Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ."

Transcript

1 Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010

2 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΛΗΓΑ ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 01/01/-30/09/ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ... 4 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ... 5 ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ... 9 ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΟΗ ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗ Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΝΔΑ ΠΡΟΣΤΠΑ, ΔΡΜΖΝΔΗΔ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ ΔΝΟΠΟΗΖΖ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΗΚΔ ΜΔΣΑΣΡΟΠΔ ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δ ΑΚΗΝΖΣΑ ΆΫΛΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟΜΔΗΧΖ ΑΞΗΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΔΚΣΟ ΣΖ ΤΠΔΡΑΞΗΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟ ΠΔΛΑΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δ ΜΔΣΟΥΔ ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΚΑΗ ΗΟΓΤΝΑΜΑ ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΓΑΝΔΗΑΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΣΡΔΥΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΟ ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΠΑΡΟΥΔ Δ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΚΡΑΣΗΚΔ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΔΟΓΧΝ ΜΗΘΧΔΗ ΓΗΑΝΟΜΖ ΜΔΡΗΜΑΣΧΝ ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΔΚΣΗΜΖΔΗ ΚΑΗ ΚΡΗΔΗ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΝΟΠΟΗΟΤΜΔΝΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ ΤΓΓΔΝΔΗ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΑΝΔΛΔΓΚΣΔ ΦΟΛΟΛΟΓΗΚΑ ΥΡΖΔΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΚΑΣΑ ΣΟΜΔΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΝΧΜΑΣΑ ΠΑΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δ ΑΚΗΝΖΣΑ ΆΫΛΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δ ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ ΚΑΗ ΤΓΓΔΝΔΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΛΟΗΠΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΓΗΑ ΠΧΛΖΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΔΛΑΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΚΑΗ ΗΟΓΤΝΑΜΑ ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΑΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΤΠΔΡ ΣΟ ΑΡΣΗΟ ΓΑΝΔΗΑ (ΟΜΟΛΟΓΗΑΚΑ & ΒΡΑΥΤΠΟΘΔΜΑ) & ΛΟΗΠΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΛΟΗΠΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΠΑΓΗΟΤ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ (ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΔΟΓΑ)

3 6.15 ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΡΔΥΧΝ ΦΟΡΟ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΔ ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΠΧΛΖΔΗ ΚΟΣΟ ΠΧΛΖΘΔΝΣΧΝ ΆΛΛΑ ΔΟΓΑ ΈΞΟΓΑ ΠΧΛΖΔΧΝ ΈΞΟΓΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΚΟΣΟ (ΚΑΘΑΡΟ) ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΠΟ ΤΓΓΔΝΔΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΚΔΡΓΧΝ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ/ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΜΔΤΔΧΝ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΡΖ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ, ΤΓΓΔΝΔΗ ΔΣΗΑΡΔΗΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ ΑΜΟΗΒΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΑΜΟΗΒΔ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΣΑΞΖ ΣΟΤ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

4 ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 01/01/-30/09/2010 (Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Παξνπζίαζεο) Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ εγθξίζεθαλ θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ 22 Ννεκβξίνπ 2010 θαη έρνπλ δεµνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηην ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηεπζέληα ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε νξηζκέλα γεληθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία, αιιά δελ παξέρνπλ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. Αζήλα, 22 Ννεκβξίνπ 2010 Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ. ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΥΡ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ 3

5 ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΜΔΗΧΔΗ 30/9/ /12/ /9/ /12/2009 ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δλζψκαηα πάγηα (Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα) , , , ,21 Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 6.2 0, , , ,91 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία , , ,87 0,00 Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο & ζπγγελείο επηρεηξήζεηο , , , ,70 Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο , , , ,54 Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο , , , , , , , ,25 Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Απνζέκαηα , , , ,44 Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία , , , ,05 Πειάηεο , , , ,26 Λνηπέο απαηηήζεηο , , , ,41 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα , , , , , , , ,57 ύλνιν Δλεξγεηηθνύ , , , ,82 ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ Μεηνρηθφ θεθάιαην , , , ,00 Απνζεκαηηθφ ππέξ ην άξηην , , , ,67 Απνζεκαηηθά , , , ,18 Κέξδε εηο λένλ ( ,41) ,31 ( ,05) ,46 Ηδηα Κεθάιαηα απνδ/λα ζηνπο κεηόρνπο ηεο Μεηξηθήο , , , ,31 Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (414,23) ,07 0,00 0,00 ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ , , , ,31 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα ηξαπεδψλ , , , ,00 Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο , , , ,88 εξγαδφκελνπο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία , , , ,95 Λνηπέο πξνβιέςεηο , , , ,00 Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ,00 0,00 0,00 0,00 Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ(αλαβαιιφκελα έζνδα) , , , , , , , ,34 Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο , , , ,87 Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ,25 0,00 0,00 0,00 Γάλεηα , , , ,83 Τπνρξεψζεηο πξνο κεηφρνπο , , , , , , , ,17 ύλνιν Καζαξήο ζέζεο θαη Τπνρξεώζεσλ , , , ,82 4

6 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ ΟΜΙΛΟ ΗΜΔΙΩΔΙ 01/01-30/9/ /01-30/9/2009 Πσιήζεηο , ,59 Κφζηνο πσιεζέλησλ 7.2 ( ,53) ( ,42) Μηθηό θέξδνο ( ,40) ,17 Άιια έζνδα , ,82 Έμνδα πσιήζεσλ 7.4 ( ,50) ( ,56) Έμνδα δηνίθεζεο 7.5 ( ,22) ( ,85) Αιια έμνδα ( ,58) ( ,24) Κέξδε εθκεηάιιεπζεο ( ,59) ( ,66) Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα (θαζαξά) 7.6 ( ,44) ,80 Απνηειέζκαηα από ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ,88 (41.967,52) Καζαξά θέξδε πξν θόξσλ ( ,15) ( ,38) Φφξνο εηζνδήκαηνο , ,72 Καζαξά θέξδε πεξηόδνπ ( ,02) ( ,66) Καζαξά θέξδε (δεκίεο) θαηαλέκνληαη Μεηόρνπο ηεο εηαηξείαο ( ,72) ( ,32) Μεηόρνπο κεηνςεθίαο ( ,30) (21.209,34) ύλνιν ( ,02) ( ,66) Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα (Β) Γηαθνξέο απνηίκεζεο Γηαζεζίκσλ γηα πψιεζε ρξεκ/θσλ πεξ. ηνηηρείσλ ( ,68) ( ,33) ( ,68) ( ,33) πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα (Α+Β) ( ,70) ( ,99) Μεηόρνπο ηεο εηαηξείαο ( ,40) ( ,65) Μεηόρνπο κεηνςεθίαο ( ,30) (21.209,34) ύλνιν ( ,70) ( ,99) Κέξδε/(Εεκίεο) θαηά κεηνρή πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο γηα ηελ πεξίνδν - Βαζηθά (ζε Δπξώ) 7.8 (0,2796) (0,1831) Κέξδε / (Εεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ & ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ ( ,87) ( ,42) 5

