ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1946 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 237/2017 Καθορισμός (Α) της Διοικητικά οριζόμενης τιμής του ποσοστού προσαύξησης και των χρεώσεων για την αποζημίωση του διαχειριστή έναντι του κόστους εντοπισμού και διαχείρισης ρευματοκλοπής, (Β) των κλειδών επιμερισμού του εσόδου από διαπιστωμένες ρευματοκλοπές καθώς και (Γ) κατανομή των ποσών που εισπράττονται λόγω ρευματοκλοπών, σε εφαρμογή των παραγράφων 11 και 18 του άρθρου 95 και της παραγράφου 5 του άρθρου 138 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΔΔΗΕ). Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Συνεδρίαση 16η και 17η Μαΐου 2017) Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ Α 179/ , όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ (ΦΕΚ Β 78/ ), όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 95 παράγραφοι 11, 17, 18 και 138 παράγραφος Το υπ αριθ. Ο-63664/ έγγραφο ΡΑΕ προς τον Διαχειριστή Δικτύου με θέμα «Αντιμετώπιση του ζητήματος των ρευματοκλοπών έως τη θέσπιση του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου». 4. Την υπ αριθ. ΓρΔ/4656/ εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ σχετικά με ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος των ρευματοκλοπών (ΡΑΕ/ Ι / ). 5. Την από δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με ρυθμίσεις θεμάτων ρευματοκλοπών και τις απόψεις που διατυπώθηκαν από τους συμμετέχοντες. 6. Τα συγκριτικά στοιχεία τιμολογίων προμήθειας που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ (ημερομηνία αναφοράς ). 7. Την υπ αριθ. 455/2015 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση του ετήσιου κόστους 2016 και των Χρεώσεων Χρήσης για το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ)» (ΦΕΚ Β 2769/ ). 8. Την υπ αριθ. 466/2015 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση των Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)» (ΦΕΚ Β 2769/ ). 9. Την υπ αριθ. 214/2016 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ του ν. 4001/2011, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β 2450/ ). 10. Την υπ αριθ. 465/2015 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, για το ημερολογιακό έτος 2016» (ΦΕΚ Β /2815/ ). 11. Την υπ αριθμ. 1527/2011 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Συντελεστές επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και χρεώσεις ανά κατηγορία Πελατών για το έτος 2012» (ΦΕΚ Β 2991/ ). 12. Την υπ αριθμ. 17/2006 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Αριθμητικές τιμές Συντελεστών Απωλειών Δικτύου». 13. Την υπ αριθμ. 752/2014 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση Συντελεστών Απωλειών Δικτύου». 14. Τις μελέτες του Διαχειριστή Δικτύου για την εκτίμηση των απωλειών ενέργειας στο διασυνδεδεμένο Δίκτυο Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ/ΓρΔ/7118/ ΡΑΕΙ / , ΔΕΔΔΗΕ/ΓρΔ/12098/ ΡΑΕ/ Ι / , ΔΕΔΔΗΕ/ΓρΔ/12995/ ΡΑΕ/Ι / ) 15. Τα ισοζύγια ενέργειας του Συστήματος Μεταφοράς των ετών 2013 έως 2015, σύμφωνα με τα δελτία ενέργειας που δημοσιοποιεί ο ΑΔΜΗΕ. 16. Στοιχεία καταμετρημένων καταναλώσεων της περιόδου στο διασυνδεδεμένο Δίκτυο Διανομής τα οποία υποβάλλει ο Διαχειριστής Δικτύου. 17. Στοιχεία απωλειών ενέργειας Συστήματος και Δικτύου για το διασυνδεδεμένο σύστημα την περίοδο , τα οποία περιλαμβάνονται στο υπ αριθμ. ΓρΔ/3765/ έγγραφο ΔΕΗ (ΡΑΕ/ Ι / ). 18. Το υπ αριθ. Ο-66616/ έγγραφο ΡΑΕ με θέμα «Καθορισμός χρεώσεων έναντι διαχειριστικού κόστους ρευματοκλοπών».

2 19730 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 1946/ Το υπ αριθ. ΓρΔ/2963/ έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με θέμα «Καθορισμός χρεώσεων έναντι διαχειριστικού κόστους ρευματοκλοπών» (ΡΑΕ/Ι / ). 20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, Σκέφτηκε ως εξής: Επειδή, στο άρθρο 95 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου ρυθμίζεται το γενικό πλαίσιο και οι γενικές κατευθύνσεις σχετικά με το ζήτημα των ρευματοκλοπών. Ειδικότερα ρυθμίζονται θέματα όπως ιδίως η είσπραξη και η διάθεση των καταλογιζόμενων ποσών λόγω ρευματοκλοπής, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή και των καταναλωτών, ο καθορισμός βασικών αρχών και κανόνων που πρέπει να διέπουν τις διαδικασίες διερεύνησης και διαπίστωσης ρευματοκλοπών προς διασφάλιση της αντικειμενικότητας και της ίσης μεταχείρισης. Περαιτέρω, οι λεπτομέρειες εφαρμογής και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 95 καθορίζονται με το Εγχειρίδιο Ρευματοκλοπών, όπως ορίζεται στο άρθρο αυτό. Επειδή, περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του ως άνω άρθρου 95 με απόφαση της ΡΑΕ καθορίζεται η διοικητικά οριζόμενη τιμή και το ποσοστό προσαύξησης για τον υπολογισμό του τιμήματος που οφείλουν οι χρήστες στους οποίους καταλογίζονται ποσότητες μη καταγραφείσας ενέργειας λόγω ρευματοκλοπής. Ειδικότερα προβλέπεται ότι «11. Οι Χρήστες στους οποίους καταλογίζονται ποσότητες μη καταγραφείσας ενέργειας λόγω διαπιστωμένης ρευματοκλοπής είναι υπόχρεοι για την καταβολή τιμήματος που αναλογεί στην ενέργεια αυτή [...] Το ύψος του τιμήματος υπολογίζεται βάσει διοικητικά οριζόμενης μοναδιαίας τιμής και ποσοστού προσαύξησης, τα οποία καθορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ. Για τον προσδιορισμό της διοικητικά οριζόμενης τιμής η ΡΑΕ λαμβάνει υπόψη το συνολικό (ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες χρεώσεις) μέσο κόστος ενέργειας στην αγορά για έναν τυπικό οικιακό καταναλωτή χαμηλής τάσης του Δικτύου. Για τον προσδιορισμό του ποσοστού προσαύξησης, η ΡΑΕ λαμβάνει υπόψη τις διαστάσεις του φαινομένου της ρευματοκλοπής και την ανάγκη λήψης αυστηρών μέτρων για τον περιορισμό του. Το ποσοστό προσαύξησης δύναται να διαφοροποιείται μεταξύ κατηγοριών καταναλωτών λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, καθώς επίσης και να αυστηροποιείται σε περίπτωση υποτροπής ή/και συστηματικής ρευματοκλοπής. Οι ανωτέρω Χρήστες είναι επίσης υπόχρεοι για την αποζημίωση του Διαχειριστή του Δικτύου για το κόστος που υφίσταται σε σχέση με τον εντοπισμό και τη διαπίστωση της ρευματοκλοπής και τη διαχείριση της υπόθεσης. Το ύψος της μοναδιαίας χρέωσης για την αποζημίωση του Διαχειριστή καθορίζεται προϋπολογιστικά με απόφαση ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Δικτύου, και δύναται να διαφοροποιείται μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών καταναλωτών και αναλόγως της ανάγκης αντικατάστασης του μετρητικού εξοπλισμού.». Επειδή, συναφώς, σύμφωνα με τις παραγράφους 17 και 18 του ίδιου ως άνω άρθρου καθορίζεται ότι με απόφαση της ΡΑΕ καθορίζονται κλείδες επιμερισμού του εσόδου από διαπιστωμένες ρευματοκλοπές. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι «17. Τα ποσά που συγκεντρώνονται από την καταβολή οφειλών λόγω διαπιστωμένων ρευματοκλοπών, εξαιρούμενων των ποσών που αφορούν στην κάλυψη του διαχειριστικού κόστους που υφίσταται ο Διαχειριστής Δικτύου σε σχέση με τις ρευματοκλοπές, αξιοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς: (α) Την αντιστάθμιση της οικονομικής ζημίας που υφίστανται οι Καταναλωτές λόγω ρευματοκλοπών στο Δίκτυο, μέσω πίστωσης των εξής λογαριασμών: αα) του Ειδικού Λογαριασμού που τηρεί ο Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά το όρθρο 143 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, ββ) του Ειδικού Λογαριασμού που τηρεί ο Διαχειριστής του Συστήματος για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας κατά το άρθρο 55 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει. γγ) του λογαριασμού που τηρεί ο Διαχειριστής του Συστήματος για το κόστος χρήσης του Συστήματος και δδ) του λογαριασμού που τηρεί ο Διαχειριστής του Δικτύου για το κόστος χρήσης του Δικτύου. (β) Τη δημιουργία αποθεματικού για τη χρηματοδότηση, κατ αρχάς, δράσεων και ενεργειών, καθώς και την παροχή κινήτρων προς τον Διαχειριστή του Δικτύου ή/ και τους Προμηθευτές, με στόχο τον εντοπισμό ρευματοκλοπών και γενικότερα τον περιορισμό και την αποτροπή του φαινομένου. 18. Η αρχική κατανομή των ποσών μεταξύ των σκοπών και των λογαριασμών της προηγούμενης παραγράφου γίνεται βάσει κλείδων επιμερισμού που καθορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ. Για τον καθορισμό των κλείδων επιμερισμού, η ΡΑΕ λαμβάνει υπόψη τη συμμετοχή των σχετικών ρυθμιζόμενων χρεώσεων (ΕΤΜΕΑΡ, ΥΚΩ, ΧΧΣ και ΧΧΔ) στο συνολικό κόστος ενέργειας, την ανάγκη εντατικοποίησης των δράσεων για περιορισμό της ρευματοκλοπής στο Δίκτυο και την ύπαρξη συγκεκριμένων σχεδίων ή/και προτάσεων προς το σκοπό αυτό, από τον Διαχειριστή του Δικτύου ή τους Προμηθευτές. Με απόφαση της ΡΑΕ μπορεί επίσης να ρυθμίζεται η διάθεση των ποσών που συγκεντρώνονται στο αποθεματικό της προηγούμενης παραγράφου για την αντιστάθμιση της οικονομικής ζημίας που υφίστανται οι καταναλωτές λόγω ρευματοκλοπών στο Δίκτυο, μέσω πίστωσης των λογαριασμών της περίπτωσης (α) της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον δεν υφίσταται άμεση ανάγκη ή συγκεκριμένες προτάσεις αξιοποίησης τους με σκοπό τον αποτελεσματικότερο εντοπισμό και τον περιορισμό των ρευματοκλοπών στο Δίκτυο». Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 138 παράγραφος 5 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ «5. Μέρος των ποσών που συγκεντρώνονται από την καταβολή οφειλών λόγω ρευματοκλοπών οι οποίες διαπιστώνονται έως και πέντε (5) έτη μετά την Ημέρα Έναρξης Ενιαίων Υπολογισμών του άρθρου 97, και τα οποία αφορούν σε ρευματοκλοπές που έλαβαν χώρα πριν την ως άνω ημέρα και σε χρονικές περιόδους κατά τις οποίες οι πραγματικές απώλειες ενέργειας στο Δίκτυο είναι μεγαλύτερες αυτών που υπολογίζονται βάσει των συντελεστών απωλειών του όρθρου 136, αποδίδεται στον Δεσπόζοντα Προμηθευτή του άρθρου 97, με χρέ-

3 Τεύχος Β 1946/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ωση του αποθεματικού ρευματοκλοπών του άρθρου 95, παράγραφος 17 περίπτωση (β). Ο τρόπος υπολογισμού των ανωτέρω ποσών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ.» Επειδή ως προς τα ανωτέρω επιμέρους θέματα ισχύουν τα ακόλουθα: Α. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ, ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩ- ΣΕΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗΣ Α1. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ Για τον προσδιορισμό του συνολικού (ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες χρεώσεις) μέσου κόστος ενέργειας στην αγορά για έναν τυπικό οικιακό καταναλωτή χαμηλής τάσης κρίνεται εύλογο να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: α) Χαρακτηριστικά τυπικού οικιακού καταναλωτή: Συμφωνημένη Ισχύς: 8 kva Ετήσια κατανάλωση: kwh (τετραμηνιαία κατανάλωση: kwh) β) Κόστος ενέργειας (ρυθμιζόμενες χρεώσεις): Χρέωση ενέργειας ρυθμιζόμενων χρεώσεων ( /kwh) για τυπικό οικιακό καταναλωτή γ) Κόστος ενέργειας (ανταγωνιστικές χρεώσεις): Μέσος όρος χρέωσης ενέργειας οικιακών τιμολογίων προμηθευτών ( /kwh) - χρέωση καταναλώσεων ημέρας Επειδή αφενός η μη καταγραφείσα ενέργεια λόγω ρευματοκλοπής υπολογίζεται ενιαία για όλη τη θεωρούμενη περίοδο ρευματοκλοπής και δεν κατανέμεται ανά έτος αυτής σε αναλογία προς τυχόν καταγραφείσες ποσότητες ενέργειας, αφετέρου για τον υπολογισμό των αντίστοιχων καταλογιζόμενων ποσών η διοικητικά οριζόμενη τιμή προσαυξάνεται προκειμένου η ρύθμιση να λειτουργεί αποτρεπτικά. Για τους λόγους αυτούς, κρίνεται ότι η διοικητικά οριζόμενη τιμή μπορεί να βασίζεται σε τρέχουσες χρεώσεις και κόστος ενέργειας. Βάσει των ανωτέρω και των χρεώσεων που καθορίζονται και υπολογίζονται στα σχετικά 6 έως και 11, το μέσο κόστος ενέργειας (ενεργειακό σκέλος ανταγωνιστικών και ρυθμιζόμενων χρεώσεων) για έναν μέσο τυπικό οικιακό καταναλωτή χαμηλής τάσης (τετραμηνιαία κατανάλωση kwh) για το 2016 υπολογίζεται σε 148,59 /MWh. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, χάριν απλούστευσης, η διοικητικά οριζόμενη τιμή του άρθρου 95 παράγραφος 11 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ κρίνεται εύλογο να καθοριστεί στην τιμή των 150 /MWh. Το μέσο κόστος ενέργειας για έναν οικιακό καταναλωτή δικαιούχο Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ανέρχεται περίπου στο ήμισυ του ανωτέρω κόστους, θεωρείται εύλογη η διαφοροποίηση της διοικητικά οριζόμενης τιμής για δικαιούχους ΚΟΤ και όσους εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 και συγκεκριμένα ο καθορισμός της στην τιμή των 80 /MWh. Για τον καθορισμό του ποσοστού προσαύξησης της διοικητικά οριζόμενης τιμής κρίνεται εύλογο να ληφθούν υπόψη καινά σταθμισθούν τα ακόλουθα: α) Η ανάγκη λήψης αυστηρών μέτρων για την αντιμετώπιση της αύξησης των ρευματοκλοπών στο δίκτυο διανομής (εκτιμάται αύξηση του ποσοστού των συνολικών απωλειών ενέργειας στο διασυνδεδεμένο δίκτυο διανομής κατά περίπου 1 εκατοστιαία μονάδα την τετραετία , σε σχέση με το μέσο όρο της περιόδου , η οποία αντιστοιχεί σε απόλυτη αύξηση του ποσοστού απωλειών ενέργειας κατά 15%), λόγω της οποίας είναι αναγκαίο η διοικητικά οριζόμενη τιμή να καθορισθεί σε επίπεδο αισθητά υψηλότερο έναντι της χρέωσης ενέργειας που προκύπτει με βάση τα τρέχοντα τιμολόγια των προμηθευτών και τις τρέχουσες μοναδιαίες τιμές των ρυθμιζόμενων χρεώσεων, προκειμένου η ρύθμιση να λειτουργεί αποτρεπτικά, αποθαρρύνοντας τη διάπραξη ρευματοκλοπής ή την υποτροπή, β) Το εύρος των χρεώσεων ενέργειας (ανταγωνιστικών και ρυθμιζόμενων) των τιμολογίων του δεσπόζοντος προμηθευτή για διάφορες χρήσεις και κατηγορίες καταναλωτών, οι οποίες, με εξαίρεση τα τιμολόγια γεωργικής χρήσης, κυμαίνονται μεταξύ 150 και 200 /MWh με μέσο όρο τα 170 /MWh, γ) Η ανάγκη αντιστάθμισης, στο μέτρο του δυνατού, της προκαλούμενης οικονομικής ζημίας των συνεπών καταναλωτών από τις ρευματοκλοπές, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι στην πράξη δεν είναι εφικτός ο εντοπισμός του συνόλου των κρουσμάτων ρευματοκλοπής, δ) Η αρχή της αναλογικότητας, ώστε το ύψος της μοναδιαίας χρέωσης να μην οδηγεί στην καταβολή υπέρογκων ποσών, χωρίς εκ των πραγμάτων δυνατότητα είσπραξης τους, ιδιαιτέρως στην παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες μη καταβολής του (διακοπή ηλεκτροδότησης), ιδιαίτερα δε για ευαίσθητες κοινωνικά και οικονομικά ομάδες. Βάσει των ανωτέρω, κρίνεται εύλογο το ποσοστό προσαύξησης της διοικητικά οριζόμενης τιμής να καθορισθεί σε 50% για δικαιούχους ΚΟΤ και όσους εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (τελική μοναδιαία χρέωση ενέργειας για τον υπολογισμό των καταλογιζόμενων ποσών λόγω ρευματοκλοπής 120 /MWh) και σε 70% για λοιπούς καταναλωτές (τελική μοναδιαία χρέωση ενέργειας για τον υπολογισμό των καταλογιζόμενων ποσών λόγω ρευματοκλοπής 255 /MWh).

4 19732 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 1946/ Α2. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗΣ Με το σχετικό 19 ο Διαχειριστής του Δικτύου υπέβαλλε εισήγηση για τον καθορισμό μοναδιαίων χρεώσεων για την αποζημίωση του Διαχειριστή του Δικτύου αναφορικά με το κόστος που υφίσταται για τον εντοπισμό και τη διαπίστωση της ρευματοκλοπής και τη διαχείριση της υπόθεσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 11 του Κώδικα Δικτύου, ως ακολούθως: Χρέωση διαχειριστικού κόστους ( ) Χωρίς αντικατάσταση μετρητή Με αντικατάσταση μετρητή Μονοφασική παροχή Τριφασική παροχή XT Παροχή ΜΤ Αναφορικά με τα δεδομένα και τις παραδοχές υπολογισμού των παραπάνω χρεώσεων, τα οποία παραθέτει στη εισήγηση του ο Διαχειριστής, πρέπει να σημειωθούν κατ αρχήν τα ακόλουθα: α) Αναφορικά με τις ποσότητες αναλισκόμενων πόρων (χρόνος απασχόλησης προσωπικού, οχημάτων και εγκαταστάσεων), οι παραδοχές του Διαχειριστή Δικτύου κρίνονται εύλογες, με εξαίρεση το θεωρούμενο χρόνο απασχόλησης (2 ώρες) διοικητικού προσωπικού με οικονομικές γνώσεις (κατηγορία ΔΟ1) για τη λογιστική παρακολούθηση της υπόθεσης. Στο χρόνο αυτό, ο ο Διαχειριστής θεωρεί επίσης την απασχόληση του προσωπικού του για την τιμολόγηση και απόδοση των ποσών στους επιμέρους δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 19 του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου. Ωστόσο, η εν λόγω εργασία δεν είναι αναγκαίο ούτε πρακτικό να πραγματοποιείται διακριτά για κάθε περίπτωση ρευματοκλοπής. β) Αναφορικά με το κόστος απασχόλησης προσωπικού και πόρων του Διαχειριστή για την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, δεν είναι σαφές αν οι προτεινόμενες μοναδιαίες χρεώσεις περιλαμβάνουν επιμεριζόμενο έμμεσο κόστος και περιθώριο κέρδους. Επιπλέον, γενικότερα, ο έλεγχος και η έγκριση των χρεώσεων αυτών απαιτεί τον προηγούμενο καθορισμό σχετικών αρχών και κανόνων για τον υπολογισμό τους και την υποβολή του σχετικού μοντέλου κοστολόγησης. Λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη την επείγουσα ανάγκη ολοκλήρωσης του πλαισίου του Κώδικα Δικτύου σχετικά με τις ρευματοκλοπές, το γεγονός ότι, όπως αναφέρει ο Διαχειριστής, οι αντιστοίχως θεωρούμενες ποσότητες απασχολούμενων πόρων αφορούν μόνο σε εργασίες που λαμβάνουν χώρα σε πρώτο χρόνο - δηλαδή δεν ενσωματώνουν τυχόν μη προβλέψιμες ώρες συναφούς απασχόλησης σε δεύτερο χρόνο (ενστάσεις, επανεκτιμήσεις, παραστάσεις σε δικαστήρια κ.λπ.) - τον αντικοινωνικό χαρακτήρα της πράξης της ρευματοκλοπής η οποία προκαλεί το σχετικό κόστος και το γεγονός ότι τα εν λόγω έσοδα αφαιρούνται εξ ολοκλήρου από το απαιτούμενο έσοδο έτσι ώστε ο Διαχειριστής να μην ανακτά το σχετικό κόστος εις διπλούν, θεωρείται ότι οι χρεώσεις της από εισήγησης του Διαχειριστή μπορούν να εφαρμοστούν. Β. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΛΕΙΔΩΝ ΕΠΙ- ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΡΕΥ- ΜΑΤΟΚΛΟΠΕΣ Ο προσδιορισμός της ποσοστιαίας συμμετοχής των ανωτέρω ρυθμιζόμενων χρεώσεων (ΕΤΜΕΑΡ, ΥΚΩ, ΧΧΣ και ΧΧΔ) στο συνολικό κόστος ενέργειας πρέπει να γίνει βάσει των αντίστοιχων μοναδιαίων χρεώσεων ενέργειας που ισχύουν για το έτος 2016 για οικιακούς καταναλωτές, δεδομένου ότι η διοικητικά οριζόμενη τιμή καθορίζεται βάσει συνολικού κόστους ενέργειας που υπολογίστηκε βάσει χρεώσεων του ως άνω έτους για την εν λόγω κατηγορία καταναλωτών. Βάσει των αποφάσεων ΡΑΕ για τον καθορισμό των ρυθμιζόμενων χρεώσεων που ισχύουν το 2016 (σχετικά 7 έως 10), το ενεργειακό σκέλος των χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, ΧΧΣ και ΧΧΔ για οικιακούς καταναλωτές έχει καθορισθεί ως ακολούθως: Μοναδιαία χρέωση ενέργειας ( /MWh) Ρυθμιζόμενη χρέωση ΕΤΜΕΑΡ 24,87 ΧΧΣ 5,41 ΧΧΔ 21,40 Περαιτέρω, η μοναδιαία χρέωση ενέργειας για το αντάλλαγμα ΥΚΩ που ισχύει για το 2016 για οικιακούς καταναλωτές με τετραμηνιαία κατανάλωση έως 1600 kwh καθορίσθηκε το 2011 σε 6,99 /MWh (σχετικό 11). Η χρέωση αυτή ανέρχεται περίπου στο ήμισυ της μέσης χρέωσης ανά μονάδα καταναλισκόμενης ενέργειας, η οποία υπολογίζεται βάσει του συνολικού ανταλλάγματος ΥΚΩ και του συνόλου των καταναλώσεων στις οποίες αυτό επιμερίζεται, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση 1. Για το λόγο αυτό και προκειμένου τα ποσά που κατανέμονται στον λογαριασμό ΥΚΩ από τα έσοδα των ρευματοκλοπών να αντανακλούν καλύτερα τη μέση συμμετοχή του κόστους των ΥΚΩ στο συνολικό κόστος ενέργειας, κρίνεται σκόπιμο για τον επιμερισμό να χρησιμοποιηθεί η μέση μοναδιαία χρέωση ύψους 12,79 /MWh. Βάσει των ανωτέρω, οι κλείδες επιμερισμού των ποσών που συγκεντρώνονται από διαπιστωμένες ρευματοκλοπές υπολογίζονται κατ αρχάς ως πηλίκο των μοναδιαίων χρεώσεων του κατωτέρω πίνακα προς το συνολικό μέσο κόστος ενέργειας για έναν μέσο τυπικό οικιακό καταναλωτή χαμηλής τάσης, το οποίο υπολογίσθηκε στην προηγούμενη ενότητα σε 148,59 /MWh: 1 Μέση μοναδιαία χρέωση ΥΚΩ ( /ΜWh)=12,79 /MWh (Ετήσιο Αντάλλαγμα ΥΚΩ / Σύνολο καταναλώσεων που επιμερίζονται το Ετήσιο Αντάλλαγμα ΥΚΩ= / ΜWh)

5 Τεύχος Β 1946/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Ρυθμιζόμενη χρέωση Μοναδιαία χρέωση ενέργειας ( /MWh) Ποσοστό επί του συνολικού μέσου κόστους ενέργειας ενός μέσου τυπικού οικιακού καταναλωτή χαμηλής τάσης ΕΤΜΕΑΡ 24,87 16,74% ΥΚΩ 12,79 8,61% ΧΧΣ 5,41 5,41% ΧΧΔ 21,40 14,40% Οι κλείδες επιμερισμού των ποσών που συγκεντρώνονται από διαπιστωμένες ρευματοκλοπές μεταξύ των σκοπών και των λογαριασμών του άρθρου 95 παράγραφος 17 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, εκφραζόμενες ως ποσοστό της προσαυξημένης διοικητικά οριζόμενης τιμής, έχουν ως ακολούθως: Σκοπός/ Λογαριασμός Επιμεριζόμενο μοναδιαίο έσοδο από ρευματοκλοπές ( /MWh) Κλείδα επιμερισμού (ως ποσοστό της προσαυξημένης ΔΟΤ) ΕΤΜΕΑΡ 25,11 9,85 % ΥΚΩ 12,92 5,06 % ΧΧΣ 5,46 2,14 % ΧΧΔ 21,60 8,47 % ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 189,91 74,48 % ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΩΝ Γ. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΕΣ Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 138 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ αναφορικά με τη διάθεση των ποσών που συγκεντρώνονται από διαπιστωμένες ρευματοκλοπές, σχετίζεται με ασύμμετρη επιβάρυνση του Δεσπόζοντος Προμηθευτή, συγκριτικά με τους λοιπούς προμηθευτές, στο πλαίσιο της Περιοδικής Εκκαθάρισης Εκπροσώπων Φορτίου Δικτύου, η οποία υφίσταται κατ αρχάς εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Η καταλογιζόμενη στον Δεσπόζοντα Προμηθευτή ενέργεια για πελάτες Δικτύου προσδιορίζεται εξ αφαιρέσεως του φορτίου πελατών των υπολοίπων προμηθευτών από το συνολικό φορτίο του Δικτύου και β) Οι πραγματικές απώλειες ενέργειας στο ΕΔΔΗΕ είναι υψηλότερες από αυτές που υπολογίζονται βάσει των αντιστοίχως εφαρμοζόμενων συντελεστών απωλειών. Τα ποσά χρεώσεων και πιστώσεων των Εκπροσώπων Φορτίου στο πλαίσιο της Περιοδικής Εκκαθάρισης προσδιορίζονται βάσει της Οριακής Τιμής Αποκλίσεων. Επομένως, η όποια επιβάρυνση του Δεσπόζοντος Προμηθευτή κατά τα προαναφερθέντα είναι ανάλογη της Οριακής Τιμής Αποκλίσεων. Οι συντελεστές απωλειών ενέργειας στο Δίκτυο που εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ. 17/2006 απόφαση ΡΑΕ (σχετικό 12) και εφαρμόσθηκαν για την εκκαθάριση συναλλαγών της αγοράς από το 2006 έως και το 2014, βασίστηκαν σε μέσες ετήσιες απώλειες ύψους 6,8%. Αντίστοιχα, οι συνολικές μέσες απώλειες ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο την περίοδο , αλλά και την περίοδο κατά την οποία διενεργήθηκε Περιοδική Εκκαθάριση Εκπροσώπων Φορτίου Δικτύου, εκτιμώνται απολογιστικά, βάσει στοιχείων έγχυσης και απορρόφησης ενέργειας που περιλαμβάνονται στα σχετικά 14 έως και 17, σε 6,8% επί της εγχεόμενης στο Δίκτυο ενέργειας. Οι συντελεστές απωλειών ενέργειας στο Δίκτυο που εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ. 752/2014 απόφαση ΡΑΕ (σχετικό 13) και οι οποίοι εφαρμόζονται για την εκκαθάριση συναλλαγών της αγοράς από , βασίστηκαν σε μέσες ετήσιες απώλειες ύψους 6,5%. Αντίστοιχα, οι συνολικές μέσες απώλειες ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο το 2015 εκτιμώνται απολογιστικά σε 8,8% επί της εγχεόμενης στο Δίκτυο ενέργειας (ΡΑΕ/ Ι / ). Βάσει της πρακτικής που εφαρμόζεται σήμερα, ο τρέχων, κατά το χρόνο διαπίστωσης της ρευματοκλοπής, προμηθευτής ενημερώνεται από τον Διαχειριστή για την καταλογιζόμενη ενέργεια ρευματοκλοπής και χρεώνει τον πελάτη του για την ενέργεια αυτή βάσει των τιμολογίων προμήθειας που εφαρμόζει, χωρίς να χρεώνεται για την ενέργεια αυτή στη χονδρεμπορική αγορά και ανεξαρτήτως επιβάρυνσης του ή μη, λόγω μεγαλύτερων πραγματικών απωλειών ενέργειας συγκριτικά με τους εγκεκριμένους συντελεστές απωλειών και τη σχετική προσαύξηση των τιμολογίων του. Στατιστικά, δε, ο τρέχων προμηθευτής ταυτίζεται με τον Δεσπόζοντα Προμηθευτή. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παράγραφος 11, ορίζεται ότι το θεωρούμενο χρονικό διάστημα ρευματοκλοπής για τον προσδιορισμό της μη καταγραφείσας ενέργειας που λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του τιμήματος δεν υπερβαίνει, σε κάθε περίπτωση, τα πέντε (5) έτη που προηγούνται του χρόνου διαπίστωσης της ρευματοκλοπής. Βάσει των ανωτέρω, κρίνεται εύλογο έτη που προηγούνται του 2015 να μην περιλαμβάνονται στις χρονικές περιόδους για τις οποίες βρίσκουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 138 παράγραφος 5 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, για τις οποίες μέρος των ποσών που συγκεντρώνονται από την καταβολή οφειλών λόγω ρευματοκλοπών αποδίδεται στον Δεσπόζοντα Προμηθευτή. Σύμφωνα με την μεθοδολογία εκτίμησης της καταλογιζόμενης ενέργειας, η συνολική ενέργεια ρευματοκλοπής υπολογίζεται κατά τρόπο ενιαίο για ολόκληρο το θεωρούμενο χρονικό διάστημα ρευματοκλοπής. Επομένως κρίνεται εύλογο οι ποσότητες ενέργειας ρευματοκλοπής για τον προσδιορισμό του ποσού που αποδίδεται στον Δεσπόζοντα Προμηθευτή να καθορίζονται αναλογικά προς το πλήθος ημερών που ανήκουν στις αντίστοιχες χρονικές περιόδους, συγκριτικά με το συνολικό πλήθος ημερών της θεωρούμενης περιόδου ρευματοκλοπής. Αποφασίζει: 1. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφοι 11, 17 και 18 και το άρθρο 138 παράγραφος 5 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, τα ακόλουθα:

6 19734 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 1946/ Α. Η διοικητικά οριζόμενη μοναδιαία τιμή και το ποσοστό προσαύξησης του άρθρου 95 παράγραφος 11 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ, καθορίζονται ως εξής: Δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου και όσοι εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 Διοικητικά Οριζόμενη Τιμή ( /MWh) Ποσοστό Προσαύξησης 80 50% Λοιποί πελάτες % Β. Οι μοναδιαίες χρεώσεις του άρθρου 95 παράγραφος 11 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ για την αποζημίωση του Διαχειριστή για το κόστος που υφίσταται σε σχέση με τον εντοπισμό και τη διαπίστωση της ρευματοκλοπής και τη διαχείριση της υπόθεσης καθορίζονται ως εξής: Μοναδιαία χρέωση διαχειριστικού κόστους ( για κάθε υπόθεση διαπιστωμένης ρευματοκλοπής) Χωρίς αντικατάσταση μετρητή Με αντικατάσταση μετρητή Μονοφασική παροχή Τριφασική παροχή XT Παροχή ΜΤ Γ. Οι κλείδες επιμερισμού του άρθρου 95 παράγραφος 18, για την κατανομή των ποσών που συγκεντρώνονται από διαπιστωμένες ρευματοκλοπές κατά το άρθρο 95 παράγραφος 17, καθορίζονται ως ακολούθως: α) Κλείδα επιμερισμού στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρεί ο Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά το άρθρο 143 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει: 9,85 % β) Κλείδα επιμερισμού στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρεί ο Διαχειριστής του Συστήματος για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας κατά το άρθρο 55 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει: 5,06 % γ) Κλείδα επιμερισμού στον λογαριασμό που τηρεί ο Διαχειριστής του Συστήματος για το κόστος χρήσης του Συστήματος: 2,14 % δ) Κλείδα επιμερισμού στον λογαριασμό που τηρεί ο Διαχειριστής του Δικτύου για το κόστος χρήσης του Δικτύου: 8,47 % ε) Κλείδα επιμερισμού στο αποθεματικό του άρθρου 95, παράγραφος 17, υποπαράγραφος (Β): 74,48% Δ. Για την κατανομή των ποσών που εισπράττονται για διαπιστωμένες ρευματοκλοπές και τα οποία αφορούν σε χρονικές περιόδους ρευματοκλοπής εντός του έτους 2015 ή επόμενων ετών, έως την Ημέρα Έναρξης Ενιαίων Υπολογισμών που ορίζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, και εφόσον τα ως άνω έτη οι πραγματικές απώλειες ενέργειας στο ΕΔΔΗΕ είναι μεγαλύτερες αυτών που υπολογίζονται βάσει των συντελεστών απωλειών του άρθρου 136 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ, εφαρμόζονται επιπλέον τα ακόλουθα: α) Μέρος των συνολικών εισπράξεων που αναλογούν στις ανωτέρω χρονικές περιόδους αποδίδεται στον Δεσπόζοντα Προμηθευτή. Το μέρος των εισπράξεων που αποδίδεται στον Δεσπόζοντα Προμηθευτή υπολογίζεται ως το γινόμενο των ποσοτήτων ενέργειας ρευματοκλοπής που αναλογούν στις ανωτέρω περιόδους (σε MWh) επί αντίστοιχες μοναδιαίες τιμές ( /MWh). β) Οι ποσότητες ενέργειας ρευματοκλοπής υπολογίζονται για κάθε διαπιστωμένη ρευματοκλοπή αναλογικά προς το πλήθος ημερών που ανήκουν στις εν λόγω περιόδους, συγκριτικά με το συνολικό πλήθος ημερών της θεωρούμενης περιόδου ρευματοκλοπής (η οποία χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της συνολικής καταλογιζόμενης ενέργειας ρευματοκλοπής). γ) Οι μοναδιαίες τιμές προσδιορίζονται για κάθε έτος, βάσει του ετήσιου μέσου όρου της Οριακής Τιμής Αποκλίσεων. Για τις χρονικές περιόδους που εντάσσονται στο έτος διαπίστωσης της ρευματοκλοπής, ο μέσος όρος της Οριακής Τιμής Αποκλίσεων υπολογίζεται βάσει των διαθέσιμων για το έτος αυτό στοιχείων. δ) Τα ποσά που υπολογίζονται κατά τα ανωτέρω αποδίδονται στον Δεσπόζοντα Προμηθευτή με χρέωση του αποθεματικού ρευματοκλοπών του άρθρου 95 παράγραφος 17 περίπτωση (β) του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ. Ως έτη κατά τα οποία οι πραγματικές απώλειες ενέργειας στο ΕΔΔΗΕ είναι μεγαλύτερες αυτών που υπολογίζονται βάσει των συντελεστών απωλειών του άρθρου 136 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ, ορίζονται τα έτη για τα οποία ο μέσος ετήσιος συντελεστής πραγματικών απωλειών στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο εκφρασμένος ως ποσοστό επί τοις εκατό της εγχεόμενης στο ως άνω δίκτυο ενέργειας, με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου, είναι μεγαλύτερος του αντίστοιχου συντελεστή που εγκρίνεται κατά το άρθρο 136 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ. 2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 17 Μαρτίου 2017 Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ

7

8 19736 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 1946/ Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α 131). ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1, προσαυξανόμενο κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50 από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο κατά 0,30 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση - Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. - Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. - Κατ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ , Αθήνα Ιστοσελίδα: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: fax: ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ ) Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ ) Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο ) Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ , ) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00-13:30 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: * *

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10169 4 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1191 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 18239 Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 25 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. Αρ. Φύλλου 2323 ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 34607 19 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3376 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Πρωτ. 16459 Διεκπ. 11562 Περιεχόμενο του ειδικού εντύπου αναλυτικής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36553 6 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3074 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 29 ΕΣ/2017 Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9055 27 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1053 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1045585 ΕΞ 2017 Στρατηγικό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 361 13 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 32 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4458 Κύρωση της Συμφωνίας για τη συνεργασία στον τομέα του τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2277 8 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 133 AΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.0544/Μ.7046/ΑΣ40816 Έγκριση της δι'ανταλλαγής επιστολών παρατάσεως της Ελληνο-Αιγυπτιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43769 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4327 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 179/2016 Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20853 16 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 157196/3204 Καθορισμός τύπου του τίτλου κυριότητας της παρ. 11 του άρθρου 47 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 291 18 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55925 Μερική ανάκληση απόφασης ένταξης σε κλάδο ιατρών ΕΣΥ. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7467 11 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 20163930 Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 725 12 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 55 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4466 Κύρωση του Πρωτοκόλλου Εφαρμογής μεταξύ Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7565 13 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1023 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1617001003/13.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23433 7 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2313 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 109499/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των αποδεικτικών και των πιστοποιητικών σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1255 14 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 86 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4477 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης στον τομέα του Αθλητισμού μεταξύ του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3133 5 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 413 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθ. 10774 Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18211 2 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1567 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ2/88938/Δ4 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6809 13 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4397 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8787 6 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4552 Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης μεταξύ των Υπουργείων Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8781 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4421 Κύρωση του Τριμερούς Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5961 14 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 470 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 159/16832 Καθορισμός υποδειγμάτων εντύπων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22753 7 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2086 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19093 9 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1651 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 84455/Θ2 Ωρολόγιο πρόγραμμα των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32811 30 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3142 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 158964/Ζ1 Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3437 25 Σεπτεμβρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4627 Κύρωση της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 17281 25 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1472 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33 Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38559 30 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3857 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α 230/

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α 230/ 9788 Τεύχος Α 230/07.12.2016 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9788-1 9788-2 Τεύχος Α 230/07.12.2016 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9788-3 9788-4 Τεύχος Α 230/07.12.2016 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9788-5 9788-6 Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9427 30 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1100 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ55/9022 4/54173/2922/956 Καθορισμός αρχαιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 46965 3 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3884 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ2α/οικ.81580 Κατανομή τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) οργανικών θέσεων ειδικευμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7475 11 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 20165055 Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37955 23 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3791 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αριθμ. οικ. 186383 Εγκατάσταση και διαδρομή του Αγωγού Φυσικού Αερίου Μέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8277 15 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1148 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 7178 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1017 16 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 70 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 23709 Μερική κύρωση των δασικών χαρτών της δημοτικής κοινότητας Κομοτηνής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9893 11 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 165 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4560 Κύρωση της τροποποίησης που έγινε στο Κιγκάλι (Ρουάντα) στις 10-15 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8419 8 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1160164 ΕΞ 2016 μονάδας επιπέδου Υποδιεύθυνσης. 2. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 409 7 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 25 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.5198/229081 Μερική κύρωση δασικού χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Λαμιέων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 209 2 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 11 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 20196 Μερική κύρωση δασικού χάρτη των τοπικών κοινοτήτων Κυρίων, Αγοράς, Πηγαδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7829 8 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 147 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4412 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19359 13 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1692 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 800/78/322995 Σ. 1853 Έγκριση Γενικού Κανονισμού Διπλογραφικής Λογιστικής Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 859 10 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 122 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 9592 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10191 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1393 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1189923 ΕΞ 2016 μονάδας επιπέδου Υποδιεύθυνσης. Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2017.12.22 11:51:58 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 403 18 Ιανουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2018 των φορέων του Κεφ. Α του ν. 3429/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6347 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 856 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ Αριθμ. 11229/16/ΓΠ Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18243 3 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1572 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 93/16.5.2016 Καθορισμός υποβαλλόμενων πληροφοριών από τις ασφαλιστικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2235 3 Οκτωβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ A.A.Π. Αρ. Φύλλου 229 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 40399 Αναστολή έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 349 6 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 20 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14737 Μερική κύρωση δασικού χάρτη όλων των προ - Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. των Δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6031 29 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 458 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15445 Μερική κύρωση των δασικών χαρτών δημοτικών ενοτήτων Βαρνάβα και Γραμματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2307 15 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 486 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 11661 24 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4586 Κύρωση της από 11.12.2018 Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της από 31 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

6418 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. Τεύχος Α 94/

6418 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. Τεύχος Α 94/ 6418 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6419 6420 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6421 6422 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8403 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 91 Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης περί ασφαλείας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2093 24 Ιανουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 142 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 100/8523 Ανακατανομή εξακοσίων δεκαοκτώ (618) υφιστάμενων οργανικών θέσεων τακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24663 25 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2290 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2222.1-1.2/62573/2016 Έγκριση και αποδοχή του Κώδικα για τους Αναγνωρισμένους Οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6545 31 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 100 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4392 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 437 7 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 28 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 81822 Μερική κύρωση του Δασικού Χάρτη των πρώην ΟΤΑ Μυκονίων της ν. Μυκόνου, Ερμούπολης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38497 30 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3846 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 186921/1876 Τροποποίηση του παραρτήματος II του άρθρου 18 του Π.δ. 116/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44845 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4434 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768 Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2016.06.10 20:10:01 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 50763 23 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4103 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 79983/58 Καθορισμός των όρων διαμόρφωσης και των λεπτομερειών κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10501 7 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1230 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1547/37550 Τροποποίηση της αριθμ. 4810/110876/13.10.2015 υπουργικής απόφασης «Συμπληρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29863 11 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2849 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14322/4347 Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2215 29 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 125 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Παράταση κατά ένα έτος της Συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 33607 10 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3238 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κατασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 59021 18 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4451 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/88285/0004 Κατανομή θέσεων προσωπικού στις Υπηρεσίες εντός της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 147 7 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 20 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 20/1219 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών α) τμήματος της νέας κοίτης Σπερχειού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7139 21 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 566 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση εργασίας καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για το μόνιμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22945 8 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2112 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας χρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18515 25 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1839 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 3 Τροποποίηση της με αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/ 12-05-2016 απόφασης έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2373 31 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 315 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1617021582/21-3-2017 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7031 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 953 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 11150 Τμήματος Ιατρικής της μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29783 11 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2848 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14325/4348 Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43089 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4299 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 55845 1 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4229 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/87268/0004 Κατανομή των θέσεων προσωπικού του μεταξύ των Γενικών Γραμματειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21415 27 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1911 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/54821/0004 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α1147309 ΕΞ2014/ 6.11.2014 απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6699 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 906 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1516034726/1-8-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32699 29 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3128 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 44943 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 457 28 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 39 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4462 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 111 7 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 12 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4450 Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη Συνθήκη του Βορείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39211 9 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3944 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 515/2016 α) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20465 24 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1875 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ. 175031 Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Επίτευξης Εθνικών Στόχων Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8681 20 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 175 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4420 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 33861 12 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3275 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1-1/82937/16 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26445 8 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2437 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της οικ.170385/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 15283 12 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1259 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 51779/Γ1 Κατανομή θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6447 20 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 870 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 1516034745/1-8-2016 βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 26 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. Αρ. Φύλλου 767 ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1697 1 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ A.A.Π. Αρ. Φύλλου 157 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 59173 5 Νοεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4929 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΒ3Η/οικ. 40900 Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 1153/414/29-09-2017, 1250/418/19-09-2017,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2549 2 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ A.A.Π. Αρ. Φύλλου 256 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8795 24 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6315 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 852 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 11232/16/ΓΠ Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6971 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 944 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 2537/20511 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3971 23 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 584 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1718024646/18.4.2018 «Ακτινολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6427 30 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 96 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4390 Κύρωση της Συνολικής Συμφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 411 24 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 43 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη ως αναδασωτέας, έκτασης συνολικού εμβαδού Ε= 21.576,58 (=19.764,82+1.811,76)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 101 1 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ A.A.Π. Αρ. Φύλλου 13 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7719 22 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 595 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 23544/Ν1 Έγκριση του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3575 7 Φεβρουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 298 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/7257/152 Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα