ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1863 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ5(α)/39260 Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Β. Του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (31/Α ), «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. Γ. Του ν. 4052/2012 (41/Α ), ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Συστήματος Υγείας και εποπτευόμενων φορέων». Δ. Του ν.4213/2013 (261/Α ). «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L88/45/ ) και άλλες διατάξεις». Ε. Των παρ. 6 και 7 του άρθρου 127 του ν. 4249/2014 (73/Α ). ΣΤ. Του άρθρου 27 του ν.4320/2015 (29/Α ), «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». Ζ. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98/Α ). Η. Του π.δ.106/2014 (173/Α ), «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει. Θ. Του π.δ. 73/2015 (116/Α ), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». Ι. Του π.δ. 24/2015 (20/Α ), «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» 24/2015( 20/Α ). Ια. Του ν. 4446/2016 (Α 240) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις». Ιβ. Του άρθρου 86 του ν.4472/2017 (Α 74), «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση των διατάξεων του ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής και λοιπές διατάξεις». 2. Την Α1β/Γ.Π.οικ.3899 (94 Β ) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων Με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας». 3. Την Γ5(α)/οικ / (3890/Β ) υπουργική απόφαση «Διατάξεις τιμολόγησης Φαρμάκων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Την ΔΥΓ3(α)/οικ /2012 υπουργική απόφαση (2912/Β ), όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ3(α)/οικ /2012 (3356/Β ) και την /2013 υπουργική απόφαση (2219/Β ). 5. Την οικ /14 (1144/Β ) υπουργική απόφαση, Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της οικ. 3457/2014 (64/B ) υπουργικής απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Την Γ5/17229 ( 1119/Β /2016) απόφαση, «Αναθεώρηση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 ν. 3816/2010 (6/Α/2010)». 7. Την οικ /2014 (1435/Β ) απόφαση, «Ρυθμίσεις διάθεσης και χορήγησης των φαρμακευτικών προϊόντων., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 8. Την οικ /2014 (1511/Β ) απόφαση, «Διατάξεις Συνταγογράφησης και Αποζημίωσης Ογκολογικών Φαρμάκων». 9. Την οικ /2014 (ΦΕΚ 2084/Β/ ) απόφαση, «Τροποποίηση της υπ αριθ. ΔΥΓ3(α)/οικ υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2912/Β/ ) «Διαδικασία εφαρμογής συστήματος τιμών αναφοράς για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων» ως προς το άρθρο 5 παράγραφος 2». 10. Την Α1β/Γ.Π.οικ 19599/2015 (197/ΥΟΔΔ/ ), «Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμά-

2 18672 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 1863/ των και εξορθολογισμού πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες». 11. Τη Γ5(α)/Γ.Π.8763/ απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα «Διορθωτικό δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης». 12. Τις Γ5(α)14642/ , Γ5(α)27159/ και Γ5(α) 37525/ αποφάσεις του Υπουργού Υγείας με θέμα «Συμπληρωματικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, λόγω αιτήματος μείωσης τιμής». 13. Τη Γ5(α)/Γ.Π.37974/ απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα «Διορθωτικό δελτίο Τιμών Νέων Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης». 14. Τα 46710/ και 47901/ έγγραφα της Ειδικής Επιτροπής Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφούμενων Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων με τα συνημμένα αναθεωρημένα αρχεία Θετικού Καταλόγου. 15. Το Β2β/ΓΠ39682/ έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το οποίο από την εν λόγω απόφαση η φαρμακευτική δαπάνη τόσο των Νοσοκομείων όσο και του ΕΟΠΥΥ δεν επιβαρύνει πρόσθετα ούτε τον Κρατικό Προϋπολογισμό ούτε τον προϋπολογισμό των ανωτέρω φορέων, καθότι κατά την υπέρβαση των ορίων των ετήσιων προϋπολογισμών τους ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (CLAWBACK), αποφασίζουμε: Την έγκριση του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, όπως αυτός καταρτίστηκε από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφούμενων Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων ο οποίος έχει ως εξής:

3 Τεύχος Β 1863/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ A -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης A02BA -Aνταγωνιστές των H2-υποδοχέων A02BA01 CIMETIDINE A02BA TAGAMET F.C.TAB 200MG/TAB Φ ΒΤx50 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ 0,800 G 12,50 0,481 6,01 4,28 A02BA TAGAMET F.C.TAB 400MG/TAB Φ ΒΤx25 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ 0,800 G 12,50 0,481 6,01 4,28 A02BA02 RANITIDINE HYDROCHLORIDE A02BA ALPHADINE F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTX30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ 0,300 G 15,00 0,341 5,11 5,02 A02BA AOVA F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTX20 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 0,300 G 10,00 0,405 4,05 3,35 A02BA BINDAZAC F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTx20 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,300 G 10,00 0,405 4,05 3,35 A02BA LOMADRYL C.TAB 150MG/TAB Φ ΒΤΧ20 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ 0,300 G 10,00 0,405 4,05 3,35 A02BA LOMADRYL C.TAB 300MG/TAB Φ BTx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ 0,300 G 30,00 0,244 7,31 7,31 A02BA LUMAREN F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTx20 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ 0,300 G 10,00 0,405 4,05 3,35 A02BA LUMAREN F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTX30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ 0,300 G 15,00 0,341 5,11 5,02 A02BA NARIGEN F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTx20 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ 0,300 G 10,00 0,405 4,05 3,35 A02BA NARIGEN F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTX50 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ 0,300 G 25,00 0,276 6,90 8,36 A02BA NIPODUR F.C.TAB 300MG/TAB Φ BTx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,300 G 30,00 0,244 7,31 7,31 A02BA NIPODUR F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTx50 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,300 G 25,00 0,276 6,90 8,36 A02BA PTINOLIN F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTx20 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ HELP ΑΒΕΕ 0,300 G 10,00 0,405 4,05 3,35 A02BA RANITIDINE/M F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTx20 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ MYLAN S.A.S., SAINT PRI 0,300 G 10,00 0,405 4,05 3,35 A02BA RESTOPON C.TAB 300MG/TAB Φ ΒΤΧ20 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ BROS Ε.Π.Ε. 0,300 G 20,00 0,275 5,51 4,87 A02BA RESTOPON C.TAB 150MG/TAB Φ ΒΤΧ20 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ BROS Ε.Π.Ε. 0,300 G 10,00 0,405 4,05 3,35 A02BA SMARIL F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTX20 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ COUP ABEE 0,300 G 10,00 0,405 4,05 3,35 A02BA TUPAST F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTX30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ MEDICAL PHARMAQUA 0,300 G 15,00 0,341 5,11 5,02 A02BA TUPAST F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTX20 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ MEDICAL PHARMAQUA 0,300 G 10,00 0,381 3,81 3,35 A02BA VERLOST F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTX30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ RAFARM A.E.B.E. 0,300 G 15,00 0,341 5,11 5,02 A02BA VERLOST C.TAB 300MG/TAB Φ BTx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ RAFARM A.E.B.E. 0,300 G 30,00 0,244 7,31 7,31 A02BA ZANTAC EF.TAB 150MG/TAB Φ BTX10 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ GLAXOSMITHKLINE AEB 0,300 G 5,00 0,640 3,20 1,67 A02BA ZANTAC F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTx20 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ GLAXOSMITHKLINE AEB 0,300 G 10,00 0,483 4,83 3,35 A02BA ZOLIDEN F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTX20 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ 0,300 G 10,00 0,405 4,05 3,35 A02BA ZOLIDEN EF.TAB 150 MG/TAB Φ BTX12 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ 0,300 G 6,00 0,483 2,90 2,01 A02BA ZOLIDEN EFF.GRAN 300MG/SACHET Φ BTX10 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ 0,300 G 10,00 0,600 6,00 3,42 A02BA ZURFIX F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTx20 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ 0,300 G 10,00 0,343 3,43 3,35 A02BA ZURFIX F.C.TAB 150MG/TAB Φ BTx60 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ 0,300 G 30,00 0,260 7,80 10,04 A02BA03 FAMOTIDINE A02BA BANATIN F.C.TAB 40MG/TAB Φ BTX30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ REMEDINA ABEE 0,040 G 30,00 0,260 7,80 9,99

4 18674 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 1863/ A02BA FAMOTIDINE/Β F.C.TAB 40MG/TAB Φ BTX10 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 0,040 G 10,00 0,513 5,13 3,33 A02BA IMPOSERGON C.TAB 40MG/TAB Φ BTX10 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ RAFARM A.E.B.E. 0,040 G 10,00 0,513 5,13 3,33 A02BA MOSTRELAN C.TAB 40MG/TAB Φ BTX20 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ 0,040 G 20,00 0,344 6,88 6,66 A02BA PEPTAN F.C.TAB 20MG/TAB Φ BTx20 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ 0,040 G 10,00 0,597 5,97 3,42 A02BA PEPTAN F.C.TAB 40MG/TAB Φ ΒΤx10 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ 0,040 G 10,00 0,601 6,01 3,33 Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) A02BA02 RANITIDINE HYDROCHLORIDE A02BA EPADOREN SYR 75MG/5ML Φ FLx300 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ DEMO ABEE 0,300 G 15,00 0,505 7,57 7,57 A02BA GALEBIRON ORAL.SOL. 30MG/ML Φ BTX1BOTTLEX ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VITA LONGA I.K.E. (VITA 0,300 G 15,00 1,411 21,16 8,85 A02BA LOMADRYL SYR 75MG/5ML Φ FLX300ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ 0,300 G 15,00 0,389 5,84 7,57 A02BA RAFITAZ ORAL.SOL 30MG/ML Φ BTx1BOTTLE X ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ RAFARM A.E.B.E. 0,300 G 15,00 1,410 21,15 8,85 A02BA01 CIMETIDINE A02BA TAGAMET INJ.SOL 200MG/2ML AMP Φ BTx10AMPSx2 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ 0,800 G 2,50 1,320 3,30 9,94 A02BA02 RANITIDINE HYDROCHLORIDE A02BA EPADOREN INJ.SOL 50MG/2ML AMP Φ BTx5 AMPSx2 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ DEMO ABEE 0,300 G 0,83 3,976 3,30 3,30 A02BA LUMAREN INJ.SOL 50MG/2ML Φ BTX5AMPSX2 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ 0,300 G 0,83 3,976 3,30 3,30 A02BA PTINOLIN INJ.SOL 50MG/2ML AMP Φ BTx5 AMPSx2 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ HELP ΑΒΕΕ 0,300 G 0,83 3,976 3,30 3,30 A02BA YARA INJ.SOL 50MG/2ML AMP Φ BTx 5 AMPS x ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ MEDOCHEMIE HELLAS A 0,300 G 0,83 3,783 3,14 3,30 A02BA ZANTAC INJ.SOL 50MG/2ML AMP Φ ΒΤΧ5AMPSX2 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ GLAXOSMITHKLINE AEB 0,300 G 0,83 4,964 4,12 3,30 A02BB -Προσταγλανδίνες A02BB01 MISOPROSTOL A02BB CYTOTEC TAB 200MCG/TAB Φ ΒΤx42 (BLIST 3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,001 G 10,50 0,880 9,24 9,24 A02BC -Aναστολείς της αντλίας πρωτονίων Περιορισμός:Αποζημιώνονται για τη Θεραπεία πεπτικού έλκους,γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και φαρμακευτικής γαστροπροστασίας σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης γαστροδωδ/κού έλκους.ειδικότερα για την γαστροπροστασία σε χορήγηση κλοπιδογρέλης 1η επιλογή είναι η χορήγηση Η2 αναστολέων. Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) A02BC01 OMEPRAZOLE A02BC ALEVIOR GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx28 (BLIST 4 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC ALEVIOR GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx14 (BLIST 2 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ 0,020 G 14,00 0,456 6,39 4,40 A02BC ALEVIOR GR.CAP 40MG/CAP1 Φ BTx28 (BLIST4 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ 0,020 G 56,00 0,330 18,47 17,58 A02BC ALEVIOR GR.CAP 40MG/CAP1 Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ 0,020 G 56,00 0,330 18,47 17,58 A02BC ASSOPROL GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx28 (4BLIST ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC ASSOPROL GR.CAP 20MG/CAP1 Φ ΒΤx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ 0,020 G 14,00 0,417 5,84 4,40 A02BC BELIFAX GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BT x 30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ 0,020 G 30,00 0,333 10,00 9,42 A02BC BENZOL GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx28 (σε φια ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC COMOPRAZOL GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BT x 14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ 0,020 G 14,00 0,456 6,39 4,40 A02BC COMOPRAZOL GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC COMOPRAZOL GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTX30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠ 0,020 G 30,00 0,331 9,92 9,42 A02BC DIORIUM GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx28 (BOTTL ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ SPECIAL MEDICINES ΦΑ 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79

5 Τεύχος Β 1863/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ A02BC EFROZIN GR.CAP 40MG/CAP1 Φ BTx28 (BLIST4 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 0,020 G 56,00 0,330 18,47 17,58 A02BC EFROZIN GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx28 (BLIST 4 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC EFROZIN GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx14 (BLIST 2 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 0,020 G 14,00 0,456 6,39 4,40 A02BC ELCODROP GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BT x 4 BL.(ALU ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ARS MEDENDI Φ.ΚΑΡΑ 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC ELCODROP GR.CAP 40MG/CAP1 Φ BTx28 (BLISTE ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ARS MEDENDI Φ.ΚΑΡΑ 0,020 G 56,00 0,316 17,72 17,58 A02BC ELCONTROL GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx28 (BLIST 4 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ -ΦΑ 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC ELCOZEK GR.CAP 40MG/CAP1 Φ BTx1VIALx28C ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VIOFAR ΕΠΕ 0,020 G 56,00 0,316 17,72 17,58 A02BC ELCOZEK GR.CAP 40MG/CAP1 Φ BTx1VIALx14C ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VIOFAR ΕΠΕ 0,020 G 28,00 0,331 9,26 8,79 A02BC ELCOZEK GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx1VIALx14C ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VIOFAR ΕΠΕ 0,020 G 14,00 0,429 6,00 4,40 A02BC ELCOZEK GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx1VIALx28C ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VIOFAR ΕΠΕ 0,020 G 28,00 0,331 9,26 8,79 A02BC ELKOMED GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx1VIALx28C ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ SPECIAL MEDICINES ΦΑ 0,020 G 28,00 0,331 9,26 8,79 A02BC ELKOMED GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx4BLISTx7C ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ SPECIAL MEDICINES ΦΑ 0,020 G 28,00 0,290 8,13 8,79 A02BC ELKOSTOP GR.CAP 20MG/CAP1 Φ ΒΤx28 (FOIL 4 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC ELKOSTOP GR.CAP 20MG/CAP1 Φ ΒΤx14 (FOIL 2 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ 0,020 G 14,00 0,456 6,39 4,40 A02BC ELKOTHERAN E.C.CAPS 20MG/CAP1 Φ BTX14(FOIST1 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ BROS Ε.Π.Ε. 0,020 G 14,00 0,456 6,39 4,40 A02BC ELKOTHERAN E.C.CAPS 20MG/CAP1 Φ BTX28(FOIST2 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ BROS Ε.Π.Ε. 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC ESELAN GR.CAP 40MG/CAP1 Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,020 G 28,00 0,331 9,26 8,79 A02BC ESELAN GR.CAP 40MG/CAP1 Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,020 G 28,00 0,331 9,26 8,79 A02BC ESELAN GR.CAP 40MG/CAP1 Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,020 G 56,00 0,316 17,72 17,58 A02BC ESELAN GR.CAP 40MG/CAP1 Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,020 G 56,00 0,316 17,72 17,58 A02BC ESELAN GR.CAP 20MG/CAP1 Φ FLx14 +1 φακ. ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,020 G 14,00 0,456 6,39 4,40 A02BC ESELAN GR.CAP 20MG/CAP1 Φ FLx28 + 1φακ. ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC ESOPRAZ GR.CAP 20MG/CAP1 Φ ΒΤ x 14 (ΒL.2 x ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ LYOFIN LTD, GREECE 0,020 G 14,00 0,456 6,39 4,40 A02BC ESOPRAZ GR.CAP 40MG/CAP1 Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ LYOFIN LTD, GREECE 0,020 G 56,00 0,316 17,72 17,58 A02BC ESOPRAZ GR.CAP 40MG/CAP1 Φ BTx1 VIALX14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ LYOFIN LTD, GREECE 0,020 G 28,00 0,331 9,26 8,79 A02BC ESOPRAZ GR.CAP 40MG/CAP1 Φ BTx1 VIALX28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ LYOFIN LTD, GREECE 0,020 G 56,00 0,316 17,72 17,58 A02BC ESOPRAZ GR.CAP 40MG/CAP1 Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ LYOFIN LTD, GREECE 0,020 G 28,00 0,331 9,26 8,79 A02BC ESOPRAZ GR.CAP 20MG/CAP1 Φ ΒΤ x 28 (ΒL.2 x ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ LYOFIN LTD, GREECE 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC EUROPRAZOL GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx14 (BLISTE ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ DESANT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ 0,020 G 14,00 0,429 6,00 4,40 A02BC EUROPRAZOL GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx28 (BLISTE ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ DESANT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ 0,020 G 28,00 0,331 9,26 8,79 A02BC FLUSAL GR.CAP 40MG/CAP1 Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VENIFAR LTD, CYPRUS 0,020 G 56,00 0,330 18,47 17,58 A02BC GASTRONORM GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BT x 28(BLIST ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ IAMATICA MON. ΕΠΕ 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC GERTALGIN E.C.CAPS 20MG/CAP1 Φ ΒΤx14(ΣΕ ΦΙΑ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ THAMA A.E. 0,020 G 14,00 0,456 6,39 4,40 A02BC GERXUS GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BT x 30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VERISFIELD (UK) LTD, U. 0,020 G 30,00 0,333 10,00 9,42 A02BC GLAVERAL GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx 28 (FL 1 x ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ HELP ΑΒΕΕ 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC GLAVERAL GR.CAP 20MG/CAP1 Φ ΒΤ x 14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ HELP ΑΒΕΕ 0,020 G 14,00 0,456 6,39 4,40 A02BC GLAVERAL GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BT x 30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ HELP ΑΒΕΕ 0,020 G 30,00 0,333 10,00 9,42 A02BC INHIPLEX GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx28 (BLIST 4 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC LANEX GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BT x 14 (σε γυ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ LAVIPHARM HELLAS AE 0,020 G 14,00 0,466 6,52 4,40 A02BC LANEX GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BT x 28 (σε γυ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ LAVIPHARM HELLAS AE 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79

6 18676 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 1863/ A02BC LENAR GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTxFLx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC LENAR GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx2 BLx7 cap ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ 0,020 G 14,00 0,431 6,03 4,40 A02BC LENAR GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx4 BLx7caps ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ 0,020 G 28,00 0,333 9,32 8,79 A02BC LEXIGOR GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx28 (σε φια ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VIVAX PHARMACEUTIC 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC LODREC GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx1 VIALx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ LAB.NEWMED ΦΑΡΜ/Κ 0,020 G 14,00 0,456 6,39 4,40 A02BC LODREC GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx1 VIALx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ LAB.NEWMED ΦΑΡΜ/Κ 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC LOPROC GR.CAP 40MG/CAP1 Φ BTx28 (BLISTE ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,020 G 56,00 0,316 17,72 17,58 A02BC LOPROC GR.CAP 40MG/CAP1 Φ BTx14 (BLISTE ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,020 G 28,00 0,331 9,26 8,79 A02BC LOPROC GR.CAP 20MG/CAP1 Φ ΒΤx28(BLISTE ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC LOPROC GR.CAP 20MG/CAP1 Φ ΒΤx14(BLISTE ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,020 G 14,00 0,456 6,39 4,40 A02BC LORDIN GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BT x 28 (BLIST ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC LOSEC GR.CAP 20mg/CAP1 Φ BTX14(σε φια ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ASTRAZENECA A.E. 0,020 G 14,00 0,508 7,11 4,40 A02BC LOSEC GR.CAP 20mg/CAP1 Φ BTx28 (σε φια ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ASTRAZENECA A.E. 0,020 G 28,00 0,486 13,61 8,79 A02BC LOSEC GR.CAP 10MG/CAP1 Φ BTX10 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ASTRAZENECA A.E. 0,020 G 5,00 0,958 4,79 1,57 A02BC LOZAPRIN E.C.CAPS 20MG/CAP1 Φ FLX14(ΠΛΑΣΤ. ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ COUP ABEE 0,020 G 14,00 0,456 6,39 4,40 A02BC LOZAPRIN E.C.CAPS 20MG/CAP1 Φ BT XFLX28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ COUP ABEE 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC LYOPRAZ GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ MEDICAL PHARMAQUA 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC LYOPRAZ GR.CAP 20MG/CAP1 Φ ΒΤ x 14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ MEDICAL PHARMAQUA 0,020 G 14,00 0,431 6,03 4,40 A02BC MAGENLOM GR.CAP 40MG/CAP1 Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΛΕ 0,020 G 56,00 0,316 17,72 17,58 A02BC MALORTIL GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ALET PHARMACEUTICAL 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC MEDOPREL GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 0,020 G 28,00 0,290 8,13 8,79 A02BC MEDOPREL GR.CAP 40MG/CAP1 Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 0,020 G 56,00 0,330 18,47 17,58 A02BC MEPROLEN GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BT x 28 (BLIST ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC MEPROLEN GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BT x 14 (BLIST ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ 0,020 G 14,00 0,456 6,39 4,40 A02BC ODASOL/GENE GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ GENEPHARM AE 0,020 G 14,00 0,431 6,03 4,40 A02BC ODASOL/GENE GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ GENEPHARM AE 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC OMEPRAZOLE/ GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BT x 28(BLIST ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ GENERICS PHARMA HEL 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC OMEPRAZOLE/ GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ GENERICS PHARMA HEL 0,020 G 30,00 0,322 9,65 9,42 A02BC OMEPRAZOLE/ GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx28 σε BLIS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ GENERICS PHARMA HEL 0,020 G 28,00 0,331 9,26 8,79 A02BC OMEPRAZOLE/ GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx1x14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ TEVA PHARMA B.V., HA 0,020 G 14,00 0,429 6,00 4,40 A02BC OMEPRAZOLE/ GR.CAP 40MG/CAP1 Φ BTx1x14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ TEVA PHARMA B.V., HA 0,020 G 28,00 0,331 9,26 8,79 A02BC OMEZALIN GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx28 (BLIST 4 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΕΡΑΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑ 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC OPRAZIUM GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx30 (σε φια ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VENIFAR LTD, CYPRUS 0,020 G 30,00 0,333 10,00 9,42 A02BC OPRAZIUM GR.CAP 40MG/CAP1 Φ BTx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VENIFAR LTD, CYPRUS 0,020 G 60,00 0,333 19,99 18,84 A02BC OPRAZIUM GR.CAP 40MG/CAP1 Φ BTx28 (σε πλα ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VENIFAR LTD, CYPRUS 0,020 G 56,00 0,330 18,47 17,58 A02BC PALSER GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ MEDITRINA ΕΠΕ 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC PENRAZOL GR.CAP 40MG/CAP1 Φ BTx1VIAL HDP ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ 0,020 G 56,00 0,352 19,69 17,58 A02BC PENRAZOL GR.CAP 40MG/CAP1 Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ 0,020 G 56,00 0,352 19,69 17,58 A02BC PENRAZOL GR.CAP 40MG/CAP1 Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ 0,020 G 28,00 0,368 10,29 8,79 A02BC PENRAZOL GR.CAP 40MG/CAP1 Φ BTx1VIAL HDP ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ 0,020 G 28,00 0,368 10,29 8,79

7 Τεύχος Β 1863/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ A02BC PENRAZOL GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BT X 28(γυάλ. ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC PIP-ACID GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ IASIS PHARMAC.HELLAS 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC RANOPRAL GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ 0,020 G 14,00 0,429 6,00 4,40 A02BC RANOPRAL GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ 0,020 G 28,00 0,331 9,26 8,79 A02BC RUKUZ GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx28 (BOTTL ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΕΝΤΙΜΑΡ Α.Ε. ΦΑΡΜ 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC RYTHMOGAST GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BT x 28 (4 BLI ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ RAFARM A.E.B.E. 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC SEDACID GR.TAB 20MG/TAB1 Φ BTx1 BOTTLEx ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕ 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC SIERAL GR.CAP 20MG/CAP1 Φ ΒΤx30 (HDPE ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VENIFAR LTD, CYPRUS 0,020 G 30,00 0,333 10,00 9,42 A02BC SODEPROL GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BT x 4 BL (ALU ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ PHARMALINK ΙΑΤΡΙΚΑ- 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC SPEZATO GR.CAP 40MG/CAP1 Φ BTx14 (BLIST 2 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ 0,020 G 28,00 0,331 9,26 8,79 A02BC SPEZATO GR.CAP 40MG/CAP1 Φ BTx28 (BLIST 4 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ 0,020 G 56,00 0,316 17,72 17,58 A02BC SPEZATO GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx28 (BLIST 4 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝ 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC UFONITREN E.C.CAPS 20MG/CAP1 Φ BTX28(ΦΙΑΛ.) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥ 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC UFONITREN E.C.CAPS 20MG/CAP1 Φ ΒΤΧ14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥ 0,020 G 14,00 0,417 5,84 4,40 A02BC VAMAC GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx14 (σε φια ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. 0,020 G 14,00 0,456 6,39 4,40 A02BC VAMAC GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx28 (σε φια ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC VEPAZOL GR.CAP 20MG/CAP1 Φ BTx2 Alu/Alu ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VERPAS ΦΑΡ/ΚΗ & ΕΡΕΥ 0,020 G 14,00 0,429 6,00 4,40 A02BC VERALOX E.C.CAPS 20MG/CAP1 Φ ΒΤ Χ 28 (σε BL ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ DEMO ABEE 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC VERALOX E.C.CAPS 20MG/CAP1 Φ BTX14(BLISTE ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ DEMO ABEE 0,020 G 14,00 0,431 6,03 4,40 A02BC ZOLANDIL GR.CAP 40MG/CAP1 Φ BT x 28(BLIST ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ 0,020 G 56,00 0,330 18,47 17,58 A02BC ZOLANDIL GR.CAP 20MG/CAP1 Φ ΒΤ x 28 (BLIST ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC ZOLLDENOL GR.CAP 20MG/CAP1 Φ ΒΤ x 28 (ΒL 4 x ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ NOVIS PHARMACEUTIC 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC ZOLMACH GR.CAP 20MG/CAP1 Φ ΒΤ x 28(σε φι ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ RAFARM A.E.B.E. 0,020 G 28,00 0,333 9,33 8,79 A02BC02 PANTOPRAZOLE SODIUM SESQUIHYDRATE A02BC CONTROLOC GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ 0,040 G 14,00 0,500 7,00 3,23 A02BC CONTROLOC GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ 0,040 G 28,00 0,250 7,00 6,45 A02BC GASTROPANTI GR.TAB 20MG/TAB Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ 0,040 G 7,00 0,681 4,77 1,87 A02BC NOXADIF GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. 0,040 G 30,00 0,200 6,00 6,91 A02BC NOXADIF GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. 0,040 G 28,00 0,214 6,00 6,45 A02BC NOXADIF GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. 0,040 G 14,00 0,429 6,00 3,23 A02BC OZEPRAN GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ SANDOZ GMBH, KUNDL, 0,040 G 14,00 0,429 6,00 3,23 A02BC OZEPRAN GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ SANDOZ GMBH, KUNDL, 0,040 G 30,00 0,238 7,13 6,91 A02BC PANTIUM GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ WIN MEDICA A.E. 0,040 G 14,00 0,429 6,00 3,23 A02BC PANTIUM GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ WIN MEDICA A.E. 0,040 G 28,00 0,246 6,89 6,45 A02BC PANTOGASTRIL GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ 0,040 G 28,00 0,249 6,96 6,45 A02BC PANTOGASTRIL GR.TAB 20MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ 0,040 G 14,00 0,429 6,00 3,74 A02BC PANTOPRAZOL GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ GENERICS PHARMA HEL 0,040 G 28,00 0,214 6,00 6,45 A02BC PANTOPRAZOL GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ GENERICS PHARMA HEL 0,040 G 28,00 0,214 6,00 6,45 A02BC PANTOPRAZOL GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ GENERICS PHARMA HEL 0,040 G 30,00 0,200 6,00 6,91 A02BC PANTOPRAZOL GR.TAB 20MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ SELMED LTD, CYPRUS 0,040 G 14,00 0,429 6,00 3,74

8 18678 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 1863/ A02BC PANTOPRAZOL GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ SELMED LTD, CYPRUS 0,040 G 28,00 0,214 6,00 6,45 A02BC PANTOPRAZOL GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ TAD PHARMA GMBH, G 0,040 G 28,00 0,214 6,00 6,45 A02BC PANTOPRAZOL GR.CAP 40MG/CAP Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ TEVA PHARMA B.V., UT 0,040 G 28,00 0,214 6,00 4,97 A02BC PANTOPRAZOL GR.CAP 40MG/CAP Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ TEVA PHARMA B.V., UT 0,040 G 14,00 0,429 6,00 2,49 A02BC PANTOPROL-M GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ RALDEX ENTERPRISES, L 0,040 G 28,00 0,214 6,00 6,45 A02BC PANTOPROL-M GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ RALDEX ENTERPRISES, L 0,040 G 14,00 0,429 6,00 3,23 A02BC PANTOZOL-RAL GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ RALDEX ENTERPRISES, L 0,040 G 28,00 0,214 6,00 6,45 A02BC PANTOZOL-RAL GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ RALDEX ENTERPRISES, L 0,040 G 14,00 0,429 6,00 3,23 A02BC PRAZ-UP GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ BALU ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΦ 0,040 G 28,00 0,214 6,00 6,45 A02BC PRONZEK GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ 0,040 G 28,00 0,246 6,89 6,45 A02BC PRONZEK GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ 0,040 G 14,00 0,429 6,00 3,23 A02BC PRONZEK GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ 0,040 G 14,00 0,429 6,00 3,23 A02BC PRONZEK GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ 0,040 G 28,00 0,246 6,89 6,45 A02BC ZURCAZOL GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ 0,040 G 14,00 0,500 7,00 3,23 A02BC ZURCAZOL GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ 0,040 G 28,00 0,250 7,00 6,45 A02BC03 LANSOPRAZOLE A02BC APRADIL GR.CAP 30MG/CAP Φ BTx28 (BLIST 4 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ PROTON PHARMA ΑΝΩ 0,030 G 28,00 0,343 9,60 8,79 A02BC DIASOLON GR.CAP 30MG/CAP Φ BTx14 (BLIST 1 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,030 G 14,00 0,429 6,00 4,40 A02BC DIASOLON GR.CAP 15MG/CAP Φ BTx14 (BLIST 1 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,030 G 7,00 0,756 5,29 2,20 A02BC DIASOLON GR.CAP 30MG/CAP Φ BTx28 (BLIST 2 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,030 G 28,00 0,343 9,60 8,79 A02BC DIASOLON GR.CAP 15MG/CAP Φ BTx28 (BLIST 2 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,030 G 14,00 0,532 7,45 4,40 A02BC LANCIPROL GR.CAP 30 MG/CAP Φ BT x 28(σε BLI ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ 0,030 G 28,00 0,352 9,87 8,79 A02BC LANCIPROL GR.CAP 30MG/CAP Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ 0,030 G 14,00 0,429 6,00 4,40 A02BC LANSO GR.CAP 30MG/CAP Φ BTx28 (BLIST. ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ IASIS PHARMAC.HELLAS 0,030 G 28,00 0,352 9,87 8,79 A02BC LANZOL GR.CAP 30MG/CAP Φ BT x 28(BOTTL ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VERISFIELD (UK) LTD, U. 0,030 G 28,00 0,352 9,87 8,79 A02BC LAPRAZOL GR.CAP 15MG/CAP Φ BTX14 (BLIST ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ 0,030 G 7,00 0,931 6,52 2,20 A02BC LAPRAZOL GR.CAP 30MG/CAP Φ BTx14(BLISTE ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ 0,030 G 14,00 0,504 7,06 4,40 A02BC NOVOPRAZ GR.CAP 30MG/CAP Φ BTx28 (BLIST 2 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ LYOFIN LTD, GREECE 0,030 G 28,00 0,352 9,87 8,79 A02BC NOVOPRAZ GR.CAP 30MG/CAP Φ BTx14 (BLIST 1 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ LYOFIN LTD, GREECE 0,030 G 14,00 0,429 6,00 4,40 A02BC NOVOPRAZ GR.CAP 15MG/CAP Φ BTx28 (BLIST 2 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ LYOFIN LTD, GREECE 0,030 G 14,00 0,474 6,63 4,40 A02BC ZOLETAD GR.CAP 30MG/CAP Φ BTx28 (σε BLIS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ TAD PHARMA GMBH, G 0,030 G 28,00 0,352 9,87 8,79 A02BC04 RABEPRAZOLE SODIUM A02BC AIRCODOS GR.TAB 20MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ SIEGER PHARMA A.E. 0,020 G 28,00 0,267 7,48 7,48 A02BC BEPRASYN GR.TAB 20MG/TAB Φ BTX28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε. 0,020 G 28,00 0,267 7,48 7,48 A02BC BEPRASYN GR.TAB 20MG/TAB Φ BTX14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε. 0,020 G 14,00 0,429 6,00 3,74 A02BC BERLEX GR.TAB 10MG/TAB Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ GAP A.E. 0,020 G 7,00 0,427 2,99 2,20 A02BC BERLEX GR.TAB 20MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ GAP A.E. 0,020 G 28,00 0,267 7,48 7,48 A02BC BERLEX GR.TAB 10MG/TAB Φ BTX30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ GAP A.E. 0,020 G 30,00 0,183 5,50 9,42 A02BC BERLEX GR.TAB 10MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ GAP A.E. 0,020 G 14,00 0,386 5,40 4,40 A02BC BERLEX GR.TAB 20MG/TAB Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ GAP A.E. 0,020 G 14,00 0,381 5,34 3,74

9 Τεύχος Β 1863/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ A02BC BERLEX GR.TAB 20MG/TAB Φ BTX30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ GAP A.E. 0,020 G 30,00 0,259 7,76 8,01 A02BC MEDOTIS GR.TAB 20MG/TAB Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ SANOFI-AVENTIS AEBE 0,020 G 14,00 0,414 5,79 3,74 A02BC MEDOTIS GR.TAB 20MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ SANOFI-AVENTIS AEBE 0,020 G 28,00 0,267 7,48 7,48 A02BC PARIET GR.TAB 20MG/TAB Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ 0,020 G 14,00 0,500 7,00 3,74 A02BC PARIET GR.TAB 20MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑ 0,020 G 28,00 0,371 10,40 7,48 A02BC RABEPRAZOLE GR.TAB 20MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ TEVA PHARMA B.V., HA 0,020 G 28,00 0,267 7,48 7,48 A02BC RABEPRAZOLE GR.TAB 10MG/TAB Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ TEVA PHARMA B.V., HA 0,020 G 7,00 0,669 4,68 2,20 A02BC RABEPRAZOLE/ GR.TAB 20MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ACTAVIS GROUP PTC EH 0,020 G 28,00 0,267 7,48 7,48 A02BC RABEPRAZOLE/ GR.TAB 20MG/TAB Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ACTAVIS GROUP PTC EH 0,020 G 14,00 0,429 6,00 3,74 A02BC RABEREN/IASIS GR.TAB 20MG/TAB Φ BTX28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ IASIS PHARMAC.HELLAS 0,020 G 28,00 0,267 7,48 7,48 A02BC RABEREN/IASIS GR.TAB 20MG/TAB Φ BTX14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ IASIS PHARMAC.HELLAS 0,020 G 14,00 0,429 6,00 3,74 A02BC RABEREN/IASIS GR.TAB 20MG/TAB Φ BTX30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ IASIS PHARMAC.HELLAS 0,020 G 30,00 0,259 7,76 8,01 A02BC RABEREN/IASIS GR.TAB 10MG/TAB Φ BTX30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ IASIS PHARMAC.HELLAS 0,020 G 15,00 0,400 6,00 4,71 A02BC05 ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM A02BC ELCO-FREE GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx28 (BLIST 2 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ SPECIAL MEDICINES ΦΑ 0,030 G 37,33 0,240 8,97 8,60 A02BC ELCO-FREE GR.TAB 20MG/TAB Φ BTx28 (BLIST 2 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ SPECIAL MEDICINES ΦΑ 0,030 G 18,67 0,321 6,00 4,99 A02BC ELCO-FREE GR.TAB 20MG/TAB Φ BTx28 (BLIST 4 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ SPECIAL MEDICINES ΦΑ 0,030 G 18,67 0,313 5,84 4,99 A02BC ELCO-FREE GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx28 (BLIST 4 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ SPECIAL MEDICINES ΦΑ 0,030 G 37,33 0,203 7,58 8,60 A02BC ESACTIVE GR.TAB 40MG/TAB Φ BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ 0,030 G 37,33 0,240 8,97 8,60 A02BC ESACTIVE GR.TAB 20MG/TAB Φ BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ 0,030 G 18,67 0,321 6,00 4,99 A02BC ESODEC GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 CAPS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ SIEGER PHARMA A.E. 0,030 G 18,67 0,321 6,00 5,86 A02BC ESODEC GR.CAP 40MG/CAP Φ BTx28 CAPS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ SIEGER PHARMA A.E. 0,030 G 37,33 0,240 8,97 6,63 A02BC ESOLIB GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ 0,030 G 18,67 0,321 6,00 5,86 A02BC ESOLIB GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ 0,030 G 18,67 0,321 6,00 5,86 A02BC ESOLIB GR.CAP 40MG/CAP Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ 0,030 G 18,67 0,295 5,50 3,32 A02BC ESOLIB GR.CAP 20MG/CAP Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ 0,030 G 9,33 0,448 4,18 2,93 A02BC ESOLIB GR.CAP 40MG/CAP Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ 0,030 G 37,33 0,240 8,97 6,63 A02BC ESOLIB GR.CAP 40MG/CAP Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ 0,030 G 37,33 0,240 8,97 6,63 A02BC ESOMEPRAZOL GR.CAP 40MG/CAP Φ ΒΤx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ MYLAN S.A.S., SAINT PRI 0,030 G 40,00 0,222 8,87 7,10 A02BC ESOMEPRAZOL GR.CAP 20MG/CAP Φ ΒΤx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ MYLAN S.A.S., SAINT PRI 0,030 G 20,00 0,300 6,00 6,28 A02BC ESOMEPRAZOL GR.CAP 40MG/CAP Φ ΒΤx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ MYLAN S.A.S., SAINT PRI 0,030 G 40,00 0,224 8,97 7,10 A02BC ESOMEPRAZOL GR.CAP 40MG/CAP Φ ΒΤx28 (OPA-Al ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ MYLAN S.A.S., SAINT PRI 0,030 G 37,33 0,231 8,62 6,63 A02BC ESOMEPRAZOL GR.CAP 20MG/CAP Φ ΒΤx28 (OPA-Al ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ MYLAN S.A.S., SAINT PRI 0,030 G 18,67 0,323 6,03 5,86 A02BC ESOMEPRAZOL GR.CAP 20MG/CAP Φ ΒΤx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ MYLAN S.A.S., SAINT PRI 0,030 G 20,00 0,308 6,16 6,28 A02BC ESOMEPRAZOL GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx28 (BLIST 4 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ NOVIS PHARMACEUTIC 0,030 G 37,33 0,240 8,97 8,60 A02BC ESOMEPRAZOL GR.TAB 20MG/TAB Φ BTx28 (BLIST 4 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ NOVIS PHARMACEUTIC 0,030 G 18,67 0,321 6,00 4,99 A02BC HELIDES GR.CAP 20MG/CAP (Φ) BTx14 CAPS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ SANOFI-AVENTIS AEBE 0,030 G 9,33 0,448 4,18 2,93 A02BC HELIDES GR.CAP 40MG/CAP (Φ) BTx28 CAPS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ SANOFI-AVENTIS AEBE 0,030 G 37,33 0,178 6,63 6,63 A02BC HELIDES GR.CAP 40MG/CAP (Φ) BTx14 CAPS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ SANOFI-AVENTIS AEBE 0,030 G 18,67 0,295 5,50 3,32 A02BC HELIDES GR.CAP 20MG/CAP (Φ) BTx28 CAPS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ SANOFI-AVENTIS AEBE 0,030 G 18,67 0,321 6,00 5,86

10 18680 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 1863/ A02BC NEXIUM GR.TAB 20MG/TAB Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ASTRAZENECA A.E. 0,030 G 9,33 0,561 5,23 2,49 A02BC NEXIUM GR.TAB 20MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ASTRAZENECA A.E. 0,030 G 18,67 0,460 8,58 4,99 A02BC NEXIUM GR.TAB 40MG/TAB Φ BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ASTRAZENECA A.E. 0,030 G 37,33 0,293 10,93 8,60 A02BC PRAZONEX GR.TAB 20MG/TAB Φ BTx28 (BLIST 4 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ SPECIFAR ABEE 0,030 G 18,67 0,321 6,00 4,99 A02BC PRAZONEX GR.TAB 40MG/TAB Φ BTx28 (BLIST 4 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ SPECIFAR ABEE 0,030 G 37,33 0,240 8,97 8,60 A02BC03 LANSOPRAZOLE A02BC LANSOPRAZOL OR.DISP.TA 30MG/TAB Φ BTx28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ TEVA PHARMA B.V., UT 0,030 G 28,00 0,352 9,87 9,87 A02BC LANSOPRAZOL OR.DISP.TA 15MG/TAB Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ TEVA PHARMA B.V., UT 0,030 G 7,00 0,786 5,50 2,47 A02BC LANSOPRAZOL OR.DISP.TA 30MG/TAB Φ BTx14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ TEVA PHARMA B.V., UT 0,030 G 14,00 0,429 6,00 4,93 A02BC LAPRAZOL FAS OR.DISP.TA 15MG/TAB Φ BT x 14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ 0,030 G 7,00 1,000 7,00 2,47 A02BC LAPRAZOL FAS OR.DISP.TA 30MG/TAB Φ BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ 0,030 G 28,00 0,515 14,43 9,87 Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) A02BC05 ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE A02BC NEXIUM GR.GR.SUS 10MG/SACHET Φ ΒΤ x 28 sachet ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ASTRAZENECA A.E. 0,030 G 9,33 1,863 17,38 17,38 A02BC01 OMEPRAZOLE A02BC ASSOPROL PD.SOL.INF 40 MG/VIAL Ν BTx1 VIAL ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ S.J.A. PHARM ΦΑΡΜΑΚ 0,020 G 2,00 2,720 5,44 5,44 A02BC ESELAN PS.INJ.SOL 40MG/VIAL Ν BTx5VIALS ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,020 G 10,00 1,737 17,37 27,10 A02BC ESELAN PS.INJ.SOL 40MG/VIAL Ν BTX1VIAL+1A ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,020 G 2,00 2,720 5,44 5,44 A02BC ESOPRAZ PS.INJ.SOL 40MG/VIAL Ν BT x 1 VIAL + 1 ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ LYOFIN LTD, GREECE 0,020 G 2,00 2,720 5,44 5,44 A02BC LOPROC PS.INJ.SOL 40MG/VIAL Ν BTX1VIAL+1A ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,020 G 2,00 2,720 5,44 5,44 A02BC LORDIN PS.INJ.SOL 40MG/VIAL Ν BTX1VIAL+1A ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ 0,020 G 2,00 2,720 5,44 5,44 A02BC LORDIN PD.SOL.INF 40MG/VIAL Ν BT X1VIAL ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ 0,020 G 2,00 2,720 5,44 5,44 A02BC MEPROLEN PS.INJ.SOL 40MG/10ML VIAL Ν BTx1VIAL+1A ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ 0,020 G 2,00 2,720 5,44 5,44 A02BC ODASOL/GENE PS.INJ.SOL 40MG/VIAL Ν BTx1 VIAL+1A ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ GENEPHARM AE 0,020 G 2,00 2,720 5,44 5,44 A02BC OMEPRAZOLE/ PD.SOL.INF 40MG/VIAL Ν BT x 5 GLASS ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ GENERICS PHARMA HEL 0,020 G 10,00 1,251 12,51 27,10 A02BC PENRAZOL PS.INJ.SOL 40MG/VIAL Ν BT X1VIAL+1A ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ 0,020 G 2,00 2,720 5,44 5,44 A02BC VERALOX PS.INJ.SOL 40MG/VIAL Ν 1VIAL+1AMPx ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ DEMO ABEE 0,020 G 2,00 2,720 5,44 5,44 A02BC02 PANTOPRAZOL SODIUM SESQUIHYDRATE A02BC PORTORIN PD.INJ.SOL 40MG/VIAL Ν BT x 1 VIAL ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ DEMO ABEE 0,040 G 1,00 5,500 5,50 2,71 A02BC ZURCAZOL I.V. PD.INJ.SOL 40MG/VIAL Ν BTx1VIAL ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ 0,040 G 1,00 6,480 6,48 2,71 A02BC02 PANTOPRAZOLE SODIUM A02BC PANTAROL PD.INJ.SOL 40MG/VIAL Ν BTx1 VIAL x 40 ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ 0,040 G 1,00 4,220 4,22 2,71 A02BC PANTAROL PD.INJ.SOL 40MG/VIAL Ν BTx5 VIALS x 4 ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ 0,040 G 5,00 2,508 12,54 13,55 A02BC PANTOSEC PD.INJ.SOL 40MG/VIAL Ν BTx1VIAL ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ MEDICINA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ 0,040 G 1,00 5,500 5,50 2,71 A02BC PANTOSEC PD.INJ.SOL 40MG/VIAL Ν BTx5 VIALS ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ MEDICINA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ 0,040 G 5,00 2,508 12,54 13,55 A02BC ULCERON PD.INJ.SOL 40MG/VIAL Ν BTx5 VIALS ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,040 G 5,00 2,508 12,54 13,55 A02BC05 ESOMEPRAZOLE SODIUM A02BC DEMOLOX PD.I.S.INF 40MG/VIAL Ν BTx10 VIALS ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ DEMO ABEE 0,030 G 13,33 2,144 28,58 36,13

11 Τεύχος Β 1863/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ A02BC DEMOLOX PD.I.S.INF 40MG/VIAL Ν BTx1 VIAL ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ DEMO ABEE 0,030 G 1,33 2,143 2,85 3,60 A02BC ETEFACIN PD.I.S.INF 40MG/VIAL Ν BTx10 VIALS ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ 0,030 G 13,33 2,144 28,58 36,13 A02BC NEXIUM PD.I.S.INF 40MG/VIAL Ν BTx1 VIAL ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ASTRAZENECA A.E. 0,030 G 1,33 3,308 4,40 3,60 A02BC SOLEZOL PD.I.S.INF 40MG/VIAL Ν BTx1 VIAL ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,030 G 1,33 2,143 2,85 3,60 A02BC SOLEZOL PD.I.S.INF 40MG/VIAL Ν BTx10 VIALS ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,030 G 13,33 2,144 28,58 36,13 A03 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ A03A -Φάρμακα για λειτουργικές διαταραχές του εντέρου A03AA -Συνθετικά αντιχολινεργικά, εστέρες με τριτοταγή αμινομάδα G01 Συμπτωματική αντιμετώπιση του κοιλιακού άλγους και των σπασμών, των διαταραχών του εντέρου και της εντερικής δυσφορίας που συνδέονται με το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και γενικά σπαστικές καταστάσεις του γαστρεντερκού Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) A03AA04 MEBEVERINE HYDROCHLORIDE A03AA DUSPATALIN PR.CAP 200MG/CAP Φ ΒΤx30 (BLIST 3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π 0,300 G 20,00 0,248 4,96 4,96 G02 Αντιμετώπιση συμπτωμάτων λειτουργικών διαταραχών του γαστρεντερικού Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) A03AA05 TRIMEBUTINE MALEATE A03AA IBUTIN S.R.F.C.TA 300MG/TAB Φ BTx 20(BLIST 2 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ GALENICA ΑΕ 0,600 G 10,00 1,168 11,68 11,68 A03AB -Συνθετικά αντιχολινεργικά, ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου A03AB06 OTILONIUM BROMIDE A03AB DORALIN F.C.TAB 40MG/TAB Φ ΒΤΧ30 (BLIST ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A.MENARINI INDUSTRIE 0,080 G 15,00 0,467 7,00 5,50 A03AB OTILAX F.C.TAB 40MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕ 0,080 G 15,00 0,367 5,50 5,50 A03AX -Άλλα φάρμακα για λειτουργικές διαταραχές του εντέρου A03AX04 PINAVERIUM BROMIDE A03AX DICETEL F.C.TAB 50MG/TAB Φ BTx50 (BLIST 2 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Π 0,150 G 16,67 0,274 4,56 4,56 A03B -Ευθαλεία η άτροπος (Belladonna) και παράγωγα, αμιγή A03BB -Ημισυνθετικά αλκαλοειδή της ευθαλείας (Belladonna), ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) A03BB00 HOMATROPINE METHYLBROMIDE A03BB NOPAR OR.SO.D 4MG/ML Φ FLX15ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ 0,019 G 3,16 0,734 2,32 2,32 A03BB01 HYOSCINE BUTYLBROMIDE A03BB BUSCOPAN INJ.SOL 20MG/1ML AMP Φ BTx6AMPSx1 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ BOEHRINGER INGELHEI 0,020 G 6,00 0,275 1,65 1,65 A03C -Σπασμολυτικά σε συνδυασμό με κατασταλτικά του ΚΝΣ A03CA -Συνθετικά αντιχολινεργικά σε συνδυασμό με κατασταλτικά του ΚΝΣ A03CA02 CHLORDIAZEPOXIDE,CLIDINIUM BROMIDE A03CA LIBRAX C.TAB (5+2.5)MG/TAB Φ ΒΤΧ30 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ MEDA PHARMACEUTIC 5,000 TE 6,00 0,262 1,57 1,03 A03CA02 DIAZEPAM,CLIDINIUM BROMIDE A03CA DISTEDON C.TAB (2+2.5)MG/TAB Φ ΒΤΧ30 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑ ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘ 5,500 TE 5,46 0,172 0,94 0,94 A03D -Σπασμολυτικά σε συνδυασμό με αναλγητικά

12 18682 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 1863/ A03DB -Ευθαλεία (Belladonna) και παράγωγα σε συνδυασμό με αναλγητικά A03DB04 PARACETAMOL,HYOSCINE BUTYLBROMIDE A03DB SPASMO-APOT INJ.SOL (600+20)MG/4ML Φ BTX3AMPS X4 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣ 1,000 TE 3,00 0,853 2,56 2,56 A03F -Προάγοντα την εντερική κινητικότητα A03FA -Προάγοντα την εντερική κινητικότητα A03FA01 METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE A03FA PRIMPERAN TAB 10MG/TAB Φ BTx20 (BLIST 1 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ SANOFI-AVENTIS AEBE 0,030 G 6,67 0,264 1,76 2,21 A03FA03 DOMPERIDONE A03FA CILROTON F.C.TAB 10MG/TAB Φ BTx30 (BLIST ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ JOHNSON & JOHNSON Ε 0,030 G 10,00 0,244 2,44 3,31 A03FA OROPERIDYS OR.DISP.TA 10MG/TAB Φ BT x 30 TABS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ PIERRE FABRE FARMAK 0,030 G 10,00 0,446 4,46 3,31 Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) A03FA01 METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE A03FA PRIMPERAN SYR 5MG/5ML Φ FLx200ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ SANOFI-AVENTIS AEBE 0,030 G 6,67 0,321 2,14 2,39 A03FA PRIMPERAN SYR 5MG/5ML Φ FLX125ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ SANOFI-AVENTIS AEBE 0,030 G 4,17 0,365 1,52 1,49 A03FA03 DOMPERIDONE A03FA CILROTON ORAL.SOL 5MG/5ML Φ FLx200ML(ΓΥΑ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ JOHNSON & JOHNSON Ε 0,030 G 6,67 0,373 2,49 2,39 A03FA01 METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE A03FA PRIMPERAN INJ.SOL 10MG/2ML AMP Φ BTX6AMPSX2 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ SANOFI-AVENTIS AEBE 0,030 G 2,00 0,735 1,47 1,47 A04 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ A04A -Φάρμακα αντιεμετικά και κατά της ναυτίας A04AA -Aνταγωνιστές της σεροτονίνης (5HT3) G01 A04AA01 ONDANSETRON HYDROCHLORIDE A04AA CRUZAFEN F.C.TAB 8MG/TAB Ν BTX15(BLIST1 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ MEDITRINA ΕΠΕ 0,016 G 7,50 2,984 22,38 22,38 A04AA ONDA F.C.TAB 8MG/TAB Ν BTx15 (BLIST 1 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ 0,016 G 7,50 2,984 22,38 22,38 A04AA ONDAMETON F.C.TAB 8MG/TAB Ν BTx15 (BLIST 1 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ MEDICINA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ 0,016 G 7,50 2,984 22,38 22,38 A04AA ONDANSETRO F.C.TAB 8MG/TAB Ν BT x 15 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ GENERICS PHARMA HEL 0,016 G 7,50 2,984 22,38 22,38 A04AA TRONDAMET F.C.TAB 8MG/TAB Ν BTX15 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ 0,016 G 7,50 2,984 22,38 22,38 A04AA VAMETAL F.C.TAB 8MG/TAB Ν BTX15(BLIST 3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ MEDICUS A.E. 0,016 G 7,50 2,984 22,38 22,38 A04AA VEFRON F.C.TAB 8MG/TAB Ν BTx15 (BLIST 1 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ OPUS MATERIA ΕΠΕ 0,016 G 7,50 2,984 22,38 22,38 A04AA ZODATRON F.C.TAB 8MG/TAB Ν BTx15 (BLIST. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ PROTON PHARMA ΑΝΩ 0,016 G 7,50 2,984 22,38 22,38 A04AA ZOFRON F.C.TAB 4MG/TAB Ν ΒΤΧ15 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ NOVARTIS EUROPHARM 0,016 G 3,75 6,192 23,22 11,85 A04AA ZOFRON F.C.TAB 8MG/TAB Ν ΒΤΧ15 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ NOVARTIS EUROPHARM 0,016 G 7,50 4,589 34,42 22,38 A04AA ZOFRON ZYDIS LING.TAB 8MG/TAB Ν BTx10 (BLIST) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ NOVARTIS EUROPHARM 0,016 G 5,00 3,538 17,69 14,92 A04AA02 GRANISETRON HYDROCHLORIDE A04AA GRANISETRON/ F.C.TAB 2MG/TAB BTx5 (σε BLIS ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ SPECIFAR ABEE 0,002 G 5,00 5,582 27,91 15,80 G02

13 Τεύχος Β 1863/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ A04AA05 PALONOSETRON A04AA ALOXI SOFT.CAP 500μg/cap Φ BTx1CAP σε B ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ HELSINN BIREX PHARM 0,001 G 1,00 75,740 75,74 75,74 Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) A04AA01 ONDANSETRON HYDROCHLORIDE A04AA ZETRON SYR 4MG/5ML (Φ) BTx1 BOTTLEx ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ 0,016 G 2,50 6,556 16,39 16,39 A04AA ZOFRON SYR 4MG/5ML Φ FLX50ML ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ NOVARTIS EUROPHARM 0,016 G 2,50 10,084 25,21 16,39 Ορθική χορήγηση (στερεές μορφές) A04AA01 ONDANSETRON A04AA ZOFRON SUPP 16MG/SUP Φ BTx1 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝ NOVARTIS EUROPHARM 0,016 G 1,00 10,720 10,72 10,72 G03 A04AA01 ONDANSETRON HYDROCHLORIDE A04AA CRUZAFEN INJ.SOL 8MG/4ML AMP Ν BTx5 AMPSx4 ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ MEDITRINA ΕΠΕ 0,016 G 2,50 8,688 21,72 25,80 A04AA CRUZAFEN INJ.SOL 8MG/4ML AMP Ν BTx1 AMPx4 ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ MEDITRINA ΕΠΕ 0,016 G 0,50 11,000 5,50 5,16 A04AA ODASEN INJ.SOL 8MG/4ML AMP Ν BT x 5 (AMP x ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,016 G 2,50 8,688 21,72 25,80 A04AA ONDA INJ.SOL 4MG/2ML AMP Ν BT x 1 ( AMPx ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ 0,016 G 0,25 21,600 5,40 2,58 A04AA ONDA INJ.SOL 8MG/4ML AMP Ν BTx1 (AMPx4 ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟ 0,016 G 0,50 11,000 5,50 5,16 A04AA ONDAMETON INJ.SOL 8MG/4ML Ν ΒΤ x 1 ΑΜP x ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ MEDICINA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ 0,016 G 0,50 11,000 5,50 5,16 A04AA ONDAMETON INJ.SOL 8MG/4ML Ν ΒΤ x 5 ΑΜPS x ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ MEDICINA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ 0,016 G 2,50 8,688 21,72 25,80 A04AA ONDANSETRO INJ.SOL 8MG/4ML AMP Ν BTx5 AMPS x ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ B. BRAUN MELSUNGEN 0,016 G 2,50 8,688 21,72 25,80 A04AA ONDANSETRO INJ.SOL 4MG/2ML AMP Ν BTx5 AMPS x ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ B. BRAUN MELSUNGEN 0,016 G 1,25 14,744 18,43 12,90 A04AA ONDANSETRO INJ.SOL 2MG/ML Ν BT x 1 AMP x ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ GENERICS PHARMA HEL 0,016 G 0,25 21,600 5,40 2,17 A04AA ONDANSETRO INJ.SOL 2MG/ML Ν BT x 1 AMP x ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ GENERICS PHARMA HEL 0,016 G 0,50 11,000 5,50 4,34 A04AA ONDANSETRO INJ.SOL 2MG/ML Ν BT x 1 AMP x ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ FRESENIUS KABI HELLAS 0,016 G 0,25 21,600 5,40 2,17 A04AA ONDANSETRO INJ.SOL 2MG/ML Ν BT x 1 AMP x ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ FRESENIUS KABI HELLAS 0,016 G 0,50 11,000 5,50 4,34 A04AA ONDANSETRO INJ.SOL 2MG/ML Ν BTx5AMPx4M ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ NORIDEM ENTERPRISES 0,016 G 2,50 8,688 21,72 21,72 A04AA ONDANSETRO INJ.SOL 2MG/ML Ν BTx5AMPx2M ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ NORIDEM ENTERPRISES 0,016 G 1,25 15,080 18,85 10,86 A04AA TRONDAMET INJ.SOL 2MG/ML Ν BT x 5 (AMPS ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ 0,016 G 2,50 8,688 21,72 21,72 A04AA TRONDAMET INJ.SOL 2MG/ML Ν BT x 5 (AMPS ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒ 0,016 G 1,25 14,744 18,43 10,86 A04AA VAMETAL INJ.SOL 4MG/2ML VIAL Ν BTX1 VIAL ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ MEDICUS A.E. 0,016 G 0,25 21,600 5,40 2,58 A04AA VAMETAL INJ.SOL 8MG/4ML VIAL Ν BTX1 VIAL ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ MEDICUS A.E. 0,016 G 0,50 11,000 5,50 5,16 A04AA VEFRON INJ.SOL 8MG/4ML VIAL Ν BTx1VIAL x4m ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ OPUS MATERIA ΕΠΕ 0,016 G 0,50 11,000 5,50 5,16 A04AA ZETRON INJ.SOL 8MG/4ML Ν BTx5 AMPSx4 ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ 0,016 G 2,50 8,688 21,72 25,80 A04AA ZODATRON INJ.SOL 8MG/4ML AMP Ν BTx1AMPx4M ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ PROTON PHARMA ΑΝΩ 0,016 G 0,50 11,000 5,50 5,16 A04AA ZOFRON INJ.SOL 8MG/4ML AMP Ν BTX1AMPX4M ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ NOVARTIS EUROPHARM 0,016 G 0,50 13,380 6,69 5,16 A04AA ZOFRON INJ.SOL 4MG/2ML AMP Ν BTX1AMPX2M ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ NOVARTIS EUROPHARM 0,016 G 0,25 25,320 6,33 2,58 A04AA ZOPHRALEN INJ.SOL 8MG/4MLAMP Ν BTx1AMPx4 ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ DEMO ABEE 0,016 G 0,50 11,000 5,50 5,16 A04AA ZOPHRALEN INJ.SOL 4 MG/2ML AMP Ν BTx1AMPx2 ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ DEMO ABEE 0,016 G 0,25 21,600 5,40 2,58 A04AA02 GRANISETRON HYDROCHLORIDE

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ A02BA02 RANITIDINE HYDROCHLORIDE

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ A02BA02 RANITIDINE HYDROCHLORIDE ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18673 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ A -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρμακα για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ5/οικ. 32194 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3376 16 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.108477 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 14061

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 14061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 14061 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Σελίς: 1 A -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9089 A02BA02 RANITIDINE HYDROCHLORIDE

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9089 A02BA02 RANITIDINE HYDROCHLORIDE ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9089 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Σελίς: 1 A -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 46171 31 Οκτωβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3823 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ3(α)/77022 Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1267 26 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ5/44129 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3816/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26179 24 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2560 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ5(α)/55332 Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 34731 1 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3028 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Γ5(α)/οικ.65623 Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28511 7 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2756 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Γ5(α)/οικ.60379 Τροποποίηση της με αριθ. Γ5(α)/55332/20-7-2017 (Β 2560/2017) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 39067

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 39067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 39067 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Σελίς: 1 A -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 22405 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α' του ν. 3816/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 572 7 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.. 21261 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του ν. 3816/2010,

Διαβάστε περισσότερα

A02BA01 14019010 1 TAGAMET F.C.TAB 200MG/TAB Φ ΒΤx50(ΣΕ BLI ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VIANEX A.E. 0,000 G 12,50 0,512 6,40 4,88 4,88

A02BA01 14019010 1 TAGAMET F.C.TAB 200MG/TAB Φ ΒΤx50(ΣΕ BLI ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VIANEX A.E. 0,000 G 12,50 0,512 6,40 4,88 4,88 7986 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Σελίς: 1 A -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 329 13 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ οικ 14228 Aντικατάσταση υπουργικής απόφασης έγκρισης του θε τικού καταλόγου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34733

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34733 Τεύχος Β 3028/01.09.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34733 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ A -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26181

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26181 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26181 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ A -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρμακα για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35193 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2477 3 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. oικ. 91173 «Τροποποίηση υπουργικής απόφασης έγκρισης του θε τικού καταλόγου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11775

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11775 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Σελί: 1 A -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

35194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

35194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 35194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2336 29 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 74288 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Α A02 -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02B A02BA -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης -Aνταγωνιστές των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 20 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 43066 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του ν. 3816/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΗΔ ΚΗΘ ΤΙΜΗ

ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΗΔ ΚΗΘ ΤΙΜΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης A02BA -Aνταγωνιστές των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 22405 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α' του ν. 3816/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 572 7 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.. 21261 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του ν. 3816/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης A02BA -Aνταγωνιστές των

Διαβάστε περισσότερα

A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρµακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης

A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρµακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ Ο ΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩ ΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύουσα Χονδρική. Αιτούμενη ΧΤ. Τιμή Παραγωγού

Ισχύουσα Χονδρική. Αιτούμενη ΧΤ. Τιμή Παραγωγού 298030104 Ν 2802980301041 METHOTREXATE/ACTAVIS INJ.SOL 25MG/ML BTx1 VIALx40 ML 37,15 36,66 34,95 50,52 ACTAVIS GROUP PTC EHF., ICELAND 294260101 Ν 2802942601011 OXALIPLATIN/ACTAVIS C/S.SOL.IN 5MG/ML BTx1x10

Διαβάστε περισσότερα

-ΠΔΠΣΙΚΗ ΟΓΟ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ

-ΠΔΠΣΙΚΗ ΟΓΟ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΟΤΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ ΑΠΌ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Α A02 A02B -ΠΔΠΣΙΚΗ ΟΓΟ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ A02BA -AΝΣΗΟΞΗΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ -Φάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία ηνπ πεπηηθνύ έιθνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης A02BA -Aνταγωνιστές των H2-υποδοχέων A02BA01 CIMETIDINE

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εκχώρηση και Συμψηφισμός ποσού 59.039.197,92, μεταξύ ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομείων και Φαρμακευτικών Εταιρειών. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ : Εκχώρηση και Συμψηφισμός ποσού 59.039.197,92, μεταξύ ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομείων και Φαρμακευτικών Εταιρειών. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΗΡ. ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

384 ΝΕΑ ΓΕΝΟΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟY

384 ΝΕΑ ΓΕΝΟΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟY ALFUDEX PR. TAB 10MG/TAB, BTx30 TABS 2802974701024 7,60 10,72 10,57 ALOPEXY, CUT.SOL 5%, BTX1 (BOTTLEX60ML) κίηρινο ΡΕΤ 2802933601013 10,58 15,21 15,00 ALPRAZOLAM/GENERICS TAB 0.5MG/TAB BTx100 (BLISTER)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ATC ΚΩ ΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός, 03/03/2017 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, , Χολαργός Αρ. Πρωτ.: 7757

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός, 03/03/2017 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, , Χολαργός Αρ. Πρωτ.: 7757 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός, 03/03/2017 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62, Χολαργός Αρ. Πρωτ.: 7757 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελ. Προϊόντων Τμήμα Γραμματείας & Διοικητικού Ελέγχου Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χονδρική χρήσης (με Νέα Γενόσημα) τιμή ALFUDEX PR. TAB 10MG/TAB, BTx30 TABS ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE 7.6 10.

Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χονδρική χρήσης (με Νέα Γενόσημα) τιμή ALFUDEX PR. TAB 10MG/TAB, BTx30 TABS ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE 7.6 10. ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Ισχύει από 1-7-2013 λιανική ΜηΣυΦα N3816 ALFUDEX PR. TAB 10MG/TAB, BTx30 TABS ALFUZOSIN 7.6 10.72 Ν NEWRON PHARMACEUTICAL LIMITED, CYPRUS ALOPEXY, CUT.SOL 5%, BTX1 (BOTTLEX60ML) κίτρινο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ 2008 Δευτέρα 2 Ιουνίου 2008 ΑΡΙΘΜ. ΦΑΚΕΛΩΝ 3M ESPE AG GERMANY 2 7 SEVENS LTD 1 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ.ΑΘΗΝ.ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 18 ALET PHARMACEUTICALS ABEE 4 ALICE LOREN CO LTD,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός, 3/5/2012 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62, Χολαργός Αριθμ.Πρωτ.: 31252

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός, 3/5/2012 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62, Χολαργός Αριθμ.Πρωτ.: 31252 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός, 3/5/2012 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62, Χολαργός Αριθμ.Πρωτ.: 31252 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελ. Προϊόντων Τμήμα Γραμματείας & Διοικητικού Ελέγχου Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εκχώρηση και συµψηφισµός απαιτήσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από φαρµακευτικές εταιρείες προς νοσοκοµεία ΕΣΥ.

ΘΕΜΑ : Εκχώρηση και συµψηφισµός απαιτήσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από φαρµακευτικές εταιρείες προς νοσοκοµεία ΕΣΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Σταδίου Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εκχώρηση και συμψηφισμός απαιτήσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από φαρμακευτικές εταιρείες προς νοσοκομεία ΕΣΥ.

ΘΕΜΑ : Εκχώρηση και συμψηφισμός απαιτήσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από φαρμακευτικές εταιρείες προς νοσοκομεία ΕΣΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αιτήσεις ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, βιολογικών προϊόντων και φαρμακευτικών

ΘΕΜΑ : Αιτήσεις ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, βιολογικών προϊόντων και φαρμακευτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός, 6/2/2013 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62, Χολαργός Αριθμ.Πρωτ.: 10072 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελ. Προϊόντων Τμήμα Γραμματείας & Διοικητικού Ελέγχου Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-12 - 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Δ3(α)/94645 ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2014.03.07 22:38:52 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 7985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ- ΓΕΝΟΣΗΜΑ.xlsx 1 / 26

ΝΕΑ- ΓΕΝΟΣΗΜΑ.xlsx 1 / 26 242050302 290070102 290070104 306810202 306810301 298410101 298410201 300810106 300810206 300810307 247810204 284190201 282180211 282180111 291250101 283700101 283700201 256840202 263910102 263910202 302070101

Διαβάστε περισσότερα

HELP ΑΒΕΕ MHSYFA 2,59 2,79 4,02 POSTV 13,02 13,66 18,91 ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ POSTV 9,41 9,87 13,66

HELP ΑΒΕΕ MHSYFA 2,59 2,79 4,02 POSTV 13,02 13,66 18,91 ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ POSTV 9,41 9,87 13,66 242050302 290070102 290070104 306810202 306810301 298410101 298410201 300810106 300810206 300810307 247810204 284190201 282180211 282180111 291250101 283700101 283700201 256840202 ABROBION SYR 30MG/5ML

Διαβάστε περισσότερα

ACTAVIS GROUP PTC EHF., ICELAND POSTV 7,32 7,68 10,63

ACTAVIS GROUP PTC EHF., ICELAND POSTV 7,32 7,68 10,63 242050302 ABROBION SYR 30MG/5ML FLx200 ML AMBROXOL HYDROCHLORIDE HELP ΑΒΕΕ MHSYFA 2,59 2,79 4,02 290070102 290070104 ACIDWELL GR.TAB 20MG/TAB BTx14 σε Blisters (OPA-Al-PVC/Al) PANTOPRAZOLE SODIUM SANDOZ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Τηλέφωνο : FAX :

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Τηλέφωνο : FAX : ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-06 -2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Γ5(α)οικ. 48650 ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχ.:46061, 45516

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3816/2010»

Θέμα: «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3816/2010» Αρ. Πρωτ.: οικ. 34730 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013 - Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Τηλ.: 210-8110674 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3816/2010»

Θέμα: «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3816/2010» Αρ. Πρωτ.: 19896 Αθήνα, 07 Ιουνίου 2013 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Τηλ.:210-8110674 Fax: 210-8110694

Διαβάστε περισσότερα

H01AC01 SOMATROPIN 2472802 01 NUTROPINAQ INJ.SOL 10MG/2ML Φ 1 cartridge x 2ML ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 1986213 05 GENOTROPIN(ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ PS.INJ.

H01AC01 SOMATROPIN 2472802 01 NUTROPINAQ INJ.SOL 10MG/2ML Φ 1 cartridge x 2ML ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 1986213 05 GENOTROPIN(ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ PS.INJ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ H -ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ATC ΚΩ ΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΤ.

Διαβάστε περισσότερα

DICHLOROBENZYL ALCOHOL:AMYLMETACRESOL ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01GB06 AMIKACIN SULFATE ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

DICHLOROBENZYL ALCOHOL:AMYLMETACRESOL ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01GB06 AMIKACIN SULFATE ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BARCODE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ATCCODE ΔΡΑΣΤΙΚΗ/ΕΣ KAK ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΙΤ. Χ.Τ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Χ.Τ STREPSILS (LEMON SUGAR FREE) LOZ (1,2+0,6)MG/LOZ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ DICHLOROBENZYL ALCOHOL:AMYLMETACRESOL ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01GB06 AMIKACIN SULFATE ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ DICHLOROBENZYL ALCOHOL:AMYLMETACRESOL ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01GB06 AMIKACIN SULFATE ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BARCODE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ATCCODE ΔΡΑΣΤΙΚΗ/ΕΣ KAK ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΙΤ. Χ.Τ STREPSILS (LEMON SUGAR FREE) LOZ (1,2+0,6)MG/LOZ 008560306

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ A04 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ A04A -Φάρµακα αντιεµετικά και κατά της ναυτίας A04AA -Aνταγωνιστές της σεροτονίνης (5HT3) A04AA01 ONDANSETRON HYDROCHLORIDE 2679501 02 OTREDIL INJ.SOL 4MG/2ML

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J01A -Τετρακυκλίνες J01AA -Τετρακυκλίνες J01AA G1 -Τετρακυκλίνες / Δοξυκυκλίνη J01AA02 DOXYCYCLINE HYCLATE

Διαβάστε περισσότερα

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ M01 -ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ M01A -Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη και Αντιρευματικά M01AB -Παράγωγα οξεικού οξέος και συγγενείς ενώσεις Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΦΕΚ 479/Β/ ΦΕΚ 718/Β/ )

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΦΕΚ 479/Β/ ΦΕΚ 718/Β/ ) 309750108 2803097501089 ABASAGLAR INJ.SOL 100U/ML 2 BTx5 PF.PEN KwikPen x 3ML- πολυσυσκευασία 66,87 85,05 ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH,VIENNA, AUSTRIA 309750109 2803097501096 ABASAGLAR INJ.SOL 100U/ML

Διαβάστε περισσότερα

Δραστική KAK Λίστα Τιμολ. EX-FACTORY. ABROBION SYR 30MG/5ML FLx200 ML R05CB06 AMBROXOL HYDROCHLORIDE HELP ΑΒΕΕ MHSYFA 2,59 2,79 4,02

Δραστική KAK Λίστα Τιμολ. EX-FACTORY. ABROBION SYR 30MG/5ML FLx200 ML R05CB06 AMBROXOL HYDROCHLORIDE HELP ΑΒΕΕ MHSYFA 2,59 2,79 4,02 242050302 ABROBION SYR 30MG/5ML FLx200 ML R05CB06 AMBROXOL HYDROCHLORIDE HELP ΑΒΕΕ MHSYFA 2,59 2,79 4,02 290070102 290070104 ACIDWELL GR.TAB 20MG/TAB BTx14 σε Blisters (OPA-Al-PVC/Al) A02BC02 PANTOPRAZOLE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 189382701 σε συνδυασμό με συστήματα χορήγησης ινσουλίνης τύπου πένας φέροντα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 189382701 σε συνδυασμό με συστήματα χορήγησης ινσουλίνης τύπου πένας φέροντα ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ.Α.Κ. 195440101 ASACOL GR.TAB 400MG/TAB BTx30 ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE 195440401 ASACOL GR.TAB 800MG/TAB BTx60 (BLIST6x10) ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE 196180201 SALOFALK

Διαβάστε περισσότερα

Δραστική/ες Ουσία/ες SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA DONEPEZIL HYDROCHLORIDE DONEPEZIL HYDROCHLORIDE

Δραστική/ες Ουσία/ες SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA DONEPEZIL HYDROCHLORIDE DONEPEZIL HYDROCHLORIDE 303760301 2803037603019 303760603 2803037606034 293230101 2802932301013 ACC EF.TAB 600MG/TAB BTx20 (TUBES) ACC PD.ORA.SOL 600mg/SACHET BTx20 SACHETS ACICLOVIR/GENERICS C/S.SOL.IN 25MG/1ML BTx 5AMPx 10ML

Διαβάστε περισσότερα

MΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

MΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ J01 -ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ J01A -Τετρακυκλίνες J01AA -Τετρακυκλίνες J01AA02 DOXYCYCLINE HYCLATE 2033302 01 MICROVIBRATE CAPS 50MG/CAP

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ M -ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ M -ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ M01A -Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη και Αντιρευματικά M01AB -Παράγωγα οξεικού οξέος και συγγενείς ενώσεις M01AB G1 -Παράγωγα οξεικού οξέος και συγγενείς ενώσεις, αμιγείς Από του στόματος χορήγηση (στερεές

Διαβάστε περισσότερα

5,71 2707802 02 ABESYL 10MG/CAP BTx 30(BLIST 3 x 10) MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ 6,64 ΠΡ

5,71 2707802 02 ABESYL 10MG/CAP BTx 30(BLIST 3 x 10) MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ 6,64 ΠΡ 1567501 01 2- DROP 12.5%+3.11% FLX10ML ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 0,62 1,02 N 2409001 01 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX GALENICA ΑΕ 0,50 0,82 2409002 01 8 Y 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ GALENICA

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Σχετικά με τους περιορισμούς στη συνταγογράφηση σκευασμάτων του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων».

Θέμα: «Σχετικά με τους περιορισμούς στη συνταγογράφηση σκευασμάτων του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων». Αθήνα, 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 14743 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα Φαρμακευτικής Πολιτικής Ταχ. Δ/νση: Αποστόλου Παύλου 12, 151 23, Μαρούσι fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. HUMULIN(REGULAR)CARTRIDGE INJ.SOL 100 IU/ML BTx5CARTRx3ML για χρηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. HUMULIN(REGULAR)CARTRIDGE INJ.SOL 100 IU/ML BTx5CARTRx3ML για χρηση ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ.Α.Κ. 195440101 ASACOL GR.TAB 400MG/TAB BTx30 ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE 195440401 ASACOL GR.TAB 800MG/TAB BTx60 (BLIST6x10) ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE 196180201 SALOFALK

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1 3097501 08 2803097501089 ABASAGLAR INJ.SOL 100U/ML 2 BTx5 PF.PEN KwikPen x 3ML- πολυσυσκευασία A10AE04 68,57 71,93 91,50 ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH,VIENNA, AUSTRIA 2 2229502 02 2802229502024

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 03/06/2016

ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 03/06/2016 1 3097501 08 2803097501089 ABASAGLAR INJ.SOL 100U/ML 2 BTx5 PF.PEN KwikPen x 3ML- πολυσυσκευασία A10AE04 68,57 71,93 91,50 ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH,VIENNA, AUSTRIA 2 2229502 02 2802229502024

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης A02BA -Aνταγωνιστές των H2-υποδοχέων A02BA02 RANITIDINE

Διαβάστε περισσότερα

H -ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ

H -ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣ H -ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ H -ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J01A -Τετρακυκλίνες J01AA -Τετρακυκλίνες J01AA G1 -Τετρακυκλίνες / Δοξυκυκλίνη J01AA02 DOXYCYCLINE HYCLATE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 03/06/2016

ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 03/06/2016 1 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF N 0,66 0,71 1,02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2 3097501 08 2803097501089 ABASAGLAR INJ.SOL 100U/ML 2 BTx5 PF.PEN KwikPen x 3ML-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 24/07/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 24/07/2014 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF false true 0.71 1.02 ανατιμολόγηση. 0.71 1.02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΩΣ 28/2/2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΩΣ 28/2/2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΩΣ 28/2/2014 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ATC ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ N01 -AΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ N01A -Γενικά αναισθητικά N01AB -Aλογονωµένοι υδρογονάθρακες Από του στόµατος χορήγηση (υγρές ή ηµιστερεές µορφές για εισπνοές) N01AB07 DESFLURANE

Διαβάστε περισσότερα

This group includes plain preparations. Combination packages with calcium for sequential use are classified in M05BB.

This group includes plain preparations. Combination packages with calcium for sequential use are classified in M05BB. ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ This group includes plain preparations. Combination packages with calcium for sequential use are classified in M05BB. The DDDs for the bisphosphonates are based on the treatment of osteoporosis

Διαβάστε περισσότερα

1.676 ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΛΣΙΟY

1.676 ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΛΣΙΟY ACCORDIA FC TAB (500+125) mg/tab BTX16 TAB (B 2803030701101 2,37 3,34 3,29 ACCORDIA FC TAB (875+125) mg/tab BTX12 TAB (B 2803030702078 4,35 6,13 6,04 ACIFOLIC TABS 5MG/TAB, BTX28 2802947901017 2,56 3,61

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 23/01/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 23/01/2014 1567501 01 2801567501010 2-DROP 12.5%+3.11% CUT.SOL FLX10ML D11AF N 0,71 0,62 1,02 8 Y 500 IU/VIAL LY.PD.INJ (BTX10BTX1VIAL)+ (BTX10BTX1VIALX20ML 2409002 01 2802409002016 SOLV) B02BD02 0,58 0,5 0,82 2489003

Διαβάστε περισσότερα

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ N01 -AΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ N01A -Γενικά αναισθητικά N01AB -Aλογονωμένοι υδρογονάθρακες Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές) N01AB06 ISOFLURANE 1922501 01 FORENIUM VO.LIQ.G.A 99,9% W/W

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A01 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ A01A -Φάρμακα στόματος A01AA -Φάρμακα για την

Διαβάστε περισσότερα

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ H -ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ H01 -ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ H01A -Oρμόνες πρόσθιου λοβού της υπόφυσης και ανάλογα H01AB -Θυροτροπίνη H01AB01 THYROTROPIN

Διαβάστε περισσότερα

A/A Κωδικός BARCODE Ονομασία Μορφή Περιεκτικότητα ATC ραστική(ές) ουσία(ες) ex Factory Χονδρική Λιανική Κ.Α.Κ

A/A Κωδικός BARCODE Ονομασία Μορφή Περιεκτικότητα ATC ραστική(ές) ουσία(ες) ex Factory Χονδρική Λιανική Κ.Α.Κ 1 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ (BTX10BTX1VIALX20ML SOLV) B02BD02 HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR VIII 0,55 0,58 0,8 GALENICA ΑΕ IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.Φ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ R -ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ R01 -ΡΙΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ R01A -Αποσυμφορητικά του Ρινικού Βλεννογόνου και άλλα Σκευάσματα για Τοπική Χορήγηση R01AB Συμπαθητικομιμητικά, συνδυασμοί εξαιρουμένων των συνδυασμών με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 09/03/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 09/03/2015 Τιμή 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF N 0.660000 0.71 1.02 ανατιμολόγηση. 0.660000 0.71 1.02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500

Διαβάστε περισσότερα

HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR VIII ABDUCE CREAM 5% W/W TBX10G D06BB03 ACICLOVIR 3,803667 3,99

HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR VIII ABDUCE CREAM 5% W/W TBX10G D06BB03 ACICLOVIR 3,803667 3,99 A/A Κωδικός,E+ Ονοµασία Μορφή Περιεκτικότητα ATC ραστική(ές) ουσία(ες) Αρν. λίστα ΜΗ. ΣΥ. ΦΑ. ex Factory Χονδρική Y LY.PD.INJ IU/VIAL (BTXBTXVIAL)+ (BTXBTXVIALXML SOLV) BBD HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ B -AΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ B B01 -AΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ B01A B01AA -AΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ -Aντιθρομβωτικοί παράγοντες -Aνταγωνιστές της βιταμίνης K Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

Διαβάστε περισσότερα

03--10(1) - Νέα Προϊόντα (Γενόσημα) - Συσχέτιση με ήδη τιμολογημένα γενόσημα SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA

03--10(1) - Νέα Προϊόντα (Γενόσημα) - Συσχέτιση με ήδη τιμολογημένα γενόσημα SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA 303760301 2803037603019 ACC EF.TAB 600MG/TAB BTx20 (TUBES) R05CB01 ACETYLCYSTEINE SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA NEGTV --- Συσχ. Πρ. Άλλο Σήμα: 265400202 VLENOLYS EF.TAB 600MG/TAB BTx20 (FOIST 5x4) _ Χ.Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.10.24 09:28:09 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 29345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

10(1) - Αίτηση για γενόσημο N06AB10 ESCITALOPRAM GAP A.E. 10(1) - Αίτηση για γενόσημο N06AB10 ESCITALOPRAM GAP A.E.

10(1) - Αίτηση για γενόσημο N06AB10 ESCITALOPRAM GAP A.E. 10(1) - Αίτηση για γενόσημο N06AB10 ESCITALOPRAM GAP A.E. 255670401 ENTACT F.C.TAB 20MG/TAB BTx14 (σε tristar - διάφανο) _ Χ.Τ : 17,56 _ Σ.Α.Σ : 1 _ Υ.Χ.Τ: 5,71 --- Ημερ. κυκλ. 1ου γενοσήμου: 30/9/2011 271060418 ESCITALOPRAM/GENERICS F.C.TAB 20MG/TAB BT x 500

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο τιμών φαρμάκων 20/10/2012 Ισχύει για τα φαρμακεία από 1/11/2012

Δελτίο τιμών φαρμάκων 20/10/2012 Ισχύει για τα φαρμακεία από 1/11/2012 χονδρική ΜΗΣΥΦΑ 233770301 BENEFIX 1000IU/ VIAL BTx 1 VIAL +1 VIAL x PS.INJ.SOL 0.68 0.59 0.60 0.75 Νοσοκομεία,ΕΟΠΥΥ,Φαρμακεία 670.78 99.89 233770201 BENEFIX 500IU/ VIAL BTx 1 VIAL +1 VIAL x PS.INJ.SOL

Διαβάστε περισσότερα

03--10(1) - Νέα Προϊόντα (Γενόσημα) - Συσχέτιση με ήδη τιμολογημένα γενόσημα SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA

03--10(1) - Νέα Προϊόντα (Γενόσημα) - Συσχέτιση με ήδη τιμολογημένα γενόσημα SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA 305350410 2803037603019 ACC EF.TAB 600MG/TAB BTx20 (TUBES) 10(1) - Αίτηση για γενόσημο R05CB01 ACETYLCYSTEINE NEGTV --- Συσχ. Πρ. Άλλο Σήμα: 265400202 VLENOLYS EF.TAB 600MG/TAB BTx20 (FOIST 5x4) _ Χ.Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ N01A -Γενικά αναισθητικά N01AB -Aλογονωμένοι υδρογονάθρακες Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές

Διαβάστε περισσότερα

993.18 χαµηλότερη = 879.77 (Υ.Χ.Τ.: 934.80) 866.770000 879.77 993.18 TEVA PHARMACEUTICALS LTD, U.K.

993.18 χαµηλότερη = 879.77 (Υ.Χ.Τ.: 934.80) 866.770000 879.77 993.18 TEVA PHARMACEUTICALS LTD, U.K. Τιµή 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF N 0.660000 0.71 1.02 ανατιµολόγηση. 0.660000 0.71 1.02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Χονδρική 2409001 01 240900101 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX 0,58 0,50 0,82 GALENICA ΑΕ

Ειδική Χονδρική 2409001 01 240900101 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX 0,58 0,50 0,82 GALENICA ΑΕ 2409001 01 240900101 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX 0,58 0,50 0,82 GALENICA ΑΕ 2409002 01 240900201 8 Y 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ 0,58 0,50 0,82 GALENICA ΑΕ 1931801 01 193180101 ABDUCE 5% W/W TBX10G

Διαβάστε περισσότερα

% ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΠΑΛΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤ BARCODE ΤΜ ΣΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΙΜΗ ΤΜ+ΕΠΙΒ ΤΜ + ΕΠΙΒ ΤΜ + ΕΠΙΒ

% ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΠΑΛΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤ BARCODE ΤΜ ΣΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΙΜΗ ΤΜ+ΕΠΙΒ ΤΜ + ΕΠΙΒ ΤΜ + ΕΠΙΒ CELSENTRI F.C.TAB 150MG/TAB BT x 60 2802802001036 0% 742,25 695,89 556,69 46,36 92,78 46,42 REOPRO INJ.SO.INF 2MG/ML BTx 1 VIAL x5 M 2802232301010 25% 268,54 309,70 129,57 67,14 101,88 34,74 TADIM INH.SOL.N

Διαβάστε περισσότερα

ZOLEDRONIC ACID. GENOSIMA_YBRIDIKA_PUBLIC xlsx 1 / 31

ZOLEDRONIC ACID. GENOSIMA_YBRIDIKA_PUBLIC xlsx 1 / 31 ESPOZA F.C.TAB 20MG/TAB BTx14 (Clear PVC-Aclar/ALU --- Συσχ. Πρ. Αναφ.: 255670401 ENTACT F.C.TAB 20MG/TAB BTx14 (σε tristar - διάφανο) _ Χ.Τ : 17,56 _ Σ.Α.Σ : 1 _ Υ.Χ.Τ: 5,71 --- Ημερ. κυκλ. 1ου γενοσήμου:

Διαβάστε περισσότερα

0008403 01 BUSCOPAN INJ.SOL 20MG/1ML AMP 0.80 BTx6AMPx1ML 0.70 1.13 0009201 01 COLIK (2.5+1)MG/ML OR.SO.D FLX30ML 0.65 0.57 0.92

0008403 01 BUSCOPAN INJ.SOL 20MG/1ML AMP 0.80 BTx6AMPx1ML 0.70 1.13 0009201 01 COLIK (2.5+1)MG/ML OR.SO.D FLX30ML 0.65 0.57 0.92 Ονομασία περιεκτικ ότητα συσκευασ Φαρμ/κή Νέα Κωδικός Συσκ. ία μορφή Χονδρική Νοσ/κή χονδρική Λιανική ΜΗΣΥΦΑ 0000902 01 ANTIVOM 8MG/TAB BTx50(σε 2.58 BLISTERS) 2.24 3.64 0000903 02 ANTIVOM 8MG/ML OR.SO.D

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 20/11/2015

ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 20/11/2015 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF 0.71 1.02 8(3) - Πλήρης αίτηση. ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. εν έγινε ανατιμολόγηση. 0.71 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 8 Y LY.PD.IJ 500 IU/VIAL

Διαβάστε περισσότερα

993.18 χαµηλότερη = 879.77 (Υ.Χ.Τ.: 934.80) 866.770000 879.77 993.18 TEVA PHARMACEUTICALS LTD, U.K.

993.18 χαµηλότερη = 879.77 (Υ.Χ.Τ.: 934.80) 866.770000 879.77 993.18 TEVA PHARMACEUTICALS LTD, U.K. Τιµή 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF N 0.660000 0.71 1.02 ανατιµολόγηση. 0.660000 0.71 1.02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 Κωδικός BARCODE Περιγραφή Προϊόντος Νομική Βάση Τύπος Προϊόντος Τρόπος Διάθεσης ATCCODE Δραστική/ες KAK Αρνητική Λίστα Τρόπος Υπολογισμού Προτειν/νη Χ Τ VENCLYXTO F.C.TAB 100MG/TAB BTx112 (BLIST 4x28)

Διαβάστε περισσότερα

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K.

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K. ex Factory Χονδρική Λιανική Κ.Α.Κ 1567501 01 2801567501010 2 DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF SALICYLIC ACID CAMPHOR N 0,66 0,71 1,02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο 20/10/2012 14:00

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο 20/10/2012 14:00 BENEFIX 1000IU/ VIAL BTx 1 VIAL +1 VIAL x PS.INJ.SOL 2802337703016 560,60 0,60-99% 661,32 0,74-99% BENEFIX 500IU/ VIAL BTx 1 VIAL +1 VIAL x PS.INJ.SOL 2802337702019 279,87 0,60-99% 348,87 0,74-99% BENEFIX

Διαβάστε περισσότερα