ΠΡΑΞΗ 22/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΞΗ 22/ 20-09-2011"

Transcript

1 ΠΡΑΞΗ 22/ Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ) Νομού Ευρυτανίας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 21 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης». 2. Του άρθρου 3 του Ν. 2188/94 (ΦΕΚ 18/ τ.α ) με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης της Εκπ/σης και άλλες διατάξεις». 3. Του Π.Δ. 1/2003 τεύχος Α. 4. Την αριθ. 3899/ Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, με θέμα: «Συγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευρυτανίας». 5. Την αριθ. 23/ Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, με θέμα: «Ανασυγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευρυτανίας». 6. Την αριθ. 5401/ Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, με θέμα: «Ανασυγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευρυτανίας». Συνήλθε σήμερα , ημέρα Tρίτη και ώρα 12:00 στο Γραφείο του Διευθυντή της Δ/νσης Π.Ε. ύστερα από την αριθ. 91/ πρόσκληση του Προέδρου. Στο Συμβούλιο προσήλθαν και έλαβαν μέρος οι εξής: 1. Τσαπρούνης Αθανάσιος του Γεωργίου, Διευθυντής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευρυτανίας, ως Πρόεδρος. 2. Kελέσης Αντρέας του Δημητρίου, Διευθυντής του 1 ου 7/θ Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου, ως τακτικό μέλος. 3. Ζάγκας Ελευθέριος του Θωμά, Διευθυντής του 4 ου 6/θ Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου, ως τακτικό μέλος. 4. Ευθυμίου Ιωάννης του Θεοφάνη, δάσκαλος του 4 ου 6/θ Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου, ως τακτικό αιρετό μέλος. 5. Μοτσιόλας Σιδέρης του Βασιλείου, δάσκαλος του 4 ου 6/θ Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου, ως τακτικό αιρετό μέλος. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και με την παρουσία της γραμματέως του Συμβουλίου Καντλή Γεωργίας, ο Πρόεδρος εισηγείται τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1 ο : Επικύρωση του αριθ. 21/ πρακτικού. ΘΕΜΑ 2 ο : Τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών δασκάλων και νηπιαγωγών ειδικής Αγωγής- Πλεονάζον εκπαιδευτικό προσωπικό(μουσικής). ΘΕΜΑ 3 ο: Ορισμός Προϊσταμένων στο 3/θ Ειδικό Δημοτικό Καρπενησίου και στο 2/θ Ειδικό Νηπιαγωγείο Καρπενησίου. ΘΕΜΑ 4 ο : Ωράριο δημοτικών σχολείων. ΘΕΜΑ 5 ο :Διάθεση εκπαιδευτικού κλάδου Π.Ε 06(Αγγλικών) στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας. Θ Ε Μ Α 1 ο Διαβάζεται από το γραμματέα και επικυρώνεται το παραπάνω πρακτικό. Θ Ε Μ Α 2 ο Τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών δασκάλων και νηπιαγωγών ειδικής αγωγής- Πλεονάζον Εκπαιδευτικό προσωπικό (Μουσικής).

2 Ο Πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1566/85 με θέμα: «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 167 τ.α. 2. Το άρθρο 11 του Π.Δ. 1/ Την αριθμ /Δ2/ ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με θέμα : «Οδηγίες για την ένταξη υποψηφίων στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων του άρθρου 1 παρ. 7 του Ν.2942/2001 και για τη διαδικασία πρόσληψης». 4. Την αριθμ /Δ2/ (ΦΕΚ 465/ τ. Β ) Κανονιστική Υπουργική Απόφαση με θέμα : «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». 5. Τις διατάξεις του Ν. 2817/2000 με θέμα: «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 78/ τ. Α. 6. Την αριθμ /Γ6/ Υπουργική Απόφαση με την οποία προσλήφθηκαν στο νομό μας 6 αναπληρωτές δάσκαλοι ειδικής αγωγής και 2 αναπληρωτές νηπιαγωγοί ειδικής αγωγής κατά την Α φάση. 7. Την αριθμ. Φ.361.1/386/108008/Δ1/ Υπουργική Απόφαση με την οποία προσλήφθηκε στο νομό μας (1)αναπληρώτρια εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 16.01(Μουσικής) μέσω ΕΣΠΑ για τα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ κατά την Α φάση. 8. Το αριθμ /14414/ έγγραφο του Γ.Λ.Κ. «Αποζημίωση προσωρινών αναπληρωτών που απολύονται από τη θέση τους προτού συμπληρώσουν 12μηνη απασχόληση στο Δημόσιο». 9. Το αριθ. 3170/ έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ευρυτανίας με το οποίο μας διαβιβάστηκαν οι αιτήσεις δηλώσεις τοποθέτησης των αναπληρωτών δασκάλων και νηπιαγωγών ειδικής αγωγής για προσωρινή τοποθέτηση εντός ΠΥΣΠΕ. 10. Τις ανάγκες των σχολικών μονάδων σε εκπαιδευτικό προσωπικό. την πρόταση τοποθέτησης των προσωρινών αναπληρωτών σε κενές θέσεις των σχολικών μονάδων του ΠΥΣΠΕ και την κρίση της εκπαιδευτικού Μουσικής Κατσανάκη Ευγενίας του Ιωάννη ως πλεονάζον προσωπικό και τη διάθεσή της στην Περιφέρεια. αφού άκουσε την εισήγηση, είδε τις σχετικές με το θέμα διατάξεις, εξέτασε τις αιτήσεις-δηλώσεις των εκπαιδευτικών και εξέτασε το γεγονός ότι στο 2 ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου δεν υπάρχει λειτουργικό κενό Α ) Π ρ ο τ ε ί ν ε ι τ η ν τ ο π ο θ έ τ η σ η των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου από την ημερομηνία ορκωμοσίας, ημερομηνία που αναγράφεται για τον καθένα, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους ως εξής: 1. Γκόντα Καλλίνα του Χρήστου, πτυχιούχο του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου (κατεύθυνση Δασκάλων) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο 3/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 2. Κατσάνου- Κάνου Χρυσούλα Χριστίνα του Ιωάννη, πτυχιούχο του Bachelor of Science in Special Education Winthrop College Rock Hill, SC U.S.A, τίτλος ισότιμος και αντίστοιχος, όπως διαπιστώνεται από την αριθ /2008 πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, προς τα απονεμόμενα πτυχία από το Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου

3 Θεσσαλίας των Έλληνικών Α.Ε.Ι., στο 3/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου από Βαλατσού Ευσταθία του Νικολάου, πτυχιούχο του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου (κατεύθυνση Δασκάλων) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Τμήμα Ένταξης του 2 ου Δημοτικού Σχολείου 4. Mπραζιώτη Αργυρώ του Κωνσταντίνου, πτυχιούχο του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (κατεύθυνση Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο Τμήμα Ένταξης του 4 ου Δημοτικού Σχολείου 5. Δαραβίγκου Χρυσούλα του Γεωργίου, πτυχιούχο του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (κατεύθυνση Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο Τμήμα Ένταξης του 3 ου Δημοτικού Σχολείου 6. Γιατζή Αικατερίνη του Αποστόλου, πτυχιούχο του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου (κατεύθυνση Δασκάλων) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Τμήμα Ένταξης του 1 ου Δημοτικού Σχολείου 7. Λιάτζουρα Γαρυφαλλιά του Γεωργίου, πτυχιούχο του Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με εκπαίδευση 600 ωρών στην Ειδική Αγωγή στο 2/θ Ειδικό Νηπιαγωγείο Καρπενησίου από Γιάννου Μαρία του Βασιλείου, πτυχιούχο του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με εξειδίκευση (400 ωρών) στην Ειδική Αγωγή Προσχολικής ηλικίας στο τμήμα ένταξης του 5 ου Νηπιαγωγείου Καρπενησίου από Β ) Π ρ ο τ ε ί ν ε ι ν α κ ρ ι θ ε ί π λ ε ο ν ά ζ ο υ σ α από την Π.Ε. Ευρυτανίας η εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ (Μουσικής) Κατσανάκη Ευγενία του Ιωάννη που διορίστηκε κατά την Α φάση (Υ.Α Φ.361.1/386/108008/Δ1/ )μέσω ΕΣΠΑ για τα δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ λόγω του ότι στο 2 ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου που λειτουργεί με ΕΑΕΠ δεν υπάρχει λειτουργικό κενό καθώς εκεί υπηρετεί εκπαιδευτικός Μουσικής με οργανική θέση. Θ Ε Μ Α 3 ο Ορισμός Προϊσταμένων στο 3/θ Ειδικό Δημοτικό Καρπενησίου και στο 2/θ Ειδικό Νηπιαγωγείο Καρπενησίου. Ο Πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ, έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 11(τμ.Α - παρ. 9), 12 (παρ.5), 13 (παρ.6) του Ν. 1566/85 που αφορούν τον Ορισμό Προϊσταμένων των Δημοτικών σχολείων και Νηπιαγωγείων. 2. Το Π.Δ. 1/2003 (Άρθρο 11-παρ.7) 3. Το άρθρο 18 (παρ. 7 και 9),11,12,15,16,23 του Ν. 3848/2010.(ΦΕΚ 71/ τ.α )με θέμα: «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.» 4. Τις αριθμ.: α) 18/ , θέμα 2 ο, (Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ εκπ/κών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που ήρθαν με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ), β) 19/ , θέμα 2 ο, (Τοποθετήσεις νεοδιόριστων νηπιαγωγών), γ) 20/ , θέμα 2 ο, (Τοποθετήσεις προσωρινών αναπληρωτών δασκάλων και νηπιαγωγών) πράξεις του ΠΥΣΠΕ.

4 5. Το αριθ /Δ1/ έγγραφο του ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ με θέμα: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.» 6. Το αριθμ. 2784/ έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Ευρυτανίας με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψήφιους Υποδιευθυντές Δημοτικών Σχολείων, Προϊσταμένους/ες Ολιγοθεσίων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Π.Ε. Ευρυτανίας. 7. Την ανάγκη ορισμού Προϊσταμένων στις σχολικές μονάδες της Περιφέρειάς μας την πρόταση ορισμού Προϊσταμένων στο 3/θ Ειδικό Δημοτικό Καρπενησίου και στο 2/θ Ειδικό Νηπιαγωγείο Καρπενησίου αφού άκουσε την εισήγηση και είδε τις σχετικές με το θέμα διατάξεις, το βαθμό καθώς και την προϋπηρεσία εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο 3/θ Ειδικό Δημοτικό Καρπενησίου και στο 2/θ Ειδικό Νηπιαγωγείο Καρπενησίου Προτείνει ως Προϊσταμένους στο 3/θ Ειδικό Δημοτικό Καρπενησίου και στο 2/θ Ειδικό Νηπιαγωγείο Καρπενησίου, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς ως εξής: Α. 3/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου Την Γκόντα Καλλίνα από μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους με αναπληρώτριά της την Κατσάνου-Κάνου Χριστίνα-Χρυσούλα. Β. 2/θ Ειδικό Νηπιαγωγείο Τη Λιάτζουρα Γαρυφαλλιά από μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους Θ Ε Μ Α 4 ο Ωράριο δημοτικών σχολείων. Ο Πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ, έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 201 (Φ.Ε.Κ. 161/ ), άρθρο 3 παρ.6 και άρθρο 10 παρ. 2, που αφορά την Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. 2. Την Φ.12/79/51/33/ Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 43/ τ.β ) με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα και ωράριο εργασίας Δημοτικών Σχολείων». 3. Την Φ.12/896/Γ1/693/ εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με θέμα «Πρόγραμμα λειτουργίας Δημοτικών Σχολείων». 4. Την Φ.12/773/77094/Γ1/ εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ με θέμα «Αναμόρφωση Ωρολόγιων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο». 5. Την Φ.12.1/545/85812/Γ1/ εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με θέμα «Διδακτικό ωράριο ολιγοθεσίων Δημοτικών Σχολείων» 6. Την αριθ. 18/ Πράξη του ΠΥΣΠΕ Ν.Ευρυτανίας. 7. Το γεγονός ότι ο Νομός Ευρυτανίας έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες (όπως οι καιρικές συνθήκες, που ιδιαίτερα κατά την περίοδο του χειμώνα είναι πολύ δύσκολες για τις μετακινήσεις των μαθητών είτε με αυτοκίνητο είτε με τα πόδια).

5 1. Το διδακτικό ωράριο των 1/θ και 2/θ Δημοτικών Σχολείων να αρχίζει στις 8:20 και να τελειώνει στις 13: Ως χρόνος υποδοχής ορίζεται το διάστημα από 8:05 έως 8: Το διδακτικό ωράριο των 6/θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων να αρχίζει στις 8:20 και να τελειώνει στις 13:15 ενώ για τα σχολεία στα οποία εφαρμόζεται η δεύτερη ξένη γλώσσα να τελειώνει στις 14:00 ακριβώς (για 2 ημέρες την εβδομάδα).από την τροποποίηση αυτή του διδακτικού ωραρίου εξαιρείται το 2 ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου το οποίο λειτουργεί με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. 4. Ως χρόνος υποδοχής ορίζεται το διάστημα από 8:10 έως 8:20. αφού άκουσε την εισήγηση και είδε τις σχετικές με το θέμα διατάξεις 1. Αναδρομικά για το διδακτικό έτος το διδακτικό ωράριο των 1/θ και 2/θ Δημοτικών Σχολείων να αρχίζει στις 8:20 και να τελειώνει στις 13:40. Ως χρόνος υποδοχής ορίζεται το διάστημα από 8:05 έως 8: Αναδρομικά για το διδακτικό έτος το διδακτικό ωράριο των 6/θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων να αρχίζει στις 8:20 και να τελειώνει στις 13:15 ενώ για τα σχολεία στα οποία εφαρμόζεται η δεύτερη ξένη γλώσσα να τελειώνει στις 14:00 ακριβώς(για 2 ημέρες την εβδομάδα). Από την τροποποίηση αυτή του διδακτικού ωραρίου εξαιρείται το 2 ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου το οποίο λειτουργεί με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Ως χρόνος υποδοχής ορίζεται το διάστημα από 8:10 έως 8:20. Το διδακτικό ωράριο των 6/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων του Καρπενησίου (εκτός του 2 ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου )διαμορφώνεται ως εξής: 8:10-8:20 Υποδοχή μαθητών 10 8:20-9:50 1 η διδακτική περίοδος 90 (1 η και 2 η ώρα) 9:50-10:10 Διάλειμμα 20 10:10-11:40 2 η διδακτική περίοδος 90 (3 η και 4 η ώρα) 11:40-11:55 Διάλειμμα 15 11:55-13:15 3 η διδακτική περίοδος 90 (5 η και 6 η ώρα) 13:15-13:20 Διάλειμμα 5 13:20-14:00 7 η ώρα για τη δεύτερη ξένη γλώσσα 40 Θ Ε Μ Α 5 ο Διάθεση εκπαιδευτικού κλάδου Π.Ε. 06(Αγγλικών) στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας. Ο Πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.1566/85 με θέμα: «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 167 τ.α.

6 2. Το άρθρο 18 παρ. 5 της αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς» 3. Το Π.Δ. 1/2003 (Άρθρο11 παρ. 28). 4. Τις διατάξεις του Ν.3848/2010(ΦΕΚ 71/ τ.α )με θέμα: «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.» 5. Την αριθ /Δ2/ Απόφαση του ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ με την οποία αποσπάστηκε στο νομό μας μία (1) εκπαιδευτικό Αγγλικής Γλώσσας από το ΠΥΣΔΕ Μεσσηνίας. 6. Την αριθ. 8/ Πράξη του ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας με την οποία μας διαθέτουν μία(1) εκπαιδευτικό Αγγλικής Γλώσσας για κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσής μας. την πρόταση διάθεσης της Εκπαιδευτικού Αγγλικών Βαΐου Αγορίτσα Χρήστου, με απόσπαση από το ΠΥΣΔΕ Μεσσηνίας, στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας. αφού άκουσε την εισήγηση, είδε τις σχετικές με το θέμα διατάξεις Π ρ ο τ ε ί ν ε ι τ η ν δ ι ά θ ε σ η της Βαΐου Αγορίτσας, εκπαιδευτικού Αγγλικών στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας από τις μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους Για το λόγο αυτό συντάχθηκε η παραπάνω πράξη και υπογράφεται: Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραμματέας Αθανάσιος Τσαπρούνης Κελέσης Ανδρέας Καντλή Γεωργία Ζάγκας Ελευθέριος Ευθυμίου Ιωάννης Μοτσιόλας Σιδέρης

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα, 28 7-2006 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέα Παπανδρέου 37 84085 /Γ6 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις

Ανδρέα Παπανδρέου 37 84085 /Γ6 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε & Δ.Ε. Μαρούσι, 26-6-08 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕIΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Ανδρέα Παπανδρέου 37 84085 /Γ6 151

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος 1 ηµητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr Αναθεωρηµένη έκδοση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του -νέου

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, κεφ.β παρ.8 του Ν.1566/85

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. προεδρικό διάταγμα 100/1997 ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007 Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1 www. doe.gr Υπουργική Τροπολογία Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Περιγραφή Η τροπολογία αυτή σε ένα άρθρο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α'45/1996 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΦΕΚ Α'45/1996 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. προεδρικό διάταγμα 50/1996 ΦΕΚ Α'45/1996 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 9 / 7 / 2009 Αριθµ. Πρωτ. 81478 / Γ6 Γενική ιεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Α. Παπανδρέου 37 Μαρούσι Τ.Κ. : 151 80 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 71 19 Μαΐου 2010 Όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με : α) Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/23-6-2010) β) Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 18/Α/24-5-2011)

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος Φάκελος Ωράριο Εκπαιδευτικών της Π.Ε.

ηµητρακόπουλος Γιώργος Φάκελος Ωράριο Εκπαιδευτικών της Π.Ε. ηµητρακόπουλος Γιώργος Υποψήφιος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (µε το ψηφοδέλτιο της «υπέρβασης») Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr Φάκελος Ωράριο Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 18-7-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 18-7-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4ΑΣ19-94Π Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

κ α λ ε ί ΙΙ. Για τον πίνακα Β τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι :

κ α λ ε ί ΙΙ. Για τον πίνακα Β τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι : ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σε λειτουργικά κενά για

Διαβάστε περισσότερα

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Ο οδηγός αυτός αναφέρεται με συνοπτικό τρόπο στην διαδικασία πρόσληψης Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2015-2016»

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2015-2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2015-2016»

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2015-2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρ. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2008-2009. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2008-2009. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Α. Κόπτσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρ. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα