Β) ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤ ΙΑ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β) ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤ ΙΑ Η"

Transcript

1 - 1

2 Σπλεπψο, απφ ηελ δεκηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο θαη ηνλ ηξφπν ζχζηαζεο, εθαξκνγήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο, παξαβηάδνληαη φιεο νη δηεζλείο ζπλζήθεο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ πνπ έρεη ππνγξάςεη ε ρψξα, δει. νη ηδξπηηθέο ζπλζήθεο ηνπ ΟΗΔ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Δπξσπατθή Σχκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΣΓΑ), ν Δπξσπατθφο Κνηλσληθφο Φάξηεο (ΔΚΦ), θαζψο θαη νη πξφζθαηεο ππνδείμεηο ηνπ ΟΗΔ πξνο ηελ ρψξα. Υπελζπκίδνπκε φηη νη παξαβηαδφκελεο απηέο ζπλζήθεο, είλαη ηζρπξφηεξεο θάζε άιιεο απφθαζεο, νδεγίαο, θαλνληζκνχ, ή πξαθηηθήο, ησλ νπνίσλ αλαγθαίνο φξνο λνκηκφηεηαο γηα ηελ έθδνζε θαη ηνπο ηξφπνπο εθαξκνγήο ηνπο, είλαη ν ζεβαζκφο απηψλ ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ Γηθαησκάησλ πνπ θαηνρπξψλνπλ. -Παξαβηάδεηαη επίζεο θαη ην Σχληαγκα θαη ην Γεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα, πνπ εγγπψληαη ηα Γηθαηψκαηα απηά. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, δεηνχκε θαη πξνηείλνπκε ελέξγεηεο θαη κέηξα γηα επαλφξζσζε ησλ ζπληεινχκελσλ παξαβηάζεσλ, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δεκηνπξγνχκελεο γξαθεηνθξαηίαο θαη δηαθζνξάο ιφγσ ηνπ λένπ ζεζκνχ θαη ηνπ ηξφπνπ ζχζηαζεο, εθαξκνγήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαζψο επίζεο θαη κέηξα γηα ηελ αλαβάζκηζε, βειηίσζε θαη νξζφηεηα ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ηνπ επηθαινχκελνπ ζρεηηθνχ θνηλνηηθνχ θαλνληζκνχ. Β) ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Απφ ηνλ πξντζηάκελν δηαρείξηζεο ππεξ. Δλ θπθινθνξίαο (Γ16) θ ΑΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ Φ, πιεξνθνξήζεθα πξφζθαηα κε έθπιεμε φηη «πξέπεη» λα παξνπζηαζηψ ζε θάπνηα επηηξνπή θαη λα εμεηαζηψ γηα ηηο γλψζεηο κνπ ζηα Διιεληθά (!!!). Μάιηζηα, αλ θαη νη ηίηινη καθξφρξνλσλ ζπνπδψλ κνπ πξνέξρνληαη απφ θαη εμνρήλ γισζζηθέο ζπνπδέο, επηζηήκεο θαη πηπρία κε αλψηεξε γισζζηθή επάξθεηα ησλ Διιεληθψλ, ζα έπξεπε λα εμεηαζηψ απφ ππαιιήινπο απφθνηηνπο ζεηηθψλ ζρνιψλ, πνιχ θαηψηεξσλ θαη αλεπαξθψλ γισζζηθψλ ζπνπδψλ. Γηα ην ίδην ζέκα ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο ελεκεξψζεθα απφ ηνλ δ/ληή ΚΔΠΑΘ/ΜΑ φηη εθθξεκεί ην ζέκα ηεο πηζηνπνίεζεο επάξθεηάο κνπ ζηα Διιεληθά (πξάγκα πνπ νπδέπνηε ππήξμε κέρξη ζήκεξα ζηα 27 πεξίπνπ ρξφληα πνπ ππεξεηψ), δεδνκέλνπ φηη ε Δζληθή Δπνπηηθή Αξρή Αεξνλαπηηιίαο (ΔΔΑΑ ή NSA), ηνλ εηδνπνίεζε (αιιά φρη εγγξάθσο), φηη εάλ δελ πηζηνπνηήζεη ηελ επάξθεηά κνπ ζηα Διιεληθά ε ελ ιφγσ επηηξνπή, ζα πξνρσξήζεη ζηελ κε αλαλέσζε ή αθαίξεζε ηεο εηδηθφηεηάο κνπ (πξάγκα γηα ην νπνίν αλ θαη κείδνλνο ζπνπδαηφηεηαο, νπδέπνηε κέρξη ζήκεξα έρσ ιάβεη νπνηαδήπνηε έγθπξε ελεκέξσζε απφ ηνλ NSA ή άιιε αξκφδηα ππεξεζία). -Σρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία απηή, κέρξη ζηηγκήο εγλψξηδα φηη επξφθεηην γηα πξφρεηξε, δνθηκαζηηθή θίλεζε κε εζεινληηθή ζπκκεηνρή, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα θαη ζθνπηκφηεηα ππνβνιήο πξφηαζεο δεκηνπξγίαο αλάινγνπ ζεζκνχ, κε ππνηηζέκελν ζθνπφ ηελ εξγαζηαθή πξνζηαζία ησλ Διιήλσλ ππαιιήισλ απφ ηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ εξγαζίαο. Γηα ην ζέκα απηφ, νπδέπνηε καο θνηλνπνηήζεθε νπνηνδήπνηε λφκηκν επίζεκν έγγξαθν γηα ηελ ζχζηαζε, ηελ δηαδηθαζία, ηελ θχζε, ηελ λνκηκφηεηα, ηελ αμηνπηζηία, ηελ απφθαζε ή ηπρφλ λνκνζέηεκα ζχζηαζεο ηέηνηνπ ζεζκνχ, γξαθείνπ ή δηαδηθαζίαο. Αληίζεηα, ην πιεξνθνξήζεθα πξνθνξηθά θαη αλεπίζεκα (φπσο φινη λνκίδσ), σο δνθηκαζηηθή θίλεζε κε εζεινληηθή ζπκκεηνρή φζσλ ζπκθσλνχζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ. Μάιηζηα, αληηιήθζεθα φηη νη ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ ζχζηαζε ηεο δηαδηθαζίαο, πξνζπαζνχζαλ λα καο πείζνπλ λα ζπκκεηάζρνπκε, κε πξνηξνπέο φπσο «δελ είλαη ηίπνηα, είλαη εχθνιε θαη αζηεία ππφζεζε» θιπ, ελψ πξνζσπηθά ξσηήζεθα επαλεηιεκκέλα (πάληα θαη κφλν πξνθνξηθά) απφ πξντζηακέλνπο εάλ ζθνπεχσ λα ππνβιεζψ ζε εμεηάζεηο Διιεληθψλ. Όηαλ δε δήηεζα λα κνπ ρνξεγεζεί θαη ε απφθαζε δηεμαγσγήο απηήο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο γηα λα γλσξίδσ ηνλ βαζκφ λνκηκφηεηάο ηεο θαη λνκηκφηεηαο ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο, νπδείο 2

3 ήμεξε θάηη, νπδείο ήηαλ ζε ζέζε λα κνπ γλσζηνπνηήζεη ην εάλ ππάξρεη ηέηνηα απφθαζε θαη ην πνηα είλαη απηή ή απφ πνηνλ έρεη εθδνζεί θαη βάζεη πνηάο λνκνζεζίαο, νπφηε ηα εξσηήκαηα θαη αηηήκαηά κνπ επί ηνπ ζέκαηνο έκεηλαλ αλαπάληεηα ρσξίο πνηέ λα κνπ ρνξεγεζεί, ή λα πιεξνθνξεζψ αλ ππάξρεη ηέηνηα απφθαζε θαη αλ είλαη ελ γλψζεη ησλ αξκφδησλ αξρψλ θαη θνξέσλ. -Παξ φια απηά θαη κεηά απφ φια απηά, αίθλεο, πιεξνθνξνχκαη απφ ηνλ θ ΑΦΦΦΦΦΦΦΦΦ φηη ε δηαδηθαζία απηή απέθηεζε ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα θαη αλαθεξχρζεθε ζε ζεζκφ(!), ρσξίο θαλέλα επίζεκν έγγξαθν. Παξ φιν πνπ ηνπ δήηεζα (θαη πάιη) λα δεκνζηεχζεη θαη λα κνπ ρνξεγήζεη ηηο λφκηκεο απνθάζεηο γηα ηελ ηέιεζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ή θαζηέξσζεο ηέηνηνπ ζεζκνχ θαη πάιη, θαλέλα ηέηνην έγγξαθν δελ κνπ έρεη ρνξεγεζεί κέρξη ζηηγκήο, πξάγκα πνπ πξνθαιεί εχινγα εξσηεκαηηθά θαη αλεζπρίεο θαη κε ππνρξεψλνπλ ζηελ ππνβνιή ηνπ παξφληνο. Δπί πιένλ, κεηά απν ελεκέξσζε ηνπ δ/ληή ΚΔΠΑΘ/ΜΑ, απνηάλζεθα (θαη πάιη!) ζηνλ θ ΑΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ δεηψληαο λα κνπ ρνξεγήζεη ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία / απφθαζε θιπ βάζεη ησλ νπνίσλ ζπζηάζεθε ε λέα γξαθεηνθξαηηθή ππεξεζία, θαζψο θαη ηελ επηθαινχκελε θνηλνηηθή λνκνζεζία (νδεγία, θαλνληζκφ θιπ) βάζεη ηεο νπνίαο ζπζηάζεθε ε λενεκθαληζζείζα γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία. Πξνο απάληεζε, ν θ ΑΦΦΦΦΦΦΦ Φ, αξλήζεθε λα κνπ ρνξεγήζεη νπνηνδήπνηε απφ ηα σο άλσ έγγξαθα, ελψ, αξλήζεθε λα παξαιάβεη θαη ζρεηηθή αίηεζή κνπ κε ηελ νπνία δεηνχζα ηελ θνηλνπνίεζε ησλ σο άλσ εγγξάθσλ / απνθάζεσλ. Αλη απηνχ (αλ θαη δήισζε ν θαζ χιελ αξκφδηνο), δήισζε φηη απηφο δελ πξφθεηηαη λα κνπ ρνξεγήζεη θαλέλα έγγξαθν θαη φηη απηά ζα πξέπεη λα ηα αηηεζψ απφ ηνλ δ/ληή ΚΔΠΑΘ/ΜΑ (ν νπνίνο φκσο δελ είλαη ν θαζ χιελ αξκφδηνο). -Τν εθεχξεκα απηνχ ηνπ λένπ επηδησθφκελνπ ζεζκνχ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ / δηθαηνδνζηψλ θαη ζηειερνπνηήζεσλ πνπ ζπλεπάγεηαη, πέξαλ ηεο αρξεζηίαο, ηεο πξφζζεηεο άζθνπεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο αλάισζεο ειεγθηψλ ελ. θπθινθνξίαο ζε κε επηρεηξεζηαθά θαζήθνληα άιισλ θνξέσλ θαη εηδηθνηήησλ, δεκηνπξγεί θαη πνιιά αθφκε πξνβιήκαηα λνκηκφηεηαο, εγθπξφηεηαο, αμηνπηζηίαο, δηθαηνζχλεο, ρξεζηήο δηνίθεζεο, δηαθάλεηαο, αλαμηνθξαηίαο, δηαθζνξάο, θιπ. Σπγθεθξηκέλα: ΣΑ ΤΠΗΡΕΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ Β1) Η ΜΗ ΦΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ Ο επηδησθφκελνο πξνο θαζηέξσζε ζεζκφο ηεο εμέηαζεο / αμηνιφγεζεο ησλ γλψζεψλ καο ζηα Διιεληθά, είλαη ζθαλδαισδψο αρξείαζηνο θαη επηδήκηνο. α) Αρξείαζηνο, επεηδή: Οη ππεξεηνχληεο ΔΔΚ, είλαη Έιιελεο ππήθννη κε Διιεληθή ηζαγέλεηα θαη εζληθφηεηα, θαη πηπρηνχρνη Διιεληθψλ παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ. -Πνιινί εμ απηψλ κάιηζηα, έρνπλ πηπρία βαζηθψλ ζπνπδψλ, πάλσ ζε θαη εμνρήλ γισζζηθέο ζπνπδέο (θηινινγία, πνιηηηθέο, θνηλσληθέο, λνκηθέο θιπ ζπνπδέο). Σπλεπψο, σο πξνο ηελ γισζζηθή ηνπο επάξθεηα ζηα Διιεληθά, έρνπλ πηζηνπνίεζε απφ θνξείο πνιχ πην αξκφδηνπο, αλψηεξνπο, εγθπξψηεξνπο (παλεπηζηήκηα), νη νπνίνη, πέξαλ ηεο γλψζεο ηεο γιψζζαο (ιφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο), έρνπλ θαη ηελ έγθπξε, λφκηκε θαη αλψηεξνπ επηπέδνπ επάξθεηα λα δηδάζθνπλ ηηο επηζηήκεο αλψηεξεο γισζζηθήο επάξθεηαο, θαζψο θαη λα εμεηάδνπλ / αμηνινγνχλ επ απηψλ (πξάγκα πνπ δελ ζπκβαίλεη κε ην γξαθείν ηνπ νπνίνπ επηρεηξείηαη ε δεκηνπξγία θαη επέθηαζε δηθαηνδνζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ). Δπνκέλσο, είλαη παληειψο άρξεζηε θαη αλαμηφπηζηε ε εμέηαζε θαη αμηνιφγεζή ηνπο απφ γξαθεία θαη άηνκα πνιχ θαηψηεξσλ πξνζφλησλ θαη γλψζεσλ, φρη κφλν απφ ηνπο πην πάλσ παλεπηζηεκηαθνχο ζεζκνχο, αιιά θαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπο νπνίνπο θαινχληαη λα εμεηάζνπλ 3

4 θαη λα αμηνινγήζνπλ (!!!). Καηά ζπλέπεηαλ, απνηειεί θαη πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ππφιεςεο ησλ εμεηαδφκελσλ ππαιιήισλ. -Σεκεηψλσ, φηη γηα ηελ επίδνζε ησλ γλψζεψλ καο ζηα Διιεληθά (σο πξνο ηελ αεξνλαπηηθή νξνινγία ηνπ ΔΔΚ), είρακε ήδε εμεηαζηεί θαη ιάβεη ζρεηηθφ πηπρίν απφ ηελ ΣΠΟΑ, ελψ είρακε εμεηαζηεί θαη ζηελ νξζνθσλία ησλ Διιεληθψλ θαηά ηηο εμεηάζεηο πξφζιεςήο καο. -Δπίζεο, φηη ε εθκάζεζε θαη εμέηαζε ζηε Διιεληθή νξνινγία ηνπ ΔΔΚ, δηεμαγφηαλ κε πνιχ αλψηεξα πνηνηηθά θαη ζεζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ ΣΠΟΑ (δεκνζηεπκέλε χιε, πην αδηάβιεην πιαίζην εμεηάζεσλ, θιπ), ελψ ε επαλάιεςε ηπρφλ αλαγθαίσλ επηζεκάλζεσλ ζηνλ ηνκέα απηφ, γίλεηαη ζηα θαζηεξσκέλα εηήζηα ζεκηλάξηα εκπέδσζεο / εηνηκφηεηαο (refresh courses) πνπ δηεμάγνληαη θάζε ρεηκψλα ρσξίο έμνδα, ρσξίο πξφζζεηα άρξεζηα γξαθεία / αξκνδηφηεηεο / δηθαηνδνζίεο θαη άρξεζηεο ζέζεηο θνκκαηηθψλ εμνπζηψλ, ρσξίο ζπαηάιε πξνζσπηθνχ, θιπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη θαη ζηα ζεκηλάξηα απηά, ε ελαζρφιεζε κε ηα ζέκαηα Διιεληθψλ / νξνινγίαο, είλαη ειάρηζηε έσο αλχπαξθηε, ιφγσ αθξηβψο ηνπ φηη νη αλάγθεο ζηνλ ηνκέα απηφ νπδέπνηε έρνπλ θξηζεί σο αμηνζεκείσηεο απφ εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνπο. -Σπλεπψο, ε κφλε ρξεζηκφηεηα ελφο αλάινγνπ ζεζκνχ (αιιά κε πην ζχλλνκα θαη αμηφπηζηα θξηηήξηα, φξνπο θαη δηθαηνδνζίεο), ζα ήηαλ ε εθαξκνγή ηνπ ζε αιινδαπνχο ππαιιήινπο, ή ζε ππαιιήινπο κε πηπρία κε Διιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ, εθ φζνλ ππάξμνπλ ηέηνηνη, αιιά φρη ζε απνθνίηνπο Διιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ θαη κάιηζηα αλψηεξσλ γισζζηθψλ ζπνπδψλ απφ ηνπο... πηζηνπνηνχληεο (!!!)... β) Επηδήκηνο επεηδή: Οη (άρξεζηεο) ζέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη (γηα «εκέηεξνπο»), ζεκαίλνπλ: -Πξφζζεηε άζθνπε θαη αρξείαζηε γξαθεηνθξαηία. -Αλάισζε εηδηθεπκέλσλ ειεγθηψλ ελ. θπθινθνξίαο ζε κε επηρεηξεζηαθά θαζήθνληα άιισλ θνξέσλ θαη εηδηθνηήησλ. -Ο ηξφπνο δφκεζεο θαη δνκήο ηνπ ελ ιφγσ ζεζκνχ, πέξαλ ηεο αρξεζηίαο ηνπ, είλαη θαη ζθαλδαισδψο αλαμηνθξαηηθφο θαη αλαμηφπηζηνο, φπσο πξναλαθέξακε επηγξακκαηηθά θαη εμεγείηαη αλαιπηηθψηεξα ζηα επφκελα. -Παξαβηάδεη ηηο Σπληαγκαηηθέο αξρέο λνκηκφηεηαο, δηαθάλεηαο θαη ρξεζηήο δηνίθεζεο. -Γεκηνπξγεί πξφζζεηα πεδία παξαηαμηαθψλ, θνκκαηηθψλ, πνιηηηθψλ, ππεξεζηαθψλ, πξνζσπηθψλ θαη άιισλ αληηπαξαζέζεσλ, δηαθνξψλ, εκπαζεηψλ, επλνηνθξαηηψλ, δπζκελεηψλ θαη δηψμεσλ. -Δμππεξεηεί ηελ δεκηνπξγία άζθνπσλ θαη ζθαλδαισδψο επλνηνθξαηηθψλ / αλαμηνθξαηηθψλ δηθαηνδνζηψλ θαη εμνπζηψλ νκαδνπνηεκέλσλ θαη πξνζσπηθψλ επηδηψμεσλ θαη ζπκθεξφλησλ. -Σπλεπψο, ζεζκνζεηεί, ππνζάιπεη θαη ελζαξξχλεη ηελ αλαμηνθξαηία θαη ηελ θνκκαηνθξαηία θαη ηα ζπκθέξνληα εηο βάξνο ηεο ππεξεζίαο. -Ο ηξφπνο ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο, φπσο πξναλαθέξακε δηέπεηαη απφ αδηαθάλεηα (απνπζία δεκνζηεπκέλσλ απνθάζεσλ, θνηλνπνίεζήο ηνπο, θιπ). -Βάζεη ησλ αλσηέξσ, επλνεί ηελ γξαθεηνθξαηία, ηελ αδηαθάλεηα θαη ηελ δηαθζνξά ηελ νπνία ππξνδνηεί, εηδηθά ζηηο δεδνκέλεο ζπλζήθεο δηαθζνξάο ζηε ρψξα καο, (ζχκθσλα κε ηηο επίζεκεο εθζέζεηο ησλ έγθπξσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ηνπ ΟΗΔ). Σπλεπψο ζπλεπάγεηαη πεξαηηέξσ έθξεμε, ελίζρπζε θαη επέθηαζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ηεο αδηαθάλεηαο θαη ηεο δηαθζνξάο. -Γεδνκέλνπ φηη νη αμηνινγήζεηο γίλνληαη απφ γξαθεία θαη άηνκα πνιχ θαηψηεξσλ πξνζφλησλ θαη γλψζεσλ απφ ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο θνξείο ησλ νπνίσλ ηα πηπρία έρνπκε, αιιά θαη πξνζφλησλ θαηψηεξσλ αθφκε θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ππαιιήινπο ηνπο νπνίνπο θαινχληαη λα... εμεηάζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ (!!!), γίλεηαη πξνθαλέο φηη νη αμηνινγήζεηο απηέο, απνηεινχλ θαη πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηαο, ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηεο ηηκήο θαη ηεο ππφιεςεο ησλ εμεηαδφκελσλ ππαιιήισλ. 4

5 Β2) ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΣΑΗ, ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΕΑ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ. Γηα ηε ζχζηαζε ηεο λέαο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ λένπ αξκφδηνπ θνξέα: -Μέρξη θαη ζήκεξα, δελ καο έρεη ρνξεγεζεί νχηε θαλ ε απφθαζε ίδξπζεο, ιεηηνπξγίαο θαη αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη δελ γλσξίδνπκε ην εάλ πξαγκαηηθά ππάξρεη ηέηνηα λφκηκε απφθαζε, ην εάλ απηή έρεη εθδνζεί λνκίκσο θαη απφ πξνβιεπφκελα φξγαλα, ην πνηα είλαη απηά, ην εάλ ηειηθά θαινχκαζηε λα ζπκκεηέρνπκε ζε κία ζχλλνκε, λφκηκε, ή παξάλνκε δηαδηθαζία, θιπ. -Οπδέπνηε κέρξη θαη ζήκεξα ιάβακε νπνηαδήπνηε έγγξαθε θνηλνπνίεζε πεξί ησλ φξσλ ζχζηαζεο, λνκηκνπνίεζεο, λνκηκφηεηαο θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο, ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο ή κε, ησλ φξσλ ζηειέρσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο, ησλ ππνρξεψζεψλ καο έλαληη απηψλ. -Οπδέπνηε κέρξη θαη ζήκεξα καο θνηλνπνηήζεθε νπνηνδήπνηε έγγξαθν πνπ λα δηεπθξηλίδεη ην εάλ ε εμέηαζε απφ ηελ ελ ιφγσ αδηαθαλή επηηξνπή είλαη ππνρξεσηηθή (αλαγθαίνο φξνο) γηα ηελ δηαηήξεζε θαη άζθεζε ηεο εηδηθφηεηαο θαη ησλ κηζζνινγηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο, ψζηε λα έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα ελεξγήζνπκε σο πξνο ηελ λνκηκφηεηα, ηνλ ζεβαζκφ ησλ Γηθαησκάησλ καο θαη σο πξνο ηελ αληαπφθξηζή καο ζηηο αλάγθεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. -Γηα ηελ εμέηαζή καο απφ ηελ ελ ιφγσ επηηξνπή, νπδέπνηε καο θνηλνπνηήζεθε νπνηαδήπνηε έγγξαθε θιήζε / εηδνπνίεζε φηη πξέπεη λα εμεηαζηνχκε, πφηε, πσο, κε πνηνπο φξνπο θαη απφ πνηνπο. -Δπίζεο νπδέπνηε καο θνηλνπνηήζεθε θάπνηα εμεηαζηέα χιε φπσο επηβάιιεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο. -Οπδέπνηε καο θνηλνπνηήζεθαλ ην πξσηφθνιιν δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ κε ηνπο φξνπο θαη ηξφπνπο εμέηαζεο θαη νη ηξφπνη δηαζθάιηζεο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αδηαβιεηφηεηαο απηψλ ησλ εμεηάζεσλ, ελψ δελ γλσξίδνπκε θαλ εάλ ππάξρεη πξσηφθνιιν δηεμαγσγήο απηψλ ησλ εμεηάζεσλ φπσο επηβάιιεηαη. Όια απηά, νη αξκφδηνη φθεηιαλ λα καο έρνπλ θνηλνπνηήζεη πνιχ λσξίηεξα απφ ηελ απαηηνχκελε εμέηαζε (γηα ηελ πξνεηνηκαζία, ηνλ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο, ππνβνιή ελζηάζεσλ ζε πεξίπησζε κε ζχλλνκσλ / αληηζπληαγκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ), θιπ. -Δπί πιένλ, νπδέπνηε καο θνηλνπνηήζεθε νπδεκία πξνθήξπμε γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ θνξέα / επηηξνπήο εμεηάζεσλ ζηα Διιεληθά απφ ελδηαθεξφκελνπο, νχηε γηα ηα απαηηνχκελα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη πξνζφληα ησλ ζέζεσλ απηψλ θαη ηελ ηεξάξρεζή ηνπο. Όια ηα πην πάλσ, έγηλαλ άηππα, ελ θξππηψ θαη ελ γέλεη ρσξίο νπδεκία θνηλνπνίεζε γηα ελδηαθεξφκελνπο σο εμεηαδφκελνπο, ή σο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηελ ζηειέρσζε ησλ ζέζεσλ απηψλ. -Πξσηίζησο, ε δηαδηθαζία απηή δελ έγηλε απφ έγθπξν θαη αμηφπηζην θνξέα (π.ρ παλεπηζηήκην γισζζηθψλ ζπνπδψλ), ψζηε ε αμηνιφγεζε ησλ εμεηαζζέλησλ λα έρεη εγθπξφηεηα εηδηθά δε ηελ πξψηε θνξά, πνπ απαηηείηαη ε εμέηαζε λα γίλεη απφ ηνλ πιένλ αξκφδην, έγθπξν θαη αμηφπηζην θνξέα, πξνθεηκέλνπ απηφο λα θαζνξίζεη θαη εθδψζεη ηελ εμεηαζηέα / εθπαηδεπηηθή χιε κε ζσζηφ θαη έγθπξν ηξφπν θαη θαηνρχξσζε ηεο νξζφηεηάο ηεο, πιήξε εξσηεκαηνιφγηα, ηνπο φξνπο θαη ηξφπνπο αληηθεηκεληθψλ θαη αδηάβιεησλ εμεηάζεσλ θαη εθπαηδεχζεσλ θαη ην αληίζηνηρα αληηθεηκεληθφ, αδηάβιεην θαη αμηνθξαηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη δηεμαγσγήο ηνπο (ηνκείο ζηνπο νπνίνπο έρεη ηελ πιεξέζηεξε γλψζε θαη εκπεηξία), ην πιαίζην επνπηείαο ηνπ ζεζκνχ εθ κέξνπο ηνπ γηα ηελ ζσζηή ζπλέρεηά ηνπ απφ ηνλ νπνηνλδήπνηε δηάδνρν (αλεμάξηεην πάληα) θνξέα, θιπ. -Δπίζεο, δελ έγηλε απφ αλεμάξηεην θνξέα, αιιά απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ππαιιήινπο ησλ ΔΔΚ θαη ηνπ ΚΔΠΑΘ/ΜΑ, παξά ηελ ξεηή απαίηεζε ηεο ζρεηηθήο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ απφ αλεμάξηεηνπο θνξείο. Δπηζεκαίλνπκε φηη ν φξνο απηφο (αλεμάξηεηνο θνξέαο) είλαη αλαγθαίνο φξνο γηα λα απνθεχγεηαη ε εκπινθή πξνζσπηθψλ δηαθνξψλ θαη 5

6 αληηπαξαζέζεσλ, πνιηηηθψλ, θνκκαηηθψλ, ππεξεζηαθψλ, ζπληερληαθψλ θαη άιισλ δηαθνξψλ, ζπκπαζεηψλ, επλνηνθξαηηψλ, εκπαζεηψλ, θαη ζπκθεξφλησλ. Δηδηθά δε γηα ηελ ρψξα καο είλαη πςίζηεο ζπνπδαηφηεηνο, δεδνκέλσλ ησλ εθζέζεσλ / πνξηζκάησλ φισλ ησλ έγθπξσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ γηα ηελ πξσηνθαλή ππνβάζκηζε ηεο ρψξαο καο ζηνπο δείθηεο δηαθάλεηαο / δηαθζνξάο θαη ηελ (παγθνζκίσο πξσηνθαλή) επέθηαζε ηεο δηαθζνξάο ζην Διιεληθφ θξάηνο, ε νπνία επλνείηαη, δηεπθνιχλεηαη θαη εληζρχεηαη απφ ηα πην πάλσ θαηλφκελα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ελ ιφγσ επηηξνπήο. -Δθηφο απηψλ, πέξαλ ηεο απνπζίαο ζηαζεξήο δεκνζηεπκέλεο χιεο, ε δηελέξγεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εμεηάζεσλ, έγηλε ρσξίο νπδεκία δεκνζίεπζε εμεηαζηέαο χιεο, έζησ θαη πξνζσξηλήο - δεκνζηεπκέλεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εμέηαζεο - πξάγκα πνπ εληζρχεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ αδηαθάλεηα θαη εχλνηα ηεο δηαθζνξάο. Η δεκνζηεπκέλε εθπαηδεπηηθή / εμεηαζηέα χιε, απνηειεί αλαγθαίν φξν αμηνπηζηίαο, δηαθάλεηαο, ηζνηηκίαο, αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αδηαβιεηφηεηαο, γηα ηνπο γλσζηνχο ιφγνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη ηα γλσζηά θαηλφκελα (θάπνηνη «εκέηεξνη» λα μέξνπλ ηελ εμεηαζηέα θαη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη θαη νη ππφινηπνη φρη, ζε θάπνηνπο λα ηίζεληαη θνηλφηππα θαη εχθνια εξσηήκαηα θαη ζε άιινπο εμεδεηεκέλα θαη δχζθνια, ζε θάπνηνπο λα ηίζεληαη δηθνξνχκελεο εξσηήζεηο κε αληίζηνηρα δηθνξνχκελεο απαληήζεηο θαη ζε άιινπο φρη, θιπ). Δπί πιένλ, ε χιε απηή ζα έπξεπε πξψηα λα έρεη εγθξηζεί θαη πηζηνπνηνεζεί απφ αξκφδην έγθπξν ζρεηηθφ θνξέα (παλεπηζηήκην κε αληηθείκελν ηελ Διιεληθή γιψζζα πρ ηκήκα θηινινγίαο), ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζφηεηα, εγθπξφηεηα θαη αθξίβεηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, πξάγκα πνπ πξνθαλψο ζα ζπλέβαιε θαη ζηελ βειηίσζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο Διιεληθήο θξαζενινγίαο. -Οη ζέζεηο ησλ εμεηαζηψλ γηα ηελ σο άλσ εμέηαζε, ρνξεγήζεθαλ ρσξίο πξνεγνχκελε ελεκέξσζε θαη πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ρσξίο θαζνξηζκφ ηππηθψλ πξνζφλησλ ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη λα κπνξνχλ λα έρνπλ ηηο ίζεο επθαηξίεο πνπ δηθαηνχληαη ζηελ δηεθδίθεζε ηεο Γεκφζηαο ζέζεο. -Τν απνηέιεζκα είλαη φηη νη ζέζεηο απηέο, ζηειερψζεθαλ (νπζηαζηηθά εθρσξήζεθαλ) κε απφθνηηνπο άζρεησλ κε ηελ γιψζζα ζεηηθψλ ζρνιψλ, θαη ζε ππαιιήινπο πνπ βάζεη πηπρίνπ, έρνπλ έλαληη ησλ άιισλ, ππνδεέζηεξν θαη ππνβαζκηζκέλν επίπεδν γισζζηθψλ γλψζεσλ θαη επάξθεηαο, ελψ έλα κεγάιν πιήζνο άιισλ ππαιιήισλ ηεο ππεξεζίαο, έρνπκε πηπρία ζεσξεηηθψλ ζρνιψλ κε πνιχ κεγαιχηεξε επάξθεηα θαη εγθπξφηεηα γισζζηθψλ ζπνπδψλ. Δηδηθά γηα ην ζέκα απηφ, νθείισ λα επηζεκάλσ ηα εμήο: Δμ φζσλ πιεξνθνξήζεθα (πξνθνξηθά κφλν, δεδνκέλνπ φηη δελ δεκνζηεχηεθαλ φπσο ζα έπξεπε νχηε ηα νλφκαηα, νχηε ηα ηππηθά πξνζφληα ησλ εμεηαζηψλ), ζηηο ζέζεηο ησλ εμεηαζηψλ γηα ηελ γισζζηθή επάξθεηα ησλ... Διιεληθψλ!!!) ηνπνζεηήζεθαλ ειεγθηέο ηνπ ΚΔΠΑΘ/ΜΑ κε ζπνπδέο ρεκηθνχ (!) θαη καζεκαηηθνχ ή θπζηθνχ (!), ελψ ν έλαο εθ ησλ εμεηαζηψλ, δελ έρεη θνηηήζεη ζε Διιεληθφ παλεπηζηήκην, νχηε θαλ ζε πξσηνβάζκην ή δεπηεξνβάζκην ζρνιείν ηεο ρψξαο θαη γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπ δελ ππνβιήζεθε πνηέ ζε θακία θνίηεζε εμέηαζε / δηαγσληζκφ ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη ην πηπρίν ηνπ είλαη εληειψο άζρεην κε ηηο γισζζηθέο ζπνπδέο.!!! Τα ζηνηρεία απηά κάιηζηα, αξλήζεθαλ λα κνπ ρνξεγήζνπλ εγγξάθσο νη αξκφδηνη ψζηε λα ππνβάισ κε εγθπξφηεηα ηηο ελζηάζεηο κνπ. Καη φια απηά, ελψ ζηελ ππεξεζία ππάξρεη πιήζνο απφθνηησλ πξαγκαηηθψλ θαη αμηφπηζησλ παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ κε έκθαζε θαη πνιιαπιάζην επίπεδν γλψζεσλ ζηηο γισζζηθέο επηζηήκεο: Υπάξρεη πιήζνο ππαιιήισλ πνπ έρνπκε πηπρία παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ Φηινινγίαο, Ννκηθήο, Κνηλσληνινγίαο, Πνιηηηθψλ επηζηεκψλ θιπ, - δει. παλεπηζηεκηαθά πηπρία πνιχ κεγαιχηεξεο ζπλάθεηαο, επάξθεηαο θαη επηπέδνπ γισζζηθψλ πξνζφλησλ, ζπνπδψλ, γλψζεσλ, δεδνκέλνπ φηη νη ζεσξεηηθέο / θιαζζηθέο επηζηήκεο θαη ζρνιέο, είλαη θαη νη θαη εμνρήλ γισζζηθέο θαη πηπρία κε αλψηεξε γισζζηθή επάξθεηα. 6

7 Οη απφθνηηνη απηψλ, γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην παλεπηζηήκην, ζηελ δεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θνίηεζαλ θαη εηδηθεχηεθαλ επί 3 ρξφληα ζε εηδηθά ηκήκαηα, κε θχξην αληηθείκελν ηελ Διιεληθή γιψζζα, κε ρηιηάδεο ψξεο επί πιένλ γισζζηθψλ καζεκάησλ θαη πξναγσγηθψλ εμεηάζεσλ ζε (πνιιαπιάζηεο) ζπνπδέο / γλψζεηο ζηα καζήκαηα ηεο Διιεληθήο γιψζζαο (Διιεληθά, αξραία, έθζεζε θιπ), ελψ ζηα καζήκαηα απηά δηαγσλίζηεθαλ θαη εηζήρζεζαλ ζην παλεπηζηήκην αμηνθξαηηθά θαη κάιηζηα κε φξνπο αληαγσληζκνχ. Πξάγκα πνπ δελ ζπκβαίλεη κε ηνπο απφθνηηνπο ζεηηθψλ ζρνιψλ. Σηα παλεπηζηήκηα ζηα νπνία θνίηεζαλ, έρνπλ θάλεη (θαη ειάρηζηνλ) 4εηείο θαη πνιπεηείο ζπνπδέο θαη ρηιηάδεο επί πιένλ ψξεο γισζζηθψλ ζπνπδψλ θαη έιαβαλ πηπρία κεηά απφ αμηνθξαηηθέο εμεηάζεηο ζε καζήκαηα πνπ έρνπλ πνιιαπιάζηεο απαηηήζεηο ζηελ γιψζζα, πξάγκα πνπ δελ ζπκβαίλεη κε ηνπο απφθνηηνπο ζεηηθψλ ζρνιψλ. Τα καζήκαηα πνπ δηδάρηεθαλ θαη εμεηάζηεθαλ, πέξαλ ηεο νξνινγίαο, αθνξνχλ άκεζα θαη αμηνινγνχλ ηελ δνκή θαη ζχληαμε ηεο γιψζζαο, ελψ ζηηο ζεηηθέο ζρνιέο αμηνινγνχληαη κφλν ζηελ νξνινγία ηεο γιψζζαο. -Σπλεπψο, εθαξκφζηεθε ην αθξηβψο αληίζεην απφ φ,ηη απαηηεί ε αμηνθξαηία θαη ε δηαθάλεηα: -Αληί νη πηπρηνχρνη ζεηηθψλ ζρνιψλ λα εμεηάδνληαη απφ απφθνηηνπο ζρνιψλ κε πςειφηεξε γισζζηθή επάξθεηα θαη νη απφθνηηνη κε Διιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ λα εμεηάδνληαη απφ απνθνίηνπο Διιεληθψλ, νη πςειφηεξεο επάξθεηαο εμεηάδνληαη απφ ηνπο αλεπαξθέζηεξνπο απηψλ!!! -Καη αληί νη εμεηάζεηο λα γίλνληαη απφ αλεμάξηεην θνξέα, γίλνληαη απφ ππαιιήινπο ηεο ίδηαο δηεχζπλζεο, ρσξίο θακία λνκηκνπνίεζε, θακία ζπλζήθε δηαζθάιηζεο ηεο ακεξνιεςίαο θαη αδηαβιεηφηεηαο, κε πιήξε αδηαθάλεηα θαη ζπλζήθεο αλάπηπμεο κεξνιεπηηθφηεηα, γξαθεηνθξαηίαο θαη δηαθζνξάο. Απνηεινχλ ίζσο, παγθφζκηα (αξλεηηθή) πξσηνηππία ηα θαηλφκελα πνπ ζπλνδεχνπλ απηή ηελ δηαδηθαζία, φπσο: -Όηη πηπρηνχρνη επηζηήκνλεο, εμεηάδνληαη εμ αξρήο ζην αληηθείκελν απηφ πνπ ην ίδην Διιεληθφ θξάηνο ηνπο έδσζε πηπρία σο εηδήκνλεο, απφ ππαιιήινπο πνπ βάζεη πηπρίνπ ζεσξνχληαη (απφ ην Διιεληθφ θξάηνο πάληα), ππνδεέζηεξσλ θαη ππνβαζκηζκέλσλ γισζζηθψλ γλψζεσλ, επηπέδνπ θαη επάξθεηαο. -Καη κάιηζηα απφ ππαιιήινπο πνπ δελ έρνπλ θακία πηζηνπνίεζε ζπνπδψλ γισζζηθήο θαηεχζπλζεο θαη πνπ θαλέλαο έγθπξνο θνξέαο (ή ην Διιεληθφ θξάηνο) δελ ηνπο έρεη αλαγλσξίζεη θακία ηέηνηα γλψζε / αξκνδηφηεηα. -Όηη πξνζιεθζέληεο πνπ δελ έρνπλ ζπνπδάζεη πνηέ ζε Διιεληθφ ζρνιείν ή Διιεληθφ παλεπηζηήκην, εμεηάδνπλ θαη αμηνινγνχλ ζηα Διιεληθά, ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ζπνπδάζεη ζε Διιεληθά ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα θαη έρνπλ ππνζηεί πιήζνο δηαγσληζκψλ θαη αληαγσληζηηθψλ εμεηάζεσλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα!!!! Σπλεπψο, απφ ηελ δηαδηθαζία απηή, αθπξψλεηαη πιήξσο ν ζεζκφο θαη ε αμηνπηζηία ηνπ Διιεληθνχ παλεπηζηεκίνπ, αιιά θαη ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο, αθνχ ην ίδην ην θξάηνο αθπξψλεη ηνπο ζεζκνχο ηνπ θαη ηαπηφρξνλα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ. -Αθπξψλνληαη επίζεο ηα 7 (έσο θαη 9) ρξφληα ζπνπδψλ πνπ ην θξάηνο εγγπήζεθε ηελ αλψηεξε γισζζηθή εηδίθεπζή ηνπο, θαζψο θαη ε ίζε κεηαρείξηζε ησλ πηπρηνχρσλ ζεσξεηηθήο / γισζζηθήο θαηεχζπλζεο, έλαληη απηψλ πνπ ρσξίο ζπνπδέο γισζζηθήο θαηεχζπλζεο, αμηνινγνχλ ηνπο πξψηνπο. Όηαλ έλαο γισζζνιφγνο, θηιφινγνο, θνηλσληνιφγνο ή λνκηθφο θαη ελ γέλεη επηζηήκνλαο κε γισζζηθέο / θιαζζηθέο ζπνπδέο, εμεηάδεηαη θαη αμηνινγείηαη ζηελ γιψζζα απφ ρεκηθφ ή θπζηθφ 7

8 θιπ, ηφηε πθίζηαηαη ππνηίκεζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ θαη κείσζε πξνζβνιή πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπ. -Γεδνκέλνπ δε φηη ε επηινγή ησλ εμεηαζηψλ έγηλε αλαμηνθξαηηθά (ρσξίο θνηλνπνίεζε / ζπκκεηνρή φζσλ έρνπλ αλψηεξα ζρεηηθά πηπρία θαη πξαγκαηηθά πξνζφληα), γηα ηνπο απφθνηηνπο ζεσξεηηθψλ ζρνιψλ, παξαβηάδνληαη ηα Γηθαηψκαηα ζηελ αμηνθξαηία, ηελ δηαθάλεηα, ηελ ίζε κεηαρείξηζε, ηηο ίζεο επθαηξίεο θαη ηελ απνθπγή ησλ δηαθξίζεσλ θαη απνθιεηζκψλ. -Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, νη αμηνινγεηέο, εμεηαζηέο θαη άιινη εκπιεθφκελνη, πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζνπλ ην (επσθειέο γη απηνχο) πξφγξακκα εμέηαζεο ησλ ππνινίπσλ ζηα Διιεληθά, απαιιάρζεθαλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ θαζεθφλησλ ηνπο, ηα νπνία επηβαξπλζήθακε νη ππφινηπνη, ρσξίο λα εξσηεζνχκε θαη ρσξίο λα ππάξρεη πξφβιεςε αλαπιήξσζεο ηεο επηβάξπλζήο καο. -Δπί πιένλ νθείισ λα επηζεκάλσ φηη ν θεξφκελνο σο αξκφδηνο ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο θ. ΑΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ, ζην ζρεηηθφ αίηεκά κνπ φρη κφλν αξλήζεθε λα κνπ ρνξεγήζεη ηελ απφθαζε ζχζηαζεο ηεο λενεκθαληζζείζαο γξαθεηνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ ζρεηηθή θνηλνηηθή λνκνζεζία (νδεγία, θαλνληζκφ θιπ) ζηελ νπνία βαζίδεηαη απηή, αιιά αξλήζεθε αθφκε θαη λα παξαιάβεη ζρεηηθή γξαπηή αίηεζε κνπ γηα ην ζέκα, κε ηελ νπνία δεηνχζα λα κνπ ρνξεγεζνχλ ηα ζηνηρεία απηά. -Δλ θαηαθιείδη, ε φιε δηαδηθαζία ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο λενεκθαληζζείζαο απηήο δηαδηθαζίαο, έγηλε κε αδηαθαλείο φξνπο ηδησηηθήο επηρείξεζεο νη νπνίνη θαηαπαηνχλ πιήξσο ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο Γεκνζίσλ ππεξεζηψλ φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ην Σχληαγκα, απφ ηηο αξρέο δηαθάλεηαο θαη ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη απφ ηηο ζπκβάζεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ πνπ έρεη ππνγξάςεη ε ρψξα. Έγηλε ρσξίο θακία δεκνζίεπζε, ρσξίο δεκφζηα δηαβνχιεπζε, εθηφο θνηλνβνπιεπηηθψλ ζεζκψλ, ρσξίο νπδεκία θνηλνπνίεζε θαη αλάιεςε επζχλεο, ελψ νη ΔΔΚ, αληί λα θιεζνχλ επίζεκα κε πξσηνβνπιία ηεο ππεξεζίαο πξνο ζηάζκηζε ηεο γισζζηθήο ηνπο επάξθεηαο θαη ε ππεξεζία λα έρεη ήδε κεξηκλήζεη γηα ηνλ ηξφπν αλαβάζκηζεο ηεο επάξθεηάο ηνπο πνπ πηζαλά ζα δηαπηζησλφηαλ φηη ρξεηάδεηαη, ρσξίο επηβάξπλζε θαη απψιεηεο φπσο επηβάιιεηαη βάζεη ηεο πξφζιεςήο ηνπο θαη ησλ κέρξη ηψξα αμηνινγήζεσλ, εμεηάζεσλ, απφθηεζεο πηπρίσλ ζηα νπνία έρνπλ ππνβιεζεί, θαζψο επίζεο θαη ηεο έκπξαθηεο άζθεζεο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο θιπ, αληηζέησο, θιήζεθαλ πξνθνξηθά αλεπίζεκα παξάηππα θαη πηέζηεθαλ λα εμεηαζηνχλ απφ άγλσζηε / αδηαθαλή επηηξνπή, φπνπ, φπσο πιεξνθνξήζεθα, πηέζηεθαλ λα ππνβάινπλ κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία (!!!) αίηεζε εμέηαζήο ηνπο, ρσξίο λα ππάξρεη θακία ηέηνηα λφκηκε δεκνζηεπκέλε ή θνηλνπνηεκέλε δηαδηθαζία. Γειαδή, αληί ην Γεκφζην λα θξνληίδεη γηα ηελ επάξθεηα ησλ ππαιιήισλ ηνπ (φπσο ηζρχεη ζε θάζε επλνκνχκελν θξάηνο), αληηζέησο απηνί θαινχληαη σο αδηφξηζηνη θαη αλεμάξηεηνη ηδηψηεο, λα επαλππνβάιινπλ πηζηνπνηεηηθά πξνζφλησλ απφ ππνβαζκηζκέλεο θαη παξάηππεο επηηξνπέο θαηά ηα πξφηππα ηξηηνθνζκηθψλ ππνβαζκηζκέλσλ ηδησηηθψλ θξαηηδίσλ. -Όπσο γλσξίδεηε, κε παξφκνηνπο ηξφπνπο θαη φξνπο ηδησηηθήο επηρείξεζεο (απαξάδεθηνπο θαη θαηά ηελ άπνςή κνπ αληηζπληαγκαηηθνχο γηα Γεκφζηα ππεξεζία) δηεμήρζεζαλ πξν θαηξνχ θαη νη εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ζηα Αγγιηθά, (απφ ηδησηηθφ κάιηζηα θνξέα, εληφο ηνπ Γεκνζίνπ), ρσξίο θακία επίζεκε θνηλνπνίεζε, λνκνζεζία, εμεηαζηέα χιε, πξσηφθνιιν, θιπ θιπ... 8

9 Β3) ΟΙ ΤΝΣΑΓΜΑΣΙΚΑ ΝΟΜΙΜΟΙ ΚΑΙ ΤΜΥΩΝΟΙ ΜΕ ΣΙ ΔΙΕΘΝΕΙ ΤΜΒΑΕΙ ΟΡΟΙ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΓΚΤΡΟΤ ΘΕΜΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ, ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΩΝ ΕΕΚ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. α) Η λενεκθαληζζείζα ζπγθεθξηκέλε γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία, θξίλεηαη σο αρξείαζηε θαη επηβάιιεηαη ε κε ζχζηαζε θαη λνκηκνπνίεζή ηεο, εθ φζνλ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηηο θείκελεο θνηλνηηθέο δηαηάμεηο, ππνρξέσζε εμέηαζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο ησλ Διιήλσλ ΔΔΚ ζηα... Διιεληθά (!!!). -Τέηνηα δηαδηθαζία ζα είρε πξαγκαηηθφ ιφγν χπαξμεο κφλν γηα αιινδαπνχο ΔΔΚ πνπ εξγάδνληαη ζηηο Διιεληθέο ππεξεζίεο ΔΔΚ, ή γηα Έιιελεο απφθνηηνπο κε Διιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ. β) Γηα ηελ σο άλσ πεξίπησζε (αιινδαπνί ΔΔΚ ή Έιιελεο απφθνηηνη κε Διιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ) θαη γηα θάζε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ θείκελε θνηλνηηθή λνκνζεζία πξνθχπηεη ππνρξέσζε ππαιιήισλ ΔΔΚ γηα ππνβνιή ηνπο ζε δηαδηθαζία εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο ηεο επάξθεηάο ηνπο ζηε Διιεληθή γιψζζα, γηα ηελ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ελφο ηέηνηνπ ζεζκνχ, ζα έπξεπε λα ηεξεζνχλ νη ζεκειηψδεηο φξνη πνπ ζπλάδνπλ θαη ζέβνληαη ην Σχληαγκα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, ηνπο θαλφλεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, δεκνθξαηηθήο λνκηκφηεηαο, δηαθάλεηαο θαη ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ πνπ έρεη ππνγξάςεη ε ρψξα, βάζεη ησλ νπνίσλ επηβάιιεηαη: 1) Σχζηαζε απφ έγθπξν αξκφδην πνιηηεηαθφ θνξέα (θαηά πξνηίκεζε ε Βνπιή, δεδνκέλνπ φηη εκπιέθνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ δηαθνξεηηθά ππνπξγεία θαη ζεκειηψδεηο δνκέο ηεο θξαηηθήο ιεηηνπξγίαο, φπσο ε δνκή, ηεξάξρεζε θαη ζπλεξγαζία δεκφζησλ εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ θαη παλεπηζηεκίσλ, ε θχζε ησλ δηθαηνδνζηψλ ηνπο, ν δηαρσξηζκφο θαη ε επηθάιπςε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θιπ). Η ζχζηαζή ηνπ δε επηβάιιεηαη λα γίλεη κε ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Σχληαγκα θαη ην Πνιίηεπκα (δεκνζηεπκέλν ζρέδην λφκνπ, δηαβνχιεπζε κε ηνπο αξκφδηνπο εξγαζηαθνχο, ππεξεζηαθνχο, παλεπηζηεκηαθνχο θαη άιινπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη ελδηαθεξφκελνπο, δηακφξθσζε πξφηαζεο λφκνπ, θαηάζεζε πξνο ζπδήηεζε ζηελ Βνπιή θιπ, θιπ). 2) Έγγξαθε θαη έγθαηξε δεκνζίεπζε θαη θνηλνπνίεζε πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηεο ζχζηαζεο ηνπ ζεζκνχ, ψζηε λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα θαη ηηο ίζεο επθαηξίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη γηα ηηο λφκηκεο ελέξγεηεο ζεβαζκνχ θαη ηήξεζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπο. 3) Γεκνζίεπζε ησλ φξσλ ζχζηαζεο, θαη ησλ λνκηθψλ ππνθεηκέλσλ ηνπ ζεζκνχ (αλ αθνξά αιινδαπνχο, Έιιελεο απνθνίηνπο κε Διιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ θιπ). 4) Σαθή θαζνξηζκφ ηνπ εάλ θαη γηα πνηνπο νη εμεηάζεηο κέζσ ηνπ λένπ ζπζηελφκελνπ ζεζκνχ απνηεινχλ αλαγθαίν θαη ππνρξεσηηθφ φξν γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο εηδηθφηεηαο, γηα ηελ άζθεζή ηεο θαη ηνπ εάλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ θαη ηεο πηζηνπνίεζεο ή κε έρνπλ ζπλέπεηεο ζηνλ κηζζφ θαη ηηο άιιεο απνδνρέο θαη πνηεο, θιπ. 5) Πξφβιεςε, θαζνξηζκφο, ζχζηαζε θαη δεκνζίεπζε ησλ αξκφδησλ αλεμάξηεησλ θνξέσλ εθπαίδεπζεο, εμέηαζεο, θαη πηζηνπνίεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο. 6) Σνβαξή πξφβιεςε θαη κέξηκλα ηεο ππεξεζίαο γηα αλαβάζκηζε ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο φζσλ θξηζεί φηη ηελ έρνπλ αλάγθε, κε πξσηνβνπιία έμνδα θαη θάιπςε ηεο ππεξεζίαο, ιφγσ ηεο δεκνζηνυπαιιειηθήο ηδηφηεηαο ησλ ΔΔΚ. 7) Σαθή πξφβιεςε φηη ε δηαδηθαζία απηή δελ αθνξά ηνπο κέρξη ζήκεξα πξνζιεθζέληεο θαη αζθνχληεο ηελ εηδηθφηεηα ΔΔΚ, νη νπνίνη πξνζιήθζεθαλ κε δηαθνξεηηθνχο φξνπο. 8) Πξφβιεςε φηη ε δηαδηθαζία απηή δελ ζα επεξεάζεη ηελ κηζζνινγηθή θαηάζηαζε θαη ηηο άιιεο απνδνρέο ησλ ΔΔΚ θαη ηελ πξνβιεπφκελε εμέιημή ηνπο, νχηε ηελ ηεξαξρηθή θαηάζηαζε θαη εμέιημε ησλ ππεξεηνχλησλ ζήκεξα ΔΔΚ, δεδνκέλνπ φηη ε πξφζιεςή ηνπο θαη ππεξέηεζή ηνπο σο 9

10 δεκφζηνη ππάιιεινη έρεη γίλεη ππφ ζπγθεθξηκέλνπο θαη ηζρχνληεο φξνπο πνπ απνξξένπλ απφ ην Σχληαγκα. 9) Έθδνζε θαη δεκνζίεπζε εθπαηδεπηηθήο θαη εμεηαζηέαο χιεο (κε ηηο πξνβιεπφκελεο πεξηνδηθέο επηθαηξνπνηήζεηο), εγθεθξηκέλεο θαη πηζηνπνηεκέλεο απφ ηελ αξκφδηα έδξα Διιεληθνχ παλεπηζηεκίνπ (πρ. ηκήκα θιαζηθήο θηινινγίαο ΔΚΠΑ θιπ). 10) Κνηλνπνίεζε απηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη εμεηαζηέαο χιεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο έγθαηξα (πρ. έλα ρξφλν λσξίηεξα). 11) Έθδνζε ζαθνχο ιεπηνκεξνχο πξσηνθφιινπ δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ θαη θνηλνπνίεζή ηνπ πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο έγθαηξα (πρ. έλα ρξφλν λσξίηεξα), κε ζαθείο φξνπο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αδηαβιεηφηεηαο (γξαπηέο εμεηάζεηο, αλσλπκία ηνπ εμεηαδφκελνπ πξνο ηνλ εμεηαζηή θιπ). β12) Κνηλνπνίεζε απφ ηελ ππεξεζία πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηεο απφθαζεο (πρ αιινδαπνχο ΔΔΚ) πεξί εμέηαζήο ηνπο πξνο πηζηνπνίεζε γισζζηθήο επάξθεηαο ζηα Διιεληθά έγθαηξα (πρ. έλα ρξφλν λσξίηεξα). 13) Γηεμαγσγή ηεο φιεο δηαδηθαζίαο απφ έγθπξν αξκφδην εθπαηδεπηηθφ θνξέα ηνπιάρηζηνλ ηελ πξψηε θνξά (πρ. ηκήκα θηινινγίαο ΔΚΠΑ) θαη ηξηεηήο ηνπιάρηζηνλ επνπηεία απφ απηφλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πνηνηηθή επάξθεηα ηνπ ζεζκνχ (ηφζν σο πξνο ηελ χιε φζν θαη σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ πξσηνθφιινπ ησλ εμεηάζεσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηνπο, φπνπ νη παλεπηζηεκηαθνί θνξείο έρνπλ ηεξάζηηα θαη αλαγλσξηζκέλε εκπεηξία θαη αξκνδηφηεηα). 14) Μεηά ηελ πεξίνδν παλεπηζηεκηαθήο επνπηείαο, ζχζηαζε πξαγκαηηθά αλεμάξηεηνπ θνξέα αξκφδηνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε, εμέηαζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ ΔΔΚ (θαη άιισλ ελδηαθεξφκελσλ) ζηα Διιεληθά: Απαξηηδφκελν απφ ππαιιήινπο εθηφο ΔΔΚ ή θαη εθηφο ΥΠΑ (πρ. παλεπηζηεκηαθή ππεξεζία ηεο θηινινγίαο). Οη ΔΔΚ πνπ επηζπκνχλ λα ζηειερψζνπλ ηνλ αλεμάξηεην θνξέα, εθ φζνλ πξνζιεθζνχλ ζε απηφλ παξαηηνχληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ΔΔΚ θαη απφ θάζε ππεξεζηαθή, νξγαληθή ή κηζζνινγηθή ζχλδεζε κε απηέο. 15) Πξνθήξπμε λφκηκνπ δηαγσληζκνχ γηα ζηειέρσζε ησλ ζέζεσλ ηνπ θνξέα θαη ησλ επηηξνπψλ εμεηάζεσο θαη πηζηνπνίεζεο. 16) Γηα ηνλ σο άλσ δηαγσληζκφ θαζνξηζκφο έγθπξσλ, αληηθεηκεληθψλ θαη αμηνθξαηηθψλ ηππηθψλ πξνζφλησλ θαη ηεξάξρεζε ηνπο βάζεη ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ, ηεο εηδηθφηεηαο θάζε πηπρηνχρνπ θαη ηνπ βαζκνχ ζπλάθεηάο ηνπο κε ηεο γισζζηθήο θαηεχζπλζεο ζπνπδέο (πρ. πξψηε πξνηεξαηφηεηα ζε θηινινγία / γισζζνινγία, δεχηεξε ζε θνηλσληθέο πνιηηηθέο θαη λνκηθέο ζπνπδέο θαη ηξίηε ζε ινηπέο παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο). 17) Γηαζθάιηζε φηη δελ ζα ππάξρνπλ ζθαλδαιψδε θαηλφκελα, φπσο εμεηαζηέο κε ζπνπδέο θαηψηεξσλ γισζζηθψλ πξνζφλησλ θαη επάξθεηαο απφ ηνπο εμεηαδφκελνπο θαη δελ ζα πξνζβάιιεηαη ε εγθπξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ηεο εηδίθεπζεο θαη ηεξάξρεζεο ησλ δεκφζησλ παλεπηζηεκηαθψλ θαη άιισλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ. 18) Γεκνζίεπζε ησλ νλνκάησλ θαη ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ ησλ εθπαηδεπηψλ, εμεηαζηψλ θαη πηζηνπνηνχλησλ θαη πξφζβαζε θάζε ελδηαθεξφκελνπ ζε απηά. 19) Γηεμαγσγή ηεο εμέηαζεο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ απφ ηνλ ίδην θαηά ηφπνπο αλεμάξηεην θνξέα βάζεη ηνπ δεκνζηεπκέλνπ πξσηνθφιινπ θαη ησλ φξσλ αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αδηαβιεηφηεηαο απηνχ. 20) Γηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ αδαπάλσο γηα ηνπο ήδε ππεξεηνχληεο ΔΔΚ θαη εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ σξαξίνπ ηνπο ρσξίο θακία νηθνλνκηθή ή εξγαζηαθή επηβάξπλζή ηνπο, βάζεη ηεο δεκνζηνυπαιιειηθήο ηνπο ηδηφηεηαο. 21) Γηεμαγσγή ησλ εθπαηδεχζεσλ θαη αλαβαζκίζεσλ γισζζηθήο επάξθεηαο ησλ ππεξεηνχλησλ ΔΔΚ (γηα φζνπο θαη εθ φζνλ θξηζεί απαξαίηεην), απφ ηελ ππεξεζία ρσξίο νηθνλνκηθή 10

11 επηβάξπλζε θαη εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ σξαξίνπ ρσξίο πεξαηηέξσ εξγαζηαθή ηνπο επηβάξπλζε βάζεη ησλ φξσλ πξφζιεςεο θαη ππεξεζίαο ηνπο. Β4) ΠΑΡΑΒΑΗ ΣΟΤ ΦΕΣΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΕΕ. Απφ ηελ γξακκαηεία ηεο δηεχζπλζεο ΚΔΠΑΘ/ΜΑ, κε πξνθνξηθφ αίηεκά κνπ, κνπ ρνξεγήζεθε ζρεηηθφ αληίγξαθν θαλνληζκνχ (ΔΔ/2015/340/ ) ν νπνίνο θέξεηαη σο θαλνληζκφο ηεο αξκφδηαο ΔΔ ζηνλ νπνίν βαζίζηεθε ε ζχζηαζε ηεο λενεκθαληζζείζαο δηαδηθαζίαο εμέηαζήο καο ζηα Διιεληθά. Ωο ζρεηηθά άξζξα, κνπ δφζεθαλ (ζει.:ι.63/1 έσο Ι.63/6) ηα αηηηνινγηθά άξζξα 1 έσο 17 θαη ηα λνκνζεηηθά άξζξα 1 έσο θαη 5/παξ. 4. Σην πην πάλσ ηκήκα ηνπ θαλνληζκνχ δηαπηζηψλσ φηη: -Πνπζελά δελ αλαθέξεη πεξί πηζηνπνίεζεο γισζζηθήο επάξθεηαο ζηα Διιεληθά ή άιιε εζληθή γιψζζα, παξά κφλν θαη απνθιεηζηηθά ζηα Αγγιηθά (βι. αηηηνινγηθφ άξζξν 7). -Ωο πξνο ηελ γισζζηθή επάξθεηα, πνπζελά δελ αλαθέξεη γηα ηελ δηεμαγσγή εμεηάζεσλ αιιά κφλν γηα ηελ αλάγθε πηζηνπνίεζεο, απφδεημεο, επαιήζεπζεο, θαηαρψξεζεο θιπ, πξάγκα πνπ δελ ζεκαίλεη ππνρξεσηηθά εμεηάζεηο, αιιά θαιχπηεηαη θαη απφ ηελ θαηνρή λφκηκσλ θαη αλαγλσξηζκέλσλ πηπρίσλ (βι. αηηηνινγηθά άξζξα 1, 4, 12 θαη λνκνζεηηθά άξζξα: 1/παξ γ, δ, 4/παξ.13, 21, 31, θιπ). -Αλαθέξεη φηη απαηηείηαη ν θαζνξηζκφο ησλ ηερληθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, δειαδή δεκνζηεπκέλν πιαίζην ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκψλ απηψλ (φξνο πνπ έρεη θαηαπαηεζεί απφ ηελ δηεμαρζείζα δηαδηθαζία εμεηάζεσλ). -Αλαθέξεη ζε πνιιά ζεκεία κε ζαθήλεηα θαη θαηεγνξεκαηηθφηεηα φηη νη αξκφδηνη θνξείο πηζηνπνίεζεο εθπαίδεπζεο θιπ, πξέπεη λα είλαη επαξθψο αλεμάξηεηνη απφ ηνπο ΔΔΚ. Αλαθέξεη κάιηζηα φηη αθφκε θαη ν NSA πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνο θαη απφ ηνπο ΔΔΚ θαη απφ ηα παλεπηζηήκηα, ΣΠΟΑ θιπ. Σπλεπψο θαηά κείδνλα ιφγν, νθείινπλ πνιχ πεξηζζφηεξν νη θνξείο απηνί εθπαίδεπζεο, εμέηαζεο θιπ, λα είλαη αλεμάξηεηνη απφ ηνπο ΔΔΚ (βι. αηηηνινγηθφ άξζξν 4 θαη λνκνζεηηθφ άξζξν 5/παξ. 4 - φξνο πνπ έρεη επίζεο θαηαπαηεζεί απφ ηελ δηεμαρζείζα δηαδηθαζία εμεηάζεσλ). -Αλαθέξεη κε ζαθήλεηα (βι. αηηηνινγηθφ άξζξν 7) φηη νη απαηηήζεηο γισζζηθήο επάξθεηαο βαζίδνληαη ζηηο απαηηήζεηο γλψζεσλ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηνλ ΓΟΠΑ, πξάγκα πνπ θαηαδεηθλχεη ηνπο φξνπο χπαξμεο ζπγθεθξηκέλεο δεκνζηεπκέλεο χιεο ηεο αεξνλαπηηθήο θξαζενινγίαο ησλ ΔΔΚ. (αλάινγεο ηνπ παιηνχ εγρεηξίδηνπ πνπ παξείρε ε ΣΠΟΑ - φξνο πνπ έρεη θαηαπαηεζεί απφ ηελ δηεμαρζείζα δηαδηθαζία εμεηάζεσλ). -Αλαθέξεη κε ζαθήλεηα φηη γηα ηελ γισζζηθή επάξθεηα (ησλ Αγγιηθψλ κφλν πάληα) ηεξνχληαη νη αξρέο ηεο ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο: Αξρέο νη νπνίεο είλαη αδχλαηνλ λα ηεξεζνχλ θαη ζπλεπψο παξαβηάδνληαη ρσξίο ηελ χπαξμε δεκνζηεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο θαη εμεηαζηέαο χιεο, ρσξίο δεκνζηεπκέλν ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο, ρσξίο φξνπο θαη πξσηφθνιιν δηεμαγσγήο εμεηάζεσλ, ρσξίο πξνθήξπμε ζηειέρσζεο ησλ επηηξνπψλ εθπαίδεπζεο εμέηαζεο θαη πηζηνπνίεζεο θαη ρσξίο ηνλ θαζνξηζκφ έγθπξσλ αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ θαη πξνζφλησλ γηα ηελ ζηειέρσζε ησλ ζέζεσλ απηψλ θιπ, θιπ: Σπλεπψο, θαη απηφο ν φξνο έρεη θαηαπαηεζεί απφ ηελ δηεμαρζείζα δηαδηθαζία εμεηάζεσλ. -Αλαθέξεη κε ζαθήλεηα φηη γηα θάζε είδνπο εθπαίδεπζε απαηηείηαη δνκεκέλν πιαίζην θαη ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή δηάξθεηα, φξνο πνπ δελ εθπιεξνχηαη εάλ δελ ππάξρεη δεκνζηεπκέλε εθπαηδεπηηθή θαη εμεηαζηέα χιε θαη δεκνζηεπκέλν ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο (βι. άξζξν 4/παξ.28). Σπλεπψο, θαη απηφο ν φξνο έρεη θαηαπαηεζεί απφ ηελ δηεμαρζείζα δηαδηθαζία εμεηάζεσλ. 11

12 -Αλαθέξεη κε ζαθήλεηα φηη πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ εληαίεο απαηηήζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη επάξθεηα ησλ ΔΔΚ (αηηηνινγηθφ άξζξν 8): Όξνο πνπ είλαη αδχλαηνλ λα ηεξεζεί εθ φζνλ δελ ππάξρεη δεκνζηεπκέλε χιε Διιεληθψλ, δεκνζηεπκέλν πξσηφθνιιν εθπαίδεπζεο εμέηαζεο θαη πηζηνπνίεζεο, δεκνζηεπκέλν πιαίζην ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο θιπ (φξνο πνπ επίζεο έρεη θαηαπαηεζεί απφ ηελ δηεμαρζείζα δηαδηθαζία εμεηάζεσλ). -Αλαθέξεη επίζεο, φηη νη φξνη πνπ αθνξνχλ ηελ ειηθία θαη ηηο ηαηξηθέο απαηηήζεηο δελ πξέπεη λα ζίγνπλ ηνπο θαηφρνπο πθηζηακέλσλ αδεηψλ. Δπίζεο φηη πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη ηα πθηζηάκελα δηθαηψκαηα άδεηαο (βι. αηηηνινγηθφ άξζξν 13): Ο φξνο απηφο ζηνηρεηνζεηεί έκκεζα ηελ ππνρξέσζε θαηνρχξσζεο ησλ δηθαησκάησλ φζσλ πξνζιήθζεθαλ ρσξίο ηηο λέεο απαηηήζεηο. Η ππεξεζία καο δελ έρεη ιάβεη αθφκε ηέηνηα κέηξα αλ θαη θαηά ηελ άπνςή κνπ είλαη ηα πξψηα γηα ηα νπνία ζα έπξεπε λα έρεη κεξηκλήζεη βάζεη ηεο δεκνζηνυπαιιειηθήο καο ηδηφηεηαο θαη βάζεη ησλ αξρψλ θαη επηηαγψλ ηνπ Σπληάγκαηνο θαη ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Πνιηηεχκαηνο σο πξνο απηήλ. Απφ φια ηα παξαπάλσ (θαη εθ φζνλ δελ ππάξρνπλ άιια ζπλαθή ζηνηρεία ηα νπνία δελ κνπ έρνπλ ρνξεγεζεί), γίλεηαη πξνθαλέο φηη ε λενεκθαληζζείζα γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία ηεο εμέηαζήο καο ζηα Διιεληθά εθηφο απφ ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ Σπληάγκαηνο, Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαη δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ έρεη ππνγξάςεη ε ρψξα, παξαβηάδεη θαηαθαλψο θαη πξνθιεηηθά θαη ηνλ ίδην ηνλ θαλνληζκφ πξνο εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ θέξεηαη φηη ζπζηάζεθε θαη ιεηηνπξγεί. Β5) ΟΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΟΤΜΕΝΕ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΕ Απφ φια ηα αλσηέξσ γίλεηαη πξνθαλέο φηη ε λενεκθαληζζείζα δηαδηθαζία πνπ ζπζηάζεθε κε πιήξε αδηαθάλεηα απφ κε αλεμάξηεην θνξέα, ρσξίο πξαγκαηηθφ αληηθείκελν, λνκηκνπνίεζε, δεκνζηεπκέλν πιαίζην ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ρσξίο θακία πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ θαη δεκνζηεπκέλα θξηηήξηα ζηειέρσζεο, δελ πξνζθέξεη νπδεκία πξαθηηθή ρξεζηκφηεηα. Μνλαδηθέο ζθνπηκφηεηεο πνπ κπνξψ λα δηαθξίλσ ζηνπο φξνπο ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, είλαη ε δεκηνπξγία ζέζεσλ αξγνκηζζίαο γηα εκέηεξνπο θαη κάιηζηα κε εληειψο αλαμηφπηζηνπο θαη αλαμηνθξαηηθνχο φξνπο. Δμππεξεηνχληαη επίζεο πξνζσπηθά ζπκθέξνληα ησλ αμηνινγεηψλ θαη δεκηνπξγνχκελσλ ζηειερψλ, πνπ απνθηνχλ εμνπζίεο θαη δηθαηνδνζίεο λα αμηνινγνχλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα άιινπο ππαιιήινπο (θαη κάιηζηα κε ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα πνιχ αλψηεξα ησλ ηδίσλ), θαη λα απνθηνχλ ζρέζε εμνπζίαο θαη εμάξηεζεο απέλαληί ηνπο. -Σπλεπψο εμππεξεηείηαη ε πξνψζεζε «εκέηεξσλ», θαζψο θαη πξνζσπηθψλ, ππεξεζηαθψλ, ζπληερληαθψλ, θνκκαηηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπκθεξφλησλ, αθνχ ζε θάπνηνπο εθρσξνχληαη δηθαηνδνζίεο εμππεξέηεζεο ζπκθεξφλησλ θαη αληαγσληζκψλ (πρ. θάπνηνη κπνξνχλ λα απνξξίπηνπλ φπνηνλ αλήθεη ζην αληίπαιν θφκκα, λα πξνάγνπλ ηνλ «δηθφ ηνπο», ή λα ηνλ αμηνινγνχλ κε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ απηφλ ηνπ αληίπαινπ θφκκαηνο, λα αμηνινγνχλ κε κεγαιχηεξν βαζκφ φπνηνλ ζα ηνπο θάλεη άιιε ππεξεζηαθή εμππεξέηεζε σο αληάιιαγκα, λα απνξξίπηνπλ ή ππνβαζκίδνπλ φπνηνλ ζεσξνχλ αληαγσληζηή γηα ηελ ζέζε πνπ ζηνρεχνπλ ψζηε λα ηνλ ππνζθειίζνπλ, θιπ, θιπ Δπνκέλσο νη φξνη ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο δηαδηθαζίαο ηελ θάλνπλ πεδίν εθδήισζεο θαη εμππεξέηεζεο πξνζσπηθψλ, ππεξεζηαθψλ, θνηλσληθνπνιηηηθψλ θαη άιισλ δηαθνξψλ θαη ζπκθεξφλησλ. Καηά ζπλέπεηαλ, νη κφλεο ζθνπηκφηεηεο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηελ θαζηέξσζε ησλ εμεηάζεσλ απηψλ, είλαη ε αλαμηνθξαηηθή πξνψζεζε «εκέηεξσλ» ζε άρξεζηεο ζέζεηο αξγνκηζζίαο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ηθαλνπνηνχλ αλαμηνθξαηηθά θνκκαηηθά / παξαηαμηαθά θαη άιια παξεκθεξή ζπκθέξνληα πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηεο δηαθζνξάο. 12

13 Γ1) ΕΠΙΔΡΑΗ ΔΙΑΥΘΟΡΑ: Γ) ΕΠΙΠΣΩΕΙ Βάζεη ησλ φζσλ αλαθέξακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε λενεκθαληζζείζα γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία ππφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο, κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ αδηαθάλεηα, ηελ απνπζία δεκνζηεπκέλσλ φξσλ θαη θξηηεξίσλ, ηελ δεκηνπξγία πεξηηηψλ θαη άρξεζησλ δηθαηνδνζηψλ θαη ζηειερνπνηήζεσλ θαη ηελ απνπζία πξαγκαηηθήο ρξεζηκφηεηαο, είλαη πξνθαλέο φηη επλνεί ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε γξαθεηνθξαηίαο θαη ηελ βηνκεραλία θνκκαηηθψλ, πνιηηηθψλ θαη άιισλ νκαδνπνηεκέλσλ ζπκθεξφλησλ, επλνηνθξαηηψλ θαη δπζκελεηψλ θαη φισλ ησλ ζπλαθψλ θαηλνκέλσλ πνπ ζπληζηνχλ ηελ δηαθζνξά θαη επλννχλ ηελ αλάπηπμή ηεο. Σπλεπψο, εμππεξεηνχληαη ζπκθέξνληα δεκηνπξγνχκελσλ ζηειερψλ ηα νπνία απνθηνχλ ζρέζε εμνπζίαο έλαληη ησλ άιισλ πξνο εμππεξέηεζε πξνζσπηθψλ, ζπληερληαθψλ, παξαηαμηαθψλ, θνκκαηηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπκθεξφλησλ. Καηά ζπλέπεηαλ, ζε θάπνηνπο εληφο ηεο ίδηαο ππεξεζίαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα εκπνξεχνληαη ηελ αμηνιφγεζε θαη λα πηέδνπλ (ή εθβηάδνπλ) ηνπο κε εκέηεξνπο γηα νηθνλνκηθά, πνιηηηθά, ζπλδηθαιηζηηθά, πξνζσπηθά θαη άιια αληαιιάγκαηα θαη λα εμππεξεηνχλ ελ γέλεη ζπκθέξνληα θαη θαηλφκελα δηαθζνξάο. -Δπνκέλσο, απνδεηθλχεηαη φηη ε λενεκθαληζζείζα δηαδηθαζία απνηειεί παξάγνληα επέθηαζεο ηεο δηαθζνξάο θαη ησλ δηθαηνδνζηψλ ηεο. Η παγθνζκίσο πξσηνθαλήο ξαγδαία ππνβάζκηζε ηεο ρψξαο καο σο πξνο ηνπο δείθηεο δηαθάλεηαο θαη δηαθζνξάο, θαζηζηά βέβαην ηνλ ραξαθηήξα θαη ηελ επίδξαζε ηνπ ζεζκνχ απηνχ σο ζεζκνχ εμππεξέηεζεο, ελίζρπζεο θαη επέθηαζεο ηεο δηαθζνξάο. Σε κία ρψξα κε ηφζν κεγάιε αλάπηπμε ηεο δηαθζνξάο (ζχκθσλα κε ηηο γλσζηέο εθζέζεηο ησλ έγθπξσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ) ν παξάγνληαο ηεο επίδξαζεο ηέηνησλ δηαδηθαζηψλ ζηελ δηαθζνξά, ζα έπξεπε λα ιακβάλεηαη ππ φςηλ θαη φρη λα παξαβιέπεηαη. Σπλεπψο, ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ζπκβάζεσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο πνπ έρεη ππνγξάςεη ε ρψξα, επηβάιιεηαη ε θαηαπνιέκεζε θαη ε θαηαδίθε απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ. Γ2) ΠΑΡΑΒΙΑΕΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΑΓΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ Απφ φια ηα πξναλαθεξζέληα γίλεηαη πξνθαλέο, φηη απφ ηελ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο λενεκθαληζζείζαο γξαθεηνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο εμέηαζήο καο ζηελ Διιεληθή γιψζζα παξαβηάδνληαη ζεκειηψδε Αλζξψπηλα θαη Σπληαγκαηηθά Γηθαηψκαηά καο φπσο: -Τν Δηθαίσκα ζηελ δίθαηε θαη αμηνπξεπή εξγαζηαθή κεηαρείξηζε θαη ζπλεπώο θαη ηα ζπλαξηώκελα κε απηά Δηθαηώκαηα, δεδνκέλνπ φηη ππνηηκψληαη θαη ππνβαζκίδνληαη νη αλψηεξεο γισζζηθήο επάξθεηαο ζπνπδέο καο θαη εμεηαδφκαζηε / αμηνινγνχκαζηε απφ ππαιιήινπο κε ζπνπδέο θαηψηεξεο γισζζηθήο επάξθεηαο, ελψ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ ελ γέλεη πνιηηψλ, εμεηάδνληαη απφ αξκφδηνπο επηζηήκνλεο κε πηζηνπνηεκέλα επαξθέζηεξα ζρεηηθά πξνζφληα. Δπίζεο επεηδή ππνβαιιφκαζηε ζε εμεηάζεηο θαη αμηνινγήζεηο, ρσξίο λα ππάξρεη δεκνζηεπκέλνο ζεζκφο, δεκνζηεπκέλε εθπαηδεπηηθή θαη εμεηαζηέα χιε, πξσηφθνιιν δηεμαγσγήο εμεηάζεσλ, φξνη αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αδηαβιεηφηεηαο, κε απνηέιεζκα λα πεξηεξρφκαζηε ζε κεηνλεθηηθή, ππνηηκεηηθή θαη πξνζβιεηηθή ζέζε έλαληη ησλ εμεηαζηψλ, αιιά θαη έλαληη ησλ άιισλ ππαιιήισλ θαη ζπκπνιηηψλ καο, πνπ απνιακβάλνπλ εμεηάζεηο κε αμηνπξεπείο φξνπο δηαθάλεηαο, δεκνζηφηεηαο, αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αδηαβιεηφηεηαο. 13

14 Δπίζεο επεηδή αλ θαη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί, κεηαρεηξηδφκαζηε κε φξνπο ηδησηηθήο επηρείξεζεο θαη εμαξηψκελνπ ηδησηηθνχ ππαιιήινπ, θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ πνπ επηιέμακε, δηαγσληζηήθακε θαη πξνζιεθζήθακε. Δπίζεο, επεηδή εθ φζνλ ε ζρεηηθή θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ν ζρεηηθφο θνηλνηηθφο θαλνληζκφο δελ ζπλεπάγνληαη ππνρξέσζή καο πξνο εμέηαζε ζηα Διιεληθά, ηφηε καο επηβάιινληαη κε λφκηκεο εμνπζίεο θαη δνθηκαζίεο νη νπνίεο ζπλεπψο καο θέξλνπλ ζε κεηνλεθηηθή θαη πξνζβιεηηθή ζέζε. -Επίζεο παξαβηάδεηαη ην Δηθαίσκά καο ζε δίθαηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηφζν γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, αιιά θαη επί πιένλ επεηδή εμαλαγθαζηήθακε ζε εμέηαζε απφ κε αλεμάξηεην / αληηθεηκεληθφ θνξέα φπσο πξνβιέπεηαη θαη ζπλεπψο ππφ θαζεζηψο κε αδηάβιεησλ ζπλζεθψλ. Δπίζεο, επεηδή ζηεξεζήθακε ηελ επθαηξία λφκηκνπ θαη δηαθαλνχο δηαγσληζκνχ πξνο ζηειέρσζε ησλ ζέζεσλ ησλ εμεηαζηψλ / αμηνινγεηψλ. Δπίζεο, επεηδή επσκηζζήθακε ηνλ εξγαζηαθφ επηρεηξεζηαθφ θφξην ησλ εμεηαζηψλ / αμηνινγεηψλ θαη κειψλ ηεο επηηξνπήο νη νπνίνη απαιιάρζεθαλ απηψλ ησλ θαζεθφλησλ πξνθεηκέλνπ λα ζηειερψζνπλ ηηο ζέζεηο ησλ εμεηαζηψλ αμηνινγεηψλ. -Παξαβηάδνληαη επίζεο, ηα Δηθαηώκαηά καο ζηελ ίζε κεηαρείξηζε, θαη ηελ απνθπγή ησλ δηαθξίζεσλ θαη απνθιεηζκώλ, ηφζν γηα ηνπο πξναλαθεξζέληεο ιφγνπο, αιιά θαη επεηδή νη καθξφρξνλεο θαη αλψηεξεο γισζζηθήο επάξθεηαο ζπνπδέο καο, ηίζεληαη ελ ακθηβφισ θαη εμεηάδνληαη απφ ππαιιήινπο θαηψηεξεο γισζζηθήο επάξθεηαο, πξάγκα πνπ (νξζψο) δελ πθίζηαληαη άιινη ππάιιεινη θαη πνιίηεο. Δπίζεο, επεηδή ιφγσ ηεο αδηαθάλεηαο θαη απνπζίαο δεκνζηεπκέλεο χιεο δελ είρακε ηελ επθαηξία ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηηο εμεηάζεηο απηέο, ελψ, νη πάζεο θχζεσο επλννχκελνη ησλ εμεηαζηψλ / αμηνινγεηψλ, κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ εμεηαζηέα χιε θαη ζπλεπψο ηελ επθαηξία θαιχηεξεο πξνεηνηκαζίαο. Δπίζεο επεηδή γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο (απνπζία δεκνζηεπκέλεο χιεο, πξσηφθνιινπ δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ κε φξνπο αδηαβιεηφηεηαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο θιπ), νη πάζεο θχζεσο επλννχκελνη ησλ εμεηαζηψλ / αμηνινγεηψλ, κπνξνχζαλ λα έρνπλ πνιχπιεπξα επλντθφηεξε κεηαρείξηζε θαηά ηελ εμέηαζε. -Επίζεο παξαβηάδνληαη ηα Δηθαηώκαηά καο ζηελ αμηνθξαηία θαη ηελ δηαθάλεηα, δεδνκέλνπ φηη ε επηινγή ησλ εμεηαζηψλ έγηλε αλαμηνθξαηηθά (ρσξίο θνηλνπνίεζε / ζπκκεηνρή φζσλ έρνπλ αλψηεξα ζρεηηθά πηπρία θαη πξαγκαηηθά πξνζφληα), γηα ηνπο απφθνηηνπο ζεσξεηηθψλ ζρνιψλ. -Παξαβηάδνληαη επίζεο, ηα Δηθαηώκαηά καο ζηελ Εθπαίδεπζε, ηφζν γηα πνιινχο απφ ηνπο πην πάλσ ιφγνπο θαη θπξίσο επεηδή ππνβαζκίδνληαη θαη δελ αλαγλσξίδνληαη νη αλψηεξεο γισζζηθήο επάξθεηαο ζπνπδέο καο θαη επεηδή εμεηαδφκαζηε ζηελ ειιεληθή γιψζζα απφ αλζξψπνπο θαηψηεξσλ γισζζηθψλ πξνζφλησλ. -Παξαβηάδνληαη επίζεο, ηα Δηθαηώκαηά καο ζηελ αμηνπξέπεηα, ηνλ ζεβαζκό ηεο πξνζσπηθόηεηαο, ηεο ηηκήο θαη ηεο ππόιεςήο καο, γηα φινπο ηνπο πξναλαθεξζέληεο ιφγνπο θαη θπξίσο επεηδή ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα, θαηαπαηψληαη ηα δηθαηψκαηά καο ζηελ ίζε κεηαρείξηζε, ζηελ απνθπγή ησλ δηαθξίζεσλ θαη απνθιεηζκψλ, ζηελ αμηνπξέπεηα ζηελ εξγαζία θαη ζηηο δίθαηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο -Επίζεο παξαβηάδνληαη ηα Δηθαηώκαηά καο ζηελ ρξεζηή δηνίθεζε θαη ηελ δηαθάλεηα, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξακε θαη θπξίσο ιφγσ ηεο απνπζίαο λνκίκσο ζεζκνζεηεκέλνπ θαη δεκνζηεπκέλνπ ζεζκνχ, ηεο απνπζίαο δεκνζηεπκέλεο χιεο θαη πξσηνθφιινπ δηεμαγσγήο εμεηάζεσλ κε αληηθεηκεληθφηεηα θαη αδηαβιεηφηεηαο, ηεο απνπζίαο δηαγσληζκνχ θαη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ ζηειέρσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηεμαγσγήο ηεο απφ κε αλεμάξηεην θνξέα θιπ. -Καηά ζπλέπεηαλ παξαβηάδνληαη θαη ην Σύληαγκα θαη ην Δεκνθξαηηθό πνιίηεπκα πνπ εγγπψληαη θαη θαηνρπξψλνπλ ηα σο άλσ θαηαπαηψκελα Γηθαηψκαηα θαη αξρέο. 14

15 Γ3) ΔΙΕΘΝΕΙ ΤΝΘΗΚΕ ΠΟΤ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΣΑΙ. Απφ ηελ παξαβίαζε ησλ πην πάλσ Γηθαησκάησλ, παξαβηάδνληαη θαη νη ζρεηηθέο δηεζλείο ζπκβάζεηο ζεβαζκνχ ηνπο πνπ έρεη ππνγξάςεη ε ρψξα θαη ηδηαίηεξα Η Δπξσπατθή Σχκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΣΓΑ) θαη ν Δπξσπατθφο Κνηλσληθφο Φάξηεο (ΔΚΦ). Σπγθεθξηκέλα παξαβηάδνληαη: -Τν άξζξν 2 ηνπ ΕΚΦ γηα ην δηθαίσκα ζε δίθαηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. -Τν άξζξν 26 ηνπ ΕΚΦ γηα ην Δηθαίσκα ζηελ Αμηνπξέπεηα ζηελ εξγαζία. -Τν άξζξν 14 ηεο ΕΣΔΑ γηα ην Δηθαίσκα ζηελ ίζε κεηαρείξηζε θαη ηελ απαγόξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ. -Τν πξσηόθνιιν αξηζ. 12 ηεο ΕΣΔΑ, γηα ηελ απαγόξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ γηα ηα εληόο Εζληθήο λνκνζεζίαο Δηθαηώκαηα πέξαλ ησλ δηθαησκάησλ ΕΣΔΑ. -Τν εηδηθό άξζξν «Ε» ηνπ ΕΚΦ (βι. Αλαζεώξεζε 1996) γηα ην Δηθαίσκα ζηηο ίζεο επθαηξίεο θαη ηελ Απαγόξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ (πνύ βαζίδνληαη ζε ιόγνπο Υγείαο, Γέλλεζεο, πνιηηηθώλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο θαηάζηαζεο). -Τν Πξσηόθνιιν αξηζ. 1 / άξζξν 2 ηεο ΕΣΔΑ γηα ην Δηθαίσκα ζηελ Εθπαίδεπζε -Τν άξζξν 1 ηεο ΕΣΔΑ γηα ηελ ππνρξέσζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ θξαηώλ ζηελ αλαγλώξηζε ησλ σο άλσ Δηθαησκάησλ. -Γεπηεξεπφλησο, φπσο πξναλέθεξα ζην πξνεγεζέλ θεθάιαην Β4, απφ ηελ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο εμέηαζήο καο ζηα Διιεληθά, παξαβηάδνληαη θαη νη ζρεηηθνί θνηλνηηθνί θαλνληζκνί πξνο εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ππνηίζεηαη φηη ζπζηάζεθε θαη δηεμήρζε ε δηαδηθαζία απηή. Σπλεπψο, επηβάιιεηαη ε άκεζε επαλφξζσζε ησλ παξαβηάζεσλ ηεο λέαο απηήο γξαθεηνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν δηαζπξκφο ηεο ρψξαο καο ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ηελ δηεζλή Γηθαηνζχλε. Δ) ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤΕΙ 1) Αθχξσζε ηεο δηεμαρζείζαο εμέηαζεο θαη θαηάξγεζε ηεο ζπζηαζείζαο πξνο απηήλ επηηξνπήο, ιφγσ ηεο αληηζπληαγκαηηθφηεηάο ηνπο θαη ησλ έθλνκσλ φξσλ ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο. 2) Καζνιηθή θαηάξγεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηεο επηηξνπήο εμεηάζεψλ καο ζηελ Διιεληθή γιψζζα σο πεξηηηά, εθ φζνλ δελ πξνθχπηεη ππνρξέσζε εμέηαζήο καο ζηελ Διιεληθή γιψζζα απφ ηνλ ζρεηηθφ θαλνληζκφ ηεο ΔΔ 3) Δθ φζνλ απφ ηνλ ζρεηηθφ θαλνληζκφ ηεο ΔΔ πξνθχπηεη πξάγκαηη ππνρξέσζε πηζηνπνίεζεο ηεο επάξθεηαο ζηελ Διιεληθή γιψζζα φισλ ησλ ΔΔΚ (θαη ησλ Διιήλσλ απφθνηησλ ησλ Διιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ), ε πηζηνπνίεζε απηή, γηα ηνπο Έιιελεο απνθνίηνπο Διιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ, λα γίλεη ρσξίο εμεηάζεηο, βάζεη ηνπ πηπρίνπ ηνπο θαη αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα ζπνπδψλ, βάζεη ησλ φζσλ αλαθέξακε ζρεηηθά ζην πξνεγεζέλ θεθάιαην Β3. 4) Δθ φζνλ απφ ηνλ ζρεηηθφ θαλνληζκφ ηεο ΔΔ πξνθχπηεη πξάγκαηη ππνρξέσζε εμέηαζεο ππαιιήισλ ΔΔΚ ζηα Διιεληθά, ζχζηαζε θαη εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο εμεηάζεσλ επάξθεηαο ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε λένπο ζχλλνκνπο (θαηά ηα πξναλαθεξζέληα) φξνπο, κφλν γηα ηνπο αιινδαπνχο ΔΔΚ πνπ εξγάδνληαη ζηηο Διιεληθέο ππεξεζίεο ΔΔΚ ή θαη γηα ηνπο κε έρνληεο πηπρίν ζπνπδψλ Διιεληθνχ παλεπηζηεκίνπ. 5) Γηα φζνπο θξηζεί βάζεη ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο (ζρεηηθέο νδεγίεο, θαλνληζκνί θιπ), ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ πνπ έρεη ππνγξάςεη ε ρψξα θαη βάζεη ηεο Σπληαγκαηηθήο λνκηκφηεηαο φηη επηβάιιεηαη λα εμεηαζηνχλ σο πξνο ηελ επάξθεηά ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα, (αιινδαπνί ή κε απφθνηηνη Διιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ), λα ηεξεζνχλ νη αλαγθαίνη φξνη πνπ επηβάιινπλ ην 15

16 Σχληαγκα, ε ρξεζηή δηνίθεζε, ε δηαθάλεηα, θαη νη δηεζλείο ζπκβάζεηο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ πνπ έρεη ππνγξάςεη ε ρψξα ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζην πξνεγεζέλ θεθάιαην Β3. 6) Δθ φζνλ απφ ηελ ζρεηηθή θνηλνηηθή λνκνζεζία (νδεγία, θαλνληζκφο θιπ), πξνθχπηεη πξάγκαηη ππνρξέσζε πηζηνπνίεζεο φισλ καο γηα ηελ επάξθεηα ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη εθ φζνλ ζπληξέρνπλ έθηαθηνη ιφγνη άκεζεο εθαξκνγήο ηεο: -Ωο άκεζε ιχζε, αξρηθά θαη κέρξη ηελ ζνβαξή θαη έγθπξε ζχζηαζε αλάινγνπ ζεζκνχ βάζεη ησλ φζσλ πξναλαθέξακε ζην πξνεγεζέλ θεθάιαην Β3, φινη νη Έιιελεο ΔΔΚ απφθνηηνη Διιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ λα πηζηνπνηεζνχλ σο επαξθείο βάζεη ηνπ πηπρίνπ ηνπο, κε εμαίξεζε ηνπο αιινδαπνχο, ή ηνπο πηπρηνχρνπο μέλσλ παλεπηζηεκίσλ ρσξίο αλαγλψξηζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο Διιεληθέο αξρέο. Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη φινη νη ππεξεηνχληεο απηή ηελ ζηηγκή πηζηνπνηνχληαη σο επαξθείο ζηελ Διιεληθή γιψζζα, φπσο άιισζηε ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη είλαη δίθαην θαη Σπληαγκαηηθά ζχλλνκν. Σην βαζκφ πνπ γηα ηελ πηζηνπνίεζε απηή απαηηείηαη θαη θαηαρψξεζε βαζκνχ επάξθεηαο, απηή λα αμηνινγεζεί βάζεη ηνπ είδνπο θαη ηεο εηδίθεπζεο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ (θηινινγία θαη γισζζνινγία ν κέγηζηνο βαζκφο επάξθεηαο, θνηλσληθέο πνιηηηθέο θαη λνκηθέο επηζηήκεο ν ελδηάκεζνο θαη ζεηηθέο επηζηήκεο ν ηειεπηαίνο). Ε) ΑΙΣΟΤΜΕΝΑ Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ παξαθαιψ φπσο: 1) Μνπ ρνξεγήζεηε έγγξαθε απάληεζε ζηελ παξνχζα αλαθνξά / αίηεζή κνπ, ζηελ νπνία λα απαληψληαη ηα εμήο: α) Δάλ πξάγκαηη γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο εηδηθφηεηαο θαη ηνπ Γηθαηψκαηνο εξγαζίαο καο σο ΔΔΚ ζην ΚΔΠΑΘ/ΜΑ, ππνρξενχκαζηε ζηελ ππνβνιή εμεηάζεσλ ζηα Διιεληθά, ζηε ζπγθεθξηκέλε επηηξνπή θαη ππφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο (πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθ. Β2 ) θαη γηα ην εάλ ε εμέηαζε απηή απνηειεί ππνρξεσηηθφ φξν δηαηήξεζεο θαη άζθεζεο ηεο εηδηθφηεηάο καο σο ΔΔΚ ζην ΚΔΠΑΘ/ΜΑ θαη ελ γέλεη ζηηο Διιεληθέο ππεξεζίεο ΔΔΚ. β) Δάλ ππάξρεη λφκηκε απφθαζε θαη πξάμε ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο θαη επηηξνπήο εμέηαζήο καο ζηελ Διιεληθή γιψζζα - θαη εθ φζνλ ππάξρεη, λα αλαθέξεηαη πφηε θαη απφ πνηφλ εθδφζεθε. γ) Να κνπ ρνξεγεζεί ε σο άλσ απφθαζε / πξάμε ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο, αθ φζνλ ππάξρεη. δ) Τν εάλ σο θαζ χιελ αξκφδηα αξρή ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο, πηνζεηείηε θαη λνκηκνπνηείηε ηελ σο άλσ ζπγθεθξηκέλε ηειεζζείζα δηαδηθαζία εμέηαζεο ζηα Διιεληθά, ππφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο πνπ έγηλε απηή θαη ππφ ηελ ζπγθεθξηκέλε επηηξνπή (φπσο αλαθέξνληαη ζην θεθ. Β2). ε) Τν εάλ απφ ηελ ζρεηηθή θνηλνηηθή λνκνζεζία (νδεγία, θαλνληζκφο θιπ), πξνθχπηεη φηη ε πηζηνπνίεζε γισζζηθήο επάξθεηαο αθνξά θαη ηα Διιεληθά (ή κφλν ηα Αγγιηθά) θαη αλ ζηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη εμέηαζε ησλ Διιήλσλ ΔΔΚ (θαη πηπρηνχρσλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ) ζηα Διιεληθά, αλαθέξνληαο ζπγθεθξηκέλα απφ πνηεο δηαηάμεηο πξνθχπηνπλ απηέο νη ππνρξεψζεηο. 2) Να εθδψζεηε - θνηλνπνηήζεηε ζρεηηθή ελεκεξσηηθή απφθαζε / νδεγία γηα ηα αλσηέξσ - εθ φζνλ δελ ππάξρεη ηέηνηα κέρξη ζηηγκήο - κε θνηλνπνίεζε πξνο φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 3) Να κνπ ρνξεγεζεί ε απφθαζε / πξάμε ζχζηαζεο θαη ζεζκνζέηεζεο ηνπ ζεζκνχ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηεο επηηξνπήο δηα ησλ νπνίσλ δηεμήρζε ε σο άλσ εμέηαζε ζηα Διιεληθά θαη νη πξάμεηο λνκνζέηεζεο θαη λνκηκνπνίεζήο ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο Διιεληθέο αξρέο, ψζηε λα έρσ ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζθχγσ πξνο άζθεζε θαη πξνζηαζία ησλ λνκίκσλ Γηθαησκάησλ κνπ. 4) Να κνπ ρνξεγεζεί ε δηάηαμε ηεο ΔΔ (θαλνληζκφο, νδεγία θιπ) βάζεη ηεο νπνίαο εθδφζεθε ε ηπρφλ εθαξκνζηηθή απφθαζε ησλ αξκφδησλ Διιεληθψλ αξρψλ θαη ζπζηάζεθε, ιεηηνχξγεζε, ή ιεηηνπξγεί ε δηαδηθαζία θαη ε επηηξνπή εμέηαζεο / αμηνιφγεζεο ησλ ΔΔΚ ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 16

17 17

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε»

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: «ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δπηβιέπνπζα: Σζηνύινπ Βαζηιηθή πνπδάζηξηα: Κόθθαιε Καιιηόπε ΑΘΖΝΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 0 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ Γλώζε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ "Αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος και ηων εκπαιδεςηικών"

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γεληθέο παξαηεξήζεηο/επηζεκάλζεηο αλαθνξηθά κε ηε δπλαηόηεηα κεηάβαζεο από πάξνρν ζε πάξνρν

Α. Γεληθέο παξαηεξήζεηο/επηζεκάλζεηο αλαθνξηθά κε ηε δπλαηόηεηα κεηάβαζεο από πάξνρν ζε πάξνρν Απόςεηο/πξνηάζεηο ηεο εηαηξείαο Forthnet AE επί ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο αλαθνξηθά κε ηελ Τξνπνπνίεζε θαη Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά Α. Γεληθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ Έθδνζε 1.4, Κέξθπξα 07/07/2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πξννίκην 1.1 Πεξί ηνπ θαλνληζκνχ 1.2 θνπφο 1.3 Γεκνζηφηεηα 2. Οξηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο. οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ

Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο. οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ Η διοίκηζη ολικήρ ποιόηηηαρ και ηο κοινό πλαίζιο αξιολόγηζηρ ζηα Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ. «Η άποτη ηυν εκπαιδεςηικών για ηην Γιοίκηζη Ολικήρ ποιόηηηαρ» Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Ο Ππόλογορ ηος υρ άνυ Επιλόγος από ηο Υπόμνημα Διαμαπηςπίαρ ππορ Διοικηηικό Δικαζηήπιο ηος κάηυθι αναθεπομένος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 2014 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ (GR)ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ- (ΕΝ) EVALUATION PERSONNEL IN THE PRIVATE SECTOR- (FR) PERSONNEL ÉVALUATION DANS LE SECTEUR PRIVÉ- (DE) BEWERTUNG

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1 απφ 16 1. Ννκηθφ Πιαίζην... 3 2. Αληηθείκελν Δηαπηζηεχζεηο... 5 3. Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία θαη Αθεξαηφηεηα... 6 4. Εηδηθνί Καλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο... 6 5. Καηάινγνο

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα