ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2293 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ330/76/501906/Σ.3403 Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4361/2016 «Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις» (Α /10). β. Της περιπτ. ιη της παρ.3 καθώς και της παρ. 20 του άρθρου 5 του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α /35), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. γ. Των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α /98). δ. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α /116). ε. Της Υ5/ απόφασης Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β /204). στ. Της Υ24/ απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτριο Βίτσα» (Β /2144). 2. Την υπ αριθμ. 161/ εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής, Ορισμοί 1. Αντικείμενο της παρούσας είναι η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν στη συμμετοχή του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) σε προγράμματα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) εσωτερικού ή εξωτερικού. 2. Ως «έγκριση σπουδών» νοείται η απόφαση που εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο, με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού σε προγράμματα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών, σε ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού, με χορήγηση ή μη εκπαιδευτικής άδειας και με καταβολή ή μη διδάκτρων. 3. Ως «μετάβαση για υπηρεσιακή εκπαίδευση» νοείται η εκπαίδευση του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού σε προπτυχιακές, μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές σε ΑΕΙ του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με πρωτοβουλία της υπηρεσίας. 4. Ως «κανονικό της φοίτησης» του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού νοείται η επιτυχία στο 70% και πλέον των μαθημάτων ενός ακαδημαϊκού έτους των προπτυχιακών σπουδών ή μεταπτυχιακών σπουδών που απολήγουν σε λήψη πτυχίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (ΜΔΕ), αντίστοιχα. Όσον αφορά στις σπουδές για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος (ΔΔ), το κανονικό της φοίτησης προκύπτει από τις δύο θετικές εκθέσεις προόδου ανά ακαδημαϊκό έτος, που συντάσσει ο επιβλέπων καθηγητής του υποψήφιου διδάκτορα και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση του οικείου τμήματος του ΑΕΙ. Άρθρο 2 Προπτυχιακές Σπουδές σε ΑΕΙ Εσωτερικού 1. Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό μπορεί να φοιτά, με ή χωρίς εκπαιδευτική άδεια, και χωρίς καταβολή δι-

2 23156 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2293/ δάκτρων από την υπηρεσία, σε τμήματα ΑΕΙ εσωτερικού, για την απόκτηση πτυχίου, με σκοπό την επιστημονική του κατάρτιση σε γνωστικά αντικείμενα, τα οποία είναι άμεσα συνυφασμένα με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα τα οποία ασκεί. Ως τέτοια γνωστικά αντικείμενα καθορίζονται τα ακόλουθα: α. Πολιτικών Μηχανικών. β. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. γ. Μηχανολόγων Μηχανικών-Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών. δ. Χημικών Μηχανικών. ε. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. στ. Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. ζ. Οικονομικής Επιστήμης. η. Κοινωνιολογίας. θ. Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών. ι. Στατιστικής. ια. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. ιβ. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. ιγ. Ιστορίας. ιδ. Ιατρικής. ιε. Οδοντιατρικής. ιστ. Διαιτολογίας (μόνο για τους Αξιωματικούς του Υγειονομικού Σώματος). 2. Ο αριθμός ανά ειδικότητα των υποψηφίων σπουδαστών, οι οποίοι μπορούν να φοιτήσουν στα ΠΠΣ σε ΑΕΙ εσωτερικού, ανά γνωστικό αντικείμενο που είναι άμεσα συνυφασμένο με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα τα οποία ασκούν, καθορίζεται ως εξής: α. Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των Κοινών Σωμάτων (ΚΣ): Νομικό Σώμα. (1) Ανάλογα με τις υφιστάμενες συνθήκες και ανάγκες δύναται, κατ έτος, ένας (1) Αξιωματικός μέχρι το βαθμό του Λγού και ένας (1) Υπαξιωματικός του Κοινού Νομικού Σώματος, να φοιτούν σε προπτυχιακά τμήματα Πληροφορικής, με κατεύθυνση στα αντικείμενα προγραμματισμού, βάσεων δεδομένων, δικτύων και ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων. (2) Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης καθορίζεται από τα οικεία εκπαιδευτικά ιδρύματα που διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής, ενώ η χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, η διάρκεια της οποίας δε θα μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τα όρια του άρθρου 10 της παρούσης, εγκρίνεται από το Α/ΓΕΕΘΑ με μέριμνα της Διεύθυνσης Νομικού Σώματος του ΓΕΕΘΑ. (3) Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση ζητημάτων, που τυχόν ανακύψουν από την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου και δεν ρυθμίζονται ειδικότερα σε αυτό, εκδίδονται, εφόσον απαιτηθεί, από τη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του ΓΕΕΘΑ. β. Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΣ: (1) Διαβιβάσεις Ένας (1) Αξκός βαθμού Λγού - Τχη απόφοιτος ΣΤΗΑΔ με χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείμενο Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. (2) Μηχανικό Μέχρι τρεις (3) Αξκοί βαθμού Λγού - Τχη απόφοιτοι ΣΤΕΑΜΧ με χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείμενο Πολιτικών Μηχανικών ανά έτος. (3) Τεχνικό (α) Μέχρι οκτώ (8) Αξκοί βαθμού Υπλγού έως Τχη απόφοιτοι ΣΤΕΑΤΧ με χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείμενο Μηχανολόγων Μηχανικών ανά έτος. (β) Μέχρι οκτώ (8) Αξκοί βαθμού Υπλγού έως Τχη απόφοιτοι ΣΤΕΑΤΧ με χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείμενο Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ανά έτος. (4) Εφοδιασμού Μεταφορών (α) Μέχρι δύο (2) Αξκοί βαθμού Υπλγού - Λ/γου με χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείμενο Χημικών Μηχανικών ανά έτος. (β) Ένας (1) Αξκός βαθμού Υπλγού - Λγού με χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομικών επιστημών ανά 2 χρόνια. (Έναρξη από το εκπαιδευτικό έτος ). (γ) Ένας (1) Αξκός βαθμού Υπλγού - Λγού με χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομικών επιστημών ανά 3 χρόνια. (Έναρξη από το εκπαιδευτικό έτος ). (5) Υλικού Πολέμου (α) Ένας (1) Αξκός βαθμού Υπλγού με χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείμενο Χημικών Μηχανικών ανά έτος. (β) Ένας (1) Αξκός βαθμού Υπλγού με χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείμενο Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ανά 2 χρόνια. (Έναρξη από το εκπαιδευτικό έτος ). (γ) Ένας (1) Αξκός βαθμού Υπλγού με χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής ανά 2 χρόνια. (Έναρξη από το εκπαιδευτικό έτος ). (6) Γεωγραφικό Μέχρι τρεις (3) Αξκοί βαθμού Υπλγού έως Τχη με χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείμενο Τοπογράφων Μηχανικών ανά έτος. γ. Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΝ: (1) Μάχιμοι Αξιωματικοί [Μέγιστος αριθμός ένας (1) ανά γνωστικό αντικείμενο]: (α) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. (β) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. (γ) Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών. (δ) Στατιστικής. (ε) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. (2) Μηχανικοί Αξιωματικοί [Μέγιστος αριθμός ένας (1) ανά γνωστικό αντικείμενο]: (α) Πολιτικών Μηχανικών. (β) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. (γ) Μηχανολόγων Μηχανικών - Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών. (δ) Χημικών Μηχανικών. (ε) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. (στ) Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. (ζ) Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών. (η) Στατιστικής.

3 Τεύχος Β 2293/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (θ) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. (3) Οικονομικοί Αξιωματικοί [Μέγιστος αριθμός ένας (1) ανά γνωστικό αντικείμενο]: (α) Οικονομικής Επιστήμης. (β) Στατιστικής. (γ) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. (δ) Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών. (4) Αξιωματικοί Υγειονομικού [Μέγιστος αριθμός ένας (1) ανά ειδικότητα και γνωστικό αντικείμενο]: (α) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (αφορά μόνο ΥΚ). (β) Ιατρικής (αφορά μόνο ΥΟ). (γ) Οδοντιατρικής (αφορά μόνο ΥΙ). (δ) Διαιτολογίας (αφορά μόνο ΥΙ). (ε) Στατιστικής. (5) Αξιωματικοί Ειδικοτήτων [Μέγιστος αριθμός ένας (1) ανά ειδικότητα και γνωστικό αντικείμενο]: (α) Πολιτικών Μηχανικών. (β) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. (γ) Μηχανολόγων Μηχανικών - Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών. (δ) Χημικών Μηχανικών, (ε) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, (στ) Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, (ζ) Οικονομικής Επιστήμης. (η) Κοινωνιολογίας. (θ) Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών. (ι) Στατιστικής. (ια) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. (ιβ) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. (ιγ) Ιστορίας. (ιδ) Διαιτολογίας. (6) Ανθυπασπιστές - Υπαξιωματικοί [Μέγιστος αριθμός δύο (2) ανά γνωστικό αντικείμενο]: (α) Πολιτικών Μηχανικών. (β) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. (γ) Μηχανολόγων Μηχανικών - Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών. (δ) Χημικών Μηχανικών. (ε) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. (στ) Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. (ζ) Οικονομικής Επιστήμης. (η) Κοινωνιολογίας. (θ) Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών. (ι) Στατιστικής. (ια) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. (ιβ) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. (ιγ) Ιατρικής. (ιδ) Οδοντιατρικής. (ιε) Διαιτολογίας. (ιστ) Ιστορίας. δ. Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΑ: (1) Επιχειρησιακές Ειδικότητες [Μέγιστος αριθμός ανά προπτυχιακό: δύο (2)]. (α) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. (β) Κοινωνιολογίας. (γ) Πληροφορικής Επιστήμης Πληροφορικής. (δ) Στατιστικής. (ε) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. (στ) Ιστορίας. (2) Τεχνικής- Εφοδιαστικής Υποστήριξης [Μέγιστος αριθμός ανά προπτυχιακό: δύο (2)]. (α) Πολιτικών Μηχανικών. (β) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. (γ) Μηχανολόγων Μηχανικών. (δ) Χημικών Μηχανικών. (ε) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. (στ) Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. (ζ) Πληροφορικής Επιστήμης Πληροφορικής. (η) Στατιστικής. (θ) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. (3) Διοικητικής Υποστήριξης και Μέριμνας Υποστήριξης [Μέγιστος αριθμός ανά προπτυχιακό: δύο (2)] (α) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. (β) Κοινωνιολογίας. (γ) Πληροφορικής Επιστήμης Πληροφορικής. (δ) Στατιστικής. (ε) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. (στ) Ιστορίας. (4) Οικονομικής Υποστήριξης [Μέγιστος αριθμός ανά προπτυχιακό: δύο (2)] (α) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. (β) Οικονομικής Επιστήμης. (γ) Πληροφορικής Επιστήμης Πληροφορικής. (δ) Στατιστικής. (στ) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. (5) Υγειονομικών [Μέγιστος αριθμός ανά προπτυχιακό: δύο (2)]. (α) Κοινωνιολογίας. (β) Στατιστικής. (γ) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. (δ) Επιστήμης Και Τεχνολογίας Τροφίμων. (ε) Ιατρικής. (στ) Οδοντιατρικής. (ζ) Διαιτολογίας. 3. Με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ) και των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων (Α/ΓΕ), που εκδίδεται μέχρι την 1η Ιουλίου κάθε έτους, εγκρίνονται οι σπουδές του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού των ΚΣ και του οικείου Κλάδου, αντίστοιχα. 4. Είναι δυνατή η εγγραφή και η φοίτηση μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού αποφοίτων ΑΣΕΙ και πτυχιούχων ΑΕΙ, σε Τμήματα ΑΕΙ εσωτερικού, για απόκτηση πτυχίου του οποίου η παρακολούθηση γίνεται σε ώρες εκτός ωραρίου υπηρεσίας με δικές του δαπάνες και χωρίς εκπαιδευτική άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1865/1989 (Α /210). Στην περίπτωση αυτή, το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό, μετά την εγγραφή του στα ΑΕΙ, ενημερώνει εγγράφως την υπηρεσία και καταθέτει αντίγραφο του πτυχίου του σε αυτή, μετά την απόκτηση του, εφόσον το επιθυμεί. Η εγγραφή του προσωπικού με δική του πρωτοβουλία στα παραπάνω ΠΠΣ και οι τυχόν εκπαιδευτικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά, δεν δεσμεύουν την υπηρεσία και δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για την τοποθέτηση του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ σε Φρουρές κοντά στις Σχολές φοίτησης.

4 23158 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2293/ Η φοίτηση για την απόκτηση των δύο κύριων τίτλων της Ιατρικής και Οδοντιατρικής, αφορά μόνο στην περίπτωση των Αξιωματικών Υγειονομικού ειδικότητας ιατρού και οδοντιάτρου, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν την ιατρική ειδικότητα «Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική». 6. Είναι δυνατός ο καθορισμός θέσεων σε ΑΕΙ εσωτερικού για τα γνωστικά αντικείμενα της παραγράφου 2 με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 ν. 4407/2016. Άρθρο 3 Προπτυχιακές Σπουδές σε ΑΕΙ Εξωτερικού 1. Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό μπορεί να φοιτά σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, για την απόκτηση πτυχίου, με σκοπό την επιστημονική του κατάρτιση στα αντικείμενα σπουδών, τα οποία είναι άμεσα συνυφασμένα με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα τα οποία ασκεί, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου Στην περίπτωση που για τη φοίτηση στο πανεπιστημιακό ίδρυμα του εξωτερικού προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, αυτά δύνανται να καταβάλλονται στο σύνολο ή μέρος από τον ίδιο το φοιτούντα ή από το οικείο ΓΕ, το οποίο εγκρίνει την εκπαίδευση του στελέχους ή να καλύπτονται με παροχή υποτροφίας. Ειδικά στην περίπτωση φοίτησης με καταβολή του συνόλου ή μέρους των διδάκτρων από την υπηρεσία, ισχύουν οι διατάξεις του Δημόσιου Λογιστικού που αφορούν στην ανάληψη υποχρέωσης πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης που προκαλεί επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, με βάση την επάρκεια και το ύψος των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 3. Ο αριθμός ανά ειδικότητα των υποψηφίων σπουδαστών, οι οποίοι μπορούν να φοιτήσουν στα ΠΠΣ σε ΑΕΙ εξωτερικού ανά γνωστικό αντικείμενο που είναι άμεσα συνυφασμένο με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα τα οποία ασκούν, καθορίζεται ως εξής: α. Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των Κοινών Σωμάτων (ΚΣ): Νομικό Σώμα. Τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2α του άρθρου 2. β. Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΣ: Τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2β του άρθρου 2. γ. Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΝ: Τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2γ του άρθρου 2. δ. Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΑ: Τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2δ του άρθρου Με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ) και των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων (Α/ΓΕ), που εκδίδεται μέχρι την 1η Ιουλίου κάθε έτους, εγκρίνονται οι σπουδές του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού των ΚΣ και του οικείου Κλάδου, αντίστοιχα. 5. Το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό, στο οποίο καταβάλλεται μέρος ή το σύνολο των διδάκτρων, υποβάλλει στο οικείο ΓΕ, μετά το πέρας κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, βεβαίωση προόδου του εκπαιδευτικού ιδρύματος, από την οποία προκύπτει το κανονικό της φοίτησής του. Άρθρο 4 Μεταπτυχιακές Σπουδές σε ΑΕΙ Εσωτερικού 1. Τα γνωστικά αντικείμενα των μεταπτυχιακών σπουδών σε ΑΕΙ εσωτερικού, τα οποία είναι άμεσα συνυφασμένα με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα τα οποία ασκεί το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ και τα οποία δύναται να παρακολουθήσει με ή χωρίς εκπαιδευτική άδεια, με ή χωρίς καταβολή διδάκτρων από την υπηρεσία, είναι τα ακόλουθα: α. Οικονομικής Επιστήμης. β. Δημόσιας Διοίκησης. γ. Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής. δ. Ελεγκτικής. ε. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Management). στ. Βιομηχανικής Διοίκησης. ζ. Ολικής Ποιότητας. η. Εφοδιασμού (Logistics). θ. Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. ι. Διαχείρισης Γνώσης Καινοτόμων Ιδεών. ια. Διαχείρισης Έργων (Project Management). ιβ. Στατιστικής. ιγ. Ναυτιλιακών Σπουδών. ιδ. Διεθνών Σχέσεων. ιε. Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας. ιστ. Ιδιωτικού Δικαίου. ιζ. Δημοσίου Δικαίου, με κατεύθυνση στο Διοικητικό Δίκαιο. ιη. Διεθνούς Δικαίου. ιθ. Ιστορίας. κ. Μετεωρολογίας. κα. Επικοινωνιών. κβ. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. κγ. Πληροφορικής, με κατεύθυνση στα αντικείμενα προγραμματισμού, βάσεων δεδομένων, δικτύων και ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων. κδ. Επιχειρησιακής Έρευνας. κε. Παραγωγής και Διαχείρισης Ενέργειας. κστ. Περιβάλλοντος. κζ. Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). κη. Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών. κθ. Μηχανολογίας-Μηχανικής. λ. Θερμοδυναμικής. λα. Συστημάτων Αυτοματισμού. λβ. Ναυπηγικής. λγ. Υδρογραφίας-Ωκεανογραφίας. λδ. Τεχνολογίας Αεροσκαφών. λε. Αεροναυπηγικής. λστ. Ιατρικής. λζ. Οδοντιατρικής. λη. Κτηνιατρικής. λθ. Φαρμακευτικής. μ. Νοσηλευτικής. μα. Ψυχολογίας. μβ. Δημόσιας Υγείας. μγ. Υγιεινής και Ασφάλειας. μδ. Διατροφής-Διαιτολογίας. με. Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

5 Τεύχος Β 2293/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Στην περίπτωση που για τη φοίτηση σε ΠΜΣ ή σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, αυτά δύναται να καταβάλλονται στο σύνολο ή μέρος από τον ίδιο το φοιτούντα ή από το οικείο ΓΕ, το οποίο εγκρίνει την εκπαίδευση του στελέχους ή να καλύπτονται με παροχή υποτροφίας. Ειδικά στην περίπτωση φοίτησης με καταβολή του συνόλου ή μέρους των διδάκτρων από την υπηρεσία, ισχύουν οι διατάξεις του Δημόσιου Λογιστικού που αφορούν στην ανάληψη υποχρέωσης πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης που προκαλεί επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, με βάση την επάρκεια και το ύψος των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδος. 3. Ο αριθμός ανά ειδικότητα των υποψηφίων σπουδαστών ανά γνωστικό αντικείμενο των οποίων μπορούν να φοιτήσουν στα ΠΜΣ σε ΑΕΙ εσωτερικού, που είναι άμεσα συνυφασμένα με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα τα οποία ασκούν, καθορίζονται τα εξής: α. Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των Κοινών Σωμάτων (ΚΣ): (1) Νομικό Σώμα. (α) Ανάλογα με τις υφιστάμενες συνθήκες και ανάγκες δύναται, κατ έτος, δύο (2) Αξιωματικοί του Κοινού Νομικού Σώματος με βαθμό Υπλγού μέχρι Α/νχη να φοιτούν σε μεταπτυχιακά τμήματα Νομικής, με κατεύθυνση στους τομείς του Ιδιωτικού, Δημόσιου και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και σε μεταπτυχιακά προγράμματα Πληροφορικής, με κατεύθυνση στα αντικείμενα προγραμματισμού, βάσεων δεδομένων, δικτύων και ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων. (β) Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης καθορίζεται από τα οικεία εκπαιδευτικά ιδρύματα που διδάσκουν τα γνωστικά αντικείμενα του Ιδιωτικού, Δημόσιου και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και της Πληροφορικής, ενώ η χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας, η διάρκεια της οποίας δε θα μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τα όρια του άρθρου 10 της παρούσης, εγκρίνεται από το Α/ΓΕΕΘΑ με μέριμνα της Διεύθυνσης Νομικού Σώματος του ΓΕΕΘΑ. (γ) Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση ζητημάτων, που τυχόν ανακύψουν από την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου και δεν ρυθμίζονται ειδικότερα σε αυτό, εκδίδονται, εφόσον απαιτηθεί, από τη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του ΓΕΕΘΑ. (2) Στρατιωτικοί Δικαστικοί Γραμματείς. Ένα (1) στέλεχος ανά μεταπτυχιακό, βαθμού Λγού έως και Α/νχη, με δυνατότητα χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας: (α) Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. (β) Διεθνών Σχέσεων. (γ) Δημοσίου Δικαίου, με κατεύθυνση στο Διοικητικό. (3) Στρατιωτικοί Ιερείς. Δύο (2) Ιερείς ανά μεταπτυχιακό, βαθμού Υπλγού έως και Σ/χη στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Θεολογίας, με δυνατότητα χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας. β. Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΣ: (1) Στελέχη Όπλων (α) Μέχρι τρεις (3) Αξκοί (ΠΖ) ή (ΤΘ) ή (ΠΒ) βαθμού Λ/ γου -Τχη, ένας (1) με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και μέχρι δύο (2) χωρίς τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, με κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείμενο Διεθνών Σχέσεων. (β) Ένας (1) Αξκός (ΠΖ) ή (ΤΘ) ή (Π Β) βαθμού Λ/γου - Τχη, με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείμενο Βαλκανικών Σπουδών. (γ) Μέχρι δύο (2) Αξκοί (ΠΖ) ή (ΤΘ) ή (ΠΒ) ή (MX) ή (ΑΣ) βαθμού Τχη - Ανχη, ένας (1) με τη χορήγηση και ένας (1) χωρίς τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας με κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού. (2) Μηχανικό Μέχρι δύο (2) Αξκοί βαθμού Λγού - Τχη με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και χωρίς κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείμενο Περιβάλλοντος - Βιώσιμης Ανάπτυξης. (3) Διαβιβάσεις Μέχρι τρεις (3) Αξκοί (ΔΒ) βαθμού Λγού - Τχη, χωρίς τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείμενο Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής. (4) Αεροπορίας Στρατού (α) Ένας (1) Αξκός (ΑΣ) βαθμού Υπλγού - Τχη, με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείμενο Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας. (β) Ένας (1) Αξκός (ΑΣ) βαθμού Υπλγού - Τχη, με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίας Αεροσκαφών. (γ) Ένας (1) Αξκός (ΑΣ) βαθμού Υπλγού - Τχη, με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείμενο Ασφάλειας Πτήσεων. (5) Τεχνικό Ένας (1) Αξκός βαθμού Λγού - Τχη, χωρίς τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης Ολικής ποιότητας. (6) Εφοδιασμού Μεταφορών Ένας (1) Αξκός βαθμού Υπλγού έως Τχη, με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίας Τροφίμων - Διατροφής ανά δύο (2) χρόνια. (Έναρξη από το εκπαιδευτικό έτος ) (7) Υλικού Πολέμου (α) Ένας (1) Αξκός βαθμού Υπλγού έως Τχη χωρίς τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείμενο Βιομηχανικής Διοίκησης. (β) Ένας (1) Αξκός βαθμού Υπλγού έως Τχη χωρίς τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφοριακών Συστημάτων. (γ) Ένας (1) Αξκός βαθμού Λγού - Τχη, απόφοιτος προπτυχιακού τίτλου Χημικού Μηχανικού χωρίς τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίας Υλικών. (δ) Ένας (1) Αξκός βαθμού Λγού - Τχη, χωρίς τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείμενο Σύγχρονα υλικά ένδυσης - Κλωστοϋφαντουργία.

6 23160 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2293/ (8) Οικονομικό Μέχρι τέσσερις (4) Αξκοί βαθμού Υπλγού έως Τχη χωρίς τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομικής επιστήμης. (9) Υγειονομικό (α) Μέχρι δύο (2) Αξκοί (ΥΓ) βαθμού Λγού έως Ανχη, με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. (β) Μέχρι τρεις (3) Αξκοί (ΥΝ) βαθμού Λγού έως Ανχη, με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων σε ένα (1) Αξκό (ΥΝ) στο γνωστικό αντικείμενο Νοσηλευτικής. (γ) Μέχρι δώδεκα (12)Αξκοί (ΥΙ) βαθμού Λγού έως Ανχη, με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων μέχρι τριών (3) Αξκών (ΥΙ) στο γνωστικό αντικείμενο Ιατρικής. (δ) Μέχρι πέντε (5) Αξκοί (ΥΚ) βαθμού Λγού έως Ανχη, με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων μέχρι τριών (3) Αξκών (ΥΚ) στο γνωστικό αντικείμενο Κτηνιατρικής. (ε) Μέχρι τρεις (3) Αξκοί (ΥΟ) βαθμού Λγού έως Ανχη, με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων σε (1) Αξκό (ΥΟ) στο γνωστικό αντικείμενο Οδοντιατρικής. (στ) Μέχρι τέσσερις (4) Αξκοί (ΥΦ) βαθμού Λγού έως Ανχη, με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων μέχρι δύο (2) Αξκών (ΥΦ) στο γνωστικό αντικείμενο Φαρμακευτικής. (ζ) Μέχρι τρεις (3) Αξκοί (ΥΨ) βαθμού Λγού έως Ανχη, με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων σε ένα (1) Αξκό (ΥΨ) στο γνωστικό αντικείμενο Ψυχολογίας. (10) Ελεγκτικό Μέχρι δύο (2) Αξκοί βαθμού Τχη - Ανχη με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείμενο Ελεγκτικής. γ. Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΝ: (1) Μάχιμοι Αξιωματικοί [Μέγιστος αριθμός τρεις (3) ανά γνωστικό αντικείμενο]: (α) Δημόσιας Διοίκησης. (β) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. (γ) Ολικής Ποιότητας. (δ) Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. (ε) Διαχείρισης Γνώσης Καινοτόμων Ιδεών. (στ) Διαχείρισης Έργων (Project Management). (ζ) Στατιστικής. (η) Ναυτιλιακών Σπουδών. (θ) Διεθνών Σχέσεων. (ι) Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας. (ια) Ιδιωτικού Δικαίου. (ιβ) Δημοσίου Δικαίου, με κατεύθυνση στο Διοικητικό Δίκαιο. (ιγ) Διεθνούς Δικαίου. (ιδ) Μετεωρολογίας. (ιε) Επικοινωνιών. (ιστ) Πληροφορικής, με κατεύθυνση στα αντικείμενα Προγραμματισμού, Βάσεων Δεδομένων, Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Δικτύων και Υπολογιστών. (ιζ) Επιχειρησιακής Έρευνας. (ιη) Μηχανολογίας-Μηχανικής. (ιθ) Συστημάτων Αυτοματισμού. (κ) Υδρογραφίας-Ωκεανογραφίας. (2) Μηχανικοί Αξιωματικοί [Μέγιστος αριθμός τρεις (3) ανά γνωστικό αντικείμενο]: (α) Δημόσιας Διοίκησης. (β) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Marketing). (γ) Βιομηχανικής Διοίκησης. (δ) Ολικής Ποιότητας. (ε) Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. (στ) Διαχείρισης Γνώσης Καινοτόμων Ιδεών. (ζ) Διαχείρισης Έργων (Project Management). (η) Στατιστικής. (θ) Ναυτιλιακών Σπουδών. (ι) Διεθνών Σχέσεων. (ια) Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας. (ιβ) Ιδιωτικού Δικαίου. (ιγ) Δημοσίου Δικαίου, με κατεύθυνση στο Διοικητικό Δίκαιο. (ιδ) Διεθνούς Δικαίου. (ιε) Επικοινωνιών. (ιστ) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. (ιζ) Πληροφορικής, με κατεύθυνση στα αντικείμενα Προγραμματισμού, Βάσεων Δεδομένων, Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Δικτύων και Υπολογιστών. (ιη) Επιχειρησιακής Έρευνας. (ιθ) Παραγωγής και Διαχείρισης Ενέργειας. (κ) Περιβάλλοντος. (κα) Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). (κβ) Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών. (κγ) Μηχανολογίας-Μηχανικής. (κδ) θερμοδυναμικής. (κε) Συστημάτων Αυτοματισμού. (κστ) Ναυπηγικής. (κζ) Τεχνολογίας Αεροσκαφών. (κη) Αεροναυπηγικής. (3) Οικονομικοί Αξιωματικοί [Μέγιστος αριθμός τρεις (3) ανά γνωστικό αντικείμενο]: (α) Οικονομικής Επιστήμης. (β) Δημόσιας Διοίκησης. (γ) Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής. (δ) Ελεγκτικής. (ε) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Management). (στ) Βιομηχανικής Διοίκησης. (ζ) Ολικής Ποιότητας. (η) Εφοδιασμού (Logistics). (θ) Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. (ι) Διαχείρισης Γνώσης Καινοτόμων Ιδεών. (ια) Διαχείρισης Έργων (Project Management). (ιβ) Στατιστικής. (ιγ) Ναυτιλιακών Σπουδών. (ιδ) Ιδιωτικού Δικαίου. (ιε) Δημοσίου Δικαίου, με κατεύθυνση στο Διοικητικό Δίκαιο.

7 Τεύχος Β 2293/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ιστ) Διεθνούς Δικαίου. (ιζ) Διεθνών Σχέσεων. (ιη) Επιχειρησιακής Έρευνας. (4) Αξιωματικοί Υγειονομικού [Μέγιστος αριθμός τρεις (3) ανά γενική ειδικότητα και γνωστικό αντικείμενο]: (α) Ιατρικής. (β) Οδοντιατρικής. (γ) Κτηνιατρικής. (δ) Φαρμακευτικής. (ε) Νοσηλευτικής. (στ) Ψυχολογίας. (ζ) Δημόσιας Υγείας. (η) Υγιεινής και Ασφάλειας. (θ) Διατροφής-Διαιτολογίας. (ι) Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. (5) Αξιωματικοί Ειδικοτήτων [Μέγιστος αριθμός ένας (1) ανά γνωστικό αντικείμενο]: (α) Οικονομικής Επιστήμης. (β) Δημόσιας Διοίκησης. (γ) Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής. (δ) Ελεγκτικής. (ε) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. (στ) Βιομηχανικής Διοίκησης. (ζ) Ολικής Ποιότητας. (η) Εφοδιασμού (Logistics). (θ) Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. (ι) Διαχείρισης Γνώσης Καινοτόμων Ιδεών. (ια) Διαχείρισης Έργων (Project Management). (ιβ) Στατιστικής. (ιγ) Ναυτιλιακών Σπουδών. (ιδ) Διεθνών Σχέσεων. (ιε) Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας. (ιστ) Ιδιωτικού Δικαίου. (ιζ) Δημοσίου Δικαίου, με κατεύθυνση στο Διοικητικό Δίκαιο. (ιη) Διεθνούς Δικαίου. (ιθ) Ιστορίας. (κ) Μετεωρολογίας. (κα) Επικοινωνιών. (κβ) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. (κγ) Πληροφορικής, με κατεύθυνση στα αντικείμενα Προγραμματισμού, Βάσεων Δεδομένων, Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Δικτύων και Υπολογιστών. (κδ) Επιχειρησιακής Έρευνας. (κε) Παραγωγής και Διαχείρισης Ενέργειας. (κστ) Περιβάλλοντος. (κζ) Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). (κη) Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών. (κθ) Μηχανολογίας-Μηχανικής. (λ) Θερμοδυναμικής. (λα) Συστημάτων Αυτοματισμού. (λβ) Ναυπηγικής. (λγ) Υδρογραφίας-Ωκεανογραφίας. (λδ) Τεχνολογίας Αεροσκαφών. (λε) Αεροναυπηγικής. (λστ) Ιατρικής. (λζ) Οδοντιατρικής. (λη) Κτηνιατρικής. (λθ) Φαρμακευτικής. (μ) Νοσηλευτικής. (μα) Ψυχολογίας. (μβ) Δημόσιας Υγείας. (μγ) Υγιεινής και Ασφάλειας. (μδ) Διατροφής-Διαιτολογίας. (με) Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. (6) Ανθυπασπιστές - Υπαξιωματικοί [Μέγιστος αριθμός ένας (1) ανά γνωστικό αντικείμενο]: (α) Οικονομικής Επιστήμης. (β) Δημόσιας Διοίκησης. (γ) Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής. (δ) Ελεγκτικής. (ε) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. (στ) Βιομηχανικής Διοίκησης. (ζ) Ολικής Ποιότητας. (η) Εφοδιασμού (Logistics). (θ) Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. (ι) Διαχείρισης Γνώσης Καινοτόμων Ιδεών. (ια) Διαχείρισης Έργων (Project Management). (ιβ) Στατιστικής. (ιγ) Ναυτιλιακών Σπουδών. (ιδ) Διεθνών Σχέσεων. (ιε) Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας. (ιστ) Ιδιωτικού Δικαίου. (ιζ) Δημοσίου Δικαίου, με κατεύθυνση στο Διοικητικό Δίκαιο. (ιη) Διεθνούς Δικαίου. (ιθ) Ιστορίας. (κ) Μετεωρολογίας. (κα) Επικοινωνιών. (κβ) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. (κγ) Πληροφορικής, με κατεύθυνση στα αντικείμενα Προγραμματισμού, Βάσεων Δεδομένων, Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Δικτύων και Υπολογιστών. (κδ) Επιχειρησιακής Έρευνας. (κε) Παραγωγής και Διαχείρισης Ενέργειας. (κστ) Περιβάλλοντος. (κζ) Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). (κη) Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών. (κθ) Μηχανολογίας-Μηχανικής. (λ) Θερμοδυναμικής. (λα) Συστημάτων Αυτοματισμού. (λβ) Ναυπηγικής. (λγ) Υδρογραφίας-Ωκεανογραφίας. (λδ) Τεχνολογίας Αεροσκαφών. (λε) Αεροναυπηγικής. (λστ) Ιατρικής. (λζ) Οδοντιατρικής. (λη) Κτηνιατρικής. (λθ) Φαρμακευτικής. (μ) Νοσηλευτικής. (μα) Ψυχολογίας. (μβ) Δημόσιας Υγείας. (μγ) Υγιεινής και Ασφάλειας. (μδ) Διατροφής-Διαιτολογίας. (με) Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. δ. Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΑ: (1) Επιχειρησιακές Ειδικότητες [Μέγιστος αριθμός ανά μεταπτυχιακό: δύο (2)].

8 23162 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2293/ (α) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. (β) Ιστορίας. (γ) Ολικής Ποιότητας. (δ) Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. (ε) Διαχείρισης Έργων. (στ) Στατιστικής. (ζ) Διεθνών Σχέσεων. (η) Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας. (θ) Ιδιωτικού Δικαίου. (ι) Δημοσίου Δικαίου. (ια) Ιστορίας. (ιβ) Μετεωρολογίας. (ιγ) Πληροφορικής. (ιδ) Περιβάλλοντος. (ιε) Τεχνολογίας Αεροσκαφών. (ιστ) Υγιεινής και Ασφάλειας. (3) Τεχνικής - Εφοδιαστικής Υποστήριξης [Μέγιστος αριθμός ανά μεταπτυχιακό: δύο (2)]. (α) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. (β) Βιομηχανικής Διοίκησης. (γ) Ολικής Ποιότητας. (δ) Εφοδιασμού. (ε) Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. (στ) Διαχείρισης Έργων. (ζ) Στατιστικής. (η) Διεθνών Σχέσεων. (θ) Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας. (ι) Ιδιωτικού Δικαίου. (ια) Δημοσίου Δικαίου. (ιβ) Επικοινωνιών. (ιγ) Πληροφορικής. (ιδ) Ιδιωτικού Δικαίου. (ιε) Δημοσίου Δικαίου. (ιστ) Επιχειρησιακής Έρευνας. (ιζ) Παραγωγής και Διαχείρισης Ενέργειας. (ιη) Περιβάλλοντος. (ιθ) Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. (κ) Μηχανολογίας-Μηχανικής. (κα) θερμοδυναμικής. (κβ) Τεχνολογίας Αεροσκαφών. (κγ) Συστημάτων Αυτοματισμού. (κδ) Αεροναυπηγικής. (κε) Υγιεινής και Ασφάλειας. (3) Οικονομικής Υποστήριξης [Μέγιστος αριθμός ανά μεταπτυχιακό: δύο (2)]. (α) Οικονομικής Επιστήμης. (β) Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής. (γ) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. (δ) Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. (ε) Διαχείρισης Έργων. (στ) Στατιστικής. (ζ) Διεθνών Σχέσεων. (η) Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας. (θ) Ιδιωτικού Δικαίου. (ι) Δημοσίου Δικαίου. (ια) Πληροφορικής. (ιβ) Επιχειρησιακής Έρευνας. (ιγ) Περιβάλλοντος. (4) Διοικητικής Υποστήριξης και Μέριμνας [Μέγιστος αριθμός ανά μεταπτυχιακό: δύο (2)]. (α) Δημόσιας Διοίκησης. (β) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. (γ) Ολικής Ποιότητας. (δ) Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. (ε) Διαχείρισης Έργων. (στ) Στατιστικής. (ζ) Διεθνών Σχέσεων, (η) Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας, (θ) Ιδιωτικού Δικαίου, (ι) Δημοσίου Δικαίου, (ια) Ιστορίας. (ιβ) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, (ιγ) Πληροφορικής, (ιδ) Περιβάλλοντος, (ιε) Υγιεινής και Ασφάλειας, (ιστ) Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. (5) Υγειονομικών (Μέγιστος αριθμός ανά μεταπτυχιακό: 2). (α) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, (β) Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, (γ) Διαχείρισης Έργων, (δ) Στατιστικής. (ε) Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας, (στ) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, (ζ) Ιατρικής, (η) Οδοντιατρικής, (θ) Κτηνιατρικής, (ι) Φαρμακευτικής, (ια) Νοσηλευτικής, (ιβ) Ψυχολογίας, (ιγ) Δημόσιας Υγείας, (ιδ) Υγιεινής και Ασφάλειας, (ιε) Διατροφής-Διαιτολογίας. 4. Με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ) και των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων (Α/ΓΕ), που εκδίδεται μέχρι την 1η Ιουλίου κάθε έτους, εγκρίνονται οι σπουδές του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού των ΚΣ και του οικείου Κλάδου, αντίστοιχα. 5. Στην περίπτωση που για τη συμμετοχή στα ως άνω προγράμματα σπουδών προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, αυτά δύνανται να καταβάλλονται στο σύνολο ή μέρος τους από τον ίδιο το συμμετέχοντα ή από το οικείο ΓΕ το οποίο εγκρίνει και την εκπαίδευση του στελέχους, ή να καλύπτονται με παροχή υποτροφίας. Ειδικά στην περίπτωση φοίτησης με καταβολή του συνόλου ή μέρους των διδάκτρων από την υπηρεσία, ισχύουν οι διατάξεις του Δημόσιου Λογιστικού, που αφορούν στην ανάληψη υποχρέωσης, πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης που προκαλεί επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, με βάση την επάρκεια και το ύψος των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 6. Το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό, στο οποίο καταβάλλεται μέρος ή το σύνολο των διδάκτρων ή έχει λάβει εκπαιδευτική άδεια, υποβάλλει στο οικείο ΓΕ μετά το πέρας κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος, από την οποία προκύπτει το κανονικό της φοίτησής του.

9 Τεύχος Β 2293/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Είναι δυνατή η εγγραφή και η φοίτηση του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ, σε ΠΜΣ και προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΑΕΙ εσωτερικού, των οποίων η παρακολούθηση γίνεται σε ώρες εκτός ωραρίου υπηρεσίας, με δικές του δαπάνες και χωρίς εκπαιδευτική άδεια. Στην περίπτωση αυτή, το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό, μετά την εγγραφή του στα ΑΕΙ, ενημερώνει εγγράφως την υπηρεσία και καταθέτει αντίγραφο του ΜΔΕ ή του ΔΔ σε αυτή μετά την απόκτηση του, εφόσον το επιθυμεί. Η εγγραφή του προσωπικού με δική του πρωτοβουλία στα παραπάνω προγράμματα σπουδών και οι τυχόν εκπαιδευτικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά, δεν δεσμεύουν την υπηρεσία η οποία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για την τοποθέτηση του εν λόγω προσωπικού σε Φρουρές κοντά στις Σχολές φοίτησης. 8. Για την επιλογή των στελεχών που θα φοιτήσουν στα ΠΜΣ του επόμενου ακαδημαϊκού έτους υποβάλλεται αναφορά επιθυμίας για φοίτηση στα γνωστικά αντικείμενα από τα στελέχη μέχρι 1 Οκτωβρίου κάθε έτους. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει απόλυτη σειρά επιτυχίας από τις διαδικασίες επιλογής που έχουν καθορίσει τα οικεία Πανεπιστήμια, οι Δ/νσεις Εκπαίδευσης των ΓΕ μετά από έλεγχο των υπόψη αναφορών, κατατάσσουν όσα στελέχη πληρούν τα κριτήρια επιλογής ανά γνωστικό αντικείμενο και κατά φθίνουσα σειρά μορίων σύμφωνα με τη μοριοδότηση του άρθρου 15 της παρούσας μέχρι 15 Νοεμβρίου κάθε έτους. Μετά την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων τα στελέχη υποβάλλουν τις αποδοχές τους από τα ΑΕΙ μέχρι 1 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους ώστε να επιλεγούν για φοίτηση. Άρθρο 5 Μεταπτυχιακές Σπουδές σε ΑΕΙ Εξωτερικού 1. Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό δύναται να φοιτά σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού για την απόκτηση ΜΔΕ ή ΔΔ, με σκοπό την επιστημονική του κατάρτιση στα αντικείμενα σπουδών, τα οποία είναι άμεσα συνυφασμένα με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα τα οποία ασκεί το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου Στην περίπτωση που για τη φοίτηση στα ως άνω προγράμματα προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, αυτά δύνανται να καταβάλλονται στο σύνολο ή μέρος από τον ίδιο το φοιτούντα ή να καλύπτονται από το οικείο ΓΕ, το οποίο εγκρίνει την εκπαίδευση του στελέχους ή να καλύπτονται με παροχή υποτροφίας. Ειδικά στην περίπτωση φοίτησης με καταβολή του συνόλου ή μέρους των διδάκτρων από την υπηρεσία, ισχύουν οι διατάξεις του Δημόσιου Λογιστικού, που αφορούν στην ανάληψη υποχρέωσης, πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης που προκαλεί επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, με βάση την επάρκεια και το ύψος των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 3. Ο αριθμός ανά ειδικότητα των υποψηφίων σπουδαστών ανά γνωστικό αντικείμενο των οποίων μπορούν να φοιτήσουν στα ΠΜΣ σε ΑΕΙ εξωτερικού, που είναι άμεσα συνυφασμένα με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα τα οποία ασκούν, καθορίζονται τα εξής: α. Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των Κοινών Σωμάτων (ΚΣ): Νομικό Σώμα. Τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 3α του άρθρου 4. β. Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΣ: Τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 3β του άρθρου 4. γ. Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΝ: Τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 3γ του άρθρου 4. δ. Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΑ: Τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 3δ του άρθρου Με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ) και των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων (Α/ΓΕ), που εκδίδεται μέχρι την 1η Ιουλίου κάθε έτους, εγκρίνονται οι σπουδές του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού των ΚΣ και του οικείου Κλάδου, αντίστοιχα. 5. Το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό, στο οποίο καταβάλλεται μέρος ή το σύνολο των διδάκτρων, υποβάλλει στα οικεία ΓΕ, στα οποία ανήκει, μετά το πέρας κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, βεβαίωση προόδου του εκπαιδευτικού ιδρύματος, από την οποία προκύπτει το κανονικό της φοίτησής του. Άρθρο 6 Αξιολόγηση και επανακαθορισμός των γνωστικών αντικειμένων προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών 1. Σε κάθε Γενικό Επιτελείο συνιστάται επιτροπή αξιολόγησης γνωστικών αντικειμένων. 2. Η επιτροπή αξιολόγησης γνωστικών αντικειμένων του ΓΕΕΘΑ, έχει αρμοδιότητα αξιολόγησης των γνωστικών αντικειμένων των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, στα οποία συμμετέχει το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των Κοινών Σωμάτων (ΚΣ). Οι επιτροπές αξιολόγησης των ΓΕ των Κλάδων των ΕΔ έχουν αρμοδιότητα αξιολόγησης των γνωστικών αντικειμένων των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, στα οποία συμμετέχει το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό του οικείου Κλάδου των ΕΔ. 3. Οι επιτροπές αξιολόγησης γνωστικών αντικειμένων: α. Αποτελούνται από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ως πρόεδρο και δύο (2) στελέχη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ως μέλη. β. Συγκροτούνται μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, κατόπιν διαταγής του Διευθυντή του Κλάδου στον οποίο υπάγεται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης. γ. Έχουν θητεία ενός (1) έτους. δ. Συντάσσουν έκθεση αξιολόγησης, προτείνοντας τη διατήρηση ή τον επανακαθορισμό των γνωστικών αντικειμένων, την οποία υποβάλλουν στον Αρχηγό του οικείου Γενικού Επιτελείου έως την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους. 4. Προτάσεις από το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό για επανακαθορισμό των γνωστικών αντικειμένων υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του αρμόδιου, κατά τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2, Γενικού Επιτελείου. 5. Με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου, η οποία εκδίδεται μέχρι την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους, επανακαθορίζονται τα γνωστικά αντικείμενα

10 23164 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2293/ των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, στα οποία συμμετέχει το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό του Επιτελείου αυτού. Άρθρο 7 Διαδικασία επιλογής για συμμετοχή σε προγράμματα σπουδών 1. Με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ) για το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των ΚΣ και των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων (Α/ΓΕ) για το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό του οικείου Κλάδου, που εκδίδεται μέχρι την 1η Απριλίου κάθε έτους, καθορίζεται ο αριθμός των εκπαιδεύσεων, η χορήγηση ή μη εκπαιδευτικής άδειας και η καταβολή ή μη των διδάκτρων, με εξειδίκευση των απαιτούμενων ειδικοτήτων και του βαθμού των υποψήφιων, ανά πρόγραμμα σπουδών, που θα προκηρύσσονται ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τους διαθέσιμους πόρους. 2. Το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό, του οποίου εγκρίνεται η συμμετοχή σε προγράμματα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών, επιλέγεται κατά την απόλυτη σειρά επιτυχίας, όπως αυτή προκύπτει από τις διαδικασίες επιλογής τις οποίες έχουν καθορίσει τα οικεία εκπαιδευτικά ιδρύματα. 3. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει σειρά επιτυχίας στις διαδικασίες επιλογής των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για τη φοίτηση σε προγράμματα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών, η επιλογή πραγματοποιείται με βάση την απόλυτη σειρά επιτυχίας, η οποία προκύπτει από την, κατά τα καθοριζόμενα από το άρθρο 15, διαδικασία μοριοδότησης. Άρθρο 8 Οικονομικά 1. Η καταβολή διδάκτρων των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις (ΚΑΕ 0881) για το σκοπό αυτό στους Π/Υ του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ). 2. Η καταβολή διδάκτρων των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού των ΚΣ των ΕΔ καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες για το σκοπό αυτό πιστώσεις (ΚΑΕ 0881) στον Π/Υ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΡΟΣΟΝΤΑ Άρθρο 9 Προσόντα επιλογής Τυπικά προσόντα, για την εξέταση της δυνατότητας χορήγησης των κατά τα παραπάνω διευκολύνσεων ή για τη συμμετοχή σε προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές ή επιλογή για μετάβαση σε υπηρεσιακή εκπαίδευση, αποτελούν: α. Ο κατεχόμενος βαθμός, όπως καθορίζεται στα αντίστοιχα άρθρα για κάθε είδους εκπαίδευση. β. Η κατ εκλογή προαγωγή σε όσους βαθμούς αυτή προβλέπεται. γ. Η βαθμολογία τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» σε όλα τα ουσιαστικά προσόντα κατά την τελευταία πενταετία. δ. Η γνώση της ξένης γλώσσας στο επίπεδο που προβλέπει από την προκήρυξη του ΑΕΙ που διοργανώνει το πρόγραμμα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Άρθρο 10 Εκπαιδευτικές άδειες μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ εσωτερικού και εξωτερικού 1. Στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ που φοιτά σε ΠΠΣ ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού, όπως καθορίζονται στα άρθρα 2 και 3, αντίστοιχα, είναι δυνατόν να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, η οποία ισούται με τον ελάχιστο χρόνο σπουδών και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από πέντε έτη. Η διάρκεια της άδειας δύναται να παρατείνεται για ένα μήνα, μετά από υποβολή αιτήματος του ενδιαφερόμενου και έγκριση του οικείου ΓΕ. 2. Στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό που φοιτά σε ΠΜΣ ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού, όπως καθορίζονται στα άρθρα 4 και 5, αντίστοιχα, είναι δυνατόν να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, η οποία ισούται με τον ελάχιστο χρόνο σπουδών και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τρία έτη. Η διάρκεια της άδειας δύναται να παρατείνεται για ένα μήνα, μετά από υποβολή αιτήματος του ενδιαφερόμενου και έγκριση του οικείου ΓΕ. 3. Στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό που φοιτά σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού, αντίστοιχα, όπως καθορίζονται στα Άρθρα 4 και 5, είναι δυνατόν να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, η οποία ισούται με τον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση του ΔΔ και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τρία έτη. Η διάρκεια της άδειας, δύναται να παρατείνεται για ένα μήνα, μετά από υποβολή αιτήματος του ενδιαφερόμενου και έγκριση του οικείου ΓΕ. 4. Ο συνολικός χρόνος για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό δεν ξεπερνά τα τέσσερα έτη. 5. Στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού χορηγείται εκπαιδευτική άδεια, η οποία αθροιστικά δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από έξι έτη. 6. Στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό είναι δυνατό να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια ή/και να καταβληθούν δίδακτρα μία φορά για σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο και μία φορά για σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο που θα απολήγουν στη λήψη ΜΔΕ ή εναλλακτικά μια φορά για σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο που θα απολήγουν σε λήψη ΜΔΕ και μια φορά για διδακτορικές σπουδές που θα απολήγουν σε λήψη ΔΔ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες το Πανεπιστήμιο θέτει ως προϋπόθεση συμμετοχής σε ΠΜΣ την κατοχή άλλου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών, είναι δυνατόν στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό να δοθεί η δυνατότητα απόκτησης και δεύτερου ΜΔΕ με μέριμνα της υπηρεσίας.

11 Τεύχος Β 2293/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό που λαμβάνει εκπαιδευτική άδεια για το εσωτερικό ή το εξωτερικό, αναλαμβάνει υποχρέωση παραμονής στις ΕΔ για χρόνο, όπως προβλέπεται στον εκάστοτε εν ισχύ νόμο «Περί Καταστάσεως Αξιωματικών». 8. Όσοι έτυχαν εκπαιδευτικής άδειας, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν στα οικεία ΓΕ, μετά το πέρας κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος, από την οποία να προκύπτει το κανονικό της φοίτησής τους. 9. Η χορηγούμενη από τα οικεία ΓΕ εκπαιδευτική άδεια εσωτερικού και εξωτερικού είναι συνεχόμενη και απαλλάσσει το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό στο οποίο χορηγείται, από την εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων του κατά τη διάρκεια της. 10. Τα στελέχη που λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια θα πρέπει να έχουν συμπληρωμένο τον απαιτούμενο Χρόνο Διοίκησης (ΧΔ) στον κατεχόμενο βαθμό ή να έχουν δυνατότητα συμπλήρωσης του μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ Άρθρο 11 Παροχές στους εκπαιδευόμενους Η χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και η καταβολή του συνόλου ή μέρους των διδάκτρων αποτελούν παροχές προς το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό από το οικείο ΓΕ, το οποίο εγκρίνει τις σπουδές, και ως τέτοιες είναι αυτοτελείς και η χορήγηση της μιας δεν συνεπάγεται την καταβολή της άλλης. Άρθρο 12 Διακοπή παροχών 1. Η εκπαιδευτική άδεια ή η καταβολή μέρους ή του συνόλου των διδάκτρων από τα οικεία ΓΕ, διακόπτεται με διαταγή του αρμόδιου Αρχηγού ΓΕ: α. Αυτεπάγγελτα για σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους, οι οποίοι πρέπει να αιτιολογούνται πλήρως. β. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται προβλήματα στη συμπεριφορά των σπουδαστών, όπως αυτά προκύπτουν από τυχόν αναφορές του ΑΕΙ προς την υπηρεσία. γ. Με αιτιολογημένη αναφορά του σπουδαστή στην οποία θα περιέχονται όλα τα στοιχεία που δικαιολογούν τη διακοπή σπουδών. δ. Λόγω διακοπής των σπουδών, η οποία θα πρέπει να αναφέρεται άμεσα από το σπουδαστή. ε. Λόγω μη τήρησης των καθοριζόμενων στην παρ. 8 του άρθρου 10. στ. Λόγω αποτυχίας στο 30% (συμπεριλαμβανομένου) και πλέον, των μαθημάτων ενός ακαδημαϊκού έτους. ζ. Με τη σύνταξη από τον επιβλέποντα καθηγητή του υποψήφιου διδάκτορα δύο αρνητικών εκθέσεων προόδου ανά ακαδημαϊκό έτος. Επιπλέον με την υπέρβαση των 5 ετών του χρόνου σπουδών, για την απόκτηση του ΔΔ. 2. Στις περιπτώσεις διακοπής της άδειας με υπαιτιότητα του σπουδαστή, αυτός ελέγχεται πειθαρχικά. Δεν ασκείται πειθαρχικός έλεγχος σε περίπτωση που η διακοπή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, που αφορούν στον ίδιο ή σε μέλος της οικογένειας του και προέκυψαν μετά την έναρξη των σπουδών του, οι οποίοι εκτιμώνται από το οικείο ΓΕ. 3. Στις περιπτ. β έως και ζ της παρ. 1, το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί για σπουδές που υπολείπονται μετά από τη διακοπή, επιστρέφεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 4. Με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και Αρχηγών των τριών ΓΕ, συγκροτούνται αντίστοιχες επιτροπές, οι οποίες εξετάζουν τους λόγους διακοπής των σπουδών και στην περίπτωση που αυτή οφείλεται σε εξαιρετικά σοβαρούς προσωπικούς ή/και οικογενειακούς λόγους, εισηγούνται την εφαρμογή ή μη των καθοριζομένων στην παράγραφο 3. α. Για τη συγκρότηση της επιτροπής, για το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των Κοινών Σωμάτων (ΚΣ) καθορίζονται τα εξής καθορίζονται τα εξής: (1) Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Διευθυντή του Κλάδου, στον οποίο ανήκει η Διεύθυνση Εκπαιδεύσεως. (2) Αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο Μέλη. Πρόεδρος ορίζεται ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εκπαιδεύσεως του ΓΕΕΘΑ και μέλη ο Τμηματάρχης και Αξιωματικός του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Εκπαιδεύσεως του ΓΕΕΘΑ. (3) Η θητεία είναι ετήσια, αρχομένης από 1η Απριλίου. (4) Η Επιτροπή υποβάλει την πρόταση της έως και ένα μήνα μετά την ενημέρωση της για τη διακοπή των σπουδών του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού των ΚΣ στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ. β. Για τη συγκρότηση της επιτροπής, για το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των τριών Κλάδων των ΕΔ καθορίζονται τα εξής καθορίζονται τα εξής: (1) Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Διευθυντή του Κλάδου, στον οποίο ανήκει η Διεύθυνση Εκπαιδεύσεως (2) Αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο Μέλη. Πρόεδρος ορίζεται ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εκπαιδεύσεως του Κλάδου και μέλη ο Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Εκπαιδεύσεως του Κλάδου και ο Τμηματάρχης του αρμόδιου Τμήματος. (3) Η θητεία είναι ετήσια, αρχομένης από 1η Απριλίου. (4) Η Επιτροπή υποβάλει την πρόταση της έως και ένα μήνα μετά την ενημέρωση της για τη διακοπή των σπουδών του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού των τριών Κλάδων στον Αρχηγό του οικείου ΓΕ. Άρθρο 13 Μεταβίβαση αρμοδιότητας Η αρμοδιότητα έγκρισης σπουδών και επανακαθορισμού των γνωστικών αντικειμένων των σπουδών μεταβιβάζεται, για το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό του Στρατού Ξηράς (ΣΞ), του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) και της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), στους αρχηγούς των ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ, αντίστοιχα, ενώ, για το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των ΚΣ, στον Αρχηγό του ΓΕΕΘΑ.

12 23166 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2293/ Άρθρο 14 Μεταβατικές διατάξεις 1. Το καθεστώς, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσης συμμετοχή του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού σε προγράμματα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, με χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας ή καταβολή διδάκτρων σπουδών από το οικείο ΓΕ, δεν θίγονται. 2. Ως προς τους Αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς (ΣΞ), ισχύει για τα ακαδημαϊκά έτη , και η Φ.331.1/16/387348/Σ. 1191/05 Ιουλ 16 Κοινή Υπουργική Απόφαση Αναπληρωτών Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β 2020), με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων σε Τμήματα των Πανεπιστημίων. Άρθρο 15 Μοριοδότηση 1. Το προς επιλογή προσωπικό που συμμετέχει σε προγράμματα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών λαμβάνει μόρια ως εξής: α. Η αρχαιότητα προσδίδει μόρια βάσει του ακόλουθου τύπου: Μόρια= Σ1 x Σ2 χ 50, όπου: Σ1= Συντελεστής Έτους Αποφοίτησης. Λαμβάνει την τιμή 1 για το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό με το παλαιότερο έτος αποφοίτησης από τους υποψήφιους στη διαδικασία επιλογής. Για κάθε επόμενο έτος αποφοίτησης απομειουται κατά 0,05 μονάδες. Σ2= Συντελεστής Σειράς Συμμετοχής. Λαμβάνει την τιμή 1 για το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό με την καλύτερη σειρά αποφοίτησης μεταξύ των υποψηφίων του παλαιότερου έτους αποφοίτησης στη διαδικασία επιλογής. Απομειούται, δε, κατά 0,01 μονάδες για κάθε επόμενο υποψήφιο. Ο παρόν συντελεστής δεν ισχύει για τους αποφοίτους ΣΣΑΣ και ΣΑΝ, οι οποίοι αποφοιτούν σε διαφορετικές εξεταστικές περιόδους. β. Ο βαθμός πτυχίου ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ (συμπεριλαμβάνονται ΣΣΑΣ και ΣΑΝ, για τις οποίες υπολογίζεται ο βαθμός πτυχίου της οικείας Πανεπιστημιακής Σχολής) ή του πτυχίου με το οποίο κατετάγησαν στις ΕΔ, υπολογιζόμενος σε δεκαβάθμια κλίμακα, πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή οκτώ (8). γ. Ο βαθμός αποφοίτησης από τα σταδιοδρομικά σχολεία του Κλάδου ή Σώματος που ανήκει προ της φοίτησης στις Σχολή Διοίκησης Επιτελών (ΣΔΙΕΠ) ΣΞ, Σχολή Διοίκησης Επιτελών (ΣΔΕ) ΠΝ, Σχολή Διοίκησης Επιτελών (ΣΔΙΕΠ) ΠΑ, Σχολείο Εκπαίδευσης Λοχαγών (ΣΕΛ) (ΝΟΜ) και Σχολείο Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Λοχαγών (ΣΠΕΛ) ΣΔΓ], υπολογιζόμενος σε δεκαβάθμια κλίμακα, πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή ένα (1). Σε περίπτωση που, κατά την ημερομηνία υποβολής της αναφοράς, το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό δεν έχει αποφοιτήσει από Σχολείο, δε λαμβάνει μόρια για το συγκεκριμένο προσόν. Όσοι ανήκουν στο 10% με την καλύτερη βαθμολογία των αποφοίτων ανά Εκπαιδευτική Σειρά (ΕΣ), λαμβάνουν επιπλέον πέντε (5) μόρια. δ. Οι απόφοιτοι ΣΔΙΕΠ ΣΞ/ΣΔΕΠΝ/ΣΔΙΕΠ ΠΑ λαμβάνουν δέκα (10) μόρια. Όσοι ανήκουν στο 10% με την καλύτερη βαθμολογία των αποφοίτων ανά Εκπαιδευτική Σειρά (ΕΣ), λαμβάνουν επιπλέον πέντε (5) μόρια. ε. Οι απόφοιτοι ΑΔΙΣΠΟ λαμβάνουν δέκα (10) μόρια. Όσοι ανήκουν στο 10% με την καλύτερη βαθμολογία των αποφοίτων ανά ΕΣ, λαμβάνουν επιπλέον πέντε (5) μόρια. στ. Οι απόφοιτοι ΣΕΘΑ λαμβάνουν δέκα (10) μόρια. Όσοι ανήκουν στο 10% με την καλύτερη βαθμολογία των αποφοίτων ανά ΕΣ, λαμβάνουν επιπλέον πέντε (5) μόρια. ζ. Η πιθανή χορήγηση υποτροφίας από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα (πέραν της Υπηρεσίας) για το συγκεκριμένο ΠΜΣ εσωτερικού ή εξωτερικού που διενεργείται η μοριοδότηση, λαμβάνει είκοσι (20) μόρια. η. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας της γενικής ικανότητας για τον κατεχόμενο βαθμό των εκθέσεων ικανότητας και αξιολόγησης των πέντε (5) τελευταίων ετών, (για τους Ανθλγούς και αντιστοίχων, προερχόμενους από ΑΣΕ Ι υπολογίζεται το σύνολο των ετών ως Αξκοί), υπολογιζόμενος σε δεκαβάθμια κλίμακα. θ. Ο βαθμός των εξετάσεων επιλογής εκάστου υποψηφίου, εφόσον διενήργησε το αντίστοιχο ΓΕ, υπολογιζόμενος σε δεκαβάθμια κλίμακα, πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή δέκα (10). ι. Για κάθε έτος υπηρεσίας σε Μονάδες ή Ανεξάρτητες Υπομονάδες Εκστρατείας λαμβάνουν δύο (2) μόρια (αφορά μόνο το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό του ΣΞ). 2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στελεχών κατά τη μοριοδότηση τους, λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή τους η μεταξύ τους αρχαιότητα. 3. Η αναλυτική κατάσταση της μοριοδότησης του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ, για την επιλογή συμμετοχής σε προγράμματα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Άρθρο 16 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 26 Ιουνίου 2017 Ο Αναπληρωτής Υπουργός ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ Καποδιστρίου 34, Τ.Κ , Αθήνα Τηλ. Κέντρο Κείμενα προς δημοσίευση: * *

Α Α: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/Β2 ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΙΑΚΛΑ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Φ.330/76/501906 Σ.3403 Α Π Ο Φ Α Σ Η Προπτυχιακές,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/ΔΝΣΗ Β2/1 ΤΜ. ΕΘΝ. ΚΑΙ ΣΤΡΑΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΛ. ΣΧΟΛΩΝ Τηλέφ. 2106574234 Φ.337.1/260/257234 Σ. 2009 Aθήνα, 5 Iουν 14 ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2679 26 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 260 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΒΓΘ6-Γ ΑΝ ΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β/ΤΜ. ΕΘΝ. ΣΤΡ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Τηλ. 10-657186 Φ.7.1//1575 Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑΔΟΣ/Β2/1 ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ:ΒΛΝ6-Μ7Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β/ΤΜ. ΕΘΝ. ΣΤΡ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Τηλ. 10-657186

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 21-07-2017 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β KΛAΔOΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τηλ.(εξωτ.) 210 657 5152 Φ. 400/ 4/ 491450 Σ. 371 (ΦΕΚ 219/ 31-01-2017, τ. Β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23641 13 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2173 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/ Φ32-Φ56/226261/135785/7473/4873 Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ.400/113/ Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ.400/113/ Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: 2106551414 Φ.400/113/217291 Σ. 7291 Α Π Ο Φ Α Σ Η «Προκήρυξη για την Μετάταξη Εθελοντών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ &

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 19-7-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ.Πρωτ: Α2δ/Γ.Π.οικ.55852 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 04 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔIOIKHTIΚΟΥ ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ... 3 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ...9 Πίνακας Α: Α 1: Σύνθεση ΑΣΕΠ από την 1 η Ιανουαρίου έως και την 17 η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ 1. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου προβλέπονται στο Ν. 4009/2011 όπως εκάστοτε ισχύει, στον Οργανισμό και στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Διαδικασία προκήρυξης θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Διαδικασία προκήρυξης θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Αθήνα,13-02-2018 Αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.13273

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22081 27 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2196 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στη Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.392/24/1346 Σ.886 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.392/24/1346 Σ.886 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.39/4/1346 Σ.886 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26411 5 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2434 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της με αριθμ. Φ2/88938/01-06-2016 (Β 1567) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργία Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματο Σπουδ με τίτλο Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ «Α Π Ο Φ Α Σ Η»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ «Α Π Ο Φ Α Σ Η» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 o ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. /ση: Μουρούζη 4, Τ.Κ.:106 74 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Αποδέκτες Πίνακα «B9» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΤΕΣΑΦ - ΕΛ ΥΚΟ-3 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1095 22 Ιανουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 76 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός αποζημίωσης του προσωπικού που διδάσκει στις Σχολές της Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. «Προσλήψεων με επιλογή Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Σ.Δ.Π.) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. «Προσλήψεων με επιλογή Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Σ.Δ.Π.) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων» ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.39/ 15 /0848 Σ.670 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «Προσλήψεων με επιλογή Στρατιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 21-07-2017 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -------------

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2016 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι διδακτορικές σπουδές του Τμήματος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 1 «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Οι υποτροφίες αφορούν προπτυχιακούς φοιτητές του τρίτου έως και εβδόμου ή ενάτου ή εντεκάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Με τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: Οι Σύγκλητοι καλούνται να προσδιορίσουν τους «χώρους του ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αποζημίωσης και λοιπών εξόδων υπηρετούντων στην Κύπρο Στρατιωτικών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αποζημίωσης και λοιπών εξόδων υπηρετούντων στην Κύπρο Στρατιωτικών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 28-11- 2014 ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.2/80054/ΔΕΠ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ. 400/15/ Σ.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ. 400/15/ Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: 2106551414 Φ. 400/15/210567 Σ. 567 Α Π Ο Φ Α Σ Η «Μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι Διδακτορικές Σπουδές (Δ.Σ.) του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Απόφαση ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ:«Απόφαση ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 Αριθ. Πρωτ. 2/13203/0023Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :23η Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3685/2008

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3685/2008 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3685/2008 ΑΘΗΝΑ 2015 (ΓΣΕΣ 14.07.2015) 1 Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (ΔΔ) στο Τμήμα Οδοντιατρικής μπορούν να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όργανα του Π.Μ.Σ Συντονιστική Επιτροπή Η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105).

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105). «Συγχώνευση Τµηµάτων, ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» ΑΔΑ: ΒΕΖΚ9-ΒΑΒ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α) του άρθρου 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17.10.2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ. Πρωτ.: οικ.4051 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Αθήνα Τηλέφωνο : 213-2161244 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΙΙ KOIN.: Τηλ Φ /2/293 Σ.

- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΙΙ KOIN.: Τηλ Φ /2/293 Σ. ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2 ΤΜΗΜΑ ΙΙ KOIN.: Τηλ. 210-6551691 Φ. 604.1/2/293 Σ. 97578 ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση Υποβολής Προσφορών Ανοικτού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7895 20 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1059 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 16068 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή της

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01)

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) [Με μαύρο και Bold, φαίνονται οι διατάξεις που τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 6 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 14581 4 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1542 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση αναμορφωμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του φορέα Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9916 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9916 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9916 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 215 24 Ιανουαρίου 218 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 143 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 78/1492 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 218 των φορέων του Κεφ. Α' του ν. 3429/25

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανονισμός Υποτροφιών της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Σελίδα 1 Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» μπορεί με απόφασή της να επιλαμβάνεται κανονιστικών ή διοικητικών θεμάτων.

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» μπορεί με απόφασή της να επιλαμβάνεται κανονιστικών ή διοικητικών θεμάτων. Διοίκηση Προγράμματος Το ΔΠΜΣ διοικείται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των Σχολών, που το διοργανώνουν. Η ΕΔΕ είναι αρμόδια για τη διοίκηση και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα, 27.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. 4268/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Φ ύ λ ο κ α ι ο μ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν Κάτω των 30 ετών 30-44 45-64 65 και άνω Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις

Φ ύ λ ο κ α ι ο μ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν Κάτω των 30 ετών 30-44 45-64 65 και άνω Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Πίνακας 7. Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών κατά σχολή και τμήμα, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές. Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001 Σχολή και τμήμα Αμφοτέρων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της ΣΣΕ, έχοντας υπόψη του: α. τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 19.06.2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όργανα του Π.Μ.Σ Συντονιστική Επιτροπή Η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 25 ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:.7.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 25 ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:.7. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 25 ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:.7.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Ανακοινώνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2665029462 E-

ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2665029462 E- ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Στεγάζεται στο κτήριο της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας. Λειτουργεί και με απογευματινό ωράριο Τηλ. Επικοινωνίας: 2665029462 E-mail: kesyp@dide.thesp.sch.gr Στρατιωτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Φ. 400/32/82424 Σ. 343

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 46035 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4550 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός του αριθμού των επιτρεπόμενων κατ έτος ημερών κίνησης εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 2016

Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 2016 Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 2016 Από το σχολικό έτος 2015-2016 θα εφαρμόζεται και στη Γ Λυκείου το (νέο) πρόγραμμα σπουδών του Γενικού Ημερήσιου Λυκείου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ Ή ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΑ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ Ή ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΑ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Οι πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι μπορούν να καταταχθούν σε τμήματα Α.Ε.Ι. Αυτός είναι ένας άλλος πιο μακρύς δρόμος για το Πανεπιστήμιο, που όμως πρέπει να έχεις υπόψη σου συμπληρώνοντας το Μηχανογραφικό σου. Πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ «Α Π Ο Φ Α Σ Η»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ «Α Π Ο Φ Α Σ Η» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 o ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. /ση: Μουρούζη 4, Τ.Κ.:106 74 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 957 14 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 808 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση λειτουργίας Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Α) Γενικά στοιχεία που αφορούν τους υποψηφίους για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2017

Α) Γενικά στοιχεία που αφορούν τους υποψηφίους για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2017 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 12 Mα ί ου 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι με βάση τις αιτήσεις των υποψηφίων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 15/11/2017 Αριθ. Πρωτ. 6344 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΗΛΕΦΩΝΟ : Ε-mail :

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΗΛΕΦΩΝΟ : Ε-mail : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 / 01 / 2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 96258/2017 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 641 3 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 93 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1617010598/30-11-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18 Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της ΣΣΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο ΣΤ1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών του Ιδρύματος 1. Οι φοιτητές του Ιδρύματος, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: α) Να ενημερώνονται έγκαιρα και επαρκώς για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7887 20 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1058 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΜΕ/25889/3370/245 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.4076/2012) Εκπονήθηκε από τη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής / ΔΠΘ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2679 26 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 260 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης

Διαβάστε περισσότερα