Create vs Copy/Paste: η συµβολή της δηµιουργικότητας στην έξυπνη εξειδίκευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Create vs Copy/Paste: η συµβολή της δηµιουργικότητας στην έξυπνη εξειδίκευση"

Transcript

1 Create vs Copy/Paste: η συµβολή της δηµιουργικότητας στην έξυπνη εξειδίκευση Κώστας Μπίσας Βιοµηχανικός Σχεδιαστής, Μηχανολόγος Μηχανικός Συνιδρυτής papairlines Βάσω Ασφή Βιοµηχανική σχεδιαστής Συνιδρυτής papairlines Λουκάς Αγγέλου Βιοµηχaνικός Σχεδιαστής Συνιδρυτής papairlines Περίληψη Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, µια νέα φιλοσοφία σχετικά µε τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών προσέφερε µια διαφορετική οπτική σχετικά µε την καινοτοµία υποστηρίζοντας πως δεν αρκεί µόνο η συµβολή νέων τεχνολογικών λύσεων αλλά απαιτείται πλέον και η διερεύνηση νέων αγορών. Κατά συνέπεια, εκτός της δηµιουργίας νέων µεθόδων προσέγγισης καταναλωτών, προέκυψε και η αναγκαιότητα ενός συνολικά καινούριου τρόπου εντοπισµού και ικανοποίησης των συνεχώς µεταβαλλόµενων αναγκών του κοινού αυτού. Η αναζήτηση νέων ευκαιριών και αγορών βασισµένη σε νέες συνεργασίες µε κλάδους όπως του δηµιουργικού τοµέα οδήγησε στην ανάπτυξη διεπιστηµονικών πρωτοβουλιών και µεθοδολογιών. Ο δηµιουργικός τοµέας ανήκει στους κλάδους της οικονοµίας που στηρίζονται στη δηµιουργικότητα, τη δεξιοτεχνία και το ταλέντο. Τα επαγγέλµατα αυτά έχουν τη δυνητικότητα να δηµιουργούν οικονοµικά οφέλη και νέες θέσεις εργασίας αναπτύσσοντας καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες αλλά και εκµεταλλευόµενα την πνευµατική ιδιοκτησία. Η εργασία «Create vs Copy/Paste» παρουσιάζει τις θεµελιώδεις διαφορές µεταξύ «δηµιουργικής» και «αναπαραγωγικής» διαδικασίας καθώς και τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ένταξης της δηµιουργικής σκέψης στα αρχικά στάδια της στρατηγικής ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών. Αποτιµούνται τα στοιχεία που καθιστούν την αναπαραγωγική διαδικασία στείρα πρακτική που στερείται οράµατος και στρατηγικού προσανατολισµού εστιάζοντας µόνο σε βραχυπρόθεσµα οφέλη. Λαµβάνοντας υπόψιν υπάρχοντα στοιχεία και παραδείγµατα οργανισµών που έχουν υιοθετήσει τη δηµιουργική σκέψη ως εργαλείο, εξετάζεται πως οι µη γραµµικές νοητικές διαδικασίες, ο πειραµατισµός, η διεπιστηµονική συνεργασία, η διαφοροποίηση και η στοχευµένη προσφορά µπορούν να προσδώσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα που επικεντρώνονται όχι µόνο στην τιµή αλλά κυρίως στην ποιότητα των παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών. Λέξεις κλειδιά: δηµιουργικότητα, καινοτοµία, design thinking, έξυπνη εξειδίκευση, στρατηγικός σχεδιασµός, ποιοτική διαφοροποίηση

2 Εισαγωγή Στα πλαίσια του προγράµµατος στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε πορεία υλοποίησης της πολιτικής της έξυπνης εξειδίκευσης. Σύµφωνα µε έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η έξυπνη εξειδίκευση ορίζεται ως «ο εντοπισµός των µοναδικών χαρακτηριστικών και µέσων κάθε χώρας και περιφέρειας, επισηµαίνοντας τα συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα κάθε περιφέρειας, και συγκεντρώνοντας τοπικούς παράγοντες και πόρους γύρω από ένα όραµα για το µέλλον τους, που άγεται από την αριστεία». Σκοπός των πολιτικών είναι να καταστεί η καινοτοµία προτεραιότητα για όλες τις περιφέρειες, να επικεντρώσει επενδύσεις, να δηµιουργήσει συνέργειες, καθώς και να βελτιώσει καινοτόµες διαδικασίες και διαδικασίες διακυβέρνησης. Οι νέες προς υλοποίηση στρατηγικές έρευνας και καινοτοµίας επικεντρώνονται στην υποστήριξη εθνικών προτεραιοτήτων, προκλήσεων και αναγκών βασισµένων στη γνώση, αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα κάθε περιφέρειας. Παράλληλα, εκτός της τεχνολογικής, υποστηρίζουν την πρακτική καινοτοµία, ενθαρρύνουν τον πειραµατισµό και τη διεπιστηµονική συνεργασία, ενώ αναπτύσσονται βασισµένες σε αποδείξεις και αξιόπιστα συστήµατα παρακολούθησης και αξιολόγησης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014) (Reid et. al., 2012). Για την Ελλάδα, οι τοµείς που εντοπίζουν τις µεγαλύτερες προοπτικές εν γένει είναι της αγροτικής παραγωγής και παραγωγής τροφίµων, της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, των υπηρεσιών υγείας και φαρµακευτικών προϊόντων, αλλά και της ενέργειας και χηµικών (Reid et. al., 2012). Αρκετά από τα στοιχεία των στρατηγικών που καλούνται να τεθούν σε εφαρµογή αποτελούν µεθόδους, αντικείµενο έρευνας και επεξεργασίας των δηµιουργικών επαγγελµάτων. Ως δηµιουργικά επαγγέλµατα ορίζονται εκείνα που στηρίζονται στη δεξιοτεχνία, το ταλέντο και τη δηµιουργικότητα (Department for Culture, Media & Sport, 2001). Αποτελούν ζωντανό κοµµάτι της οικονοµίας συνεισφέροντας στη δηµιουργία θέσεων εργασίας και εξαγωγών, ενώ τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν ιδιαίτερη άνθηση. Στο Ηνωµένο Βασίλειο, οι θέσεις εργασίας στον δηµιουργικό τοµέα αυξήθηκαν κατά 8.6% µεταξύ 2011 και 2012, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 16.1% µεταξύ 2009 και 2011, γεγονός που δηλώνει µια κατεύθυνση της οικονοµίας προς την ένταξη των δηµιουργικών επαγγελµάτων σε µεγαλύτερο εύρος (Department for Culture, Media & Sport, 2014). Αντίστοιχα, στην Ελλάδα, µεταξύ 2000 και 2006 παρατηρήθηκε αύξηση του κύκλου εργασιών των δηµιουργικών επιχειρήσεων κατά 69,1%, ενώ οι εξαγωγές πολιτιστικών αγαθών µεταξύ 2004 και 2011 είναι σταθερά περισσότερες από τις εισαγωγές, φτάνοντας τα 878 εκατοµµύρια δολάρια (Αυδίκος, 2014). Για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, τα δηµιουργικά επαγγέλµατα χρησιµοποιούν, εκτός από το έµφυτο ταλέντο, µια σειρά µεθόδων που προάγουν τη δηµιουργικότητα. Στις µεθόδους αυτές περιλαµβάνονται ο τακτικός πειραµατισµός, η ποιοτική έρευνα για τον εντοπισµό σηµείων διαφοροποίησης, µε στόχο την αναγνώριση ποιοτικά ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων και πρακτικών καινοτοµιών που µπορούν να εφαρµοστούν σε µεγαλύτερη κλίµακα. Εξίσου σηµαντικό στοιχείο αποτελεί το άνοιγµα σε διεπιστηµονικές συνεργασίες µε απώτερο στόχο µια πιο ολοκληρωµένη λύση. Οι µέθοδοι αυτοί ταυτίζονται µε τις εγγενείς στρατηγικές της έξυπνης εξειδίκευσης και θα αναλυθούν στην επόµενη ενότητα. Create µια πρώτη προσέγγιση στη δηµιουργικότητα Η δηµιουργικότητα, η δεξιοτεχνία και το ταλέντο, ενίοτε θεωρούνται έµφυτα ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Παρόλα αυτά, η δηµιουργικότητα δεν αποτελεί µόνο συνδυασµό ταλέντου και προσωπικότητας, αλλά είναι ένα χαρακτηριστικό που µπορεί να καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί µε την κατάλληλη εκπαίδευση. Για την πλειοψηφία, οι αρχές που διέπουν τη δηµιουργική διαδικασία έρχονται συχνά σε αντιπαραβολή µε τις φυσικές ανθρώπινες αντιδράσεις της αναγνώρισης, της κρίσης και της κριτικής, µέσα στις οποίες νιώθει κανείς ασφάλεια. Ο βασικός λόγος για την αντιπαραβολή αυτή προκαλείται από τη χρήση µη γραµµικών νοητικών διεργασιών που τροφοδοτούνται από προκλήσεις, εξερευνήσεις και ρίσκο, και αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της δηµιουργικής διαδικασίας. Ως αποτέλεσµα, προκύπτουν µια σειρά από «πειραµατισµούς σκέψεως» των οποίων η έκβαση δεν µπορεί να είναι εκ των προτέρων γνωστή (debono, 2000). Είναι χαρακτηριστικό πως για την ενίσχυση της δηµιουργικής απόδοσης, συστήνεται η ώθηση τη σκέψης σε σηµεία πέρα από γνώριµα και άνετα µονοπάτια, και προϋποθέτει τη συµφιλίωση µε την τυχαιότητα του αποτελέσµατος (Atavar, 2011). Η διαδικασία αυτή δεν είναι αυτόµατη, αλλά µπορεί κανείς να την γνωρίσει και να εξοικειωθεί µαζί της σε βάθος χρόνου.

3 Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, η συνθετική σκέψη ως ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του design thinking 1, συνεισφέρει στην οργάνωση φαινοµενικά ασύνδετων πληροφοριών, την ποιοτική ανάλυσή τους και την εξαγωγή συµπερασµάτων. Με χρήση εργαλείων όπως η εθνογραφία, ο συνεχής πειραµατισµός, η αναζήτηση εποικοδοµητικής κριτικής (feedback) και διάδρασης µε τους πιθανούς αποδέκτες, αποκρυπτογραφούνται διαφορετικές πολιτιστικές ιδιαιτερότητες, καθώς και ανεπαίσθητες αλλά και καταλυτικές συµπεριφορές, εµπειρίες, σκέψεις και συναισθήµατα (Vianna et. al., 2012). Σκοπός του σχεδιαστή είναι η χρήση των ποιοτικών αυτών δεδοµένων ως βάση για τη σύνθεση νέων εφικτών, κοινωνικά αποδεκτών και οικονοµικά βιώσιµων λύσεων, που ελαχιστοποιούν το ρίσκο και την αβεβαιότητα των µελλοντικών σεναρίων που προτείνει (Kolko, 2010). Η χρήση εθνογραφικών µεθόδων αποτελεί νεότερη προσθήκη των ανθρωπιστικών επιστηµών στον τοµέα του design. Η χρήση στοχευµένων συνεντεύξεων (in-situ focus groups) και πρακτικών εργαστηρίων, η παρατήρηση του τρόπου και του χώρου στον οποίο λειτουργούν υπάρχοντα και προτεινόµενα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και η καταγραφή αυτών µε οπτικοακουστικές µεθόδους, προσφέρουν ιδιαίτερα χρήσιµα ποιοτικά δεδοµένα. Τα δεδοµένα αυτά χρησιµοποιούνται ως εφαλτήριο για τον εντοπισµό πιθανών παραλήψεων και αδυναµιών, µέσα στις οποίες παρουσιάζονται δυνατότητες βελτίωσης, δράσης και διερεύνησης νέων ευκαιριών (Kolko, 2010). Οι µέθοδοι αυτές είναι ιδιαίτερα χρήσιµες στη διαµόρφωση µιας αρχικής εικόνας, αφού αντλούν συµπεράσµατα µέσα από την παρατήρηση καθηµερινών πρακτικών ζητηµάτων που δεν θα µπορούσαν να εντοπιστούν µε διαφορετική ερευνητική διαδικασία. Παράλληλα, συµβάλουν στην αναγνώριση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων που µπορούν στη συνέχεια να χρησιµοποιηθούν ως εξειδικευµένα εργαλεία στο στάδιο της εφαρµογής. Η ανάλυση των δεδοµένων που προκύπτουν από τη χρήση εθνογραφικών µεθόδων είναι το πρώτο βήµα στη διαδικασία της πρωτοτυποποίησης δηµιουργίας (create). Τα πρωτότυπα αποτελούν ένα διαρκή πρακτικό πειραµατισµό, µέσα από τη συνεχή βελτίωση, αξιολόγηση και εξέλιξη (Brown, 2009). O στόχος του πειραµατισµού και της δηµιουργίας είναι η διαρκής διαµόρφωση και ενηµέρωση ιδεών σε αντίθεση µε την εφάπαξ εφαρµογή µιας ιδέας (TEDxAmsterdam, 2014). Η χρήση της πρωτοτυποποίησης αποκαλύπτει τις αδυναµίες και εντοπίζει τις δυνατότητες βελτιστοποίησης των υπό δηµιουργία προϊόντων και υπηρεσιών, περιορίζοντας το οικονοµικό και χρονικό ρίσκο στο ελάχιστο. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα του sir James Dyson, ο οποίος µέχρι να ολοκληρώσει τον σχεδιασµό της πρώτης του ηλεκτρικής σκούπας που χρησιµοποιεί cyclon technology και δεν χρησιµοποιεί σακούλα, κατασκεύασε 5126 αποτυχηµένα πρωτότυπα (Salter, 2007). Όπως σε µια διαδικασία brainstorming κατά την οποία γεννιούνται νέες ιδέες, καµία ιδέα δεν θα έπρεπε να θεωρείται ανόητη, έτσι και στο στάδια του πειραµατισµού, δεν υπάρχει η έννοια του άχρηστου πρωτοτύπου (Kelley & Littman, 2001). Στο κέντρο του design thinking βρίσκεται η διεπιστηµονικότητα, η συνεργασία µε ειδικούς και µη, η συνεισφορά των οποίων στη δηµιουργία αρχικών συµπερασµάτων, ποιοτικής ανάλυσης πρωτοτύπων, προσφοράς εποικοδοµητικής κριτικής αλλά και υλοποίησης τελικών ιδεών είναι ιδιαίτερα σηµαντική (Dreyfuss, 2003). Παράδειγµα αποτελεί η συνεργασία του επαγγελµατία chef Eric Ripert µε τους σχεδιαστές της εταιρίας Poggenpohl όπου η γνώµη και παρατηρήσεις του chef οδήγησαν σε ένα ποιοτικό και ακόµα πιο στοχευµένο προϊόν (Bonisteel, 2014). Η εφαρµογή της µεθοδολογίας του design thinking δεν λύνει απαραίτητα όλα τα προβλήµατα αλλά είναι κοµµάτι που συνδέει την έρευνα µε την εφαρµοσµένη καινοτοµία, τον πάροχο µε τον δέκτη ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. Copy/Paste η κουλτούρα της αντιγραφής Ο όρος copy/paste αρχικά χρησιµοποιούταν για να περιγράψει την αναλογική διαδικασία επεξεργασίας, σύνθεσης και αναπαραγωγής χειρογράφων. Στον ψηφιακό κόσµο αναφέρεται στην εντολή που επιτρέπει στους χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών να αναπαράγουν και να µεταφέρουν κείµενα, αρχεία και αντικείµενα από µια αρχική πηγή σε µια άλλη διεύθυνση δηµιουργώντας ένα ακριβές αντίγραφο (Wikipedia, 2014). Στις µέρες µας η έννοια έχει διευρυνθεί και συχνά χρησιµοποιείται για να περιγράψει τη στείρα, γραµµική και αυτοµατοποιηµένη αναπαραγωγική διαδικασία κυρίως στους τοµείς της παραγωγής και της δηµιουργικότητας. Το φαινόµενο αυτό επιφέρει αναπόφευκτα επιπτώσεις τόσο στην οικονοµία όσο και στην επιχειρηµατική δραστηριότητα. Οι εκφάνσεις του φαινόµενου διαφέρουν, αλλά ιδιαιτέρως χαρακτηριστικά 1 Το design thinking είναι µια δυναµική, αποτελεσµατική και ευρέως προσιτή ανθρωποκεντική προσέγγιση στη καινοτοµία, που µπορεί να ενσωµατωθεί σε όλες τις πτυχές της επιχειρηµατικότητας και της κοινωνίας, και την οποία µονάδες και οµάδες µπορούν να χρησιµοποιήσουν για να παράγουν επαναστατικές ιδέες, εφαρµόσιµες και µε αντίκτυπο (Brown, 2009).

4 παραδείγµατα αποτελούν το φασόν, οι αποµιµήσεις επώνυµων προϊόντων καθώς και οι λεγόµενες εταιρείες «κλώνοι» τόσο στον ψηφιακό χώρο όσο και στο χώρο του retail. Η λέξη φασόν, που στα γαλλικά σηµαίνει «τρόπος» (να κάνεις), στην Ελλάδα χρησιµοποιείται ευρέως στην καθοµιλουµένη για να περιγράψει τις «υπο-εργολαβικές» επιχειρήσεις που για αρκετές δεκαετίες είχαν κατακυριεύσει την τοπική παραγωγή. Συγκεκριµένα, ο όρος αναφέρεται στην «τυποποίηση» και στη µαζική αναπαραγωγή για λογαριασµό τρίτων, µε συγκεκριµένες προδιαγραφές. Αυτό το είδος παραγωγής εκτελείται ως τακτική ρουτίνα, βασίζεται αποκλειστικά στην αντιγραφή και δεν προϋποθέτει τη δηµιουργική συµβολή του εργαζοµένου. Αρκετοί, µεταξύ των οποίων και ο διακεκριµένος σχεδιαστής Γιάννης Τσεκλένης, υποστηρίζουν ότι η εξάπλωση του «φασόν» καταπίεσε και συρρίκνωσε τη δηµιουργική και πιθανά καινοτόµο δυναµική της κλωστοϋφαντουργικής βιοµηχανίας, της υψηλής ραπτικής και σχεδιασµού µόδας ως εξαγώγιµο προϊόν (Yagou, 2011). Οι αποµιµήσεις επώνυµων προϊόντων, δεν περιορίζονται πλέον αποκλειστικά στο χώρο της µόδας και του design αλλά επεκτείνονται και σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Ενώ οι δύο πρώτες κατηγορίες στηρίζονται στο χαµηλό κόστος του προσφεροµένου προϊόντος και στην επιθυµία απόκτησης του, ανεξαρτήτου ποιότητας, η τρίτη στοχεύει στον επιτηδευµένο αποπροσανατολισµό του καταναλωτή. Οι κλώνοι επώνυµων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης επηρεάζουν όχι µόνο την αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας (brand recognition) αλλά επίσης συχνά οδηγούν τον καταναλωτή στην ακούσια επιλογή του προϊόντος κλώνου γεγονός που βασίζεται αποκλειστικά στην χρήση επιτηδευµένα παρόµοιας οπτική γλώσσας (Leighton & Bird, 2012). Ως «κλώνοι» µπορούν να θεωρηθούν εταιρείες που αντιγράφουν τόσο το επιχειρηµατικό µοντέλο όσο και τον εκάστοτε καινοτόµο ή επίκαιρο τύπο επιχείρησης. Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι αλυσίδες καταστηµάτων πώλησης γλυκισµάτων µε βάση το γιαούρτι (frozen yogurt) οι οποίες ξεπέρασαν τις 350 πανελλαδικά το 2012 (Ψάιλα, 2014) ενώ 5 διαφορετικά καταστήµατα βρίσκονται επί της οδού Ερµού στο εµπορικό κέντρο της Αθήνας µόνο. Στον ψηφιακό κόσµο, οι διαβόητοι πλέον αδελφοί Samwer συστηµατικά αντιγράφουν και αναπαράγουν επιτυχηµένα µοντέλα online αµερικανικών επιχειρήσεων, λανσάροντας τα στις υπόλοιπες αγορές. Από το πρώτο τους «dot clone», µια γερµανική εκδοχή του Ebay, έχουν έως τώρα αντιγράψει πάνω από 100 εταιρείες (Winter, 2012). Ιδιαίτερα ειρωνικό είναι το γεγονός ότι η ιδέα πίσω από το Bamarag - το επιχειρηµατικό µοντέλο έως και η αρχική σελίδα του οποίου ήταν πιστό αντίγραφο του fab.com - ήταν η διακίνηση επώνυµων και αυθεντικών επίπλων και ειδών σπιτιού. To Bamarang τερµάτισε τον κύκλο εργασιών του τον Ιούνιο του Η «κουλτούρα της αντιγραφής» έχει πολλαπλές και πολύπλευρες επιπτώσεις στον επιχειρηµατικό τοµέα, µε σηµαντικότερες τον κατακερµατισµό και κορεσµό της αγοράς, την αποδυνάµωση νέων επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών και την αδυναµία προσφοράς νέων, καινοτόµων προϊόντων. Ως στείρα και κλειστή διαδικασία, η αντιγραφή αποκλείει τον πειραµατισµό και µειώνει τις πιθανότητες για καινοτοµία που συχνά προκύπτει από µια συνεχή διαδικασία δοκιµής λάθους νέας δοκιµής. Αντιγραφή Σύνθεση Δηµιουργία Έχοντας αναλύσει τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήµατα της δηµιουργικής διαδικασίας καθώς και τις επιπτώσεις της στείρας αντιγραφής σε διάφορους τοµείς, παρακάτω αναπτύσσεται πως χρησιµοποιώντας τη δηµιουργική σκέψη ως εξειδικευµένο στρατηγικό εργαλείο είναι δυνατόν να περάσουµε ξανά από την αναπαραγωγή στην καινοτοµία. O Τ.Σ Έλιοτ έχει αναφέρει χαρακτηριστικά «Οι ανώριµοι ποιητές µιµούνται. Οι ώριµοι ποιητές κλέβουν. Οι κακοί ποιητές κακοποιούν αυτό που παίρνουν. Οι καλοί ποιητές το κάνουν είτε καλύτερο, είτε, τουλάχιστον διαφορετικό. Ο καλός ποιητής µετατρέπει τη λεία του σε ολοκληρωµένο συναίσθηµα, το οποίο είναι µοναδικό, και τελείως διαφορετικό από το πρωτότυπο» (Kleon, 2012). O όρος «καλή κλοπή» θα µπορούσε να περιγραφεί αναλυτικά ως «αντιγραφή σύνθεση δηµιουργία». Το στάδιο της «αντιγραφής» αναφέρεται στην παρατήρηση και την ενδελεχή έρευνα, κατά τη διάρκεια της οποίας συλλέγονται όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία και µελετώνται παραδείγµατα που µπορούν οδηγήσουν σε ασφαλή συµπεράσµατα βασισµένα σε προηγούµενες εµπειρίες. Επίσης, είναι το στάδιο της έκθεσης σε νέα ερεθίσµατα και ιδέες οι οποίες µπορεί αρχικά να παρουσιάζουν µικρό συσχετισµό µε το προς µελέτη αντικείµενο. Στο στάδιο της σύνθεσης η µεταγλώττιση όλων αυτών των φαινοµενικά ασύνδετων ερεθισµάτων σχηµατίζουν µια νέα εικόνα, που σε συνδυασµό µε την πρότερη γνώση, θα µεταφραστεί σε δηµιουργία. H διαδικασία «αντιγραφή σύνθεση δηµιουργία» ενώ θα µπορούσε να θεωρηθεί το πρακτικό ανάλογο της µεθοδολογίας του design thinking που παρουστηκε ήδη, περιγράφει επίσης τη θεµελιώδη έµφυτη τάση του ανθρώπου να µιµείται, να τροποποιεί, να προσαρµόζει και να εξελίσσει µοντέλα και συµπεριφορές που λειτουργούν. Είναι αδιαµφισβήτητο γεγονός πως ο άνθρωπος βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στην ικανότητα

5 του να µαθαίνει από τις ιδέες που τον περιβάλλουν, κάτι που στην ψυχολογία αναφέρεται ως Ηοmo imitans. H συλλογική ευφυΐα µιας κοινότητας πηγάζει από τη ροή ιδεών, στηρίζεται στην κοινωνική µάθηση και αποτελεί τη βάση της λεγόµενης κοινωνικής φυσικής που υποστηρίζει ότι η ανθρώπινη συµπεριφορά µπορεί εν µέρη να προβλεφθεί µέσα από την µελέτη της συµπεριφοράς των άλλων (Pentland, 2014). Στην εργασία των papairlines «DIY Who s the Designer» έχουν καταγραφεί φωτογραφικά πλήθος από παραδείγµατα αυτοσχέδιων κατασκευών από καθηµερινούς ανθρώπους, οι οποίοι ελλείψει πόρων, παρεµβαίνουν αυθόρµητα και δηµιουργικά σε υπάρχοντα αντικείµενα δίνοντας λύσεις σε προβλήµατα και σχεδιαστικές παραλήψεις (Papairlines, 2012). Μια πιο οργανωµένη έκφανση της κουλτούρας του DIY συναντάται τα τελευταία χρόνια και µε τη µορφή της τροποποίησης έτοιµων αντικειµένων στα προϊόντα της εταιρείας ΙΚΕΑ, ευρέως γνωστή µε τον όρο IKEA hacking (Bean & Rosner, 2010), µε πλήθος σχεδιαστών να προσφέρουν δωρεάν οδηγίες για προτεινόµενες τροποποιήσεις. Τέλος, όλο και πιο διαδεδοµένη είναι η ανοιχτή πρόσβαση σε δωρεάν λογισµικό, οδηγίες και σχέδια που επιτρέπουν στους χρήστες να ανταλλάσσουν και να χρησιµοποιούν τεχνογνωσία και συµβουλές. Οι open source κοινότητες συνεχώς µεγαλώνουν, χαρίζοντας ελεύθερη πρόσβαση σε άλλοτε κλειστά εργαλεία και γνώσεις, και µέσα σε αυτές καλλιεργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για νέες διεπιστηµονικές συνεργασίες µε δυνητικότητα καινοτοµίας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι πολλές από τις πιο καινοτόµες ιδέες δεν είναι απαραίτητα πατενταρισµένες (Fontana et. al, 2013). Εφαρµογές και παραδείγµατα Με βάση τα παραπάνω µπορεί κανείς να συµπεράνει πως καινοτοµία δεν σηµαίνει απαραίτητα και παρθενογένεση. Σίγουρα υπάρχουν πρωτοπόροι και οραµατιστές διατεθειµένοι να πάρουν τον γεµάτο προκλήσεις, ανατροπές, αβεβαιότητα αλλά ιδιαίτερα δηµιουργικό και συναρπαστικό δρόµο της καινοτοµίας. Υπάρχουν όµως και εναλλακτικές προσεγγίσεις που µπορούν να οδηγήσουν σε µια πιο διακριτική µορφή καινοτοµίας, γνωστή και ως «soft innovation», οι οποίες χρησιµοποιούν τη δηµιουργικότητα ως εργαλείο εξειδίκευσης για να µεταµορφώσουν µια υπάρχουσα ιδέα ή προϊόν σε µια εντελώς διαφορετική εµπειρία ή παροχή, προσελκύοντας ένα καθόλα στοχευµένο κοµµάτι της αγοράς (Stoneman, 2011). Παραδείγµατα χρήσης του «soft innovation» στην αγορά είναι επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν να διαφοροποιούνται από τον ανταγωνισµό προσφέροντας το ίδιο προϊόν µε µεγαλύτερα προνόµια. Η αεροπορική εταιρεία Virgin, προβάλλοντας και προωθώντας µια συγκεκριµένη ταυτότητα µε µεγάλη επικοινωνιακή συνέπεια στο marketing, το σχεδιασµό των σκαφών της, τις προ πτήσης αλλά και τις εν πτήση παροχές της, ουσιαστικά δεν προσφέρει µόνο ένα αεροπορικό εισιτήριο µεταξύ δύο προορισµών, αλλά µια συνολικά σχεδιασµένη εµπειρία και µια συγκεκριµένη επιλογή lifestyle. Αυτόµατα, η παραπάνω επιλογή τη διαχωρίζει δραµατικά από τις υπόλοιπες αεροπορικές εταιρείες που ουσιαστικά ανταγωνίζονται κυρίως µε βάση την τιµή του εισιτηρίου. Η δηµιουργική προσαρµογή και εξειδίκευση δίνουν ένα ιδιαίτερα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα, παρά το γεγονός ότι η παρεχόµενη υπηρεσία παραµένει πρακτικά αµετάβλητη (Design Council, 2007). Μια άλλη εφαρµογή του «soft innovation» συναντάται σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται βασισµένες στα πλεονεκτήµατα του προϊόντος τους και τη συνεχή βελτίωση αυτών. Σε αυτή τη περίπτωση δεν υπερέχει απόλυτα εκείνος που εισέρχεται πρώτος στην αγορά. Στον ψηφιακό τοµέα, η µηχανή αναζήτησης της εταιρίας Yahoo! ξεκίνησε τη λειτουργία της το Παρόλα αυτά, το ανταγωνιστικό προϊόν της Google, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1998, (Wikipedia, 2014) παρουσίασε βελτιωµένο τρόπο έρευνας αποτελεσµάτων στο κώδικα που χρησιµοποιούσε, µε αποτέλεσµα να πάρει να ηνία της αγοράς. Η Google έχει καταφέρει να παραµείνει στην κορυφή τα τελευταία χρόνια (StatCounter Global Stats, 2014), γεγονός που οφείλεται κυρίως στα συνεχώς εξελισσόµενα χαρακτηριστικά που παρέχει η µηχανή αναζήτησής της. Επίλογος Η νέα στρατηγική για την καινοτοµία στην Ευρώπη αποτελεί πρόκληση για την Ελλάδα κυρίως στον εντοπισµό ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της στους «παραδοσιακούς» τοµείς της οικονοµίας όπως ο τουρισµός, η αγροτική παραγωγή και παραγωγή τροφίµων, αλλά και σε ανερχόµενους τοµείς όπως της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, των υπηρεσιών υγείας και φαρµακευτικών προϊόντων, αλλά και της ενέργειας και χηµικών προϊόντων. Η αναγνώριση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων αποτελεί το πρώτο βήµα µιας διαδικασίας «αντιγραφής σύνθεσης δηµιουργίας», κατά την οποία η δηµιουργικότητα, η συνεργασία, ο πρακτικός πειραµατισµός και ο συνθετικός τρόπος σκέψης αποτελούν στρατηγικά εργαλεία για την πρακτική εφαρµογή της έρευνας και της καινοτοµίας και κατά συνέπεια την τόνωση της επιχειρηµατικότητας.

6 Βιβλιογραφία Atavar Michael, 2011, «12 rules of creativity», Kiosk Publishing Bean Jonathan, Rosner Daniela, 2010, «IKEA Hacking», Ambidextrous Magazine, Saver Spring, πρόσβαση 28 Ιαν Bonisteel Sara, «The ultimate chef s kitchen», Epicurious, kitchenequipment/expertadvice/eric-ripert-kitchen, πρόσβαση 27 Ιαν Brown Tim, 2009, «Change by design: how design thinking transforms organizations and inspires innovation», HarperCollins Books debono Edward, 2000, «Six thinking hats», Penguin books Department for Culture, Media & Sport, 2001, «Creative Industries Mapping Documents 2001», πρόσβαση 25 Ιαν Department for Culture, Media & Sport, 2014, «Creative Industries Mapping Estimates», https://www.gov.uk/government/publications/creative-industries-economic-estimates-january-2014 Design Council, 2007, Design at Virgin Atlantic Airways, Eleven lessons: managing design in eleven global brands», pp , πρόσβαση 29 Μαρ Dreyfuss Henry, 2003, «Designing for people», Allworth Press Fontana Roberto, Nuvolari Alessandro, Shimizu Hiroshi, Vezzulli Andrea, 2013, «Reassessing patent propensity: evidence from data-set of R&D awards », Working Papers, Technical University of Lisbon, School of Economics and Management. Kelley Tom, Littman Jonathan, 2001, «The art of innovation: Lessons in creativity from IDEO, America s leading design firm», Crown Business Kleon Austin, 2012, «Κλέψε σαν καλλιτέχνης», Key Books Kolko Jon, 2010, «Abductive thinking and sensemaking: The drivers of design synthesis», Design Issues, Vol. 26, Number 1, pp Leighton Jane, Bird Geoff, 2012, «The effect of branding on consumer choice», Original research report, Mountainview Learning Papairlines, 2012, «DIY Who s the Designer», Critical Contemporary Culture, Issue III: Crisis, Pentland Alex, 2014, «Why startups should steal ideas and hire weirdos», Wired, πρόσβαση 07 Φεβρουαρίου 2014 Reid Alasdair, Komninos Nicos, Sanchez-P Jorge-A, Tsanakas Panayiotis, 2012, «RIS3 National Assessment Greece, Smart specialisation as a means to foster economic renewal» Salter Chuck, 2007, «Failure doesn t suck», Fast Company, πρόσβαση 21 Ιαν StatCounter Global Stats, 2014, «Top 5 Desktop, Tablet & Console Search Engines from July 2008 to Feb 2014», πρόσβαση 10 Φεβ Stoneman Paul, 2011, «Soft Innovation: Economics, Product Aesthetics, and the Creative Industries», Oxford University Press TEDxAmsterdam, «Close-up on culture: Copy paste culture», πρόσβαση 16 Ιαν Vianna Maurício, Vianna Ysmar, Adler K. Isabel, Lucena Brenda, Russo Beatriz, 2012, «Design thinking: business innovation», MJV Press Wikipedia, «Cut, copy and paste», πρόσβαση 05 Φεβ Wikipedia, «Web Search Engine», πρόσβαση 05 Φεβ Winter Caroline, 2012, «How three Germans are cloning the web», Bloomberg Businessweek, πρόσβαση 27 Ιαν Yagou Artemis, 2011, «Fragile Innovation: Episodes in Greek design history», CreteSpace Αυδίκος Βασίλης, 2014, «Οι πολιτιστικές και δηµιουργικές βιοµηχανίες στην Ελλάδα», Επίκεντρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014, «Πολιτική Συνοχής , Στρατηγικές έρευνας και καινοτοµίας για έξυπνη εξειδίκευση», specialisation_el.pdf Ψάιλα Λίνα, 2012, «Δώστε frozen yogurt στον λαό!», Το Βήµα, ΒήµαMen, chat/article/?aid=482745, πρόσβαση 27 Ιαν. 2014

7 Create vs Copy/Paste: the contribution of creative thinking in smart specialization Costas Bissas Industrial Designer, Mechanical Engineer papairlines co-founder Vasso Asfi Industrial Designer papairlines co-founder Loukas Angelou Industrial Designer papairlines co-founder At the beginning of 90 s, a new philosophy regarding the improvement of products and services offered a different perspective on innovation, arguing that the contribution of new technological solutions was no longer enough and that the exploration of new markets was a requirement. As a result, apart from the creation of new methods of approaching consumers, the necessity to explore new ways of detecting and satisfying the constantly changing consumers needs emerged. The quest of new opportunities and markets based on new collaborations with different disciplines, including the creative sector, led to the development of multidisciplinary initiatives and methodologies. The creative industry relies on creativity, craftsmanship and talent. These practices have the potential to create financial benefits and new employment opportunities by developing innovative products and taking advantage of intellectual property. The paper Create vs Copy/Paste aims to present the fundamental differences between the creative and reproductive process as well as the competitive advantages of implementing design thinking at the initial stages of strategic development of products and services. We indentify and analyse the elements that render the reproduction process sterile and stripped from vision and strategic orientation, focused only on short terms benefits. Taking into consideration existing information and case studies of organisations that have adopted design thinking as a tool, we examine how the non linear cognitive processes, experimentation, multidisciplinary collaborations, differentiation and targeted products can offer competitive advantages that focus on the quality of products and services offered rather than the price. Keywords: creativity, innovation, design thinking, smart specialization, design strategy, qualitative diversification.

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020 Δρ Γιάννης Τόλιας Διάρθρωση της παρουσίασης: 1. Τα πανευρωπαϊκά διδάγματα από 4 προγραμματικές περιόδους (ή Πακέτα ή ΚΠΣ ή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας U T C C R E A T I V E L A B Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Ποιοι είμαστε Σχετικά με εμάς Η UTC Creative Lab είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της καινοτομίας, της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Περιλαμβάνει τους εξής κλάδους που είναι κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Η Προσέγγιση της Έξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας RIS3Thessaly TF

Η Προσέγγιση της Έξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας RIS3Thessaly TF Η Προσέγγιση της Έξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020 Δρ Γιάννης Τόλιας RIS3Thessaly TF Διάρθρωση της παρουσίασης: 1. Τα πανευρωπαϊκά διδάγματα από 4 προγραμματικές περιόδους (ή Πακέτα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Click to edit Master subtitle style 13/4/2011 Επιχειρηματική πρόταση συνεργασίας Mini Sports Club Έχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία να σας προσφέρουμε μια κερδοφόρο

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Το όραμα της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Α:Γενικά Στοιχεία. ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020

Α:Γενικά Στοιχεία. ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ / ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ερευνα Γνώµης Επιχειρήσεων (Σεπτ-Οκτ. 2013) Α:Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ?

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΕΠ-ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 5 ΝΟΕ. 2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ (ΕΞΥΠΝΗΣ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Οι Εθνικές/Περιφερειακές στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers»

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε-Learning και επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

w w w. e m p h a s i s. c o m. g r

w w w. e m p h a s i s. c o m. g r w w w. e m p h a s i s. c o m. g r Η emphasis είναι μέλος του ομίλου εταιρειών ARTION και έχει σαν αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών marketing. Κύριο συστατικό της emphasis αποτελεί η βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη.

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Business Excellence ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EFQM Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. Βιωσιµότητα και Επιχειρηµατική Αριστεία Κάθε επιχειρηµατίας έχει στόχο να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Christos Christou, head of innovation & idea development center, CYTA

Christos Christou, head of innovation & idea development center, CYTA The Economist 11th Cyprus Summit, November 3rd 2015 Hilton Park, Nicosia Cyprus CORPORATE INTRAPRENEURSHIP: THE WAY FORWARD Christos Christou, head of innovation & idea development center, CYTA Είναι μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

«Η Πολύ Επιστημονική Προσέγγιση της Έννοιας της Αισθητικής»

«Η Πολύ Επιστημονική Προσέγγιση της Έννοιας της Αισθητικής» «Η Πολύ Επιστημονική Προσέγγιση της Έννοιας της Αισθητικής» A Multidisciplinary Approach to Aesthetics: A Review 1 Ονοματεπώνυμο: Μπιτσακάκη Σοφία Σειρά: MSM 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κος Πανηγυράκης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Βούλγαρης Αριστείδης Αυτόνομο Γραφείο RIS 3 Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα;

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Βασίλης Θεοχαράκης Assistant Professor of Marketing & Entrepreneurship Ποια είναι τα ερωτήµατα; Είναι η ελληνική αγορά πραγµατικά τόσο διαφορετική;

Διαβάστε περισσότερα

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Συστημάτων Π.Κ. Ιούλιος 2014 Δημιουργικότητα+ Επιστήμη= Δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» * της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘΡΙΑΣΊΑ- Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην

Διαβάστε περισσότερα

Θεματολογία Σεμιναρίου

Θεματολογία Σεμιναρίου Θεματολογία Σεμιναρίου Α. ΘΕΩΡΙΑ PLACE BRANDING Α1. Ανταγωνιστικότητα & Στρατηγικό Πλεονέκτημα Α2. Ταυτότητα & Brand Α3. Η Οικονομία της «Εμπειρίας» Β. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ Β1. Προϊόντα Β2. Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση περιβάλλοντος. Στρατηγικές επιλογές. Απόκτηση τεχνογνωσίας. Υλοποίηση

Διερεύνηση περιβάλλοντος. Στρατηγικές επιλογές. Απόκτηση τεχνογνωσίας. Υλοποίηση Διερεύνηση περιβάλλοντος Μάθηση & προσπάθεια για νέες καινοτομίες Στρατηγικές επιλογές Απόκτηση τεχνογνωσίας Υλοποίηση Tidd J., Bessant J., Pavitt K. Managing Innovation. (2000) Διερεύνηση περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές ανάπτυξης καινοτομίας

Στρατηγικές ανάπτυξης καινοτομίας Στρατηγικές ανάπτυξης καινοτομίας ρ Αντώνης Λιβιεράτος Καινοτομία η μετατροπή μιας ιδέας, μιας πρακτικής ή ενός αντικείμενου που εκλαμβάνονται ως νέα από μια ομάδα ατόμων σε: o εμπορεύσιμο προϊόν/υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

IPorta 12/2011-12/2014. IPeuropAware 11/2007-02/2011 Πρόγραμμα της ΕΕ για την ΔΙ στις ΜΜΕ. IPorta EU ACCESSIBLE INTELLECTUAL PROPERTY

IPorta 12/2011-12/2014. IPeuropAware 11/2007-02/2011 Πρόγραμμα της ΕΕ για την ΔΙ στις ΜΜΕ. IPorta EU ACCESSIBLE INTELLECTUAL PROPERTY IPeuropAware 11/2007-02/2011 Πρόγραμμα της ΕΕ για την ΔΙ στις ΜΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΔΙ) ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ) IPorta 12/2011-12/2014 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας «Εθνικές προτεραιότητες για την έρευνα και καινοτομία και ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» Π. Χατζηνικολάου Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs Ερωτηματολόγιο Διαχείρισης Δημιουργικότητας και Καινοτομίας Χρήσιμοι ορισμοί της Δημιουργικότητας: Η δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

Επι Mένοντας Διεθνώς. Λίζα Μάγιερ. Managing Director, Fortis Venustas

Επι Mένοντας Διεθνώς. Λίζα Μάγιερ. Managing Director, Fortis Venustas Επι Mένοντας Διεθνώς Λίζα Μάγιερ Managing Director, Fortis Venustas Reinventing your Business Διαγράφοντας το παρελθόν και χαράζοντας το μέλλον Υπάρχει μέλλον μετά την κρίση; Ηκρίσηοδηγεί στην αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 INTERREG Greece Bulgaria «Smart Specialisation» Θεσσαλονίκη, 24/11/2014, ΚΕΔΕΑ-ΑΠΘ Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Μονάδα Α Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Email: gkostaras@mou.gr Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου.

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. The gi-cluster paradigm Ημερίδα Καινοτόμες Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες Κέρκυρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας Ανταγωνιστικές Στρατηγικές γι Αντιµετώπιση της Κρίσης

Σχεδιάζοντας Ανταγωνιστικές Στρατηγικές γι Αντιµετώπιση της Κρίσης Σχεδιάζοντας Ανταγωνιστικές Στρατηγικές γι Αντιµετώπιση της Κρίσης Ανάγκη κατάρτισης: Οι αλλαγές στην εποχή µας είναι τόσο ραγδαίες που δυσκολεύουν αφάνταστα την προσπάθεια που κάνουν οι επιχειρήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές που εφαρμόζουμε στον τομέα του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Βασικές αρχές που εφαρμόζουμε στον τομέα του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Βασικές αρχές που εφαρμόζουμε στον τομέα του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 17 Φεβρουαρίου 2014 (Λ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ) H Έξυπνη Εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων e-commerce Project Manager Ακαδημαϊκό Έτος 2015 2016 1. Intro to e-commerce Μάθετε σε αυτή την ενότητα τις βασικές έννοιες και αρχές του e-commerce και αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της επινόησης στην εκπαίδευση

Η σημασία της επινόησης στην εκπαίδευση Η σημασία της επινόησης στην εκπαίδευση Κ. Π. Κωνσταντίνου Πανεπιστήμιο Κύπρου 27 Οκτωβρίου 2012 Ημερίδα: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συναρμολογούμενων Μοντέλων για τη Διδασκαλία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για Η2020 ICT & FET. Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας

Ημερίδα για Η2020 ICT & FET. Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας Ημερίδα για Η2020 ICT & FET Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας 2 ΤΠΕ Παρούσα κατάσταση κατάσταση ΕΣΠΑ 2007 2013 Η έρευνα στον τομέα των ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ E-school by Agronomist.gr 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 3 Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων Η σύγχρονη αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

«Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom»

«Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom» «Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom» Συνέντευξη του Προέδρου ΕΙΕ Δρ. Βασίλη Γρηγορίου στην ελληνική έκδοση του περιοδικού Fortune (23.10.2014) http://www.fortunegreece.com/article/elkistiki-ellada-gia-ena-technologiko-boom/

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2015

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2015 ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2015 10ος ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ: ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ, ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ OI ΚΙΝΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμ. Ε.Σ.Π.Σ.

Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμ. Ε.Σ.Π.Σ. Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμ. Ε.Σ.Π.Σ. Thomas Edison: >1000 διπλώματα ευρεσιτεχνίας Πρακτική φωτιστική λυχνία Φιλμ 35mm Φωνόγραφος 21.6δισ. $ το 1920 Καινοτομία κάτι περισσότερο από μια καλή ιδέα: διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση λ Αθώ Ανθρώπου-Υπολογιστή Εισαγωγή γή Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση η Ανθρώπου-Υπολογιστή «μελετά τη σχεδίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία - Περιφερειακή Ανάπτυξη και Δεδομένα

Καινοτομία - Περιφερειακή Ανάπτυξη και Δεδομένα Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας για τη ΓΔ Περιφ. Πολιτικής τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς, σ ε θ έ μ α τ α Κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς κ α ι τ η σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Έ ξ υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παρέµβαση σε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης µε θέµα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κώστας Τσεκούρας, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών, Πρόεδρος Επιστηµονικού

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ Παρουσίαση της Δράσης Συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων του ΕΒΕΘ, έργο Smart Specialization, Πρόγραμμα «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013», στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επιλέξεις τον ιδανικό συνεργάτη. Εμείς έχουμε 25. Όσους και τα χρόνια μας!

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επιλέξεις τον ιδανικό συνεργάτη. Εμείς έχουμε 25. Όσους και τα χρόνια μας! Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επιλέξεις τον ιδανικό συνεργάτη. Εμείς έχουμε 25. Όσους και τα χρόνια μας! Εμπειρία. Είναι μεγάλη όσα και τα χρόνια μας στο χώρο της επικοινωνίας. Στρατηγική. Είναι η φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου ρ. ηµήτρης Κούτουλας Ειδικός Σύµβουλος Τουριστικού Μάρκετινγκ ιδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου E-Mail: d.koutoulas@ba.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος

Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος Μάριος Μ. Πολυκάρπου, PhD Διευθυντής, Ερευνητικό Κέντρο Κοίος Πρόεδρος, Κοίνότητα Υπολογιστικής Νοημοσύνης, IEEE Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales Πρόγραμμα Ανάπτυξης Το πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελείται από μια σειρά συμπυκνωμένων πρακτικών σεμιναρίων εργαστηρίων σχεδιασμένα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε βασικές εργασίες - κλειδιά των σημερινών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

PROFESSIONAL PRODUCTS CATALOGUE

PROFESSIONAL PRODUCTS CATALOGUE PROFESSIONAL PRODUCTS CATALOGUE FLAVORED PA R T N E R O F T H E P R O F E S S I O N A L C O M PA N Y P R O F I L E KORAKAKIS MUST was founded in 1996 by George N. Korakakis. Our company operates in the

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα