Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 L 104/72 EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 24ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΚΤ/2014/6) (2014/192/ΕΕ) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 5 και το άρθρο 46 παράγραφος 2, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 5, Έχοντας υπόψη τη συμβολή του γενικού συμβουλίου, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Τα αναλυτικά πιστωτικά δεδομένα περιλαμβάνουν ατομικά στοιχεία σχετικά με τα πιστωτικά ανοίγματα των πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που παρέχουν δάνεια σε δανειολήπτες. Μη συγκεντρωτικά στοιχεία αυτού του είδους μπορούν να συλλέγονται, σύμφωνα με τις δέουσες εγγυήσεις εμπιστευτικότητας, ανά δανειολήπτη ή ανά δάνειο από μητρώα πιστώσεων, τα οποία λειτουργούν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) (εφεξής τα «κεντρικά μητρώα πιστώσεων» ή «ΚΜΠ»), ή από άλλες πηγές αναλυτικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μητρώων πιστώσεων, ή εναλλακτικές συλλογές στατιστικών στοιχείων. Ένας αριθμός ΕθνΚΤ οι οποίες λειτουργούν ΚΜΠ ανταλλάσσουν μεταξύ τους αναλυτικά πιστωτικά δεδομένα, με σκοπό τη διαβίβαση των εν λόγω στοιχείων στα πιστωτικά ιδρύματα παροχής στοιχείων και την επίτευξη μιας περισσότερο ολοκληρωμένης εικόνας των οφειλών των δανειοληπτών ( 2 ). (2) Το άρθρο 5 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ») διευκρινίζει ότι, προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντα του ΕΣΚΤ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), με τη βοήθεια των ΕθνΚΤ του ΕΣΚΤ, συλλέγει τις αναγκαίες στατιστικές πληροφορίες είτε από τις αρμόδιες εθνικές αρχές είτε απευθείας από οικονομικούς παράγοντες. Επιπλέον, δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου η ΕΚΤ μπορεί να αποφασίζει για τη συλλογή και διαβίβαση, στο βαθμό και στο επίπεδο λεπτομέρειας που απαιτείται, εντός του ΕΣΚΤ εμπιστευτικών πληροφοριών που αρχικά είχαν συλλεγεί για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους του άρθρου 5 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική ανάπτυξη ή παραγωγή στατιστικών ή για την ενίσχυση της ποιότητάς τους, οι δε στατιστικές είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ που αναφέρονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (3) Τα αναλυτικά πιστωτικά δεδομένα τα οποία βασίζονται σε ΚΜΠ και σε άλλες διαθέσιμες πηγές πιστωτικών δεδομένων, είναι αναγκαία για: α) την ανάπτυξη και παραγωγή νέων στατιστικών του ΕΣΚΤ σε τομείς όπως οι στατιστικές σχετικά με τα απομειωμένα περιουσιακά στοιχεία, τη δημιουργία προβλέψεων για απομειωμένα περιουσιακά στοιχεία και τα αποθεματικά αναπροσαρμογής και οι στατιστικές σχετικά με τα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, με ανάλυση κατά το μέγεθος των εν λόγω εταιρειών β) την ενίσχυση της ποιότητας των υφιστάμενων στατιστικών του ΕΣΚΤ σε τομείς όπως οι στατιστικές σχετικά με τα πιστωτικά όρια, με ανάλυση κατά τομέα αντισυμβαλλομένου, σχετικά με δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες με ανάλυση κατά οικονομική δραστηριότητα και σχετικά με δάνεια που εξασφαλίζονται με ακίνητα. Οι εν λόγω νέες ή βελτιωμένες στατιστικές οι οποίες θα παραχθούν μακροπρόθεσμα είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του Ευρωσυστήματος συμπεριλαμβανομένων των αναλύσεων για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής, των πράξεων νομισματικής πολιτικής, της διαχείριση των κινδύνων, της εποπτείας της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της έρευνας, καθώς και της συμβολής του Ευρωσυστήματος στην εκ μέρους των αρμόδιων αρχών ομαλή άσκηση των πολιτικών που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. ( 1 ) ΕΕ L 318 της , σ. 8. ( 2 ) Μνημόνιο συνεννόησης για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών κεντρικών μητρώων πιστώσεων και τη διαβίβασή τους στα ιδρύματα παροχής στοιχείων (Memorandum of Understanding on the exchange of information among national central credit registers for the purpose of passing it on to reporting institutions), το οποίο είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (www.ecb.europa.eu).

2 EL L 104/73 (4) Ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο για τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων βασισμένο στις εναρμονισμένες απαιτήσεις της ΕΚΤ για την παροχή στατιστικών στοιχείων πρέπει να ορίζεται σε νομική πράξη της ΕΚΤ, η οποία εγκρίνεται δυνάμει του άρθρου 5 του καταστατικού του ΕΣΚΤ και υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο εγκαίρως, ώστε να διασφαλισθεί ότι ως το τέλος του 2016: α) όλες οι ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος θα λειτουργούν εθνικές βάσεις αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων σύμφωνα με συγκεκριμένα ελάχιστα πρότυπα τα οποία καταρτίζονται κατά την προπαρασκευαστική φάση και β) μια κοινή για όλα τα μέλη του Ευρωσυστήματος βάση αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει εισαγόμενα δεδομένα για όλα τα κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμά τους το ευρώ, θα εγκατασταθεί επί τη βάσει τέτοιων εθνικών βάσεων αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων, με σκοπό τη σταδιακή διασφάλιση της διαθεσιμότητας στατιστικών στοιχείων πιστώσεων απαραίτητων για την επιτέλεση του έργου του Ευρωσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της συμβολής στην ομαλή εφαρμογή των πολιτικών των αρμόδιων αρχών σχετικά με την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η εν λόγω μακροπρόθεσμη νομική πράξη της ΕΚΤ πρέπει επίσης να ορίζει την ημερομηνία, η οποία δεν πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας που ορίζεται ανωτέρω, από την οποία πρέπει να γίνει η έναρξη της συλλογής αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων σύμφωνα με τις εναρμονισμένες απαιτήσεις της ΕΚΤ για την παροχή στατιστικών στοιχείων. Παρότι στο σύστημα αναφοράς παροχής στοιχείων το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση περιλαμβάνεται ένας αδρομερής σχεδιασμός του περιεχομένου των αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων τα οποία μελλοντικά θα συλλέγονται, η ακριβής έκταση και περιεχόμενο των δεδομένων που θα συλλέγονται στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου πλαισίου απομένει να προσδιορισθεί. Οι προετοιμασίες για την καθιέρωση του εν λόγω μακροπρόθεσμου πλαισίου θα διενεργηθούν μέσω προπαρασκευαστικών μέτρων εφαρμοζóμενων δυνάμει της παρούσας απόφασης με τους ακόλουθους στόχους: α) τον καθορισμό ενός βασικού συνόλου εναρμονισμένων αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων τα οποία θα παρέχονται μακροπρόθεσμα στην ΕΚΤ από τις ΕθνΚΤ β) την εξακρίβωση και αξιολόγηση των αναγκών των οικείων χρηστών αναφορικά με την εφαρμογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων εντός του ΕΣΚΤ μακροπρόθεσμα γ) τον υπολογισμό του σχετικού κόστους που προκύπτει από τη συλλογή, τη διασφάλιση ποιότητας και τις διαδικασίες ανταλλαγής δεδομένων δ) τη σταδιακή εξάλειψη κενών αναφορικά με δεδομένα που σχετίζονται με την ατέλεια ή την έλλειψη βάσεων αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων σε μερικά κράτη μέλη ε) τον ορισμό των κατάλληλων στοιχείων διακυβέρνησης και οργάνωσης για τη λειτουργία του μακροπρόθεσμου πλαισίου στ) τη διασφάλιση καλύτερης διαλειτουργικότητας και επαναχρησιμοποίησης δεδομένων μεταξύ των ΚΜΠ, μητρώων πιστώσεων και άλλων σχετικών βάσεων πιστωτικών δεδομένων που ανταποκρίνονται στα κριτήρια ποιότητας. (5) Στην Επιτροπή Στατιστικής (εφεξής η «ΕΣ») του ΕΣΚΤ πρέπει να ανατεθεί από το διοικητικό συμβούλιο η συνδρομή του αναφορικά με την εφαρμογή των εν λόγω προπαρασκευαστικών μέτρων. Η ΕΣ πρέπει ιδίως να οργανώσει την ετήσια διαβίβαση από τις ΕθνΚΤ στην ΕΚΤ των διαθέσιμων αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων ως μέρος της διαδικασίας διασφάλισης της κατάλληλης εναρμόνισης των εν λόγω αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων τα οποία θα συλλέγονται μακροπρόθεσμα με τις ανάγκες των επικείμενων χρηστών του ΕΣΚΤ. Για τον σκοπό αυτό, στους χρήστες του ΕΣΚΤ που δεν υπόκεινται σε παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 της παρούσας απόφασης μπορεί να παρασχεθεί πρόσβαση σε εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες αντλούμενες από οποιαδήποτε αναλυτικά πιστωτικά δεδομένα τα οποία διαβιβάζονται στην ΕΚΤ, ώσπου να θεσπισθεί ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο, σύμφωνα με τις σχετικές διασφαλίσεις εμπιστευτικότητας. Η ίση μεταχείριση των επιμέρους ΕθνΚΤ πρέπει να είναι η κατευθυντήρια αρχή για τα προπαρασκευαστικά μέτρα του μακροπρόθεσμου πλαισίου. Τα απαραίτητα ελάχιστα κριτήρια αναφορικά με το πεδίο εφαρμογής, τα ανώτατα και κατώτατα όρια των επιπέδων ή στρωμάτων του πληθυσμού των δανειοληπτών και τις υπόλοιπες πιθανές αναλύσεις, το επίπεδο λεπτομέρειας αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των δεδομένων και η ποιότητα των συλλεγóμενων αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων προτείνονται στο διοικητικό συμβούλιο για όλες τις ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής φάσης. Διαφορές μεταξύ δεσμών δεδομένων που υποβάλλονται από επιμέρους ΕθνΚΤ θα εντοπίζονται και προοδευτικά θα μειώνονται μέσω προσαρμογών που θα πραγματοποιούνται με επόμενες υποβολές δεδομένων βάσει την παρούσας απόφασης. (6) Παράλληλα, για κάποιες ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος μπορεί να απαιτηθεί μια μεγαλύτερη περίοδος σταδιακής εφαρμογής κατά την προπαρασκευαστική φάση για να αναπτύξουν πλήρεις βάσεις αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές. Στις εν λόγω ΕθνΚΤ πρέπει, κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής φάσης, να επιτρέπεται να υπαχθούν σε προσωρινές παρεκκλίσεις από την υποχρέωση εφαρμογής συγκεκριμένων προπαρασκευαστικών μέτρων τα οποία καταρτίσθηκαν από την ΕΣ, υπό την προϋπόθεση ότι η περίοδος κάθε παρέκκλισης περιορίζεται αυστηρά στον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται ώστε η εν λόγω ΕθνΚΤ να επιτύχει κατά την προπαρασκευαστική περίοδο συμμόρφωση με τα προπαρασκευαστικά μέτρα που προβλέπει η παρέκκλιση και ότι η εν λόγω περίοδος καθορίζεται σε κάθε περίπτωση με τρόπο ο οποίος να επιτρέπει την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 1 αναφορικά με όλες τις ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος. (7) Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο οι Συνθήκες όσο και το δίκαιο που θεσπίζεται από την Ένωση βάσει των Συνθηκών υπερισχύουν του εθνικού δικαίου των κρατών μελών, υπό τους όρους που ορίζονται στην εν λόγω νομολογία ( 1 ). Ως εκ τούτου, η εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν θα οδηγήσει σε παραβίαση των διατάξεων του εθνικού δικαίου για την επιβολή ειδικών απαιτήσεων απορρήτου ή αμοιβαιότητας σχετικά με τη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων που συλλέγονται μέσω ΚΜΠ. (8) Είναι απαραίτητη η θέσπιση διαδικασίας για την αποτελεσματική διεξαγωγή τεχνικών τροποποιήσεων στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι με αυτές δεν μεταβάλλεται το υποκείμενο εννοιολογικό πλαίσιο ούτε επηρεάζεται ο φόρτος εργασίας σχετικά με την παροχή στοιχείων. Οι ΕθνΚΤ μπορούν να προτείνουν τεχνικές τροποποιήσεις στο παράρτημα μέσω της ΕΣ, της οποίας η γνώμη θα λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή της διαδικασίας. ( 1 ) Δήλωση αριθ. 17 σχετικά με την υπεροχή, η οποία προσαρτάται στην τελική πράξη της διακυβερνητικής διάσκεψης η οποία υιοθέτησε τη Συνθήκη της Λισαβόνας, της 13ης Δεκεμβρίου 2007 (ΕΕ C 115 της , σ. 344).

3 L 104/74 EL (9) Η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης μπορεί να επεκταθεί στις ΕθνΚΤ των κρατών μελών, τα οποία δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ, μέσω συνεργασίας των εν λόγω ΕθνΚΤ με τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος, βάσει σύστασης της ΕΚΤ, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής και στόχοι Η παρούσα απόφαση καθορίζει τα προπαρασκευαστικά μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα για τη σταδιακή θέσπιση ενός μακροπρόθεσμου πλαισίου για τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων βάσει των εναρμονισμένων απαιτήσεων της ΕΚΤ για την παροχή στατιστικών στοιχείων. Το εν λόγω μακροπρόθεσμο πλαίσιο πρέπει μέχρι το τέλος του 2016 να περιλαμβάνει: α) εθνικές βάσεις αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων τις οποίες λειτουργούν όλες οι ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος και β) μια κοινή βάση αναλυτικών δεδομένων για όλα τα μέλη του Ευρωσυστήματος η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά πιστωτικά δεδομένα για όλα τα κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμα το ευρώ. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1) «κεντρικό μητρώο πιστώσεων» (ΚΜΠ): μητρώο πιστώσεων που λειτουργεί μια ΕθνΚΤ του ΕΣΚΤ 2) «μητρώο πιστώσεων»: μητρώο που συλλέγει αναλυτικά πιστωτικά δεδομένα από ιδρύματα παροχής στοιχείων 3) «αναλυτικά πιστωτικά δεδομένα»: πληροφορίες σχετικά με πιστωτικά ανοίγματα πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που χορηγούν δάνεια σε δανειολήπτες, οι οποίες παρέχονται ανά δανειολήπτη ή ανά δάνειο. Άρθρο 3 Οργάνωση προπαρασκευαστικών μέτρων 1. Τα προπαρασκευαστικά μέτρα που θα ληφθούν για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 1 περιλαμβάνουν: α) την εξακρίβωση των αναγκών των οικείων χρηστών και τον υπολογισμό του σχετικού κόστους που προκύπτει από τις προτάσεις για τη συλλογή, τη διασφάλιση ποιότητας και τις διαδικασίες ανταλλαγής δεδομένων που θα εφαρμόζονται μακροπρόθεσμα β) τον καθορισμό και τη βελτίωση των δεσμών αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων που θα συλλεχθούν στο μακροπρόθεσμο πλαίσιο, ιδίως αναφορικά με το πεδίο εφαρμογής, τα όρια των επιπέδων ή στρωμάτων του πληθυσμού των δανειοληπτών και τις υπόλοιπες πιθανές αναλύσεις, το επίπεδο λεπτομέρειας αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των δεδομένων και την ποιότητα των συλλεγομένων αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων γ) την οργάνωση της διαβίβασης των αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων κατά την προπαρασκευαστική φάση σύμφωνα με το άρθρο 4 και τον καθορισμό της ποιότητας των προτύπων στα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται τα αναλυτικά πιστωτικά δεδομένα που αποκτώνται από τα ΚΜΠ ή άλλα μητρώα πιστώσεων πριν την έναρξη της εν λόγω διαβίβασης δ) την κατάρτιση αναλυτικών λειτουργικών ρυθμίσεων για τον προσδιορισμό της διαβίβασης, συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων τα οποία θα ελεγχθούν και θα τελειοποιηθούν κατά την προπαρασκευαστική φάση με σκοπό την ενσωμάτωσή τους ακολούθως στο μακροπρόθεσμο πλαίσιο ε) τη θέσπιση χρονοδιαγράμματος με συγκεκριμένες ενέργειες και παραδοτέα τα οποία πρέπει να ολοκληρώσουν οι επιμέρους ΕθνΚΤ και η ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένων και ενεργειών τις οποίες πρέπει να κάνουν οι ΕθνΚΤ που επί του παρόντος δεν έχουν πρόσβαση σε ολοκληρωμένες βάσεις αναλυτικών δεδομένων, με σκοπό την απόκτηση τέτοιας πρόσβασης μέσω της κατάρτισης ίδιου ΚΜΠ ή με άλλα μέσα στ) την παρακολούθηση της προόδου που σημειώνεται αναφορικά με τα μέτρα που αναφέρονται υπό α) έως ε) και τον καθορισμό σχετικών προσαρμογών εφόσον είναι αναγκαίο. 2. Η ΕΣ, αφού λάβει υπόψη τη συμβουλή άλλων σχετικών επιτροπών του ΕΣΚΤ όπως ενδείκνυται, προετοιμάζει τις αποφάσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή των προπαρασκευαστικών μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τις υποβάλλει προς έκδοση στο διοικητικό συμβούλιο. Η ΕΣ υποβάλλει σε ετήσια βάση στο διοικητικό συμβούλιο αναφορά σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται από την ΕΚΤ και τις επιμέρους ΕθνΚΤ.

4 L 104/75 EL 3. Αναφορικά με τις ΕθνΚΤ για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερη περίοδος σταδιακής εφαρμογής κατά την προπαρασκευαστική φάση για να αναπτύξουν πλήρεις βάσεις αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές, το διοικητικό συμβούλιο δύναται κατά την προπαρασκευαστική φάση να επιτρέψει μεμονωμένες προσωρινές παρεκκλίσεις από την υποχρέωση εφαρμογής συγκεκριμένων προπαρασκευαστικών μέτρων τα οποία ορίζονται στην παράγραφο 1. Η περίοδος της κάθε μεμονωμένης παρέκκλισης περιορίζεται αυστηρά στον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται ώστε η σχετική ΕθνΚΤ να επιτύχει κατά την προπαρασκευαστική φάση συμμόρφωση με τα προπαρασκευαστικά μέτρα που προβλέπονται από την εν λόγω παρέκκλιση και σε κάθε περίπτωση καθορίζεται με τρόπο ο οποίος να επιτρέπει την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 1 αναφορικά με όλες τις ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος. Κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου παρέκκλισης η σχετική ΕθνΚΤ υποβάλλει αναφορά στην ΕΣ δυο φορές κατ' έτος σχετικά με την πρόοδο της στην επίτευξη πλήρους συμμόρφωσης με τα προπαρασκευαστικά μέτρα που προβλέπει η παρέκκλιση. Δικαιώματα πρόσβασης σε εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες που αντλούνται από αναλυτικά πιστωτικά δεδομένα που διαβιβάζονται στην ΕΚΤ ως μέρος συγκεκριμένου προπαρασκευαστικού μέτρου αναστέλλονται αναφορικά με όσες ΕθνΚΤ παρεκκλίνουν προσωρινά από το συγκεκριμένο μέτρο. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι επιπλέον κατάλληλοι περιορισμοί θα επιβληθούν σε μεμονωμένες ΕθνΚΤ που παρεκκλίνουν σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο. Άρθρο 4 Διαβίβαση αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων κατά την προπαρασκευαστική φάση και εχέγγυα εμπιστευτικότητας 1. Προκειμένου να διασφαλίσει την κατάλληλη εναρμόνιση των αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων που θα συλλεχθούν μακροπρόθεσμα με τις στατιστικές ανάγκες των επικείμενων χρηστών του ΕΣΚΤ, η ΕΣ, κατά την προπαρασκευαστική φάση, οργανώνει την ετήσια διαβίβαση από τις ΕθνΚΤ στην ΕΚΤ των άμεσα διαθέσιμων αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων, με ημερομηνίες αναφοράς την 30ή Ιουνίου και την 31η Δεκεμβρίου, εφαρμόζοντας ένα επαρκές επίπεδο ανωνυμοποίησης και συγκέντρωσης σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες περί των δανειοληπτών, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν είναι δυνατό να αναγνωρισθούν μεμονωμένοι δανειολήπτες. Η πρώτη διαβίβαση θα λάβει χώρα στο τέλος Μαρτίου του 2014, με ημερομηνίες αναφοράς την 30ή Ιουνίου και την 31η Δεκεμβρίου 2013 βάσει του συστήματος παροχής στοιχείων αναφοράς που αναφέρεται στο παράρτημα. Οποιεσδήποτε επιπλέον διαβιβάσεις οργανώνονται από την ΕΣ βάσει του συστήματος παροχής στοιχείων που θα λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη άμεσα διαθέσιμων αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων και των χαρακτηριστικών τους και θα διασφαλίζει ότι τα συλλεγόμενα δεδομένα είναι ανάλογα της κατάστασης της προπαρασκευαστικής εργασίας η οποία έχει ολοκληρωθεί κατά το χρόνο της διαβίβασης. Για δεδομένα σχετικά με δανειολήπτες που ανήκουν σε θεσμικούς τομείς πλην των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων μπορεί να γίνεται αναφορά κατά την προπαρασκευαστική φάση σε συγκεντρωτική βάση, υπό την προϋπόθεση ότι η ΕθνΚΤ παρέχει σχετικές μεθοδολογικές πληροφορίες. 2. Οι επιμέρους ΕθνΚΤ διαβιβάζουν τα αιτούμενα αναλυτικά πιστωτικά δεδομένα βάσει των ΚΜΠ ή άλλων διαθέσιμων βάσεων αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων. Οι ΕθνΚΤ που παρεκκλίνουν, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3, από τα προπαρασκευαστικά μέτρα τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) αναφορικά με συγκεκριμένες διαβιβάσεις δεδομένων στην αναφορά τους προς την ΕΣ περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την πρόοδό τους στην επίτευξη πλήρους συμμόρφωσης με τις αιτούμενες διαβιβάσεις δεδομένων κατά την προπαρασκευαστική φάση. 3. Δεδομένα που παρέχονται στην ΕΚΤ σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο διαβιβάζονται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ασφαλούς τηλεπρόσβασης και φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος. Η πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα περιορίζεται στους εμπειρογνώμονες στατιστικών στοιχείων οι οποίοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο που κοινοποιείται από την ΕΣ στο διοικητικό συμβούλιο πριν την έναρξη της διαβίβασης. Η ΕΚΤ περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα λαμβανόμενα μέτρα ασφαλείας στην ετήσια έκθεση εμπιστευτικότητας. Άρθρο 5 Χρήση στατιστικών πληροφοριών αντλούμενων από αναλυτικά πιστωτικά δεδομένα κατά την προπαρασκευαστική φάση 1. Τα δεδομένα που παρέχονται στην ΕΚΤ βάσει του άρθρου 4 χρησιμοποιούνται για: α) τον καθορισμό και τη βελτίωση των αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων προς συλλογή υπό το μακροπρόθεσμο πλαίσιο και των σχετικών χαρακτηριστικών των δεδομένων και β) τον καθορισμό και την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών πληροφοριών οι οποίες να ανταποκρίνονται στις στατιστικές ανάγκες των χρηστών του ΕΣΚΤ κατά την προπαρασκευαστική φάση. 2. Πλέον της πρόσβασης και της χρήσης των συγκεντρωτικών στατιστικών πληροφοριών, οι εντός του ΕΣΚΤ χρήστες που δεν παρεκκλίνουν σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 μπορούν να ζητήσουν άδεια πρόσβασης και χρήσης αναλυτικών εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών αντλούμενων από αναλυτικά πιστωτικά δεδομένα που διαβιβάσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω πρόσβαση στις εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες: α) εξυπηρετεί τον σκοπό του καθορισμού και βελτίωσης των αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων προς συλλογή υπό το μακροπρόθεσμο πλαίσιο και των σχετικών χαρακτηριστικών των δεδομένων και β) δεν περιλαμβάνει άμεση πρόσβαση σε πρωτότυπα αναλυτικά πιστωτικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται από τις ΕθνΚΤ ή την ΕΚΤ. Κάθε αίτηση για χρήση συνοδεύεται από κατάλογο των επιμέρους ατόμων που θα έχουν πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες. 3. Τα αιτήματα για χρήση που διατυπώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 υπόκεινται σε εκτίμηση και έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τη θεσπισθείσα από την ΕΚΤ διαδικασία. Η ΕΣ συνδράμει το διοικητικό συμβούλιο στην αξιολόγηση τέτοιων αιτημάτων.

5 L 104/76 EL Άρθρο 6 Απλοποιημένη διαδικασία τροποποίησης Αφού λάβει υπόψη τις απόψεις της ΕΣ, η εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ εξουσιοδοτείται να προβαίνει σε τροποποιήσεις τεχνικού χαρακτήρα στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν επιφέρουν μεταβολές στο βασικό εννοιολογικό πλαίσιο ούτε επηρεάζουν το φόρτο εργασίας ως προς την παροχή στοιχείων. Η εκτελεστική επιτροπή ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο για κάθε τέτοια τροποποίηση χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Άρθρο 7 Τελικές διατάξεις 1. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημέρα της κοινοποίησής της. 2. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014 θα υποβληθεί στο διοικητικό συμβούλιο έκθεση η οποία θα αναλύει: α) την κατάσταση των προπαρασκευαστικών μέτρων που θεσπίζονται με την παρούσα απόφαση και β) τη σκοπιμότητα αντικατάστασης της παρούσας απόφασης με μια νομική πράξη της ΕΚΤ η οποία θα καθορίζει εναρμονισμένες απαιτήσεις της ΕΚΤ για την παροχή στατιστικών στοιχείων και θα διασφαλίζει τη θέσπιση μιας κοινής βάσης αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων για όλα τα μέλη του Ευρωσυστήματος η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά πιστωτικά δεδομένα για όλα τα κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμα το ευρώ, συμπεριλαμβανομένης μιας εκτίμησης της σκοπιμότητας του χρονοδιαγράμματος για τη θέσπιση των εν λόγω μέτρων όπως ορίζονται στο άρθρο 1, λαμβανομένης υπόψη της προόδου που έχει επιτευχθεί. Άρθρο 8 Αποδέκτες Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στις ΕθνΚΤ των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα το ευρώ. Φρανκφούρτη, 24 Φεβρουαρίου Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ Mario DRAGHI

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Τα αναλυτικά πιστωτικά δεδομένα υποβάλλονται σε ατομική βάση όπως καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες: «χαρακτηριστικά δανειστή»: περιγραφή του πιστωτικού ιδρύματος ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που χορήγησε το δάνειο «χαρακτηριστικά δανειολήπτη»: περιγραφή της μη χρηματοπιστωτικής εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δανειολήπτη που έλαβε το δάνειο «μεταβλητές πιστωτικών δεδομένων»: περιγραφή της σύμβασης δανεισμού και της κατάστασης του δανείου με ποιοτικούς όρους «μέτρα πιστωτικών δεδομένων»: παροχή αριθμητικών τιμών που μπορούν να καταστούν περαιτέρω συγκεντρωτικές (ποσοτικοί δείκτες) και να παρασχεθούν ως στοιχεία τέλους της περιόδου. Κατηγορία Χαρακτηριστικά Επισκόπηση Χαρακτηριστικά δανειστή Χαρακτηριστικά δανειολήπτη Κωδικός αναγνώρισης δανειστή Κωδικός αναγνώρισης δανειολήπτη Κωδικός αναγνώρισης των δανειστών σύμφωνα με την κωδικοποίηση που χρησιμοποιεί το σύστημα του ΕΣΚΤ «Register of Institutions and Affiliates Database (RIAD)» ( 1 ). Αλφαριθμητικός κωδικός αναγνώρισης των δανειοληπτών, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι μεμονωμένοι δανειολήπτες δεν μπορούν να αναγνωριστούν Χώρα κατοικίας Χώρα κατοικίας του δανειολήπτη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3166 ( 2 ). Θεσμικός τομέας Τομέας οικονομικής δραστηριότητας Μέγεθος Θεσμικός τομέας (ή υποτομέας) του δανειολήπτη, σύμφωνα με την ταξινόμηση ΕΣΛ 95 Απαιτούνται οι ακόλουθοι (υπο) τομείς: Κεντρική Τράπεζα Γενική κυβέρνηση Πιστωτικά ιδρύματα Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, εκτός από ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία Ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία Μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες Νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά Ταξινόμηση των (χρηματοπιστωτικών και μη χρηματοπιστωτικών) δανειστών κατά τις οικονομικές τους δραστηριότητες, σύμφωνα με τη στατιστική ταξινόμηση «NACE αναθ.2» ( 3 ). Οι κωδικοί NACE παρέχονται με βαθμό λεπτομέρειας δύο (κατά «κλάδους») Ταξινόμηση των δανειοληπτών ανάλογα με το μέγεθός τους: πολύ μικρός, μικρός, μεσαίος και μεγάλος Βαθμός ανωνυμοποίησης Μη ανωνυμοποιημένο Ανωνυμοποιημένο EL L 104/77

7 Κατηγορία Χαρακτηριστικά Επισκόπηση Μεταβλητές πιστωτικών δεδομένων Κωδικός αναγνώρισης δανείου Αλφαριθμητικός κωδικός αναγνώρισης δανείων, όπως χρησιμοποιείται από τα πιστωτικά ιδρύματα παροχής στοιχείων σε εθνικό επίπεδο Νόμισμα Νόμισμα έκφρασης του δανείου, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 4217 ( 4 ) Είδος δανείου Είδος ασφάλειας Αρχική ληκτότητα Ταξινόμηση των δανείων σύμφωνα με το είδος τους: Κατά παραγγελία Χρέος μέσω πιστωτικών καρτών Εμπορικές απαιτήσεις Χρηματοδοτικές μισθώσεις Δάνεια για αγορά και επαναπώληση Λοιπά δάνεια Είδος της ασφάλειας που υποστηρίζει το χορηγηθέν δάνειο ασφάλεια επί ακινήτων, λοιπές ασφάλειες (συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων και χρυσού), χωρίς ασφάλεια Διάρκεια του δανείου που συμφωνήθηκε κατά την έναρξη ή σε ημερομηνία μεταγενέστερης επαναδιαπραγμάτευσης μικρότερη ή ίση του ενός έτους, μεγαλύτερη του ενός έτους Βαθμός ανωνυμοποίησης L 104/78 EL Εναπομένουσα ληκτότητα Διάρκεια που αναφέρεται στον συμφωνημένο χρόνο εξόφλησης του δανείου μικρότερη ή ίση του ενός έτους, μεγαλύτερη του ενός έτους Κατάσταση μη εξυπηρέτησης Δάνεια, όπου ο δανειολήπτης βρίσκεται σε κατάσταση «αθέτησης υποχρεώσεων» Κοινοπρακτικό δάνειο Ενιαία σύμβαση δανείου στην οποία περισσότερα ιδρύματα συμμετέχουν ως δανειστές Χρέος μειωμένης εξασφάλισης Χρέος που έχει εκδοθεί από νομισματικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με τη μορφή καταθέσεων ή μη διαπραγματεύσιμων δανείων

8 Κατηγορία Χαρακτηριστικά Επισκόπηση Μέτρα πιστωτικών δεδομένων Πίστωση που αναλαμβάνεται Πιστωτικά όρια Ληξιπρόθεσμες οφειλές Αξία ασφάλειας Ειδική προσαρμογή πιστωτικού κινδύνου Σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο περιουσιακά στοιχεία Πιθανότητα αθέτησης (μόνο για πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν μέθοδο εσωτερικών διαβαθμίσεων) Ζημία σε περίπτωση αθέτησης (μόνο για πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν μέθοδο εσωτερικών διαβαθμίσεων) Επιτόκιο Το συνολικό υπόλοιπο ποσό του δανείου (αρχικό ποσό, χωρίς να αφαιρούνται οι αποσβέσεις), που παρέχεται μεικτό, με τις προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου, εκτός από τις πιστωτικές ζημίες που καταχωρίζονται ως διαγραφές. Ποσό της πίστωσης που χορηγήθηκε το οποίο δεν έχει αναληφθεί Κάθε καταβολή (ποσό) σε δάνειο που έχει καθυστερήσει κατά περισσότερο από 90 ημέρες. Αξία της ασφάλειας κατά τη χρονική στιγμή της παροχής των στοιχείων Ειδική πρόβλεψη για πιστωτικούς κινδύνους από επισφαλή δάνεια, σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο. Το εν λόγω μέτρο πρέπει να παρέχεται μόνο για μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ποσά σταθμισμένων ανοιγμάτων σύμφωνα με την οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 5 ) ή διαδοχικές πράξεις. Πιθανότητα αθέτησης ενός αντισυμβαλλομένου σε περίοδο ενός έτους, σύμφωνα με την οδηγία 2006/48/ΕΚ ή διαδοχικές πράξεις. Για την παροχή στοιχείων δανεισμού ανά δανειολήπτη, παρέχεται ένα σταθμικό μέσο επιτόκιο. Λόγος της ζημίας από ανοίγματα εξαιτίας της αθέτησης υποχρεώσεων από μέρους ενός αντισυμβαλλομένου προς το ποσό που είναι ανεξόφλητο κατά τον χρόνο της αθέτησης, σύμφωνα με την οδηγία 2006/48/ΕΚ ή διαδοχικές πράξεις. Για την παροχή στοιχείων δανεισμού ανά δανειολήπτη, παρέχεται ένα σταθμικό μέσο επιτόκιο. Ο λόγος, ως ποσοστό ανά έτος, του ποσού που ο οφειλέτης οφείλει να καταβάλει στον πιστωτή επί δεδομένη χρονική περίοδο προς το ποσό του κεφαλαίου του δανείου, κατάθεσης ή χρεογράφου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 63/2002 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ( 6 ) ή διαδοχικές πράξεις. Για την παροχή στοιχείων δανεισμού ανά δανειολήπτη, παρέχεται ένα σταθμικό μέσο επιτόκιο. Βαθμός ανωνυμοποίησης ( 1 ) Για τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ), βλέπε τον κατάλογο που δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (www.ecb.europa.eu). ( 2 ) Όπως δημοσιεύεται από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) στον δικτυακό του τόπο (www.iso.org). ( 3 ) Όπως δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat) στον δικτυακό της τόπο (www.ec.europa.eu/eurostat). ( 4 ) Όπως δημοσιεύεται από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) στον δικτυακό του τόπο (www.iso.org). ( 5 ) Οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, σχετικά με την ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 177 της , σ. 1). ( 6 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 63/2002 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων εφαρμοζόμενων από τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε καταθέσεις και δάνεια που αφορούν νοικοκυριά και μη χρηματοδοτικές εταιρείες (ΕΚΤ/2001/18) (ΕΕ L 10 της , σ. 24) EL L 104/79

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.9.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικάμε ορισμένες υποχρεώσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2015 L 116/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/730 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2015 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/76 25.4.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/656 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται σε πιστωτικά ιδρύματα να συμπεριλαμβάνουν στο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

7.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 297/51

7.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 297/51 7.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 297/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των νομισματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013 ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση της Πράξης ΣΝΠ 82/27.8.2012 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης φέρουν την κύρια ευθύνη για τον καθορισμό της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, τις αποφάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.9.2015 L 248/45 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1599 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 273/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.9.2011 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΛΕΣ Α.Α. ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΣΤΗΛΕΣ Α.Α. ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ05: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΔΟΧΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Οι πίνακες αυτοί συμπληρώνονται από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11

18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11 18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 827/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2012 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 5.6.2014 L 166/33 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/14 σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011O0014 EL 03.01.2013 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ/ΕΚΤ τα πιστωτικά ιδρύματα (Π.Ι) οφείλουν να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά (minimum reserves, réserves obligatoires).δεσμευμένα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Απριλίου 2010 σχετικά με την εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, τη σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής και λοιπές διατάξεις (CON/2010/33)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΣΚΤ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΣΚΤ EYPΩΠAΪKH KENTPIKH TPAΠEZA E C B E Z B E K T B C E E K P ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΣΚΤ Μάιος 2000 EYPΩΠAΪKH KENTPIKH TPAΠEZA ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 2ας Ιουλίου 2012. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 2ας Ιουλίου 2012. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουλίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 30 Μαΐου 2012 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014 ΘΕΜΑ : Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΔΙΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2659/11.06.2012

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2659/11.06.2012 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2659/11.6.212 ΘΕΜΑ : Τροποποίηση των ΠΔΤΕ 2623/12.2.21 και 2637/7.12.21, αναφορικά με τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ L 74/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.3.2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Ιανουαρίου 2013 για τη θέσπιση του πλαισίου της υποδομής δημόσιου κλειδιού για το

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Νοεμβρίου 2015. σχετικά με τη ρύθμιση των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων (CON/2015/45)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Νοεμβρίου 2015. σχετικά με τη ρύθμιση των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων (CON/2015/45) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη ρύθμιση των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων (CON/2015/45) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 5 Νοεμβρίου 2015 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 14 Μαρτίου 2014 στον Μιχάλη Περσιάνη Ερ.: Σήμερα η οικονομία προσβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1174/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των άρθρων 34α και 37 του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Εννοείται το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο που θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, Διαχειριστικό κόστος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Εννοείται το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο που θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, Διαχειριστικό κόστος ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ «ΤΕΠΙΧ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 19ης Οκτωβρίου 2015

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 19ης Οκτωβρίου 2015 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη ρύθμιση των χρηματοδοτικών μισθώσεων και των δραστηριοτήτων των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης (CON/2015/37)

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ»)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») Τη συμφωνία αυτή διαπραγματεύθηκαν και ενέκριναν οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) L 181/6 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε τον καθορισµό των αναγκαίων µέτρων για την προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2011 COM(2011) 295 τελικό 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ 2011/0131 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και μόνο. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Με βάση το άρθρο 55Α του Καταστατικού της, η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύματα,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 1. Γενικά I. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με το υπόδειγμα ΣΤ04), ανά εξάμηνο, στοιχεία οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «......» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους και αντικατάστασης των ΟΕΔ με νέους τίτλους, πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα μεταφοράς των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων, διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Υποχρέωση για δηµοσιοποίηση πληροφοριών. 70. (1) Για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας, οι τράπεζες δηµοσιοποιούν τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κεντρική Τράπεζα Ρόλος και λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Εισαγωγή Η κορυφή της πυραμίδας του τραπεζικού συστήματος. Επιτελεί διαφορετικό ρόλο από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Απριλίου 2015

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Απριλίου 2015 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Απριλίου 2015 σχετικά με την απαγόρευση των πλειστηριασμών ακινήτων που χρησιμεύουν ως κύρια κατοικία (CON/2015/14) Εισαγωγή και νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ Με ποιο τρόπο προστατεύεται η κύρια κατοικία από τους πλειστηριασμούς 18 Ιανουαρίου 2014 1 Στοιχεία για το δανεισμό των νοικοκυριών Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 47/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 24ης Μαΐου 2012 σχετικά με σχέδιο κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/78/ΕΕ ΤΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2010/78/ΕΕ ΤΟΥ L 331/120 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/78/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Νοεμβρίου 2010 για τροποποίηση των οδηγιών 1998/26/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Δανεισμού ΔΛΠ 23

Κόστος Δανεισμού ΔΛΠ 23 Κόστος Δανεισμού ΔΛΠ 23 (αναθεωρημένο το 2007) Borrowing Costs IAS 23 Σκοπός ΔΛΠ 23 Σκοπός & Εφαρμογή Ο λογιστικός χειρισμός (ορισμός και λογιστική παρακολούθηση αναγνώριση, αποτίμηση) του κόστους δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Το Σχέδιο αφορά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 1.2 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

III. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

III. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 27.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 291 E/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΗ (ΕΕ) αριθ. 9/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ενόψει της έκδοσης απόφασης του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας σε σύμβαση παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων ως προς το δικαίωμα πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα