ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ. ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΟΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2009

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α...6 ΕΝΝΟΙΑ, ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ Προϊσχύον δίκαιο Έννοια και βασικά χαρακτηριστικά του οµολογιακού δανείου Νοµική φύση του οµολογιακού δανείου Ο τύπος του οµολογιακού δανείου Γενικά περί οµολογίας Ενσώµατες οµολογίες Άυλες οµολογίες Περιεχόµενο του τίτλου της οµολογίας Τοκοµερίδια Μεταβίβαση οµολογιών...19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β...22 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ κοινό οµολογιακό δάνειο οµολογιακό δάνειο µε ανταλλάξιµες οµολογίες Νοµική φύση των ανταλλάξιµων οµολογιών οµολογιακό δάνειο µε µετατρέψιµες οµολογίες Νοµική φύση και λειτουργικά χαρακτηριστικά των µετατρέψιµων οµολογιών Η έκταση του δικαιώµατος µετατροπής Μεταβολές στην κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρίας και επίδραση τους στο δικαίωµα µετατροπής - προστατευτικές ρήτρες Η σκοπιµότητα έκδοσης ενός µετατρέψιµου δανείου Οµολογιακό δάνειο µε δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη ΜΟΡΦΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ Οµολογιακά δάνεια µε ή χωρίς τοκοµερίδια Οµολογιακά δάνεια σταθερού και κυµαινόµενου επιτοκίου Οµολογιακά δάνεια ορισµένου και αορίστου χρόνου...36 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 1

3 2.4. Οµολογιακά δάνεια διαφορετικής τάξης Οµολογιακά δάνεια υψηλού κινδύνου Οµολογιακά δάνεια κοινά και ασφαλισµένα Οµολογιακά δάνεια µε καλυµµένες οµολογίες Οµολογιακά δάνεια εσωτερικά και διεθνή...40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ...42 Η ΣΥΝΑΨΗ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ Αρµοδιότητα έκδοσης οµολογιακού δανείου Όροι οµολογιακού δανείου Η εφαρµογή του δικαίου της προστασίας του καταναλωτή Τρόποι διάθεσης των οµολογιών Κάλυψη οµολογιακού δανείου µέσω ιδιωτικής προσφοράς Κάλυψη οµολογιακού δανείου µέσω δηµόσιας προσφοράς Η υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού δελτίου κατά τη δηµόσια προσφορά κινητών αξιών και το αναγκαίο περιεχόµενο του Η αστική ευθύνη από την έκδοση του ενηµερωτικού δελτίου...52 ΚΕΦΑΛΑΙΟ...57 ΕΙ ΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν.3156/ Η θέση των οµολογιούχων δανειστών στο θεσµό των οµολογιακών δανείων Η νοµική φύση της οµάδας των οµολογιούχων δανειστών Οι αρµοδιότητες της συνέλευσης των οµολογιούχων δανειστών ιαδικασία λήψης αποφάσεων της συνέλευσης των οµολογιούχων δανειστών Η έννοµη θέση του εκπροσώπου των οµολογιούχων δανειστών Η εµπράγµατη εξασφάλιση των οµολογιακών δανείων Μορφές εµπράγµατης ασφάλειας Εµπράγµατες ασφάλειες κατά τον ΑΚ Εµπράγµατες ασφάλειες κατά τον ν. 2844/ Εµπράγµατες ασφάλειες δυνάµει ειδικών νόµων Ασφαλιζόµενες απαιτήσεις Κύριες απαιτήσεις Παρεπόµενες απαιτήσεις...71 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2

4 3. Φορολογικά ζητήµατα και ειδικές ρυθµίσεις σχετικά µε την έκδοση του οµολογιακού δανείου...72 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε...76 Η ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ Εξόφληση του οµολογιακού δανείου Καταγγελία του οµολογιακού δανείου...77 ΕΠΙΛΟΓΟΣ...79 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...81 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 3

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα από τα κυριότερα ζητήµατα που σχετίζονται µε την χρηµατοοικονοµική λειτουργία µίας επιχείρησης και σκοπεί στην µεγιστοποίηση της αξίας της, είναι η εξεύρεση των αναγκαίων κεφαλαίων για την χρηµατοδότηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και των επενδυτικών σχεδίων της. Μέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1980 οι ανάγκες αυτές των επιχειρήσεων καλύπτονταν σε µεγάλο βαθµό µε την προσφυγή των εταιριών στον τραπεζικό δανεισµό, που αποτελούσε την πλέον διαδεδοµένη µέθοδο χρηµατοδότησης των ελληνικών εταιριών. Η ελληνική νοµοθεσία προέβλεπε ως τρόπο χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων και την έκδοση οµολογιακών δανείων, θεσµός όµως που δεν βρήκε µεγάλη απήχηση στην ελληνική συναλλακτική πρακτική λόγω και του ασαφούς και ελλιπούς σε ορισµένα καίρια σηµεία νοµικού πλαισίου που διείπε τον εν λόγω θεσµό. Η θέσπιση του νόµου 3156/2003 (Φ.Ε.Κ. 157/τ Α / ) µε τίτλο «οµολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις», και η εκτενής ρύθµιση των βασικών θεµάτων των σχετικών µε τα οµολογιακά δάνεια, δηµιούργησε ένα συνεκτικό πλέγµα διατάξεων, µε αποτέλεσµα ο θεσµός των οµολογιακών δανείων να παρουσιάσει µία ραγδαία αύξηση στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Σε αυτό βέβαια συνετέλεσε και η θέσπιση ιδιαιτέρως ελκυστικών φορολογικών διατάξεων και άλλων απαλλαγών, όπως για παράδειγµα η απαλλαγή από τα αναλογικά δικαιώµατα των υποθηκοφυλακείων, που οδήγησαν τις ελληνικές ανώνυµες εταιρίες στην ολοένα και συχνότερη προσφυγή στην ιδιαίτερη αυτή µορφή δανεισµού, ενώ στην πράξη σηµαντικό λόγο προσφυγής στην έκδοση οµολογιακού δανείου συνιστά και η σταθερότητα την οποία περιβάλλονται οι όροι του δανείου, και η οποία εµποδίζει στις περισσότερες περιπτώσεις τη µονοµερή µεταβολή των όρων του οµολογιακού δανείου εις βάρος του ασθενέστερου µέρους. Η συµµετοχή των τραπεζών στα οµολογιακά δάνεια είναι καθοριστικής σηµασίας. Πέραν, της συχνής έκδοσης οµολογιακών δανείων από τις τραπεζικές ανώνυµες εταιρίες, ως µέσο δανεισµού των ιδίων, η ανάληψη των εκδοθεισών οµολογιών από τα πιστωτικά ιδρύµατα συνιστά τη συνηθέστερη περίπτωση κατά την έκδοση οµολογιακών δανείων µε ιδιωτική τοποθέτηση λόγω και της πιστοδοτικής ικανότητας των τραπεζικών ιδρυµάτων. Εξάλλου τόσο οι τραπεζικές ανώνυµες εταιρίες όσο και οι συνεταιριστικές τράπεζες, εµπλέκονται συχνά στη διαδικασία εκδόσεως οµολογιακού δανείου από ανώνυµες εταιρίες µε την ιδιότητα ιδίως του αναδόχου επί προσφοράς των οµολογιών στο κοινό µε δηµόσια εγγραφή ή ως ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 4

6 εκπρόσωποι των οµολογιούχων δανειστών, σε περίπτωση οργάνωσης τους σε οµάδα, µε αποτέλεσµα να έχουν αναχθεί οι άνω δραστηριότητες σε ευρέως διαδοµένες τραπεζικές εργασίες, που καθιστούν την ενδελεχή έρευνα του νοµικού µορφώµατος των οµολογιακών δανείων αναγκαία. Αντικείµενο της παρούσας συνιστά η καταγραφή του νοµικού πλαισίου που διέπει τα οµολογιακά δάνεια στο ελληνικό δίκαιο, η οριοθέτηση των εννοιών που σχετίζονται µε τα οµολογιακά δάνεια και η επιµέρους ανάλυση των θεµάτων που σχετίζονται µε την έκδοση και την ανάληψη του οµολογιακού δανείου, την ευθύνη από τη δηµοσίευση ενηµερωτικού δελτίου, αλλά και των νεωτερισµών που εισήγαγε ο ν.3156/2003. Θα πρέπει τέλος να σηµειωθεί ότι αντικείµενο της παρούσας εργασίας δεν αποτέλεσε η τιτλοποίηση απαιτήσεων που αποτελεί ιδιαίτερη µορφή εµπραγµάτως ασφαλισµένου οµολογιακού δανείου και ρυθµίζεται επίσης από το ν. 3156/2003 και τα οµολογιακά δάνεια του ηµοσίου. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 5

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΑ, ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ 1. Προϊσχύον δίκαιο Μέχρι τη θέσπιση του ν. 3156/2003 µε τίτλο «οµολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις», τα άρθρα 3α, 3β και 3γ κ.ν. 2190/1920 ρύθµιζαν τα θέµατα που αφορούσαν σε τρεις ειδικές κατηγορίες οµολογιών και συγκεκριµένα στις µετατρέψιµες οµολογίες, στις κερδοφόρες οµολογίες και στις ενυπόθηκες οµολογίες αντίστοιχα. ιατάξεις για τις οµολογίες γενικά ή για τις κοινές οµολογίες που συνιστούσαν - και συνεχίζουν να συνιστούν την απλούστερη και συνηθέστερη µορφή, δεν εµπεριέχονταν στον κ.ν. 2190/1920. ιάσπαρτες διατάξεις για τα οµολογιακά δάνεια και τις οµολογίες, οι οποίες αναφέρονταν σε επιµέρους ζητήµατα, συναντούσε κανείς τόσο στον κ.ν. 2190/1920 στα άρθρα 34 παρ. 1, 13 παρ. 1, 8 α παρ. 2,3,4 και 5 (όπως ίσχυαν τότε) όσο και σε ειδικούς νόµους όπως στα άρθρα 68 και 76 ν.δ. 17.7/ και στις διατάξεις του ν.δ. 3746/1957, ενώ ρυθµίσεις για τα οµολογιακά δάνεια περιέχονταν και στη νοµοθεσία της κεφαλαιαγοράς (ιδίως σε π.δ. 350/1985. π.δ. 51/1992, τα οποία έχουν πλέον καταργηθεί µε το ν. 3401/2005). Η αποσπασµατικότητα των προϊσχυσασών διατάξεων ως προς τις βασικές αρχές λειτουργίας του θεσµού του οµολογιακού δανείου συνιστούσε αναµφίβολα ένα σοβαρό πρόβληµα, το οποίο αφενός δεν ευνοούσε την ανάπτυξη της εν λόγω µορφής επιχειρηµατικής χρηµατοδότησης και αφετέρου ενείχε τον κίνδυνο να οδηγηθούν οι επιχειρήσεις στην αναζήτηση κεφαλαίων και σε επενδύσεις εκτός ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Απόρροια των ανωτέρω ήταν η θέσπιση του νόµου 3156/2003 (ΦΕΚ 157/τ Α / ) που στόχο είχε τη θέσπιση ενός πλέγµατος διατάξεων, που θα µπορούσαν να διασφαλίσουν τη δηµιουργία τόσο της χρηµατιστηριακής όσο και της εξωχρηµατιστηριακής αγοράς οµολόγων που θα εκδίδονταν στα πλαίσια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 6

8 οµολογιακών δανείων ιδιωτικών επιχειρήσεων 1. Οι σηµαντικότερες διατάξεις του ν. 3156/2003 αφορούν στην τροποποίηση της διαδικασίας έκδοσης των οµολογιακών δανείων ανάλογα µε το είδος του δανείου, τη δυνατότητα οργάνωσης των οµολογιούχων δανειστών σε οµάδα (άρθρο 3) και το διορισµό εκπροσώπου της οµάδας (άρθρο 4), τη ρύθµιση του οµολογιακού δανείου µε ανταλλάξιµες οµολογίες, την τροποποίηση των ρυθµίσεων που αφορούν το µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο και δάνειο µε δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη, την παροχή δυνατότητας λήψης παντός είδους εµπράγµατης εξασφάλισης και όχι µόνο υποθήκης στο πλαίσιο οµολογιακού δανείου, ενώ παράλληλα τροποποιήθηκαν και τα άρθρα 3α, 3β, 8α 2, 13, 29 και 70 του κ.ν.2190/1920 και καταργήθηκε το άρθρο 3γ κ.ν.2190/1920 (άρθρο 15). Ο ν. 3156/2003 θέτοντας ένα ολοκληρωµένο θεσµικό πλαίσιο, διασφαλίζει και εγγυάται την ανάπτυξη και επέκταση των οµολογιακών δανείων στην ελληνική αγορά, ούτως ώστε η ελληνική κεφαλαιαγορά να αποκτήσει πληρότητα προς όφελος των επιχειρήσεων και της εθνικής οικονοµίας Έννοια και βασικά χαρακτηριστικά του οµολογιακού δανείου Η χρηµατοδότηση µίας επιχείρησης µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους: είτε µε κεφάλαια που προέρχονται από την ίδια τη λειτουργία της επιχείρησης (αυτοχρηµατοδότηση επιχείρησης) είτε µε κεφάλαια προερχόµενα από τρίτα πρόσωπα (χρηµατοδότηση µε εξωτερικούς πόρους) 4. Στην πρώτη περίπτωση εννοείται η προµήθεια στην επιχείρηση εσωτερικών πόρων, όπως τα κέρδη της, για πραγµατοποίηση επενδύσεων ενώ στη δεύτερη περίπτωση εντάσσονται τα δάνεια, οι αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου κ.α. Η αυτοχρηµατοδότηση επενδύσεως προϋποθέτει µια περίοδο αποταµίευσης για τη συγκέντρωση σηµαντικού κεφαλαίου, ενώ 1 Πρβλ. εισηγητική έκθεση ν. 3156/2003, δηµοσιευµένη στον Κώδικα ΝοΒ 2003, σελ εποµ. 2 Σηµειώνουµε ότι το άρθρο 8 α κ.ν. 2190/1920 τροποποιήθηκε εκ νέου δυνάµει του άρθρου 12 ν. 3604/2007 (ΦΕΚ Α 189/ ) 3 Πρέπει να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό, ότι η εισηγητική έκθεση του ν. 3156/2003 αναφέρει στις γενικές παρατηρήσεις ότι η εκτενής ρύθµιση ορισµένων ζητηµάτων στο σχέδιο νόµου δεν υπονοεί ότι οτιδήποτε δεν προβλέπεται απαγορεύεται. Άλλωστε, σε καθεστώς ελεύθερης ιδιωτικής οικονοµίας είναι ιδιαίτερα ωφέλιµη, αν όχι και αναγκαία, η ευέλικτη προσαρµογή της αγοράς µε τις κατά το δυνατόν λιγότερες νοµοθετικές παρεµβάσεις. 4 Στους τρόπους χρηµατοδότησης µίας επιχείρησης µπορούµε πλέον να εντάξουµε και τις συµβάσεις leasing, factoring, forfaiting, καθώς και τα venture capital, αφού οι σκοποί που επιδιώκουν είναι κυρίως χρηµατοδοτικοί. Βλ. Γεωργιάδη, ΝοΒ 35, σελ. 1522, ΝοΒ 36, σελ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 7

9 αντιθέτως, κατά το δανεισµό, η αποταµίευση γίνεται από άλλους και η επιχείρηση αποταµιεύει εκ των υστέρων για να επιστρέψει τα τοκοχρεωλύσια του δανείου 5. H έκδοση οµολογιακού δανείου αποτελεί ειδική µορφή δανεισµού χρηµατοδότησης της εταιρίας. Ο ορισµός του οµολογιακού δανείου δίνεται στο άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3156/2003 σύµφωνα µε το οποίο «οµολογιακό είναι το δάνειο που εκδίδεται από ανώνυµη εταιρία που εδρεύει στην Ελλάδα (εκδότρια) και διαιρείται σε οµολογίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν δικαιώµατα των οµολογιούχων έναντι της εκδότριας κατά τους όρους του δανείου 6». Το γεγονός ότι τα αξιόγραφα (οµολογίες), που συνθέτουν το οµολογιακό δάνειο, συνιστούν τµήµατα ενός συνόλου, διακρίνει τις οµολογίες από τα τραπεζικά οµόλογα 7, τα οποία αποτελούν εξατοµικευµένα αξιόγραφα και ενσωµατώνουν έντοκη χρηµατική απαίτηση του δικαιούχου ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλα αξιόγραφα του ίδιου εκδότη. Τα βασικά χαρακτηριστικά του οµολογιακού δανείου είναι κυρίως τρία: η διάρκεια, το ύψος και η προέλευση των κεφαλαίων. Αποτελούν επενδυτικά κεφάλαια µακράς διαρκείας και µεγάλου ύψους και συγκεντρώνονται άλλοτε από περισσότερους κεφαλαιοδότες και άλλοτε από περιορισµένο αριθµό κεφαλαιοδοτών ή ακόµη και µόνο από έναν. Οι αξιώσεις των κεφαλαιοδοτών κατά της δανειολήπτριας εταιρίας ενσωµατώνονται στις οµολογίες, οι οποίες αποτελούν όπως έχει ήδη αναφερθεί τα τµήµατα του ενιαίου οµολογιακού δανείου. Η διαίρεση του οµολογιακού δανείου σε µικρά τµήµατα καθιστά ευχερή τη συγκέντρωση µεγάλων ποσών από ευρύ κύκλο προσώπων, καθώς η χορήγηση µεγάλων δανείων από έναν µόνο κεφαλαιοδότη (που συνήθως είναι κάποιο πιστωτικό ίδρυµα) εµπεριέχει µεγάλους κινδύνους σε περίπτωση αφερεγγυότητας της δανείστριας εταιρίας και συνεπώς είναι - σε περίπτωση ανάγκης χρηµατοδότησης πολύ µεγάλων ποσών - συχνά δυσχερής. Χαρακτηριστικό είναι µάλιστα, ότι η τραπεζική εποπτική νοµοθεσία εµπεριέχει ειδικές διατάξεις για τα επιτρεπόµενα ανώτατα όρια χορηγήσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων προς ένα πελάτη 5 Πρβλ. Γ. άσκαλος, Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 1999, σελ. 147 εποµ. 6 Σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση του ν. 3156/2003, ο ορισµός του οµολογιακού δανείου δίδεται για τους σκοπούς της ερµηνείας του συγκεκριµένου νόµου που αφορά µόνο στην έκδοση οµολογιών από ανώνυµες εταιρίες του κ.ν. 2190/1920, χωρίς να αποκλείεται πάντως η κατ αναλογία δικαίου εφαρµογή των διατάξεων του νόµου ιδίως µάλιστα των διατάξεων περί οργάνωσης των οµολογιούχων σε οµάδα και περί εκπροσώπου των οµολογιούχων και σε άλλους οµαδικά εκδιδόµενους πιστωτικούς ή συµµετοχικούς τίτλους και κινητές αξίες. 7 Πρβλ. άρθρο 9 α.ν. 148/1967 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 8

10 ή οµάδα πελατών, ακριβώς για να περιοριστεί έως ένα βαθµό ο επιχειρηµατικός κίνδυνος από µεγάλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα 8. Παρότι τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά αποτελούν τη συνήθη µορφή εµφάνισης των οµολογιακών δανείων στην εταιρική τραπεζική πρακτική, εντούτοις δεν συνιστούν εννοιολογικά γνωρίσµατα τους. εν αποκλείεται για παράδειγµα το οµολογιακό δάνειο να είναι µικρής διάρκειας. Οι λόγοι τώρα που µία ανώνυµη εταιρία µπορεί να προτιµήσει την έκδοση οµολογιακού δανείου ως τρόπο χρηµατοδότησης από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου είναι συχνά οι εξής: - σε περίπτωση έκδοσης κοινού οµολογιακού δανείου (που αποτελεί και τη συνήθη µορφή) το κόστος άντλησης κεφαλαίων είναι για την εκδότρια εταιρία προκαθορισµένο, καθώς οι οµολογιούχοι δανειστές περιορίζονται στο συµφωνηθέντα τόκο ανεξάρτητα από την πορεία της εταιρίας. Οι µέτοχοι, αντίθετα, συµµετέχουν στα κέρδη της εταιρίας, όσα κι αν είναι αυτά, γεγονός που οδηγεί σε µεγάλες εκροές εταιρικής περιουσίας. - το κόστος άντλησης κεφαλαίων στα πλαίσια του οµολογιακού δανείου είναι χαµηλότερο από το κόστος άντλησης ιδίων κεφαλαίων λόγω του µικρότερου επενδυτικού κινδύνου. - οι τόκοι που καταβάλλει η εταιρία στους οµολογιούχους δανειστές συνιστά λογιστικά και φορολογικά δαπάνη. - Η έκδοση οµολογιών δεν ανατρέπει τη µετοχική ισορροπία 9. - Η έκδοση οµολογιών ενδέχεται να δηµιουργήσει το φαινόµενο της µόχλευσης (leverage effect). Η συγκέντρωση από την εταιρία κεφαλαίων σταθερού και χαµηλού κόστους παρέχει στους µετόχους τη δυνατότητα αύξησης της απόδοσης των µετοχών τους µέσω της αύξησης της απόδοσης της εκδότριας εταιρίας µε τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από τους οµολογιούχους δανειστές 10. Από την άλλη µεριά, δεν θα πρέπει βέβαια να παραβλέπεται ότι η ανάληψη µιας επιβάρυνσης για µεγάλο χρονικό διάστηµα, όπως συµβαίνει µε το οµολογιακό δάνειο, ενέχει σηµαντικούς κινδύνους, ειδικά σε περίπτωση µεταβολής είτε του γενικότερου οικονοµικού περιβάλλοντος (π.χ. πτώση των επιτοκίων), είτε των οικονοµικών δεδοµένων της εκδότριας εταιρίας. Επιπλέον, η µεγάλη δανειακή 8 Πρβλ. Σ.Ψυχοµάνης, Τραπεζικό ίκαιο, ίκαιο Τραπεζικών Συµβάσεων 2001, σελ εν αναφερόµαστε στην έκδοση οµολογιακού δανείου µε µετατρέψιµες οµολογίες, όπου η µετατροπή των οµολογιών σε µετοχές πράγµατι αλλάζει τη µετοχική ισορροπία στο εσωτερικό της εταιρίας. 10 Βλ. Γ. Σωτηρόπουλος, εις το ίκαιο της Ανώνυµης Εταιρίας, 2002, άρθρο 3 α, σελ. 442 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 9

11 επιβάρυνση ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τόσο την πορεία της εταιρίας όσο και την πορεία των µετοχών της. Γεγονός είναι όµως ότι η έκδοση οµολογιακών δανείων παρουσιάζει µια σηµαντική αύξηση στην ελληνική κεφαλαιαγορά, µε αποτέλεσµα να κατατάσσεται ως ένας από τους πλέον διαδεδοµένους τρόπους οικονοµικής ενίσχυσης των εταιριών. 3. Νοµική φύση του οµολογιακού δανείου Η αντιµετώπιση του οµολογιακού δανείου από την πλευρά της εκδότριας εταιρίας ως µίας ενιαίας δανειακής σύµβασης, δεν σηµαίνει ότι οι οµολογίες αποβάλλουν την αυτοτέλεια τους. Κάθε οµολογία χωριστά ενσωµατώνει ένα αυτόνοµο και αυτοτελές δικαίωµα δανειστή, ο οποίος µπορεί µόνος του και ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους να ασκήσει, µε την επιφύλαξη βέβαια των απαγορεύσεων που θέτουν οι όροι του οµολογιακού δανείου και ο νόµος. Σε συνέχεια των ανωτέρω, η έννοµη σχέση που συνδέει τους οµολογιούχους δανειστές και την εκδότρια εταιρία, θα πρέπει να διακριθεί στη βασική σχέση και στη σχέση που δηµιουργείται µε την αξιογραφική ενσωµάτωση της υποχρέωσης της εκδότριας εταιρίας, η οποία έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία µίας αυτόνοµης αξιογραφικής ενοχής έναντι της εκδότριας προς επιστροφή του κεφαλαίου και καταβολή των τόκων. Η διάκριση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και στην περίπτωση των άυλων οµολογιών. Για τη βασική σχέση ως αιτία έκδοσης των οµολογιών έχουν διατυπωθεί στη θεωρία δύο διαφορετικές απόψεις: Σύµφωνα µε τη θεωρία της πώλησης, η έκδοση των οµολογιών συνιστά εκπλήρωση συµβατικής υποχρέωσης από σύµβαση πώλησης που έχει καταρτισθεί µεταξύ της εκδότριας εταιρίας και των αρχικών οµολογιούχων δανειστών. Σύµφωνα όµως µε την κρατούσα θεωρία του δανείου, µεταξύ της εκδότριας εταιρίας και των οµολογιούχων δανειστών καταρτίζεται δανειακή σύµβαση, η οποία αποσβέννυται µε τη χορήγηση από την εκδότρια εταιρία στους οµολογιούχους των οµολογιών (δόση αντί καταβολής, ΑΚ 419) 11. Υπέρ της άποψης αυτής συνηγορεί και η Εισηγητική Έκθεση του ν. 3156/2003 όπου αναφέρεται ότι το οµολογιακό δάνειο είναι δάνειο χρηµάτων κατά την αστικολογική έννοια των άρθρων 806 εποµ. ΑΚ, ενώ η διαφορά στη διαδικασία είσπραξης είναι διαφορά στον τρόπο κατάρτισης της σύµβασης εγγραφής που δεν επιδρά στο 11 Πρβλ. Σ. Ψυχοµάνης, Τραπεζικό ίκαιο ίκαιο Τραπεζικών Συµβάσεων, 2001, σελ. 85, ο ίδιος ΕΕµπ 2005, σελ. 454, Ν. Βερβεσός, εις το ίκαιο της Ανώνυµης Εταιρίας, 2005, τόµος 10, σελ. 318 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 10

12 χαρακτήρα της ενσωµατούµενης υποχρέωσης ως υποχρέωσης από σύµβαση δανείου 12, 13. Το οµολογιακό δάνειο, ως ιδιαίτερη µορφή δανείου, είναι σύµβαση διαρκής, ενοχική, επαχθής 14, re καταρτιζόµενη (δηλαδή καταρτιζόµενη µε καταβολή του ποσού του οµολογιακού δανείου από τους οµολογιούχους δανειστές στην οφειλέτιδα εταιρία), αιτιώδης και αµφοτεροβαρής 15. Σύµβαση υπόσχεσης χορήγησης οµολογιακού δανείου µπορεί να καταρτιστεί συναινετικά (solo consensu) 16 στο πλαίσιο της αρχής της ελευθερίας των συµβάσεων (ΑΚ 361). Στην περίπτωση αυτή, η οµολογία δεν πρέπει να περιέχει µόνο την υπόσχεση της εκδότριας εταιρίας για καταβολή χρηµάτων στο δανειστή, αλλά και την λογικώς και νοµικώς προηγούµενη υπόσχεση του δανειστή να µεταβιβάσει στην εκδότρια κατά κυριότητα τα χρήµατα (δάνεισµα). Η έκδοση συναινετικού οµολογιακού δανείου είναι επιτρεπτή, επίσης, λόγω του αιτιώδους χαρακτήρα των οµολογιών, το κύρος των οποίων εξαρτάται από την υποκείµενη δανειακή σχέση που αποτελεί την αιτία της εκδόσεως τους. Η σύµβαση υπόσχεσης χορήγησης οµολογιακού δανείου είναι αµφοτεροβαρής Ο τύπος του οµολογιακού δανείου Το οµολογιακό δάνειο αποτελεί ειδική περίπτωση δανείου που υπόκειται σε νόµιµο συστατικό έγγραφο τύπο (ΑΚ 158, άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3156/2003) 18.Η κατάρτιση του οµολογιακού δανείου προϋποθέτει την έκδοση των οµολογιών που είναι έγγραφα της οφειλέτιδας εταιρίας, τα οποία ενσωµατώνουν τη χρηµατική απαίτηση των οµολογιούχων δανειστών έναντι αυτής για την απόδοση του 12 Πρβλ. Εισηγητική Έκθεση ν. 3156/2003, ΝοΒ 31, σελ 1031 εποµ., κατ άρθρο παρατηρήσεις, άρθρο Αντίθετος ο Γ. Λέκκας, η εµπράγµατη εξασφάλιση του οµολογιακού δανείου και τιτλοποίηση απαιτήσεων, 2005, σελ. 12 εποµ., ο οποίος θεωρεί ότι η αξιογραφική ενσωµάτωση των υποχρεώσεων από το οµολογιακό δάνειο δεν δηµιουργεί αυτόνοµη και αφηρηµένη υποχρέωση από τις οµολογίες, 14 Πρβλ. Μ. Σταθόπουλος, Γενικό Ενοχικό ίκαιο, σελ. 755, Απ. Γεωργιάδη, Γενικό Ενοχικό ίκαιο, σελ. 52, βλ. όµως Φίλιο, Γενικό Ενοχικό ίκαιο, σελ. 436, ο οποίος θεωρεί µόνο το έντοκο δάνειο ως επαχθή σύµβαση, ενώ κατατάσσει το άτοκο δάνειο στις χαριστικές συµβάσεις. 15 Αντίθετος ο Λέκκας, ο οποίος χαρακτηρίζει τη σύµβαση ως ετεροβαρή, µε µόνη υποχρέωση αυτή του οφειλέτη προς απόδοση του δανείσµατος. 16 Πρβλ. Απ. Γεωργιάδη, Ειδικό Ενοχικό ίκαιο, σελ. 573, ΑΠ 550/1960, ΝοΒ 9, σελ Πρβλ. Γ. Λέκκας, Εµπράγµατη Εξασφάλιση Οµολογιακού ανείου και Τιτλοποίηση Απαιτήσεων, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, 2005, σελ. 14 εποµ. 18 Πρβλ. Α. Αντάπαση σε Γεωργιάδη - Σταθόπουλο, άρθρο 888, πρβλ και ΕφΘεσ. 407/1980, Αρµενόπουλος Λ 726, πρβλ. όµως και Π. Φίλιο, Ειδικό Ενοχικό ίκαιο, σελ. 57, ΑΠ 1327/2001, ΧρΙ 2001, σελ. 600 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 11

13 δανείσµατος, των τόκων και τυχόν άλλων ωφεληµάτων. Η οµολογία συνεπώς - η οποία θα αναλυθεί κατωτέρω εκτενώς δεν είναι αποδεικτικό αλλά συστατικό έγγραφο, εντασσόµενο στην κατηγορία των αξιογράφων. Συνεπώς, η απαίτηση από οµολογιακό δάνειο είναι περίπτωση πραγµατοπαγούς ενοχής (obligatio ob rem ή obligation propter rem) εξαιτίας του συνδέσµου του δανειστή της ενοχής (του οµολογιούχου δανειστή) µε την οµολογία υπό την έννοια ότι την αξίωση από το οµολογιακό δάνειο έχει ο εκάστοτε δικαιούχος της οµολογίας. Η µεταβίβαση της οµολογίας µεταβάλλει και το πρόσωπο του δανειστή του οµολογιακού δανείου. Σε συνάρτηση των ανωτέρω και λόγω της ιδιαίτερης θέσης που κατέχει η οµολογία στο µόρφωµα των οµολογιακών δανείων ακολουθεί στη συνέχεια η ανάλυση της νοµικής φύσης της οµολογίας µετά των σχετικών διακρίσεων και του περιεχοµένου τους. 5. Γενικά περί οµολογίας Όπως ήδη έχει αναφερθεί, οµολογιακό είναι το δάνειο που εκδίδεται από ανώνυµη εταιρία που εδρεύει στην Ελλάδα (εκδότρια) και διαιρείται σε οµολογίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν δικαιώµατα των οµολογιούχων έναντι της εκδότριας κατά τους όρους του δανείου (άρθρο 1 ν. 3156/2003). Ο όρος «αντιπροσωπεύουν» αναφέρεται στην αξιογραφική ενσωµάτωση σε περίπτωση έκδοσης ενσώµατων οµολογιών, η οποία δεν αγνοείται από την προβληµατική της αποϋλοποίησης των συµµετοχικών τίτλων 19. Ο θεσµός των άυλων τίτλων εισήχθη στο ελληνικό δίκαιο µε το ν. 2396/1996, στο πλαίσιο του οποίου ήρθη πλήρως η ενσωµάτωση των µετοχικών δικαιωµάτων σε έγχαρτους τίτλους, ενώ η αναλογική εφαρµογή βασικών διατάξεων του νόµου 20 και στις άυλες οµολογίες θεσπίστηκε µε το άρθρο 16 ν.2954/2001. Η δυνατότητα άλλωστε έκδοσης άυλων οµολογιών προβλέπεται ρητά και στο άρθρο 1 παρ. 6 ν. 3156/2003 σύµφωνα µε το οποίο «αν για το οµολογιακό δάνειο εκδίδονται άυλες οµολογίες, η ολική εξόφληση και η άσκηση των δικαιωµάτων που απορρέουν από αυτές γίνεται µε την προσκόµιση ονοµαστικής βεβαίωσης» 21. Οι οµολογίες λοιπόν 19 Πρβλ. Εισηγητική Έκθεση ν. 3156/2003, παρατηρήσεις κατ άρθρο, άρθρο 1 20 Συγκεκριµένα τα άρθρα 39,47,48, 49 και 51 ν.2396/ Από τη διατύπωση επίσης του άρθρου 1 παρ.1 σε συνδυασµό µε την παρ.6 συνάγεται επίσης στη βιβλιογραφία ότι σε αντίθεση µε τα ισχύοντα για τις µη εισηγµένες µετοχές, επεκτείνεται πλέον η δυνατότητα έκδοσης άυλων οµολογιών ακόµη και σε οµολογίες που δεν εισάγονται προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά. Πρβλ. Ν. Βερβεσός, εις το ίκαιο της Ανώνυµης Εταιρίας, 2005, τόµος 10, σελ. 316 µε περαιτέρω παραποµπές. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 12

14 που εκδίδονται στο πλαίσιο του οµολογιακού δανείου µπορεί να είναι τόσο ενσώµατες όσο και άυλες. Συνήθης µορφή εµφάνισης στις συναλλαγές έως και σήµερα είναι οι ενσώµατες οµολογίες. Τα βασικά χαρακτηριστικά των οµολογιών, ενσώµατων και άυλων αναλύονται στη συνέχεια του κειµένου Ενσώµατες οµολογίες Η ενσώµατη οµολογία αποτελεί έγγραφο, το οποίο εκδίδεται από τη δανειοδοτούµενη εταιρία και ενσωµατώνει χρηµατική απαίτηση κατά αυτής προερχόµενη από το οµολογιακό δάνειο. Ενόψει της ενσωµάτωσης αυτής η οµολογία είναι αξιόγραφο (ειδικότερα χρεόγραφο) 22 και όχι απλό βεβαιωτικό έγγραφο. Οι οµολογίες ως αξιόγραφα µπορούν να εκδοθούν τόσο ως ανώνυµες, όσο και ως ονοµαστικές ή εις διαταγή 23. Απαγορεύεται όµως η έκδοση ανώνυµων οµολογιών, τις οποίες η εκδότρια εταιρία οφείλει να πληρώσει όποτε και αν εµφανιστούν (ενόψει οµολογίες) 24. Από το είδος δε των εκδοθεισών οµολογιών, εξαρτάται και ο τρόπος µεταβίβασής τους 25. αξιογράφων : Σύµφωνα λοιπόν µε τις βασικές αρχές του δικαίου των - Οι ανώνυµες οµολογίες µεταβιβάζονται όπως κάθε κινητό πράγµα, δηλαδή µε συµφωνία περί µετάθεσης της κυριότητας και παράδοσης της νοµής του αξιογράφου (άρθρο 1034 ΑΚ), είναι δε δυνατή και η καλόπιστη κτήση του εγγράφου και του ενσωµατωµένου δικαιώµατος και από µη κύριο (άρθρο 1036 ΑΚ), ακόµη και αν έχει µεσολαβήσει κλοπή ή απώλεια του τίτλου (άρθρο 1039 ΑΚ) 26. Οι ανώνυµες 22 Σύµφωνα λοιπόν µε τη θεωρία των αξιογράφων, για την άσκηση του δικαιώµατος απαιτείται η κατοχή του αξιογράφου. Πρβλ. µεταξύ άλλων Α. Κιάντου Παµπούκη, ίκαιο των αξιογράφων, Σάκκουλας 1997, σελ. 4 εποµ. 23 Το άρθρο 891 ΑΚ επιτρέπει τη θέση σε κυκλοφορία ανώνυµων χρεογράφων εκδοθέντων στην Ελλάδα µόνο στις περιπτώσεις που ειδικά επιτρέπει ο νόµος. Από τη στιγµή, που κατά την ορθότερη ερµηνεία η εν λόγω διάταξη του ΑΚ δεν απαιτεί την έκδοση ad hoc νόµου, αλλά απαιτεί την ύπαρξη νόµου, που επιτρέπει γενικά την έκδοση της συγκεκριµένης κατηγορίας χρεογράφων, θα πρέπει να γίνει δεκτό, ότι ενόψει του άρθρου 68 ν.δ. 17.7/ επιτρέπεται η θέση σε κυκλοφορία ανώνυµων οµολογιών από ανώνυµες εταιρίες. 24 Πρβλ. Εισηγητική Έκθεση ν. 3156/2003, παρατηρήσεις κατ άρθρο, άρθρο 1, όπου αναφέρει ότι ενόψει της διάταξης του άρθου 68 παρ. 1 ν.δ απλώς απαγορεύεται η έκδοση οµολογιών εν όψει. 25 Πρβλ. Α. Κιάντου Παµπούκη, ίκαιο των αξιογράφων, Σάκκουλας 1997, σελ. 27 εποµ. 26 Βλ. Εισηγητική Έκθεση ν. 3156/2003, παρατηρήσεις κατ άρθρο, άρθρο 1, όπου αναφέρει ότι ο νόµος µολονότι δεν ορίζει αν οι τίτλοι µπορεί να είναι ανώνυµοι, θεωρεί τη δυνατότητα αυτή δεδοµένη αποδεχόµενος τη γενική εφαρµογή του άρθου 68 παρ. 1 ν.δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 13

15 οµολογίες αποτελούν ανώνυµα χρεόγραφα, στα οποία εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του ΑΚ (άρθρο ΑΚ) Οι ονοµαστικές οµολογίες, των οποίων το επιτρεπτό δεν προβλέπεται ειδικά στο νόµο, αλλά συνάγεται εµµέσως από το άρθρο 900 ΑΚ, µεταβιβάζονται µε εκχώρηση και παράδοση του τίτλου της οµολογίας Τέλος, οι οµολογίες εις διαταγή µεταβιβάζονται είτε αξιογραφικά, δηλ. µε οπισθογράφηση και παράδοση του τίτλου, είτε σύµφωνα µε τις διατάξεις του κοινού δικαίου (εκχώρηση και παράδοση της οµολογίας) Άυλες οµολογίες Η απεγχάρτωση των αξιογράφων, η έκδοση τους δηλαδή σε άυλη µορφή έχει δηµιουργήσει έντονες θεωρητικές συζητήσεις σχετικά µε το κατά πόσο αυτά συνιστούν αξιόγραφα ή όχι, λόγω των εννοιολογικών αντιφάσεων που ενέχουν σε σχέση µε την παραδοσιακή µορφή µε την οποία εµφανίστηκαν στις συναλλαγές 29. Μάλλον κρατούσα στην Ελλάδα είναι η άποψη που δέχεται ότι οι τίτλοι σε λογιστική µορφή, τα ηλεκτρονικά δηλαδή αξιόγραφα συνιστούν αξιόγραφα, όπου απλώς η κυριότητα επί του πράγµατος υποκαθίσταται ως προς τα αξιόγραφα σε λογιστική µορφή από την κυριότητα επί ασώµατου αντικειµένου µε τη µορφή καταχώρησης σε ηλεκτρονικό αρχείο µητρώου και το στοιχείο της κατοχής του τίτλου από τη δυνατότητα διενέργειας χρεοπιστώσεων στον εν λόγω λογαριασµό τίτλων µέσω ηλεκτρονικών καταχωρήσεων. Από την καταχώρηση δε αυτή, απορρέουν τα δικαιώµατα που συνδέονται οργανικά µε το αξιόγραφο (που είναι δηλαδή 27 Πρβλ. Μ. Κορδή Αντωνοπούλου, έγγραφα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, 1997, σελ. 26 εποµ., Γεωργιάδης Σταθόπουλος, Αστικός Κώδικας, 1982, άρθρα ΑΚ, αριθµ Ζήτηµα τίθεται για το αν απαιτείται και παράδοση της ονοµαστικής οµολογίας για την ολοκλήρωση της µεταβίβασης, πρβλ. Ν. Ρόκα, Αξιόγραφα, Υπέρ της άποψης ότι η σύγχρονη τεχνολογία είναι συµβατή µε το αξιογραφικό δίκαιο συντάσσονται οι Ν. Ρόκας, σύγχρονη τεχνολογία και εµπορικό δίκαιο, ΕΕµπ 1998, (ο οποίος θεωρεί ότι είναι συµβατή η σύγχρονη τεχνολογία µε το αξιογραφικό δίκαιο, προσθέτοντας ότι η έκλειψη του χαρτιού οδηγεί απλώς σε ορολογική µετάλλαξη του αξιογράφου, µολονότι συνιστά σοβαρή δοκιµασία που διαρρηγνύει τον παραδοσιακό πυρήνα του αξιογραφικού δικαίου), Γ. Σωτηρόπουλος, ο δανεισµός τίτλων, 2005, σελ. 81 εποµ., Σκαλίδης, Αξιογραφική απεγχάρτωση, ιδιαίτερα µετοχών, ΕτρΑΞΧρ 1998, σελ.324, Γ. Λέκκας, η εµπράγµατη εξασφάλιση του οµολογιακού δανείου και τιτλοποίηση απαιτήσεων, 2005, σελ. 18. Τσιµπανούλης, Άυλοι επενδυτικοί τίτλοι, ΕπισκΕ Β/2009, σελ. 361 εποµ., Μιχαλόπουλος, αποϋλοποίηση τίτλων, κυρίως µετοχών, 1999, σελ.61 εποµ. Αντίθετοι ο Λ. Γεωργακόπουλος, Αξιόγραφα 1997, σελ.32, ο οποίος ξεκάθαρα δέχεται ότι τα άυλα αξιόγραφα δεν συνιστούν κατά κυριολεξία αξιόγραφα, Ν. Βερβεσός, εις το ίκαιο της Ανώνυµης Εταιρίας, 2005, τόµος 10, σελ. 316, όπου αναφέρεται στις άυλες οµολογίες ως µη αξιογραφικά ενσωµατωµένες,ν.νίκας/α. Ταµαµίδη, ζητήµατα ουσιαστικού και δικονοµικού δικαίου από τη µεταβίβαση ονοµαστικών µετοχών εισηγµένων στο ΧΑΑ, Αρµενόπουλος 2004, σελ. 806 εποµ, όπου κάνουν λόγο για απώλεια της αξιογραφικής φύσης και λειτουργίας των τίτλων που καθίστανται άυλοι. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 14

16 ενσωµατωµένα σε αυτό, κατά την ορολογία του παραδοσιακού αξιογραφικού δικαίου) και τα οποία έχουν ισχύ εµπραγµάτου δικαίου για το δικαιούχο τους, και από την ίδια στιγµή γεννιούνται για το δικαιούχο του λογαριασµού όλα τα περιουσιακής φύσης δικαιώµατα που απορρέουν από τους τίτλους. Ο δικαιούχος λοιπόν του λογαριασµού έχει εφεξής το δικαίωµα, δίδοντας σχετικές εντολές στο φορέα του µητρώου να διαθέτει µεταβιβάζει τους τίτλους και να συνιστά επ αυτών περιορισµένα εµπράγµατα δικαιώµατα 30. Το άρθρο 1 παρ. 6 ν. 3156/2003, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω ρητά παρέχει τη δυνατότητα στις εδρεύουσες στην Ελλάδα ΑΕ να συνάπτουν µαζικά δάνεια και χωρίς αξιογραφική ενσωµάτωση, µε απλή ηλεκτρονική καταχώριση των πράξεων κίνησης των σχετικών λογαριασµών. Η καταχώριση αυτή, τόσο της σύναψης όσο και της κίνησης τους (π.χ. είσπραξης, εκχώρησης κ.λ.π.) γίνεται σε ένα από τα δύο ηλεκτρονικά συστήµατα (καταχώρισης) άυλων τίτλων: στο υπαγόµενο στο χρηµατιστηριακό τοµέα Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών 31 ή στο ανήκον στην επόπτη του τραπεζικού τοµέα Τράπεζα της Ελλάδος Σύστηµα Λογιστικής Παρακολούθησης Συναλλαγών (ΣΛΠΣ) 32.Οι οµολογίες αυτές µπορούν να γίνουν αντικείµενο (δηµόσιας) διαπραγµάτευσης σε οργανωµένες αγορές, εφόσον αυτές συνδέονται µε το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, ανεξάρτητα από το αν οι οµολογίες αυτές καθ εαυτές είναι καταχωριστέες σ αυτό (το ΚΑΑ) ή το ΣΛΠΣ 33. Η έκδοση οµολογιακού δανείου µε άυλες οµολογίες εµπίπτει στην υποχρέωση οργάνωσης των οµολογιούχων δανειστών σε οµάδα, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 1 ν. 3156/2003. Ελλείψει της νοµοθετικής πρόβλεψης του άρθρου 1 παρ. 6 ν. 3156/2003, η µαζική σύναψη µη αξιογραφικών δανείων, ήτοι η έκδοση των - 30 Πρβλ.. Τσιµπανούλη, Οι επενδυτικοί άυλοι τίτλοι, ΕπισκΕ Β/2009, σελ. 361 εποµ., Κ. Χριστοφόρου, Άυλοι οµολογιακοί τίτλοι, Απόψεις ουσιαστικού και δικονοµικού αστικού δικαίου, ίκη 35, σελ. 856 εποµ. 31 Το οποίο απορροφήθηκε από την εταιρία Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµη Εταιρία Συµµετοχών Εκκαθάρισης, ιακανονισµού και Καταχώρησης (ΕΧΑΕ) 32 Το οποίο ρυθµίζεται από το ν. 2198/1994, ΦΕΚ 43 Α 33 Πρέπει στο σηµείο αυτό να σηµειωθεί, ότι αν οι εν λόγω οµολογίες είναι από τη σύσταση τους εξαρχής καταχωριστέες στο ΣΛΠΣ, τότε ως δικαιούχος των οµολογιών και της σχετικής µερίδας επενδυτή στο ΚΑΑ θα φαίνεται ο κοινός εκπρόσωπος των οµολογιούχων ως εµπιστευµατοδόχος έµµεσος αντιπρόσωπος τους σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 6 α ν. 3156/2003, επειδή η σχέση του µε τους οµολογιούχους παραγγελείς του εξοπλίζεται έναντι του ΚΑΑ µε τραπεζικό (αν ο εκπρόσωπος είναι τράπεζα) ή επαγγελµατικό απόρρητο (αν είναι ΕΠΕΥ κατ άρθρο 4 παρ. 2 ν.3156/2003). Αντιθέτως, αν πάλι οι εν λόγω οµολογίες είναι από τη σύσταση τους εξαρχής καθ εαυτές καταχωριστέες στο ΚΑΑ, τότε ως δικαιούχος των οµολογιών και της σχετικής µερίδας επενδυτή στο ΚΑΑ θα φαίνεται ο οµολογιούχος και όχι ο κοινός εκπρόσωπος σύµφωνα µε τη ρητή επιφύλαξη του άρθρου 4 παρ. 6 α ν. 3156/2003 υπέρ του Κανονισµού Εκκαθάρισης Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών του ΚΑΑ µια και τότε το τραπεζικό ή επαγγελµατικό απόρρητο της σχέσης εκπροσώπου οµολογιούχου ως χειριστή επενδυτή δεν ισχύει απέναντι του. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 15

17 καταχρηστικώς - λεγόµενων άυλων οµολογιών πιθανόν να προσέκρουε στο (µη πιστωτικό) σκοπό της δανειολήπτριας ΑΕ, αλλά προεχόντως στην τραπεζική νοµοθεσία, εφόσον η συγκεκριµένη ΑΕ δεν αποτελεί νοµίµως λειτουργούν πιστωτικό ίδρυµα. Τουναντίον ο θεσµός των άυλων οµολογιών του ν. 3156/2003 δεν αποτελεί καν εξαίρεση στην υπαγωγή των δανειακών συµβάσεων αποκλειστικώς στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, αφού για τη λειτουργία του θεσµού απαιτείται υποχρεωτικά η ανάµιξη ενός πιστωτικού ιδρύµατος ή µιας ΕΠΕΥ ως εκπροσώπου της οµάδας των οµολογιούχων (άρθρο 4 παρ. 1,2 ν. 3156/2003). Ακριβέστερα, ο νόµος (άρθρο 4 παρ. 1 σε συνδ µε 3 παρ. 1 ν. 3156/2003) επιβάλλει τον ορισµό ενός χρηµατοπιστωτικού φορέα (ΕΠΕΥ ή Τράπεζας) ως κοινού αναγκαστικού εκπροσώπου των δικαιούχων των άυλων οµολογιών, ακριβέστερα ως αναγκαστικού αντιπροσώπου τους (αφού η οµάδα δεν έχει νοµική προσωπικότητα, άρθρο 3 παρ. 1γ ν. 3156/2003). Στην περίπτωση που οι οµολογίες συνιστώνται µε καταχώριση στο σύστηµα άυλων αξιών του ΚΑΑ ο κοινός εκπρόσωπος ενεργεί ως χειριστής του σχετικού λογαριασµού των οµολογιούχων ως επενδυτών και φαίνονται καταχωρηµένα τα ονόµατα των τελικών δικαιούχων των τίτλων. Αντίθετα στην περίπτωση που οι οµολογίες συνιστώνται µε καταχώριση στο ΣΛΠΣ ο κοινός εκπρόσωπος ενεργεί ως φορέας από τον οποίο αποκτούν τους τίτλους τους οι οµολογιούχοι ως επενδυτές Περιεχόµενο του τίτλου της οµολογίας Το περιεχόµενο του τίτλου της οµολογίας δεν προβλέπεται ούτε στο ν. 3156/2003 ούτε στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 αλλά ούτε και σε διατάξεις που βρίσκονται εγκατασπαρµένες σε διάφορα νοµοθετήµατα. Από τη φύση τους όµως ως οµολογίες αλλά και ως µέσο δανεισµού συνάγεται ότι οι οµολογίες (και η ονοµαστική βεβαίωση στην περίπτωση έκδοσης άυλων τίτλων) θα πρέπει να περιλαµβάνουν τα κάτωθι στοιχεία : - Τα στοιχεία της εκδότριας εταιρίας καθώς και το χρόνο και τον τόπο έκδοσης των οµολογιών. 34 Πρβλ. Κ. Χριστοδούλου, άυλοι οµολογιακοί τίτλοι, απόψεις ουσιαστικού και δικονοµικού δικαίου, ίκη 35, σελ. 857, αναλυτικότερα για τη διάκριση µεταξύ των δύο συστηµάτων πρβλ και Τσιµπανούλης, Οι επενδυτικοί άυλοι τίτλοι, ΕπισκΕ Β/2009, σελ. 356 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 16

18 - Την ονοµαστική αξία, το ποσό δηλαδή που θα κληθεί να καταβάλει η εκδότρια εταιρία στο δικαιούχο της οµολογίας κατά το χρόνο λήξης του οµολογιακού δανείου. - Το δικαιούχο, το πρόσωπο δηλαδή στο οποίο η εταιρία θα καταβάλει το ποσό της οµολογίας κατά τη λήξη της. Ανάλογα µε το είδος της οµολογίας, διαφοροποιείται και το νοµιµοποιούµενο πρόσωπο, το οποίο θα εισπράξει το ποσό της οµολογίας. Στις ανώνυµες οµολογίες ο δικαιούχος δεν κατονοµάζεται στον τίτλο της οµολογίας. Σε περίπτωση µεταβίβασης ονοµαστικών ή εις διαταγή οµολογιών ο τελικός δικαιούχος δεν θα είναι ο κατονοµαζόµενος στον τίτλο. - Τον τόπο, χρόνο και τον τρόπο πληρωµής. - Το επιτόκιο, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον ανώτατο δικαιοπρακτικό τόκο. - Το τυχόν δικαίωµα της εταιρίας για πρόωρη καταγγελία της οµολογίας. - Την υπογραφή των νοµίµων εκπροσώπων της εταιρίας, των µελών δηλαδή του διοικητικού συµβουλίου της εκδότριας ή των τυχόν άλλων προσώπων, που έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά να υπογράψουν τις οµολογίες. Οι υπογραφές επί των τίτλων µπορούν να τεθούν και µηχανικά κατ εφαρµογή του άρθρου 163 ΑΚ Τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τον προσδιορισµό των δικαιωµάτων των οµολογιούχων δανειστών, όπως τυχόν ασφάλειες, δικαίωµα µετατροπής, δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη κ.α. Ορισµένοι όροι, που αφορούν για παράδειγµα στη νοµική θέση των οµολογιούχων δανειστών ενδέχεται να µην αναφέρονται στο κείµενο της οµολογίας, αλλά σε άλλα σχετικά έγγραφα (π.χ. στο ενηµερωτικό δελτίο), στα οποία γίνεται παραποµπή και τα οποία έτσι καθίστανται περιεχόµενο του τίτλου της οµολογίας. - Τον αύξοντα αριθµό της οµολογίας. - Τα τυχόν τοκοµερίδια. Είναι δυνατή η έκδοση τίτλων που ενσωµατώνουν περισσότερες οµολογίες, οπότε τα δικαιώµατα, που απορρέουν από τους τίτλους αυτούς είναι πολλαπλάσια των δικαιωµάτων που προκύπτουν από την οµολογιακή οµάδα. 35 Πρβλ. Μ. Κορδή - Αντωνοπούλου, Έγγραφα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, 1997, σελ Το άρθρο 163 ΑΚ αναφέρεται βέβαια σε ανώνυµους τίτλους, όµως θα εφαρµοσθεί αναλογικά, σύµφωνα µε την κρατούσα άποψη και σε ονοµαστικούς τίτλους και τίτλους εις διαταγή, εφόσον πρόκειται για µαζική έκδοση, όπως είναι το συνήθως συµβαίνον στις οµολογίες. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 17

19 5.4. Τοκοµερίδια Το άρθρο 1 παρ. 5 ν. 3156/2003 ορίζει ότι «αν για το οµολογιακό δάνειο εκδίδονται ενσώµατες οµολογίες, η ολική εξόφληση και η άσκηση των δικαιωµάτων των οµολογιούχων γίνεται µε την προσκόµιση των τίτλων και των τόκων και λοιπών ωφεληµάτων µε την προσκόµιση των τοκοµεριδίων ή του ειδικού στελέχους, εφόσον υφίστανται, αλλιώς µε την προσκόµιση του τίτλου της οµολογίας και τη σηµείωση της εξόφλησης επί του σώµατος.». Με δεδοµένη τη συχνότητα µε την οποία εµφανίζεται στις συναλλαγές η έκδοση κοινών οµολογιακών δανείων και λαµβάνοντας υπόψη ότι η απόληψη του τόκου αποτελεί το βασικό λόγο ανάληψης οµολογιών, καθώς προσφέρουν στην περίπτωση αυτή µία βέβαιη και σταθερή απόδοση, χρήσιµο είναι να αναφερθούν τα βασικά χαρακτηριστικά των τοκοµεριδίων, τα οποία ενσωµατώνουν την απαίτηση αυτή. Τα τοκοµερίδια ή αλλιώς κουπόνια αποτελούν τµήµατα του τίτλου της οµολογίας και ενσωµατώνουν απαίτηση από τόκο κατά της εκδότριας εταιρίας. Κατατάσσονται στα παρεπόµενα έγγραφα, όπως και τα µερισµατόγραφα, καθώς εκδίδονται µόνο µαζί µε το κύριο έγγραφο, δηλαδή την οµολογία. Για όσο χρονικό διάστηµα είναι προσαρτηµένα στην οµολογία, ακολουθούν την τύχη της οµολογίας. Αποσπώµενα όµως από το σώµα της οµολογίας αποκτούν λειτουργική και συναλλακτική αυτοτέλεια ως αξιόγραφα. Όταν η απαίτηση του τόκου καταστεί ληξιπρόθεσµη, το τοκοµερίδιο προσκοµίζεται από το δικαιούχο στην εκδότρια εταιρία προς είσπραξη του ποσού του τόκου. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η προσκόµιση της οµολογίας και έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος απώλειας ή καταστροφής της, ενώ συγχρόνως διασφαλίζεται και η εκδότρια εταιρία, η οποία απαλλάσσεται καταβάλλοντας στο δικαιούχο του τοκοµεριδίου. Το τοκοµερίδιο συνιστά ανώνυµο χρεόγραφο, το οποίο ρυθµίζεται στα άρθρα 897 εποµ. ΑΚ, χωρίς αυτό βέβαια να σηµαίνει ότι προϋποτίθεται οπωσδήποτε η έκδοση ανώνυµων οµολογιών. Η αυτοτέλεια του τοκοµεριδίου ως αξιογράφου καταγράφεται νοµοθετικά στο άρθρο 897 παρ. 1 ΑΚ, το οποίο προβλέπει, ότι τα τοκοµερίδια ανώνυµου χρεογράφου, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, εξακολουθούν να ισχύουν κι αν ακόµα αποσβεστεί η κύρια απαίτηση ή αρθεί ή µεταβληθεί η υποχρέωση τόκου. Επιπλέον, εάν κατά την εξόφληση του κυρίου τίτλου ο κάτοχος αυτού δεν αποδίδει στην εταιρία τα εκκρεµή τοκοµερίδια, τότε η τελευταία έχει το δικαίωµα να µην καταβάλλει σε αυτόν το ποσό των τόκων ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 18

20 που αντιστοιχεί σε αυτά τα τοκοµερίδια, αλλά να το παρακρατήσει µέχρι να συµπληρωθεί ο χρόνος παραγραφής αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο να καταβάλλει δύο φορές τους τόκους, εάν εµφανισθεί κάποιος, ο οποίος έχει στην κατοχή του τα τοκοµερίδια. Σύµφωνα µε ρητή διάταξη, η διαδικασία κήρυξης των απολεσθέντων ή καταστραφέντων ανωνύµων χρεογράφων ως ανίσχυρων δεν εφαρµόζεται στα τοκοµερίδια (άρθρο 895 ΑΚ). Ο κοµιστής προστατεύεται στην περίπτωση απώλειας ή καταστροφής µέσω του άρθρου 898 ΑΚ 36 Τα τοκοµερίδια περιέχουν τα διακριτικά σηµεία του κύριου τίτλου, το χρόνο λήξης, το ποσοστό και το πληρωτέο ποσό τόκου, και τον αύξοντα αριθµό τοκοµεριδίου. εν φέρουν την υπογραφή του εκδότη, χωρίς αυτό να αίρει τον αξιογραφικό τους χαρακτήρα. Μετά δε την απόσπαση τους από την οµολογία µεταβιβάζονται σύµφωνα µε τους κανόνες για τα ανώνυµα χρεόγραφα (1034 ΑΚ). Πρέπει δε να σηµειωθεί ότι συχνά στην πράξη οι εταιρίες χρειάζεται κατά τη διάρκεια του οµολογιακού δανείου να εκδώσουν τοκοµερίδια εκ νέου. Τα τοκοµερίδια, που εκδίδονται κάθε φορά, παραδίδονται στον κοµιστή του λεγόµενου στελέχους ανανέωσης, το οποίο αποτελεί τµήµα του τίτλου της οµολογίας και αποσπώµενο δίνει στον κοµιστή του τη δυνατότητα να παραλάβει τα νεοεκδιδόµενα τοκοµερίδια. Σύµφωνα µε το άρθρο 899 παρ. 1. ΑΚ µπορεί ο οµολογιούχος δανειστής να εναντιωθεί στην παράδοση των τοκοµεριδίων στον κοµιστή του στελέχους ανανέωσης, δυνατότητα η οποία είναι δηλωτική της φύσης του στελέχους ανανέωσης ως απλού νοµιµοποιητικού εγγράφου και όχι ως αξιογράφου Μεταβίβαση οµολογιών Κατά κανόνα οι οµολογίες είναι ελεύθερα µεταβιβάσιµες. εν αποκλείεται ωστόσο χωρίς βέβαια να αποτελεί τον κανόνα η δέσµευση των οµολογιών, µε την έννοια της επιβαλλόµενης στους όρους του δανείου απαγόρευσης µεταβίβασης τους, περιορισµός ο οποίος µπορεί να τεθεί στις ονοµαστικές οµολογίες οι οποίες θα πρέπει να περιέχουν και τη ρήτρα του αµεταβίβαστου. Είναι δυνατή επίσης κατ ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 466 ΑΚ και η συµφωνία περί ανεκχώρητου µεταξύ εκδότριας εταιρίας και οµολογιούχων δανειστών, απέναντι όµως στον εκδοχέα ο οφειλέτης δεν µπορεί να επικαλεσθεί µία τέτοια συµφωνία, αν ο εκδοχέας απέκτησε την απαίτηση 36 Πρβλ. Γεωργιάδη Σταθόπουλο, ο.π., άρθρο 898 ΑΚ, αριθµ Πρβλ. Γ.Σωτηρόπουλο, εις το ίκαιο της Ανώνυµης Εταιρίας, 2002, άρθρο 3 α, σελ. 451 εποµ. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 19

21 στηριζόµενος σε έγγραφο που δεν περιείχε όρο για το ανεκχώρητο. Οι οµολογίες µπορούν επίσης να αποκτηθούν χωρίς ποσοτικό, χρονικό ή άλλο περιορισµό και από την ίδια την εκδότρια (άρθρο 2 παρ. 2 ν. 3156/2003). Αν η απόκτηση γίνεται µε αγορά ή µε ανταλλαγή ή έναντι εξοφλήσεως απαιτήσεων της εκδότριας ή από άλλη επαχθή αιτία, απαιτείται προηγούµενη απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της εκδότριας εταιρίας. Στην περίπτωση που η αγορά ίδιων οµολογιών πραγµατοποιείται µε σκοπό την οριστική µείωση των υποχρεώσεων από το οµολογιακό δάνειο, το άρθρο 2 παρ. 3 ορίζει ότι η εκδότρια υποχρεούται να ακυρώσει τις αποκτώµενες οµολογίες αµέσως µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της. Η προβλεπόµενη γνωστοποίηση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2, 3 ν. 3156/2003, δηλαδή υποβάλλεται στη δηµοσιότητα του άρθρου 26 παρ. 2γ κ.ν. 2190/1920, ενώ σε περίπτωση που οι οµολογίες είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, η δηµοσίευση πραγµατοποιείται οπωσδήποτε στο ηµερήσιο δελτίο τιµών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε δαπάνες της εκδότριας. Η µεταβίβαση των ίδιων οµολογιών µπορεί να γίνεται και λόγω καθολικής διαδοχής ή δωρεάς. Στην περίπτωση αυτή η εκδότρια οφείλει το αργότερο µέσα σε ένα µήνα από την απόκτηση τους να γνωστοποιήσει προς τους οµολογιούχους αν θ ακυρώσει τις οµολογίες ή θα προβεί σε εκ νέου διάθεση τους, καθορίζοντας στο χρόνο αυτό και το χρόνο και τρόπο της διάθεσης τους (άρθρο 2 παρ. 3 εδ.β.ν. 3156/2003). Μολονότι η συγκεκριµένη διάταξη αναφέρεται µόνο σε καθολική διαδοχή, η οποία καταλαµβάνει µόνο τη συγχώνευση των άρθρων 68 εποµ. κ.ν. 2190/1920, για την ταυτότητα του νοµοθετικού λόγου, τα ίδια θα ισχύουν και σε περίπτωση εισφοράς κλάδου στην εκδότρια, η οποία δεν αποτελεί καθολική διαδοχή 38. Αξίζει στο σηµείο αυτό να αναφερθεί, ότι λόγω της αυτοτέλειας του αξιογράφου, η απόκτηση οµολογίας από την εκδότρια δεν επιφέρει την απόσβεση της απαίτησης που ενσωµατώνεται στην οµολογία µε σύγχυση, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 453ΑΚ. Αλλά και ανεξάρτητα από την αυτοτέλεια του αξιογράφου, ακόµη και αν υπήρχε περίπτωση συγχύσεως κατά την ΑΚ 453 εδ.β., η εκ νέου θέση της οµολογίας σε κυκλοφορία σαφώς θα ενέπιπτε στην περίπτωση της ΑΚ 453 εδ.β. οπότε θα επρόκειτο για αναβίωση της ενοχής. Έτσι δεν αποκλείεται οι οµολογίες να αποκτηθούν µε σκοπό µεταγενέστερα την εκ νέου θέση τους σε κυκλοφορία. Αυτό θα µπορούσε να συµβεί, µεταξύ άλλων, διότι η εκδότρια αποσκοπεί σε προσωρινή 38 Πρβλ. Εισηγητική Έκθεση ν. 3156/2003, παρατηρήσεις κατ άρθρο, άρθρο 2 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 20

22 µείωση του δανεισµού ή στα πλαίσια νόµιµης σταθεροποίησης της χρηµατιστηριακής τιµής. Στο πλαίσιο της εξωχρηµατιστηριακής αγοράς η δυνατότητα αγοράς οµολογιών από την εκδότρια, ακόµη και ο συνδυασµός της αγοράς µε σύµφωνο προαιρέσεως (put and call options) ή και εξωνήσεως, µπορεί να καταστήσει το οµολογιακό δάνειο µια εύχρηστη και ευέλικτη µορφή χρηµατοδότησης της εκδότριας. Από την άλλη πλευρά, εάν οι οµολογίες είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο ή άλλη ρυθµιζόµενη αγορά, η αγορά οµολογιών από τον εκδότη του δανείου ή από πρόσωπα συνδεδεµένα µε τον εκδότη, δεν είναι ούτε θεµιτή ούτε σκόπιµη όταν γίνεται µε σκοπό τη χειραγώγηση της τιµής ή µετά από κατάχρηση εσωτερικής πληροφόρησης. Προστασία από τέτοιες ανεπιθύµητες καταστάσεις προσφέρει η εκάστοτε ισχύουσα ειδική νοµοθεσία της κεφαλαιαγοράς και του χρηµατιστηρίου για τη σταθεροποίηση τηςτιµής, την προηγούµενη γνωστοποίηση συναλλαγών και για την εσωτερική πληροφόρηση, αλλά και οι γενικές ρήτρες του δικαίου των 281, 330 και 914 ΑΚ. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 21

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ Ο ν. 3156/2003 περιλαµβάνει στο Κεφάλαιο Β ( άρθρα 6 9 ) τέσσερες κατηγορίες οµολογιακών δανείων. Το απλό οµολογιακό δάνειο (άρθρο 6 ν. 3156/2003), το οµολογιακό δάνειο µε ανταλλάξιµες οµολογίες (άρθρο 7 ν. 3156/2003), το οµολογιακό δάνειο µε µετατρέψιµες οµολογίες (άρθρο 8 ν. 3156/2003) και το οµολογιακό δάνειο µε δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη (άρθρο 9 ν. 3156/ 2003), όπου για τις δύο τελευταίες κατηγορίες οµολογιακών δανείων παραπέµπει στις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν δυνάµει του άρθρου 15 του ν. 3156/2003 σε µία προσπάθεια εναρµόνισης των σχετικών διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 ενόψει και των νέων ρυθµίσεων που εισήχθησαν µε το ν. 3156/2003. Οι τέσσερις αυτές κατηγορίες οµολογιακών δανείων αναλύονται κατωτέρω, µε µία ιδιαίτερη έµφαση στο οµολογιακό δάνειο µε µετατρέψιµες οµολογίες λόγω των ιδιαιτεροτήτων που εµφανίζει, ενώ ακολουθεί η ανάλυση των επιµέρους µορφών µε τις οποίες αυτά εµφανίζονται στην πράξη. 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ 1.1. κοινό οµολογιακό δάνειο Στην απλή µορφή του οµολογιακού δανείου οι οµολογιούχοι δανειστές εισπράττουν περιοδικά (συνήθως ανά εξάµηνο ή έτος) τόκο, ο οποίος υπολογίζεται µε βάση κάποιο επιτόκιο, σταθερό ή κυµαινόµενο, το δε κεφάλαιο επιστρέφεται κατά τη λήξη του οµολογιακού δανείου (πρόκειται για τα λεγόµενα level coupon bonds). Αυτή είναι άλλωστε η µόνη επιτρεπόµενη µορφή κοινού οµολογιακού δανείου, καθώς στην Εισηγητική Έκθεση του ν. 3156/2003 ορίζεται ότι απαγορεύεται η έκδοση άτοκου δανείου κατά τη σύναψη κοινού οµολογιακού δανείου, όπως και οµολογιακού δανείου µε δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη. Ο τόκος αποτελεί το αντάλλαγµα για τη χορήγηση και µη αναζήτηση του ποσού των οµολογιών για ορισµένο χρονικό ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 22

24 διάστηµα. Η έκδοση του κοινού οµολογιακού δανείου δεν υπόκειται σε κανέναν περιορισµό ποσού, εκτός αν στο καταστατικό της εκδότριας εταιρίας ορίζεται διαφορετικά 39, ενώ ως προς το ύψος του επιτοκίου είναι πιθανό να προβλέπονται κάποιοι περιορισµοί ή ανώτατα όρια στο καταστατικό της εκδότριας, άλλως θα πρέπει να καθορίζεται ελεύθερα µεταξύ της εκδότριας και των οµολογιούχων δανειστών στο πλαίσιο της ελευθερίας των συµβάσεων και της ιδιωτικής αυτονοµίας οµολογιακό δάνειο µε ανταλλάξιµες οµολογίες Με το οµολογιακό δάνειο µε ανταλλάξιµες οµολογίες χορηγείται στους οµολογιούχους δικαίωµα µε δήλωση τους να ζητήσουν την εξόφληση των οµολογιών τους, ολικά ή µερικά, σύµφωνα µε τους όρους του δανείου, µε µεταβίβαση σε αυτούς άλλων οµολογιών ή µετοχών ή άλλων κινητών αξιών της εκδότριας ή άλλων εκδοτών 40. Η έκδοση του οµολογιακού δανείου µε ανταλλάξιµες οµολογίες δεν υπόκειται σε κανέναν περιορισµό ποσού, εκτός αν στο καταστατικό της εκδότριας ορίζεται διαφορετικά. Η εκδότρια ή ο τρίτος κύριος οµολογιών ή µετοχών ή άλλων κινητών αξιών, που παρέχει το δικαίωµα ανταλλαγής, δεσµεύεται το αργότερο µέχρι το χρόνο κάλυψης του δανείου ότι θα έχει ήδη στην κυριότητα του, ελεύθερες βάρους, τις υποκείµενες οµολογίες, µετοχές ή άλλες κινητές αξίες και διασφαλίζει τη διατήρηση αυτών σε όλη τη διάρκεια του οµολογιακού δανείου και µέχρι την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό. ιαφορετικά ο παρέχων το δικαίωµα ανταλλαγής υποχρεούται να έχει καταρτίσει σύµβαση, µε την οποία να διασφαλίζεται η δυνατότητα εµπρόθεσµης παράδοσης των οµολογιών, µετοχών ή άλλων κινητών αξιών σε εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης. Αν οι υπό ανταλλαγή οµολογίες, µετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι από το νόµο υποχρεωτικά ονοµαστικές, τότε οι ανταλλάξιµες οµολογίες είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές 41. Στις ανταλλάξιµες οµολογίες το χορηγούµενο επιτόκιο είναι συνήθως σταθερό και χαµηλότερο του επιτοκίου των κοινών οµολογιών εξαιτίας της δυνατότητας των οµολογιούχων να 39 Πρβλ. Ν. Βερβεσός, εις το ίκαιο της Ανώνυµης Εταιρίας, 2005, τόµος 10, σελ. 415, Γ. Βελέντζας, Ανώνυµη Εταιρία (απλή και εισηγµένη), Εταιρικό ίκαιο και ίκαιο Κεφαλαιαγοράς, Νοµική Τράπεζα, 2008, σελ Βλ. Ν. Βερβεσός, εις το ίκαιο της ανώνυµης εταιρίας, τόµος 10, 2005, σελ. 417 εποµ. όπου αναφέρει ότι στη συνηθέστερη περίπτωση το δικαίωµα επιλογής των οµολογιούχων δανειστών αφορά µετοχές τρίτης, διαφορετικής από την εκδότρια εταιρία, η οποία καλείται εταιρία στόχος. 41 Πρβλ. Γ. Βελέντζας, Ανώνυµη Εταιρία (απλή και εισηγµένη), Εταιρικό ίκαιο και ίκαιο Κεφαλαιαγοράς, Νοµική Τράπεζα, 2008, σελ. 522 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 23

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ;

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Οκτώβριος 2016 Version 4.0 Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών πριν από 136 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 3: Ομολογιακά Δάνεια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «......» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους και αντικατάστασης των ΟΕΔ με νέους τίτλους, πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα μεταφοράς των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/5.5.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/403/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/403/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/403/8.11.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μάρτιος 2014 Version 1.1

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μάρτιος 2014 Version 1.1 Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Μάρτιος 2014 Version 1.1 Πίνακας Περιεχομένων Πλεονεκτήματα για τις εκδότριες εταιρείες Υπηρεσίες που παρέχει ο Όμιλος ΕΧΑΕ Δυνατότητες που παρέχει ο Όμιλος ΕΧΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟY ΕΛΤΙΟY ΤΗΣ 28.12.2009 ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών 12 Μαΐου του 1880: Στο πρώτο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών που δημοσίευσε το Χρηματιστήριο Αθηνών, συμπεριλαμβάνονταν 17 κινητές αξίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/495/31.12.2008 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004).

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός εμπορικού δικαίου και εμπορίου 20 1.2. Συστήματα καθορισμού της εμπορικότητας 21 1.3. Το σύστη μα εμπορ ικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τους Όρους του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου

Ανακοίνωση για τους Όρους του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου Ανακοίνωση για τους Όρους του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου Προς το σκοπό της πληρέστερης ενηµέρωσης του επενδυτικού κοινού, η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Εκδότης) ανακοινώνει ότι η Α Επαναληπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου. 19 Σεπτεμβρίου 2016

Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου. 19 Σεπτεμβρίου 2016 Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου της εταιρίας HOUSEMARKET A.E. 19 Σεπτεμβρίου 2016 Περιεχόμενα Χρονοδιάγραμμα Δημόσιας Προσφοράς Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) «ΑΠΟΦΑΣΗ 27 «Δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εκδοτών» (όπως τροποποιήθηκε με την από 29-4- 2010, την 11/19-7-2012, την 23-5-2013 και την από 25-7-2013 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 4 «Διαδικασία και δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εταιριών ενταγμένων στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.» όπως εγκρίθηκε με την από 28-6-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων.

Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων. Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων. 1. Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.1 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Αύ), πραγµατοποιείται είτε µε απορρόφηση είτε µε σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 26 «Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών», όπως εγκρίθηκε με την από 17-7-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από 29-1-2009 6-10-2011 και 28-6-2012 αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, κατ άρθρο 27 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920, επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 22ας Φεβρουαρίου 2006

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 22ας Φεβρουαρίου 2006 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Φεβρουαρίου 2006 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε νοµοσχέδιο που τροποποιεί τους περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ I. Η σχέση µεταξύ ανώνυµης εταιρίας και χρηµατιστηρίου Σελ. 1 ΙΙ. Η ανώνυµη εταιρία στο ελληνικό χρηµατιστήριο Σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 26 «Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών», όπως εγκρίθηκε με την από 17-7-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από 29-1-2009, 6-10-2011 και 28-6-2012 αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ και την από

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία είναι η εμπορική κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα και αποτελεί τον πιο εξελιγμένο τύπο εταιρείας. Το κεφάλαιό της καλείται Μετοχικό Κεφάλαιο και διαιρείται σε ίσα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ.» και ««AΚΤΑΙΟΝ Α.Ε.».», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) Σύντομο Ενημερωτικό Έκδοση 1.0 Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Σεπτέμβριος 2007 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1)

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Κωδικός Εντύπου Υ8-01-010 Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Προς: Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Ημερομηνία Αίτησης: / / 200 Επωνυμία Εισηγμένης Εταιρίας: [ ] 1. Παρακαλούμε επιλέξτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 5 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

(2015) 1 PRO JUSTITIA. «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

(2015) 1 PRO JUSTITIA. «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Τόμος 1, 2015 «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο υπεύθυνος δανεισμός ορίζεται ως το σύνολο των καλών πρακτικών διαφάνειας και υπευθυνότητας, πληροφόρησης και προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

- 631 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 5

- 631 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 5 - 631 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 5 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3152 (ΦΕΚ152/Α /19.6.2003) Ίδρυση και εποπτεία χρηµατιστηρίων και οργανωµένων αγορών, νέες αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηµατιστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

Ε Κ Θ Ε Σ Η. Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) Αριθµ. 37 /11 / 2012 Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) Στο σχέδιο νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των Ανωνύµων Εταιρειών: 1/ ΒΑΛΣΑΜΙ ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ µε το διακριτικό τίτλο «ΒΑΛΣΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 44. 33.03.02 Κάλτσιος 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.02.00 Παπασωτηρίου

Άσκηση 44. 33.03.02 Κάλτσιος 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.02.00 Παπασωτηρίου Άσκηση 44 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 33.03 Μέτοχοι λ/σμός κάλυψης κεφαλαίου 33.03.00 Παπασωτηρίου 48.000 33.03.01 Χρήστου 120.000 33.03.02 Κάλτσιος 72.000 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 12.11.2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 12.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 12.11.2013 Η «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ελληνική Βιοµηχανία Χαλκού και Αλουµινίου ΑΕ» ανακοινώνει ότι την 12 η Νοεµβρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00µ., πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11 α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ και ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 11ης Ιουλίου 2006

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 11ης Ιουλίου 2006 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Ιουλίου 2006 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε δύο σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/22.01.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «Ορισµός µέγιστων ορίων ηµερήσιας διακύµανσης των τιµών των µετοχών, των συναλλαγών πακέτων και µε συµψηφιστική εγγραφή». ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Των ανωνύμων εταιρειών > και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι»

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο

Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο Όρος Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο Απλός τόκος Έτος πολιτικό Έτος εμπορικό Έτος μικτό Τοκάριθμος Είδη καταθέσεων Συναλλαγματική Γραμμάτιο σε διαταγή Ονομαστική αξία Παρούσα αξία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5799-2/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 7/2016

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5799-2/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 7/2016 Αθήνα, 31-10-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5799-2/31-10-2016 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 7/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Απορροφώσα Εταιρεία και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Απορροφώσα Εταιρεία και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Απορροφώσα Εταιρεία και «ΚΙΡΦΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΙΧΘΥΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» Απορροφούμενη

Διαβάστε περισσότερα