7 ΗΜΔΙΩΔΙ 01/07-30/9/ /07-30/9/2009 Πσιήζεηο , ,04 Κφζηνο πσιεζέλησλ 7.2 ( ,14) ( ,54) Μηθηό θέξδνο ( ,88) ,50 Άιια έζνδα , ,07 Έμνδα πσιήζεσλ 7.4 ( ,68) ( ,42) Έμνδα δηνίθεζεο 7.5 ( ,57) ( ,45) Αιια έμνδα ( ,55) (1.025,71) Κέξδε εθκεηάιιεπζεο ( ,03) ( ,01) Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ) 7.6 ( ,57) (79.997,13) Απνηειέζκαηα απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 7.7 ( ,77) ( ,34) Καζαξά θέξδε πξν θόξσλ ( ,37) ( ,48) Φφξνο εηζνδήκαηνο , ,37 Καζαξά θέξδε πεξηόδνπ ( ,00) ( ,11) Καζαξά θέξδε (δεκίεο) Μεηόρνπο ηεο εηαηξείαο ( ,35) ( ,06) Μεηόρνπο κεηνςεθίαο (48.541,66) (27.201,05) ύλνιν ( ,01) ( ,11) Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα (Β) ΟΜΙΛΟ Γηαθνξέο απνηίκεζεο Γηαζεζίκσλ γηα πψιεζε ρξεκ/θσλ πεξ. ηνηηρείσλ ( ,09) ( ,63) ( ,09) ( ,63) πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα (Α+Β) ( ,10) ( ,74) Μεηόρνπο ηεο εηαηξείαο ( ,43) ( ,69) Μεηόρνπο κεηνςεθίαο (48.541,66) (27.201,05) ύλνιν ( ,09) ( ,74) Κέξδε/(Εεκίεο) θαηά κεηνρή πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο γηα ηελ πεξίνδν - Βαζηθά (ζε Δπξώ) 7.8 (0,0968) (0,0652) Κέξδε / (Εεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ & ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ ( ,73) ( ,37) 6

8 ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΜΔΙΩΔΙ 01/1/-30/09/ /1/-30/09/2009 Πσιήζεηο , ,18 Κφζηνο πσιεζέλησλ 7.2 ( ,31) ( ,91) Μηθηό θέξδνο ( ,71) ,27 Άιια έζνδα , ,15 Έμνδα πσιήζεσλ 7.4 ( ,22) ( ,41) Έμνδα δηνίθεζεο 7.5 ( ,61) ( ,46) Αιια έμνδα ( ,16) ( ,25) Κέξδε εθκεηάιιεπζεο ( ,21) ( ,70) Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα (θαζαξά) 7.6 ( ,96) ,41 Καζαξά θέξδε πξν θόξσλ ( ,17) ( ,29) Φφξνο εηζνδήκαηνο , ,35 Καζαξά θέξδε πεξηόδνπ (Α) ( ,51) ( ,94) Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα (Β) Γηαθνξέο απνηίκεζεο δηαζεζίκσλ γηα πψιεζε ρξεκ/θσλ πεξ. ζηνηρείσλ ( ,54) ( ,33) ( ,54) ( ,33) πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα (Α+Β) ( ,05) ( ,27) Κέξδε/(Εεκίεο) θαηά κεηνρή πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο γηα ηελ πεξίνδν - Βαζηθά (ζε Δπξώ) 7.8 (0,2688) (0,1752) Κέξδε / (Εεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ & ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ ( ,94) ( ,55) 7

9 ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΜΔΙΩΔΙ 01/7/-30/09/ /7/-30/09/2009 Πσιήζεηο , ,83 Κφζηνο πσιεζέλησλ 7.2 ( ,85) ( ,11) Μηθηό θέξδνο ( ,79) ,72 Άιια έζνδα , ,38 Έμνδα πσιήζεσλ 7.4 ( ,74) ( ,27) Έμνδα δηνίθεζεο 7.5 ( ,98) ( ,65) Αιια έμνδα ( ,55) (1.018,72) Κέξδε εθκεηάιιεπζεο ( ,95) ( ,54) Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα (θαζαξά) 7.6 ( ,96) (64.459,20) Καζαξά θέξδε πξν θόξσλ ( ,91) ( ,74) Φφξνο εηζνδήκαηνο , ,13 Καζαξά θέξδε πεξηόδνπ (Α) ( ,45) ( ,61) Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα (Β) Γηαθνξέο απνηίκεζεο δηαζεζίκσλ γηα πψιεζε ρξεκ/θσλ πεξ. ζηνηρείσλ ( ,09) ( ,63) ( ,09) ( ,63) πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα (Α+Β) ( ,54) ( ,24) Κέξδε/(Εεκίεο) θαηά κεηνρή πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο γηα ηελ πεξίνδν - Βαζηθά (ζε Δπξώ) 7.8 (0,0893) (0,0579) Κέξδε / (Εεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ & ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ ( ,22) ( ,90) 8

10 ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΗΛΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1/1/ /9/2010 1/1/ /9/2009 1/1/ /9/2010 1/1/ /9/2009 Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (Εεκίεο)/Κέξδε πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) ( ,15) ( ,38) ( ,17) ( ,29) Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο , , , ,27 Απνηειέζκαηα (έζνδα,έμνδα,θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (23.131,98) ( ,62) ,98 ( ,16) Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα , , , ,75 Απνζβέζεηο θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ επελδχζεσλ (86.545,11) (81.537,24) (79.611,09) (79.611,12) Κέξδε απφ πψιεζε παγίσλ 0, ,05 0, ,05 (Κέξδε)/Εεκία απφ ζπγγελείο , ,52 0,00 0, , , , ,79 Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: (Αχμεζε)/ Μείσζε απνζεκάησλ ,70 ( ,89) ,17 ( ,45) (Αχμεζε)/Μείσζε απαηηήζεσλ ,10 (67.301,08) ,77 ( ,29) Αχμεζε/(Μείσζε) ππνρξεψζεσλ , , , ,74 Αχμεζε/(Μείσζε) πξφβιεςεο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ( ,84) ,41 ( ,12) ,36 Μείνλ: Σφθνη πιεξσζέληεο , , , ,93 Φφξνη εηζνδήκαηνο (πξνεγ.ρξήζεσλ, δηαθνξέο θνξνι/θνπ ειέγρνπ. ) 0, ,54 0, ,54 ύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) ( ,06) ( ,14) ( ,39) ( ,61) Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Αγνξέο άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (48.710,87) 0,00 (48.710,87) 0,00 Αγνξέο ελζσκάησλ παγίσλ ( ,13) ( ,84) (95.509,81) ( ,16) Πιεξσκέο γηα αγνξά κεηνρψλ ζπγγελψλ 0,00 ( ,00) 0,00 ( ,00) Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ εμαγνξά ζπγαηξηθήο 0, ,16 0,00 0,00 Πσιήζεηο ελζσκάησλ παγίσλ 0, ,44 0, ,44 Σφθνη εηζπξαρζέληεο , , , ,30 Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα , , , ,26 ύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (87.566,42) , , ,84 Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Δμνθιήζεηο δαλείσλ ( ,31) ( ,90) ( ,83) ( ,21) Δπηζηξνθή θεθαιαίνπ (1.685,44) ( ,43) (1.685,44) ( ,43) Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα /αλαιεθζέληα δάλεηα , , , ,00 Δηζπξάμεηο απφ ηελ ζπκκεηνρή ηεο κεηνςεθίαο ζηελ αχμεζε θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο εηαηξείαο 0, ,00 0,00 0,00 Μεξίζκαηα πιεξσζέληα (140,00) 0,00 (140,00) 0,00 Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (55.009,76) (52.488,23) (47.490,35) (45.359,27) ύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ) από Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) ,49 ( ,28) ,38 ( ,91) Καζαξή αύμεζε/(κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα πεξίνδνπ (α)+(β)+(γ) ( ,99) ( ,04) (92.844,77) ( ,68) Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο , , , ,38 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ηεο πεξηόδνπ , , , ,70 9

11 ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΗΛΟ Μεηνρηθό θεθάιαην Τπέξ ην άξηην Σαθηηθό Απνζεκαηηθό Δθηαθηα απνζεκαηηθά Απνζεκαηηθά εύινγεο αμίαο Απνζεκαηηθά από πώιεζε θαη απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Λνηπά απνζεκαηηθά Απνηειέζκαηα εηο λένλ Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο ύλνιν Καζαξήο Θέζεο Τπόινηπα , , , , , ,33 0, , , ,71 - Απνηίκεζε Γηαζεζίκσλ γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ( ,33) ( ,33) Γηθ/ηα κεηνςεθίαο απφ ηελ αγνξά ζπγγελνχο πνπ αλαγλσξίζζεθε σο ζπγαηξηθή , ,83 Καζαξό θέξδνο (δεκία) πνπ αλαγλσξίζζεθε ζηελ θαζαξή ζέζε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,33) 0,00 0, ,83 ( ,50) -Γηαλνκή θεξδψλ ρξήζεο 2008 σο Γ.. ηεο ,88 ( ,88) 0,00 - Απνηέιεζκα πεξηφδνπ ( ,32) (21.209,34) ( ,66) πλνιηθό θέξδνο (δεκία) πεξηόδνπ 0,00 0, ,88 0,00 0,00 ( ,33) 0,00 ( ,20) (21.209,34) ( ,16) Τπόινηπα , , , , , ,00 0, , , ,55 Τπόινηπα , , , , , ,49 0, , , ,46 - Απνηίκεζε Γηαζεζίκσλ γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηξηθήο θαη ζπγγελνχο ( ,68) ( ,68) Καζαξό θέξδνο (δεκία) πνπ αλαγλσξίζζεθε ζηελ θαζαξή ζέζε ( ,68) ( ,68) - Απνηέιεζκα πεξηφδνπ ( ,72) ( ,30) ( ,02) πλνιηθό θέξδνο (δεκία) πεξηόδνπ ( ,68) ( ,72) ( ,30) ( ,70) Τπόινηπα , , , , ,36 ( ,19) 0,00 ( ,41) (414,23) ,76 10

12 ΔΣΑΗΡΔΗΑ Μεηνρηθό θεθάιαην Τπέξ ην άξηην Σαθηηθό Απνζεκαηηθό Δθηαθηα απνζεκαηηθά Απνζεκαηηθά εύινγεο αμίαο αθηλήησλ Απνζεκαηηθά από ηελ απνηίκεζε ησλ ρξεκ/νηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Λνηπά απνζεκαηηθά Απνηειέζκαηα εηο λένλ ύλνιν Καζαξήο Θέζεο Τπόινηπα , , , , , ,33 0, , ,34 - Απνηίκεζε Γηαζεζίκσλ γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ( ,33) ( ,33) Καζαξό θέξδνο (δεκία) πνπ αλαγλσξίζζεθε ζηελ θαζαξή ζέζε ( ,33) ( ,33) -Γηαλνκή θεξδψλ ρξήζεο 2008 σο Γ.. ηεο ,88 ( ,88) 0,00 - Απνηέιεζκα πεξηφδνπ ( ,94) ( ,94) πλνιηθό θέξδνο (δεκία) πεξηόδνπ ,88 ( ,33) ( ,82) ( ,27) Τπόινηπα , , , , , ,00 0, , ,07 Τπόινηπα , , , , , ,49 0, , ,31 - Απνηίκεζε Γηαζεζίκσλ γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ( ,54) ( ,54) Καζαξό θέξδνο (δεκία) πνπ αλαγλσξίζζεθε ζηελ θαζαξή ζέζε ( ,54) ( ,54) - Απνηέιεζκα πεξηφδνπ ( ,51) ( ,51) πλνιηθό θέξδνο (δεκία) πεξηόδνπ ( ,54) ( ,51) ( ,05) Τπόινηπα , , , , ,36 ( ,05) 0,00 ( ,05) ,26 11

13 ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Ζ εηαηξεία Υ. Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. (κεηξηθή) ηδξχζεθε ην 1974 (ΦΔΚ 1625/ ) θαη ε δηάξθεηα ηεο νξίζζεθε ζε 100 έηε, ε έδξα ηεο είλαη ζηελ Αζήλα θαη ε δηεχζπλζή ηεο Μίλσνο ( Ν. Κφζκνο ) Αζήλα Σ.Κ Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο Ζ μελφγισζζε επσλπκία ηεο είλαη CH. K. TEGOPOULOS EDITIONS S.A. Ζ εηαηξεία δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 2190/20 είλαη δε εγγεγξακκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ κε αξηζκφ κεηξψνπ 2384/06/Β/86/43. Ζ εηαηξεία είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ απφ Απφ νη κεηνρέο ηεο δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ θαηεγνξία Xακειήο Γηαζπνξάο, Δκπνξεπζηκφηεηαο θαη Δηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Δθδίδεη ηηο εθεκεξίδεο ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ θαη ΚΤΡΗΑΚΑΣΗΚΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ κε ηα έλζεηα ηνπο. 2. ΟΙ ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΔΙ Η ΔΣΑΙΡΙΑ 2.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 30/09/2010 αθνξνχλ ηελ πεξίνδν 01/01/2010 έσο 30/09/2010. Έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ 1 Παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη έρνπλ θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ θαη ηηο δηεξκελείεο πνχ είραλ εθδνζεί θαη ήηαλ ζε ηζρχ θαηά ηνλ επηέκβξην ηνπ 2010, κεηά ηελ πηνζέηεζή ηνπο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 30/09/2009 έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ θαη ηηο δηεξκελείεο πνχ είραλ εθδνζεί θαη ήηαλ ζε ηζρχ θαηά ηνλ επηέκβξην ηνπ Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζηα πιαίζηα ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο κε εμαίξεζε ηα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα, ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία απνηηκήζεθαλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο. 12

14 Δπίζεο νη καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο (ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) απνηηκήζεθαλ ζην αλαπφζβεζην θφζηνο ηνπο κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ δξαζηεξηφηεηάο (going concern). ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο Ζ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ απαηηεί ηελ ρξήζε αλαιπηηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη θξίζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ. Οη πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ γίλεη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο έρνπλ επηζεκαλζεί φπνπ θξίλεηαη θαηάιιεια. Οη ινγηζηηθέο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάζζνληαη νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο νπνίεο ζπζηεκαηηθά εθαξκφδεη ε Δηαηξεία, παξαηίζεληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. 2.2 Νέα πξόηππα, εξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο, ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεσο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά από 31/12/2009 α) ΓΛΠ 1 (Αλαζεσξεκέλν 2007) «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» Δθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ (ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1274/2008 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2008, L ) Σν ΓΛΠ 1 έρεη αλαζεσξεζεί γηα λα αλαβαζκίζεη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη πην ζεκαληηθέο αιιαγέο είλαη: i) Ζ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ λα πεξηιακβάλεη κφλν ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο, ii) Ζ εηζαγσγή κηαο θαηλνχξγηαο θαηάζηαζεο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο πνπ ζπλδπάδεη φια ηα ζηνηρεία εζφδσλ θαη εμφδσλ, ηα νπνία θαηαρσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ κε 13

15 ηα «ινηπά εηζνδήκαηα», θαη iii) Δπαλαδηαηππψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή αλαδξνκηθέο εθαξκνγέο λέσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη απφ ηελ αξρή ηεο ελσξίηεξεο ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ. Ο Καλνληζκφο ζπλνδεχεηαη απφ έλα πξνζάξηεκα αλάινγσλ ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ζε αξθεηά ΓΛΠ, ΓΠΥΠ, ΔΓΓΠΥΠ θαη ΜΔΓ πνπ ηζρχνπλ θαη απηέο γηα πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο έρνπλ εθαξκφζεη ηηο παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεηο θαη έρνπλ θάλεη απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. β) ΓΛΠ 23 «Κόζηνο Γαλεηζκνύ» (αλαζεσξεκέλν ην 2007) (ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1260/2008 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 10εο Γεθεκβξίνπ 2008, L ) Δθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Σν πξφηππν αληηθαζηζηά ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε ηνπ ΓΛΠ 23. Ζ βαζηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε αθνξά ζηελ θαηάξγεζε ηεο επηινγήο θαηαρψξηζεο σο εμφδνπ ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, ηα νπνία απαηηείηαη έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ή λα πσιεζνχλ. Δπίζεο έγηλαλ νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΠ 1, ΓΛΠ 1, ΓΛΠ 7, ΓΛΠ 11, ΓΛΠ 16, ΓΛΠ 38 θαη ΔΓΓΠΥΠ 1 πνπ ηζρχνπλ απφ ηελ ή κεηά ηελ Δπί ηνπ παξφληνο, ζηελ Δηαηξεία καο θαη ζηνλ Όκηιν δελ ππάξρνπλ ηέηνηα θφζηε, ζην κέιινλ εθφζνλ πξνθχςνπλ ηέηνηα θφζηε, ζα εθαξκνζζεί ην ελ ιφγσ πξφηππν. γ) ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ» - Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα δηαζέζηκα από ηνλ θάηνρν (ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 53/2009 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 21εο Ηαλνπαξίνπ 2009, L ) Δθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 απαηηεί νξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα απφ ηνλ θάηνρν θαη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ ξεπζηνπνίεζε, λα θαηαηαρζνχλ σο Ίδηα Κεθάιαηα εάλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 1 απαηηεί γλσζηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηα κέζα απηά πνπ θαηαηάζζνληαη σο Ίδηα Κεθάιαηα. Δπίζεο έγηλαλ κεξηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΠ 7, ΓΛΠ 39 θαη ΔΓΓΠΥΠ 2 πνπ ηζρχνπλ γηα πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ Δπεηδή ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δελ θαηέρνπλ ηέηνηα κέζα, νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξίνδνπ. δ) ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Πξώηε πηνζέηεζε ησλ ΓΠΥΠ» θαη ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Δλνπνηεκέλεο θαη Ιδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 14

16 (ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 69/2009 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 23εο Ηαλνπαξίνπ 2009, L ) Δθαξκφδνληαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΠ 1 επηηξέπεη ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ εθαξκφδνπλ γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΠ λα ρξεζηκνπνηνχλ σο ηεθκαηξφκελν θφζηνο είηε ηελ εχινγε αμία είηε ηελ ινγηζηηθή αμία κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο, ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαη ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, ε ηξνπνπνίεζε θαηαξγεί ηνλ νξηζκφ ηεο κεζφδνπ θφζηνπο απφ ην ΓΛΠ 27 θαη ην αληηθαζηζηά κε ηελ απαίηεζε ηα κεξίζκαηα λα παξνπζηάδνληαη σο εηζφδεκα ζηηο ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ επελδπηή. Δπίζεο έγηλαλ πεξηνξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 18, ΓΛΠ 21 θαη ΓΛΠ 36 πνπ εθαξκφδνληαη θαη απηέο γηα πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ Δπεηδή ε κεηξηθή Δηαηξεία θαη φιεο νη ζπγαηξηθέο ηεο έρνπλ ήδε κεηαβεί ζηα ΓΠΥΠ, ε ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ. ε) ΓΠΥΑ 2 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Μεηνρώλ» Πξνϋπνζέζεηο Καηνρύξσζεο θαη Αθπξώζεηο (ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1261/2008 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008, L ) Δθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ νξηζκφ ησλ «πξνυπνζέζεσλ ηεο θαηνρχξσζεο», κε ηελ εηζαγσγή ηνπ φξνπ «πξνυπνζέζεηο κε θαηνρχξσζεο» γηα φξνπο πνπ δελ απνηεινχλ φξνπο ππεξεζίαο ή φξνπο απφδνζεο. Δπίζεο, δηεπθξηλίδεηαη φηη φιεο νη αθπξψζεηο είηε πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ νληφηεηα είηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ. ζη) ΓΠΥΑ 8 «Κιάδνη Γξαζηεξηνηήησλ» (ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1358/2007 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 21εο Ννεκβξίνπ 2007, L ) Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Σν πξφηππν απηφ αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 14, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ηνκείο αλαγλσξίδνληαλ θαη παξνπζηάδνληαλ κε βάζε κηα αλάιπζε απφδνζεο θαη θηλδχλνπ. χκθσλα κε ην ΓΠΥΠ 8 νη ηνκείο απνηεινχλ ζπζηαηηθά κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πνπ εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν / Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε απηήλ ηελ εζσηεξηθή θαηεγνξηνπνίεζε. Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο έρνπλ εθαξκφζεη ην ΓΠΥΠ 8 απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ δ) ΔΓΓΠΥΑ 13 Πξνγξάκκαηα Πηζηόηεηαο Πειαηώλ 15

17 (ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1262/2008 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008, L ). Δθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ Ζ δηεξκελεία απνζαθελίδεη ηνλ ρεηξηζκφ πνπ πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ νη εηαηξείεο πνπ ρνξεγνχλ θάπνηαο κνξθήο επηβξάβεπζε πηζηφηεηαο, φπσο «πφληνπο» ή «ηαμηδησηηθά κίιηα», ζε πειάηεο πνπ αγνξάδνπλ αγαζά ή ππεξεζίεο. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία θαη ζηνλ Όκηιν. ε) ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Καηαρώξηζε θαη Απνηίκεζε» θαη ΔΓΓΠΥΑ 9 «Δπαλεθηίκεζε ησλ Δλζσκαησκέλσλ Παξαγώγσλ» (Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1171/2009 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 30ήο Ννεκβξίνπ 2009, L314-1/12/2009) Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Με ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο δηεξκελείαο ΔΓΓΥΠΑ 9 θαη ηνπ ΓΛΠ 39 απνζαθελίδεηαη ν ρεηξηζκφο ησλ παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ είλαη ελζσκαησκέλα ζε άιια ζπκβφιαηα, ζε πεξίπησζε επαλαηαμηλφκεζεο πβξηδηθνχ (ζχλζεηνπ) πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απφ ηελ θαηεγνξία ηεο εχινγεο αμίαο κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. Δπεηδή ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δελ θαηέρνπλ ηέηνηα κέζα, νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ. ζ) ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Καηαρώξηζε θαη Απνηίκεζε» θαη ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» [Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 824/2009 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 9εο επηεκβξίνπ 2009 L239 10/09/2009] Δθαξκφδεηαη κεηαγελέζηεξα απν ηελ 30/06/2008 (ζε πεξίπησζε πνπ κηα επηρείξεζε έρεη ήδε ππνβάιεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1004/2008, δελ ρξεηάδεηαη λα ππνβάιεη εθ λένπ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο). Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 39 θαη ην ΓΠΥΑ 7 απνζαθελίδνπλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο θαη ηα κέηξα ηα ζρεηηθά κε ηε κεηάβαζε πνπ ζεζπίδνληαη κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ πξνηχπσλ απηψλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηνλ ΟΓΛΠ ζηηο 13 Οθησβξίνπ 2008 (ηξνπνπνίεζε πνπ είρε εηζαρζεί ιφγσ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο). Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο εθάξκνζαλ ην ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ Γελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ. η) ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» ΓΠΥΑ 4 (Σξνπνπνίεζε) «Αζθαιηζηήξηα πκβόιαηα» [Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1165/2009 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2009, L314-1/12/2009] Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Ζ ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί ηελ παξνρή πξφζζεησλ γλσζηνπνηήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. πγθεθξηκέλα 16

18 απαηηνχληαη γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θάζε θαηεγνξίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ κέζσ κηαο ηεξάξρεζεο ηξηψλ επηπέδσλ: Δπίπεδν 1) ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο απφ αγνξέο κε επαξθείο φγθνπο ζπλαιιαγψλ, Δπίπεδν 2) πιεξνθφξεζε πνπ αληιείηαη είηε άκεζα (π.ρ. ηηκέο) είηε έκκεζα (δειαδή σο παξάγσγν ησλ ηηκψλ), Δπίπεδν 3) πιεξνθφξεζε πνπ δελ βαζίδεηαη ζε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ηεο αγνξάο. Δπίζεο σο πξνο ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο ε νηθνλνκηθή νληφηεηα γλσζηνπνηεί αλάιπζε ιεθηφηεηαο γηα παξάγσγεο θαη κε παξάγσγεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο. Οη αλσηέξσ γλσζηνπνηήζεηο επηθέξνπλ θαη θάπνηεο αιιαγέο ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 7 H ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ. θ) Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ ηνπ ΓΛΠ (πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ) (ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 70/2009 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 23εο Ηαλνπαξίνπ 2009, L ) Μέξνο Ι Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΠ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Μάην Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη θάπνηα απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ θαηαηαρζεί σο πξννξηδφκελν γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Καηαρψξηζε θαη Απνηίκεζε» απνηεινχλ παξαδείγκαηα θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ αληίζηνηρα. Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο έρνπλ εθαξκφζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ΓΛΠ 16 (Σξνπνπνίεζε ) «Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο» (θαη επαθόινπζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 7 «Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ») Ζ ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κε ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ε εθκίζζσζε θαη ελ ζπλερεία πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ λα παξνπζηάδνπλ ηo πξντφλ ηεο πψιεζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζηα έζνδα θαη λα κεηαθέξνπλ ηελ αλαπφζβεζηε αμία ηνπ ζηνηρείνπ ζηα απνζέκαηα φηαλ ην ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζεσξείηαη δηαζέζηκν πξνο πψιεζε. Ζ επαθφινπζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 7 δειψλεη φηη νη ηακεηαθέο ξνέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αγνξά, εθκίζζσζε θαη πψιεζε ησλ ελ ιφγσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηαηάζζνληαη ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπεηδή ζηηο 17

19 ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Όκηινπ δελ πεξηιακβάλεηαη ε εθκίζζσζε θαη κεηαγελέζηεξε πψιεζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίπησζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο. - ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο» Οη αιιαγέο ζην πξφηππν απηφ είλαη νη αθφινπζεο: i) Μηα ηξνπνπνίεζε ζην πξφγξακκα πνπ θαηαιήγεη ζε κηα κεηαβνιή ζηελ έθηαζε ζηελ νπνία νη δεζκεχζεηο γηα παξνρέο επεξεάδνληαη απφ κειινληηθέο απμήζεηο ησλ κηζζψλ είλαη κηα πεξηθνπή, ελψ κηα ηξνπνπνίεζε πνπ κεηαβάιιεη ηηο παξνρέο πνπ απνδίδνληαη ζηελ πξνυπεξεζία πξνθαιεί έλα αξλεηηθφ θφζηνο πξνυπεξεζίαο εάλ θαηαιήγεη ζε κείσζε ηεο παξνχζαο αμίαο ππνρξεψζεσλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. ii) Ο νξηζκφο ηεο απφδνζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη ηξνπνπνηεζεί γηα λα νξίζεη φηη ηα έμνδα δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπίπηνπλ ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφδνζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο κφλν ζηελ έθηαζε πνπ ηα έμνδα απηά έρνπλ εμαηξεζεί απφ ηελ απνηίκεζε ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. iii) Ο δηαρσξηζκφο κεηαμχ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ παξνρψλ ζε εξγαδφκελνπο ζα βαζηζζεί ζην εάλ νη παξνρέο ζα ηαθηνπνηεζνχλ εληφο ή κεηά ηνπο 12 κήλεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. iv) Σν ΓΛΠ 37 «Πξνβιέςεηο, Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο θαη Δλδερφκελα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία» απαηηεί νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο λα γλσζηνπνηνχληαη θαη φρη λα αλαγλσξίδνληαη. Σν ΓΛΠ 19 έρεη ηξνπνπνηεζεί γηα λα είλαη ζπλεπέο. Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο έρνπλ εθαξκφζεη απηέο ηηο ηξνπνπνηήζεηο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009 σζηφζν δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. - ΓΛΠ 20 (Σξνπνπνίεζε) «Λνγηζηηθή θξαηηθώλ επηρνξεγήζεσλ θαη γλσζηνπνίεζε ηεο θξαηηθήο ππνζηήξημεο» Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ε σθέιεηα απφ έλα θξαηηθφ δάλεην κε επηηφθην ρακειφηεξν απφ εθείλν ηεο αγνξάο λα απνηηκάηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο βάζεη ηνπ ΓΛΠ 39 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Καηαρψξηζε θαη Απνηίκεζε» θαη ησλ εζφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ελ ιφγσ σθέιεηα κε ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ΓΛΠ 20. Δπεηδή ε Δηαηξεία αιιά θαη ν Όκηινο δελ έρνπλ ιάβεη δάλεηα απφ ην Κξάηνο, ε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. - ΓΛΠ 23, Κόζηνο Γαλεηζκνύ (όπσο αλαζεσξήζεθε ην 2007) (Σξνπνπνίεζε) Με ηελ ηξνπνπνίεζε: i) Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην έμνδν ηφθνπ πξέπεη λα ππνινγίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Γ.Λ.Π. 39 Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Καηαρψξηζε θαη Απνηίκεζε, 18

20 ii) Καηαξγείηαη ε δπλαηφηεηα, ην θφζηνο δαλεηζκνχ λα πεξηιακβάλεη απφζβεζε δηαθνξάο ηεο ππφ ην άξηην ιήςεο ή ππέξ ην άξηην εμφθιεζεο δαλείσλ, θαη ηελ απφζβεζε παξεπφκελνπ θφζηνπο πνπ ζπλδέεηαη κε ην δηαθαλνληζκφ δαλείσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο αιιά θαη ηνπ Οκίινπ. - ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Δλνπνηεκέλεο θαη ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» Ζ ηξνπνπνίεζε νξίδεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κηα επέλδπζε ζε ζπγαηξηθή εηαηξεία, ε νπνία αληηκεησπίδεηαη ινγηζηηθά ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Καηαρψξηζε θαη Απνηίκεζε», έρεη ηαμηλνκεζεί σο ζηνηρείν θαηερφκελν πξνο πψιεζε ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΠ 5 «Με θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαηερφκελα πξνο πψιεζε θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο» ζα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεηαη ην ΓΛΠ 39. Δπεηδή ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο αθνινπζνχλ ηελ αξρή νη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο λα θαηαρσξνχληαη ζην θφζηνο ζηηο ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. - ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο» (θαη επαθόινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 32 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη ζην ΓΠΥΠ 7 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο») χκθσλα κε απηήλ ηελ ηξνπνπνίεζε, κηα επέλδπζε ζε ζπγγελή επηρείξεζε αληηκεησπίδεηαη σο κνλαδηθφ ζηνηρείν γηα ζθνπνχο ειέγρνπ απνκείσζεο θαη ε φπνηα δεκηά απνκείσζεο δελ θαηαλέκεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε επέλδπζε. Οη αλαζηξνθέο ησλ δεκηψλ απνκείσζεο θαηαρσξίδνληαη σο πξνζαξκνγή ζην ινγηζηηθφ ππφινηπν ηεο επέλδπζεο ζηελ έθηαζε πνπ ην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο επέλδπζεο ζηε ζπγγελή απμάλεηαη. Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο έρνπλ εθαξκφζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο» (θαη επαθόινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 32 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη ζην ΓΠΥΠ 7 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο») Ζ ηξνπνπνίεζε απηή νξίδεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κηα επέλδπζε ζε ζπγγελή επηρείξεζε ινγηζηηθνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Καηαρψξηζε θαη Απνηίκεζε» επηπξφζζεηα ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ ηνπ ΓΛΠ 32 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη ΓΠΥΠ 7 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαη φρη φιεο νη απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 28. Δπεηδή ν Όκηινο αθνινπζεί ηελ αξρή λα ελζσκαηψλεη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο, ε ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 19

21 - ΓΛΠ 29 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ ηνηρείσλ ζε Τπεξπιεζσξηζηηθέο Οηθνλνκίεο» Ζ νδεγία ζε απηφ ην πξφηππν έρεη ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα απεηθνλίζεη ην γεγνλφο φηη θάπνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία αληί ζην ηζηνξηθφ θφζηνο. Γελ ζπληξέρνπλ ιφγνη εθαξκνγήο ηεο ηξνπνπνίεζεο απφ ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν. - ΓΛΠ 31 (Σξνπνπνίεζε) «πκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο» (θαη επαθόινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 32 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη ζην ΓΠΥΠ 7 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο») Ζ ηξνπνπνίεζε απηή νξίδεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κηα επέλδπζε ζε θνηλνπξαμία ινγηζηηθνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Καηαρψξηζε θαη Απνηίκεζε» επηπξφζζεηα ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ ηνπ ΓΛΠ 32 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη ΓΠΥΠ 7 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαη φρη φιεο νη απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 31 «πκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο». Δπεηδή ν Όκηινο δελ έρεη ζπκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο, ε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. - ΓΛΠ 36 (Σξνπνπνίεζε) «Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ» Ζ ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε εχινγε αμία κεησκέλε θαηά ην θφζηνο ηεο πψιεζεο ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξέπεη λα γίλνληαη γλσζηνπνηήζεηο ηζνδχλακεο πξνο εθείλεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεσο. Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο έρνπλ εθαξκφζεη απηήλ ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ζα παξέρνπλ ηελ απαξαίηεηε γλσζηνπνίεζε φπνπ εθαξκφδεηαη γηα ηνπο ειέγρνπο απνκείσζεο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ΓΛΠ 38 (Σξνπνπνίεζε) «Άϋια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία» Ζ ηξνπνπνίεζε απηή νξίδεη φηη κία πιεξσκή κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί σο πξνπιεξσκή κφλν εάλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ηελ απφθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζε αγαζά ή ιήςεο ππεξεζηψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη φηαλ ε Δηαηξεία απνθηήζεη πξφζβαζε ζηα αγαζά ή ιάβεη ηηο ππεξεζίεο ηφηε ε πιεξσκή πξέπεη λα θαηαρσξηζηεί ζηα έμνδα. Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο έρνπλ εθαξκφζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ΓΛΠ 38 (Σξνπνπνίεζε) «Άϋια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία» Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δηαγξάθεη ηελ δηαηχπσζε πνπ νξίδεη φηη ζα ππάξμνπλ «ζπάληα, αλ ππάξμνπλ πνηέ» ελδείμεηο γηα ηε ρξήζε κηαο κεζφδνπ πνπ θαηαιήγεη ζε έλα ρακειφηεξν ζπληειεζηή απφζβεζεο απφ απηφλ ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ απφζβεζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επί ηνπ παξφληνο επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Όκηινπ, θαζψο φια ηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνζβέλνληαη κε ηελ ρξήζε ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ. 20

22 - ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Καηαρώξηζε θαη Απνηίκεζε» Οη αιιαγέο ζε απηφ ην πξφηππν είλαη νη παξαθάησ: i) Δίλαη δπλαηφ λα ππάξμνπλ κεηαθηλήζεηο πξνο θαη απφ ηελ θαηεγνξία ηεο εχινγεο αμίαο κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ φηαλ έλα παξάγσγν μεθηλά ή παχεη λα πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο σο κέζν αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ ή αληηζηάζκηζεο θαζαξήο επέλδπζεο. ii) Ο νξηζκφο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ φζνλ αθνξά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη σο δηαζέζηκα γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε έρεη ηξνπνπνηεζεί. Γηεπθξηλίδεηαη φηη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε πνπ απνηειεί κέξνο ελφο ραξηνθπιαθίνπ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ έρνπλ θνηλή δηαρείξηζε κε ηεθκεξησκέλε έλδεημε πξαγκαηηθνχ πξφζθαηνπ ζρεδίνπ βξαρππξφζεζκεο απνθφκηζεο θεξδψλ, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε απηνχ ηνπ είδνπο ην ραξηνθπιάθην θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. iii) Ζ ηζρχνπζα νδεγία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ ηεθκεξίσζε αληηζηαζκίζεσλ δειψλεη φηη έλα κέζν αληηζηάζκηζεο πξέπεη λα εκπιέθεη κέξνο πνπ δελ αλήθεη ζηελ αλαθέξνπζα νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη αλαθέξεη έλαλ ηνκέα σο παξάδεηγκα κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα λα εθαξκνζηεί ε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζε επίπεδν ηνκέα, νη απαηηήζεηο γηα ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο πξέπεη λα πιεξνχληαη ζπγρξφλσο απφ ηνλ ηνκέα πνπ ην εθαξκφδεη. Ζ ηξνπνπνίεζε αθαηξεί απηήλ ηελ απαίηεζε έηζη ψζηε ην ΓΛΠ 39 λα ζπκβαδίδεη κε ην ΓΠΥΠ 8 «Σνκείο δξαζηεξηνηήησλ» ην νπνίν απαηηεί ε γλσζηνπνίεζε γηα ηνκείο λα βαζίδεηαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν / Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. iv) Όηαλ απνηηκάηαη εθ λένπ ε ινγηζηηθή αμία ελφο ρξεσζηηθνχ ηίηινπ θαηά ηε δηαθνπή ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο εχινγεο αμίαο, ε ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη έλα αλαζεσξεκέλν πξαγκαηηθφ επηηφθην (ππνινγηζκέλν ηελ εκέξα ηεο δηαθνπήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο εχινγεο αμίαο). Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο έρνπλ εθαξκφζεη ην ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) απφ ηε 1ε Ηαλνπαξίνπ Γελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. - ΓΛΠ 40 (Σξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα» (θαη επαθόινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 16 «Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο» Ζ ηξνπνπνίεζε νξίδεη φηη ηα αθίλεηα πνπ είλαη ππφ θαηαζθεπή ή αμηνπνίεζε γηα κειινληηθή ρξήζε σο επελδπηηθά αθίλεηα εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 40. Δπνκέλσο, φπνπ εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο εχινγεο αμίαο ηα αθίλεηα απηά απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία. Όκσο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε εχινγε αμία ελφο επελδπηηθνχ αθηλήηνπ ππφ θαηαζθεπή δελ κπνξεί λα απνηηκεζεί κε αμηνπηζηία, ην αθίλεην απνηηκάηαη ζην θφζηνο κέρξη ηελ ελσξίηεξε κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο εκεξνκελίαο ζηελ νπνία ε εχινγε αμία θαζίζηαηαη δπλαηφ λα απνηηκεζεί κε αμηνπηζηία. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ επεξεάδεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Όκίινπ. 21

23 - ΓΛΠ 41 (Σξνπνπνίεζε) «Γεσξγία» Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηελ ρξήζε ελφο πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ ηεο αγνξάο φπνπ νη ππνινγηζκνί εχινγεο αμίαο βαζίδνληαη ζε πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο ξνέο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο απαγφξεπζεο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη βηνινγηθνί κεηαζρεκαηηζκνί θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο. Δπεηδή ε Δηαηξεία αιιά θαη ν Όκηινο δελ έρνπλ αλαιάβεη θακία γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα, ε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. - ΓΠΥΠ 5 (Σξνπνπνίεζε) «Mε Κπθινθνξνύληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη πξνο Πώιεζε θαη Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηόηεηεο» (θαη επαθόινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΠ 1 «Πξώηε Τηνζέηεζε ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο») Ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο κηαο ζπγαηξηθήο ηαμηλνκνχληαη σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε εάλ έλα πξφγξακκα πψιεζεο γηα κεξηθή δηάζεζε θαηαιήγεη ζε απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο θαη ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο γηα απηή ηε ζπγαηξηθή εθφζνλ πιεξείηαη ν νξηζκφο γηα κηα δηαθνπείζα δξαζηεξηφηεηα. Ζ επαθφινπζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΠ 1 νξίδεη φηη απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο ζα εθαξκφδνληαη κειινληηθά απφ ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζε ΓΠΥΠ. Ο Όκηινο ζα εθαξκφζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή κειινληηθά ζε φιεο ηηο κεξηθέο δηαζέζεηο ζπγαηξηθψλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Μέξνο ΗΗ Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΗΗ Μέξνο ηνπ θαλνληζκνχ αλαθέξνληαη ζε αιιαγέο ζηελ νξνινγία ή ηξνπνπνηήζεηο εθδνηηθήο θχζεο. θαη δελ νδεγνχλ ζε ινγηζηηθέο κεηαβνιέο γηα ιφγνπο παξνπζίαζεο, αλαγλψξηζεο θαη θαηά ζπλέπεηα νη εθαξκνζηέεο ηξνπνπνηήζεηο δελ ζα έρνπλ επηδξάζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Δηαηξείαο (ηνπ Οκίινπ). Σα πξφηππα ζηα νπνία έγηλαλ νη παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεηο είλαη ηα εμήο: ΓΛΠ 8, Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο, Μεηαβνιέο ησλ Λνγηζηηθψλ Δθηηκήζεσλ θαη Λάζε ΓΛΠ 10, Γεγνλφηα Μεηά ηελ Ζκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ ΓΛΠ 20, Λνγηζηηθή ησλ Κξαηηθψλ Δπηρνξεγήζεσλ θαη Γλσζηνπνίεζε ηεο Κξαηηθήο Τπνζηήξημεο (θαη επαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 41, Γεσξγία) Γ.Λ.Π 29 Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ ζε Τπεξπιεζσξηζηηθέο Οηθνλνκίεο ΓΛΠ 34, Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά ΓΛΠ 40, Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα ΓΛΠ 41, Γεσξγία (θαη επαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΠ 5 Με Κπθινθνξνχληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη πξνο Πψιεζε θαη Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο, Γ.Λ.Π. 2 Απνζέκαηα, Γ.Λ.Π. 36 Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ). 22

24 Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ κεηά ηελ 30ε Ινπλίνπ 2009 α) ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνηεκέλν) «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ (ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 494/2009 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ηεο 3 Ηνπλίνπ 2009, L ) Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 απαηηεί ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή λα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε. Δπηπιένλ, ην ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν κεηαβάιιεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο δεκίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία θαζψο θαη ηεο απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ ζπγαηξηθήο. Ζ έγθξηζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΛΠ 27 ζπλεπάγεηαη ηξνπνπνηήζεηο ζηα δηεζλή πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1, ΓΠΥΑ 4, ΓΠΥΑ 5, ΓΛΠ 1, ΓΛΠ 7, ΓΛΠ 14, ΓΛΠ 21, ΓΛΠ 28, ΓΛΠ 31, ΓΛΠ 32, ΓΛΠ 33, ΓΛΠ 39 θαη ζηε δηεξκελεία 7 ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο Γηεξκελεηψλ (ΜΔΓ) πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλέπεηα κεηαμχ ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο ζα εθαξκφζνπλ φιεο ηηο αιιαγέο ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ γηα ηηο κειινληηθέο απνθηήζεηο θαη ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο κεηνςεθίαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κεηά απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπο. β) ΓΠΥΑ 3 (Αλαζεσξεκέλν) «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ» Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ [ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 495/2009 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 3εο Ηνπλίνπ 2009, L ] Σν αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ: i) Σν πνζφ ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνθχπηεη, ii) Σα απνηειέζκαηα ηεο αλαθεξφκελεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε απφθηεζε επηρεηξήζεσλ θαη iii) Σα κειινληηθά απνηειέζκαηα. Απηέο νη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ: α) Σελ θαηαρψξηζε ζηα απνηειέζκαηα, δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαη β) Σελ θαηαρψξηζε ζηα απνηειέζκαηα, κεηαγελέζηεξσλ κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο. Ζ έγθξηζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΠΥΑ 3 ζπλεπάγεηαη ηξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ ΓΠΥΑ 1, ΓΠΥΑ 2, ΓΠΥΑ 7, ζηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ) 12, ΓΛΠ 16, ΓΛΠ 28, ΓΛΠ 32, ΓΛΠ 33, ΓΛΠ 34, ΓΛΠ 36, ΓΛΠ 37, ΓΛΠ 38, ΓΛΠ 39 θαη ζηε δηεξκελεία 9 ηεο Δπηηξνπήο Γηεξκελεηψλ ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΔΓΓΠΥΑ) 23

25 πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλέπεηα κεηαμχ ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο εθάξκνζαλ ηηο παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεηο απφ1 Ηαλνπαξίνπ γ) ΔΓΓΠΥΑ 16 «Αληηζηαζκίζεηο κηαο Καζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δθκεηάιιεπζε Δμσηεξηθνύ» Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ [ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 460/2009 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ηεο 4εο Ηνπλίνπ 2009, L ] Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή ζε κία νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ αληηζηαζκίδεη ηνλ θίλδπλν μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ θαζαξή επέλδπζή ηεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ θαη πιεξεί ηνπο φξνπο γηα ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39. Ζ δηεξκελεία παξέρεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κία νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηα πνζά πνπ αλαηαμηλνκνχληαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα ηφζν γηα ην κέζν αληηζηάζκηζεο φζν θαη γηα ην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν. Δπεηδή ε Δηαηξεία αιιά θαη ν Όκηινο δελ εθαξκφδνπλ ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο γηα νπνηαδήπνηε επέλδπζε ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ, ε δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή. δ) ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ [Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1293/2009 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 23εο Γεθεκβξίνπ 2009 L347-24/12/2009] Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 δηεπθξηλίδεη πψο αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά νξηζκέλα δηθαηψκαηα φηαλ ηα εθδνζέληα κέζα εθθξάδνληαη ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ ην λφκηζκα επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθδφηε. Δάλ ηα ελ ιφγσ κέζα δηαλέκνληαη θαη αλαινγία ζηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηνπ εθδφηε έλαληη ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ κεηξεηψλ, πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη σο κεηνρηθφ θεθάιαην, αθφκα θαη αλ ε ηηκή άζθεζήο ηνπο εθθξάδεηαη ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ ην λφκηζκα επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθδφηε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηξνπνπνίεζε αθνξά δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο γηα ηελ απφθηεζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο ζα εθαξκφζνπλ ηηο παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεηο απφ1 Ηαλνπαξίνπ ε) ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε» Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ [Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 839/2009 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 15εο επηεκβξίνπ 2009 L244-16/9/2009] 24

26 Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη ην πψο ρξεζηκνπνηείηαη ε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζην κέξνο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ πιεζσξηζκφ θαη ζηα ζπκβφιαηα δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζα αληηζηάζκηζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξία θαη ηνλ Όκηιν θαζψο δελ αθνινπζνχλ ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39. δ) ΓΠΥΑ 1 (Αληηθαηάζηαζε) «Πξώηε εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Α» Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ [Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1136/2009 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2009 L ] Σν αλαδηαξζξσκέλν ΓΠΥΑ 1 αληηθαζηζηά ην ηζρχνλ ΓΠΥΑ 1, ψζηε λα θαηαζηεί επρεξέζηεξε ε ρξήζε ηνπ ΓΠΥΑ 1 θαη ε ηξνπνπνίεζή ηνπ κειινληηθά. Δπηπιένλ, ζην αλαδηαξζξσκέλν ΓΠΥΑ 1 δηαγξάθνληαη απφ ην πξφηππν κεξηθέο παξσρεκέλεο κεηαβαηηθέο θαζνδεγήζεηο θαη πεξηιακβάλνληαη κεξηθέο ήζζνλνο ζεκαζίαο αλαδηαηππψζεηο. Οη ηζρχνπζεο απαηηήζεηο παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ, θαζψο έρνπλ ήδε κεηαβεί ζηα ΓΠΥΑ. ε) ΔΓΓΠΥΑ 12 «Γηαθαλνληζκνί γηα ηελ παξνρή δεκόζηαο ππεξεζίαο» [Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 254/2009 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 25εο Μαξηίνπ 2009, L ] Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 29ε Μαξηίνπ Δπηηξέπεηαη ε εθαξκνγή πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή. Σν ΔΓΓΠΥΑ 12 αθνξά ηηο ηδησηηθέο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπκπξαηνπλ κε ην Γεκφζην γηα ηε δεκηνπξγία θαη εθκεηάιεπζε έξγσλ θνηλήο σθέιεηαο. Σν δηεζλέο πξφηππν ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1, ε ΔΓΓΠΥΠ 4 Πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπκθσληψλ πνπ πεξηέρνπλ κίζζσζε θαη ε δηεξκελεία ΜΔΓ 29 Γλσζηνπνίεζε - πκθσλίεο γηα παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο κφληκεο Δπηηξνπήο δηεξκελεηψλ ηξνπνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην πξνζάξηεκα Β ηεο IFRIC 12 φπσο αλαθέξεηαη ζην παξάξηεκα ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν. ζ) ΔΓΓΠΥΑ 15 «πκθσλίεο γηα ηελ θαηαζθεπή αθίλεηεο πεξηνπζίαο» Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ [Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 636/2009 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2009 L ] Ζ δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη θαη θαζνδεγεί ζρεηηθά κε ην πφηε πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηα έζνδα απφ ηελ θαηαζθεπή αθηλήησλ θαη εηδηθφηεξα, εάλ κηα ζχκβαζε 25

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 Ποσά σε Εσρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ: Γελ απαηηείηαη (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) Οη ελδηάκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Coral Α.Δ. ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ (πξψελ Shell Hellas ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ) Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ (1 ε Ηαλνπαξίνπ - 30 ε Ηνπλίνπ 2010) (ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Λ. 3556

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 *

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 * 1 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου * Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 7% το Γ τρίμηνο, κυρίως λόγω της σταδιακής βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης. Ενίσχυση των συνολικών εσόδων κατά 19% την ίδια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΙΔΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (International Accounting Standards) (Απφ ην 1973 έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2002) ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2014 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή: Με ζχκθσλε γλψκε Θέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΔΙΟΣ ΔΛΛΑΣ Ι ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.)

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) 2012 VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 έωσ 31 Δεκεμβρίου 2012) Σφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 1. ΤΝΟΦΗ (Ποζά ζε εκ. Eςπώ) γ ηπίμηνο 13 γ ηπίμηνο 12 % Γ εννεάμηνο 13 εννεάμηνο 12 %

Διαβάστε περισσότερα

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 Γηεχζπλζε έδξαο : Ι. Ππγγξνχ 209-211, 17121

Διαβάστε περισσότερα

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΑ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη άιινη Αμησκαηνχρνη 1 Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ.

ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ: ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ: ΚΟΜΗΝΔΑ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ (Α.Μ. 6585) ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΗ Δ. ΠΑΓΩΝΑ (Α.Μ. 6713) ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009)

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) ΔΛΥΠΖ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΥΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ - ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ OIKONOMIKEΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 2009 (1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) Ξίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (01 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012)

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (01 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012) ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (01 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α A. ΓΖΛΧΔΗ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2006

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2006 ΣΔΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΑΒΑΛΑ ΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2006 ΘΔΜΑ: ΟΗ ΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΜΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ Ζ ΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ γηα ηελ Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, κε θαηαβνιή κεηξεηψλ κε δεκφζηα πξνζθνξά θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, ηεο εηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2012 (Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008

AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008 AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008 Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθόξεζεο Νη ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 7,2% έναντι του Δ τριμήνου σε 216εκ. Μείωση λειτουργικών δαπανών κατά 5,6% σε τριμηνιαία και 7,1% σε ετήσια βάση - Βελτίωση του δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ 30 εο ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΑΘΖΝΑ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2011 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Έθζεζε Επηζθόπεζεο Ελδηάκεζεο Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 3 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ σνεδρίαζη ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ ηης ανώνσμης εηαιρείας με ηην επωνσμία «ΑΚΟΤΣΗΚΖ Α.Δ.» Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ηνλ Γήκν Αζελαίσλ, ζήκεξα 15 Μαΐοσ 2015 εκέξα Παξαζθεπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΓΗΔΘΝΔΗ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ ΠΟΤΓΑΣΖ ΛΑΓΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Κα. ΚΟΤΜΑΡΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

εκεηψζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο

εκεηψζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΏΝ ΠΟΤΓΧΝ εκεηψζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κσλζηαληίλνο Η. Ληάπεο Δπάγγεινο Γ. Πνιίηεο, PhD Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1. Ειςαγωγι... 5 1.1 Η ζννοια τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή: Με ζχκθσλε γλψκε (πνζά

Διαβάστε περισσότερα

1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε.

1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε. ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΗ ΥΡΗΔΩ ΑΠΟ 01/01/2012 ΔΩ 31/12/2012 ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ WHIRLPOOL ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ & ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Δλλεακήλνπ 2012 (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Δλλεακήλνπ 2012 (ΓΠΥΑ) Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Δλλεακήλνπ (ΓΠΥΑ) ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΝΝΔΑΜΗΝΟΤ Αύμεζε πσιήζεσλ θαηά 3% ζε ζύγθξηζε κε ην ελλεάκελν ηνπ Αύμεζε ηνπ EBITDA θαηά 8% ζε ζύγθξηζε κε ην ελλεάκελν ηνπ Με επαλαιακβαλόκελε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «RILKEN BIOMHXANIA

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα