Σμήμα Δςπωπαϊκών Ππογπαμμάηων Δηήζηνο Απνινγηζκφο 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σμήμα Δςπωπαϊκών Ππογπαμμάηων Δηήζηνο Απνινγηζκφο 2013"

Transcript

1 Σμήμα Δςπωπαϊκών Ππογπαμμάηων Δηήζηνο Απνινγηζκφο 2013 Θεζζαλονίκη 14/2/2014

2 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Θεζζαλονίκη-Κενηπική έδπα Σν ηκήκα Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ, θαηά ην έηνο 2013, αζρνιήζεθε κε δηάθνξα πξνγξάκκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Κ.Δ.Π.Α. πλνιηθά ππνβιήζεθαλ 18 πξνηάζεηο, κε 9 εμ απηψλ λα έρνπλ εγθξηζεί, ζε 7 λα αλακέλνληαη απνηειέζκαηα θαη 2 λα είλαη ζε ιίζηα επηιαρνπζψλ πξνηάζεσλ. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ έσο ηψξα εγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Κ.Δ.Π.Α., αλέξρεηαη ζηηο Δπίζεο, ζε 4 πξνηάζεηο, ην ηκήκα βξίζθεηαη ζε επίπεδν ζπδεηήζεσλ κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη θαζνξηζκνχ ζπλζεθψλ γηα ηελ ππνβνιή ηειηθψλ πξνηάζεσλ. Παξάιιεια, ην ηκήκα Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ, πξνζπαζεί κε δηάθνξεο ελέξγεηεο θαη πξσηνβνπιίεο, λα επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Κ.Δ.Π.Α. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: Δπαθέο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ αιιά θαη ηνπ δαλεηαθνχ θεθαιαίνπ ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ ΚΔΠΑ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ ηδησηηθνχ θνξέα κηθξνπηζηψζεσλ ζηελ Διιάδα. Ήδε ην ΚΔΠΑ ζηηο 4/6/2013 έγηλε κέινο ηνπ Μηcrofinance Centre (ΜFC). Δπαθέο κε θνξείο γηα ηελ δηθηχσζε αιιά θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ Κ.Δ.Π.Α. γηα ηηο κηθξνπηζηψζεηο Τπνζηεξηθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θνξέα παξνρήο κηθξνπηζηψζεσλ (έξεπλα, business plan, marketing plan, εγρεηξίδηα, focus groups, ζπλεληεχμεηο) Αλάπηπμε πξνηάζεσλ γηα ηελ ηξαηεγηθή Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο γηα ηελ πεξηθέξεηα θεληξηθήο Μαθεδνλίαο Αλάπηπμε business plan γηα ην θέληξν design Γηεξεχλεζε πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην θέληξν design θαη επαθέο κε θνξείο (Γθαίηε, Πεξηθέξεηα θεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Φεθηαθή χγθιηζε) Γηθηχσζε κε θνξείο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ design (BEDA, EOT, Γήκνο Θεζζαινλίθεο, Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, θα)

3 Γεκηνπξγία εληχπνπ γηα ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία Γεκηνπξγία εληχπνπ γηα ην design Αλάπηπμε πξφηαζεο γηα ηελ Φεθηαθή χγθιηζε γηα ηελ δεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο γηα θνππφληα design Παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο θαηά ηελ λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαη ζπκκεηνρή ζηηο δηαβνπιεχζεηο (MED programme, Black sea programme, θιπ) Παξαθνινχζεζε ησλ λέσλ πξνζθιήζεσλ ππνβνιήο πξνηάζεσλ θαη επηθνηλσλίεο κε θνξείο γηα ζπκκεηνρή ζε πθηζηάκελα ζρήκαηα Γηαρείξηζε ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ Γηνξγάλσζε ζεκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ (π.ρ. SEE PLATFORM). πκκεηνρή ζε ζπλέδξηα θαη εθδειψζεηο ζην εμσηεξηθφ (π.ρ. ζπκκεηνρή σο ζπλεξγάηεο ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ SCOW ζηηο 18/6/2013 ζηε Βαξθειψλε). Παξαθάησ αλαθέξνληαη θάπνηεο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εκεξίδεο - γεγνλφηα πνπ είηε δηνξγαλψζεθαλ, είηε παξαθνινπζήζεθαλ απφ ηα ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ: Έηορ 2013/ Ημεπομηνία 21/2-23/9 29/3 18/5 25/5 3/6 Γπαζηηπιόηηηα πκκεηνρή ζην δίθηπν εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ δηαβνχιεπζε Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. πλάληεζε ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κε ην πξνεδξείν ηνπ ΔΒΔ, κε ζέκα ηελ ξεπζηφηεηα θαη ηηο απαηηνχκελεο ζεζκηθέο κεηαβνιέο γηα ηηο κηθξνπηζηψζεηο πλδηνξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή ζε WG ηνπ 1 νπ Designing Creative Synergies Thessaloniki πκκεηνρή ζε workshop γηα ηνπο επηηπρφληεο ζηα πιαίζηα ηεο πξσηνβνπιίαο Jasmine ζηηο Βξπμέιιεο πλδηνξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή ζην ζπλέδξην Design and Creativity: Fast Foreword 6/6 7/6 Workshops ζην Service Design

4 18/6 27/06 29/6-31/6 13/9 πκκεηνρή ζην ελαξθηήξην ζπλέδξην ηνπ έξγνπ SCOW, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο MED ζηελ Βαξθειφλε πκκεηνρή ζην Δηήζην πλέδξην ηνπ European Microfinance Network ζηελ ηνθρφικε Δπίζθεςε ηεο Microfinanza Rating ζην Κ.Δ.Π.Α., γηα ηελ αμηνιφγεζε εηνηκφηεηαο ηνπ θνξέα γηα ηελ έλαξμε εξγαζηψλ κηθξνπηζηψζεσλ Παξνπζίαζε Design ζην πεξίπηεξν ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο 78 εο ΓΔΘ 17/9-20/9 Δθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηνπ ηκήκαηνο ζηηο κηθξνπηζηψζεηο 25/9-26/9 πκκεηνρή ζηηο Design Days 2013, Brussels 15/10-18/10 Δθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηνπ ηκήκαηνο ζηηο κηθξνπηζηψζεηο 29/10-1/11 Workshops ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΟΠΑ 31/10-1/11 See platform workshops ζε ΜΜΔ θαη Γεκφζηνπο Φνξείο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κ.Δ.Π.Α. 19/11-20/11 Global Service Design Conference (Cardiff) 25/11-29/11 Δθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηνπ ηκήκαηνο ζηηο κηθξνπηζηψζεηο 11/12 13/12 See platform workshops ζε ΜΜΔ θαη Γεκφζηνπο Φνξείο, ζηα γξαθεία ηνπ ΔΦΔΠΑΔ, Αζήλα Δλαξθηήξηα ζπλάληεζε εηαίξσλ ηνπ έξγνπ ''TRIGGER'' ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο ''Διιάδα-Βνπιγαξία ''

5 Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα projects ζηα νπνία ζπκκεηείρε ην ηκήκα ησλ Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Κ.Δ.Π.Α., αλαιπηηθά: # Programme Current Projects Budget 1 2 DG Enterprise Duration (months) Status Result SEE Platform Implementation Success European Design Platform Implementation Success 3 DG Regio Jasmine Indirect 12 Implementation Success 4 Έληαμε Implementation Success 5 ΣΟΠΑ Δπεκβαίλσ Implementation Success 6 Αλάηαζε ζηελ Πέιια Implementation Success 7 AHRC Mapping Design Innovation Ecosystems Indirect 36 Implementation Success 8 ENPI CBC MED Scow Indirect 36 Implementation Success 9 Κέληξν Design TBD ΔΠ Ψηθιακή 10 IDEA TBD TBD Discussions - ύγκλιζη 11 Microcredit TBD - 12 Youth Guarantees Submitted - Progress 13 Social Finance Submitted - Programme 14 Skills for Growth TBD 12 Submitted - 15 Future Internet Submitted - CIP 16 Web Entrepreneurhip TBD TBD In progress Interreg Greece Bulgaria (ΔΠΑ) Trigger Implementation Success CRM Reserved List - 19 Star Jobs Submitted - 20 Interreg Greece - FYROM Value Chain Submitted - 21 Microstars Submitted - 22 Intelligent Energy Europe S-Bed Reserved List - -

6 Γπαθείο Βπςξελλών Σν γξαθείν ηνπ ΚΔΠΑ ζηηο Βξπμέιιεο έζεζε σο ζηφρεπζε ηελ απφθηεζε επαθψλ ζε πεξηθεξεηαθά γξαθεία & εκπνξηθέο αληηπξνζσπείεο πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηηο Βξπμέιιεο, ηελ απφθηεζε πιεξνθνξηψλ, ηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ ΚΔΠΑ θαη ησλ θνξέσλ ηεο Β. Διιάδνο ζηηο Βξπμέιιεο θαη ηε ζπλεξγαζία γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξνηάζεσλ ηνπ ΚΔΠΑ ζηηο θαηά θαηξνχο επξσπατθέο θαη ειιεληθέο πξνζθιήζεηο πξνγξακκάησλ. Οη επαθέο απνηέιεζαλ επέλδπζε: ηελ εχξεζε εηαίξσλ ζε πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ. (Progress Programme, Social Finance, Future Internet) ηελ γλσζηνπνίεζε ελδηαθεξφλησλ πξνγξακκάησλ (Marie Curie Industry Academia Partnerships and Pathways-RAMACON Project), ζπλεδξίσλ & πξσηνβνπιηψλ ζε άιιεο πεξηθέξεηεο (Ernst&Young Conference -κε θάιπςε εμφδσλ-, Monza Fair) ηελ κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο γηα ηε βειηίσζε ησλ πξνηάζεσλ γηα έξγα ηνπ ΚΔΠΑ (Progress Programme/Social Finance) Δηδηθφηεξα πξαγκαηνπνηήζεθαλ: πλαληήζεηο & επαθέο κε θνξείο γηα γλσζηνπνίεζε θαιψλ πξαθηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή κηθξνπηζηψζεσλ (EMN, FEBEA) αιιά θαη θνξείο ηνπ βειγηθνχ δεκνζίνπ (National Bank of Belgium, Financial Services and Markets Authority) γηα ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο ελφο Φνξέα Παξνρήο Μηθξνπηζηψζεσλ ζην Βέιγην. ε ηερληθφ-λνκνζεηηθφ επίπεδν θαη ζπγθεθξηκέλα ζρεηηθά κε ηελ έδξα, ηνλ ηχπν ηεο εηαηξίαο, ηελ επηβιέπνπζα αξρή, ηελ θνξνιφγεζε, θ.α. Δπαθέο κε πηζαλνχο επελδπηέο γηα ηνλ θνξέα πνπ πεξηιακβάλνπλ funds κε ζρεηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηξάπεδεο, δηεζλήο νξγαληζκνχο, μέλεο θπβεξλήζεηο θαη Έιιελεο εππαηξίδεο Παξνπζίεο ζε ζπλέδξηα γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζηα πιαίζηα ηνπ FP7 θαη ηνπ Horizon 2020, αιιά θαη ζε κεγάιεο δηνξγαλψζεηο φπσο νη Open Days 2013 θαη εκεξίδεο ζρεηηθά κε ηηο Γεμηφηεηεο γηα ηελ Δξγαζία, ηνλ Σνπξηζκφ, ηηο Δλαιιαθηηθέο Μνξθέο Υξεκαηνδνηήζεσλ, ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε, ηα Vouchers ζηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ Πξαθηηθή Δθπαίδεπζε

7 πκκεηνρή ζε Working Groups ηνπ ERRIN γηα ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην Design, ηελ Έμππλε Δμεηδίθεπζε (Smart Specialization), ηελ θαηλνηφκν ρξεκαηνδφηεζε (Innovation Funding), ηηο Έμπλεο Πφιεηο (Smart Cities), θαη ην Νεξφ πκβνιή ζηελ αλάπηπμε Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ (Interreg GREECE-FYROM/ Microstars) θαη ζηελ δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ ζηελ Θεζζαινλίθε (Design and Creativity: Fast Forward) Δπαθέο κε ηειέρε ηεο Δπηηξνπήο (Directorates General: Enterprise & Industry - Employment, Social Affairs & Inclusion, Education & Culture, Regional Policy), Δπξσβνπιεπηέο (Κξίησλ Αξζέλεο, Νηθφιανο Υνπληήο, Νίθνο Υξπζφγεινο, πχξνο Γαλέιιεο, Γεκήηξηνο Γξνχηζαο, Ρφδε Κξάηζα - Σζαγθαξνπνχινπ, Υξπζνχια Παιηαδέιε, Γεψξγηνο Παπαληθνιάνπ, Άλλπ Πνδεκαηά, Κσλζηαληίλνο Πνππάθεο, πιβάλα Ράπηε, Θεφδσξνο θπιαθάθεο θαη κε βνεζνχο ησλ Μαξηέηηα Γηαλλάθνπ, Μαξία Διέλε Κνππά, Γεψξγηνο Κνπκνπηζάθνο, Γεψξγηνο Παπαζηάκθνο, Γεψξγηνο ηαπξαθάθεο, Ισάλλεο Σζνπθαιάο) & Έιιελεο Βνπιεπηέο (Μάθεο Βνξίδεο, Άδσλεο Γεσξγηάδεο, Αηθαηεξίλε Μάξθνπ) θαη ζηειέρε ηεο Μφληκεο Διιεληθήο Αληηπξνζσπείαο θαη ηνπ Διιεληθνχ Πξνμελείνπ ζην Βέιγην γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΚΔΠΑ θαη γηα ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε κειινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο & ηελ επηξξνή ζε επίπεδν policy-making πλ-δηνξγάλσζε ησλ Design Days 2013 καδί κε ην ERRIN Οξγάλσζε επίζθεςεο group δέθα επηζθεπηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην γξαθείν ηνπ Έιιελα Δπξσβνπιεπηή Θεφδσξνπ θπιαθάθε, ζηα πιαίζηα ησλ Design Days 2013.

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 To 2014 ην ΚΔΠΑ επέδεημε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ έξγν ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, παξέρνληαο γηα αθφκε κία ρξνληά ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο.

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γηνίθεζε Ληκέλσλ θαη ε ζπκβνιή ησλ ιηκαληώλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ Γηεζλνύο εκπνξίνπ Οη Ληκέλεο ηεο Διιάδαο θαη ε πεξίπησζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων»

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, Αζήλα, 29-10/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Αθήνα, 19-2-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Α.Π.: ΔΤΔΤΣ/Β/Δ02.02.01/69 & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87 ΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα