- Μόνη η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας µε τη σε αυτή εγγραφή συνιστά την από µέρους του Χρήστη πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- Μόνη η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας µε τη σε αυτή εγγραφή συνιστά την από µέρους του Χρήστη πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης."

Transcript

1 Όροι χρήσης ιστοσελίδας I. Εισαγωγικά - Οι ακόλουθοι όροι αποτελούν τους όρους και εν γένει προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας «gem.gr» (εφεξής Ιστοσελίδα), η οποία είναι διαθέσιµη στους εγγεγραµµένους σε αυτή χρήστες (εφεξής Χρήστης/ες) - Ο κάθε Χρήστης που επιχειρεί να εισέλθει ή εισέρχεται και περιεργάζεται τις πληροφορίες της παρούσας ιστοσελίδας, ήτοι της gem.gr, χρησιµοποιώντας αυτήν την ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη η οποία λειτουργεί υπό την άδειά της, τεκµαίρεται αµάχητα ότι διάβασε, αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαµβάνει την υποχρέωση της τήρησης των κατωτέρων όρων και συνθηκών χρήσης που αφορούν το σύνολο του περιεχοµένου της, των συµβόλων, των σηµάτων και διακριτικών γνωρισµάτων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των αρχείων εν γένει και των περιεχοµένων αυτών, που περιλαµβάνονται σ αυτήν και αποδέχεται την αποποίηση ευθύνης όπως αυτή ισχύει νόµιµα σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. - Μόνη η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας µε τη σε αυτή εγγραφή συνιστά την από µέρους του Χρήστη πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. - Η Ιστοσελίδα διατηρεί ανεπιφυλάκτως το δικαίωµα να τροποποιεί µονοµερώς τους παρόντες Όρους, οποτεδήποτε και χωρίς καµία προηγούµενη σχετική ενηµέρωση. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση τυχόν πραγµατοποιηθεί θα περιλαµβάνεται στους παρόντες Όρους. Η συνέχιση της πρόσβασης ή χρήσης της Ιστοσελίδας συνεπάγεται άνευ ετέρου την από µέρους του Χρήστη ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιηθέντων Όρων χρήσης. - Ο Χρήστης παραµένει προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις του κατά τη διάρκεια χρήσης της Ιστοσελίδας. Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµία τυχόν προκύψει από παραβίαση των παρόντων από τους Χρήστες. Ωστόσο οι Χρήστες ενδέχεται να ευθύνονται για βλάβες ή ζηµίες της Ιστοσελίδας ή τρίτων από τυχόν αδυναµία των Χρηστών να συµµορφωθούν µε τους παρόντες Όρους. - Επίσης, το περιεχόµενο της παρούσας Ιστοσελίδας αποτελεί αντικείµενο της πνευµατικής ιδιοκτησίας της και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, εκτός εάν υπάρχει ρητή αντίθετη ένδειξη. II. Χαρακτήρας ιστοσελίδας και περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών Η παρούσα Ιστοσελίδα αποτελεί διαδικτυακό χώρο φιλοξενίας - παρουσίασης και διαφήµισης διαφόρων πολύτιµων λίθων, οι οποίοι διατίθενται ή δύναται να διατεθούν από επαγγελµατίες εµπόρους ανάλογων προϊόντων σε επαγγελµατίες 1

2 του χώρου που εκδηλώνουν σχετικό ενδιαφέρον. Για το λόγο αυτό πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα και δικαίωµα χρήσης των υπηρεσιών αυτής έχουν αποκλειστικά οι εγγεγραµµένοι σε αυτή χρήστες επαγγελµατίες. Σκοπός της Ιστοσελίδας λοιπόν είναι αποκλειστικά η διαφήµιση των διαφόρων πολύτιµων λίθων έως και η µέσω αυτής και των συνεργατών της δηµιουργία επαφής µεταξύ των εγγεγραµµένων σε αυτή Χρηστών που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τους εµφανιζόµενους σε αυτή πολύτιµους λίθους και των επαγγελµατιών εµπόρων που διαθέτουν αυτούς, µε µέριµνα πάντα την προστασία αµφότερων. Καµία περαιτέρω ανάµειξη της Ιστοσελίδας και των συνεργατών αυτής δεν υφίσταται σε όποια τυχόν συναλλαγή πραγµατοποιηθεί µεταξύ των Χρηστών της και των εµπόρων που διαθέτουν ή δύνανται να διαθέσουν τους πολύτιµους λίθους για τους οποίους εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και καµία ευθύνη δε φέρει η Ιστοσελίδα ως προς τυχόν σχετικές συναλλαγές. Η όποια τέτοια συναλλαγή πραγµατοποιείται µε αποκλειστική ευθύνη των εν λόγω µερών και µόνο. Πνευµατική ιδιοκτησία και Αναπαραγωγή Η διεύθυνση (domain), tο περιεχόµενο της Ιστοσελίδας, τα κείµενα, οι εικόνες, τα γραφήµατα και εν γένει όλα τα αρχεία της παρούσας ιστοσελίδας, αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία αυτής και των µελών της διαχείρισης της και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συµβάσεων. Συνεπώς απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη ολικής ή µερικής αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδηµοσίευσης, πώλησης και µετάδοσης µε οποιονδήποτε τρόπο. ΙV. Είσοδος Εγγραφή 1. Για τη χρήση της Ιστοσελίδας απαιτείται η εγγραφή του Χρήστη σε αυτή µε συµπλήρωση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής αίτησης. 2. Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί εγγραφή ο χρήστης πρέπει να είναι άνω των 18 ετών, καθώς η είσοδος και χρήση της Ιστοσελίδας απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες. 3. Για την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα ο Χρήστης καλείται να δηλώσει ορισµένα προσωπικά στοιχεία, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον προσδιορισµό της ταυτότητας ή την επικοινωνία αυτόν και ειδικότερα καλείται να δηλώσει τα κάτωθι στοιχεία : - Ονοµατεπώνυµο - Επάγγελµα - Διεύθυνση και αριθµός τηλεφώνου - Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 2

3 4.Προκειµένου για την ταυτοποίηση των στοιχείων του Χρήστη που αιτείται εγγραφή, εντός 24 ωρών από την αίτηση του, η Ιστοσελίδα θα αποστέλλει σε αυτόν µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, καθώς επίσης συνεργάτες αυτής θα επικοινωνούν µαζί του εντός της ίδιας προθεσµίας. 5.Ο Χρήστης δηλώνει ότι, τα στοιχεία που παρέχει είναι ακριβή και αληθή και αποδέχεται ανεπιφύλακτα το δικαίωµα της Ιστοσελίδας να ακυρώσει την εγγραφή του και να αρνηθεί την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν έχουν δηλωθεί τα πραγµατικά στοιχεία. 6.Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδοµένων του Χρήστη υπόκειται στους παρόντες Όρους χρήσης, καθώς επίσης και στα οριζόµενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά µε την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως οι εν λόγω κανόνες εκάστοτε ισχύουν. 7.Οι Χρήστες κατανοούν ότι τα δεδοµένα αυτά είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και συναινούν στη δηµιουργία αρχείου, συλλογή, επεξεργασία, κατηγοριοποίηση κτλ. των δεδοµένων αυτών. 8.Επιπλέον, ο Χρήστης επιλέγει και υποβάλλει ο ίδιος τους προσωπικούς κωδικούς που επιθυµεί να διαθέτει στην Ιστοσελίδα, δηλαδή τον κωδικό χρήστη (username) και τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης (password), σύµφωνα µε τις παρεχόµενες από την Ιστοσελίδα οδηγίες, προκειµένου οι κωδικοί αυτοί να είναι ορθοί και αποδεκτοί. Οι προκείµενοι κωδικοί είναι αυστηρά προσωπικοί για τον κάθε Χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε κανένα τρίτο. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά και µόνο υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που διενεργεί µε τους προσωπικούς κωδικούς του πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας και υποχρεούται να ενηµερώσει άµεσα την Ιστοσελίδα για οποιαδήποτε ενέργεια πραγµατοποιηθεί µέσω των προσωπικών του κωδικών χωρίς εξουσιοδότηση από τον ίδιο, ακόµη και για ενδεχόµενη παραβίαση ασφαλείας. Η Ιστοσελίδα δε φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµία τυχόν προκύψει σε Χρήστη από αυθαίρετη ή παράνοµη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του από τρίτους, λόγω διαρροής τους ή για οιονδήποτε άλλο λόγο, διατηρεί δε το δικαίωµα η Ιστοσελίδα να ζητήσει την καταβολή αποζηµίωσης από το Χρήστη, σε περίπτωση που η ίδια υποστεί οποιασδήποτε φύσεως ζηµία από αυθαίρετη ή παράνοµη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης Χρήστη. 9.Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) που δηλώνει κατά την εγγραφή του, ως προς την οποία δηλώνει ότι είναι υπαρκτή, αληθινή και υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του, αποκλειοµένης κάθε ευθύνης της Ιστοσελίδας για οποιαδήποτε πιθανή ζηµία του Χρήστη από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδροµείο 10.Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωµα να καταργήσει ή να απενεργοποιήσει τον λογαριασµό οποιουδήποτε Χρήστη καθώς και να αποκλείσει σε αυτόν την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας σε περίπτωση παραβίασης των Όρων ή της κείµενης νοµοθεσίας. Ο Χρήστης δεν δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση 3

4 για την αναστολή ή τον τερµατισµό του λογαριασµού του ή την απαγόρευση πρόσβασης στην Ιστοσελίδα. V. Δεοντολογία Χρήστη 1. Ο Xρήστης υποχρεούται να συµµορφώνεται απόλυτα µε την κείµενη νοµοθεσία και τους παρόντες Όρους και ενδεικτικά: - Να χρησιµοποιεί την Ιστοσελίδα αποκλειστικά για τη χρήση που προβλέπεται και περιγράφεται στους παρόντες Όρους. Να παρέχει αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και ενηµερωµένες πληροφορίες στη φόρµα εγγραφής και να τις επικαιροποιεί. - Να ενεργεί σύµφωνα µε το νόµο, την καλή πίστη, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. --Να απέχει από κάθε είδους ενέργεια η οποία δύναται να καταστρατηγήσει το σύστηµα ασφαλείας της Ιστοσελίδας, όπως πρόσβαση σε λογαριασµό εγγεγραµµένου Χρήστη, πρόσβαση σε δεδοµένα που αφορούν µόνο την Ιστοσελίδα, παραποίηση κωδικών ασφαλείας κ.α. - Να απέχει από οποιαδήποτε δήλωση ή ανάρτηση η οποία παραβιάζει την κείµενη νοµοθεσία µε οποιονδήποτε τρόπο και, ενδεικτικά, να απέχει από αναρτήσεις και δηλώσεις που µπορεί να θεωρηθούν ότι έχουν άσεµνο ή ενοχλητικό ή απειλητικό ή καταχρηστικό ή προσβλητικό για κάποιο άτοµο ή κάποια οµάδα ατόµων περιεχόµενο, µε βάση τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισµό, την φυλή, την εθνικότητα, την ηλικία, τις ιδιαιτερότητες, την αναπηρία ή οτιδήποτε παρόµοιο δύναται να βλάψει την τιµή και την υπόληψη οιουδήποτε προσώπου ή οµάδα προσώπων. 2. Ευθύς µόλις αντιληφθεί τη διάπραξη κάποιας από τις ανωτέρω αναφερόµενες ενέργειες, ο Χρήστης οφείλει να ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση την Ιστοσελίδα. 3. Ο Χρήστης είναι ο µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζηµία τυχόν προκληθεί στην Ιστοσελίδα από την από µέρους του παραβίαση των Όρων και την κακή, αθέµιτη ή κακόβουλη, χρήση της Ιστοσελίδας ή των προσφερόµενων από αυτή σχετικών υπηρεσιών. 4. Για οποιαδήποτε ζηµία ή βλάβη εννόµων δικαιωµάτων και συµφερόντων τρίτων τυχόν προκληθεί από την από µέρους κάποιου Χρήστη παραβίαση των Όρων ή/ και του νόµου, όπως ενδεικτικά από την ανάρτηση, δηµοσίευση, κοινοποίηση ή αποστολή οιουδήποτε υβριστικού, προσβλητικού, δυσφηµιστικού, ψευδούς, αναληθούς, συκοφαντικού, αντεθνικού, ρατσιστικού και εν γένει ποινικώς ή αστικώς κολασίµου περιεχοµένου, αποκλειστικός υπεύθυνος προς αποκατάσταση αυτών καθώς και του συνόλου των εγειροµένων αστικών αξιώσεων και ποινικών διώξεων είναι ο προκείµενος Χρήστης, αποκλειοµένης ρητώς και ανεπιφυλάκτως κάθε σχετικής ευθύνης της Ιστοσελίδας, έστω και από ελαφρά αµέλεια. VI. To διαφηµιζόµενο στην Ιστοσελίδα είδος και εκδήλωση ενδιαφέροντος του Χρήστη α) Είδος 4

5 Τα χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία των διαφηµιζόµενων στην Ιστοσελίδα πολύτιµων λίθων είναι διαθέσιµα και µπορείτε να τα πληροφορηθείτε ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στην ιστοσελίδα και συγκεκριµένα πατώντας το σύνδεσµο «view details», που βρίσκεται επάνω στο εικονίδιο κάθε προϊόντος-λίθου. β) Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συγκεκριµένο προϊόν Η πραγµατοποίηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγκεκριµένο πολύτιµο λίθο µέσα από την Ιστοσελίδα, ολοκληρώνεται πατώντας order. Αµέσως εµφανίζεται στον Χρήστη µήνυµα ότι, εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την εκδήλωση ενδιαφέροντος για ορισµένο προϊόν, η Ιστοσελίδα και οι συνεργάτες αυτής θα επικοινωνήσουν µε τον εν λόγω Χρήστη, µε ηλεκτρονικό µήνυµα, αλλά και τηλεφωνικά, προκειµένου να επιβεβαιωθεί η ενέργεια του. Κατόπιν της κατά τα ανωτέρω επιβεβαίωσης του ενδιαφέροντος του Χρήστη η Ιστοσελίδα και οι συνεργάτες αυτής τον φέρνουν σε επαφή µε τον αντίστοιχο επαγγελµατία έµπορο ολοκληρώνοντας την από µέρους της υπηρεσία. VΙI. Προστασία Προσωπικών Δεδοµένων - Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδοµένων των Χρηστών της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, καθώς επίσης και στις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας σχετικά µε την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε αυτή ισχύει. - Η Ιστοσελίδα συλλέγει µέσω της Ιστοσελίδας προσωπικά δεδοµένα µόνο των Εγγεγραµµένων Χρηστών και συγκεκριµένα, όπως ανωτέρω αναφέρεται, αποτελούν αντικείµενο συλλογής και επεξεργασίας τα εξής δεδοµένα των Εγγεγραµµένων Χρηστών: α) ονοµατεπώνυµο, β) επάγγελµα, γ) διεύθυνση και αριθµός τηλεφώνου, δ) ηλεκτρονική διεύθυνση ( ), υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. - Οι Χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι τα δεδοµένα αυτά είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και συναινούν στη δηµιουργία αρχείου, συλλογή, επεξεργασία, κατηγοριοποίηση κτλ. των δεδοµένων αυτών. Η Ιστοσελίδα δύναται να τηρήσει αρχείο και να επεξεργάζεται τα ως άνω µη ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα των Χρηστών, για σκοπούς διαχείρισης της εγγραφής του, ενηµερωτικούς ή διαφήµισης µέσω της αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Νewsletter) ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τους Χρήστες ή άλλως, εκτός εάν αυτοί δηλώσουν ρητώς στην Ιστοσελίδα ότι δεν επιθυµούν την αποστολή ανάλογων µηνυµάτων προωθητικής επικοινωνίας. Επίσης, η Ιστοσελίδα δύναται να διαβιβάζει, κοινοποιεί, γνωστοποιεί και διαθέτει σε τρίτους συνεργάτες αυτής που ενεργούν για λογαριασµό της τα προαναφερόµενα προσωπικά δεδοµένα για τους ως άνω σκοπούς καθώς και για τη διαχείριση και τη λειτουργία ορισµένων λειτουργιών της Ιστοσελίδας που προϋποθέτουν διαβίβαση των ως άνω δεδοµένων των Χρηστών. 5

6 - Η Ιστοσελίδα δεσµεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδοµένα που παρέχουν οι Χρήστες σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει την προστασία των δεδοµένων αυτών έναντι απώλειας, κακής χρήσης, µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης, απαγορευµένης διάδοσης ή διαβίβασης, τροποποίησης, αλλοίωσης ή καταστροφής. - Η Ιστοσελίδα εφαρµόζει κατάλληλες πολιτικές απορρήτου και ασφάλειας ώστε να εξασφαλιστεί, στο µέτρο που είναι ευλόγως εφικτό, η ασφάλεια και ακεραιότητα όλων των διαλαµβανόµενων σε αυτή πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων των προσωπικών δεδοµένων των Χρηστών αυτής. - Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ή τυχόν άλλων υποχρεώσεων της Ιστοσελίδας, τα προσωπικά δεδοµένα των Χρηστών θα τηρούνται και θα τυγχάνουν επεξεργασίας για το διάστηµα της από µέρους τους χρήσης της Ιστοσελίδας και καθ όλο το διάστηµα που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Με την ολοκλήρωση του σκοπού αυτού, άλλως µε τη διαγραφή/αποχώρηση του Χρήστη από την Ιστοσελίδα, θα καταστρέφονται άµεσα, η δε Ιστοσελίδα δεν θα προβεί στη µε οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης µορφής διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο Χρήστης χωρίς τη συγκατάθεση αυτού, εκτός αν άλλως ορίζεται από την κείµενη νοµοθεσία. - Οποιαδήποτε ενδεχόµενη µελλοντική σχετική ρύθµιση θα αποτελέσει τµήµα των παρόντων Όρων. Σε κάθε περίπτωση η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης των όρων προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον σχετικό νοµικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδοµένων µπορεί να αναθεωρούνται και να ενηµερώνονται οποιαδήποτε στιγµή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήµατα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις αυτών. VIII. Σύνδεσµοι (links) προς άλλες ιστοσελίδες 1. Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαµβάνουν συνδέσµους (links) προς άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες ελέγχονται από τους οικείους διαχειριστές δικαιούχους αυτών και σε καµία περίπτωση από την Ιστοσελίδα. 2. Η Ιστοσελίδα δεν είναι σε θέση να ελέγξει, δεν ελέγχει και ουδεµία ευθύνη φέρει σε σχέση µε τη διαθεσιµότητα, το περιεχόµενο, την ύπαρξη τυχόν κακόβουλου λογισµικού ή ηλεκτρονικής µορφής ιών, την πολιτική προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών ή 6

7 προϊόντων άλλων ιστοσελίδων στις οποίες ενδεχοµένως παραπέµπει µέσω συνδέσµων (links, hyperlinks) ή διαφηµιστικών µηνυµάτων (banners). IX. Δηλώσεις και περιορισµός ευθύνης Ιστοσελίδας - Οι Χρήστες συµφωνούν και αποδέχονται ρητά ότι η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας γίνεται αποκλειστικά µε δική τους ευθύνη, εκτός τυχόν αντίθετης έγγραφης συµφωνίας µεταξύ της Ιστοσελίδας και των Χρηστών. - Στο µέγιστο δυνατό βαθµό που προβλέπεται από το νοµικό πλαίσιο, εθνικό, κοινοτικό και διεθνές, η Ιστοσελίδα προσφέρει τις υπηρεσίες της και το περιεχόµενο της «ως έχει» και δεν παρέχει καµία εγγύηση, ρητή ή µη, σχετικά µε την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εµπορικότητα, µη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχοµένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρµογή ή σκοπό. - Η Ιστοσελίδα δε φέρει καµία ευθύνη σχετικά µε υλικό που παρέχεται από τρίτο µέρος ούτε για ενέργειες ή παραλείψεις τρίτου µέρους. -Η Ιστοσελίδα δεν εγγυάται και δεν φέρει καµία ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των πληροφοριών που λαµβάνει ο Χρήστης µέσω του site της ούτε για την καθυστέρηση ή αδυναµία χρήσης του site της ή για τυχόν σφάλµατα κατά τη µεταφορά δεδοµένων ή πληροφοριών (π.χ. καταστροφή αρχείων, αποθήκευση ιών, κλοπή δεδοµένων κλπ.). - Η Ιστοσελίδα δεν υποστηρίζει κανένα υλικό και συγκεκριµένα αποποιείται κάθε ευθύνη, προς οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ζηµία, απαίτηση, αγωγή, βλάβη, απώλεια οποιασδήποτε φύσης ή από οποιαδήποτε αιτία, σε σχέση µε, βασιζόµενη σε ή που προκλήθηκε από υλικό. - Η Ιστοσελίδα, στο µέγιστο επιτρεπτό από τη σχετική νοµοθεσία βαθµό, αποποιείται ρητώς κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε ζηµία ή απώλεια τυχόν υποστεί ο Χρήστης ως αποτέλεσµα της χρήσης αυτής και του υλικού της. - Η Ιστοσελίδα δε φέρει καµία ευθύνη σχετικά µε την online ή offline συµπεριφορά των Χρηστών. - Η Ιστοσελίδα δεν έχει καµία ευθύνη ή υποχρέωση και δεν παρέχει καµία εγγύηση, εξασφάλιση ή διαβεβαίωση σε σχέση µε τις οικονοµικές συναλλαγές που πραγµατοποιούνται ή διευκολύνονται µέσω της Ιστοσελίδας και δεν ευθύνεται για τυχόν ανώµαλη εξέλιξή των συναλλαγών αυτών. - Όποια σχέση Χρήστη µε οποιοδήποτε τρίτο µέρος προκύψει µέσω της χρήσης της ιστοσελίδας, θα είναι αποκλειστικά µεταξύ του Χρήστη και του τρίτου µέρους. Οι συναλλαγές µεταξύ των Χρηστών µε τρίτο µέρος, που βρέθηκε µέσω της ιστοσελίδας, πραγµατοποιούνται κατόπιν επιλογής των Χρηστών και υπό τη δική τους αποκλειστική ευθύνη. Η Ιστοσελίδα δε φέρει καµία ευθύνη ως προς τυχόν τέτοιες συναλλαγές, ήτοι δεν ευθύνεται για τον τρόπο πραγµατοποίησης τους ή για τυχόν ακύρωση τους, εάν είναι άµεσα διαθέσιµο προς πώληση το προϊόν για το οποίο εκδήλωσε ενδιαφέρον ο Χρήστης ή όχι, το κόστος και η αποπληρωµή αυτών κτλ. - Η Ιστοσελίδα, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, ακόµη και αν ήταν προβλέψιµη η επέλευση ζηµιών ή ακόµη και αν η Ιστοσελίδα είχε ενηµερωθεί για τον κίνδυνο 7

8 επέλευσης ζηµιών ή θα όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα επέλευσης ζηµιών, συµπεριλαµβανοµένης και της περίπτωσης αµέλειας, λόγους ανωτέρας βίας κτλ, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε µορφής ζηµία ή απώλεια, άµεση ή έµµεση, οικονοµικής φύσεως, ποινικού ή παραδειγµατικού χαρακτήρα, απώλεια κέρδους, απώλεια εισοδήµατος, απώλεια εξόδων, τυχόν υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχοµένων αυτής, στις οποίες προβαίνει µε δική του πρωτοβουλία και µε τη γνώση των παρόντων όρων. - Οι Χρήστες αναγνωρίζουν και ρητά αποδέχονται ότι στην περίπτωση που υποστούν οποιαδήποτε βλάβη, ζηµία ή απώλεια, οποιουδήποτε είδους, λόγω ενεργειών ή παραλείψεων της Ιστοσελίδας, αυτές δεν είναι ανεπανόρθωτες και δεν είναι ικανές ώστε να αιτηθούν τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων κατά της ιστοσελίδας εµποδίζοντας την οποιουδήποτε είδους χρήση αυτής. - Ο Χρήστης της Ιστοσελίδας κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζηµιώσει την Ιστοσελίδα και τους συνεργάτες της για οιαδήποτε νοµική διαµάχη προκύψει µεταξύ αυτής και τρίτων λόγω περιεχοµένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δηµοσίευση, ή άλλη µεταφορά µέσω των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. X. Λοιποί όροι Οι εν λόγω όροι χρήσης που αναφέρονται και περιγράφονται ανωτέρω, αποτελούν τη συνολική συµφωνία µεταξύ της Ιστοσελίδας και των Χρηστών αυτής, δεσµεύει µόνο αυτούς και τεκµαίρεται αµάχητα ότι υπογράφηκε και από τις δύο πλευρές µε την αποδοχή της χρήσης. Καµία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί µέρος αυτής της συµφωνίας, εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και ενσωµατωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να εκχωρούν ή µεταβιβάζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης. Η Ιστοσελίδα δύναται να εκχωρήσει τα σχετικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις της προς τρίτο µέρος χωρίς τη συναίνεση των χρηστών. Σε περίπτωση που χρήστης δε συµµορφώνεται µε τους παρόντες όρους χρήσης και η Ιστοσελίδα δε λάβει άµεσα µέτρα, ασχέτως από το χρονικό διάστηµα που θα παρέλθει ώσπου να λάβει σχετικά µέτρα, αυτή η καθυστέρηση δεν θα νοείται ως παραίτηση της Ιστοσελίδας από το δικαίωµά της να απαιτεί µελλοντικά πλήρη συµµόρφωση προς τους παρόντες όρους από τους χρήστες. Σε περίπτωση που οιοδήποτε µέρος δεν ασκήσει δικαίωµα που του παρέχεται από τους παρόντες όρους χρήσης, αυτό δεν συνεπάγεται την παραίτησή του από άλλα δικαιώµατα που του παρέχονται από τους εν λόγω όρους. ΧΙ. Εφαρµοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας gem.gr καθώς και οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση αυτών, διέπονται και συµπληρώνονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τους σχετικούς διεθνείς κανόνες. 8

9 Συµφωνείται ρητά ότι όποια διαφορά τυχόν προκύψει από την εφαρµογή ή την ερµηνεία των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, εφόσον αυτή δεν επιλυθεί φιλικά, διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και υπάγεται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων των Αθηνών. 9

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Όροι Χρήσης Η χρήση της παρούσας δικτυακής εφαρμογής (εφεξής καλούμενη «Παρατηρητήριο Μεταρρυθμίσεων») υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του Παρατηρητηρίου Μεταρρυθμίσεων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου H Εταιρεία δημιούργησε τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Δύναται να προβαίνει σε χρήση συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Εισαγωγή

Όροι χρήσης. 1. Εισαγωγή Όροι χρήσης 1. Εισαγωγή 1.1. Ο παρών διαδικτυακός χώρος «andreasmichailos.gr» είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης δικηγορικών υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛΟΣ-ΠΕΓΚΑ Α.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Γενικά

Όροι χρήσης. 1. Γενικά Όροι χρήσης 1. Γενικά Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.metonkyriako.gr, οι οποίοι διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο διέπουν τη χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ Καλώς ήλθατε στον δικτυακό τόπο της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας http://dasta.teiath.gr. Η επίσκεψη και χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

Links to other sites ("Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες") Η ιστοσελίδας μας περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα web sites τα οποία και δεν

Links to other sites (Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες) Η ιστοσελίδας μας περιλαμβάνει links (δεσμούς) προς άλλα web sites τα οποία και δεν Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη των υπηρεσιών του site (stathiskotidis.gr) υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.iom.gr).

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.iom.gr). Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.im.gr). Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Στόχος του δικτυακού αυτού τόπου είναι να ενθαρρύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 4.1. Ο Διαχειριστής λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδοµένων που υπόκειν

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 4.1. Ο Διαχειριστής λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδοµένων που υπόκειν 1. ΓΕΝΙΚΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.1. Οι παρόντες όροι χρήσης (Γενικοί Όροι Χρήσης) αποτελούν τους κανόνες και τις προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού ιστοτόπου (web site) «http://peloponnisossearch.com»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. Ο παρών διαδικτυακός τόπος «Προδιαγραφές ΕΔ» ανήκει στο ΓΕΕΘΑ. Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος προσφέρει στους χρήστες/επισκέπτες υπηρεσίες ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 1. Η πλατφόρμα διαβούλευσης http://hello.crowdapps.net/participation-roma-ekka/ ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο εν λόγω διαδικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H PROGRAMMA η εταιρεία που δημιούργησε τον δικτυακό τόπο programma.com.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του δικτυακού

Διαβάστε περισσότερα

EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014)

EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014) EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014) Version 1 Approved BoD 72 nd (#14) Effective from 24.09.2014 DOCUMENT HISTORY Version Effective from Approval 1 24.09.2014 BoD 72 nd

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης 1. Όροι Χρήσης Οι δικτυακοί τόποι «www.iky.gr» και «www.llp.gr» ανήκουν στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (εφεξής ΙΚΥ). Οι εν λόγω διαδικτυακοί τόποι μέσω τεχνολογικά προηγμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης. Εφόσον χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες του play90.gr, αυτό σηµαίνει αυτόµατα την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ µέρους σας όλων των όρων που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (COPYRIGHT)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (COPYRIGHT) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που ακολουθούν, πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Γενικά Η ιστοσελίδα www.dpd.gr (στο εξής "η ιστοσελίδα") ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, που εδρεύει στο Aschaffenburg Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης ιστοσελίδας / Προσωπικά δεδομένα

Όροι χρήσης ιστοσελίδας / Προσωπικά δεδομένα Όροι χρήσης ιστοσελίδας / Προσωπικά δεδομένα Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του site vlaxerna.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Ο δικτυακός τόπος unilife.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ΓΙΟΥΝΙΛΑΪΦ ΙΚΕ, η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο, Λεωφ. Αμφιθέας 70. Με την είσοδό του στο δικτυακό αυτό τόπο ο επισκέπτης/χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ O δικτυακός τόπος cloudlog.gr (domain) (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») που είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Ονομάτων Internet με αριθμό πρωτοκόλλου 1835106, καθώς και όλοι οι υποχώροι του (subdomains),

Διαβάστε περισσότερα

1: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Με το παρόν το ΟΚΜ τίθενται κανόνες που ο χρήστης αποδέχεται για την συναλλαγή με το site. O χρήστης πρέπει να είναι ηλικίας δεκαοχτώ

1: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Με το παρόν το ΟΚΜ τίθενται κανόνες που ο χρήστης αποδέχεται για την συναλλαγή με το site. O χρήστης πρέπει να είναι ηλικίας δεκαοχτώ 1: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Με το παρόν το ΟΚΜ τίθενται κανόνες που ο χρήστης αποδέχεται για την συναλλαγή με το site. O χρήστης πρέπει να είναι ηλικίας δεκαοχτώ (18) χρονών τουλάχιστον. 1.Α Ε ΜΑΙL Το e-mail που δίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας

Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας της Equal Society, υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια και αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο του Διαγωνισμού. 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων Από το Διαγωνισμό, (α) (β) (γ)

Αντικείμενο του Διαγωνισμού. 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων Από το Διαγωνισμό, (α) (β) (γ) 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Pepsico HBH Ε.Π.Ε.» και έδρα στον Άγ. Στέφανο Αττικής, στο 22ο Χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας (περαιτέρω ο Διοργανωτής) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ / ΜΕΛΟΥΣ

Όροι χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ / ΜΕΛΟΥΣ Όροι χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ O TrelosFoititis (TF) παρέχει στους χρήστες / μέλη του μια συλλογή δεδομένων θεμάτων - σημειώσεων πανεπιστημιακών μαθημάτων, για όλα τα πανεπιστημιακά μαθήματα, που αφορούν όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Οι παρόντες όροι χρήσης αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Οι παρόντες όροι χρήσης αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 1. ΠΡΟΟΙΜΙO 1.1. Οι παρόντες όροι χρήσης αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας www.thecoca-colaexpert.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ YELLOW IN FASHION ΤΗΣ ΜΤΝ ΣΤΟ FACEBOOK

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ YELLOW IN FASHION ΤΗΣ ΜΤΝ ΣΤΟ FACEBOOK ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ YELLOW IN FASHION ΤΗΣ ΜΤΝ ΣΤΟ FACEBOOK 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η MTN Cyprus Ltd (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «MTN MADWALK INVITATIONS»

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστοσελίδα «One-up» απευθύνεται σε επισκέπτες/ μέλη (δωρητές - υποστηρικτές)/ δημιουργούς (επιχειρηματίες) οι οποίοι:

Η ιστοσελίδα «One-up» απευθύνεται σε επισκέπτες/ μέλη (δωρητές - υποστηρικτές)/ δημιουργούς (επιχειρηματίες) οι οποίοι: ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το παρόν κείμενο αποτελεί το σύνολο των όρων χρήσης της ιστοσελίδας www.one-up.gr. Διαχειριστής της ιστοσελίδας είναι το BCC (Business Coaching Center) της ΜΚΟ PRAKSIS. Ο επισκέπτης/μέλος/δημιουργός

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού FB. 6. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να πάρει μέρος μόνο μία φορά στον διαγωνισμό συμπληρώνοντας μία φορά την αίτηση συμμετοχής-φόρμα.

Όροι Διαγωνισμού FB. 6. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να πάρει μέρος μόνο μία φορά στον διαγωνισμό συμπληρώνοντας μία φορά την αίτηση συμμετοχής-φόρμα. Όροι Διαγωνισμού FB 1. Ο διαγωνισμός «SCANIT στο Facebook» διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία «ScanIT 4Experience s.a.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι, Λεωφ. Κηφισίας 179, 2 ο Όροφο με ΑΦΜ 800385689,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης

Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ (Ιδιώτης) Φυσικό Πρόσωπο Νομικό πρόσωπο δημόσιος Οργανισμός Ελεύθερος Επαγγελματίας Άλλο Ονοματεπώνυμο: Επάγγελμα: ΑΦΜ: ΟΥ: Ημ. Γέννησης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ /

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης Όροι Χρήσης www.pizzafan.gr Προς διασφάλιση σας, σας ενημερώνουμε ότι τηρούμε σύμφωνα με τον νόμο αρχείο των προσωπικών σας δεδομένων μη ευαίσθητου χαρακτήρα, όπως π.χ. ονοματεπώνυμο, πλήρη διεύθυνση με

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την A.c.p. TEAM Δευτέρα, 13 Δεκέμβριος :54 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 25 Ιούλιος :51

Συντάχθηκε απο τον/την A.c.p. TEAM Δευτέρα, 13 Δεκέμβριος :54 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 25 Ιούλιος :51 Στο κείμενο που ακολουθεί, περιλαμβάνονται οι προϋποθέσεις επίσκεψης, συνεργασίας, και οι όροι χρήσης του δικτυακού μας τόπου, οι νομικοί όροι, που σχετίζονται με τα παραπάνω, και το minimum των απαιτουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όροι Χρήσης. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας Όροι Χρήσης Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Διαδικτυακού μας τόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείστε να καταθέτετε την αίτηση συμπληρωμένη μαζί με το ένδικο βοήθημα / μέσο στη Γραμματεία της Ολομελείας ή του αρμοδίου Τμήματος προς την οποία απευθύνεστε ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE 1. Συμβαλλόμενα μέρη Στην Αθήνα, σήμερα την.., τα παρακάτω πρόσωπα (στο εξής «συμβαλλόμενοι»), αφενός η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.lorealb2bsalons.gr

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.lorealb2bsalons.gr ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.lorealb2bsalons.gr Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της L OREAL HELLAS Α.Ε. που είναι αφιερωμένη στα εμπορικά σήματα L Oreal Professionnel, Kerastase, Redken, Matrix, Shu

Διαβάστε περισσότερα

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή.

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Το Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνοαμερικανική Ένωση», που εδρεύει στην Αθήνα (Μασσαλίας 22) και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας αυτού κ.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι:

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι: Οι παρόντες Όροι Χρήσης Ιστοσελίδων της Abbott Laboratories (εφεξής καλούμενοι «Όροι Χρήσης») διέπουν την πρόσβαση σας σε ιστοσελίδες που ελέγχονται από την Abbott Laboratories, συμπεριλαμβανομένων των

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+ Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+ 1. Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Χωματουργικές εργασίες - Αθανασάκης

Όροι Χρήσης Χωματουργικές εργασίες - Αθανασάκης Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο Φαξ:2810 210006 Κινητό: 6940655592 Όροι Χρήσης Χωματουργικές εργασίες - Αθανασάκης Τόπος της δικαιοδοσίας άσκησης επιτηδεύματος: Ελλάδα Όροι Χρήσης Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προσφέρει τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης Eurobank Masterpass

Όροι χρήσης Eurobank Masterpass Όροι χρήσης Eurobank Masterpass 1. Η Τράπεζα παρέχει στους πελάτες της την υπηρεσία πληρωμών «Eurobank Masterpass» για τη διενέργεια συναλλαγών με κάρτες σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. 2. Ορισμοί : Οι λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΑΙΝ. Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ ΙΑ

2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ ΙΑ ΟΡΟΙ ΦΡΗΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Oι παρόντες Όροι Χρήσης επέχουν θέση συμφωνίας μεταξύ αφενός της ατομικής επιχείρησης του Θεοδώρου Μπένου (καλουμένης εφεξής στο παρόν χάριν συντομίας Πάροχος Τπηρεσιών ), η οποία -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ WEBSITE

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ WEBSITE ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ WEBSITE Η πρόσβαση στο συγκεκριµένο website (στο εξής αναφερόµενο ως το «Website») στην τοποθεσία της εταιρείας «Αλουµίνιον της Ελλάδος» (στο εξής αναφερόµενη ως «ΑΤΕ»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

'Oροι χρήσης. Πνευματικά Δικαιώματα. Υποχρεώσεις-ευθύνη χρηστών

'Oροι χρήσης. Πνευματικά Δικαιώματα. Υποχρεώσεις-ευθύνη χρηστών 'Oροι χρήσης O δικτυακός τόπος www.vlon.org (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας ως «δικτυακός τόπος») προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις. Η χρήση του δικτυακού

Διαβάστε περισσότερα

https://www.facebook.com/mideasttravel»). -η, κα 2. Γενικοί όροι

https://www.facebook.com/mideasttravel»). -η, κα 2. Γενικοί όροι Όροι Συμμετοχής στον διαγωνισμό 30 χρόνια MidEast. 1. Διοργανωτής διαγωνισμού Η εταιρεία ΜΙΝΤΙΣΤ Ε.Π.Ε. Γραφείο Ταξιδίων και Τουρισμού διαγων «30 Χρόνια MidEast» https://www.facebook.com/mideasttravel»).

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας.

Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας. Όροι και κανονισμοί του site Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας. Όροι υπηρεσιών Προσφέρουμε σε εσάς τις υπηρεσίες μας που υπόκεινται

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης Η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής «Ευγονία», εφεξής η «μονάδα» δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο www.eugonia.com.gr εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος», και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. έγγραφα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ekloges.paomprosta.gr ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ekloges.paomprosta.gr ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ekloges.paomprosta.gr ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Α. Γενικοί Όροι Πρόσβασης και Χρήσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και της αποφάσεις του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ V-STROM V-STROM HELLAS CLUB

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ V-STROM V-STROM HELLAS CLUB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ V-STROM V-STROM HELLAS CLUB Οι παρακάτω περιγραφόμενοι όροι χρήσης καθώς και η σύμβαση χρήσης του τομέα (domain) vstrom.gr αφορούν στον ιστότοπο (site) vstrom.gr, στο forum

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

8. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει

8. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει ΟΡΟΙΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Η ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε που εδρεύει ΦΗΡΟΣΤΕΦΑΝΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Τ.Κ 84700 Τ.Θ 119 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ. Όροι Χρήσης:

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ. Όροι Χρήσης: ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ Κάνετε εγγραφή στο σύστηµα για να καταχωρηθούν τα στοιχεία σας. Κάνετε είσοδο στο σύστηµα µε το email και τον κωδικό που έχετε εισάγει κατά την εγγραφή. Πηγαίνετε στην αντίστοιχη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του emeis.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και το emeis.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

Όροι Χρήσης ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ Το KosIsland, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης Σάββατο, 08 Οκτώβριος :54 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 11 Οκτώβριος :16

Όροι χρήσης Σάββατο, 08 Οκτώβριος :54 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 11 Οκτώβριος :16 H Ιστοσελίδα www. xartomani. com (στο εξής XARTOMANI) αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της επιχείρησης K ΕΠΕΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ με ΑΦΜ:103111083, ΔΟΥ: Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, και έδρα στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ 49,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Amway Hellas Ε.Π.Ε. ( Amway ).

Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Amway Hellas Ε.Π.Ε. ( Amway ). Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας www.amway.gr Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Amway Hellas Ε.Π.Ε. ( Amway ). Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας. Η Amway διατηρεί την ιστοσελίδα αυτή ως υπηρεσία προς τους

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

4.2. Στο διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο διαμένει στην Ελλάδα μόνιμα, νόμιμα και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικία

4.2. Στο διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο διαμένει στην Ελλάδα μόνιμα, νόμιμα και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικία ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Προκήρυξη διαγωνισμού 1.1 Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ Α.Ε.» (πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιρειών), καλούμενη εφεξής «η εταιρεία», που εδρεύει στο Δήμο Ζωγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Τρόπος συµµετοχής

ΌΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Τρόπος συµµετοχής ΌΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο σύµφωνα µε τους παρόντες όρους διεξαγόµενος διαγωνισµός (εφεξής ο «Διαγωνισµός»), διοργανώνεται από την επιχείρηση µε την επωνυµία «Παπαχρήστος Παρασκευάς» και τον δ.τ. «mednutrition»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Διαγωνισμός Μαγειρέψτε με την Πολυεστία Ελ Γκρέκο H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «General Motors Ελλάς Α.Ε.», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 56 & Δελφών 2, με ΑΦΜ 094139058 της ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

STYLE BATTLE ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. Ο σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενος διαγωνισμός «Tecni.ART Style Battle», διοργανώνεται από την εταιρεία L

STYLE BATTLE ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. Ο σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενος διαγωνισμός «Tecni.ART Style Battle», διοργανώνεται από την εταιρεία L STYLE BATTLE ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. Ο σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενος διαγωνισμός «Tecni.ART Style Battle», διοργανώνεται από την εταιρεία L Oreal Hellas Α.Ε., Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 39Α, 14234

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του site της ΒΙΑΝ κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται, «όπως είναι» και το site αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει αναπτύξει και λειτουργεί σύγχρονη υποδομή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δίκτυο Επικοινωνιών, Υπολογιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «#WINDrising»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «#WINDrising» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «#WINDrising» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής η «Διοργανώτρια») διοργανώνει Διαγωνισμό με έπαθλα προσκλήσεις, συσκευές, δώρα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού Idealia

Όροι Διαγωνισμού Idealia Όροι Διαγωνισμού Idealia H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «L OREAL HELLAS A.E.», (εφεξής η «L OREAL») διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό) με έπαθλο τριάντα (30) κρέμες ημέρας Idealia για μικτή-λιπαρή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΔΥΠΠΥ - ΠΥΡΑΜΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 Το Πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ ΕΔΔΥΠΠΥ και ΠΥΡΑΜΙΣ για τη χρήση της Υπηρεσίας του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου και της Πύλης «για την Υγεία μου» κατά

Διαβάστε περισσότερα