Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 L 104/72 EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 24ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΚΤ/2014/6) (2014/192/ΕΕ) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 5 και το άρθρο 46 παράγραφος 2, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 5, Έχοντας υπόψη τη συμβολή του γενικού συμβουλίου, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Τα αναλυτικά πιστωτικά δεδομένα περιλαμβάνουν ατομικά στοιχεία σχετικά με τα πιστωτικά ανοίγματα των πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που παρέχουν δάνεια σε δανειολήπτες. Μη συγκεντρωτικά στοιχεία αυτού του είδους μπορούν να συλλέγονται, σύμφωνα με τις δέουσες εγγυήσεις εμπιστευτικότητας, ανά δανειολήπτη ή ανά δάνειο από μητρώα πιστώσεων, τα οποία λειτουργούν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) (εφεξής τα «κεντρικά μητρώα πιστώσεων» ή «ΚΜΠ»), ή από άλλες πηγές αναλυτικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μητρώων πιστώσεων, ή εναλλακτικές συλλογές στατιστικών στοιχείων. Ένας αριθμός ΕθνΚΤ οι οποίες λειτουργούν ΚΜΠ ανταλλάσσουν μεταξύ τους αναλυτικά πιστωτικά δεδομένα, με σκοπό τη διαβίβαση των εν λόγω στοιχείων στα πιστωτικά ιδρύματα παροχής στοιχείων και την επίτευξη μιας περισσότερο ολοκληρωμένης εικόνας των οφειλών των δανειοληπτών ( 2 ). (2) Το άρθρο 5 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ») διευκρινίζει ότι, προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντα του ΕΣΚΤ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), με τη βοήθεια των ΕθνΚΤ του ΕΣΚΤ, συλλέγει τις αναγκαίες στατιστικές πληροφορίες είτε από τις αρμόδιες εθνικές αρχές είτε απευθείας από οικονομικούς παράγοντες. Επιπλέον, δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου η ΕΚΤ μπορεί να αποφασίζει για τη συλλογή και διαβίβαση, στο βαθμό και στο επίπεδο λεπτομέρειας που απαιτείται, εντός του ΕΣΚΤ εμπιστευτικών πληροφοριών που αρχικά είχαν συλλεγεί για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους του άρθρου 5 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική ανάπτυξη ή παραγωγή στατιστικών ή για την ενίσχυση της ποιότητάς τους, οι δε στατιστικές είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ που αναφέρονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (3) Τα αναλυτικά πιστωτικά δεδομένα τα οποία βασίζονται σε ΚΜΠ και σε άλλες διαθέσιμες πηγές πιστωτικών δεδομένων, είναι αναγκαία για: α) την ανάπτυξη και παραγωγή νέων στατιστικών του ΕΣΚΤ σε τομείς όπως οι στατιστικές σχετικά με τα απομειωμένα περιουσιακά στοιχεία, τη δημιουργία προβλέψεων για απομειωμένα περιουσιακά στοιχεία και τα αποθεματικά αναπροσαρμογής και οι στατιστικές σχετικά με τα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, με ανάλυση κατά το μέγεθος των εν λόγω εταιρειών β) την ενίσχυση της ποιότητας των υφιστάμενων στατιστικών του ΕΣΚΤ σε τομείς όπως οι στατιστικές σχετικά με τα πιστωτικά όρια, με ανάλυση κατά τομέα αντισυμβαλλομένου, σχετικά με δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες με ανάλυση κατά οικονομική δραστηριότητα και σχετικά με δάνεια που εξασφαλίζονται με ακίνητα. Οι εν λόγω νέες ή βελτιωμένες στατιστικές οι οποίες θα παραχθούν μακροπρόθεσμα είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του Ευρωσυστήματος συμπεριλαμβανομένων των αναλύσεων για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής, των πράξεων νομισματικής πολιτικής, της διαχείριση των κινδύνων, της εποπτείας της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της έρευνας, καθώς και της συμβολής του Ευρωσυστήματος στην εκ μέρους των αρμόδιων αρχών ομαλή άσκηση των πολιτικών που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. ( 1 ) ΕΕ L 318 της , σ. 8. ( 2 ) Μνημόνιο συνεννόησης για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών κεντρικών μητρώων πιστώσεων και τη διαβίβασή τους στα ιδρύματα παροχής στοιχείων (Memorandum of Understanding on the exchange of information among national central credit registers for the purpose of passing it on to reporting institutions), το οποίο είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (

2 EL L 104/73 (4) Ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο για τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων βασισμένο στις εναρμονισμένες απαιτήσεις της ΕΚΤ για την παροχή στατιστικών στοιχείων πρέπει να ορίζεται σε νομική πράξη της ΕΚΤ, η οποία εγκρίνεται δυνάμει του άρθρου 5 του καταστατικού του ΕΣΚΤ και υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο εγκαίρως, ώστε να διασφαλισθεί ότι ως το τέλος του 2016: α) όλες οι ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος θα λειτουργούν εθνικές βάσεις αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων σύμφωνα με συγκεκριμένα ελάχιστα πρότυπα τα οποία καταρτίζονται κατά την προπαρασκευαστική φάση και β) μια κοινή για όλα τα μέλη του Ευρωσυστήματος βάση αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει εισαγόμενα δεδομένα για όλα τα κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμά τους το ευρώ, θα εγκατασταθεί επί τη βάσει τέτοιων εθνικών βάσεων αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων, με σκοπό τη σταδιακή διασφάλιση της διαθεσιμότητας στατιστικών στοιχείων πιστώσεων απαραίτητων για την επιτέλεση του έργου του Ευρωσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της συμβολής στην ομαλή εφαρμογή των πολιτικών των αρμόδιων αρχών σχετικά με την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η εν λόγω μακροπρόθεσμη νομική πράξη της ΕΚΤ πρέπει επίσης να ορίζει την ημερομηνία, η οποία δεν πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας που ορίζεται ανωτέρω, από την οποία πρέπει να γίνει η έναρξη της συλλογής αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων σύμφωνα με τις εναρμονισμένες απαιτήσεις της ΕΚΤ για την παροχή στατιστικών στοιχείων. Παρότι στο σύστημα αναφοράς παροχής στοιχείων το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση περιλαμβάνεται ένας αδρομερής σχεδιασμός του περιεχομένου των αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων τα οποία μελλοντικά θα συλλέγονται, η ακριβής έκταση και περιεχόμενο των δεδομένων που θα συλλέγονται στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου πλαισίου απομένει να προσδιορισθεί. Οι προετοιμασίες για την καθιέρωση του εν λόγω μακροπρόθεσμου πλαισίου θα διενεργηθούν μέσω προπαρασκευαστικών μέτρων εφαρμοζóμενων δυνάμει της παρούσας απόφασης με τους ακόλουθους στόχους: α) τον καθορισμό ενός βασικού συνόλου εναρμονισμένων αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων τα οποία θα παρέχονται μακροπρόθεσμα στην ΕΚΤ από τις ΕθνΚΤ β) την εξακρίβωση και αξιολόγηση των αναγκών των οικείων χρηστών αναφορικά με την εφαρμογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων εντός του ΕΣΚΤ μακροπρόθεσμα γ) τον υπολογισμό του σχετικού κόστους που προκύπτει από τη συλλογή, τη διασφάλιση ποιότητας και τις διαδικασίες ανταλλαγής δεδομένων δ) τη σταδιακή εξάλειψη κενών αναφορικά με δεδομένα που σχετίζονται με την ατέλεια ή την έλλειψη βάσεων αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων σε μερικά κράτη μέλη ε) τον ορισμό των κατάλληλων στοιχείων διακυβέρνησης και οργάνωσης για τη λειτουργία του μακροπρόθεσμου πλαισίου στ) τη διασφάλιση καλύτερης διαλειτουργικότητας και επαναχρησιμοποίησης δεδομένων μεταξύ των ΚΜΠ, μητρώων πιστώσεων και άλλων σχετικών βάσεων πιστωτικών δεδομένων που ανταποκρίνονται στα κριτήρια ποιότητας. (5) Στην Επιτροπή Στατιστικής (εφεξής η «ΕΣ») του ΕΣΚΤ πρέπει να ανατεθεί από το διοικητικό συμβούλιο η συνδρομή του αναφορικά με την εφαρμογή των εν λόγω προπαρασκευαστικών μέτρων. Η ΕΣ πρέπει ιδίως να οργανώσει την ετήσια διαβίβαση από τις ΕθνΚΤ στην ΕΚΤ των διαθέσιμων αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων ως μέρος της διαδικασίας διασφάλισης της κατάλληλης εναρμόνισης των εν λόγω αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων τα οποία θα συλλέγονται μακροπρόθεσμα με τις ανάγκες των επικείμενων χρηστών του ΕΣΚΤ. Για τον σκοπό αυτό, στους χρήστες του ΕΣΚΤ που δεν υπόκεινται σε παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 της παρούσας απόφασης μπορεί να παρασχεθεί πρόσβαση σε εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες αντλούμενες από οποιαδήποτε αναλυτικά πιστωτικά δεδομένα τα οποία διαβιβάζονται στην ΕΚΤ, ώσπου να θεσπισθεί ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο, σύμφωνα με τις σχετικές διασφαλίσεις εμπιστευτικότητας. Η ίση μεταχείριση των επιμέρους ΕθνΚΤ πρέπει να είναι η κατευθυντήρια αρχή για τα προπαρασκευαστικά μέτρα του μακροπρόθεσμου πλαισίου. Τα απαραίτητα ελάχιστα κριτήρια αναφορικά με το πεδίο εφαρμογής, τα ανώτατα και κατώτατα όρια των επιπέδων ή στρωμάτων του πληθυσμού των δανειοληπτών και τις υπόλοιπες πιθανές αναλύσεις, το επίπεδο λεπτομέρειας αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των δεδομένων και η ποιότητα των συλλεγóμενων αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων προτείνονται στο διοικητικό συμβούλιο για όλες τις ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής φάσης. Διαφορές μεταξύ δεσμών δεδομένων που υποβάλλονται από επιμέρους ΕθνΚΤ θα εντοπίζονται και προοδευτικά θα μειώνονται μέσω προσαρμογών που θα πραγματοποιούνται με επόμενες υποβολές δεδομένων βάσει την παρούσας απόφασης. (6) Παράλληλα, για κάποιες ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος μπορεί να απαιτηθεί μια μεγαλύτερη περίοδος σταδιακής εφαρμογής κατά την προπαρασκευαστική φάση για να αναπτύξουν πλήρεις βάσεις αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές. Στις εν λόγω ΕθνΚΤ πρέπει, κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής φάσης, να επιτρέπεται να υπαχθούν σε προσωρινές παρεκκλίσεις από την υποχρέωση εφαρμογής συγκεκριμένων προπαρασκευαστικών μέτρων τα οποία καταρτίσθηκαν από την ΕΣ, υπό την προϋπόθεση ότι η περίοδος κάθε παρέκκλισης περιορίζεται αυστηρά στον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται ώστε η εν λόγω ΕθνΚΤ να επιτύχει κατά την προπαρασκευαστική περίοδο συμμόρφωση με τα προπαρασκευαστικά μέτρα που προβλέπει η παρέκκλιση και ότι η εν λόγω περίοδος καθορίζεται σε κάθε περίπτωση με τρόπο ο οποίος να επιτρέπει την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 1 αναφορικά με όλες τις ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος. (7) Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο οι Συνθήκες όσο και το δίκαιο που θεσπίζεται από την Ένωση βάσει των Συνθηκών υπερισχύουν του εθνικού δικαίου των κρατών μελών, υπό τους όρους που ορίζονται στην εν λόγω νομολογία ( 1 ). Ως εκ τούτου, η εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν θα οδηγήσει σε παραβίαση των διατάξεων του εθνικού δικαίου για την επιβολή ειδικών απαιτήσεων απορρήτου ή αμοιβαιότητας σχετικά με τη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων που συλλέγονται μέσω ΚΜΠ. (8) Είναι απαραίτητη η θέσπιση διαδικασίας για την αποτελεσματική διεξαγωγή τεχνικών τροποποιήσεων στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι με αυτές δεν μεταβάλλεται το υποκείμενο εννοιολογικό πλαίσιο ούτε επηρεάζεται ο φόρτος εργασίας σχετικά με την παροχή στοιχείων. Οι ΕθνΚΤ μπορούν να προτείνουν τεχνικές τροποποιήσεις στο παράρτημα μέσω της ΕΣ, της οποίας η γνώμη θα λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή της διαδικασίας. ( 1 ) Δήλωση αριθ. 17 σχετικά με την υπεροχή, η οποία προσαρτάται στην τελική πράξη της διακυβερνητικής διάσκεψης η οποία υιοθέτησε τη Συνθήκη της Λισαβόνας, της 13ης Δεκεμβρίου 2007 (ΕΕ C 115 της , σ. 344).

3 L 104/74 EL (9) Η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης μπορεί να επεκταθεί στις ΕθνΚΤ των κρατών μελών, τα οποία δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ, μέσω συνεργασίας των εν λόγω ΕθνΚΤ με τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος, βάσει σύστασης της ΕΚΤ, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής και στόχοι Η παρούσα απόφαση καθορίζει τα προπαρασκευαστικά μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα για τη σταδιακή θέσπιση ενός μακροπρόθεσμου πλαισίου για τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων βάσει των εναρμονισμένων απαιτήσεων της ΕΚΤ για την παροχή στατιστικών στοιχείων. Το εν λόγω μακροπρόθεσμο πλαίσιο πρέπει μέχρι το τέλος του 2016 να περιλαμβάνει: α) εθνικές βάσεις αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων τις οποίες λειτουργούν όλες οι ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος και β) μια κοινή βάση αναλυτικών δεδομένων για όλα τα μέλη του Ευρωσυστήματος η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά πιστωτικά δεδομένα για όλα τα κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμα το ευρώ. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1) «κεντρικό μητρώο πιστώσεων» (ΚΜΠ): μητρώο πιστώσεων που λειτουργεί μια ΕθνΚΤ του ΕΣΚΤ 2) «μητρώο πιστώσεων»: μητρώο που συλλέγει αναλυτικά πιστωτικά δεδομένα από ιδρύματα παροχής στοιχείων 3) «αναλυτικά πιστωτικά δεδομένα»: πληροφορίες σχετικά με πιστωτικά ανοίγματα πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που χορηγούν δάνεια σε δανειολήπτες, οι οποίες παρέχονται ανά δανειολήπτη ή ανά δάνειο. Άρθρο 3 Οργάνωση προπαρασκευαστικών μέτρων 1. Τα προπαρασκευαστικά μέτρα που θα ληφθούν για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 1 περιλαμβάνουν: α) την εξακρίβωση των αναγκών των οικείων χρηστών και τον υπολογισμό του σχετικού κόστους που προκύπτει από τις προτάσεις για τη συλλογή, τη διασφάλιση ποιότητας και τις διαδικασίες ανταλλαγής δεδομένων που θα εφαρμόζονται μακροπρόθεσμα β) τον καθορισμό και τη βελτίωση των δεσμών αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων που θα συλλεχθούν στο μακροπρόθεσμο πλαίσιο, ιδίως αναφορικά με το πεδίο εφαρμογής, τα όρια των επιπέδων ή στρωμάτων του πληθυσμού των δανειοληπτών και τις υπόλοιπες πιθανές αναλύσεις, το επίπεδο λεπτομέρειας αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των δεδομένων και την ποιότητα των συλλεγομένων αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων γ) την οργάνωση της διαβίβασης των αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων κατά την προπαρασκευαστική φάση σύμφωνα με το άρθρο 4 και τον καθορισμό της ποιότητας των προτύπων στα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται τα αναλυτικά πιστωτικά δεδομένα που αποκτώνται από τα ΚΜΠ ή άλλα μητρώα πιστώσεων πριν την έναρξη της εν λόγω διαβίβασης δ) την κατάρτιση αναλυτικών λειτουργικών ρυθμίσεων για τον προσδιορισμό της διαβίβασης, συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων τα οποία θα ελεγχθούν και θα τελειοποιηθούν κατά την προπαρασκευαστική φάση με σκοπό την ενσωμάτωσή τους ακολούθως στο μακροπρόθεσμο πλαίσιο ε) τη θέσπιση χρονοδιαγράμματος με συγκεκριμένες ενέργειες και παραδοτέα τα οποία πρέπει να ολοκληρώσουν οι επιμέρους ΕθνΚΤ και η ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένων και ενεργειών τις οποίες πρέπει να κάνουν οι ΕθνΚΤ που επί του παρόντος δεν έχουν πρόσβαση σε ολοκληρωμένες βάσεις αναλυτικών δεδομένων, με σκοπό την απόκτηση τέτοιας πρόσβασης μέσω της κατάρτισης ίδιου ΚΜΠ ή με άλλα μέσα στ) την παρακολούθηση της προόδου που σημειώνεται αναφορικά με τα μέτρα που αναφέρονται υπό α) έως ε) και τον καθορισμό σχετικών προσαρμογών εφόσον είναι αναγκαίο. 2. Η ΕΣ, αφού λάβει υπόψη τη συμβουλή άλλων σχετικών επιτροπών του ΕΣΚΤ όπως ενδείκνυται, προετοιμάζει τις αποφάσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή των προπαρασκευαστικών μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τις υποβάλλει προς έκδοση στο διοικητικό συμβούλιο. Η ΕΣ υποβάλλει σε ετήσια βάση στο διοικητικό συμβούλιο αναφορά σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται από την ΕΚΤ και τις επιμέρους ΕθνΚΤ.

4 L 104/75 EL 3. Αναφορικά με τις ΕθνΚΤ για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερη περίοδος σταδιακής εφαρμογής κατά την προπαρασκευαστική φάση για να αναπτύξουν πλήρεις βάσεις αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές, το διοικητικό συμβούλιο δύναται κατά την προπαρασκευαστική φάση να επιτρέψει μεμονωμένες προσωρινές παρεκκλίσεις από την υποχρέωση εφαρμογής συγκεκριμένων προπαρασκευαστικών μέτρων τα οποία ορίζονται στην παράγραφο 1. Η περίοδος της κάθε μεμονωμένης παρέκκλισης περιορίζεται αυστηρά στον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται ώστε η σχετική ΕθνΚΤ να επιτύχει κατά την προπαρασκευαστική φάση συμμόρφωση με τα προπαρασκευαστικά μέτρα που προβλέπονται από την εν λόγω παρέκκλιση και σε κάθε περίπτωση καθορίζεται με τρόπο ο οποίος να επιτρέπει την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 1 αναφορικά με όλες τις ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος. Κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου παρέκκλισης η σχετική ΕθνΚΤ υποβάλλει αναφορά στην ΕΣ δυο φορές κατ' έτος σχετικά με την πρόοδο της στην επίτευξη πλήρους συμμόρφωσης με τα προπαρασκευαστικά μέτρα που προβλέπει η παρέκκλιση. Δικαιώματα πρόσβασης σε εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες που αντλούνται από αναλυτικά πιστωτικά δεδομένα που διαβιβάζονται στην ΕΚΤ ως μέρος συγκεκριμένου προπαρασκευαστικού μέτρου αναστέλλονται αναφορικά με όσες ΕθνΚΤ παρεκκλίνουν προσωρινά από το συγκεκριμένο μέτρο. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι επιπλέον κατάλληλοι περιορισμοί θα επιβληθούν σε μεμονωμένες ΕθνΚΤ που παρεκκλίνουν σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο. Άρθρο 4 Διαβίβαση αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων κατά την προπαρασκευαστική φάση και εχέγγυα εμπιστευτικότητας 1. Προκειμένου να διασφαλίσει την κατάλληλη εναρμόνιση των αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων που θα συλλεχθούν μακροπρόθεσμα με τις στατιστικές ανάγκες των επικείμενων χρηστών του ΕΣΚΤ, η ΕΣ, κατά την προπαρασκευαστική φάση, οργανώνει την ετήσια διαβίβαση από τις ΕθνΚΤ στην ΕΚΤ των άμεσα διαθέσιμων αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων, με ημερομηνίες αναφοράς την 30ή Ιουνίου και την 31η Δεκεμβρίου, εφαρμόζοντας ένα επαρκές επίπεδο ανωνυμοποίησης και συγκέντρωσης σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες περί των δανειοληπτών, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν είναι δυνατό να αναγνωρισθούν μεμονωμένοι δανειολήπτες. Η πρώτη διαβίβαση θα λάβει χώρα στο τέλος Μαρτίου του 2014, με ημερομηνίες αναφοράς την 30ή Ιουνίου και την 31η Δεκεμβρίου 2013 βάσει του συστήματος παροχής στοιχείων αναφοράς που αναφέρεται στο παράρτημα. Οποιεσδήποτε επιπλέον διαβιβάσεις οργανώνονται από την ΕΣ βάσει του συστήματος παροχής στοιχείων που θα λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη άμεσα διαθέσιμων αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων και των χαρακτηριστικών τους και θα διασφαλίζει ότι τα συλλεγόμενα δεδομένα είναι ανάλογα της κατάστασης της προπαρασκευαστικής εργασίας η οποία έχει ολοκληρωθεί κατά το χρόνο της διαβίβασης. Για δεδομένα σχετικά με δανειολήπτες που ανήκουν σε θεσμικούς τομείς πλην των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων μπορεί να γίνεται αναφορά κατά την προπαρασκευαστική φάση σε συγκεντρωτική βάση, υπό την προϋπόθεση ότι η ΕθνΚΤ παρέχει σχετικές μεθοδολογικές πληροφορίες. 2. Οι επιμέρους ΕθνΚΤ διαβιβάζουν τα αιτούμενα αναλυτικά πιστωτικά δεδομένα βάσει των ΚΜΠ ή άλλων διαθέσιμων βάσεων αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων. Οι ΕθνΚΤ που παρεκκλίνουν, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3, από τα προπαρασκευαστικά μέτρα τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) αναφορικά με συγκεκριμένες διαβιβάσεις δεδομένων στην αναφορά τους προς την ΕΣ περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την πρόοδό τους στην επίτευξη πλήρους συμμόρφωσης με τις αιτούμενες διαβιβάσεις δεδομένων κατά την προπαρασκευαστική φάση. 3. Δεδομένα που παρέχονται στην ΕΚΤ σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο διαβιβάζονται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ασφαλούς τηλεπρόσβασης και φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος. Η πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα περιορίζεται στους εμπειρογνώμονες στατιστικών στοιχείων οι οποίοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο που κοινοποιείται από την ΕΣ στο διοικητικό συμβούλιο πριν την έναρξη της διαβίβασης. Η ΕΚΤ περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα λαμβανόμενα μέτρα ασφαλείας στην ετήσια έκθεση εμπιστευτικότητας. Άρθρο 5 Χρήση στατιστικών πληροφοριών αντλούμενων από αναλυτικά πιστωτικά δεδομένα κατά την προπαρασκευαστική φάση 1. Τα δεδομένα που παρέχονται στην ΕΚΤ βάσει του άρθρου 4 χρησιμοποιούνται για: α) τον καθορισμό και τη βελτίωση των αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων προς συλλογή υπό το μακροπρόθεσμο πλαίσιο και των σχετικών χαρακτηριστικών των δεδομένων και β) τον καθορισμό και την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών πληροφοριών οι οποίες να ανταποκρίνονται στις στατιστικές ανάγκες των χρηστών του ΕΣΚΤ κατά την προπαρασκευαστική φάση. 2. Πλέον της πρόσβασης και της χρήσης των συγκεντρωτικών στατιστικών πληροφοριών, οι εντός του ΕΣΚΤ χρήστες που δεν παρεκκλίνουν σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 μπορούν να ζητήσουν άδεια πρόσβασης και χρήσης αναλυτικών εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών αντλούμενων από αναλυτικά πιστωτικά δεδομένα που διαβιβάσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω πρόσβαση στις εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες: α) εξυπηρετεί τον σκοπό του καθορισμού και βελτίωσης των αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων προς συλλογή υπό το μακροπρόθεσμο πλαίσιο και των σχετικών χαρακτηριστικών των δεδομένων και β) δεν περιλαμβάνει άμεση πρόσβαση σε πρωτότυπα αναλυτικά πιστωτικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται από τις ΕθνΚΤ ή την ΕΚΤ. Κάθε αίτηση για χρήση συνοδεύεται από κατάλογο των επιμέρους ατόμων που θα έχουν πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες. 3. Τα αιτήματα για χρήση που διατυπώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 υπόκεινται σε εκτίμηση και έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τη θεσπισθείσα από την ΕΚΤ διαδικασία. Η ΕΣ συνδράμει το διοικητικό συμβούλιο στην αξιολόγηση τέτοιων αιτημάτων.

5 L 104/76 EL Άρθρο 6 Απλοποιημένη διαδικασία τροποποίησης Αφού λάβει υπόψη τις απόψεις της ΕΣ, η εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ εξουσιοδοτείται να προβαίνει σε τροποποιήσεις τεχνικού χαρακτήρα στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν επιφέρουν μεταβολές στο βασικό εννοιολογικό πλαίσιο ούτε επηρεάζουν το φόρτο εργασίας ως προς την παροχή στοιχείων. Η εκτελεστική επιτροπή ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο για κάθε τέτοια τροποποίηση χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Άρθρο 7 Τελικές διατάξεις 1. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημέρα της κοινοποίησής της. 2. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014 θα υποβληθεί στο διοικητικό συμβούλιο έκθεση η οποία θα αναλύει: α) την κατάσταση των προπαρασκευαστικών μέτρων που θεσπίζονται με την παρούσα απόφαση και β) τη σκοπιμότητα αντικατάστασης της παρούσας απόφασης με μια νομική πράξη της ΕΚΤ η οποία θα καθορίζει εναρμονισμένες απαιτήσεις της ΕΚΤ για την παροχή στατιστικών στοιχείων και θα διασφαλίζει τη θέσπιση μιας κοινής βάσης αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων για όλα τα μέλη του Ευρωσυστήματος η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά πιστωτικά δεδομένα για όλα τα κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμα το ευρώ, συμπεριλαμβανομένης μιας εκτίμησης της σκοπιμότητας του χρονοδιαγράμματος για τη θέσπιση των εν λόγω μέτρων όπως ορίζονται στο άρθρο 1, λαμβανομένης υπόψη της προόδου που έχει επιτευχθεί. Άρθρο 8 Αποδέκτες Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στις ΕθνΚΤ των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα το ευρώ. Φρανκφούρτη, 24 Φεβρουαρίου Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ Mario DRAGHI

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Τα αναλυτικά πιστωτικά δεδομένα υποβάλλονται σε ατομική βάση όπως καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες: «χαρακτηριστικά δανειστή»: περιγραφή του πιστωτικού ιδρύματος ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που χορήγησε το δάνειο «χαρακτηριστικά δανειολήπτη»: περιγραφή της μη χρηματοπιστωτικής εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δανειολήπτη που έλαβε το δάνειο «μεταβλητές πιστωτικών δεδομένων»: περιγραφή της σύμβασης δανεισμού και της κατάστασης του δανείου με ποιοτικούς όρους «μέτρα πιστωτικών δεδομένων»: παροχή αριθμητικών τιμών που μπορούν να καταστούν περαιτέρω συγκεντρωτικές (ποσοτικοί δείκτες) και να παρασχεθούν ως στοιχεία τέλους της περιόδου. Κατηγορία Χαρακτηριστικά Επισκόπηση Χαρακτηριστικά δανειστή Χαρακτηριστικά δανειολήπτη Κωδικός αναγνώρισης δανειστή Κωδικός αναγνώρισης δανειολήπτη Κωδικός αναγνώρισης των δανειστών σύμφωνα με την κωδικοποίηση που χρησιμοποιεί το σύστημα του ΕΣΚΤ «Register of Institutions and Affiliates Database (RIAD)» ( 1 ). Αλφαριθμητικός κωδικός αναγνώρισης των δανειοληπτών, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι μεμονωμένοι δανειολήπτες δεν μπορούν να αναγνωριστούν Χώρα κατοικίας Χώρα κατοικίας του δανειολήπτη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3166 ( 2 ). Θεσμικός τομέας Τομέας οικονομικής δραστηριότητας Μέγεθος Θεσμικός τομέας (ή υποτομέας) του δανειολήπτη, σύμφωνα με την ταξινόμηση ΕΣΛ 95 Απαιτούνται οι ακόλουθοι (υπο) τομείς: Κεντρική Τράπεζα Γενική κυβέρνηση Πιστωτικά ιδρύματα Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, εκτός από ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία Ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία Μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες Νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά Ταξινόμηση των (χρηματοπιστωτικών και μη χρηματοπιστωτικών) δανειστών κατά τις οικονομικές τους δραστηριότητες, σύμφωνα με τη στατιστική ταξινόμηση «NACE αναθ.2» ( 3 ). Οι κωδικοί NACE παρέχονται με βαθμό λεπτομέρειας δύο (κατά «κλάδους») Ταξινόμηση των δανειοληπτών ανάλογα με το μέγεθός τους: πολύ μικρός, μικρός, μεσαίος και μεγάλος Βαθμός ανωνυμοποίησης Μη ανωνυμοποιημένο Ανωνυμοποιημένο EL L 104/77

7 Κατηγορία Χαρακτηριστικά Επισκόπηση Μεταβλητές πιστωτικών δεδομένων Κωδικός αναγνώρισης δανείου Αλφαριθμητικός κωδικός αναγνώρισης δανείων, όπως χρησιμοποιείται από τα πιστωτικά ιδρύματα παροχής στοιχείων σε εθνικό επίπεδο Νόμισμα Νόμισμα έκφρασης του δανείου, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 4217 ( 4 ) Είδος δανείου Είδος ασφάλειας Αρχική ληκτότητα Ταξινόμηση των δανείων σύμφωνα με το είδος τους: Κατά παραγγελία Χρέος μέσω πιστωτικών καρτών Εμπορικές απαιτήσεις Χρηματοδοτικές μισθώσεις Δάνεια για αγορά και επαναπώληση Λοιπά δάνεια Είδος της ασφάλειας που υποστηρίζει το χορηγηθέν δάνειο ασφάλεια επί ακινήτων, λοιπές ασφάλειες (συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων και χρυσού), χωρίς ασφάλεια Διάρκεια του δανείου που συμφωνήθηκε κατά την έναρξη ή σε ημερομηνία μεταγενέστερης επαναδιαπραγμάτευσης μικρότερη ή ίση του ενός έτους, μεγαλύτερη του ενός έτους Βαθμός ανωνυμοποίησης L 104/78 EL Εναπομένουσα ληκτότητα Διάρκεια που αναφέρεται στον συμφωνημένο χρόνο εξόφλησης του δανείου μικρότερη ή ίση του ενός έτους, μεγαλύτερη του ενός έτους Κατάσταση μη εξυπηρέτησης Δάνεια, όπου ο δανειολήπτης βρίσκεται σε κατάσταση «αθέτησης υποχρεώσεων» Κοινοπρακτικό δάνειο Ενιαία σύμβαση δανείου στην οποία περισσότερα ιδρύματα συμμετέχουν ως δανειστές Χρέος μειωμένης εξασφάλισης Χρέος που έχει εκδοθεί από νομισματικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με τη μορφή καταθέσεων ή μη διαπραγματεύσιμων δανείων

8 Κατηγορία Χαρακτηριστικά Επισκόπηση Μέτρα πιστωτικών δεδομένων Πίστωση που αναλαμβάνεται Πιστωτικά όρια Ληξιπρόθεσμες οφειλές Αξία ασφάλειας Ειδική προσαρμογή πιστωτικού κινδύνου Σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο περιουσιακά στοιχεία Πιθανότητα αθέτησης (μόνο για πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν μέθοδο εσωτερικών διαβαθμίσεων) Ζημία σε περίπτωση αθέτησης (μόνο για πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν μέθοδο εσωτερικών διαβαθμίσεων) Επιτόκιο Το συνολικό υπόλοιπο ποσό του δανείου (αρχικό ποσό, χωρίς να αφαιρούνται οι αποσβέσεις), που παρέχεται μεικτό, με τις προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου, εκτός από τις πιστωτικές ζημίες που καταχωρίζονται ως διαγραφές. Ποσό της πίστωσης που χορηγήθηκε το οποίο δεν έχει αναληφθεί Κάθε καταβολή (ποσό) σε δάνειο που έχει καθυστερήσει κατά περισσότερο από 90 ημέρες. Αξία της ασφάλειας κατά τη χρονική στιγμή της παροχής των στοιχείων Ειδική πρόβλεψη για πιστωτικούς κινδύνους από επισφαλή δάνεια, σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο. Το εν λόγω μέτρο πρέπει να παρέχεται μόνο για μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ποσά σταθμισμένων ανοιγμάτων σύμφωνα με την οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 5 ) ή διαδοχικές πράξεις. Πιθανότητα αθέτησης ενός αντισυμβαλλομένου σε περίοδο ενός έτους, σύμφωνα με την οδηγία 2006/48/ΕΚ ή διαδοχικές πράξεις. Για την παροχή στοιχείων δανεισμού ανά δανειολήπτη, παρέχεται ένα σταθμικό μέσο επιτόκιο. Λόγος της ζημίας από ανοίγματα εξαιτίας της αθέτησης υποχρεώσεων από μέρους ενός αντισυμβαλλομένου προς το ποσό που είναι ανεξόφλητο κατά τον χρόνο της αθέτησης, σύμφωνα με την οδηγία 2006/48/ΕΚ ή διαδοχικές πράξεις. Για την παροχή στοιχείων δανεισμού ανά δανειολήπτη, παρέχεται ένα σταθμικό μέσο επιτόκιο. Ο λόγος, ως ποσοστό ανά έτος, του ποσού που ο οφειλέτης οφείλει να καταβάλει στον πιστωτή επί δεδομένη χρονική περίοδο προς το ποσό του κεφαλαίου του δανείου, κατάθεσης ή χρεογράφου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 63/2002 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ( 6 ) ή διαδοχικές πράξεις. Για την παροχή στοιχείων δανεισμού ανά δανειολήπτη, παρέχεται ένα σταθμικό μέσο επιτόκιο. Βαθμός ανωνυμοποίησης ( 1 ) Για τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ), βλέπε τον κατάλογο που δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ ( ( 2 ) Όπως δημοσιεύεται από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) στον δικτυακό του τόπο ( ( 3 ) Όπως δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat) στον δικτυακό της τόπο ( ( 4 ) Όπως δημοσιεύεται από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) στον δικτυακό του τόπο ( ( 5 ) Οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, σχετικά με την ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 177 της , σ. 1). ( 6 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 63/2002 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων εφαρμοζόμενων από τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε καταθέσεις και δάνεια που αφορούν νοικοκυριά και μη χρηματοδοτικές εταιρείες (ΕΚΤ/2001/18) (ΕΕ L 10 της , σ. 24) EL L 104/79

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1.6.2016 EL L 144/99 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/868 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Μαΐου 2016 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/6 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/44 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/867 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών και πιστωτικού κινδύνου (EKT/2016/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.9.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικάμε ορισμένες υποχρεώσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/36 EL ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/66 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/24 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/30 21.1.2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης κατά την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.11.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 19.6.2015 L 154/15 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/7 σχετικά με τα στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/05.08.2014 ΘΕΜΑ: Tροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 87/28.2.2013 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 16/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.1.2010 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2009 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2007/9

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2015 L 116/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/730 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2015 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2014 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2014 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική 2014O0015 EL 01.01.2016 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 41/28 18.2.2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/231 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23 σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 17 Οκτωβρίου 2012 η

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2012R0024 EL 27.05.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 121/20 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/774 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Μαρτίου 2015 σχετικά με πρόγραμμα αγοράς στοιχείων του ενεργητικού του δημόσιου τομέα στις δευτερογενείς αγορές (ΕΚΤ/2015/10) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/36 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1374/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων των ασφαλιστικών εταιρειών (ΕΚΤ/2014/50) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/25 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 21.1.2016 L 14/25 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/64 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2014 EL L 300/57 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή του διαχωρισμού μεταξύ της λειτουργίας νομισματικής πολιτικής και της εποπτικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 159/56 28.5.2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με εγχώριες πράξεις διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 173/102 30.6.2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1061 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Μαΐου 2016 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2008/8 σχετικά με τη συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 29ης Νοεμβρίου 2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 29ης Νοεμβρίου 2007 2001R2423 EL 04.01.2008 006.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009R0025 EL 23.09.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 25/2009 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ)

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 Κανονισμός Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/34 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/456 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής ερευνών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 2/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.1.2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2013R1071 EL 27.11.2013 000.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.12.2016 L 344/117 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/2299 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Νοεμβρίου 2016 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/65 σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2013O0007 EL 27.05.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

7.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 297/51

7.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 297/51 7.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 297/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των νομισματικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Από την 1η Ιανουαρίου 1999, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποτελεί το κεντρικό θεσμικό όργανο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και είναι επιφορτισμένη με τη

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 7.5.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/17 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Μαρτίου 2013 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 31.10.2003 L 283/81 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τις συναλλαγές των συµµετεχόντων κρατών µελών που διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013 ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση της Πράξης ΣΝΠ 82/27.8.2012 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7873/14 EF 92 ECOFIN 278 DELACT 83 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 25/2009 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 19ης Δεκεμβρίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 25/2009 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 19ης Δεκεμβρίου 2008 L 15/14 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.1.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 25/2009 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 144/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2014 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Σύσταση για κανονισμό του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/76 25.4.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/656 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται σε πιστωτικά ιδρύματα να συμπεριλαμβάνουν στο

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/26 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/2248 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 17.8.2016 L 222/85 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 2016/1386 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Αυγούστου 2016 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/7 σχετικά με τα στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Ιουνίου 2016

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Ιουνίου 2016 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Ιουνίου 2016 σχετικά με συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές που αφορούν ακίνητα προοριζόμενα για κατοικία (CON/2016/34) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 175/11 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 25ης Απριλίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 179/72 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 673/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουνίου 2014 σχετικά με την ίδρυση επιτροπής μεσολάβησης και τον εσωτερικό της κανονισμό (ΕΚΤ/2014/26) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 103/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Μαρτίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.9.2015 L 248/45 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1599 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 02015O0035 EL 01.01.2017 001.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές 19 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/04 Κατευθυντήριες γραμμές για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της σύστασης Α4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...4. Περίληψη...5. ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα 3

Περιεχόμενα. Πρόλογος...4. Περίληψη...5. ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα 3 Eτήσια Έκθεση 2012 Eτήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα Πρόλογος...4 Περίληψη...5 ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα 3 Πρόλογος Mario Draghi Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου Με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης φέρουν την κύρια ευθύνη για τον καθορισμό της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, τις αποφάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/06 18 Ιουλίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια ανάκαμψης 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.11.2016 L 306/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1994 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 30.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/810 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/810 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 02016D0010 EL 31.10.2016 001.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

L 95/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 95/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιανουαρίου 2014 για την τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2004/2 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.5.2016 L 132/107 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/810 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη δεύτερη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΕΚΤ/2016/10) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2533/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2533/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 1998R2533 EL 15.10.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2533/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με τη συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 519 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Πορτογαλία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 136/6 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Μαΐου 2007 που τροποποιεί τη σύσταση ΕΚΤ/2004/16 σχετικά με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 193/134 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1196 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουλίου 2015 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/21 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2015/26)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 28.1.2009 EL C 21/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με πρόταση κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 17.4.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 123/1 II (Ανακοινώσεις) ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 276/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.10.2008 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ/ΕΚΤ τα πιστωτικά ιδρύματα (Π.Ι) οφείλουν να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά (minimum reserves, réserves obligatoires).δεσμευμένα

Διαβάστε περισσότερα