δεν µπορεί να αναπτύσσεται εσαεί, σε πεπερασµένο περιβάλλον. Το θαλασσινό περιβάλλον, από χέρι πεπερασµένο, δεν µπορεί να συµµετέχει σε αυτή την ξέφρενη κούρσα. Γιατί να συνεχίσει η ανάπτυξη της αυτοκινητοβιοµηχανίας, όταν ο πλανήτης έχει γεµίσει πια µε αυτοκίνητα; Γιατί να πρέπει να γίνει τσιµέντο και το τελευταίο ελεύθερο τετραγωνικό µέτρο της ελληνικής επικράτειας; Για να µην καταρρεύσει το οικονοµικό σύστηµα θα πει κανείς. Ε, προκειµένου να καταρρεύσει το οικοσύστηµα, ας καταρρεύσει καλύτερα το νεοφιλελεύθερο οικονοµικό σύστηµα, αν πρόκειται να επικρατήσει η λογική και να πάµε σε αειφόρο και υγιή οικονοµία, που θα µεριµνά και για τις επόµενες γενεές που ασφαλώς σε τίποτα δεν φταίνε. Μέσα σε όλο αυτό τον κυκεώνα, εύκολα χάνει κανείς το δάσος και δεν βλέπει παρά το δέντρο. Η κεντρική αιτία αυτής της στρέβλωσης και κοινός παρονοµαστής των δεινών της θάλασσας και όχι µόνον αυτής, δεν είναι άλλη από τη µανία του κέρδους. Εξαιτίας αυτής της µανίας που εκτρέφεται από το οικονοµικό σύστηµα, ή εξαιτίας του συστήµατος που δηµιουργήθηκε από τη συγκεκριµένη µανία, οδηγηθήκαµε στη συγκέντρωση του πλούτου στα χέρια των ολίγων "εκλεκτών", που λυµαίνονται τους πόρους και εξαναγκάζουν σε λιµοκτονία το σύνολο του τρίτου κόσµου, µεγάλο µέρος του δεύτερου, και περισσότερο από το ένα τρίτο του πρώτου κόσµου. Οι κυβερνήσεις δεν είναι παρά υποχείρια αυτών, ανδρείκελα που µε τεχνάσµατα υφαρπάζουν την έγκριση-ψήφο των πολλών, στήνοντας την απάτη που ονοµάζεται "κοινοβουλευτική δηµοκρατία" Το ότι πρόκειται περί απάτης, είναι ξεκάθαρο και σαφέστατο. Όταν ο κάθε πολιτικός δικαιούται προεκλογικά να εξαγγέλλει οτιδήποτε προκειµένου να χαϊδέψει τα αφελή αυτιά του εκλογικού σώµατος, και αφού εκλεγεί να εφαρµόζει τα εντελώς αντίθετα, τι άλλο είναι; Το "λεφτά υπάρχουν" είναι πολύ χαρακτηριστικό και πολύ πρόσφατο για να έχει ξεχαστεί. Αν εξουσιοδοτήσει κάποιος έναν άλλο να κάνει αντ' αυτού µια ενέργεια, µία πράξη, και ο άλλος κάνει τα ακριβώς αντίθετα, ή αµελήσει να κάνει αυτό το οποίο ανέλαβε, ο πρώτος που θα έχει ζηµιωθεί από την αµέλεια δικαιούται να στραφεί δικαστικά εναντίον του, να διεκδικήσει την αποκατάσταση της ζηµιάς που θα έχει υποστεί και ασφαλώς θα βρει το δίκιο του. Στην περίπτωση της αστικής δηµοκρατίας, όπου ο πολιτικός µέσω της ψήφου που λαµβάνει εξουσιοδοτείται µαζικά να κάνει αυτά που εξαγγέλλει, το αυτονόητο δεν ισχύει. 26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, «Αυτό το χωράφι είναι η Επιχείρησή σου» Ναύπλιο, 15-10-2013 Ραυτόπουλος Δημήτρης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία - Επάγγελμα. Ανάλυση 1 εννοιών

Εργασία - Επάγγελμα. Ανάλυση 1 εννοιών Εργασία - Επάγγελμα Ανάλυση 1 εννοιών Τι είναι εργασία επάγγελμα Εργασία : Η σωματική και πνευματική απασχόληση του ανθρώπου που αποβλέπει σε παραγωγικό σκοπό. Όλα τα καταναλωτικά αγαθά είναι προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά Το Βήµα 13/01/2002 Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά * Η γήρανση του πληθυσµού και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας αποθαρρύνουν τους νέους για τη δηµιουργία οικογένειας Της ΜΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Η ηρωίδα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa.

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site:

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς

Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς Διευθυντής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πρόεδρος Τμήματος Στατιστικής 15 Νοεμβρίου 2008 Έρευνα Καταναλωτών για την Κτηματαγορά Νοέμβριος 2008 Περιεχόμενα ΘΕΜΑ Η ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική προβατοτροφία

Βιολογική προβατοτροφία Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών

Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών ΕΘΙΑΓΕ 14 / 15 Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών στροφής των καπνοπαραγωγών προς άλλες απασχολήσεις Δρ Δημήτρης Παπαδόπουλος, Δόκιμος Ερευνητής Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών Το Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ευχαριστώ για την παρουσία σας σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης την Ο.Κ.Ε. και το Πρόεδρό της, κ. Πολυζωγόπουλο, για την τιμή που μου έκαναν να μου ζητήσουν να μιλήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την έρευνα:

Σύμφωνα με την έρευνα: Στα πρόθυρα της οικονομικής ασφυξίας βρίσκεται ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών νοικοκυριών. Αυτό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από την ετήσια τακτική έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που έγινε σε συνεργασία με

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Είναι γνωστό σε όλους ότι τα ιδιωτικά έργα αποτελούν για χρόνια στη χώρα µας, την ατµοµηχανή της Ελληνικής οικονοµίας. H άνοδος της

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Η Μόλυνση του Περιβάλλοντος

Η Μόλυνση του Περιβάλλοντος Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Η Μόλυνση του Περιβάλλοντος Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β1 pc25

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φράντς Φίσλερ, πρώην Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις Επενδύσεις και συνεργασίες τα αντίδοτα στην κρίση Με την αποσύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ημερίδα: «Μετατρέποντας τις δεξιότητες σε επιχειρηματική δυνατότητα με βιώσιμη προοπτική, μέσω της συνέργειας, της καινοτομίας, της δικτύωσης» Νάνσυ Παπαλεξανδρή Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργάτες στην. επιτυχία

Συνεργάτες στην. επιτυχία Συνεργάτες στην επιτυχία Παρέχοντας το υπόβαθρο Tα πλεονεκτήματα των ολοκληρωμένων λύσεων για τις καλλιέργειες Η υγιεινή διατροφή αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για κάθε άνθρωπο. Δε μας βοηθά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Σχίζας Παναγιώτης* Η διάχυση της κρίσης της στεγαστικής αγοράς των ΗΠΑ στην Ευρώπη οδήγησε τις αγορές στην επαναξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ;

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; 1 Οµιλία Νίκου Αδαµόπουλου προέδρου σωµατείου εργαζοµένων στην ηµερίδα για την ανακύκλωση στο ήµο Νέας Ιωνίας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; Κύριε δήµαρχε, κτλ. Ευχαριστούµε που µας καλέσατε να

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Οι κυριότερες μορφές χρήματος σήμερα είναι: Τα χαρτονομίσματα Τα κέρματα Οι επιταγές

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Οι κυριότερες μορφές χρήματος σήμερα είναι: Τα χαρτονομίσματα Τα κέρματα Οι επιταγές ΚΕΦ. 5 ΧΡΗΜΑ Τα πολύ παλιά χρόνια η ανταλλαγή των αγαθών γινόταν απευθείας χωρίς τη μεσολάβηση του χρήματος. Γινόταν δηλαδή Αντιπραγματισμός ή φυσική ανταλλαγή (έδινε προϊόντα και έπαιρνε προϊόντα, έκανε

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S 3 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην 5 η ενότητα: Αµοιβές των ΠΣ διανοµή εισοδήµατος βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη θεωρία κατανάλωσης και επένδυσης ισορροπία εισοδήµατος. Ο πραγµατικός µισθός των εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία της Ελλάδος Το κείµενο αυτό προέρχεται από έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Μάιο του 2012 µε τίτλο: Agricultural Policy Perspectives, Member States factsheets

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 21.11.2005 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιχνίδια είναι δημιουργήματα του Ελληνικού πολιτισμού με ρίζες που φτάνουν στην

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020 Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 20142020 Οι Θεσσαλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι χάνουν μεγάλο μερίδιο από την εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ, αγγίζοντας την μείωση του 40 % από το 2013 ως το 2019. Πλήττονται τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Επιμέλεια: Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Δια Βίου Μάθησης 2012 Ανάπτυξη και προβολή της οινοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Και το Βορειοανατολικό Αιγαίο την περιοχή που προσδιορίζουν τα στίγματα

Και το Βορειοανατολικό Αιγαίο την περιοχή που προσδιορίζουν τα στίγματα Ref. Ares(2014)1496263-12/05/2014 Ονομάζομαι Μανιάτης Ερμόλαος,είμαι ψαράς από την Ελλάδα και στέλνω αυτό το έγγραφο προς την Ευρωπαική Επιτροπή, σχετικά με τη διαβούλευση που θα γίνει για να συγκεντρωθούν

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS)

INCOFRUIT - (HELLAS) Αριθ. Πρωτ. 251/ Σελ 1 Αθήνα 16.4,2008 1 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε Θέµα: Ενηµερωτικό δελτίο για την αγορά αγροτικών προϊόντων στη Γερµανία Παραθέτουµε συνηµµένα το πρώτο ενηµερωτικό δελτίο µε ειδήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

aγρoterra #14 Αγροτικές εξαγωγές Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές τού αύριο Πλήρης οδηγός για την αλόη και η ελληνική εμπειρία 14/09/2013

aγρoterra #14 Αγροτικές εξαγωγές Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές τού αύριο Πλήρης οδηγός για την αλόη και η ελληνική εμπειρία 14/09/2013 π ε ρ ι ο δ ι κ η ε κ δ ο σ η τ η ς ε φ η μ ε ρ ι δ α σ ε π ε ν δ υ τ η σ aγρoterra #14 14/09/2013 Μάρκετινγκ Εξάγεις; Χτίσε τον «μύθο» των προϊόντων σου Καλλιέργειες Λαχανικά: Μπορούμε να γίνουμε ο κήπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια :

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π1) ΟΡΙΣΜΟΙ Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια : α) Γεωργία Είναι ο τομέας της οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα

Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα... Επενδυτικός Οδηγός Μονάδας Εκτροφής Αιγοπροβάτων - Αξιοποιήστε την πλούσια Ελληνική Γή. - Παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας - Εκσυγχρονισμός των παραδοσιακών μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Μα τι είναι ποια αυτή. Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή. Επιχειρηµ ατικότητα & Περιβάλλον

Μα τι είναι ποια αυτή. Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή. Επιχειρηµ ατικότητα & Περιβάλλον Μα τι είναι ποια αυτή η Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή Η έννοια της επιχειρηµατικότητας είναι πολυδιάστατη και µπορεί να εµφανίζεται σε διάφορα πλαίσια (οικονοµικά ή µη)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ. 1. Ποσοστό επί τοις εκατό ή απλούστερα ποσοστό λέγεται το σύµβολο ν %, όπου ν ένας Φυσικός αριθµός. Είναι η λογιστική γραφή του κλάσµατος

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ. 1. Ποσοστό επί τοις εκατό ή απλούστερα ποσοστό λέγεται το σύµβολο ν %, όπου ν ένας Φυσικός αριθµός. Είναι η λογιστική γραφή του κλάσµατος ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 1. Ποσοστό επί τοις εκατό ή απλούστερα ποσοστό λέγεται το σύµβολο ν %, όπου ν ένας Φυσικός αριθµός. Είναι η λογιστική γραφή του κλάσµατος ν 100 80 Από συνήθεια λέµε «80 τοις εκατό» και γράφουµε

Διαβάστε περισσότερα

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»*

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Η ΥΠΟΘΕΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ» 13 Αντί Εισαγωγής Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι το Μάιο του 2010, η Ελλάδα δέχτηκε μια πρωτοφανή χρηματοπιστωτική επίθεση, που οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

98 Ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

98 Ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 98 Ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» ΤΟ ΝΕΡΟ - Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιφερειάρχη Κρήτης κ Σταύρο Αρναουτάκη

1. Περιφερειάρχη Κρήτης κ Σταύρο Αρναουτάκη ΓΕΩΤΕΕ Ηράκλειο 19/9/2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Λ.Δημοκρατίας 35 Α όροφος Αρ. πρωτ. 1392 Ηράκλειο 71306 Γραματεία τηλ.-φαξ 2810-223303/343906 Πληρ. Γ. Τίγκιλης Τηλ. 2810-305865 ΠΡΟΣ 1. Περιφερειάρχη Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τις προτεραιότητες, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Φέρνει αλλαγές στο καταναλωτικό προφίλ και στις συνήθειες των πολιτών.

Αλλάζει τις προτεραιότητες, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Φέρνει αλλαγές στο καταναλωτικό προφίλ και στις συνήθειες των πολιτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, κ. ΓΙΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ρ. Χάουσμαν: Η λύση βρίσκεται στις εξαγωγές Κέρδος online 10/6/2011 15:26 http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1511781&nt=103 Περισσότερα προβλήματα θα δημιουργούσε παρά θα επέλυε τυχόν έξοδος της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Β Ε τάξη ηµοτικού. ιαθεµατικότητα Μαθηµατικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αγωγή Καταναλωτή, Αγωγή Υγείας.

Β Ε τάξη ηµοτικού. ιαθεµατικότητα Μαθηµατικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αγωγή Καταναλωτή, Αγωγή Υγείας. Σχέδιο Μαθήµατος Το ικαίωµα στην Εκπαίδευση Β Ε τάξη ηµοτικού Σκοπιµότητα Να αναγνωρίζουν οι µαθητές το δικαίωµα του παιδιού στην εκπαίδευση ιαθεµατικότητα Μαθηµατικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα 9 Ιουνίου 2008 7:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020

Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020 Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020 Χατζηλιάδης Γεώργιος ιευθυντής Υπηρεσιών-Πληροφορικής 1 οµή παρουσίασης Εκκρεµότητες ΟΣ Ε έτους 2014 Αλλαγή Υποβάθρου Τηλεπισκόπηση Τεχνική Λύση Έναρξη ΟΣ Ε 2015 Φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διατύπωση θέσεων του ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με το κόστος θέρμανσης. στη Δυτική Μακεδονία και προτάσεων για την ελάφρυνσή του

Διατύπωση θέσεων του ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με το κόστος θέρμανσης. στη Δυτική Μακεδονία και προτάσεων για την ελάφρυνσή του Διατύπωση θέσεων του ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με το κόστος θέρμανσης στη Δυτική Μακεδονία και προτάσεων για την ελάφρυνσή του 14/2/2012 Διατύπωση θέσεων του ΤΕΕ-ΤΔΜ σχετικά με το κόστος θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» Α Πρόβλημα Ελλάδας: Γιατί φτάσαμε εδώ Πολιτική Οικονομία της

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία σημαντικού εισοδήματος.

Δημιουργία σημαντικού εισοδήματος. ΤΑΛΑΝΤΟ: Αρχαίο νόμισμα Ικανότητες, Δυνατότητες, Χαρίσματα Αυξήστε τα Τάλαντά σας!!! Ασφαλίζοντας το αυτοκίνητό σας ή δίνοντας 15 ως έναντι ασφαλίστρων και συστήνοντας 2 τουλάχιστον άτομα έχετε ΔΩΡΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας «Καινοτόμοι Τρόποι Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» Εισήγηση στη Διημερίδα: «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα. Στόχος και Διέξοδος στη Κρίση» Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας, 16 Μαρτίου 2012 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΑΜΠΕΣ 9/10/11. Δρ Αλέξανδρος Ε. Στεφανάκης Κτηνίατρος Πρόεδρος ΓΕΩΤΕ.Ε. Π.Κ.

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΑΜΠΕΣ 9/10/11. Δρ Αλέξανδρος Ε. Στεφανάκης Κτηνίατρος Πρόεδρος ΓΕΩΤΕ.Ε. Π.Κ. ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΑΜΠΕΣ 9/10/11 Δρ Αλέξανδρος Ε. Στεφανάκης Κτηνίατρος Πρόεδρος ΓΕΩΤΕ.Ε. Π.Κ. Ποιός είναι ο Αγίος Βασιλείος; Πολύ καλούς και μοναδικούς φυσικούς πόρους!

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

«Αριθμητικά στοιχεία και δείκτες για τις Κυριακές»

«Αριθμητικά στοιχεία και δείκτες για τις Κυριακές» «Αριθμητικά στοιχεία και δείκτες για τις Κυριακές» 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η διαρκής διολίσθηση του κύκλου εργασιών στα καταστήματα λιανικής που καταγράφεται με αμείωτους ρυθμούς

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! 11 βασικές θέσεις του Νίκου Δένδια, για τους πολίτες της Β Αθήνας Έχουμε ένα μεγάλο πατριωτικό καθήκον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2013-14. Αρωµατικά Φυτά: Επιχειρηµατική καλλιέργεια. ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ www.bhc-training.gr

2013-14. Αρωµατικά Φυτά: Επιχειρηµατική καλλιέργεια. ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ www.bhc-training.gr 2013-14 Αρωµατικά Φυτά: Επιχειρηµατική καλλιέργεια ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ www.bhc-training.gr Σεμινάριο Αρωµατικά Φυτά: Επιχειρηµατική Καλλιέργεια Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Μάρτιος 2014 Η πρόβλεψη είναι δύσκολη, ειδικά όταν πρόκειται για το μέλλον. ΑΕΠ & Ανεργία Η μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά το 2013 ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση

Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση «Ελληνικό Αλουμίνιο 2011» 14-15 Οκτωβρίου Κεραμίδας Νίκος Αρχιτέκτονας Μηχανικός I.U.A.V. Ανταγωνισμός: έτοιμο εισαγόμενο κούφωμα Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1 / 5 Υψηλή ποιότητα, Μεγάλη ποικιλία, και Φιλική εξυπηρέτηση

Σελ. 1 / 5 Υψηλή ποιότητα, Μεγάλη ποικιλία, και Φιλική εξυπηρέτηση Σελ. 1 / 5 Ομιλία του κου Περικλή Θανόπουλου, ιευθύνων Σύμβουλος της. Θανόπουλος Α.Ε. για την ημερίδα της Ελ.Ετ.Υπ.Ε. «Υποστηριζόμενη Εργασία για Όλους» που πραγματοποιήθηκε στις 4/11/2009 Καταρχάς θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ (AD HOC ΕΝΟΤΗΤΑ Ε.Ε., ΕΤΟΥΣ 2008) Η ad hoc έρευνα εργατικού δυναµικού έχει στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και Θέσεις του Σ.ΒΙ.Β.Ε. επί της διαβούλευσης «Καθορισμός κριτηρίων και μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ»

Σχόλια και Θέσεις του Σ.ΒΙ.Β.Ε. επί της διαβούλευσης «Καθορισμός κριτηρίων και μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ» Σχόλια και Θέσεις του Σ.ΒΙ.Β.Ε. επί της διαβούλευσης «Καθορισμός κριτηρίων και μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ» Σε συνέχεια της πρόσκλησης του Υφ/γου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ Το αντικείμενο της δικής μου εισήγησης θα είναι σχετικό με αυτό που ρωτούν όλοι μετά από κάθε πανηγύρι. «πώς πήγε το πανηγύρι;» είχε κόσμο;», τελείωσαν

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2 Εγχειρίδιο Χρήσης Εισαγωγή Το δηµιουργήθηκε µε στόχο να αποτελέσει υποστηρικτικό εργαλείο για τον επαγγελµατία Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή, ο οποίος χρειάζεται να διευκρινίζει και να αναλύει τις ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα