ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 9143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ Τροποποίηση της υπ αριθ. Δ1/Α/οικ.13316/ κοινή υπουργική απόφαση «Κατανομή έτους 2014 ποσότη τας χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του Ν. 3054/ 2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β 2220). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 64/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ γανα» (ΦΕΚ Α 98). 2. Το Ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαι οειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 230), όπως ισχύει και ειδικά την παρ. 7 του άρθρου 15Α. 3. Το Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α 167) σε συνδυασμό με το άρθρο 40 του Ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του Ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσί ας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπα ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενί σχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 237). 4. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικο νομικών» (ΦΕΚ Α 178) και την υπ αριθ. Δ6Α ΕΞ 2014/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημο σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθο ρισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιο τήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές» (ΦΕΚ Β 865/Β 1079/ Β 1846). 5. Το Π.δ. 107/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτι κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Α 174) σε συνδυασμό με τα άρθρα 31 και 45 του Ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δε δομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του Ν. 3448/ 2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Δια γωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 237). 6. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 20). 7. Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ Α 21). 8. Την υπ αριθ. Υ103/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο ντος και Ενέργειας Ευάγγελο Αποστόλου του Δημη τρίου» (ΦΕΚ Β 309). 9. Την υπ αριθ. Υ57/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Όλγα Νάντια Βαλαβάνη» (ΦΕΚ Β 256). 10. Την υπ αριθ. Δ1/Α/οικ.2497/ κοινή απόφα ση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέρ γειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετι κού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του Ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β 253/2013) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. Δ1/Α/οικ4075/ όμοια απόφαση. 11. Την υπ αριθ. Δ1/Α/οικ.6769/ απόφαση του Υφυπουργού Περι βάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής «Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2014 ποσότητας χιλιόλιτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 15Α του Ν. 3054/2002» (ΦΕΚ Β 937), όπως τροπο ποιήθηκε με τη Δ1/Α/οικ.9477/ όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β 1458). 12. Την υπ αριθ. Δ1/Α/οικ.13316/ κοινή απόφα ση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέρ γειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατανομή έτους 2014 ποσότητας χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του Ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β 2220).

2 9144 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 13. Την υπ αριθ / επιστολή της «ΕΛ ΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» (Α.Π. ΥΠΕΚΑ 13821/ ) με την οποία ενημερώνει τη Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής του ΥΠΕΚΑ ότι εκ παραδρομής έχει γίνει εκ μέρους της εταιρείας λανθασμένη καταχώριση στοιχεί ων στο πληροφοριακό σύστημα fuelstats που αφορούν σε παραλαβές αυτούσιου βιοντίζελ από τις δικαιούχους εταιρείες της κατανομής έτους 2013 «BIODIESEL Α.Ε.» και «ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» και με την οποία διορθώνει τα εν λόγω στοιχεία. 14. Την υπ αριθ. Δ1/Α/οικ.16128/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Επιβολή διοικητικής κύρωσης στην εταιρεία με δ.τ. BIODIESEL A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρα γράφου 9 του άρθρου 15Α του Ν. 3054/2002 και τις δια τάξεις του άρθρου 4 της Δ1/Α/οικ.13316/ κοινής υπουργικής απόφασης για την κατανομή βιοντίζελ έτους 2014» με την οποία ανακαλείται η έγκριση κατανομής που χορηγήθηκε στην εταιρεία με την απόφαση του σημείου 12 του παρόντος προοιμίου. 15. Την υπ αριθ. Δ1/Α/οικ.16682/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Επιβολή διοικητικής κύρωσης στην εταιρεία με δ.τ. ΕΛ. ΒΙ. Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 15Α του Ν. 3054/2002 και τις διατάξεις του άρθρου 4 της Δ1/Α/οικ.13316/ κοινής υπουργι κής απόφασης για την κατανομή βιοντίζελ έτους 2014» με την οποία ανακαλείται ολικά η έγκριση κατανομής που χορηγήθηκε στην εταιρεία με την απόφαση του σημείου 12 του παρόντος προοιμίου. 16. Την υπ αριθ. οικ.23128/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργει ας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αποδοχή της αίτησης θεραπείας που υποβλήθηκε από την εταιρεία «ΤΕΪΛΟΡΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» κατά της κοινής υπουργικής απόφασης Δ1/Α/οικ / «Κατανομή έτους 2014 ποσότητας χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις δια τάξεις τους άρθρου 15Α παρ. 7 του Ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β 2220)». 17. Την υπ αριθ. οικ.23129/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αποδοχή εν μέρει της αίτησης θεραπείας που υποβλήθηκε από την εταιρεία «ΡΕΒΟΪΛ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.», κατά της κοινής υπουργικής απόφασης Δ1/Α/οικ / «Κατανομή έτους 2014 ποσότητας χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις δια τάξεις τους άρθρου 15Α παρ. 7 του ν.3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β 2220)». 18. Το από πρακτικό 4 της επιτροπής αξιολό γησης και ελέγχου των υποβληθεισών αιτήσεων για συμ μετοχή στην κατανομή έτους 2014, που συγκροτήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 της Δ1/Α/οικ.6769/ απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το οποίο περιέχει τη γνωμοδότηση της επιτροπής για τον επα νυπολογισμό της κατανομής έτους 2014 σύμφωνα με την παρ. 4.β.ββ του άρθρου 15Α του Ν. 3054/2002, σε συνέχεια των αποφάσεων των σημείων 14, 15, 16 και 17 του παρόντος προοιμίου οι οποίες της διαβιβάστη καν με το από διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων του ΥΠΕΚΑ καθώς και των στοιχείων παραδόσεων αυτούσιου βιοντίζελ από τις εταιρείες με δ.τ. «ΕΛ.ΒΙ. Α.Β.Ε.Ε.» και «BIODIESEL A.E.» τα οποία της διαβιβάστηκαν με το από διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων του ΥΠΕΚΑ. 19. Το γεγονός ότι οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που παραδόθηκαν από τους δικαιούχους κατανομής έτους 2013 σύμφωνα με τη Δ1/Α/11750/ κοινή υπουργική απόφαση Κατανομή έτους 2013 ποσότητας χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του Ν. 3054/2002, όπως ισχύει (ΦΕΚ Β 1452), όπως τροποποιήθηκε με τις Δ1/Α/οικ.20891/ (ΦΕΚ Β 2959) και Δ1/Α/οικ. 4074/ (ΦΕΚ Β 2959) όμοιες αποφάσεις, πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2013 και έως τη δημοσίευση της απόφασης του σημείου 12 του προοιμίου, συμψηφίζονται με τις ποσότητες που κατανέμονται στους δικαιούχους έτους 2014, σύμφωνα με την παρ. 7.ε του άρθρου 15Α του Ν. 3054/ α) Τα στοιχεία έτους 2013 που υποβλήθηκαν στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών σύμ φωνα με τη Δ1/Β/7364/ απόφαση «Δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών για την αναλυτική παρακολούθηση της παραγωγής, διύλισης, αποθήκευσης, εισαγωγής, εξαγωγής και διακίνησης αρ γού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων» (ΦΕΚ Β 1116/2012), όπως τροποποιήθηκε με τη Δ1/οικ.16421/ απόφαση (ΦΕΚ Β 2328/2012, εφεξής απόφαση fuelstats) από τους υπόχρεους υποβολής, βάσει των οποίων έγινε ο υπολογισμός του μεριδίου αγοράς για το μείγμα πετρελαίου κίνησης με αυτούσιο βιοντίζελ των κατόχων άδειας διύλισης. β) Τα στοιχεία Ιανουαρίου Αυγούστου 2014 που υποβλήθηκαν στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών σύμφωνα με την απόφαση fuelstats από τους υπόχρεους υποβολής, βάσει των οποίων έγινε ο υπολογισμός του συμψηφισμού σύμφωνα με την παρ. 7.ε του άρθρου 15Α του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει, σε συνδυ ασμό με τα υποβληθέντα στοιχεία από τους κατόχους άδειας διύλισης και τους δικαιούχους της κατανομής έτους 2013, σε απάντηση των Δ1/Α/οικ.10484/ και Δ1/Α/οικ.13955/ εγγράφων της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Παραλαβές αυτούσιου βιοντίζελ επιπλέον των ποσοτήτων κατανο μής έτους 2013» και «Επικαιροποίηση των στοιχείων πα ραλαβών αυτούσιου βιοντίζελ επιπλέον των ποσοτήτων κατανομής έτους 2013» αντίστοιχα. γ) Τις εκτιμήσεις των κατόχων αδειών διύλισης για τη μηνιαία διάθεση πετρελαίου κίνησης για την περίο δο (σχετ. έγγραφα: Ελληνικά Πε τρέλαια Α.Ε / με υπ αριθ. ΥΠΕΚΑ/ΓΓΕΚΑ: 18951/ και 22839/ με υπ αριθ. ΥΠΕΚΑ/ ΓΓΕΚΑ: 832/ και Μότορ Οϊλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. 538/360A/ με υπ αριθ. ΥΠΕΚΑ/ ΓΓΕΚΑ: 18895/ και 23/160Α/ με υπ αριθ. ΥΠΕΚΑ/ΓΓΕΚΑ: 1013/ ). 21. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ αριθ. Δ1/Α/ οικ.13316/ κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι κής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατανομή έτους 2014 ποσότητας χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 15Α παρ. 7 του Ν. 3054/2002, όπως ισχύει» για τους ακόλουθους λόγους:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9145 α) Την ανακατανομή των ποσοτήτων και τον επανακαθορισμό των ποσοστών συμμετοχής των δικαιούχων στην κατανομή έτους 2014, σε συνέχεια της γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης και ελέγχου σύμφωνα με το σημείο 18 του παρόντος προοιμίου. β) Τον επανακαθορισμό των ποσοστών συμμετοχής των δικαιούχων στην κατανομή έτους 2014 λόγω του γε γονότος ότι η εταιρεία με δ.τ. «BIODIESEL A.E.» παύει να είναι δικαιούχος της κατανομής έτους 2014 με την από απόφαση του σημείου 14 του παρόντος προοιμίου σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η εν λόγω εταιρεία παρέδωσε το σύνολο των ποσοτήτων που της κατανέμονται για το έτος 2014 εντός του χρονικού διαστήματος παράτασης του έτους κατανομής 2013, ως δικαιούχος της κατανομής έτους 2013, σύμφωνα με την παρ. 7.ε του άρθρου 15Α του Ν γ) Τον επανακαθορισμό των μηνιαίων χρονοδιαγραμμάτων των επικαιροποιημένων στοιχείων που αναφέρονται στο σημείο 20.β του παρόντος προοιμίου και των διορθωμένων στοιχείων που αναφέρονται στο σημείο 13 του παρόντος προοιμίου. 22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο γισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Τροποποίηση της Δ1/Α/13316/ απόφασης Η Δ1/Α/13316/ απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τροποποιείται ως εξής: α. Στο άρθρο 1 παρ. 1, αντικαθίσταται ο πίνακας 1 ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Α/Α Διακριτικός τίτλος δικαιούχου εταιρείας Προέλευση κατανεμόμενης ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ Συνολική ετήσια κα τανεμόμενη ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ (χλτ) Ποσοστό συμμετοχής στην κατανομή (%) Από την έναρξη του έτους κατανομής 2013 έως τις Από τις έως τη λήξη του έτους κατανομής BIOENERGIA Μονάδα παραγωγής στο ΒΙ.ΠΑ. στο Λάκκωμα Χαλκιδικής 3.167,463 2,38% 2,40% 2 STAFF COLOUR ENERGY A.B.E.E. Μονάδα παραγωγής στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας 3.917,695 2,95% 2,97% 3 MIL OIL HELLAS A.E. Μονάδα παραγωγής στη ΒΙ.ΠΕ. Λευκώνα Σερρών 6.647,343 5,00% 5,03% 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. α) ECO FOX SRL, Vasto, Ιταλία β) EXPUR SA, Slobozia, Ρουμανία γ) NOVAOL SRL, Μιλάνο, Ιταλία 1.034,062 0,78% 0,78% 5 AGROINVEST S.A. 6 ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Μονάδα παραγωγής στο Αχλάδι Φθιώτιδας ,562 21,33% 21,48% Μονάδα παραγωγής στο Δρυμό Θεσσαλονίκης 3.198,688 2,41% 2,42% 7 NEW ENERGY S.A. Μονάδα παραγωγής στο Παραλίμνιο Σερρών ,039 7,86% 7,91% 8 ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Μονάδα παραγωγής στο Κουτσό Δήμου Αβδήρων Ξάνθης 728,572 0,55% 0,55% 9 ΠΕΤΣΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ Μονάδα παραγωγής στο Δήμο Κομοτηνής Ροδόπης 1.020,532 0,77% 0,77%

4 9146 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) ADM International Sarl, Αμβούργο, Γερμανία 10 ΡΕΒΟΪΛ β) ASTRA BIOPLANT LTD, Slivo Pole, Βουλγαρία ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. γ) ADM International Sarl, Mainz, Γερμανία δ) OBEROSTERREICHISCHE BIODIESEL BULGARIA LTD, Slivo Pole, Βουλγαρία 1.487,166 1,12% 1,13% 11 ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Μονάδα παραγωγής στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών Αχαΐας ,037 21,08% 21,23% 12 ΕΛΙΝ Μονάδα παραγωγής στη Β ΒΙ.ΠΕ. Βόλου στο ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. Βελεστίνο Μαγνησίας ,652 8,66% 8,72% 13 AVIN α) ECO FOX SRL, Vasto, Ιταλία β) EXPUR SA, Slobozia, Ρουμανία γ) OIL.B SRL, Olona, Ιταλία δ) NOVAOL SRL, Μιλάνο, Ιταλία ε) ADM International Sarl, Αμβούργο, Γερμανία στ) DP LUBRIFICANTI SRL, Aprilia, Ιταλία ζ) ASTRA BIOPLANT LTD, Slivo Pole, Βουλγαρία η) OBEROSTERREICHISCHE BIODIESEL GMBH, Enns, Αυστρία 1.731,704 1,30% 1,31% 14 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. α) EXPUR SA, Slobozia, Ρουμανία β) ECO FOX SRL, Vasto, Ιταλία γ) NOVAOL SRL, Μιλάνο, Ιταλία δ) ASTRA BIOPLANT LTD, Slivo Pole, Βουλγαρία ε) OBEROSTERREICHISCHE BIODIESEL GMBH, Enns, Αυστρία στ) OIL.B SRL, Olona, Ιταλία ζ) ADM International Sarl, Αμβούργο, Γερμανία η) PRIO COMBUSTIBIL, Βουκουρέστι, Ρουμανία θ) DP LUBRIFICANTI SRL, Aprilia, Ιταλία 2.042,701 1,54% 1,55% 15 ΜΑΝΟΣ Α.Ε. Μονάδα παραγωγής στη Β ΒΙ.ΠΕ. Βόλου στο Βελεστίνο Μαγνησίας 6.033,379 4,54% 4,57% α) ITAL GREEN OILS SrL, San Pietro di Morubio, 16 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Ιταλία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. β) PRIO BIOCOMBUSTIBIL S.R.L., Βουκουρέστι, Ρουμανία γ) OIL.B SRL, Olona, Ιταλία 755,607 0,57% 0,57% 17 BIODIESEL A.E. α) ITAL GREEN OILS SrL, San Pietro di Morubio, Ιταλία β) PRIO BIOCOMBUSTIBIL S.R.L., Βουκουρέστι, Ρουμανία BIODIESEL 926,383 0,70% 0,00% 18 GF ENERGY A.B.E.E. Μονάδα παραγωγής στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας ,007 15,35% 15,45% 19 ΤΕΪΛΟΡΣ ΕΝΕΡ ΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. α) ADM International Sarl, Αμβούργο, Γερμανία β) ADM International Sarl, Mainz, Γερμανία γ) OBEROSTERREICHISCHE BIODIESEL BULGARIA LTD, Slivo Pole, Βουλγαρία δ) ASTRA BIOPLANT LTD, Slivo Pole, Βουλγαρία 1.516,409 1,14% 1,15% ΣΥΝΟΛΟ: , ,00% 100,00%

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9147 β. Στο άρθρο 1 παρ. 2, αντικαθίσταται ο πίνακας 2 ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Α/Α Διακριτικός τίτλος δικαιούχου εταιρείας Μηνιαίο χρονοδιάγραμμα παραδόσεων αυτούσιου βιοντίζελ έτους 2014 (χλτ) ΙΑΝ. ΑΥΓ. ΣΕΠ. ΟΚΤ. ΝΟΕ. ΔΕΚ. ΣΥΝΟΛΟ 1 BIOENERGIA 2.255,68 247,19 235,04 226,93 202, ,46 2 STAFF COLOUR ENERGY A.B.E.E ,41 437,65 416,13 401,78 358, ,70 3 MIL OIL HELLAS A.E ,23 769,17 731,35 706,13 630, ,34 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 837,32 53,34 50,72 48,97 43, ,06 5 AGROINVEST S.A , , , , , ,56 6 ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε ,73 183,26 174,25 168,24 150, ,69 7 NEW ENERGY S.A ,91 463,64 440,83 425,63 380, ,04 8 ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 728,57 728,57 9 ΠΕΤΣΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ 1.020, ,53 10 ΡΕΒΟΪΛ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε ,09 61,83 58,79 56,77 50, ,17 11 ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε , , , , , ,04 12 ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε ,00 978,07 929,97 897,90 801, ,65 13 AVIN 0,00 469,48 446,39 431,00 384, ,70 14 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟ ΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 422,20 439,33 417,73 403,32 360, ,70 15 ΜΑΝΟΣ Α.Ε ,18 282,01 268,14 258,89 231, ,38 16 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 755,61 755,61 17 BIODIESEL A.E. 926,38 926,38 18 GF ENERGY A.B.E.E , , , , , ,01 19 ΤΕΪΛΟΡΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 0,00 411,12 390,90 377,42 336, ,41 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 *Οι ποσότητες που αναγράφονται στο κελί ΙΑΝ ΑΥΓ αφορούν ποσότητες που παραδόθηκαν κατά το διάστη μα Ιανουαρίου Αυγούστου 2014 σύμφωνα με τα στοιχεία του σημείου 20.β του προοιμίου. γ. Στο άρθρο 3 παρ. 1, το εδάφιο (α) αντικαθίσταται ως ακολούθως: α) Οι δικαιούχοι οφείλουν να διαθέτουν εντός της ελληνικής επικράτειας, τις κατανεμηθείσες σε αυτούς συ νολικές ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ σύμφωνα με τον πίνακα 2 του άρθρου 1. Οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που παραδόθηκαν από τους δικαιούχους της κατανομής έτους 2014, από 1η Ιανουαρίου 2014 έως τον Αύγουστο 2014 σύμφωνα με τη Δ1/Α/11750/ κοινή υπουργική απόφαση Κατανομή έτους 2013 ποσότητας χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του Ν. 3054/2002, όπως ισχύει (ΦΕΚ Β 1452), όπως τροποποιήθηκε με τις Δ1/Α/οικ.20891/ (ΦΕΚ Β 2959) και Δ1/Α/οικ.4074/ (ΦΕΚ Β 2959) όμοιες αποφάσεις, συμψηφίζονται με τις κατανεμηθείσες σε αυτούς ποσότητες σύμφωνα με την παρ. 7.ε του άρθρου 15Α του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει. Για το διάστημα Σεπτεμβρί ου Δεκεμβρίου 2014, οι δικαιούχοι οφείλουν να διαθέτουν εντός της ελληνικής επικράτειας, τις λοιπές από τις συνολικές κατανεμηθείσες σε αυτούς ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ και οι κάτοχοι άδειας διύλισης οφείλουν να τις παραλαμβάνουν, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα 5.

6 9148 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Α/Α Διακριτικός τίτλος δικαιούχου εταιρείας Μηνιαίες ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ ανά υπόχρεο και δικαιούχο (χλτ) ΣΕΠ. ΟΚΤ. ΝΟΕ. ΔΕΚ. 1 BIOENERGIA 2 STAFF COLOUR ENERGY 3 MIL OIL HELLAS 4 ΕΛΠΕ 5 AGROINVEST S.A. 6 ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε. 7 NEW ENERGY S.A. 8 ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 9 ΠΕΤΣΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ 10 ΡΕΒΟΪΛ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. 11 ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 12 Ελίν Βιοκαίσιμα Α.Ε. 13 AVIN 14 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 15 ΜΑΝΟΣ Α.Ε. 16 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 17 BIODIESEL A.E. 167,35 159,12 153,63 137,17 79,84 75,92 73,30 65,45 296,29 281,72 272,00 242,86 141,36 134,41 129,77 115,87 520,73 495,12 478,05 426,83 248,44 236,22 228,08 203,64 36,11 34,33 33,15 29,60 17,23 16,38 15,82 14, , , , ,83 856,12 814,02 785,95 701,74 124,07 117,97 113,90 101,69 59,19 56,28 54,34 48,52 313,88 298,44 288,15 257,28 149,75 142,39 137,48 122,75 41,86 39,80 38,43 34,31 19,97 18,99 18,34 16, , , , ,35 806,37 766,71 740,27 660,96 662,16 629,59 607,88 542,75 315,92 300,38 290,02 258,95 317,84 302,21 291,79 260,53 151,64 144,19 139,21 124,30 297,43 282,80 273,05 243,79 141,91 134,93 130,27 116,32 190,92 181,53 175,27 156,49 91,09 86,61 83,62 74,66

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) GF ENERGY A.B.E.E. 19 ΤΕΪΛΟΡΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. ΣΥΝΟΛΟ 1.438, , , ,71 686,09 652,34 629,85 562,37 278,33 264,64 255,51 228,14 132,79 126,26 121,91 108, , , , , , , , ,85 * Σε κάθε κελί του πίνακα, η άνω αναγραφόμενη ποσότητα αντιστοιχεί στην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» και η κάτω στην «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» Άρθρο 2 Τελικές διατάξεις Έναρξη ισχύος Δημοσίευση 1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθ. Δ1/Α/οικ.13316/ απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλο ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις της. 3. Η απόφαση αυτή αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://www.ypeka.gr). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Μαΐου 2015 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΛΓΑ ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ

8 9150 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1452 14 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Δ1/Α/οικ.11750 Κατανομή έτους 2013 ποσότητας 92.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1170 18 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 973/64400 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της Δράσης 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9421 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 31 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΕΚΑ/Δ1/Α/10085 Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2010 ποσότητας 164.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1150 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας, βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 487 31 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/21/13 03 2015 υπουργική απόφαση «Σύσταση Πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3191 16 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Θεσσαλίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 755 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα