1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο"

Transcript

1 33 ΡΙΣΧΗΙΟ Τραιεττοριε σιµυλατε βονδ

2 34 Ι φαττορι δι ρισχηιο θυαλιφιχανο ι ποσσιβιλι ϖαλορι δελ προδοττο νελ τεµπο ε α σχαδενζα (ε θυινδι ι ρενδιµεντι ποτενζιαλι) Τραιεττοριε σιµυλατε τασσο Ευριβορ α 3 µεσι Στρυττυρα α τερµινε Χ Σ δι αλχυνε βανχηε ΡΙΣΧΗΙΟ Τραιεττοριε σιµυλατε βονδ

3 35 Ι ϖαλορι δελ προδοττο αλλα σχαδενζα φορνισχονο λα διστριβυζιονε δι προβαβιλιτ δει ρισυλτατι ποτενζιαλι Τραιεττοριε σιµυλατε δελ προδοττο

4 36 βεστ πραχτιχε/τηεορψ δι µερχατο ιλ πρεζζο τεοριχο αλ µοµεντο δελλα σοττοσχριζιονε παρι αλλα µεδια δει ϖαλορι ποτενζιαλι α σχαδενζα σχοντατα δελ ϖαλορε φινανζιαριο δελ τεµπο Πρεζζο Τεοριχο αλ τεµπο ζερο Τραιεττοριε Προδυχτ σ σιµυλατεδδελ παττερνσ προδοττο ςαλορι Ποτενζιαλι α σχαδενζα τ (αννι)

5 37 ιστριβυζιονε δι προβαβιλιτ δει χοντροϖαλορι α σχαδενζα δελλ οββλιγαζιονε Τ=5 αννι ςαλορε δελλ οββλιγαζιονε (βασε 100) µεδια πονδερατα + αττυαλιζζαζιονε Πρεζζο Τεοριχο αλ τεµπο ζερο

6 38 ιστριβυζιονε δι προβαβιλιτ δει χοντροϖαλορι α σχαδενζα δελλ οββλιγαζιονε Τ=5 αννι ςαλορε δελλ οββλιγαζιονε (βασε 100) Πρεζζο τεοριχο αλ τεµπο ζερο υν ςαλορε µεδιο

7 39 ιστριβυζιονε δι προβαβιλιτ δει χοντροϖαλορι α σχαδενζα δελλ οββλιγαζιονε Τ=5 αννι ςαλορε δελλ οββλιγαζιονε (βασε 100) Πρεζζο τεοριχο αλ τεµπο ζερο υν ςαλορε µεδιο 1α Χριτιχιτ Λα µεδια ιν πρεσενζα δι διστριβυζιονι δι προβαβιλιτ ιρρεγολαρι ραππρεσεντα υν ινφορµατιϖα παρζιαλε ε ποτενζιαλµεντε φυορϖιαντε περ λ ινϖεστιτορε ρεταιλ

8 40 Ιλ Πρεζζο τεοριχο υτιλε περ δετερµιναρε ι χοστι Πρεζζο δι εµισσιονε=100 Πρεζζο τεοριχο =95 Χοστι =5 1α Χριτιχιτ Λα µεδια νον διχε νυλλα συι ρισχηι περ λ ινϖεστιτορε ρεταιλ

9 41 ιστριβυζιονε δι προβαβιλιτ δει χοντροϖαλορι α σχαδενζα δελλ οββλιγαζιονε µεδια µεδια Τ=5 αννι ςαλορε δελλ οββλιγαζιονε (βασε 100) 1 α Χριτιχιτ εσεµπιο Χονφροντο δι δυε προδοττι χον στεσσα µεδια µα χον διστριβυζιονε δι προβαβιλιτ στρυττυραλµεντε διφφερεντε

10 42 ιστριβυζιονε δι προβαβιλιτ δει χοντροϖαλορι α σχαδενζα δελλ οββλιγαζιονε Τ=5 αννι ςαλορε δελλ οββλιγαζιονε (βασε 100) Πρεζζο τεοριχο αλ τεµπο ζερο υν ςαλορε µεδιο 2 α Χριτιχιτ Λ ινφορµατιϖα χοντενυτα νελλ ιντερα διστριβυζιονε δι προβαβιλιτ διφφιχιλµεντε γεστιβιλε δαλλ ινϖεστιτορε ρεταιλ µεδιο.

11 43 ιστριβυζιονε δι προβαβιλιτ δει χοντροϖαλορι α σχαδενζα δελλ οββλιγαζιονε Τ=5 αννι ςαλορε δελλ οββλιγαζιονε (βασε 100) Αλ φινε δι φορνιρε αλλ ινϖεστιτορε υνα ραππρεσενταζιονε χηιαρα, φαχιλε δα χοµπρενδερε ε ιµµυνε δαλ ρισχηιο µοδελλο, ϖιενε πρεσεντατο υν χονφροντο χον ιλ τιτολο πριϖο δι ρισχηιο (=ινϖεστιµεντο α βρεϖε τερµινε ιν χοντο χορρεντε).

12 44 ιστριβυζιονε δι προβαβιλιτ δελλ ινϖεστιµεντο νελ χαση αχχουντ (νυµεραριο δελλα µισυρα νευτραλε αλ ρισχηιο) µιν Τ=5 αννι µαξ ςαλορε δελλ οββλιγαζιονε (βασε 100) Ιλ Ιλ ινφεριορε ιν λινεα χον ρισπεττο λ ινϖεστιµεντο αλλ ινϖεστιµεντο νελλ αττιϖιτ Λα Φινανζα νελλ αττιϖιτ ιν Πιαζζα πριϖα δι ρισχηιο ΑΛΛΟ ΣΠΡΕΑ πριϖα δι ΑΛΛΕ ρισχηιο ΝΟΣΤΡΕ ΤΑΣΧΗΕ Ιλ συπεριορε ρισπεττο αλλ ινϖεστιµενο νελλ αττιϖιτ πριϖα δι ρισχηιο

13 45 ιστριβυζιονε δι προβαβιλιτ δελλ ινϖεστιµεντο νελ χαση αχχουντ (νυµεραριο δελλα µισυρα νευτραλε αλ ρισχηιο) µιν Τ=5 αννι µαξ ΧΝ 0 ςαλορε δελλ οββλιγαζιονε (βασε 100) Ιλ νεγατιϖο Ιλ Ιλ ποσιτιϖο ο νυλλο ποσιτιϖο ε ιν λινεα µα ινφεριορε χον θυελλο α θυελλο δελλ αττιϖιτ πριϖα δι Λα δελλ αττιϖιτ Φινανζα πριϖα ιν Πιαζζα ρισχηιο ΑΛΛΟ ΣΠΡΕΑ δι ρισχηιο ΑΛΛΕ ΝΟΣΤΡΕ ΤΑΣΧΗΕ Ιλ ποσιτιϖο ε συπεριορε α θυελλο δελλ αττιϖιτ πριϖα δι ρισχηιο

14 46 Σολυζιονε Ταβελλα δεγλι σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ΣΧΕΝΑΡΙ ΠΡΟΒΑΒΙΛΙΤΑ ΕΓΛΙ ΕςΕΝΤΙ ςαλορι ΜΕ Ι Ιλ νεγατιϖο % 2.5% 97.5% ΧΝ 0 Ιλ ποσιτιϖο ο νυλλο µα ινφεριορε α θυελλο δελλ αττιϖιτ πριϖα δι ρισχηιο Ιλ ποσιτιϖο ε ιν λινεα χον θυελλο δελλ αττιϖιτ πριϖα δι ρισχηιο Ιλ ποσιτιϖο ε συπεριορε α θυελλο δελλ αττιϖιτ πριϖα δι ρισχηιο % % %

15 47 Ριϖελαρε ι χοστι ιστριβυζιονε δι Προβαβιλιτ δει χοντροϖαλορι α σχαδενζα δελλ οββλιγαζιονε Τ ςαλορε ΜΕ ΙΟ ΣΧΟΝΤΑΤΟ Πρεζζο Τεοριχο αλ τεµπο ζερο

16 48 ιστριβυζιονε δι Προβαβιλιτ δει χοντροϖαλορι α σχαδενζα δελλ οββλιγαζιονε Τ ςαλορε ΜΕ ΙΟ ΣΧΟΝΤΑΤΟ Πρεζζο Τεοριχο αλ τεµπο ζερο ΠΡΙΝΧΙΠΙΟ Ι ΡΕΠΛΙΧΑΖΙΟΝΕ ΕΛ ΠΟΡΤΑΦΟΓΛΙΟ ιστριβυζιονε δι προβαβιλιτ δελλ αττιϖιτ πριϖα δι ρισχηιο ιστριβυζιονε δι προβαβιλιτ δελλ αττιϖιτ ρισχηιοσα ςαλορε τεοριχο δελλα χοµπονεντε νον ρισχηιοσα αττιϖιτ πριϖα δι ρισχηιο Τ Τ ςαλορε τεοριχο δελλα χοµπονεντε ρισχηιοσα αττιϖιτ ρισχηιοσα

17 49 Α Ταβελλα δελλ Ινϖεστιµεντο Φινανζιαριο (Υνβυνδλινγ) ςαλορε τεοριχο δελλα χοµπονεντε νον ρισχηιοσα Β ςαλορε τεοριχο δελλα χοµπονεντε ρισχηιοσα Χ = Α + Β Φαιρ ϖαλυε Χοστι εσπλιχιτι Ε Χοστι ιµπλιχιτι Φ = Χ + + Ε Πρεζζο δ εµισσιονε 100

18 50 Χοννεσσιονε τρα ιλ πριχινγ αλ τεµπο ζερο ε ιλ πριχινγ αλ τερµινε δελλ οριζζοντε χονσιγλιατο δελλ ινϖεστιµεντο ςαλορε αλ µοµεντο δελλ εµισσιονε Ποσσιβιλι ςαλορι αλλα σχαδενζα Α Β Ταβελλα δελλ Ινϖεστιµεντο Φινανζιαριο ςαλορε τεοριχο δελλα χοµπονεντε νον ρισχηιοσα ςαλορε τεοριχο δελλα χοµπονεντε ρισχηιοσα Χ = Α + Β Φαιρ ϖαλυε Χοστι εσπλιχιτι Ε Χοστι ιµπλιχιτι Φ = Χ + + Ε Πρεζζο δ εµισσιονε 100 Ρελαζιονε δι χοερενζα ΣΧΕΝΑΡΙ ΠΡΟΒΑΒΙΛΙΣΤΙΧΙ Ιλ νεγατιϖο Ιλ ποσιτιϖο µα ινφεριορε α θυελλο δελλ αττιϖιτ φινανζιαρια πριϖα δι ρισχηιο Ιλ ποσιτιϖο ε ιν λινεα χον θυελλο δελλ αττιϖιτ φινανζιαρια πριϖα δι ρισχηιο Ιλ ποσιτιϖο ε συπεριορε α θυελλο δελλ αττιϖιτ φινανζιαρια πριϖα δι ρισχηιο Ταβελλα δεγλι σχεναρι προβαβιλιστιχι δι Προβαβιλιτ δεγλι εϖεντι ςαλορι µεδι

19 51 Αππροχχιο ρισκ βασεδ Χονσοβ ΙΝ ΙΧΑΤΟΡΙ ΡΙΣΚ ΒΑΣΕ (Ι ΤΡΕ ΠΙΛΑΣΤΡΙ) 1 Πιλαστρο 2 Πιλαστρο 3 Πιλαστρο ΥΝΒΥΝ ΛΙΝΓ ε ΣΧΕΝΑΡΙ ΠΡΟΒΑΒΙΛΙΣΤΙΧΙ Ι ΡΕΝ ΙΜΕΝΤΟ ΙΝ ΙΧΑΤΟΡΕ ΣΙΝΤΕΤΙΧΟ Ι ΡΙΣΧΗΙΟ ΟΡΙΖΖΟΝΤΕ ΤΕΜΠΟΡΑΛΕ ΙΝςΕΣΤΙΜΕΝΤΟ ΧΟΝΣΙΓΛΙΑΤΟ

20 52 2 Πιλαστρο: Ινδιχατορε σιντετιχο δι ρισχηιο Ιλ πριµο πιλαστρο σι φοχαλιζζα συι χοστι/ρισχηι χαλχολατι αλ µοµεντο δελλ εµισσιονε ε δελλα σχαδενζα. Τραιεττοριε Προδυχτ σ σιµυλατεδδελ παττερνσ προδοττο Τεµπο Ζερο Ταβελλα δελλ Ινϖεστιµεντο Φινανζιαριο τ (αννι) Οριζζοντε τεµποραλε χονσιγλιατο Ταβελλα δεγλι σχεναρι προβαβιλιστιχι δι

21 53 2 Πιλαστρο: Ινδιχατορε σιντετιχο δι ρισχηιο Ιλ σεχονδο πιλαστρο σι φοχαλιζζα συι ρισχηι χηε σι µανιφεστανο δυραντε λα ϖιτα δελ προδοττο. Τραιεττοριε Προδυχτ σ σιµυλατεδδελ παττερνσ προδοττο..ε θυινδι συλλε ϖολατιλιτ δει ρενδιµεντι.

22 54 2 Πιλαστρο: Ινδιχατορε σιντετιχο δι ρισχηιο Τραιεττοριε Προδυχτ σ σιµυλατεδδελ παττερνσ προδοττο ςολατιλιτ δει ρενδιµεντι σιµυλατι δελ προδοττο τ ΓΡΑ Ο Ι ΡΙΣΧΗΙΟ

23 55 2 Πιλαστρο: Ινδιχατορε σιντετιχο δι ρισχηιο ςολατιλιτ δει ρενδιµεντι σιµυλατι δελ προδοττο ΕΣΕΜΠΙ τ ΓΡΑ Ο Ι ΡΙΣΧΗΙΟ Λα ϖολατιλιτ λα µισυρα δι ρισχηιο πι ιµµεδιατα εδ ηα υνα στρεττα χορρισπονδενζα χον λε αλτρε µισυρε δι ρισχηιο (ςαρ, ΕΣ, ετχ.)

24 56 2 Πιλαστρο: Ινδιχατορε σιντετιχο δι ρισχηιο 115 Τραιεττοριε σιµυλατε (Πρεζζο) 0.01 Τραιεττοριε σιµυλατε (Ρενδιµεντι) τ τ Οββλιγαζιονε α τασσο φισσο (εσ. ΒΤΠ) Τραιεττοριε σιµυλατε (ςολατιλιτ ) Γραδο δι ρισχηιο τ

25 57 2 Πιλαστρο: Ινδιχατορε σιντετιχο δι ρισχηιο Τραιεττοριε σιµυλατε (Πρεζζο) Τραιεττοριε σιµυλατε (Ρενδιµεντι) 1.5 ξ τ τ Τραιεττοριε σιµυλατε (ςολατιλιτ ) 0.05 Οββλιγαζιονε τασσο ϖαριαβιλε (εσ. ΧΧΤ) α Γραδο δι ρισχηιο τ

26 58 2 Πιλαστρο: Ινδιχατορε σιντετιχο δι ρισχηιο Τραιεττοριε σιµυλατε (Πρεζζο) Τραιεττοριε σιµυλατε (Ρενδιµεντι) ξ τ τ Τραιεττοριε σιµυλατε (ςολατιλιτ ) 10 ξ 10 3 Οββλιγαζιονε ΖΧΒ (εσ. ΒΟΤ) Γραδο δι ρισχηιο τ

27 59 2 Πιλαστρο: Ινδιχατορε σιντετιχο δι ρισχηιο Τραιεττοριε σιµυλατε (Πρεζζο) Τραιεττοριε σιµυλατε (Ρενδιµεντι) τ τ Τραιεττοριε σιµυλατε (ςολατιλιτ ) Οββλιγαζιονε στρυττυρατα Γραδο δι ρισχηιο τ

28 60 2 Πιλαστρο: Ινδιχατορε σιντετιχο δι ρισχηιο ΧΟΜΠΛΕΣΣΙΤℵ ΠΕΡ ΓΛΙ ΙΝςΕΣΤΙΤΟΡΙ ΡΕΤΑΙΛ Λ ανδαµεντο δελλα ϖολατιλιτ υν χονχεττο χηε λ ινϖεστιτορε µεδιο φατιχα α χοµπρενδερε Τραιεττοριε σιµυλατε (ςολατιλιτ ) Οββλιγαζιονε α τασσο φισσο Τραιεττοριε σιµυλατε (ςολατιλιτ ) Οββλιγαζιονε α τασσο ϖαριαβιλε ξ Τραιεττοριε σιµυλατε (ςολατιλιτ ) Οββλιγαζιονε ΖΧΒ Τραιεττοριε σιµυλατε (ςολατιλιτ ) Οββλιγαζιονε στρυττυρατα

29 61 2 Πιλαστρο: Ινδιχατορε σιντετιχο δι ρισχηιο Αλ χοντραριο, υνα ταβελλα χον ετιχηεττε θυαλιτατιϖε χηε χαραττεριζζανο λε χλασσι δι ρισχηιο µολτο σεµπλιχε δα χαπιρε Χλασσι δι ρισχηιο Βασσο Μεδιο Βασσο Μεδιο Μεδιο Αλτο Αλτο Μολτο Αλτο ι χονσεγυενζα, νεχεσσαρια υν χριτεριο θυαντιτατιϖο χηε µαππι ιν µοδο χοερεντε ογνι ιντερϖαλλο δι ϖολατιλιτ ιν υνα χορρισπονδεντε χλασσε δι ρισχηιο θυαλιτατιϖα

30 62 2 Πιλαστρο: Ινδιχατορε σιντετιχο δι ρισχηιο ςολατιλιτ δει ρενδιµεντι σιµυλατι δελ προδοττο ΓΑΡΧΗ διφφυσιϖι τ Γ µαξ Γ µαξ Γ µιν ΓΡΑ Ο Ι ΡΙΣΧΗΙΟ Χλασσι δι ρισχηιο Ιντερϖαλλι δι ϖολατιλιτ ΡΙΣΧΗΙΟ µιν µαξ Βασσο µιν µαξ Μεδιο Βασσο µιν µαξ Μεδιο µιν µαξ Μεδιο Αλτο µιν µαξ Αλτο µιν µαξ

31 63 2 Πιλαστρο: Ινδιχατορε σιντετιχο δι ρισχηιο ΟΥΤΠΥΤ Χλασσι δι ρισχηιο Ιντερϖαλλι δι ϖολατιλιτ µιν µαξ Βασσο 0,01% 0,49% Μεδιο Βασσο 0,50% 1,59% Μεδιο 1,60% 3,99% Μεδιο Αλτο 4,00% 9,99% Αλτο 10,00% 24,99% Μολτο Αλτο 25,00% >25,00% Λα γριγλια οττιµαλε δι ιντερϖαλλι δι ϖολατιλιτ χονσιστεντε χον ιλ πρινχιπιο + ΡΙΣΧΗΙΟ + ΠΕΡ ΙΤΕ

32 64 Αππροχχιο ρισκ βασεδ Χονσοβ ΙΝ ΙΧΑΤΟΡΙ ΡΙΣΚ ΒΑΣΕ (Ι ΤΡΕ ΠΙΛΑΣΤΡΙ) 1 Πιλαστρο 2 Πιλαστρο 3 Πιλαστρο ΥΝΒΥΝ ΛΙΝΓ ε ΣΧΕΝΑΡΙ ΠΡΟΒΑΒΙΛΙΣΤΙΧΙ Ι ΡΕΝ ΙΜΕΝΤΟ ΙΝ ΙΧΑΤΟΡΕ ΣΙΝΤΕΤΙΧΟ Ι ΡΙΣΧΗΙΟ ΟΡΙΖΖΟΝΤΕ ΤΕΜΠΟΡΑΛΕ ΙΝςΕΣΤΙΜΕΝΤΟ ΧΟΝΣΙΓΛΙΑΤΟ

33 65 3 Πιλαστρο: Λ οριζζοντε δ ινϖεστιµεντο χονσιγλιατο ΠΡΟ ΟΤΤΙ Α ΟΒΙΕΤΤΙςΟ Ι ΡΙΣΧΗΙΟ ΠΡΟ ΟΤΤΙ Α ΒΕΝΧΗΜΑΡΚ ΠΡΟ ΟΤΤΙ Α ΟΒΙΕΤΤΙςΟ Ι ΡΕΝ ΙΜΕΝΤΟ Λ οριζζοντε τεµποραλε δ ινϖεστιµεντο χονσιγλιατο µινιµο Λ ινϖεστιµεντο ρεχυπερα ι χοστι ινζιαλι εδ ι χοστι ριχορρεντι αλµενο υνα ϖολτα χηε πυ εσσερε χαλχολατο αττραϖερσο ιλ χονχεττο δι Τεµπο δι Πριµο Πασσαγγιο δελ ϖαλορε δελ προδοττο σοπρα ιλ Χαπιταλε Νοµιναλε µεσσο δαλλ ινϖεστιτορε ρεταιλ

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελο/Μοδ λε ΧΟ91 14ΛΑΧ Μανυαλ Νο. ΜΟΝ006 (Ρεϖ 4 ϑυλψ 2008) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε, ςα.,

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΒΑΧΒ 196 & ΒΑΧΒ 196ΛΠ Μανυαλ Νο.ΠΟΑ011 (Ρεϖ 5 ϑυλψ 2006) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε,

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistical yearbook on candidate countries 2003 EDITION Data 1997 2001 EUROPEAN COMMISSION THEME 1 General statistics Europe Direct is a service to help you find answers

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support This resource provides an overview of equality legislation and how

Διαβάστε περισσότερα

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares 16/ 2011 The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares NIPE * WP 16/ 2011 URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 Αυδιο ριϖερ Πρελιµιναρψ ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ρεσερϖεσ τηε ριγητ το χηανγε τηισ δοχυµεντατιον ωιτηουτ πριορ νοτιχε. Ινφορµατιον προϖιδεδ βψ ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ισ βελιεϖεδ

Διαβάστε περισσότερα

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ ΝΟΡΤΗΕΡΝ ΧΟΑΛΦΙΕΛ Σ ΛΙΜΙΤΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΩΟΡΚΣΗΟΠ Π.Ο. ϑαψαντ, ιστ. Σινγραυλι (ΜΠ) 486 890 Νο.ΧΩΣ/Ενγινε/13 14/1015 ατεδ : 04.06.2013 ΟΠΕΝ ΤΕΝ ΕΡ ΝΟΤΙΧΕ Σεαλεδ Θυοτατιονσ αρε ινϖιτεδ φροµ Οριγιναλ Εθυιπµεντ

Διαβάστε περισσότερα

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ 15-02-2015 ΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ 15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Rationale This lesson is a complex analysis of several major concepts in the exploration of the relationship between

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλοφο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί

Διαβάστε περισσότερα

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ.

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. ϑανυαρψ 1994 3.95 Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. Αν εϖεν βρεακ οφ τηε ραχκ χρεατεσ αν ιντραχταβλε προβλεµ: χαλχυλατινγ τηε πατησ τηε

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Πη.. ισσερτατιον Τηεσεσ Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Ωριττεν βψ ρ. Ζολτ ν Γψ ρκε ΕΒΡΕΧΕΝ 2002 Ι Ιντροδυχτιον 1. ισσερτατιον Συβϕεχτ ανδ ιτσ Πλαχε ιν Λινγυιστιχ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα