ELTON CORPORATION LTD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ELTON CORPORATION LTD"

Transcript

1 ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

2 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΘΕΗ ΕΛΕΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΣΗΙΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΟΙΥΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΥΡΗΕΩ Σελίδα 2 από 16

3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΧΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ ΔΘΘΔΖ ΔΙΔΓΥΟΤ ΟΡΘΩΣΟΤ ΔΙΔΓΘΣΖ ΙΟΓΗΣΖ Πξνο ηνπο θ.θ. Δηαίξνπο ηεο Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο «ELTON CORPORATION L.T.D.» Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ. Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο Δηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο «ELTON CORPORATION L.T.D.» πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπψλ επεμεγεκαηηθψλ ζεκεηψζεσλ. Δπζύλε Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Η Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Η επζχλε απηή πεξηιακβάλεη ζρεδηαζκφ, εθαξκνγή θαη δηαηήξεζε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη ζε απάηε ή ιάζνο. Η επζχλε απηή πεξηιακβάλεη επίζεο, ηελ επηινγή θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηελ δηελέξγεηα ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ είλαη ινγηθέο γηα ηηο πεξηζηάζεηο. Δπζύλε Διεγθηή Γηθή καο επζχλε είλαη ε έθθξαζε γλψκεο επί απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρν ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα, πνπ είλαη ελαξκνληζκέλα κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα. Σα Πξφηππα απηά απαηηνχλ ηε ζπκκφξθσζή καο κε ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο θαη ην ζρεδηαζκφ θαη δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ καο κε ζθνπφ ηελ εχινγε δηαζθάιηζε φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ζπγθέληξσζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη δηαδηθαζίεο επηιέγνληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ιφγσ απάηεο ή ιάζνπο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ, ν ειεγθηήο ιακβάλεη ππφςε ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη γηα ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφζζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε Γηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο γλψκεο καο. Σελίδα 3 από 16

4 Γλώκε Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα απφ θάζε νπζηψδε άπνςε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο Σακεηαθέο ηεο Ρνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Αζήλα, 22 Μαξηίνπ 2011 MonDay Παπαθπξηαθνπ Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο Οξθσηνί Διεγθηέο AE Α.Μ..Ο.Δ.Λ. 112 Λεσθφξνο Κεθηζίαο 340, Ν. Φπρηθφ Αλεμάξηεην κέινο ηεο DFK International Κσλζηαληίλα Γ. Καςάιε Α.Μ./ΟΔΛ:16021 Λεσθφξνο Κεθηζίαο 340, Ν. Φπρηθφ Σελίδα 4 από 16

5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΤΛΟΙΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ πνζά εθθξαζκέλα ζε επξψ H ΔΣΑΗΡΔΗΑ εκείσζε 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 Θύθινο εξγαζηώλ Κφζηνο Πσιεζέλησλ Κηθηό Θέξδνο Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο Έμνδα δηάζεζεο Έμνδα δηνίθεζεο Άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο Θέξδε Πξν Φόξσλ Υξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ Απνηειεζκάησλ Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα Θέξδε πξν θόξσλ Φφξνο εηζνδήκαηνο Κέξδε πεξηφδνπ απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο (Α) Θαηαλεκεκέλα ζε : Ιδιοκηήηες μηηρικής Δικαιώμαηα μειοψηθίας 0 0 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Β) πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) Θαηαλεκεκέλα ζε : Ιδιοκηήηες μηηρικής Δικαιώμαηα μειοψηθίας Κέπδη μεηά από θόποςρ ανά εηαιπικό μεπίδιο-βαζικά (ζε ) 17 30, ,1814 Αποζβέζεις περιόδοσ Σελίδα 5 από 16

6 Οη αθνινπζνύκελεο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΘΔΖ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010 Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟ Κε Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησωίεμησ 31/12/ /12/2009 Ιδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία Άχια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Θπθινθνξνύληα Πεξηνπζηθά ηνηρεία Απνζέκαηα Απαηηήζεηο απφ πειάηεο Λνηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ΤΛΟΙΟ ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟΤ ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Θεθάιαηα θαη απνζεκαηηθά Μεηνρηθφ θεθάιαην Τπεξ Σν Άξηην 0 0 Γηαθνξέο απφ αλαπξνζαξκνγή αμίαο παγίσλ Λνηπά απνζεκαηηθά & θέξδε εηο λέν ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο(α) Γηθαηώκαηα Κεηνςεθίαο(β) 0 0 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ)=(α)+(β) ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Καθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ύλνιν Καθξνπξνζέζκσλ Τπνρξεώζεσλ Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο Πξνκεζεπηέο Σξέρνπζεο Φνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ύλνιν Βξαρππξνζέζκσλ Τπνρξεώζεσλ ύλνιν Τπνρξεώζεσλ (δ) ΤΛΟΙΟ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ (γ)+(δ) Σελίδα 6 από 16

7 ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΚΔΣΑΒΟΙΖ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΔΣΑΗΡΗΘΑ ΣΟΗΥΔΗΑ πνζά ζε επξώ Μεηοσικό Κεθάλαιο ύλνιν Απνζεκαηηθώλ &Θέξδε εηο λέν ύλνιν ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηόδνπ 1εο Ηαλνπαξίνπ πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο(ζπλερηδόκελεο θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο) Αύμεζε/ (κείσζε )κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο πεξηόδνπ ηεο ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηόδνπ 1εο Ηαλνπαξίνπ πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο(ζπλερηδόκελεο θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο) Αύμεζε/ (κείσζε )εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο πεξηόδνπ ηεο Οη αθνινπζνύκελεο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Σελίδα 7 από 16

8 ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΣΑΚΔΗΑΘΩΛ ΡΟΩΛ (έκκεζε κέζνδνο) ( κε ελνπνηεκέλα )πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ 31/12/ /12/2009 Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Κέξδε πξν θφξσλ(ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο) Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο Πξνβιέςεηο πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ ( ) Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ ( ) (Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) ( ) ( ) Μείνλ: Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (58.985) (43.298) Καηαβεβιεκέλνη θφξνη (10.129) (3.700) ύνολο ειζποών / (εκποών) από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α) ( ) Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ ζηνηρείσλ ( ) ( ) Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ ζηνηρείσλ Σφθνη εηζπξαρζέληεο Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα ύνολο ειζποών / (εκποών) από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β) ( ) ( ) Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα Δμνθιήζεηο δαλείσλ Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (ρξενιχζηα) Μεξίζκαηα πιεξσζέληα ύνολο ειζποών / (εκποών) από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (γ) Καθαπή αύξηζη / (μείωζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα σπήζεωρ (α) + (β) + (γ) (34.836) Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ Οη αθνινπζνύκελεο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Σελίδα 8 από 16

9 1. ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Η ELTON CORPORATION LTD. ηδξχζεθε ην 2000 ζηε Βνπιγαξία απφ ηελ ΔΛΣΟΝ, ε νπνία ζπκκεηέρεη θαηά 100% ζην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην, θαη είλαη θαηαρσξεκέλε ζην Γξαθείν Καηαρσξήζεσλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ Πφιεο φθηαο κε αξηζ. 5093/2000. Έρεη σο αληηθείκελφ ηεο ηηο εηζαγσγέο, εμαγσγέο, εκπνξία ρεκηθψλ πξψησλ πιψλ, έηνηκσλ ρεκηθψλ πξντφλησλ, θαη βηνκεραληθψλ κεραλεκάησλ, επεμεξγαζία δηαθφξσλ ρεκηθψλ θαη βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, αληηπξνζψπεπζε νπνηνλδήπνηε εηαηξηψλ ζηε ρψξα θαη ζην εμσηεξηθφ κε ην ίδην ή παξφκνην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο, ζπκκεηνρή ή ζπλεξγαζία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε άιιεο εηαηξίεο ή κε θπζηθά πξφζσπα, εκπνξηθέο πξάμεηο νπνηνπδήπνηε είδνπο, εθηφο ησλ απαγνξεπκέλσλ απφ ηνλ λφκν. Μέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο, ε εηαηξία έρεη ήδε επηδείμεη έληνλν δπλακηζκφ θαη νη πξννπηηθέο ηεο δηαγξάθνληαη ηδηαίηεξα ζεηηθέο. Απφ ηελ ρξήζε 2002 ε εηαηξία έρεη πεξάζεη ζε θεξδνθνξία. Σν δίθηπν πσιήζεσλ ηεο εηαηξίαο είλαη δηαξζξσκέλν θαηά ηα πξφηππα ηεο ΔΛΣΟΝ ΓΙΔΘΝΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ Α.Δ.Β.Δ., βάζεη ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ ηεο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηηο Βνπιγαξηθήο αγνξάο. Κξίζηκν ξφιν ζηελ νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ πσιήζεσλ έρεη ην Σκήκα Πξνψζεζεο & Σερληθήο Τπνζηήξημεο Πειαηψλ ζην νπνίν απαζρνινχληαη 8 πηπρηνχρνη ρεκηθνί κεραληθνί νη νπνίνη πξνσζνχλ ηα πξντφληα ηεο εηαηξίαο, πξνζθέξνληαο πςεινχ επηπέδνπ ηερληθή ππνζηήξημε ζηνπο πειάηεο. Σαπηφρξνλα παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο ηεο αγνξάο θαη θαιιηεξγνχλ επαθέο κε κεγάινπο παξαγσγνχο ή εκπνξηθνχο νίθνπο. Σν ηκήκα θαιχπηεη γεσγξαθηθά φιε ηελ Βνπιγαξία, δηαηεξψληαο ζπρλέο επαθέο κε ηνπο πειάηεο ηεο εηαηξίαο, δηεξεπλψληαο ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο θαη δηεπξχλνληαο ηελ πειαηεηαθή βάζε. Σα ζηειέρε ηνπ ελεκεξψλνληαη ζπρλά γηα ηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο πσιήζεσλ θαη παξνπζηάζεσλ θαη παξαθνινπζνχλ ζεκηλάξηα πξντνληηθήο εθπαίδεπζεο. Σελ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο αζθνχλ ηα θάησζη πξφζσπα: Νέζηνξαο Παπαζαλαζίνπ, Γηαρεηξηζηήο Georgi Kashkavaldzhiev, Γηεπζπληήο Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εηαηξεία αλέξρεηαη ζε 15 άηνκα. Όια ηα πνζά πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ αλαθέξνληαη ζε επξψ. 2. Πιαίζην θαηάξηηζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Αθνινπζήζεθε ην ίδην πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ αθνινπζήζεθε απφ ηελ κεηξηθή ΔΛΣΟΝ Α.Δ.Β.Δ. 3 Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο Σελίδα 9 από 16

10 Οη ινγηζηηθέο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάζζνληαη νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο νπνίεο ζπζηεκαηηθά εθαξκφδεη ε εηαηξεία είλαη απηέο πνπ εθαξκφδεη ε κεηξηθή θαη ν φκηινο Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ηηο παξνχζεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ (πιελ νηθνπέδσλ ηα νπνία δελ απνζβέλνληαη) ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο πνπ είλαη σο εμήο: 2α Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 7 έηε 3. Απηνθίλεηα 7 έηε 4. Λνηπφο εμνπιηζκφο 7 έηε 4a. έπηπια 10 έηε 4β. Η/Τ 5 έηε 3 2 Δηαηξηθό θεθάιαην Έμνδα ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ έθδνζε εηαηξηθψλ κεξηδίσλ εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο. Σα έμνδα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε εηαηξηθψλ κεξηδίσλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηεο επηρεηξήζεσο πνπ απνθηάηαη. 4. Οηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα Χο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ παξέρνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. Χο γεσγξαθηθφο ηνκέαο, νξίδεηαη κία γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ε νπνία ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ άιιεο πεξηνρέο. Σελίδα 10 από 16

11 5. Πξσηεύσλ ηνκέαο πιεξνθόξεζεο γεσγξαθηθνί ηνκείο Η εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα θχξην γεσγξαθηθφ ηνκέα πνπ είλαη ε Βνπιγαξία εκεηώζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 6. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Η κεηαβνιή ησλ ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο ρξήζεσο απφ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2010 εσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010 απεηθνλίδεηαη ζε επηζπλαπηφκελν πίλαθα. Γελ ππάξρνπλ ππνζήθεο θαη πξνζεκεηψζεηο, ή νπνηαδήπνηε άιια βάξε, επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ έλαληη δαλεηζκνχ. Οηθόπεδα & Θηίξηα ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ Κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο & Κεηαθνξηθά κέζα Δπηπια & Ινηπόο Δμνπιηζκόο Αζώκαηα πεξηνπζηαθά ηνηρεία ύλνιν Αξία κηήζεωρ Τπφινηπν ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ Πξνζζήθεο Μεηψζεηο Τπόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ Αποζβέζειρ Τπφινηπν ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ Πξνζζήθεο Μεηψζεηο Τπόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ Αναπόζβεζηη Αξία ηην 31η Δεκεμβπίος Αναπόζβεζηη Αξία ηην 31η Δεκεμβπίος Αλαβαιιόκελνο θόξνο Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο / ππνρξεψζεηο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζρεηηθέο πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο έρνπλ σο εμήο: 31/12/2009 κεηαβνιέο ζηε ρξήζε 31/12/2010 Σελίδα 11 από 16

12 Απφ αλαπξνζαξκνγή παγίσλ Απφ απφζβεζε εζφδσλ ΤΛΟΙΟ Ο ζπκςεθηζκφο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ιακβάλεη ρψξα φηαλ ππάξρεη, απφ πιεπξάο εηαηξίαο, εθαξκφζηκν λνκηθφ δηθαίσκα γηα θάηη ηέηνην θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή. 8 Ινηπά κε θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: Λνηπά κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 31/12/2009 πξνζζήθεο ζηε ρξήζε 31/12/2010 Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε Λνηπέο καθξ/ζκεο απαηηήζεηο ηε πξνεγνχκελε ρξήζε θαη ζπλερίδεηαη ζηελ παξνχζα ε αλέγεξζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο φπνπ ζα ζηεγαζζνχλ νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη θαζψο θαη ηα γξαθεία ηεο 9. Απνζέκαηα Σα απνζέκαηα ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 31/12/ /12/2009 Δκπνξεχκαηα πλνιηθή θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία Δπί ησλ απνζεκάησλ ηεο Δηαηξείαο δελ πθίζηαληαη ελέρπξα 10 Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο Οη πειάηεο θαη νη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο, αλαιχνληαη σο εμήο: Πειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 31/12/ /12/2009 Πειάηεο Γξακκάηηα εηζπξαθηέα Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο απνζεκάησλ Θαζαξέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο κείνλ :Πξνβιέςεηο επηζθαιψλ Σελίδα 12 από 16

13 Όιεο νη παξαπάλσ απαηηήζεηο είλαη βξαρππξφζεζκεο θαη δελ απαηηείηαη πξνεμφθιεζε ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνχ 11. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 31/12/ /12/2009 Σακείν Καηαζέζ. φςεσο & πξνζ Ίδηα θεθάιαηα i) Δηαηξηθό θεθάιαην Σν εηαηξηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο απνηειείηαη απφ εηαηξηθά κεξίδηα ησλ 100 LEVA ην θάζε έλα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζηαδφκελεο ρξήζεσο έρνπκε θαηαζέζεηο ηεο κεηξηθήο γηα αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Μέρξη ηελ εκεξνκελία ζπληάμεσο ηεο παξνχζεο έθζεζεο δελ έρεη νξηζηηθνπνηεζεί ε αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ απιθμόρ μεπιδίων 31/12/ /12/2009 απιθμόρ Αξία ζε εςπώ μεπιδίων Αξία ζε εςπώ Σύνολο μεπιδίων καηά ηην εναπξη ηηρ πεπιόδος έκδοζη μέζα ζηη σπήζη Σύνολο ii) Ινηπά Απνζεκαηηθά Σα ινηπά απνζεκαηηθά ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: Ινηπά απνζεκαηηθά 31/12/ /12/2009 Γηαθνξεο απν αλαπξνζαξκνγή αμίαο ινηπ Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ Απνζεκαηηθφ απφ πξννξηδφκελε αχμεζε θεθαιαίνπ Σελίδα 13 από 16

14 13. ΓΑΛΔΗΑ ΣΡΑΠΔΕΩΛ Σα δάλεηα ησλ ηξαπεδψλ αλαιχνληαη σο εμήο : Γάλεηα Σξαπεδώλ 31/12/2009 Μεηαβνιή ζηε ρξήζε 31/12/2010 Γάλεηα Σξαπεδψλ Μέζα ζηελ παξνχζα ρξήζε ζπλερίδεηαη ε αλέγεξζε ησλ θηηξίσλ ηεο εηαηξείαο θαη γηα εθπιήξσζε απηνχ ηνπ ζθνπνχ ηεο έιαβε δάλεην απφ ηελ ELTON CORPORATION S.A. πνζνχ επξψ κε επηηφθην 5% πιένλ EURIBOR κελφο, επίζεο ε κεηξηθή παξείρε εγγχεζε ππέξ ηεο ζπγαηξηθήο ζηε Βνπιγαξία, γηα πνζφ επξψ γηα ηε πξαθηνξεία επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ απφ ηελ "EUROBANK EFG FACTORS" 14. ΠΡΟΚΖΘΔΤΣΔ/ΙΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Η αλάιπζε ησλ ππνινίπσλ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ ινηπψλ ζπλαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο έρεη σο εμήο: Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 31/12/ /12/2009 Πξνκεζεπηέο Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ Τπνρξεψζεηο πξνο ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Πηζησηέο δηάθνξνη Φόξνο εηζνδήκαηνο Φόξνο εηζνδήκαηνο 1/1-1/1-31/12/ /12/2009 Φφξνο εηζνδήκαηνο Αλαβαιιφκελνο θφξνο αλαπξνζαξκνγήο νηθνπέδνπ Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα Σα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα αλαιχνληαη σο εμήο: /12/ /12/2009 Σελίδα 14 από 16

15 Σσναλλαγματικές διαφορές ΤΝΟΛΟ Θέξδε αλά εηαηξηθό κεξίδην 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 Κέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ κεξηδίσλ Βαζηθά θέξδε αλά εηαηξηθφ κεξίδην(επξψ αλά κεξίδην) 30, , Δλδερόκελεο απαηηήζεηο - ππνρξεώζεηο Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά είλαη νη ρξήζεηο 2003 έσο θαη πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε ΔΟΓΑ απφ κεηξηθή πνζνχ επξψ ΔΞΟΓΑ πνζνχ επξψ επξψ. ΑΠΑΙΣΗΔΙ - ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ πξνο κεηξηθή πνζνχ επξψ & αληίζηνηρα.οη πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ δηνίθεζεο αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ επξψ. Γελ ππάξρνπλ απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απφ θαη πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο. 20. Σν πξνζσπηθό Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο ήηαλ 15 άηνκα 21. Πξόζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο/γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ i. Πξόζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο 1. Η Δηαηξία ελνπνηείηαη θαηά 100% κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΔΛΣΟΝ ΓΙΔΘΝΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ Α.E.Β.Δ. 2. Γελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ παγίσλ. 3. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο 4. Γάνειο ποςοφ ευρώ αναλήφθηκε ςτισ 22 Νοεμβρίου 2010 βάςει ςφμβαςησ από την ELTON CORPORATION ROMANIA S.A. με ετήςιο επιτόκιο 5% και EURIBOR μήνοσ ii. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ Πέξα ησλ ήδε αλαθεξζέλησλ γεγνλφησλ, δελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα, ηα νπνία λα αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία, ζηα νπνία επηβάιιεηαη αλαθνξά απφ ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο. φθηα, 18 Μαξηίνπ 2011 Σελίδα 15 από 16

16 Ο δηαρεηξηζηήο Ο Γηεπζπληήο Λέζηνξαο Παπαζαλαζίνπ Georgi Kashkavaldzhiev ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΔΧ Σελίδα 16 από 16

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ: Γελ απαηηείηαη (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) Οη ελδηάκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.)

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) 2012 VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 έωσ 31 Δεκεμβρίου 2012) Σφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2014 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή: Με ζχκθσλε γλψκε Θέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα