BAB DUA: PENENTUAN WAKTU SOLAT DAN RUKHSAHNYA TERHADAP MUSAFIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BAB DUA: PENENTUAN WAKTU SOLAT DAN RUKHSAHNYA TERHADAP MUSAFIR"

Transcript

1 BAB DUA: PENENTUAN WAKTU SOLAT DAN RUKHSAHNYA TERHADAP MUSAFIR 2.1 PENDAHULUAN Ibadah solat merupakan ibadah fardu dan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Nabi Muhammad menekankan solat setelah tauhid, kerana solat ialah dasar ibadah badaniah. 1 Hadis di bawah menunjukkan tuntutan dan keutamaan menunaikan solat: ع ن ج ر ير ب ن ع ب د اهلل ق ال : 2 الص ل ة و إ ي تا ء الز ك اة و الن ص ح ل ك ل م س ل م. ب اي ع ت ر س ول اهلل ص ل ى اهلل ع ل ي و و س ل م ع ل ى إ ق ام Dari Jarir bin Abdillah, dia berkata: Saya berbai at di hadapan Rasulullah untuk mendirikan solat, menunaikan zakat, dan menasihati setiap Muslim 3 Solat juga adalah amalan pertama yang akan dihisab di hari akhirat nanti. Di sini, pengkaji menyelitkan beberapa ayat al-quran yang menekankan kefarduan solat yang tidak boleh dipandang ringan pelaksanaannya: Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata kerana (menjalankan) agama; dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat; dan yang demikian itulah agama yang benar. Surah al-bayyinah (98): 5 1 Ibn Hajr al- Asqolani, Ahmad ibn Ali (2001), Fath al-bari bi Sharh Sahih al-bukhari. Abd al-qadir Shaybah al-hamd (ed.), j. 2. Riyad: Maktabah Malik Fahd al-wataniyyah, h Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail (t.t), Sahih al-bukhari, Kitab Mawaqit al-solah bab al-bai ah ala Iqamah al-solah, j Ibn Hajr al- Asqolani, Ahmad ibn Ali (2007), Fath al-bari: Penjelasan Kitab Shahih al-bukhari. Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz (terj.). Jakarta: Pustaka Azzam, h

2 Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya. Surah al-mu minun (23): 1-2 Bacalah serta Ikutlah (Wahai Muhammad) akan apa yang diwahyukan kepadamu dari al-quran, dan dirikanlah sembahyang (dengan tekun); Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar; dan Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar (faedahnya dan kesannya); dan (ingatlah) Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Surah al- Ankabut (29): 45 Sesungguhnya berjayalah orang yang (setelah menerima peringatan itu) berusaha membersihkan dirinya (dengan taat dan amal yang soleh). Dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya serta mengerjakan sembahyang (dengan khusyuk). Surah al-a la (87): "Sesungguhnya Akulah Allah; tiada Tuhan melainkan Aku; oleh itu, sembahlah Aku, dan dirikanlah sembahyang untuk mengingatiku. Surah Taha (20): 14 20

3 Katakanlah: "Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Tiada sekutu baginya, dan dengan yang demikian sahaja Aku diperintahkan, dan Aku (di antara seluruh umatku) adalah orang Islam yang awal pertama - (yang berserah diri kepada Allah dan mematuhi perintahnya)." Surah al-an am (6): Mengetahui masuknya waktu solat merupakan salah satu daripada syarat sah solat. Seseorang itu boleh mengetahui waktu solat dengan ilmu yang ada, melalui khabar (pemberitahuan) dari pihak tertentu, atau melalui ijtihad. Huraian mengenai waktu solat telah diterangkan dalam syarah hadis dan kitab-kitab fiqh. Penjelasan yang diberikan oleh Rasulullah mengenai bermula dan berakhirnya waktu solat ini adalah berdasarkan kedudukan matahari, perubahan panjang bayang dan juga keadaan langit hasil daripada pergerakan harian matahari dari sebelum terbit hinggalah selepas ia terbenam. Rajah 2.1 di sebelah menunjukkan kedudukan matahari bagi setiap waktu solat: 21

4 Rajah 2.1: Kedudukan matahari bagi waktu-waktu solat Sumber: rukyatulhilal.org/waktu-shalat Berdasarkan rajah di atas, waktu Zuhur dan Asar adalah ketika matahari berada di atas ufuk (siang). Sebaliknya bagi waktu Maghrib, Isyak dan Subuh, matahari berada di bawah ufuk (malam). Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa pembahagian waktu-waktu solat adalah dengan menggunakan kedudukan matahari harian sebagai rujukan. 4 Kedudukan matahari bagi setiap fenomena waktu solat boleh dijelaskan dalam dua keadaan. Keadaan pertama ialah melalui perubahan bayang atau tanda fizikal langit kesan daripada kedudukan matahari dan dipraktikkan bagi mengetahui waktu solat Zuhur dan Asar. Keadaan kedua pula ialah perubahan sudut jam matahari di sfera samawi. 5 Waktu solat yang biasanya dikenal pasti melalui tanda fizikal langit ialah waktu Subuh, Maghrib dan Isyak. 4 Baharrudin Zainal (2004), Ilmu Falak Edisi 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka, h Baharrudin Zainal (2003), Ilmu Falak Teori, Praktik dan Hitungan. Kuala Terengganu: Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin (KUSZA), h

5 2.2 RUKHSAH SOLAT BAGI MUSAFIR MENURUT FIQH Solat bagi musafir telah banyak disebut dalam kitab-kitab fiqh dan telah dibincangkan dengan teliti. Terdapat pelbagai persoalan dan kemusykilan mengenainya yang telah diperjelaskan. Islam mengambil berat mengenai situasi dan keadaan musafir yang mana mereka telah diberi kemudahan dalam menjalankan ibadah solat dan antaranya ialah melalui hukum qasar dan jamak. Firman Allah: Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar sembahyang(mu), jika kamu takut difitnah orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Surah al-nisa (4): 101 Menurut Zainab al-ghazali, penerangan mengenai kaedah melakukan solat ketika dalam perang menunjukkan betapa tegasnya Islam dalam perlaksanaan solat supaya kita tidak meninggalkannya hatta dalam kesukaran waktu dan situasi Pengertian Safar Safar merupakan suatu perjalanan dengan jarak dan tujuan tertentu yang memberi pengaruh terhadap ketentuan suatu hukum. 7 Menurut Imam Malik dalam kitabnya 6 Zainab al-ghazali (1994), Nazarat fi Kitab Allah, j. 1. Kaherah: Dar al-shuruq, h

6 al-muwatta, safar yang membawa kepada qasar solat ialah apabila seseorang keluar dari rumah di kampungnya (buyut al-qaryah) dan selagi mana dia tidak pulang ke rumahnya semula. 8 Safar adalah berlawanan dengan hadar (hadir) iaitu apabila seseorang yang berada dalam keadaan bermusafir, bermakna dia tidak hadir kerana berpergian atau berjalan ke sesuatu tempat. 9 Hukum yang berlaku atas setiap orang menurut al- Quran dan al-sunnah atas dasar dua keadaan iaitu hukum sebagai orang yang bermukim atau sebagai orang yang musafir kerana Allah telah menjadikan bagi manusia ini dua keadaan, keadaan pergi dan keadaan menetap. Untuk itu Nabi pernah bersabda: إ ن الل و و ض ع ع ن ال م س اف ر الص و م و ش ط ر الص ل ة Bahawasanya Allah SWT telah menghapuskan atas orang musafir untuk berpuasa dan sebahagian dari solat. 10 (Riwayat Ahmad dan Ashab al-sunan dengan sanad sahih dari hadis Abi Qilabah) Oleh itu, orang yang tidak diberi kelonggaran meninggalkan puasa dan keringanan dan sebahagian dari kewajipan solat, maka orang itu adalah bermukim. Rasulullah SAW ketika menunaikan ibadah haji pernah berada di Mekah selama empat hari, kemudian enam hari di Mina dan Muzdalifah, dan selama itu 7 C.E Bosworth, E. Van Donzel, W. P. Heinrichs & G. Lecomte eds. (1995), Encyclopaedia of Islam. The Netherlands: Leidin E. J. Brill, h Seperti yang dipetik dari Ibn Rushd, Abi al-walid Muhammad Ibn Ahmad (2006), Bidayah al- Mujtahid Wa Nihayah al-muqtasid. Beirut: Muassasah al-ma arif lil Taba ah Wa al-nashr, h Ibn Manzur, Muhammad Ibn Mukarram (1988), Lisan al- Arab, j. 18. Beirut: Dar al-ihya Turath al- Arabi, h Aḥmad ibn Shu`ayb al-nasaie (1994), Sunan al-nasaie bi Syarh Jalaluddin al-suyuti, Kitab al- Siyam, Bab Ma Yukrahu min al-siyam Fi al-safar, no. Hadis j. 7. Beirut: Dar al-basha ir al- Islamiyyah, h

7 baginda bersama para sahabat mengqasar solat mereka. Rasulullah SAW juga pernah keluar dari Madinah dan menetap di Mekah selama sepuluh hari, dan sepanjang waktu itu baginda mengqasar solatnya. 11 Ketika pembukaan kota Mekah, Rasulullah SAW pernah pula tinggal di sana selama 19 hari dengan mengqasar solat. 12 Ini menunjukkan bahawa Rasulullah pada waktu itu dianggap sebagai musafir Solat Qasar Musafir yang menempuh perjalanan panjang boleh mengqasar solat yang empat rakaat menjadi dua rakaat, iaitu solat Zuhur, Asar, dan Isyak. 13 Solat qasar ini disyariatkan pada tahun keempat Hijrah. 14 Istilah qasar di sini ada kalanya bermaksud mengurangi jumlah rakaat dari empat menjadi dua, iaitu apabila bemusafir dalam keadaan aman dan ada kalanya dengan meringankan rukun-rukun dari yang dua rakaat itu. 15 Dari `Umar bin al-khattab r.a diriwayatkan bahawa beliau berkata: ص ل ة الس ف ر ر ك ع ت ان و ا ل م ع ة ر ك ع ت ان و ال ع يد ر ك ع ت ان ت ام غ ي ر ق ص ر ع ل ى ل س ا ن و س ل م م م د ص ل ى الل و ع ل ي و Solat safar itu adalah dua rakaat, solat Adha dua rakaat, solat Fitri dua rakaat dan solat Jumaat dua rakaat, sempurna bukan qasar, demikianlah yang telah diucapkan oleh Muhammad SAW Abi Bakr al-baihaqi (1992), Al-Sunan al-kubra, j. 3. Beirut: Dar al-ma rifah, h Wahbah al-zuhayli (1997), Al-Fiqh al-islami wa Adillatuh, j. 2. Damsyik: Dar al-fikr, h Ibid., h Abdul Qadir ar-rahbawi (1996), Salat Empat Mazhab. Kuala Lumpur: Victory Agencie, h Muhammad Ali al-şobuni (2001), Rawai al-bayan fi Tafsir Ayat al-ahkam min al-qur an. Beirut: Dar Ihya al-turath al- Arabi, h Abū ʻAbd Allāh Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah (1984), Sunan Ibn Majah, Bab Taqsir al-solah fi al-safar, no. hadis 1053, j. 3. Riyadh : Sharikat al-tiba`ah al-`arabiyyah al-sa`udiyyah, h

8 (Riwayat Ahmad Nasai Ibnu Majah dan lain-lainnya dari Ka ab bin Ujrah) Juga ada diriwayatkan: ع ن ع ائ ش ة ق ال ت ق د ف ر ض ت الص ل ة ر ك ع ت ي ر ك ع ت ي ب ك ة ف ل م ا ق د م ر س ول الل و و ت ر ص ل ى الل و ع ل ي و و س ل م ال م د ين ة ز اد م ع ك ل ر ك ع ت ي ر ك ع ت ي إ ل ال م غ ر ب ف إ ن ه ا الن ه ار و ص ل ة ال ف ج ر ل ط ول ق ر اء ت م ا ق ال و ك ان إ ذ ا س اف ر ص ل ى الص ل ة ا ل ول Dari Aisyah r.a. ia berkata: Solat itu ketika diwajibkan di Mekah dua-dua rakaat, kemudian setelah Rasulullah s.a.w. berhijrah ke Madinah beliau tambah untuk tiap dua rakaat itu dengan dua rakaat lagi, kecuali solat Maghrib kerana ia adalah sebagai solat witir siang hari, dan solat fajar (Subuh) kerana panjangnya bacaannya. Dan jika baginda bermusafir maka baginda kerjakan solat yang pertama (dua-dua rakaat) iaitu seperti solat yang diwajibkan di Mekah. 17 ع ن ع ائ ش ة ز و ج الن ب ص ل ى الل و ع ل ي و و س ل م أ ن ه ا ق ال ت ف ر ض ت الص ل ة ر ك ع ت ي ر ك ع ت ي ف ا ل ض ر و الس ف ر ف أ ق ر ت ص ل ة الس ف ر و ز يد ف ص ل ة ا ل ض ر Aisyah r.a berkata: Allah mewajibkan solat dan ketika mewajibkannya dua rakaat dua rakaat di kediaman atau di safar. Kemudian solat itu ditetapkan bagi solat safar, dan diberi tambahan bagi solat di kediaman. 18 Dari sejumlah hadis di atas, dapatlah difahami tentang bagaimana diwajibkan solat safar itu ialah bahawa pada mulanya solat-solat itu adalah dua rakaat dua rakaat sesuai dengan hadis. Para ulama tidak ada yang berselisih pendapat tentang wajibnya solat atas setiap musafir dan semuanya sepakat tentang wajibnya solat bagi setiap Muslim baik dia sedang musafir ataupun mukim. Imam al-baghawi menurut keterangannya 17 Ahmad Ibn Hanbal Abi Abd Allah al-shaibani (1993), Musnad Ahmad, no. hadis 25511, j. 7. Beirut: Dar Ahya al-kutub al- Arabiyyah h Abi Hussain Muslim ibn al-hajjaj (1955), Sahih Muslim, Bab Hadis Sayyidah Aisyah r.a, no. hadis 685, j. 1. Kaherah: Dar Ahya al-kutub al- Arabiyyah, h

9 dalam kitab Syarah al-sunnah menjelaskan bahawa kaum Muslimin telah sepakat tentang bolehnya solat qasar pada waktu safar. Namun demikian, mereka berselisih pendapat dalam bolehnya seorang musafir menyempurnakan solatnya. Golongan mazhab Hanafi berpendapat bahawa solat qasar merupakan azimah dan bukan rukhsah serta merupakan kefarduan kepada musafir untuk melaksanakannya. 19 Mereka berhujah dengan hadis daripada Aisyah r.a: ع ن ع ائ ش ة ز و ج الن ب ص ل ى الل و ع ل ي و و س ل م أ ن ه ا ق ال ت ف ر ض ت الص ل ة ر ك ع ت ي ر ك ع ت ي ف ا ل ض ر و الس ف ر ف أ ق ر ت ص ل ة الس ف ر و ز يد ف ص ل ة ا ل ض ر Aisyah r.a berkata: Allah mewajibkan solat dan ketika mewajibkannya dua rakaat dua rakaat di kediaman atau di safar. Kemudian solat itu ditetapkan bagi solat safar, dan diberi tambahan bagi solat di kediaman. 20 Golongan mazhab Maliki pula menekankan bahawa solat qasar adalah sunat mu akkad 21. Namun demikian, sebahagian daripada mereka (mazhab Hanafi) berpendapat bahawa solat qasar adalah wajib. 22 Mazhab Syafi i dan Hanafi berpendapat seorang musafir boleh menyempurnakan solatnya atau mengqasarnya, dan solat qasar bagi musafir adalah lebih utama. 23 Hujah golongan ini berdasarkan dalil al-qur an: 19 Amir Abd al-aziz, (1999), Fiqh al-kitab wa al-sunnah. Palestin: Dar al-salam, h Abi Hussain Muslim ibn al-hajjaj (1955), op.cit., no. hadis 685, j. 1, h Wahbah al-zuhayli (1997), op.cit., h Ibn Rushd, Abi al-walid Muhammad Ibn Ahmad (2006), op.cit, h Amir Abd al-aziz, (1999), op.cit, h. 1473; Wahbah al-zuhayli (1997), op.cit., h

10 Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Surah al-baqarah (2): 185 Demikianlah pendapat para ulama dari semua mazhab dalam persoalan di atas. Pendapat yang paling rajih menurut Amir Abd al-aziz dalam kitab Fiqh al-kitab wa al-sunnah ialah qasar itu merupakan rukhsah daripada Allah dan para musafir diberi pilihan untuk mengqasar atau menyempurnakan solat mereka. 24 Namun begitu, apa yang terbaik dan terkuat ialah yang berpendapat bahawa solat qasar itu lebih utama bagi musafir. Solat qasar mengandungi keringanan serta kemudahan bagi para musafir dan juga kerana ia adalah merupakan sedekah dari Allah yang dikurniakan kepada para musafir sebagai mana yang diterangkan dalam hadis berikut: ( ي عل ى بن أ مية ع ن ل ع م ر ر ض ي اهلل ع ن و : ق و ل و ت ع ا ل قال: ق ل ت أ( وقد الن اس ق ال : ع ج ب ت مم ا ع ج ب ت منو فسألت الن ب با عل ي ك م ف ا ق ب ل وا ص دق ت و. ص دق ة ت ص د ق اهلل صل ى اهلل و عل يو ا م ن م ف ق ا ل: سل 24 Amir Abd al-aziz, (1999), op.cit., h

11 Dari Ya la bin Umayyah katanya: Aku membacakan kepada Umar r.a firman Allah Ta ala (Maka tidaklah mengapa kamu mengqasar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orangorang kafir) Setelah orang dalam suasana damai Umar r.a bertanya kepada Rasulullah SAW tentang solat qasar maka jawab baginda: Solat safar adalah sedekah yang dikurniakan Allah kepadamu semua, maka terimalah sedekahnya itu Tempat Mula Mengqasar Solat Oleh kerana musafir digalakkan mengqasar solat, maka wajib kita mengetahui bilakah seseorang musafir itu boleh mula mengqasarkan solatnya. Menurut mazhab Hanbali dan Shafi i, seseorang musafir perlu berniat qasar dalam setiap solat yang didirikan ketika dalam keadaan bermusafir, dan jika tidak maka solatnya dikira sebagai solat sempurna. Sebaliknya, mazhab Maliki berpendapat bahawa sesiapa yang telah berniat untuk solat qasar ketika bermusafir, maka boleh baginya mengqasar solatnya walaupun sejak dari rumahnya. 26 ع ن م م د ب ن ك ع ب أ ن و ق ال أ ت ي ت أ ن س ب ن م ال ك ف ر م ض ان و ى و ي ر يد س ف ر ا و ق د ر ح ل ت ل و ر اح ل ت و و ل ب س ث ي اب الس ف ر ف د ع ا ب ط ع ام ف أ ك ل ف ق ل ت ل و س ن ة ق ال س ن ة ث ر ك ب. Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a bahawa ketika beliau hendak bepergian dalam bulan puasa, dan setelah kenderaan disiapkan, dan beliau telah memakai pakaian safar, maka beliau minta disediakan makanan kemudian beliau makan. Maka ditanyakan orang adakah perbuatan (makan) itu sunnah? Jawabnya: Sunnah. Kemudian beliau berangkat. 27 (Riwayat Tirmidhi dari Hadis Muhammad bin Ka ab). 25 Abi Bakr al-baihaqiy (2003), op.cit., h Muhammad Jawad Maghniyyah (1998), Al-Fiqh Ala al-madhahib al-khamsah, Tehran: Muassasah al-sadiq lil Taba ah wa al-nashr, h Abū Isá Muḥammad ibn Isá al-tirmidhi (1976), Sunan Al-Tirmidzi, Bab Man Akala thumma Kharaja Yuridu Safran, no. hadis 799, j. 3. Mesir: Syarikah Maktabah wa Matba ah Mustafa al-babiy al-halabiy, h

12 Riwayat di atas dikuatkan pula dengan sebuah riwayat lain iaitu: ع ن ع ب ي د ي ع ن اب ن ج ب ق ال ر ك ب ت م ع أ ب ب ص ر ة ال غ ف ار ي ص اح ب ر س ول الل و و س ل م ف س ف ين ة م ن ال ف س ط اط ف ر م ض ان ف د ف ع ث ق ر ب ص ل ى الل و ع ل ي و غ د اء ه ث ق ال اق ت ب ف ق ل ت أ ل س ن ا ن ر ى ال ب ي وت ف ق ال أ ب و ب ص ر ة أ ر غ ب ت ع ن س ن ة و س ل م ر س ول الل و ص ل ى الل و ع ل ي و Diriwayatkan dari Ubaid ibnu Jubair dia berkata: Aku berlayar bersama Abi Basrah al-ghifariy dalam satu perahu dari Fustat (Kaherah lama) pada bulan puasa. Kemudian beliau mendorong perahunya. Setelah itu mendekatkan makan siangnya sambil berkata kepadaku: Marilah ke sini! Maka aku bertanya. Bukankah engkau masih di tengah-tengah perkampungan? Maka jawab Abu Basrah: Apakah engkau akan menolak sunnah Rasulullah SAW.? 28 (Riwayat Ahmad dan Abu Daud. Para rawinya dapat dipercaya). Para ulama berpendapat bahawa niat bermusafir tidak cukup untuk mengqasar solat sebaliknya musafir tersebut hendaklah memulakan terlebih dahulu perjalanannya seperti meninggalkan kediaman dan keluar kotanya. 29 Ini kerana perkataan safar itu sendiri bermaksud keluar daripada tempat tinggal. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar sembahyang(mu), jika kamu takut difitnah orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. 28 Ahmad Ibn Hanbal Abi Abdullah al-syaibani (1994), op.cit., h Muhammad Jawad Maghniyyah (1998), op.cit., h. 140; Wahbah al-zuhayli (1997), op.cit., h

13 Berdasarkan ayat, berpergian (bermusafir) ialah tertakluk apabila seseorang berjalan di atas bumi. 30 Maka, sekiranya seseorang itu belum keluar dari rumahnya dia dikira belum bermusafir walaupun telah berniat untuk bermusafir TAFSIRAN WAKTU SOLAT Ahli falak telah menemukan kaedah hitungan dan menerbitkan formula pengiraan waktu solat berdasarkan perbezaan sudut jam matahari dari meridian tempatan, dengan waktu istiwa dijadikan waktu asalan Zuhur Dari sudut Fiqh Menurut mazhab Hanafi, waktu Zuhur bermula dari gelincirnya matahari iaitu ketika matahari melintasi meridian samawi tempatan 33 sehinggalah bayang-bayang sesuatu benda menjadi sama panjang dengannya. 34 Fenomena gelincir ini dapat diketahui dengan cara melihat kepada sesuatu yang terpacak atau sesuatu tiang yang tegak terpacak ke tanah. Jika bayang semakin berkurang, maka itu bermakna matahari masih belum istiwa atau gelincir 35 (matahari masih berada di bahagian 30 Muhammad Ali al-sobuni (2001), Rawai al-bayan fi Tafsir Ayat al-ahkam min al-qur an. Beirut: Dar Ihya al-turath al- Arabiy, h Wahbah al-zuhayli (1997), op.cit., h Baharrudin Zainal (2003), Ilmu Falak Teori, Praktik dan Hitungan. Kuala Terengganu: Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin (KUSZA), h Jabatan Mufti Selangor (2005), Kaedah Penentuan dan Pengiraan Waktu Solat. Shah Alam: Jabatan Mufti Selangor, h Muhammad Jawad Maghniyyah (1998), op.cit., h. 79; Wahbah al-zuhayli (2005), Fiqh dan Perundangan Islam, j. 1. Syed Ahmad Syed Hussain et al. (eds.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h Wahbah al-zuhayli (1997), op.cit., h

14 Timur meridian). Waktu apabila bayang menjadi paling pendek atau hilang adalah waktu istiwa. 36 Jika bayang makin bertambah, maka itu bermakna matahari sudah gelincir atau disebut sebagai zawal. 37 Panjang bayang ketika istiwa juga berubah kerana kedudukan matahari ketika istiwa di meridian tempatan sentiasa berubah mengikut kedudukan matahari di ekliptik. 38 Ada kalanya di kawasan-kawasan tertentu, panjang bayang istiwa sama panjang dengan tiang pada. Contohnya di Mekah (21.25 U, T), apabila matahari berada pada altitud terendah semasa istiwa iaitu pada 22 Disember yang mana pada ketika ini panjang bayang istiwa sama dengan panjang tiang. Data yang diambil daripada perisian MoonC ini menunjukkan altitud matahari semasa istiwa: Rajah 2.2: Altitud matahari ketika panjang bayang istiwa sama dengan panjang tiang Sumber: MoonCalculation Baharrudin Zainal (2003), op.cit., h Wahbah al-zuhayli (2005), op.cit., h Baharrudin Zainal (2003), op.cit., h

15 Manakala waktu Zuhur bermula apabila bayang ini panjang semula atau muncul kembali. 39 Dalam al-quran, Allah telah menyebut mengenai solat Zuhur setelah tergelincir matahari. Dirikanlah solat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula solat) Subuh. Sesungguhnya solat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat). Surah al-isra (17): 78 Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah telah diterangkan mengenai waktu bermulanya solat Zuhur. ع ن ج اب ر ب ن ع ب د ج ب يل ف ق ال ق م ف ص ل و الل و و ى و ا ل ن ص ار ي أ ن الن ب ص ل ى الل و ع ل ي و الش م س ف ص ل ى الظ ه ر ح ي ز ال ت و س ل م ج اء ه Dari Jabir bin Abdullah bahawasanya Nabi Muhammad SAW didatangi oleh Jibril a.s katanya kepada Nabi: Bangun! Dirikanlah solat. Meraka dirikan solat Zuhur pada waktu matahari telah condong (tergelincir). 40 Waktu Zuhur berakhir apabila ukuran bayang tiang (tidak termasuk bayang ketika rembang) sama dengan panjang tiang. 41 Mazhab Hanafi berpendapat berakhirnya waktu Zuhur ialah apabila bayang tiang menjadi sekali ganda dengan tiang pengukur. 42 Menurut jumhur, waktunya tamat apabila bayang sesuatu benda menjadi sama panjang dengannya, dengan tambahan bayang yang ada pada ketika 39 Ibid. 40 Ahmad Ibn Hanbal (1993), Musnad Imam Ahmad, Bab Musnad Jabir bin Abdillah, no. hadis 14129, j. 4. Beirut: Dar Ahya al-turath al- Arabiy, h Sheikh Ahmad Muhammad Assaf (1983), Ahkam al-fiqhiyyah fi al-madhahib al-islamiyyah al- Arba ah. Beirut: Dar al-ahya al-ulum, h Md Saleh Haji Ahmad (2007), Penentuan Waktu Solat Menurut Fiqah (Kertas Kerja Konvensyen Falak Selangor 2007 di Klang, 20 Julai 2007), h

16 matahari istiwa. Dalil jumhur ialah Jibril bersembahyang bersama-sama dengan Nabi Muhammad pada hari berikutnya (kedua) ketika bayang sesuatu benda menjadi sama panjang dengannya 43. الظ ه ر ع ن ج اب ر ب ن ع ب د الل و : ث ج اء ه م ن ال غ د ل لظ ه ر ف ق ال ق م ف ص ل و ف ص ل ى ح ي ص ار ظ ل ك ل ش ي ء م ث ل و Kemudian Jibril datang keesokan hari bagi waktu Zuhur, katanya: Bangun! Dirikanlah solat. Mereka solat Zuhur ketika sesuatu bayang tinggi menjadi tinggi sepertinya Dari sudut Astronomi Dalam sehari, matahari kelihatan akan bergerak dari ufuk langit Timur kemudian melintasi meridian tempatan dan seterusnya ke langit barat. Waktu Zuhur bermula sebaik saja seluruh cakera matahari gelincir ke arah barat daripada kita iaitu ketika pinggir Timur matahari melintasi meridian samawi tempatan iaitu selepas istiwa. 45 Fenomena istiwa (rembang/transit) adalah ketika pusat matahari melintasi satah meridian samawi tempatan. Meridian samawi tempatan merupakan unjuran longitud tempatan iaitu garisan dari Utara ke Selatan melalui titik atas kepala atau (zenith). 46 Masa yang diambil dari istiwa hingga seluruh cakera matahari melintasi meridian atau 'tergelincir matahari' ini ialah selama 1 minit 4 saat. Rajah menunjukkan kedudukan matahari ketika gelincir. 43 Wahbah al-zuhayli (2005), op.cit., h Ahmad Ibn Hanbal (1993), op.cit., no. hadis 14129, j. 4, h Kassim Bahali (2007), Penentuan Waktu Solat Menurut Hitungan Falak (Kertas kerja Konvensyen Falak Selangor 2007 di Klang, 20 Julai 2007), h Jabatan Mufti Negeri Melaka, 34

17 Rajah 2.3: Keratan rentas matahari melintasi meridian. Sumber: Jabatan Mufti Selangor (2005), Kaedah Penentuan dan Pengiraan Waktu Solat Rajah 2.4: Matahari ketika istiwa dan ketika masuk waktu Zuhur. Meridian Samawi Tempatan Matahari ketika istiwa Matahari selepas tergelincir Ufuk Timur Ufuk Barat Sumber: Jabatan Mufti Selangor (2005), Kaedah Penentuan dan Pengiraan Waktu Solat Waktu Zuhur dapat ditetapkan sebagai berikut: Waktu Zuhur = waktu Istiwa + t sd 47 di mana, waktu istiwa = [(GHA istiwa GHA h 1 / GHA h 2 - GHA h 1 ) x 24] 47 Azhari Mohamed (2004), Tafsiran Waktu Solat Dari Sudut Astronomi (Kertas Kerja Kursus Falak Syarie di Shah Alam, 25 September 2004), h

18 t sd = tempoh masa semi diameter matahari bergerak (pusat matahari melintasi meridian samawi tempatan) sehingga semua jasad matahari berada di barat iaitu selama 1 minit 4 saat. 48 Sebab ditambah 1 minit 4 saat kepada waktu zawal ialah kerana mengikut perhitungan astronomi, garisan pusat matahari rata-rata ialah 32 minit darjah manakala jejarinya ialah 16 arka minit. 16 arka minit bersamaan dengan 1 minit 4 saat. Akhir waktu solat Zuhur ialah apabila telah masuk waktu Asar. GHA = Greenwich Hour Angle (Sudut Jam Greenwich) ialah sudut waktu atau tempoh masa yang diukur dari meridian Greenwich ke objek cerapan yang berada di meridian tempatan Asar Dari sudut Fiqh Waktu Asar bermula sejurus selepas berakhirnya waktu Zuhur iaitu apabila bayang kayu sama panjang dengan kayu pengukur selain daripada bayang rembang. Hadis Rasulullah SAW menunjukkan tanda bermula waktu Asar ialah apabila bayang objek sama panjang dengan objek tersebut: 48 Ibid., h A Frost (1992), Prinsip dan Amalan Ilmu Pelayaran. Wan Ahmad Wan Omar & Zainal Ashirin Shahardin (terj.), Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, h

19 ع ن ج اب ر ب ن ع ب د الل و : ث ج اء ه ال ع ص ر ف ق ال ق م ف ص ل و ف ص ل ى ال ع ص ر ح ي ص ار ظ ل ك ل ش ي ء م ث ل و أ و ق ال ص ار ظ ل و م ث ل و Kemudian Jibril datang kepada Nabi di waktu Asar lalu berkata: Marilah solat. Lalu ia solat Asar pada waktu bayangan tiap-tiap sesuatu jadi sama panjangnya dengan keadaan dirinya. 50 Menurut pendapat jumhur ulama, waktu Asar bermula ketika bertambah sedikit sahaja bayang tersebut. 51 Menurut Abu Hanifah pula, ia bermula dari masa penambahan ke atas dua kali ganda bayang. 52 Secara fizikal, waktu Asar boleh ditentukan dengan menggunakan tiang tegak yang sama dengan yang digunakan pada waktu istiwa. Waktu Asar bermula apabila panjang bayang yang ditunjukkan oleh tiang tegak melebihi ukuran tiang itu sendiri dan dicampurkan dengan panjang bayang sewaktu istiwa. Rajah 2.5: Istiwa dan Asar (pandangan dari zenit). Sumber: Jabatan Mufti Selangor (2005), Kaedah Penentuan dan Pengiraan Waktu Solat 50 Ahmad Ibn Hanbal (1993), op.cit., no. Hadis 14129, j. 4, h Md Saleh Haji Ahmad (2007), op.cit., h Amir Abd al-aziz, (1999), op.cit., j. 1, h

20 Katakan sebatang tiang sama panjang dengan bayang tiang itu sendiri. Berdasarkan rajah, panjang bayang ketika matahari istiwa, M T adalah OT T = X Katakan panjang tiang adalah 1 unit. Ketika panjang bayang adalah (1 + X) unit, matahari berada di kedudukan M A dan ketika inilah masuknya waktu Asar. Jika ditinjau, rajah di atas daripada pandangan sisi, ia boleh dilihat sebagai mana rajah di sebelah: Rajah 2.6: Panjang bayang ketika masuk waktu Asar Sumber: Jabatan Mufti Selangor (2005), Kaedah Penentuan dan Pengiraan Waktu Solat Berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdillah, waktu Asar berakhir apabila panjang bayang menjadi dua kali daripada panjang objek. ع ن ج اب ر ب ن ع ب د الل و : ث ج اء ه ل ل ع ص ر ف ق ال ق م ف ص ل و ف ص ل ى ال ع ص ر ح ي ص ار ظ ل ك ل ش ي ء م ث ل ي و Kemudian Jibril datang lagi kepadanya pada waktu Asar katanya: Bangun! Dirikanlah solat. Mereka dirikan solat Asar ketika panjang bayang sama dengan tinggi objek Ahmad Ibn Hanbal (1993), op.cit., no. hadis 14129, j. 4, h

21 Menurut persetujuan ulama, waktu berakhirnya sebelum beberapa saat jatuh matahari. 54 Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah: وعن أ ب ىريرة رضي اهلل عنو أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح, ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر - 55 متفق عليو Sesiapa yang mendapati satu rakaat sembahyang Subuh sebelum naik matahari, maka dia mendapat Subuh. Sesiapa yang mendapat satu rakaat sembahyang Asar sebelum matahari terbenam maka dia mendapat Asar Dari sudut Astronomi Waktu Asar boleh dirumuskan sebagaimana berikut: Waktu Asar = Waktu istiwa + t A Berdasarkan rumus trigonometri sfera, t A = [kos -1 ( kos Z A sin δ A sin φ / kos δ A kos φ )] / 15 di mana, Z A δ A φ = Jarak zenit matahari = Deklinasi matahari ketika Asar = Latitud (garis lintang) tempat rujukan di bumi Rumus di atas dapat ditunjukkan dengan rajah 2.7 di sebelah: 54 Wahbah al-zuhaili (2005), op.cit., h Abi Bakr al-baihaqi (2003), Sunan al-kubra lil Baihaqiy, Kitab al-solah, Abd al-qadir Ata (ed.), no. hadis 1716, j. 1. Beirut: Dar al-kutub al- Ilmiah, h

22 Rajah 2.7: Panjang bayang ketika Asar. Sumber: Jabatan Mufti Selangor (2005), Kaedah Penentuan dan Pengiraan Waktu Solat Melalui gambaran di sebelah, dapat dirumuskan secara matematik sebagai: Tan α T = 1 / X atau X = 1 / Tan α T dan Tan θ = 1 / 1 + X atau X = 1 / 1 + Tan θ Di mana, α T = sudut matahari ketika istiwa θ = sudut matahari ketika masuk waktu Asar 40

23 Rajah 2.8: Kedudukan relatif pencerap O di bumi dalam Sistem Sfera Samawi ketika istiwa, Zuhur, dan Asar Sumber: Azhari Mohamed (2004), Tafsiran Waktu Solat Dari Sudut Astronomi Merujuk kepada gambar rajah di atas, secara matematik, ia boleh dinyatakan sebagai: α T = 90 - (φ - δ) Seterusnya masukkan nilai α T dalam persamaan di atas ke dalam persamaan, X = 1 / Tan (α T ) Maka didapati: X = 1 / tan [90 - (φ-δ)] Seterusnya masukkan nilai X dalam persamaan di atas ke dalam persamaan, Tan θ = 1 / 1 + (X) Maka didapati: Tan θ = 1/[1 + tan (φ-δ)] Jadi, θ = tan -1 [1/{1 + tan (φ-δ)}] Dengan menggantikan φ = 90 - Z A dimana Z A adalah jarak zenit. Z A = tan -1 [1 + tan (φ-δ)] 41

24 Oleh kerana nilai φ dan δ berubah mengikut perubahan matahari di ekliptik, 56 nilai perbezaan φ dan δ sentiasa diambil sebagai positif untuk itu rumus berikut adalah perlu, Z A = tan -1 [1 + tan (φ-δ) ] Daripada persamaan di atas, jelas bahawa nilai jarak zenit untuk sesuatu tempat tertentu adalah berubah-ubah sepanjang tahun mengikut perubahan kedudukan matahari. Nilai deklinasinya (δ) boleh didapati daripada almanak. Seterusnya, rumus untuk mengetahui deklinasi matahari bagi waktu Asar ialah: δ A = δ 1 + [(16/24) (δ 2 δ 1 )] di mana, 16/24 = anggaran masuk waktu Asar (4.00 petang) δ 1 δ 2 = deklinasi matahari pada hari kiraan dibuat = deklinasi matahari pada hari selepas kiraan Justeru itu, waktu Asar boleh dirumuskan sebagaimana berikut: Waktu Asar = Istiwa + [kos -1 ( kos Z A sin δ A sin φ / kos δ A kos φ )] / Baharrudin Zainal (2003), op.cit, h

25 2.3.3 Maghrib Dari sudut Fiqh Waktu Maghrib bermula dari terbenamnya matahari 57 iaitu apabila tenggelam seluruh gelungan 58 atau bulatan matahari di ufuk barat. Sebagai mana yang dirujuk dari hadis: ع ن ج اب ر ب ن ع ب د الل و : ث ج اء ه ال م غ ر ب ف ق ال ق م ف ص ل و ف ص ل ى ح ي الش م س و ج ب ت Kemudian Jibril datang lagi kepadanya pada waktu Maghrib katanya: Bangun! Dirikanlah solat. Mereka dirikan solat solat Maghrib ketika terbenam matahari. 59 Terbenam matahari ialah apabila tenggelam matahari seluruhnya sehingga hilang piring atau cakera atasnya. 60 Menurut jumhur (ulama Hanafi, Hanbali, dan qawl qadim mazhab Syafi i) ia berpanjangan sehingga hilang shafaq ahmar (cahaya merah) 61 iaitu berakhir apabila masuk waktu Isyak. 62 Menurut Ibn al-athir, berakhirnya waktu maghrib apabila langit gelap dan bintang-bintang di langit kelihatan bercampur antara satu sama lain disebabkan cahayanya. 63 Manakala Imam Abu Hanifah pula berpendapat sehingga 57 Amir Abd al-aziz, (1999), op.cit., j. 1, h. 527; Muhammad Jawad Maghniyyah (1998), op.cit., h Wahbah al-zuhayli (1997), op.cit., h Ahmad Ibn Hanbal (1993), op.cit., no. hadis 14129, j. 4, h Abi Tayyib Muhammad Shams al-haq (1995), Aun al-ma bud Sharh Sunan Abi Daud, Kitab al- Salah, no. hadis 413, j. 1. Beirut: Dar al-kutub al- Ilmiyyah, h Wahbah al-zuhayli (2005), op.cit., h Ahmad Badruddin Khassun (2003), Mawsu ah al-imam al-shafii al-kitab al-umm, j. 2. Damsyik: Dar Qutaibah, h Abi Tayyib Muhammad Shams al-haq (1995), op.cit., h

26 hilang shafaq putih (cahaya putih yang berterusan di ufuk) kebiasaannya muncul setelah shafaq yang merah, selepas itu datang cahaya hitam dan gelap. ع ن أ ب ى ر ي ر ة ق ال : ق ال ر س و ل اهلل ص لى اهلل ع ل ي و و س ل م : إن ل لص ل ة أو ل وآخ را, وإ ن أ و ل و قت ص ل ة الظ ه ر ح ي ت ز ول الش م س, وإن آخر وقتها ح ي يدخل وقت ال ع ص ر وإن أ و ل وقت ال ع ص ر ح ي ي د خ ل وقتها, وإن آخر وقتها ح ي ت ص ف ر الش م س, وإن أ و ل وقت ال م غ ر ب ح ي ت غ ر ب الش م س, وإن آخر وقتها ح ي ي غ ي ب ا لفق, وإن أ و ل وقت الع ش اء ح ي ي غ ي ب ا لفق وإن آخر وقتها ح ي ي ن ت ص ف الل ي ل, وإن أ و ل وقت ال ف ج ر ح ي ي ط ل ع ال ف ج ر وإن آخر وقتها ح ي ت ط ل ع الش م س. Sesungguhnya bagi waktu solat ada mula dan akhirnya. Awal waktu solat Zuhur ketika gelincir matahari dan akhir waktunya hetika masuk waktu Asar. Awal waktu Asar ketika masuk waktunya dan akhir waktunya ketika matahari kekuningan. Awal waktu Maghrib ketika terbenam matahari dan akhir waktunya ketika ufuk tidak kelihatan. Awal waktu Isyak ketika ufuk tidak kelihatan dan akhir waktunya ketika separuh malam. Awal waktu Subuh ketika terbit fajar dan akhir waktunya ketika terbit matahari. 64 Di antara dua shafaq itu, anggaran tempohnya adalah lebih kurang tiga darjah iaitu 12 minit. 65 Sementara yang masyhur dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi i bahawa waktu Maghrib akan berakhir dengan berlalu masa sekadar berwuduk, menutup aurat, azan, iqamat, dan solat lima rakaat. Sebab itulah tempoh waktu Maghrib agak sempit iaitu tidak panjang. 66 Hal ini kemungkinan berlaku ketika musim panas di kawasan berlatitud tinggi yang mana waktu malamnya lebih pendek dari waktu siang pada tarikh-tarikh tertentu. 64 Abi Bakr al-baihaqi (2003), op.cit., no. hadis 1760, j. 1, h Wahbah al-zuhayli (1984), op.cit., h Amir Abd al-aziz, (1999), op.cit., j. 1, h

27 Dari sudut Astronomi Waktu Maghrib boleh dirumuskan sebagaimana berikut Waktu Maghrib = Waktu istiwa + t M 67 Berdasarkan rumus trigonometri sfera, sudut waktu matahari ketika masuk waktu Maghrib, t M dapat dihitung berdasarkan rumus: t M = [kos -1 ( kos Z M sin δ M sin φ / kos δ M kos φ )] / 15 di mana, Z M = Jarak zenit matahari δ M φ = Deklinasi matahari ketika Maghrib = Latitud (garis lintang) tempat rujukan di bumi Rajah 2.9: Kedudukan matahari waktu Maghrib. Sumber: Jabatan Mufti Selangor (2005), Kaedah Penentuan dan Pengiraan Waktu Solat Merujuk kepada rajah, t M adalah sudut waktu matahari ketika matahari terbenam. Z M adalah jarak zenit matahari ketika matahari terbenam. 67 Azhari Mohamed (2004), op.cit., h

28 Dengan mengambil kira faktor semi diameter matahari dan biasan atmosfera, kita dapat rumuskan: 68 Z M = 90 + SD + Biasan Secara purata SD = 16' dan kesan biasan = 34'. Oleh itu, Z M = ' + 34' = 90 50' Secara fizikal, waktu Maghrib bermula apabila keseluruhan bulatan matahari terbenam ufuk ketara tempatan. Ufuk ketara adalah ufuk yang dipengaruhi oleh ketinggian sesuatu tempat. Bagi tempat-tempat yang berada pada ketinggian biasa, jarak zenit matahari ketika terbenam bersamaan 90 50', tetapi bagi tempat yang ketinggiannya melebihi 100 meter dari paras purata laut, pembetulan junaman ufuk perlu dilakukan. 69 Z M = ' + 34' + (Pembetulan Junaman Ufuk) = 90 50' + [1.76 ( h)] 70 di mana, h = ketinggian sesuatu tempat dalam unit meter. Seterusnya, rumus untuk mengetahui deklinasi matahari bagi waktu Maghrib ialah: δ M = δ 1 + [ (19/24) (δ 2 δ 1 )] di mana, 19/24 = anggaran masuk waktu Maghrib (7.00 malam) 68 Ibid., h Baharuddin Zainal (2004), op.cit., h Jabatan Mufti Selangor (2005), Kaedah Penentuan dan Pengiraan Waktu Solat. Shah Alam: Jabatan Mufti Selangor, h

29 δ 1 δ 2 = deklinasi matahari pada hari kiraan dibuat = deklinasi matahari pada hari selepas kiraan Justeru itu, waktu Maghrib boleh dirumuskan sebagaimana berikut: Waktu Maghrib = Istiwa + [kos -1 (kos Z M sinδ M sinφ)/(kos δ M kos φ )]/ Isyak Dari sudut Fiqh Menurut para mazhab, ia bermula dari hilangnya shafaq ahmar (cahaya merah) 71. Namun demikian imam Abu Hanifah berpendapat bahawa permulaan waktu Isyak ketika hilangnya cahaya putih atau shafaq abyad yang munculnya selepas hilang shafaq ahmar, 72 dan kaedah pentaqdiran waktu Isyak ini digunakan secara meluas terutamanya di negara-negara di kawasan khatulistiwa termasuklah Malaysia. 73 ع ن ج اب ر ب ن ع ب د الل و : ث ج اء ه ال ع ش اء ف ق ال ق م ف ص ل و ف ص ل ى ح ي الش ف ق غ ا ب Kemudian Jibril datang lagi pada waktu Isyak, katanya: Bangun! Dirikanlah solat. Mereka dirikan solat Isyak ketika hilang shafaq. 74 Seperti yang difatwakan dalam mazhab Hanafi, waktu Isyak berlanjutan sehinggalah terbit fajar sadiq. 75 Namun begitu, menurut hadis yang diriwayatkan 71 Wahbah al-zuhayli (1997), op.cit., h Jabatan Mufti Selangor (2005), op.cit., h Mohammaddin Abdul Niri et al. (2012), Astronomical Determinations for the Beginning Prayer Time of Isha, Middle-East Journal of Scientific Research, Jil. 12, Bil. 1, 2012, h Ahmad Ibn Hanbal (1993), op.cit., no. Hadis 14129, j. 4, h

30 oleh Jabir bin Abd Allah, waktu Isyak ialah sehingga sepertiga malam atau separuh malam. 76 ع ن ج اب ر ب ن ع ب د الل و : ث ج اء ل ل ع ش اء ال ع ش اء ح ي ذ ى ب ن ص ف الل ي ل أ و ق ا ل ث ل ث الل ي ل ف ص ل ى ال ع ش اء Kemudian Jibril datang pada waktu Isyak ketika selepas separuh malam atau disebut sepertiga malam, mereka dirikan solat Isyak. Rasulullah SAW telah bersabda: ع ن ا ب ىريرة رضي اهلل عنو قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ل و ل ا ن أ ش ق ع ل ى أ م ت ل خ ر ت ص ل ة الع ش اء إ ل ث ل ث الل ي ل أ و ن ص ف الل ي ل Dari Abi Hurairah r.a katanya: Rasulullah SAW bersabda: Jika tidak menyukarkan ke atas umatku, aku akan melewatkan solat Isyak sehingga sepertiga malam, atau separuh malam Dari sudut Astronomi Waktu Isyak boleh dirumuskan sebagaimana berikut Waktu Isyak = Waktu istiwa + t I 78 Berdasarkan rumus trigonometri sfera, sudut waktu matahari ketika masuk waktu Isyak, t I dapat dihitung berdasarkan rumus: t I = kos -1 [(kos Z I sin δ I sin ϕ) / (kos δ I kosϕ)] / Wahbah al-zuhayli (2005), op.cit., h Wahbah al-zuhayli (1997), op.cit., h Abi Bakr Ibn Abi Syaibah (2004), Musannaf li Ibn Abi Syaibah, Bab Awqat al-solat, Hamad Abdullah et al. (eds.), no. hadis 3361, j. 2. Riyadh: Maktabah al-rusyd al-nasyirun, h Azhari Mohamed (2004), op.cit., h

31 Menurut syarak, masuknya waktu solat Isyak adalah apabila shafaq (mega) merah di ufuk barat hilang. 79 Tempoh hilangnya shafaq merah disamakan dengan tempoh fajar senja astronomi. Langit akan mengalami kegelapan sepenuhnya selepas fenomena ini. 80 Daripada hasil kajian astronomi oleh ulama silam dan beberapa ahli astronomi barat, fajar senja astronomi akan hilang sepenuhnya ketika pusat matahari berada pada kedudukan 18 di bawah ufuk barat. 81 Rajah 2.10: Kedudukan matahari waktu Isyak Sumber: Jabatan Mufti Selangor (2005), Kaedah Penentuan dan Pengiraan Waktu Solat Oleh itu, jarak zenit ketika masuk waktu solat Isyak adalah dapat dirumuskan sebagai: 82 Z I = = 108 Seterusnya, rumus untuk mengetahui deklinasi matahari bagi waktu Isyak ialah: δ I = δ 1 + [ (20/24) (δ 2 δ 1 )] di mana, 20/24 = anggaran masuk waktu Isyak (8.00 malam) δ 1 δ 2 = deklinasi matahari pada hari kiraan dibuat = deklinasi matahari pada hari selepas kiraan 79 Wahbah al-zuhayli (1997), op.cit., h Baharrudin Zainal (2003), op.cit., h Azhari Mohamed (2004), op.cit., h Jabatan Mufti Selangor (2005), op.cit., h

32 Justeru itu, waktu Isyak boleh dirumuskan sebagaimana berikut: Waktu Isyak = Istiwa + kos -1 [(kos Z I sin δ I sin ϕ) / (kos δ I kos ϕ)] / Subuh Dari sudut Fiqh Waktu Subuh bermula dari terbit fajar sadiq sehinggalah terbit matahari. 83 Fajar sadiq ialah cahaya putih yang menyerlah mengikut garis lintang ufuk. 84 Ia berlainan dengan fajar kadhib yang naik memanjang mengarah ke atas di tengahtengah langit seperti ekor serigala hitam Dari sudut Astronomi Menurut kajian ulama silam, Sheikh Tahir Jalaluddin 86 dan beberapa ahli saintifik setakat ini mendapati fajar sadiq akan terbit apabila matahari berada pada kedudukan 18 di bawah ufuk 87 dan fenomena ini disebut sebagai fajar astronomi. 88 Namun demikian, para fuqaha bersetuju supaya awal waktu Subuh ditetapkan ketika matahari di kedudukan terkebawah daripada 18 di bawah ufuk Wahbah al-zuhayli (1997), op.cit., h Abdul Aziz Abdullah et al. (t.t), Fatawa al-taharah Wa al-salah. Kaherah: Dar Ibn al-haitham, h Wahbah al-zuhayli (2005), op.cit., h seperti yang dipetik dalam Mohammad Ilyas (1984), A Modern Guide to Astronomical Calculations of Islamic Calendar, Times and Qibla. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Bhd., h Jabatan Mufti Selangor (2005), op.cit., h Mohammad Ilyas (1984), op.cit., h Jabatan Mufti Selangor (2005), op.cit., h

33 Bagi negara yang menetapkan sudut turunan 19, maka jarak zenit matahari ialah 109. Bagi negara yang menetapkan sudut turunan 20, maka jarak zenit matahari ialah Rajah 2.11: Kedudukan matahari ketika masuk waktu Subuh. Sumber: Jabatan Mufti Selangor (2005), Kaedah Penentuan dan Pengiraan Waktu Solat Berdasarkan rumus trigonometri, sudut jam matahari bagi waktu Subuh, t S dikira sebagai: t S = kos- 1 [(kos Z S sin δ S sin ϕ) / (kos δ S kos ϕ)] / 15 Rumus untuk mengetahui deklinasi matahari bagi waktu Subuh ialah: δ S = δ 1 + [ (6/24) (δ 2 δ 1 )] di mana, 6/24 = anggaran masuk waktu Subuh (6.00 pagi) δ 1 δ 2 = deklinasi matahari pada hari kiraan dibuat = deklinasi matahari pada hari selepas kiraan Justeru itu, waktu Isyak boleh dirumuskan sebagaimana berikut: Waktu Subuh = Istiwa + kos- 1 [(kos Z S sin δ S sin ϕ) / (kos δ S kos ϕ)] / Baharrudin Zainal (2003), op.cit., h

34 Berakhir waktu Subuh adalah apabila matahari terbit iaitu ketika piring sebelah atas matahari berada di ufuk ketara ISU-ISU BERKAITAN WAKTU SOLAT Terdapat beberapa isu mengenai waktu solat yang mempunyai kaitan dengan kajian penulis. Pandangan-pandangan yang diberikan dalam isu-isu tersebut boleh diaplikasikan dalam penentuan waktu solat dalam kapal terbang Penentuan Waktu Solat di Negara-negara Latitud Tinggi Negara-negara latitud tinggi ditafsirkan sebagai negara-negara yang terletak melebihi latitud 45ºUtara. Negara-negara yang terletak di antara latitud 45ºhingga 66 Utara seperti Sweden, Norway, Kanada, dan Rusia, perubahan siang dan malamnya berlaku secara jelas, tetapi perbezaan jangka masa siang dan malamnya begitu ketara. Negara-negara yang melebihi 66ºUtara dan Selatan pula akan mengalami perubahan siang dan malam yang terlalu singkat atau tidak akan berubah langsung. 92 Walau bagaimanapun, menurut Md. Khair (1987), fenomena mega merah yang tidak hilang akan berlaku pada latitud 49ºsehingga 60ºpada beberapa musim. 93 Manakala bagi kawasan Artik dan Antartik serta kawasan yang berhampiran 91 Baharrudin Zainal (2004), op.cit., h. 126; Lihat juga Jabatan Mufti Selangor (2005), op.cit., h Azhari Mohamed (2004), op.cit., h Baharrudin Zainal (2003), op.cit., h

35 dengannya, pada musim tertentu siangnya berpanjangan selama enam bulan dan malamnya enam bulan. 94 Majlis Fiqh Islam telah mewujudkan jawatankuasa khas untuk melaksanakan penyediaan takwim solat bagi negara-negara Eropah antara latitud 48 hingga Terdapat empat resolusi mengenai penentuan waktu solat di negara-negara berlatitud tinggi berdasarkan situasi yang berbeza: 96 1) Negara-negara di latitud melebihi 45ºUtara dan Selatan Penentuan waktu solat dan imsak boleh menggunakan waktu-waktu yang ditentukan di kedudukan latitud 45ºsahaja, tetapi menggunakan longitud tempatan. Contohnya bandar Stockholm yang terletak di latitud 59.40ºUtara dan longitud 17.55ºTimur, waktu solat dan imsak yang boleh digunakan ialah waktu yang diberikan pada kedudukan latitud 45ºUtara dan longitud 17.55ºTimur. 2) Waktu siang ataupun malamnya berpanjangan selama 24 jam Waktu solat dan imsak di kawasan-kawaan berhampiran kutub di mana sepatutnya dihisab berdasarkan kawasan yang siang dan malamnya dapat dibezakan dalam masa 24 jam. 94 Ibid., h Lihat 14 Mac Jabatan Mufti Selangor (2005), Kaedah Penentuan dan Pengiraan Waktu Solat, Shah Alam: Jabatan Mufti Selangor, h

36 3) Kawasan-kawasan di mana masa senja bercantum dengan fajar (tidak mengalami hilangnya mega merah) Penentuan waktu Isyak, imsak, dan Subuh boleh ditentukan mengikut waktu terakhir musim sebelumnya dalam keadaan mega merah dan fajar sadiq dapat dibezakan dengan jelas. 97 4) Kawasan-kawasan di mana waktu siang atau malamnya terlalu panjang seperti kawasan yang mengalami 21 jam siang atau 22 jam malam atau sebaliknya. Waktu solat di perlulah dilakukan mengikut waktunya. Seminar Islam yang telah diadakan di Islamic Cultural Centre, London pada Mei 1984 telah merumuskan beberapa perkara 98 yang merangkumkan prinsip saintifik iaitu ilmu falak dan juga ciri-ciri syariah yang menekankan konsep perpaduan dan keselesaan untuk beribadat iaitu: i.waktu siang dan malam mudah dibezakan. Pembahagian waktu solat adalah mengikut ketetapan syarak. ii.ketika mega merah dan fajar sadiq sukar dibezakan. Waktu solat Subuh dan Isyak boleh ditentukan berdasarkan tempoh terbenam matahari dan Isyak di latitud 48ºUtara atau 48ºSelatan dimana tanda-tanda perubahan langit dapat dibezakan. 97 Islamic Crescents Observation Project, 14 Mac Seperti yang dipetik dalam Azhari Mohamed (2004), op.cit., h

37 iii.bagi mereka yang kesulitan untuk menunggu waktu Isyak yang sebentar disebabkan terlalu lewat, diharuskan melaksanakan jamak taqdim bagi solat Maghrib dan Isyak. 99 Menurut Imam al-shafi i, walaupun waktu solat telah lupus (disebabkan tertidur atau terlupa), kefarduan menunaikan solat itu tidak sama sekali hilang. 100 Situasi ini adalah sama bagi seseorang yang berada di kawasan yang sukar untuknya mengetahui waktu solat kerana hal tersebut bukan alasan baginya untuk tidak menunaikan solat. Malah, individu tersebut perlu berusaha untuk mencari kaedah yang sesuai untuk menetapkan waktu solat. Oleh itu, seseorang yang arif mengenai ilmu hisab (falak) boleh menggunakan ilmunya untuk berijtihad bagi menentukan waktu solat. 101 Bagi penentuan waktu solat di daerah kutub, masalah ini boleh diqiyaskan dengan orang yang tertidur atau pengsan iaitu tidak dapat menyedari perubahan waktu. Fenomena fajar senja dan fajar pagi yang berlaku secara tiba-tiba boleh dianggap sebagai perubahan yang tidak dapat disedari. Situasi ini diqiyaskan dengan keadaan seseorang yang tertidur pada waktu Maghrib, sehingga tidak menyedari masuknya waktu Isyak dan hanya terjaga pada waktu Subuh. Dalam keadaan yang demikian, individu yang telah terbangun itu wajib segera melakukan solat Isyak dan seterusnya solat Subuh Audah, Muhammad Shawkat (2009), Taqdir Mau idi Solah al-fajr wa al- Isya inda Ikhtilaf al- Alamat al-falakiyyah fi al-mintaqah ma bayn Khoti Ardh 48.6 wa 66.6, (Kertas Kerja Ijtima Lajnah Al-Majma Al-Fiqhiy/Rabithah al- Alam al-islamiy di Bruxelles pada Mei 2009). 100 Muhammad Ibn Idris al-shafi i (1993), Al-Umm, j. 1. Beirut: Dar al-kutub al- Ilmiyyah, h. 51; Ahmad Badruddin Khassun (2003), op.cit., h Syeikh Muhammad Arsyad al-banjari (1989), Sabilal Muhtadin. Selangor: Thinkers Library Sdn. Bhd., h Susiknan Azahari (2004), Ilmu Falak, Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Moden. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, h

38 2.4.2 Waktu Solat di Angkasa Isu penentuan waktu solat di angkasa ini berbangkit dan mendapat perhatian pada Jun 2003 apabila kerajaan Malaysia mengumumkan untuk menghantar angkasawan negara ke Stesen Angkasa Antarabangsa (International Space Station, ISS). Terdapat beberapa pihak yang membuat kajian mengenai isu ini dan pelbagai pandangan serta cadangan telah dikemukakan oleh ahli akademik memandangkan berkemungkinan angkasawan yang akan dihantar ke ISS adalah seorang Islam. Sehubungan itu, Seminar Islam Dan Kehidupan Di Angkasa telah dianjurkan oleh Agensi Angkasa Negara (ANGKASA) dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) pada April Hasil daripada seminar tersebut, sebuah buku yang bertajuk Garis Panduan Pelaksanaan Ibadah di ISS telah diterbitkan oleh JAKIM. Bagi persoalan menentukan waktu solat di angkasa, perkara utama yang timbul ialah di mana lokasi spesifik individu tersebut itu berada. Ini kerana setiap lokasi akan memerlukan perinciannya yang tersendiri. 103 Oleh kerana lokasi spesifik bagi angkasawan ialah di Stesyen Angkasa Antarabangsa (ISS), maka penentuan waktu solat adalah khusus kepada individu yang berada di dalamnya. 103 Abdul Halim Abdul Aziz (2007), Penentuan Zon Waktu Solat di Bumi dan Angkasa (Kertas Kerja Konvensyen Falak Selangor 2007 di Klang pada 20 Julai 2007), h

39 ISS adalah sebuah satelit buatan yang berada di angkasa tetapi mengelilingi bumi dengan orbit (purata) lebih kurang 380 km. Setiap pusingan orbit mengambil masa 90 minit waktu bumi. Ini bermakna di dalam satu hari (24 jam bumi), ia mengelilingi bumi sebanyak 16 kali. 104 Satu keputusan telah dicapai mengenai penentuan waktu solat di ISS iaitu dengan menggunakan waktu solat tempat berlepas angkasawan. 105 Waktu solat itu dihitung bagi lokasi pelancaran di Russia dengan mengambil kira takrifan waktu di sana disebabkan ia berada pada latitud tinggi. 106 Waktu ini akan digunakan tanpa mengira keadaan di atas ISS sama ada gelap atau cerah, berikutan ISS mengalami siang-malam setiap 90 minit. Mereka hanya perlu bersolat pada tiga waktu sahaja, walaupun mereka berada di angkasa lebih tiga hari. 107 Tiga waktu tersebut ialah: i) Subuh ii) Zuhur dan Asar (Solat Jamak) iii) Maghrib dan Isyak (Solat Jamak) Asas kepada perhitungan waktu solat demikian terletak kepada konsep tabii bumi, bahawa tempat yang tabii bagi manusia ialah bumi dan bumi menjadi rujukan baginya. Maka perjalanan waktu ditentukan oleh perjalanan waktu di bumi, terpisah dengan keadaan sebenar di angkasa itu. 104 Ibid., h Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (2007), Garis Panduan Pelaksanaan Ibadah di International Space Station, ISS (Stesen Angkasa Antarabangsa). Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, h Ibid. 107 Abdul Halim Abdul Aziz (2007), op.cit., h

PERHITUNGAN WAKTU SOLAT MENGGUNAKAN ALMANAK FALAK SYARIE. Stesen rujukan = Kg. Gedangsa (Zon 1, Selangor)

PERHITUNGAN WAKTU SOLAT MENGGUNAKAN ALMANAK FALAK SYARIE. Stesen rujukan = Kg. Gedangsa (Zon 1, Selangor) PERHITUNGAN WAKTU SOLAT MENGGUNAKAN ALMANAK FALAK SYARIE Data Contoh Hitungan Stesen rujukan = Kg. Gedangsa (Zon 1, Selangor) Latitud, φ L = 3 44' Utara Longitud, λ L = 101 23' Timur = 6 jam 45m 32s Longitud

Διαβάστε περισσότερα

BAB EMPAT: PEROLEHAN DAN ANALISIS. Pengambilan data cerapan pula adalah untuk waktu solat Isyak dan Subuh bagi

BAB EMPAT: PEROLEHAN DAN ANALISIS. Pengambilan data cerapan pula adalah untuk waktu solat Isyak dan Subuh bagi BAB EMPAT: PEROLEHAN DAN ANALISIS 4.1 PENDAHULUAN Dalam bab ini, pengkaji menghuraikan kaedah yang diperolehi untuk menentukan waktu solat dalam kapal terbang dari sudut fiqh dan astronomi. Pengambilan

Διαβάστε περισσότερα

2 m. Air. 5 m. Rajah S1

2 m. Air. 5 m. Rajah S1 FAKULI KEJURUERAAN AL 1. Jika pintu A adalah segi empat tepat dan berukuran 2 m lebar (normal terhadap kertas), tentukan nilai daya hidrostatik yang bertindak pada pusat tekanan jika pintu ini tenggelam

Διαβάστε περισσότερα

TH3813 Realiti Maya. Transformasi kompaun. Transformasi kompaun. Transformasi kompaun. Transformasi kompaun

TH3813 Realiti Maya. Transformasi kompaun. Transformasi kompaun. Transformasi kompaun. Transformasi kompaun TH383 Realiti Maa Transformasi 3D menggunakan multiplikasi matriks untuk hasilkan kompaun transformasi menggunakan kompaun transformasi - hasilkan sebarang transformasi dan ungkapkan sebagai satu transformasi

Διαβάστε περισσότερα

ANALISIS LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM

ANALISIS LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM ANALSS LTA ELEKTK ANALSS LTA ELEKTK OBJEKTF AM Unit Memahami konsep-konsep asas Litar Sesiri, Litar Selari, Litar Gabungan dan Hukum Kirchoff. OBJEKTF KHUSUS Di akhir unit ini anda dapat : Menerangkan

Διαβάστε περισσότερα

Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur.

Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur. ( ijk Assalamu 'Alaikum Wr.Wb. Pak Dasrul, Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur. Kepada Fir'un di dalam kuburnya

Διαβάστε περισσότερα

( 2 ( 1 2 )2 3 3 ) MODEL PT3 MATEMATIK A PUSAT TUISYEN IHSAN JAYA = + ( 3) ( 4 9 ) 2 (4 3 4 ) 3 ( 8 3 ) ( 3.25 )

( 2 ( 1 2 )2 3 3 ) MODEL PT3 MATEMATIK A PUSAT TUISYEN IHSAN JAYA = + ( 3) ( 4 9 ) 2 (4 3 4 ) 3 ( 8 3 ) ( 3.25 ) (1) Tentukan nilai bagi P, Q, dan R MODEL PT MATEMATIK A PUSAT TUISYEN IHSAN JAYA 1 P 0 Q 1 R 2 (4) Lengkapkan operasi di bawah dengan mengisi petak petak kosong berikut dengan nombor yang sesuai. ( 1

Διαβάστε περισσότερα

Peta Konsep. 5.1 Sudut Positif dan Sudut Negatif Fungsi Trigonometri Bagi Sebarang Sudut FUNGSI TRIGONOMETRI

Peta Konsep. 5.1 Sudut Positif dan Sudut Negatif Fungsi Trigonometri Bagi Sebarang Sudut FUNGSI TRIGONOMETRI Bab 5 FUNGSI TRIGONOMETRI Peta Konsep 5.1 Sudut Positif dan Sudut Negatif 5. 6 Fungsi Trigonometri Bagi Sebarang Sudut FUNGSI TRIGONOMETRI 5. Graf Fungsi Sinus, Kosinus dan Tangen 5.4 Identiti Asas 5.5

Διαβάστε περισσότερα

SMJ minyak seperti yang dilakarkan dalam Rajah S2. Minyak tersebut mempunyai. bahagian hujung cakera. Dengan data dan anggapan yang dibuat:

SMJ minyak seperti yang dilakarkan dalam Rajah S2. Minyak tersebut mempunyai. bahagian hujung cakera. Dengan data dan anggapan yang dibuat: SOALAN 1 Cakera dengan garis pusat d berputar pada halaju sudut ω di dalam bekas mengandungi minyak seperti yang dilakarkan dalam Rajah S2. Minyak tersebut mempunyai kelikatan µ. Anggap bahawa susuk halaju

Διαβάστε περισσότερα

(a) Nyatakan julat hubungan itu (b) Dengan menggunakan tatatanda fungsi, tulis satu hubungan antara set A dan set B. [2 markah] Jawapan:

(a) Nyatakan julat hubungan itu (b) Dengan menggunakan tatatanda fungsi, tulis satu hubungan antara set A dan set B. [2 markah] Jawapan: MODUL 3 [Kertas 1]: MATEMATIK TAMBAHAN JPNK 015 Muka Surat: 1 Jawab SEMUA soalan. 1 Rajah 1 menunjukkan hubungan antara set A dan set B. 6 1 Set A Rajah 1 4 5 Set B (a) Nyatakan julat hubungan itu (b)

Διαβάστε περισσότερα

RUMUS AM LINGKARAN KUBIK BEZIER SATAHAN

RUMUS AM LINGKARAN KUBIK BEZIER SATAHAN Jurnal Teknologi, 38(C) Jun 003: 5 8 Universiti Teknologi Malaysia RUMUS AM LINGKARAN KUBIK BEZIER SATAHAN 5 RUMUS AM LINGKARAN KUBIK BEZIER SATAHAN YEOH WENG KANG & JAMALUDIN MD. ALI Abstrak. Rumus untuk

Διαβάστε περισσότερα

Perubahan dalam kuantiti diminta bagi barang itu bergerak disepanjang keluk permintaan itu.

Perubahan dalam kuantiti diminta bagi barang itu bergerak disepanjang keluk permintaan itu. BAB 3 : ISI RUMAH SEBAGAI PENGGUNA SPM2004/A/S3 (a) Rajah tersebut menunjukkan keluk permintaan yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Ia menunjukkan hubungan negatif antara harga dengan kuantiti diminta.

Διαβάστε περισσότερα

Keterusan dan Keabadian Jisim

Keterusan dan Keabadian Jisim Pelajaran 8 Keterusan dan Keabadian Jisim OBJEKTIF Setelah selesai mempelajari Pelajaran ini anda sepatutnya dapat Mentakrifkan konsep kadar aliran jisim Mentakrifkan konsep kadar aliran Menerangkan konsep

Διαβάστε περισσότερα

Sistem Koordinat dan Fungsi. Matematika Dasar. untuk Fakultas Pertanian. Uha Isnaini. Uhaisnaini.com. Matematika Dasar

Sistem Koordinat dan Fungsi. Matematika Dasar. untuk Fakultas Pertanian. Uha Isnaini. Uhaisnaini.com. Matematika Dasar untuk Fakultas Pertanian Uhaisnaini.com Contents 1 Sistem Koordinat dan Fungsi Sistem Koordinat dan Fungsi Sistem koordinat adalah suatu cara/metode untuk menentukan letak suatu titik. Ada beberapa macam

Διαβάστε περισσότερα

PENGEMBANGAN INSTRUMEN

PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENGEMBANGAN INSTRUMEN OLEH : IRFAN (A1CI 08 007) PEND. MATEMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS HALUOLEO KENDARI 2012 A. Definisi Konseptual Keterampilan sosial merupakan kemampuan

Διαβάστε περισσότερα

KEKUATAN KELULI KARBON SEDERHANA

KEKUATAN KELULI KARBON SEDERHANA Makmal Mekanik Pepejal KEKUATAN KELULI KARBON SEDERHANA 1.0 PENGENALAN Dalam rekabentuk sesuatu anggota struktur yang akan mengalami tegasan, pertimbangan utama ialah supaya anggota tersebut selamat dari

Διαβάστε περισσότερα

PERSAMAAN KUADRAT. 06. EBT-SMP Hasil dari

PERSAMAAN KUADRAT. 06. EBT-SMP Hasil dari PERSAMAAN KUADRAT 0. EBT-SMP-00-8 Pada pola bilangan segi tiga Pascal, jumlah bilangan pada garis ke- a. 8 b. 6 c. d. 6 0. EBT-SMP-0-6 (a + b) = a + pa b + qa b + ra b + sab + b Nilai p q = 0 6 70 0. MA-77-

Διαβάστε περισσότερα

TINJAUAN PUSTAKA. Sekumpulan bilangan (rasional dan tak-rasional) yang dapat mengukur. bilangan riil (Purcell dan Varberg, 1987).

TINJAUAN PUSTAKA. Sekumpulan bilangan (rasional dan tak-rasional) yang dapat mengukur. bilangan riil (Purcell dan Varberg, 1987). II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Sistem Bilangan Riil Definisi Bilangan Riil Sekumpulan bilangan (rasional dan tak-rasional) yang dapat mengukur panjang, bersama-sama dengan negatifnya dan nol dinamakan bilangan

Διαβάστε περισσότερα

Transformasi Koordinat 3 Dimensi

Transformasi Koordinat 3 Dimensi Transformasi Koordinat 3 Dimensi RG141227 - Sistem Koordinat dan Transformasi Semester Gasal 2016/2017 Ira M Anjasmara PhD Jurusan Teknik Geomatika Sistem Koordinat Tiga Dimensi (3D) Digunakan untuk mendeskripsikan

Διαβάστε περισσότερα

Kalkulus Multivariabel I

Kalkulus Multivariabel I Limit dan Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia Operasi Aljabar pada Pembahasan pada limit untuk fungsi dua peubah adalah memberikan pengertian mengenai lim f (x, y) = L (x,y) (a,b) Masalahnya adalah

Διαβάστε περισσότερα

Rajah S1 menunjukkan talisawat dari jenis rata dengan dua sistem pacuan, digunakan untuk

Rajah S1 menunjukkan talisawat dari jenis rata dengan dua sistem pacuan, digunakan untuk SOALAN 1 Rajah S1 menunjukkan talisawat dari jenis rata dengan dua sistem pacuan, digunakan untuk menyambungkan dua takal yang terpasang kepada dua aci selari. Garispusat takal pemacu, pada motor adalah

Διαβάστε περισσότερα

LATIHAN. PENYUSUN: MOHD. ZUBIL BAHAK Sign. : FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI JOHOR

LATIHAN. PENYUSUN: MOHD. ZUBIL BAHAK Sign. : FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI JOHOR 1. a) Nyatakan dengan jelas Prinsip Archimedes tentang keapungan. b) Nyatakan tiga (3) syarat keseimbangan STABIL jasad terapung. c) Sebuah silinder bergaris pusat 15 cm dan tinggi 50 cm diperbuat daripada

Διαβάστε περισσότερα

CADASTRE SURVEY (SGHU 2313)

CADASTRE SURVEY (SGHU 2313) CADASTRE SURVEY (SGHU 2313) WEEK 8-ADJUSTMENT OF OBSERVED DATA SR DR. TAN LIAT CHOON 07-5530844 016-4975551 1 OUTLINE Accuracy of field observations Misclosure in cadastre survey Bearing ('m' and 'c' correction

Διαβάστε περισσότερα

SMK SERI MUARA, BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM. MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 1 Dua jam JUMLAH

SMK SERI MUARA, BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM. MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 1 Dua jam JUMLAH 72/1 NAMA :. TINGKATAN : MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 September 201 2 Jam SMK SERI MUARA, 6100 BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 1 Dua jam JANGAN BUKA KERTAS

Διαβάστε περισσότερα

TAWJIH AL-QIRA AT DAN KESANNYA TERHADAP PENTAFSIRAN AYAT-AYAT MENGENAI AKIDAH: SUMBANGAN SHEIKH NAWAWI BANTEN DALAM MARAH LABID

TAWJIH AL-QIRA AT DAN KESANNYA TERHADAP PENTAFSIRAN AYAT-AYAT MENGENAI AKIDAH: SUMBANGAN SHEIKH NAWAWI BANTEN DALAM MARAH LABID TAWJIH AL-QIRA AT DAN KESANNYA TERHADAP PENTAFSIRAN AYAT-AYAT MENGENAI AKIDAH: SUMBANGAN SHEIKH NAWAWI BANTEN DALAM MARAH LABID 1034 IKMAL ZAIDI BIN HASHIM ikmalzaidi@kuis.edu.my MUHAMMAD SYAFEE SALIHIN

Διαβάστε περισσότερα

Hendra Gunawan. 16 April 2014

Hendra Gunawan. 16 April 2014 MA101 MATEMATIKA A Hendra Gunawan Semester II, 013/014 16 April 014 Kuliah yang Lalu 13.11 Integral Lipat Dua atas Persegi Panjang 13. Integral Berulang 13.3 33Integral Lipat Dua atas Daerah Bukan Persegi

Διαβάστε περισσότερα

Kalkulus Multivariabel I

Kalkulus Multivariabel I Fungsi Dua Peubah atau Lebih dan Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia 2015 dengan Dua Peubah Real dengan Dua Peubah Real Pada fungsi satu peubah f : D R R D adalah daerah asal (domain) suatu fungsi

Διαβάστε περισσότερα

BAB DUA PENGENALAN ILMU QIRA: A:T DAN FONETIK. menyusahkan dalam urusan agama Islam. Allah (s.w.t) juga tidak mengizinkan

BAB DUA PENGENALAN ILMU QIRA: A:T DAN FONETIK. menyusahkan dalam urusan agama Islam. Allah (s.w.t) juga tidak mengizinkan BAB DUA PENGENALAN ILMU QIRA: A:T DAN FONETIK 2.0 Pendahuluan Sesungguhnya Allah (s.w.t) tidak menjadikan bagi umatnya sesuatu yang menyusahkan dalam urusan agama Islam. Allah (s.w.t) juga tidak mengizinkan

Διαβάστε περισσότερα

Tegangan Permukaan. Kerja

Tegangan Permukaan. Kerja Tegangan Permukaan Kerja Cecair lebih cenderung menyesuaikan bentuknya ke arah yang luas permukaan yang minimum. Titisan cecair berbentuk sfera kerana nisbah luas permukaan terhadap isipadu adalah kecil.

Διαβάστε περισσότερα

Jika X ialah satu pembolehubah rawak diskret yang mewakili bilangan hari hujan dalam seminggu, senaraikan semua nilai yang mungkin bagi X.

Jika X ialah satu pembolehubah rawak diskret yang mewakili bilangan hari hujan dalam seminggu, senaraikan semua nilai yang mungkin bagi X. BAB 8 : TABURAN KEBARANGKALIAN Sesi 1 Taburan Binomial A. Pembolehubah rawak diskret Contoh Jika X ialah satu pembolehubah rawak diskret yang mewakili bilangan hari hujan dalam seminggu, senaraikan semua

Διαβάστε περισσότερα

Klasifikasi bagi Kumpulan-Dua dengan Dua Penjana yang Mempunyai Kelas Nilpoten Dua

Klasifikasi bagi Kumpulan-Dua dengan Dua Penjana yang Mempunyai Kelas Nilpoten Dua Matematika, 1999, Jilid 15, bil. 1, hlm. 37 43 c Jabatan Matematik, UTM. Klasifikasi bagi Kumpulan-Dua dengan Dua Penjana yang Mempunyai Kelas Nilpoten Dua Nor Haniza Sarmin Jabatan Matematik, Fakulti

Διαβάστε περισσότερα

HMT 504 Morfologi dan Sintaksis Lanjutan

HMT 504 Morfologi dan Sintaksis Lanjutan UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003 Februari/Mac 2003 HMT 504 Morfologi dan Sintaksis Lanjutan Masa : 3 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

Διαβάστε περισσότερα

BAB 5 : FUNGSI TRIGONOMETRI (Jangka waktu : 9 sesi) Sesi 1. Sudut Positif dan Sudut Negatif. Contoh

BAB 5 : FUNGSI TRIGONOMETRI (Jangka waktu : 9 sesi) Sesi 1. Sudut Positif dan Sudut Negatif. Contoh BAB 5 : FUNGSI TRIGONOMETRI (Jangka waktu : 9 sesi) Sesi 1 Sudut Positif dan Sudut Negatif Contoh Lukiskan setiap sudut berikut dengan menggunakan rajah serta tentukan sukuan mana sudut itu berada. (a)

Διαβάστε περισσότερα

Matematika

Matematika Sistem Bilangan Real D3 Analis Kimia FMIPA Universitas Islam Indonesia Sistem Bilangan Real Himpunan: sekumpulan obyek/unsur dengan kriteria/syarat tertentu. 1 Himpunan mahasiswa D3 Analis Kimia angkatan

Διαβάστε περισσότερα

UNTUK EDARAN DI DALAM JABATAN FARMASI SAHAJA

UNTUK EDARAN DI DALAM JABATAN FARMASI SAHAJA UNTUK EDARAN DI DALAM JABATAN FARMASI SAHAJA KEPUTUSAN MESYUARAT KALI KE 63 JAWATANKUASA FARMASI DAN TERAPEUTIK HOSPITAL USM PADA 24 SEPTEMBER 2007 (BAHAGIAN 1) DAN 30 OKTOBER 2007 (BAHAGIAN 2) A. Ubat

Διαβάστε περισσότερα

TEORI PELUANG* TKS 6112 Keandalan Struktur. Pendahuluan

TEORI PELUANG* TKS 6112 Keandalan Struktur. Pendahuluan TKS 6112 Keandalan Struktur TEORI PELUANG* * www.zacoeb.lecture.ub.ac.id Pendahuluan Sebuah bangunan dirancang melalui serangkaian perhitungan yang cermat terhadap beban-beban rencana dan bangunan tersebut

Διαβάστε περισσότερα

Kalkulus 1. Sistem Bilangan Real. Atina Ahdika, S.Si, M.Si. Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia

Kalkulus 1. Sistem Bilangan Real. Atina Ahdika, S.Si, M.Si. Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia Kalkulus 1 Sistem Bilangan Real Atina Ahdika, S.Si, M.Si Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia Sistem Bilangan Real Himpunan: sekumpulan obyek/unsur dengan kriteria/syarat tertentu. 1 Himpunan mahasiswa

Διαβάστε περισσότερα

Transformasi Koordinat 2 Dimensi

Transformasi Koordinat 2 Dimensi Transformasi Koordinat 2 Dimensi RG141227 - Sistem Koordinat dan Transformasi Semester Gasal 2016/2017 Ira M Anjasmara PhD Jurusan Teknik Geomatika Sistem Koordinat 2 Dimensi Digunakan untuk mempresentasikan

Διαβάστε περισσότερα

Kuliah 4 Rekabentuk untuk kekuatan statik

Kuliah 4 Rekabentuk untuk kekuatan statik 4-1 Kuliah 4 Rekabentuk untuk kekuatan statik 4.1 KEKUATAN STATIK Beban statik merupakan beban pegun atau momen pegun yang bertindak ke atas sesuatu objek. Sesuatu beban itu dikatakan beban statik sekiranya

Διαβάστε περισσότερα

BAB 4 ANALISIS DAN PENEMUAN KAJIAN. borang soal selidik yang telah diedarkan kepada responden dan hasil temu bual responden

BAB 4 ANALISIS DAN PENEMUAN KAJIAN. borang soal selidik yang telah diedarkan kepada responden dan hasil temu bual responden BAB 4 ANALISIS DAN PENEMUAN KAJIAN Bab ini akan menerangkan hasil keputusan kajian yang diperolehi oleh pengkaji melalui borang soal selidik yang telah diedarkan kepada responden dan hasil temu bual responden

Διαβάστε περισσότερα

TOPIK 1 : KUANTITI DAN UNIT ASAS

TOPIK 1 : KUANTITI DAN UNIT ASAS 1.1 KUANTITI DAN UNIT ASAS Fizik adalah berdasarkan kuantiti-kuantiti yang disebut kuantiti fizik. Secara am suatu kuantiti fizik ialah kuantiti yang boleh diukur. Untuk mengukur kuantiti fizik, suatu

Διαβάστε περισσότερα

TOPIK 2 : MENGGAMBARKAN OBJEK

TOPIK 2 : MENGGAMBARKAN OBJEK 2.1 SIMETRI Definisi paksi simetri : Satu garis lipatan pada suatu bentuk geometri supaya bentuk itu dapat bertindih tepat apabila dilipat. Sesuatu bentuk geometri mungkin mempunyai lebih daripada satu

Διαβάστε περισσότερα

MODUL 3 : KERTAS 2 Bahagian A [40 markah] (Jawab semua soalan dalam bahagian ini)

MODUL 3 : KERTAS 2 Bahagian A [40 markah] (Jawab semua soalan dalam bahagian ini) MODUL 3 [Kertas 2]: MATEMATIK TAMBAHAN JPNK 2015 Muka Surat: 1 1. Selesaikan persamaan serentak yang berikut: MODUL 3 : KERTAS 2 Bahagian A [40 markah] (Jawab semua soalan dalam bahagian ini) 2x y = 1,

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci :kuliah subuh tafsir al-azhar, Masjid Al-Falah

Katakunci :kuliah subuh tafsir al-azhar, Masjid Al-Falah Faktor Yang Mendorong Jemaah Mengikuti Kuliah Subuh Tafsir Al-Azhar: Kajian Di Masjid Al-Falah, Taiping, Perak. Abdul Hafiz Hj.Abdullah & Siti Fairuz Ismail Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

Διαβάστε περισσότερα

HMT 221 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA

HMT 221 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2006/2007 April 2007 HMT 221 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA Masa : 3 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

Διαβάστε περισσότερα

BAB 2. digunakan oleh para fuqaha silam. Ia sangat banyak digunakan oleh Abu Hanifah

BAB 2. digunakan oleh para fuqaha silam. Ia sangat banyak digunakan oleh Abu Hanifah BAB 2 KONSEP ISTIHSAN DI DALAM SYARIAT ISLAM 2.1 PENDAHULUAN Istihsan merupakan salah satu kaedah untuk mengeluarkan hukum syarak yang telah digunakan oleh para fuqaha silam. Ia sangat banyak digunakan

Διαβάστε περισσότερα

SEE 3533 PRINSIP PERHUBUNGAN Bab III Pemodulatan Sudut. Universiti Teknologi Malaysia

SEE 3533 PRINSIP PERHUBUNGAN Bab III Pemodulatan Sudut. Universiti Teknologi Malaysia SEE 3533 PRINSIP PERHUBUNGAN Bab III Universiti Teknologi Malaysia 1 Pengenalan Selain daripada teknik pemodulatan amplitud, terdapat juga teknik lain yang menggunakan isyarat memodulat untuk mengubah

Διαβάστε περισσότερα

Kalkulus 1. Sistem Koordinat. Atina Ahdika, S.Si, M.Si. Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia. Sistem Koordinat

Kalkulus 1. Sistem Koordinat. Atina Ahdika, S.Si, M.Si. Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia. Sistem Koordinat Kalkulus 1 Atina Ahdika, S.Si, M.Si Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia Sistem koordinat adalah suatu cara/metode untuk menentukan letak suatu titik. Ada beberapa macam sistem koordinat, yaitu:

Διαβάστε περισσότερα

PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK 2 SKEMA MODUL PECUTAN AKHIR 20 No Jawapan Pembahagian (a) 00000 0000 0000 Jumlah 000 TIM00 #0300 TIM00 000 000 0M END Simbol dan data betul : 8 X 0.5M = 4M

Διαβάστε περισσότερα

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Διαβάστε περισσότερα

Bilangan Euler(e) Rukmono Budi Utomo Pengampu: Prof. Taufiq Hidayat. March 5, 2016

Bilangan Euler(e) Rukmono Budi Utomo Pengampu: Prof. Taufiq Hidayat. March 5, 2016 Bilangan Euler(e) Rukmono Budi Utomo 30115301 Pengampu: Prof. Taufiq Hidayat March 5, 2016 Asal Usul Bilangan Euler e 1 1. Bilangan Euler 2 3 4 Asal Usul Bilangan Euler e Bilangan Euler atau e = 2, 7182818284...

Διαβάστε περισσότερα

IBN KATHIR DAN KETOKOHANNYA DALAM BIDANG TAFSIR. Oleh: Mohd Zawawi bin Abdullah 1. Abstrak

IBN KATHIR DAN KETOKOHANNYA DALAM BIDANG TAFSIR. Oleh: Mohd Zawawi bin Abdullah 1. Abstrak IBN KATHIR DAN KETOKOHANNYA DALAM BIDANG TAFSIR Oleh: Mohd Zawawi bin Abdullah 1 Abstrak Tafsir al-qur an al- Azim atau lebih dikenali dengan Tafsir Ibn Kathir, adalah di antara kitab tafsir al-qur an

Διαβάστε περισσότερα

PENGERTIAN VOKAL: Vokal ialah bunyi-bunyi bersuara, dan apabila membunyikannya udara daripada paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan dan

PENGERTIAN VOKAL: Vokal ialah bunyi-bunyi bersuara, dan apabila membunyikannya udara daripada paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan dan PENGERTIAN VOKAL: Vokal ialah bunyi-bunyi bersuara, dan apabila membunyikannya udara daripada paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan dan gangguan. Bunyi-bunyi vokal mempunyai ciriciri kelantangan

Διαβάστε περισσότερα

BAB 4 DAPATAN KAJIAN. yang telah diedarkan kepada responden dengan menggunakan perisian Statistical Packages

BAB 4 DAPATAN KAJIAN. yang telah diedarkan kepada responden dengan menggunakan perisian Statistical Packages BAB 4 DAPATAN KAJIAN 4.1. PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan analisis data-data yang diperolehi daripada borang kaji selidik yang telah diedarkan kepada responden dengan menggunakan perisian Statistical Packages

Διαβάστε περισσότερα

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Menurut Webster s New Collegiate Dictionary (1981): " Oseanografi merupakan suatu ilmu yang berhubungan dengan maritim yang merangkumi pelbagai aspek seperti luas, kedalaman,

Διαβάστε περισσότερα

BAB 2 KEAPUNGAN DAN HIDROSTATIK

BAB 2 KEAPUNGAN DAN HIDROSTATIK BAB 2 KEAPUNGAN DAN HIDROSTATIK 2.1 Hukum Keapungan Archimedes Sebuah badan yang terendam di air ditindak oleh beberapa daya. Pertama ialah berat atau jisim badan itu sendiri yang dianggap bertindak ke

Διαβάστε περισσότερα

Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan

Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan ijk Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan Dibawah ini adalah Dzikir Nabawiyah yang dibaca / diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk ummatnya dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk diamalkan semua ummatnya.

Διαβάστε περισσότερα

BAB DUA KAJIAN BERKAITAN

BAB DUA KAJIAN BERKAITAN BAB DUA KAJIAN BERKAITAN 2.0 Pendahuluan: Dalam bab ini, penyelidik akan membentangkan usul ilmu nahu arab serta pengasasan dan perkembangannya. Seterusnya perbincangan berkenaan kajian-kajian terdahulu

Διαβάστε περισσότερα

Konvergen dalam Peluang dan Distribusi

Konvergen dalam Peluang dan Distribusi limiting distribution Andi Kresna Jaya andikresna@yahoo.com Jurusan Matematika July 5, 2014 Outline 1 Review 2 Motivasi 3 Konvergen dalam peluang 4 Konvergen dalam distribusi Back Outline 1 Review 2 Motivasi

Διαβάστε περισσότερα

PRAKATA 1 SENARAI JADUAL 3 SENARAI RAJAH Tafsiran Sejarah Bentuk Bumi 21

PRAKATA 1 SENARAI JADUAL 3 SENARAI RAJAH Tafsiran Sejarah Bentuk Bumi 21 TAJUK MONOGRAF : GEODESI GEOMETRIK KANDUNGAN PRAKATA 1 SENARAI JADUAL 3 SENARAI RAJAH 7 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Tafsiran 10 1.2 Sejarah 12 1.3 Bentuk Bumi 21 BAB 2 CIRI-CIRI ELIPSOID 2.1 Sifat Khas Elip dan

Διαβάστε περισσότερα

Sebaran Kontinu HAZMIRA YOZZA IZZATI RAHMI HG JURUSAN MATEMATIKA FMIPA UNAND LOGO

Sebaran Kontinu HAZMIRA YOZZA IZZATI RAHMI HG JURUSAN MATEMATIKA FMIPA UNAND LOGO Sebaran Kontinu HAZMIRA YOZZA IZZATI RAHMI HG JURUSAN MATEMATIKA FMIPA UNAND Kompetensi menguraikan ciri-ciri suatu kurva normal menentukan luas daerah dibawah kurva normal menerapkan sebaran normal dalam

Διαβάστε περισσότερα

BAB EMPAT: ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN

BAB EMPAT: ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN BAB EMPAT: ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN 4.0 Pendahuluan: Bab ini membentangkan hasil dapatan kajian yang diperolehi menerusi instrumen soal selidik dan ujian bertulis yang dijalankan ke atas kumpulan responden

Διαβάστε περισσότερα

Pembinaan Homeomorfisma dari Sfera ke Elipsoid

Pembinaan Homeomorfisma dari Sfera ke Elipsoid Matematika, 003, Jilid 19, bil., hlm. 11 138 c Jabatan Matematik, UTM. Pembinaan Homeomorfisma dari Sfera ke Elipsoid Liau Lin Yun & Tahir Ahmad Jabatan Matematik, Fakulti Sains Universiti Teknologi Malasia

Διαβάστε περισσότερα

BAB DUA : NUSYUZ MENURUT SYARAK. perbezaan pemikiran berlaku sehingga menyebabkan tercetusnya isu-isu yang boleh

BAB DUA : NUSYUZ MENURUT SYARAK. perbezaan pemikiran berlaku sehingga menyebabkan tercetusnya isu-isu yang boleh BAB DUA : NUSYUZ MENURUT SYARAK 2.1 Pengenalan Hakikat perkahwinan adalah perkongsian hidup dua insan yang berlainan jantina dan latar belakang. Namun, amat menyedihkan apabila pertentangan pendapat dan

Διαβάστε περισσότερα

s.a.w DAN PARA SAHABAT: PELUANG, CABARAN DAN TIPS

s.a.w DAN PARA SAHABAT: PELUANG, CABARAN DAN TIPS PENGHAYATAN RAMADHAN MENURUT SUNAH RASULULLAH s.a.w DAN PARA SAHABAT: PELUANG, CABARAN DAN TIPS MENANGANINYA MUQADDIMAH Lambaian Ramadhan hampir menggamit tiba dan Rasulullah s.a.w pernah bersabda yang

Διαβάστε περισσότερα

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DUNIA MUZIK

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DUNIA MUZIK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DUNIA MUZIK TAHUN TIGA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS TEMA DUNIA MUZIK TAHUN TIGA BAHAGIAN PEMBANGUNAN

Διαβάστε περισσότερα

Pengantar Proses Stokastik

Pengantar Proses Stokastik Bab 6: Rantai Markov Waktu Kontinu Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia Rantai Markov Waktu Kontinu Peluang Kesetimbangan Pada bab ini, kita akan belajar mengenai rantai markov waktu kontinu yang

Διαβάστε περισσότερα

BAB I PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang Kajian

BAB I PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang Kajian BAB I PENGENALAN 1.1 Latar Belakang Kajian Masalah kegagalan cerun sememangnya sesuatu yang tidak dapat dielakkan sejak dari dulu hingga sekarang. Masalah ini biasanya akan menjadi lebih kerap apabila

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR KEBANGSAAN PENDIDIKAN SAINS DAN MATEMATIK OKT 2008

SEMINAR KEBANGSAAN PENDIDIKAN SAINS DAN MATEMATIK OKT 2008 TAHAP KEFAHAMAN KEMAHIRAN KOMUNIKASI DAN MENGEKSPERIMEN DALAM KALANGAN PELAJAR TAHUN DUA PENDIDIKAN FIZIK MERENTAS PROGRAM PENGAJIAN HANIZAH BINTI MISBAH Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Διαβάστε περισσότερα

SELAMAT DATANG KE KULIAH 12 EX2023 MAKROEKONOMI II FAKULTI EKONOMI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

SELAMAT DATANG KE KULIAH 12 EX2023 MAKROEKONOMI II FAKULTI EKONOMI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA SELAMAT DATANG KE KULIAH 12 EX2023 MAKROEKONOMI II FAKULTI EKONOMI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Prof. Madya Dr. Mohd Zainudin Saleh mzsaleh@ukm.my www.ukm.my/zainudin 29/01/2004 Kuliah 12 1 MAKROEKONOMI

Διαβάστε περισσότερα

Pengantar Proses Stokastik

Pengantar Proses Stokastik Bab 6: Rantai Markov Waktu Kontinu Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia Rantai Markov Waktu Kontinu Peluang Kesetimbangan Pada bab ini, kita akan belajar mengenai rantai markov waktu kontinu yang

Διαβάστε περισσότερα

MENGENALI FOTON DAN PENGQUANTUMAN TENAGA

MENGENALI FOTON DAN PENGQUANTUMAN TENAGA MENGENALI FOTON DAN PENGQUANTUMAN TENAGA Oleh Mohd Hafizudin Kamal Sebelum wujudnya teori gelombang membujur oleh Huygens pada tahun 1678, cahaya dianggap sebagai satu aliran zarah-zarah atau disebut juga

Διαβάστε περισσότερα

STATUS DAN HAK WANITA MENURUT ISLAM. Oleh: Fatimah Binti Ali 1. Abstrak

STATUS DAN HAK WANITA MENURUT ISLAM. Oleh: Fatimah Binti Ali 1. Abstrak STATUS DAN HAK WANITA MENURUT ISLAM Oleh: Fatimah Binti Ali 1 Abstrak Artikel ini menjelaskan mengenai status (taraf atau kedudukan) dan hak (kuasa berbuat sesuatu) wanita menurut Islam. Perbincangan meliputi

Διαβάστε περισσότερα

LITAR ARUS ULANG ALIK (AU)

LITAR ARUS ULANG ALIK (AU) TA AUS UANG AK (AU) TA AUS UANG AK (AU) OBJEKTF AM Memahami litar asas arus Ulang alik dan litar sesiri yang mengandungi, dan. Unit OBJEKTF KHUSUS Di akhir unit ini anda dapat : Menjelaskan bahawa dalam

Διαβάστε περισσότερα

EMT361 Keboleharapan & Analisis Kegagalan. Dr Zuraidah Mohd Zain Julai, 2005

EMT361 Keboleharapan & Analisis Kegagalan. Dr Zuraidah Mohd Zain Julai, 2005 EMT361 Keboleharapan & Analisis Kegagalan Dr Zuraidah Mohd Zain zuraidah@kukum.edu.my Julai, 2005 Overview untuk minggu 1-3 Minggu 1 Overview terma, takrifan kadar kegagalan, MTBF, bathtub curve; taburan

Διαβάστε περισσότερα

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل &

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل & ن- س ح ی ژ ر ن ا ل ا ق ت ن ا ر د ر ا و ی د ي ر ي گ ت ه ج و د ی ش ر و خ ش ب ا ت ه ی و ا ز و ت ه ج ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ر ال ر ه ش ي د ر و م ه ع ل ا ط م ( ي ر ي س م ر گ ي ا ه ر ه ش ر د ن ا م ت خ ا س ل خ

Διαβάστε περισσότερα

SULIT 1449/2 1449/2 NO. KAD PENGENALAN Matematik Kertas 2 September ANGKA GILIRAN LOGO DAN NAMA SEKOLAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2007

SULIT 1449/2 1449/2 NO. KAD PENGENALAN Matematik Kertas 2 September ANGKA GILIRAN LOGO DAN NAMA SEKOLAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2007 SULIT 1449/2 1449/2 NO. KAD PENGENALAN Matematik Kertas 2 September ANGKA GILIRAN 2007 2 2 1 jam LOGO DAN NAMA SEKOLAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2007 MATEMATIK Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : staf bank, bukan Islam, Pajak Gadai Islam (Ar-Rahnu)

Katakunci : staf bank, bukan Islam, Pajak Gadai Islam (Ar-Rahnu) Persepsi Staf Bank Terhadap Penglibatan Orang Bukan Islam Dalam Sistem Pajak Gadai Islam (Ar-Rahnu) Hussin Bin Salamon & Niswah Bini Abdul Aziz Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak

Διαβάστε περισσότερα

PEDOMAN TARAWIH DAN WITIR

PEDOMAN TARAWIH DAN WITIR RENJISAN IMAN SEPANJANG RAMADAN PEDOMAN TARAWIH DAN WITIR Oleh Ustaz Haji Azhar Haji Yahyaa Ustazah Fadilah Binti Haji Yaacob R e n j i s a n I m a n S e p a n j a n g R a m a d a n 1 Ust Azhar Yahya,

Διαβάστε περισσότερα

BAB 9 PENENTUAN KEDUDUKAN

BAB 9 PENENTUAN KEDUDUKAN Pengenalan BAB 9 PENENTUAN KEDUDUKAN Penentuan Kedudukan Tujuan Penentuan Kedudukan Titik persilangan antara 2 garis Mendapatkan kedudukan bot atau titik di mana kedalaman akan diambil Stn 3 Stn 1 Stn

Διαβάστε περισσότερα

BAB 4 HASIL KAJIAN. dengan maklumat latar belakang responden, impak modal sosial terhadap prestasi

BAB 4 HASIL KAJIAN. dengan maklumat latar belakang responden, impak modal sosial terhadap prestasi BAB 4 HASIL KAJIAN 4.1 Pengenalan Bahagian ini menghuraikan tentang keputusan analisis kajian yang berkaitan dengan maklumat latar belakang responden, impak modal sosial terhadap prestasi pendidikan pelajar

Διαβάστε περισσότερα

Jawab semua soalan. P -1 Q 0 1 R 2

Jawab semua soalan. P -1 Q 0 1 R 2 Tunjukkan langkah langkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh membantu anda untuk mendapatkan markah. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik. 1. (a) Tentukan nilai P, Q dan R Jawab semua

Διαβάστε περισσότερα

Unit PENGENALAN KEPADA LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM OBJEKTIF KHUSUS

Unit PENGENALAN KEPADA LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM OBJEKTIF KHUSUS PENGENALAN KEPADA LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM Memahami konsep-konsep asas litar elektrik, arus, voltan, rintangan, kuasa dan tenaga elektrik. Unit OBJEKTIF KHUSUS Di akhir unit ini anda dapat : Mentakrifkan

Διαβάστε περισσότερα

BAB 2 KEPENTINGAN SOLAT DALAM KEHIDUPAN. manusia dan hubungannya tidak terputus dengan pencipta Nya. Solat merupakan satu

BAB 2 KEPENTINGAN SOLAT DALAM KEHIDUPAN. manusia dan hubungannya tidak terputus dengan pencipta Nya. Solat merupakan satu BAB 2 KEPENTINGAN SOLAT DALAM KEHIDUPAN 2.1.PENDAHULUAN Islam adalah agama yang syumul. Ajarannya meliputi semua aspek kehidupan manusia dan hubungannya tidak terputus dengan pencipta Nya. Solat merupakan

Διαβάστε περισσότερα

Persamaan Diferensial Parsial

Persamaan Diferensial Parsial Persamaan Diferensial Parsial Turunan Parsial f (, ) Jika berubah ubah sedangkan tetap, adalah fungsi dari dan turunanna terhadap adalah f (, ) f (, ) f (, ) lim 0 disebut turunan parsialpertama dari f

Διαβάστε περισσότερα

Kuasa Dua Tensor Yang Tak Abelan bagi Kumpulan-Dua dengan Dua Penjana yang Mempunyai Kelas Nilpoten Dua

Kuasa Dua Tensor Yang Tak Abelan bagi Kumpulan-Dua dengan Dua Penjana yang Mempunyai Kelas Nilpoten Dua Matematika, 1999, Jilid 15, bil., hlm. 143 156 c Jabatan Matematik, UTM. Kuasa Dua Tensor Yang Tak Abelan bagi Kumpulan-Dua dengan Dua Penjana yang Mempunyai Kelas Nilpoten Dua Nor Haniza Sarmin Jabatan

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : persepsi pelajar, makanan berlogo halal

Katakunci : persepsi pelajar, makanan berlogo halal Persepsi Pelajar Fakulti Pendidikan Terhadap Makanan Berlogo Halal Abdul Basit Samat@Darawi & Sahilah Mohd Rodzi Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini dilakukan bagi mengetahui

Διαβάστε περισσότερα

ANALISIS PERBANDINGAN DI ANTARA KAEDAH BACAAN AL-QURAN TEKNIK IQRA DAN AL-BAGHDADI

ANALISIS PERBANDINGAN DI ANTARA KAEDAH BACAAN AL-QURAN TEKNIK IQRA DAN AL-BAGHDADI ANALISIS PERBANDINGAN DI ANTARA KAEDAH BACAAN AL-QURAN TEKNIK IQRA DAN AL-BAGHDADI 4.1 Pengenalan Kajian ini secara khususnya ingin mengenalpasti kemampuan kanak-kanak membaca al- Quran dengan baik menerusi

Διαβάστε περισσότερα

BAB 2 PEMACU ELEKTRIK

BAB 2 PEMACU ELEKTRIK BAB 2 PEMACU ELEKTRIK PENGENALAN Kebanyakan perindustrian moden dan komersial menggunakan pemacu elektrik berbanding dengan pemacu mekanikal kerana terdapat banyak kelebihan. Di antaranya ialah : a) binaannya

Διαβάστε περισσότερα

Institut Pendidikan Guru, Kampus Tuanku Bainun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Diterima untuk diterbitkan pada: 1 April 2012

Institut Pendidikan Guru, Kampus Tuanku Bainun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Diterima untuk diterbitkan pada: 1 April 2012 41 PERBANDINGAN KAEDAH MENGGUNAKAN KAD PERMAINAN DAN BUKU BESAR BAGI MENINGKATKAN PENCAPAIAN MURID TAHUN 4 DALAM TOPIK PENYESUAIAN TUMBUHAN TERHADAP CUACA MELAMPAU 1 Lim Carol Amir Hamzah Sharaai 1 Institut

Διαβάστε περισσότερα

ACCEPTANCE SAMPLING BAB 5

ACCEPTANCE SAMPLING BAB 5 ACCEPTANCE SAMPLING BAB 5 PENGENALAN Merupakan salah satu daripada SQC (statistical quality control) dimana sampel diambil secara rawak daripada lot dan keputusan samada untuk menerima atau menolak lot

Διαβάστε περισσότερα

BAB 3 PERENCANAAN TANGGA

BAB 3 PERENCANAAN TANGGA BAB 3 PERENCANAAN TANGGA 3.1. Uraian Umum Semakin sedikit tersedianya luas lahan yang digunakan untuk membangun suatu bangunan menjadikan perencana lebih inovatif dalam perencanaan, maka pembangunan tidak

Διαβάστε περισσότερα

BAB 1 PENGENALAN. 1.0 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.0 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Al-Quran adalah kalam Allah SWT yang merupakan mukjizat terbesar yang dianugerahkan oleh ilahi kepada kekasih-nya Nabi Muhammad SAW. Ia juga merupakan mukjizat abadi yang

Διαβάστε περισσότερα

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر ل- ال ج ه) ن و م ن م د ر م ت ک ر ا ش م د ر ک و ر ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ) س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م : د ر و م 1 ل م آ م ظ ع ل ال ج ر و ن د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : metode pengajaran dan pembelajaran (P&P), kelas pengajian al-quran, saudara baru, kelolaan JAJ

Katakunci : metode pengajaran dan pembelajaran (P&P), kelas pengajian al-quran, saudara baru, kelolaan JAJ Metode Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) Kelas Pengajian Al-Qur an Di Kalangan Saudara Baru Di Bawah Kelolaan JAJ Abdul Hafiz Bin Haji Abdullah & Nor Hidayah Binti Hamsur Fakulti Pendidikan Universiti

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : penasihatan akademi, tahap pencapaian akademik

Katakunci : penasihatan akademi, tahap pencapaian akademik Pengaruh Sistem Penasihatan Akademik Terhadap Tahap Pencapaian Akademik Pelajar Absullah Sulong & Wan Zainura Wan Yusof Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini bertujuan

Διαβάστε περισσότερα

Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal 76

Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal 76 LOGO SEKOLAH Nama Sekolah UJIAN BERTULIS 2 Jam Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal 76 NAMA :..... ANGKA GILIRAN : TERHAD 2 BAHAGIAN A [60 markah] Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang

Διαβάστε περισσότερα

S T A T I S T I K A OLEH : WIJAYA

S T A T I S T I K A OLEH : WIJAYA S T A T I S T I K A OLEH : WIJAYA email : zeamays_hibrida@yahoo.com FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON 2009 II. SEBARAN PELUANG Ruang Contoh (S) adalah Himpunan semua kemungkinan

Διαβάστε περισσότερα

KAITAN FAKTOR PENYUMBANG DENGAN KECEMERLANGAN AKADEMIK PELAJAR ASRAMA HARIAN

KAITAN FAKTOR PENYUMBANG DENGAN KECEMERLANGAN AKADEMIK PELAJAR ASRAMA HARIAN KAITAN FAKTOR PENYUMBANG DENGAN KECEMERLANGAN AKADEMIK PELAJAR ASRAMA HARIAN Nuremelia Binti Mohamad Rawan dan Tn Hj Meor Ibrahim Bin Kamaruddin Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia ABSTRAK

Διαβάστε περισσότερα

Kerajaan Arab Saudi Kementerian Pendidikan Tinggi Universiti Islam Madinah Jabatan Kajian Ilmiah Bahagian Terjemahan

Kerajaan Arab Saudi Kementerian Pendidikan Tinggi Universiti Islam Madinah Jabatan Kajian Ilmiah Bahagian Terjemahan Kerajaan Arab Saudi Kementerian Pendidikan Tinggi Universiti Islam Madinah Jabatan Kajian Ilmiah Bahagian Terjemahan www.iu.edu.sa מ א Rukun Islam Disediakan Oleh: Jabatan Kajian Ilmiah Universiti Islam

Διαβάστε περισσότερα